Capitolul 3 Satisfacţia muncii

3.1 Conceptul de satisfacţie a muncii

S

atisfacţia muncii este un important "produs" al oricărei întreprinderi, fiind, în acest sens, angajată funcţia socială a întreprinderii, respectiv obligaţia acesteia de a fi loc "de muncă şi de viaţă", de a oferi oamenilor posibilităţi optime de manifestare a personalităţii lor. Abordarea modernă a conducerii relevă, în acelaşi timp, faptul că satisfacţia muncii reprezintă o importantă componentă a resurselor umane ale organizaţiilor economice, şi nu numai a lor, fiind unul dintre factorii fundamentali de care depinde eficienţa generală a muncii. Satisfacţia muncii este, din punct de vedere psihosociologic, rezultatul diferenţei dintre ceea ce individul obţine ca recompensă a muncii şi ceea ce estimează el că ar trebui să obţină. Atunci când între cele două recompense există egalitate rezultă o stare de deplină satisfacţie. Când ceea ce obţine angajatul este sub nivelul aşteptat se instalează o stare de insatisfacţie, care este cu atât mai puternică cu cât diferenţa este mai mare. De asemenea, când ceea ce obţine este peste nivelul aşteptat, individul trăieşte un sentiment de inconfort (culpabilitatea), pentru că oamenii, contrar părerii comune, nu caută o recompensă cât mai mare pentru munca lor, ci o recompensă aflată în concordanţă cu contribuţia lor la desfăşurarea activităţii; respectiv, cu cât aportul lor este mai mare (din punct de vedere cantitativ, calitativ, dar şi din punct de vedere al importanţei sociale a activităţii, al nivelului de calificare solicitat, al efortului de perfecţionare

percep că proporţia contribuţie-recompensă în muncă este diferită la ei (mai mare sau mai mică) în raport cu alţii. cu atât recompensa aşteptată va fi mai ridicată. Oricât de satisfăcătoare este în sine participarea la muncă. care se concretizează fie în (1) acceptarea dependenţei şi a înstrăinării. Evident. este în funcţie de sentimentul echităţii şi de nivelul de aspiraţii al individului. în acest caz participarea la muncă se bazează pe contracte. nivelul de aspiraţii depinde de educaţie şi instrucţie. ne referim nu numai la indivizi. cât şi în stabilirea nivelului aşteptat al recompensei muncii care. ambele blocând manifestarea insatisfacţiei. Analiza teoriei echităţii ne dă posibilitatea să definim rolul deosebit pe care-l au factorii subiectivi atât în percepţia a ceea ce dă şi primeşte fiecare individ în procesul muncii. Spre deosebire de situaţia precedentă. dar şi atunci când ambii se află în relaţie cu un al treilea. de regulă. relaţia dintre finalitatea generală a muncii şi indivizii participanţi antrenează grade diferite de satisfacţie-insatisfacţie. de asemenea. b) Produsul activităţii satisface. a) Produsul activităţii satisface necesităţile unei colectivităţi complet străine grupului care participă la activitatea respectivă. de orizontul planificării propriei activităţi. acest tip de relaţie creează o insatisfacţie fundamentală care poate fi contracarată prin distorsiuni psihologice importante. în acest caz se creează un câmp fundamental negativ. ADAMS. se produce o stare de tensiune. în acest sens. Atunci când. în teoria echităţii a lui J. în primul rând. lipsa de libertate nu mai este totală. exterior grupului care "munceşte". Se apreciază. ci doar parţială. că o astfel de stare apare. de insatisfacţie generată de "absenţa echităţii". frustrând necesitatea umană de libertate şi de activitate pentru sine şi pentru grupul din care face parte. de responsabilitatea şi de performanţa în muncă etc. din comparaţie. dar într-o anumită măsură asigură şi satisfacerea unor necesităţi sociale ale colectivităţii din care fac parte participanţii la respectiva activitate.). fie în (2) apariţia unei stări de resemnare. iar insatisfacţia se contracarează printr-un proces de înstrăinare care reduce amploarea consecinţelor negative ale frustrării. Identificăm. necesităţile unui grup social uman. oamenii iau ca sistem de referinţă alţi oameni sau alte grupuri.Managementul resurselor umane "permanent" pe care-l presupune etc. patru mari categorii de relaţii. ci şi la grupuri. atunci când un individ se află în relaţie directă cu altul. Pe de altă parte. S. . În aprecierea ca echitabilă sau inechitabilă a recompensei pentru muncă. La rândul lui.

provenită din actul propriu-zis al participării. el realizându-se la grade înalte de intensitate pe o perioadă relativ scurtă de timp şi doar în cazurile de urgenţă socială percepute de întreaga colectivitate. de importanţă excepţională.Satisfacţia muncii c) Produsul activităţii satisface. în mod nemijlocit. fie o tendinţă de a căuta un alt loc de muncă. în acest gen de raporturi se pot deosebi două subtipuri foarte interesante. cu o anumită retribuţie. Cazul. pentru a deveni satisfăcătoare. Cazul unor necesităţi sociale generale cu repercusiuni nemijlocite. participarea ca atare poate fi frustrantă fără ca aceasta să afecteze atitudinea şi satisfacţia generată de participare. în acest caz există o puternică motivaţie a participării şi performanţei. asupra tuturor indivizilor: apărarea colectivităţii. care nu presează în sensul unei urgente satisfaceri a lor prin mobilizarea cu prioritate a tuturor eforturilor. îndeosebi. Conştiinţa unei activităţi utile social creează un fond general pozitiv. ea fiind compensată prin înalta satisfacţie provenită din activitatea cu înalt şi nemijlocit sens social. dă o stare generală de satisfacţie (care poate atinge grade înalte. Trebuie totuşi să subliniem că un asemenea echilibru nu poate dura o perioadă foarte mare de timp. Acest gen de activităţi elimină frustrarea şi creează un fond general pozitiv în ceea ce priveşte satisfacţia în muncă. indiferent de satisfacţiile materiale şi personale. Mai mult. Satisfacţia-insatisfacţia se constituie în raport cu munca concretă. al necesităţilor sociale normale. o necesitate socială colectivă. calamităţi etc. aceasta constituindu-se pe baza cumulării satisfacţiei sociale generale şi a satisfacerii unor nevoi personale ca rezultat al participării la muncă. prin însăşi această finalitate. Avem în vedere. Evident. cu un anumit mod de organizare a ei. mari construcţii. Participarea. în acest caz. din acest punct de vedere. mergând până la exaltare). activităţi orientate spre satisfacerea unor necesităţi nemijlocite ale întregii colectivităţi (apărare. acţiuni gen "luna curăţeniei" etc. de regulă.). satisfacerea acestei clase de necesităţi umane nu este în orice condiţii suficientă pentru apariţia unei satisfacţii generale. în aceste condiţii normale. cum ar fi: războaie. calamităţi naturale. respectiv: 1. starea de satisfacţie se realizează prin conjuncţia dintre cele două raporturi.. poate produce fie o tendinţă de a schimba organizarea muncii. 2. la acesta adăugându-se satisfacţia-insatisfacţia provenite din participarea propriu-zisă. revoluţii etc. Insatisfacţia. De altfel. mai general şi mai frecvent. întrun anumit colectiv etc. .

viaţa din întreprindere afectează participanţii. d) Produsul activităţii satisface. oferă un nivel corespunzător de satisfacţie participanţilor. Cătălin Zamfir analizează în "Muncă şi satisfacţie” următoarele surse (dimensiuni): A. în acest fel. activităţi cultural-sportive. 2.2 Sursele satisfacţiei în muncă1 M 1 ultiple sunt modurile prin care munca. chiar indiferenţă faţă de semnificaţiile sociale ale participării şi o centrare pe satisfacţiile personale provenite din participarea propriuzisă. 1980. p. fără a mai fi nevoie de utilizarea şi a altor mijloace exterioare. cât şi performanţa. în final. necesităţile (nevoile) individuale ale participanţilor (avem în vedere. la participanţi. sociale şi umane în care se desfăşoară activitatea şi avem în vedere. la instalarea satisfacţiei sau insatisfacţiei în muncă. De exemplu.). Editura Politică.Managementul resurselor umane Şi în acest caz. ca în cazurile precedente. distracţie etc. Însăşi finalitatea comună a activităţii motivează atât participarea. Facilităţi. poate exista posibilitatea unui proces de distorsiune psihologică. respectiv să-şi realizeze întro măsură suficientă finalitatea declarată. 3. printre altele: 1. în mod nemijlocit. în sensul acordării unei importanţe scăzute. dacă o activitate cultural-sportivă. activitatea să nu producă insatisfacţii derivate egale sau mai mari decât satisfacţiile produse. Bucureşti. de relaxare. necesitatea ce urmează a fi satisfăcută prin activitatea respectivă. 33-38 . 3. eficientă în sine. “Un sociolog despre: MUNCĂ ŞI SATISFACŢIE”. facilităţi economice .sau dacă antrenează diverse neplăceri. activitatea nu va fi de natură a crea o stare de satisfacţie participanţilor. conducând. Aprecierea de mai sus este însă valabilă numai în măsura în care sunt îndeplinite următoarele condiţii prealabile: 1. concretizat în: scăderea conştiinţei profesionale. îndeosebi.respectiv posibilităţi de câştig în raport cu alte întreprinderi. motivându-i. După Cătălin Zamfir. să existe în mod real. activitatea trebuie să fie eficientă. presupune diferite alte costuri prea mari . Este vorba de condiţiile tehnologice.

ordine-dezordine. O muncă de rutină înalt standardizată este în general puţin satisfăcătoare. 5. fiziologic organismul uman.în raport cu celelalte condiţii de viaţă poate fi sau nu convenabil. bilete de concediu. respectiv: 1.ceea ce trebuie să facă fiecare . . locuinţe de serviciu. din care menţionăm: .curăţenie-murdărie. Condiţii fizice elementare ale muncii.estetică (culoare. forme etc.timpul necesar deplasării şi comoditatea mijloacelor de transport sunt condiţii extrem de importante pentru calitatea muncii.posibilitatea dobândirii unei calificări superioare. calificarea cerută de postul ocupat. munca tinde să fie tot mai satisfăcătoare. excursii etc. cum ar fi: 1.are o serie de caracteristici înalt relevante pentru satisfacţia muncii. altfel incapacitatea sau supracapacitatea sunt generatoare de insatisfacţie în muncă. Odată cu creşterea calificării. Munca în sine . O muncă ce necesită capacităţi profesionale reduse este mai puţin satisfăcătoare decât una care presupune capacităţi profesionale ridicate. Conţinutul muncii. sau nu.respectiv riscul accidentelor sau existenţa noxelor generatoare de boli profesionale. caracterul rutinier al muncii. facilităţi sociale oferite de întreprindere .Satisfacţia muncii 2. organizarea timpului liber. a promovării în muncă. chimic. depărtarea locuinţei de întreprindere şi mijloacele de transport disponibile aflate la dispoziţia angajaţilor . respectiv o serie de caracteristici ale muncii care afectează fizic. caracteristicile fizice ale locului de muncă. Întreprinderile tind să crească atenţia acordată facilităţilor în vederea sporirii gradului de integrare socială şi profesională şi a satisfacţiei în muncă. C. dar şi factori de care depinde satisfacţia muncii. 2. în general. facilităţi socio-profesionale . 2. o muncă care soli- . 4. . B.avem în vedere existenţa. club. aceasta însă numai când calificarea corespunde capacităţii reale.). Dimpotrivă.. orarul de lucru . . cantine.luminozitate-temperatură-zgomot. periculozitatea muncii . 3. grădiniţe. a unor creşe.

afectându-ne ca oameni şi (b) este dispozitivul în cadrul căruia se desfăşoară. de fapt. ceea ce s-a apreciat. o cercetare efectuată la scară internaţională care a avut. în ţările dezvoltate.Managementul resurselor umane cită spirit de inovaţie. de inovaţie este o muncă înalt satisfăcătoare. 5. Relevante pentru satisfacţia muncii sunt relaţiile cu colegii şi relaţiile cu şeful ierarhic direct. informale. de a comunica cu colegii. 3. solicitarea intensă a capacităţii intelectuale. corect. contactele numeroase cu oameni din afara întreprinderii. mai ales de execuţie. în fine. în vreme ce la noi s-au acuzat posibilităţile nelimitate. activitatea profesională. posibilităţile de a discuta în timpul orelor de program erau mult mai scăzute decât au considerat oamenii că ar trebui să fie. din punct de vedere al consecinţelor ei asupra activităţii de conducere. respectiv: (a) reprezintă cadrul social şi uman al vieţii profesionale. autoritatea şi prestigiul de care se bucură etc. Este fundamental. care ridică probleme de soluţionat. 4. Relaţiile cu colegii din colectivul de muncă. tipul muncii. D. ci şi calitatea acesteia. ele depinzând mai degrabă de condiţiile sociale generale. în organizarea actuală a muncii. 1. cum ar fi: activitatea variată. de gradul de cultură şi civilizaţie al comunităţii. Relaţiile umane în muncă. de a comunica cu colegii din colectiv. cu interesele sale. Munca de execuţie este mai puţin satisfăcătoare decât munca de conducere. că afectează nu numai productivitatea muncii. talentul şi aptitudinile angajatului. obiectivul de a identifica posibilităţile existente în cadrul colectivelor.. pentru satisfacţia muncii. Rezultatele sunt elocvente: pe plan internaţional. Din acest punct de vedere colectivul are două funcţii importante. ca munca prestată să fie în concordanţă cu aptitudinile şi talentele fiecăruia. care oferă posibilităţi de creaţie. Ni se pare foarte interesantă. concordanţa între munca. varietatea sau monotonia muncii influenţează diferit satisfacţia muncii. acestea pot fi modificate cu mai multă uşurinţă şi independent de condiţiile tehnologice ale muncii. Pe de altă parte. Activitatea de conducere are o serie de caracteristici înalt satisfăcătoare. Reprezintă o puternică sursă de satisfacţie-insatisfacţie în muncă. printre altele. .

Relaţiile cu şeful ierarhic direct. Şeful organizează. plin de tensiuni şi neînţelegeri.Satisfacţia muncii 2. E. retribuţie. Se poate spune că stilul de conducere al şefului direct este unul dintre factorii determinanţi ai satisfacţiei muncii. procesele de la nivelul întreprinderii sunt (sau. Cadrul organizaţional al muncii. conţinutul muncii. de circulaţia informaţiilor. de relaţiile acestuia cu colectivul. starea de spirit a fiecăruia depind într-o măsură însemnată de stilul de conducere al şefului direct. pot fi) mai importante pentru satisfacţia muncii decât cele ce au loc la nivelul colectivului de muncă. reorganiza. coordonează şi controlează întreaga activitate. posibilităţile de promovare. materiale. de modul cum se iau deciziile. de înzestrarea cu utilaje moderne. critică. profesiunea practicată. de aprovizionarea cu materii prime. . cum se realizează controlul etc. servicii. o poate face interesantă. satisfăcătoare sau o poate complica. Buna atmosferă din colectiv. respectiv satisfacţia produsă de: grupul de muncă. de relaţiile dintre secţii. El afectează într-o mulţime de feluri pe fiecare dintre membrii colectivului şi relaţiile dintre ei. facilităţile sociale existente. Adesea. Deci el poate facilita munca. ateliere. Nu poate exista un colectiv bine organizat şi eficient când cadrul general este slab organizat. Munca este afectată direct şi de cadrul general al întreprinderii: de conducerea întreprinderii. şeful ierarhic direct. întreprindere. Toate cercetările arată că această relaţie este. din punct de vedere uman. În cele mai multe cercetări ale satisfacţiei în muncă s-a considerat suficient să se măsoare opt indicatori ai satisfacţiei muncii.

cu cât nivelul de aspiraţii va fi mai ridicat. în mod sistematic. cu cât valoarea aşteptată a recompenselor este mai ridicată. Una dintre cele mai interesante încercări de abordare teoretică a relaţiei dintre satisfacţie şi performanţă aparţine lui March şi Simon. Relaţia dintre satisfacţie şi performanţă poate fi descrisă printr-un model simplu. cu atât nivelul de aspiraţii va fi mai mare. modele ale corelaţiei dintre productivitate şi satisfacţie. Ş . care să le înlocuiască pe cele vechi. consecinţele pe care nivelul scăzut al satisfacţiei le are asupra comportamentului organizaţional (asupra productivităţii. va fi mai intens. adesea. De remarcat că modelul se aplică doar în condiţiile în care satisfacţia produsă de participarea la muncă se plasează sub nivelul aşteptat. determină productivitatea înaltă sau mai degrabă invers. Cercetările în acest domeniu sunt în plină desfăşurare. S-a crezut că între moral şi productivitate există o relaţie simplă. chiar în cazurile unei corelaţii pozitive între satisfacţie şi productivitate. 3.3 Raportul satisfacţie-productivitate coala relaţiilor umane a introdus în teoria şi practica conducerii speranţe extraordinare în ceea ce priveşte consecinţele acţionării asupra relaţiei dintre satisfacţie şi performanţă (productivitate). compus din următoarele enunţuri (vezi figura 3. cu cât valoarea aşteptată a recompenselor va fi mai mare. iar specialiştii elaborează. cu cât satisfacţia va fi mai scăzută. March şi Simon încearcă să pună în evidenţă. 5. a performanţei). 1.1. 4. s-a ajuns la concluzia că nu este totdeauna clar dacă satisfacţia şi atitudinea pozitivă. la început promiţătoare. au condus la o mare dezamăgire. constituite pe această bază. în acest context. cu atât comportamentul de căutare de programe de activitate. Mai mult.). mai puţin importantă pentru determinarea comportamentului profesional decât s-a crezut iniţial. Cercetările. 2. cu atât satisfacţia va fi mai mare.Managementul resurselor umane 3. direct proporţională. cu cât comportamentul de căutare va fi mai intens. implicit uşor de manipulat. cu atât satisfacţia obţinută va fi mai scăzută. dovedind că între satisfacţie şi performanţă nu există o relaţie simplă şi solidă şi că satisfacţia în muncă este. productivitatea înaltă generează un moral (satisfacţie) ridicat. cu atât mai ridicată va fi valoarea aşteptată a recompenselor. În schema lor.

Dacă mediul este perceput ca ostil sau steril. în general. fie că este vorba de retragerea definitivă dintr-un . diminuarea satisfacţiei nu va fi urmată de un comportament de căutare. consecinţa este apariţia unor reacţii nevrotice ca agresivitate. are ca rezultat o nouă situaţie de insatisfacţie. în acest fel. A. purtând în el însăşi premisa unui nou dezechilibru. În contextul modelului lui March şi Simon se pune o problemă esenţială pentru determinarea relaţiei dintre satisfacţie şi performanţă: care sunt principalele programe luate în consideraţie în cursul căutării de soluţii. comportamentul de căutare să aibă un rezultat pozitiv.Satisfacţia muncii Figura 3. Dacă nu este astfel perceput.1 Modelul lui March & Simon Se poate observa că modelul propus de March şi Simon descrie nu un proces "în cerc". ci un proces "în spirală". o unitate operativă pentru alta). în acest caz. duc la rezolvarea problemei: eliminarea insatisfacţiei iniţiale. de acţiune care. dacă sunt eficace.. ulterior. noul nivel al aspiraţiei. Insatisfacţia declanşează căutarea unor programe de căutare şi. căutarea de programe mai bune fiind considerată. Dar acest proces implică şi o creştere a nivelului de aspiraţie. 2. Retragerea din respectivul sistem . unde starea spre care se tinde este un echilibru doar relativ. resemnarea etc. retragerea din sistem. individul trebuie să perceapă mediul ca fiind prietenos. Acest model este valabil doar în măsura în care sunt îndeplinite două condiţii suplimentare: 1. din punct de vedere al succesului unor programe de căutare. mai ridicat decât cel anterior. dar considerat mai avantajos (o întreprindere în favoarea alteia. ca urmată de succes.fie că este vorba de a părăsi un sistem de activitate pentru un altul de acelaşi tip. care evoluează spre un echilibru stabil. în vederea creşterii satisfacţiei? Autorii au identificat trei tipuri generale de asemenea programe valabile în cadrul organizaţiilor (întreprinderilor). schema nu este valabilă.

echivalentă cu stimularea egală a unor performanţe diferite. stimularea performanţei cu ajutorul recompenselor economice îşi are limitele sale. Cercetările au demonstrat însă că acest obiectiv nu este deloc simplu de realizat. alteori. reducându-şi efortul în producţie. creşterea satisfacţiei poate proveni chiar din scăderea sistematică a performanţei. fără creşterea performanţelor (în deosebi a productivităţii muncii) sau căutarea de satisfacţii în relaţii interpersonale prin participarea la grupuri informale etc. Creşterea performanţei . Lipsa de stimulare diferenţiată. De exemplu.ca mijloc de apărare . de asemenea. că ridicarea performanţei ar duce la creşterea nivelului de satisfacţie. dacă insatisfacţia este generată de relaţiile cu şeful ierarhic direct. Evident. conduce la motivaţia menţinerii. C.Managementul resurselor umane tip de sistem de activitate. trebuie să se concentreze asupra perfecţionării sistemului de stimulente materiale şi morale în sensul unei crescute diferenţieri a acestora. dacă nu chiar coborârii performanţelor la niveluri scăzute. o preocupare constantă este aceea de a lega satisfacţiile oferite salariaţilor (colaboratorilor) de performanţă. Aşa se explică şi faptul că. în acest domeniu. se urmăreşte diferenţierea satisfacţiilor în funcţie de nivelul de performanţă atins.fie printr-o scădere a performanţei ca mijloc de luptă sau ca rezultat al demoralizării. Să observăm că ridicarea performanţei este doar o posibilitate de reacţie a angajatului nesatisfăcut din cele trei identificate. Se întâmplă adesea ca subalternii să considere recompensele pe care le primesc independente de performanţa lor sau posibil de obţinut doar cu o performanţă minimă. îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. Mai mult. va fi recompensat pentru aceasta de . De exemplu. destul de înguste. prin acţiuni sindicale revendicative. mai concret. De pildă. în funcţie de cantitatea şi calitatea muncii depuse. Preocuparea conducerilor întreprinderilor. în vederea căutării satisfacţiei în alt sistem de activitate (părăsirea activităţii de inginer într-o întreprindere pentru o activitate independentă de comerciant). Utilizarea altor posibilităţi de ridicare a nivelului de satisfacţie în cadrul organizaţiei (întreprinderii) fără ridicarea performanţei creşterea salariilor. B. eliminarea ei (a insatisfacţiei) se poate realiza fie prin creşterea performanţei profesionale . dacă un salariat.este soluţia alternativă de program ales în condiţiile în care se consideră că o asemenea creştere a performanţei este posibilă şi. recurgerea la una din cele trei categorii de programe este în funcţie şi de cauzele care au determinat nivelul scăzut al satisfacţiei. în conducerea întreprinderilor.

ergonomică. plăcute . cit. S-au acumulat numeroase cunoştinţe în legătură cu posibilităţile de perfecţionare umană a muncii. 3. în cuprinsul acestui curs.unelte şi maşini adaptate la posibilităţile umane. iată câteva dintre ele: 1. de a creşte satisfacţia muncii. Dimpotrivă. nivelul de satisfacţie individual creşte. o muncă făcută cu Î 2 După Cătălin Zamfir. p. Capacităţile şi aptitudinile personale. uşor de mânuit. având ca obiectiv fundamental creşterea caracterului ei satisfăcător. Aceeaşi concluzie este valabilă şi în cazurile în care devin posibile surse ilegale (ilicite) de câştiguri (de satisfacţii materiale). 41-55.micşorarea riscului de accidente. Preocupările sociale de perfecţionare a calităţii umane a muncii încep cu aspecte fizice elementare . psihologi şi sociologi. dacă găsesc condiţii de realizare. în acest caz. asigurarea condiţiilor de temperatură şi zgomot normale din punct de vedere uman. o întrebare particulară devine interesantă: ce poate face fiecare angajat pentru a-şi creşte calitatea umană a muncii.Satisfacţia muncii grupul informal din care face parte fără a fi penalizat drastic de conducere. de afirmare şi dezvoltare umană. îmbunătăţirea calităţilor estetice ale locurilor de muncă -.. au acordat în ultimele decenii o atenţie deosebită creşterii caracterului satisfăcător al muncii. . satisfacţia muncii? Şi aceasta. în timp ce performanţa (productivitatea) scade sistematic. Semnificativ este şi faptul că oamenii de ştiinţă. a muncii . situaţia creată îl va motiva în continuare în sensul scăderii performanţelor. a nocivităţii. devin o sursă importantă de satisfacţie. continuă cu o nouă concepţie.4 Căi de creştere a satisfacţiei în muncă2 n societatea contemporană există o preocupare din ce în ce mai intensă de a spori alături de eficienţa economică a muncii şi eficienţa ei umană. alegerea profesiunii şi a locului de muncă în funcţie de propriile aptitudini şi înclinaţii. parţial. inclusiv ca o consecinţă a numeroase experimente efectuate în acest domeniu.şi sfârşesc cu perfecţionarea relaţiilor umane. În context. pentru că există posibilităţi la îndemâna fiecăruia de a-şi spori substanţial calitatea muncii. op. Despre unele instrumente pe care cadrele de conducere le pot folosi în acest sens vom discuta. Acumulările ne îndreptăţesc să credem că următoarele decenii vor aduce o revoluţie profundă în organizarea tehnologică şi social-umană a muncii. a condiţiilor sociale ale muncii.

de a umaniza munca poate fi considerată o înclinaţie naturală a omului.parţial. într-un anumit grad. Cel mai sigur mijloc de a urâţi munca este să o faci prost. un sentiment de neîmplinire umană. asigurarea satisfacţiei muncii bine făcute. 4. b) înaltul profesionalism. Conştiinţa unei activităţi de simplu executant reprezintă una dintre ele mai puternice surse de insatisfacţie care poate fi . 5. importantă a satisfacţiei în muncă. această posibilitate depinde în mod hotărâtor de stilul de conducere al şefului ierarhic direct. . A munci bine nu este numai o normă socială. Dorinţa de a înfrumuseţa. Omul îşi poate umaniza condiţiile sale de muncă. ci reprezintă totodată o sursă internă.contracarată prin implicarea în toate problemele colectivului şi ale întreprinderii. trebuie să subliniem rolul conducerii în a asigura condiţiile unei atitudini active a colaboratorilor lor faţă de muncă. Lipsa ei este semnul cel mai sigur al alienării faţă de muncă. care să asigure creşterea satisfacţiei în muncă. Şi acest lucru depinde într-o largă măsură de salariaţi. participarea activă la rezolvarea problemelor colectivului şi ale întreprinderii. într-un mod de viaţă. acordarea unei atenţii speciale relaţiilor cu oamenii. dar şi interesantă. Există mai multe motive pentru aceasta. de insatisfacţie continuă. o exigenţă exterioară. De altfel. după cum o muncă bine făcută oferă satisfacţii profunde. în ansamblul ei. 2. evident . responsabil de climatul uman al muncii din colectivul din care face parte. 3.Managementul resurselor umane sentimentul că nu este ceea ce corespunde propriilor înclinaţii creează un sentiment de alienare. Pentru bunii profesionişti munca este nu numai uşoară. Fiecare angajat este. În încheiere. respectiv: a) conştiinţa utilităţii sociale a efortului. le poate adăuga puţină frumuseţe şi căldură. Orice muncă făcută de mântuială lasă un gol psihic. variată şi satisfăcătoare. Ea face munca mai frumoasă pentru cel care o exercită. numeroase cercetări au arătat că satisfacţia muncii este corelată cu capacitatea profesională. O transformă într-o activitate a sa. înfrumuseţarea locului de muncă. Normal.

Satisfacţia muncii Autoverificarea cunoştinţelor din capitolul 3 1. 6. temperatura şi zgomotul reprezintă elemente ale cărei surse de satisfacţie – insatisfacţie? a) facilităţilor oferite de locul de muncă c) conţinutului muncii b) condiţiilor fizice la locul de muncă d) relaţiilor umane în muncă Munca trebuie să aibă o serie de caracteristici pentru a fi sursă de satisfacţie printre care: a) să necesite capacităţi profesionale moderate b) să necesite capacităţi profesionale medii c) să fie în concordanţă cu aptitudinile şi talentul fiecăruia d) toate răspunsurile sunt incorecte Este mai puţin satisfăcătoare: a) munca de execuţie c) munca cu un conţinut rutinier mic b) munca de conducere d) munca cu varietate mare Conţinutul muncii ca sursă de satisfacţie. 3. De ce au nevoie oamenii pentru a fi satisfăcuţi de munca lor? a) de o recompensă mai mare decât se aşteaptă b) de o recompensă în concordanţă cu contribuţia lor c) de o recompensă cât mai mare d) nici un răspuns nu este corect Sursele satisfacţiei în muncă sunt: a) facilităţile c) conţinutul muncii b) condiţiile fizice ale muncii d) toate răspunsurile sunt corecte Lumina. 4. se referă la: a) calificarea cerută c) caracteristicile fizice ale locului de muncă b) orarul de lucru d) posibilităţile de promovare 2. . 5.

Managementul resurselor umane 7. 12. modul de luare a deciziilor reprezintă elemente ale: a) cadrului organizaţional al muncii c) tipului muncii b) relaţiilor umane în muncă d) condiţiilor fizice de muncă Relaţia dintre productivitate şi performanţă este: a) simplă c) uşor de manipulat b) direct proporţională d) complexă şi nu foarte solidă Modelul lui March şi Simon se aplică atunci când: a) satisfacţia produsă de muncă este mai mică decât cea aşteptată b) satisfacţia produsă de muncă este mai mare decât cea aşteptată c) în orice condiţii d) nici un răspuns nu este corect Modelul lui March şi Simon este viabil dacă: a) individul percepe mediul ca fiind primitor b) comportamentul de căutare are rezultat pozitiv c) ambele răspunsuri sunt corecte d) nici un răspuns nu este corect Părăsirea activităţii de economist într-o întreprindere pentru o activitate independentă de consultant reprezintă: a) un program identificat de Marcl şi Simon b) o soluţie pentru creşterea satisfacţiei c) ambele răspunsuri sunt corecte d) ambele răspunsuri sunt incorecte 8. . 13. informale de a comunica cu colegii au efecte: a) pozitive. afectând productivitatea şi calitatea muncii c) nu au nici un efect asupra desfăşurării muncii d) nici un răspuns nu este corect O cercetare realizată la scară internaţională a relevat faptul că posibilităţile de a discuta în timpul programului de lucru sunt: a) mai scăzute în ţările dezvoltate c) mai ridicate în ţările dezvoltate b) mai scăzute în ţările în curs de d) mai ridicate în Europa de Vest dezvoltare Relaţiile dintre secţii şi servicii. circulaţia informaţiilor. 11. prin crearea unui cadru favorabil b) negative. Posibilităţile nelimitate. înzestrarea cu utilaje. 9. 10.

"Creşterea satisfacţiei se poate datora scăderii performanţelor. Satisfacţia muncii bine făcute se asociază în general cu a) înaltul profesionalism b) alienarea faţă de muncă c) atenţia acordată detaliilor d) diminuarea conflictelor sociale Căile de creştere a satisfacţiei se referă şi la: a) asigurarea condiţiilor normale de temperatură şi zgomot b) utilizarea unor echipamente adaptate posibilităţilor umane c) îmbunătăţirea relaţiilor umane d) toate răspunsurile sunt corecte 20. 19. 16. atunci când individul este recompensat de grupul informal b) nu d) nu.Satisfacţia muncii 14. o cale de: a) motivare c) adaptare la cerinţele grupului din care face parte b) creştere a satisfacţiei muncii d) alienare faţă de muncă Fiecare angajat poate să îşi crească satisfacţia muncii dacă: a) îşi alege profesia în funcţie de aptitudini şi c) îşi face munca bine înclinaţii b) acordă atenţie relaţiilor cu oamenii d) toate acestea Sentimentul de alienare faţă de muncă apare atunci când: a) nu există dorinţa de a înfrumuseţa locul de muncă b) profesia nu corespunde propriilor aptitudini c) ambele răspunsuri sunt corecte d) nici un răspuns nu este corect 15. pentru că munca de mântuială lasă un gol psihic Perfecţionarea umană a muncii se referă la: a) căi de creştere a satisfacţiei c) creşterea performanţelor firmei b) creşterea productivităţii d) toate răspunsurile sunt incorecte angajaţilor Înfrumuseţarea locului de muncă este." Afirmaţia este adevărată? a) da c) da. pentru fiecare individ. 18. . 17.

Răspunsul B D B C A A B A A D Întrebarea 11. 10. 15. 17. 3. 13. 20. 16. 4.Managementul resurselor umane Răspunsuri corecte Întrebarea 1. Răspunsul A C A C A B D C A D . 12. 5. 19. 8. 14. 9. 18. 7. 2. 6.

ca sursă de satisfacţie – insatisfacţie. . 6. 5. 4. Statisfacţia socială generală apare de regulă ca urmare a: a) desfăşurării unor activităţi care satisfac necesităţi sociale colective b) satisfacerii unor nevoi personale ca rezultat al participării la activitatea organizaţiei c) ambele răspunsuri sunt corecte d) nici un răspuns nu este corect Facilităţile. 3.Satisfacţia muncii Verificarea cunoştinţelor din capitolul 3 1. talentele şi c) ambele răspunsuri sunt corecte interesele fiecăruia b) calificarea fiecăruia d) nici un răspuns nu este corect Activitatea variată şi solicitarea intensă a capacităţilor intelectuale sunt specifice: a) managerului c) contabilului b) economistului d) operatorului PC 2. se referă la: a) posibilitatea dobândirii unei calificări superioare c) estetica b) varietatea muncii d) zgomot Între facilităţile care se constituie ca sursă de satisfacţie – insatisfacţie în muncă se numără: a) posibilităţile de câştig c) orarul de lucru b) existenţa cantinelor d) toate răspunsurile sunt corecte Satisfacţia este cu atât mai mare cu cât: a) munca desfăşurată solicită spiritul de inovaţie b) trebuie desfăşurată o muncă de execuţie c) munca este mai monotonă d) munca este mai rutinieră Munca trebuie să fie în concordanţă cu: a) aptitudinile.

cu atât: a) satisfacţia e mai mare b) satisfacţia e mai mică c) valoarea aşteptată a recompenselor e mai mare d) valoarea aşteptată a recompenselor e mai mică 13.Managementul resurselor umane 7. În cadrul modelului lui March şi Simon. 10. relaţia cu şeful ierarhic direct este: a) critică c) indiferentă b) neimportantă d) puţin importantă Între factorii determinanţi ai satisfacţiei muncii se numără: a) stilul de conducere al şefului direct c) toate răspunsurile sunt corecte b) relaţiile cu colegii d) tipul muncii În cercetările privind satisfacţia în muncă se consideră suficientă măsurarea a 8 indicatori printre care satisfacţia produsă de: a) grupul de muncă c) profesiunea practicată b) şeful ierarhic direct d) toate acestea 8. 9. Menţinerea sau scăderea performanţelor se datorează: a) lipsei stimulării diferenţiate c) ambele răspunsuri sunt corecte b) stimulării egale a unor d) nici un răspuns nu este corect performanţe diferite 14. Relaţia dintre satisfacţie şi performanţă. potrivit modelului lui March şi Simon. Modelul lui March şi Simon abordează: a) relaţia dintre satisfacţie şi c) factorii care motivează performanţă oamenii b) motivaţia şi felul în care d) eficienţa grupurilor funcţionează ea 11. se concretizează: a) într-un proces în cerc c) într-un factor de influenţă a condiţiei psihice a individului b) într-un proces în spirală d) într-un proces liniar 12. Ca sursă de satisfacţie. cu cât nivelul de aspiraţii e mai ridicat. Se pot deosebi căi de creştere a satisfacţiei în muncă: a) la nivel individual c) ambele răspunsuri sunt corecte b) la nivel de întreprindere d) nici un răspuns nu este corect .

Ce poate face fiecare angajat pentru a-şi creşte satisfacţia muncii? El poate să: a) îşi aleagă profesia în funcţie de propriile aptitudini şi înclinaţii b) îşi înfrumuseţeze locul de muncă c) participe activ la rezolvarea problemelor d) toate răspunsurile sunt corecte 20. Una dintre cele mai puternice surse de insatisfacţie este reprezentată de: a) estetica locului de muncă c) conştiinţa unei activităţi de executant b) condiţiile de lucru d) neglijarea relaţiilor cu ceilalţi 18. munca tinde să devină tot mai: a) puţin satisfăcătoare b) satisfăcătoare c) satisfăcătoare dacă este corelată capacitatea reală cu calificarea d) nesatisfăcătoare . Atunci când creşte calificarea.Satisfacţia muncii 15. Printre căile de creştere a satisfacţiei în muncă se numără: a) aspectele elementare ale c) perfecţionarea relaţiilor umane mediului fizic b) o concepţie ergonomică a muncii d) toate răspunsurile sunt corecte 16. Cel mai sigur mijloc de a urâţi munca este: a) să o faci prost c) să nu înfrumuseţezi locul de muncă b) să nu ţii cont de aptitudini d) să nu comunici cu ceilalţi 19. A munci bine este: a) o normă socială b) o exigenţă exterioară c) o sursă internă de satisfacţie d) toate răspunsurile sunt corecte 17.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful