You are on page 1of 76

1

Oni kojima se dova ne odbija

Submitted by Sebil on Mon, 2012-03-05 21:58. Dove

Evo nekoliko dova na koje se Allah, d.., odaziva svojim robovima 1. Dova vjernika upuena bratu muslimanu u njegovom odsustvu: Od Ebu Derdaa' r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: Nema tog muslimana koji moli Allaha za svog brata dok je on odsutan a da melek, koji je zaduen za njega, ne ui istu dovu za toga koji moli." (Biljei Muslim) 2. Dova onoga kome je nepravda uinjena: Kada je Allahov Poslanik, a.s., odluio da poalje Muaza u Jemen, savjetovao ga je rijeima: uvaj se dove (kletve) onoga kome je nepravda uinjena, jer zaista izmeu njegove dove i Allaha ne postoji nikakav zastor." (Biljei Buhari) 3. Dova putnika: Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: " Tri dove se ne odbijaju i tu nema nikakve sumnje: dova onoga kome je nepravda uinjena, dova putnika namjernika i dova roditelja koji moli za svoje dijete." (Biljei Tirmizi) 4. Dova postaa dok iekuje iftar, dova pravednog vladara-imama: Po hadisu koji se prenosi od Ebu Hurejre, trojici se dova ne odbija: Postau dok se iftari, pravednom vladaru i dova onoga kome je nepravda uinjena. Njegovu dovu Allah uzdie iznad bijelh oblaka, otvara joj nebeska vrata i kae: Tako mi Moje moi, pomoi u te, koliko je uskoro!" (Biljei Tirmizi)

5. Dova poslunog djeteta: Od Ebu Hurejre, r.a., se biljei se predaja da je Alejhi-sselam rekao: Kada ovjek umre prestaju mu se pisati njegova djela osim u tri sluaja: ako iza sebe ostavi trajnu sadaku, znanje koje ljudima koristi i lijepo odgojeno dijete koje moli za svoje roditelje." (Biljei Muslim) 6. Dova onoga koji se naao u nevolji: Shodno Kur'anskom ajetu: A koje taj Koji se nevoljniku u nevolji odaziva (En-Ne-ml, 62) 7. Ko zanoi ist (pod abdestom) spominjajui Allaha: Od Muaza ibn Debela, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik kazao: Nema tog vjernika koji zanoi sa abdestom spominjujui Allaha pa se probudi a potom proui dovu traei od Allaha dobro i na dunjaluku i na ahiretu, a da mu ta dova ne bude usliana." (Biljei Ebu Davud i Ahmed) Dova kojom je molio Junus, a.s.: Od Sa'd ibn Ebi Vekasa, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao : Ko proui dovu koju je Junus a.s. u utrobi ribe uio: 'Nema boga osim Tebe, hvaljen neka si Ti, zaista sam ja od onih koji su se prema sebi ogrijeili', dova e mu biti usliana." (Biljei Tirmizi i drugi) 8. Dova onoga koji se probudi iz sna: Od Ubade ibn Samita, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao : "Ko se probudi iz sna pa proui: "Nema drugog boga osim Allaha Jednog Jedinoga, Koji nema sudruga, samo Njemu pripada vlast i samo je On dostojan zahvale, On svime upravlja, neka je hvala Allahu, slavljen neka je Allah, Allah je Velik, nema moi niti slave osim kod Allaha" a zatim kae Gospodaru moj oprosti mi, ili proui dovu bit e mu usliana. Ako potom obavi i namaz bit e mu primljen kod Allaha." (Biljei Buhari i drugi) 9. Dova estitog djeteta za njegove roditelje: Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik a.s. kazao:" Zaista e Allah uzdigniti poloaj svoga iskrenog roba u dennetu, a on e kazati: Gospodaru moj odakle meni ovoliko dobrih djela ? Bit e mu odogovoreno: "Ovo je rezultat dove i moljenja za oprost tvoje djece." (Biljei Ahmed, a Ibn Kesir ga smatra sahihom) 10. Dova hadije i onog koji obavlja umru, kao i dova onog koji se bori na Allahovom putu: Ibn Omer, r.a., biljei da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: Borac na Allahovom putu, hadija i onaj koji umru obavi, ude-i za svojim Gospodarom, njihove dove su usliane a ono to zatrae bit e im dato." (Biljei Ibn Madde, a Albani ga smatra ha-senom) 11. Dova onoga koji mnogo spominje Allaha: Od Ebu Murejre se prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: "Trojici se ne odbija dova: Onome koji esto spominje Allaha, dova onoga kome je nepravda uinjena i dova pravednog imama-vladara." (Biljei Bejheki i Taberani, Albani ga smatra hase-nom) 12. Dova onoga koga je Allah zavolio i kome se smilovo: Od Ebu Hurejre, r.a., se biljei da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: Zaista je Allah rekao: Ko

uznemirava Mog evliju (vjernika kojeg Ja zavolim) objavit u mu rat. Moj rob mi se ne moe niim bolje pribliiti kao sa farzovima koje sam mu propisao. On mi se tako pribliava nafilama sve dok ga Ja ne zavolim, a kad ga zavolim postajem njegov sluh kojim slua, njegov vid kojim gleda, njegova ruka kojom radi i njegova noga kojom hoda. Kada Mi zatrai neto, Ja mu dam, a ako Me zamoli za zatitu Ja mu je pruim..." (Biljei Buhari) Sa arapskog preveo: Ismail Mehti - "Novi horizonti"

2
rijeci

Nemoj da zanocis niti da osvanes bez ovih

Submitted by Sebil on Tue, 2011-12-27 00:08. Dove

Sejjidul istigfar - Prvak istigfara Ko kaze ovaj istigfar (dovu) ujutro cvrsto vjerujuci u njegove rijeci, te umre tog dana prije nego omrkne, on je od stanovnika Dzenneta, ako ga kaze u toku noci cvrsto ubjedjen u te rijeci i umre prije nego svane pa i on je od stanovnika Dzenneta. Te rijeci su:

(6306) .

'Allahumme Ente Rabbii, la ilahe illa Ente, halakteni, ve ene abduke, ve ene 'ala 'ahdike ve va'dike mesteta'tu, e'uzu bike min erri ma sana'tu, ebu'u leke bi ni'ametike alejje, ve ebu'u leke bizenbii, fagfir li fe innehu la jagfiru-zzunube iila Ente!' "Allahu moj, Ti si moj Gospodar, nema boga osim Tebe, Ti si me stvorio i ja sam Tvoj rob, ispunjavam zavjet Tebi koliko mogu, Tebi se utjeem od zla koje sam uradio, priznajem Tvoje blagodati prema meni, i Tebi priznajem svoj grijeh, pa mi oprosti, jer grijehe ne oprata niko osim Tebe! Hadis biljei Buharija u svom Sahihu.

Ucimo zajedno dove napamet

Submitted by Sebil on Tue, 2011-03-08 22:34. Dove

Postovana braco i sestre, zapocinjemo sa ciklusom dova, koje bi trebali uciti zajedno, a radi se o dovama koje su nam cesto potrebne. Ove tri dove ce mo uciti sedmicu dana, a nakon njih uzimamo tri nove dove, inshaAllah: DOVA POSLIJE EZANA "Allahumme Rabbe hazihi-d-da veti-t-tammeti ve-s-salati-l-kaimeti ati Muhammedeni-l-vessilete-l-fadilete ve-b-ashu mekamen mahmudeni-l-lezi vead tehu." - Allahu moj, Gospodaru ove cjelovite molbe i namaza koji se upravo uspostavlja, podari Muhammedu veliki stepen u Den-netu i svako dobro, uzdigni ga na uzvieno mjesto, koje si mu obeao. (B) ***************************** DOVA PRIJE POLNOG ODNOSA U BRAKU "Bismi-l-Lah. Allahumme dennibne--ejtane ve dennibi--ejtane ma rezaktena" - Allahu, skloni nas od ejtana i skloni ejtana od onoga ime si nas opskrbio! (K) ********************************* DOVA - ( POSTUPAK ) KADA NEKO KIHNE U NAOJ BLIZINI Kada neko od vas kihne, neka kae: "El-hamdu li-l-Lahi"- Hvala Allahu. Tada ete mu uzvratiti: "Jerhamuke-l-Lahu" - Allah ti se smilovao. Vi na to uzvratite: "Jehdikumu-l-Lahu ve juslih balekum" - Allah vas (te) uputio i uljepao vae (tvoje) stanje! (B)

Dova za spas od Vatre

Submitted by Sebil on Fri, 2010-11-26 00:23. Dove

Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Boiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom rekao: Ko izgovori kad osvane: "ALLAHUMME INNI UHIDUKE VE UHIDU HAMELETE ARIKE VE MELAIKETEKE VE DEMIA HALKIKE ENNEKE ENTALLAHU LA ILAHE ILLA ENTE VAHDEKE LA ERIKE LEKE VE ENNE MUHAMMEDEN ABDUKE VE RESULUKE" ( Allahu, jutro doekah pozivajui Tebe za svjedoka i pozivajui za svjedoka meleke koji nose Tvoj prijesto da si ti Allah, nema istinskog boanstva osim Tebe, Jedinog, Koji nema sauesnika, i da je Muhammed Tvoj rob i poslanik) Allah e etvrtinu njegova tijela osloboditi od Vatre, a ako to izgovori etiri puta, Allah e ga u potpunosti osloboditi od Dehennema. (Ebu Davud i El-Buhari)

Dova protiv brige i tuge

Submitted by Sebil on Sun, 2010-05-09 11:14. Dove

Prenosi se od Abdullaha ibn Mesuda, radijallahu anhu, da je rekao: 'Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Nee nikada rob kada ga zadesi briga i tuga izgovoriti slijedee rijei, a da nee Allah odgnati od njega brigu njegovu i zamjeniti tugu sa radou: "Allahumme inni 'abduke vebnu abdike vebnu emetike, nsijeti bijedike, mdin fijje hukmuke, 'adlun fijje kaduke, es'eluke bikulli ismin huve leke, semmejete bihi nefseke ev enzeltehu fi kitbike ev allemtehu ehaden min halkike evi-ste'serte bihi fi 'ilmi-l-gajbi 'indeke en ted'ale-l-Kur'ane-l 'azime rebi'a kalbi, ve nre sadri, ve dele huzni, ve zehabe hemmi". (Allahu, ja sam, doista, rob Tvoj, sin roba Tvoga, sin robinje Tvoje. Moj poloaj je u Tvojoj ruci, ja sam podloan i nadamnom se sprovode propisi Tvoji, pravinost po mene je odluka Tvoja, zato, prizivam Te svim Tvojim imenima kojima si Sebe ili ih u Svojoj Knjizi objavio ili ih nekom od Tvojih bia saopio, ili ih, pak, zadrao kod Sebe kao znanje nedokuivog, prizivam Te da mi Kur'an velianstveni uini proljeem srca mog, svjetlom grudi mojih, razbistrenjem tuge moje i odhodom brige moje.) : : ) " : . Pa su rekli: 'Allahov Poslanie, da li trebamo da svi nauimo ove rijei?' 'Da, treba svako ko ih uje da ih naui.'- odgovori Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem.'' (Prenosi Hakim u svom Mustedreku i ibn Hibban u svom Sahihu.)

Deset odabranih kur'anskih dova

Submitted by Sebil on Wed, 2010-05-05 00:22. Dove

Rabbi evzin en ekure nimetike-l-let enamte alejje ve al vlidejje ve en amele slihan terdhu ve edhiln bi rahmetike f ibdike-s-slihn. "Gospodaru moj, omogui mi da budem zahvalan na blagodati Tvojoj, koju si ukazao meni i roditeljima mojim, i da inim dobra djela na zadovoljstvo Tvoje, i uvedi me, milou Svojom, meu dobre robove Svoje!" ************************************ Rabben vedaln muslimejni leke ve min zurrijjetin ummeten muslimeten leke ve erin mensiken ve tub alejn, inneke ente-t-tevvbu-rrahm. "Gospodaru na, uini nas Tebi odanim, i porod na nek bude odan Tebi, i pokai nam obrede nae i oprosti nam, jer Ti prima pokajanje i samilostan si!" ************************************** Rabben ve l tuhammiln m l tkate len bih, vafu ann vagfir len verhamn ente mevln fensurn ale-l-kami-l-kfirn. "Gospodaru na, ne stavljaj nam u dunost ono to ne moemo podnijeti, pobrii grijehe nae i oprosti nam, i smiluj se na nas! Ti si Gospodar na, pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje!" *********************************** Ftires-semvti ve-l-erdi ente velijj fi-d-dun-j ve-l-hireti teveffen muslimen ve elhikni bi-s-slihn. "Stvoritelju nebesa i Zemlje, Ti si Zatitnik moj i na ovom i na onom svijetu; daj da umrem kao musliman i pridrui me onima koji su dobri!" ************************************ Rabbenagfir lena ve li ihvanine-llezine sebekuna bil-imani, ve la tedz'al fi kulubina gillen lillezine amenu, Rabbena inneke reufun rahim. "Gospodaru nas, oprosti nama i braci nasoj koja su nas u vjeri pretekla, i ne dopusti da u srcima

nasim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru nas, Ti si zaista, Dobar i Milostiv." ************************************ Rabbi heb l hukmen ve elhikn bi-s-slihn. Vedal l lisne sidkin fi-l-hirn. Vedaln min vereseti denneti-n-nem."Gospodaru moj, podari mi znanje i uvrsti me meu one koji su dobri i uini da me po lijepom spominju oni to e poslije mene doi, i uini me jednim od onih kojima e dennetske blagodati darovati!" ************************************ Rabben l tuzig kulben bade iz hedejten ve heb len min ledunke rahmeten inneke ente-l-vehhb."Gospodaru na, ne dopusti srcima naim da skrenu, kad si nam ve na pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost; Ti si, uistinu, Onaj koji mnogo daruje!" ************************************* Ftire-s-semvti ve-l-erdi ente velijj fi-d-dun-j ve-l-hireti teveffen muslimen ve elhikni bi-sslihn. "Stvoritelju nebesa i Zemlje, Ti si Zatitnik moj i na ovom i na onom svijetu; daj da umrem kao musliman i pridrui me onima koji su dobri!" ************************************* Rabbenasrif ann azbe dehenneme inne azbeh kne garm. Inneh set mustekarren ve mukm. Gospodaru na, potedi nas patnje u dehennemu, jer je patnja u njemu, doista, propast neminovna, on je runo prebivalite i boravite! ************************************* Rabben ve tin m veaddetn al rusulike ve l tuhzin jevme-l-kijmeti inneke l tuhlifu-l-m d. "Gospodaru na, podaj nam ono to si nam obeao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne osramoti! Ti e, doista, Svoje obeanje ispuniti!"

Poslanikove, s.a.v.s., dove

Submitted by Sebil on Mon, 2010-05-03 21:04. Dove

Dova za otklanjanje straha, nesanice, nemira, tuge i potitenosti Allhumme rabbe-ssemvti-s-sebi ve m ezallet ve rabbe-l-erdne ve m ekallet ve rabbe-ejtine ve m edallet kun l dren min erri halkike kullihim dem . En jefruta alejje ehadun minhum ev en jebg alejje azze druke ve delle senuke ve l ilhe gajruk. Allahu moj, Gospodaru sedam nebesa i onoga to ona prekrivaju, Gospodaru zemalja i onoga to one nose, Gospodaru ejtana i onih koje oni zavedu na krivi put, budi mi zatitnik od zla svakog Tvoga stvorenja, da me neko od njih ne savlada ili da mi ne uini nepravdu, Tvoja zatita je nenadmana, a ugled uzvien i nema boga osim Tebe. Dova za otklanjanje brige i tuge L ilhe illellhu-l-azmu-l-halm. L ilhe illellhu rabbu-l-ari-l-azm. L ilhe illellhu rabbu-s-semavti ve rabbu-l-erdi ve rabbu-l-ari-l-kerm. Nema boga osim Allaha, Velikoga, Blagoga. Nema boga osim Allaha, Gospodara Ara velianstvenoga. Nema boga osim Allaha, Gospodara nebesa i Gospodara Zemlje, Gospodara Ara plemenitoga! Allhumme inn abduke ibnu abdike nsijet bijedike mdin fijje hukmuke adlun fijje kaduk. Es-eluke bikullismin huve leke semmejte bihi nefseke ev enzeltehu f kitbike ev allemtehu ehaden min halkike eviste'serte bihi f ilmi-l-gajbi indeke en tedale-l-Kurne reb a kalb ve nre sadr ve dile huzni ve zehbe hemm. Allahu moj, ja sam Tvoj rob, sin roba i robinje Tvoje. Moj perin je u Tvojoj vlasti, presuda Tvoja u pogledu mene vai i prolazi, sudbina i odredba Tvoja za mene je pravedna. Molim te svakim imenom Tvojim kojim si Sebe nazvao ili koje si u Svojoj Knjizi objavio ili kojem si pouio bilo koje stvorenje Svoje ili koje si zadrao u tajnosti kod Sebe uini da mi Kuran bude proljee moga srca, svjetlo mojih prsa, raspritelj moje tuge i otklonitelj mojih briga i tekoa. Allhumme rahmeteke erd fe l tekiln il nefs tarfete 'ajnin ve aslih l e'ni kullehu l ilhe ill ente. Allahu moj, milost Tvoju molim: ni na trenutak me ne preputaj meni i u svemu popravi stanje moje. Nema boga osim Tebe! Allhu rabb l uriku bihi ej-. J hajju j kajjmu bi rahmetike estegsu. Allah je Gospodar moj i ja Njemu nikoga ravnim ne smatram. O Vjeno ivi, o Ti koji sam po sebi postoji i koji sve odrava, Tvojom milou traim pomo. Opa dova Allhumme inn eseluke min hajri ma se-eleke minhu nebijjuke muhammedun 'alejhi-s-selmu ve e'uzu bike min erri mesteaze minhu nebijjuke muhammedun 'alejhi-s-

selm. Ve ente-l-muste'nu ve 'alejke-l-belgu ve la havle ve la kuvvete illa billh. Gospodaru, molim Te za dobro za koje Te je molio i Tvoj poslanik, Muhammed, a utjeem Ti se od zla od kojeg Ti se utjecao Tvoj poslanik, Muhammed. Ti si onaj od kojeg se trai pomo i Tvoja pomo je dovoljna. Samo su u Tebe snaga i mo. Dove za oprost grijeha Allhumagfir l hatet ve dehl ve isrf f emr ve m ente ealemu bihi minn. Allhumagfir l didd ve hezl ve hata ve amd ve kullu zalike ind. Allahumagfir l m kaddemtu ve m ehhartu ve m esrertu ve m ealentu ve m ente ealemu bihi minn, ente-l-mukaddimu ve ente-l-mu-ehhiru ve ente al kulli ej-in kadr. Allahu moj, oprosti mi moj grijeh i moje neznanje, i neumjerenost moju u postupcima mojim, koje Ti poznaje bolje od mene. Allahu moj, oprosti mi ono to sam u zbilji i ali uinio, ono to omakom i to hotimino uradim, a svega toga ima kod mene. Allahu moj, oprosti mi ono to sam god ikada uinio, to sam tajno i to sam javno uradio, a to Ti zna bolje od mene. Ti odreuje ta e se desiti prije a ta kasnije, i Ti si svemoan. Allhumme inneke afuvvun kermun tuhibbu-l-afve fafu ann. Allahu moj, Ti doista prata i plemenit si, voli pratanje, pa oprosti mi! Allhumme inn zalemtu nefs zulmen kesren ve l jagfiru zunuben ill ente fagfir l magfireten min indike verhamn inneke ente-l-gafru-r-rahm. Gospodaru, ja sam sebi mnogo nasilje uinio, a samo Ti grijehe oprata, pa mi oprosti Tvojim oprostom i smiluj mi se, jer Ti oprata i Milostiv si! Dove za zatitu Allhumme inn euzu biridke min sehatike ve bi muftike min ukubetike l uhsi senen alejke ente kem esnejte al nefsik. Allahu moj, utjeem se Tvome zadovoljstvu od Tvoje mrnje, Tvome oprostu od Tvoje kazne. Nisam u stanju izrei Ti pohvalu kako dolikuje, Ti si onakav kako Si Sebe pohvalio. Rabbi einn ve l tuin alejje vensurn ve l tensur alejje vemkur l ve l temkur alejje vehdini ve jessiri-l-hud l vensurni al men beg alejje. Rabbi-daln ekkren leke zekkren leke rehhben leke mitvan leke muhbiten ilejke evvhen munb. Rabbi tekebbel tevbet vagsil havbet ve edib davet ve sebbit huddet ve seddid lisn vehd kalb veslul sehmete sadr. Gospodaru moj, pomozi me, a nemoj nikoga pomoi protiv mene, daj mi da pobijedim, a ne da budem pobijeen, da preduhitrim spletke, a ne da budem njihova rtva. Uputi me i olakaj mi da idem pravim putem i pomozi mi da nadvladam onoga ko mi eli neto runo uiniti. Gospodaru moj, uini me Tebi mnogo zahvalnim, onim koji Te stalno ima na umu, potpuno predanim, jako poslunim, Tebi poniznim, i onim koji Te esto priziva i koji Ti se iskreno kaje. Gospodaru moj, primi moje pokajanje i oisti moje grijehe, usliaj moju dovu, uvrsti moj dokaz, uini da moj jezik uvijek istinu govori, uputi moje srce i odstrani zlobu iz mojih prsa! Allhumme inn ezu bike mine-l-adzi ve-l-keseli ve-l-dubni ve-l-heremi ve-l-buhli ve ezu bike min azbi-l-kabri ve ezu bike min fitneti-l-mahj ve-l-memt. Allahu moj, kod Tebe traim zatitu od slabosti i ljenosti, od kukaviluka, duboke starosti i krtosti. Utjeem Ti se od kazne u kaburu i kod Tebe traim zatitu od iskuenja ivota i smrti. Allhumme inn ezu bike mine-l-keseli ve-l-heremi ve-l-me'semi ve-l-magremi ve min fitneti-l-kabri ve azbi-l-kabri ve min fitneti-n-nri ve azbi-n-nri ve min erri fitneti-l-gin. Ve e'zu bike min fitneti-l-fakri ve euzu bike min fitneti-l-mesihi-d-deddl. Allhummagsil anni hatje bimi-s-seldi ve-l-beredi ve nekki kalbi mine-lhatj kem nekkajte-s-sevbe-l-ebjeda mine-d-denesi ve baid bejni ve bejne hatje kema baadte bejne-l-meriki ve-l-magrib. Allahu moj, utjeem Ti se

od ljenosti, teke starosti, grijeha i duga, od iskuenja i kazne u kaburu, od iskuenja i kazne u vatri i od zla kunje imunosti. Utjeem Ti se od kunje siromatva. Utjeem Ti se od Dedalove smutnje. Allahu moj, oisti me od grijeha s vodom od snijega i leda i oisti moje srce od grjeaka kao to daje da se bijela odjea oisti od neistoe i udalji me od mojih grijeha kao to si udaljio istok i zapad. Allhumme inn ezu bike mine-l-adzi ve-l-keseli ve-lbuhli ve-l-heremi ve azbi-l-kabr. Allhumme ti nefsi takvh ve zekkh ente hajrun men zekkh ente velijjuh ve mevlh. Allhumme inn ezu bike min ilmin l jenfe'u ve min kalbin l jahe'u ve min nefsin l tebe'u ve min da'vetin la justedbu leh. Allahu moj, Tebi se utjeem od slabosti, ljenosti, krtosti, duboke starosti i kaburskog azaba. Allahu moj, podari mojoj dui bogobojaznost i istou, Ti najbolje daruje istou, Ti si njen vlasnik i zatitnik. Traim zatitu od znanja koje koristi nema, i od srca koje nije skrueno, i od due koja je nezasita, i od dove koja se ne usliava. Allhumme inn ezu bike min munkerti-l-ahlki ve-l-amli ve-l-ehvi. Allahu moj, utjeem Ti se od runoga ponaanja, runih djela i runih elja. Bismillahi-l-lez l jedurru measmihi ej-un fi-l-erdi ve l fi-s-semi ve huves-sem u-l-alm. (3 puta) S imenom Allaha uz ije ime nita ni na Zemlji ni na nebu ne moe nanijeti tetu, a On sve uje i sve zna. Allhumme ente rabb l ilhe ill ente 'alejke tevekkeltu ve ente rabbu-l-'ari-l-'azm. Ma Allhu kne ve m lem jee' lem jekun. L havle ve l kuvvete illa billhi-l'alijji-l-'azm. Alemu ennellhe al kulli ej-in kadr, ve ennellhe kad ehata bi kulli ej-in ilm. Allhumme inn e'uzu bike min erri nefs ve min erri kulli dbbetin, ente hizun binsijetih. Inne rabbi 'al sirtin mustekm. Allahu moj, Ti si moj gospodar, nema boga osim Tebe! Na Tebe se oslanjam, a ti si Gospodar Ara velilanstvenoga! [to Allah hoe to biva, a to On nee, to ne moe ni biti. Nema stanja ni kretanja osim s Allahom, Uzvienim, Velianstvenim! Znam da je Allah svemoan i da Allah sve obuhvata svojim znanjem. Allahu moj kod Tebe zatitu traim od zla moje due i zla svega ivoga zbog ega Ti kanjava. Gospodar moj me upuuje na pravi put. Allhumme aslih li dni-l-lezi huve ismetu emr ve aslih l dun-jje-l-let fih mei ve aslih l hireti-l-let fh medi vedali-l-hajte zijadeten l f kulli hajrin vedali-l-mevte rhaten l min kulli err. Gospodaru moj, sauvaj mi moju vjeru koja titi postupke moje, ovaj svijet na kojem ivim i ahiret na koji u se vratiti. Uini da mi ivot na ovome svijetu bude poveanje svakoga dobra, a smrt rastereenje od svakoga zla! Allhumme inni ezu bike mine-lhedmi ve ezu bike mine-t-turedd ve ezu bike mine-l-gareki ve-l-hareki ve-l-heremi ve ezu bike en jetehabbetani--ejtnu inde-l-mevti ve ezu bike en emte fi seblike mudbiren ve ezu bike en emte ledg. Allahu moj, od Tebe traim zatitu od toga da se to ne srui na mene, da se ne strovalim, da se ne utopim, da ne izgorim i da u starosti posve ne iznemognem. Traim od Tebe zatitu da me ejtan na smrti ne savlada i da ne umrem bjeei lea okrenutih iz borbe na Tvome putu, i traim zatitu od Tebe da ne umrem od ujeda otrovnih ivotinja. Allhumme fin f beden. Allhumme fin f sem. Allhumme fin f besar l ilhe ill ente. Allhumme inni ezu bike mine-l-kufri ve-l-fakri ve ezu bike min azbi-lkabri l ilhe ill ente. Allahu moj, sauvaj moje tijelo. Allahu moj, sauvaj moj sluh. Allahu moj, sauvaj moj vid, nema boga osim Tebe. Allahu moj, Tebi se utjeem od nevjerovanja i siromatva, i utjeem Ti se od kaburske patnje, nema boga osim Tebe. E'uzu billhi min dehdi-l-beli ve dereki--

eki ve si-l-kadi ve emteti-l-eadi. Utjeem se Allahu od teke nesree, i nesretnosti, i zle sudbine, i neprijateljske osvete. Allhumme inn ezu bike min erri m alimtu ve min erri m lem alem. Allahu moj, od Tebe traim zatitu od zla onoga to znam i od zla onoga to ne znam. Bismillhi tevekkeltu alellh. Allhumme inn nezu bike min en nezille ev nedille ev nazlime ev nuzleme ev nedhele ev judhelu alejn. U ime Allaha i samo se na Allaha oslanjam! Allahu moj, samo Tebi se mi obraamo da ne pogrijeimo, da ne zalutamo, da kome ne uinimo nepravdu, da nama ko nepravdu ne uini, da nerazumni budemo prema nekome, ili da nerazuman bude neko prema nama. Allhumme inn ezu bike min zevli nimetike ve tehavvuli fijetike ve fudeti nikmetike ve demi sehatik. Allahu moj, utjeem Ti se od prestanka Tvoje blagodati, od skretanja Tvoje zatite, iznenadne kazne Tvoje i svekolike srdbe Tvoje. Allhumme inn ezu bike min erri sem ve min erri besar ve min erri lisn ve min erri kalb ve min erri menijji. Gospodaru moj, utjeem Ti se od zla moga sluha, od zla moga vida, od zla moga jezika, od zla moga srca i zla moga polnog organa! Allhumme inn ezu bike mine-l-fakri ve-l-killeti ve-z-zilleti ve ezu bike min en azlime ev uzlem. Allahu moj, utjeem Ti se od siromatva, oskudice i ponienosti, i utjeem Ti se od toga da kome nepravdu nanesem ili da meni nepravda bude nanesena. Dova za otklanjanje tegoba L ilhe illellhu vahdehu l erke leh. Allhu ekberu kebr, ve-l-hamdu lillhi kesr. Subhanallhi rabbi-l-alemn. L havle ve l kuvvete ill billhi-l-azizi-lhakm. Samo je Allah Bog, Jedan je On i nema ortaka. Allah je najvei, Njemu pripada mnoga hvala. Slavljen je Allah, Gospodar svjetova! Nema snage ni moi osim sa Allahom, Silnim i Mudrim. Dova za opskrbuAllhumagfir l verhamn vehdin vedburn ve fin verzukn. Allahu moj, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me, zatiti me, prijei preko runih postupaka mojih i podari mi lijepu opskrbu! Dova za uputu, oprost i sigurnost Allhumme inn es-eluke-l-hud vettuk ve-l-fe ve-l-gin. Allahu moj, od Tebe molim uputu, bogobojaznost, oprost i materijalnu neovisnost. Allhumme elhimni rud ve eizuni min erri nefs. Allahu moj, nadahni me time da postupim pravilno i zatiti me od zla mene samoga. Dova za poveanje korisnog znanja Allhummenfan bim allemten ve allimn m jenfeun ve zidn ilm. El-hamdu lillhi al kulli hlin ve euzu billhi min hli ehli-n-nr. Allahu moj, uini mi korisnim ono emu Si me pouio i poui me onome to e mi koristiti i poveaj mi znanje! Hvala Allahu na svakom stanju, a utjeem se Allahu od stanja stanovnika vatre! Dova za jaanje vjere i lijepog ahlaka Allhumme inn es-eluke-s-sebte fi-l-emri ve es-eluke azmete-r-rud ve es-eluke-- ukre nimetike ve husne ibdetike ve eseluke lisnen sdikan ve kalben selmen ve euzu bike min erri m talemu ve es-eluke min hajri m talemu ve estagfiruke mimm talemu inneke ente allmu-l-gujb. Allahu moj, molim Te za postojanost u vjeri, za jaku vjeru u dobru, za zahvalnost na Tvojim blagodatima, za lijepo injenje ibadeta Tebi. Molim Te za iskren jezik i zdravo srce. Utjeem Ti se od zla onoga to Ti zna i molim Te za dobro onoga to Ti zna. Traim oprosta za ono to Ti zna jer ti, doista, poznaje sve tajne. Dove za jaanje ljubavi prema Allahu delleanuhu Allhumme inn es-eluke hubbeke ve hubbe men juhibbuke ve-l-amele-l-lez jubelliguni hubbek. Allhumme-dal hubbeke ehabbe ilejje min nefs ve ehl ve mine-l-mi-l-brid. Gospodaru moj, molim Te za Tvoju ljubav, za ljubav onoga ko Tebe voli i za svako djelo koje e me dovesti do

Tvoje ljubavi. Gospodaru moj, neka mi Tvoja ljubav bude draa od mene samog, moje porodice i vode hladne! Allhumme-rzukn hubbeke ve hubbe men jenfeun hubbuhu indek. Allhumme m rezakten mimm uhibbu fedalhu kuvveten l fm tuhibbu. Allhumme ve m zevejte ann mimm uhibbu fedalhu l kuvveten fm tuhibbu. Allahu moj, podari mi ljubav prema Tebi i ljubav prema onome ija e mi ljubav koristiti kod Tebe. Boe moj, sve ono to Si mi dao od onoga to volim, uini mi ga potporom za ono to Ti voli. Boe moj, sve ono to Si mi, od onoga to mi je drago, uskratio uini mi ga podrkom za ono to je Tebi drago. Dova za lijep ahlak, dobar imetak i dobru djecu Allhumme-dal seriret hajren min alnijjet vedal al nijjet slihaten. Allhumme inn es-eluke min slihin m tu'ti-n-nse mine-l-mli ve-l-vlidi gajri-d-dlli vele-l-mudilli. Allahu moj, uini mi ono to tajim boljim od onoga to ispoljavam, a ono to ispoljavam uini dobrim! Allahu moj, molim Te za dobro koje daje ljudima od imetka i evlada, koje nije zalutalo, niti druge u zabludu odvodi. Dova za zatitu od ejtana i njihovih zala Rabbi ezu bike min hemezti--ejtni ve euzu bike rabbi en jahdurn. Tebi se ja, Gospodaru moj, obraam za zatitu od ejtanskih doaptavanja i Tebi se, Gospodaru moj, obraam da me od prisustva njihova zatiti! Dove koje se ue kad je ovjek u dugu Allhumme inn ezu bike mine-l-hemmi ve-l-huzni ve-l-adzi ve-l-keseli ve-l-dubni ve-l-buhli ve dalei-d-dejni ve galebeti-r-ridl. Allahu moj, od Tebe traim zatitu od brige i alosti, od slabosti i ljenosti, od kukaviluka i krtosti, da me dug ne savlada i da me ljudi ne nadvladaju. Allhume-kfini bi hallike an harmike ve agnin bi fadlike ammen sivk. Gospodaru moj, ono to Si dozvolio uini mi dovoljnim da bih se sauvao onoga to Si zabranio i Tvojom dobrotom me uini neovisnim od bilo koga drugog! Zahvala za sauvanost od tekih iskuenja El-hamdu lillhi-l-lez fni mimmebtelake ve feddalen al kesrin mimmen haleka tefdl. Hvala Allahu koji me je spasio od iskuenja i veliku mi prednost dao nad mnogim Svojim stvorenjima. Dova za zatitu od gladi Allhumme inn ezu bike mine-l-dui fe innehu bi'se-d-dad u ve ezu bike mine-l-hijneti fe inneh bi'seti-l-bitneh. Allahu moj, doista od Tebe traim zatitu od gladi jer je glad uistinu lo drug i utjeem Ti se od izdajstva jer je ono lo pratilac. Dova za zatitu od tekih bolestiAllhumme inn ezu bike mine-l-beresi ve-l-dunni ve-l-duzmi ve sejji-i-l-eskm. Allahu moj, kod Tebe traim zatitu od lepre, ludila, gube i svake rune bolesti. Dova za odlazak na put i povratak Allhu ekber. Allhu ekber. Allhu ekber. Subhne-l-lez sehhare len hz ve m kunn lehu mukrinne ve inn il rabbin lemunkalibn. Allhumme inn nes-eluke fi seferin hze-l-birre ve-t-takva ve mine-l-ameli m terd. Allhumme hevvin alejn seferen hz vatvi anna budeh. Allhumme ente-s-shibu fi-s-seferi ve-l-hlfetu fi-l-ehl. Allhumme inn ezu bike min vasi-s-seferi ve kebeti-l-munkalebi ve si-l-menzari fi-l-mli ve-l-ehl. Allah je najvei! Allah je najvei! Allah je najvei! Allah je najvei! Slavljen je onaj koji nam je ovo potinio, da nam On nije podario mi ovo ne bismo imali i mi emo se, doista, Gospodaru svome vratiti. Allahu na, molimo Te za dobro na ovom naem putovanju, za bogobojaznost i za postupak kojim e Ti biti zadovoljan! Allahu na, olakaj nam ovo putovanje i smanji nam njegovu daljinu. Allahu na, Ti si saputnik na putu i zatitnik eljadi koja su ostala kod kue! Allahu moj, utjeem Ti se od tekoa na putu, tunoga povratka i runog prizora u imetku i porodici. Dova koja se ui u borbi; pri odlasku na had ili umru

ili u slinim situacijama L ilhe illellhu vahdehu l erke leh. Lehu-lmulku ve lehu-l-hamdu ve huve al kulli ej-in kadr. jibne tibue sdidne li rabbin hmidne sadekallahu vadehu ve nesare abdehu ve hezeme-l-ahzbe vahdeh. (3 X) Nema boga osim Allaha, Jedan je On i nema ortaka. Njemu pripada sva vlast i hvala i On sve moe. Gospodaru naem se vraamo, Njemu se kajemo i zahvalni Mu seddu inimo. Allah obistinjuje svoje obeanje, pomae Svoga roba i sam sve vojske pobjeuje! (ui se tri puta ) Dova nakon sijela Subhnekke Allhumme ve bi hamdike ehedu en l ilhe ill ente estagfiruke ve etbu ilejke. Slavljen nek si Allahu moj i Tebi svaka hvala. Svjedoim da nema boga osim Tebe, od Tebe oprost traim i Tebi se kajem. Dove pri ulasku (u mjesto ili objekat) Bismillhi tevekkeltu alellhi l havle ve l kuvvete ill billh. U ime Allaha! Na Allaha se oslanjam! Nema moi ni snage osim s Allahom! E'zu bi kelimtillhi-ttmmti min erri m halek. Traim zatitu u Allahovim rijeima potpunim od zla svega to je On stvorio. Dova pri ulasku i izlasku Allhumme inn esesluke hejre-l-mevlidi ve hajre-l-mahred. Bismillhi veledn ve bismillhi haredna ve alellhi rabbin tevekkeln. Allahu moj, samo Tebi se ja obraam za dobro pri ulasku i izlasku. U ime Allaha ulazimo, u ime Allaha izlazimo, i samo se na Allaha, Gospodara naega, oslanjamo! Dova koja se ui kada se uskovitla vjetar Allhumme inn es-eluke hajreh ve hajre m fh ve m ursilet bihi ve e'zu bike min errih ve erri m fh ve m ursilet bih. Allahu moj, molim Te za njegovo dobro i dobro onoga to je u njnjemu i to on donosi, i utjeem Ti se od njegovoga zla, i zla u njemu i onoga to on donosi. Allhumme inn es-eluke min hajrihi ve hajri m huve lehu ve ezu bike min errihi ve erri m huve leh. Allahu moj, molim Te da nam od njega podari dobro i dobro koje on ima, a kod Tebe traimo zatitu od njegovoga zla i zla koje on ima. Dova koja se ui kada se uskovitla vjetar i drugim vremenskim nepogodama (kraa) Allhumme inn es-eluke hajreha ve ezu bike min errih. Allahu moj, doista od Tebe traim da mi u njoj podari ono to je dobro i samo od Tebe traim zatitu od njenoga zla. Dova prilikom vienja Mlaaka Allhumme ehillehu alejn bi-l-jumni ve-l-mni ve-sselmeti ve-l-islmi rabb ve rabbukellh. Allhumme brik len f simrin ve brik len f mednetin ve brik len f sin ve muddin. Allahu moj, u njemu (nastupajuem mjesecu) nam uini dostupnim sreu, vjeru, spas i islam, Allah je Gospodar moj i Gospodar tvoj! Allahu moj, u njemu nam blagoslovi nae plodove, blagoslovi na grad i blagoslovi nae mjere i mjerice! Dova za otklanjanje runih snova i nesanice Ezu bi kelimtillhi-t-tammti min gadabihi ve ikbihi ve erri ibdihi ve min hemezti--ejtni ve en jahdurn. S Allahovim potpunim rijeima utjeem se od Njegove srdbe, Njegove kazne, zla Njegovih robova i ejtanskih doaptavanja i uope njihovoga prisustva. Dova prilikom ulaska u ariju (pijacu) L ilhe illellhu vahdehu l erke leh. Lehu-l-mulku ve lehu-lhamdu ve huve al kulli ej-in kadr. Samo je Allah Bog, Jedan je i nema ortaka. Njemu pripada sva vlast i svaka zahvala i On je svemoan! Dova za uenje hifza i pamenje Kur'ana napamet Allhumme-rhamn bi terki-lmes ebeden m ebkajten verhamn en etekellefe m l janni verzukn husne-nnezari fm jurdke ann. Allhumme beda-s-semvti ve-l-erdi ze-l-delli ve-l-ikrmi ve-l-izzeti-l-let l turm. Es-eluke j Allhu j Rahmnu bi dellike ve nri vedhike en tulzime kalb hifza kitbike kem allemteni verzukni en etluvehu ale-n-nahvi-l-lez jurdke ann. Allhumme bedia-s-

semvati ve-l-erdi ze-l-delli ve-l-ikrmi ve-l-izzeti-l-let l turm. Es-eluke j Allhu j Rahmnu bi dellike ve nuri vedhike en tunevvire bi kitbike besar ve en tutlika bihi lisan ve en tuferride bihi an kalb ve en tereha bihi sadri ve en tu'mile bihi beden l ennehu l junun ale-l-hakki gajruke ve l ju'thi ill ente ve l havle ve l kuvvete ill billhi-l-alijji-l-azm. Allahu moj, smiluj mi se da zauvijek ostavim grijeenje, smiluj mi se da se ne obaveem onim to me se ne tie, podari mi lijepo vienje onoga ime e biti zadovoljan sa mnom. Allahu moj, Stvoritelju nebesa i Zemlje, vlasnie uzvienosti, poasti i nedostine veliine! Molim Te, o Allahu, o Milostivi, s Tvojom veliinom i svjetlom Lica Tvoga, uvrsti moje srce hifzom, pamenjem i uvanjem Tvoje Knjige kao to si me pouio i podari mi da je uim na nain kako e Ti biti zadovoljan sa mnom. Allahu moj, Stvoritelju nebesa i Zemlje, vlasnie uzvienosti, poasti i nedostine veliine! Molim Te, o Allahu, o Milostivi, s Tvojom veliinom i svjetlom Lica Tvoga, osvijetli mi moj vid s Tvojom Knjigom, s njom razvei moj jezik, s njom odagnaj brigu iz moga srca, s njom rasprostrani moja prsa i daj da moje tijelo postupa prema njoj jer mi niko, mimo Tebe, ne moe pokazati istinu niti mi je dati. Nema moi niti snage osim s Allahom, Uzvienim, Velianstvenim. Veernja dova Emsejn ve emse-l-mulku lillhi ve-l-hamdu lillhi l ilhe illellhu vahdehu l erke lehu ve lehu-l-hamdu ve huve al kulli ej-in kadr. Rabbi es-eluke hajre m fi hzihi-l-lejleti ve hajre m badeha ve ezu bike min erri m f hzihi-l-lejleti ve erri m badeha. Rabbi ezu bike mine-l-keseli ve su-i-lkiber. Rabbi ezu bike min azbin fi-n-nri ve azbin fi-l-kabr. Omrkli smo, a omrklo je i Allahovo carstvo. Hvala pripada Allahu! Nema boga osim Allaha jedinoga. On nema ortaka, Njemu pripada hvala i On sve moe. Gospodaru, molim te za dobro u ovoj noi i dobro poslije nje. Utjeem Ti se od zla u ovoj noi i zla poslije nje. Gospodaru, zatiti me od ljenosti i rune starosti. Gospodaru, zatiti me od patnje u Dehennemu i patnje u kaburu. Dove pred spavanje Allhumme rabbe-s-semvati-s-sebi ve rabbe-l-ari-l-azm. Rabben ve rabbe kulli ej-in, munzile-t-tevrti ve-l-indli ve-l-kur'n. Flika-l-habbi ve-n-nev. Ezu bike min erri kulli ej-in ente hizun binsijetih. Ente-l-evvelu fe lejse kableke ej-un ve ente-l-hiru fe lejse badeke ej-un ve ente-z-zhiru fe lejse fevkake ej-un ve ente-l-btinu fe lejse dneke ej-un, ikdi anni-d-dejne ve agnin mine-l-fakr. Allahu moj, Gospodaru sedam nebesa i Gospodaru Ara velianstvenoga! Gospodaru na i Gospodaru svega, Ti koji si objavio Tevrat, Indil i Kuran, koji daje da se sjemenje i kopice raspuknu! Utjeem Ti se od zla svega onoga zbog ega Ti kanjava. Ti si Prvi i prije Tebe nita nije bilo, Ti si Posljednji i poslije Tebe nita nema, Ti si Vidljivi i nema nita iznad Tebe, Ti si Nevidljivi i ispod Tebe nema nita! Oslobodi me duga i zatiti od siromatva! Bismike rabbi vedatu denbi ve bike erfeuhu in emsekte nefs ferhamh ve in erselteh fahfazh bim tuhfizu bihi ibdeke-s-slihn. Gospodaru moj, u Tvoje ime lijeem i ustajem. Ako mi duu uzme, smiluj joj se, a ako me poivi, sauvaj me onim ime uva svoje dobre robove. Allhumme eslemtu nefs ilejke ve veddehtu vedhije ilejke ve fevadtu emr ilejke ve eldetu zahr ilejke ragbeten ve rehbeten ilejke, l muldie ve l mundie minke ill ilejke. mentu bikitbike-l-lez enzelte ve nebijjike-l-lez erselte. Gospodaru moj, Tebi se predajem, Tebi se okreem, Tebi se preputam i na Tebe oslanjam nadajui se Tvojoj nagradi i strahujui od Tvoje kazne. Utoite i spas od Tebe je samo kod Tebe. Vjerujem u Knjigu koju Si objavio i u Poslanika kojeg

Si poslao. Allhumme leke eslemtu ve bike mentu ve alejke tevekkeltu ve ilejke enebtu ve bike hsamtu ve ilejke hkemtu. Fagfir l m kaddemtu ve m ehhartu ve m esrertu ve m alentu ente-l-mukaddimu ve ente-lmuehhiru. L ilhe ill ente ve l havle ve l kuvvete ill billh. Allahu moj, Tebi se predajem, u Tebe vjerujem, na Tebe se oslanjam, Tebi se obraam, Tobom se suprotstavljam svojim neprijateljima i Tebe uzimam za presuditelja. Oprosti mi to sam god ikada uinio, to sam tajno i to sam javno uradio. Ti si onaj koji odreuje da se neto prije dogodi ili da se odgodi, nema boga osim Tebe i nema moi ni snage osim kod Allaha. Dova koja se ui prilikom buenja tokom noi L ilhe illellhu vahdehu l erke lehu. Lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve al kulli ej-in kadr. Elhamdu lillh, ve subhnallhi ve l ilhe illelhu vallhu ekber. Ve l havle ve l kuvvete illa billhi-l-azzi-l-hkm. Samo je Allah Bog, Jedan je On i nema ortaka. Njemu pripada sva vlast i zahvala i On sve moe. Hvala Allahu! I slava Allahu! I nema boga osim Allaha. Allah je najvei, nema stanja ni kretanja osim s Allahom, Silnim, Mudrim. Jutarnje dove Allhumme inn asbahtu minke bi nimetin ve fijetin ve sitrin fe etimme nimeteke alejje ve fijeteke ve sitrike fi-d-dun-ja ve-l-hireh. Allahu moj, Tvojom odredbom osvanuo sam u blagostanju, oprostu i zatiti, pa upotpuni mi Svoje blagodare, oprost i zatitu na ovome i na buduem svijetu. El-hamdu lillhi-llez redde alejje rh ve fn f desed ve ezene l bizikrih. L ilhe ill ente subhneke Allhumme estagfiruke lizenb ve es-eluke rahmetek. Allhumme zidni ilm. Ve l tuzig kalb bade iz hedejten. Ve heb l min ledunke rahmeten innke ente-l-vehhb. Hvala Allahu koji mi je povratio moju duu, koji mi je tijelu dao zdravlje, i dopustio mi da Mu zikr inim. Nema boga osim Tebe, Slava Tebi Allahu moj, od Tebe oprost traim za moje grijehe i molim te za milost Tvoju. Allahu moj, poveaj mi znanje i ne dozvoli, nakon to si me uputio, da mi srce moje zaluta, i daruj mi milost od Sebe. Zaista si Ti onaj koji puno daruje! Asbahn ve asbeha-l-mulku lillhi ve-l-hamdu lillhi l ilhe illellhu vahdehu l erke lehu ve lehu-l-hamdu ve huve al kulli ej-in kadr. Rabbi es-eluke hajre m f hzihi-l-lejleti ve hajre ma badeh ve ezu bike min erri m f hzihi-l-lejleti ve erri ma badeh. Rabbi ezu bike mine-l-keseli ve su-i-l-kiber. Rabbi ezu bike min azbin fi-n-nri ve azbin fi-l-kabr. Osvanuli smo, a osvanulo je i Allahovo carstvo. Hvala pripada Allahu! Nema boga osim Allaha jedinoga. On nema ortaka, Njemu pripada hvala i On sve moe. Gospodaru, molim te za dobro u ovoj noi i dobro poslije nje. Utjeem Ti se od zla u ovoj noi i zla poslije nje. Gospodaru, zatiti me od ljenosti i rune starosti. Gospodaru, zatiti me od patnje u Dehennemu i patnje u kaburu. Asbahn ve asbeha-l-mulku lillhi rabbi-lalemn. Allhumme inni es-eluke hajre hze-l-jevme: fethahu ve nasrehu ve nrehu ve bereketehu ve hudhu ve ezu bike min erri m fihi ve erri m badeh. Osvanuli smo a osvanulo je i carstvo Allaha, Gospodara svjetova. Allahu moj, doista Te molim za dobro ovoga dana: njegovu nafaku, potporu, svjetlost, beriet, ispravnost , a kod Tebe traim zatitu od zla kojeg ima u njemu, i od zla koje dolazi poslije njega. Asbahn al fitreti-l-islmi ve al kelimeti-l-ihlsi ve al dni nebijjin Muhammedin sallellhu teal alejhi ve selleme ve al millet ebn Ibrhme hnfen muslimen ve m kne mine-lmurikn. Osvanuli smo u islamu i na iskrenoj rijei, u vjeri naeg poslanika, Muhammeda, sallellahu teala alejhi ve sellem, vjeri naega pretka Ibrahima, istoga i potpuno pokornoga, koji nije bio idolopoklonik. Allhumme inn es-

eluke-l-afve ve-l-fijete fi-d-dun-j ve-l-hireh. Allhumme inn es-eluke-lafve ve-l-fijete f dn ve dun-jje ve ehl ve ml. Allhumme-stur avrt ve min revt. Allhummahfazn min bejn jedejje ve min half ve an jemn ve an iml ve min fevk ve ezu biazametike en ugtle min taht. Allahu moj, molim Te za oprost i ispravnost na ovome i buduem svijetu. Allahu moj, molim Te za oprost i ispravnost u mojoj vjeri, mojim ovosvjetskim poslovima i mojoj porodici. Allahu moj, pokrij moje sramote i daj mi zatitu i sigurnost od onoga ega se plaim. Allahu moj, sauvaj me ispred mene, s moju desnu i lijevu stranu, odozgo i utjeem se Tvojoj veliini, da ne budem pokupljen odozdo. Allhumme alime-l-gajbi ve--ehdeti ftire-s-semvti ve-l-erdi rabbe kulli ej-in ve melkehu ehedu en l ilhe ill ente ezu bike min erri nefs ve min erri--ejtni ve irkihi. Allahu moj, Stvoritelju nebesa i Zemlje, poznavaoe nevidljivog i vidljivog, Gospodaru i vladaru svega: svjedoim da nema boga osim Tebe. Utjeem Ti se od zla svoga nefsa, i od zla ejtanskoga i njegovoga irka.Jutarnje i veernje dova (krae) Allhumme bike asbahn ve bike emsejn ve bike nahj ve bike nemtu ve ilejke-n-nur. Allahu moj, s Tobom osvanjivamo i omrknjavamo, Tvojom odredbom ivimo i umiremo i Tebi se vraamo. Hasbijellhu l ilhe ill huve alejhi tevekkeltu ve huve rabbu-l-ari-l-azm. Allah mi je dovoljan, nema boga osim Njega, na Njega se oslanjam, a On je gospodar Ara velianstvenoga! Dova koju je Poslanik, a.s. preporuio Ebu Bekru za jutro i vee Allhumme lime-l-gajbi ve--ehdeti ftire-s-semvti ve-l-erdi rabbe kulle ej-in ve melkehu ehedu en l ilhe ill ente, ezu bike min erri nefs ve erri--ejtni ve irkihi ve en nakterife sen al enfusin ev nedurrehu il muslim. Allahu moj, Ti koji poznaje nevidljivi i pojavni svijet, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Gospodaru i Vladaru svega, svedoim da nema boga osim Tebe. Utjeem Ti se od zla moga nefsa, ejtanskoga zla i njegovoga irka i da ne poinim kakvoga zla nama ili nanesem povredu nekom muslimanu. Dova nakon istigfara i tevbe (pokajanja za grijehe) (Uz injenje "Sejjidu-l-istigfara") Allhumme ente rabb l ilhe ill ente ve ene abduke ve ene al ahdike mestetatu ve ezu bike min erri sanatu eb-u leke bi nimetike alejje ve eb-u bizenb fagfir l fe innehu l jagfiru-z-zunbe ill ente. Allahu moj, Ti si moj Gospodar, nema boga osim Tebe, Ti si me stvorio i ja sam Tvoj rob. Svoje obaveze i obeanje Tebi ispunjavam koliko god mogu. Utjeem ti se od zla onoga to sam uinio. Priznajem Tvoju blagodat prema meni i priznajem svoj grijeh pa mi oprosti, jer grijehe, doista, niko drugi ne oprata osim Tebe. Dova za sticanje Allahovog zadovoljstva Radna billhi rabben ve bi-l-islmi dnen ve bi Muhammedin resul. Zadovoljni smo da nam je Allah Gospodar, islam vjera, a Muhammed poslanik. Dove za zatitu od dehennema Allhumme inn asbahtu uhiduke ve uhidu hamelete arike ve meliketike ve dem a halkike bi enneke entellhu l ilhe ill ente vahdeke l erke leke ve enne Muhammeden abduke ve resluk. Allahu moj, uzimam za svjedoka Tebe, i uzimam za svjedoke nosioce Tvoga Ara, Tvoje meleke i sva Tvoja stvorenja da Si Ti Allah, da nema boga osim Tebe, da Si Jedan i nema ortaka i da je Muhammed Tvoj rob i Tvoj poslanik. Allhumme inn ezu bike min fitneti-n-nri ve azbi-n-nri ve min erri-l-gin ve-l-fakr. Allahu moj, utjeem Ti se od kunje dehennema i dehennemske kazne i od zla imunosti i siromatva. Allhumme edirn mine-n-nr. (7 puta) Allahu moj, zatiti me od vatre dehennemske! Dova za priznanje i zahvalu na blagodatima Allhumme m asbeha b min nimetin feminke vahdeke la

erike leke fe leke-l-hamdu ve leke--ukr. Allahu moj, svaka blagodat koja se nala kod mene samo je od Tebe, Ti ortaka nema. Samo Tebi pripada hvala i zahvalnost. Dove za uputu Allhumme musarrife-l-kulubi sarrif kulben al ttike. Allahu moj, Ti okree srca kako Ti hoe, okreni naa srca da Ti budu pokorna! J mukallibe-l-kulbi sebbit kalb al dnik. O Ti koji preokree srca, uvrsti moje srce u Tvojoj vjeri. Allhumme inn ezu bike mine--ikki ve-n-nifki ve s-i-l-ahlk. Allahu moj, utjeem Ti se od nesloge, licemjerstva i runog ponaanja. Dova s Allahovim najveim imenom Allhumme inn es-eluke bi enne leke-l-hamde l ilhe ill ente j hannnu j mennnu j bed a-s-semvti ve-lerdi j ze-l-delli ve-l-ikrmi j hajju ja kajjum. Allahu moj, Tebe molim jer samo Tebi pripada svaka hvala, nema boga osim Tebe, o Premilostivi Dobroinitelju, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Uzvieni i Potovani, vjeno ivi i sam po Sebi postojei! Dova koja se ui pri oblaenju nove odjee Allhume leke-l-hamdu ente kesevtenh. Es-eluke hajrehu ve hajre m sunia lehu. Ve ezu bike min errihi ve erri m sunia leh. Allahu moj, Tebi neka je hvala. Ti si me ovim obukao. Molim Te da mi podari njeno dobro i samo dobro od onog u to se sve ona moe koristiti; zatiti me od njenog zla i zla od onog u to se ona moe koristiti. Dova koja se ui prilikom ogledanja u ogledalu El-hamdu lillh. Allhumme kema hassente halk fe hassin huluk. Hvala Allahu! Allahu moj, uini lijepim moje ponaanje kao to Si me stvorio lijepim! Dova za otklanjanje bojazni od nepravde onih koji su na vlasti ili drugih L ilhe illellhu-l-halmu-l-kerm. Subhnallhi rabbi-s-semvti-s-sebi ve rabbi-lari-l-azm. L ilhe ill ente azze druke ve delle senuk. Nema Boga sem Allaha, Dobroinitelja Plemenitog. Slava Allahu Gospodaru sedam nebesa i Gospodaru Ara velianstvenoga! Nema boga osim Tebe, Tvoja zatita je najvea a ugled najuzvieniji! Dove za otklanjanja straha Allhumme inna nedaluke f nuhrihim ve nezu bike min urrihim. Allaju moj, mi Tebe stavljamo na njihova prsa i od Tebe zatitu traimo od zala njihovih! Hasbunellhu ve nime-l-vekl. Dovoljan nam je Allah, On je zatitnik najbolji! Dova za olakavanje tekoa i tuge Allhumme l sehle ill m de'altehu sehlen ve ente tedalu-l-huzne iz i'te sehl. Allahu moj, nita nije lahko osim onoga to Ti uini lahkim, a Ti i tugu moe uiniti lahkom! Dova za nr (svjetlo vjere) Allhumedal f kalbi nren vedal f besar nren vedal min half nren ve min emm nren vedal min fevk nren ve min taht nr. Allhumme atini nr! Allahu moj, podari svjetlost mome srcu i mome vidu, uini da imam svjetlost iza sebe i ispred sebe i svjetlo iznad mene i ispod mene. Allahu moj, daruj mi svjetlo!Dove za ulazak u damiju Euzu billhi-l-azm ve bi vedhihi-l-kerm ve sultnihi-lkadm mine--ejtni-r-radm. Bismillhi ve-s-saltu ve-s-selmu al resulillh. Allhummeftah l ebvbe rahmetike! Utjeem se Allahu velianstvenom, Njegovom plemenitom Licu i Njegovoj praiskonskoj moi od prokletog ejtana. U ime Allaha i neka je salat i selam na Allahovog Poslanika. Allahu moj, otvori mi vrata Tvoje milosti! Bismillhi ve-s-saltu ves-selmu al resulillh. Allhumme inn es-eluke min fadlike. Allhumasamn mine--ejtni-r-radm! U ime Allaha i neka je salat i selam na Allahovog Poslanika. Allahu moj, molim te za Tvoju dobrotu. Allahu moj zatiti me od prokletog ejtana. Svakodnevne dove Allhumme bi ilmike-l-gajbi ve kudretike ale-l-halki ahjin m alimte-l-hajte hajren l ve teveffen m alimte-l-vefte hajren l. Allhumme inn es-eluke hajeteke fi-l-

gajbi ve--ehdeti. Ve es-eluke kelimete-l-hakki fi-r-rid ve-l-gadab. Ve es-eluke-l-kasde fi-l-gin ve-l-fakr. Ve es-eluke neimen l jenfidu. Ve es-eluke kurrete ajnin l tenkatiu. Ve es-eluke-r-rid bade-lkadi ve es-eluke berde-l-aji bade-l-mevti. Ve es-eluke lezzete-nnezari il vedhike ve--evka il likike f gajri darre mudirretin ve l fitnetin mudilletin. Allhumme zejjin bi zneti-l-mni vedaln hudten muhtedn. Allahu moj, koji poznaje nevidljivo i ima mo stvaranja, daj mi da ivim dok je za mane dobro da sam iv, i daj mi da umrem kada smrt bude bolja za mene. Allah moj, molim te za strah prema Tebi i u tajnosti i na javi, i molim Te da mi podari da govorim istinu i kada sam zadovoljan i kada sam u srdbi, i molim Te da mi podari umjerenost i kada sam imuan i kada sam u siromatvu. Molim te za blagodat koja nee nestati i radost koja se nee presjei i zadovoljstvo Tvojom odredbom, i molim Te za olakanje poslije smrti. Molim te za slast gledanja u Tvoje lice i enju za susret s Tobom bez tete i iskuenja koja me mogu zadesiti. Allahu moj okiti nas ljepotama vjere i uini nas onima koji su upueni i s upuenima. Bismillhi al nefs ve ml ve dn. Allhumme reddin bi kadike ve barik l fm kuddire hatt l uhibbe tadle m ehharte ve l te'hre m addelte. Allhumaksim len min hajetike m tehlu bihi bejnen ve bejne masijetike ve min tatike m tubelligun bihi denneteke ve mine-l-jekni m tuhevvinu bihi alejn mesibe-d-dun-j ve mettin bi esm in ve ebsrin ve kuvvetin m ahjejten vedalhu-l-vrise minn vedal se'ren al men zalemen vensurn al men dn ve l tedal musbeten f dnin ve l tedali-d-dun-j ekbere hemmin ve l meblega ilmin ve l tusellit alejn me l jerhamun. U ime Allaha nek bude sve: i ja, i moja imovina, i moja vjera. Allahu moj, uini da budem zadovoljan Tvojom odredbom i blagoslovi mi ono to mi je sueno tako da ne volim da ubrza ono to si Ti odgodio niti da odgodi ono to si ubrzao. Allahu moj, udijeli nam toliko bojazni prema Tebi, koliko je dovoljno da nas sprijei u grijeenju prema Tebi, udijeli nam toliko pokornost prema Tebi, koliko e nas dovesti do Tvoga denneta, udijeli nam toliko vrstog uvjerenja koliko je dovoljno da nam olaka nevolje ovoga svijeta. Snabdij nas naim sluhom, vidom i naom snagom sve dok nam ivot traje i daj nam da s tim blagodatima i snagom umremo. Uini da se osvetimo samo onima koji nam nepravdu ine i pomozi nas protiv onih koji prema nama izraze neprijateljstvo. Nemoj da nam nevolje bude u naoj vjeri. Ne uini nam ovaj svijet naom najveom brigom niti krajnjim dometom naeg znanja i ne dozvoli da nama vladaju oni koji prema nama nee imati milosti. Allhumme ente-l-meliku l ilhe ill ente. Ente rabb ve ene abduke, zalemtu nefs vatereftu bi zenb fagfir l zunb dem an, innehu l jagfiru-z-zunube ill ente, vehdin li ahseni-l-ahlki l jehd li ahsenih ill ente, vasrif anni sejjieh l jasrifu anni sejjieh ill ente. Lebbejke ve sadejke ve-l-hajru kulluhu bi jedejke, ve--erru lejse ilejke ene bike ve ilejke, tebrekte ve tealejte, estagfiruke ve etbu ilejke. Allahu moj, Ti si Vladar, nema boga osim Tebe! Ti si moj Gospodar, a ja sam rob Tvoj! Sam sebi sam nepravdu uinio i priznajem svoj grijeh, pa mi oprosti sve moje

grijehe. Zaista, grijehe samo Ti oprata. Uputi me lijepom ahlaku, njegovim ljepotama samo Ti upuuje. Otkloni od mene ono to je runo jer samo Ti moe otkloniti ono to je runo u njemu. Tebi se u potpunosti stavljam na raspolaganje, a svako dobro je kod Tebe. Kod Tebe nema nikakva zla, Ti si me stvorio i Tebi se vraam. Slavljen si i Uzvien, od Tebe oprost traim i Tebi se kajem. L ilhe illellhu-lvahidu-l-kahhr. Rabbu-s-semvti ve-l-erdi ve m bejnehume-lazzi-l-gaffr. Nema boga osim Allaha Jedinoga, koji mnogo poklanja, Gospodara nebesa i Zemlje i onoga to je meu njima, Snanoga koji mnogo prata!

Mo dove

Submitted by Sebil on Fri, 2009-09-11 17:26. Dove

UIMO ZAJEDNO DOVE ZA OTKLANJANJE BRIGA I TEGOBA Ovaj tekst donosi nekoliko dova koje se ue u posebno tekim stanjima i situacijama. Nauimo ih zajedno i olakajmo, uz Allahovu pomo, iskuenja u kojima se naemo! Dova koja se ui u nevoljama i prilikom znaajnih dogaaja "La illahe illallahul-azimul-halimu, la ilahe illallahu Rabbul-aril-azimi, la ilahe illallahu Rabbus-semavati ve Rabbel-erdi ve Rabbel-aril-kerim (Nema boga osim Allaha, Velianstvenog Blagog,

nema boga osim Allaha, Gospodara Ara velianstvenog. Nema boga osim Allaha, Gospodara nebesa, Gospodara Zemlje i Gospodara Ara plemenitog). U Muslimovom predanju stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, uio ovu dovu kada bi se desio neki krupan dogaaj ili kada bi zapao u brige: "Ja hajju, ja kujjumu bi rahmetike estegis. (O ivi, o Vjeni, pomozi me iz Svoje milosti). - Ebu Hurejra, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kada bi ga zadesila neka briga, podizao pogled prema nebu, a zatim bi rekao: "Subhanallahil-azim (Slavljen neka je Allah Velianstveni). A kada bi dugo uio dovu, govorio bi: Ja hajju ja kajjumum (O ivi, o Vjeni). - Buhari i Muslim u svojim Sahihima biljee predanje Enesa, r.a., koji je rekao: Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem, uio je najee ovu dovu: "Allahume atina fid-dun'ja hasenenten ve fil-ahireti haseneten ve kina azaben-nar. (Allahu na, podari nam dobro na ovom svijetu i dobro na onom svijetu i sacuvaj nas patnje u vatri). Nesai u svom Sunenu i Ibnus-Sunni u svom djelu biljei predanje Abdullaha bin Dafera, r.a., koji prenosi da je Alija, r.a., rekao: "Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem, poduio me sljedeim rijeima i naredio mi da ih uim ako me zadesi kakva nevolja: "La ilahe illallahul-kerimul-azimu subhanehu tebareke Rabbularil-azim. El-hamdulillahi Rabbil-alemin. (Nema boga osim Allaha, Plemenitog i Velianstvenog slavljen neka je. Uzvieni neka je Gospodar Ara velianstvenog. Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova). Abdullah bin Dafer, ovu dovu je uio onome ko bi imao groznicu kao i svojim kerkama koje su se udale daleko od njega. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao Esmi bint Umejs, r.a.,: Hoe li da te poduim dovi koju e uiti kada zapadne u nevolju: "Allah, Allahu Rabbi la uriku bihi ej'a'". (Allah, Allah je moj Gospodar. Njemu nikoga kao druga ne pripisujem). /Ebu Davud i Ibn Made/ Sa'd bin Ebu Vekas, r.a, prenosi da je rekao Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Znam rijei koje kada izgovori onaj ko je u nevolji, Allah, d.., izbavi ga iz te nevolje. To su rijei naeg brata Junusa, a.s., koji je u tminama zvapio: "La ilahe illa Ente subhaneke inni kuntu minezzalimin (Nema boga osim Tebe, hvaljen neka si! A ja sam se zaista prema sebi ogrijeio). (El-Enbija,87.) Dova koju treba da ue oni koji zapadnu u brigu i tugu: "Allahumme ene abduke-bnu abdike-bnuemetikefi kabdatikenasijeti bi jedike madinfijje hukmuke, adlunfijje kadauke ,es'eluke kullismin huve leke semmejte bihi nefseke ev enzeltehu fi Kitabike ev allemtehu ehaden min halkike ev iste'serte bihi fi ilmil-gajbi indeke en teda'l alel-Kur'ane nure sadri ve rebia kalbi ve delae huzni ve zehebe hemmi. "Allahu moj, ja sam Tvoj rob, sin roba Tvoga, sin robinje Tvoje. Ja sam u Tvojoj vlasti. Moja kika je u Tvojoj ruci: Ti e presuditi o mojoj prolosti. Tvoja je presuda za mene pravedna. Molim Te svakim imenom koje Ti pripada, kojim si Sebe nazvao, ili si ga objavio u Svojoj knjizi, ili si njemu nekog od Svojih robova poduio, ili si ga kao znanje nedokuivog zadrao samo za Sebe, da Kur'an velianstveni uini svjetlom mojih grudi, proljeem moga srca, uzrokom prestanka moje tuge i odlaskom moje brige./ibn Sunni/ Onaj koga zadesi neka teta treba da ui: "Bismillahir-RahmanirRahim, la havle ve la kuvvete illa billahil-alijijil-azim. (U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog, nema snage niti kretanja osim s dozvolom Allaha, Uzvienog, Velianstvenog). Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je savjetovao Aliju, r.a., da ove rijei ui kada ga zadesi kakva teta. /IbnusSuni/ Onaj kome ivot postane teak treba da ui sljedee

rijei: Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini.Allahumme reddini bi kadaike ve barik li fima kuddire li hatta la uhibbe ta'dile ma ehharte ve la te'hire ma addelt. (Ime Allaha, d.., spominjem nad sobom, svojim imetkom i vjerom. Allahu moj, uini me zadovoljnim Tvojom odredbom i daj mi bereket u onome to si mi podario, tako da ne elim, da se ubrza ono to si Ti odgodio niti da se odgodi ono to si ti ubrzao). /Ibnus-Suni/ Iskoristimo mo dove i blagodati mjeseca Ramazana. Nauimo da koristimo Allahove blagodati prema nama jer dova je jedino to moe promjenit ljudsku sudbinu, a mi tako malo koristimo tu Allahovu milost prema nama. Ne budimo zalimi prema sebi, ne ponaajmo se kao da Allah zavisi od nas, a ne mi od Njega. Ponizno Mu uputimo dove i samo od Njega traimo pomo, jer On je Jadini koji se molbi molitelja odaziva! Nastavie se, insAllah

Prelijepa dova

Submitted by Sebil on Sun, 2009-07-05 14:56. Dove

Gospodaru na, oprosti nam nae grijehe. Pokrij nam sramote. Smiluj se slabanima. Popravi nam naa stanja. Uzmi nas u Svoju zatitu. Sauvaj nas od dehennemske vatre. Sakrij nae sramote. Primi naa pokajanja. Obrii nam grijehe i propuste. Gospodaru na, nemoj nas usmrtiti a da ne bude nama zadovoljan.

Gospodaru, uini da ovaj svijet, dunjaluk, napustimo inei dobro, a Tebi se utjeemo od... grijeenja u asu smrti. Molimo Te, podari nam snage da prije smrti pokajanje uinimo, prilikom smrti ehadet izgovorimo, a poslije smrti dennetske bae naselimo.vMolimo Te, podari nam ivot sretnih, smrt ehida, boravak u blizini Poslanika i pomo u borbi protiv neprijatelja. Primi naa pokajanja sada. Primi naa pokajanja ubudue. U naa srca usadi ljubav da ti pokajanje inimo. Povrati nas Tebi lijepim povratkom. Kod Tebe utoite traimo; da na dunjaluku izgubljeni ne budemo i da na Tebe ne zaboravimo. Utjeemo Ti se od naeg zaborava, a Ti nas ne zaboravlja. Tvoje dobro nama silazi, a nae zlo Ti zna. Ti nas svojom milou obasipa, a od nas ti nita nije potrebno - a mi Tebe svojim grijesima srdimo, a siromani smo i Tebe trebamo. Ja Vedudu, oprosti nevoljnima, smiluj se slabanima, obrii grijehe grijenicima. O Ti koji voli vapaje grijenika kada se Tebi vraaju, primi na povratak Tebi i nae pokajanje (tevbu) Gospodaru na, mi druge nade, osim u Tebe, nemamo. Sva vrata, osim Tvojih, su nam pred licem zatvorena. Ti mnogo robova ima, a mi, osim Tebe, drugog Gospodara nemamo. Primi naa pokajanja i budi nama zadovoljan. Amin! Amin! Amin!

10

Lijepe dove

Submitted by Sebil on Tue, 2008-10-21 21:55. Dove

Ja, Rabbi! Pokloni mi ljubav prema Tebi i prema onima koji Tebe vole, kao i prema svemu onome to me vodi do Tvoje ljubavi. Podari da mi ljubav prema Tebi bude draa od ljubavi ednog za hladnom vodom. ************************* "Gospodaru nas, nasu bol zamjeni utjehom, tugu radoscu, a strah sigurnoscu. Gospodaru nas, neka jekin zgasne pozudu srca, neka rijeka imana utrne zar duse. Boze, umornim ocima podari siguran san, nemirnim dusama spokoj i obraduj ih skorom pobjedom. Boze, neka Tvoj nur prosvjetli izgubljene oci, neka zalutali nadju Tvoj put, a izgubljeni Tvoju uputu. Gospodaru nas neka istinska zora Tvoje svjetlosti odagna sejtanska saputanja, neka Istina prevlada zlo u nama i neka Tvoja vojska odbrane skrsi sve spletke sejtanske. Boze, sacuvaj nas od tuge i brige, a iz nasih dusa odagnaj nemir. Samo se Tebe bojimo, Tebi robujemo, na Tebe se oslanjamo i od Tebe svaku pomoc trazimo. Ti si nas Gospodar i Zastitnik, pa divnog li Gospodara i Pomagaca." ************************** "Boe, nemoj me uciniti od onih koji, kada obole, tada se kaju, a cim ozdrave, opet u iskuenje padaju, a kada osiromae, tuni budu! Boe, podari mi zadovoljstvo onoga koji je Tobom zadovoljan! Cuvaj me u ovom mom ivotu, a i poslije moje smrti!" *********************** DOVE PROTIV TUGE I POTITENOSTI "La ilahe ille-l-Lahu-l-azimu-l-halimu, la ilahe ille-l-Lahu Rabbu-l-Ari-l-azimi, la ilahe ille-l-Lahu Rabbu-s-Semavati ve Rabbu-l-Erdi ve Rabbu-l-Ari-l-kerim" - Nema boga osim Allaha, Velikog i Blagog. Nema boga osim Allaha, Gospodara Prijestolja velikog. Nema boga osim Allaha, Gospodara Nebesa i Gospodara Zemlje, Gospodara Prijestolja milostivog. ( K ) "Allahumme rahmeteke erdu fe la tekilni ila nefsi tarfete' ajnin ve aslih li e' ni kullehu, la ilahe illa Ente" - Allahu, za milost Tvoju molim, I zato ne prepusti me samom sebi ni jednog trenutka. Udobri mi cijelo moje stanje. Nema boga osim Tebe. ( D, H ) "La ilahe illa Ente, subhaneke inni kuntu mine-z-zalimine" - Nema boga osim Tebe. Neka si slavljen Ti, doista sam ja bio medju grjenicima. ( T, HA ) "Allahu, Allahu Rabbi, la uriku bihi ej'en" -

Allah, Allah je Gospodar moj, Kome ja ne pretpostavljam nita. ******************** Moj Boe, ko je podloniji propasti i pogreci od mene, a ko je dostojniji oprostu i poklonu od Tebe! Ti si me stvorio slabanim pa ja nisam kadar od sebe tetu odbiti niti sebi korist pribaviti. Moj Boe, tvoje znanje o meni je vjecno, Tvojoj odredbi ja ne mogu umaci niti se tvojoj odluci suprotstaviti . Tvojom voljom ja sam Ti pokoran, a od Tebe je pomoc i dar. Ogrijeio sam se o Tebe sa Tvojim znanjem; pa argument je Tvoj. Tako Ti obaveze na milost, ulij strah u moje srce da mi nada bude samo u Tebe i strah samo od Tebe! Moj Boe, koji si najmilostiviji, blagoslovi Muhameda posljednjeg vjerovjesnika, a meni i svim vjernicima podari oprost. Dovoljan mi je Allah i divan li je On gospodar. ************************* Allahumme, inn ezu biKe minel adzi vel keseli vel dubni vel buhli vel heremi vel kasveti vel gafleti vel ajleti vez-zilleti vel killeti vel meskeneti, ve ezu biKe minel fakri vel kufri vel fuski ve-ikki ven-nifki ves-sumati ver-riji, ve ezu biKe mines-samemi vel bekemi vel dunni vel duzmi vel beresi ve sejjiil eskm. (Allahu moj, utjecem Ti se od nemoci, od lijenosti, od straljivosti, od krtosti, od oronulosti, od tvrdokornosti srca, od nemara, od prekomjerne neimatine, od prezrenosti, oskudice, potpune neimatine, i utjecem Ti se od siromatva, od nevjerstva, od nepokornosti, od neprijateljstva, od licemjerja, od elje za slavom, od lanoga prikazivanja , i utjecem Ti se od gluhoce, od njemosti, od ludila, od gube, od lepre i svih runih bolesti.) ****************************** Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,: "Hoete li da vas uputim na najuzvienije Allahovo,d.., ime, s kojim kada On bude pozvan odazove se, a kada se od Njega neto trai s tim imenom, On to dadne. To je dova kojom se molio Junus, a.s., kada Ga je pozivao iz trostruke tmine: La ilahe illa ente subhaneke, inni kuntu minez-zalimin. (Nema Boga, osim Tebe, hvaljen neka si, ja sam se zaista ogrijeio prema sebi)

11

Odabrane Kur'anske dove

Submitted by mon on Fri, 2008-05-30 14:35. Dove

Rabbena la tuzig kulubena ba'de iz hedejtena ve heb lena min ledunke rahmeten, inneke Entel-Vehhab. "Gospodaru nas, ne dopusti srcima nasim da skrenu, kad Si nam vec napravi put ukazao, i daruj Svoju milost, Ti si uistinu Onaj koji mnogo daruje." (Ali Imran, 8) ********************************** Rabbena atina fiddunja haseneten ve fil- ahireti haseneten ve kina azabennar. "Gospodaru nas, daj nam dobro na ovom svijetu i dobro na Ahiretu i sacuvaj nas dzehennemske vatre." (El-Bekare,201) ********************************** Rabbenagfir lena ve li ihvanine-llezine sebekuna bil-imani, ve la tedz'al fi kulubina gillen lillezine amenu, Rabbena inneke reufun rahim. "Gospodaru nas, oprosti nama i braci nasoj koja su nas u vjeri pretekla, i ne dopusti da u srcima nasim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru nas, Ti si zaista, Dobar i Milostiv. (Ei-Hasr, 10) ****************************** Rabbi edhilni mudhale sidkin ve ahridzni muhredze sidkin vedz'al li min ledunke sultanen nesira. "Gospodaru moj, ucini da umrem, a da si Ti zadovoljan sa mnom i ucini da budem prozivljen, a da si Ti zadovoljan sa mnom, i daruj mi od Sebe snagu koja ce mi pomoci." (El-Isra, 80) ******************************* Rabbi heb li hukmen ve elhikni bissalihin. Vedz'al li lisane sidkin fil-ahirin vedz'alni min vereseti dzenneti-nneim."Gospodaru moj, podari mi znanje i uvrsti me medju one koji su dobri. Ucini da me po lijepom spominju oni sto ce poslije mene doci. Ucini me od onih kojima ces dzennetske blagodati dati. (Es-Sua'ra, 83-85) ******************************* "Gospodaru na, podari nam u zenama naim i djeci naoj radost i uini da se estiti na nas ugledaju!'" (sura Al-Furqan, 74. ajet) "Gospodaru na, Ti sve obuhvaa milou i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sauvaj ih patnje u vatri!" (sura Al-Mu'min, 7. ajet) "Gospodaru na, u Tebe se uzdamo i Tebi

se obraamo i Tebi emo se vratiti" (sura Al-Mumtehina, 4. ajet) "Gospodaru na, oprosti nam grijehe nae i prei preko hravih postupaka naih, i uini da poslije smrti budemo s onima dobrima." (sura Ali' Imran, 193. ajet) "Gospodaru na, podaj nam ono to si nam obeao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne osramoti! Ti ce, doista, Svoje obeanje ispuniti!" (sura Ali' Imran, 194. ajet)

12

Dove za razne prilike (III-dio)

Submitted by mon on Fri, 2008-04-18 10:14. Dove

ZASTITA OD SIHIRA, UROKA I DZINA Allahov Poslanik s.a.v.s. je trazio utociste kod Allaha od dzina i pogleda insana (uroka) na razne nacine, sve

dok nisu objavljene sure Felek i Nas. Kada su one objavljene ucio je njih, ostavivsi sve drugo. (Tirmizi- hasen) Ko prouci Ajetul-kursijju kada svane, bude mu zastita od dzina dok noc ne nastupi, ko je prouci kad noc nastupi bice mu zastita od dzina dok ne svane.(El-Hakim) ************************************** DOVA U NESRECI I ISKUSENJU Inna lillahi ve inna ilejhi radziun. Allahumme'dzurni fi musibeti vahluf li hajren minha. "Mi smo Allahovi i doista se Njemu vracamo. Allahu moj, pomozi mi u ovoj mojoj nevolji i daj mi bolje stanje od ovoga". (Muslim) ********************************* DOVA DA SE DOBIJE POTOMSTVO Rabbi hebli min ledunke zurrijjeten tajjibeten, inneke semiu-ddua'. "Gospodaru moj, pokloni mi od sebe cestita potomka, jer se Ti, uistinu, molbi odazivas." (Ali Imran,38) ********************************' ZASTITA NOVORODENCETA OD POGLEDA OCIJU (UROKA) Euzu bi kelimatillahi-ttammeti min kulli sejtanin ve hammetin ve min kulli ajnin lammetin. "Trazim zastitu savrsenim Allahovim rijecima od svakog sejtana, od ujeda (kakve zivotinje) i svih zlih ociju." (Buharija) ********************************* DOVA KOD POSJETE BOLESNIKU Ko posjeti svog bolesnog brata muslimana i sedam puta kod njega prouci ovu dovu, bolesnik ce, ako Bog da, ozdraviti, osim onoga kome je nastupio edzel - smrtni cas: Es'eluIIahel-azime Rabbelarsil-azimi en jesfijeke. "Molim Uzvisenog Allaha, Gospodara Prijestolja Velikog, da ti zdravlje da." (Tirmizi i Ebu Davud - sahih) *********************************** DOVA KADA OSJETIMO BOL Stavi ruku na mjesto gdje osjecas bol, tri puta prouci: Bismillahi i sedam puta: Euzubillahi ve kudretihi min serri ma edziduhu ve uhaziru. "Zastitu trazim kod Allaha i Njegove svemoci protiv zla onoga sto me je snaslo i od kog strepim." (Muslim) ********************************** DOVA DOK UZIMAMO ABDEST Allahummagfir li zenbi ve vessi' li fi dari ve barik fi rizki. "Allahu moj, oprosti mi grijehe, ucini prostranom moju kucu (rahatlukom za ukucane i musafire), i ucini bericetnom moju opskrbu." (Nesai - hasen) ************************************* DOVE NAKON UZIMANJA ABDESTA Eshedu en la ilahe illellahu vahdehu la serike lehu ve eshedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. "Svjedocim da nema boga osim Allaha i svjedocim da je Muhammed s.a.v.s. Njegov rob i Njegov Poslanik." Ko bude ovo ucio nakon uzimanja abdesta otvorie mu se svih osam dzennetskih kapija da udje na koju hoce. (Musiim) ************************************* DOVA KADA SE UJUTRO USTANE El-hamdu lillahillezi ahjana ba'de ma ematena veilejhinnusur. "Hvala Allahu, koji nas ozivi nakon sto nas (snom) umrtvi, i Njemu se, konacno, sve vraca." (Buharija i Muslim) ************************************* Iz knjige: "Svakodnevni zikr i dove" - Ishak Sedic

13

Odabrane Poslanikove dove

Submitted by mon on Fri, 2008-01-25 10:05. Dove

Gospodaru moj, utjecem Ti se od prestanka Tvojh nimeta (blagodati), od prestanka Tvoga blagoslova, od iznenadne nesrece i svakog Tvog nezadovoljstva. (Muslim) Allahumme inni euzu bike min zevali ni'metke, ve tehavvuli afijetke, ve fudzaet nikmetke ve dzemi'i sehatke.********************************* Allahu moj, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me, zastiti me i opskrbi me. (Musiim) AIIahumagfir li, verhamni vehdini ve afini, verzukni.*********************************** Gospodaru, popravi mi vjeru moju, koja je glavnica moja; popravi mi i ovaj svijet, jer ja na njemu zivim; popravi mi i buduci svijet, jer ja njemu idem; pozivi me dok mi je zivot dobar, a daj mi smrt, kad mi smrt bude dobra. Daj mi, da mi moj zivot bude povecanje u svakom dobru, a moja smrt mir i spas od svakog zla! (Musiim)Allahumme aslih li dini-llezi huve ismetu emri ve aslih li dunjaje-lleti fiha measi ve aslih li ahiret-Ilet fiha meadi. Ve ahjini ma kanetil-hajatu hajren li ve teveffeni iza kanetil-vefatu hajren li vedz'alil- lajate zijadeten li fi kulli hajrin vedz'alil- mevte rahaten li

min kulli serrin. ************************************ Gospodaru moj, utjecem Ti se od slabosti, od lijenosti, od pretjerane plasljivosti, od skrtosti, duboke starosti i patnje u kaburu. Gospodaru moj, podari mojoj dusi pokornost i ocisti je jer Ti ces je najbolje ocistiti, Ti si njen Prijatelj i Zastitnik. Allahu moj, sacuvaj me znanja koje ne koristi, srca koje nije bogobojazno, duse nezasite i dove koja se ne prima. (Musiim) Allahumme inni euzu bike minel-adzzi vel- eseli, vel-dzubni vel-buhli vel-heremi ve azabil-kabri, Allahumme ati nefsi takvaha ve zekkiha ente hajru men zekkaha, ente velijjuha mevlaha. Allahumme inni euzu bike min ilmin la jenfeu ve min kalbin la jahseu, ve min efsin la tesbeu ve min da'vetn la justedzabu leha. ******************************************** Allahu moj, podari mi uputu, pokornost, cednost imetak. (Muslim) AIIahumme inni es'elukel-huda vettuka vel-'afefe velgina. ******************************************** Allahu moj, Tebi se predajem, u Tebe vjerujem, na Tebe se oslanjam, Tebi se zalim. Gospodaru nas, sacuvaj me Tvojom moci da ne budemo u zabludi. Nema boga osim Tebe, Ti si vjecno zivi koji ne umire, a dzini i ljudi umiru. (Buharija i Musiim) Allahumme leke eslemtu ve bike amentu ve alejke tevekkeltu, ve ilejke enebtu ve bike hasamtu. Allahumme inni euzu bi izzetke la ilahe illa Ente en tudilleni. Entel-hajjullezi la jemutu, veldzinnu vel-insu jemutune. ******************************************** Allahu moj, oprosti mi moje greske, moje neznanje, prekomjernost u postupcima mojim i sve ono sto Ti znas da je kod mene. Gospodaru moj, oprosti mi moju neozbljnost, moju gresku i namjeru, jer sve je ovo kod mene. (Buharija)Allahummagfir li hatet ve dzehli ve israfi fi emri, ve ma Ente ea'lemu bihi minni, Allahummagfir li dziddi ve hezli ve hatai ve amdi ve kullu zalike indi.******************************************** Allahu moj, uputi me i izvedi me na pravi put. (Muslim) Allahummehdini ve seddidni.***************************************** Gospodaru moj, oprosti mi, primi moje pokajanje, jer Ti si zaista Onaj koji pokajanje prima i Koji je Milostiv. (Ebu Davud-sahih)Rabbigfir li ve tub alejje inneke Ente-ttewabu- rrahim. Iz knjige " Svakodnevni zikr i dove" - Ishak Sedic

14

Kada i cija se dova prima

Submitted by mon on Wed, 2007-08-08 11:30. Dove

Vrijeme kada se dova prima - dova izmedju ezana i ikameta - u zadnjioj trecini noci - petkom - poslije namaza - u nevolji- musibetu - kod plakanja iz bogobojaznosti - kada pada kisa - na dan Arefata - kada pada kisa - prvih deset dana mjeseca Zul-hidzeta - pri gledanju u Kabu - Uz Ramazan, u noci Lejletul- kadr i vrijeme iftara - u namazu na sedzdi i iza salavata, prije selama Cija dova se prima Dove se primaju mazluma: - mazluma (onome kome je ucinjeno nasilje) - musafira putnika - roditelja za dijete - postaca pravednog vladara - onoga ko Allaha puno spominje - muslimana odsutnom bratu muslimanu - hadzije i mutemira (onoga ko obavlja umru) - bolesnika starca koji se strogo pridrzava sunneta - onoga kome je ucinjeno dobro, svome dobrocinitelju - hafiza Kurana, i onoga ko prouci Kuran - onoga ko je u nevolji, teskoj situaciji - dova ljudi kada se sakupe, pa jedan uci dovu a ostali aminaju Iz knjizice: "Svakodnevni zikr i dove" autor: Ishak Sedic

16

Zastita svakog muslimana (zbirka dovi)

Submitted by mon on Thu, 2007-02-22 18:26. Dove

1) DOVE NAKON BUENJA IZ SNA 1. El-hamdu li-l-Lahi-llezi ahjana ba'de ma ematena ve ilejhi-nnuuru - Hvala Allahu, Koji nas oivi nakon to nas umrtvi, i Njemu se, konano, sve vraa. (B )

2.Kale Resulul-l-Lahi sallee-l-Lahu 'alejhi ve selleme: "Men te'arre min-l-lejli fe kale hine jestejkizu-la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu, ve huve' ala kulli ej'in kadir. Subhane-l-Lahi ve-l-hamdu lil-Lahi ve la ilahe ille-l-Lahu va-l-Lahu ekber, ve la havle ve la kuvvete illa bil-Lahi-l-aliji-l-azim, summe dea: Rabi-gfir li, gufire lehu.Kale-l-Velidu: "ev kale de a, ustudibe lehu. Fe in kame fe tevedda'e, summe salla- kubilet salatuhu", - kazao je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem: "Onaj ko se trgne iz sna pa proui: nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnoga nema. Njemu vlast pripada i Njemu je zahvalnost svaka. Njegova je mo iznad svake druge moi, neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala: nema boga osim Allaha. Allah je Najvei. Nema moi i sile osim Allahove, Monog i Velikog. Zatim zamoli: "Gospodaru moj, oprosti mi", bit e mu oproteno. A Velid dodaje ili je (Poslanik) rekao: " Ko uputi dovu bit e mu usliena. Ako jo usto abdesti te klanja (nafilu), bit e mu namaz primljen. (B, MA, i g) 3.El-hamdu li-l-Lahi-llezi afani fi desedi ve redde alejje ruhi ve ezine li bi zikrihi - Hvala Allahu, Koji je zdravim ouvao moje tijelo, vratio mi moju duu i omoguio mi da Ga se sjeam spominjui. (T) 4.- Doista u stvaranju Nebesa i Zemlje, u izmjeni noi i dana, postoje jasni znaci za one koji vjeruju; one, koji Allaha spominju stojei i sjedei, i leei na bokovima svojim, te koji razmiljajui o stvaranju Nebesa i Zemlje govore: - Gospodaru na, nisi Ti ovo bez svrhe stvorio. Neka si slavljen, i nas sauvaj od kazne dehenemskom vatrom. (K, Ali - Imran,190-191) 2) DOVA PRILIKOM OBLAENJA ODJEE 5.El-hamdu li-l-lahi-llezi kesani haza ve rezakanihi min gajri havlin minni ve la kuvvetin ... - Hvala Allahu, Koji me je odjenuo ovim (ovom odjeom, i koji me je opskrbio bez moje pomoi i moi...).( SS )

3) DOVA PRILIKOM OBLAENJA NOVE ODJEE 6.Allahumme leke-l-hamdu, Ente kesevtenihi. Es eluke min hajrihi vehajri ma sunia lehu. Ve e'uzu bike min errihi ve erri ma sunia lehu. - Allahu moj, Tebi hvala. Ti si me ovim odjenuo. Molim Te za dobro, koje mi ona prua, i u ijoj je funkciji, a prizivam Te protiv zla njegova i onoga koje iz njega moe proistei. ( D,T,BG,TL ) 4) DOVA ZA ONOGA KOJI OBUE NOVU ODJEU 7.Tubli ve juhlifu-l-Lahu teala. - Iznosio je, a novom te Allah poastio. (D )

8.Ilbis dediden ve'i hamiden ve mut ehiden - Obuci novo, ivi dostojanstven i umri kao ehid! ( MA,BG ) 5) TA SE IZGOVARA PRILIKOM ODLAGANJA ODJEE 9. "Bismi-l-Lah" - U ime Allaha. ( T, i g ) 6) DOVA PRILIKOM ULASKA U TOALET 10.(Bismi-l-Lahi) Allahhumme inni e'uzu bike mine-l-hubsi ve-l-habaisi - (U ime Allaha) Allahu moj, prizivam Te protiv zla ejtana i ejtanica ).(K ) 7) DOVA POSLIJE IZLASKA IZ TOALETA 11. "Gufraneke" - Za oprost Te molim! ( SS, N ) 8) DOVA PRIJE POETKA UZIMANJA ABDESTA 12. "Bismi-l-Lah" - U ime Allaha. 9) DOVE NAKON UZIMANJA ABDESTA 13."Ehedu en la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu ve ehedu enne Muhammeden abdu-hu ve resulu-hu" - Svjedoim da nema boga osim Allaha i svjedoim da je Muhammed Njegov rob (sluga odani) i Njegov Poslanik. ( M ) 14."Allahumme-dalni mine-t-tevvabine ve-dalni mine-l mutetahhirine" - Allahu moj, svrstaj me meu one koji se kaju i svrstaj me meu one koji su uvijek isti! ( T ) 15."Subhaneke-l-Lahumme ve bi hamdike. Ehedu en la ilahe illa ente. Estagfiruke ve etubu ilejke" -Tebi slava pripada, Allahu moj, i trajna zahvalnost, Svjedoim da nema boga osim Tebe. Od Tebe oprost traim i samo se Tebi kajem. ( NFJL ) 10) DOVE PRILIKOM IZLASKA IZ STANA / KUE / 16."Bismi-l-Lahi, tevekkeltu ale-l-Lahi, ve la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi" - U ime Allaha, u Allaha se pouzdavam, nema pomoi niti moi bez (mimo) Allahove pomoi i moi. 17."Allahumme inni euzu bike en edille ev udalle ev ezille ev uzelle ev azlime ev uzleme ev edhele ev judhele alejje"

- Allahu moj, molim Ti se da ne zalutam ili ne budem zaveden, da ne posrnem ili ne budem naveden na grijeh, da ne inim nasilje ili da meni ne bude uinjeno - da ne budem glup ili da se na meni nerazumnost ne ispolji. ( SS ) 11) DOVA PRILIKOM ULASKA U STAN 18."Bismi-l-Lahi veledna ve bismi-l-Lahi haredna ve ala Rabbina tevekkelna" ( D ) - S Allahovim imenom ulazimo i s Allahovim imenom izlazimo. Na Gospodara naega se oslanjamo. ( D ) 12) DOVA PRILIKOM ODLASKA U DAMIJU 19."Allahumme-d'al fi kalbi nuren, ve fi lisani nuren, ve-d'al fi sem i nuren, ve-d'al fi besari nuren, ve-d'al min halfi nuren ve min emami nuren, vedal min fevki nuren ve min tahti nuren. Allahumme 'a tini nuren" - Allahu moj, podari mi u srce moje svjetlo i u jezik moj svjetlo, osvijetli mi sluh moj i vid moj, daruj mi svjetlo iza mene i ispred mene, podari mi iznad mene i ispod mene svjetlo. Allahu moj, svjetlo mi daruj! ( K ) 13) DOVA PRILIKOM ULASKA U DAMIJU 20."Euzu bi-l-Lahi-l-azimi ve bi vedihihi-l-keri-mi ve sultanihi-l-kadimi mine-ejtani-r-radim, "Bismi-l-Lah, ve-s-salatu ve-s-selamu ala Resuli-l-Lah." "Allahumme-ftahli ebva-be rahmetike." - Sklanjam se u okrilje Allaha Velikog, pred Njegovo lice asno, Njegovu vlast pravjenu - pred ejtanom prokletim. U ime Allaha, i spas i mir Njegovu Poslaniku. Allahu moj, otvori mi vrata milosti Tvoje! ( M ) 14) DOVA PRILIKOM IZLASKA IZ DAMIJE 21."Bismi-l-Lahi ve-s-salatu ve-s-selamu 'ala Resuli-l-Lahi, Alla-humme inni eseluke min fadlike Allahumme ' asimni mine--ejtani-r-radim" - U ime Allaha, mir i spas Allahovu Poslaniku; Allahu moj, molim Ti se da me dobrom obaspe; Allahu moj, zatiti me od prokletog ejtana. ( MA ) 15) TA SE IZGOVARA PRILIKOM SLUANJA EZANA 22."Jekulu misle ma jekulu-l-muezzinu illa fi: "Hajje ale-s- sala-ti ve hajje ale-l-felah" - Ponavlja se za mujezinom osim kod rijei: "Doite na namaz, doite na spas", - poslije kojih se ui: "la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lah" ,-Nema pomoi niti moi osim (mimo) Allahove ( pomoi i moi )." ( K )

23.Ve ene ehedu en la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu ve ehedu enne Muhammeden' abduhu ve Resuluhu, Raditu bi-l-Lahi Rabben ve bi Muhammedin Resulen, ve bi-l-islami dinen" ( IHZ ) - Izgovara se: I ja svjedoim da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema, te svjedoim da je Muhammed rob Njegov i Poslanik Njegov. Zadovoljan sam da je moj Gospodar Allah, da je moj poslanik Muhammed, da je moja vjera islam. - Ove rijei izgovaraju se nakon to mujezin proui: Ehedu en la ilahe ille-lLahu i ehedu enne Muhammeden Resulu-l-Lahi.( IHZ ) 24.- Izgovoriti salavat na Poslanika, sallallahu `alejhi we sellem, nakon to se proui prva dova neposredno poslije ezana. (M ) 25."Allahumme Rabbe hazihi-d-da veti-t-tammeti ve-s-salati-l-kaimeti ati Muhammedeni-l-vessilete-l-fadilete ve-b-ashu mekamen mahmudeni-l-lezi vead tehu." - Ui se: - Allahu moj, Gospodaru ove cjelovite molbe i namaza koji se upravo uspostavlja, podari Muhammedu veliki stepen u Den-netu i svako dobro, uzdigni ga na uzvieno mjesto, koje si mu obeao. (B)(1) 26.- Za sebe se moli Allahu izmeu ezana i ikameta, jer tada se dova ne odbija. ( T.D ) 16) DOVE KOJIM SE POINJE NAMAZ ( poslije izgovora tekbira kojim se stupa u namaz ) 27."Allahumme ba'id bejni ve bejne hatajaje kema baadte bejne-l-mariki vel-magribi. Allahumme nekkini min hatajaje kema junekka-s-sevbu-l-ebjedu mine-d-denisi. Allahummagsilni min hatajaje bi-s-seldi ve-l-mai ve-l-beredi." - Allahu moj, odmakni me od grijeha na razdaljinu kolika je od Istoka do Zapada. Moj Allahu, sauvaj me od grijeha kao to se uva bijela odjea od prljavtine. Gospodaru moj, oisti me od grijeha svim sredstvima (snijegom, kiom,i ledom). (K ) 28."Subhaneke-l-Lahumme ve bi hamdike ve tebareke-smuke ve teala dedduke ve la ilahe gajruke." - Tebi slava pripada, Allahu moj, i uvijek si hvaljen. Blagoslovljeno je Tvoje Ime, uzviena je Tvoja veliina i nema boga osim Tebe. ( SS4 ) 29."Veddehtu vedhije li-l-lezi fetare-s-semavati ve-l-erda hanifen ve ma ene mine-l-murikine. Inne salati ve nusuki ve mahjaje ve memati li-l-Lahi Rabbi-l-alemine. La erike lehu ve bi zalike umirtu ve ene mine-l-muslimine. Allahumme Ente-l-Meliku, la ilahe illa Ente. Ente Rabbi ve ene abduke. Zalemtu nefsi va-tereftu bi zenbi, fa-gfir li zunubi demian, innehu la jagfiru z-zunube illa Ente. Vehdini li ahsenil-ahlaki la jehdi li ahseniha illa Ente. Vasrif anni sejjieha, la jasrifu anni sejjieha illa Ente. Lebbejke ve sadejke, ve-lhajru kulluhu bi jedejke. Ve--erru lejse ilejke, ene bike ve ilejke, tebarekte ve te alejte. Estagfiruke ve etubu ilejke." Upravio sam lice svoje Onome Koji je stvorio nebesa i Zemlju kao potvrdu

Svoje istinitosti, i ja nisam neznaboac. Doista, moj namaz i moji obredi, moj ivot i moja smrt, pripadaju Allahu, Gospodaru svjetova, Koji nema 1)Muhamed,a.s., objasnio je rije el-vesile u jednom hadisu u kojem kae: "Traite od Uzvienog Allaha da mi podari "el-vesile", a to je stepen u Dennetu koji moe dostii samo Allahov odani rob. Nadam se i molim Uzvienog Allaha da ja budem taj rob." (Prim. rec.) Sebi ravnog. Tako mi je zapovjeeno i ja sam musliman. Allahu moj, Ti si vladar, nema boga osim Tebe. Ti si Gospodar moj, a ja sam rob Tvoj. Prema sebi sam nasilje poinio i priznajem grijehe svoje. Zbog toga oprosti mi sve grijehe moje, jer niko osim Tebe ne moe grijehe opratati. Pokai mi put najljepeg ahlaka, jer ljepem niko osim Tebe ne moe uputiti. Odstrani od mene lo karakter, jer samo Ti to moe uiniti. Odazivam Ti se i radujem, Allahu moj, i sva dobra su u Tvojim Rukama. Tebi se zlo ne pripisuje. Ja sam Tvoj sluga i Tebi pripadam. Ti si Slavljeni i Uzvieni. Tebe samo molim za oprost i Tebi se kajem. ( M ) 30."Allahumme Rabbe Debraile ve Mikale ve Israfile, fatire-s-semavati ve-lerda, alime-l-gajbi ve- -eha-deti. Ente tahkumu bejne ibadike fima kanu fihi jahtelifun. Ihdini lima-htulife fihi mine-l-hakki bi iznike. Inneke tehdi men teau ila siratin mustekim." - Allahu moj, Gospodaru Debraila, i Mikaila i Israfila, Stvaratelju nebesa i Zemlje, Znale skrivenog i vidljivog - Ti sudi meu robovima Svojim u pitanjima u kojima se oni razilaze. Razlui mi istinu od neistine, jer samo Ti na Pravi put upuuje onoga koga Ti hoe. ( M ) 31."Allahu ekber kebira, Allahu ekber kebira, Allahu ekber kebira, ve-l-hamdu li-l-Lahi kesira, ve-l-hamdu li-l-Lahi kesira, ve-l-hamdu li-l-Lahi kesira, ve subhane-l-Lahi bukreten ve esila. (3X) Euzu bi-l-Lahi mine--ejtani minnefhihi ve nefesihi ve hemzihi." - Doista je Allah najvei, zaista, Allah je najvei i ponovo, doista Allah je najvei. Beskonana zahvalnost pripada Allahu. Svekolika zahvalnost samo Allahu pripada. Svekolika zahvalnost pripada Allahu. Slavljen neka si, Allahu moj, jutrom i uveer. (3X) Allaha prizivam protiv ejtana, protiv njegova daha, i doaptavanja, i njegova navraanja na zlo. ( D, MA, H, M ) 32."Allahumme leke-l-hamdu, Ente nuru-s-semavati ve-l-erdi ve men fihinne, ve leke-l-hamdu Ente kajjimu-s-semavati ve-l-erdi ve men fihinne, ve leke-lhamdu, Ente Rabbu-s-semavati ve-l-erdi ve men fihinne, ve leke-l-hamdu, Ente-l-hakku, ve kavluke-l-hakku, ve likauke-l-hakku , ve-dennetu hakkun, ve-n-naru hakkun, ve-n-ebijjune hakkun, ve Muham-medun sallallahu `alejhi we sellem hakkun ve-s-sa'atu hakkun. Allahumme, leke eslemtu, vealejke tevekkeltu, ve bike amentu ve ilejke enebtu, ve bike hasamtu, ve ilejke hakemtu. Fa-gfirli ma kaddemtu ve ma ehhartu, ve ma esrertu ve ma alentu. Ente ilahi la ilahe illa Ente." - Vjerovjesnik, sallallahu `alejhi we sellem, prilikom nonih molitvi uio je ovu dovu: "Allahu moj, Tebi hvala, Ti si svjetlo nebesa i Zemlje i onoga to je na njima. Hvala Tebi, Ti si upravitelj nebesa i Zemlje. Hvala Tebi, Ti si Istina, i Tvoje obeanje je istina, i Tvoj govor je istina, i susret s Tobom je istina, i Dennet je istina, i Dehennem je istina, i vjerovjesnici su istina, i Sudnji dan je istina, i Muhammed je istina. Allahu moj, Tebi sam predanost iskazao, i na

Tebe se oslanjam, i u Tebe vjerujem, i Tebi se kajem, i radi Tebe se sukobljavam s neprijateljem i borim protiv njega; Zbog toga, oprosti grijehe koje u, moda, poiniti i one koje sam ve poinio, one koje sam tajno poinio kao i one koje sam javno poinio! Ti si moj Bog. Nema boga osim Tebe." ( B, MS ) 17) DOVE NA RUKU`U ( PREGIBANJU U NAMAZU ) 33."Subhane Rabije-l-azim" (3x) - Neka si slavljen, Gospodaru moj Veliki. (SS, H) 34."Subhaneke-l-Lahumme, Rabbena, vebi ha-mdike-l-Lahumme-gfir li" - Neka si slavljen, Allahu moj - Gospodaru na, i radi Tvoje hvaljenosti oprosti mi. ( K ) 35."Subbuhun, Kuddusun, Rabbu-l-mela'iketi ve- r-Ruhi" - Slavljeni, Sveti, Gospodar meleka i Ruha. (M) 36."Allahumme leke reka tu, ve bike amentu, ve leke eslemtu, hae'a leke semi ve besari ve muhhi, veazmi ve'asabi ve ma istekalle bihi kademi." - Allahu moj, Tebi ruku (pregibanje) inim, u Tebe vjerujem i radi Tebe sam islam prihvatio, Tebi skruenost iskazuje moj sluh i vid moj, i moje namisli, kosti moje i nervi moji, i ono to nose moje noge. ( M, SS, MA ) 37."Subhane zi-l-Deberuti ve-l-Melekuti, ve- l-Kibrijai ve-l-Azameti" - Neka si slavljen, Ti, Koji posjeduje silu, vlast, veliinu i uzvienost. ( D, N, H) 18) DOVE NAKON POVRATKA S RUKUA 38."Semi a-l-Lahu limen hamideh" - uo Allah onoga ko Ga hvali. ( B ) 39."Rabbena ve leke-l-hamdu hamden kesiren, tajjiben, mubareken fihi" - Gospodaru na, Tebi hvala - beskonana hvala, lijepa hvala u kojoj je (za nas) svaki blagoslov. ( B ) 40."Mile-s-semavati ve mil'e-l-erdi vema bajinahuma ve mil'e ma ite min ejin ba'du. Ehlu-s-sena i ve-l-meddi ehakku ma kale-l-abdu ve kulluna leke abdun. Allahumme la mania li ma atajte ve la muti li ma mena'te ve la jenfe'u ze-l-deddi minke-l-deddu" - (Gospodaru) Tebi hvala koja ispunjava nebesa i Zemlju i to Ti hoe osim njih. Ti zasluuje svu hvalu i slavu. Najpree to neki rob kae, a svi smo mi Tvoji robovi, jeste: "Allahu moj, ono to Ti daje niko ne moe uskratiti, niti iko moe dati ono to Ti uskrati, a niti ikome koristi njegova snaga pored Tvoje snage." ( M ) 19) DOVE KOJE SE UE NA SEDDI

41."Subhane Rabbije-l-e'ala" (3x) - Neka Si slavljen, moj najvii Gospodaru! ( SS, H ) 42."Subhaneke-l-Lahumme Rabbena ve bi hamdike-l-Lahumme- gfir li" -Tebi slava pripada, Gospodaru na. Molim Te hvaljenou Tvojom, oprosti mi. ( K ) 43."Subbuhun, Kuddusun, Rabbu-l-mela iketi ve-r-Ruha" - Slavljen, Sveti, Gospodar meleka i Ruha. ( M ) 44."Allahumme leke sededtu ve bike amentu, ve leke eslemtu. Sedede vedhi li-l-lezi halekahu ve savverehu ve ekka semahu ve besarehu. Tebare-ke-l-Lahu ahsenu-l-halikine" - Allahu moj, Tebi seddu inim i Tebe vjerujem; Tebi sam se potpuno predao. Lice moje na seddu pada Onome Koji ga stvori i uoblii, te Koji je, na njemu, osjetila za sluh i vid otvorio: Blagodaran je Allah, najljepi Stvaratelj. ( M ) 45."Subhane-zi-l-deberuti ve-l-melkuti ve-l-Kibrija i ve-l-azameti " - Slavljen neka si - Posjedovatelju moi, Veliine i Uzvienosti. ( D, N, H) 46."Allahumme-gfir li zenbi kullehu, dikkahu ve dillehu, ve evvelehu ve ahirehu vealanijjetehu ve sirrehu" - Allahu moj, oprosti mi svaki moj grijeh; mali i veliki, proli i budui, javni i tajni. ( M ) 47." Allahumme inni euzu bi ridake min sehatike, ve bimu'a-fatike min ukubetike, ve euzu bike minke, la uhsi senaenalej-ke. Ente kema esnejte 'ala nefsike " - Allahu moj, sklanjam se pod zadovoljstvo Tvoje pred srdbom Tvojom, pod oprotaj Tvoj pred kaznom Tvojom, od Tebe traim zatitu pred Tobom. Nisam u stanju ispoljiti Tebi zahvalu. Ti si Onakav kako si o Sebi (pohvalno) rekao.( M ) 20) DOVE KOJE SE UE IZMEU SEDDI 48."Rabbi-gfir li, Rabbi-gfir li" - Gospodaru moj, oprosti mi, Gospodaru moj, oprosti mi! ( D ) 49."Allahumme-gfir li, ve-rhamni ve-hdini ve dburni, veafini verzukni verfa'ni" - Allahu moj, oprosti mi i smiluj se, uputi me i uini zadovoljnim (bogatim), sauvaj me i nafaku mi daj, uzdigni me! ( SS, N ) 21) 21) DOVE KOJE SE U22) E PRILIKOM SEDDEI - TILAVETA 50."Sedede vedhi li-l-lezi halekahu ve ekka sem'ahu ve besarehu, bi havlihi ve kuvvetihi. Fe tebareke-l-Lahu ahsenu-l-halikine" - Seddu ini lice moje Onome Koji ga stvori i na njemu oblikova sluh i vid Svojom moi i pomoi. Blagoslovljen je, zbog toga, Allah, najljepi Stvaratelj.

(T, H, HA) 51." Allahumme-ktub li biha indeke edren , ve da' anni biha vizren, ved'alha li indeke zuhren, ve tekabbel-ha minni kema tekabbelte-ha min abdike Davude" - Allahu moj, upii mi poradi nje (dove) dobro kod Sebe i olakaj mi tegobe. Uini mi je blagom kod Sebe, i primi je od mene kao to si je primio od Svoga roba Davuda, a.s. ( T, HA ) 22) DOVE KOJE SE UE NA SJEDENJU U NAMAZU 52." Ettehijjatu li-l-Lahi ve-s-salevatu ve-t-tajjibatu, esselamu alejke ejjuhen-nebijju ve rahmetu-l-Lahi ve berekatuhu, esse-lamu alejna ve ala ibadi-lLahi-s-salihin. Ehedu en la ilahe ille-l-Lahu ve ehedu enne Muhammeden abduhu ve Rasuluhu " - Najljepi selami Allahu, blagoslovi i dobrodati; selam tebi, Vjerovjesnie, i Allahova milost i Njegova blagodat; mir nama i dobrim All-ahovim robovima. Svjedoim da nema boga osim Allaha i svjedo-im da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik. ( K ) 23) SALAVATI POSLANIKU POSLIJE TEEHHUDA ( UENJA ET-TEHIJATU ) 53."Allahumme salli'ala Muhammedin ve'ala ali Muhammedin , kema sallejte ala Ibrahime ve'ala ali Ibrahime, inneke hamidun medid. Allahumme barik'ala Muhammedin ve'ala ali Muhammedin kema barekte'ala Ibrahime ve'ala ali Ibrahime inneke hamidun medid." - Allahu moj, smiluj se Muhammedu, a.s., i njegovom potomstvu, kao to si se smilovao Ibrahimu, a.s., i njegovom potomstvu. Zaista si Ti Hvaljeni i Vjeni. Allahu moj, blagoslovi Muhammeda, a.s., i njegovo potomstvo, kao to si blagoslovio Ibrahima, a.s., i njegovo potomstvo. Doista si Ti Hvaljen i Vjean. ( B ) 54."Allahumme salli'ala Muhammedin ve'ala ezvadihi ve zurrijjetihi kema sallejte'ala ali Ibrahime. Ve barik'ala Muhammedin ve'ala ezvadihi ve zurrijjetihi kema barekte'ala ali Ibrahime. Inneke Hamidun Medid" - Allahu moj, smiluj se Muhammedu, a.s., njegovim enama i njegovu potomstvu, kao to si se smilovao porodici Ibrahima, a.s. Allahu moj, blagoslovi Muhammeda, a.s., njegove ene i njegovo potomstvo, kao to si blagoslovio Ibrahima, a.s., i njegovu porodicu. Doista, Ti si Hvaljeni i Vjeni. ( K) 55."Allahumme inni e'uzu bike min'azabi-l-kabri ve min'azabi dehenneme ve min fitneti-l-mahja ve-l-memati ve min erri fitneti-l-mesihi-d-dedali" - Allahu, prizivam Te da me sauva od kaburske kazne i od kazne Dehennema, od ovosvjetskih onosvjetskih kunji, te od kunji Mesiha Dedala. ( K ) 56."Allahumme inni e'uzu bike min'azabi-l-kabri ve e'uzu bike min fitneti-lMesihi-d-ddali, ve e'uzu bike min fitneti-l-mahja ve-l-memati. Allahumme inni e'uzu bike mine-l-me 'semi ve-l-magremi"

- Allahu, sklanjam se u okrilje Tvoje pred kaburskom kaznom i pred fitnelukom Mesiha Dedala, te pred fitnelukom ovog i budueg svijeta. Allahu, utjeem Ti se od grijeha i zla (nesree). ( K ) 57."Allahumme inni zalemtu nefsi zulmen kesiren ve la jagfiru-z-zunube illa Ente, fa-gfir li magfireten min'indike, ve-rhamni inneke Ente-l-gafuru-rrahim" - Allahu, doista sam sebi poinio nasilje mnogo, a grijehe ne oprata niko drugi do Ti. Zato, oprost mi Svoj pokloni i smiluj mi Se! Doista, jedino si Ti Oprostitelj Milostivi. ( K ) 58."Allahumma-gfir li ma kaddemtu ve ma ehhartu, ve ma esrertu ve ma e'alentu, ve ma esreftu ve ma Ente e'a lemu bihi minni. Ente-l-mukaddimu ve Ente-l-muehhiru, la ilahe illa Ente" - Allahu, oprosti mi moje ranije grijehe i kasnije, one to poinih potajno i na javi, one u kojima nisam mjere imao kao i one o kojima Ti zna bolje od mene. Ti si Prvi i Posljednji. Nema boga mimo Tebe! (M ) 59."Allahumme e'ini'ala zikrike ve ukrike ve husni'ibadetike" - Allahu, pomozi mi da istrajem u sjeanju na Tebe, i u zahvalnosti prema Tebi, te u pokornosti prema Tebi. ( D, N ) 60."Allahumme inni e'uzu bike mine-l-buhli ve e'uzu bike mine-l-dubni, ve e'uzu bike min en ureddu ila erzeli-l-'umuri ve e'uzu bike min fitneti-d-dunja ve 'azabi-l-kabri" - Allahu, u Tvoje se okrilje sklanjam pred tvrdilukom i plaljivou, te pred pretjeranom starosti. Prizivam Te protiv fitneluka dunjalukog i kazne kaburske! ( B ) 61."Allahumme inni es eluke-l-dennete ve e'uzu bike mine-n-nari" - Allahu, podari mi Dennet, a skloni od vatre dehenemske.( D ) 62."Allahumme bi'ilmike-l-gajbe ve kudretike 'ale-l-halki ahjini ma 'alimte-lhajate hajren li ve teveffeni iza 'alimte-l-vefate hajren li. Allahumme inni es eluke hajeteke fi-l-gajbi ve--ehadeti, ve es eluke kelimete-l-hakki fi-r-rida ve-l-gadabi, ve eseluke kasde fi-l-gina ve-l-fakri, ve es eluke ne' imen la jenfedu, ve es eluke kurrete 'ajnin la tenkati'u, ve es eluke-r-rida ba' de-lkada i, ve eseluke berde-l-aji ba' de-l-mevti, ve eseluke lezzete-n-nezari ila vedhike ve--evka ila lika ike fi gajri darra e mudiretin ve la fitnetin mudilletin, Allahumme zejjinna bi zineti-l-imani ve-d' alna hudaten muhtedine" - Allahu, tako Ti Tvoga poznavanja skrivenog svijeta i Tvoje moi nad stvorenim - poivi me tako da ivot bude dobro po mene, a usmrti me, ako zna da je moja smrt dobro za mene. Allahu, molim Ti se za moje strahopotovanje prema Tebi o pitanju skrivenog svijeta i svijeta posvjedoenog. Molim Ti se za rije Istine u zadovoljstvu i srdbi, i molim Te za umjerenost u izobilju i siromatvu. Molim Ti se za neiscrpno blagostanje. Allahu, molim Ti se za radost kojoj kraja nema, i molim Ti se za zadovoljstvo Tvoje nakon presude Tvoje, i za odmor od ivota nakon smrtnog asa. Molim Te za uitke gledanja u Lice Tvoje, za neutoljivu

e susreta s Tobom, koji mi nee nesreu prirediti niti gubitak, a niti fitneluk zablude. Allahu, uljepaj nas odjeom imana i uini nas uputiteljima i upuenim. ( N, H ) 63."Allahumme inni es eluke, ja Allahu, bi enneke-l-Vahidu-l-Ehadu-sSamedu-l-lezi lem jelid ve lem juled ve lem jekun lehu kufu ven ehad, en tagfire li zunubi, inneke Ente-l- Gafuru-r-Rahim" - Allahu, doista, molim Ti se, o Allahu, jer Ti si Jedan Jedini, Utoite svakom, Koji nije rodio i roen nije, i Kome niko ravan nije - da mi oprosti grijehe moje, jer si, doista, Ti Oprostitelj Milostivi. ( N, H ) 64."Allahumme inni es eluke bi enne leke-l-hamdu la ilahe ila Ente vahdeke la erike leke, El-Mennanu, ja Bedi'a-s-semavati ve-l-erdi, ja ze-l-delali ve-likrami, ja Hajju ja Kajjumu inni es eluke-l-dennete ve e'uzu bike mine-nnari" - Allahu, doista Ti se molim, Tebi, Kome pripada svaka hvala, osim Koga drugog boga nema, Koji jesi sam opstojei, Koji druga nema. Dareljivi, sazdavatelju nebesa i Zemlje, Posjedovatelju veliine i plemenitosti, ivi, Odravatelju, molim Te Dennet mi podari, a od vatre me zakloni! ( SS ) 65."Allahumme inni eseluke bi enni ehedu enneke ente-l-Lahu la illahe illa Ente-l-Ehadu-s-Samedu-l-lezi lem jelid ve lem juled ve lem jekun lehu kufuven ehad" - Allahu, ja se, doista, molim samo Tebi, i posvjedoujem da si samo Ti Allah i da nema boga osim Tebe, Jednog, Utoita svakog - (bia), Koji nije rodio i roen nije.i Kome niko ravan nije. ( D, T, MA, H ) 25) DOVE NAKON PREDAJE SELAMA ( kojim se zavrava namaz ) 66."Esta-gfiru-l-Lahe - (3puta), Allahumme Ente-s-Selamu ve minke-sSelamu, tebarekte ja ze-l-delali ve-l-ikrami" - Allaha za oprost molim -(3 puta), Allahu, Ti si Mir i Ti ga daje, blagodaran si Ti, Posjedovatelju veliine i plemenitosti. ( M ) 67."La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu, lehu-l-mulku velehu-l-hamdu ve Huve ala kulli ej in kadir. Allahumme la mani' a lima e'atajte ve la mu' tije lima mena' te, ve la jenfe' u ze-l-deddi minke-l-deddu" - Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i On nad svakom stvari ima mo. Allahu, niko ne moe sprijeiti ono to si Ti dao, a niti dati ono to Ti ne daje. Nikome ne koristi njegova snaga pored Tvoje snage. (B ) 68."La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu, lehu-l-mulku ve lehul- hamdu ve huve' ala kulli ej in kadir la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi; la ilahe illel-Lahu, ve la na' budu illa ijjahu, lehu-n-ni' metu ve lehu-l-fadlu ve lehu-ssenau-l-hasenu. La ilahe ille-l-Laahu muhlisine lehu-d-dine ve lev keri-he-lkafirun" - Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i sva zahvalnost. On nad svaim ima mo. Nema pomoi niti moi nad

Allahovom pomoi i moi. Nema Boga osim Allaha i nikoga mimo Njega ne oboavamo. Njemu pripada blagodat, potovanje i sjeanje. Nema boga osim Allaha. Njemu iskreno vjeru ispovijedamo, makar se bezbonicima i ne dopadalo. ( M ) 69."Subhane-l-Lahi - (33x) ve-l-hamdu li-l-Lahi - (33x) va-l-Lahu ekber (33x), la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-lhamdu ve Huve 'ala kulli ej in kadir" - Slava Allahu i svaka Mu hvala. Allah je najvei (33x), nema boga osim Allaha Jedinog, Koji druga nema. Njemu pripada vlast i hvala. On nad svim mo ima. ( M ) 70.Proui se sura: Kul huve-l-Lahu Ehad, Kul e'uzu bi Rabbi-l-feleki, Kul e'uzu bi Rabbi-n-nasi, po jedanput poslije podnevskog, ikindijskog i jacijskog namaza, a po tri puta poslije sabahskog i akamskog namaza. ( D, N ) 71 Proui se: "ajetu-l-kursijji" poslije svakog namaza. ( N ) 72."La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu, juhji ve jumitu ve huve 'ala kulli ej in kadir" (10X) - Nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji druga nema. Njemu sva vlast i zahvalnost pripada. On oivljava i usmruje, i On nad svim ima mo. Ui se deset puta poslije sabahskog i akamskog namaza. ( T, H ) 73."Allahumme inni eseluke' ilmen nafi' an ve rizkan tajjiben ve' amelen mutekabbelen" - Allahu, od Tebe molim korisno znanje, lijepu nafaku i djelo prihvaeno kod Tebe - ui se nakon selama sabahskog farza. ( MA, ig ) 26) DOVE KOJE SE UE U "ISTIHARA"-NAMAZU 74."Allahumme inni estehiruke bi 'ilmike, ve estakdiruke bi kudretike ve eseluke min fadlike-l-'azimi, fe inneke takdiru ve la akdiru, ve t'aleme la e'alemu, ve Ente ' Allamu-l-gujubi. Allahumme in kunte t'alemu enne haze-lemre ( imenovati o emu se radi) hajrun li fi dini ve ma' ai ve 'akibeti emri, fa-kdirhu li ve jessirhu li, summe barik li fihi, ve in kunte ta' lemu enne hazel-emre errun li fi dini ve me' ai ve akibeti emri, fa-srifhu anni, va-srifni anhu va-kdir lije-l-hajre hajsu kane, summe-rdini bihi" - Prenosi Dabir, sin Abdullahov, r.a., slijedee: "Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem , pouavao nas je istihari - namazu za svaku priliku, kao to nas je pouavao suretima iz Kur'ana: Ako vas pritisnu kakve brige, klanjajte dva rekata istihare / neobaveznog namaza/ zatim prouite ovu dovu: Allahu, Tebe pitam za odgovor (rjeenje) pomou Tvog znanja, i od Tebe pomo traim pomou Tvoje pomoi; Molim Te za Tvoju veliku dobrotu, jer Ti to moe, a ja ne mogu, i jer Ti to zna, a ja ne znam. Ti si Jedini znalac tajnog. Allahu, ( ako je u Tvom znanju ) ovo dobro po mene, moju vjeru i moj ivot, i moju smrt ( imenovati o emu se radi ), ili rei: za ono to u odmah ili kasnije doivjeti, omogui da se dogodi, i olakaj mi, zatim me blagoslovi tim. A ako e u ovome (djelu, dogaaju) biti zlo po mene, vjeru moju, i ivot i

smrt moju, otkloni ga od mene i mene sauvaj od njega. Uini mi u tome dobro po mene - kako god da bude, zatim me uini zadovoljnim s tim." ( B ) 74.a- Nee se kajati onaj koji od Allaha rjeenje trai i onaj ko se posavjetuje sa iskrenim vjernicima, te na neki nain svoj sluaj uini sebi jasnim. Allah je, u tom smislu, kazao: "Posavjetuj se s njima u stvarima, a kada se odlui, pouzdaj se tada u Allaha. ( Kur'an 3:159 ) 27) DOVE KOJE SE UE JUTROM I NOU 75."Emsejna ve emse-l-mulku li-l-Lahi (a za jutarnju: asbahna ve asbeha-lmulku li-l-Lahi), ve-l-hamdu li-l-Lahi, la ilahe ille- l-Lahu vahdehu la erike lehu. Lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve huve ala kulli ejin kadir. Rabbi es eluke hajre ma fi hazihi-l-lejleti ve hajre ma ba' deha, Ve e'uzu bike min erri hazihi-l-lejleti ve erri ma ba'deha. Rabbi e'uzu bike mine-l-keseli ve su i-lkiberi. Rabbi e'uzu bike minazabin fi-n-nari veazabin fi-l-kabri" - U no uosmo i no doeka svekolika vlast Allahova (a u jutarnjoj dovi rei e se: jutro doekasmo i jutro doeka svekolika vlast Allahova). Hvala Allahu i nema boga osim Njega Jedinog, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i svaka zahvalnost i on nad svaim ima mo. Allahu, molim Te za sva dobra ove noi (jutra) i za dobra poslije nje (njega). Gospodaru moj, Tebi se sklanjam pred lijenou i zlohudom oholou. Tebi se sklanjam pred kaznom Dehennema i kaburskom kaznom. ( M ) 76."Allahumme bike asbahna ve bike emsejna, ve bike nahja ve bike nemutu ve ilejke-n-nuuru" (tako poinje jutarnja dova, a nona: "Allahumme bike emsejna ve bike asbahna ve bike nahja ve bike nemutu ve ilejke-l-mesiru") Allahu, Tvojom voljom jutro doekasmo i Tvojom voljom u no uosmo. Tvojom voljom ivimo, po Tvojoj volji umiremo i po Tvojoj volji bivamo ponovo proivljeni (a nona glasi: Allahu, Tvojom voljom u no ulazimo i jutro doekujemo, Tvojom voljom ivimo i umiremo i Tebi se vraamo). (T) 77."Allahumme Ente Rabbi, la ilahe illa Ente, halakteni ve ene 'abduke ve, ene 'ala ahdike ve va' dike mesteta' tu e'uzu bike min erri ma sana' tu, ebu'u leke bi ni' metike 'alejje, ve ebu'u bi zenbi, fagfir li, fe innehu la jagfiruz-zunube illa Ente" - Allahu , Ti si Gospodar moj, nema boga osim Tebe, stvorio si me i ja sam rob Tvoj, ja sam na tragu zavjeta Tebi datog, i obeanja Tvog u granicama svojim. Tebi se sklanjam pred zlom koje sam poinio, Tebi se vraam s pomou blagodati Tvoje prema meni, Tebi priznajem grijehe svoje. Stoga, oprosti mi, jer osim Tebe niko drugi grijehe ne oprata. ( B ) 78."Hasbije-l-Lahu la ilahe illa Huve. 'Alejhi tevekkeltu ve Huve Rabbu-l-'aril-'azim" (7x) - Allah mi je sam dostatan, nema boga osim Njega. Na Njega se oslanjam, i On je Gospodar Ara vinjeg (ui se 7 puta jutrom i naveer). ( IS, FJL, D ) 79."E'uzu bi kelimati-l-Lahi-t-tammati min erri ma haleka (3x) - Pomou savrenih Allahovih rijei zatiujem se od svakog zla ( uiti 3x ).

80."Allahumme inni es eluke-l-'afve ve-l-'afijete fi-d-dunja ve-l-ahireti. Allahumme inni eseluke-l-'afve ve-l-'afijete fi dini ve dunjaje ve ehli ve mali. Allahumme-stur 'avrati veamin rev'ati. Allahumme-hfazni min bejni jedejje ve min halfi ve 'an jemini ve 'an imali ve minfevki ve e'uzu bi azametike en ugtale min tahti" - Allahu, molim oprost i zatitu Tvoju na dunjaluku i na ahiretu. Allahu, molim oprost i zatitu Tvoju u porodici i imovini mojoj. Allahu, pokrij moja sramna djela, a umiri moju bojazan. Allahu, sauvaj me s moje prednje strane, te od svega to me moe zadesiti s lea, s desne ili lijeve strane i odozgo. Prizivam Tvoju Veliinu da ne budem epan odozdo. ( D, MA ) 81."Allahumme Alime-l-gajbi ve--ehadeti, Fatire-s-semavati ve-l-erdi, Rabbe kulli ej in ve melikehu: Ehedu en la ilahe illa Ente, e'uzu bike min erri nefsi ve min eri--ejtani ve irkihi, ve en akterife 'ala nefsi suen ev edurrehu ala muslimin" - Allahu, Poznavaoe skrivenog i pojavnog (svijeta), Sazdavatelju nebesa i Zemlje, Gospodaru svega i njegov Posjedovatelju: svjedoim da nema boga osim Tebe, Tebi se sklanjam pred zlom moje due, i pred zlom ejtana i njegovog irka, te da me sauva od injenja zla prema sebi ili bilo kom muslimanu. ( D, T ) 82."Bismi-l-Lahi-l-lezi la jedurru me' a-smihi ejun fi-l-erdi ve la fi-s-sema i ve Huve-s-Semi ' u-l-'Alim" (3x) - S imenom Allaha; kad se Njegovo ime spomene, nikakvo zlo na Zemlji i na nebesima ne moe se poiniti (3x). ( D, T ) 83."Raditu bi-l-Lahi Rabben ve bi-l-islami dinen ve bi Muhammedin nebijen, salla-l-Lahu alejhi ve selleme" (3x) - Zadovoljan sam da mi je Allah Gospodar, vjera islam, Muhammed, a.s., vjerovjesnik (3x). ( H, T ) 84."Subhana-l-Lahi ve bi hamdihiadede halkihi ve rida nefsihi ve zinete Arihi ve midade kelimatihi" (3x) - Neka je slavljen i hvaljen Allah u razmjerama brojnosti Njegovih stvorenih bia, u razmjeri zadovoljstva koje je Sam Sebi odredio, teine Njegova prijestolja (ARA) i mnotvene osebujnosti Njegovih rijei. ( M ) 85."Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi" (100x) - Neka je slavljen i hvaljen Allah. ( M ) 86."Ja Hajju ja Kajjumu bi rahmetike estegisu, aslih li eni kullehu ve la tekilni illa nefsi tarfete ajnin" - O Ti ivi, Postojani, molim Te za obilatu milost Tvoju - popravi stanje moje svako i ne prepusti me sebi samom ni jednog trena! ( HA ) 87."La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve Huve 'ala kulli ejin kadir" (100x) - Nema boga osim Allaha, Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada vlast nad svaim i sva zahvalnost. On sve moe (nad svim ima mo). ( K )

88."La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu, lehu- l-mulku ve lehul-lhamdu ve Huve 'ala kulli ejin kadir" - Kazao je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem: Svako ko, im ujutro ustane, izgovori dovu - "Nema boga osim Allaha, Jedinoga, Koji druga nema. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost i On je iznad svega" - imat e nagradu u vrijednosti onoga ko oslobodi roba iz Ismailovog, a.s., potomstva, bit e mu pobrisano deset grijeha, bit e uzdignut za deset stupnjeva, zatien od ejtana sve do noi. A kada u no ue i proui isto, slijedi mu to isto sve do sabaha. ( MA ) 89."Asbahna 'ala fitreti-l-islami ve 'ala kelimeti-l-ihlasi ve ala dini nebijjina Muhammedin, sallallahu `alejhi we sellem ,ve 'ala milleti ebina Ibrahime hanifen muslimen ve ma kane mine-l-murikine" - Vjerovjesnik je ujutro i naveer izgovarao dovu - "Jutro smo doekali u krilu islama, na principima ehadeta (rijei: la ilahe illellah), u vjeri Vjerovjesnika naeg, Muhammeda, sallallahu `alejhi we sellem, i u vjeri praoca naeg Ibrahima, a.s., iskrenog monoteista, muslimana, koji nije idolopoklonik. ( H, ISFJL ) 90."Kul Huve-l-Lahu Ehad Kul e'uzu bi Rabbi-l-felek, Kul euzzu bi Rabbi-nnas" (3X) - po tri puta jutrom i veerom - Abbdullah, sin Habibov, prenosi da je Allahov poslanik Muhammed, sallallahu `alejhi we sellem, rekao: "Izgovaraj!" - ta u izgovarati, Allahov Poslanie? - Ui sure Ihlas, Felek i Nas, kad nastupi no i osvane jutro po tri puta, nee ti trebati nita vie za bilo to ili protiv bilo ega.( D, T )-( i Ajetul-kursijju u jutro i noi ) ( HA

28) DOVE PRED ODLAZAK NA SPAVANJE 91."Svake noi kad bi, Poslanik, Allah mu se smilovao i spasio ga, poao na spavanje i legao u postelju, sastavio bi otvorene dlanove prema licu, puhnuo u njih i prouio (u njih) suru Ihlas, Felek i Nas, te potom potrao dlanovima svoje tijelo koliko moe dohvatiti, poevi od glave i prednjeg dijela tijela; to bi ponovio tri puta. ( K ) 92."Kada legne u postelju, prije nego to zaspi, proui: Ajetul-kursijju" dokraja. Allah e ti odrediti uvara da ti se ejtan ne priblii u toku noi, sve do sabaha. ( B ) 93."Ko nou proui posljednja dva ajeta sure "El-bekare", bit e mu dosta: "Vjeruje Poslanik u ono to mu je dostavljeno (objavljeno) od njegova Gospodara i vjernici..." ( ajeti 285 i 286 ) ( K ) 94.Kada neko nakon to se probudio iz sna ustane iz postelje, neka, prije nego to ponovo legne, dobro otrese svoj pokriva (rubove njegove) tri puta, jer on ne zna ta je poslije njega u nju ulo. A kad se ve nasloni u postelji,neka izgovori dovu: "Bi-smike Rabbi veda' tu denbi ve bike erfe'uhu, fe in emsekte nefsi fe-rhamha ve in erselteha fa-hfazha bima tahfezu bihi ibadeke-s-salihine"

- S Tvojim imenom, Gospodaru moj, legoh na bok i ako bude Tvoja volja, podii u se. Ako uzme moju duu, budi milostiv prema njoj, a ako je vrati, zatiti je kao to si zatitio Svoje dobre robove! ( K ) 95."Allahumme inneke halakte nefsi ve Ente tev-effaha. Leke mematuha ve mahjaha, in ahjejt- eha fa-hfazha ve in emetteha fa-gfir leha. Allahumme inni es eluke-l-afijete" - Allahu, Ti si, doista, stvorio moju duu i Ti je umrtvljuje. Tebi pripada njena smrt i njen ivot, pa ako je oivi - zatiti je, a ako je umrtvi - oprosti joj. Allahu, Tebe molim za oprost! ( M, H ) 96.Poslanik je, poto bi poloio svoju desnu ruku pod desnu sljepoonicu, prouio: "Allahumme kini azabeke jevme teb' asu ibadeke" - Allahu, sauvaj me od kazne Svoje na dan kada bude oivio Svoje robove. ( 3x ) ( T, D ) 97."Bismike-l-Lahumme emutu ve ahja" - S Tvojim imenom, Allahu moj, umirem i ivim. (K) 98."Hoete li (vas dvoje) da vas uputim na neto to je po vas bolje od bilo kakvog sluge? Kad poete u postelju, na spavanje, izgovorite: "Subhana-lLah" (33x), "El-hamdu li-l-Lahi" (33) i "Allahu ekber"(34) - eto, to vam je bolje od ma kog sluge. ( K ) 99."Allahumme Rabbe-s-semavati-s-seb'i ve Rabbe-l-ari-l-azimi, Rabbena ve Rabbe kulli ejin, Falika-l-habbi ve-n-nava ve Munezzile- t-Tevrati ve-l-Indili ve-l-Furkani: E'uzu bike min erri kulli ejin, Ente ahizun bi nasijetihi, Allahumme Ente-l-Evvelu fe lejse kableke ejun, ve Ente-l-Ahiru fe lejse ba'deke ejun, ve Ente-z-Zahiru fe lejse fevkake ejun, ve Ente-l-Batinu fe lejse duneke ejun, ikdi anne-d-dejne ve agnina mine-l-fakri" - Allahu , Gospodaru sedam nebesa i Prijestolja velikog, Gospodaru na i svega to postoji, Ti Koji daje da zrnevlje i kotice proklijaju, Objavitelju Tevrata, Indila i Furkana ( Kur'ana ) - Tebi se sklanjam pred zlom svaijim, Ti si Taj Koji svim upravlja, Allahu moj, Ti si Prvi, i prije Tebe nije bilo nita, Ti si Posljednji, i poslije Tebe nee biti nieg,Ti si Vidljivi, i iznad Tebe ne postoji nita, Ti si Skriveni, i bez Tebe nita ne postoji, oslobodi nas duga i uini nas neovisnim o siromatvu! ( M ) 100."El-hamdu li-l-Lahi-l-lezi at'amena ve sekana ve kefana ve avana, fe kem mimmen (min men) la kafije lehu ve la mu vi " - Hvala Allahu, Koji nas nahrani i napoji, te Koji Sebe uini nama dostatnim i Koji nam se smilova. Ta, koliko je onih koji za sebe nemaju zatitnika i skrbnika! ( M ) 101."Allahumme' Alime-l-gajbi ve--ehadeti, Fatire- s-semavati ve-l-erdi, Rabbe kulli ej'in ve melikehu, ehedu en la ilahe illa Ente. E'uzu bike min erri nefsi ve min erri--ejtani ve irkihi ve en akterife 'ala nefsi suen ev edurrehu ila muslimin" - Allahu, Poznavaoe skrivenog i pojavnog, Stvaratelju nebesa i Zemlje, Gospodaru svega i njegov Posjedovatelju, svjedoim da nema boga osim

Tebe. Tebi se sklanjam pred zlom due moje i pred zlom ejtana i njegova mnogobotva, da sebi uinim zlo ili da u zlo uvuem bilo kog muslimana. ( T, D) 102.Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, ne bi zaspao prije negoli proui dvije sure: Es-Sedda i Tebareke. ( T, N ) 103.Kada se odlui ii u postelju, prethodno se abdesti poput abdesta za namaz, potom lezi na desni bok i proui dovu: "Allahumme eslemtu nefsi ilejke ve fevvadtu emri ilejke ve veddhtu vedhi ilejke ve elde tu zahri ilejke ragbeten ve rehbeten ilejke, la meldee ve la menda minke illa ilejke. Amentu bi Kitabike-l-lezi enzelte ve bi Nebijjike-l-lezi erselte" - Allahu, Tebi predadoh duu svoju, i oporuih stanje svoje, i upravih lice svoje, i prepustih (sklonih) lea svoja iz elje i straha, jer nema sklonita ni spasilita pred Tobom osim kod Tebe. Vjerujem u Tvoju Knjigu, koju si spustio, i u Tvoga Vjerovjesnika, koga si poslao. ( Pa ako umre, umrijet e u vjeri islamu. )( K ) 29) DOVE KOD PREVRTANJA U SNU 104. Prenosi Aia, r.a., da je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, kada bi se u snu prevrnuo (s boka na bok) izgovarao ovu dovu - "La ilahe illal-Lahu- l-Vahidu-l-Kahharu Rabbi-s-semavati ve-l-erdi ve ma bejnehume-lAzizu-l-Gaffar" - Nema boga osim Allaha, Jednoga i Silnoga, Gospodara nebesa i Zemlje i prostora meu njima, Milog Oprotavatelja. ( HA, NFJL, IS )

30) DOVA PROTIV ( DOIVLJAJA ) NEMIRA I STRAHA U SNU , TE AKO JE NEKO POGOEN OSJEAJEM TUGE 105."E'uzu bi kelimati-l-Lahi-t-tammati min gada-bihi ve 'ikabihi ve erri 'ibadihi ve min hemezati--ejatini ve en jahdurun" - Zatitu traim pomou Allahovih savrenih Rijei pred srdbom Njegovom i kaznom Njegovom, protiv zla robova Njegovih, te protiv ejtanskih nagovaranja na zlo i njihova prisustva. ( T,D )

31) DOVE - UE SE POSLIJE SNOVIENJA ILI SANJANJA 106.Snovienje lijepog dolazi od Allaha, a sanjanje runog od ejtana. Kad neko od vas snije to mu je drago, neka to ne pria osim onome ko mu je drag. ( K )

107.Onaj ko sanja san koji mu nije drag, neka u lijevu stranu puhne tri puta, i potom proui: "e'uzu bi-l-Lahi"- molei Ga za zatitu protiv ejtana i runog sna. - ( 3x ) ( M ) 108."Nee nikome san obznaniti." ( M ) 109."Prevrne se na drugu stranu." ( M ) 110."Ustane i klanja (nafilu), ako to eli." ( M )

32) KUNUT - DOVE ( NA VITR-NAMAZU ) 111."Allahumme-hdini fimen hedejte, ve 'afini fimen 'alejte, ve tevelleni fimen tevellejte, ve barik li fima e'atajte, ve kini erre ma kadajte fe inneke takdi ve la jukda 'alejke, innehu la jezillu men valejte (ve la je 'izzu men 'adejte) tebarekte Rabbena ve te' alejte" - Allahu, uputi me meu one koje si ve uputio, oprosti mi s onima kojima si ve oprostio, preuzmi odgovornost nada mnom s onima nad kojima si ve preuzeo, sauvaj me od zla odluka koje si ve donio, jer Ti propisuje stvari, a ne obratno, ne uzdie se onaj koga si Ti ve odbacio. Blagoslovljen si, Gospodaru na, i Uzvien. ( SS4, H, DR, HA, BH-izmeu zagrada ) 112."Allahumme Inni e'uzu bi ridake min sehatike ve bi mu' afatike min' ukubetike, ve e'uzu bike minke, la uhsi senaen alejke, Ente kema esnejte 'ala nefsike" -Allahu, sklanjam se pod zadovoljstvo Tvoje pred srdbom Tvojom, pod oprotaj Tvoj pred kaznom Tvojom, zatitu traim od Tebe pred Tobom, jer ja ne mogu obujmiti granice hvale i pouzdanja u Tebe. Ti si onakav kako si o Sebi (pohvalno) rekao. ( SS4, H, MA ) 113."Allahumme ijjake na' budu ve leke nusalli ve nesdudu ve ilejke nes' a ve nahfidu, nerdu rahmeteke ve naha 'azabeke. Inne 'azabeke bil-kafirine mulhik. Allahumme Inna neste' Inuke ve nestagfiruke ve nusni alejke-l-hajre ve la nekfuruke ve nu'minu bike ve nahda' u leke ve nahle' u men jekfuruke" - Allahu, Tebe oboavamo i Tebi molitvu obavljamo, Tebi seddu inimo i Tebi hitamo, Tebi, Tebi sluimo i Tvojoj se milosti nadamo, Tvoje se kazne plaimo. Tvoja kazna, doista, bezbonike sustie. Allahu, mi, uistinu, pomo od Tebe traimo, i oprost od Tebe molimo, i na dobru Tebi zahvaljujemo. Ne poriemo Te, nego vjerujemo u Tebe. Tebi se pokoravamo i odriemo se onih koji Tebe ne vjeruju. ( BHSK )

33) DOVA POSLIJE SELAMA VITRNAMAZA 114.Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, praktikovao je na vitr - namazu uiti sureta: "Sebbihisme Rabbike-l-e 'ala", " Kul ja ejjuhe-l-kafirun" i "Kul Huve-l-Lahu Ehad", da bi potom poslije selama prouio dovu: "Subhane-l-

Meliki-l-Kuddusi (Rabbi-l-mela iketive-r-Ruhi") - (3x) - Slavljen neka si, Sveti Vladaru, Gospodaru meleka i Duha - (3x), s tim da bi trei put dovu prouio naglas i polahko. ( N, DK ) 34) DOVE PROTIV ZABRINUTOSTI I ALOSTI 115."Allahumme inni 'abduke-ibnu 'abdike-ibnu emetike, nasijeti bi jedike, madin fijje hukmuke, 'adlun fijje kada uke, es eluke bi kulli ismin huve leke semmejte bihi nefseke ev enzeltehu fi Kitabike ev 'allemtehu ehaden min halkike ev iste serte bihi fi-l-'ilmi-l-gajbi indeke, en ted 'ale-l-Kur'ane rebi'a kalbi ve nure sadri ve dela e huzni ve zehabe hemmi" Allahu, ja sam, doista, rob Tvoj, sin roba Tvoga, sin robinje Tvoje. Moj poloaj je u Tvojoj ruci, ja sam podloan i nadamnom se sprovode propisi, pravinost po mene je odluka Tvoja, zato, prizivam Te svim Tvojim imenima kojima si Sebe ili ih u Svojoj Knjizi objavio ili ih nekom od Tvojih bia saopio, ili ih, pak, zadrao kod Sebe kao znanje nedokuivog, prizivam Te da mi Kur'an uini proljeem srca mog, svjetlo, svjetlom grudi mojih, razbistrenjem tuge moje i odhodom briga mojih. ( H ) 116."Allahumme inni euzu bike mine-l-hemmi ve-i-huzni ve-l-'adzi ve-lkeseli ve-l-buhli ve-l-dubni ve dal i-d-dejni ve galebeti-r-ridali" - Allahu, zatitu od Tebe traim od brige i alosti, od iznemoglosti i ljenosti, krtosti i uspanienosti, te pred teretom dugovanja i ljudske nadmoi. ( B ) 35) DOVE PROTIV TUGE I POTITENOSTI 117."La ilahe ille-l-Lahu-l-azimu-l-halimu, la ilahe ille-l-Lahu Rabbu-l-Ari-lazimi, la ilahe ille-l-Lahu Rabbu-s-Semavati ve Rabbu-l-Erdi ve Rabbu-l-Aril-kerim" - Nema boga osim Allaha, Velikog i Blagog. Nema boga osim Allaha, Gospodara Prijestolja velikog. Nema boga osim Allaha, Gospodara Nebesa i Gospodara Zemlje, Gospodara Prijestolja milostivog. ( K ) 118."Allahumme rahmeteke erdu fe la tekilni ila nefsi tarfete' ajnin ve aslih li e' ni kullehu, la ilahe illa Ente" - Allahu, za milost Tvoju molim, I zato ne prepusti me samom sebi ni jednog trenutka. Udobri mi cijelo moje stanje. Nema boga osim Tebe. ( D, H ) 119."La ilahe illa Ente, subhaneke inni kuntu mine-z-zalimine" - Nema boga osim Tebe. Neka si slavljen Ti, doista sam ja bio meu grjenicima. ( T, HA ) 120."Allahu, Allahu Rabbi, la uriku bihi ej'en" - Allah, Allah je Gospodar moj, Kome ja ne pretpostavljam nita. ( D ) 36) DOVE - UE SE PRI SUSRETU SA NEPRIJATELJEM ILI S ONIM KOJI IMA VLAST

121."Allahumme inna ned' aluke fi nuhurihim ve ne' uzu bike min ururihim" - Allahu, molimo Te da njihove spletke na njih usmjeri i kod Tebe se sklanjamo pred njihovim zlima. ( D ) 122."Allahumme, Ente 'adudi ve Ente nesiri, bike edulu ve bike esulu ve bike ukatilu" - Allahu, Ti si Onaj od Koga snagu uzimam i pomaga moj. Pomou Tvojom sam voen, Tvojom pomoi pobjeujem i Tvojom pomoi borim se. ( D, T ) 123."Hasbune-l-Lahu ve ni' me-l-Vekil" - Allah nam je dostatan, i divan li je On Skrbnik! ( B ) 37) DOVE - UE SE KAD NEKOGA OBUZME SUMNJA U IMAN 124.Proui: "Euzu bi-l-Lahi" - Tako e doi kraj onome u to sumnja. (K ) 125. Proui: "Amentu bi-l-Lahi ve rusulihi" - Vjerujem u Allaha i Njegove poslanike - do kraja. ( M ) 126.Proui rijei Uzvienog Allaha: "Huve-l-Evvelu ve- l-Ahiru ve-z-Zahiru vel-Batinu, ve Huve bi kulli ej in' alim" - On je Prvi i Posljednji, Vidljivi i Skriveni. On svaku stvar poznaje. ( D ) 38) DOVE - UE SE ZA OSLOBOENJE OD DUGA 127."Allahumme - kfini bi halalike 'an haramike, ve agnini bi fadlike 'ammen sivake" - Allahu, zatiti me halalom Svojim od harama Tvoga i uini me bogatim ( neovisnim ) dobrotom Tvojom od svakog drugog osim Tebe. ( T ) 128."Allahumme inni e'uzu bike mine-l-hemmi ve-l-huzni, ve-l-adzi ve-lkeseli, ve-l-buhli ve-l-dubni, ve dal' I-d-dejni ve galebeti-r-ridali" - Allahu, sklanjam Ti se pred brigama i tugom, pred nemoi i lijenou, krtosti i kukavilukom, teretom duga i nasiljem ljudi. ( B ) 39) DOVA - KADA KLANJAA OBUZME EJTAN ( u namazu ) 129.Prenosi Osman, sin 'Asov, da se obratio Poslaniku, rekavi mu: - Allahov Poslanie, izmeu mene i moga namaza i uenja isprijeio se ejtan i pobrkao me. Poslanik mu odgovori: - To je ejtan po imenu Hinzeb. Kada ga osjeti, proui: "E'uzu bi-l-Lahi...",okreni se malkice u lijevu stranu i triput uini kao da pljuje. Pa sam tako postupio i s tim se vie nisam sretao. ( M ) 40) DOVA-UI SE KAD OVJEKU POSTANE TEKO 130."Allahumme la sehle illa ma de' altehu sehlen ve Ente ted 'alu-l-hazne,

iza i 'te sehlen" - Allahu moj, ne moe biti lahkoe mimo onog to Ti ne uini. Ti, ako hoe, i teko uini lahkim. ( IIIB, IS ) 41) DOVA I POSTUPAK KOJI VALJA UINITI NAKON TO SE UINI GRIJEH 131.- Svakom vjerniku, koji poini grijeh, pa potom uzme lijepo abdest, klanja dva rekata, i zatim zamoli Allaha za oprost, Allah oprosti poinjeni grijeh. ( D, T ) 42) DOVE KOJE SE UE ZA ODSTRANJIVANJE EJTANA I NJEGOVA NAVOENJA NA ZLO 132.Uenje: "E'uzu bi-l-Lahi" ( D, T ) 133.Uenje ezana. ( K ) 134.Uenje propisanih dova i uenje Kur'ana. ( Ovo potvruje hadis Muslima:"Ne pretvarajte kue u kabure. ejtan bjei iz kue u kojoj se ui sura Bekare." ) ( M 1/ 539 ) 43) DOVE - UE SE KADA SE DOGODI NETO NEPOELJNO I KAD OVJEK BUDE SAVLADAN NEKOM SITUACIJOM 135.Jak vjernik je bolji i Allahu drai od slabog vjernika. U svakom pogledu u obojici ima dobra. Pomo trai i ne kloni, a kada te neto zadesi, ne reci: "Da uinih tako i tako", nego kai: "Allah je to odredio i to je htio, uinio je.Doista, "da sam" - otvara prostor za ejtanski posao. (M ) 44) DOVA KOJOM SE ZATIUJU DJECA 136.Prenosi sin 'Abbasov, Allah bio zadovoljan s njima dvojicom, da je Poslanik, Allah mu se smilovao i spasio ga, uio dovu za zatitu unuka Hasana i Husejna, koja glasi:"U 'izukuma bi kelimati-l-Lahi-t-tammati min kulli ejtanin vehhammetin, ve min kulli 'ajnin lammetin" -Zatitu Allahovu molim za vas pomou Allahovih savrenih rijei pred ejtanom i pred zlim pogledom. (B) 45) DOVE - UE SE PRILIKOM POSJETE BOLESNIKU 137.Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, prilikom posjete bolesniku izgovorio bi ove rijei: "La be'se tahurun ina' Allah" -"Ne bilo opasno. Allah ti s ovim grijehe oistio, ako Allah da." ( B )

138."Es' elu-l-Lahe-l-'azim Rabbe-l-'Ari-l-'azimi en jufike" - (7x) - Svaki bolesnik, koga posjeti brat musliman prije nego ovom nastupi smrtni as i proui mu sedam puta dovu: Molim Uzvienog Allaha, Gospodara Prijestolja velikog, da ti zdravlje da - ozdravit e.( D, T ) 46) VRIJEDNOSTI POSJETE BOLESNICIMA 139.Alija, sin Ebu - Talibov, pria da je uo Poslanika kako kae: "Kada neko posjeti svog brata muslimana, krenuo je put denetskog palminjaka, a poto sjede, prome ga Allahova milost. Ako ga posjeti izjutra, sedamdeset hiljada meleka salavat donose na njega sve do noi, a ako ga posjeti nou, sedamdeset hiljada meleka ue njemu salavate sve do sabaha. ( T, MA ) 47) UE IH BOLESNICI U OAJNOM STANJU 140."Allahuma-gfir li ve-rhamni ve elhikni bi-r-refikil-e'ala" - Allahu, oprosti mi i smiluj mi se! Pridrui me drutvu Najuzvienijeg. (K ) 141.Hazreti Aia, r.a., prenosi da je Poslanik, Allah mu se smilovao i spasio ga, stavljao ruke u vodu, pa potom tako vlanim potirao svoje lice i izgovarao ovu dovu: "la ilahe ille-l-Lah" - Nema boga osim Allaha - smrt nastupa u stanjima agonije. ( B ) 142."La ilahe ille-l-Lahu va-l-Lahu ekber, la ilahe ille-l-Lahu vahdehu, la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu, la ilahe ille-l-Lahu lehu-l-mulku ve lehu-lhamdu, la ilahe ille-l-Lahu ve la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi" - Nema boga osim Allaha, Allah je najvei, nema boga osim Allaha Jedinog, nema boga osim Allaha Jedinog, Koji druga nema, nema boga osim Allaha, nema pomoi niti moi osim od Allaha.( T, MA ) 48) PODSJEANJE OVJEKA NA SAMRTI DA IZGOVORI EHADET 143."Men kane ahiru kelamihi, la ilahe ille-l-Lah-dehale-l-dennete" - Onaj ije posljednje rijei budu: la ilahe ille-l-Lah, ui e u Dennet. ( D ) 49) DOVA - UI SE NAKON PRESELJENJA NA AHIRET NEKOGA 144."Inna li-l-Lahi ve inna ilejhi radi' un. Allahumme 'durni fi musibeti va hluf li hajren minha" - Mi, doista, Allahu pripadamo i svi Mu se, bez dvojbe, vraamo. Allahu, daruj mi u ovom (nesrei), i nakon nje podari mi vee dobro! ( M ) 50) DOVA - UI SE PRI SKLAPANJU OIJU UMRLOM 145."Allahumma-gfir li fulan (bi-ismihi) ve-rfa' deredetehu fi-l-mehdijjine va hlufhu fi' akibihi fi-l-gabirine va-gfir lena ve lehu, ja Rabbe-l-'alemine, veefsih

lehu fi kabrihi ve nevvir lehu fihi" - Allahu, oprosti - tome i tome (po imenu), uzdigni njegovo mjesto meu onima koji su zaradili Tvoju uputu (Dennet) i odredi mu nasljednika meu onima koji ostaju (na dunjaluku). Oprosti nama i njemu, Gospodaru svjetova! Kabur mu uini irokim prostorom i udobnim i osvijetli mu ga. ( M ) 51) DENAZETSKE DOVE 146."Allahumma-gfir lehu ve-rhamhu ve' afihi va'fu 'anhu ve ekrim nuzulehu ve vessi mudhalehu vagsilhu bi-l-mai ve-s-seldi ve-l-berdi ve nekkihi minel-hataja kema nekkajt e-s-sevbe-l-ebjeda mine-d-denisi ve ebdilhu daren hajren min darihi ve ehlen hajren min ehlihi ve zevden hajren min zevdihi ve edhilhu-l-dennete ve e'izhu min 'azabi-l-kabri (ve azabi-n-nari)" - Allahu, oprosti mu i smiluj se, grijehe mu pobrii i sauvaj ga, poasnim ga mjestom blagodari i irokim uini ulazak u kabur, oisti ga vodom, snijegom i hladnim zrakom, oisti ga od grijeha kao to bijelu odjeu isti od prljavtine! Udijeli mu kuu ( ahiretsku ) bolju od njegove dunjaluke i drugu bolju od njegove dunjaluke! U Dennet ga uvedi i zatiti ga kazne zagrobne ( i od vatre dehenemske )! ( M ) 147."Allahumma-gfir li hajjina ve mejjitina ve ahidina ve gaibina ve sagirina ve kebirina ve zekerina ve unsana. Allahumme men ahjejtehu minna fe ahjihi' ale-l-islami ve men teveffejtehu minna fe teveffehu 'ale-l-imani. Allahumme la tahrimna edrehu ve la tudilluna ba' dehu" - Allahu, oprosti naim ivima i naim mrtvima, naim prisutnim i naim odsutnim, naim mlaima i naim starima, mukim i enskim! Allahu, onoga koga poivi meu nama, uini da ivi u islamu, a onoga koga na ahiret preseli, preseli ga u imanu! Allahu, ne uskrati nas Tvojih nagrada njemu i ne skreni nas s pravoga puta poslije njega! ( MA, H ) 148."Allahumme (navesti ime) fi zimetike ve habli divarike, fe kihi min fitneti-l-kabri veazabi-n-nari! Ve Ente ehlu-l-vefa i ve-l-hakki, fa-gfir lehu verhamhu, inneke Ente-l-Gafuru-r-Rahimu" - Allahu, dotini je u Tvojoj zatiti i u dosegu Tvoje brzine - zato, zatiti ga od stradanja u kaburu i od dehenemske kazne! Ti si Posjedovatelj iskrenosti i Istine - te zbog toga oprosti mu i smiluj mu Se, jer, doista, Ti si Oprostitelj Milosrdni. ( MA, H ) 149."Allahumme 'abduke ve-bnu emetike ihtade ila rahmetike ve Ente Ganijjun 'an 'azabihi, in kane muhsinen fe zid fi hasenatihi, ve in kane musien fe tedavez' anhu" - Allahu, rob Tvoj, sin robinje Tvoje potrebuje milost Tvoju, a Tebi ne treba kazna njegova. Ako bude dobroinitelj, poveaj broj njegovih djela, a ako bude grjenik, ne obaziri se na grijehe njegove! ( HA )

52) DENAZETSKA DOVA ZA MALODOBNO DIJETE

150."Allahumme-d 'alhu feretan ve zuhren livalidejhi ve efi' an mudaben. Allahumme sekkin bihi mevazinehuma ve eazim bihi udurehuma ve elhikhu bi salihi-l-mu' minine ve- d 'alhu fi kefaleti Ibrahime ve kihi bi Rahmetike 'azabe-l-dehimi" ( ui se nakon dove za oprost ) - Allahu, uini ovo malodobno dijete dobitkom i zalihom njegovih roditelja i zagovornikom, ijem e zagovaranju biti udovoljeno! Allahu, uini da naa dobra djela, s njegovim zagovaranjem, budu tea na vrijednosti, te radi njega poveaj nagradu njemu i njegovim roditeljima! Sjedini ga s dobrim vjernicima i uini ga zalogom Ibrahima, a.s.! Svojom milou ga zatiti od vatre pakla! (BB,DM ) 151.Hasan (unuk Poslanikov), Allah zadovoljan bio s njim, malodoban je uio Fatihu i ovu dovu: "Allahumme-da' lhu lena feretan ve selefen ve edra" - Allahu moj, uini ga naom zaloenom vrijednou, te naim prethodnikom i nagradom! ( BG ) 53) RIJEI ( DOVA ) KAO IZRAZ SUOSJEANJA 152."Inne li-l-Lahi ma ehaze, ve lehu ma e'ata ve kullu ej in 'indehu bi edelin musemma ... fe-ltasbir ve-ltahtesib" - Allahu pripada ono to je uzeo i Njegovo je ono to je On dao. Kod Njega se sve dogaa po odreenoj mjeri. Zato, strpi se i vjeruj u to! ( K ) 153.Ili ako bi kazao samo ove rijei: E'azam-l-Lahu edreke ve ahsene 'azaeke ve gafere li mejjitike - Allah ti nagradu uveao i pomogao da lake podnese svoju bol, te oprostio grijehe tvom umrlom - bilo bi ispravno. ( NV )

54) DOVA - UI SE PRILIKOM SPUTANJA UMRLOG U KABUR 154."Bismi-l-Lahi ve 'ala sunneti Resuli-l-Lahi" - S Allahovim imenom i po sunnetu Allahova Poslanika (postupamo). (D,H) 55) DOVA - UI SE NAKON ZAGRTANJA KABURA UMRLOG 155.Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, nakon to se zagrne kabur zemljom, stao bi iznad kabura i obratio se prisutnim (klanjaima denaze namaza): "Zatraite oprosta za brata vaeg i zamolite mu prisebnost, jer sada ga meleci pitaju! ( D, HA ) 56) DOVA - UI SE PRILIKOM POSJETE MEZARISTANIMA 156."E-s-selamu alejkum ehle-l-dijari mine-l-mu minine ve-l-muslimine ve inna, in a e-l-Lahu bikum lahikune. Nes elu-l-Lahe lena ve lekumu-l-afijete"

-Mir s vama, stanovnici smrtnikih domova vjernika muslimana! Mi emo se, ako Allah da, prikljuiti vama! Allaha molimo da nama i vama oprost Svoj dadne! (M) 57) DOVE - UE SE PRILIKOM JAKIH VJETROVA 157."Allahumme inni es eluke hajreha ve e'uzu bike min erriha" - Allahu, molim Te da ovo (nevrijeme) izdobri i zatitu Tvoju traim pred nesreom koja bi se mogla dogoditi! ( D, MA ) 158."Allahumme inni es eluke hajreha ve hajre ma fiha ve hajre ma ursilet bihi, ve e'uzu bike min erriha ve erri ma fiha ve erri ma ursilet bihi" - Allahu, molim Te da vjetar bude dobro, kao takav za dobro koje on u sebi nosi i za dobro koje sam sobom donosi, a zatitu kod Tebe traim protiv zla vjetra, kao takvog, te protiv zla kojeg on u sebi nosi i koga sobom donosi! (K) 58) DOVA - UI SE PRI JAKOJ GRMLJAVINI 159.Kada bi Abdullah, sin Zubejrov, uo grmljavinu, prekinuo bi razgovor i izgovorio ovu dovu: "Subhane-l-lezi jusebbihu-r-ra'du bi hamdihi velmelaiketu men hifetihi" -Slava Onome Koga grom slavi hvalom, a meleci iz straha prema njemu! ( MT ) 59) KINE DOVE 160."Allahumme-skina gajsen mugisen, merien murian, nafi'an gajre darrin, 'adilen gajreadilin" -Allahu, spusti nam posvuda obilnu kiu, prijatnu i plodnu, korisnu i netetnu, to bre i bez odlaganja. ( D ) 161."Allahumme egisna!" (3x) - Allahu, kiu nam obilnu spusti! Kiu nam obilnu spusti! Kiu nam spusti, molimo Te! ( K ) 162."Allahumme-ski 'ibadeke ve behaimeke, venur rahmeteke ve ahji beledeke-l-mejjite" - Allahu, kiom obilnom napoji Svoje robove i Svoj ivotinjski svijet! Rairi milost Svoju i oivi ovu Svoju zamrlu zemlju! ( D ) 60) DOVA - UI SE KADA PADA KIA 163."Allahumme sajjiben nafi an" - Allahu, za kiu korisnu molim Te! ( B )

61) DOVA - UI SE NAKON PADANJA KIE

164."Mutirna bi fadli-l-Lahi ve rahmetihi" - Kia nam je podarena dobrotom Allahovom i Njegovom milou. ( K ) 62) DOVA - UI SE KAO MOLITVA ZA PRESTANAK VELIKIH KIA 165."Allahumme havalejna ve la'alejna! Allahumme 'ale-l-'akami ve-z-zirabi ve butuni-l-evdijjeti ve menabiti--ederi" - Allahu, izvan naeg okruenja spusti ove kie, a ne na nas! O Allahu, na humusno zemljite i na krovite stijene, u utrobe dolinas i korjenita drvea (isprazni kine oblake )! ( K ) 63) DOVA - UI SE PRILIKOM VIENJA HILALA ( MLADOG MJESECA) 166."Allahu ekber, Allahumme ehillehu 'alejna bi-l-emni ve-l-imani ve-sselameti ve-l-islami v-t-teufiki lima tuhibbu ve terda! Rabbuna ve Rabbuke-lLahu" - Allah je najvei, Allahu, uini nam ga dobrodolim u znaku sigurnosti i imana, mira i islama, te pomoi u onome to Ti voli i to Te raduje. Na Gospodar i tvoj Gospodar (mjesee) jeste Allah. ( T, DR ) 64) IFTARSKE DOVE 167."Zehebe-z-zame' u ve-btelleti-l-'uruku ve sebete-l-edru, in a-l-Lahu" Nestala je e, natopile se ile, a nagrada je osigurana, ako Allah htjedne! ( D, ig )

65) DOVE - UE SE PRED POETAK OBROKA 168.Kada neko od vas sjede za obrok, neka proui:"Bismi-l-Lahi", a ako zaboravi prouiti prije poetka obroka, neka proui kada se sjeti: "Bismi-lLahi fi evvelihi ve ahirihi; Bismi-l-Lahi" za poetak i za kraj. ( D, T ) 169.Onaj koga opskrbi hranom neka se zahvali rijeima: "Allahumme barik lena fihi, ve at'imna hajren minhu" -Allahu, blagoslov nam daj u hrani i hrani nas boljom od nje! A onaj koga Allah napoji mlijekom neka se zahvali rijeima: "Allahumme barik lena fihi ve zidna minhu" -Allahu moj, blagoslovi ovo mlijeko i poveaj nam njegovu koliinu! ( T ) 66) DOVE - UE SE POSLIJE OBROKA 170."El-hamdu li-l-Lahi-l-lezi at'ameni haza ve rezakanihi min gajri havlin minni ve la kuvvetin" -Hvala Allahu, Koji me nahrani i opskrbi bez moje pomoi i moi! ( SS )

171."El-hamdu li-l-Lahi hamden kesiren tajjiben mubareken fihi gajre mekfijjin ve la muvedde'in ve la mustagnen 'anhu Rabbena" - Allahu pripada velika, lijepa i blagoslovljena zahvalnost na ovoj nafaci, asti nas redovno i ne uini nam ovu nafaku posljednjom. Gospodaru na, mi bez hrane ne moemo opstati. ( B ) 67) DOVA GOSTA DOMAINU - POSLIJE JELA 172."Allahumme barik lehum fima rezaktehum va-gfir lehum ve-rhamhum"Allahu, blagoslovi im ono ime si ih opskrbio, oprosti im i smiluj im se!( M ) 68) DOVA ONOM KO NAPOJI ILI TO HTJEDNE URADITI 173."Allahumme at' im men at' ameni ve-ski men sekani" Allahu, nahrani onog ko je mene nahranio i napoji onog ko je mene napojio! ( M) 69) DOVA DOMAINU KOJI NAS UGOSTI IFTAROM 174."Eftare' indekumu-s-sa imune ve ekele ta'a mekumul-ebraru, ve sallet alejkumu-l-mela iketu" - Postai kod vas iftarili, dobri obrokovali i meleki na vas salavate donosili! ( D) 70) PONAANJE POSTAA KADA BUDE POZVAN DA PRISTUPI SOFRI 175." Kada budete pozvani da pristupite obroku - pristupite! Ako postite, onda uite dove domainu, a ako ne budete postili - sjedite za sofru! ( M ) 71) DOVA - UI SE KAD SE UGLEDAJU RANI PLODOVI 176."Allahumme barik lena fi semerina ve barik lena fi medinetina ve barik lena fi sa'ina ve barik lena fi muddina" - Allahu, blagoslovi nam plodove nae, i blagoslovi nam grad na; blagoslovi nam mjere nae (za mjerenje plodova) i blagoslovi nam opskrbu nau! ( M ) 72) DOVA - ( POSTUPAK ) KADA NEKO KIHNE U NAOJ BLIZINI 177.Kada neko od vas kihne, neka kae: "El-hamdu li-l-Lahi"- Hvala Allahu. Tada ete mu uzvratiti: "Jerhamuke-l-Lahu" - Allah ti se smilovao. Vi na to uzvratite: "Jehdikumu-l-Lahu ve juslih balekum" - Allah vas (te) uputio i uljepao vae (tvoje) stanje! (B)

73) DOVA - UI SE OENJENOM - UDATOJ 178."Bareke-l-Lahu leke ve bareke 'alejke ve deme' a bejnekuma fi hajrin" Allah te blagoslovio i svaku ti blagodat dao! Allah vas sjedinio u dobru! ( SS, N ) 74) DOVA - UI JE MLADOENJA SAM SEBI, TE DOVA KOJA SE UI KADA KUPIMO SEBI KAKVU IVOTINJU 179.Kada se neko izmeu vas oeni, ili za kune porodine potrebe unajmi poslugu, neka izgovori dovu: "Allahumme inni es eluke hajreha ve hajre ma debelteha' alejhi ve e'uzu bike min erriha ve erri ma debelteha' alejhi" - Allahu, molim Te da bude najbolja i da ono emu je ona po naravi sklona, bude dobro. A ako, pak, kupi mujaka deve ( ili, pak, kakvu drugu ivotinju ), neka je uzme za vrhove rogova ili glave, te neka izgovori istu dovu! ( D, MA )

75) DOVA PRIJE POLNOG ODNOSA U BRAKU 180."Bismi-l-Lah. Allahumme dennibne--ejtane ve dennibi--ejtane ma rezaktena" - Allahu, skloni nas od ejtana i skloni ejtana od onoga ime si nas opskrbio! ( K ) 76) DOVA PROTIV IZLJEVA SRDBE 181."Euzu bi-l-Lahi mine--ejtani-r-radim" - Allaha prizivam protiv ejtana prokletog! ( K ) 77) DOVA KADA UGLEDAMO NESRETNIKA 182."El-hamdu li-l-Lahi-l-lezi' afani mimma ibtelake bihi ve feddaleni 'ala kesirin mimmenhaleka tefdila" -Hvala Allahu, Koji me zatiti od onoga to je tebe zadesilo i dade mi prednost nad mnogo ime to je stvorio! ( T ) 78) DOVA - UI SE U KRUGU SIJELA 183."Omer, r.a., prenosi da je brojao kako je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, u toku sijela sa ashabima, izgovarao po stotinu puta: "Rabbi-gfir li ve tub 'alejje inneke Ente-t-Tvvabu-l-Gafur" - Gospodaru moj, oprosti mi i pokajanje moje primi, jer Ti si, doista, Onaj Koji pokajanja prima i grijehe oprata! ( T, ig ) 79) DOVA ZA ISKUPLJENJE SKUPA

( KRUGA SIJELDIJA ) 184."Subhaneke-l-Lahumme ve bi hamdike, ehedu en la ilahe illa Ente, estagfiruke ve etubu ilejke" - Neka si slavljen, Allahu, i neka Ti je hvala; svjedoim da nema boga osim Tebe. Od Tebe oprosta traim i Tebi se kajem! ( SS ) 79a) DOVA KOJOM SE ZAVRAVAJU SVI SKUPOVI / SIJELA 184a."Subhaneke ve bi hamdike, la ilahe illa Ente, estagfiruke ve etubu ilejke" Hazreti Aia, r.a., prenosi slijedee: Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, redovito je svako sijelo sa ashabima, svako uenje Kur'ana i svaki namaz, zavravao rijeima, to je navelo h.Aiu da mu se obrati: "Alahov Poslanie, jo te ne vidjeh da si odsijelio sijelo, uio Kur'an ili klanjao namaz, a da nisi zavravao tim rijeima (dovom)?" Odgovorio joj je: - Da, ko ispravno govori ( dobro radi ) kao zavrni in, na to djelo se stavlja biljeg, a ko, pak, govori (ili uradi) loe, one (te rijei) mu dou kao iskupljenje, a glase: "Neka si Slavljen i Hvaljen, Allahu moj! Nema Boga osim Tebe, Koga ja za oprost grijeha molim i Kome se iskreno kajem! ( NFJL, H ) 80) DOVA ZA ONOG KOJI TI KAE: "ALLAH TI OPROSTIO" 185.Abdulah, sin Serdisov, kazuje nam: "Doao sam kod Poslanika, sallallahu `alejhi we sellem, i s njim obrokovao, poslije ega sam mu se zahvalio: "Gafera-l-Lahu leke" - Allah ti oprostio, Allahov Poslanie! A on mi odgovori: "Ve leke" - i tebi! ( H, NFJL ) 81) DOVA ZA ONOGA KO TI UINI DOBRO 186.Onaj kome bude uinjeno dobro, neka kae dobroinitelju: "Dezake-lLahu hajren" - Allah te nagradio dobrim.( I time e se zahvaliti.) ( T ) 82) DOVA KOJOM SE MOLI ALLAHOVA ZATITA OD DEDALA 187.Ko naui napamet prvih deset ajeta iz sure "El-Kehf", bit e sauvan od Dedala. Prouiti "E'uzu bi-l-Lahi" na posljednjem teehhudu svakog namaza - za zatitu od smutnje Dedalove. (Pogledaj dove broj 55 i 56.)

83) DOVA ZA ONOGA KOJI TI KAE DA TE VOLI ZARAD ALLAHA 188."Ehabeke-l-lezi ahbebteni lehu"

-Volio te Onaj radi Koga me voli! ( D ) 84) DOVA ZA ONOGA KOJI TI PONUDI MATERIJALNU POMO 189."Bareke-l-Lahu leke fi ehlike ve malike" - Allah ti blagoslov dao u porodici tvojoj i imovini tvojoj! ( B ) 85) DOVA ZA ONOG KO TI POSUDI SREDSTVA U SLUAJU POTREBE 190."Bareke-l-Lahu leke fi ehlike ve malike" - Allah te blagoslovio, porodicu i imovinu tvoju! Nagrada za davanje zajma je zahvalnost i vraanje duga na vrijeme. ( NFJL, MA ) 86) DOVA KOJOM SE ZATIUJEMO OD STRAHA PRED IRKOM ( MNOGOBOTVOM ) 191."Allahumme inni e'uzu bike en urike bike ve ene e'alemu ve estagfiruke lima la e'alemu" - Allahu, zatiti me da irk ne uinim prema Tebi svjesno, i molim Te da mi oprosti za ono to poinim nesvjesno! ( H, ig ) 87) DOVA KOJOM MOLIMO ZA ONOG KOJI NAM SE ZAHVALI DOVOM NA NAOJ HEDIJI ILI ATERIJALNOJ POMOI ( SADAKI ) 192.Aia, Allah s njom zadovoljan bio, kazuje nam: "Jednom, kada je Poslaniku bila poklonjena ovca, Poslanik se zahvalio rijeima: "Dvostruko ti bio darovan!" - Kada se sluga Aiin vratio, ona ga upita: "ta kau?" - On joj odgovori: "Rekli su": "Bareke-l-Lahu fikum!"- Neka vas Allah blagoslovi! - Fe tekulu Aietu - Aia tada uzvrati: "Ve fihim bareke-l-Lahu!" - Neka i njih Allah blagoslovi! - Uzvratimo im kako su nam zaeljeli, time e nagrada naa nama ostati. ( IS ) 88) DOVA KOJOM SE OVJEK OGRAUJE OD GATANJA 193."Allahumme la tajre ill tajruke ve la hajre illa hajruke ve la ilahe gajruke!" - Boe moj, samo Ti budunost poznaje, i nema dobra osim Tvoga. Nema boga osim Tebe! ( Ui se kada ujemo ili vidimo da to neko ini - odreuje svoj pravac kretanja prema kretanju ptica, vjerujui da mu ptice donose dobro.) ( H, IS ) 89) DOVA KADA SE POE NA PUT PRIJEVOZNIM SREDSTVOM ( NA JAHAOJ IVOTINJI ILI AUTOM )

194."Bismi-l-Lah. El-hamdu li-l-Lah. Subhan e-l-lezi sehhare lena haza ve ma kunna lehu mukrinine, ve inna ila Rabbina le munkalibun. El-hamdu li-l-Lahi, el-hamdu li-l-Lahi, el-hamdu li-l-Lahi. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Subhaneke-l-Lahume inni zalemtu nefsi, fa-gfir li, fe innehu la jagfiruz-zunube illa Ente" - S Allahovim imenom (polazim). Hvala Allahu. Slavljen neka je Onaj Koji nam je omoguio ovo putovanje za koje mi nismo bili sposobni. Mi se, doista, Gospodaru naem vraamo. Hvala Allahu, hvala Allahu, (i jo jednom) hvala Allahu. Allah je najvei, Allah je najvei, Allah je najvei. Neka si slavljen, Allahu. Zaista sam poinio nasilje prema sebi, zato - oprosti mi. Jer, grijehe, zasigurno, ne oprata niko drugi osim Tebe! ( D,T )

90) PUTNA DOVA ( DRUGA ) 195."Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Subhane-l-lezi sehhare lena haza ve ma kunna lehu mukrinine, ve inna ila Rabbina le munkalibun. Allahumme inna neseluke fi seferina haza el-birre, ve-t-takva ve mine-l'ameli ma terda. Allahumme hevvin 'alejna seferena haza va-tvi' 'anna budehu. Allahumme Ente-s-Sahibu fi-s-sefari v-l-halifetu fi-l-ehli. Allahumme inni e'uzu bike min vasai-s-seferi ve keabeti-l-menzari ve su i-l-munkalebi fil-mali ve-l-ehli" - A poslije povratka bi dodao: "Ajibune, ta ibune, 'abidune, li rabbina hamidune" - Allah je najvei, Allah je najvei, Allah je najvei. Neka je slavljen Onaj Koji nam je omoguio ovo putovanje, a mi ga ne bismo bili sposobni obaviti sami. Mi se, doista, Gospodaru naem vraamo. Allahu, molimo Te da nas prati dobro na putu naem i odanost Tebi, a od naih djela samo ona kojima si Ti zadovoljan! Allahu, olakaj nam ovo putovanje, a razdaljinu njegovu podnoljivom! Allahu, Ti si Gospodar na putu i uvar u porodici, zato - zatiti me od zamora i nesrea na putu, te tuge koja bi me mogla zadesiti zbog imovine i porodice! - A, kada se povrati kui s puta, proui se ista dova i jo doda: - Vraamo se i trajno kajemo, Allahu svome poboni i zahvalni! ( M ) 91) DOVA - UI SE PRILIKOM ULASKA U NEKO SELO ILI GRAD 196."Allahumme Rabbe-s-semavati-s-seb'i ve ma azlelne ve Rabbe-l-eredines-seb'i ve ma aklelne ve Rabbe--ejatini ve ma adlelne ve Rabbe-r-rijahi ve ma zerejne : Eseluke hajre hazihi-l-karjeti ve hajre ehliha ve hajre ma fiha, ve e'uzu bike min erriha ve erri ehliha, ve erri ma fiha" -Allahu, Gospodaru sedam nebesa i onoga to ona natkriljuju, Gospodaru sedam Zemalja i onoga to one dre, Gospodaru ejtana i onog koga su oni zaveli, Gospodaru vjetrova i onog to oni nose, molim Te za dobrobit ovog naselja i za dobrobit njegovih itelja, te za dobrobit svega to se u njemu nalazi! Zatitu Tvoju traim od zla ovog naselja, te od zla njegovih mjetana i svega onog to je u njemu! ( HA, IS, N ) 92) DOVA - UI SE PRILIKOM ULASKA U

TRNICU / ARIJU 197."La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu. Lehu-l-mulku ve lehu-lhamdu, juhji ve jumitu ve Huve Hajjun la jemutu. Bi jedihi-l-hajru ve Huve 'ala kulli ej in Kadir" - Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnog nema. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost. On proivljava i usmruje, i On je ivi, Koji ne umire. U Njega je svako dobro i On je ponad svakog. ( T, HA ) 93) DOVA - UI SE KADA UJEMO DA JE IVOTINJA KIHNULA 198."Bismi-l-Lah" - S Allahovim imenom. ( D ) 94) DOVA - UI JE MUSAFIR ZA ONE KOJI OSTAJU 199."Estevdi' ukumu-l-Lahe-l-lezi la tedi' u veda i'uhu" - Ostavljam vas u amanet / na brigu Allahu, iji se amanet ne moe izgubiti! ( H, MA ) 95) DOVE - UE IH MUSAFIRIMA ONI KOJI OSTAJU 200."Estevdi' u-l-Lahe dineke, ve emaneteke ve havatime 'amelike" - Allahu povjeravam vjeru tvoju, amanet / polog tvoj i zavretke djela tvojih. ( H, T ) 201."Zevvedeke-l-Lahu-t-takva ve gafere zenbeke ve jessere leke-l-hajre hajsu ma kunte" - Allah ti uveao tvoju odanost Njemu, oprostio ti grijehe i olakao ti injenje dobrih djela gdje god da se nae! ( T ) 96) DOVA PRILIKOM USPINJANJA NA BRDO ILI PLANINU I SILASKA S NJIH 202.Dabir, neka je Allah zadovoljan s njim, kazuje nam: - Kad bismo se popeli na kakvu uzviicu, prouili bismo tekbir, a kad bismo se spustili s nje, uili bismo "Subhane-l-Lah"! ( B ) 97) DOVA - UI JE MUSAFIR KOJI PORANI NA PUT 203."Semi'a sami'un bi hamdi-l-Lahi ve husni belaihi 'alejna. Rabbena sahibna ve efdil 'alejna a'izen bi-l-Lahi mine-n-nari" - Neka uje / onaj koji slua hvaljenje Allaha, delle anuhu, neka nam uini lijepim (mogue) neprilike! Gospodaru na, budi nam Pratiocem i dobrotom nas Svojom obraduj! Allahu se utjeemo pred vatrom Dehennema! ( M )

98) DOVA - UI SE PRILIKO MZAUSTAVLJANJA U NEKOM MJESTU NA PUTOVANJU ILI KAKVOM DRUGOM PRISTANITU 204."E'uzu bi kelimati-l-Lahi-t-tammati min erri ma haleka" - Pomou Allahovih savrenih rijei utjeem se protiv zla svega to je stvorio! (M) 99) DOVA - UI SE PO POVRATKU S PUTA 205.Sin Omerov, Allah bio zadovoljan s njima dvojicom, kazuje da je Allahov Poslanik, nakon bitke ili obavljenog hada, u povratku na svakom uzvienju prouio ovu dovu: "Allahu ekber (3x) La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve Huve 'ala kulli ej in Kadir. Ajibune, Taibune, Abidune li Rabbina hamidune. Sadeka-l-Lahu va'dehu ve nesare 'abdehu ve hezzeme-l-azabe vahdehu" - Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnog nema. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost. On je moniji iznad svega drugog. Vraamo se i kajemo, oboavajui naeg Gospodara i Allah je obistinio Svoje obeanje, hvalei Ga, pomogao je Svoga roba i sve protivnike Sam porazio! ( K ) 100) KAKO E POSTUPITI ONAJ KOGA ZADESI NETO DRUGO TO GA OBRADUJE ILI GA, PAK, ONERASPOLOI 206.Poslanik bi, Allah mu se smilovao i spasio ga, kada bi mu se dogodilo neto emu bi se obradovao, izgovarao rijei: "El-hamdu li-l-Lahi-l-lezi bi ni'metihi tetimmu-s-salihatu" - Hvala Allahu, po ijoj se blagodati zbivaju dobri dogaaji. A kada bi mu se dogodilo neto emu se ne bi radovao, izgovarao bi ovu dovu: "El-hamdu li-lLahi' ala kulli halin" - Hvala Allahu na svemu (to daje)! ( IS, FJL ) 101) VRIJEDNOST IZGOVARANJA SALAVATA NA POSLANIKA, sallallahu `alejhi we sellem 207.Kazao je Poslanik, Allah mu se smilovao i mir podario: "Onoga ko mene jednim salavatom spomene, Allah e deset puta spomenuti!" ( M ) 208.Kazao je Poslanik, Allah mu se smilovao i mir podario: "Ne pretvarajte kabur moj u svetkovite, nego salavatima me spominjite! Vai salavati stiu do mene ma gdje da ih izgovorili." ( D, H ) 209.Kazao je Poslanik, Allah mu se smilovao i mir podario: "krtica je onaj u ijem prisustvu bude spomenuto moje ime, a on me salavatom ne spomene! ( T, ig )

102) IRENJE SELAMA / ISLAMSKOG POZDRAVA 210.Kazao je Poslanik, Allah mu se smilovao i mir podario: "Neete ui u Dennet dok ne budete vjerovali, a neete vjerovati dok se ne budete meusobno voljeli! Hoete li da vas uputim ka neemu to e meu vama uspostaviti ljubav, ako ga budete upranjavali? Nazivajte selam jedni drugima!" ( M ) 211.Kazao je Ammar, sin Jasirov, Allah zadovoljan bio s njim: "Ko sjedini tri vrline obujmio je puninu vjerovanja: nepristrasnost prema sebi, irenje selama meu svijetom, pomaganje siromanih onda kada je i sam potreban. (B) 212.Abdullah, sin Omerov, neka je Allah zadovoljan njima dvojicom, kazuje da je neki ovjek upitao Vjerovjesnika, Allah mu se smilovao i mir mu podario: "ta se u islamu smatra meu najboljim djelima?" Poslanik mu je odgovorio: "Hranom nahrani onoga kome je potrebna i selam nazivaj onome koga poznaje i onom koga ne poznaje! ( K ) 103) KAKO POSTUPITI KADA SE UJE PJEVANJE HOROZA I REVANJE MAGARCA 213.Kada ujete horoza da kukurie, molite Allaha za dobrote Njegovim rijeima: "Allahumme inni eseluke min fadlike" - jer pijetao je vidio meleka, a ako, pak, ujete revanje magarca - prouite: "E'uzu bi-l-Lahi" - jer magarac je spazio ejtana! ( K ) 104) KAKO POSTUPITI KADA SE UJE ZAVIJANJE PASA NOU 214.Kada ujete zavijanje pasa i revanje magarca nou, prouite: "E'uzu bi-lLahi" - jer su te ivotinje spazile ono to mi ne moemo vidjeti. ( D,H ) 105) DOVA - UI SE ZA ONOGA KOGA SI RUIO 215.Ebu - Hurejre pripovijeda da je uo Vjerovjesnika kako kae: "Allahu, kojeg god da sam vjernika grdio - priblii ga time Sebi na Danu sudnjem! ( K ) 106) KAKO E POSTUPITI MUSLIMAN U IJEM PRISUSTVU NEKO HVALI DRUGOG MUSLIMANA 216.Kazao je Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario: "Ako neko od vas bude hvalio svoga prijatelja, neka obavezno kae: Ahsibuhu va-l-Lahu hasibuhu ve la uzzeki 'ala-l-Lahi ehada - Ja ga znam takvog, a Allah najbolje zna o njemu. Nije mi nakana da ikog

precjenjujem iznad ocjene Boije. Ja samo iznosim svoje miljenje o spomenutom. ( M ) 107) DOVA KOJA SE UI IZMEU DESNOG UGLA KABE I CRNOG KAMENA ( El-haderul-esveda ) 217.Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, vrei tavaf oko Kabe, uae slijedeu dovu izmeu njenog desnog ugla i Crnog kamena: "Rabbena atina fi-d-dunja hasenetenh ve fi-l-ahireti haseneten ve kina 'azabe-n-nari" - Gospodaru na, daj nam dobro na ovome svijetu i dobro na drugome svijetu! Sauvaj nas dehenemske vatre! ( D, H, BG, FS ) 108) DOVA KOJA SE UI PRILIKOM BORAVKA NA SAFFI I MERVI 218.Dabir nam, opisujui Poslanikov had, prenosi slijedee: Poto bi se pribliio Saffi, Poslanik bi prouio ajet: "inne-s-Safa ve-l-Mervete min e' airil-Lahi"- Saffa i Merva su Allahova asna mjesta ... - Poeo je na nain kako je Allah, delle anuhu , poeo. Dakle, poeo bi od Saffe, popevi se na nju, odakle mu je pogled dosezao do Bejtullaha, potom bi upravio lice svoje prema Kibli, izgovorivi: "La ilahe ille-l-Lahu va-l-Lahu ekber, la ilahe ille-lLahu vahdehu la erike lehu, lehu-l-mulku, ve lehu-l-hamdu ve Huve 'ala kulli ej in Kadirun, la ilahe ille-l-Lahe vahdehu, endeze va'-dehu ve nesare' abdehu, ve hezeme-l-ahzabe vahdehu!" "Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnoga nema. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost i On je ponad svega. Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji obeanje Svoje ispuni i roba Svoga pomae, i sve protivnike Sam porazi!" Potom bi Allahu dovu uinio, a onda bi to ponavljao tri puta. A u drugom predanju se navodi da je to isto Poslanik obavljao na Mervi. (M) 109) DOVA KOJA SE UI NA AREFATU 219."Najbolja dova je ona koja se izgovara na dan Arefata, te najbolje to sam ja uio i poslanici prije mene jeste: "La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu Lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve 'ala kulli ej'in kadir" - Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnog nema. Njemu pripada sva vlast i zahvalnost. On je iznad svega! ( T ) 110) DOVA KOJA SE UI KOD "ME'ARILHARAMA" - ASNOG HRAMA 220."Allahu ekber. La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike leh. Lehul-mulku ve lehul-hamdu ve Huve 'ala kulli ej'in kadir."Prenosi Dabir, Allah bio zadovoljan s njim, da bi Poslanik uzjahao devu zasjeenog uha ( Kasvu ) i krenuo od Me'aril-harama, te bi se upravio prema Kibli i uio dove i izgovarao tekbire izgovarajui: Nema boga osim Allaha i On je Jedan Jedini... Tako bi stajao sve do pojave jakog jutarnjeg rumenila, a pokrenuo bi se tek pred neposredni izlazak sunca.( M )

111) IZGOVARANJE TEKBIRA PRILIKOM BACANJA KAMENIA KOD OBREDA KAMENOVANJA EJTANA 221.Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, prilikom svakog od tri kamenovanja ejtana, kod svakog baenog kamenia izgovorio bi tekbir, potom bi iskoraio naprijed i prouio dovu okrenuvi se prema Kibli podignutih ruku. Tako je postupao pri prvom i drugom bacanju / demreta. Prilikom treeg kamenovanja, poslije svakog baenog kamenia bi izgovorio tekbir i povukao se bez zaustavljanja. ( K ) 112) IZGOVARANJE TEKBIRA ( PRILIKOM TAVAFA) U RAZINI UGLA KABE U KOME JE CRNI KAMEN 222.Vjerovjesnik je , Allah mu se smilovao i mir mu podario, obavljao tavaf / obilazak oko Kabe / i na devi. Kad god bi stigao do ugla s Crnim kamenom, upravio bi prema njemu svoj tap (ili to bi mu se nalo u rukama) i izgovorio tekbir. ( B ) 113) DOVA PROTIV NEPRIJATELJA 223."Allahumme Munzile-l-Kitabi, seri'u-l-hisabi ihzimi-l-ahzabe! Allahumme, ihzimhum ve zelzilhum" - Allahu, Dostavitelju Knjige, Koji brzo svia raune. Porazi protivnike! Allahu, porazi ih sve i uzdrmaj ih (razori ih )! ( M )

114) DOVA - UI SE PRILIKOM STRAHA OD NEKOGA (GRUPE ILI NARODA) 224."Allahumme-kfinihim bi ma ite" - Allahu, zapretaj ih im Ti je volja! ( M ) 115) DOVA - IZGOVARA SE PRILIKOM DIVLJENJA ( UENJA ) ILI TAJANSTVENOG DOGAAJA 225."Subhane-l-Lah" - Slavljen neka je Allah! ( K ) 226.Ili, pak, ove rijei: "Allahu ekber" - Allah je najvei! ( B, T, H ) 116) POSTUPAK PRILIKOM RADOSNOG DOGAAJA

227.Vjerovjesnik bi, Allah mu se smilovao i mir mu podario, kada bi mu se dogodilo neto emu bi se radovao, spustio lice svoje na seddu, zahvaljujui Allahu, Blagodarovatelju Uzvienom. ( SS - N, MA ) 117) POSTUPAK KADA SE OSJETI BOL U TIJELU 228.Stavi ruku na povrinu tijela gdje osjea bol, te izgovori triput: "bismi-lLah" i sedam puta: "E'uzu bi-l-Lahi ve kudretihi min erri ma edidu ve uhaziru" - Zatitu traim od Allaha i Njegove svemoi protiv zla koga nalazim i kog se plaim! ( M )

118) POSTUPAK ONOGA KO SE PLAI DA BI SVOJIM OKOM MOGAO UREI NEKOGA 229.Ako vidite neto kod svog brata, neto pri njemu (kao ovjeku) ili pak neto to mu pripada, a to vas zadivljuje, zamolite Allaha da mu to blagoslovi (Allahumme barik fihi), jer urok od oiju je, doista, istina! ( H, MA, MK ) 119) RAZNOLIKOSTI DOBRIH DJELA I LIJEPOG PONAANJA 230.im nastupi mrak ili uete u no, okupite svoju eljad u kuu, jer ejtani u to doba izmile! A kad proe sahat vremena od zalaska sunca, dozvolite im izlazak! Zakljuajte svoja vrata, spomenuvi ime Allahovo, jer ejtan ne otvara zatvorena ( zakljuana ) vrata! Pokrijte svoje posue, bilo im, spomenuvi Allahovo ime. Na kraju (pred spavanje) pogasite svoja svjetla! (K) 120) NAIN NA KOJI MUHRIM IZGOVARA TELBIJJU PRILIKOM OBAVLJANJA HADA ILI UMRE 231."Lebbejke-l-Lahumme, lebbejke, lebbejke la erike leke, lebbejke! Innel-hamde ve ni'mete leke ve-l-mulke, la erike leke" - Odazivam Ti se, Allahu moj, odazivam! Odazivam se Tebi, Koji ravnoga Sebi nema, odazivam! Doista, zahvalnost i sve blagodati Tebi pripadaju, kao i sva vlast! Ti Sebi ravnoga nema! ( K ) 121) DOVA - IZGOVARA SE PRILIKOM JEZOVITOG DOGAAJA 232."La ilahe ille-l-Lahu" - Nema boga osim Allaha. ( K )

122) TA SE IZGOVARA KAD NEVJERNIK KIHNE 233."Jehdikumu-l-Lahu ve juslihu balekum" - Allah vas uputio i dobrim uinio vae srce (stanje)! ( T, H, D ) 123) KAKO UZVRATITI INOVJERCIMA NA POZDRAV 234.Iza selleme 'alejkum ehlu-l-Kitabi, fe kulu: "Ve alejkum!" - Ako vas pozdrave sljedbenici nebeskih knjiga, uzvratite im rijeima: I vama pozdrav! ( K ) 124) POSTUPAK SAIMA / POSTAA KADA GA NEKO GRDI 235. "Inni saimun, Inni simun" - Ja postim, doista, ja postim! ( K ) 125) TA SE IZGOVARA PRILIKOM KLANJA IVOTINJE ILI KURBANA 236."Bismi-l-Lahi va-l-Lahu ekber. (Allahumme minke ve leke.) Allahumme tekabbel minni" - U ime Allaha, Allah je najvei! (Allahu moj, ovo je od Tebe i Tebi ga darujem! ) Allahu moj, primi je od mene! ( M , BH ) 126) DOVA - IZGOVARA SE RADI ODBACIVANJA EJTANSKIH PAKOSTI 237."E'uzu bi kelimati-l-Lahi-t-tammati-l-leti la judavizuhunne berrun ve la fadirun, min erri ma haleka ve bere e ve zere e, ve min erri ma jenzilu mine-s-semai i ve min erri ma ja'rudu fiha ve min erri ma zere e fi-l-erdi ve min erri ma jahrudu minha ve min erri fiteni-l-lejli ve-n-nehari ve min erri kulli tarikin illa tarikan jatruku bi hajrin, ja Rahmanu" - Pomou Allahovih savrenih rijei, koje ne moe prevazii niti poboni niti razvratnik, molim zatitu pred zlom svega to je stvorio, proizveo ni iz ega i umnoio, od zla onog to s neba silazi i to se u nebo penje, od zla onog to je po Zemlji rasuto (iva bia), to iz nje izlazi, od zla onog to no iznjedruje i dan obdanjuje, kao i od zla nonog putnika, osim onog koji na vrata zakuca s dobrom namjerom, o Svemilosni! ( H, IS ) 127) TRAENJE OPROSTA I POKAJANJE 238.Kazao je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario: - Tako mi Allaha, ja dnevno po sedamdeset puta i vie zatraim oprosta od Allaha i pokajem se na ( slijedei nain ): "Estagfiru-l-Lahe ve etubu ilejhi". ( B ) 239.A kazao je i ovo: "Ljudi, Allahu se pokajavajte, ta ja Mu se dnevno

pokajem i po stotinu puta!" ( M ) 240.Takoer je kazao: "Onome ko izgovori - Es-tagfiru-l-Lahe-l-lezi la ilahe illa Huve-l-Hajju-l-Kajjumu ve etubu ilejhi - traim oprosta od Allaha, osim Koga drugog boga nema, ivog i Postojanog, i Njemu se kajem. Allah e mu oprostiti, ak da je i pred velikom vojskom utekao!" ( D, T, HA ) 241.Zatim je kazao, Allah mu se smilovao i mir mu podario: "U najneposrednijoj blizini Gospodara Svoga, sluga Njegov nalazi se u posljednjem dijelu noi. Zbog toga, ako si ikako u mogunosti biti meu onima koji te trenutke provode u spominjanju Allaha - pa, budi!" (T,N,HA ) 242. Rekao je i ovo, Allah mu se smilovao i mir mu podario: "Abd (Rob) je najblii Rabbu svome u momentu obavljanja sedde - zbog toga umnogostruite svoje dove!" ( M ) 243.Pripovijeda nam El-Ugar el-Muzni da je Allahov Poslanik kazao: "Doista, srce mi ponekad natkrije ( obuzme ) sehva (zaborav), zbog ega ja izgovaram dove oprosta i pokajanja i po stotinu puta na dan." ( M ) 128) VRLINE / FADILETI IZGOVARANJA : "SUBHANE-L-LAH, EL-HAMDU LI-LLAH, LA ILAHE ILLE-L-LAHU,ALLAHU EKBER" 1.Ebu - Hurejre saopava, Allah bio zadovoljan s njim, da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, kazao: "La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la erike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve Huve ala kulli ej in Kadir" - Ko bude izgovarao nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnoga nema, Njemu pripada sva vlast i zahvalnost, i On je ponad svega - dnevno po stotinu puta, vrijedit e mu kao da je oslobodio deset robova, bit e mu upisano stotinu dobrih djela a izbrisano stotinu hravih, a bit e i toga dana zatien od ejtana sve dok no ne nastupi. Osim toga, niko ne moe uiniti neto vrednije od toga osim onog koji vie puta izgovori ove rijei! ( K ) 2.Zatim ko bude izgovorio: "Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi"- Neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala - stotinu puta na dan, bit e mu skinuti (umanjeni) grijesi makar da su veliine morske pjene! ( K ) 3.Ebu - Hurejre saopava, Allah bio zadovoljan s njim, da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, rekao: - Onaj ko ujutro i uveer izgovara rijei: "Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi" - Neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala - stotinu puta na dan, znait e da je na Sudnjem danu pristupio s najviom vrijednou. Ravan mu je ili vie posjeduje samo onaj koji ih je izgovorio toliko puta ili vie od toga! ( M ) 4.Ebu - Ejjub el-Ensarija saopava da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, kazao: - Ko izgovori deset puta "La ilahe ille-lLahu vahdehu la erike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve Huve 'ala kulli

ejin Kadir ('aere merarin, kane kemen e'ateka erbe 'ate enfusin min veledi Isma'ile)" - Nema boga osim Allaha, Jedinoga, Koji Sebi ravnoga nema, Njemu pripada sva vlast i zahvalnost! On je ponad svega - vrijedno mu je koliko da je oslobodio ropstva etiri potomka Ismaila, a.s.! ( K ) 5.Ebu - Hurejre saopava, Allah bio zadovoljan s njim, da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, kazao: - Dvije su rijei (sintagme) lahke na jeziku, teke na Vagi (Allahovoj) i drage Svemilosnom: " Subhane-lLahi ve bi hamdihi, Subhane-l-Lahi-l-'azim" - Slavljen neka je Allah i hvaljen neka je, Slavljen da si, Uzvieni Allahu! ( K ) 6.Ebu - Hurejre saopava, Allah bio zadovoljan s njim, da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario kazao: - Drae mi je izgovoriti rijei "Subhane-l-Lahi ve-l-hamdu li-l-Lahi ve la ilahe ille-l-Lahu va-l-Lahu ekber" - Hvaljen neka je Allah i hvala Allahu, nema boga osim Allaha i Allah je najvei - nego sve ono to sunce obasja! ( M ) 7."Da li bi nekom od vas bilo teko da svaki dan zaradi hiljadu dobrih djela?" - Jedan od prisutnih upita ga: "Na koji nain bi to neko od nas mogao uiniti?" Poslanik mu odgovori: - Izgovori stotinu puta rije "Subhana-lLah..."- Neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala, zasluit e hiljadu dobrih djela ili e ti biti pobrisano hiljadu runih, koje si poinio! ( M ) 8.Dabir saopava da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, kazao: - Za onog koji izgovori "Subhana-l-Lahi-l-'azim ve bi hamdihi" - Slavljen neka je Uzvieni Allah i neka Mu je hvala - bit e u Dennetu zasaena palma! ( T, HA ) 9.Abdullah, sin Kajsov, saopava da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir mu podario, upitao ga: - Da li bi elio, Abdullahu, sine Kajsov, da te uputim ka jednoj od denetskih riznica? Odgovorih mu: - Kako da ne bih, Allahov Poslanie?! A on kaza: - Izgovaraj rijei "La havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi" - Nema pomoi niti moi mimo Allaha! ( K ) 10.Allahu su najdrae etiri rijei: "Subhane-l-Lahi, ve-l-hamdu li-l-Lahi, ve la ilahe ille-l-Lahu, va-l-Lahu ekber" - Slavljen neka je Allah, hvala Allahu, nema boga osim Allaha, Allah je najvei. Nee ti koditi da pone s bilo kojom od njih. I ne zovite svoje dijete Jesar, Rebah, Nedih, niti Efleh nego e kazati: "Je li on tu?", a on, ipak, ne bude pa e uzvratiti: "Nije!" (M) 11.Sa'd, sin Ebu - Vekasov, pripovijeda da je neki beduin obratio se Poslaniku, Allah mu se smilovao i mir mu podario, rekavi mu: - Poui me neemu to u izgovarati! Poslanik mu kaza: - Izgovaraj: "La ilahe illa-l-Lahu vahdehu la erike lehu, Allahu ekber kebiren ve-l-hamdu li-l-Lahi kesiren. Subhana-l-Lahi Rabbe-l-alemine. La havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi-l-'Azizil-Hakim!" - Nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnog nema, Allah je najvei veliinom; Hvala Allahu mnogo puta; Neka je slavljen Allah, Gospodar svjetova; Nema pomoi niti moi mimo Allaha Monog i Mudrog! Nato e beduin: - Ove rijei su za Gospodara moga, a koje su za mene (moje dobro)?

Poslanik mu kaza: - Izgovaraj "Allahumma-gfir li ve-rhamni ve-hdini verzukni" - Allahu moj, oprosti mi i smiluj mi se, na Pravi put me usmjeri i opskrbu mi daj! ( M ) 12.Dabir, sin Abdullahov, Allah bio zadovoljan s njima dvojicom, saopava da je Allahov Poslanik, Allah mu se smilovao i mir podario, kazao: Najbolja je dova "El-hamdu li-l-Lahi"- Hvala Allahu, a najbolji spomen Allaha je "La ilahe illa-l-Lahu" Nema boga osim Allaha! ( T, MA, HA ) 13.Trajno vrijedne rijei su: "Subhana-l-Lahi ve-l-Hamdu li-l-Lahi ve la ilahe illa-l-Lahu, va-l-Lahu ekber, ve la havle ve la kuvvete illa bi-l-Lahi" - Neka je slavljen Allah, i neka Mu je hvala. Nema boga osim Allaha i On je najvei. Nema pomoi niti moi mimo Allaha! ( H ) 129) NAIN NA KOJI JE POSLANIK SLAVIO ALLAHA 14.Abdullah, sin Amrov, Allah bio zadovoljan s njima dvojicom, kazuje : Gledao sam Allahovog Poslanika, Allah mu se smilovao i mir mu podario, kako prstima desne ruke broji koliko puta izgovori "Subhana-l-Lah". ( DT, A ) Smiluj se, Allahu, mir podari i blagoslovi Vjerovjesnika naeg Muhammeda, te porodici njegovoj i svim ashabima! AMIN! >em>Knjizica "ZATITA SVAKOG MUSLIMANA (Prema Kur'anu i sunnetu Poslanikovom ) Autor : Said Al-Kahtani>/em>

17

Odnos snaga dove i nevolja (iskuenja)

Submitted by mon on Tue, 2006-12-26 15:14. Dove

Ovaj odnos ima tri mogucnosti: 1. Da dova bude jaca od nevolje i da je odbije. 2. Da bude slabija od nevolje uslijed cega ce nevolja ojacati i potpuno savladati covjeka. Medjutim, ova dova ponekad moe ublaiti nevolje iako je sama po sebi slaba. 3. Da borba izmedju njih bude nerijeena. Hakim u svome Mustedreku navodi hadis Aie koja prenosi da je Boiji Poslanik a.s. rekao: "Ne moe se opreznocu sprijeciti ono to je sudjeno. Dova pomae u onome to se dogodilo i u onome to se nije dogodilo. Nesreca nekada dodje, a dova je doceka i uhvati se s njom ukotac do Sudnjeg dana". Na ovo ukazuje i hadis koji Ibn Umer prenosi od Poslanika s.a.v.s: "Dova pomae kod stvari koje se nisu desile, ili koje su se desile. Zato, Allahovi robovi, cesto budite u dovi". Sevban prenosi hadis u kome Boiji Poslanik, s.a.v.s., kae: "Kader ne moe promijeniti nita osim dove. ivot moe produiti samo dobrocinstvo. Covjek moe izgubiti nafaku (rizk) zbog grijeha koje pocini". ... Da Uzviseni Allah swt nagradi brata koji je priredio ovaj tekst.

18

Dove za razne prilike II

Submitted by mon on Tue, 2006-12-26 15:08. Dove

Dove protiv potistenosti -"La ilahe ille-l-Lahu-l-azimu-l-halimu, la ilahe illel-Lahu Rabbu-l-Ari-l-azimi, la ilahe ille-l-Lahu Rabbu-s-Semavati ve Rabbu-lErdi ve Rabbu-l-Ari-l-kerim" - Nema boga osim Allaha, Velikog i Blagog. Nema boga osim Allaha, Gospodara Prijestolja velikog. Nema boga osim Allaha, Gospodara Nebesa i Gospodara Zemlje, Gospodara Prijestolja milostivog. ______________ - "Allahumme rahmeteke erdu fe la tekilni ila nefsi tarfete' ajnin ve aslih li e' ni kullehu, la ilahe illa Ente" - Allahu, za milost Tvoju molim, I zato ne prepusti me samom sebi ni jednog trenutka. Udobri mi cijelo moje stanje. Nema boga osim Tebe _____________ - "La ilahe illa Ente, subhaneke inni kuntu mine-z-zalimine" - Nema boga osim Tebe. Neka si slavljen Ti, doista sam ja bio meu grjenicima. Dove prije spavanja - Poslanik je, poto bi poloio svoju desnu ruku pod desnu sljepoonicu, prouio: "Allahumme kini azabeke jevme teb' asu ibadeke" Allahu, sauvaj me od kazne Svoje na dan kada bude oivio Svoje robove. (3x) ______________ - Kada se odlui ii u postelju, prethodno se abdesti

poput abdesta za namaz, potom lezi na desni bok i proui dovu: "Allahumme eslemtu nefsi ilejke ve fevvadtu emri ilejke ve veddhtu vedhi ilejke ve elde tu zahri ilejke ragbeten ve rehbeten ilejke, la meldee ve la menda minke illa ilejke. Amentu bi Kitabike-l-lezi enzelte ve bi Nebijjike-l-lezi erselte" - Allahu, Tebi predadoh duu svoju, i oporuih stanje svoje, i upravih lice svoje, i prepustih (sklonih) lea svoja iz elje i straha, jer nema sklonita ni spasilita pred Tobom osim kod Tebe. Vjerujem u Tvoju Knjigu, koju si spustio, i u Tvoga Vjerovjesnika, koga si poslao. (Pa ako umre, umrijet e u vjeri islamu.) _________________ - Svake noi kad bi, Poslanik, Allah mu se smilovao i spasio ga, poao na spavanje i legao u postelju, sastavio bi otvorene dlanove prema licu, puhnuo u njih i prouio (u njih) suru Ihlas, Felek i Nas, te potom potrao dlanovima svoje tijelo koliko moe dohvatiti, poevi od glave i prednjeg dijela tijela; to bi ponovio tri puta.RAZNE DOVE: -Gospodaru, cuvaj me zla mog sluha i vida, zla mog jezika i srca i zla mog nefsa. Allahumme inni euzu bike min sherri sem'i ve besari ve sherri lisani ve kalbi ve sherri menijji. *********** Gospodaru, zastiti me zla koje znam i zla koje ne znam. Allahumme inni euzu bike min sherri ma 'alimtu ve min sherri ma lem a'lem ************ U jednoj dovi Allahova Poslanika, sallallahu 'alejhi we sellem, se kae: Ja, Rabbi! Pokloni mi ljubav prema Tebi i prema onima koji Tebe vole, kao i prema svemu onome to me vodi do Tvoje Ljubavi. Daj da mi ljubav prema Tebi bude draa od ljubavi ednog za hladnom vodom. ********** Boe, nemoj me uciniti od onih koji, kada obole, tada se kaju, a cim ozdrave, opet u iskuenje padaju, a kada osiromae, tuni budu! Boe, podari mi zadovoljstvo onoga koji je Tobom zadovoljan! Cuvaj me u ovom mom ivotu, a i poslije moje smrti! ********* Boe, ja od Tebe molim da mi da od dobra koje je od tebe molio Tvoj pejgamber Muhammed a.s., a traim, da me sauva zla, od kojeg je od Tebe zatitu traio Tvoj pejgamber Muhammed a.s. Ti si onaj, od kog se pomo trai, od Tebe su blagodati. Nema nikakve promjene niti moi bez Allaha d.. ALLAHUME INNI ES'ELUKE MIN HAJRIN MA SE'ELEKE MINHU NEBIJJUKE MUHAMMEDUN SALALLAHU TE'ALA 'ALEJHI WE SELLEME, WE E'UZU BIKE MIN ERRI MESTE'AZEKE MINHU NEBIJJUKE MUHAMMEDUN SALALLAHU ALEJHI WE SELLEME WE ENTEL MUSTE'ANU WE 'ALEJKEL BELAGU WE LA HAWLE WE LA KUVVETE ILLA BILLAHI. ********** Allahu moj, Ti si moj Gospodar, nema boga osim Tebe. Stvorio si me i ja sam Tvoj rob. Ja se drim obeanja to sam ih Tebi dao, koliko mogu. Zatiti me od zla koje poinim. Ja priznajem Tvoje blagodati prema meni, a priznajem i svoje grijehe. Oprosti mi, jer osim Tebe, grijehe niko oprostiti ne moe. ALLAHUMME ENTE RABBI, LA ILAHE ILLA ENTE, HALAKTENI WE ENE 'ABDUKE, WE ENE 'ALA 'AHDIKE WE VE'ADIKE MESTETA'TU, E'UZU BIKE MIN ERRI MA SANA'TU, EBUU LEKE BI NI'AMETIKE'ALEJJE, WE EBUU BI ZENBI, FAGFIRLI FE INNEHU LA JAGFIRUZ-ZNUBE ILLA ENTE.

19

Dove za razne prilike 1

Submitted by mon on Sun, 2006-12-10 01:41. Dove

Dova protiv tuge i depresije "Allahumme inni abduke vebnu abdike vebnu emetike nasijeti bijedejke madin fi hukmike adlu fi kadaike es'eluke bikulli ismin huve lekke semmejete bihi nefseke ev enzeltehu fi kitabike ev alemtehu ehaden min halkike ev iste'serte bihi fi ilmil-gajbi indeke en tedzalel-Kur'ane rebi'a kalbi ve nure sadri ve dzellale gammi ve zihabe huzni ve hemmi". "Allahu moj, ja sam Tvoj rob i sin Tvoga roba i robinje, moja sudbina je u Tvojim rukama i podlozna Tvojoj mudrosti. Pravedan si sudac. Molim Te svim Tvojim imenima, kojima Si Se nazvao, ili objavio u Svojoj Knjizi, ili poducio imenima nekog od Svojih robova, ili ga ostavio tajnim i skrivenim od Svojih robova, da Kur'an ucinis proljecem moga srca, nurom mojih prsa, glacalom moje brige i onim sto ce otjerati moju tugu i potistenost". **** Dova pred putovanje "Allahumme inna nes'eluke fi seferina haza el-birre ve-t-takva. Ve mine-l-'ameli ma terda. Allahumme hevvin 'alejna seferena haza vetvi 'anna bu'deh. Allahumme Ente-s-sahibu fi-s-seferi ve-l-halifetu fi-l-ehl. Allahumme inni e'uzu bike min va'sai-s-seferi ve keabeti-l-menzari ve sui-l-munkalebi fi-l-mali ve-l-ehl." "Allahu, trazimo od Tebe na ovom putovanju dobrocinstvo, bogobojaznost i djela kojima si Ti zadovoljan. Allahu, olaksaj nam ovaj put i ucini ga kratkim. Allahu, Ti si saputnik na putovanju i zamjenik u porodici. Allahu, utjecemo Ti se od teskoca putovanja, ruznog prizora i loseg ishoda u imetku i porodici". **** Dova koju uci nervno opterecena osoba "E`uzu bi-LLhi mine-ejtni-rradim Bism-Llhirrahmni -rrahm Allhumme a`mir kalb bi vesvisi zikrike vatrud`ann vesvise-ejtn" **** Dova protiv uroka E`uzu bi-Llhi mine-ejtni-rradim Bismi-llhi-rrahmni-rrahm E`uz bi kelimtiLlhi-ttmmeti ve min kulli ejtnin ve hmmetin ve min kulli `ajnin lmmetin, e`uzu bi kelimti-Llhi-ttmmti min erri m haleka ve mu`avvezetejni." **** Dova pred kupanje"E`uzu bi-Llahi mineejtni-rradm Bismi-Llhi-rrahmni-rrahm Allhumme inni e`zu bike mine-rridsi-nnedesi- l-habisi-l-muhbisi ve-l habisi mineejtni-r radim."**** Kada ulazis u kucu prouci dovu: "Bismillahi veled na ve bismillahi haredna ve ala rabbina tevekkelna." (U ime Allaha ulazimo, u ime Allaha izlazimo, na naseg Gospodara se oslanjamo - potom se nazove selam ukucanima.) **** Pred spavanje: Prouciti iz Kur'ana Amenerresulu i Ajetul-kursijju, jer Muhammed, a.s, kaze: Ko prouci navece zadnja dva ajeta sure El-Bekare (Amene-rresulu...), dovoljno mu je....Kad legnes u svoju postelju prouci Ajetul-kursijju tada ce nad tobom biti jedan cuvar s Allahove strane, i sejtan ti se nece pribliziti sve dok ne svane. Dova pred samo spavanje je: Bismikellahumme emutu ve ahja. (Allahu, s Tvojim imenom umirem i zivim.) .............................. Razne dove -

"Allahumme inni euzu bike min nefsin la teshbe ve kalbin la jahshe ve salatin la tenfe ve da`wetin la tustedzabu ve euzu bike minel-gammi ve fitnetissadri." "Gospodaru, cuvaj me od nezasitog nefsa, srca koje niej bogobojazno, namaza od kojeg nema koristi, dove koja nece biti primljena, od zla brige i kusnje prsa." **** - "Allahumme inni euzu bike min sherri sem'i ve besari ve sherri lisani ve kalbi ve sherri menijji". "Gospodaru, cuvaj me zla mog sluha i vida, zla mog jezika i srca i zla mog nefsa." **** "Allahumme inni euzu bike min sherri ma 'alimtu ve min sherri ma lem a'lem." "Gospodaru, zastiti me zla koje znam i zna koje ne znam." **** - "Allahumme inni euzu bike min tab'in jehdi ila tame'in ve min tame'in fi gajri matme'in ve min tame'in min hajsu la matme'in." "Gospodaru, sacuvaj me naravi koja vodi pohlepi, od pohlepe i zudnje za onim sto ne treba, i pohlepe za necim sto toga nije vrijedno." **** -"Allahumme inni euzu bike minel-buhli ve euzu bike minel dzubni ve euzu bike min en erzdde ila erzelil-umuri ve euzu bike min fitnetiddunja ve euzu bike min azabil-kabri". "Gospodaru moj, zastiti me skrtosti, kukavicluka, duboke starosti, dunjalucke kusnje i patnje u kaburu." **** - "Allahumme leke eslemtu, ve bike amentu, ve`alejke tevekkeltu, ve ilejke enebtu, ve bike hasamtu. Allahume inni e`uzu bi `izzetike la ilahe illa Ente en tudileni, Ente-l-hajjullezi la jemutu ve-ldinnu ve-l-insu jemutun". "Allahu, Tebi sam se predao, u Tebe sam povjerovao, na Tebe se oslonio, Tebi se kajem i u ime Tvoje se borim. Allahu, utjecem se sa Tvojom veliinom, nema boga osim Tebe, nemoj me odvesti u zabludu. Ti si ivi koji ne umire, a dini i ljudi umiru." **** "Allahummagfir li hatieti, ve dehli, ve israfi fi emri vema Ente e`alemu bihi minni. Allahummagfir li diddi ve hezli, ve hatai ve amdi ve kullu zalike indi. Allahummagfir li ma kaddemtu vema ehhertu vema esrertu vema e`alentu vema Ente e`alemu bihi minni. Ente-lmukaddimu ve Ente-l-mu`ehhiru ve Ente`ala kulli ej`in kadir." "Allahu, oprosti mi grijehe, neznanje, propuste u djelima koje Ti poznajes bolje od mene. Allahu, oprosti mi propuste koje sam uradio u zbilji i ali, nenemjerno i namjerno, jer sve su to moje osobine. Allahu, oprosti ono to sam uradio i to u uraditi, to sam tajno i javno uinio. To to bolje poznaje od mene. Ti si Onaj koji uzdie i poniava i Svemoan Ti si."