You are on page 1of 6

B KHOA HC V CNG NGH

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

_________________
S: 2022 /Q-BKHCN

c lp T do Hnh phc

_________________________
H Ni, ngy 13 thng 9 nm 2006

QUYT NH
V vic ph duyt mc tiu, ni dung v d kin sn phm ca Chng trnh Khoa
hc v Cng ngh trng im cp Nh nc giai on 2006-2010: Nghin cu, pht trin v ng dng cng ngh sinh hc
____________________________________

B TRNG B KHOA HC V CNG NGH Cn c Ngh nh s 54/2003/N-CP ngy 19 thng 5 nm 2003 ca Chnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B Khoa hc v Cng ngh v Ngh nh s 28/2004/N-CP ngy 16 thng 1 nm 2004 ca Chnh ph sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 54/2003/N-CP; Cn c Quyt nh s 67/2006/Q-TTg ngy 21 thng 3 nm 2006 ca Th tng Chnh ph ph duyt phng hng, mc tiu, nhim v khoa hc v cng ngh ch yu giai on 5 nm 2006-2010; Cn c Quyt nh s 1870/2006/Q-BKHCN ngy 22 thng 8 nm 2006 ca B trng B Khoa hc v Cng ngh ph duyt Danh mc cc Chng trnh Khoa hc v Cng ngh cp Nh nc giai on 2006-2010; Theo ngh ca cc ng V trng V Khoa hc v Cng ngh cc ngnh kinh t k thut, V X hi v T nhin v V K hoch - Ti chnh, QUYT NH: iu 1. Ph duyt mc tiu, ni dung v d kin sn phm ca Chng trnh khoa hc v cng ngh trng im cp nh nc giai on 2006-2010: Nghin cu, pht trin v ng dng cng ngh sinh hc. M s: KC.04/06-10 (Ph lc km theo).

iu 2. Quyt nh ny c hiu lc k t ngy k. Cc ng V trng V Khoa hc v Cng ngh cc ngnh kinh t k thut, V trng V Khoa hc X hi v T nhin, V trng V K hoch-Ti chnh, Ban ch nhim KC.04/06-10, Chnh Vn phng, Th trng cc n v c lin quan thuc B, Th trng cc c quan, t chc c lin quan chu trch nhim thi hnh Quyt nh ny.
KT. B TRNG TH TRNG

Ni nhn:
- Nh iu 2; - Cc B, c quan ngang B, c quan thuc Chnh ph; - UBND cc tnh, thnh ph; - Vn phng Chnh ph; - UB KHCNMT ca Quc hi; - Ban Khoa gio Trung ng; - Lu VT, V KH-TC.

Trn Quc Thng

Ph lc MC TIU, NI DUNG V D KIN SN PHM CA CHNG TRNH KHOA HC V CNG NGH TRNG IM CP NH NC GIAI ON 2006-2010:

Nghin cu, pht trin v ng dng cng ngh sinh hc. M s: KC.04/06-10 (Km theo Quyt nh s 2022 /Q-BKHCN ngy 13 thng 9 nm 2006 ca B trng B Khoa hc v Cng ngh) I. Mc tiu 1. Pht trin, nng cao tim lc v KH&CN (c s vt cht, ngun nhn lc); 2. Lm ch c cc cng ngh nn ca cng ngh sinh hc (cng ngh gien, cng ngh enzym-protein, cng ngh vi sinh, cng ngh t bo, cng ngh nano sinh hc); 3. ng dng v pht trin cc cng ngh nn ca cng ngh sinh hc, to sn phm phc v pht trin kinh t - x hi, c bit cc lnh vc nng - lm- ng nghip, y dc, cng nghip, mi trng, an ninh, quc phng. II. Ni dung 1. Cng ngh gien: Nghin cu ng dng k thut ADN ti t hp, k thut chuyn gien, ch th phn t, lp bn gien, cng ngh nano sinh hc trong chn to ging cy trng, vt nui (c thu hi sn) v cc chng vi sinh vt phc v sn xut vc-xin th h mi dng cho ngi, vt nui, cy trng cng nh pht trin k thut ADN trong chn on hnh s v an ninh quc phng; Nghin cu ng dng cng ngh sinh hc sn xut cc b KIT chn on sm bnh him ngho, SARS, ung th, H5N1, HIV, l mm long mng, mt s bnh ly cho ngi v gia sc, ch to nhanh KIT chn on bnh l ngi v vt nui, vi sinh vt khng thuc; Nghin cu lm ch cng ngh nano sinh hc, tin sinh hc phc v gii m gien v pht hin cc bnh l.

2. Cng ngh t bo: Nghin cu ng dng rng ri c hiu qu cng ngh t bo thc vt, cng ngh ht nhn to, phi v tnh cy trng nng nghip, lm nghip, dc liu... sn xut mt s hp cht hu c thc vt th cp cho chn nui th y v y dc; Nghin cu ng dng cng ngh t bo, cng ngh sinh sn t bo ng vt to vt nui cht lng cao, nng sut cao, chng bnh tt; Pht trin cng ngh t bo nhn ging quy m cng nghip mt s cy c gi tr kinh t cao nh hoa, rau, cy lm nghip (bch n, tch, gi bu, keo,..), cy dc liu (sm ngc linh, sa nhn, hong lin). Nghin cu lm ch cng ngh nhn nui t bo gc phc v iu tr bnh him ngho: ung th, tim mch, gic mc mt.. Bc u to ng vt c cc yu t ph hp cho cng tc cy ghp ni tng; Nghin cu pht hin v sn xut cc loi enzym c gi tr kinh t cao, ng dng trong cng ngh ch bin nhm tng sc cnh tranh ca hng ho nng - lm - ng nghip; Nghin cu pht trin cc loi enzym v protein phc v sn xut cc loi dc phm c truyn v hin i.

3. Cng ngh enzym-protein: -

4. Cng ngh vi sinh vt: Nghin cu v pht trin cc chng VSV ti t hp c hot tnh sinh hc cao sn xut cc vc-xin th h mi, cc sn phm lm thuc, cc cht ph gia, phn bn a chc nng v ch phm x l mi trng. 5. ng dng cc k thut hin i ca cng ngh sinh hc phc v bo tn v khai thc bn vng, c hiu qu ngun ti nguyn sinh hc a dng ca Vit Nam. 6. Nghin cu pht trin cng ngh v sn phm mi trn c s tch hp cc cng ngh khc nhau pht trin cc thit b cng ngh v cc phng php gii m gien, chn on bnh him ngho v sn xut nhin liu ti to (xng du sinh hc).

III. D kin cc sn phm ca chng trnh 1. Cc loi vt liu khi u, vt liu bin i gien cho cng tc chn to ging cy trng, vt nui c nng sut, cht lng cao, tnh chng chu bnh c o; 2. Mt s loi vc-xin ti t hp, mt s thuc dng protein ti t hp phng nga, tr bnh cho ngi, vt nui v protein, enzym ti t hp phc v cho bo qun v ch bin; 3. Cc ch phm sinh hc bo v, chm bn cy trng, mt s ging VSV, thc vt chuyn gien c trin vng ng dng trong lnh vc nng, lm, ng nghip, y dc, cng nghip, mi trng; 4. Mt s cng ngh sn xut v mt s b KIT chn on nhanh, chnh xc cc dch bnh nguy him nh: HIV, H5N1, SARS, l mm long mng, ma tu v nhng tc nhn gy hi khc; 5. Mt s sn phm phc v cha bnh t cng ngh nui cy t bo gc; 6. C s d liu v tng th gien ngi (khong 40.000 c th) phc v cng tc an ninh, quc phng; 7. Cc m hnh pht trin, ng dng cng ngh sinh hc phc v sn xut protein, hp cht c hot tnh sinh hc. M hnh x nghip sn xut ging cy trng sch bnh; 8. Mt s thit b v sn phm phc v cho nghin cu cng ngh sinh hc; 9. Bc u lm ch cng ngh v sn xut c cc nhin liu ti to (xng, du sinh hc) t cc nguyn vt liu ph thi nng, lm nghip v khai thc du m. IV. Cc ch tiu nh gi Chng trnh 1. Ch tiu v trnh khoa hc: 100% ti/d n c kt qu c cng b trn cc tp ch khoa hc cng ngh c uy tn quc gia; t nht 20% ti c kt qu c cng b trn cc tp ch khoa hc cng ngh quc t. 2. Ch tiu v trnh cng ngh: Cc cng ngh v thit b c to ra c tnh nng k thut, kiu dng, cht lng c th cnh tranh c vi cc sn phm cng loi ca cc nc trong khu vc. 3. Ch tiu v s hu tr tu: C t nht 15% nhim v c gii php c cng nhn c quyn sng ch hoc gii php hu ch; 20 % cc

nhim v c cc gii php c chp nhn n yu cu bo h quyn s hu tr tu. 4. Ch tiu v o to: 100% ti o to c hoc ang o to t nht 1 tin s v 1 thc s (hoc nhiu c nhn /k s); 70 % s d n o to c t nht 1 thc s (hoc nhiu c nhn/k s). 5. Ch tiu v c cu nhim v khi kt thc chng trnh: - 60% nhim v nghin cu c kt qu l cc cng ngh ng dng trong cc ngnh KT-KT giai on tip theo; - 30% nhim v nghin cu c kt qu c ng dng phc v trc tip cho sn xut, kinh doanh (kt thc giai on sn xut th nghim). - 10% nhim v nghin cu c kt qu c ng dng rng ri trong sn xut - i sng hoc c thng mi ho. -----------------------------------