DASALAN AT TOCSOHAN

Ni: Marcelo H. Del Pilar

licentiousness and cupidity. the Act of Contrition. the Lord's Prayer. which consists of parodies of the Sign of the Cross.What is DASALAN at TOCSOHAN? It is a satire on the friars‘ hypocrisy. Del Pilar . the Hail Mary.  Written by Marcelo H. and the catechism.

"The Clue. . The Uncle We. And for tenderness and rescheduled served in the Philippine before. Del Pilar This article reflects the extreme cruelty and greed of the Spanish friars before. The Well Guinoong Baria. Del Pilar prayers and faith as taught by the friars.Prayer AND Teasing Game By Marcelo H. Proportion of bad deeds are sharp words. used by Gat. Repentance. The Aba Po Santa Baria. Marcelo H. The Law of Fraile and other sayings and beliefs translated by Del Pilar in sharp words.

One of three known prayer with the article “Ang Amain namin ". Marcelo H.” from its original prayer "The Hail Mary ". cut your neck like here in earth as it is in heaven. Gat. curse your name. your greed is far from us.“The intense hatred of Del Pilar and the Filipinos to the can be Spanish priests could be transparently seen before.“ A prayer meant for God was made as a prayer for “Amaing Fraile. From its original prayer "The Our Father". sumasaconvento ca. With the words “Our Uncle. Second is " Ang Aba Guinoong Baria. Here. . Del Pilar showed the extensive greed for money and wealth of the friars in the society.

”---.   .The friars ten commandments." He communicates and makes the Filipinos realize where the money donations to the church goes which they regarded as God's help. “Ang mga Utos ng Fraile” which comes from its original prayer entitled. With the words " Aba guinoong Baria nakapupuno ka ng alcancia ang Fraile’l sumasainyo bukod ka niyang pinagpala’t pinahiguit sa lahat. pinagpala naman ang kaban mong mapasok. “ Ang Sampung Utos ng Diyos. it was being enjoyed and benefited by the Spanish Friars. That every service and sacrifice they do does not go to God rather. Del Pilar opened the eyes of the poor Filipino followers of the church which was blinded by the truth.

.THE PASSAGE: Ang Tanda: Ang tanda ang cara-e-cruz mo sa aming Panginoon naming Frayle sa manga ama namin. sa ngalan nang cara-e-cruz at sa mga frayle nang Espiritu santo sya naua.

alang-alang sa mahal na panyion at pangangalakal mo nang Cruz. . macalilibat nang dating sakit nang manga bulsa ko. Dios na hindi totoo at labis nang pagkatuo gumaga at sumalakay sa akin: pinagsisihan kong masakit sa tanang loobang dilang pagasa lo sa iyo. Panginoon ko at kaauay ko na inihihibik kong lalo sa lahat. at nagtitika naman acong maglalathala nang dilang pagcadaya ko umaasa akong babambuhin ka rin. sa pag-ulol sa akin. nagtitika akong matibay na matibay na dina muli-muling mabubuyo sa iyo: at lalayuan ko na at pangingilagan ang balanang makababacla nang loob ko sa pag-asa sa iyo.Pagsisisi Panginoon kong Fraile. Siya naua. ikaw nga ang dugo ko.

Saulan mo kami ngayon nang aming kaning iyon inaraw-araw at patawanin mo kami sa iyong pag-ungal para nang pag papatawa mo kung kami nakukuwaltahan. malayo sa amin ang kasakiman mo. . at huwag mo kaming ipahintulot sa iyong manunukso at iadya mo kami sa masama mong dila. kitlin ang leeg mo dito sa lupa para nang sa langit. sumpain ang ngalan mo.Ang Amain Namin Amain naming sumasakumbento ka.

Lead us not into thy temptations . Give us back our daily bread thou taketh away from us everyday and make us laugh as thou laughs when thou taketh it away from us. thy incomparable greed begone.A translation of Ang Amain Namin (Our Father) Our Father. go back to the convent. cursed be thy name. thy throat be slit on earth as it should be in heaven.

. Siya naua. ikaw nga ang ipinagbubuntonh hininga naming sa aming pagtangis dito sa bayang pinakahapishapis. matunog na guinto kami ipanalangin mong huag magpatuloy sa aming ang manga banta nang Fraile. Aba bunga nang aming pauis. malakas at maalam. .. ikao ang kabuhayan at katamisan. ikaw ang pinagpaguran naming pinapanaw na tauong Anac ni Eva.i –cruz mo man lamang at saka bago matapos ang pagpanaw mo sa amin ay iparinig mo sa amin ang iyong kalasing Santa Baria ina nang deretsos. Aba po Santa Bariang Hari.Ang Aba Po Santa Baria Ang Aba Ginoong Barya Aba ginoong Barya nakapupuno ka nang alkansya ang Fraile’I sumasainyo bukod ka niyang pinagpala’t pina higit sa lahat. ipanalangin mo kaming huwag anitan ngayon at kami ipapatay. Ay aba pinakahanaphanap naming para sa aming manga anak. ilingon mo sa aming ang cara. pinagpala naman ang kaban mong mapasok. Amen. Santa Barya Ina nang Deretsos. inagao nang Fraile.

Ang ikatlo: Mangilin ka sa Fraile lingo man at fiesta.Ang Manga Utos Nang Fraile Ang manga utos nang Fraile ay sampo: Ang nauna: Sambahin mo ang Fraile na lalo sa lahat Ang ikalaua: Huag kang mag papahamak manuba nang ngalang deretsos. Ang ikapat: Isangla mo ang catauan mo sa pagpapalibing sa ama’t ina. . Ang ikalima: Huag kang mamamatay kung uala pang salaping pang libing.

Ang isa: Sambahin mo ang Fraile lalo sa lahat. Siya naua. . Ang ikapito: Huag kang makinakaw.Ang ikanim: Huag kang makiapid sa kanyang asaua. Ang ikalaua: Ihayin mo naman sa kaniya ang puri mo’t kayamanan. kahit ka masinungalingan. Ang manga kabohongang asal.. Ang ikapulo: Huag mong itangui ang iyong ari. Igalang mo …………… Katakutan mo………… Ang Fraile At Pag Manuhan mo …. Itong sampong utos nang Fraile’I dalaua ang kinaoouian. Ang ikasiyam: Huag mong ipagkait ang iyong asaua. ang pangala’i tontogales ay tatlo. Ang ikaualo: Huag mo silang pagbibintangan.

How many passages does Dasalan at Tuksuhan have? 3.1. A prayer meant for _____ was made as a prayer for “Amaing Fraile” in the article. Dasalan at tuksuhan reflects about the extreme cruelty and greed of the _________ before. 4. How many commandments does the Friars have in the article? 5. 2. The 4th commandment of the friars states that “Isangla mo ang ________ mo sa pagpapalibing sa ama’t ina” .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful