You are on page 1of 3

1. Gaano po kadalas kayong may ginagawa? Typical na araw: Anong ginagawa niyo sa araw-araw? Tuwing kalian kayo nagpapahinga?

Anong oras kayo natutulog? Aktibidades: Pattern ng Gawain? Mga hindi na kayang gawin o mga pagkakaiba sa dating ginagawa at sa kasalukuyang ginagawa? ADLs Mga kayang gawin mag-isa? Mga gawaing kailangan ng tulong? Limitations: Mga sakit o mga problema sa katawan? Driving assessment: License? Accidents? Violations? Factors affecting ability to drive? CV: HTN, Angina, numbness/tingling of extremities? Respi: Lung or breathing problems? Allergies? Musculoskeletal: Factors affecting mobility? Falls: Concerns? Assistive devices? RF? Environmental hazards or modifications? Social/ recreational: Hobbies?

Interests?

II. VS: VS at rest? VS at mod activity? VS at vigorous exercise? BP and HR in Supine Position?

CV: Capillary refill time? Apical, radial and peripheral pulse rate? Edema?

Respi: RR? R depth? R rhythm? R pattern?

Musculoskeletal? Symmetry? Mass? Tremors or spasms? ROM?

Balance/coordination/gait: Sitting & standing? Assistive devices?

ADLs: Independent? Assistance?

Driving: Visual & hearing deficits? Cognitive, neurologic and musculo skeletal systems?

Fall: Gait? Balance? Muscle strength? Meds? CV status?

III. Lab and Dx tests CBC, WBC, Pulse oximetry, CX-R, ECG, cardiac exercise stress test, osteoporosis screening, bone density test