You are on page 1of 1

IES GARCÍA BARBÓN Rúa Antonio Fernández Pérez s/n

32600 Verín (Ourense) ies.garcia.barbon@edu.xunta.es


Tlf 988 410379 Fax 988414434

MATRÍCULA CURSO 2007-2008

BACHARELATO CICLOS FORMATIVOS

Matrícula Preinscrición: 18 xuño-2 xullo e 3-12


setembro (extraordinario)
25 de xuño-10 xullo Documentación:
CM (Anexo I )
1-12 setembro (prazo extraordinario) CS (Anexo II)
Importante: debe darse un número de móbil seguro para
recibir toda a información do proceso vía sms

Matrícula: 19 –24 xullo e 19 a 21 de


PROGRAMAS DE GARANTÍA SOCIAL
setembro (extraordinario)
Documentación:
Preinscrición:
 Anexo VII (CM e CS)
Mes de xullo
 Fotocopia cotexada do DNI
 Acceso directo: Certificación oficial da
Matrícula:
titulación ou estudos requeridos
1-14 setembro
segundo modelo Anexo IX
 Acceso por proba: Fotocopia
EDUCACIÓN DE ADULTOS compulsada da correspondente
Preinscrición: certificación
Mes de xullo
TODA A INFORMACIÓN SOBRE NORMATIVA,
Matrícula: OFERTA FORMATIVA E CALENDARIO DAS
3-10 setembro FASES DO PROCESO DE ADMISIÓN E
Publicación listaxe admitidos: 11 setembro
MATRÍCULA ATÓPASE NA SECRETARÍA DO
CENTRO e NA PÁXINA DA CONSELLERÍA:
http://www.edu.xunta.es/fp

Documentación
(TODOS OS ALUMNOS)

 Fotocopia DNI do alumno/da alumna


 Fotocopia DNI pais ou titores legais
 Fotocopia Libro de Familia
 Certificado médico
 Fotocopia tarxeta da Seguridade Social e NUSS
 4 Fotos tamaño carné
 Certificación académica

Related Interests