#5-82

: ¬õîþ ö¼èòîðñ¼ô þêõ

³îô¾ èꬾþ¼òêð

Jan. 15

³ë¬ ¬"−

ñìé÷ñèò÷ -âøåáñîàéìéåå

718-384-4190
845 662 3137 ì
[Œ\Œ[Œ\Œ[Œ\Œ[Œ\Œ[ íéëåãéù [Œ\Œ[Œ\Œ[Œ\Œ[Œ\Œ\
á"ñîåå à"èéìù ïàîãòéøô ìùøòä 'ø ö"äâä
à"èéìù à÷ðéôñ éáö úåãìåú ø"åîãà ÷"ë
é"ð øéàî óñåé
à"èéìù íìåàî ö"äâä ÷"ë ïá - ùéìòñ ã"áà
á"ñîåå é"ð ãìòôðéøâ øãðòñ ä"åî
é"ð éáö ìà÷æçé ìàøùé á"ñîåå é"ð ãìòôðéøâ 'éáåè äùî ä"åî
Shauly’s 917-359-1415 õ"þè ñîê¾ èëàð êàåå ö×−îþë¼è èò−þ¼¬−¼š ¼þ¼−−ê ¼ñê þêõ
’½ôñ

263 Classon #4-B éúéáá ,é"ð ïàîìéôù øæòéìà äîìù ä"åî ïúç
øòôåä 13 øàåôîä ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
86 Wilson St. é"ð õèøòî 'éìà ä"åî ç"åî úéáá
93 Penn St. é"ð éååàì éëãøî íåìù ä"åî ç"åî úéáá
7:00 úéøçù øòôåä .øà÷ ïàñéøòä æðàö ã"îäéáá åúøçîì î"éøáäå
100 Hewes St. 4th Fl. é"ð ïäë ïåòîù á÷òé ä"åî ç"åî úéáá

[Œ\Œ[Œ\Œ[Œ\Œ[Œ\Œ[Œ\

ãòéøô (àìéîù) ìàåîù ä"åî

é"ð ìàèðøäò äùî ä"åî
μ−ñò¼ïþ¼õ ö¼ô¼òòê ¼¬−ë

ñòâøàô äîìù ø"á êìîéìà øæòìà ä"åî
é"ð

÷òùèìàô êìîéìà ïåéöðá ø"á ìàåé ä"åî
é"ð

âééååöðòñåð á÷òé ø"á éùøòä ä"åî

é"ð øòññàøèù äùî ø"á ïäëä

ìàåé ä"åî

úåðåúç [Œ\Œ[Œ\Œ[Œ\Œ[Œ\Œ[Œ\
é"ð ìàåé á÷òé
é"ð ùèééã éëãøî àãåé ä"åî

é"ð íåìá ìàåîù ä"åî
àãéøàìô - é"ð

é"ð

ô"á íééçä øåà íìåàá
é"ð øæòéìà ïéîéðá
äùî ìàåéå íìåàá
é"ð óñåé
ìçø úéá íìåàá

é"ð ìáåè äîìù ä"åî
é"ð ùà÷øàô íééç ä"åî
ö¼ôîš¼è š−þî® ö¼ò¼ï öèòîò¼ðêñò−−ê μê½ê ³î−í

,4:23-¾ð−ñ¬êþ ,4:22-¬êëêñêîî ,4:20-ñ¬þ−îô .þêš ‫ פיקט אויף בעדפארד‬,‫באס צום ציון אי"ה פרייטאג‬
-‫ צוריק‬4:35-þ¼õêí & ¬−−îî ,4:33-þ¼ô−−ñš ,4:30-−¼îî−−í

718-782-5566 ‫ ראונד טריפ‬$22.00 8:15 ,7:45 ,7:00

þîë−®í ³ê ³î×ïñ −ð×
ó−ñí³ −ò−òô öîõ ó−òôï −ð ¬−ô ó−¾þðô −³ë ¼ñê öîõ èò−ñ ê ñ¬¼® ö’õ−îê öè−−ñõ−îþê öèþêô í"−ê þ−ô ö¼ñ−îî
.½−õê ö−ê ïòîê î® ö−−þê ¬õîþ ó−ëþí ³ê í×ïô ¬−−ï ,ó−ëëî¾í −ô− −ð μ¾ôë ,í"®ìêî ,þšîëë š"ë¾ ,š"¾¼ öîõ

162 Lynch St ‫ בביהמ"ד קאלבסוב‬- ‫ בלילה‬9:45 ‫ שיעור ליל שישי )בכל ב' שבועות( ע"י הגה"צ מ'יאוואזשנא שליט"א‬-

‫היום‬

þêô¬ê½’ð ó−×þëê ³îðìê³í −"¼¾ −¾¾ ñ−ñ ññî×
þšîëí ³þîô¾êë

3:30

í¼¾ë - ñîðèí îò−¾þðô ³−ë ñ×−íë

‹™‹™‹™‹™‹™‹™‹™‹™‹™‹™‹™‹™‹™‹™‹™‹™‹™‹™‹™‹™‹™‹™‹™‹™‹™‹™‹™‹™‹™‹

ó−þ¼ò ó¼ ó−òšï ó−þš−í íþî³ −ðôîñ íò¾ë íò¾ −ðô× îõ½ê³− ³îô¾ ’õ −¾¾ ñ−ñ þìô
718-218-6077#2-1 :¬õîþ ½èê¬þêõ öš¼îî î® ,š"íî³í ðîô−ñ ³îõî®þ ³î¼¾ μ¾ôë

ó"−ëëî¾ñ ³îñþîèí þð½ −¾¾ ñ−ñë þìô ð"ôí−ëë ³î¼ðîôë îô½þõ³− ³îë−¾−í −ð−ôñ³ñ
ñ"¬−š ñîðèí ð"ôí−ëë 5:00 í¼¾ë ñì−î ³ê−þšî íìòô ,í"®ìê 3:00 í¼¾ë ó−ñí³ ö−òô

‫‪íéðîæ‬‬
‫¼‪þì¾í ³îñ‬‬
‫‪íôìí ±ò‬‬
‫½‪¾"þš öôï ¹î‬‬
‫‪ê"þè‬‬

‫½‪íñõ³ öôï ¹î‬‬
‫‪ê"þè‬‬

‫‪³î®ì‬‬
‫‪íñîðè íìòô‬‬
‫‪íò¬š íìòô‬‬
‫¾‪í¼−š‬‬
‫‪³"þ‬‬

‫‪6:06‬‬
‫‪7:18‬‬
‫‪9:05‬‬
‫‪9:41‬‬
‫‪10:05‬‬
‫‪10:29‬‬
‫‪12:06‬‬
‫‪12:36‬‬
‫‪3:36‬‬
‫‪4:53‬‬
‫‪6:06‬‬

‫‪"îò−³îëê" ñîš‬‬

‫‪ö¬−−®þê−‬‬

‫‪718-841-7077‬‬

‫‪’í óî−‬‬
‫‪è"¼š³ – ö¾îìí ³î®š ñ¼ë þ¼ñ¼í ñ"®ï öí×í ¹½î− þ"ë ë−−ñ ’−þê ®"íí‬‬
‫‪¬"®š³ – ±−ñ¼ô ,ë½êëñêš ð"ëê ñ"®ï þï¼−ñê þ"ë ±−îîþîí −îñí ëš¼− ®"íí‬‬
‫‪ë"ñþ³ – þõî½ ë³× ñ¼ë – èþîë¾¼þõ ð"ëê ñ"®ï (þõî½ ó³ì) í¾ô þ"ë ö−ô−òë ñêîô¾ óíþëê ®"íí‬‬

‫¼¾"‪š‬‬

‫‪èëéæñéåà øòèòåå‬‬
‫‪¬ò−−í‬‬
‫¾‪−−ò‬‬

‫∞‪23∞-7‬‬
‫‪ö¼èþêô‬‬
‫‪è−òîï ½ò¬½þ¼ô‬‬

‫‪í"½š³³ ê"ð – ó"ëôþí – ñ"®ï öîô−−ô þë í¾ô îò−ëþ‬‬
‫‪ì"−þ³ – ñ"®ï öêþ−ïêô öî¾ô¾ þ"ë ±−îîêš¾¼ñô êõïî− ¹½î− ®"íí‬‬
‫‪ð"¼þ³ – íìô¾ −þëð ñ¼ë – ëîò−¾¼−® ð"ëê ñ"®ï ¼îîê−ò−¾ô êèþ¾ ñêšïì− þ"ë ëîð þ×¾− íìô¾ ®"íí‬‬

‫∞‪20∞-9‬‬
‫‪àúééøåàå ìàøùé úøåáç‬‬
‫‪äðùä ùàø úëñî‬‬

‫‪...èôåø ïñò ïáéìáòâøòáéà :äçîù éìòá‬‬

‫‪ïåæî é÷ôñî úøáç‬‬

‫\Œ[Œ\Œ[Œ\Œ[Œ\Œ[Œ\ ‪íéìáà íåçéð‬‬

‫‪718-907-1950‬‬

‫‪:ä :æé :ë .àë‬‬

‫[Œ\Œ[Œ\Œ[Œ\Œ[Œ\Œ[‬

‫‪öôïí ð¼ š"¾þ¼î ,þìô 219 Hooper St. ³−ëë þ¼®−õ¾ – ó−îëòï−îþ – ¹õ−¾ ³ìõ¾ô ñ®ê‬‬
‫‪94 Ross St. #2-M î³−ëë ö−ñꬽô í"¼ ö−−ñš −ë® í¾ô þ"ë þ¾ê ñêîô¾ ëþí ³ìõ¾ô ñ®ê‬‬
‫‪5:30 í¼¾ë ë−þ¼ô íìòô ,8:30 í¼¾ë ³−þì¾ ,þšîëë ’è óî− ð¼ ó−ë¾î−‬‬
‫÷‪- ñãééôéñàì‬‬

‫‪ïèàèìåæòø òèñ÷øòèù éã‬‬

‫‪ Market Specialist‬א דעטאלירטע ליסט פון אלע דירות‪/‬אפיסעס ‪ Rent/Sale‬רופט‪718-305-6713 :‬‬
‫‪For all your short sale or loan modification needs, 718-228-9140 -  2289140@gmail.com‬‬
‫סעקשאן ‪ ?Lease renewal 8‬נישט גע'דאגה'ט! מיר וועלן בעז"ה העכערן אייער סעק‪ 8 .‬צום מאקסומעם‪Community Consulting, 718-522-0200 ,‬‬

‫ווען איר באקומט א ‪ Traffic /moving‬טיקעט רופט דעם ‪646-523-8556 - EXPERT‬‬

‫איך האב נעכטן )מיטוואך( בטעות אריינגעזעצט אין א קאר‪ ,‬בעדפארד‪ ,‬ראדני‪/‬ראסס‪ ,‬רופט‪347-683-4756 :‬‬
‫ווארט איר אויף א ישועה? א חשובע אינגערמאן פון א"י וועט אויסזאגען גאנץ תהילים פאר ‪011-972-573-199-660 $25‬‬

‫‪ – ë"½ôîî‬שיינע אפיס ספעיס בערך ‪ 3000‬ס"פ צו פארדינגען‪ (can be divided) ,‬רעדי אריינצומופן‪,‬‬
‫‪ brand new , 20 ft. selling,‬קיטשען‪ ,‬דיינעט‪ $3,000 ,‬פרענקלן ‪ /‬פארק‪ ,‬רופט‪718-781-9518 :‬‬
‫‪ - ë"½ôîî‬געזוכט קאר רייד יעדן זונטאג‪ ,‬דאנערשטאג‪ ,‬אינדערפרי פון מאנסי קיין וומס"ב‪ ,‬צוריק פרייטאג בערך ‪ ,11:30‬גרייט צו באצאלען‪845-350-4411 ,‬‬
‫‪ - ë"½ôîî‬אויב זוכט איר צו דינגען ‪ /‬פארדינגען ווערהויז ספעיס רופט‪King David Realty - 718-487-9279 :‬‬
‫‪ - ë"½ôîî‬שיינע הויז אויף היוז סטריט צו פארקויפען ‪ 4‬פלאר'ס ‪ - 40x20‬לאט ‪ $1.550 - 100x20‬רופט‪718-783-0529 :‬‬
‫‪ 1 - ë"½ôîî‬בעדרום בעיסמענט אפט‪ .‬צו פארדינגען ביז ‪ May 1 ‘09‬רופט‪917-662-7042 :‬‬
‫‪ - ë"½ôîî‬עס ווערט געזוכט א פאנדרעיזער פאר א מוסד פאר זייער זייער גוט באצאלט‪ ,‬רופט‪917-474-1704 :‬‬
‫‪ - ë"½ôîî‬געזוכט צו טוישן א ‪ 4‬בעדרום דירה להלכה ולא למעשה‪ ,‬רופט‪347-263-4104 :‬‬
‫‪ - ë"½ôîî‬אינגערמאן וויליג צו לערנען מיט אייער בחור‪/‬יונגעל אין די ביינאכט שעה'ן רופט‪347-452-4322 :‬‬
‫‪ - ë"½ôîî‬געזוכט א טויגליכע אינגערמאן צו שטיין ביים רעדזשיסטער רופט‪917-586-1194 :‬‬
‫‪ - ë"½ôîî‬אינגערמאן מיט עקספיריענס עוועיל‪ .‬צו לערנען מיט אייער בחור‪/‬יונגעל ביינאכט ווי אויך פרייטאג‪-‬מוצ"ש ‪347-546-6156‬‬
‫‪ - ë"½ôîî‬עוועיל‪ .‬א פאלעסי פאר א ‪ 82‬יעריגע איד פאר ‪ ,75K‬בענעפיט ‪ ,125K‬נאר ערנסטע אינטערעסירטע רופט‪845-458-8098:‬‬
‫‪ - −½òêô‬כמעט נייע הויז צו פארקויפן‪ CHESTNUT RIDGE ,‬היימישע געגנט‪' ,‬הערליכע' ‪845-642-5196 ,¾ ACRE‬‬
‫‪ 5 - −"š‬רומיגע וואלק אין בעסמעינט נאנט צו ביהמ"ד ‪ ,$185K‬נישט עוויל‪ .‬קיין מארגעטש‪ ,‬רופט‪845-662-6897:‬‬
‫)‪E. M. T. Course Basic & refresher - 845-220-7797 (718-853-5285‬‬
‫‪Having difficulty or not making payments on MTG. or home equity? We negotiate directly with the banks,‬‬
‫‪Settlements that can $ave you Thousands of $$$. Call for your options. Strictly confidential!!! 212-395 -9595‬‬
‫ביז איין וואך קענט איר ווערען פריי בע"ה פון נערוועזקייט‪ ,‬אנגעצויגענקייט‪,‬פחדים‪,‬שווערע געפילען אד''ג‪) .‬אן מעדעצינען ‪/‬ווייטעמינען( ‪strictly confidential / 718-834-0298‬‬

‫האט איר חובות וואס איר קענט נישט צאלן‪ ,‬רופט דעם ‪212-267-7342 experienced bankruptcy attorney‬‬
‫סאטמארע מצה בעקריי ‪ – 322 RUTLEDGE ST.‬געווארן עוויל‪ .‬אפאר פאזיציעס פאר היימישע יונגעלייט )נאר א גאנצע טאג(‪718-522-2622 ,‬‬

‫×¾‪ - ö−þðíôñ þ‬דינגט א סעלפאן פאר ‪ $7‬א וואך‪ No internet, No txt msg. ,‬רופט‪718-387-4252 :‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful