You are on page 1of 3

LCH HC LI T 1 - HC K I, NM HC 2012-2013 (LP RING&LP GHP)

(Km theo Thng bo s 560/TB-HVTC ngy 28/6/2012 ca Gim c HVTC )


- Lch hc: Hc t ti th 2--7 v c ngy CN (Ti t 18h00', Sng t 7h30', Chiu t 13h00')
- Danh sch sinh vin hc li thng bo trn Website ca HVTC t ngy 30/7/2012

TT

Hc phn/Mn hc

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

K ton ti chnh 2
Kinh t pht trin
Lch s cc hc thuyt kinh t
Php lut i cng
Qun tr kinh doanh
Qun tr ngn hng thng mi
Thng k doanh nghip
Chun mc k ton quc t
K ton ti chnh
Qun l d n
Tin hc ng dng
Kinh t mi trng
Thu
Qun l hnh chnh cng
ng li CM ca CSVN
Kinh t vi m
Ti chnh quc t
Nguyn l thng k
Nguyn l thng k
Ti chnh doanh nghip
Ti chnh doanh nghip 1
T tng HCM

S tit
S
S SV
Theo Thc TC K hc
KH ging
45
34
2
145
45
34
2
73
45
34
2
54
45
34
2
32
45
34
2
35
45
34
2
32
45
34
2
29
45
34
2
21
45
34
2
14
45
34
2
15
45
34
2
32
45
34
2
23
45
34
2
24
45
34
2
21
60
44
3
168
60
44
3
112
60
44
3
35
60
44
3
158
45
34
2 13 (cn 41)
60
44
3
86
60
44
3
20
60
44
3
65

23 M hnh ton kinh t

45

34

19

24 Phn loi v xut x hng ha

45

34

15

25 Ti chnh doanh nghip 2

45

34

26

Hi trng
hc

Lch hc
01/8 -- 07/8/12
01/8 -- 07/8/12
01/8 -- 07/8/12
01/8 -- 07/8/12
01/8 -- 07/8/12
01/8 -- 07/8/12
01/8 -- 07/8/12
09/8 -- 15/8/12
09/8 -- 15/8/12
09/8 -- 15/8/12
09/8 -- 15/8/12
09/8 -- 15/8/12
09/8 -- 15/8/12
09/8 -- 15/8/12
16/8 -- 25/8/12
16/8 -- 25/8/12
16/8 -- 25/8/12
16/8 -- 25/8/12
16/8-- 23/8/12
16/8 -- 25/8/12
16/8 -- 25/8/12
16/8 -- 25/8/12
27/8 -- 06/9/12
(Ngh: 02&3/9)
27/8 -- 06/9/12
(Ngh: 02&3/9)
27/8 -- 06/9/12
(Ngh: 02&3/9)

A2,103
105
106
201
203
104
101
204A
204B
106
101
104
102
103
103,303
203,301
A3
101,A2
104
305,306
102
106

Page 1 of 3

Lch thi (Ngy thi, gi thi v HT thi)


Gi
Ngy thi
Hi trng thi
thi
26/8/12 (CN)
7h30
B9,B10,B11,B12
26/8/12 (CN)
B6
26/8/12 (CN)
106
26/8/12 (CN)
B7
26/8/12 (CN)
B8
26/8/12 (CN)
B14
26/8/12 (CN)
B13
26/8/12 (CN)
9h30
B9
26/8/12 (CN)
B9
26/8/12 (CN)
B10
26/8/12 (CN)
B11
26/8/12 (CN)
B12
26/8/12 (CN)
PM208-TV
26/8/12 (CN)
B13
16/9/12 (CN)
7h30
101,103,105,106
16/9/12 (CN)
201,203
16/9/12 (CN)
A3
16/9/12 (CN)
301,303,A1
16/9/12 (CN)
104
16/9/12 (CN)
305,306
16/9/12 (CN)
102
16/9/12 (CN)
204A,204B

103

16/9/12 (CN)

9h30

103

101

16/9/12 (CN)

101

105

16/9/12 (CN)

203

TT

Hc phn/Mn hc

S tit
S
Theo Thc TC
KH ging

S SV
K hc

Lch hc

Lch thi (Ngy thi, gi thi v HT thi)


Gi
Hi trng thi
thi

Hi trng
hc

Ngy thi

102

16/9/12 (CN)

9h30

A3

204B

16/9/12 (CN)

105

A3

16/9/12 (CN)

104

A2

16/9/12 (CN)

A2

45

34

45

34

31

28 X hi hc

45

34

24

29 Kinh t quc t

45

34

20

27/8 -- 06/9/12
(Ngh: 02&3/9)
27/8 -- 06/9/12
(Ngh: 02&3/9)
27/8 -- 06/9/12
(Ngh: 02&3/9)
07/9 -- 13/9/12

30 Nhng NLCB ca CNMLN.1

45

34

38

07/9 -- 13/9/12

106

16/9/12 (CN)

106

31 Ton cao cp 1

45

34

65

105

16/9/12 (CN)

104,105

32 Kinh t lng

60

44

74

33 Kinh t v m

60

44

156

34 Ngoi ng chuyn ngnh 1

60

44

36

35 L thuyt xc sut TK ton

60

44

93

36 Tin hc i cng

60

44

101

37 Ngoi ng c bn 2

75

54

79

38 Nguyn l k ton

75(60)

54

4(3)

60

39 Ti chnh tin t

75(60)

54

4(3)

93

40 Nhng NLCB ca CNMLN.2

60,75

54

15

07/9 -- 13/9/12
14/9 -- 24/9/12
(Ngh: 16/9/12)
14/9 -- 24/9/12
(Ngh: 16/9/12)
14/9 -- 24/9/12
(Ngh: 16/9/12)
14/9 -- 24/9/12
(Ngh: 16/9/12)
14/9 -- 24/9/12
(Ngh: 16/9/12)
14/9 -- 26/9/12
(Ngh: 16/9/12)
14/9 -- 26/9/12
(Ngh: 16/9/12)
14/9 -- 26/9/12
(Ngh: 16/9/12)
14/9 -- 26/9/12
(Ngh: 16/9/12)

41 K ton ti chnh 1

45

34

24

42 Ton cao cp 2

45

34

11

43 Thu tiu dng

60

44

12

44 Gio dc th cht (HP2)

30

30

26 Quan h cng chng


27

T chc cng tc k ton trong


doanh nghip

45 Gio dc th cht (HP4,5)


46 Gio dc quc phng 1,3,4
47 Quan h cng chng

30
120
45

S14/10/12 (CN) 8h00'

401,402

B10,B11,B12

S14/10/12 (CN)

405,406,407

B14

S14/10/12 (CN)

408

103,105

S14/10/12 (CN)

103,105, 201,203

201,203

S14/10/12 (CN)

107PM, 205PM, 206PM,207 PM

102,104

S14/10/12 (CN)

102,104,

106

S14/10/12 (CN)

106

101,A2

S14/10/12 (CN)

A2,101

204A

S14/10/12 (CN)

204A

17/9 -- 23/9/12

204B

S14/10/12 (CN)

204B

17/9 -- 23/9/12

305

S14/10/12 (CN)

305

S14/10/12 (CN)

A3

18

14/9 -- 24/9/12
301
(Ngh: 16/9/12)
Sng: 06/8-22/9/12 Ti 27/9: HT101.

C14/10/12 (CN) 14h00'

Thc hnh

14

Chiu: 06/8-22/9/12 Ti 27/9: HT102.

C14/10/12 (CN)

Thc hnh

Chiu: 06/8-22/9/12 Ti 27/9: HT103

C14/10/12 (CN)

18(TDDC) Chiu: 06/8-22/9/13 Ti 27/9: HT104


Hc ghp CQ50
Hc ghp

C14/10/12 (CN)

HP4 thi Thc hnh ti Sn bi


HP5 thi L thuyt ti HT101

16(Bi)

30

B9

Page 2 of 3

TT
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Hc phn/Mn hc
Bo him
K ton qun tr
Php lut i cng
K ton ti chnh 4
Qun tr hc
Ngoi ng chuyn ngnh 1
Kinh t quc t
Kinh t lng
Tin hc i cng
Bo him nhn th
Php lut kinh t
TTCK v TCK

S tit
S
Theo Thc TC
KH ging
45
2
45
2
45
2
45
2
75
4
60
3
45
60
60
3
45
2
60
3
45
2

S SV
K hc

Lch hc

45

Hc ghp

61 Phn tch TCDN

60

Hc ghp

62 Qun l d n

45

Hc ghp

63 Qun tr kinh doanh

45

Hc ghp

45

45
60
45
75
60
60

2
3
2
4
3
3

Hc ghp
Hc ghp
Hc ghp
Hc ghp
Hc ghp
Hc ghp
Hc ghp
Hc ghp
Hc ghp

K ton HCSN
Ting Anh Ni 3
Ting Anh c 3
Kinh t quc t 1
LCM ca CSVN
Vn ha doanh nghip
K ton ti chnh 1
K ton ti chnh
Ti chnh doanh nghip 1

Ngy thi

Lch thi (Ngy thi, gi thi v HT thi)


Gi
Hi trng thi
thi

Hc ghp
Hc ghp
Hc ghp
Hc ghp
Hc ghp
Hc ghp
Hc ghp
Hc ghp
Hc ghp
Hc ghp
Hc ghp
Hc ghp

60 H iu hnh

64
65
66
67
68
69
70
71
72

Hi trng
hc

Ghi ch: - Hc phn Gio dc th cht (Phn thc hnh) hc cho bui vi lch hc chnh kha v B mn t b tr; Phn L thuyt hc ti hc trng
- Hc phn GDQP 1,3,4: Sinh vin n hc phn no th hc tr n hc phn . Sinh vin lin h vi B mn GDQP c b tr hc ph hp

Page 3 of 3