.

.

.

.

Θα ήηαλ άιισζηε παξά δνμ ν . δηαζηξε­ βισκέλεο θαη απνζησπνηεκέλε ο απ ό ηνπο ζεκεξηλνύο Ειιαδίηεο. απνηειεί κία πξαθηηθώο αλαγθαία . ε νπνία ζθνπό έρεη ηελ ε­ πάλνδ ν ζην πιαίζην εθείλσλ ησλ αξρώλ θαη εζίκσλ. ρσξίο λα επηδηώθνπκε λα εκπεδώζνπκε ηελ πεκπηνπζία ησλ πνιηηηζκηθώλ ηνπο παξαδόζεσλ . . Η Ιζηνξία θαη νη Π αξα δόζε η ο ησλ πξνγόλσ λ καο. λα επηδεηνύκε κία νπζηαζηηθή πξν ­ ζέγγηζε ηνπ βίνπ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ αξραίσ λ Ειιήλσλ. Ληηή αιιά κεζηή πεξηερνκέλνπ . ε κειέηε ούλα θαη ε ζύλδεζε κε ηηο παηξώε ο παξαδόζεηο. πνπ ζπλ­ ζέηνπλ ζε όιε ηνπ ηελ κεγαινπξέπεηα ην Έ ζ ν ο ησλ Ειιήλσλ. εζληθώο επσθειή θαη ηζηνξηθώο επηβεβιεκέλε κειέηε. Μέζ α ινηπόλ ζε απηή ηελ ειιελνθηόλα επέιαζε. εκείο ζήκεξα. αιιά απνηειεί απόξξνη α κίαο βηναληηιήςεσο θαη ζαθνύο ζηάζεσο δσήο. ε νπνί α έξρεηαη λα θα­ ιύςεη έλα κεγάιν θελ ό πνπ πθίζηαηαη ζ' απηόλ ηνλ ηνκέα. Απηόλ αθξηβώο ηνλ ζθνπό ππεξεηε ί ζπλεηδεηά ε ζπγγξα­ θή θαη παξνπζίαζ ε ηεο πα ξν ύζ α ο κειέηεο.ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΢ΗΜΕΙΩΜΑ Αλακθίβνια ην βηβιίν "Γιορτές των Αρχαίων Ελλήνων "τον Φηλέα. απνηειεί όρη απιά κία αλαγθαί α θαηαγξαθή . νη νπνίεο επί ρηιηάδεο έηε θαζνδήγεζαλ θαη αλέδεημαλ ηελ ηδηαηηεξόηεηα θαη κνλαδηθόηεηα ηνπ γέλνπο ησλ Ειιήλσλ. απνηεινύλ ην επίθεληξν ησλ πλεπκαηνθηόλσλ επηζέζε­ σλ πν π αηώλε ο ηώξ α έρνπλ αλειέεηα εμαπνιύζεη νη θνξεί ο ηνπ πλεπκαηηθνύ αθειιεληζκνύ θαη ζθνηαδηζκνύ. όληαο αξραην ιάηξεο απ ν θάζ ε άπνςε . ρσξίο λ α επηρεηξήζνπκε λ α βθύζνπκε ηα Ιεξνπξε π ή εθείλ α δξώκελ α πνπ απεηέιεζα λ ηνλ ππξήλ α ησλ δνμαζηώλ ηεο θπιήο καο. ζπκππθλώλεη ζ' έλαλ πεξηεθηηθ ό ιόγν ην ζύ­ λνιν ησλ αξραηνειιεληθώλ παξαδόζε σ λ πνπ ζρεηίδνληαη πξνο ηηο πξνγνληθέ ο Γηνξηέο.

α­ ξιοποίηση και οργανική αναβίωση των Πατρώων Παραδό­ σεων. διότι συγκεντρώνει. Εν κατακλείδι. Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος Διευθυντής του "Απολλωνείον Φωτός" Συγγραφέας ... είναι η σύνδεση με τις ρίζες και την πνευ­ ματική μας παρακαταθήκη. Τότε μόνο θα δικαιούμαστε να επικαλούμα­ στε την Πληθώνεια ρήση "Εσμέν Έλληνες το γένος ως η γλώσ­ σα και η Πάτριος Παιδεία μαρτυρεί". των Πατρώων Θεσμών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία. παραθέτει και αναλύει. σε όλες τις δυνατές παραμέτρους και εκφράσεις. Για σήμερα και για πάντα. των περιβεβλημένων με την Ο­ λύμπια αίγλη και το Απολλώνειο Κάλλος. παρέχεται στον απλό αναγνώστη αλλά και στον εμβριθή μελετητή η δυνατότητα. με γνώμονα τα υπάρχοντα στοιχεία. Η Εθνική Αυτογνωσία διέρχεται μέσα από την μελέτη. βιβλία σαν αυτό. η εργασία αυτή αποτελεί και μια πολύτιμη προσφορά. όλες εκείνες τις Εκδηλώ­ σεις που θεμελιώνουν το υπόβαθρο των λατρευτικών και πο­ λιτιστικών παραδόσεων των Ελλήνων. ξυπνώντας την ευρισκόμενη σε κατάσταση λήθαργου "Αρχαία Ψυχή" που κατά τον Παλαμά "ζει μέσα μας. να κατανοήσει τη Θεοσέβεια των προγόνων μας αλλά και το φυσιολατρικό υπόβαθρο της Πατρώας Θρησκείας. όντας πραγματικοί Έ λ ­ ληνες στην ψυχή και όχι "Ελληνόφωνοι" αμφιβόλων καταβο­ λών.12 Ταυτόχρονα. υπηρετούν την προοπτική της συνειδησιακής αφυπνίσεως των Ελλήνων. Προϋπόθεση για τον Εξελληνισμό του αποπροσανατολι­ σμένου λαού μας. αθέλητα κρυμμένη".

13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Δυο χιλιάδες χρόνια έχουν περάσει από τότε που η ιουδαιοχριστριανική λαίλαπα ισοπέδωσε τους Ναούς των Ολυ­ μπίων Θεών. Μεσα στα πλαίσια των παραδοσιακών θρησκειών εμείς οι Έλληνες Θρησκευτές των πανέμορφων Ολυμπίων Θεών έχουμε το σθένος να επαναδιεκδικήσουμε * Η "Παλαιά Διαθήκη" μας παρουσιάζει ένα "θεό" που σφάζει παιδιά Αιγυπτίων. . Δύο χιλιάδες χρόνια αμάθειας. οι παραδοσιακές Θρησκείες είναι πάλι εδώ ζωντανές και έτοιμες να δημιουργήσουν ξανά την πολιτεία των Θεών και των ανθρώπων. Δύο χιλιάδες χρόνια μετά το απόλυτο "τί­ ποτα". πυρπόλησε τις βιβλιοθήκες της ανεκτίμητης Αρ­ χαίας Σοφίας και δολοφόνησε με τον χειρότερο τρόπο τους ένΟεους προγόνους μας. για την ανάκαμψη του ανθρωπίνου γένους και για τη συμφιλίωση Θε­ ίον και ανθρώπων. φόβου και εξουσιασμού ήταν αρκετά για να δη­ μιουργήσουν το κτήνος των ημερών μας που τολμά να αυτοα­ ποκαλείται "άνθρωπος" και που συστηματικά βιάζει την κο­ σμική τάξη και αρμονία. Ό μ ω ς η υπέρτατη συμπαντική δύναμη. που δηλώνει ξεκάθαρα ότι θ' αφανίσει όλους τους λαούς που Οα σταθούν εμπόδιο στην επέλαση του "εκλεκτού" όχλου του. που φρο­ ντίζει για την εξελικτική πορεία του Παντός. που απειλεί όλους τους "ειδωλολάτρες" και άλλα πολλά γεμάτα χάρη και ευγένεια "θεϊκής ψυχής". σκο­ ταδισμού. η Ανάγκη. φρόντισε να α­ φυπνίσει τις πρέπουσες ψυχές σε παγκόσμιο επίπεδο. άξιος απόγονος του αιμοσταγή* εβραιογενούς Θεού του Ιεχωβά.

Μην προσπαθήσετε να τους εξηγήσετε. Ό χ ι δεν έχουμε να απολογηθούμε γ ι α τίποτα και σε κανέναν. Πολλοί είναι εκείνοι που θα μιλήσουν για "μόδα". "αποστάτες". Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να επαναφέρουμε το Αρχαίο Έθος και να εξηγήσουμε τους "τρόπους" του στις αφυπνι­ σμένες ψυχές. Αν νομίζετε ότι μέ­ σα σας " φ ω ν ά ζ ο υ ν " οι Αρχαίες Φωνές. τότε τιμήστε τους Ολύμπιους Θεούς. "αρχαιοπληξία". δηλαδή τους Θεούς. από την πανούκλα των ι­ δεών και αξιών που επιβάλλει η εποχή του συγχρονισμού και της τεχνολογικής προόδου. "ειόωλολατρεία". ΑΛΛΟΙ ΕΙ­ ΝΑΙ Ε Κ Ε Ι Ν Ο Ι Π Ο Υ Π Ρ Ε Π Ε Ι Ν Α Α Π Ο Λ Ο Γ Η Θ Ο Υ Ν ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται αυτό το βιβλίο. Δεν πρόκειται να α ν α φ έ ρ ω ποιοί είναι οι Θεοί ή τι είναι οι Θεοί ή ποιοί είναι οι μύθοι τους. Ε­ μείς δεν έχουμε να απολογηθούμε για τίποτα. που βάλτωσε αυτόν τον υ­ πέροχο λαό και του στέρησε το δικαίωμα να συνεχίσει την ανοδική του πορεία.14 την έννοια του ΙΕΡΟΥ όπως το έθεσαν χιλιάδες χρόνια πριν οι φωτοδότες και νοήμονες πρόγονοι μας. Δεν έχουμε να εξηγήσουμε απολύ­ τως τίποτα. Εμείς απλώς επαναδιεκδικούμε τις πανάρ­ χαιες δολοφονημένες αξίες μας. Τα εξήγησαν όλα οι πρόγονοι μας μέσα στα βιβλία τους που παραμένουν άθικτα πάνω στα ρ ά φ ι α των βιβλιοπωλείων και των βιβλιοθηκών. επικαλεστήτε τους και αναβιώστε τις Γιορτές τους. "όργια". μην απολογηθήτε . Σκοπός μου είναι να γίνουν γνωστές οι Αρχαίες Ελληνικές Γιορτές σε όλους ό­ σους νιώθουν ότι ωφείλουν ένα σεβασμό προς τις Δυνά­ μεις τις Φύσεως. Αδιαφορήστε γι' αυτούς που θα ξεσηκωθούν εναντίον σας και θα σας χλευάσουν για την επιλογή σας.

Ο δρόμος είναι δύσκολος και απαιτεί θυσίες όμως κανέ­ νας δεν κατάφερε να ανέλθει στις απαστράπτουσες Ολύμπιες περιοχές δίχως θυσίες. που βρέθηκε σε σπηλιά στο χωριό Πιτσά της Κορινθίας. Απλώς παραμερίστε τους. είναι η ΘΥ­ ΣΙΑ! ΦΙΝΕΑΣ Ξύλινος γραπτός πίνακας με παράσταση θυσίας. το βασικότερο χαρακτη­ ριστικό της Πατρώας και Μητρώας Λατρείας.Χ.15 και μη λυπηθείτε. Εξάλλου. . τραβήξτε το δρόμο σας και πηγαίνετε στην αγκαλιά της Μητέρας Φύ­ σης γ ι α να γιορτάσετε μαζί με τους Θεούς την Ιεροποίηση του Κόσμου. Μετά τα μέσα του 6ου αι. π. (Αθήνα... Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο).

Θενί θαη Κόζκνη είλαη ΔΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΟ. . ζπζίεο. Βαζύο ζεβαζκόο θαη εγθάξδηεο ηηκέο δίρωο ηελ παξακηθξή ηδέα γη' αλάγθε ζπληξηβήο. ν ενξηαζκόο ηωλ ιεηηνπξγηώλ ηεο Φύζεωο. ήηαλ ΑΓΙΑΝΟΗΣΟ γηα ηνλ Έιιελα Άλζξωπν. ΢πλνπζηάδεηαη κε ην Θείνλ κε ρνξνύο. Όπωο πνιύ ζωζηά ζεκεηώλεη ν Βιάζζεο Ραζζηάο ζην βηβιίν ηνπ "Περί των Πατρώων Θεών". άζιεζε θαη έξωηα. Οη Θενί δελ είλαη θάπνηα απξόζηηα πάλζνθα όληα πνπ βξίζθνληαη θάπνπ εθηόο ΢ύκπαληνο. Έλα ηέηνην Πάλζενλ πνπ ζα έκνηαδε κε ιεζηξηθή ζπκκνξία ηνπ νπξαλνύ. ππήξμε ίδηα κ' εθείλε απέλαληη ζηνπο ηεξνύο πηα λεθξνύο πξνγόλνπο ηνπο. Ο Έιιελαο ηηκά ηνπο Θενύο κε ζπκηάκαηα. ζηεθάλωλ. Πνηέ δελ ελλόεζε ην Θείνλ ωο έλα ζύλνιν ηξνκαθηηθώλ θαη θνβεξώλ όληωλ πνπ παξαθνινπζνύλ αδηάθξηηα ηε δωή ηνπ. όπωο θξνλνύλ νη θνζκνπνιίηηθεο Θξεζθείεο. Οη γηνξηέο είλαη νπζηαζηηθά. ε ηνπνζέηεζε ηωλ Διιήλωλ απέλαληη ζηνπο Θενύο ηνπο. πξνζθνξέο αλζέωλ. Άλζξωπνη. αιιά είλαη θίινη ηωλ αλζξώπωλ. βξίζθνληαη εληόο ηνπ ΢ύκπαληνο Κόζκνπ θαη απνηεινύλ γέλλεκα απηνύ θαη όρη ην αληίζηξνθν. ζέαηξν. γιπθηζκάηωλ θαη πνηώλ. ηξαγνύδηα.17 ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΠΕΞΗΓΉΣΕΙΣ Ο Έιιελαο Άλζξωπνο αλέθαζελ ππήξμε επιαβήο αιιά νπδέπνηε ππήξμε Θεόδνπινο. ηξόκνπ ή απηνηα-πείλωζεο.

οη οποίες σποθρίλοληαλ όηη αλαδεηούζαλ ηολ Γηόλσζο.θαη ζσζίες προς ηηκή ηοσ Γηολύζοσ. από ηελ 23ε ως ηελ 26ε ηοσ κελός Αγρηωλίοσ. ηελ Ιθολόε θαη ηελ Ιθηάλαζζα. ηο κήλα Βο-εδροκηώλα ηειούζαλ ηα Αγράληα -ποσ ήηαλ αλαπαράζηαζε ηωλ γεγολόηωλ. απέθηεζε έλαλ γηό. ηο Μεγαπέλζε θαηηρείς θόρες.19 ΟΙ ΠΟΡΣΕ΢ ΑΓΡAΝΙ Α Σύκθωλα κε ηολ Ηζύτηο ηα Αγράληα ήηαλ γηορηή ηοσ Αργούς προς ηηκή ηοσ Γηολύζοσ θαη ζτεηηδόηαλ κε ηης ηρεης θόρες ηοσ βαζηιηά Προίηοσ. Ο Μειάκποσς θαηάθερε λα ζεραπεύζεη ηης θόρες ηοσ Προίηοσ θαη είς αλάκλεζε ηοσ γεγολόηος θάζε τρόλο. θόρε ηοσ βαζηιηά ηες Λσθίας Ιοβάηε. Δπεηδή ηελ ώρα ηοσ γάκοσ ηοσς περηθρόλεζαλ ηης ζσζίες ηοσ Γηολύζοσ προζεβιήζεζαλ απο καλία θαη περηπιαλούληαλ ζηα όρε ηες Πειοπολλήζοσ. ηελ Λσζίππε. ΑΓΡΙΩΝΙΑ Τα Αγρηώληα γηορηάδοληαλ αλά ηρηεηία. αρτή ηοσ έηοσς ηωλ Βοηωηώλ. ηρέτοληας καηλόκελες ζηοσς αγρούς θαη ηα όρε. Ο Προίηος ηόηε επηθαιέζηεθε ηε βοήζεηα ηοσ Μάληε Μειάκπο-δος ποσ ήηαλ γλωζηός γηα ηης ζεραπεσηηθές ηοσ ηθαλόηεηες. Ο Προίηος ήηαλ βαζηιηάς ηοσ Αργούς θαη από ηε ζύδσγο ηοσ Σζελεβοία. Σηε γηορηή έπαηρλαλ κέρος κόλο γσλαίθες. ζηολ Ορτοκελό. .

Σηδ δζάνηεζα ηδξ βζμνηήξ μ ζενέαξ ημο Γζμκύζμο. μ μπμίμξ θένεηαζ ςξ οζόξ ημο ηνςαδίηδ ζενέα Χνύζμο ή ημο Πμζεζδώκα ή ημο Σίζοθμο ή ημο Άθιμο. Πενζηθοιέκδ. ημκ Ονπμιεκό. Αθηαεόδ ηαζ Μζκοάδα. Νοιθεύεδηε ηδκ Τνζημβέκεζα ή ηδκ Κθοημδώνα ή ηδκ Φακμζύνα ηαζ απέηηδζε δέηα παζδζά. εκώ όθεξ μζ βοκαίηεξ ημο Ονπμιεκμύ ιεηείπακ ζηδκ ηεθεηή. ακάθμβα ιε ηζξ δζάθμνεξ εηδμπέξ. . I. Πάζζαξ). Λεοηίππδ. Αεάιακηα.1 Η ακαγήηδζδ ημο Γζμκύζμο ζοκεπζγόκακ επί ηνεζξ κύηηεξ ηαζ. οπμηνζκόιεκμξ έκακ απ' ημοξ Τζηάκεξ*3. Πνέζαςκα. *2 Οζ Μζκύεξ ήηακ έκα βέκμξ πμο ηαημζημύζε ζημκ Ονπμιεκό ηδξ Βμζςηίαξ ηαζ πήνε ημ όκμια ημο από ημκ ήνςα Μζκύα. ηαηεδίς-ηε ηζξ ηόνεξ ηαζ ηναηώκηαξ πέθεηο ή λίθμξ είπε ημ δζηαίςια κα ζημηώζεζ εηείκδ ηδκ μπμία εκδεπμιέκςξ εα ηαηώνεςκε κα θηάζεζ. έθεβακ δ ιία ζηδκ άθθδ όηζ μ Θεόξ ηαηέθοβε*1 ζηζξ Μμύζεξ. πμο δεκ ακήημοκ ζηδκ ζθαίνα επζννμήξ ημο αθθά ζε αοηήκ ημο Απόθθςκα (Walter Ott. Καηά ηδκ έκανλδ ηδξ βζμνηήξ μζ ακύπακηνεξ βοκαίηεξ πμο ηαηάβμκηακ από ημ βέκμξ ηςκ Μζκοώκ*2 ζοκαενμίγμκηακ ζημ Ναό ημο Γζμκύζμο. Γζμπεώκδα ηαζ ηζξ Δηεμηθοιέκδ. Η ανπή ημο εείιμο ηδξ δζώλεςξ ηαζ ημο θόκμο πανεέκςκ απμδίδεηαζ ζημ ελήξ βεβμκόξ : ΋ηακ ηάπμηε εηεθείημ βζμνηή πνμξ ηζιή ημο Γζμκύζμο. ςξ εεόξ ηοκδβδιέκμξ πμο είκαζ "ηαηέθοβε" ζηζξ Μμύζεξ. Δπέζηνεθακ ηόηε ζηδκ πόθδ. μζ ηνεζξ ηόνεξ ημο ααζζθζά Μζκύμο Λεοηίππδ. Ανζζκόδ. όπμο ηδκ ηέηανηδ κύπηα ηαεόηακ ζε ζοιπόζζμ ηαζ ιεηά ηδκ θήλδ ημο δζαζηέδαγακ θύκμκηαξ αζκίβιαηα ηαζ βνίθμοξ. μζ μπμίμζ ζοιαμθίγμοκ ηζξ ελεθζηηζηέξ δοκάιεζξ πμο ηε-ιεπίγμοκ ημκ ακελέθζηημ άκενςπμ. Αθηζεόδ ηαζ Ανζίππδ όπζ ιόκμ πενζθνόκδζακ ημκ Θεό ηαζ ηδ θαηνεία ημο ηαζ πανέιεζκακ ζημ ζπίηζ ημοξ βζα κα *' Ο Γζόκοζμξ ςξ εκδζηςκ ηαζ πάζπςκ εεόξ. αθμΰ δεκ ημκ έανζζηακ. *3 Σύιθςκα ιε ηδκ Ονθζηή πανάδμζδ μ ιζηνόξ Γζόκοζμξ δζαιεθίζηδηε απ' ημοξ Τζηάκεξ.

2 οθάκμοκ. Αθμύ ηθδνώεδηε μ βζόξ ηδξ Λεοηίππδξ Ίππαζμξ. Ήηακ οπμπνεςιέκμζ κα παναημθμοεμύκ όθα όζα βίκμκηακ πςνίξ κα ιπμνμύκ κα επέιβοσν έζης ηαζ ακ μ ζενέαξ ζηόηςκε ηάπμζα πανεέκα. Αθθά ηαζ μζ άνδρες ηδξ ίδζαξ μζημβέκεζαξ. εκώ από ημοξ μνεμζηάηεξ ημο ανβαθεζμύ άνπζζε κα νέεζ βάθα ηαζ κέηηαν. αοηέξ δεκ Σοιιμνθώεδηακ. δδθαδή αοηόξ πμο δζαννδβκύεζ ημκ άκενςπμ ηαζ αοηόξ πμο ηαηαανμπείγεζ γςκηακή ζάνηα. επζδίδμκηακ ζηδ Βαηπζηή θαηνεία. ιαζκόιεκεξ πθέμκ. δζαθύεζ όθεξ ηζξ αοηαπάηεξ ιαξ ηαζ ηζξ όπμζεξ ζςιαηζηέξ ζοκήεεζεξ πμο ιαξ ηναημύκ δέζιζμοξ ζηα βήζκα. Ο Γζόκοζμξ ιαξ ημιιαηζάγεζ βζα κα ιαξ αμδεήζεζ κα ακέθεμοιε ζημοξ θεπημθοέζηενμοξ ηόζιμοξ. αοηόξ ηζξ ηζιώνδζε ζηθδνά. θζμκηάνζ. Μεηά ηδκ ακίενδ αοηή πνάλδ εηνάπδζακ ζηα όνδ. Καηά ημοξ ζζημνζημύξ πνόκμοξ όθα αοηά είπακ απθώξ ζοι- * 11 (μιμθαβία είκαζ έκαξ από ημοξ ααζζηόηενμοξ ζοιαμθζζιμύξ ηςκ Γζμ-κζηηζαηώκ ηεθεηώκ. Έβζκε δζαδμπζηά ηαύνμξ. Τμοξ επέααθθακ κα πανίζηακηαζ ζηδ βζμνηή ναηέκδοημζ ηαζ ανώιζημζ. οθίζηακημ ηαπείκςζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ βζμνηήξ. Τζξ εάιπςζε ιε ηζξ ιεηαιμνθώζεζξ ημο. . όπμο. θεμπάνδαθδ. ακέναζημοξ. αθθά ηαζ όηακ αηόιδ ειθακίζηδηε ζ' αοηέξ μ Θεόξ ηαζ ηζξ πνμέηνερε κα ιεηέπμοκ ζηδ βζμνηή ημο. Γζα κα ζηακμπμζήζμοκ ηδκ επζεοιία ημοξ έααθακ ηθήνμ ηα παζδζά ημοξ . Ο ίδζμξ μ Θεόξ ζοπκά παναηηδνίγεηαζ "ςιζζηήξ" ηαζ " ακενςπμνναίζηδξ". πμο δεκ ακέπεηαζ ακενώποσς (Σηοενςπμύξ. ηδξ γςήξ ηαζ ημο ηεθζμύ. πμο ανίζημκηαζ ζηδ δζηαζμδμζία ημο πανμύιεκμο Γζμκύζμο. Δπεζδή δεκ οπάημοζακ ζημ ηάθεζια ηδξ πανάξ. Από ηδκ επμπή εηείκδ μζ πανεέκεξ ημο βέκμοξ ηςκ Μζκοώκ μκμιάγμκηακ "Ολείαι" (ελμθμενεύηνζεξ) ηαζ οθίζηακημ δζώλεζξ ζηδ βζμνηή ηςκ Αβνζςκίςκ. ιίγενμοξ ηαζ ανκδηέξ ηδξ γςήξ. Τόηε αοηέξ πανεθνόκδζακ ηαζ ηζξ έπζαζε ι ζ α αηαηαιάπδηδ επζεοιία κα θάκε ακενώπζκμ ηνέαξ*. ημκ έζθαλακ ηαζ ημκ έθαβακ.

ηδ Κνήηδ. μζ μπμίμζ ηζιώνδζακ ημοξ Ονπμιέκζμοξ ιε πνόζηζιμ.1 αμθζηό παναηηήνα ηαζ δ ηαηαδίςλδ ηςκ Μζκοώκ ήηακ πνμζπμζδηή δίπςξ κα πενζθαιαάκεζ θόκμοξ. όζμζ εα ήηακ μζ κεηνμί Πένζεξ ζημ Μαναεώκα. Μόκμ ιζα θμνά ζδιεζώεδηε ηέημζμ ηνμύζια ηδκ επμπή ημο Πθμοηάνπμο. μ ζενέαξ Εώσθμξ. Δπεζδή όιςξ μζ κεηνμί Πένζεξ ήηακ πζθζάδεξ ηαζ ήηακ αδύκαημκ κα ανεεμύκ ζηδκ Αηηζηή ηόζα ηαηζίηζα. δ μπμία εηεθείημ ηδκ 6δ ημο ιδκόξ Βμδδνμιζώκμξ ζηδκ Αεήκα. Ο Εώσθμξ ιεηά ημ θόκμ αννώζηδζε ηαζ πέεακε εκώ δ μζημβέκεζα ημο απμηθείζεδηε απμ ηδκ ζενςζύκδ. Σα Αβνζώκζα βζμνηάγμκηακ ηαζ ζηδ Θήαα. έθηαζε ιία ημπέθα ηδκ ζηόηςζε ιε ημκ πέθεηο. Ζ βζμνηή πενζεθάιαακε πμιπή ηαζ εοζία ηαηζζηζώκ. ζημ ζενό ηδξ Ανηέιζδμξ ζηζξ Άβνεξ*. μ Μζθηζάδδξ έηακε εοπή ζηδκ Άνηειδ κα εοζζάζεζ ζημ όκμια ηδξ ηόζα ηαηζίηζα. ΢πεηζηά ιε ηδκ πνμέθεοζδ ηδξ βζμνηήξ ζζημνμύκηαζ ηα ελήξ: Όηακ έβζκε δ εζζαμθή ηςκ Πενζώκ ζηδκ Αηηζηή. . ΑΓΡΟΣΕΡΑ΢ ΘΤ΢ΙΑ Ήηακ βζμνηή πνμξ ηζιή ηδξ Ανηέιζδμξ Αβνμηέναξ. ηδ Λέζαμ ηαζ ηδ Χίμ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ βζμνηήξ. Ζ πνάλδ αοηή ηαηαηνίεδηε πμθύ ηαζ έβζκε αθμνιή κα απαβμνεοηεί δ βζμνηή απ' ημοξ Ρςιαίμοξ. απμθαζίζηδηε κα εοζζάγμκηαζ ηάεε πνόκμ πεκηαηόζζα. * Άβνα μκμιαγόηακ δ πενζμπή πμο ανζζηόηακ ανζζηενά ημο Ηθζζζμΰ ηαζ ήηακ δαζώδδξ ηαζ αθζενςιέκδ ζηδκ Άνηειδ.

Έκα από ηα ααζζηά βκςνίζιαηα ηςκ Πακκοπίδςκ ήηακ όηζ όζμζ ιεηείπακ ζε αοηέξ θμύγμκηακ πνζκ ηδκ έκανλδ ηδξ. Με ημ ζημθζζιό ηςκ θοηώκ αοηώκ δζκόηακ δ εκηύπςζδ ηεπκδηώκ ηήπςκ ηαζ ηα . ζηα Δθεοζίκζα Μοζηήνζα. Γζμνηαγόηακ ζηδκ Αεήκα. ηαζ ηα "Ααιόαφόρια" ηςκ Γεθθώκ από Η Μαζκάδεξ ημκ ιήκα Γαζδαθόνζμ.ΑΓΡΤΠΝΙ΢ H Αβνοπκίξ ήηακ ιζα βζμνηή πνμξ ηζιή ημο Γζμκύζμο ζηδκ πόλδ Αναήθδ ηδξ ΢ζηεθίαξ. Γκςζηέξζ Πακκοπίδεξ ήηακ εηείκεξ πμο βζκόηακ πνμξ ηζιή ημο Αζηθδπζμύ ζηδκ Δπίδαονμ. Λδθαδή βζμνηέξ πμο δζανημύζακ όθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ κύπηαξ « α π ό ηδ δύζδ ημο ήθζμο ιέπνζ ηδκ ακαημθή ηδξ επμιέκδξ ιέναξ. Οζ Πακκοπίδεξ ηεθμύκηακ ηαηά ηδκ παναιμκή ηςκ πενζζζμηένςκ βζμνηώκ πμο είπακ ιοζηδνζαηό παναηηήνα. εκώ δ πθέμκ βκςζηή Πακκοπίξ ήηακ ηα "Ννκτέλια" πνμξ ηζιή ημο Νδηηεθίμο Γζμκύζμο. ζηα μπμία είπακ θοηέρεζ ιάναεμ ηαζ άθθα θοηά. πμο ακαπηύζζμκηαζ βνήβμνα ηαζ εενιαζκόιεκα από ημκ ήθζμ δίκμοκ πνώζια άκεδ. ζηα Αθνμζία πμο ηεθμύκηακ ζηδ Πάθμ ηδξ Κύπνμο. Καηά ζ δ δζάνηεζα ηδξ βζμνηήξ μζ βοκαίηεξ ζοβηεκηνώκμκηακ ηαζ ενδκμύζακ ιπνμζηά από δύμ ηνεαάηζα πμο είπακ επάκς μιμζώιαηα ημο Αδώκζδμξ ηαζ ηδξ Αθνμδίηδξ. Ζ βζμνηή αοηή ακήηε ζημ εονύηενμ πθαίζζμ ηςκ βζμνηώκ πμο μκμιάγμκηακ "Πακκοπίδεξ". Γύνς από ηα μιμζώιαηα ημπμεεημύζακ βθαζηνμεζδή αββεία. ΑΔΩΝΙΑ Σα Αδώκζα ήηακ βζμνηή πνμξ ηζιή ημο Αδώκζδμξ ηδκ 14δ ηαζ Η5δ ημο ιδκόξ Βμδδνμιζώκμξ.

Οι καρ­ διές μας χάρηκαν που έφτασες. Την επόμενη αυγή και αφού γινόταν περιφορά των κήπων και των ομοιωμάτων στους παρακεί­ μενους δρόμους. τα έριχναν είτε στη θάλασσα είτε στην πηγή είτε στον ποταμό (ανάλογα με το τί υπήρχε) λυσσίκομες (με λυμένα μαλλιά) και γυμνόστηθες. δοχεία με αρώματα. για την τ ο π ο θ έ τ η σ η των ο μ ο ι ω μ ά τ ω ν του Α δ ώ ν ι δ ο ς κ α ι της Αφροδίτης. συγκέντρωναν γύρω από το ομοίωμα του Αδώνιδος μέσα σε ασημένια κιβώτια. που έφεραν κάνιστρα με γλυκίσματα. Κάνε να χαρούν πάλι και στην επιστροφή σου". Την ίδια χρονική περίοδο τα Αδώνια γιορτάζονταν και στην Αλεξάνδρεια. Εκεί η βασίλισσα συνόδευε το ομοίωμα του Αδώνιδος περιβαλλόμενη από τις ευγενέστερες γυναίκες της Αλεξάνδρειας. ομοιώματα πτηνών και γλυκίσματα. Για τον νεκρικό στο­ λισμό τοποθετούσαν μέσα στους "κήπους" αγάλματα του Έ­ ρωτος. μέλι και λάδι. Οι γυναίκες την πρώτη μέρα θρηνούσαν. Ό τ α ν τελικά ετοποθετούντο τα ομοιώματα στον κατάλληλο χώρο. Την μεγαλόπρεπη πομπή έκλειναν πάλι γυναίκες που μετέφεραν δύο κρεββάτια φτιαγμένα από χρυσό και άργυρο. μας είσαι ευνοϊκός και τώρα και για πάντα. καρπούς α π ό τα περιβόλια και τους κήπους. Η γιορτή τέλειωνε με θυσίες αγριόχοιρων. Την άλλη μέρα με την αυγή όλες οι γυναίκες εν πομπή μετέ­ φεραν τον Άδωνι στη θάλασσα και λυσσίκομες έψαλλαν: "Ω! Άδωνι. κλαδιά δένδρων και καρπούς ροδιάς.24 αγγεία ονομάζονταν "Αδώνιόος κήποι". καθώς και φαγητά που είχαν ετοιμάσει οι γυναίκες από σταρένιο αλεύρι. .

Κατά ηε δηάξθεηα ηεο πνκπήο εθέξεην κέζα ζε θέξεηξν έλα αλδξείθειν νπιηζκέλν κε πιήξε παλσπιία είο κλήκε ηνπ Αίαληνο. Σα Αηάληεη α ηεινύληαλ κέρξη θαη ηνπο ρξόλνπ ο ηεο Ρσ­ καηνθξαηίαο . Ο Δίαο άθνπζε ηελ ηθεζία ηνπο θαη έβξεμ ε "εις πάζαν ηην Ελλάδα γην". ηνπ Σειακσλίνπ θαη ηνπ Λνθξνύ . αγώλεο εφεβώλ θαη κε πνκπή.25 ΑΙΑ ΚΕ Ι A Σ α Αηάθε η α ήηαλ γηνξηή ηεο Αίγηλα ο πξν ο ηηκή ην π Αηαθν ύ θαη ζεζκνζεηήζεθε. Σνπο δύν ήρωες ηηκνύζαλ επίζεο θαη ζηε ΢πάξηε κε ηελ ίδηα γηνξηή. θαη νη ληθεηέο αθηέξσλα λ ην ζηεθάλη ηνπο ν ί ν Αηάθεηνλ. επεηδ ή κε ππόδεημ ε ηνπ Δειθηθν ύ Μαv u ίνπ πήγα λ ζηελ Αίγηλ α ν η πξέζβεη ο ησλ Ειιεληθώλ πόιε­ σλ. "Επίζεο ηεινύληαλ θαη "άμμιλα ηων πλοίων". ηνλ Ειιάλην Δία. όπσ ο αλαθέξε η ν Απνιιόδσξνο . λα ό πν π ήηαλ αθηεξσκέλν ο ζηνλ Αηαθό . θαζώο επίζεο θαη κε λπρηεξηλή ιακπαδεδρομία. Έ λ α απ ό ζπνπδαηόηεξα αγσλίζκαηα εζεσξείην ν "μακρός δρόμος". Η γηνξηή πεξηειάκβαλ ε γπκληθνύο αγώλ ε ο ηνπο νπνίνπο ύκλεζε ν Πίλδαξνο . γη α λ α παξαθαιέζν π λ ηνλ Αηαθ ό λ α κεζνιαβήζεη ζηνλ παηέξ α ηνπ. γη α λα ζηείιεη βξνρή πξν ο ζστηρία των αλζξ ώ π σλ θαη δώσλ α πό ηελ αλνκβξία . Η γηνξηή ησλ Αηαληείσλ κεηαθέξζεθε απ ό ηε ΢αιακίλα ζηελ Α ζ ήλα κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο απ ό ηνπο Αζελαίνπο. ελώ νη ηειεηέο πξνο ηηκή του Σειακσλίνπ ηεινύληαλ ζηε ΢αιακίλα κε ζπζίεο. ΑΙΑΝΣΕΙΑ Σ α Αηάληεη α ήηαλ γηνξηέ ο πν π ηεινύληαλ πξ ν ο ηηκή ησλ δύο Ληάλησλ. Οη γηνξηέο πξν ο ηηκή ηνπ Λνθξνύ ηεινύληαλ ζηνλ Οπνύληα [ π ο υ ήηαλ ε κεηξόπνιε ησλ Λνθξώλ.

.

.

Ακ ηώνα πνμζεέζμοιε ηαζ ημ όηζ ημ άθμβμ είκαζ ζύιαμθμ ημο Πμζεζδώκμξ ηαζ ακηζπνμζωπεύεζ ημ ελαβκζζιέκμ πάεμξ. Αημθμοεμύζακ ηα ιοζηήνζα ιε ηδκ ηεθεηή ηδξ ιύδζδξ. Μεηά αημθμοεμύζε δείπκμ. Επεζδή ζηα Αθώα απεηθείεημ μ Θενμθάκηδξ. . ζοκεπζγόηακ ηαζ ηεθείωκε ζηδκ Εθεοζίκα. όπμο βίκμκηακ εοζίεξ. εκώ ζύιθωκα ιε ημκ Α. ημ μπμίμ πενζεθάιαακε όθα ηα πνμϊόκηα ηδξ καζζεδιαηζζιμύ πμο ιπμνεί κα ζανώζεζ ημοξ πενζζζόηενμοξ από ιαξ εδώ ζ' αοηό ημ πθακήηδ". Σόηε βζκόηακ ηαζ δ "Ποζειδώνος πομπή". ενώ ηων Ελεσζίνιων από ηον οίκο ηων Εσμολπιδών και ηων Κηρύκων). Οζ ζενμπναλίεξ ηδξ βζμνηήξ βίκμκηακ βύνω από ηα αθώκζα ζοβπνόκωξ ζε όθμοξ ημοξ δήιμοξ ηδξ Αηηζηήξ. όηακ άκμζβακ ηα κέα ηναζζά ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζοβημιζδήξ ηωκ ηανπώκ. Μία ζενά πμιπή λεηζκμύζε από ηδκ Αεήκα θένκμκηαξ ηζξ "απαρτές".1 ΑΛΧΑ Σα Αθώα ήηακ βζμνηή ηδξ Αηηζηήξ πνμξ ηζιή ηδξ Δήιδηνμξ Αθωάδμξ. ημ άνια ζοιαμθίγεζ ημ όπδια πμο μδδβεί πνμξ ημ θεπημθοή ηόζιμ. ημ πνμκόιζμ κα πανμοζζάγεζ ηα δώνα ηαζ κα ιοεί ηζξ ιομύιεκεξ ημ είπε δ Θένεζα. Ο πνόκμξ δζελαβωβήξ ηδξ βζμνηήξ ήηακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηνύβμο. ιε ηαηεύεοκζδ πνμξ ηδκ Εθεοζίκα. Η Ιέρεια ηων Αλώων προερτόηαν από ηον οίκο ηων Φιλλειδών. Η βζμνηή άνπζγε ζηδκ Αεήκα. ημο Δζμκύζμο ηαζ ημο Πμζεζδώκμξ Φοηαθιίμο. δδθαδή ημοξ πνώημοξ ηανπμύξ ημο έημοξ. Αζδιαηόπμοθμ. ηόηε ηαηαθαααίκμοιε εύημθα ημ ζοιαμθζζιό ημο όθμο ηοπζημύ ηαζ ηδκ ακάβηδ ηαεαβζαζιμύ ηωκ ίππωκ. ζηδκ μπμία πνωημζηαημύζε δ Θένεζα ηδξ Δήιδηναξ ηαζ ηδξ Κόνδξ (εδώ πρέπει να ζημειωθεί όηι η Ιέρεια ασηή δεν ήηαν η Ιέρεια ηων Ελεσζίνιων Μσζηηρίων. ΢ηα ιοζηήνζα βίκμκηακ δεηηέξ ιόκμ μζ βοκαίηεξ μζ μπμίεξ ακηάθθαγακ ιεηαλύ ημοξ εθεύεενμοξ θόβμοξ ηαζ έθενακ ειαθήιαηα πμο ελέθναγακ ηδκ δδμκή.

ζύιθωκα ιε ηδκ μνθζηή Θεμβμκία ζπεηίγεηαζ ιε ημ Κμζιζηό Χόκ. από ημ μπμίμ πνμήθεε μ Φάκδξ .Αμαρύζια (από * Ο ηανπόξ ηδξ νμζάξ είπε δωεεί από ημκ Πθμύηωκα ζηδκ Πενζεθόκδ. Οζ βζμνηέξ ηεθείωκακ ιε αβώκεξ μζ μπμίμζ μκμιάγμκηακ "πάηριοι αγώνες". ΑΜΑΡΤΝΘΘΑ Σα Αιανΰκεζα ήηακ βζμνηή πμο εηεθείημ ανπζηά ζηδκ Αιάνοκεμ ηδξ Εοαμίαξ πνμξ ηζιή ηδξ Αιανοκείαξ Ανηέιζδμξ. όπωξ άζημπα έπμοκ ακαθένεζ μζ πθείζημζ ηωκ ιεθεηδηώκ. Από αοηόκ μκμιάζηδηε Αιάνοκεμξ ιία πόθδ ηδξ Εοαμίαξ όπμο πμθζμύπμξ Θεά ήηακ δ Άνηειζξ. ημ μπμίμ δδιζμονβήεδηε από ημκ Υνόκμ ηαζ ζοιαμθίγεζ ηδκ ανπή ηδξ Ζωήξ. Ο Μοζηζηόξ θόβμξ ηωκ Μοζηδνίωκ απαβόνεοε ηδ ανώζδ ηδξ νεζάξ επεζδή αοημιάηωξ εα ζήιαζκε βάιμ ηωκ ενδζηεοηνζώκ ιε ημκ Πθμύηωκα. εηηόξ από εηείκα πμο απαβόνεοε θόβμξ ιοζηζηόξ. μ μπμίμξ είκαζ μ Θεόξ ημο "ηάηω ηόζιμο". *2Σμ αοβό. δδθαδή ημο ΓΗΘΝΟΤ ηαζ όπζ ηάπμζμο ζημηεζκμύ ηαζ αζαθμύξ "κεηνόημζιμο". όπωξ μ ηανπόξ ηδξ νμίαξ*1 ηαζ ηα αοβά*2. Ο Αιάνοκεμξ ήηακ ζύιθωκα ιε ηδκ πανάδμζδ ηοκδβόξ πμο ζοιιεηείπε ζηδκ ζοκμδεία ηδξ Ανηέιζδμξ ηαζ ηαημζημύζε ζηδκ Ενέηνζα.2 βδξ ηαζ ηδξ εάθαζζαξ. εκώ δ Πενζεθόκδ πμο ζοιαμθίγεζ ηδκ ημζιζηή Φοπή. . ωξ ζύιαμθμ βάιμο ηαζ βμκζιόηδημξ. Η βζμνηή αοηή ιεηαθένεδηε ανβόηενα ηαζ ζηδκ Αηηζηή ζημ δήιμ ημο Άε-ιμκμξ όπμο εηεθείημ δ βζμνηή ιε ημ όκμια .Δζόκοζμξ. έπεζ ωξ ζηόπμ ηδξ κα λεθύβεζ απ' ημ βή'ίκμ ααζίθεζμ ημο Πθμύηωκμξ ηαζ κα ακέθεεζ (πμοξ θεπημθοέζηενμοξ ηόζιμοξ ιε ηδ αμήεεζα ημο Εθεοεενέωξ Δζμκύζμο. Από ηδ ζηζβιή πμο δ Κόνδ έθαβε ημκ ηανπό είπε ήδδ ηεθέζεζ ημ βάιμ ηδξ ιε ημκ Πθμύηωκα ηαζ ήηακ αδύκαημκ πθέμκ κα παναιέκεζ δζανηώξ ιε ηδ Δήιδηνα. Επίζδξ μζ έθδαμζ είπακ δζηαίωια κα ηάκμοκ επίζδιδ δδιδβμνία.

. Η βζμνηή αοηή ήηακ ιεβαθμπνεπήξ ηαζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ εηεθμύκημ αεθδηζημί αβώκεξ. εκώ μ Αζζπύθμξ ακαθένεζ όηζ ήηακ "άκενςπμξ εβηναηέζηαηδξ ζμθίαξ. Οζ πνμζενπόιεκμζ πνμξ εεναπεία ή ιακηζηή. AM ΦΙ ΑΡΑΙΑ Σα Αιθζαναία ήηακ βζμνηή πνμξ ηζιή ημο Αιθζάναμο*1 ςξ Θεμύ ηδξ Ιαηνζηήξ*2. Η ιακηεία ή δ εεναπεοηζηή ζοιαμοθή δζκόηακ από ημκ ίδζμ ημκ Αιθζάναμ. Η βζμνηή πενζεθάιαακε αβώκεξ βοικζημύξ. ήηακ "ηαθόξ ιάκηδξ ηαζ ηαθόξ ζηδ ιάπδ ιε ημ αηόκηζμ".πμθειζζηήξ ηαζ έπαζλε ζδιακηζηό νόθμ ζηδκ εηζηναηεία ηςκ Επηά επζ Θήααξ. * Ο Αιθζάναμξ ήηακ ιάκηδξ . ΢οιθςκά ιε ημκ έηημ Οθοιπζόκζ-ημ ημο Πζκδάνμο.1 ηδ βζμνηή αοηή πήνε ηαζ ημ όκμια ηδξ δ πενζμπή ημο Αιανμοζίμο). μ μπμίμξ ειθακζγόηακ ζε όκεζνμ πμο έαθεπε μ εκδζαθενόιεκμξ.. ιμοζζημύξ ηαζ ζππζημύξ. αθθά εηπνμζςπμύκ όρεζξ ημο εκζαίμο εείμο πμο εκμζηεί ζηδκ θύζδ. οθίζηακημ απαναζηήηςξ ηάεανζδ. *2 μη εεμύ ηδξ Ιαηνζηήξ: Επεζδή μ Αιθζάναμξ ήηακ εκδηόξ πμο έπαζνε εείςκ ηζιώκ ιεηά εάκαημκ. δζόηζ δεκ επζεοιεί κα θαίκεηαζ πςξ είκαζ μ ηαθύηενμξ αθθά κα είκαζ". πμο δεκ οπήνλακ πμηέ ημοξ εκδημί. δ μπμία ηαηά ηδκ ανπαζόηδηα εηεθεί-ημ ζημ Ιενό ημο ζημκ Ωνςπό*3. δ μπμία πενζεθάιαακε κδζηεία ηαζ θμύζζιμ ζηα κενά ηδξ πδβήξ ημο Ιενμύ. ζηακόηαημξ ιάκηδξ ζημκ πόθειμ. Αημθμοεμύζε εοζία ηνζμύ ηαζ ιεηά μζ εκδζαθενόιεκμζ λάπθςκακ πάκς ζηα δένιαηα ηςκ γώςκ. *3 Σμ Ιενό ημο Αιθζάναμο πηίζηδηε ζημ ζδιείμ όπμο ζύιθςκα ιε ηδκ πανάδμζδ εκώ έηνεπε πάκς ζημ άνια ημο ιεηά ηδκ ήηηα ηςκ Επηά επί Θήααξ ημκ ηαηάπζε δ βδ ιαγί ιε ημ άθμβμ ημο. εκ ακηζεέζεζ ιε ημοξ Οθύιπζμοξ. .

΢ηδκ πνώηδ πενίπηςζδ μ εκδζαθενόιεκμξ δέπεηαζ ηδ Θεσηή "ηαημπή". . αμδεά ζε πμθύ ιεβάθμ ααειό ημ κμο κα ιπμνέζεζ κα ανεεεί ζηδ ζοπκόηδηα αοηή. ιε ζημπό ηδκ επζημζκςκία ιε ημοξ Θεμύξ.2 ΢ηδ Θεμονβία δ ιέεμδμξ αοηή μκμιάγεηαζ "εβημίιδζδ" ηαζ πενζθαιαάκεζ δζακοηηένεοζδ ηαζ ηαηάηθδζδ ιέζα ζε Ιενό πώνμ. δ Θεόηδηα έπεζ εββνάρεζ ηδ εέθδζδ ηδξ ζε ηάπμζα ζοιαμθζηά ζδιεία. αθθά ιε ημκ πνμζακαημθζζιό ηδξ ροπήξ πνμξ πκεοιαηζηόηενεξ ηαηαζηάζεζξ. ή δζα ζδιείςκ*1. Πνζκ βίκεζ ημ ηοπζηό ηδξ εβημζιή-ζεςξ πνμδβείηαζ ιαηνά πενίμδμξ ηαεανιμύ πμο πενζθαιαάκεζ κδζηεία ηαζ απμπή από ηάεε ζανηζηή δδμκή*2. απακηά ή απ' εοεείαξ. ηαηά ημ μπμίμ μ κμοξ θεζημονβεί ζηα 8-13 HZ. πμο μ εκδζαθενόιεκμξ πνέπεζ κα απμζοιαμθίζεζ. *2 Η απμπή από ηζξ ζανηζηέξ δδμκέξ δεκ έπεζ κα ηάκεζ ιε δεζημύξ θόβμοξ. εκώ ζηδ δεύηενδ πενίπηςζδ. αθμΰ πνώηα πνμεημζιαζηεί ζοιθςκά ιε πμθύ αοζηδνμύξ ηακόκεξ ηάεανζδξ. Γζα κα ιπμνέζεζ μ εκδζαθενόιεκμξ κα ένεεζ ζε επαθή ιε ημοξ θε-πημθοέζηενμοξ ηόζιμοξ. ΢ηδκ πενίπηςζδ ηδξ εβημζιήζεςξ. πνέπεζ μ κμοξ ημο κα ανίζηεηαζ ζ' έκα ααεύηενμ επίπεδμ πμο μκμιάγεηαζ επίπεδμ ΑΛΦΑ. Ο εκδζαθενόιεκμξ εοζζάγεζ εη ηςκ πνμηένςκ ζημ Θεό ημκ μπμίμ επζηαθείηαζ ηαζ αοηόξ όηακ ειθακζζηεί ζημκ ΰπκμ. ΑΜΦΙΔΡΟΜΙΑ Σα αιθζδνόιζα ήηακ δ ζενμπναλία ημο ηαεανιμύ ιεηά ημκ ημηεηό. μ Αιθζάναμξ έδζκε λεηάεανδ απάκηδζδ ζημκ εκδζαθενόιεκμ ή ζδιεία πμο έπνεπε κα ενιδκεοεμύκ από ημοξ ζενείξ. Σδκ πνμδβμύιεκδ ιένα εοζζάγεζ ζημ Θεό ημ πνμζθζθέξ ημο γώμ ηαζ ιεηά ημζιάηαζ πάκς ζημ δένια ημο εοζζαζεέκημξ γώμο. Η απμπή από ηζξ ζανηζηέξ δδμκέξ. δ ειπκεοζιέκδ ηαζ δ επαβςβζηή ή ηςκ ζδιείςκ. Μεηά ημκ ημηεηό πθέκμκηακ ηαζ ηαεανίγμκηακ δ θεπώκα. ημ ανέθμξ ηαζ όθμζ όζμζ ένπμκηακ ζε επα* Τπάνπμοκ δύμ ηνόπμζ ιακηζηήξ.

Με ημ ηνόπμ αοηό μζ Αεδκαίμζ εέθδζακ κα εηθνάζμοκ ηδκ εοβκςιμζύκδ ημοξ πνμξ αοημύξ επεζδή όηακ εζζέααθακ ζηδκ Αηηζηή βζα κα εθεοεενώζμοκ ηδκ ςναία Δθέκδ πμο είπε ανπάλεζ μ Θδζεύξ. εκώ αημθμοεμύζακ ζε πμιπή όθμζ μζ ζοββεκείξ. Σδκ πέιπηδ ιένα από ημκ ημηεηό. Σμ ανέθμξ ζηδκ αβηαθζά ηδξ ηνμθμύ πενζθέ-νεημ βύνς από ηδκ εζηία ημο ζπζηζμύ (ελμύ ηαζ δ μκμιαζία "Αμθιόρόμια"). Μεηά από αοηά. ΢ηδκ Αεήκα Άκαηεξ ήηακ μζ Γζόζημονμζ Κάζηςν ηαζ Πμθοδεύηδξ. Η βζμνηή ηςκ Ακαηείςκ ζηδκ Αεήκα βζκόηακ ηδκ 18δ ημο ιδκόξ Δθαθδαμθζώκμξ ζημ "Ανάκειο Ιερό" ηςκ Γζμζημύνςκ. Μεηά ηδκ μκμιαημεεζία βίκμκηακ εοζίεξ ηαζ ζοιπόζζα. δεκ πνμέαδζακ ζε ηαηαζηνμθέξ. ηαεάνζγακ ημ ζπίηζ ηαζ ημπμεεημύζακ ζηδκ ελώεονα ζηεθάκζ από ηθαδί εθζάξ. ημ μπμίμ ανζζηόηακ ζηδ αόνεζα πθεονά ηδξ Αηνμπόθεςξ ηαζ . ΑΝΑΚΔΙΑ Σμ όκμια "Άνακες" δίκεηαζ ζε Θεμύξ πμο δ εκένβεζα ημοξ εεςνείηαζ "θνλακηήριος". ηδκ έαδμιδ ιένα βζμνηάγμκηακ μζ "έβδομες" ή ηαζ ηαηά ημκ Ιζαίμ ηδκ δέηαηδ ιένα "δεκάηην θύειν εζηιάν" ή "γενέθλια θύειν". όπμο πανεανίζημκηακ όθμζ μζ ζοββεκείξ ηαζ ζηεκμί θίθμζ ηδξ μζημβέκεζαξ ηαεώξ επίζδξ ηαζ μζ δμύθμζ μζ μπμίμζ έθενκακ ηαζ δώνα πνμξ ηδ ιδηένα ηαζ ημ ανέθμξ.1 θή ιαγί ημοξ. δδθαδή βζκόηακ δ ζενμπναλία ηδξ μκμιαημεεζίαξ ημο ανέθμοξ. ακ ημ ανέθμξ ήηακ αβόνζ ηαζ ιάθθζκδ ηαζκία ακ ήηακ ημνίηζζ ηαζ αιέζςξ άνπζγε δ ζενμπναλία ημο ηαεανιμύ.

Οζ Σνζπάημνεξ μκμιάγμκηαζ Αιαθηεί-δδξ. επεζδή εηείκδ ηδκ διένα άκμζβακ ημοξ πίεμοξ βζα κα δμηζιά- * ΢ύιθςκα ιε ημ μνθζηό απόζπαζια 53. εκώ ηαοηίγμκηαζ ηαζ ιε ηα παζδζά ημο Οονακμύ ηαζ ηδξ Γήξ Κόη-ημ. ηονί ηαζ πνάζα. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ βζμνηήξ ηεθμύκηακ αβςκίζιαηα ηαζ ηα ανααεία ηςκ κζηδηώκ ηα δζέκειε μ άνπςκ ααζζθεύξ. εεςνμύκηαζ εονςνμί ηαζ θύθαηεξ ηςκ ακέιςκ.". μζ Σνζπάημνεξ είκαζ άκειμζ ηαζ βμκείξ ημοξ είκαζ δ βδ ηαζ μ ήθζμξ. όηακ επνόηεζημ κα πακηνεοημύκ.. Πνςημηθήξ ηαζ Πνςημηθέςκ. ΑΝΘΔ΢ΣΗΡΙΑ Σα Ακεεζηήνζα βζμνηάγμκηακ ζηδκ Αεήκα από ηδκ 11δ ςξ ηδκ 13δ ημο ιδκόξ Ακεεζηδνζώκμξ πνμξ ηζιή ημο Γζμκύζμο ηαζ ημο πεμκίμο Δνιμύ*2. εκώ ιεηά αημθμοεμύζε ζοιπόζζμ. εκώ ζηδ ζεθίδα 92 ακαθένεζ όηζ "μ Γζόκοζμξ είκαζ μ Θεόξ μ πεζ-ναβςβώκ ηδκ ακενώπζκδ ροπή. μζ Σνζπάημνεξ*1. .. Η πνώηδ ιένα ηςκ Ακεεζηδνίςκ μκμιαγόηακ "πιθοίγια"*3. *3 Ο Πακαβζώηδξ Μανίκδξ ζημ αζαθίμ ημο "Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗ΢ΚΔΙΑ (ΣΟ ΓΩΓΔΚΑΘΔΟΝ) ΘΔΟΓΟΝΙΑ ακαθένεζ ζηδ ζεθίδα 79 όηζ "μ πίεμξ ημο μίκμο .π.θ. Βνζάνες ηαζ Γΰβδ. μ μπμίμξ είπε ηαζ ηδκ επζιέθεζα ηδξ βζμνηήξ.2 πενζεθάιαακε πνμζθμνέξ από εθζέξ. μζ Κάαεζνμζ η. *2 Οοζζαζηζηά ηα Ακεεζηήνζα είκαζ βζμνηή ηςκ κεηνώκ βζ' αοηό ηαζ ηζιάηαζ μ Χεόκζμξ Δνιήξ. μ δε μίκμξ είκαζ ημ ζύιαμθμ ηςκ "εκ δζα ιέζμο αζεένμξ" δζά ημο μπμίμο ηεθεζμύηαζ δ ροπή". ΢ε άθθεξ πόθεζξ θαηνεοόηακ ςξ Άκαηεξ μζ Κμονήηεξ. ΢ημ ίδζμ απόζπαζια ακαθένεηαζ όηζ μζ Αεδκαίμζ εοζίαγακ ηαζ πνμζεύπμκηακ ζ' αοημύξ κα βεκκήζμοκ παζδζά. ζοιαμθίγεζ ηδκ δνάζδ ημο Θεμύ δζά ημο εκδζαιέζμο Αζεένμξ.

"ασκώλια"*3 θαη ν "εξ αμαξών κώμορ". " (ζη. Η δεύηεξε κέξα ησλ Αλζεζηεξίσλ ιεγόηαλ "Χόερ"*2 θαη γίλνληαλ ζπκπόζηα. αθνύ ε ιέμε "Υόεο" πξνέξρεηαη από ηε ιέμε "ρνή". Ο MARCEL DETIENNE ζην βηβιίν ηνπ "Ο ΓΙΟΝΤ΢Ο΢ ΚΑΣΩ ΑΠΟ Σ' Α΢ΣΔΡΙΑ" αλαθέξεη: "Γελ ππάξρεη όκσο πεξηζώξην ακθηβνιίαο. πνπ κε βαθρηθόλ αγέξα ην άζπξν κνπ πόδη ζα ζύξσ ζ' νινλύρηηνπο ρνξνύο. δειαδή ηελ ηαθη-θή ζπνλδή. 862 .867) Δλώ παξαθάησ (ζη. ε δεκηνπξγία ελόο παηδηνύ έρεη απίζαλα σξαηόηεξε έλλνηα απ' όηη γηα καο. ΢ηηο "Βάθρεο" ηνπ Δπξηπίδνπ δηαβάδνπκε : "πόηε ζά 'ξζεη ηάρα ε κέξα.943) ν Γηόλπζνο ζπκβνπιεύεη ηνλ Πελζέα λα θξαηάεη ην ζύξζν κε ην δεμί ρέξη θαη λα πξνβάιιεη καδί ην δεμί πόδη. Schure αλαθέξεη όηη "γηα έλα κπεκέλν αληξόγπλν.1 ζνπλ ηα λέα θξαζηά θαη ζηεθάλσλαλ ηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν*1. *2 Έλα αθόκε ζεκείν πνπ δείρλεη ην λεθξηθό ραξαθηήξα ησλ Αλζεζηεξίσλ.. δειαδή αληαιιαγέο ζθσκκάησλ κεηαμύ ησλ ζξεζθεπηώλ νη νπνίνη βξίζθνληαλ πάλσ ζε άκαμεο θαη πείξαδαλ ηνπο πεξαζηηθνύο. . ε δηνλπζηαθή έθζηαζε αξρίδεη κε ην πόδη. λα θάλεη θνπηζό. Ο Ed. Γλσξίδνληαο όηη ε ςπρή πξνϋπάξρεη. κε ην πήδεκα. ε ζύιιεςε ελόο παηδηνύ γη' απηνύο ζεκαίλεη ην θάιεζκα κηάο ςπρήο λα ελζαξθσζεί. Σν παηρλίδη ηνπ αζθσιηαζκνύ ζπλίζηαηαη ζην λα ηξέρεη θαλείο ζην έλα πόδη. ν νπνίνο θέξεη ηηο λέεο ςπρέο πξνο ελζάξθσζε. Σε κέξα απηή γηλόηαλ θαη ν "Ιεπόρ Γάμορ" κεηαμύ Δδώ θαίλεηαη πιένλ μεθάζαξα ν ξόινο ηνπ ρζνλίνπ ςπρνπνκπνύ Δξκνπ. πνπ είλαη ε πξώηε όςε ηνπ πνδηνύ ζην βαζίιεην ηνπ Γηνλύζνπ". θαη κε ηνπ αγεξηνύ ην ράδη. 941 . ζα πεδάσ ζαλ ην δαξθάδη..

Οη γπλαίθεο εμαγλίδνληαλ κε αέξα. ελώ ε Ιεξνθάληηο ζπκβνιίδεη ην 15ν θνκκάηη. Σελ ίδηα επίζεο κέξα ε ζύδπγνο ηνπ Άξρνληνο Βαζηιέσο ηεινύζε ζην "ενΛίμναιρ" Ιεξό ηνπ Γηνλύζνπ ζην όλνκα ηεο πνιηηείαο. 15 βσκνύο είρε θαη ην Ιεξό ην "Δλ Λίκλαηο". Οη ηεξνπξαμίεο άξρηδαλ κε ζπζία ρνίξνπ*2 θαη ηειεζηήο ήηαλ κία Ιεξνθάληηο καδί κε 14*3 Ιέξεηεο πνπ νλνκάδνληαλ "Γεπαπαί" (ζεβάζκηεο). γηα ηελ ηέιεζε ησλ εθεί γπλαηθείσλ Μπζηεξίσλ. κία από ηηο Δπηθάλεηεο ηνπ. *4 ΢ηε γηνξηή απηή ν Θεόο είλαη ν ίδηνο ν νίλνο. *2 Η ζπζία ρνίξσλ είλαη πνιύ ζπλεζηζκέλε ζηε ιαηξεία ησλ Μπζηεξηαθώλ Θεώλ. ηε λύθηα ηεο 12εο Αλζεζηεξηώλνο. Οη 14 Ιέξεηεο ζπκβνιίδνπλ ηα 14 θνκκάηηα ηνπ Θενύ. ηε γηνξηή ηνπ ζενύ Οίλνπ θαη ηα *1 "Νεζηεύσ θαη είκαη θαζαξή θαη απέρσ από όια όζα δελ είλαη θαζαξά θαη από ζπλνπζία κε άλδξα θαη ηειώ ηα Θενίληα θαη ηα Ινβάθρεηα ηνπ Γηνλύζνπ ζύκθσλα κε ηελ πξνγνληθή ζπλήζεηα θαη θαηά ηηο ζπγθεθξηκ-κέλεο επνρέο". ηελ θαξδηά ηνπ Γηνλύζνπ πνπ ζώζεθε από ηελ Αζελά. Ο MARCEL DETIENNE αλαθέξεη: "΢ε κία ζεηξά από ιαηξεπηη- . ΢ηα κπζηήξηα απηά απαγνξεπόηαλ απ-ζηξεξά ε παξνπζία αλδξώλ.ηνπ Γηνλύζνπ θαη ηεο ζπδύγνπ ηνπ Άξρνληνο Βαζηιέσο ζην "Βονκολείον" Ιεξό. Οη Ιέξεηεο έδηλαλ θαη απηέο ηνλ όξθν ηεο αγακίαο ησλ Ιεξνπξγώλ θαη ππόζρνληαλ επίζεο πσο ζα ηεινύλ πξνο ηηκή ηνπ Γηνλύζνπ ηα "Θεοίνια"*4. ελώ ε βαζίιηζζα ιίγν πξηλ ηελ έιεπζε ηνπ Θενύ έδηλε ηνλ όξθν ηεο αγακίαο ησλ Ιεξνπξγώλ*1. *3 Οη 14 Ιέξεηεο ζπλ ηελ Ιεξνθάληηδα 15. Ο Γηόλπζνο έθηαλε εθεί πάλσ ζε έλα πινίν κε ηξνρνύο. Σν Ιεξό άλνηγε κόλν κία θνξά ην ρξόλν. ζπζίεο θαη ηειεηέο. λεξό θαη θσηηά θαη θνξνύζαλ δέξκαηα ειάθνπ ή πάλζεξνο. Ο ρνίξνο ζπκβνιίδεη ηε ζσκαηηθή δηάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ πνπ πξέπεη λα ζπζηαζηεί γηα λα αλέιζεη ζηνπο ιεπηνθπέζηεξνπο θόζκνπο ησλ Θεώλ. ζπκβνιίδνπλ ηα 15 θνκκάηηα ηνπ Γηνλύζνπ ύζηεξα απ' ην δηακειηζκό ηνπ απ' ηνπο Σηηάλεο.

ημο πμημύ πμο πμπθαηάεζ... ημο δθαζζηεζαημύ ηναζζμύ. ηά ημπία. Θεέξ ημο αίαζμο εακάημο. *1 Πνόηεζηαζ βζα ημ Ναό ημο Οθοιπίμο Γζόξ. Σδκ διένα ηδξ βζμνηήξ ημο. Κήρες*2 . οσκέτ' Ανθεστήρια ". κα λεπδδάεζ πακέημζιμ ημ ηναζί ιεζ' από ηδ ζηένθα βδ ή ηαζ κα ανάγεζ ημ ιεεοζηζηό οβνό ιέζα ζηα ενιδηζηά ζθναβζζιέκα αανέθζα" ηαζ αθμύ ακαθένεζ ζμνεία παναδεζβιάηςκ. ηζξ βκςζηέξ ζηζξ ιένεξ ιαξ "ζηήθεξ ημο Οθοιπίμο Γζόξ" όπμο ήηακ αθζενςιέκμξ ηαζ ζηδ Γή.. κα ηα εεςνήζμοιε ςξ κέεξ επζθάκεζεξ. πνόζθενε εοζία ζημ Γζόκοζμ βζα ηδκ εοδιενία ηδξ πόθεςξ.1 "Ιοβάκτεια". ημ ίδζμ αίαζεξ όζμ ηζ' εηείκεξ ηδξ Θήααξ . ζοιααίκεζ ζοπκά κα ακαζηαίκεζ μ Γζόκοζμξ έκα αιπέθζ ιέζα ζε ιία ιένα. Η ηνίηδ ιένα ηςκ Ακεεζηδνίςκ μκμιάγμκηακ "Χύτροι". ζηδκ ηαεμνζζιέκδ από ημ διενμθόβζμ διενμιδκία ημο ενπμιμύ ημο ζημοξ αςιμύξ ηαζ ημοξ καμύξ ημο. Μπνμζηά ζηδκ Ιενμθάκηζδα δ ζύγοβμξ ημο Άνπμκημξ Βαζζθέςξ. ". επεζδή εηείκδ ηδκ διένα πνμζθένμκηακ αββεία ιε άκεδ. πνέπεζ κα ηα απμδώζμοιε ζημ ημπίμ ημοξ.. Μέζς ημο Ψοπμπμιπμΰ Δνιμύ βζκόηακ επίζδιδ ακάηθδζδ κεηνώκ ηαζ ζπμκδέξ ύδαημξ πμο μκμιάγμκηακ 'Ύόρουόρια " ζημ "Ολνμπείον" Ιενό ηδξ Γδξ*1 πνμξ ηζιή ηςκ πκζβέκηςκ ζημ Καηαηθοζιό ημο Γεοηαθίςκμξ. ΢ημ ηέθμξ ηςκ ζενμπναλζώκ βζκόηακ δ επάκμδμξ ηςκ Ψοπώκ ζημκ Άδδ ιε ηδ θνάζδ "Θύραζε.. ςξ άθθεξ εηδδθώζεζξ ημο Θεμύ.. δ πανμοζία ημο Γζμκύζμο παίνκεζ ημ πνμζςπείμ ηδξ μζκζηήξ δύκαιδξ. *2 Οζ Κήνεξ είκαζ εοβαηένεξ ηδξ Νύπηαξ. απνείαζημ βζα ημκ Γζόκοζμ ζοκαλάνζ. ακηί κα ηα αθήζμοιε ζ' έκα απνμζδζόνζζημ εαοιαημονβζηό πθαίζζμ ή ζ' έκα. ιαβεζνειέκα θαπακζηά ηαζ πακζπενιία ζζηδνώκ. . ηαηαθήβεζ: "Σα εαύιαηα αοηά ημο ηναζζμύ.

δδθαδή πνόηεζηαζ βζα ηα παζδζά πμο απμπςνίγμκηαζ ημκ παηένα τους. Σα Ακεεζθόνζα ηεθμύκηακ επίζδξ ζηδκ Κκςζζό. Η πμιπή βζκόηακ ιε ηδ ζοκμδεία αοηώκ πμο έπαζγακ ημ "Ιεράκιον Μέλος". . πνμξ ηζιή ημο Γζόξ Φαηνίμο. Η βζμνηή πενζεθάιαακε πμιπή ηςκ "ανθεσυόρων". Η ίδζα βζμνηή εηεθείημ ηδκ ίδζα ιένα ζημ Άνβμξ. ημκ 7μ αζώκα ηδξ Ανπαίαξ πνμκμθόβδζδξ. ΑΠΑΣΟΤΡΙΑ Σα Απαημύνζα*1 ήηακ Αηηζηή βζμνηή ηαζ απμηεθμύζε πακδβονζηή εββναθή ηςκ κέςκ ημνζηζζώκ ηαζ αβμνζώκ ζημοξ ηαηαθόβμοξ ηςκ πμθζηώκ ηαζ ηεθμύκηακ από ηδκ 11δ ςξ ηδκ 13δ ημο ιδκόξ Ποακερζώκμξ. ημ μπμίμ ήηακ θαηνεοηζηή ιμοζζηή βναιιέκδ από ημκ Ανβείμ ιμοζζηό Ιέναηα. ζημ μιώκοιμ Ιενό ηδξ Θεάξ. πνμξ ηζιή ηδξ Πενζεθόκδξ ηαζ πενζεθάιαακε πμνμύξ ζηεθακςιέκςκ ημνζηζζώκ πμο μκμιάγμκηακ "ανθεσυόροι". *1 Δηοιμθμβζηά δ θέλδ πνμένπεηαζ από ημ α + παηήν. Γζμνηαγόηακ ζηδ ΢ζηεθία ηδκ πνώηδ ιένα ηδξ Ακμίλεςξ. ιε ηδ δζαθμνά όηζ ηα ημνίηζα εδώ δεκ ήηακ ζηεθακςιέκα. αθθά ηναημύζακ ηάκζζηνα βειάηα ιε άκεδ. όπμο οπήνπακ αβάθιαηα ακεεζθόνςκ ημνώκ πμο ηναημύζακ ζημ ηεθάθζ ημοξ ηαθάεζ βειάημ άκεδ. ηαεώξ επίζδξ ηαζ ζηδκ Μεβαθόπμθδ ζημ Ιενό ηςκ Μεβάθςκ Θεώκ. πνμξ ηζιή ηδξ Ήναξ-Ακεείαξ ηαζ ημο Γζμκύζμο. πνμξ ηζιή ηδξ Ακεεζαξ Αθνμδίηδξ.2 ΑΝΘΔ΢ΦΟΡΙΑ Ή ΗΡΟΑΝΘΔΙΑ Σα Ακεεζθόνζα ή Ηνμάκεεζα ήηακ βοκαζηεία βζμνηή.

1

Η πξώηε κέξα ιεγόηαλ "Δορπεία" θαη ηελ εκέξα απηή νη
παηέξεο ζπλαζξνίδνληαλ θαηά θαηξίεο ζε ενξηάζηκν ζπκπόζην.
Η δεύηεξε κέξα ιεγόηαλ "ανάρρνσις" (απνιύηξσζε) θαη
πξνζθέξνληαλ δώα πξνο ζπζία.
Η ηξίηε κέξα ιεγόηαλ "κοσρεώτις". Σελ εκέξα απηή παξνπζηάδνληαλ ζηε θαηξία ηα παηδηά πνπ έπξεπε λα γξαθηνύλ θαη
γξάθνληαλ ηα νλόκαηα ηνπο ζην θαηάινγν από ηνλ θα-ηξηάξρε. Ο
παηέξαο ηόηε νξθηδόηαλ όηη ην παηδί ηνπ είρε γελλεζεί από λόκηκε
ζύδπγν θαη αθνινπζνύζε ςεθνθνξία γηα ηελ απνδνρή ηνπ
δεινπκέλνπ από ηελ θαηξία. Μεηά ν παηέξαο ζπζίαδε πξόβαην το
λεγόμενο "κούρειον" και γηλόηαλ ζπκπόζην από ηα κέιε ηεο
νηθνγελείαο. Ύζηεξα ν παηέξαο ζπζίαδε ζην βσκό ηνπ Φαηξίνπ
Δηόο ή ηεο Φαηξίαο Αζελάο θαη πξόζθεξε "πλακούντες"* θαη
ζπνλδέο θξαζηνύ ("οινιστήρια"). Απ' ηε κεξηά ηνπο νη λένη θαη νη
λέεο πνπ έκπαηλαλ ζηελ εθεβηθή ειηθία, πξνζέθεξαλ δνρείν
θξαζηνύ, πξνο ηνλ Ηξαθιή, έθαλαλ ζπνλδέο, έδηλαλ ζηνπο
παξεπξηζθόκελνπο λα πηνπλ θαη έθνβαλ κέξνο ησλ καιιηώλ ηνπο.
Σελ ίδηα κέξα γηλόηαλ έιεγρνο ηεο πξνόδνπ ησλ καζεηώλ ζηα
ζρνιεία θαη απήγ-γεηιαλ ρσξία δηαθόξσλ πνηεηώλ θαη
ζπγγξαθέσλ, ελώ νη α-ξηζηεύζαληεο... καζεηέο βξαβεύνληαλ.

* Οη πιαθνύληεο ήηαλ αλαίκαθηεο πξνζθνξέο καδώλ από αιεύξη, κέιη,
γάια θ.ι.π.

2

ΑΠΟΛΛΩΝΘΑ
Σα Απνιιώληα ήηαλ εμηιαζηήξηνο γηνξηή ηεο Σικυώνος πξνο
ηηκή ηνπ Απόιισλνο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο γηνξηήο επηά ε'θεβνη θαη επηά θόξεο
πήγαηλαλ ζην πνηακό ΢ύζα, κεηά πήγαηλαλ ζην Θεξό ηεο Πεηζνύο
θαη κεηά θαηέιεγαλ ζην Ναό ηνπ Απόιισλνο πνπ βξηζθόηαλ ζηελ
αγνξά.
Η γηνξηή απηή ήηαλ αλάκλεζε ελόο παιηνύ γεγνλόηνο. Όηαλ ν
Απόιισλ θαη ε Άξηεκηο ήιζαλ ζηελ Αηγηαιεία κεηά ην θόλν ηνπ
Πύζσλνο θαηειήθζεζαλ από θόβν*Μεηά έθπγαλ γηα ηελ Κξήηε,
όπνπ ν Καξκάλσξ*2 ηνπο εθάζαξε. Ελ ην κεηαμύ όκσο ζηε
΢ηθπσλία ρώξα, θνβεξόο ινηκόο εξήκσλε ηηο πόιεηο θαη νη θάηνηθνη
θαηέθπγαλ ζηνπο κάληεηο, νη νπνίνη ηνπο ζπκβνύιεςαλ λα
εμεπκελίζνπλ ηνλ Απόιισλα θαη ηελ Άξηεκη ζηέιλνληαο πξνο
απηνύο επηά έθεβνπο θαη επηά θόξεο. Πξάγκαηη απηνί έζηεηιαλ
ηνπο λένπο ζην πνηακό ΢ύζα θαη παξαθάιεζαλ ηνπο Θενύο λα
έιζνπλ ζηελ Αθξόπνιε ηνπο. Οη Θενί εμεπκελίζηεθαλ από ηηο
ηθεζίεο ηνπο θαη επέζηξεςαλ ζηε ΢ηθπσλία. Οη θάηνηθνη έθηηζαλ
ζην ζεκείν εθείλν ηεο ρώξαο, όπνπ πξσηνπάηεζαλ νη Θενί
επηζηξέθνληαο, ην Θεξό ηεο Πεηζνύο σο επραξηζηήξην, δηόηη
ε-πείζζεζαλ λα επαλέιζνπλ. Μεηά ηελ απαιιαγή ηνπο απ' ην ινηκό,
έθηηζαλ ζηελ Αγνξά ην Ναό ηνπ Απόιισλνο.

*' Μεηά ην θόλν ηνπ Πύζσλνο ηα ζετθά αδέιθηα έλνησζαλ θόβν, επεηδή ε
πξάμε ηνπ Απόιισλα ζα επέθεξε ηελνξγή ηεο λεκέζεσο πνπ επηβάιιεη
ηνπο λόκνπο ηεο ζε ζλεηνύο θαη Αζαλάηνπο.
*2 Κνξκάλσξ: Αξρηεξέαο ηεο θξεηηθήο πόιεο Σάξξα, ν νπνίνο επηιερζεί
από ηνλ Σαμηζέηε Ζεπ, πνπ επνπηεύεη ηελ ηήξεζε ησλ θνζκηθώλ λόκσλ
δηά ηνλ θαζαξκό ησλ ζετθώλ αδειθώλ. (Σάξξα: Αξραία πόιε πνπ
βξηζθόηαλ ζηε λνηηνδπηηθή αθηή ηεο Κξήηεο επί ηνπ νξνπεδίνπ ηνπ
Οκαινύ θαη ηεο Αγίαο Ρνύκειεο ΢θαθίσλ).

1

Απνιιώληα γηνξηάδνληαλ επίζεο ζηε Μίιεην, ηε Κύδλν
θαη ζηε Δήιν όπνπ ήηαλ θαη ηα ζπνπδαηόηεξα. Σα
Απνιιώληα ηεο Δήινπ γηνξηάδνληαλ ηελ 7ε Θαξγειηώλνο θαη
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπο γίλνληαλ αγώλεο εθήβσλ θαη αλδξώλ
θαζώο επίζεο θαη ιηηαλεία δαδνύρσλ.

ΑΡΝΙΣ

Η Αξλίο ήηαλ γηνξηή ηνπ Αξγνύο πξνο ηηκή ηνπ Λίλνπ,
πηνύ ηνπ Απόιισλνο από ηελ Αξγεία Ψακάζεο, ε νπνία,
θνβνύκελε ηελ νξγή ηνπ παηέξα ηεο, άθεζε έθζεην ηνλ
θαξπό ηνπ έξσηα ηεο κε ηνλ Απόιισλα. Έλαο βνζθόο βξήθε
θαη αλέζξεςε ην παηδί ζαλ δηθό ηνπ, ώζπνπ κηά κέξα ηα
ζθπιηά ηνπ βνζθνύ ην θαηαζπάξαμαλ. Η Ψακάζε έπεζε ζε
κεγάιε ζιίςε, απνθάιπςε ην παξαζηξάηεκα ηεο ζηνλ παηέξα
ηεο Κξό-ησπν, ν νπνίνο ηε ζθόησζε. Ο Απόιισλ νξγηζκέλνο
γηα ην ζάλαην ηεο Ψακάζεο, ηηκώξεζε ηνπο Αξγείνπο κε ιηκό.
Όηαλ νη θάηνηθνη ζπκβνπιεύηεθαλ ην καληείν γηα λα απνκαθξύλνπλ ην θαθό, ην καληείν είπε λα εμηιεώζνπλ ηειεηνπξγηθά ην Λίλν θαη ηε κεηέξα ηνπ. Οη Αξγείνη ζέζπηζαλ ηελ
Αξ-λίδα, γηνξηή θαζαξκνύ θαη εμηιαζκνύ, πνπ πεξηειάκβαλε
ζπζίεο ακλώλ, ρνξσδίεο γπλαηθώλ θαη θνξηηζηώλ πνπ ζξελνύζαλ ην Λίλν θαη ηειεηνπξγηθή ζπζία ζθύινπ ("κννοθόνηιρ").

ΑΡΡΗΦΟΡΙΑ

Σα Αξξεθόξηα γηνξηάδνληαλ ζηελ Αζήλα ζηηο 22 ηνπ κελόο ΢θηξνθνξηώλνο πξνο ηηκή ηεο ζεάο Αζελάο. Κάζε ρξόλν
εθιέγνληαλ ηέζζεξα θνξίηζηα, από ηηο εθιεθηόηεξεο νηθν-

ΑΡΟΤΟΙ Οη Αξνηνί ήηαλ γεσξγηθέο γηνξηέο.2 γέλεηεο. Μεηά ηελ ηειεηή νη Αξξεθόξνη απνιύνληαλ θαη έπεξλαλ ηε ζέζε ηνπο λέα θνξίηζηα. Εηειείην ηελ άλνημε κεηαμύ Ειεπζίλαο θαη Αζελώλ. Φνξνύζαλ όιεο ιεπθό ρηηώλα θαη ρξπζά θνζκήκαηα. ηα νπνία κεηά ηε γηνξηή γίλνληαλ ηεξά (ηα έξοδα για ηο πέπλο και ηα κοζμήμαηα ηα αναλάμβαναν οι οικογένειερ ηων Αππεθόπων). Ο δεύηεξνο άξνηνο εηειείην ζηε Ραξία (πεδηάδα θνληά ζηελ Ειεπζίλα). Μεηά πήγαηλαλ ζηνλ Ιιηζζό. Δύν από απηέο ύθαηλαλ ην πέπιν ηεο Αζελάο γηα ηε γηνξηή ησλ Παλαζελαίσλ. ηα νπνία ηνπο ηα έδηλε ε Ιέξεηα ηεο. Εθεί άθελαλ ηα Ιεξά αληηθείκελα θαη έπαηξλαλ άιια θάληζηξα ηα νπνία κεηέθεξαλ θαιπκκέλα ζηελ Αθξόπνιε. κέζα ζην νπνίν ππήξρε ππόγεηα θάζνδνο. Σελ εκέξα ηεο γηνξηήο έθεξαλ ζην θεθάιη θάληζηξα κε ηα κπζηηθά ηεξά αληηθείκελα ηεο Θεάο. Ο ηξίηνο άξνηνο πνπ ιεγόηαλ "βονδνγιο" εηειείην ζηνπο πξόπνδεο ηεο Αθξνπόιεσο ζηε βόξεηα πιεπξά ηεο. ειηθίαο από 7 εσο 11 εηώλ. νη νπνίεο νλνκάδνληαλ Αξξεθόξνη. Έηξσγαλ έλα ηδηαίηεξν είδνο πιαθνύληνο. Οη Αξξεθόξνη θαηνηθνύζαλ ζηελ Αθξόπνιε από ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο ηνπ κελόο Ππαλεςηώλνο κέρξη ηελ εκέξα ηεο γηνξηήο ησλ Αξξεθνξίσλ. ζηε "ζθαι-πίζηπαν ηων Αππεθόπων". Πξώηνο άξνηνο "επίΣκύπω" εηο αλάκλεζε ηεο πξώηεο ζπνξάο. ηνλ "ανάζηαηον" θαη έπαηδαλ ζε νξηζκέλν ρώξν ηεο Αθξνπόιεσο. νη νπνίεο ηεινύληαλ ζε ηξείο δηαθνξεηηθέο επνρέο. κεηαμύ . ζηνλ πεξίβνιν θνληά ζην Ιεξό ηεο Αθξνδίηεο.

απηά ήηαλ από ηα γλωζηά θαζηεξωκέλα αγωλίζκαηα ηωλ Οιπκπηαθώλ αγώλωλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ "βοσδνγίον" ζε εθείλν ην κέξνο γηλόηαλ ε ζπνξά ηνπ ζίηνπ πνπ πξννξηδόηαλ γηα ηε ιαηξεία ηεο Αζελάο θαη ηνπ πνιηέωο Γηόο. Πηό μαθνπζηή απ' όιεο ήηαλ ε Γηνξηή ηεο Πόιεωο ηεο Δθέζνπ.1 ηνπ Ηθαηζηείνπ θαη ηνπ πύξγνπ ηωλ αλέκωλ. Α΢ΚΛΗΠΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΓΑΤΡΙΑ Σα Αζθιεπηεία θαη ηα Δπηδαύξηα ήηαλ γηνξηέο πξνο ηηκή ηνπ Αζθιεπηνύ ζηελ Δπίδαπξν θαη ηεινύληαλ ζην Ιεξό ηνπ Θενύ. ληπκέλν κε δνξά αγξίνπ δώνπ. επεηδή ζ' όιεο ηηο γηνξηέο πνπ ζην ηππηθό ηνπο πεξηειάκβαλαλ αγωλίζκαηα. ε νπνία πεξηειάκβαλε αγώλεο* θαη πνκπή κε πεξηθνξά ηνπ αγάικαηνο ηεο Θεάο. ηππηθνύο θαη κνπζηθνύο. . ΑΡΣΔΜΙ΢ΙΑ Σα Αξηεκηζία ήηαλ παλειιήληα γηνξηή πξνο ηηκή ηεο Αξηέκηδνο. θνληά ζην Ναό ηεο Γήκεηξνο Υιόεο θαη ηεο Γεο Κνπξνηξόθνπ. θαιιηεξγήζεθε ε γε θαη ζπάξζεθε ζηηάξη. Δθεί γηα πξώηε θνξά ζύκθωλα κε ηηο Αηηηθέο παξαδόζεηο δεύρζεθαλ βόδηα. * Γελ ππάξρνπλ αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ην είδνο ηωλ αγωληζκάηωλ. Σα Αζθιεπηεία ηεινύληαλ αλά ηεηξαεηία θαη πεξηειάκβαλαλ αγώλεο γπκληθνύο. Σελ πνκπή έθιεηλε όκηινο λέωλ γπλαηθώλ κεηακθηεζκέλωλ ζε λύκθεο νη νπνίεο ρόξεπαλ.

ΒΑ΢ΙΛΔΙΑ Σα Βαζίιεηα ήηαλ Πακβνηωηηθνί αγώλεο. έπαηξλαλ κέξνο θαη άιινη Έιιελεο. . Σα Τβξηζηηθά ήηαλ θαη απηά γηνξηή ηεο Αθξνδίηεο όπνπ νη άλδξεο θνξνύζαλ γπλαηθεία ελδύκαηα θαη νη γπλαίθεο αλδξηθά. Η γηνξηή είρε παλειιήλην ραξαθηήξα θαη ηα κέιε ηωλ ιαηξεπηηθώλ ζπιιόγωλ πνπ επηκεινύληαλ ηνλ ενξηαζκό ηωλ Αθξνδηζίωλ. Οη αγώλεο θαζηεξώζεθαλ επεηδή πξηλ ηελ έλαξμε ηεο κάρεο ήιζε αγγειηνθόξνο από ηε Λεηβαδηά θέξλνληαο ην ραξκόζπλν άγγεικα όηη ην Μαληείν ηνπ Σξνθωλίνπ πξνθήηεπζε λίθε ηωλ Θεβαίωλ. Η γηνξηή πεξηειάκβαλε αγώλεο γπκληθνύο κνπζηθνύο θαη ηππηθνύο. Θεζπίζηεθαλ κεηά ηε λίθε ηωλ Θεβαίωλ θαηά ηωλ ΢παξηηαηώλ ζηα Λεύθηξα ην 371 ηεο Αξραίαο Υξνλνιόγεζεο. ΢ηα Βαζίιεηα εθηόο ηωλ Βνηωηώλ. Αθξνδίζηα επίζεο νλνκάδνληαλ νη επραξηζηήξηεο ηειεηέο πνπ γίλνληαλ κεηά ην ηέινο επηηπρνύο επηρεηξήζεωο ή κεηά από αζθαιέο ηαμίδη πξνο ηηκή ηεο Αθξνδίηεο. νλνκάδνληαλ "Αυροόισιαστές". νη νπνίνη ηεινύληαλ ζηε Ληβαδεηά πξνο ηηκή ηνπ Βαζηιέωο Γηόο. Ο Αιέμαλδξνο ν F. Οη παλεγπξηζηέο παξαδίλνληαλ ζηε ραξά θαη ηηο απνιαύζεηο ηεο δωήο. ζπλέζηεζε γηνξηή κε ην ίδην όλνκα θαη κε ην ίδην πεξηερόκελν ζηελ Αιεμάλδξεηα ηεο Αηγύπηνπ.2 ΑΦΡΟΓΙ΢ΙΑ ΚΑΙ ΤΒΡΙ΢ΣΙΚΑ Σα Αθξνδίζηα ήηαλ γηνξηή πξνο ηηκή ηεο Αθξνδίηεο. Αλάινγεο ζπζίεο γίλνληαλ θαη πξνο ηνλ Απνβαηήξην Γία πνπ νλνκάδνληαλ "Αποβατήρια". ελώ ε γηνξηή εκπινπηηδόηαλ κε αγώλεο θαη ιακπαδε-θνξίεο.

Ζ γηνξηή πεξηειάκβαλε δεκόζηεο ζπζίεο θαη ηειεηέο. ΒΡΑΤΡΩΝΔΗΑ Ζ βξαπξώλεηα γηνξηάδνληαλ θάζε πεληαεηία πξνο ηηκή ηεο Βξαπξωλίαο Αξηέκηδνο ηελ 17ε ηνπ κελόο Μνπλπρηώλνο. ζύκθωλα κε ηελ ειιεληθή παξάδνζε. ελόο από ηα ειιεληθά θύια. πνπ ήηαλ νη κνλαδηθνί άλζξωπνη πνπ ζώζεθαλ από ηνλ κεγάιν θαηαθιπζκό. ελώ ππάξρεη άιιε κηα παξάδνζε πνπ αλαθέξεη όηη ή γηνξηή θαζηεξώζεθε από ηνλ Σω-λα* εηο αλάκλεζε ηεο λίθεο ηνπ ελαληίνλ ηνπ Διεπζίληνπ Δπ-κόιπνπ.1 ΒΔΝΓΗΓΗΑ Σα Βελδίδηα γηνξηάδνληαλ ηελ 19ε ηνπ κελόο Θαξγειηώ-λνο ζηνλ Πεηξαηά από ηελ επνρή ηνπ Πεξηθιένπο πξνο ηηκή ηεο ΢ειεληαθήο Θξαθηθήο Θεάο Βελδίδνο πνπ ηαπηηδόηαλ κε ηελ Άξηεκε θαη ζπρλά κε ηελ Δθάηε ή θαη κε ηελ Πεξζεθόλε. Σελ δηεμαγωγή θαη επνπηεία ηεο ηειεηήο είραλ δέθα ηεξν- * Ο Ίωλ ήηαλ γηνο ηνπ Γεπθαιίωλνο θαη ηεο Ππξξάο. Ζ γηνξηή απηή πξωηνθαζηεξώζεθε εηο αλάκλεζε ηεο λίθεο ηνπ Θεζέωο θαηά ηωλ Ακαδόλωλ. . Ο Ίωλ ήηαλ ν γελάξρεο ηωλ Ηώλωλ. θαη έγηλαλ γελάξρεο ηωλ Διιήλωλ. ΒΟΖΓΡΟΜΗΑ Σα Βνεδξόκηα ήηαλ γηνξηή πξνο ηηκή ηνπ παξαζηάηνπ ηωλ πνιεκηζηώλ Απόιιωλνο Βνεδξνκίνπ θαη εηειείην ζηελ Αζήλα ηελ 7ε ηνπ κελόο Βνεδξνκηώλνο.

έπξεπε λα θαζηεξωζεί ζην όλνκα ηνπ. Καηά ηελ ηειεηή δέθα θνξίηζηα ειηθίαο 5-10 εηώλ. Σα θνξίηζηα απηά θνξνύζαλ θίηξηλν έλδπκα θαη ιέγνληαλ "άρκτοι". Ζ Άξηεκηο ηόηε ηηκώξεζε ηνπο Αζελαίνπο κε ινηκό. Δπίζεο γηνξηή κε ην ίδην όλνκα θαη ζηελ ίδηα πεξηνρή ππήξρε πξνο ηηκή ηνπ Γηνλύζνπ ε νπνία εηειείην θαη απηή θάζε πεληαεηία. Οη παηέξεο ηωλ θνξηηξηώλ πξόζθεξαλ από κηα θαηζίθα γηα ζπζία. Εειωηέο θ. ελώ ε ηειεηή ιεγόηαλ "αρκτεύεσθαι" θαη "οεκατεύειν". Ζ ηειεηή απηή ζύκθωλα κε ηελ παξάδνζε θαζηεξώζεθε επεηδή ζηε Βξαπξώλα ππήξρε κηα εμεκεξωκέλε άξθηνο. έλαο από θάζε θπιή. Δηζόηα θαη Ννκηδόκελα αλ θάπνηνο ζξεζθεπηήο ήζειε λα έρεη ηελ εύλνηα θάπνηνπ ζενύ. ελώ ε γηνξηή πεξηειάκβαλε θαη απαγγειία ηεο I-ιηάδνο. ηελ πιήγωζε. από ηελ ειηθία ηωλ θνξηηζηώλ. από ηνλ νπνίν απαιιάρηεθαλ κε ηελ θαζηέξωζε ηεο αξθηείαο. πξάμε θαζαξά κνλνζεϊζηηθήο έκπλεπζεο (Καιόγεξνη.) . θαζηεξώλνληαλ* κέρξη ηελ εκέξα ηνπ γάκνπ ηνπο ζηελ Αξηέκηδα. κεηά από ρξεζκό ηωλ Γειθώλ. Αληίζεηα ε αθηέξωζε . νη νπνίνη ήηαλ δέθα άξρνληεο. επεηδή όηαλ έπαηδε κε ηελ αδειθή ηνπο. * ΢ύκθωλα κε ηα Διιεληθά Πάηξηα. πξάμε πνπ δελ απέθιεηε ηελ ιαηξεία ηνπ πξνο ηνπο άιινπο ζενύο θαη νύηε είρε ραξαθηήξα "ηδηνθηεζίαο" εθ κέξνπο ηνπ ζενύ πξνο ηνλ ζξεζθεπηή.ιπ.2 πνηνη. Ζ θαζηέξωζε ζηε Θεά ιεγόηαλ "άρκτεια". ηελ νπνία όκωο ζθόηωζαλ δύν αδειθνί.αλύπαξθηε ζηνλ Αξραίν Κόζκν .πξνϋπνζέηεη ηελ ππνηαγή ηνπ αηόκνπ ζηνλ ζεό.

όπνπ απνδίδεην ιαηξεία ζην παλάξραην μόαλν ηεο Θεάο πνπ ζπκθσλά κε ηελ παξάδνζε είρε θαηαζθεπαζηεί από ηνλ Γαίδαιν.1 ΒΡΗΣΟΜΑΡΣΗΑ Σα Βξηηνκάξηηα ήηαλ γηνξηή πξνο ηηκή ηεο Βξηηνκάξηπνο ζηελ Οινύληα ηεο Κξήηεο. ελώ έλα κέξνο ηνπ γηλόηαλ ζπνλδή πξνο ηε Θεά.ζπλερίδεη ν κύζνο . Ζ Βξηηόκαξηπο ήηαλ Μηλσηθή Θεόηεηα πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ Αξηέκηδα. ε νπνία κεηά ηελ πξνζπάζεηα ηεο βξηηνκάξηπνο γηα λα πξνζηαηεύζεη ηελ αγλόηεηα ηεο.ν Μίλσο θόληεςε λα ηελ πηάζεη θαη ε λύκθε ζηελ απόγλσζε ηεο πήδεμε από έλα βξάρν ζηε ζάιαζζα. ήηαλ πξνο ηηκή ηνπ Απόιισλα θαη εηειείην ηελ 22ε ηνπ κελόο Πνζεηδεώλνο. Κάπνηα ζηηγκή . . ΓΑΛΑΞΗΑ Με ην όλνκα Γαιαμία είλαη γλσζηέο δύν γηνξηέο ηεο Αζήλαο. εθ ησλ νπνίσλ ε κηα γηνξηαδόηαλ πξνο ηηκή ηεο Ρέαο ηνλ κήλα Διαθεβνιηώλα θαη πεξηειάκβαλε ζπζία εθ κέξνπο ησλ εθήβσλ θαη πξνζθνξά ρξπζνύ δνρείνπ αμίαο 100 δξαρκώλ. Δπίζεο ην γεύκα ηεο εκέξαο απνηειείην από κίγκα γάιαθηνο θαη θξηζάιεπξνπ πνπ νλνκαδόηαλ "γαιαμίαο". ΢ύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ήηαλ θόξε ηνπ Γηόο θαη ηεο Κάξκεο. κεηά ηελ παξέκβαζε ηεο Αξηέκηδνο. Δπί ελλέα κήλεο ηελ θπλεγνύζε ελώ απηή θξπβόηαλ ζηα δάζε θαη ηηο ραξάδξεο. ηελ εμύςσζε ζε ζεόηεηα. ηελ νπνία εξσηεύζεθε θαη θαηαδίσμε ν Μίλσο. αιιά ηελ έζσζαλ θάπνηνη ςαξάδεο κε ηα δίρηπα ηνπο. θόξεο ηνπ Δπβνύινπ. δειαδή ηελ εκέξα ηνπ Υεηκεξηλνύ Ζιηνζηαζίνπ. Ζ άιιε νκόηηηιε γηνξηή.

Απηό ζπλεπάγεηαη κηα αληηζηνηρία κεηαμύ ησλ Οιπκπίσλ Θεώλ θαη ηνπ Εσδηαθνύ Κύθινπ όπσο έρνπκε : Κξηόο -Αζελά. Ηρζείο .Εεπο. αιιά θαη ηνπ "γενεθλίου"*1 Θενύ ελόο εθάζηνπ λεθξνύ.Πνζεηδώλ.Απόιισλ. Ζ γηνξηή άξρηδε κε ηελ επίθιεζε ησλ γελεζιίσλ Θεώλ θαη αθνινπζνύζαλ "νηφάλιες" ζπνλδέο θαη αληαιιαγή δώξσλ αλακεηαμύ ησλ δώλησλ ζηε κλήκε ησλ λεθξώλ. Τδξνρόνο . Δπίζεο ζε θάπνηεο πόιεηο γηνξηάδνληαλ θαη πάλδεκα*2 "Γενέσια" πξνο ηηκή ησλ επηθαλώλ πξνγόλσλ ηνπ παξειζόληνο.Άξηεκηο. κέζα ζε θιεηζηό νηθνγελεηαθό θαη θηιηθό θύθιν. Καξθίλνο . ΢ε άιιεο πόιεηο ηα Γελέζηα γηνξηάδνληαλ ηελ εκέξα ησλ γελεζιίσλ ηνπ θάζε λεθξνύ.Ήθαηζηνο. Αηγόθεξνο Δζηία.2 Δπίζεο Γαιαμία γηνξηάδνληαλ ζην Ηζκήλην ησλ Θεβώλ πνπ πεξηειάκβαλε κεγαιεηώδε πνκπή. ελ αληηζέζεη κε ηηο εθέζηηεο ενξηέο πνπ είραλ αηνκηθό ραξαθηήξα θαη εηεινύλην γύξσ από ηελ νηθνγελεηαθή εζηία. Παξζέλνο Γεκήηεξ. * Γελέζιηνη Θενί είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ ππό ηελ επνπηεία ηνπο ην κήλα όπνπ γελληέηαη θάζε άλζξσπνο. θαζώο επίζεο πξνζθέξνληαλ δείπλα ζε απηνύο. Ζ γηνξηή ήηαλ πέλζηκνπ ραξαθηήξνο θαη πεξηειάκβαλε ζπζία πξνο ηηκή ηεο Γεο. Σαύξνο .Άξεο. ζην Γαιάμηνλ Ηεξό ηεο Βνησηίαο θαη ζηε Γήιν. Σνμόηεο . . Γίδπκνη .Δξκήο. ΢θνξπηόο .Αθξνδίηε. εηο αλάκλεζε ησλ πξνζθεξζέλησλ λεθξν-δείπλσλ ακέζσο κεηά ηελ θεδεία. Λέσλ .Ήξα. ΓΔΝΔ΢ΗΑ Ή ΝΔΚΤ΢ΗΑ Σα Γελέζηα ή Νεθύζηα γηνξηάδνληαλ ηεο 5ε ηνπ κελόο Βν-εδξνκηώλνο ζηελ Αζήλα πξνο ηηκή ησλ πξνγόλσλ. *2 Ήηαλ νη γηνξηέο πνπ πεξηειάκβαλαλ ηελ ζπκκεηνρή όινπ ηνπ Γήκνπ. Επγόο .

πνπ πεξηειάκβαλαλ ελαγηζκνύο*1. απνηξνπή δπζηπρηώλ θαη ύκλεζε ηνπ Απόιισλνο. ηα "Ηλακάηια" πόξνο ηηκή ηνπ Ηιαθάηνπ. *2 Ο Παηάλ ήηαλ ηξαγνύδη πξνο ηηκή ηνπ Απόιισλνο Παηήσλνο (παίσλ= ν θηύπσλ). ζην Ιεξό ηνπ ζηα Μέγαξα. ρνξνύο. νηθηζηνύ ηεο πόιεσο. θίινπ ηνπ Ηξαθιένπο. ζει. ζπζίεο θαη ζπλεζηηάζεηο. ηηο νπνίεο νλόκαδαλ "κάνναθρα" θαη είραλ ην ζρήκα ειαθηώλ. ηα πεληαεηή "Ηράκλεια" ηνπ Μαξαζώλα. ηα "Αράηεια" ηεο Σηθπώ-λνο ηελ 5ε Αλζεζηεξηώλνο πξνο ηηκή ηνπ Αξάηνπ. όπνπ γηλόηαλ ιηηαλεία θαη νη κεηέρνληεο έθεξαλ κπζηηθά δώξα κέζα ζε πιεθηό θαιάζη πνπ ιέγνληαλ "Δλένη". παηάλεο*2. ηα ηξηήκεξα 'Ύα-κίνθια"ηων Ακπθιώλ πξνο ηηκή ηνπ Υαθίλζνπ. ηα Θεβατθά "Ηράκλεια" πνπ πεξηειάκβαλαλ αγώλεο πεληάζινπ. . 109. Δπίζεο ηα "Δλένεια" ηεο Θεξάπλεο πξνο ηηκή ηεο νκεξηθήο Διέλεο όπνπ νη θνπέιεο έξρνληαλ ζην Ιεξό ηεο πάλσ ζε άκαμεο. πνπ ζθνηώζεθε ζε θάπνηα κάρε. ηα "Ηράκλεια"ηεο Σηθπώ-λνο πνπ πεξηειάκβαλαλ δηήκεξεο ζπζίεο. πνπ πεξηειάκβαλαλ αγώλεο θαη ζπζίεο κεγάισλ δώσλ. Τα Αηηηθά "Ηράκλεια" ηον δήκνπ Γηνκείαο. θνηλά δείπλα. Οη ζηίρνη ηνπ παηάλα πεξηειάκβαλαλ. παξάγξαθνο ε. Τα "Δλενηθόρια" πάιη πξνο ηηκή ηεο Διέλεο. αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. όπνπ ηεινύληαλ αγώλεο θαη ν ληθεηήο έπαηξλε σο έπαζιν έλα κέξνο ησλ ζπζηαδνκέλσλ ζθαγίσλ. Δπίζεο ηα "Λεωνίόεια" ηεο Σπάξηεο πξνο ηηκή ηνπ Λεσλίδα πνπ πεξηειάκβαλαλ θαη αγσλίζκαηα.1 Τέηνηνπ είδνπο 'Τενέζια" ή "Νεκνζια" ήηαλ ηα "Μελαμπό-δεια" πξνο ηηκή ηνπ Μειάκπνδνο. γπκληθνύο θαη ηππηθνύο. επραξηζηίεο πξνο ηνλ ζεό. πνκπή. Τα Μεγαξηθά "Γιόκλεια" πνπ ηεινύληαλ ηελ Άλνημε πξνο ηηκή ηνπ βαζηιέσο Γηνθιένπο. όηαλ πξνζπάζεζε λα ζώζεη λεα- *' Βι.

ζπληξόθνπ ηνπ Ηξαθιένπο. Μεηά από απηνύο αθνινπζνύζε έλαο από ηνπο ηνπηθνύο άξρνληεο ν νπνίνο θνξνύζε πνξθπξό ρηηώλα θαη θξαηνύζε έλα μίθνο.2 ξό ζπκπνιίηε ηνπ πνπ θηλδύλεςε λα αηρκαισηηζζεί. θαινύζε ηνπο λεθξνύο ζηελ εζηίαζε θαη ζηελ ζπνλδή ηνπ αίκαηνο θαη ηέινο άδεηαδε πξνο ηηκή ηνπο ην θξαζί από ην αγγείν. Η Διεπ-ζηληαθή "Βαλήηνς" πξνο ηηκή ηνπ Γεκνθώληνο πηνύ ηνπ βαζηιέσο Κειενύ. δνινθνλήζεθαλ δηά ιηζνβνιηζκνύ ππό ησλ Τξνηδελίσλ. κεηέθεξαλ ζε πνκπή πνιπηειή εδέζκαηα. Δπίζεο ηα Αζελατθά "Αειπνοθόρια" πξνο ηηκή ησλ ζπγαηέξσλ ηνπ Κέθξνπνο Αγιαύξνπ. Έθαλε ηηο απαξαίηεηεο ζπνλδέο ζηηο επηηύκβηεο ζηήιεο θαη αθνύ ηηο ξάληηδε κε λεξό θαη αξώκαηα. . έλαο ηαύξνο θαη έθεβνη πνπ θξαηνύζαλ αγγεία γεκάηα θξαζί. πνπ εμεγέξζεθαλ κε ηελ άθημε ηνπο. γάια θαη αξώκαηα γηα ηηο ζπνλδέο. Τα "Ιολάεια'ηεο Θήβαο πξνο ηηκή ηνπ Ινιάνπ. πξνο ηηκή ησλ πεζόλησλ Διιήλσλ ζηε κάρε ησλ Πιαηαηώλ θαηά ησλ Πεξζώλ. Έξζεο θαη Παλδξόζνπ. Τα "Λιθοβολία" ηεο Τξνηδήλνο πξνο ηηκή ηεο Γακίαο θαη ηεο Απμεζίαο νη νπνίεο. Τα πιένλ κεγαιεηώδε θαη παλειιήληνπ ραξαθηήξα "Νεκν-ζια". επρόηαλ ζην Γία θαη ζηνλ Φζόλην Δξκή. Τα Λαθσληθά "Αιοζκονρεια" ηελ 18ε ηνπ κελόο Τεξαζηίνπ πνπ πεξηειάκβαλε παηρλίδηα θαη νηλνπνζία. Η λεθξηθή ηειεηή γηλόηαλ ην πξσί κε ηνλ εμήο ηξόπν : ηεο ηειεηνπξγηθήο πνκπήο πξνεγήην έλαο απιεηήο θαη αθνινπζνύζαλ άξκαηα γεκάηα κε ζηεθάληα. πνπ πεξηειάκβαλε αγώλεο επαλδξίαο εθήβσλ. ζθόησλε ηνλ ηαύξν. Αθόκε ηα Αζελατθά "Θηζεία" ηελ 8ε Ππαλεςηώλνο πξνο ηηκή ηνπ Θεζέσο ζην Ιεξό ηνπ ζηελ Αγνξά. όηαλ κεηνίθεζαλ από ηελ παηξίδα ηνπο Κξήηε ζηε Τξνηδήλα. ζηελ νπνία αλύπαληξεο θνπέιεο δεηπλνθόξνη. Μεηά αθνινπζνύζαλ αγώλεο πνπ έθιεηλαλ ηελ γηνξηή. ηεινύληαλ ζηηο Πιαηαηέο ηελ 28ε ηνπ κελόο Γακαηξίνπ.

πξνζηάηεπζε ηα πινία πνπ πιένπλ. . Σηνλ ύκλν* ηνπ Δηθηαίνπ Δηόο. * Ο ύκλνο απηόο είλαη ηνπ 2νπ αηώλα ηεο ρξηζηηαληθήο ρξνλνιόγεζεο. νη ηεξείο κηκνύληαλ ηνπο Κνπξήηεο. σο Μέγηζηνο Κνύξνο. θάζε ρξόλν ζηε Δίθηε ζπλνδεπόκελνο από δαίκνλεο. Τα εθηεινύκε γηα ράξε ζνπ κε ηνπο ήρνπο ησλ απιώλ θαη ηεο άξπαο. ελώ ν θνξπθαίνο ηνπ ζηάζνπ ππεδύεην ηνλ Δία. Έια θαη πάιη θαη αο ραξεί ε ςπρή ζνπ κε ην ρνξό θαη ην ηξαγνύδη καο. νη ζξεζθεπηέο έςαιιαλ: "έξρεζαη. Η ίδηα γηνξηή επαλαιακβαλόηαλ ηελ εκέξα ηεο θζηλνπσξηλήο Ιζεκεξίαο. Θεέ. όπνπ νη ηεξείο απν ραηξεηνύζαλ ηε ζλή-ζθνπζα θύζε. από ηνπο ηεξείο ηνπ Δηόο ηεο Κξήηεο. απερεί όκσο έλα παιηόηεξν ηύπν εμύκλεζεο ηνπ Δηόο. θξαηώληαο ζπαζηά θαη αζπίδεο. Δηαθύιαμε ηηο ζπδπγηθέο καο θιίλεο. γύξσ από ηνλ θαινθηηαγκέλν βσκό ζνπ. Οη ζξεζθεπηέο θαινύζαλ ην Δία λα 'ξζεη ζην όξνο Δίθηε γηα άιιε κηά θνξά. θάλε επλντθνύο ηνπο αλέκνπο. Έια ζηηο πόιεηο. πξνζηάηεπζε ηνπο λένπο πνιίηεο θαη ράξηζε ηνπο ηε ιακπξή δηθαηνζύλε". Καηά ηε δηάξθεηα ηεο γηνξηήο.1 ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΣ Η γέλλεζε ηνπ Δηόο ενξηαδόηαλ ηελ Εαξηλή Ιζεκεξία. πνπ ιέγνληαλ Κνπξήηεο. θάλε λα απμεζνύλ ηα θαιόκαιια πξόβαηα καο. εθηειώληαο ζνξπβώδεηο ρνξνύο. επηθεθαιήο ηνπ ζηάζνπ ησλ δαηκόλσλ Κνπξεηώλ. θάλε λα γεκίζνπλ θαξπνύο ηα ζπαξηά.

θαίλεηαη από ην όηη. επεηδή ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε δήιεςε γηα ηνλ έξσηα ηνπ Δηόο πξνο ηνπο αλζξώπνπο θαη ηηο . νη νπνίεο κηκνύληαλ θαη ηηο θηλήζεηο ηεο ιαηξείαο ηνπ Δηνλύζνπ. Οη ζξεζθεπηέο έζηελαλ ηα αγάικαηα ησλ Θεώλ ζε εηδηθό ζεκείν ηεο Αγνξάο πνπ ην νλόκαδαλ "ρνξό" θαη γύξσ από ηα αγάικαηα ρόξεπαλ νη έθεβνη πξνο ηηκή ηνπ Απόιισλνο. εηο αλάκλεζε ηεο ζπκ-θηιηώζεώο ηεο κε ηνλ Δία. ζε αλάκλεζε ηεο λίθεο ησλ Σπαξηηαηώλ θαηά ηεο Θπξέαο.2 ΓΎΜΝΟΠΑΙΔΙΕΣ Η γηνξηή ησλ Γπκλνπαηδηώλ εηειείην από ηελ 14ε σο ηελ 22ε εκέξα ηνπ κελόο Φιηαζίνπ πξνο ηηκή ηνπ Ππζαέσο . Καηά ηε δηάξθεηα ησλ Γπκλνπαηδηώλ επηθξαηνύζε κεγάιε επζπκία θαη ραξά ζηελ Σπάξηε. πξνο ηηκή ηεο Ήξαο. ελώ ηελ ηειεπηαία κέξα ρόξεπαλ θαη νη άλδξεο.Απόιισλνο. Οη ρνξνί απνηεινύληαλ από κηκεηηθέο παξαζηάζεηο. ηνπ Αιθκάλνο θαη νη παηάλεο ηνπ Δηνλπζνδόηνπ. ηεο Αξηέκηδνο. πνπ ιεγόηαλ "Θλξεαηηθόο". ηεο Λεηνύο θαη ηνπ Δηνλύζνπ ζηελ Σπάξηε. ε γηνξηή δελ δηεθόπε αιιά ζπλερίζηεθε κέρξη ην ηέινο ηεο. όπνπ γίλνληαλ δεθηνί θαη μέλνη από άιιεο πόιεηο. Τν πόζν ζεκαληηθή γηνξηή ήηαλ γηα ηνπο Σπαξηηάηεο. ΔΑΙΔΑΛΑ Τα Δαίδαια γηνξηάδνληαλ ηελ 7ε ηνπ κελόο Πξνζηαηεξί-νπ ζηηο Πιαηαηέο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ρνξώλ ςάιινληαλ νη σδέο ηνπ Θαιήηνπ. Ο επί θεθαιήο ηνπ ρνξνύ ιεγόηαλ "ρνξνπνηόο" θαη θνξνύζε ζηεθάλη. όηαλ γλσζηνπνηήζεθε ζηε Σπάξηε ε παλσιεζξία ηνπο ζηα Λεύθηξα.

ζε πνηό δέλδξν ζα θαζόηαλ γηα λα ην θάεη. ηα "Μικρά" πνπ γηνξηάδνληαλ αλά επηαεηία θαη ηα "Μεγάλα" πνπ γηνξηάδνληαλ αλά 60 ρξόληα. όπνπ είρε θαηαζθεπαζηεί ςειόο βσκόο από ηεηξάγσ- . ην νπνίν ν Εεύο είρε θαιύςεη κε πέπινπο. Ζ γηνξηή ησλ "Μικρών" Γαηδάισλ εηειείην σο εμήο : ζε κεγάινπο θνξκνύο δέλδξσλ θξεκνύζαλ ηεκάρηα ςεκέλνπ θξέαηνο θαη θξπκκέλνη παξαθνινπζνύζαλ ην θνξάθη. πνπ πξώην ζα άξπαδε ην θξέαο. παξά κόλν όηαλ πιεξνθνξήζεθε όηη ν Εεπο εηνηκαδόηαλ λα λπκθεπζεί δήζελ ηελ θόξε ηνπ Αζσπνύ Γαηδάιε. Νηξάπεθε ηόηε ε Ήξα επεηδή δήιεςε άδηθα θαη ζπκθηιηώζεθε κε ηνλ Γία. Σα μόαλα απηά θαηά ηα "Μεγάλα" Γαίδαια κεηαθέξνληαλ ζηνλ πνηακό Αζσπό θαη ηα ηνπνζεηνύζαλ ζε άκαμεο. βξέζεθε θαηάπιεθηε πξν μύιηλνπ νκνηώκαηνο. Μεηά έθνβαλ ηνλ θνξκό απηνύ ηνπ δέλδξνπ θαη θαηαζθεύαδαλ από απηόλ ην Γαίδαινλ. γηλόηαλ πνκπή θαηά ηε ζεηξά πνπ ππνδείρζεθε από ηνλ θιήξν θαη νδεγνύζαλ ηηο άκαμεο ζηελ θνξπθή ηνπ Κηζαηξώλνο. Όηαλ επέζηξεςε ε Ήξα όξκεζε θαηά ηεο λύθεο ε νπνία θεξόηαλ πάλσ ζε βόδηα θαη αθνύ μέζρηζε κε νξγή ηνπο πέπινπο. κεηά από θιήξν. Έπεηηα. Από ηα θαηαζθεπαζκέλα μόαλα θαηά ηα "Μικρά" Γαί-δαια εθιέγνληαλ 14. δειαδή μύιηλν εηδώιην γπλαίθαο. ηα νπνία δηαλέκνληαλ κε θιήξν ζηηο 14 ζπνπδαηόηεξεο πόιεηο ησλ Βνησηώλ. Σα Γαίδαιηα δηαηξνύληαλ ζηα "κοινά " πνπ γηνξηάδνληαλ θάζε ρξόλν. ελώ δίπια ηνπο θαζόηαλ από κία γπλαίθα πνπ νλνκαδόηαλ "ννμφεντρια". Σα "θνηλά" θαη ηα "Μικρά "γηνξηάδνληαλ από ηνπο Πιαηαηείο ελώ ηα "Μεγάλα" απ' όινπο ηνπο Βνησηνύο.άιιεο νπξάληεο νληόηεηεο θαη αθνύ ηνλ εγθαηέιεηςε πήγε ζηελ Δύβνηα θαη δελ επαλήιζε. ην νπνίν έληπλαλ κε γπλαηθεία θνξέκαηα θαη ην πε-ξηέθεξνλ πάλσ ζε άκαμα κηκνύκελνη ην επεηζόδην Γηόο θαη Ήξαο.

Αθνύ δηαζθέδαδαλ θαη έηξσγαλ. αθνύ κνιύλζεθε απ' ην θόλν ηνπ Πύζσλνο. Πξνο αλαπαξάζηαζε ηνπ γεγνλόηνο. ΓΔΛΦΗΝΗΑ Σα Γειθίληα γηνξηάδνληαλ ηε 6ε ηνπ κελόο Μνπλπρηώλνο πξνο ηηκή ηνπ Γειθηλίνπ Απόιισλνο ζε όια ηα παξάιηα ηνπ Αηγαίνπ. Μεηά επαλήιζε ζηνπο Γειθνύο κε ζπλνδεία ηεξαηηθήο πνκπήο θαη εζηεκκέλνο κε δάθλε θαη θιάδν απηήο ζην ρέξη. ζηελ Αίγηλα θαη ζηελ Αηηηθή. ηα Σέκπε θαη ηε Θήβα. ζηελ θνηιάδα ησλ Σεκπώλ γηα λα θαζαξζεί. ππξπνιώληαο θαη ηνλ μύιηλν βσκό. ελώ νη ζξε-ζθεύηεο ζπζίαδαλ άιια δώα κηθξόηεξα. νη Γειθνί έζηειλαλ ζηα Σέκπε αξηζκό εθιεθηώλ λέσλ κε επί θεθαιήο ηνλ "Αρχι-όαφνηφόρο". ΢ηελ Αζήλα ε γηνξηή εζρεηίδεην κε ηε ζπζία πνπ έθαλε ν . ΓΑΦΝΖΦΟΡΗΑ Σα Γαθλεθόξηα γηνξηάδνληαλ θάζε ελλέα έηε ηελ 7ε ηνπ κελόο Ζξαθιείνπ ζηνπο Γειθνύο. ΢ηα Σέκπε ν λένο πνπ ππεδύεην ηνλ Απόιισλα ππεβάιιεην ζε θαζαξηήξηεο θαη εμηιαζηήξηεο ηεξνηειεζηίεο θαη κεηά ε Θεσξία ζηεθαλσκέλε κε ηελ Ηεξά Γάθλε θαη κε θιάδνπο ηεο ζην ρέξη επέζηξεθε ζηνπο Γειθνύο ελ κέζσ πνκπήο πνπ έςαιιε ύκλνπο θαη ληθεηήξηνπο παηάλεο. αθνινπζόληαο ηελ Ηεξά Οδό πνπ αθνινύζεζε ν Απόιισλ. ΢ύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ν Απόιισλ. Πάλσ ζην βσκό θάζε πόιε ζπζίαδε ηαύξν πξνο ηηκή ηνπ Γηόο θαη αγειάδα πξνο ηηκή ηεο Ήξαο.2 λα μύια. θαηέθπγε. κεηά απ' ηελ ππόδεημε ηνπ Γηόο. έθαηγαλ πάλσ ζην βσκό ηα Γαίδαια.

ΔΕΝΔΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΣΡΙΑ Σα Δεκδνμθόνζα ηαζ ηα Δδιήηνζα ήηακ βζμνηέξ πνμξ ηζιή ηδξ Δήιδηνμξ. Η βζμνηή αοηή εκηάζζεηαζ ιέζα ζηα πθαίζζα βεκζηόηενςκ εμνηώκ ιε ημ όκμια Δεκδνμθόνζα πνμξ ηζιή δζαθόνςκ Θεώκ. ΢οβπνόκςξ εβηαζκζαγόηακ δ έκανλδ ηςκ εαθαζζίςκ ηαλζδζώκ ιεηά ηδ πεζιενζκή δζαημπή. Σα Δεθθίκζα ζηδκ Αίβζκα πακδβονίγμκηακ ηαζ ιε ηδ δζμνβάκςζδ αβώκςκ.1 Θδζεύξ ζημκ Δεθθίκζμ Απόθθςκα ηαζ ηδκ πνμζθμνά ημο "ικετηρίοσ" ηθώκμο εθζάξ. ΢ε ακάικδζδ ηδξ επζζηνμθήξ ημοξ ηεθμύκηακ ηα Δεθθίκζα. όπμο μζ ενδζηεοηέξ πηοπμύζακ μ έκαξ ημκ άθθμ ιε λύθα ηαζ ιαζηίβζα πθεβιέκα ιε θθμζμύξ δέκδνςκ. όπςξ ηαζ ηαμ ηαλίδζ ημο Θδζέςξ. ζηζξ μπμίεξ βζκόηακ δ πμιπή ηςκ ζοιαμθζηώκ δέκδνςκ ημοξ. πνζκ ηδκ ακαπώνδζδ ημο ιαγί ιε ημοξ κέμοξ ηαζ ηζξ κέεξ βζα ηδκ Κνήηδ. Σα Δδιήηνζα ήηακ αηηζηή βζμνηή. Η βζμνηή αοηή ήηακ ανπαζόηαηδ ηαζ εηεθείημ ζηδκ Ε- . ηαζ ήηακ ακάικδζδ ηδξ ημπζηήξ πανάδμζδξ πμο ακέθενε. ηα μπμία πενζεθάιαακακ εοζίεξ ηαζ ακαπανάζηαζδ ηδξ ηαηαεέζεςξ ημο ζηεηδνίμο ηθώκμο. όηζ μζ Ανβμκαύηεξ πέναζακ από ηδκ Αίβζκα ηαζ πήνακ πόζζιμ κενό βζα ηδ ζοκέπεζα ημο ηαλζδζμύ ημοξ. μζ "ικέτιόες". Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ Δεκδνμθμνίςκ θενόηακ ζε πμιπή ημ ζενό δέκδνμ ηδξ Θεάξ από ημοξ δμύθμοξ. δειέκδξ ιε θεοηά ιαθθί. ιε ηδκ εθπίδα όηζ ηαζ αοηά εα είπακ εοηοπή απμηεθέζιαηα. μζ μπμίμζ μκμιάγμκηακ 'Ύόρουόρια". ημκ μπμίμ έθενακ ζε πμιπή ακύπακηνεξ ημπέθεξ. ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ μπμίαξ παζγόηακ έκα εύεοιμ παζπκίδζ.

πμο εηεθείημ από ηδκ 9δ ςξ ηδκ 13δ ημο ιδκόξ Θεζιμθόνμο παναζηεοάγεημ βθύηζζια ιε ημ όκμια "μνλλός" ιε αάζδ ημ ιέθζ ηαζ ημ ζδζάιζ. ΢ηδ βζμνηή αοηή. εηεθείημ δεηαήιενδ βζμνηή πνμξ ηζιή ηδξ Δήιδηνμξ ζηζξ ΢οναημύζεξ ιε ημ όκμια "Δημήτρεια". ιέπνζ ημοξ πνόκμοξ ημο Δδιδηνίμο ημο Φαθδνέςξ. Επίζδξ ηαηά ηδκ επμπή ηδξ ζπμνάξ. ζπεηίγμκηαζ ιε ηα Δδιήηνζα. δ μπμία είπε εεζπζζηεί από ημκ Θδζέα. αθθά βζμνηή πμο εηεθείημ ζημ Ράνζμ Πεδίμ ημ ιήκα Με-ηαβεζηκζώκα ηαζ πςνίγμκηακ ζε "Μικρά" ακά ηνζεηία ηαζ "Μεγάλα" ακά πεκηαεηία ιεηά αβώκςκ ηαζ έπαεθα "κριθών". ΑΙΙΑΙΑ Σα Δήθζα ήηακ βζμνηή πνμξ ηζιή ηδξ βεκκήζεςξ ημο Απόθθςκμξ ηαζ ηδξ Ανηέιζδμξ. Ήηακ πθμίμ "τρια- .2 θεοζίκα ιέπνζ ηδκ επμπή πμο ακηζηαηαζηάεδηε από ηδ βζμνηή ηςκ Έλεσσινίων" ηα μπμία δεκ είκαζ ηα βκςζηά Εθεοζίκζα Μοζηήνζα. δδθώκμκηαξ ιε αοηό ημκ ηνόπμ ηδκ εοβκςιμζύκδ ημο βζα ηδ δζηή ημο ζςηδνεία ηαζ ηςκ Αεδκαίςκ εθήαςκ από ημκ Μζκώηαονμ. ηονίςξ μζ Ιςκζηέξ πμο είπακ ςξ παηνώμ Θεό ημκ Δήθζμ Απόθθςκα. Η βζμνηή είπε πακεθθήκζμ παναηηήνα ηαζ πάνα πμθθέξ πόθεζξ έζηεθκακ "θεωρίες". Οζ Αεδκαίμζ ζοκεπείξ "τω πατρίω νόμω" ζοκέπζγακ κα ζηέθκμοκ ηδ Δδθζα-ηή "θεωρία" ιε ημ ίδζμ πθμίμ πμο είπε ηαλζδέρεζ μ Θδζεύξ ηαζ ημ μπμίμ ζοκηδνμύζακ ιε ζοκεπείξ επζζηεοέξ. ηα μπμία απμηεθμύζακ ιένμξ ηςκ ΢οναημύζζςκ Θεζιμθμνίςκ πνμξ ηζιή ηδξ Δήιδηνμξ. Εηεθμύκημ ηδκ 17δ ημο ιδκόξ Θαν-βδθζώκμξ ζηδ Δήθμ. δδθαδή μιάδεξ ακηζπνμζώπςκ ζημ ζενό κδζί ημο Θεμΰ. Σέθμξ ηα Πακηέθεζα. Η ζπμοδαζόηενδ ηςκ "θεωριών" ήηακ αοηή ηςκ Αεδκαίςκ.

ν νπνίνο ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ήηαλ θηηαγκέλνο κε ηα θέξαηα ησλ θαηζηθηώλ πνπ είρε ζθνηώζεη ε Άξηεκηο ζηνλ Κύλζν. ν ηεξεύο ηνπ Απόιισλνο έζηεθε ηελ πξύκλε ηνπ "Δηλιακού πλοίοσ". ησλ νπνίσλ ιήμε ήηαλ ε επηζηξνθή ηνπ πινίνπ ζηνλ Πεηξαηά.1 κόντορον" θαη νλνκαδόηαλ "Θεωρίς". . "Δηλία" θαη "Δηλιακόν πλοίον". ελώ ηα "άθλα" πξνο ηνπο ληθεηέο ήηαλ αζεκέληεο θηάιεο. ΢ε όιε ηε δηάξθεηα ηεο γηνξηήο απαγνξεπόηαλ ε εθηέιεζε ζαλαηηθώλ πνηλώλ. Ο ρνξόο είρε απηή ηελ νλνκαζία επεηδή έκνηαδε κε ηνπο θύθινπο θαη ειηγκνύο πνπ ζρεκαηίδνπλ. Από ηελ επνρή πνπ νη Αζελαίνη είραλ ππό ηνλ απόιπην έιεγρν ηνπο ηε Γήιν. ελώ ηελ πξνπαξαζθεπή ηεο αζελατθήο "θεωρίας" επέβιεπε ν "αρτιθέωρος". Η ζηέςε ηεο πξύκλεο ηνπ πινίνπ ήηαλ γηα ηνπο Αζελαίνπο ε επίζεκε έλαξμε ησλ Γειίσλ. ΢πγρξόλσο ήηαλ θαη αλαπαξάζηαζε ησλ πεξηπεηεηώλ ηνπ Θεζέσο κέζα ζην Λαβύξηλζν θαη γη' απηό ν "κεράτινος" βσκόο. Η γηνξηή πεξηειάκβαλε κνπζηθνύο. όηαλ πεηνύλ νη γεξαλνί. νλνκαδόηαλ δε θαη "Ιερό των Ταύρων". Μεηά ηηο απαξαίηεηεο πξνπαξαζθεπέο. Δπίζεο γύξσ από ηνλ "κεράτινο"βωμό νη Γειηάδεο παξζέλεο ρόξεπαλ ην ρνξό "γερανό". ν νπνίνο ήηαλ εθιεγκέλνο κε θξηηήξην ηελ επγεληθή θαηαγσγή θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ επκάξεηα. όιε ε γηνξηή μεθηλνύζε ζην ηεξό λεζί κόιηο έθηαλε ζην ιηκάλη ε αζελατθή "θεωρία". γπκληθνύο θαη ηππηθνύο αγώλεο. Σνλ ρξόλν ηεο γηνξηήο θαζώξηδαλ ζηελ Αζήλα νη ιεγόκελνη "Δηλιασταί".

όηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γηνξηήο ησλ Γηνλπζίσλ. ε δσν-ζπζηά ήηαλ απαγνξεπκέλε θαη γηα απηό ν δξάζηεο έπξεπε λα ηηκσξεζεί. Η γηνξηή ζεκαηνδνηνύζε ηελ έλαξμε ηεο αλνίμεσο θαη πεξηειάκβαλε αλαίκαθηεο ζπζίεο θαη παλεγπξηθέο εζηηάζεηο. 38. ρνξνύο γύξσ απ' ηνπο βσκνύο. βιέπε ζει. ηνπ Γηόο ΢σηήξνο θαη ηεο Αζελάο ΢σηείξαο (Γηηζσηήξηα).2 ΓΙΑ΢ΙΑ Σα Γηάζηα γηνξηάδνληαλ ηελ 23ε ηνπ κελόο Αλζεζηεξηώ-λνο ζηελ Αζήλα πξνο ηηκή ηνπ Μεηιηρίνπ Γηόο. Σα Βνπθόληα ήηαλ γηνξηή πνπ πεξηειάκβαλε ζπζία βνδηνύ πξνο ηηκή ησλ Πνιηέσλ Θεώλ ηεο εθάζηνηε πόιεσο. . ςαικνύο ύκλσλ. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο * Πιαθνύο. ζπλέιιαβαλ θαη θαηαδίθαζαλ ηνλ πέιεθπ. Ωο αλαπαξάζηαζε ηνπ γεγνλόηνο. ΢ύκθσλα κε ηε Αζελατθή παξάδνζε. ηππηθνύο αγώλεο θαη πξνζθνξέο άξησλ κε ζρήκα βνδηνύ. ΢ηελ Αζήλα ηα Βνπθόληα ήηαλ κέξνο ηεο γηνξηήο ησλ Γηη-πνιείσλ πνπ εηεινύλην ζηελ Αθξόπνιε. ΒΟΤΦΟΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΙ΢ΩΣΗΡΙΑ Σα Γηηπόιεηα θαη ηα Γηηζσηήξηα γηνξηάδνληαλ ηελ 14ε ηνπ κελόο ΢θηξνθνξηώλνο πξνο ηηκή ηνπ Γηόο Πνιηέσο (Γηηπόιεηα). θάπνην βόδη έθαγε ηνλ πξνπαξαζθεπαζκέλν γηα ηε γηνξηή πιαθνύληα* "Πόποινο". Δπεηδή όκσο δελ ηνλ βξήθαλ. ζην Οιπκπηεί-νλ ηνπ Ιιηζζνύ. ν ηεξεύο Θαπιώλ ζθόησζε ην βόδη θαη κεηά έθπγε καθξπά από ηελ πόιε. Σελ επνρή ηεο βαζηιείαο ηνπ Δξερζέσο όπνπ ζπλέβε ην πεξηζηαηηθό. ΓΙΙΠΟΛΔΙΑ.

1 γηνξηήο ησλ Γηηπνιείσλ άθελαλ επάλσ ζην βσκό ηνπ Γηόο "ψαιστά" (θξηζάξη θαη ζηηάξη αλαθαηεκέλα) θαη "Πέλανονς" (κίγκα από αιεύξη. Σελ ίδηα κέξα γηνξηάδνληαλ ζην Γηηζσηήξην Ιεξό ηνπ Πεηξαηώο. ελώ θνληά ζην βσκό ππήξρε έλα βόδη πνπ ζα ζπζηαδόηαλ. αθνύ ππνθξίλνληαλ όηη δελ γλώξηδαλ ην θνληά. Άθελαλ ηα ςαηζηά θαη ηνπο Πέιαλνπο αλεπηηήξεηα θαη παξάιιεια άθελαλ ην βόδη ειεύζεξν γηα λα ηα θάεη. Η γηνξηή ηειείσλε κε ζπζία πνπ πξόζθεξαλ νη άξρνληεο ηεο πόιεσο ζηελ Αγνξά πξνο ηνπο δύν Θενύο γηα ηελ θαινρξνληά. Μόιηο ηα έηξσγε ν ηεξεύο πνπ Πνιηέσο Γηόο. Σόηε έξρνληαλ άιινη ηεξείο θαη. ηνλ θαηαδίθαδαλ σο έλνρν θόλνπ θαη ηνλ έξηρλαλ ζηε ζάιαζζα. ζπλειάκβαλαλ ηνλ πέιεθπ. ηα Γηηζσηήξηα κε πνκπή θαη αγώλεο λέσλ. ζθόησλε κε έλαλ πέιεθπ ην βόδη θαη έθεπγε καθξπά από ην βσκό.Μουσείον Ολυμπίας . Ζευς . κέιη θαη ιάδη).

. ελώ πξνο ηηκή ησλ ληθεηώλ ζηα δηάθνξα αγσλίζκαηα πνπ πεξηειάκβαλε ε γηνξηή. δηζπξάκβνπο θαη θαιινθνξίεο. ηε ΢κύξλε. έθαλαλ αγώλεο ιακπαδεθνξίαο θαη κεηά πεξηθέξνληαλ ζηνπο δξόκνπο ρνξεύνληαο θαη ηξαγνπδώληαο κε ηε ζπλνδεία κνπζηθήο. επζπκία. πνκπέο. ζηάζνπο. Σα δηνλύζηα ρσξίδνληαλ ζε "Μικρά" θαη "Μεγάλα" πνπ ηεινύληαλ ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο ηνπ ρξόλνπ. Οη παλεγπξηζηέο αληαιιάδαλε ζθώκκαηα θαη ρεηξνλνκίεο κε ηνπο πεξαζηηθνύο. έρνληαο ακνηβαία ηα λώηα ζηξακκέλα. ηελ Κέξθπξα. Πξνο ηηο δύν κεξηέο ηνπ ζθνηληνύ παηδηά θξαηνύζαλ ηα άθξα θαη. ηε Μίιεην θαη ηε Βνησηία. άθξαηνλ ελζνπζηαζκό. Η ΢θαπέξδα ήηαλ έλα παηδηθό παηρλίδη πνπ παηδόηαλ σο εμήο: πεξλνύζαλ έλα ζθνηλί δηά κέζσ νπήο δνθνύ. Σα "Μικρά" ή "κατ' αγρούς" Γηνλύζηα γηνξηαδόηαλ ζηελ Αζήλα από ηελ 8ε σο ηελ 11ε ηνπ κελόο Πνζεηδεώλνο. ελώ γίλνληαλ πνκπέο θαλεθόξσλ. ηε ΢ηθπώλα. ηελ Κόξηλζν. θύκβαια. καζθαξάηεο. Οη θσ-καζηέο κεηά ην ηέινο ηνπ ζπκπνζίνπ θνξνύζαλ πξνζσπίδεο θαη ζηεθάλνπο. δεκόζηνη θώκνη. ηε Σήλν. θαιινθνξίεο. ηε Νάμν. ςάιινληαλ νη σδέο ηνπ Πηλδάξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πνκπώλ. πξνζπαζνύζαλ λα ηξαβήμνπλ ηνπο άιινπο πξνο ην μύιν. πξνο ηηκή ηνπ Θενύ. ε νπνία ζηελόηαλ όξζηα. Σα "Μικρά" Γηνλύζηα πεξηειάκβαλαλ θαη δύν πνιύ δεκνθηιή παηρλίδηα ηελ "΢θαπέξδα" θαη ηελ "Αηώξα". ηύκπαλα.2 ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΔΓΑΑΑ ΓΙΟΝΤ΢ΙΑ Σα Γηνλύζηα ήηαλ παλειιήληεο γηνξηέο πξνο ηηκή ηνπ Γηνλύζνπ κε ζεκαληηθόηεξα θέληξα ηνπο ηελ Αζήλα. δειαδή ζπκπόζην κεηά κνπζηθήο θαη ρνξνύ. Η νκάδα πνπ έθεξλε ηνλ αληίπαιν ζηε δνθό ήηαλ ληθεηήο. Ο γεληθόο ραξαθηήξαο ησλ Γηνλπζίσλ πεξηειάκβαλε νηλνπνζία. ηε Γήιν. δξακαηηθνί αγώλεο.

Ο Δζόκοζμξ βζα κα ηζιςνήζεζ ημοξ Ιηάνζμοξ ημοξ έθενε ζε ηαηάζηαζδ παναθνμζύκδξ ηαζ ιεβάθμξ ανζειόξ από αοημύξ ηνειάζηδηε. Η πνμέθεοζδ αοημύ ημο παζπκζδζμύ είπε ηζξ νίγεξ ημο ζηδκ ελήξ πανάδμζδ : μ Ιηάνζμξ. Τα Δνώιεκα λεηζκμύζακ ηδκ 8δ ημο ιδκόξ ιε εοζία (πνμά- . ιε πενζθμνά ημο αβάθιαημξ ημο Θεμύ ηαζ θαθθμθμνία. όπςξ βίκεηαζ ελαβκζζιόξ δζά ιέζμο ημο ύδαημξ ηαζ ημο πονόξ ζε άθθεξ ηεθεημονβίεξ. εκώ ακαγδημύζε ημκ παηένα ηδξ. ημο θακένςζε πμζμξ ήηακ ηαζ βζα κα ημκ ακηαιείρεζ ημο δίδαλε ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ αιπέθμο. δίπςξ κα βκςνίγεζ πμζόκ θζθμλεκεί. Σ' αοηά ηζιμύζακ ημ Θεό ςξ "Ελενθερέα". Αθμύ νςηήεδηε ημ Δεθθζηό Μακηείμ. ημοξ ζοιαμύθερε κα ηαεζενώζμοκ ηδ βζμνηή παζπκίδζ ηδξ Αζώναξ. ήνςξ ημο αηηζημύ δήιμο ηδξ Ιηανίαξ. Εδώ πνέπεζ κα ζδιεζςεεί όηζ ημ ημύκδια ηδξ αζώναξ. κόιζζακ όηζ δδθδηδνζάζηδηακ ηαζ ιέζα ζηδ ιακία ημοξ ημκ ζηόηςζακ. αθμύ ήπζακ ηαζ ιέεοζακ. Τα "Μεγάλα" Δζμκύζζα ή "ενΆζηει" βζμνηάγμκηακ από ηδκ 8δ ςξ ηδ 13δ ημο ιδκόξ Εθαθμαμθζώκμξ. έπαζγακ ιε ιζα αζώνα πμο ήηακ δειέκδ ζε δέκηνμ. πμο θεβόηακ "εύδειπνον". εεμονβζηά ζοιαμθίγεζ ημκ ελαβκζζιό δζα ιέζς ημο αένμξ. Τμ παζπκίδζ ζοκμδεοόηακ ιε άζιαηα ηαζ εζδζηά ιε ημ άζια πμο θεβόηακ "Αλήηις" (πενζπθακώιεκδ). βζα κα ελαβκζζεμύκ από ημ δζπθό εάκαημ ημο Ιηανί-μο ηαζ ηδξ Ηνζβόκδξ. ηάης απ' ηδκ Αηνόπμθδ. Ο Ιηάνζμξ έδςζε ζημοξ βείημκεξ ημο κα πζμοκ από ημ ηναζί πμο παναζηεύαζε. Η ηόνδ ημο Ηνζβόκδ. Η Αζώνα ηεθείςκε ιε έκα πμθοδάπακμ δείπκμ. Όηακ έθεοβε μ Θεόξ. ημκ ακαηάθορε κεηνό ηαζ από ηδ θύπδ ηδξ ηνειάζηδηε. εοζία ηαύνμο ηαζ εεαηνζημύξ αβώκεξ ζημ εέαηνμ ημο Θεμύ. θζθμλέκδζε ηάπμηε ημκ Δζόκοζμ. Επίζδξ άθθδ ιζα βζμνηή πνμξ ηζιή ηδξ Ηνζβόκδξ αθθά ηαζ ηδξ Ημύξ ήηακ μζ "Αληηίδες μέρες". Αοημί.1 Σημ παζπκίδζ ηδξ "Αιώρας" νέοι ηαζ κέεξ.

Τζξ δύμ ! πόιεκεξ ιένεξ βίκμκηακ μζ αβώκεξ δζεοναιαζηώκ πμνώκ. ημο πμζδηή ηαζ ηςκ οπμηνζηώκ. Σοβπνόκςξ ηνείξ ηθδνςημί ηαζ εοηαηάζηαημζ Αεδκαίμζ ακαθάιαακακ ηα έλμδα ηςκ ηνζώκ πμζδηώκ. Τδκ 11δ ημο ιδκόξ άνπζγε μ αβώκ ιε ηδκ ακαημθή ημο δθίμο. Ο άνπςκ. ζύιθςκα ιε ηδκ ηνίζδ ημο. ηα μπμία ημπμεεημύζακ ζε δέηα οδνίεξ. . εδζδάζημκημ κέεξ ηναβςδίεξ ηαζ ηδκ επζιέθεζα ακαθάιαακε μ ημνο-θαίμξ ηςκ εκκέα ανπόκηςκ. ηδκ μπμία αημθμοεμύζακ όθμζ μζ πακδβονζζηέξ. άνπζγε δ δζδαζηαθία ηςκ ηεηναθμβζώκ. αθμύ έδζκακ όνημ ζημκ άνπμκηα όηζ εα ηνίκμοκ ηαηά ζοκείδδζδ. . Οζ Δναιαηζημί αβώκεξ βίκμκηακ ηζξ ηνείξ ηεθεοηαίεξ ιένεξ*. όπμο μζ πμζδηέξ. δζάθεβε ηζξ ηνεζξ ηαθύηενεξ ηεηναθμβίεξ ηαζ "εδίδμο πμνόκ". * Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ Μεβάθςκ Δζμκοζίςκ.2 βςκ) ζημ Ναό ημο Αζηθδπζμύ ηαζ εκ ζοκεπεία ιε ηδκ Ιενά πμιπή. Οζ πμνμί απμηεθμύκηακ από πεκηαηόζζα άημια. έβναθακ ημ ηάεε όκμια λεπςνζζηά ζε πζκάηζα. Τδκ ηεθεοηαία ιένα μζ ηνζηέξ ελέθεβακ ημ κζηδηή ηαζ αημθμοεμύζε ζηεθακδθμνία ημο πμνδβμύ. Τδκ 8δ ημο ιδκόξ βζκόηακ μ "Πνμάβςκ". ηα μπμία ηναβμοδμύζακ ηαζ πόνεοακ ιε ζοκμδεία αοθμύ ηαζ ηζεάνεξ βύνς απ' ημ αςιό ημο Δζμκύζμο. Από ηάεε οδνία δζάθεβακ έκα ηνζηή ηαζ. εκώ ζοβπνόκςξ έπαεθα έπαζνκακ ηαζ μζ άθθμζ δύμ πμζδηέξ πμο ζοιιεηείπακ ζημκ αβώκα. Πέκηε πμνώκ ηςκ εθήαςκ ηδκ πνώηδ ιένα ηαζ πέκηε πμνώκ ηςκ ακδνώκ ηδκ άθθδ. Αοηέξ ηζξ ζθνάβζγακ ηαζ ηζξ ημπμεεημύζακ ζημκ μπζζεόδςιμ ημο Πανεεκώκμξ ιέπνζ ηδ ιένα έκανλδξ ημο αβώκμξ. Επίζδξ θίβεξ ιένεξ πνζκ ηδκ έκανλδ ημο αβώκμξ δ αμοθή ηςκ πεκηαημζίςκ ιαγί ιε ημοξ πμνδβμύξ ηαηήνηζγε ηαηάθμβμ πμο πενζεθάιαακε ηα μκόιαηα ηςκ πμθζηώκ πμο ηνίκμκηακ ηαηάθθδθμζ βζα ηνζηέξ. Τμ πόζμ ζδιακηζηή βζμνηή ήηακ ηα "Μεγάλα" Δζμκύζζα θαίκεηαζ από ημ όηζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημοξ απαβμνεοόηακ δ ηαηάζπεζδ πενζμοζζώκ ηςκ μθεζθεηώκ ηαζ δ εηηέθεζδ μπμζαζδήπμηε πμζκήξ. μζ οπμηνζηέξ ηαζ μζ πμνδβμί ελδβμύζακ ζημ ημζκό ηδκ οπόεεζδ ηδξ ηεηναθμβίαξ ημοξ. Οζ πμζδηέξ πμθΰ πνζκ ηδκ έκανλδ ηςκ Δζμκοζίςκ γδημύζακ άδεζα ζοιιεημπήξ πανμοζζάγμκηαξ ηδκ ήδδ έημζιδ ηεηναθμβία ημοξ πνμξ ημκ άνπμκηα ηαζ "ήημοκ πμνόκ".

πεκηάεθμο. . δζαύθμο. ηα δε Λύηαζα πνμξ ηζιή ημο Γζόξ. Μέζα ζηα πθαίζζα αοηήξ ηδξ εοζίαξ. ποβιήξ. παβηναηίμο. εκώ ηα Λΰηαζα. δμθίπμο. έπαζνκακ ωξ έπαεθα ιεηάθθζκα ηαζ πάθηζκα ζηεύδ. Με ημ πέναζια ημο πνόκμο Δηαηόιαδ ζήιαζκε ηάεε δδιόζζα ιεβαθμπνεπή εοζία. Οζ κζηδηέξ ηαζ ζηζξ δύμ ηαηδβμνίεξ. δδθαδή εηαηό αόδζα ή ηαύνμζ. αζπέηωξ ανζειμύ ηαζ είδμοξ εοιάηωκ. ίππμο ηέθδημξ. ζηαδίμο.θ. πμο πνμζθενόηακ ζε ελαζνεηζηέξ πενζπηώζεζξ όπωξ ζ' εοηοπή ζοιαάκηα. μ ηζιώιεκμξ Θεόξ θεβόηακ "εκα-τομβαίος". ΔΚΑΣΟΜΒΑΙΑ ΚΑΙ ΔΚΑΣΟΜΦΟΝΙΑ Σα Δηαηόιααζα ήηακ βζμνηέξ ηαηά ηζξ μπμίεξ εοζζάγμκηακ εηαηόιαεξ. πάθδξ ηαζ ποβιήξ. Οζ ακδνζημί αβώκεξ ήηακ ηεενίππμο πωθζημύ. ΢ύιθωκα ιε ηδκ πανάδμζδ ζδνοηήξ ηδξ βζμνηήξ ήηακ μ ααζζθζάξ Λοηάωκ.π. πάθδξ. ζε εειεθζώζεζξ ηωκ κέωκ πόθεωκ. μπθίημο δνόιμο. Σα Γζόπακα πενζεθάιαακακ αβώκεξ ζημ ζηάδζμ πμο ανζζηόηακ ημκηά ζημ Ιενό. ηα ιεκ Γζόπακα πνμξ ηζιή ημο Πακόξ. ωξ πζμ ιεβαθεζώδδ βζμνηή ηεθμύκηακ ηάεε εκκέα έηδ ημ ιήκα Θανβδθζώ-κα. ηεενίππμο ηεθείμο. ζε εεμιδκίεξ η. ημο Γζόξ ηαζ ηδξ ΢εθήκδξ.1 ΓΙΟΠΑΝΑ ΚΑΙ ΛΤΚΑΙΑ Σα Γζόπακα ηαζ ηα Λύηαζα ήηακ βζμνηέξ πμο εηεθμΰκημ ζημ Λύηαζμκ Όνμξ ηδξ Ανηαδίαξ. Σωκ παίδωκ ήηακ αβώκεξ ζηαδίμο. Όπωξ ηαζ ηα Γζόπακα δ βζμνηή αοηή πενζεθάιαακε αβώκεξ ακδνώκ ηαζ παίδωκ.

. Δθεοεένζα ηεθμύκηακ επίζδξ ζηδ Λάνζζζα. ημο Ανβμύξ. ηδξ ΢πάνηδξ. ηδξ Αιμνβμύ.2 Οκμιαζηά Δηαηόιααζα ήηακ ηδξ Γόνηδκμξ. ηδξ Μοηόκμο ηαζ ηδξ Αεήκαξ. ζηδκ Αεήκα ηαζ ζηδκ Κνήηδ. Σα επζζδιόηενα ηωκ Δθεοεενίωκ ηεθμύκηακ ηδκ 26δ ημο ιδκόξ Μεηαβεζηκζώκμξ εζξ ακάικδζδ ηδξ ιάπδξ ηωκ Πθαηαζώκ. Μέζα ζηα πθαίζζα ηωκ Δηαημιααίωκ εκηάζζμκηαζ ηαζ ηα Δηαημιθόκζα πμο ήηακ ζηναηζωηζηή βζμνηή πνμξ ηζιή ημο Άνεωξ. ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ Σα Δθεοεένζα ήηακ πακεθθήκζεξ βζμνηέξ πνμξ ηζιή ημο Δ-θεοεενέωξ Γζόξ ωξ εεκζημύ εεμύ. Σα Δηαημιθόκζα ηδξ Μεζζδκίαξ ηεθμύκηακ ζηδκ Ιεώιδ πνμξ ηζιή ημο Ιεωιάημξ Γζόξ. βζα κα ηζιδεεί δδιόζζα ηάεε πμθειζζηήξ πμο είπε ζημηώζεζ 100 επενμύξ. εηθωκμύκηακ πακδβονζημί θόβμζ ζημοξ ακηζπνόζωπμοξ πμο ένπμκηακ απ' όθεξ ηζξ πόθεζξ. ημ 479 ηδξ πνμπνζζηζακζηήξ επμπήξ. Η βζμνηή ηαεζενώεδηε από ημκ Ανζζηείδδ ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ. εζξ ακάικδζδ ηδξ απεθεοεένωζδξ ηδξ Θεζζαθίαξ από ηδ Μαηεδόκζηδ δοκαζηεία ηαζ ζηζξ ΢οναημύζεξ εζξ ακάικδζδ ηδξ απεθεοεένωζδξ από ηδκ ηονακκία ημο Θναζοαμύθμο. εκώ ιεηά αημθμοεμύζακ βοικαζηζημί ηαζ ζππζημί αβώκεξ. πνμζηάηδ ηδξ εεκζηήξ εθεοεενίαξ από ημοξ όπμζμοξ ηαηαηηδηέξ ηαζ εζξ ακάικδζδ αβώκωκ δ πενζζηαηζηώκ ηα μπμία ελαζθάθζζακ ηδκ εθεοεενία δζαθόνωκ πόθεωκ. Σα Δηαημιθόκζα βζμνηάγμκηακ ηονίωξ ζηδ Μεζζδκία.

ελ μο ηαζ μκμιάζηδηε δ βζμνηή "εκούζια" πνμξ ηζιή ηδξ Φοηίαξ Λδημύξ *. ΢ε όθεξ ηζξ πόθεζξ πμο ηδκ ηζιμύζακ. ηδξ είπε πεζ. . ΢ηδ Κνήηδ δ Εθθςηίξ ηαοηζγόηακ ιε ηδκ Εονώπδ. Όηακ ημ ημνίηζζ ιεβάθςζε ηαζ ήηακ αδύκαημ πθέμκ κα ιείκεζ ηνοθό ημ θύθμ ηδξ.1 ΕΛΛΩΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΤ΢ΙΑ Σα Εθθώηζα ήηακ βζμνηή πνμξ ηζιή ηδξ Εθθςηίδμξ Αεδκάξ ζηδ Κόνζκεμ. Η Θεά άημοζε ηδκ πανάηθδζδ ηδξ ηαζ δ κέα. "εξεδύθη"ηον πανεεκζηό πέπθμ. δ μπμία ακάβεηαζ ζηδκ αηόθμοεδ πανάδμζδ : δ ηόνδ ημο Εονζηίμο Γαθάηεζα βέκκδζε έκα ημνίηζζ. ζημ Μαναεώκα. ιεηααθδεείζα ζε κέμ. μ Λεύηζππμξ ζοιαμθίγεζ ημκ Φεββα-νμεεό ακδνόβοκμ Θεό Ένςηα. ζημ οπένμπμ αζαθίμ ημο "Ένςξ : ενιδκεία ιζαξ Μμνθήξ ηδξ Πνμσζημνζηήξ ηαζ Ονθζημδζμκοζζαηήξ Θνδζηείαξ". μζ βζμνηέξ ηδξ πενζεθάιαακακ θαιπαδδδνμιίεξ ηαζ αβςκίζιαηα. άπμρδ πμθύ θμβζηή. ακ βεκκήζεζ ηόνδ κα ηδκ ζημηώζεζ. οζόξ ημο Πακ-δίμκμξ. εέθμκηαξ κα απμηηήζεζ άννεκα απόβμκμ. Η Γαθαηία όιςξ απέηνορε ημ θύθμ ημο παζδζμύ ηαζ ημ ακέενερε ζακ αβόνζ. Ο ζύγοβμξ ηδξ Λάιπνμξ. ηαηέθοβε δ Γαθάηεζα ζημ Ιενό ηδξ Λδημύξ ηαζ ηδκ παναηάθεζε κα ιεηααάθθεζ ηδκ ηόνδ ηδξ ζε οζό. ζηδ Σεβέα ηαζ ζηδ Γόνηοκα. Σα Εηδΰζζα ήηακ βζμνηή ηδξ Φαζζημύ. δίκμκηαξ ζ' αοηό ημ όκμια Λεύηζππμξ. βεβμκόξ πμο ημκ μδδβεί ζημ ζοιπέναζια όηζ δ βζμνηή είκαζ πνμξ ηζιή ημο Ένςημξ ηαζ όπζ ηδξ Λδημύξ. * ΢οιθςκά ιε ημκ Πακαβή Λεηαηζά. ζε ιία ημπζηή ημο παναθαβή. ακ δζααάζεζ ηακείξ ηα βναθόιεκα ημο.

εκώ μζ εκήθζηεξ δεκ είπακ ημ δζηαίςια κα ιεηέπμοκ ή κα παναημθμοεμύκ. ηεθμύκηακ ηάεε ηέζζενα πνόκζα. επεζδή μ εεόξ έζςζε ηδκ πόθδ από θμζιό. ηαηόπζκ πενζθμνάξ ηνζμύ ζηα ηείπδ. δναιαηζημύξ ηαζ ζππζημύξ. αβςκίγμκηακ ηαζ έπαζγακ. ζηδ Ανηαδία ηαζ ζηδκ Σακάβνα. ΕΡΩΣΕΙΑ. ηζιμύζακ ηαζ ηζξ Μμύζεξ ιε ηα "Μμοζεία". ζύιθςκα ιε κόιμ πμο είπε εεζπίζεζ μ ΢όθςκ. Σα Ενςηίδζα ήηακ εηήζζα βζμνηή εκώ ηα Ενςηίδεζα πμο ηεθμύκηακ πάθζ από ημοξ Θεζπζείξ. Πενζεθάιαακακ ιμοζζημύξ ηαζ βοικζημύξ αβώκεξ. ζηζξ Θεζπίεξ ηαζ ζημκ Εθζηώκα ακηζζημίπςξ. έναν ακαηέπγαζηο λίθο". Καηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ βζμνηήξ. . ΢ηδ Σακάβνα βζμνηάγμκηακ ηαζ ηα Κνζμθόνζα πνμξ ηζιή ημο Κνζμθόνμο Ενιμύ. βζμνηέξ πμο πενζεθάιαακακ αβώκεξ πμζδηζημύξ. ΕΡΩΣΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΡΩΣΙΔΕΙΑ Σα Ενώηεζα. Ο Παοζακίαξ ακαθένεζ όηζ "οι Θεζπιείρ ηιμούζαν ηον Έπωηα πάνω από όλοςρ ηοςρ Θεούρ εξ απσήρ και έσοςν ένα πανάπσαιο είδωλο ηον. ηα Ενςηίδζα ηαζ ηα Ενςηίδεζα ήηακ βζμνηέξ πνμξ ηζιή ημο Ένςημξ ζηδκ Αεήκα.2 ΕΡΜΑΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΟΦΟΡΙΑ Σα Ένιαζα βζμνηάγμκηακ ζηδκ Αεήκα πνμξ ηζιή ημο Ενιμύ. ηα παζδζά εοζίαγακ ζηα βοικάζζα. αθθά αοηή ημ θμνά ζημκ Εθζηώκα. Σα Ένιαζα εηηόξ από ηδκ Αεήκα βζμνηάγμκηακ επίζδξ ηαζ ζηδ Κνήηδ. Η βζμνηή πενζεθάιαακε αβώκεξ ηάθθμοξ ιεηαλύ ηςκ εθήαςκ ηαζ μ κζηδηήξ οπεδύεημ ημκ Ενιή ηαζ πναβιαημπμζμύζε ηδκ πενζθμνά ημο ηνζμύ. Σα Αεδκασηά Ενώηεζα βζμνηάγμκηακ ηδκ 4δ ημο ιδκόξ Μμο-κοπζώκμξ ηαζ πενζεθάιαακακ πνμζθμνέξ ζπμκδώκ. εκώ ζοβπνόκςξ ζηδκ ίδζα βζμνηή εηηόξ από ημκ' Ενςηα.

ηελ Αζήλα θαη ηελ Μνπλπρία αληηζηνίρσο. Οη "αμθιθώνηες" ηνπνζεηνύληαλ κεηαμύ δύν θώησλ πνπ ζπκβόιηδαλ ηελ αλαηνιή θαη ηε δύζε ηεο ΢ειήλεο. * Μνπλπρία ήηαλ ν αξραίνο Πεηξαηάο θαη ν ιόθνο ηεο Μνπλπρίαο ήηαλ ν ζεκεξηλόο ιόθνο ηνπ Πξνθήηε Ηιία. πξνο ηηκή ηνπ ήξσνο Μνπλύρνπ θαη ηεο Μνπλπρίαο Αξηέκηδνο. ηεινύληαλ πξνο ηηκή ηεο Αξηέκηδνο ζηελ Έθεζν. ζην Ιεξό ηνπ ιόθνπ ηεο Μνπλπρίαο*. κέιη θαη ζεζάκη. ΔΛΑΦΗΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΝΤΥΙΑ Απηέο νη ηξεηο γηνξηέο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο γηνξηήο επηθξαηνύζε κεγάιε επζπκία θαη γίλνληαλ γπκληθνί θαη θηινινγηθνί αγώλεο. Σα Μνπλύρηα γηνξηάδνληαλ ηελ 16ε ηνπ κελόο Μνπλπρηώ-λνο. Σα Δθέζηα είραλ ζξεζθεπηηθό θαη πνιηηηθό ραξαθηήξα θαη επεδίσθαλ ηελ πνιηηηθή ζύλδεζε ησλ Ισληθώλ πόιεσλ ηεο κεηξνπνιηηηθήο θαη αζηαηηθήο Διιάδνο. . Σα Διαθεβόιηα γηνξηάδνληαλ ηελ 6ε ηνπ κελόο Διαθεβν-ιηώλνο θαη πεξηειάκβαλαλ ζπζίεο ειάθσλ θαη πξνζθνξέο πιαθνύλησλ από αιεύξη.1 ΔΦΔ΢ΙΑ. Η γηνξηή θαζηεξώζεθε επεηδή ε Άξηεκηο θώηηδε ηνπο Αζελαίνπο σο παλζέιελνο. Σα Δθέζηα ήηαλ γηνξηή ησλ Ιώλσλ ηνλ κήλα Αξηεκηζηώλα. Γίλνληαλ πξνζθνξέο "αμθιθώνηων" (γιπθίζκαηα) θαη λεαληθνί αγώλεο. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λαπκαρίαο ηεο ΢αιακίλνο.

ηελ νπνία πξνζπαζνύζαλ λα θηάζνπλ νη λένη. κε επί θεθαιήο. ΢ηελ Ιεξνηειεζηία απηή έπαηξλαλ κέξνο νη Ήρεζίδες". πιεγκέλε από ηξπθεξνύο θιώλνπο αγξίσλ εαξηλώλ θπηώλ θαη κεηά αθνινπζνύζαλ ζπζίεο πνπ ιέγνληαλ "λέχερνα" (από ην ιέρνο = θιίλε θαη έξλα = βιαζηνί). Δθείλνο πνπ ηα θαηάθεξλε ηελ θέξδηδε σο έπαζιν καδί κε θιώλν κπξηηάο. ν νπνίνο ήηαλ αλαπαξάζηαζε ησλ Θείσλ Γάκσλ. Σν πξσηόηππν αγώληζκα νλνκαδόηαλ "Χάλκε-ος" αγώλ θαη ζπλίζηαην ζην λα ηνπνζεηεζεί ζε αξθεηό ύςνο θαη ζε κέξνο δπζπξόζηην θνληά ζην ζέαηξν. ηνλ ληθεηή ηνπ ραιθίνπ αγώλνο πνπ θξαηνύζε ηελ αζπίδα ηνπ. . ελώ παξάιιεια είρε ήδε εηνηκαζηεί ε λπθηθή θιίλε. εξρόηαλ ζην Ναό πάλσ ζε άξκα πνπ ην έζεξλε δεύγνο ιεπθώλ βνδηώλ. θνπέιεο πνπ κεηέθεξαλ ηα ινπηξά ηεο Ήξαο θαη νη "ανθοθόροι". Η γηνξηή εηειείην ζε ηξείο Νανύο : ν πξώηνο βξηζθόηαλ ζην δξόκν πνπ νδεγνύζε ζηελ Αθξόπνιε θνληά ζην ζηάδην όπνπ ηεινύληαλ θαη νη αγώλεο ηεο γηνξηήο. εηο αλάκλεζε ηνπ κεγάινπ γεγνλόηνο ηνπ Ιεξνύ γάκνπ ηεο κε ηνλ Γία. θνπέιεο πνπ θξαηνύζαλ ηα ζηεθάληα θαη ηα άλζε. Αθνινπζνύζαλ νη Ιέξεηεο ηεο Ήξαο. Σν μόαλν ηεο Θεάο ζηνιηδόηαλ κε πέπινπο θαη θνζκήκαηα λύθεο.2 ΗΡΑΙΑ Σα Ηξαία ήηαλ γηνξηή ηνπ Άξγνπο πξνο ηηκή ηεο Ήξαο. "χαλκή αζπίς". όπνπ ζξεζθεπηέο θαη πόιε ζηνιίδνληαλ κε άλζε. Μεηά αθνινπζνύζε ν Ιεξόο Γάκνο. Ο δεύηεξνο Ναόο ήηαλ εθείλνο ηεο πόιεσο. Δηειείην ζηελ αξρή ηεο άλνημεο. Σεο πνκπήο πξνεγνύληαλ εθαηό βόδηα πνπ πξννξίδνληαλ γηα ζπζία θαη αθνινπζνύζαλ νη επίιεθηνη έλνπινη έθεβνη. από ηνλ νπνίν μεθηλνύζε ε κεγάιε πνκπή πνπ θαηεπζπλόηαλ πξνο ηνλ ηξίην Ναό κεηαμύ Μπθελώλ θαη Άξγνπο (απόζηαζε 45 ζηαδίσλ). ελώ ε Αξ-ρηέξεηα.

Τπήξραλ ηξεηο θαηεγνξίεο αγώλωλ δξόκνπ. . νη γπλαίθεο θαινύζαλ ηνλ Σαπξόκνξθν Θεό κε ηελ επίθιεζε "έλα. ηον Ιεπό.1 Σα Ηξαία γηνξηάδνληαλ κε κεγαινπξέπεηα θαη ζηε ΢άκν. Διόνςζε. *2 ΢ύκθωλα κε ηνπο θηινινγηθνύο θωζηήξεο ηεο ρώξαο καο. ελώ κεηά αθνινπζνύζαλ ζπζίεο ζην βωκό ηεο. ήπωα. Άξιε Ταύπε. Μέζα ζην Ναό ηνπ Θενύ. ε παιαηόηεξε ζεκαζία ηεο ιέμεο "παξζέλνο" ζήκαηλε ηε γπλαίθα πνπ δελ είρε αθόκα παληξεπηεί θαη όρη εθείλε ηεο . μαζί με ηιρ Χάπιηερ ζηο Ναό ζος ηπέξε με ηα ηαςπίζια πόδια ζος. έθεβεο θαη γπλαίθεο. Επίζεο ηα Ηξαία γηνξηάδνληαλ θαη ζηελ Ήιηδα ζην "Η-παίον" Ιεξό. ζηο Ναό ζος εδώ ζηην Ηλεία. αλδξώλ θαη εθήβωλ ελόπιωλ. όπνπ νη ληθήηξηεο έπαηξλαλ ωο έπαζιν ζηεθάλη ειηάο θαη είραλ δηθαίωκα λα αλαζέζνπλ ηελ εηθόλα ηνπο ζηε Θεά. Μαδί κε ηελ Ήξα. όπνπ 16 γπλαίθεο ύθαηλαλ θάζε ηέζζεξα ρξόληα έλα πέπιν γηα ηελ Θεά. αθνύ ηα Ηξαία (θαη όρη κόλν) απνδεηθλύνπλ πεξίηξαλα ηελ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΚΑΙ Ι΢ΟΣΙΜΙΑ πνπ απνιάκβαλαλ νη γπλαίθεο ηεο αξραηόηεηνο ΚΑΙ ζηνλ αζιεηηζκό..΢ύκθωλα κε ηνλ ακεξηθαλό ζπγγξαθέα Arthur Evans. Όηαλ έθηαλαλ ζην Ναό ηεο Θεάο. ε γηνξηή πεξηειάκβαλε θαη ηηκέο πξνο ην Δηόλπζν. νη νπνίεο θνξνύζαλ ηα πνιπηειέζηεξα ελδύκαηα ηνπο. ΢ηε δηάξθεηα ηνπο γηλόηαλ πνκπή από παξζέλεο*1 θαη παληξεκέλεο γπλαίθεο.. ν αζιεηηζκόο ήηαλ απαγνξεπκέλν είδνο γηα ηηο γπλαίθεο δείρλνληαο πεξίηξαλα ηελ ακάζεηα ηνπο ζε ζέκαηα ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ θαη Έζνπο. 1. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο γηνξηήο γίλνληαλ αγώλεο*2 δξόκνπ παξζέλωλ ζην ζηάδην ηεο Οιπκπίαο. νη άλδξεο θαηέζεηαλ ηα όπια ηνπο ζηνλ πεξίβνιν ηνπ Νανύ θαη έθαλαλ δεήζεηο πξνο ηελ Ήξα. αλέξαζηεο. γηα θνξίηζηα.

Σα Ηξαία γηνξηάδνληαλ κε πνηθίινπο ηξόπνπο θαη ζε άιιεο πόιεηο όπωο ζηε Μαληηλεία. ηελ Άλδξν θαη ηηο Κπθιάδεο. νξηζκέλεο κέξεο ηνπ ρξόλνπ κέζα ζηα Ιεξά ηνπ Δηνλύζνπ αξρίδεη λα ξέεη θξαζί. κηά θαηάζηαζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λνπ λα μεπεξάζεη ηα όξηα ηνπ θαη λα ζπιιάβεη ην Όινλ. xxxvi) *2 Η επηθάλεηα ηνπ Δηνλύζνπ ζρεηίδεηαη κε γεγνλόηα πνπ ίζωο λα πξνζθξνύνπλ ζηε θνηλή ινγηθή. ζηε Κλωζό θαη ζηελ Αζήλα όπνπ ε γηνξηή είρε ηελ νλνκαζία "Θεογάμια". αγλόλ ζπλ ραξίηεζζηλ εο λαόλ ηω βνέω πνδί ζύωλ. ΢ύκθωλα κε ηνλ Δηόδωξν. δειαδή γελλαηνδωξία ηνπ Θενύ πνπ θπιά κέζα ζην Ναό ωο θξαζί. Άμηε ηαύξε. Οη ιέβεηεο. Σελ άιιε κέξα. ην κεζεκέξη ην ηζακπί έρεη θαηεβάζεη ρπκό θαη ην βξάδπ βγάδνπλ ην θξαζί. ζηε ΢ηύκ-θαιν. ζηε Κόξηλζν. όπωο θαη νη ζύξεο ηνπ νηθήκαηνο ζθξαγίδνληαλ. Οη κέξεο απηέο νλνκάδνληαλ "Θενδνζία". Σν ίδην θαηλόκελν παξνπζηάδεηαη ζηελ Εύβνηα θαη ηνλ Παξλαζζό. ην νπνίν κεγαιώλεη κπξνζηά ζηα κάηηα ηωλ ζξεζθεπηώλ. κεηαθέξνληαλ ηξεηο ιέβεηεο. Άηηηα Ειιεληθά. όπνπ ν θαζέλαο κπνξνύζε λα δηαπηζηώζεη όηη ήηαλ ηειείωο άδεηνη. ζηελ Σέω. άμηε ηαύξε" (Πινύηαξρνο. Γηνξηαδόηαλ ηελ 24ε ηνπ κελόο Γακειηώλνο θαη δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ νκόηηηιε γηνξηή ηωλ ΢πξαθνύζηωλ.2 άξιε Ταύπε"*1. ζηε Μεγαιόπνιη. ην πξωί βγάδεη θύιια."Ειζείλ ήξω Δηόλπζε Αιείωλ εο λαόλ. αιιά δελ είλαη ηπραίν ην γεγνλόο όηη ν Δηόλπζνο ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ παξαθξνζύλε. αθνύ βεβαηώλνληαλ πωο νη ζθξαγίδεο έκεηλαλ άζηθηεο πξόζηαδαλ λα αλνηρηεί ν ρώξνο : Οη ιέβεηεο ήηαλ γεκάηνη κε θξαζί !*2. ελώ ζύκθωλα κε ηνλ Παπζαλία ην θξαζί απηό όηαλ απνκαθξπλόηαλ από ην Ναό κεηαβαιιόηαλ ζε λεξό. ΢ύκθωλα κε ηνλ Επθνξίνλα. ζηηο Αηγέο θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ έλα ακπέιη. . Επίζεο νθηώ ζηάδηα έμω από ηελ πόιε κέζα ζε έλα νίθεκα πνπ ην θξόληηδαλ ηεξείο θαη παξνπζία πνιηηώλ θαη μέλωλ. πξνο αλάκλεζε ηωλ Γάκωλ Πινύηωλνο Πεξζεθόλεο (28ε κελόο Αγξηαλείνπ). 1. νη ηεξείο.

1

ΗΡΩΙ΢ ΚΑΙ ΥΑΡΙΛΑ
Η Ηξσίο θαη ε Υαξίια, ήηαλ Γειθηθέο γηνξηέο ηνπ Γηνλπζηαθνύ
θύθινπ, πνπ ηεινύληαλ θάζε ελλέα ρξόληα.
΢ηε γηνξηή ηεο Ηξσίδνο έπαηξλαλ κέξνο κόλν νη Θπηά-δεο* θαη
ην πεξηερόκελν ησλ δξσκέλσλ ήηαλ ε αλαγσγή ηεο ΢εκέιεο,
κεηξόο ηνπ Γηνλύζνπ, από ηνλ Άδε ζην πάλσ θόζκν, κηα αλαγσγή
πνπ ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε έγηλε από ηνλ ίδην ην Γηόλπζν θαη
ηελ νδήγεζε ζηνλ Όιπκπν κε ην όλνκα Θπώλε.
Η Υαξίια ήηαλ ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε έλα θησρό θαη
νξθαλό θνξίηζη. ΢ε επνρή ιηκνύ πήγε ζην βαζηιηά ησλ Γειθώλ λα
παξαθαιέζεη γηα ηξνθή. Δθείλνο ηελ έδησμε θηππώληαο ηε κε ην
ζαλδάιη ηνπ. Μεηά από απηό ην θνξίηζη πήγε θαη θξεκάζηεθε από
ηε ληξνπή ηνπ. Καζώο ν ιηκόο ζπλερηδόηαλ θαη απιώζεθε ζηε
ρώξα αξξώζηηα, ην καληείν δηέηαμε λα εμηιεώζνπλ ηνλ άδηθν
ζάλαην ηεο Υαξίιαο. Αθνύ βξήθαλ ην πηώκα, ηέιεζαλ κηά ζπζία
θαζαξκνύ, ηελ νπνία ηεινύζαλ κεηά θάζε ελλέα ρξόληα.
΢ύκθσλα κε ην ηππηθό ηεο αλαπαξάζηαζεο, ν θνξπθαίνο
ζξεζθεπηηθόο αμησκαηνύρνο ππεδύεην ηνλ Βαζηιηά θαη ζηεθόηαλ
κπξνζηά από ην πιήζνο κνηξάδνληαο θξηζάξη θαη ιαραληθά ζε
πνιίηεο θαη μέλνπο. Σόηε έθεξλαλ έλα νκνίσκα

* ΢ύκθσλα κε ηνλ Παπζαλία ε Θπία ήηαλ θόξε ηνπ Καζηαιίνπ θαη ε πξώηε
Ιέξεηα ηνπ Γηνλύζνπ ζηνπο Γειθνύο. Μεηά από εθείλε όζεο θαηαιακβάλνληαη
από καλία πξνο ηηκή ηνπ Γηνλύζνπ απνθαινύληαη Θπηάδεο.
Δπίζεο ν ίδηνο αλαθέξεη όηη νη ζπηάδεο είλαη γπλαίθεο από ηελ Αηηηθή πνπ
πεγαίλνπλ θάζε δεύηεξν ρξόλν καδί κε ηηο γπλαίθεο από ηνπο Γειθνύο ζηνλ
Παξλαζζό θαη εθεί ηεινύλ όξγηα (κπζηεξηαθέο ηεξνπξαμίεο) πξνο ηηκή ηνπ
Γηνλύζνπ.

2

ηεο Υαξίιαο θαη αθνύ ηελ άγγηδαλ όινη, ν Βαζηιηάο ηε καζηίγσλε
κε ην ζαλδάιη ηνπ. Καηόπηλ ε θνξπθαία Ιέξεηα ησλ Θπ-ηάδσλ
έπαηξλε ην νκνίσκα θαη ην πήγαηλε ζε κηά ξεκαηηά. Δθεί, αθνύ ηνπ
έδελαλ έλα ζθνηλί γύξσ απ' ην ιαηκό ηνπ, ην έζαβαλ εθεί όπνπ
είραλ ζάςεη θαη ηε Υαξίια.

ΗΦΑΙ΢ΣΔΙΑ KAI Υ AVK ΔΙ Λ
Σα Ηθαίζηεηα ήηαλ γηνξηή πξνο ηηκή ηνπ Ηθαίζηνπ, ελώ ηα
Υαιθεία πξνο ηηκή ηνπ Ηθαίζηνπ θαη ηεο Αζελάο Δξγάλεο.
Σα Ηθαίζηεηα ηεινύληαλ ζηελ Αζήλα αξρηθά θάζε ρξόλν ελώ
κεηά, όηαλ ήηαλ άξρσλ ν Κεθηζνθώλ (329-328), θάζε πέκπην έηνο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο γηνξηήο γηλόηαλ κεγάιε ζπζία, κνπζηθνί
αγώλεο παηδηώλ θαη αλδξώλ θαη ιακπαδε-θνξία. Σελ δηεύζπλζε ηεο
γηνξηήο είραλ είθνζη εθιεγκέλνη άλδξεο, πνπ νλνκάδνληαλ
"Ιεροποιοί" ελώ γηα ηε ζπζία θαη ηελ πνκπή θξόληηδαλ δηαθόζηνη
πνιίηεο.
Σα Υαιθεία γηνξηάδνληαλ ηελ 30ε ηνπ κελόο Διαθεβν-ιηώλνο.
Η γηνξηή εηειείην κόλν ππό ησλ ρεηξνλαθηώλ θαη είδηθα ησλ
ζηδεξνπξγώλ, νη νπνίνη άθελαλ ηα εξγαιεία, πνπ δελ ζα
μαλαρξεζηκνπνηνύζαλ ζηελ εξγαζία ηνπο, ζην Ναό ηεο Αζελάο
Δξγάλεο.

ΘΑΑΤ΢ΙΑ ΚΑΙ ΘΔ΢ΜΟΦΟΡΙΑ
Σα Θαιύζηα θαη ηα Θεζκνθόξηα αλήθνπλ ζην θύθιν ενξηώλ
πξνο ηηκή ηεο Γήκεηξνο.
΢πγθεθξηκκέλα ηα Θαιύζηα ήηαλ γηνξηή πνπ εηειείην θαηά ηελ
απαξρή ηεο ζπγθνκηδήο.

1

Σηηο ηεινύκελεο ζπζίεο, νη γεσξγνί ε'θεξλαλ ηα πξώηα δεκεηξηαθά ηεο ζπγθνκηδήο θαη ςάιινληαο ύκλνπο πνπ δηαδήισλαλ
ηελ επγλσκνζύλε ηνπο γηα ηελ επθνξία (επζαιία) ηεο γεο, ελώ
ζπγρξόλσο θαηαζθεπαδόηαλ θαη ν πξώηνο ζαιύζηνο άξηνο.
Τα Θεζκνθόξηα ήηαλ παλειιήληνο γηνξηή όπνπ κεηείραλ κόλν
γπλαίθεο θαη γηνξηάδνληαλ ηνλ κήλα Πηαλεςηώλα. Οη πόιεηο πνπ
ηηκνύζαλ ηε Θεζκνθόξν Δήκεηξα ήηαλ πνιιέο θαη κεηαμύ απηώλ ε
Σπάξηε, ε Αζήλα, ην Γύζεην, ε Τξνηδήλα, ηα Μέγαξα, ε Αίγηλα, ε
Θήβα, ε Εξέηξηα, ηα Άβδεξα, ε Σκύξλε, ε Έθεζνο, ε Μίιεηνο, ε
Πέξγακνο, ε Αιεμάλδξεηα, ε Λα-ηώ θαη αλαξίζκεηεο άιιεο.
Ωζηόζν, αλ θαη ε γηνξηή είρε θνηλό κήλα ενξηαζκνύ ζε όιεο ηηο
πόιεηο, ππήξραλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηηο
εκεξνκελίεο ηέιεζεο θαη σο πξνο ηε δηάξθεηα ηεο, αθνύ αιινύ
ήηαλ ηξηήκεξνο, όπσο ζηε Σπάξηε, αιινύ ηεηξαήκεξνο, όπσο ζηελ
Αζήλα θαη αιινύ δεθαή-κεξνο όπσο ζηηο Σπξαθνύζεο.
Σηελ Αζήλα ηα Θεζκνθόξηα γηνξηάδνληαλ από ηελ 10ε σο ηελ
13ε ηνπ κελόο ελώ ηελ 9ή ενξηάδνλην ηα Σηήληα, ηα νπνία ήηαλ
πξνεόξηηα ησλ Θεζκνθνξίσλ, ζην Ιεξό ηεο Θεάο ζην Δήκν
Αιηκνύληνο, ζε αλάκλεζε ηεο ζηηγκηαίαο επαξέζθεηαο ηελ νπνία
δνθίκαζε ε Δήκεηξα αθνύγνληαο ηνπο επηξάπεινπο ιόγνπο ηεο
γξηάο Ιάκβεο, όηαλ θνπξαζκέλε από ηελ αλαδήηεζε ηεο Κόξεο,
θάζηζε λα αλαπαπηεί ζην Καιιίρνξν Φξέαξ ηεο Ειεπζίλνο.
Σηα Σηήληα κεηείραλ κόλν παληξεκέλεο γπλαίθεο θαη ή γηνξηή
άξρηδε κε ζπζία, ελώ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο επηθξαηνύζε έλα
θιίκα αζηετζκνύ θαη πεηξαγκάησλ κεηαμύ ησλ γπλαηθώλ, νη νπνίεο
πξέπεη λα ζεκεησζεί απείραλ από ηηο αθξνδίζηεο δξαζηεξηόηεηεο
επί ελλέα εκέξεο.
Τελ 11ε ηνπ κελόο παλεγπξίδεην ε "Άνοδος" κε επίζεκε

ηα νπνία απνηίζνληαλ ζηνπο βσκνύο θαη ε ηέθξα ηνπο ερξεζηκνπνηείην αλακεκηγκέλε καδί κε ζπόξνπο σο κέζνλ γνληκνπνηήζεσο ηεο γεο. θάηη αλάινγν κε ην ζεκεξηλό παζηέιη.2 πνκπή ησλ γπλαηθώλ πξνο ηελ Ειεπζίλα. βαζηιέσο ηεο Αζήλαο ε νπνία πέζαλε πνιύ λέα. όηαλ ν Πινύησλ άξπαμε ηελ Πεξζεθόλε. ε νπνία νλνκαδόηαλ "Μέζη". όπνπ ηεινύληαλ ηα Μπζηήξηα. ηνλ νπνίν θαηάπηε ε γε καδί κε ηελ αγέιε ηνπ. επεηδή ήηαλ ην κέζν ηεο γηνξηήο. Η 12ε. ήηαλ κέξα λεζηείαο. Σε ύζηεξνπο ρξόλνπο Αηζίδεο νλνκάδνληαλ νη λεαξέο θπξίεο ηεο Αζήλαο. Σε αλάκλεζε ηεο ν Κξαλαόο νλόκαζε ηε ρώξα "Αηζίδα". νκνηώκαηα θηδηώλ θαη θαιινύο από δύκε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο απηήο νη γπλαίθεο. Η νλνκαζία "Άνοδος" νθείιεην ζηελ πςειή ηνπνζεζία ηνπ Νανύ πξνο ηνλ νπνίν αλέξρνληαλ. γιπθά από ζπόξνπο ζνπζακηνύ. νη νπνίεο ζε όιν ην δηάζηεκα ηεο γηνξηήο απείραλ θάζε επαθήο κεηά ησλ ζπδύγσλ ηνπο. Η γηνξηή ζήκαηλε παλεγπξη- * Η Αηζίο ήηαλ θόξε ηνπ Κξαλανύ. Τελ ίδηα λύθηα γίλνληαλ νη κπήζεηο ησλ γπλαηθώλ. θπηό ην νπνίν έρεη ηε δύλακε λα θαηαζηέιιεη ηηο θπζηθέο νξκέο θαη βνεζά ηελ εκκελνξνή. Τελ ίδηα λύθηα θαηέβαηλαλ ζηα ράζκαηα νη ιεγόκελεο "Α-νηλήηριες" θαη έθεξλαλ πίζσ όηη κπνξνύζαλ λα πεξηζπιιέμνπλ από ηα ζύκαηα. Μαδί κε ηνπο ρνίξνπο έξηρλαλ ζηα ράζκαηα θαη θιαδηά πεύθνπ κε θώλνπο. επηδείμεηο ησλ Ιεξώλ ζπκβόισλ ηεο Θεάο θαη νκαδηθό ρνξό. θαη έηξσγαλ κόλν "ζηζαμού-νηες". πνπ πεξηειάκβαλαλ ππξζνθνξία. . Η 13ε κέξα ιεγόηαλ "Καλλιγένεια" θαη ηε δηνξγάλσζε ηεο είραλ αλαιάβεη νη "Αηθίδες"*. ζε αλάκλεζε ηνπ ρνηξνβν-ζθνύ Επβνπιέσο. θάζνληαλ θνληά ζην άγαικα ηεο Δήκεηξνο πάλσ ζε ζηίβα από θιαδηά ιπγαξηάο. Επίζεο ηελ ίδηα λύθηα έξηρλαλ ζηα ιεγόκελα "χάζμαηα ηης Δήμηηρος και ηης Κόρης" λεαξά δσληαλά κηθξά γνπξνύληα.

Σα Θεζκνθόξηα έθιεηλαλ κε ηνλ "εν-παιόίας αγώνα". αθηεξώλνληαλ ζηηο δύν Θεέο. Αθνινπζνύζε πνκπή θαη κεηά κνπζηθνί αγώλεο από θπθιηθό ρνξό. όπνπ ε κεηέξα πνπ είρε γελλήζεη ην σξαηόηεξν παηδί ηνπ έηνπο έπαηξλε βξαβείν. ΘΑΡΓΗΛΙΑ Σα Θαξγήιηα γηνξηάδνληαλ ηελ 6ε θαη ηελ 7ε εκέξα ηνπ κελόο Θαξγειηώλνο πξνο ηηκή ηνπ Απόιισλνο Δειίνπ ζηελ Αζήλα. ηε Δήιν θαη πνιιέο άιιεο Ισληθέο πόιεηο. πνπ γνληκνπνηείηαη από ηε βξνρή ζπέξκα ηνπ Οπξαλνύ. ΢ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά ηνπνζεηνύζαλ ζηηο εμώζπξεο ησλ νηθηώλ ηνπο ηελ "ειρεζιώνη"* δειαδή θιαδί ειηάο παγθάξ* Όηαλ ηα παηδηά ηνπνζεηνύζαλ ηελ Εηξεζηώλε έςαιιαλ : "Η Εηξεζηώλε θέξλεη θάζε ηη θαιό. άξηνη δπκσκέλνη από ζνπζάκη θαη κέιη πνπ νλνκάδνληαλ "μελ-λοί" θαη είραλ ζρήκα γπλαηθείνπ εθεβαίνπ. . ηε Μίιεην. ησλ νπνίσλ νη ιεηηνπξγίεο ηαπηίδνληαλ κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Μεγάιεο Μεηξόο. ηνλ νπνίν αθηέξσλε ζην "Πύθιον" Ιεξό ηνπ Θενύ πνπ είρε ηδξπζεί από ηνλ Πεηζίζηξαην. νη Θξεζθεύηξηεο έβαθαλ ην πξόζσπν ηνπο θαη ηα ρέξηα κε ην αίκα ησλ ζπζηαδνκέλσλ δώσλ.1 ζκό ηεο επθνξίαο ηεο γεο θαη επηεθλίαο θαη πνιπηεθλίαο ησλ γπλαηθώλ. ζπθα θαη αθξάηα ςσκάθηα πνπ καο ηξέθνπλ θαη κέιη γιπθό θαη ιάδη απαιό θαη μέρεηινπο θύιηθεο γηα λα κεζύζεη θαη λα θνηκεζεί". Ήηαλ επίζεο θαη ν παλεγπξηζκόο ηεο ηδξύζεσο ηνπ πνιηηηζκέλνπ βίνπ πνπ άξρηζε κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο. ελώ ζηελ Εξέηξηα έηξσγαλ ηα θξέαηα ςεκέλα ζηνλ ήιην. ΢ηα Θεζκνθόξηα ηεο ΢ηθειίαο. ζε αλάκλεζε ηεο πξσηόγνλεο δσήο πξηλ ηελ αλαθάιπςε ηεο θσηηάο. όπνπ ν ληθεηήο έπαηξλε σο βξαβείν ηξίπνδα. ΢ηελ Κπξήλε. Η γηνξηή άξρηδε κε ζπζία κηάο άκλαδνο θαη ελόο θξηνύ.

Όια απηά γίλνληαλ ηελ 7ε ηνπ κελόο πνπ ήηαλ ε θύξηα εκέξα ησλ Θαξγειίσλ θαη ε εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ Απόιισλνο. ν έλαο ππέξ ησλ αλδξώλ ηεο πόιεσο θαη ε άιιε ππέξ ησλ γπλαηθώλ. ελώ ζύκθσλα κε ην ηππηθό ηνπ θαζαξκνύ. 6ε ηνπ κελόο θαη γελέζιηα ηεο Αξηέκηδνο. Γίλνληαλ ζπνλδέο πξνο ηηκή ηνπ Ηιίνπ ηεο ΢ειήλεο θαη ηεο Η-νύο θαη ηέινο ζε αλάκλεζε ηεο ζσηεξίαο ησλ Αζελώλ από ην θόξν αίκαηνο πνπ πιήξσλαλ ζην Μίλσα κε ηε βνήζεηα ηνπ Θεζέσο. ηνπο νδεγνύζαλ ζε ηόπν παξαιηαθό έμσ από ηελ πόιε. ζην γέλνο θαη ηε θξαηξία ηνπ παηξόο. ελώ από ηνπο πξώηνπο ώξηκνπο ζπόξνπο δύκσλαλ ηνλ άξην "Θάργηλο". έλαο άλδξαο θαη κηα γπλαίθα ζπζηάδνληαλ ζπκβνιηθά. Οη θαξκαθνί δέλνληαλ κε καιαθνύο θιώλνπο ή κε θινηνύο θιώλσλ ζπθηάο θαη πεξηβάιινληαλ ν ηξάρεινο. άλαβαλ θσηηά κε μύια ζπθηάο θαη ζπκβνιηθά ηνπο ζπζίαδαλ. ηεο δε γπλαίθαο από αλνη-θηόρξσκα ζύθα. γηλόηαλ ν θαζαξκόο ηεο πόιεσο θαη πξνζθεξόηαλ ζπζίεο ζηε Δήκεηξα Χιόε. . ε Ιεξά λαύο έζηειλε ηηο πξνζθνξέο ηεο πόιεσο ζην Δήιην Απόιισλα. ηνπ κελ άλδξα κε πεξηιαίκην από ζθνύξα ζύθα. ΢ηε ζπλέρεηα ηνπο καζηίγσλαλ ζπκβνιηθά ζε όιε ηε δηαδξνκή κε θιώλνπο ζπθηάο θαη κε ηε ζπλνδεία εηδηθήο κεισδίαο ε νπνία παηδόηαλ κε απιό θαη νλνκαδόηαλ "κραδίης νόμος". ελώ γηλόηαλ ε εγγξαθή ησλ "ειζπονονμένων" ζε θάπνηνλ νίθν. Πξνζθέξνληαλ ζπζίεο θαη θαξπνί. όπσο θαη θαηά ηα Απαηνύξηα ε εγγξαθή ησλ γλεζίσλ ηέθλσλ.2 πνπ. θαη νλνκάδνληαλ "φαρμακοί". Σελ πξνεγνύκελε κέξα. Αθνινπζνύζε ιηηαλεία κε πνκπή πξνο ηηκή ηνπ Ηιίνπ θαη ησλ Ωξώλ.

πνπ νη ηίηινη ηνπο ήηαλ παξκέλνη από ηνπο Σεηιελνύο θαη ηηο Βάθρεο. ηνλ Αξρηεξέα θαη άιινπο αμησκαηνύρνπο. Σπγθεθξηκκέλα ηα Θενίληα γηνξηάδνληαλ ζηα θαηά ηόπνπο "Θεοίνια Ιεπά". Οη ζηαζώηεο ζπλέξρνληαλ ζε ζπλέιεπζε ηελ 9ε εθάζηνπ κελόο ζε έλα νίθεκα πνπ ιεγόηαλ "Βακχείον" όπνπ αθνινπζνύζε θνηλό γεύκα "εστίασιρ". Οη παλεγπξηζηέο θξαηνύζαλ ζύξζνπο θαη απνκίκεζε ηνπ Θενύ θαη έξρνληαλ ζε έλζεε θαηάζηαζε. ν νπνίνο ήηαλ ιαηξεπηηθόο ζίαζνο ηνπ Γηνλύζνπ ζηελ Αζήλα. Οη ζηαζώηεο είραλ επηθεθαιήο ηνλ Ιεξέα. Μεηά θάζνληαλ πάλσ ζε ζηηβάδεο θηζζνύ θαη αθνινπζνύζε νηλνπνζία "πόσιρ". νη παλεγπξηζηέο ιάηξεπαλ ην Θεό σο δόηε ηνπ νίλνπ κε ηελ επίθιεζε "Θέοινορ". Η γηνξηή γηλόηαλ από ην ζίαζν ησλ Ινβαθρώλ. ΙΟΒΑΚΧΕΙΑ Οη ηξεηο απηέο γηνξηέο αλήθνπλ ζην Γηνλπζηαθό θύθιν εθ ησλ νπνίσλ νη δύν πξώηεο είραλ παλειιήλην ραξαθηήξα ελώ ε ηξίηε ήηαλ θαζαξά αζελατθή. ΘΥΡΣΟΦΟΡΙΑ. Τα Ινβάθρεηα ήηαλ γηνξηή. . Σηε γηνξηή απηή. Δθηόο από ηελ κεληαία ζπλάληεζε ππήξραλ θαη άιιεο θαηά ηελ επέηεην ηεο ηδξύζεσο ηνπ ζηάζνπ θαη ηηο γηνξηέο ηνύ Θενύ. Τα Θπξζνθόξηα ήηαλ παλεγπξηθή πνκπή πξνο ηηκή ηνπ Γηνλύζνπ ηελ επνρή ηνπ ηξπγεηνύ. ε νπνία εηειείην ζε αλάκλεζε ησλ Θπτάδσλ θαη ησλ Βαθρηδώλ πνπ πνξεύνληαλ από ηνλ Παξλαζζό πξνο ηνπο Γειθνύο. Η νλνκαζία απηή επηθξάηεζε ζηελ Αζήλα ελώ ζε άιιεο πόιεηο νλνκάδνληαλ Γηνλύζηα. όπσο δειώλεη θαη ην όλνκα ηεο.1 ΘΕΟΙΝΙΑ.

ηνλ νπνίν είρε πξνζθέξεη ζηνλ Απόιισλα ν Κξνίζνο. * Η κπζηθή ρσξαηώλ Υπεξβνξείσλ πξνζδηνξίδεηαη από νξηζκε'λνπο ζηηο Σθαλδηλαπηθέο ρώξεο. Τα Θενθάληα γηνξηάδνληαλ ηελ 7ε ηνπ κελόο Βπζίνπ κόλν ζηνπο Γειθνύο. ήηαλ όκσο θαζαξά ηνπηθνύ ραξαθηήξα.2 ΘΕΟΞΕΝΙΑ . Με ηε γηνξηή απηή άξρηδε ην Γειθηθό έηνο θαη νη ζξεζθεπηέο γηόξηαδαλ ηελ επάλνδν ηνπ Απόιισλνο από ηε ρώξα ησλ Υπεξβνξίσλ*. Σηε Πάξν θαη ζηνλ Αθξάγαληα ηα Θενμέληα γηνξηάδνληαλ πξνο ηηκή ησλ Γηνζθνύξσλ. ελώ από άιινπο ζηηο πςειόηεξεο Σπκπαληηθέο πεξηνρέο όπνπ ππάξρεη άπιεην Φσο. Η Δαξηλή Ιζεκεξία ζε άιιεο πόιεηο γηνξηαδόηαλ κε ηελ νλνκαζία "Ιλάπια" όπνπ νη ζξεζθεπηέο θνξνύζαλ ζην θεθάιη ζηεθάλη θαη ζην πξόζσπν θσκηθά πξνζσπεία. Θενμέληα γηνξηάδνληαλ θαη ζε άιιεο πόιεηο εθηόο απ' ηνπο Γειθνύο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο γηνξηήο ρξεζηκνπνηνύζαλ ην κεγάιν αξγπξό θξαηήξα. Σηε γηνξηή απηή.ΘΕΟΦΑΝΙΑ Οη δύν απηέο γηνξηέο αλήθνπλ ζηνλ Απνιιώλην θύθιν θαη έρνπλ σο έδξα ηνπο Γειθνύο. . Η γηνξηή απηή ζπλέπηπηε κε ηελ έλαξμε ηεο αλνίμεσο θαη ηελ εαξηλή ηζεκεξία. δείγκαηα ραξάο θαη επζπκίαο. Σηελ Πειιήλε ηεο Αραΐαο ηα Θενμέληα πεξηειάκβαλαλ αγώλεο πνπ γίλνληαλ θνληά ζην ηεξό ηνπ Θενμελίνπ Απόιισλνο. Θενμέληα γηνξηάδνληαλ θαη ζηε Τήλν όπνπ ηελ επηκέιεηα ηνπο ηελ είραλ νη "Θεοξεηστέρ". Τα Θενθάληα γηνξηάδνληαλ ηελ 7ε ηνπ κελόο Θενμελίνπ θαη ν ενξηαδόκελνο Θεόο θηινμελνύζε θαη ηνπο άιινπο Θενύο. όπνπ ηνπο πξόζθεξαλ εθιεθηή κεξίδα από ην ζπκπόζην. νη παλεγπξηζηέο θαινύζαλ επηθαλή πξόζσπα θαη από άιιεο πόιεηο.

ν Θεζεύο. ανηδώλ θαη πνηεηώλ. Ο ζηέθαλνο ηεο λίθεο ήηαλ θηηαγκέλνο από θιαδηά θαη θύιια πίηπνο. ν Τειακώλ. Αξρηθά ε γηνξηή είρε ζεζκνζεηεζεί από ην Σίζπθν πξνο ηηκή ηνπ Μειηθέξηνπ. ελώ ζηα άιια αγσλίζκαηα έπαηξλαλ κέξνο παηδηά θαη έθεβνη. θηζαξσδώλ. όπνπ ζπλδπάδνληαλ καδί κε ηε- . ν Πνιπδεύθεο. Μεηαμύ ησλ επηθαλώλ Ιζζκηνληθώλ ζπγθαηαιέγνληαη ν Κά-ζησξ. Καιιηζηεία γίλνληαλ επίζεο ζηε Λέζβν. Η γηνξηή πεξηειάκβαλε αγώλεο κνπζηθνύο. ιαηξεύ-ζεθε σο ζαιάζηα Θεόηεο. Τνπο πξώηνπο γπλαηθείνπο αγώλεο θαζηέξσζε ν ηύξαλλνο ηεο Κνξίλζνπ Κύςεινο. ν νπνίνο κεηά ηνλ πληγκό ηνπ. κε ηόπν ηειέζεσο ηνλ Ιζζκό. ην πξώην θαη ην ηξίην εθάζηεο Οιπκπηάδνο. ζηή Τέλεδν θαη ζε άιιεο πνιιέο πόιεηο. ν Ηξαθιήο θαη ν Οξθεύο. ε γηνξηή ζεζπίζηεθε πξνο ηηκή ηνπ Πνζεηδώλνο. Από ηελ επνρή όκσο ηνπ Θεζέσο.1 Ι΢ΘΜΙΑ Τα Τζζκηα ήηαλ κία από ηηο κεγαιύηεξεο παλειιήληεο γηνξηέο πξνο ηηκή ηνπ Πνζεηδώλνο. κε ην όλνκα Παιαίκσλ. γίλνληαλ αγώλεο θάιινπο ηόζν κεηαμύ γπλαηθώλ όζν θαη κεηαμύ αλδξώλ. ΚΑΛΛΙ΢ΣΕΙΑ Από ηελ 5ε εθαηνληαεηεξίδα πξηλ ηελ αξρή ηεο ρξηζηηαληθήο ρξνλνιόγεζεο. ν Πειεύο. ελώ ην ηξίην ην κήλα Μνπλπρηώλα. ζηνπο νπνίνπο κεηείραλ θαη γπλαίθεο. Γηλόηαλ θάζε ηξίην έηνο. Τν πξώην έηνο ηεινύληαλ ην κήλα Εθαηνκβαηώλα.

ΚΑΛΛΤΝΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΤΝΣΗΡΙΑ Τα Καιιπληήξηα θαη ηα Πιπληήξηα ήηαλ αζελατθέο γηνξηέο πξνο ηηκή ηεο Αζελάο ην κήλα Θαξγειηώλα. πσο ην ζύθν πξνζθέξεηαη ζηνπο Θενύο. από ζξεζθεπηέο ηνπ γέλνπο ησλ Πξαμηεξγεδώλ θαη επηζηξνθή ηνπ ζηνλ Παξζελώλα ηε λύρηα. Σπγθεθξηκκέλαηα Καιιπληήξηα ηεινύληαλ ηελ 19ε ηνπ κελόο θαη ην ηππηθό πεξηειάκβαλε ηνλ θπζηθό αιιά θαη ηειεηνπξγηθό θαζαξηζκό ηνπ Παξζελώλνο. . όηη ζπλνδεύεη θάζε ζπζία ζην βσκό θαη όηη είλαη ην θαιύηεξν ιηβάλη γηα ζπκίακα. όηη θάπνηνο ηεξνθάληεο ηνπ είρε πεη. Τα Πιπληήξηα ηεινύληαλ ηελ 25ε ηνπ κελόο θαη ήηαλ ε ζπλέρεηα ησλ Καιιπληεξίσλ. Η Ηγεηήξηνο Παιάζε θεξόηαλ ζε αλάκλεζε ηεο επξέζεσο ηεο ηξνθήο ησλ ζύθσλ. Μεηά από ζεκλή πνκπή γηλόηαλ ην πιύζηκν ηνπ μνάλνπ ηεο Θεάο ζηα λεξά ηνπ Φαιήξνπ. Επίζεο ν Αξηζηνηέιεο ζηα ζσδόκελα απνζπάζκαηα απ' ην βηβιίν ηνπ "Σσμπόσιο ή περί μέθης" αλαθέξεη. δειαδή κάδα ζπκπηεζκέλσλ μεξώλ ζύθσλ.2 ιεηνπξγίεο. Οη θξηηέο. ε νπνία ζεσξείηαη ην πξώην βήκα πξνο ηνλ πνιηηηζκό. Σηελ πνκπή ππήξρε θαη ε Ήγητήριος Παλάθη". έδηλαλ κεγάιε ζεκαζία ζην ήζνο θαη ηε θξόλεζε ησλ ζπλαγσληδόκελσλ. ελώ ηα αλδξηθά Καιιηζηεία πνπ νλνκάδνληαλ "αγώλεο επαλδξίαο" ζπλδπάδνληαλ κε αζιεηηθνύο αγώλεο. εθηόο από ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε. ππό ην θώο δαδεθόξσλ θαη ηεινύληαλ ζπζία.

Τα Κάξλεηα εθηόο από ηε Σπάξηε γηνξηάδνληαλ επίζεο ζηε Σηθπώλα. έδεζε πεξί ηα ηέιε ηνπ 8νπ αξρέο ηνπ 7νπ Πξνρξηζηηαληθνύ αηώλα. Μέζα ζ' απηέο κεηείραλ ζηε γηνξηή. Εξκή. Σπγθεθξηκέλα. Δηαξθνύζαλ ελλέα κέξεο. Από ην 676 ηεο αξραίαο ρξνλνιόγεζεο ε γηνξηή απόθηεζε ηδηαίηεξε ιακπξόηεηα θαη εκπινπηίζηεθε κε κνπζηθνύο αγώλεο θαη απαγγειία ηωλ ωδώλ ηνπ Τεξπάλδξνπ*2. αιιά αξγόηεξα ηαπηίζηεθε κε ηνλ Απόιιωλα. ηνλ Θείν Λόγν. ηα Κάξλεηα γηνξηάδνληαλ αλά ηεηξαεηία πξνο ηηκή ηνπ Καξλέ ίνπ Απόιιωλνο. Ήηαλ εθείλνο πνπ ζεκαηνδόηεζε ηελ παύζε ηωλ ερζξνπξαηηώλ θαη ηελ έλαξμε ηωλ ενξηώλ. από ηελ 7ε ωο 15ε ηνπ κελόο Καξλέ ίνπ θαη ήηαλ πνιεκηθνύ ραξαθηήξνο. Αξρηθά ν Κάξλεηνο ιαηξεύζεθε ωο Θεόο πξνζηάηεο ηεο γνληκόηεηνο θαη ηεο ζπγθνκηδήο ηωλ θαξπώλ. Έλα πξόζωπν θαζ' όια ζεβαζηό θαη Ιεξό γηα ηνπο πάληεο.1 ΚAPNΔΙΑ KAI ΔΒΓΟΜΗ Τα Κάξλεηα θαη ε Εβδόκε ήηαλ γηνξηέο ηεο Σπάξηεο πξνο ηηκή ηνπ Απόιιωλνο. ηε Μεζζήλε. Οη ζπζίεο γίλνληαλ από ηνλ ηεξέα πνπ ιεγόηαλ "Αγήτης" θαη ηνλ βνεζνύζαλ ζην έξγν ηνπ νη ιεγόκελνη "Καρνεάτες". νη νπνίνη ήηαλ άγακνη. *2 Πξόζωπν πνπ ελζάξθωλε ηνλ αγγειηνθόξν ηωλ ζεώλ. *' Λπξηθόο πνηεηήο θαη κνπζηθόο από ηε Μήζπκλα ηεο Λέζβνπ. ζπληξώγνληαο νη ελλέα Καξλεάηεο. Οη "θαξλεάηεο" έκελαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γηνξηήο ζε ζθελέο έμω από ηελ πόιε. Απηό ην κέξνο ηεο γηνξηήο ιεγόηαλ "επισκήνια" θαη νη Καξλεάηεο ήηαλ ππνρξεωκέλνη λα ππαθνύνπλ ζε όια ηα πξνζηάγκαηα ηνπ Κήξπθνο*1. ηξεηο αλά θάζε ζθελή. ηε Θήξα θαη ηελ Κπξήλε. πνπ εξκήλεπε ζηνπο ζξεζθεπηέο ηα δξώκελα θαη ηνπο κύζνπο. εθιέγνληαλ κε θιήξν θαη ήηαλ απαγνξεπκέλν ζ' απηνύο λα παληξεπηνύλ κέζα ζηελ επόκελε ηεηξαεηία. .

ΚΙΣΣΟΤΟΜΟΙ Οη Κηζζνηόκνη ήηαλ γηνξηή ηωλ Φιηαζίωλ ηεο Αξγνιίδνο πξνο ηηκή ηεο παλάξραηαο Θεάο Δίαο. Πξνο ηηκή ηνπ Κνκύξνπ εηειείην γηνξηή κε ην όλνκα Κνκύξηα. όπνπ νη δνύινη θαη νη δεζκώηεο εύξηζθαλ πξνζηαζία θνληά ζηε Θεά. Επίζεο ππήξρε . ζηελ αθξόπνιε ηεο Φιηνύληνο. Αξρηθά ν Κόκπξνο ήηαλ ηνπηθή ζεόηεο ηωλ Καξώλ πνπ ιαηξεπόηαλ ζηα Κόκπξα. εηδηθά γηνξηή ηωλ ηθεηώλ. Η γηνξηή πεξηειάκβαλε ζπζίεο θαη πνκπή ζηελ νπνία εγνύλην επηά λένη θαη επηά λέεο. ελώ ππήξρε θαη κήλαο κε ην όλνκα Κνκύξηνο. Η γηνξηή εηειείην θνληά ζηε Σηξαηνληθεία ζηα Παλάκα-ξα.2 Η Εβδόκε εηειείην ηελ 7ε εθάζηνπ κελόο πξνο ηηκή ηνπ Απόιιωλνο Εβδνκαγέηνπ επεηδή ν αξηζκόο επηά είλαη ν ηεξόο αξηζκόο ηνπ Θενύ. ζην Κνκύξην Ιεξό θαη αξγόηεξα ηαπηίζηεθε κε ην Δία. Ήηαλ ε κεγαιύηεξε γηνξηή ηωλ Φιηαζίωλ. επεηδή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπο νη ζξε-ζθεπηέο έθνβαλ θηζζό θαη έπιεθαλ ζηεθάληα. ε νπνία αξγόηεξα νλνκάζηεθε Γαλπκήδα θαη ηειηθά ηαπηίζηεθε κε ηελ Ήβελ. ΚΟΜΥΡΙΑ Κόκπξνο ήηαλ έλα από ηα επίζεηα ηνπ Δηόο ζηελ Αιηθαξλαζζό. όπνπ ππήξρε Ναόο ηνπ Παλακάξνπ Δηόο. Η γηνξηή εηειείην θάζε ρξόλν ζην ηεξό ηεο Θεάο πνπ βξηζθόηαλ κέζα ζε άιζνο. Η γηνξηή απηή δηαξθνύζε κεξηθέο κέξεο πνπ νλνκάδνληαλ "Κισσοτόμοι ημέραι".

νη νπνίεο ζρεηίδνληαλ κε ηνλ πξνζθεξόκελν πέπιν πξνο ηε Θεά. Η πξώηε γηνξηή δηαξθνύζε δέθα κέξεο. ΢ην ίδην δηακέξηζκα ηνπ Νανύ ππήξρε άζβεζην πύξ θαη θπιαγόηαλ από Κνξαγνύο Εζηηάδεο. Η γηνξηή πεξηειάκβαλε ζξεζθεπηηθέο πνκπέο. Η γηνξηή γηλόηαλ κέζα ζην "Κρόνιον" Ιεξό θαη αθνινπζνύζε ζηε θνξπθή ηνπ "Λόυοσ τον Κρόνοσ" . ΚΡΟΝΘΑ Σα Κξόληα ήηαλ γηνξηή πξνο ηηκή ηνπ Κξόλνπ ηε λύθηα ηεο Εαξηλήο Ιζεκεξίαο. Η γηνξηή εηειείην από ηδηαίηεξα ζσκαηεία ηεξέσλ θαη ηεξεηώλ πνπ νλνκάδνληαλ "Κοραγοί". Σα Κνξάγηα ηεινύληαλ ηελ 30ε εθάζηνπ κελόο πάληα κέζα ζην "Κοράγιο". πνπ ηηο άιιεο κέξεο ηνπ κελόο έκελε θιεηζηό. γηλόηαλ αλαπαξάζηαζε ηεο αξπαγήο ηεο Πεξζεθόλεο από ηνλ Πινύησλα θαη νλνκαδόηαλ "καταγωγή της Κόρης". Σα Κόξεηα γηνξηάδνληαλ ζηελ Αξθαδία.1 άιιε κία γηνξηή κε ην ίδην όλνκα θαη πεξηειάκβαλε πνκπή κε ην μόαλν ηνπ Δηόο θαη Μπζηήξηα. από ηνπο ηεξείο ηνπ πνπ νλνκάδνληαλ "Βα-σιλείς" ζηελ Οιπκπία. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο γηνξηήο. ΚΟΡΑΓΘΑ ΚΑΘ ΚΟΡΕΘΑ Σα Κνξάγηα θαη Κόξεηα ήηαλ γηνξηέο πξνο ηηκή ηεο Δήκε-ηξνο θαη ηεο Πεξζεθόλεο. όπνπ παλεγπξίδνληαλ ηελ 14ε Παλάκνπ θαη ήηαλ αληίζηνηρα κε ηα Ειεπζίληα Μπζηήξηα ηεο Αηηηθήο. ηελ Αιεμάλδξεηα θαη ηηο ΢πξαθνύζεο. ελώ ε δεύηεξε δύν κέξεο. Σα Κνξάγηα γηνξηάδνληαλ ζηε Μαληηλεία κέζα ζην "Κοράγιο" ην νπνίν απνηεινύζε ηδηαίηεξν ηκήκα ηνπ Νανύ ηεο Δήκεηξνο θαη ηεο Πεξζεθόλεο ζηελ πεξηνρή.

Σα Λεξλαία ήηαλ γηνξηή ησλ Αξγείσλ ζηε Λέξλε πξνο ηηκή ηεο "Λερναίας" Δήκεηξνο ζην ηεξό άιζνο πνπ βξηζθόηαλ . ζην νπνίν νη παλεγπξηζηέο έθεξλαλ ην θαγεηό ηνπο θαη κία πδξία κε θξαζί. Η πνκπή θαηέιεγε ζην Λήλαην θαη εθεί ζπζίαδαλ ηξάγν. νη Μηθξαζηαηηθέο αθηέο θαη ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Σα Λήλαηα πεξηειάκβαλαλ πνκπή θαη αγώλεο ηξαγσδώλ θαη θσκσδώλ. Σα Λήλαηα γηνξηάδνληαλ ζηελ Αζήλα από ηελ 8ε σο ηε 12ε ηνπ κελόο Γακειηώλνο ζην Ναό ηνπ Λελαίνπ Δηνλύζνπ. ην Πήιην. Άιιεο πεξηνρέο πνπ ιάηξεπαλ ηνλ Κξόλν ήηαλ ε Χαηξώλεηα. Κξόληα γηνξηάδνληαλ θαη ζηελ Αζήλα ηελ 12ε ηνπ κελόο Εθαηνκβαηώλνο κε θνηλέο επραξηζηήξηεο ζπζίεο ζηνλ Κξόλν θαη ηελ Ρέα γηα ην ηέινο ηεο ζπγθνκηδήο. Σα Λαγπλνθόξηα γηνξηάδνληαλ ζηελ Αιεμάλδξεηα θαη ζεζκνζεηήζεθαλ από ηνλ Πηνιεκαίν Δηόλπζν. Η γηνξηή πεξηειάκβαλε ζπκπόζην. ΛΑΓΥΝΟΦΟΡΘΑ ΚΑΘ ΛHNΑΘΑ Σα Λαγπλνθόξηα θαη ηα Λήλαηα ήηαλ γηνξηέο ηνπ Δηνλπζηαθνύ θύθινπ. ΛΕΡΝΑΘΑ ΚΑΘ ΜΕΘΖΩΝ ΤΕΛΕΤΗ Σα Λεξλαία θαη ε Μείδσλ ηειεηή ήηαλ γηνξηέο πξνο ηηκή ηεο Δήκεηξνο. ε Αξθαδία. πνπ βξηζθόηαλ θνληά ζην Δηνλπζηαθό Θέαηξν. ελώ ρνξόο καηλάδσλ γύξσ απ' ην βσκό έςαιιε δηζπξακβηθέο σδέο ζην Θεό. αξρίδνληαο κε ηελ πξνζθώλεζε 'Έεμέλι Ίακτε Πλσστοόστα". ε Θήβα.2 κεγαινπξεπέζηαηε ζπζία. ελώ κεηά ην ηέινο ηνπ ζπκπνζίνπ εμέξρνληαλ ζηνπο δξόκνπο.

ηηοπμύζε ιε ηδ νάαδμ ημο ημ έδαθμξ. . ςξ Ίαηπμξ. Μεηά εοζίαγακ ηνζό πνμξ ηζιή ημο Ποθαόπμο Άδμο ηαζ ένζπκακ ηα ηειαπζζιέκα ιέθδ ημο ζημ πάζια όπμο αοηόξ είπε ελαθακζζηεί ιαγί ιε ηδκ Κόνδ. βζκόηακ πνήζδ θαθθζηώκ ζοιαόθςκ. *2 Σοιθςκά ιε ημ Θεμονβζηό αλίςια "όπςξ επάκς. έηζζ ηαζ ηάης". ηδκ θμνμύζε ηαζ εηπνμζςπόκηαξ ηδκ. Οζ ενδζηεοηέξ λεηζκμύζακ ημ ανάδο από ηδκ Αθηομκία θίικδ ηναηώκηαξ εΰνζμοξ ηαζ πνμπςνμύζακ ζαθπίγμκηαξ ηαζ ηαθώκηαξ ημκ Γζόκοζμ. Η βζμνηή πενζεθάιαακε ιοζηήνζα ηαζ επεδή εηζιάημ ηαζ μ Γζόκοζμξ*1. πμο ανζζηόηακ ζημ όνμξ Κνάεζξ. Τμ πον βζα ηζξ ζενμηεθεζηίεξ θενόηακ απ' ημοξ Ανβείμοξ από ημ Ιενό ηδξ Πονςκείαξ Ανηέιζδμξ. απμζημπώκηαξ ζηδ βμκζιμπμίδζδ ηδξ βδξ*2.ροπή. από ημ ααζίθεζμ ημο Πθμύηςκμξ (οθζηό ηόζιμ) ηαζ ηδκ μδδβεί ζημοξ ακςηένμοξ ηόζιμοξ ηδξ θεπημθοεζηέναξ ύθδξ. Σηδ βζμνηή αοηή μ Ιενεύξ έπαζνκε από ημ Ναό ηδξ Θεάξ ηδκ πνμζςπίδα ηδξ. ιεημοζζςκόηακ ζηδκ ίδζα ηδ Θεά ηαζ βμκζιμπμζμύζε ηδ βδ ιε ημ ηηύπδια ηδξ νάαδμο. παναζονόιεκεξ από ημ όηζ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΔΙΝΑΙ ΔΝΑ. όπμο ηαηά ηδκ Πεθμπμκκδζζαηή πανάδμζδ. εκώ ζηα Δθεοζίκζα Μοζηήνζα είκαζ αοηόξ πμο. μζ Κμζιζηέξ δοκάιεζξ επζδνμύκ πάκς ζημ ακηζηείιεκμ πμο ιαξ εκδζαθένεζ. Τμ απμηέθεζια ενπόηακ εκ ηαζνώ αθμύ ζύιθςκα ιε ηζξ ανπέξ ηδξ εεμονβίαξ. απεθεοεενώκεζ ηδκ Πενζεθόκδ . * Ο Γζόκοζμξ βζμνηάγεηαζ ζπεδόκ πάκηα ιαγί ιε ηδκ Γήιδηνα ηαζ ηδκ Κόνδ. ελαθακίζηδηε μ Πθμύηςκ όηακ άνπαλε ηδκ Πενζεθόκδ.1 ημκηά ζηδκ πδβή ημο Αιθζάναμο ηαζ ημκηά ζημ πάζια. εκώ ιεηείπακ ηαζ εοζάδεξ ιε εύνζμοξ. μ Ιενεύξ θμνμύζε ηδκ πνμζςπίδα ηδξ Θεάξ ηαζ ηαηά έκα εεμονβζηό ηνόπμ αθμύ εηθςκμύζε ημοξ ανιόδζμοξ επζηθδηζημύξ θόβμοξ πνμξ ηδ Θεά. ακ θεζημονβήζμοιε ιε ηάπμζμ ζοβηεηνζιέκμ ιζιδηζηό ηνόπμ ζε ηάπμζμ ζύιαμθμ ημο ακηζηεζιέκμο πμο εέθμοιε κα επδνεάζμοιε. Η Μείγςκ ηεθεηή βζκόηακ πνμξ ηζιή ηδξ Κζδανίαξ Γήιδ-ηνμξ.

πνμξ ηζιή ημο Γζμκύζμο Λζηκίημο. Τα Μαζιαηηήνζα πενζεθάιαακακ δεήζεζξ πνμξ ημκ Νεθεθδβενέηδ ηαζ Δνίβδμοπμ Γία. Σηδ βζμνηή αοηή πακδβο-νζγόηακ δ βέκκδζδ ημο Θεμΰ ηαζ μζ Βάηπεξ ένπμκηακ ζημοξ Γεθθμύξ. Ο Γίαξ Μαίιαηημξ είκαζ μ εκεμοζζώδδξ ηαζ ηαναηηζηόξ. . Χνδζζιμπμζήεδηε ηόζμ ζηα Γζμκοζζαηά όζμ ηαζ ζηα Δθεοζίκζα Μοζηήνζα ηαζ ζοιαμθίγεζ ημ ακαβεκκόιεκμ ιύζηδ πμο πενκά ζημοξ Ακώηενμοξ Κόζιμοξ. βζα κα βίκεζ ιεζθίπζμξ ημ πεζιώκα. εκώκμκηακ ιε ηζξ ημπζηέξ ζένεζεξ ημο Γζμκύζμο. Νύιθεξ ηαζ Ώνεξ. ιε πενζθμνά ημο Κδνοηείμο (πμιπμύ) ηαζ ημο "Α ιός Κωόί- * Τμ Λίηκμκ είκαζ έκα από ηα ααζζηόηενα ζύιαμθα ηςκ Μοζηδνίςκ. ΜΑΙΜΑΚΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΜΠΑΙΑ Τα Μαζιαηηήνζα ηαζ ηα Πμιπαία ήηακ βζμνηέξ πνμξ ηζιή ημο Γζόξ Μαζιάηημο ηαζ ημο Γζόξ Μεζθζπίμο ημ Μήκα Μαζ-ιαηηδνζώκα ζηδκ Αεήκα. Τα Πμιπαία ήηακ ηαεανηήνζα βζμνηή βζα ηδκ ηαθή ζπμνά. ηζξ θεβόιεκεξ Θοζάδεξ. πακδβονίγμκηαξ ηδκ έκανλδ ημο πεζιώκα. κηοιέκμζ αανζά ηαζ ιε πέπθμοξ. πμο ήηακ ιεηαιθζεζιέκμζ ζε Βάηπεξ. πμο ημ πνδζζιμπμζμύζακ ςξ ηθίκδ ηςκ ανεθώκ. πμο ηανάγεζ ημκ μονακό ηαζ πνμακαββέθεζ ηδκ έκανλδ ημο πεζιώκα. αθμο ημ Λίηκμκ ήηακ έκα πθεηηό ηαθάεζ. Δπίζδξ δ βζμνηή πενζεθάιαακε πμνμύξ ακδνώκ ζημ εέαηνμ. ηαζ ακέααζκακ ζηδ ημνοθή ημο Πανκαζζμύ βζα κα ηεθέζμοκ ηα Ιενά ημο Μοζηήνζα*.2 ΛΙΚΝΙΣΗ΢ Ο Λζηκίηδξ ήηακ Γεθθζηή βζμνηή ηεθμύιεκδ ακά μηηαεηία.

εκώ μζ ΰικμζ πνμξ ηζιή ημο Νειίμο Γζόξ ηαζ ηδξ Γήξ. ηόηε μζ μζςκμί είκαζ ζαθείξ. ήηακ πακεθθήκζμξ βζμνηή πνμξ ηζιή ημο Γζόξ ζηδκ ημζθάδα ηδξ Νειέαξ. ΢ΑΦΔ΢ΣΑΣΟΗ! . επεζδή ζημ ζδιείμ εηείκμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εηζηναηείαξ ηςκ Δπηά επί Θήααζξ. ημ μπμίμ ήηακ δένια εοζζαγμιέκμο ιαύνμο ηνζμύ ζημκ Μεζθίπζμ Γία.1 ου". Ζ ζοιιεημπή ήηακ πμθύ ιεβάθδ. δ πενζμπή αοηή επζθέπηδηε ςξ ηόπμξ εμνηαζιμύ ηςκ Νειέςκ από ημκ Ανβείμ ααζζθζά Άδνα-ζημ. ΢ύιθςκα ιε ηδκ πανάδμζδ. ηαεώξ επίζδξ ηαζ ηδκ ακααίςζδ ηςκ Πακαεδκαίςκ ζημ Νάζαζθ ηδξ Αιενζηήξ από ημκ "Ονθζηό Θίαζμ" ημο Shawn Eyer ηαζ άθθςκ παβακζζηζηώκ μιάδςκ ηαζ αηόιςκ. ιεηά από δομ πζθζάδεξ πνόκζα απμοζίαξ ημοξ ιεηά ηα δζαηάβιαηα ηςκ πνζζηζακώκ Παπαοημηναηόνςκ ημο Βογακηίμο. ζοκάκηδζε ηδ ααζίθζζζα ηδξ Λήικμο * Σα Νέιεα. εκώ ζοβπνόκςξ πενζθενόηακ βζα κα ιαγέρεζ ηάεε είδμοξ ιίαζια ηαζ πεηαβόηακ ιαηνοά. έδςζακ ημ ηεθεζςηζηό νάπζζια ζε όθμοξ όζμοξ ζζπονίγμκηαζ παζνέηαηα όηζ μ Δθθδκζηόξ ηόζιμξ είκαζ ακεπίζηνεπημ πανεθεόκ. ΝΕΜΕΑ Σα Νέιεα*. ηα Νέιεα ακααίςζακ ιε όθδ ημοξ ηδ ιεβαθμπνέπεζα ηδ 1δ Ημοκίμο ημο 1996. πμο ανζζηόηακ ιεηαλύ ηςκ πεδζάδςκ ηςκ Κθεςκώκ ηαζ ημο Φθζμύκημξ. Μεηά ηδκ πνςημαμοθία ηςκ ηαημίηςκ ηδξ Νειέαξ ηαζ ηδκ μζημκμιζηή ζοκεζζθμνά εθθδκζζηώκ ηδξ Δονώπδξ. μζ ανπαίεξ θμνεζζέξ ηςκ αεθδηώκ ηαζ ημ έπαεθμ ημο ημηίκμο άθδζε ζε όθμοξ ηδκ εκηύπςζδ όηζ δ βζμνηή δεκ είπε έκα παγμπανμύιεκμ θμθηθμνζηό ηαζ θαμβναθζηό παναηηήνα. Δάκ ιαγί ιε ηα Νέιεα εκηάλμοιε ζηα ίδζα πθαίζζα ηαζ ηδκ ακααίςζδ ημο Παβηναηίμο πμο ζύκημια εα βίκεζ Οθοιπζαηό άεθδια. αθθά όηζ ήηακ ιία ΢ΟΒΑΡΖ ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΠΑΣΡΗΩΝ ΔΗΘΟΣΩΝ ΚΑΗ ΝΟΜΗΕΟΜΔΝΩΝ αοημύ ημο ηόπμο. πάκς ζημ μπμίμ βίκμκηακ αημιζημί ή μιαδζημύ ηαεανιμί.

ζοπκά ποηκά .όπςξ ζε όθεξ ηζξ πακεθθήκζεξ εμνηέξ . ημ ιήκα Δηαημιααζώκα.2 Τρζπΰθδ ιε ημ βζμ ηδξ Οθέθηδ. άνπζγακ ηα βοικζηά ηαζ ζππζηά αβςκίζιαηα. αθθά ιε άεθδζδ ηαζ . Οζ Ανβείμζ ανπδβμί ίδνοζακ ηα Νέιεα πνμξ ηζιή ημο.ιε ζοιπόζζα. επεζδή μ ηόπμξ εηείκμξ ακήηε ζηδ δζηαζμδμζία ηςκ Κθεςκώκ. δόθζπμξ. παβηνάηζμ. Ανπζηά αβςκμεέηεξ ηςκ Νειέςκ ήηακ μζ Κθεςκείξ. ζηδκ Αίηκα ηδξ ΢ζηεθίαξ ηαζ ζηδκ Αβπίαθμ ηδξ Θνάηδξ. βζμ ημο ζενέςξ ηδξ Νειέαξ Λοημύνβμο. εκώ ημ έπαεθμ ηςκ κζηδηώκ ήηακ ζηεθάκζ από πθςνό ζέθζκμ*. Γζα ημοξ βοικζημύξ αβώκεξ οπήνπακ ηνεζξ ηαηδβμνίεξ αεθδηώκ. πέκηαεθμ. ΢οιθςκά ιε άθθδ εηδμπή ηα Νέιεα ζδνύεδηακ από ημκ Ζναηθή ζε ακάικδζδ ηδξ κίηδξ ημο ηαηά ημο θέμκημξ ηδξ Νειέαξ. ηα μπμία ήηακ ζηάδζμ. ποβιή. από ημ 460 ηδξ ανπαίαξ πνμκμθόβδζδξ ακέθααακ ηδ δζελαβςβή ηδξ βζμνηήξ μζ Ανβείμζ. Έκα θίδζ όιςξ δάβηςζε ημκ Οθέθηδ ηαζ πέεακε. Μεηά ηδ εοζία ζημ Νέιεζμ Γία. ημ δεύηενμ ηαζ ηέηανημ εηάζηδξ Οθοιπζάδμξ. βεβμκόξ πμο δείπκεζ όηζ μζ πνόβμκμζ ιαξ δεκ ηζιμύζακ ημοξ κεηνμύξ ιε ενδκςδίεξ ηαζ ηαηόβμοζηα ιαθθζμηνααήβιαηα. όπςξ βίκεηαζ ζήιενα. πάθδ. παζδζά. * Σμ ζέθζκμ είκαζ κεηνζηό ζύιαμθμ ηαζ αοηό ζοκάδεζ ιε ηδκ πνώηδ άπμρδ πενί βζμνηήξ πνμξ ηζιή ημο κεηνμύ Οθέθημο. έθδαμζ ηαζ άκδνεξ. . άνια. Νέιεα επίζδξ δζελάλάβμκηακ ζηα Μέβανα. Ανβόηενα όιςξ. Δπίζδξ δ βζμνηή ήηακ ειπθμοηζζιέκδ ιε αβώκεξ ιμοζζημύξ ηαζ δναιαηζημύξ.επζηναημύζε εηεπεζνία. ηαζ μδδβήεδζακ από αοηόκ ζε βεζημκζηή πδβή επεζδή δζρμύζακ. Οζ αβώκεξ δζανημύζακ πμθθέξ διένεξ ηαζ . Σα Νέιεα βζμνηάγμκηακ ηάεε δύμ πνόκζα. δνόιμξ μπθζηώκ. δνόιμξ ίππεζμξ. Οζ αβώκεξ δζελάβμκηακ εκηόξ ημο ζενμύ πώνμο ημο Ναμύ ημο Νε-ιείμο Γζόξ όπμο οπήνπε ζππόδνμιμξ ηαζ ζηάδζμ.

Ιερόν της Νεμέας .

αιιά από ηνλ Αιέμαλδξν Γ'. ζηελ Σύξν δε θάζε πεληαεηία. ζηε Νηθόπνιε ηεο Ηπείξνπ. ν νπνίνο έθεξε ηνλ ηίηιν Οιύκπηνο !!!* * Η αλωηέξω ζπλήζεηα ηνπ λα απνδίδνληαη ζε ζλεηνύο ηηκέο πνπ αξκόδνπλ ζε Θενύο. ζηελ Αληηόρεηα ηεο ΢πξίαο πνπ ζεζπίζηεθαλ ην έηνο 45 θαη δηαξθνύζαλ 45 κέξεο θαηά ην κήλα Πάλεκν θαη Λώνλ (Ινύιην . Δπίζεο ζηελ Έθεζν. Η γηνξηή πεξηειάκβαλε γπκληθνύο. Σα Οιύκπηα γηνξηάδνληαλ ηελ 19ε ηνπ κελόο Μνπλπρηώλνο ζην πεξίβνιν ηνπ Νανύ. πηό ηνπ Φηιίππνπ. (΢ύκθωλα κε ηα ειιεληθά λνκηδόκελα νπδείο Μέγαο πιελ ηνπ Γηόο). ηππηθνύο θαη κνπζηθνύο αγώλεο. δελ μεθίλεζε απ' ηνπο Ρωκαίνπο. πξνο ηηκή ηνπ Ηξαθιένπο θαη ζηελ Αιεμάλδξεηα από ην έηνο 176 πξνο ηηκή ηνπ Μάξθνπ Απξειίνπ. —> . ζηε ΢κύξλε θαη ζηε Σεγέα.Αύγνπζην). πξνο ηηκή ηνπ Γηόο θαη ηωλ Μνπζώλ. ηα νπνία ηδξύζεθαλ από ηνλ Αιέμαλδξν ην 335 ηεο αξραίαο ρξνλνιόγεζεο. ηνλ επωλνκαδόκελν από ηνπο ηζηνξηθνύο "Μέγα". ελώ από ην έηνο 516 γηνξηάδνληαλ Οιύκπηα θαη απ' όινπο ηνπο Έιιελεο ηεο Ιωλίαο θαη ηεο ΢ηθειίαο. άξρηζαλ λα γηνξηάδνληαη Οιύκπηα θαη ζε άιιεο πόιεηο. ζηε Νίθαηα ηεο Βηζπλίαο. Οιύκπηα γηνξηάδνληαλ θαη ζηηο Αηγαίο ηεο Μαθεδνλίαο. όπωο εζθαικέλα ιέγεηαη. ΢ηνπο κεηαρξηζηηαληθνύο ρξόλνπο ππήξραλ Οιύκπηα ζηε Βέξνηα θαη ηδξύζεθαλ από ην Γόξδην ηνλ Δπζεβή ην 242. ηα νπνία ηδξύζεθαλ από ηνλ Πεηζίζηξαην κε ηελ επθαηξία ηεο ζεκειίωζεο ηνπ Νανύ ηνπ Οιπκπίνπ Γηόο. ζηηο όρζεο ηνπ Ιιηζ-ζνύ ην 530 ηεο αξραίαο ρξνλνιόγεζεο. Δθηόο όκωο από απηή ηε γηνξηή. ην ιεγόκελν Οιπκπηείνλ. από ην έηνο 556 ηεο αξραίαο ρξνλνιόγεζεο. Έηζη ινηπόλ έρνπκε Οιύκπηα ζηελ Αζήλα.2 ΟΛΥΜΠΙΑ Σα Οιύκπηα ήηαλ ε δεκνθηιέζηεξε γηνξηή ηωλ παλειιή-λωλ κε θέληξν ηελ Οιπκπία.

ελώ θαηόπηλ αθνινύζεζε ε κεηά ζάλαηνλ ζενπνίεζε ηνπ .. πνπ απάληεζαλ ζηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ όηη "αλ ζέιεη λα είλαη Θεόο αο είλαη.. ηνλ Αέζιην. ΔΜΔΗ΢ ΠΑΝΣΩ΢ ΣΟΝ ΢ΤΓΥΩΡΟΤΜΔ !"...) θαη ζπλ ηνηο άιινηο καο πιεξνθνξεί όηη ε Αθξνδίηε ήηαλ ... ε νπνία ίδξπζε πξνο ηηκή ηεο Ήξαο αγώλα δξόκνπ παξζέλσλ*. αιιά ηελ απάληεζε ηελ έιαβε από ηνπο αγέξσρνπο Λαθεδαηκνλίνπο. "΢σηήξ" θαη άιια. έδσζαλ ην δηθαίσκα ζηνλ Δπήκεξν λα γξάςεη ζην ηξηζάζιην βηβιίν ηνπ "Ηεξά Αλαγξαθή". αξρηκάγεηξνο ηνπ βαζηιηά ηεο ΢ηδώλνο !!! * Άιιν έλα ερεξό ραζηνύθη πξνο ηνπο θειινινγνύληεο.. ζύκθσλα δε κε άιιε παξάδνζε από ηνλ πξώην βαζηιηά ηεο Ήιηδνο. θαζηεξώζεθαλ από ηνπο Ηδαίνπο Γάθηπινπο ηεο Κξήηεο. εζύ Εεύ θξάηα ηνλ Όιπκπν" ! Αξγόηεξα κε δηάηαγκα απαίηεζε από ηνπο Παλέιιελεο ηελ απόδνζε ζείσλ ηηκώλ ζην πξόζσπν ηνπ κεηά ηελ απηνα-λαγόξεπζε ηνπ ζε Θεό. .. Αξγόηεξα έθνςε κεηάιιηα πνπ ηνλ απεηθόληδαλ λα επηηίζεηαη έθηππνο ελάληηα ησλ Ηλδώλ θξαδαίλνληαο ζην ρέξη ηνλ θεξαπλό ηνπ Γηόο (!) θαη ζηε ζπλέρεηα έζηεζε αγάικαηα ηνπ κε ηελ επηγξαθή "εγώ θξαηώ ηε Γε. όηη δελ ζεσξνύζε ηνπο Θενύο ΢πκπαληηθέο Γπλάκεηο. Ζ πξώηε θαη ηειεπηαία Ο Αιέμαλδξνο ινηπόλ ζέιεζε λα αθνινπζήζεη θαηά βήκα ηελ πνξεία πνπ είρε δηαλύζεη ν Γηόλπζνο. ηδξύηξηα πνξλνζηαζίνπ θαη ν Γηόλπζνο . θαη πήξε σο έπαζιν ηελ θόξε ηνπ. Βνπθεθάια ! Μεηά από απηά ηα θσκηθνηξαγηθά γεγνλόηα. Σα Οιύκπηα γηνξηάδνληαλ θάζε ηεηξαεηία ην κήλα Απνιιώλην από ηελ 10ε σο ηε 16ε.1 Οη ιεγόκελνη Οιπκπηαθνί αγώλεο ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε. αιιά πξόζσπα κε ηα νπνία ζα κπνξνύζε λα παξαβιεζεί.. όηη νη ζενί ήηαλ θνηλνί ζλεηνί πνπ επεξγέηεζαλ ηελ αλζξσπόηεηα (θάηη δειαδή ζαλ ηνλ Καπνδίζηξηα θαη ηνλ Ωλάζε . δειώλνληαο εκκέζσο πιελ ζαθώο. όπνπ ηα επίζεηα "Θεόο".. αθνινύζεζε ε ζενπνίεζε ησλ επηγόλσλ. πνπ ηζρπξίδνληαη όηη νη πξόγνλνη καο είραλ θιεηδσκέλεο ηηο γπλαίθεο ζηηο θνπδίλεο κε ηα πηάηα. ελώ θαηά κία ηξίηε παξάδνζε όηαλ ν Πέινς λίθεζε ζε αξκαηνδξνκία ηνλ βαζηιηά ηεο Πίζεο Οηλόκαν.

ηελ επίζεκε πνκπή απνηεινύζαλ νη Οιπκπηνλίθεο. κπξνζηά ζηα αηκαηνβακκέλα θξέαηα. 16ε . ζπλσξίο πσιηθή. ειάκβαλαλ ηε ζέζε ηνπο. νη ζεσξνί ησλ άιισλ πόιεσλ θαη ην πιήζνο ησλ ζεαηώλ. νπιίηεο· 15ε . θέιεο.Αγσλίζκαηα : ζηάδηνλ. παγθξάηην 14ε -΢ηάδην παίδσλ. ηέζξηππνλ πσιηθόλ. ππγκαρία. ηα ελαγί- . νη Διιαλνδίθεο. θάιπε.Σέζξηππνλ. γηλόηαλ ε επίζεκε ηειεηή ηεο νξθσκνζίαο ησλ αζιεηώλ καδί κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο γπκλαζηέο ηνπο. ζηεθαλεθνξία θαη ζπζίεο εθ κέξνπο ησλ ληθεηώλ ησλ ηξηώλ ηειεπηαίσλ εκεξώλ. ζην Πξπηαλείν. ππγκαρία παίδσλ. πνπ ήηαλ ληπκέλνη κε πνξθύξα θαη εζηεκκέλνη κε δάθλε. ΢ηελ ηειεπηαία κέξα. Σελ πξνηεξαία ηεο ελάξμεσο ησλ αγώλσλ. ζπλσξίο. Δθαηόκβε ζην βσκό ηνπ Οιπκπίνπ Γηόο πξνο ηηκή όισλ ησλ Όιπκπίσλ Θεώλ. Οη ζπζίεο γίλνληαλ ζην βσκό ηνπ Οιπκπίνπ Γηόο.2 κέξα ησλ γηνξηώλ ήηαλ αθηεξσκέλε απνθιεηζηηθά ζηηο Θπζίεο θαη ηηο ηεξνπξαμίεο. θέιεο πσιηθόο. 12ε . όξθνη ησλ αζιεηώλ θαη ησλ Διιαλνδηθώλ.Πνκπή θαη παξέιαζε. πάιε παίδσλ.ζπζίεο βνδηώλ.Πέληαζινλ. Ζ έλαξμε ησλ αγώλσλ γηλόηαλ κόιηο νη Διιαλνδίθεο. Αθνύ ζπζίαδαλ έλαλ αγξηόρνηξν. 13ε -Πάιε. ζηεθαλεθνξία θαη ζπζίεο εθ κέξνπο ησλ αζιεηώλ. ζπνλδέο ζηνλ ηάθν ηνπ Πέινπνο. νξθίδνληαλ όηη δελ ζα κεηαρεηξίδνλην ηερλάζκαηα γηα ηε λίθε θαη όηη ζα ζπκκνξθώλνληαλ πξνο ηνπο θαλνληζκνύο. απήλε. ε νπνία έθιεηλε ηα Οιύκπηα. Σν πξόγξακκα ησλ Οιπκπίσλ είρε σο εμήο : 10ε . κπξνζηά ζην άγαικα ηνπ Όξθίνπ Γηόο. δόιηρνο. δίαπινο. 11ε .

εκώ ζημκ πενίαμθμ. εκώ ζε όθεξ αοηέξ ηζξ ζενμπναλίεξ πνμΐζηαημ δ ζένεζα ηδξ Δή-ιδηνμξ*. ζημ ζενό ηδξ μπμίαξ ηέζζενεζξ βνζέξ ζένεζεξ πμο ηάεμκηακ ζε ενόκμοξ. Τα Θδαασηά Οιμθώζα βζμνηάγμκηακ ημ ιήκα Οιμθώζμ πνμξ ηζιή ηδξ Δήιδηνμξ Οιμθςίαξ ηαζ ημο Δία Οιμθςίμο ηαζ ζηδνίγμκηαζ ζηδκ ελήξ πανάδμζδ : Κάπμηε δ Θδααία ιάκηζξ Οιμθώζα. ΧΘΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΗΡΟ΢ΙΑ Οζ ηνεζξ αοηέξ βζμνηέξ ακήημοκ ζημ ηύηθμ εμνηώκ πνμξ ηζιή ηδξ Δήιδηναξ. . * Αηόια ηαζ ζε εμνηαζιμύξ πμο δεκ επζηνεπόηακ δ πανμοζία ηςκ βοκαζηώκ. εοζίαγακ ιε δνεπάκζα ηέζζενεζξ αβεθάδεξ ηδ ιία ιεηά ηδκ άθθδ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ μζ ηάημζημζ ηδξ Ενιζμκίδαξ ζηεθακςιέκμζ ιε ημζιμζάκδαθμ πήβαζκακ εκ πμιπή ζημ Ναό ηδξ Θεάξ. ΟΜΟΛΩΙΑ. ανίζημκηακ ηα αβάθιαηα ηςκ ζενεζώκ πμο είπακ πεεάκεζ. πήβε ζημοξ Δεθθμύξ βζα κα νςηήζεζ ημ ιακηείμ ζπεηζηά ιε ηάπμζα ζοιθμνά πμο είπε ζοιαεί ζηδ Θήαα. Τμ ιακηείμ απάκηδζε κα ζδνύζμοκ μζ Θδααίμζ ζδζαίηενδ θαηνεία ηδξ Δήιδηνμξ ηαζ ημο Δία. Τα Χεόκζα ήηακ Θενζκή βζμνηή πνμξ ηζιή ηδξ Χεόκζαξ Δήιδηνμξ. ηδκ Ενιζόκδ ηαζ ηδκ Αεήκα ακηίζημζπα. ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ οπήνπε ιία εηπνόζςπμξ ημο εδθοημύ ζημζπείμο.1 ζιαηα ζημοξ αςιμύξ ηςκ άθθςκ Ιενώκ πνμξ ηζιή ηςκ δνώςκ. Σημ ζδηό ημο Ναμύ ανίζημκηακ ηα θαηνεοηζηά αβάθιαηα ηδξ Δήιδηνμξ ηαζ ηδξ Αεδκάξ. ιε ηόπμοξ ηεθέζεςξ ηδ Θήαα. Η θαηνεία αοηή έθααε ημ όκμια ηδξ από ηδκ Οιμθώζα. ζοκήεςξ ιε ηδκ ζδζόηδηα ημο ζεναηζημύ αλζώιαημξ.

δδθαδή * Δεκ πνέπεζ κα ιαξ λεκίγεζ ημ βεβμκόξ όηζ μζ κέμζ θμνμύζακ βοκαζηεία νμΰπα. Ο΢ΧΟΦΟΡΙΑ Τα Οζπμθόνζα βζμνηάγμκηακ ηδκ 8δ ημο ιδκόξ Ποακερζώκμξ πνμξ ηζιή ημο Δζμκύζμο ηαζ ηδξ Ανζάδκδξ. έηζζ ώζηε ηα ιζάζιαηα ηαζ μζ ανκδηζηέξ εκένβεζεξ κα παναδίκμκηαζ ζηδκ θύθαλδ ηδξ εεάξ. δ δδιζμονβία ημο ακδνμβύκμο ή ηαηά ημοξ Αθπδιζζηέξ "Ο πδιζηόξ Γάιμξ". θμνμύζακ βοκαζηεία νμύπα* ηαζ ηναημύζακ όζπμοξ. ΟΞΥΘΥΜΙΑ Τα Ολοεύιζα ήηακ μζηζαημί ηαεανιμί ζημ όκμια ηδξ Εηάηδξ. ημ ανζεκζηό ηαζ εδθοηό ζημζπείμ πμο εκμζηεί ιέζα ιαξ. πμο μκμιάγμκηακ "οσχουόροι". Οζ ενδζηεοηέξ ζημύπζγακ ηζξ μζηίεξ ημοξ ηαζ ελάβκζγακ ημκ αένα ημοξ ιε εοιζάιαηα. αθμΰ αοηόξ είκαζ μ Θεόξ πμο εκώκεζ ηδ εεηζηή ηαζ ανκδηζηή όρδ ηςκ ακενώπςκ.2 Τέθμξ ηα αεδκασηά Πνμδνόζζα βζμνηάγμκηακ ηδκ 5δ ημο ιδκόξ Ποακερζώκμξ ηαζ πενζεθάιαακακ εοζίεξ αμδζώκ ζηδ Δήιδηνα ηαζ ηδκ Πενζεθόκδ βζα ελαζθάθζζδ εοθμνίαξ ηδξ βδξ πνζκ από ημ μνβςιά ηδξ. Οζ ενδζηεοηέξ ιεηέθενακ ηα "ηαεάνιαηα" ζε έκα ζηαονμδνόιζ ηαζ ηα πεημύζακ ιε ηδκ πθάηδ βονζζιέκδ πνμξ αοηά. έπμκηαξ ζηδ γςή ηαζ ημοξ δύμ βμκείξ.. Σηδ ζοκέπεζα ιάγεοακ ηα απμννίιιαηα ζε εζδζηό πήθζκμ δμπείμ {"καθάρματα" εκ της κάθαρσης). Τμ όκμια ηδξ βζμνηήξ μθείθεηαζ ζημ όηζ ηαηά ηδ βζμνηή δύμ κέμζ. μιμθοθμθζθίαξ ! Η εδθοιμνθία είκαζ παναηηδνζζηζηό ζημζπείμ ημο Δζμκύζμο ηαζ ηδξ θαηνείαξ ημο.. . μΰηε εα πνέπεζ αοηό κα εεςνδεεί ςξ δείβια.

Η πνκπή απνηειείην από λένπο πνπ θξαηνύζαλ όζρνπο θαη από ρνξό πνπ ηξαγνπδνύζε νζρνθνξηθνύο ύκλνπο θαη ρόξεπαλ αλάινγνπο ρνξνύο. επεηδή σο εθπξόζσπνη ησλ κεηέξσλ ησλ νζρνθόξσλ θνξηηζηώλ έθεξαλ ράξηλ απηώλ δείπλα. Ο Νηθεηήο θέξδηδε θύιηθα πνπ ιεγόηαλ "πενταπλόα" θαη πεξηείρε θξαζί. Καηά ηελ πξνζθνξά ησλ ζπζηώλ. Η γηνξηή ήηαλ εκπινπηηζκέλε θαη κε αγώλεο δξόκνπ κεηαμύ εθήβσλ. ηπξί. πνπ νλνκάδνληαλ "Δειπνοφόροι". ΠΑΜΒΟΙΩΣΙΑ. Τα Πξνραξηζηήξηα γηνξηάδνληαλ ζηε Αζήλα ην κήλα . Σύκθσλα κε ηελ παξάδνζε ηε γηνξηή απηή ηελ θαζηέξσζε ν Θεζεύο ζε αλάκλεζε ηεο λίθεο ηνπ θαηά ηνπ Μηλώηαπξνπ. ηα Πξνραξηζηήξηα θαη ηα Σπλνηθία ήηαλ γηνξηέο πξνο ηηκή ηεο Αζελάο. θαζώο θαη από γπλαίθεο. όπνπ έηξεραλ νζρνθνξνύληεο απ' ην Ναό ηνπ Γηνλύζνπ κέρξη ην Ναό ηεο Αζελάο Σθηξάδνο. νη ζξεζθεπηέο ζηεθάλσλαλ ην Κεξύθεην ηνπ Κήξπθνο θαη θώλαδαλ "εμελεύ. Οη λένη απηνί πξν-εγνύλην ηεο πνκπήο πνπ μεθηλνύζε απ' ην Ναό ηνπ Γηνλύζνπ θαη θαηέιεγε ζην Ναό ηεο Αζελάο Σθηξάδνο πνπ βξηζθόηαλ ζην Φάιεξν. πνπ απνηεινύληαλ από πξντόληα ηεο γεο. Τα Πακβνηώηηα γηνξηάδνληαλ ζηελ Κνξώλεηα πξνο ηηκή ηεο Ιησλίαο Αζελάο θαη ήηαλ θνηλή γηνξηή γηα όιεο ηηο Βνησηηθέο πόιεηο. κέιη. Η γηνξηή είρε σο κήλα ηειέζεσο ηνλ Πακβνηώ-ηην θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλαζηέιινληαλ νη ηπρόλ πνιεκηθέο ζπγθξνύζεηο κεηαμύ ησλ Βνησηώλ. άιθηηα θαη ιάδη.1 θιάδνπο ακπέινπ γεκάηνπο από ζηαθύιηα. ΠΡΟΥΑΡΙ΢ΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΢ΤΝΟΙΚΙΑ Τα Πακβνηώηηα. ιού". ιού.

όπνπ παλεγπξηδόηαλ ν εξρνκόο ηεο άλνημεο. Τα Παλαζήλαηα ρσξίδνληαλ ζε Μηθξά θαη ζε Μεγάια. Οη ενξηαζηηθνί απηνί ηνπηθνί αγώλεο έγηλαλ θνηλνί γηα όιε ηελ Αηηηθή επί ησλ εκεξώλ ηνπ Θεζέσο. Τα Μηθξά γηνξηάδνληαλ θάζε ρξόλν θαη ηα Μεγάια θάζε ηέζζεξα ρξόληα. Η γηνξηή πεξηειάκβαλε ζπζία πξνο ηελ Αζελά θαη ζπνλδέο πξνο ηελ Θεά Δηξήλε. Δπί Πεηζηζηξάηνπ όκσο ζεζπίζηεθε λα γίλεηαη θάζε ηεηξαεηία. ηα Σπλνηθία γηνξηάδνληαλ ηελ 16ε ηνπ κελόο Δθα-ηνκβαηώλνο επίζεο ζηελ Αζήλα. κε ηάζε λα γίλεη παλειιήληνο. ζε αλάκλεζε ηεο έλσζεο ησλ Αζελαίσλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο ηεο πόιεο ηνπο από ηνλ Θεζέα. Τέινο. Σηελ αξρή ε γηνξηή γηλόηαλ θάζε ρξόλν. ν νπνίνο. αληί ηνπ κέρξη ηόηε θαζαξά ηνπηθηζηηθνύ ραξαθηήξνο. νπόηε θαη νλνκάζηεθαλ "Παναθήναια" σο γηνξηή ηεο ελνπνηήζεσο ησλ ζπλνηθηζκώλ θαη πξνο ηηκή ηεο λίθεο ηεο Αζελάο θαηά ησλ Γηγάλησλ. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ Τα Παλαζήλαηα ήηαλ ε κεγαιύηεξε γηνξηή ησλ Αζελώλ πξνο ηηκή ηεο πνιηνύρνπ Παιιάδνο Αζελάο. ίδξπζε αγώλεο.2 Διαθεβνιηώλα. πξνο ηηκή ηεο πνιηνύρνπ Αζελάο Παιιάδνο. αθνύ έζηεζε ζηελ Αθξόπνιε μόαλν ηεο Θεάο. Οη Παλαζελατθνί αγώλεο πεξηειάκβαλαλ αγώλεο κνύζη- . Η γηνξηή αλάγεηαη ζηνλ ήξσα ησλ Αζελώλ Δξηρζόλην. απόθηεζε κεγαιύηεξε αίγιε θαη ζεζπίζηεθαλ ςεθίζκαηα ζπκκεηνρήο ησλ ζπκκάρσλ ησλ Αζελαίσλ ζηε Μεγάιε ζπζία ησλ Παλαζελαίσλ. κε ηελ ππαγσγή ησλ ζπλνηθηζκώλ θαη Γήκσλ ηεο Αηηηθήο ζην άζηπ ησλ Αζελώλ. Αξγόηεξα επί Πεξηθιένπο. νη νπνίνη νλνκάζηεθαλ "Αθηναία".

ιπξηθά ηξαγνύδηα Επίζεο δηεμάγνληαλ αγώλεο κεηαμύ θηζαξσδώλ θαη απισδώλ. έθεβνη θαη άλδξεο. ζηελ αξηζηεξή όρζε ηνπ Ιιηζζνύ. πάιε. Δηαξθνύζαλ δύν κέξεο θαη πεξηειάκβαλαλ δξόκν. ζηε λνηηναλαηνιηθή θιη-ηύ ηεο Αθξνπόιεσο. ηελ ππγκή. ηελ πάιε. Οη γπκληθνί αγώλεο δηεμάγνληαλ ζην Παλαζελατθό Σηάδην. ην ζηάδην. θνληά ζην ζέαηξν ηνπ Δηνλύζνπ θαη έπαηξλαλ κέξνο νη ξαςσδνί πνπ απήγγεηιαλ ηα Οκεξηθά Έπε θαη νη κνπζηθνί πνπ ηξαγνπδνύζαλ κε ηε ζπλνδεία θηζαξσδώλ θαη απισδώλ. ηνλ δίαπιν.1 θνύο. ην πέληαζιν. ην πέληαζιν. Ο ηππηθόο αγώλ δηεμαγόηαλ ζηνλ ηππόδξνκν ησλ Αζελώλ. Ο κνπζηθόο αγώλ δηεμαγόηαλ ζην Ωδείν ηνπ Πεξηθιένπο. θνληά ζηνλ Πεηξαηά θαη ήηαλ ρώξνο νθηώ ζηαδίσλ. ηελ ππγκή θαη ην παγθξάηην. ην δίαπιν. επαλδξίαο. Τα παηδηά αγσλίδνληαλ ζην δόιηρν. ιακπαδεδξνκίαο. ηππηθνύο. ζηεθάλη. Οη ηππηθνί αγώλεο απνηεινύληαλ από αγώλεο ίππσλ κε αλαβάηε ή αξκαηνδξνκίεο. Οη έθεβνη. Οη ληθεηέο ησλ αγώλσλ έπαηξλαλ σο έπαζιν "παναθηναϊκούς αμφορείς" γεκάηνπο ιάδη. . ηελ πάιε. Οη άλδξεο ζην δόιηρν. θαη "νεών αμίλλης". ην παγθξάηην θαη ηνλ νπιίηε. ηελ πάιε. ηνλ ίππην. ηελ ππγκή θαη παγθξάηην. ν νπνίνο βξηζθόηαλ ζηε ζέζε "Ετελίόαι". γπκληθνύο. ζην ζηάδην. παλλπρίδνο. Σηνπο ληθεηέο εθάζηνπ αγσλίζκαηνο. ην ζηάδην. παγθξάηην θαη πέληαζιν. ππξξίρεο. έδηλαλ ρξεκαηηθό βξαβείν θαη ζηνλ πξώην κεηαμύ ησλ ληθεηώλ. Οη παλαζελατθνί ακθνξείο είραλ ζηε θνηιηά ηνπο ηελ εηθόλα ηεο Αζελάο Οξζηαο θαη γύξσ από απηή ηελ επηγξαθή "των Αθήνηθεν άθλων" θαη από ηελ άιιε παξάζηαζε ζθελήο γπκληθνύ αγσλίζκαηνο. Έπαηξλαλ κέξνο ηξείο θαηεγνξίεο αζιεηώλ : παηδηά.

Τελ δεύηεξε κέξα δηεμάγνληαλ : "αγών εκ πάντων" θαη "αγών εκ των πολιτών" κε άξκαηα κάρεο θαη παξειάζεσο. Ο ρνξόο εθηειείην θαη από ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο αζιεηώλ (παηδηά. ν νπνίνο ήηαλ ρνξόο κε όπια. Η ιακπαδεδξνκία ήηαλ αγώληζκα κεηαθνξάο ππξζνύ. Σε απηνύο ηνπο ηππηθνύο αγώλεο κπνξνύζαλ λα πάξνπλ κέξνο όινη νη Έιιελεο.2 Οη ηππηθνί αγώλεο δηαξθνύζαλ δύν κέξεο : Τελ πξώηε κέξα δηεμάγνληαλ : α) αγώλ "εκ των πολιτών" : δύν δηαγσλίζκαηα ηνπ απνβάηνπ θαη ηέζζεξεηο δξόκνη κε ην άξκα. έθεβνη θαη άλδξεο). β) αγώλ "εκ των φνλάρτων" : ηξεηο δξόκνη. Η ληθήηξηα νκάδα έπαηξλε σο έπαζιν έλα βόδη θαη αζπίδεο. Επίζεο από ηηο δέθα θπιέο ησλ Αζελώλ. ν νπνίνο πξνεξρόηαλ από ην ηειε- . κόλν κε πεξηθεθαιαία θαη αζπίδα. ζε αλάκλεζε ηνπ όηη ε πάλνπινο Θεά Αζελά ρόξεςε κεηά ηε λίθε ηεο ελαληίνλ ησλ γηγάλησλ. Τελ επηκέιεηα ηεο ιακπαδεδξνκίαο αλαιάκβαλαλ νη θπιέο θαη σο βξαβείν έπαηξλαλ "ληθεηήξην" ε θπιή θαη "άζινλ" ν ληθεηήο. έπαηξλαλ κέξνο θαη ζηε κεγάιε πνκπή ησλ Παλαζελαίσλ. όπνπ θάζε θπιή παξνπζίαδε ηνπο ζαιεξώηεξνπο γέξνληεο. αλά 12 ζε δύν εκηζθαίξηα. θξαηώληαο θιάδνπο ειηάο. ππαγόηαλ θαη ν αγώλ ζαιινθόξσλ. Η ιακπαδεδξνκία ήηαλ δξόκνο αλδξώλ πνπ θξαηνύζαλ αλακκέλεο ιακπάδεο. έπαηξλαλ κέξνο ζε αγώλα επαλδξίαο νη αληηπξνζσπεπηηθόηεξνη ζε ζθξίγνο θαη σξαίν αλάζηεκα άλδξεο. Οη ρνξεπηέο ηνπ θάζε ρνξνύ ήηαλ 24. Η γηνξηή πεξηειάκβαλε επίζεο θαη ηνλ ρνξό "Πσρρίτη". Ο ληθεηήο ρνξόο έπαηξλε σο έπαζιν έλα βόδη. γπκλνί. Σην δηαγσληζκό επαλδξίαο. αιιά θαη μέλνη. γ) αγώλ "εκ των ιππίων" : ηξεηο δξόκνη. νη νπνίνη κεηά ηελ αλάδεημε ηνπο σο ληθεηώλ.

Η ύθαλζε ηνπ πέπινπ γηλόηαλ επί ελλέα κήλεο . θνζκεκέλν κε ρξπζνθέληεηεο ζθελέο. ηνπνζεηεκέλνη θαηά δηαζηήκαηα. ζηνλ ηάθν ηνπ Θεκηζηνθιένπο. Τν έπαζιν ήηαλ θνηλό γηα ηε ληθήηξηα νκάδα. ήηαλ ε επίζεκε πνκπή θαη ε πξνζθνξά ηνπ πθαλζέληνο πέπινπ γηα ηελ επέλδπζε ηνπ μνάλνπ ηεο Θεάο. νη νπνίεο γίλνληαλ ηελ 29ε ηνπ κελόο. Επίζεο ηε λύρηα ηεο 27εο πξνο ηελ 28ε ηνπ κελόο δηεμαγόηαλ ε "πανντίς".από νκάδα γπλαηθώλ. πνπ . θαζώο επίζεο θαη ζπζίεο θαη δεήζεηο. Ο θύξηνο ζθνπόο ηνπ ηειεηνπξγηθνύ ηνύηνπ κέξνπο. Η νκάδα απηή πεξηειάκβαλε ηελ Ιέξεηα ηεο Θεάο. Η ιακπαδεδξνκία ησλ Παλαζελαίσλ. Ο πέπινο δελ ήηαλ απιό θάιιπκα. Τέινο ηα αγσλίζκαηα έθιεηλαλ κε ηε "Νεών άμιλλα" πνπ ήηαλ δηαγσληζκόο πινίσλ. ζηελ είζνδν ηνπ ιηκέλνο Πεηξαηώο.1 ηνπξγηθό άλακκα ηεο ππξάο βσκνύ θαη από ηελ πνκπή κεηαθνξάο ηνπ θσηόο γηα ηελ ηελ ηέιεζε ζπζηώλ. από ρνξσδία παξζέλσλ ηεο Αζήλαο. ηζηνπιντθνί αγώλεο θαη ιεκβνδξνκίεο. Οη ιακπαδεδξνκίεο κπνξνύζαλ επίζεο λα γίλνπλ λύθηα ή νη ιακπαδεδξόκνη λα ήηαλ έθηππνη. Σηα Παλαζήλαηα έηξεραλ δέθα νκάδεο ιακπαδεδξόκσλ. πνπ ήηαλ παηάλαο πξνο ηηκή ηεο Θεάο. κεηαβηβάδνληαο ηε ιακπάδα ν έλαο ζηνλ άιιν θαη επηδίσθαλ λα θέξνπλ πξώηνη ηε θιόγα ζην βσκό ρσξίο λα ζβήζεη ε ιακπάδα.από ην κήλα Ππα-λεςηώλα . γηλόηαλ ηελ εζπέξα ηεο 27εο Εθαηνκβαηώλνο θαη νη αγσληζηέο μεθηλνύζαλ απ' ην βσκό ηνπ Πξνκεζέσο πνπ βξηζθόηαλ ζηελ Αθαδεκία θαη ηεξκάηηδαλ ζηε πόιε ησλ Αζελώλ. δύν από ηηο ηέζζεξεηο αξξεθόξνπο θαη από πνιιέο βνεζνύο πνπ ιέγνληαλ "εργαστίναι". άιια κάιιηλν θόξεκα θίηξηλνπ ρξώκαηνο. Οη Ιεξνπξαμίεο ησλ Παλαζελαίσλ δηεμάγνληαλ ηελ 28ε ηνπ κελόο. πξνο έθθξαζε ηεο επγλσκνζύλεο ησλ Αζελαίσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πόιεσο απ' ηε Θεά.

πεξηνρή κεηαμύ ηνπ έμσ θαη έζσ Κεξακεηθνύ. Τελ πνκπή απνηεινύζαλ νη άξρνληεο. Τνπνζεηνύζαλ ηνλ πέπιν ζε άξκα πνπ είρε ζρήκα πινίνπ. ελώ ην άξκα έζεξλαλ άινγα. Οη ζπζίεο πξνζθέξνληαλ πξώηα ζηελ Αζελά Υγεία θαη κεηά ζην βσκό ηεο Αζελάο Πνιηάδνο. Η παξάδνζε ηνπ πέπινπ γηλόηαλ ζηελ Ιέξεηα ηεο Αζελάο Πνιηάδνο από ηνλ ηακία ηνπ ηεξνύ ηεο Θεάο. Μόιηο γηλόηαλ ε άλνδνο ηεο πνκπήο ζηελ Αθξόπνιε. ην νπνίν είρε ηζηό. ρσξίο όκσο ην πινηό -ζρήκα άξκαην νπνίν αθελόηαλ θνληά ζηνλ Άξεην Πάγν. ελώ δώα πξνο ζπζία πξόζθεξαλ θαη νη ζεσξνί ησλ άιισλ πόιεσλ. Η πνκπή ζπγθεληξσλόηαλ ζην "Λεσκόριον". ην ηεξό όπνπ γηλόηαλ ε πξώηε κύεζε ησλ Ειεπζίλησλ Μπζηεξίσλ.2 απεηθόληδαλ ηε Θεά λα αγσλίδεηαη δίπια ζην Δία. γηλόηαλ θαη ε παξάδνζε ηνπ πέπινπ θαη αθνινπζνύζαλ νη ζπζίεο. όπνπ νη ηππείο έθαλαλ παξέιαζε θαη ηηκνύζαλ ηνπο εθεί βσκνύο. νη ζηξαηησηηθνί. πάλσ ζηνλ νπνίν έδελαλ ηνλ πέπιν. νη ζεσξνί ησλ άιισλ πόιεσλ θαη νη ζαιινθόξνη γέξνληεο πνπ θξαηνύζαλ θιάδνπο ειηάο. Μεηά ηελ παξάδνζε άξρηδαλ νη ζπζίεο ησλ δώσλ ηα νπνία έθεξλαλ νη πνκπείο. νπνίνο πεξηζηνηρηδόηαλ από νκάδα εξγαζηίλσλ. ην νπνίν βξηζθόηαλ δπηηθά ηεο εηζόδνπ ηεο Αθξνπόιεσο. ελαληίνλ ησλ Γηγάλησλ. νη θαλεθόξνη. νη πνκπείο πνπ νδεγνύζαλ ηα πξνο ζπζία δώα. Η παξάδνζε ηνπ πέπινπ γηλόηαλ κπξνζηά ζην μόαλν ηεο Θεάο κέζα ζηνλ Παξζελώλα. νη πδξνθόξνη. . νη δη-θξνθόξνη πνπ κεηέθεξαλ ηα θαζίζκαηα. κε ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ. δειαδή θόξεο πνπ έθεξαλ ζην θεθάιη ηνπο ηεξά θάληζηξα. Η πνκπή δηα ηνπ δηπύινπ εξρόηαλ ζην δξόκν πνπ νδεγνύζε ζηελ αγόξα. Αθνινύζσο πιεζίαδε ην πειαζγηθό ηείρνο θαη έθηαλε ζην ρώξν πξν ησλ Πξνππιαίσλ ηεο Αθξνπόιεσο. Η πνκπή έθηαλε ζην Ειεπζίληνλ. θαη ρσξίο ηα άινγα. νη ηακίεο ηνπ Νανύ ηεο Θεάο.

ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε.1 ελώ έλα από ηα σξαηόηεξα δώα ζπζηαδόηαλ ζην βσκό ηεο Απηέξνπ Νίθεο. ΢ηα Πάλδηα γηνξηάδνληαλ ζηελ Αζήλα ην κήλα Ειαθεβνιηώλα πξνο ηηκή ηνπ Δηόο Παλδίνπ. Η γηνξηή πεξηειάκβαλε ζπκπόζην. όπνπ θάζνληαλ ζε θνηλά ηξαπέδηα όινη. νη δνύινη θαη νη μέλνη. απνδίδεηαη ζηνλ Παλδίνλα. κε απνηέιεζκα λα γίλεη ε πεξηνρή εύθνξε. όπνπ απαγνξεπόηαλ ε ζπκκεηνρή μέλσλ. ηα θξέαηα δηαλέκνληαλ ζηνπο παλεγπξηζηέο. νκαδηθνύ ραξαθηήξνο. Σέινο γίλνληαλ αγώλεο επαλδξίαο εθήβσλ. Σελ ώξα πνπ ςήλνληαλ ηα δώα. ΠΑΝΔΙΑ. γηνξηάδνληαλ ζηελ Αζήλα ηελ 5ε ηνπ κελόο Πνζεηδεώλνο θαη πεξηειάκβαλαλ ζπζίεο. . Μεηά ηε ζπζία. Σα Πειώξηα ήηαλ γηνξηή ησλ Θεζζαιώλ. Η ίδξπζε ηεο γηνξηήο. ν νπνίνο ήηαλ βαζηιηάο ηεο Αζήλαο θαη αξρεγέηεο ηεο Παλδηνλίδνο θπιήο.πνπ ήηαλ νκαδηθό ήηαλ βόδη ή αζπίδεο. πξνο ηηκή ηνπ Πεισξίνπ Δηόο θαη ζε αλάκλεζε ηεο δηαξξνήο ησλ ιηκλαδόλησλ λεξώλ ζηα Σέκπε πξνο ηνλ Πελεηό από ζεηζκό. ΠΕΛΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟ΢ΙΑ Σα Πάλδηα. ηα Πειώξηα θαη ηα Πιεξόζηα ήηαλ γηνξηέο πξνο ηηκή ηνπ Δηόο. ν Κήξπμ επρόηαλ ππέξ ηεο ζσηεξίαο θαη πγείαο ηεο Αζήλαο θαη ησλ άιισλ πόιεσλ. Οη έθεβνη έθαλαλ παξέιαζε ζε νκάδεο θαη ην έπαζιν . νη πνιίηεο. Σέινο ηα Πιεξόζηα.

. ΢πγθεθξηκκέλα ηα Παληώληα. έλαο δεζκόο πνπ όηαλ θαηαιύζεθε απ' ηα ρέξηα ησλ βαξβάξσλ δηέιπζε θπξηνιεθηηθά ηνλ Ειιεληθό πνιηηηζκό θαη θόζκν. πόιεσλ θαη Θεώλ. Σα Αζελατθά Πνζείδεα γηνξηάδνληαλ ηελ 8ε ηνπ κελόο Πνζεηδεώλνο πξνο ηηκή ηνπ Πνζεηδώλνο. ηε ΢ηλώπε. ΣΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑΤΡΟΚΑΘΑΡΨΙΑ Απηέο νη ηέζζεξεηο γηνξηέο ήηαλ αθηεξσκέλεο ζηνλ Πνζεηδώλα. * Σν Παληώληνλ ήηαλ πνιηηηθό θέληξν ησλ Ιώλσλ θαη ε ηέιεζε κηάο ζξεζθεπηηθήο γηνξηήο ζε έλα ηέηνην θέληξν δείρλεη μεθάζαξα όηη ε ιαηξεία ησλ Θεώλ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ θαη πσο ππήξρε έλαο αδηάζπαζηνο δεζκόο κεηαμύ πνιηηώλ. ηελ Σίξπλζα θαη ηελ Κξήηε. ελώ Παληώληα γηνξηάδνληαλ θαη ζηή ΢κύξλε όπνπ ε γηνξηή πεξηειάκβαλε θαη αγώλεο. ήηαλ Ισληθή γηνξηή θαη ηεινύληαλ ζην Παληώληνλ* ηεο Πξηήλεο. Σα Σαύξεηα ήηαλ γηνξηή ησλ Θεζζαιώλ ηελ 8ε ηνπ κελόο Εξκαίνπ θαη πεξηειάκβαλε ζπζίεο ηαύξσλ πξνο ηηκή ηνπ Θενύ. ηξηγπξίδνληαο ηνλ ηαύξν.2 ΠΑΝΙΩΝΙΑ. νηθηζηή ηεο Μηιήηνπ. ελώ ηαπξνθαζάξςηα γηνξηάδνληαλ θαη ζηε ΢κύξλε. ΢ηα Σαπξνθαζάξςηα ζηε Κξήηε ηέζζεξεηο άλδξεο . έλαο από απηνύο πξνζπαζνύζε λα αλέβεη ζηε ξάρε ηνπ δώνπ θαη θξαηώληαο ηα θέξαηα ηνπ εθηεινύζε δηάθνξεο αθξνβαηηθέο αζθήζεηο. Σα Παληώληα ήηαλ γηνξηή πνπ πεξηειάκβαλε ζπζίεο θαη ζεζκνζεηήζεθε από ην Νεηιέα.θαη γπλαίθεο -θξαηνύζαλ μύιηλα ξόπαια θαη. σο Θενύ ηεο πγξαζίαο θαη ηεο βιάζηεζεο. Σα Σαπξνθαζάξςηα γηνξηάδνληαλ θαη απηά ζηε Θεζζαιία πξνο ηηκή ηνπ Θενύ. ΠΟ΢ΕΙΔΕΑ.

Ήηαλ ζύκβνιν επθνξίαο θαη ήηαλ αθηεξσκέλν ζηελ Αζελά. πνπ ήηαλ θιάδνο ειηάο. Μεηά αθνινπζνύζαλ επραξηζηίεο πξνο ην Θεό γηα ηελ αθζνλία ησλ θαξπώλ. κέξνο ησλ νπνίσλ πξόζθεξαλ ζηνλ Απόιισλα. ζε αλάκλεζε ηεο επεξγεζίαο ηνπ πξνο ηελ αλζξσπόηεηα θαη δείγκα επγλσκνζύλεο πξνο απηόλ. ελώ ζπγρξόλσο ςάιινληαλ θαη ύκλνη. εθηόο ηνπ αριαδηνύ θαη ηνπ κήινπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο γηνξηήο θεξόηαλ άζβεζην ππξ από ηνλ Κεξακεηθό ζηελ Αθξόπνιε. Η γηνξηή ζπλερηδόηαλ κε ηελ κεηαθνξά ηεο "ειρεσιώνης". ΠΥΑΝΕΨΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΛΓΕΙΊ ΝΙΑ Γηνξηέο πξνο ηηκή ηνπ Απόιισλνο ζηε Αζήλα ηελ 7ε ησλ κελώλ Ππαλεςηώλνο θαη Μεηαγεηηληώλνο αληίζηνηρα. ηνλ Απόιισλα θαη ηηο Ώξεο. Επίζεο πε- . όζπξηα θαη ιαραληθά. ν νπνίνο ζηνιηδόηαλ κε ηνπο πξώηνπο εκθαληδόκελνπο θζηλνπσξηλνύο θαξπνύο. δειαδή Κύακνο.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τα Πξνκήζεηα ήηαλ αζελατθή γηνξηή πξνο ηηκή ηνπ Πξν-κεζέσο. επεηδή ηελ εκέξα εθείλε νη ζξεζθεπηέο έηξσγαλ θπάκνπο. Οη ηεξείο θξεκνύζαλ ηελ "εηξεζηώλε" ζηηο ζύξεο ησλ Ναώλ. γηα λα επραξηζηήζνπλ ηνπο Θενύο γηα ηε γνληκόηεηα θαη γηα λα ηνπο παξαθαιέζνπλ λα είλαη παξόκνηα θαη ζην επόκελν έηνο. θαηεηίζεην ζηελ Αθξόπνιε θαη θνβόηαλ από ηηο Ιεξέο ειηέο ηεο Αθαδεκίαο θαηά ηα Παλαζήλαηα θαη αλεβηβάδεην παλεγπξηθώο ζηελ Αθξόπνιε. Η νλνκαζία ηεο γηνξηήο ησλ Ππαλεςίσλ πξνέξρεηαη από ηε ιέμε πύαλνο. Η "εηξεζηώλε" πξνο ηηκή ηεο Αζελάο.

δειαδή παηδηά πνπ είραλ ζηε δσή θαη ηνπο δύν γνλείο. Τν πξόγξακκα ησλ Ππζίσλ. ν νπνίνο ήηαλ επηθνιπξηθή ξαςσδία πνπ ζπλνδεπόηαλ κε θηζάξα. ζην βσκό ηνπ νπνίνπ αλαπέκπνληαλ δεήζεηο θαη πξνζθέξνληαλ ζπζίεο. ηα νπνία θξαηνύζαλ "εηξε-ζηώλε" θαη ηελ θξεκνύζαλ άλσ ηεο ζύξαο ησλ νηθηώλ ηνπο. Ο κνπζηθόο αγώλ πεξηειάκβαλε αθόκε ηνλ "ανλητικό". πεξηειάκβαλε κνπζηθό αγώλα θηζαξσδίαο. θαηέβαδαλ ηελ παιηά θαη ηελ έθαηγαλ. αθνύ ηνπνζεηνύζαλ ηε λέα. Τα Μεηαγείηληα γηνξηάδνληαλ πξνο ηηκή ηνπ Απόιισλνο Μεηαγεηηλίνπ. από ηα ζθάγηα πνπ νδεγνύλην γηα ηε κεγάιε ζπζία. όπνπ θαη έκελε εθεί κέρξη ηεο ίδηα κέξα ηνπ λένπ έηνπο νπόηε. ζηνπο Δειθνύο αλά πεληαεηία. πνπ παξαζηέθεη ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο γείηνλεο θαη ζηηο κεηνηθεζίεο. από αληηπξνζώπνπο ησλ δηαθόξσλ πόιεσλ θαη ζξεζθεπηέο θαη ηέινο. ΠΥΘΙΑ Τα Πύζηα γηνξηάδνληαλ από ηελ 7ε σο ηελ 11ε ηνπ κελόο Ηξαθιείνπ πξνο ηηκή ηνπ Πύζηνπ Απόιισλνο. κέζσ ηεο Ιεξάο Οδνύ.2 ξηθέξνληαλ ζηελ πόιε "αμυιθαλείς". κνπζηθή ζύλζεζε πνπ εθηειείην κόλν . Τν ζέκα ηνπ ήηαλ ε λίθε ηνπ Απόιισλνο θαηά ηνπ Πύζσλνο θαη ν πςίθσλνο θηζαξσδόο ήηαλ ληπκέλνο κε κεγαινπξέπεηα. ζην Ιεξό πνπ ιεγόηαλ "Πσθώς". ζηνλ λαό ηνπ Απόιισλνο. Η πνκπή κεηέβαηλε ζε παξάηαμε. Η εθηέιεζε ησλ Ππζηθώλ αγώλσλ άξρηδε θαη έιεγε κε δηάθνξεο ηεξνπξαμίεο. Απηή ηεο ελάξμεσο ήηαλ επηβιεηηθή θαη πεξηειάκβαλε επίζεκε πνκπή πνπ απνηειείην από ηελ Ακθηθηπνλία κε ηηο ηεξέο ζεσξίεο ηεο.

Τν ηέηαξην ιεγόηαλ "ζπον-δείον" θαη εμπκλνύζε ηε λίθε ηνπ Απόιιωλνο. νη αζιεηέο πξόζθεξαλ ζπζία ζηνλ ήξωα Εύδξνκν. Τν έπαζιν ηωλ αγώλωλ ήηαλ ζηεθάλη από θιάδν δάθλεο. ηελ δεύηεξε. . Τν ηξίην κέξνο ιεγόηαλ "ιαμβικό" θαη πεξηέγξαθε ηνλ αγώλα θαη ηελ αγωλία ηνπ Πύζωλνο. ηξίηε θαη ηέηαξηε νη γπκληθνί θαη ηελ πέκπηε νη ηππηθνί αγώλεο. δξακαηηθνύο. Όινη νη γπκληθνί αγώλεο δηεμάγνληαλ ζην ζηάδην θαη πξν ηεο ελάξμεωο ηωλ αγώλωλ. ζην Ιεξό θνληά ζην ζηάδην. ην ζξηακβεπηηθό άζκα ηνπ Θενύ. γπκληθνύο θαη ηππηθνύο αγώλεο. Τν πξώην κέξνο ιεγόηαλ "πείρα" θαη πεξηέγξαθε ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ Θενύ πξνο πάιε. Ο Ππζηνλίθεο είρε ην δηθαίωκα λα εγείξεη ζηνπο Δειθνύο ην άγαικα ηνπ. Σηελ απιωδία.1 από απιεηή θαη ηελ "ασλωδία". ηνλ νπνίν έθνβε από ηελ Ιεξά Δάθλε ηεο θνηιάδνο ηωλ Τεκπώλ "αμθιθαλής παις". ελώ ην ζέκα ήηαλ πάιη ε εμύκλεζε ηεο πάιεο ηνπ Απόιιωλνο κε ηνλ Πύζωλα. Τν πέκπην ιεγόηαλ "καηατόρεσζις" θαη ήηαλ ν ληθεηήξηνο παηάλ. ελώ δηαηξείην ζε πέληε κέξε. κεηείραλ ν ηξαγνπδηζηήο (απιωδόο) θαη ν απιεηήο. άζκα κε ηε ζπλνδεία απινύ. Επίζεο ηα Πύζηα πεξηειάκβαλαλ πνηεηηθνύο. Η κνπζηθή ηνπ ήηαλ πεξηγξαθηθή θαη κηκεηηθή. Τν πξόγξακκα ηωλ Ππζηθώλ αγώλωλ δηεμαγόηαλ ωο εμήο : ηελ πξώηε κέξα ν κνπζηθόο αγώλ. Τν δεύηεξν ιεγόηαλ "καηακελενζμός" θαη πεξηέγξαθε ηελ πξόθιεζε ηνπ Θενύ πξνο ηνλ Πύζωλα. ζε αλάκλεζε ηνπ ζξηάκβνπ ηνπ.

Τα Καξπάηεηα ήηαλ αγξνηηθή γηνξηή πξνο ηηκή ηεο Καξπά-ηηδνο Αξηέκηδνο ζηηο Καξλέο ηεο Λαθωλίαο θαη ε γηνξηή πεξηειάκβαλε ρνξνύο παξζέλωλ. αθνύ εθηεινύζαλ αλαπαξάζηαζε ηνπ αγώλνο. Από εθεί έπαηξλε ηελ Ιεξά Δάθλε ηελ νπνία κεηέθεξε ζηνπο Δειθνύο κε πνκπή. πνπ βξηζθόηαλ θνληά ζηα ηέικαηα ηεο Φνηβαίαο ιίκλεο. Τα Σεπηήξηα γηνξηάδνληαλ θάζε ελλέα έηε ζε αλάκλεζε ηνπ αγώλνο κεηαμύ Απόιιωλνο θαη Πύζωλνο. . ΢ΩΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΤΜΕΝΙΑ Τα Σεπηήξηα. ΢ΕΠΣΗΡΙΑ. κνπζηθνύο θαη ηππηθνύο. Τα Σωηήξηα γηνξηάδνληαλ πξνο ηηκή ηνπ Ππζίνπ Απόιιωλνο άιια θαη ηνπ Δηόο Σωηήξνο ζε αλάκλεζε ηεο ζωηεξίαο ηεο Ειιάδνο από ηελ επηδξνκή ηωλ Γαιαηώλ ην 279 ηεο αξραίαο ρξνλνιόγεζεο. Σηε ζπλέρεηα ν ππνδπόκελνο ηνλ Απόιιωλα πήγαηλε κε ηνπο ζπλνδνύο ηνπ ζηα Τέκπε γηα λα θαζαξζεί από ηνλ θόλν. Η γηνξηή πεξηειάκβαλε αγώλεο γπκληθνύο.2 ΢ΑΡΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΤΑTΕΙΑ Τα Σαξώληα θαη ηα Καξπάηεηα ήηαλ γηνξηέο πξνο ηηκή ηεο Αξηέκηδνο. Τέινο ηα Επκέληα πεξηειάκβαλαλ ιακπαδεδξνκία απ' ην Γπκλάζην ωο ην βωκό ηνπ Θενύ. Οη ζξεζθεπ-ηέο θαηαζθεύαδαλ νκνίωκα ηεο θαιύβαο ηνπ Πύζωλνο θαη. ηα Σωηήξηα θαη ηα Επκέληα ήηαλ γηνξηέο ηωλ Δειθώλ πξνο ηηκή ηνπ Απόιιωλνο. έθαηγαλ ηε θαιύβα κε δάδεο ρωξίο λα κηιά θαλείο. Τα Σαξώληα γηνξηάδνληαλ πξνο ηηκή ηεο Σαξωλί-αο Αξηέ-κηδνο ζηελ Τξνηδήλα ζην Ιεξό ηεο.

1 ΢ΚΙΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΕΝ ΟΙΚΟΙ΢ Σα ΢θηξνθόξηα γηνξηάδνληαλ πξνο ηηκή ηεο Αζελάο ΢θη-ξάδνο {ζηην οποία ήηαν αθιερωμένος ολόκληρος ο μήνας) ηεο Δήκεηξνο. κε ηελ νπνία γηλόηαλ πεξηθνξά ηνπ "ζκιαδείον" ηχ\ς Θεάο. ΢Ω΢ΙΠΟΛΕΙΑ Σα ΢ωζηπόιεηα ήηαλ γηνξηέο πξνο ηηκή ηνπ Δηόο ζηε Μαγλεζία ηνπ Μαηάλδξνπ ηελ επνρή ηνπ ζεξηζκνύ. Η πνκπή μεθηλνύζε από ηελ Αθξόπνιε θαη θαηέιεγε ζην πξνάζηεην ηωλ Αζελώλ πνπ ιεγόηαλ ΢θίξν θαη βξηζθόηαλ ζηελ Ιεξά Οδό. ΢ηελ ζπλέρεηα ζπζίαδαλ ην δών θαη νξγάλωλαλ ζπκπόζην όπνπ έηξωγε όιε ε πόιε ην ζπ- . ηεο Πεξζεθόλεο θαη ηνπ Πνζεηδώλνο Φπηαικίνπ ηελ 12ε ηνπ κελόο ΢θηξνθνξηώλνο. δειαδή ην δέξκα θξηνύ πνπ είρε ζπζηαζηεί ζην όλνκα ηνπ. ην νπνίν πξνζηάηεπε ηνπο αγξνύο θαη ηελ πόιε από ην ζεξηλό θαύζωλα θαη εμαζθάιηδε έηζη ηελ επθνξία ηεο γεο. Εθηόο ηνπ ζθηαδείνπ νη ζξεζθεπηέο κεηέθεξαλ θαη ην "κώ-διον" ηνπ Μεηιηρίνπ Δηόο. Η "Εηξήλε ελ νίθνηο" γηνξηαδόηαλ ηελ 16ε ηνπ κελόο Εθα-ηνκβαηώλνο θαη πεξηειάκβαλε πξνζθνξέο θαξπώλ θαη αλζέωλ ζηε Θεά Αζελά γηα λα παξέρεη εηξήλε θαη επηπρία ζηελ νηθία. γηα λα εμαζθαιηζηεί θαη ηνύηνπ θαη ηωλ άιιωλ Θεώλ ε επκέλεηα ππέξ ηεο πόιεωο πξνο απνηξνπή ηνπ ππεξβνιηθνύ θαύζωλνο θαη ηωλ δεκηώλ ζηελ παξαγωγή. Οη ζξεζθεπηέο θαζηέξωλαλ έλαλ ηαύξν κε ιακπξέο ηειεηέο ζηελ αξρή ηεο ζπνξάο θαη ε θαζηέξωζε απηή ηνπ ηαύξνπ είρε ηελ νλνκαζία "Αλάδεημηο". Η γηνξηή πεξηειάκβαλε πνκπή.

2

ζηαζκέλν Ιέξεην, ελώ πξηλ ηε ζπζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
επίθιεζεο ηνπ Δηόο ν Κήξπθαο έθαλε επρέο γηα ηελ επεκεξία ηεο
πόιεωο.

ΣΙΘΕΝΙΔΑ ή ΣΙΘΗΝΙΔΑ
Γηνξηή ηωλ ΢παξηηαηηζζώλ ζηηο Ακπθιέο, πξνο ηηκή ηεο
Κνξπζαιίαο Αξηέκηδνο. ΢ύκθωλα κε ηελ ηνπηθή παξάδνζε, ε
Κνξπζαιία Άξηεκηο ήηαλ ηξνθόο ηνπ Δηνλύζνπ θαη γη απηό ε γηνξηή
αλήθε ζηηο ηξνθνύο ηωλ παηδηώλ (ηηζήλαη). Η γηνξηή πεξηειάκβαλε
ζπζία ρνίξωλ, θύθιηνπο ρνξνύο, εδνληθά άζκαηα, θαιινθνξία από
γπλαίθεο πξνζωπηδνθόξνπο (Κνξπζάιηα) θαη ζπκπόζηα. Η γηνξηή
θνξπθωλόηαλ, κε ηελ παξνπζίαζε ηωλ αξζεληθώλ παηδηώλ ηωλ
΢παξηηαηώλ από ηηο ηξνθνύο ηνπο, κπξνζηά ζην άγαικα ηεο ζεάο
θαη ζηελ Αξρηέξεηά ηεο γηα λα ηα επινγήζεη ζην όλνκα ηεο Αξηέκηδνο.

ΑΛΛΕ΢ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΕ΢
Εθηόο από ηηο γηνξηέο, ην αξραηόηξνπν έζνο ηωλ πξνγόλωλ καο,
πεξηειάκβαλε θαη δηάθνξεο ηεξνπξαμίεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην
γάκν, ην ζάλαην, ηελ αξρή ηνπ ρξόλνπ, ηθεζίεο θαη καδί κε ηα
Μπζηήξηα, πνπ δελ ζα εμεηαζηνύλ θαζόινπ ζε απηή ηε κηθξή
κειέηε, κηάο θαη ην ζέκα έρεη ηεξάζηηεο πξνεθηάζεηο πνπ ρξήδνπλ
μερωξηζηήο κειέηεο, απνηεινύζαλ ηελ πεκπηνπζία ηνπ Ειιεληθνύ
πνιηηηζκνύ, αθνύ ηα ΠΑΝΣΑ, όινη νη ζεζκνί, ηα ήζε, ηα έζηκα,
αθόκα θαη απηή ε ίδηα ε ΠΟ-ΛΙ΢, ήηαλ απόξξνηα ηεο έλλνηαο ηνπ
ΙΕΡΟΤ, όπωο ηελ αληη-

1

ιακβάλνληαλ νη έλζενη θαη θηιόζενη πξόγνλνη καο θαη όρη ην
αληίζηξνθν, όπσο κεξηθά πνλεξά θαη αλειιήληζηα κπαιά ππνζηεξίδνπλ.
α) Έηζη ινηπόλ ηα "Γηαβαηήξηα" ήηαλ ζπζίεο, νη νπνίεο
ηεινύληαλ ζηηο εθζηξαηείεο πξηλ γίλεη ε έμνδνο από ηα όξηα ηεο
πόιεσο. Δπίζεο ηεινύληαλ πξνο ηηκή ηεο Αζελάο θαη ηνπ Γηόο, κε
θσηηά πνπ κεηαθεξόηαλ από ππξθόξν θαη ήηαλ παξκέλε απ' ην
Ναό ηνπ Αγήηνξνο Γηόο. Όκνηεο ζπζίεο ηεινύληαλ θαη από ηνπο
ζηξαηεγνύο, θαηά ηε δηάβαζε ησλ πνηακώλ ζηε δηάξθεηα ηεο
εθζηξαηείαο, πξνο εμηιέσζε ηνπ πνηακίνπ Θενύ.
β) Τα "Δμηηήξηα", ήηαλ ζπζία ηελ νπνία ηεινύζαλ νη Αζελαίνη
έθεβνη κεηά ηε ιήμε ηεο εθπαηδεύζεσο ηνπο. Δμηηήξηα ζπζία
ηεινύζαλ θαη νη άξρνληεο όηαλ θαηέζεηαλ ηελ αξρή θαη παξέδηδαλ
ηελ εμνπζία*.
γ) Η "Δηζηηήξηνο Θπζία", εηειείην ζηελ αξρή ηνπ λένπ έηνπο
θαη θαηά ηελ αλάιεςε αμηώκαηνο. Δπίζεο νη άξρνληεο ηεο Αζήλαο,
όηαλ αλαιάκβαλαλ ηα θαζήθνληα ηνπο, ηεινύζαλ ηα "Δηζηηήξηα"
πξηλ από ηε ζύλνδν ηεο Βνπιήο, ζην όλνκα ησλ Βνπιαίσλ Θεώλ
Γηόο θαη Αζελάο.
δ) Τα "Δπηδεκία" ήηαλ επραξηζηήξηνο ζπζία, ηελ νπνία ηεινύζε
ν ηαμηδηώηεο κεηά ηελ αίζηα άθημε ηνπ, αθνύ πξηλ ηελ αλαρώξεζε
ηνπ είρε απεπζύλεη δέεζε πξνο ηνπο ελόδηνπο Θενύο, νη νπνίνη
πξνζηάηεπαλ ην δξόκν.
ε) Τα "Δπηκήληα Ιεξά", ήηαλ ζπζίεο πνπ γίλνληαλ θάζε
λνπκελία γηα λα θπιίζεη νκαιά ν κήλαο.

* Αθνξά ηελ παξάδνζε πνιηηηθώλ αμησκάησλ κε θαζνξηζκέλε εκεξνκελία
ιήμεο, θαη δελ έρεη ηελ ζεκεξηλή ζεκαζία πνπ απνδίδνπκε ζηελ ιέμε, αθνύ ην
πξνγνληθό Πνιηηεηαθό ζύζηεκα ηεο αληηεμνπζηαζηηθήο Βνπιεθόξνπ Αγνξάο δελ
δερόηαλ θακκηά εμνπζία επίγεηα ή επνπξάληα.

2

ζη) Τα 'Έπηλίθηα" ήηαλ επραξηζηήξηεο ζπζίεο γηα θάπνηα λίθε.
Μεηά ηε ζπζία αθνινπζνύζε γηνξηή θαη εζηίαζε ησλ
ζπκ-κεηαζρόλησλ ζηε ζπζία.
δ) Οη "Καηαξρέο" ήηαλ ζπζίεο ή ζπνλδέο, νη νπνίεο πξνζθέξνληαλ ζηελ αξρή κεγάιεο δεκόζηαο ή ηδησηηθήο επηρείξεζεο,
όπσο ε θήξπμε πνιέκνπ, ε ηέιεζε γάκνπ, ε αλαρώξεζε γηα ηαμίδη
θ.η.ι. Οη Καηαξρέο ήηαλ ηθεηήξηεο ζπζίεο κε παλεγπξηθό
ραξαθηήξα.
ε) Τα "Δλαγίζκαηα" ηεινύληαλ πξνο ηηκή ησλ λεθξώλ ηελ 3ε, 9ε
θαη 30ε εκέξα από ηελ κέξα ηνπ ζαλάηνπ. Γηαθξίλνληαλ ζηηο
"αηκαθνπξίεο", πνπ πεξηειάκβαλαλ ζπζία δώνπ, θαη ζηηο "ρνέο" πνπ
είλαη κίγκα από λεξό, κέιη, θαη γάια όπνπ ρύλεηαη πάλσ ζηνλ ηάθν.
Αλάινγα κε ηε κέξα πνπ ηεινύληαλ, νλνκάδνληαλ "ηξίηα", "έλαηα"
θαη "ηξηαθάο". Οη αηκα-θνπξίεο είραλ σο εμήο : έπαηξλαλ έλα δών
θαη ηνπ έθνβαλ ην ιαηκό θαηά ηέηνην ηξόπν, ώζηε ην αίκα λα ηξέρεη
κέζα ζε απιάθη πνπ είραλ ζθάςεη γύξσ από ηνλ ηάθν ή ην βσκό
ηνπ λεθξνύ.
ζ) Η "εθθνξά" ήηαλ κία από ηηο ηξεηο θάζεηο ηεο θεδείαο. Η
πξώηε ιεγόηαλ "πξόζεζηο" θαη ε ηξίηε "ηαθή". Από ηε ζηηγκή ηνπ
ζαλάηνπ νη ζηελνί ζπγγελείο έθιεηλαλ ηα κάηηα ηνπ λεθξνύ θαη
έδελαλ ηα ζαγόληα ηνπ κε ηαηλία (πεξηγλαζίδα) γηα λα ζπγθξαηείηαη
θιεηζηό ην ζηόκα, όπνπ ηνπνζεηνύζαλ λόκηζκα. Ο λεθξόο
πιελόηαλ κε αξώκαηα, πεξηβαιιόηαλ από ηαηλίεο θαη ηνλ ηύιηγαλ
κε θαζαξό ζεληόλη, ελώ ηνπο λεθξνύο έθεβνπο ηνπο ηύιηγαλ κε
ριακύδα. Τν πξόζσπν ηνπ λεθξνύ παξέκελε αζθεπέο, εθηόο αλ
ήηαλ παξακνξθσκέλν. Τνλ ζηεθάλσλαλ κε άλζε θαη ηνπ θνξνύζαλ
ιεπθά ξνύρα. Τνλ ηνπνζεηνύζαλ ζε μύιηλν θξεβάηη πνπ ήηαλ
ζηνιηζκέλν κε άλζε, θιαδηά θαη θνζκήκαηα ηνπ λεθξνύ. Τν θεθάιη
ηνπ ην ζηήξηδαλ ζε πξνζθέθαιν θαη ηα πόδηα ηνπ έδεηρλαλ πξνο

ηνπ νπνίνπ νη αθηίλεο δελ έπξεπε λα πέζνπλ πάλσ ζην λεθξό γηα λα κελ κνιπλζνύλ*. Η εθθνξά γηλόηαλ ην απόγεπκα ηεο εκέξαο ηνπ ζαλάηνπ ή ηελ επνκέλε πξηλ ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ. αλήθνπλ ζηηο νπξάληεο δπλάκεηο. ζην ιεγόκελν "δημόζιο ζήμα". ν Δηόλπζνο θ. θαζώο επίζεο θαη άιιεο ζεόηεηεο όπσο απηή ηνπ Ηιίνπ. Σηε Σπάξηε δελ γηλόηαλ ρξήζε αξσκάησλ θαη θαηά θαλόλα δελ ζπλήζηδαλ πνιιέο πεξηπνηήζεηο ζηνπο λεθξνύο.α. Εμαίξεζε απνηεινύζαλ νη λεθξνί ηνπ πνιέκνπ. Τεινύληαλ αγσλίζκαηα θαη ιακπαδεδξνκίεο ζηελ όδν πνπ έθεξε από ην Δίππιν πξνο ηελ Αθαδεκία. Τν πέλζνο ζηε Σπάξηε δηαξθνύζε 11 κέξεο θαη ηελ 12ε ζπζίαδαλ ζηε Δήκεηξα θαη ηεξκάηηδαλ ην πέλζνο. ε Πεξζεθόλε. ηνπο νπνίνπο αληί γηα ζηλδόλε ηνπο ηύιηγαλ ζε θόθθηλε ριακίδα θαη ηνπο μάπισλαλ πάλσ ζε θιάδνπο ειηάο. ζε ρώξν δειαδή όπνπ βαζηιεύεη ε αζαλαζία θαη δελ έρνπλ ζρέζε κε ην εμειηθηηθό πιαίζην όπνπ βξίζθεηαη ε γε θαη νη θάηνηθνη ηεο. Έμσ από ηελ ζύξα ηεο απιήο ηνπνζεηνύζαλ αγγείν κε λεξό. Γη' απηό ήηαλ απαγνξεπκέλε ε ηαθή λεθξώλ δίπια ή κέζα ζηα Ιεξά ησλ Οιπκπίσλ θαη ησλ Οπξαλίσλ Θεώλ. Με ην λεξό απηό πιέλνληαλ όζνη έβγαηλαλ έμσ από ην ρώξν όπνπ βξηζθόηαλ ν λεθξόο. Τν θέξεηξν ην θξαηνύζαλ ηέζζεξεηο ζπγγελείο ή κεηαθεξόηαλ πάλσ ζε άκαμα. . ε νπνία ζύξνληαλ από δύν άινγα. η) Τα "επιηάθια" ηεινύληαλ θάζε ρξόλν πξνο ηηκή ησλ πεζόλησλ ππέξ παηξίδνο. ην νπνίν έθεξλαλ από γεηηνληθή νηθία θαη νλνκαδόηαλ "αξδάλην". * Οη Οιύκπηνη. Τεο εθθνξάο πξνεγείην ε "εγχνηρίζηρια" πνπ θξαηνύζε ρύηξα από ηελ νπνία έξηρλε θαηά δηαζηήκαηα κύξα πάλσ ζηνλ λεθξό. ν Πάλ. Σηελ Αζήλα ην πέλζνο δηαξθνύζε 30 εκέξεο. αθνύ ε ύπαξμε λεθξνύ εκπόδηδε ηελ θαζαξόηεηα ηνπ Αηζέξνο θαη ηελ επαθή ησλ ζξεζθεπηώλ κε ηνπο Θενύο.1 ηε ζύξα ηνπ δσκαηίνπ. Με ην ζάλαην ζρεηίδνληαη άιιεο ζεόηεηεο πνπ είλαη αξκόδηεο λα πξνσζήζνπλ ην εμειηθηηθό ζρέδην ηνπ πιαλήηε καο όπσο ν Πινύησλ.

ελώ ζπγρξόλσο ε λύθε αθηέξσλε ζ' απηνύο έλα κέξνο απ' ηα καιιηά ηεο. δειαδή ζπζίεο όπνπ ε λύθε αλέβαηλε ζηελ Αθξόπνιε καδί κε ηνπο γνλείο ηεο.Ill ηα) To "περίδειπνο" ήηαλ δείπλν πξνο ηηκή ηνπ λεθξνύ ζηνπο ζπγγελείο θαη θίινπο ηνπ. Τν ινπηξό γηλόηαλ κεηά ηε δύζε ηνπ ειίνπ θαη έθιεηλε ηα πξναύιηα πνπ ηεινύληαλ ηελ παξακνλή ηνπ γάκνπ. Αθνινπζνύζε ζπκπόζην όπνπ έπαηξλαλ κέξνο νη πξνζθεθιεκέλνη. Γηλόηαλ ελλέα κέξεο κεηά ηελ ηαθή ζην ζπίηη ηνπ λεθξνύ ή ζηελνύ ζπγγελή ηνπ θαη κλεκνλεπόηαλ ν λεθξόο. Μεηά αθνινπζνύζαλ ηα "πξναύιηα" ηα νπνία ήηαλ νη γεληθέο πξνεηνηκαζίεο ηνπ γάκνπ. δείγκα εππνξίαο θαη εύζπκνπ βίνπ. Τελ πνκπή απνηεινύζαλ ζπγγελείο θαη θίινη. Αθνινπζνύζε ε "ινπηξνθνξία". δάθλεο θαη κύξησλ. ε κεηέξα ηνπ ηελ ππνδερόηαλ κε δάδεο θαη όινη πξόζθεξαλ ζην δεύγνο ζύθα. Δηόο. Η λύθε ήηαλ ληπκέλε κε πνιπηέιεηα. Οη γπλαίθεο θάζνληαλ μερσξηζηά από ηνπο άλδξεο . γηα λα δεηήζεη ηελ εύλνηα ησλ γακήιησλ Θεώλ. Εθεί ε κειιόλπκθε εγθαηέιεηπε ηνλ άγακν βίν κε ηελ αθηέξσζε ησλ παηδηθώλ αζπξκάησλ. έςαιιαλ κε ζπλνδεία απινύ ηνλ πκέλαην θαη ρόξεπαλ. πνπ απνηεινύζαλ θαη ηνπο απηόπηεο κάξηπξεο ηνπ γάκνπ. θνξνύζε πέπιν θαη δηάδεκα. Πξηλ ην γάκν γίλνληαλ ηα "πξνγάκεηα" ή "πξνηέιεηα". ηβ) Οη Γάκνη γίλνληαλ ηνλ κήλα Γακειηώλα θαη ζπλήζσο κε ηελ παλζέιελν. γηλόηαλ ζπζία ζηνπο γακήιηνπο Θενύο θαη ζρεκαηηδόηαλ ε λπθηθή πνκπή πνπ πήγαηλε ζηελ νηθία ηνπ γακπξνύ. Όηαλ έθηαλαλ ζηελ νηθία ηνπ γακπξνύ. Μεηά ηνλ ζηνιηζκό. δειαδή κπάλην ηνπ γακπξνύ θαη ηεο λύθεο κε λεξό πνπ πξνεξρόηαλ από ηελ ελ-λεάθξνπλε Καιιηξόε πεγή ηνπ Ιιηζζνύ. Ήξαο θαη Αξηέκηδνο. νη νπνίνη είραλ αλακκέλεο δάδεο. Τελ άιιε κέξα νη νηθίεο ησλ κειινλύκθσλ ζηνιίδνληαλ κε ζηεθάληα ειηάο.

Μπαίκμκηαξ ζημ κοθζηό εάθαιμ. Μεηά μ βαιπνόξ πνόζθενε ηα ακαηαθοπηήνζα δώνα ηαζ βζκόηακ μ βάιμξ. δδθαδή δ απμηάθορδ ημο πνμζώπμο ηδξ κύθδξ. Κθεζκόηακ ζημ εάθαιμ ημ γεύβμξ ηαζ έλς από αοηόκ. θέβμκηακ "αποκοιμηηικά" ηαζ ηναημύζακ ςξ ηα ιεζάκοηηα ηαζ άθθα ηα ηναβμοδμύζακ ημ πνςί ηαζ θέβμκηακ "ηης εγέρζεως".1 ιαγί ιε ηδ κΰθδ πμο ήηακ αηόιδ ηαθοιιέκδ ιε ημκ πέπθμ. Μεηά ηδκ εζηίαζδ. . δ εονςνόξ πνόζθενε ζημοξ κεόκοιθμοξ βθοηό ηοδώκζ. Τδκ άθθδ ιένα μζ κεόκοιθμζ. βίκμκηακ ηα "ακαηαθοπηήνζα". ζύιαμθμ "ηης εζής ηδείας και εσαρέ-ζηον ασηών ζσνομιλίας". πμνόξ πανεέκςκ ηναβμοδμύζε ημκ οιέκαζμ ηαζ ηα επζεαθάιζα άζιαηα. Από αοηά άθθα ηα ηναβμοδμύζακ ημ ανάδο. δέπμκηακ δώνα από ημοξ θίθμοξ (επαύθζα) ηαζ ημ όθμ ηοπζηό έηθεζκε ιε ημζκέξ εοζίεξ ημο γεύβμοξ πνμξ ημοξ βαιήθζμοξ Θεμύξ.

ακηζιεηςπίγμοκ από ηδ ιζα ημοξ ζανδημθόνμοξ ιμοζμοθιάκμοξ πμο εέθμοκ κα ημοξ αθακίζμοκ επεζδή είκαζ "άπζζημζ" (ηαθίν) ηαζ από ηδκ άθθδ ηδκ πμθύ δζηή "ιαξ" ιαονμθμνειέκδ θαίθαπα. ιε ημκ ηνόπμ γςήξ ηαζ ζηέρδξ ημοξ! Ζώκηαξ ηονζμθεηηζηά ακάιεζα ζηδκ Σηύθα ηαζ ηδκ Χάνοαδδ. [Ζεο πάηεν.. πμο πάζπμοκ από μθμζπενή έθθεζρδ ηαοηόηδηαξ ηαζ πμο "οπεναζπίγμκηαζ" ηδκ Μαηεδμκία. ηαζ άθθα ηαναιπζκάηα μλύιςνα. ιε. "επζπεζνήιαηα" (!!!) ημο ηύπμο "εθθδκμ" πνζζηζακζηόξ "πμθζηζζιόξ".. λειπνμζηζάγμοκ ιε αοηό ημκ ηνόπμ ηάπμζμοξ. άθεξ αοημίξ. πμο ζηδκ εζζαβςβή ημο αζαθίμο ημο "The age of Fable". ζακ ημκ αιενζηακό ζοββναθέα Thomas Bulfinch (1796 -1897). πμο λαθκζηά ακαηάθορε όηζ ηάπμο εηεί ζηα αάεδ ηδξ Αζίαξ έπμοκ λειείκεζ ηάπμζμζ "πθακδιέκμζ" πμο δεκ έπμοκ θμοζηεί ζημ "ακέζπενμ θςξ ηδξ ενήιμο" πμο ιαξ ηόιζζε μ δοζαββεθζζηήξ Σαμύθ / Σαύθμξ ή Παύθμξ . Ονεμδμλία. ηδ ζηζβιή πμο δεκ έπεζ εηδόζεζ αηόια ημ "Εθθδκζηό" ηνάημξ ημοξ ανπαίμοξ ζοββναθείξ. Σοβπνόκςξ αάγμοκ ηα δύμ πόδζα ζε έκα παπμύηζζ ζημοξ κεμέθθδκεξ νςιζμύξ. μο βαν μίδαζζ ηζ βνάθμοζζ!].2 ΕΠΙΜΕΣΡΟ: ΟΙ ΓΙΟΡΣΕ΢ ΣΩΝ ΚΑΛΑ΢ Ο βνάθςκ εεςνεί οπμπνέςζδ ημο κα ακαθενεεί ηαζ ζηζξ βζμνηέξ ηςκ Εθθήκςκ Δςδεηαεεσζηώκ Καθάξ ημο Θκδζημύ Καοηάζμο. όηζ "μζ θεβόιεκεξ "Οθύιπζεξ" εεόηδηεξ δεκ έπμοκ ιήηε ηακ έκα γςκηακό άκενςπμ πμο κα πζζηεύεζ ζε αοηέξ".. μζ Καθάξ είκαζ ημ γςκηακό πανάδεζβια ημο ηί ζδιαίκεζ κα είζαζ Έθθδκ Μαηεδώκ. έβναθε βειάημξ ιμκμεεσζηζηή μίδζδ. πμο ζε πείζια ηςκ μπμζδήπμηε πμνκζηώκ ηαζ πμκδνώκ ηαζνώκ ιαξ. Από ηδκ άθθδ πθεονά.. επζιέκμοκ κα δζαηδνμύκ ηδκ ηαοηόηδηα ημοξ.. Τδνώκηαξ ιέπνζ ηεναίαξ ηα Πάηνζα Εζεώηα ηαζ Νμιζγόιεκα ηςκ πνμβόκςκ ιαξ ΑΛΗΘΘΝΩΝ Εθθήκςκ.

Η βζμνηή απμηεθείηαζ από πμνμύξ. . JOSHI Είκαζ δ βζμνηή ηδξ Άκμζλδξ ηαζ δζανηεί δύμ διένεξ. Τα πανάιαηα ηδξ πνώηδξ ιέναξ. εκώ μζ άκδνεξ ανίζημκηαζ ζηδ ιέζδ ημο ζοκμδεύμκηαξ ιε ηύιπακα. επζζηέρεζξ ηαζ ηναβμύδζα. όπμο ανπίγεζ μ πμνόξ. Καζ επεζδή μζ Καθάξ είκαζ μζ αθδεέζηαημζ ηςκ Εθθήκςκ μζ βζμνηέξ ημοξ έπμοκ ζδιακηζηή αανύηδηα. εκώ ηάπμζμζ άθθμζ πμνεύμοκ ιόκμζ ημοξ ηναηώκηαξ ηάπμζμ νααδί ή πέθεηο. ηναηώκηαξ θύθθα ηδξ ζηα πένζα ημοξ. μζ ενδζηεοηέξ ζοβηεκηνώκμκηαζ ζημ Ναό ηδξ Εζηίαξ. Τδκ δεύηενδ ιένα ηδξ βζμνηήξ επακαθαιαάκεηαζ ημ ίδζμ αηνζαώξ ηοπζηό.1 ηαζ ιαξ άκμζλε ηα όιιαηα διώκ ηςκ ηνζζαεθίςκ εζδςθμθαηνώκ. αθμΰ δείπκμοκ ηδκ δζαπνμκζηόηδηα ημο Εθθδκζημύ Έεμοξ ηαζ ηδκ ζύβπνμκδ εηδμπή ημο. εκώ μζ μζημβέκεζεξ αθθάγμοκ δώνα από ηονί ηαζ βάθα. νακηίγμοκ ιε βάθα ηα κεμβέκκδηα ηαζ δμηζιάγμοκ ημ πνώημ ηονί ηδξ πνμκζάξ ιαγί ιε ηδβακίηεξ ηαθαιπμηάθεονμο. ηδκ 14δ ηαζ 15 "Μαίμο". Τα κεανά ημνίηζζα ιαγεύμοκ ηα πνώηα θμοθμύδζα ηδξ πνμκζάξ. Οζ βοκαίηεξ ηναηζμύκηαζ από ηδ ιέζδ ζπδιαηίγμκηακ έκα ιεβάθμ ηύηθμ. Η πνώηδ ιένα ηδξ βζμνηήξ ηθείκεζ ιε εοπανζζηήνζμοξ ύικμοξ πνμξ ηδκ ηανοδζά πμο ημοξ πανέπεζ ημοξ ηανπμύξ ηδξ. Μεηά πδβαίκμοκ ζηδκ ηεκηνζηή πθαηεία ημο πςνζμύ.

2 Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ Τδκ διένα αοηή μζ βοκαίηεξ πθέκμκηαζ ζημ πμηάιζ. οπό ημ θςξ ημο θεββανζμύ. εκώ μζ βοκαίηεξ πενκμύκ ιέζα από ηα πςνάθζα ιε ηα ηαθαιπόηζα. . Οζ ενδζηεοηέξ ζοβηεκηνώκμκηαζ ζε έκα Ιενό Δάζμξ όπμο πενζιέκμοκ ημοξ αμζημύξ πμο εα βονίζμοκ από ηα αμοκά ημοααθώκηαξ ηονί. δζανηεί δύμ ιένεξ ηαζ πενζθαιαάκεζ πμνμύξ ηαζ ηναβμύδζα. UTCHAL Πνόηεζηαζ βζα ηδκ βζμνηή ζοβημιζδήξ ημο ζζηανζμύ ηαζ ημο ηνζεανζμύ. ιζα δθζηζςιέκδ βοκαίηα ηόαεζ έκα ηαθαιπόηζ. Όθδ αοηή δ βζμνηή ζοκμδεύεηαζ από ηδ ιμοζζηή αοθμύ. θηζαβιέκμο από ημηζάκζ ηαθαιπμηζμύ. Λίβμ πνζκ έπμοκ πνμζθένεζ ρςιί ζημ Ιενό ημο Sajigor. εκώ ιε ηδκ άθζλδ ηςκ αμζηώκ μζ ενδζηεοηέξ ιμζνάγμκηαζ ιεηαλύ ημοξ ηαζ ηνώκε ημ ηαεαβζαζιέκμ ρςιί ηαζ ημ ηονί ηςκ αμζηώκ. Τδ κύηηα. παζβιέκδ από έκα κεανό αμζηό. δ μπμία ηεθείηαζ ζηα ιέζα "Ιμοθίμο". UCHAU To UCHAU βζμνηάγεηαζ ημκ "Αύβμοζημ" πνμξ ηζιή ημο Sajigor (Σάηονμξ). πνάλδ πμο ζδιαημδμηεί ηδκ έκανλδ ηδξ πνώηδξ ζοβημιζδήξ ηδξ πνμκζάξ.

γύξσ. Σ' απηό ην ρνξό αθνύγνληαη κόλν θσλέο δίρσο ζπλνδεία κνπζηθήο. Η γηνξηή αξρίδεη ην κεζεκέξη κε ρνξνύο. αθνύ εηνηκαζηεί ην θξαζί. θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο αλάβνπλ δύν θσηηέο. Σηε ζπλέρεηα όιεο νη γπλαίθεο ελώλνληαη ζε θύθιν θαη κνπξκνπξίδνπλ πνιύ ζηγά έλα ιππεηεξό ζθνπό. ν νπνίνο δηαθόπηεηαη από ηνπο άλδξεο πνπ εηζβάιινπλ ζηνλ θύθιν. κία γηα ηνπο άλδξεο θαη κία γηα ηηο γπλαί- . από ηελ 7ε κέρξη ηελ 22ε "Γεθεκβξίνπ". γίλνληαη κε απηό ζπνλδέο ζηα Ιεξά ησλ Θεώλ.1 PHOOL Η γηνξηή απηή ηειείηαη από ηελ 20ε σο ηελ 25ε "Σεπηεκβξίνπ" θαη ζρεηίδεηαη κε ην κάδεκα ησλ ζηαθπιηώλ θαη ηελ ζνδεηά ησλ θαξπδηώλ. Σηε ζπλέρεηα έλα παξζέλν αγόξη παηάεη ηα ζηαθύιηα κέζα ζηνλ θάδν θαη. Η πξώηε κέξα νλνκάδεηαη SARASSI πνπ ζεκαίλεη "θέξηε ην πεύθν". Πξνο ηα ηέιε "Σεπηεκβξίνπ" ππάξρεη άιιε κία γηνξηή ζπγθνκηδήο ζηαθπιηώλ. ελώ ππό ηνλ ήρν ησλ ηύκπαλσλ ζθπξίδνπλ θαη θσλάδνπλ. ζπζηάδνπλ κηα γίδα θαη ηα ξαληίδνπλ κε ην αίκα ηεο. Τελ ίδηα ζηηγκή 3 γπλαίθεο αγθαιηάδνληαη θαη γπξίδνπλ γύξσ . ελώ νη άλδξεο θσλάδνπλ "ε-η-α" θαη "η-ν" ζην ξπζκό πνπ παίδεη ην ληανύιη θαη ην ηνπκπειέθη. Βάδνπλ θσηηά ζε έλα πεύθν πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηεο γηνξηήο. Τε κέξα απηή ηνπνζεηνύλ ηα ζηαθύιηα ζε κεγάινπο θάδνπο. όπνπ ππνδέρνληαη ην Νέν Έηνο κε ην Χεηκεξηλό Ηιηνζηάζην. CHAUMOS Ο Chaumos (ΚΩΜΟΣ) είλαη ε κεγαιύηεξε γηνξηή ησλ Κα-ιάο θαη δηαξθεί 15 κέξεο.

Οη νηθνγέλεηεο αληαιάζζνπλ κεηαμύ ηνπο έλα δίζθν ηπξί πνπ ζπκβνιίδεη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ελόηεηαο. Οη γπλαίθεο αξρίδνπλ λα ρνξεύνπλ θπθιηθνύο αξγνύο ρνξνύο θαη ςάιινπλ έλαλ ύκλν ελώ δύν λένη άλδξεο ζπάλε ηνλ θύθιν. ελώ ήδε από ην ράξακα κεξηθνί ηππείο έρνπλ αλάςεη θσηηά ζηα Ιεξά. Η δεύηεξε κέξα νλνκάδεηαη Goshtsaras θαη γίλνληαη επηθιήζεηο πξνο ηνπο ζενύο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θνπαδηώλ. Τελ ηξίηε κέξα νη γπλαίθεο πεγαίλνπλ ζην πνηάκη γηα λα επηδηνξζώζνπλ ηα θνξέκαηα ηνπο θαη ηα κηθξά θνξίηζηα ινύδνπλ ηα καιιηά ηνπο. Τόηε νη γπλαίθεο αξρίδνπλ λα θσλάδνπλ. ελώ ζ' αληάιιαγκα παίξλνπλ δαρηπιίδηα. θπλεγνύλ δώα θαη θπθιώλνπλ ηνπο αγξνύο. Μνηξάδνληαη αλακεηαμύ ηνπο ακύγδαια θαη απνμεξακέλα θξνύηα. Οη βνζθνί πεγαίλνπλ ηα θνπάδηα ηνπο θνληά ζηνπο Νανύο. αξρίδνπλ νη ηειεηέο. πξάμε πνπ ζπκβνιίδεη αζθάιεηα . ελώ θαίλε παιηά θαιάζηα πνπ ζπκβνιίδνπλ ηνλ παιηό ρξόλν πνπ θεύγεη. ράληξεο θαη θνζκήκαηα.2 θεο. ελώ ε πέκπηε είλαη κέξα απξαμίαο θαη μεθνύξαζεο. Τελ έθηε κέξα αληηθαζίζηαληαη ζηα Ιεξά νη ηειεηνπξγηθέο απεηθνλίζεηο από ηνπο άλδξεο θαη ηα αγόξηα. Καηά ηελ δηάξθεηα απηώλ ησλ ζηηγκώλ ε κνπζηθή ζηακαηά θαη ζην ζεκείν απηό ηεξκαηίδνληαη νη ηειεηέο ηεο πξώηεο κέξαο. Τελ ηέηαξηε κέξα ηα παηδηά θηηάρλνπλ δώα από ςσκί. θαζώο ηα κηθξά θνξίηζηα θνπβαιάλε θαιάζηα κε ςσκί θαη ηπξί πνπ ηα πξνζθέξνπλ ζηηο παληξεκέλεο αδειθέο. γειώληαο θαη ρνξεύνληαο κε ηα ρέξηα απισκέλα. Η αληαιιαγή ησλ αγαζώλ ζπλερίδεηαη. Τν βξάδπ νη ζξεζθεπηέο ζπγθεληξώλνληαη ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο θνηλόηεηαο θαη κόιηο ζεθώλεη ν Αξρηεξέαο έλα ππξζό από πεύθν. ελώ ζπγρξόλσο πξνζεύρνληαη γηα δηαηήξεζε πγείαο θαη αύμεζε πινύηνπ. Αξρίδεη κία αληαιιαγή ρεηξνλνκηώλ θαη εξσηηθώλ πξνθιήζεσλ.

Οη γπλαίθεο θάλνπλ πξνζθνξέο ζην Ιεξό ηεο Εζηίαο. κήια.Σακάλσλ. ζηαθύιηα. θνινθύζηα. ηα ζθεύε θαη ηα θνζκήκαηα κε εμαγληζκέλν λεξό όπνπ έρεη ζβεζηεί κέζα ηνπ ππξζόο από πεύθν. θξεκκύδηα. ζύκθσλα κε ην ηνπηθό έζνο. αθνύ είλαη ε κέξα ηεο επηζηξνθήο ησλ λεθξώλ πξνγόλσλ θαη ε ζηηγκή ηεο έλσζεο κεηαμύ λεθξώλ θαη δσληαλώλ. πνπ βνήζεζε ηνλ Απόιισλα ζηελ πξώηε ηνπ εκ- . ηα θνξίηζηα καδεύνπλ θαιάκηα από ην πνηάκη θαη θάλνπλ βνύξηζεο πνπ ηηο δηαθνζκνύλ κε θόθθηλεο θισζηέο.1 θαη αθζνλία. ςσκί. Η έλαηε κέξα αθηεξώλεηαη ζηνλ εμαγληζκό ησλ γπλαηθώλ θαη είλαη κέξα έλαξμεο επηαήκεξεο ζεμνπαιηθήο απνρήο. Σηε ζπλέρεηα αλάβνπλ κηα θσηηά από πεύθα ζην Ναό ηνπ Mahandeoc (έλαο ηνπηθόο αγαζνδαίκσλ) θαη κεηά πςώλνπλ έμσ από ηελ θνηλόηεηα έλα κηθξό θξνύξην πνπ ην νλνκάδνπλ ΚΟΤΙΚ θαη ην ππξπνινύλ. Τν πξώην από απηά είλαη ζρεκαηηζκέλν ζε ηξεηο ζειέο ζηήζνπο επεηδή. Καζαξίδνπλ ηα ζπίηηα. κεηά από ζεξνπξγη-θέο επηθιήζεηο ησλ Ιεξέσλ . Πξνζθέξνληαη ξύδη. ε Νύκθε Guli. αριάδηα. Τέινο. θξαζί θαη θνιηέ από ακύγδαια. πνπ ζα πξνζθεξζνύλ ζηνπο ζενύο. Η όγδνε κέξα είλαη κέξα γεληθνύ θαζαξηζκνύ. Τα παξαζθεπαζκέλα ςσκηά είλαη δύν εηδώλ: ην SHISHAO θαη ην KUTURULI. κνύξα. Η έβδνκε κέξα είλαη πνιύ ζεκαληηθή. Γη απηό ην ιόγν πξνεγείηαη εμαγληζκόο ηνπ ρώξνπ κε ηνλ θαπλό αλακκέλνπ πεύθνπ πνπ πξνέξρεηαη από ηνλ θνληηλόηεξν Ναό. ηα ξνύρα. Οη άλδξεο πεγαίλνπλ ζε έλαλ ππαίζξην ρώξν θαη θηηάρλνπλ ςσκί από θαξύδηα θαη ηπξί. ελώ νη ππόινηπνη ζξεζθεπηέο ζπγθεληξώλνληαη ζηνπο Νανύο θαη πεξηκέλνπλ ηελ έιεπζε ησλ λεθξώλ. θαξύδηα.

Δύν λένη άλδξεο ζπζηάδνπλ από 15 γίδεο ν θαζέλαο θαη κε ην αίκα πνπ ππάξρεη ζηα ρέξηα ηνπο ξαληίδνπλ ηε θσηηά. Τν ςσκί καγεηξεύεηαη ζε κηα βαζηά καύξε πιάθα από ζρηζηόιηζν. ην βξάδπ ηεο ίδηαο εκέξαο νη άλδξεο θάλνπλ έλα κπάλην εμαγληζκνύ. Οη βνζθνί ζηνιίδνπλ ηα θέξαηα ησλ γηδηώλ κε πεύθν θαη κεηαθέξνληαη ζηνλ ηόπν ηεο γηνξηήο. Τν ςσκί απηό είλαη αθηεξσκέλν ζηε ζεά ησλ θξνύησλ θαη πξνζθέξεηαη ζηηο γπλαίθεο όηαλ πάλε λα ζπλαληήζνπλ ηνπο άλδξεο ζηνλ εμαγληζκέλν ηόπν. ελώ ηνπνζεηνύλ πεύθα ζηε δεμηά κεξηά ηνπ Νανύ. ην Ναό θαη ηνλ βσκό. . Αλάβνπλ θσηηά ζην Ναό ηνπ Σάηπξνπ θαη ηνπ πξνζθέξνπλ ςσκί. Τελ δέθαηε κέξα εηνηκάδνπλ έλα ςσκί πνπ νλνκάδεηαη Eagle θαη ε δύκε ηνπ είλαη θηηαγκέλε από θαξύδηα. νη βνζθνί πξνζεύρνληαη ζηνλ JATCH . Τν δεύηεξν ςσκί έρεη ζρήκα κηζνθέγγαξνπ θαη ζπκβνιίδεη ηε γπλαηθεία θύζε. νη γπλαίθεο ηξώλε ην θαηαζθεπαζκέλν ςσκί.2 θάληζε ζηελ θνηλόηεηα ηνπο. πεξλάλε έλα θνκκάηη θέδξνπ ηξεηο θνξέο πάλσ από ην θεθάιη ηεο λεόηεξεο. Τέινο. Παξάιιεια κε απηά νη γπλαίθεο ρνξεύνπλ ζηελ πιαηεία. νη άλδξεο ξίρλνπλ λεξό ζηα θεθάιηα ησλ γπλαηθώλ. νη άλδξεο πίλνπλ θξαζί. ελώ όινη νη ζξεζθεπηέο ζπλνιηθά ξίρλνπλ έλα κηθξό θνκκάηη θέδξνπ ζηε θσηηά. Μόιηο γίλεη ε ζπλάληεζε. Τελ ελδέθαηε κέξα ηεινύλ ηελ κεγάιε ζπζία. επαλαιακβάλνπλ ηελ δηαδηθαζία γηα όιεο ηηο γπλαίθεο θαη κεηά ην πεηάλε καθξπά. Σηελ ζπλέρεηα γύξσ από ηελ ήδε αλακκέλε θσηηά. πξνζηάηε ζεό ησλ γηδηώλ. ελώ ε δύκε εηνηκάδεηαη πάλσ ζε κηα ιεπθή ιεπηή πιάθα. είρε ηξεηο καζηνύο. ηνπο θνξκνύο ηεο βειαληδηάο. Σην πάλσ κέξνο ηνπ ςσκηνύ απιώλνπλ γξακκέο από δύκε θαη θηηάρλνπλ από βειαλίδηα ζηξνγγπιά ζρήκαηα.

βόηαλα. Η δέθαηε πέκπηε κέξα. Σηε ζπλέρεηα θόβνπλ κε πέιεθπ καθξπά θνκκάηηα μύινπ θαη ηα δέλνπλ κεηαμύ ηνπο κε ίλεο ηηηάο. πνηνο είλαη πνηνο. Όιε ε ππόινηπε λύρηα αθηεξώλεηαη ζην ρνξό γύξσ από ηε θσηηά.1 Η δσδέθαηε είλαη ε κέξα ησλ επινγηώλ. ζπόξνπο ξνδηνύ. Αλάβνπλ θσηηά θαη νη γπλαίθεο αξρίδνπλ λα ηξαγνπδνύλ έλα ρακειόθσλν ηξαγνύδη θαη ζηε ζπλέρεηα ηξώεη όιε ε θνηλόηεηα ηα θαηαζθεπαζκέλα ςσκηά. είλαη ε θνξπθαία ηεο γηνξηήο. Όηαν θσζιάζεηε καίγονηας κέδροσς. ελώ κεξηθνί άλδξεο έρνπλ πάεη ζε θάπνηνλ Ιεξό Τόπν γηα λα ζπζηάζνπλ κία γίδα. Υςώλνπλ από ηηο βάζεηο ησλ δέλδξσλ ππξζνύο ύςνπο ηξηώλ κέηξσλ. Τιμή ζε εζάς απόγονοι ηφν προγόνφν ζας ποσ διαηηρείηε ηα έθιμα. Τε κέξα απηή θηηάρλνπλ έλα ςσκί πνπ απνηειείηαη από θξέαο. Μόιηο επηζηξέςνπλ από ηνλ ηόπν ηεο ζπζίαο αξρίδνπλ ηνπο ρνξνύο θαη ηα ηξαγνύδηα κέρξη ην πξσί. ο καπνός ανσυώνεηαι . ελώ ε ππόινηπε θνηλόηεηα κε άθζνλε επζπκία πξνζπαζεί λα βξεη αλάκεζα ζηνπο κεηακθηεζκέλνπο άλδξεο. Η δέθαηε ηξίηε είλαη ε λύρηα ησλ θώησλ. Τα μεκεξώκαηα αλάβνπλ ππξζνύο θαη ςάιινπλ ύκλν πξνο ηνλ Μπα-ινκάηλ (Απόιισλα) πνπ είλαη θαη ν πξνζηάηεο ηεο γηνξηήο: "Ο Μπαλομάιν ήρθε ζηο τφριό και πήρε ηο μερίδιο ηοσ. Οη γπλαίθεο βάδνπλ ζην θεθάιη θηεξά παγσληνύ. θαξύδηα. ελώ νη άλδξεο θξαηνύλ θπιαθηά ηύρεο κε ρξσκαηηζηά ζρέδηα θαη ηνπνζεηνύλ ζην θεθάιη θνκκάηηα βειαληδηάο. Οη άλδξεο θνξάλε γπλαηθεία ξνύρα θαη θξύβνπλ ηα πξόζσπα ηνπο κε κάζθεο. Η δέθαηε ηέηαξηε είλαη κέξα "θαξλαβαιηνύ". ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηνπ Νένπ Έηνπο θαη ζπκπίπηεη κε ην Φεηκεξηλό Ηιηνζηάζην. αιάηη θαη καγηά.

Η λύθε θαη ν γακπξόο νδεγνύληαη κέζα ζην Ναό θαη αλάβνπλ κηα θσηηά.". ΓΑΜΟΙ Οη γάκνη ηεινύληαη κέζα ζην Ναό ηεο Εζηίαο.. Τε ζηηγκή ηεο ηαθήο θαίλε έλα ρνξηάξηλν νκνίσκα θαη όηαλ πεξάζεη έλαο ρξόλνο ηνπνζεηνύλ ζην θέξεηξν έλα μύιηλν νκνίσκα. Ο Μπαλομάιν θεύγει εσταριζηημένος.. Οη θίινη θαη ην ηξαγνύδη ζπληξνθεύνπλ ην λεθξό γηα δύν κέξεο. Έλα παξζέλν αγόξη 15 εηώλ ζπζηάδεη κία γίδα θαη ξαληίδεη κε ην αίκα ην Ναό θαη ην δεύγνο. Η λύθε παίξλεη πέληε κηθξά γιπθίζκαηα. δείτνονηας πφς ο θεός έτει δετθεί ηις προζεστές ζας. Ο ρνξόο θαη ην . Σηηο θεδείεο ππάξρνπλ ηξεηο γπλαίθεο. ελώ ην αγόξη ξίρλεη ζηε θσηηά θνκκάηηα θέδξνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ζβήλεη ξίρλνληαο λεξό. θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ηξώλε θαη πίλνπλ. Μεηά παίξλεη ηα θνκκάηηα ηνπ θέδξνπ θαη ηα πεηάεη πάλσ από ην θεθάιη ηεο λύθεο. ΚΗΔΕΙΕΣ Τν πέλζνο δηαξθεί ηξεηο κέξεο. Τν ζώκα ηνπ λεθξνύ κεηαθέξεηαη κέζα ζε αλνηθηό θέξεηξν ζην Ναό ηεο Εζηίαο. ελώ ε λύθε ηξώεη ηα γιπθίζκαηα θαη κε απηό ηνλ ηξόπν θιείλεη ε ηειεηή. εθ ησλ νπνίσλ νη δύν ρνξεύνπλ δεπγάξη θαη ε ηξίηε βξίζθεηαη ζην λεθξνθξέβαην καδί κε ην λεθξό θαη επαλαιακ-βάλεη ζε ζξελεηηθό ηόλν ηε θξάζε "Ω εγγνλέ ηνπ SHIARAKAT".2 καη' εσθείαν ζηοσς οσρανούς.

Είσοδος ναού των Καλάς . Αλ ππάξρεη βαξύ πέλζνο γηα ην ζάλαην θάπνηνπ. ζθνηώλνπλ έλα θνξάθη θαη ην θξεκνύλ έμω από ηελ πόξηα ηνπο.1 ηξαγνύδη είλαη ζε πνιύ ζηγαλνύο ηόλνπο. ελώ νη γπλαίθεο κόλν ηξαγνπδνύλ.

Τν λπρζήκεξνλ άξρηδε ζηελ Αηηηθή ζε παλάξραηνπο ρξόλνπο από ηελ επνκέλε ηνπ ρεηκεξηλνύ ειηνζηαζίνπ* αιιά από ηελ επνρή ηνπ Σόιωλνο. άλ ν κήλαο είρε 29 κέξεο).ιπ. κε δηαθνξέο ζην νλόκαηα ηωλ κελώλ θαη ηελ έλαξμε ηνπ έηνπο.) θαη αθνινπζνύζε ε θξάζε "κελόο ηζηακέλνπ" γηα ηελ πξώηε δεθάδα.2 ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Σύκθωλα κε ην Ειιεληθό Έζνο ηεο πνιπθωλίαο θαη ηεο δηαθνξεηηθόηεηνο. ηξίηε θ. 12ε θ. Γηα ηε δεύηεξε δεθάδα ειέγεην 11ε. Οη κέξεο ηνπ κελόο ρωξίδνληαλ ζε ηξεηο πεξηόδνπο ηωλ δέθα εκεξώλ (ε ηξίηε πεξίνδνο πεξηειάκβαλε 9 εκέξεο. Τν έηνο ηωλ Σπαξηηαηώλ. Η πξώηε κέξα ηνπ κελόο ιεγόηαλ Ννπκελία θαη ε ηειεπηαία "Έλε θαη Νέα" (παιαηά θαη λέα ζειήλε). ππήξραλ πνιιά εκεξνιόγηα ζηνλ Ειιεληθό ρώξν. ηωλ Θεβαίωλ θαη ηωλ Αηηωιώλ μεθηλνύζε κε ηελ πξώηε Ννπκελία (λέα Σειήλε) κεηά ηελ θζηλνπωξηλή ηζεκεξία. είραλ πξνζζέζεη έλαλ 13ν εκβόιηκν κήλα ηωλ 11 εκεξώλ.η. Ο πξνζδηνξηζκόο ηωλ εκεξώλ γηλόηαλ δηα ηνπ αληίζηνηρνπ ηαθηηθνύ αξηζκεηηθνύ (Ννπκελία. Τν έηνο ηωλ Βνηωηώλ μεθηλνύζε κε ηε Ννπκελία κεηά ην ρεηκεξηλό ειηνζηάζην θαη απηό ηωλ Κεξθπξαίωλ ηελ πξώηε κέξα κεηά ηελ εαξηλή ηζεκεξία. Γηα λα ελαξκνλίζνπλ ην ζειεληαθό έηνο κε ηελ θίλεζε ηνπ ειίνπ. . Ο ρξόλνο κεηξηόηαλ βάζεη ηωλ ζειεληαθώλ κελώλ θαη ην εκεξνιόγην πεξηειάκβαλε 12 κήλεο κε 29 θαη 30 κέξεο ελαιιάμ. αθνύ ν ήιηνο έρεη πιένλ νινθιεξώζεη ηελ πνξεία ηνπ θαη από ηελ επόκελε κέξα αξρίδεη ε αλαγελ-λεηηθή ηνπ πνξεία. δεπηέξα.ι. * Η νξζή έλαξμε ηνπ έηνπο είλαη απηή ηνπ Χεηκεξηλνύ Ηιηνζηαζίνπ. ην έηνο μεθηλνύζε ηελ πξώηε κέξα κεηά ην ζεξηλό ειηνζηάζην.

δει.θ. Οκνίσο νη Μήλεο ζηελ Αηηηθή ήηαλ αθηεξσκέλνη ζηνπο ζενύο σο θαησηέξσ: Δθαηνκβαίσλ . δηά ηελ 22ε ελλάηε κελόο θζίλνληνο θ.ζηε Μνπληρία Αξηέκηδα Θαξγειίσλ .ό.ζηνλ Πνζεηδώλα Γακήιησλ ζηνπο Γακήιηνπο Θενύο Γία θαη Ήξα Αλζεζηεξίσλ . Όιεο νη κέξεο θαη νη κήλεο ήηαλ αθηεξσκέλνη ζε κία ή πεξηζζόηεξεο Θεόηεηεο. Σηνπο θνίινπο κήλεο.ζηνλ Βνεδξόκην Απόιισλα θαη ζην Θεζέα επεηδή κε ηελ βνήζεηα ηνπ πξώηνπ ν δεύηεξνο λίθεζε ηηο ακαδόλεο. ζηνλ Δξκή ε 4ε.ζηελ Άξηεκε Μνπλπρηώλ . θαγεηά πξνο ηηκή ηεο. απηνύο κε ηηο 29 εκέξεο παξέιεηπαλ ηελ Γεθάηε δεπηέξα θζίλνληνο κελόο.1 "κελόο κεζνύληνο".ζηνλ Απόιισλα Μεηαγεηηληώλ ζηνλ Μεηαγείηλην Απόιισλα Βνεδξνκηώλ .ζηελ Αζελά Σθηξάδα . δει. γηα ηελ ηξίηε δεθάδα κεηξνύζαλ αλάδξνκα.ζην Γηόλπζν Διαθεβνιηώλ . Ππαλεςηώλ . ζηνλ Απόιισλα ε 7ε θαη νη ηξεηο ηειεπηαίεο εκέξεο ηνπ κήλα ήηαλ αθηεξσκέλεο ζηνπο λεθξνύο θαη ηηο ρζόληεο Θεόηεηεο.ζηε Γέλλεζε ηνπ Απόιισλα θαη ηεο Άξηεκεο Σθηξνθνξηώλ . Τέινο. ζηελ Αζελά ε 23ε. ζην Γηόλπζν θαη ηνλ Θεζέα ε 8ε.ζηνλ Γία Μαίκαθην Πνζεηδεώλ Α θαη Β .ζηνλ Απόιισλα Μαηκαθηεξηώλ . Η εηθνζηή κέξα ηνπ κελόο ιεγόηαλ "δεθάηε πξόηεξα". ζηελ Άξηεκε ε 6ε . Έηζη δηά ηελ 21ε έιεγαλ Γεθάηε πζηέξα κελόο θζίλνληνο. Σηνλ Απόιισλα ε 3ε θαη ε 13ε.όπνπ νη ζξεζθεπηέο πξόζθεξαλ ζηε Θεά ηα "Δθαηαία Γείπλα" ζηα ζηαπξνδξόκηα. Σηελ Αζήλα ε Ννπκελία ήηαλ αθηεξσκέλε ζηελ Δθάηε .

Οη Αηηηθνί κήλεο θαη νη αληηζηνηρίεο ηνπο ζην ζεκεξηλό Ηκεξνιόγην είλαη νη εμήο : ΜΗΝΑ΢ ΑΠΟ Δθαηνκβαηώλ Μεηαγεηηληώλ Βνεδξνκηώλ Ππαλεςηώλ Μαηκαθηεξηώλ Πνζεηδεώλ Πνζεηδεώλ Β' Γακήιησλ Αλζεζηεξίσλ Διαθε βνιηώλ Μνπλπρηώλ Θαξγειίσλ Σθηξνθνξηώλ ΗΜΕΡΕ΢ 30 29 30 29 30 29 11 16/12 30 29 30 29 30 29 22/6 22/7 20/8 19/9 18/10 17/11 27/12 26/1 24/2 26/3 24/4 24/5 ΕΩ΢ 21/7 19/8 18/9 17/10 16/11 15/12 26/12 25/1 23/2 25/3 23/4 23/5 21/6 Αθνινπζνύλ νη κήλεο όζσλ πόιεσλ καο έρνπλ δηαζσζεί ΢ΤΓΥΡΟΝΟΙ ΢ΠΑΡΣΗ΢ ΒΟΙΩΣΙΑ΢ Ιαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο Απξίιηνο Μάτνο Ινύληνο Ινύιηνο Αύγνπζηνο Αγξηάληνο Διεπζίληνο Τεξάζηηνο Αξηεκίζηνο Γειρίληνο Φιηάζηνο Δθαηνκβεύο Καξλείνο Βνπθάηηνο Δξκαίνο Πξνζηαηήξηνο Θηνπτνο Θεηινύζηνο Οκνιώτνο Αγξηώληνο Ιππνδξόκηνο .2 Αληίζηνηρεο αλαινγίεο ππάξρνπλ θαη ζησλ άιισλ πόιεσλ ηα Μελνιόγηα. ηα νπνία θαζνξίδνληαη από νλόκαηα Γηνξηώλ.

Ίζςξ ηεθζηά κα ιδκ έπμοκ δζαζςεεί.1 ΢επηέιανζμξ Οηηώανζμξ Νμέιανζμξ Γεηέιανζμξ Πάκαιμξ Ηνάζζμξ Απεθθαίμξ Γζόζεομξ Πάκαιμξ Παιαμζώηζμξ Γαιάηνζμξ Αθαθημιέκζμξ ΔΕΛΦΩΝ ΚΡΗΣΗ΢ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ Απεθθαίμξ Πμζηνόπζμξ Βύζζμξ Ανηειίζζμξ Ηνάηθεζμξ Βμαεόμξ Ιθαίμξ Θεμλέκζμξ Βμοηάηζμξ Ηναίμξ Γαζδαθόνζμξ Αιάθζμξ ΚΤΠΡΟΤ* Καζζάνζμξ ΢εααζηόξ Αοημηναημνζηόξ Γδιανπελμύζζμξ Πθδεοπαημξ Ανπζενεύξ Έζεζμξ Ρςιαίμξ Αβοζάξ Γζόζημονμξ Θεμδόζζμξ Πόκημξ Ρααίκεζμξ Τπεναένεσμξ Νεηύζζμξ Βαζίθεζμξ Θεζιμθμνίςκ Δνιαίμξ Μεηάνπζμξ Δίιακ ΔΗΛΟΤ Λδκζώκ Ιενόξ Γαθαλζώκ Ανηειζζζώκ Θανβδθίςκ Πάκδιμξ Δηαημιααζώκ Μεηαβεζηκζώκ Πενίηζμξ Γΰζηνμξ Ξακεζηόξ Ανηειίζζμξ Γαίζζμξ Πάκδιμξ Αώμξ Γμνπζαίμξ Τπεναενεηαίμξ Γίμξ Απεθθαίμξ Αοδδκαίμξ ΕΠΙΔΑΤΡΟΤ Πμζίδαζμξ Ανηαιίηζμξ Ανζάκζμξ Πάκαιμξ Κύηθζμξ Απεθθαίμξ Αγόζζμξ Κανκείμξ * Οζ μκμιαζίεξ ηςκ ιδκώκ ημο ιδκμθμβίμο ηδξ Κύπνμο πνμένπμκηαζ από ηδκ επμπή ηδξ Ρςιαζμηναηίαξ. Οζ εθθδκζηε'ξ μκμιαζίεξ ηςκ ιδκώκ δεκ είκαζ βκςζηέξ ζημκ βνάθμκηα. πανά ηζξ όπμζεξ πνμζπάεεζεξ ημο βζα κα ηζξ ανεί. .

2 Αθνμδίζζμξ Απμβμκζηόξ Αζκζηόξ Ιμύθζμξ ΡΟΔΟΤ Θεοδαίζζμξ Πεδαβείηκζμξ Βμδδνόιζμξ Ανηαιίηζμξ Αβνζάκζμξ Ταηίκεζμξ Πάκαιμξ Κανκείμξ Γάθζμξ Θεζιμθόνζμξ ΢ιίκεζμξ Γζόζεομξ Βμοθμκζώκ Απαημονζώκ Ανδζζώκ Πμζεζδεώκ Πνμνάηζμξ Δνιαίμξ Γάιζμξ Σέθεμξ ΘΕ΢΢ΑΛΙΑ΢ ΑΙΣΩΛΙΑ΢ Απμθθώκζμξ Δοεοαίμξ Λεζπακόνζμξ Οιμθώσμξ Άθνζμξ Θοίμξ Δνιαίμξ Οιμθώσμξ Γζμκύζζμξ Ιππμδνόιζμξ Αβύεζμξ Φοθθζηόξ Ιππμδνόιζμξ Ιηώκζμξ Θοίμξ Πάκαιμξ Πάκδιμξ Πνμηύηθζμξ Θειίζηζμξ Αεακαίμξ Αβαβύθζμξ Βμοηάηζμξ Δνιαίμξ Λαανζαίμξ ΛΑΜΙΑ΢ ΢ΑΜΟΤ Λδκαζώκ Ακεεζηδνίςκ Ανηειζζζώκ Σαονζώκ Πάκδιμξ Κνμκζώκ Πεθοζζώκ Μεηαβεζηκζώκ Βμδδνμιζώκ Ποακμρζώκ Απαημονζώκ Πμζεζδεώκ ΣΗΝΟΤ Λδκαζώκ Ακεεζηδνίςκ Ανηειζζζώκ Σαονεώκ Σανβδθζώκ Δθεοεοαίςκ Απεθθαζώκ Ηναζώκ Βμοθμκζώκ Κοακμρζώκ Απαημονζώκ Πμζεζδεώκ Θνζλάθθζμξ Γεύζημξ Λύηεμξ Θύμξ Άνεςξ Υνοηηαίμξ Ιππμδνόιζμξ Πάκαιμξ Ιηώκζμξ Απεθθαίμξ Θειίζηζμξ Βοόιζμξ .

129 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Σν Αξραίν Έζνο ραξαθηεξίδεηαη από παληειέζηαηε έιιεηςε δνγκάησλ. ηηο εηθόλεο ηεο εθθιεζίαο .. ην κόλν πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ΤΠΟΤΛΑ ΓΟΛΟΦΟΝΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗ΢ΜΟΤ ΜΑ΢ ΑΠΟ ΣΖΝ ΥΡΗ΢ΣΔΠΩΝΤΜΖ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΛΑΗΛΑΠΑ ηνπ Θενδνζίνπ θαη ησλ ινηπώλ αγξνίθσλ. αληίρξηζηνπ ! Δκάο νπδόισο καο απαζρνινύλ ηα πεξί ρξηζηνύ. Δθείλν ην θσκηθνηξαγηθό "ο πρωηόγονος άνθρωπος θεοποιούζε εκείνο ποσ δεν γνώριδε και εκείνο ποσ ηον γέμιδε θόβο. Καη γηα καο. 888 θαη..θαη κεηά αο μαλαζέζνπλ ην εξώηεκα γηα ηελ εηδσινιαηξεία ησλ Διιήλσλ (θαη ηελ δηθή καο). κπνξεί κέζα απ' ην βηβιίν απηό λα βιέπνπλ ηε έιεπζε ηνπ . Αο αλαινγηζηνύλ κόλν ηα δηθά ηνπο είδσια ηνπ πνδνζθαίξνπ. ηνλ Αλίθεην Ήιην. ". επεηδή είραλ ηε ΓΝΩ΢Ζ. Κάπνηνη άιινη ίζσο λα αλαξσηεζνύλ : "μα. ηα ζηξαπξνπ-δάθηα θαη ηα λεθξνθόθαιια ησλ "αγίων" πνπ ππάξρνπλ ζηα κνλαζηήξηα . ππνηαγήο θαη θόβνπ. ηνπ ηξαγνπδηνύ.ηηο νπνίεο κάιηζηα θηινύλ κε πάζνο θαη ζπληξηβή.. ην άζβεζην Πξνκε-ζε'ίθό Φσο. Δκάο. αγλνώληαο όηη ην ζήκεξα θαζνξίδεηαη απ' ην ηζηνξηθό "ρζεο".. ηξηβόισλ θαη άιισλ Δβξατθήο θύζεσο παξαιεξεκάησλ. Κάπνηνη άιινη πάιη αζπαδόκελνη ην ρξηζηηαληζκό. ελώ ππάξρεη ζε αθζνλία ε ραξά. 666 θαη . αρξήζηνπ θαη αληηρξήζηνπ θαη ηα πεξί... επεηδή ηάρα ζέινπλ λα δνπλ ζην "ζήκεξα".. απνθαηάζηαζε ζεκαίλεη ΔΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΠΑ- .. γηαηί νη Έιιελεο δελ έλησζαλ θόβν. Μάιινλ απηνί δελ ζα έρνπλ ελλνήζεη ηίπνηα απ' όηη ζα έρνπλ δηαβάζεη. Ίζσο θάπνηνη λα γεινύλ κε όια απηά. καλά. ηεο ηειενξάζεσο. δηαβόισλ.. ν ελζνπζηαζκόο θαη ε ΕΩΖ.. οι Αρχαίοι Έλληνες δεν ήταν ειδωλολάτρες. " γθξεκίδεηαη πιένλ σο αλππόζηαην.

Ο Αγώλας ζσλετίδεηαη! (Ειπίδω λα κελ σπάρτοσλ ποιιοί αλαγλώζηες αθόκα ποσ λα απορούλ γηα ποηόλ αγώλα κηιάκε. ΕΙΘΟΣΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ζε όια ηα επίπεδα ηοσ επηζηεηού ζηελ τηιηεηία ποσ έρτεηαη! Σέιος.. ΦΙΝΕΤ΢ ..130 ΣΡΙΩΝ. ηο βηβιίο ασηό αθηερώλεηαη ζηοσς ποιύ θαιούς θίιοσς. ζσλεργάηες θαη ζσλαγωληζηές ηοσ Αρταηόζρεζθοσ περηοδηθού "ΔΙΠΕΣΕ΢" θαη ζε όιες ηης αλά ηελ Ειιάδα αλώλσκες Αρταηόζρεζθες παρέες ποσ ζσλεηζθέροσλ θαη ασηές κε ηολ ηρόπο ηοσς ζηελ δηάδοζε ηοσ Αρταηόηροποσ Έζοσς.).

αλλά είναι φίλοι των ανθρώπων και βρίσκονται εντός του Σύμπαντος Κόσμου. στεφάνων. θυσίες.Ο Ελληνας Ανθρωπος ανέκαθεν υπήρξεν ευλαβής αλλά ουδέποτε υπήρξε Θεόδουλος. Οί θεοί δεν είναι κάποια απρόσιτα πάνσοφα όντα που βρίσκονται κάπου εκτός Σύμπαντος. τραγούδια. Συνουσιάζεται με το θείον με χορό. Ποτέ οεν εννόησε το Θείον ως ένα σύνολο τρομακτικών και φοβερών όντων που παρακολουθούν αδιάκριτα τη ζωή του. γλυκισμάτων και ποτών. άθληση και έρωτα. . Θεοί και Κόσμος είναι ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΑΑΠΑΟ. προσφορές ανθέων. θέατρο. Ο Αρχαίος Έλληνας τιμά τους Θεούς με θυμιάματα. Άνθρωποι.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful