P. 1
Thị Kiến Thiên Chúa: Nhật Ký Vassula Năm 1995 (Có Hiệu Đính)

Thị Kiến Thiên Chúa: Nhật Ký Vassula Năm 1995 (Có Hiệu Đính)

|Views: 8|Likes:
Published by SPES-IN-GAUDIO
@ Nguồn Trích: Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa True Life in God www.tlig.org
@ Nguồn Trích: Sự Sống Thật Trong Thiên Chúa True Life in God www.tlig.org

More info:

Published by: SPES-IN-GAUDIO on Sep 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2014

pdf

text

original

1

VASSULA RYDÉN
Thị Kiến TC-1995

2

1995


3 1, 1995

- Chua Tinh Yêu dang o bên canh con, Con la nguoi yêu duôi, nhung trong
su yêu duôi cua con, Cha duoc tôn vinh.7 1, 1995

)

, l ,

c ,
x on

.
y ,
,
!

t
a.

B ,
t ,

u qua
.
Xin
,
.

3

,
x
, .

s Cha,
.


,
.
Trong
.


h .

,


C .
Con
.
M
.
, l
,
th
.nht.

4

.
, l ,
s
m ,

n .

?
Con s .
Cha.
.
.
B
.
u x ,
.
!

!
:
t
c ,
h C ,
, cho
ông,
gây nên th ,
lên .

a
Cha

.

,
,
,

5.

- Hõi con gai duoc chon cua Cha, Cha ban Binh An cua Cha cho con...
Cha së châp nhân cac loi câu nguyên cua con, thê nhung môt khi Tinh
Thuơng Yêu cua Cha bi cu chôi, thi Cha phai lam gi chu? Cha tim moi
phuơng kê dê cuu thoat cac con ra khoi ngon lua nông chay, va Cha cung di
tim o moi nơi moi huong xem co cach nao dê Cha cuu rôi moi nguoi trong
cac con.

Ch .
,
V
t a.

n ,
,
,
.

, cho
,
, .

.

- Ôi!
1
Nay con cua Cha, Cha lây lam vui khi nghe thây con biêt háng hai
xem xet dên canh tôi tê cua con, Cha së giu Loi Hua cua Cha. Cha së dô
tran dâyThân Khi cua Cha xuông cho nhân loai nhu chua tung co truoc dây

1


6

trong lich su, dê phat huy Uy Quyên cua Ngai cho toi moi nơi, moi hang
cung ngõ hem trên trai dât nay, nhám kêu goi môt cuôc dôi moi va phuc
hung lai Thanh Diên cua Cha ...
1

Thê nhung, Vassula con cua Cha ơi, không phai tât ca moi nguoi
dêu xung dang duoc vao Vuơng Quôc cua Cha dâu. Long nhân ai cua Cha
thi cao ca, nhung Phep Công Tháng cua Cha thi cung cao ca nua. Cha së noi
long xiêng xich truoc khi hơi tho thinh nô bung ra nhám tai tao Su Công
Chinh. Vassula con cua Cha ơi, Cha phai tiêu diêt Con Thu cung dông bon
cua no báng viêc phong ra tu Ngai Toa nhiêu dot sâm set va cac tia anh
sang dê ma dâp tan loai vô thân cung nhu vuơng quôc thê gian nay. Phep
Công Tháng cua Cha truy lung tât ca nhung gi không do tu Cha ma dên.
Cha rât la hoa nhã trong viêc phan xet. Nêu nhu Cha không hoa
nhã, thi cháng môt ai trong cac con co thê sông thoat nôi, boi vi Cha dã co
thê tiêu diêt tât ca cac con ngay lâp tuc rôi. Thê nhung nhu con thây do, Cha
la Dâng châm nôi cơn thinh nô nhu thê nao? Co ai la nguoi manh miêng
noi ráng: “Vây thi Chua dã lam gi cho chung tôi?¨ Khi ban an cua Cha
giang xuông trai dât nay rôi, liêu Cha së bo qua ma không thuc hiên hay
sao? Trong bao nhiêu nám qua, Cha dã dân dân sua sai cac con, cung ban
cho cac con nhiêu cơ hôi hôi cai, thê nhung co rât nhiêu nguoi trong cac con
ngay tu dâu lai di tôn tho nhung diêu thuôc cõi chêt hơn la vinh quang doi
doi cua Cha. Vang bac
2
quyên ru cac con, khiên cho cac con mê say nhung
thu do hơn, ma không mang gi dên viêc tôn tho phai co dôi voi Cha...
Dâu sao di nua, Cha cung së bao vê tât ca nhung nguoi biêt án nán
hôi cai, dông thoi ngán ngua cho môt thê moi cua cac thoi dai toi dây tranh
khoi lây nhiêm mâm tôi. Nhung nguoi quyên luyên voi su du va lam hu
hong loai nguoi rôi dây së không thoat khoi hinh phat dâu.... Moi nguoi së
duoc goi dên truoc Ngai Toa cua Cha dê tinh sô vê duong lôi sông dã trai
qua cua minh.
Con gai ơi, su kiên cac su diêp
3
don nhân bi giam sut cung la dip
dê con dên ta cho nguoi tôi lôi. Con hãy cô gáng chiu dung dau don,
4
chu
dung nên than phiên gi ca. Cha cân nhung hanh vi sua dôi lôi lâm. Cha cân
nhung tâm hôn quang dai. Con co thây Con cua Cha quang dai nhu thê nao

1
u
2

3
c tôi .
4
Th

7

hay chua? Truoc dây, Ngai dã loan bao diêu nay cho con biêt,
1
cho nên con
dung co nghi ngo gi vê long quang dai cua Ngai. Con hãy dên va hãy dê cho
Cha su dung con dê phuc hôi lai cac ban tho dô nat cua Cha. Cha së gia táng
ân phuc cua Cha bao lâu con con sán soc dên cac So Thich cua Cha cung
nhu Nha Cha.
Thiên-Chua-o-cung-con, vi vây con dung so. Cha luôn o cung con.
Cha së gán bo voi nhung nguoi yêu mên Cha. Con hãy dên. Cha ban phuc
lanh cho con.12 1 ăm 1995

nghe
.
D
câu cuu cho dên bao gio nua?

Truy
tuân .
.
C
c .
y.

!’
i, m ?
,
m .
không
nghe hay sao?1
y
.

8

.
i
?


?


nhân ,
.

khi .

?

b ng?

Khi ông Jona
.

.
v nghe .
,
t ?
?
,
ô
s .
?
?


cho ,
v .

!

9

- Cha ban binh an cua Cha cho con.
Nay con ơi, con hãy nghe va ghi chep xuông di: Cha së thuc hiên
Chuơng Trinh cua Cha som hơn vi loi ich cua nhung nguoi con lai nay. Vây
cac con hãy tinh thuc, boi vi cac con së không biêt duoc khi nao nghe thây
duoc Cha qua ngon lua... va Thanh Thân Cha së dô tran dây xuông nhiêu
nguoi. Khi do, së co môt sô nguoi thât vong, vi vây con hãy cô gáng trân
an ho, trân an ho ráng: Cha trên Troi cua ho muôn thuc hiên som hơn
Chuơng Trinh cua Ngai.
Môt it lâu nua, va cung rât gân dây ma thôi,
1
Cha së lên tiêng, va
Tiêng Noi cua Cha tu ngon lua së tiêu diêt nhung nguoi dang muôn diêt tiêu
trai dât.
2
Vi vây cac con hãy tinh thuc va hãy kiên nhân. Thoi gian tu nay
cho dên khi nhung loi cua Cha duoc ung nghiêm, thi không con bao lâu nua
dâu.
Cha së phan xet nhân tu.13 1 ăm 1995

- không?
con
?

- Cha-Dây. Hõi nguoi con con lai, Cha ban Binh An cua Cha cho con
Con dung bao gio phai buôn phiên môi khi nguoi doi dong cua
ngay truoc mát con. Cha o cung con. Con së cháng bao gio lam chung nhân
cho Cha ma lai không bi bach hai ca. Bât cu diêu gi con lam du xem ra nho
nhoi, du xem ra không tao nên mãnh luc gi, cung së không hoa ra vô ich
dâu. Vêt tich viêc con lam së con luu lai va duoc ghi dâu, dê noi lên do la
Công Viêc cua Cha. Chinh vi thê, hõi con be mon, con hãy can dam lên!
Cha luôn luôn o cung con. Dây la ly do tai sao Thân Phu Cha lai ban cho
con duoc hông ân nhu thê.

1
t ’ t ’
000 .
2
Kh 11:18

10

- ?

- Con hãy câu nguyên, hãy viêt, va hãy tôn tho Cha. Tuy nhiên, con dung
bao gio lơ la bôn phân nôi tro cua con. Bôn phân nay cung lam cho Cha
thich thu lám dây. Do la diêu Cha muôn o nơi con. Cha së ban cho con dây
du suc manh dê tôn vinh Cha qua viêc chu toan tât ca moi viêc nay. Vây
con hãy ghi chep xuông di!19 1 ăm 1995

- Binh an o cung con. Con dung so, bên canh con la Dâng Tu Huu.
Loi Thiên Chua së lai duoc ban cho con nám nay nua. Thê hê cua
cac con coi thuong Loi Cha.
1
Môt sô nguoi trong cac con dang tuoc bo Loi
Cha. Nguoi khac con qua tê dên nôi cu luôn dê tâm buôc tôi bât cu diêu gi
Cha noi ra. Nên ho cháng hiêu gi ca. Trong tâm trang tôi tê cua minh, ho lai
nghi do la diêu xâu, va cho minh la anh hung nêu tiêu diêt duoc diêu xâu ây.
Cha noi thât voi con ráng: On Thanh hôm nay duoc ban cho hêt
moi nguoi. Co diêu la nhu trong du ngôn cua nguoi gieo lua, ho giông nhu
hat gieo vao lê duong. Dung vây, ho co nghe Loi Cha dây, thê nhung quy
du lai dên lây mât di, vi e ráng ho tin theo rôi lai cai hoa cháng. Vi vây long
ho tro thanh môi cho Satan cam dô, ma thuc ra ho dang bi du dân di vao con
duong huy diêt.
Hõi thê hê hôm nay, On Thanh cua Cha o trên cac con, nhung bây
gio thi không con duoc bao lâu nua dâu. Thay vi hun duc ngon lua thuơng
yêu ma Cha ban môt cach nhung không cho tât ca cac con qua cac Su Diêp
nay nhám lan toa ra tinh thuơng yêu cua Cha dê nung nâu môi môt tâm hôn,
thê ma rât nhiêu nguoi trong sô cac tâm hôn thuôc hang tu tê cua Cha lai
lam nguoc lai. Long Nhân Hâu chinh la niêm hy vong cua cac con ngay
nay, thê ma cac con lai chât chua vao tâm tri minh dây cac loai “hiêu biêt¨
ma thuc su không phai la hiêu biêt gi ca. Cac con lai con tu chôi Long
Thuơng Xot ma Cha dang ban cho cac con hôm nay.

1
.


11

Cha së ban cho cac con nhung dâu chi va cac diêm la. Nho quyên
phep cua Thanh Thân Cha, Cha ban cho cac con nhung diêu la nay. Cha së
nâng nhác nguoi yêu duôi lên dê chung minh vê Vinh Quang cua Cha, dông
thoi cung nhác nho cho cac con biêt ráng Cha la Dâng Cuc Thanh. Thê ma
trong tâm hôn cac con không co duoc su binh an nhu thê, boi vi cac con dã
chôi bo Thanh Thân cua Cha, la Dâng Mang Dên Binh An.... Hõi thê hê
hôm nay, dêm tôi hâu nhu dang buông xuông cac con rôi, va cac con rât xa
voi viêc án nán hôi cai.
Môt it lâu nua, dây la it lâu nua` theo kiêu noi cua cac con, la dên
luc trên nguoi cac con së nhuôm mau cua chinh minh . Va rôi Cha la Quan
Toa së nhác nho cho cac con nho dên mau con vây vuơng trên tay cac con
do viêc dã câm can bao nhiêu nguoi don nhân cac ân phuc qua Dâng Nhác
Nho Loi Cha. Cac con giông nhu nguoi Roma xua, môi ngay dôi mao gai
lên cho Cha. Liêu cac con së bát chuoc Philatô noi ráng: “Ta vô tôi trong
viêc nhuôm mau nay¨ rôi cac con co rua tay trong nuoc pha dâu thơm nua
hay không? Cac con tu chôi uông thuôc giai dôc chêt nguoi chêt. Cac con tu
chôi ca viêc nhin nhân Loi Cha duoc Thanh Thân Cha ban cho cac con
trong thoi dai nay, lai con coi Loi Cha la phu phiêm nua.
Hõi nguoi không co chut niêm tin nao! Cac con láng tai nghe ma
lai không hiêu gi. Cac con nhin mãi nhin hoai ma không nhân ra duoc Long
Thuơng Xot Vô Bo Bên va Vinh Quang cua Cha, ma Cha dang dô xuông
cho cac con! Hõi thê hê vô ơn bac nghia, cac con biên chung co vê Thanh
Thân cua Cha tro thanh môt huyên thoai! Cac con biên cac mâu nhiêm cua
Cha thanh môt huyên thoai, biên cây gây muc tu cua cac con thanh môt
vuơng truong dôi tra, thê nên trong canh trân trui cua cac con, Cha së so
sanh voi hang nguoi nao dây? So sanh voi Cain hay cháng? Voi Pharaoh?
Voi nhom nguoi Pharisêu? Hay la Juda? Hõi thê hê vong ân bôi bac, liêu
cac con co phai ngõ ngang khi Cha vung Chiêc Guơm
1
cua Cha truoc mát
cac con cháng? Cháng lë cac con lai không biêt ráng viêc mang guơm dêu
mang y nghia nhu thê nao hay sao? Cháng lë cac con lai không nghe biêt
ráng Cha cung la chiên si cua Phep Công Tháng,
2
chu không chi la chiên si
cua Hoa Binh ma thôi, co phai không? Cháng lë cac con lai không doc thây

1

2

.
.”

12

ráng Cha la Dâng Trung Tin va Chân Thât, la Dâng Amen, la Quan Toa dây
long Cuơng Truc, va Cha hiên Danh la: Ngôi Loi cua Thiên Chua
1
hay sao?
Thê nhung co loi noi ráng: nay hõi Phu Ta
2
cua Con Thu, thoi dai cua cac
nguơi së vung guơm chông lai Cha cung voi cac thanh cua Cha.
3

Vuơng Quôc cua Cha duoi dât nay dên ngay truoc cua nha cac con
rôi, thê ma cac con không muôn nhân. Cac con dâu co muôn nghe thêm
diêu gi liên quan dên Loi Cha nua.... tâm hôn tôi tê cua cac con không con
muôn dê y gi dên nhung loi canh bao cua Cha, boi vi cac con khuoc tu
chiêc gây muc tu khiêm nhuong cua minh, ma lai thich vuơng miên cua Tên
Dôi Tra hơn. Thê nên khi cac con nghe Loi tu chinh Môi Miêng Cha noi ra,
ban thân cac con không hê tu giac, va cung không canh bao cho nguoi khac.
Qua nhu thê, cac con nhin thây Chiêc Guơm
4
vung toi ma cac con không
chu y dên gi ca.... Cac con chôi tu, rôi con thuc dây nguoi khac lam theo
ráng: “nhung thu vô nghia nay, cac ban quan tâm lam gi chu, chi la thu diên
cuông. Cac ban dung ngheo theo nhung loai khung khung diên diên nay lam
gi. Cac ban dung nghe theo Su Sông Thât Trong Thiên Chua` do chi la su
phia dát cua ma quy ma thôi.¨ Cac con muôn noi ra nhung diêu lam giam
gia tri Tiêng Noi cua Cha. Cac con con vôi vang goi diêu thân linh va thanh
thiên la “ma quy va dôi tra.¨
Hõi thê hê hôm nay, dô mau së xây dên voi cac con: moi khe suôi,
moi nui dôi, moi sông biên, moi dôi cao dêu së bi chao dao truoc Chiêc
Guơm cua Cha. Cuôc dô mau së truy lung cac con vi tôi lôi cua cac con, va
cac con së phai chêt. Tuy nhiên nêu nhu hôm nay cac con biêt tu bo tôi lôi
va án nán hôi cai voi ca tâm long minh, doan hua sông bac ai, hiêp nhât va
hoa binh, thi cac con së duoc sông, va Cha së không nho dên tôi lôi cac con
nua. Hõi thê hê hôm nay, cac con hãy tro vê voi Cha. Tai sao cac con lai
qua hám ho muôn chêt trong tôi lôi cua cac con nhu thê chu? Cac con hãy
tro vê voi Cha! Cac con hãy tu bo tôi lôi, cac con së duoc sông.
Cháng lë cac con lai không doc thây ráng:
5
“Cha la Dâng Amen:
Dâng Trung Tin va la Chung Nhân
6
Trung Thuc, la Nguôn Mach Tôi Hâu

1

2
u
3
19:19
4
c
5
Kh 3:16
6
Kh 9:11

13

cua muôn loai tao vât do Thiên Chua dung nên, la chiên si cua Phep Công
Tháng hay sao?¨
1
Cac con la nguoi rao truyên Loi Cha háng ngay ma sao
cac con lai không noi dên thoi diêm va nhung dâu chi chu? Cac con cu nhât
muc cho ráng: Cha không phai la Tac Gia cua Su Diêp nay. Cha noi cho cac
con biêt: cac con xet doan theo cac mâu muc cua thê gian, va cac con tôn
vinh nhung gi hop voi vinh du riêng cua minh.... Vây cac con hãy nên biêt
giu miêng luõi minh, dung co xet doan nay no. Duy chi môt minh Cha la
Dâng Phan Xet ma thôi. Phân cac con, thuc ra tât ca cac con dêu nám trong
Ban Tay cua Cha.... cung voi Thanh Thân cua Cha, Cha dã bô suc cho
nhung gi la yêu duôi, dê qua nang
2
Thanh Danh Cha duoc ca ngoi va xung
tung o moi quôc gia dân tôc, nho vây nguoi yêu duôi tim lai duoc suc
manh.
Cha dã truyên cho con tro thanh Tiêng Vang cua Loi Cha, la cuôn
sach dê doc, nho vây môt khi nguoi ta nghe biêt va nêm huong
3
rôi, ho së
can dam vui ve di xung tôi va án nán hôi cai.
Cha dã noi trong Công Dông Cac Thanh cua Cha ráng:
4
“Cha së
không gat bo môt nguoi nao ra khoi Nguôn Anh Sang cua Cha. Không co ai
la nguoi phai sông trong bong tôi. Thân Phu Cha la Dâng sâu muôn voi nôi
buôn muôn thuo. Su trung phat ma Ngai danh cho thê hê phan bôi va vô
dao nghia nay gio dây dã dên luc rôi. Trong canh xao trôn ma ho dang sông,
Cha së goi dên Con Tau
5
dã tung cuu mang Cha báng xac báng thit, lân nay
nay ngai lai cuu mang Loi Cha ngõ hâu Cha dên voi ho nhu giot suơng mai
mua xuông sa mac cua ho.
Cha së goi chinh Thanh Mâu cua Cha xuông dê dây dô ho dân dân
cac duong lôi cua Cha, cung cai hoa nhung nguoi dã tung xuc pham dên
Cha. Tai sao vây, boi vi Chinh Cha cung së xuông sa mac nay nhám dê
giup cac nguoi chêt hôi sinh. Cac Loi Giao huân va Khôn Ngoan së duoc
ban cho ho môt cach nhung không. Chung Ta së dên voi Hai Trai Tim
Chung Ta co sán trên tay sán sang trao táng ngay cho ho. Thê rôi cung
giông nhu Hai Chiêc Den Sang sat kê bên nhau, Chung Ta së toa chiêu anh
sang xuông cho ho.

1
Kh 9:11
2
u
3

4

5


14

Cha së không chân cho viêc thuc hiên Chuơng Trinh cua Thân Phu
Cha. Thoi gian cua Long Thuơng Xot së duoc ban cho moi nguoi trong cac
con. Dây la ly do tai sao Cha cât nhác lên môt sô môn dê vao nhung ngay
viên mãn cua thoi dai nhám xây dung nhung gi gio dây con ngôn ngang
trong dô nat. Cha së sai ho dên lam chung nhân duoi Danh Nghia cua Cha.
Cha së sai ho dên nhung nơi nao cây côi dang sinh hoa kêt trai ma lai không
bao gio chin, cung nhu dên nơi ma Dâng Thông Biêt Chân Thât thuong bi
sao lãng.
Nhung nguoi yêu dâu
1
cua Cha së duoc sai di vao giua long trai
dât nay, nơi ma tôi lôi cuôn tron lai nhu con rán nám khoanh trong ô cua
no, va ho së bung nhô tân gôc moi ac dôc. Cha së sai nhung nguoi ây dên
bung di Chuơng Trinh tê hai cua Con Thu. Cha së ban cho ho quyên luc dác
biêt dê thi hanh su vu cua minh. Cac hoat dông cua ho dat dên thanh công
mÿ mãn. Cung voi Thanh Thân cua Cha, ho së chông cu lai ma quy la
nhung ke dang so. Cung voi long kiên tri va can dam, ho cháng bân tâm dên
nhung hon da nem vao ho. Thanh Thân cua Cha së la Dâng huong dân va la
Ban Dông Hanh cua ho, dân dát ho môt cach khôn ngoan trong nhung công
viêc ho dam nhiêm.
Cha së không châm trê thuc thi loi Cha hua, dông thoi së goi
Thanh Thân cua Cha tu Thiên Dang xuông lam viêc voi ho cung dây dô ho
tât ca nhung diêu ma Cha dã ban cho ho, cung nhu së mo môi miêng ho ra
ma dô dây Loi Cha vao. Miêng luõi ho së tro nên nhu môt thanh guom. Cha
së bao vê nhung nguoi truoc dây cua Cha môt cach chát chë dê ho thoat
khoi vong tay Ke Thu
2
cua Cha, la nhung ke ap buc ho trong thoi dai nay.
Cha së cuu thoat ho khoi cac cam bây dang giáng mác danh bây ho, cung
nhu thoat khoi viên da chi tu dang nhám vao ho. Ban Tay dây quyên luc cua
Cha không thiêu cach giai thoat ho dâu. Cha së dôi xu khoan hông voi ho
ma không xet toi tinh trang tôi tê cua ho.¨
o Dây la nhung gi Cha dã noi truoc Triêu Thân cua Cha trên Thiên
Dang, du Cha dã lên tiêng noi tiên tri qua môi miêng cua con rôi. Cac
nguoi co long tham lam giâu co cháng nhung ap buc Cha, ma con xuc pham
dên công viêc cua Thanh Thân Cha nua. Cha noi cho cac con biêt: rôi dây
së dên Ngay Gio chinh cac con cung nhân ra chân ly cua Loi Cha ma thôi!

1
Nh
2
Nh

15

Con gai ơi, du co nhiêu nguoi kêt be voi luc luong chông lai con di
nua, Cha së o voi con, va ca Me Thanh cac con nua. Thê nên con dung qua
to ra mêt moi - con cu o lai trong Cha dê rôi công viêc ma Cha trao cho con
lam së chiêu toa trên moi su vât va moi nguoi trong cac con. Cac con hãy
câu nguyên cho hiêp nhât, hoa giai va viêc phuc hung Giao Hôi cua Cha.
Cac con hãy kêt hop nên môt voi nhau duoi Danh Nghia Cha.


28 1, 1995

- ?

- Cha-Dây.
Con hãy nuơng tua vao Cha va hãy pho thac nơi Cha. Tât ca nhung
diêu cân o con trong nhung ngay nay la: con hãy cho di, hãy chuyên dat
Tinh Thuơng Yêu, loi giao huân cung moi su ma Cha dã ban cho con. Con
hãy cho di! Hãu lên tiêng noi! Do la mênh lênh cua Cha. Con hãy noi cho
ho biêt: phuc thay cho nguoi nao co tai dê nghe, co mát dê nhin, boi vi
Vuơng Quôc Thiên Dang së thuôc vê ho. Con hãy noi cho ho ráng: Thiên
Chua ma ho thuong quên lãng së không bao gio lãng quên ho dâu.
Cha la Chua Giêsu Kitô ban phuc lanh cho môi nguoi trong ho.
Nhung nguoi don nhân con nhân Danh Cha, ho dã duoc Cha ban phuc lanh
cho rôi. ic

1 2, 1995

(Croitia – Zagreb)

- Con hãy ghi chep xuông di: binh an o cung con. Cha o cung con suôt ca
ngay. Cha giang tay don tiêp con. Hõi dân Cha la nguoi thua kê cua Cha, la
hat giông cua Cha, cac con hãy tro vê voi Cha, lam hoa voi Cha, hãy giang
hoa voi Cha....
1
Cha thuơng yêu cac con voi ca môt môi tinh vinh cuu cua
Cha. Cac con hãy tro vê voi Cha, va Cha cung së tro lai voi cac con. Cac
con hãy gieo lây mua gát thuơng yêu dê dat duoc tinh yêu thuơng. Cac con

1
Nh . .

16

hãy gieo lây mua gát hoa binh, rôi cac con duoc thua huong hoa binh. Hõi
nhung nguoi duoc Linh Hôn Cha chuc phuc, cac con hãy gieo mua gát hoa
giai, rôi cac con së dat duoc Vinh Quang cua Cha...
Cac con dung than tiêc nhung gi la vât chât,
1
nhung hãy nguoc mát
lên troi cao ma dê long minh di tim kiêm Cac Lê Luât trên Troi cua Cha, dê
nho qua do, Vuơng Quôc Thiên Dang moi xuông tâm hôn cac con, va
Thanh Y cua Cha duoc thê hiên trong tâm hôn cac con cung giông nhu
trong tâm hôn cac thân thanh trên Thiên Dang. – Cho dên nay, Cha than
khoc nhu dã môt lân khoc thuơng thanh Jerusalem ráng: “nêu nhu cac con
biêt Su Gia Hoa Binh ma Cha sai dên voi cac con hôm nay, thi cac con
không dê mât dâu!¨ - Co diêu la nhung su viêc nay lai dâu không cho nguoi
thông thai va nguoi khôn ngoan duoc biêt, ma chi to bây cho nhung nguoi
co tâm hôn nhu tre thơ. Vuơng Quôc Thiên Dang chi mác khai cho nhung
nguoi dơn sơ va khiêm nhuong ma thôi. Cac con hãy uôn nán long minh
cho ngay tháng, cuôi cung cac con së duoc thuong công. Nêu nhu cac con
noi ráng: “Chung con co thê dâng lên Chua diêu gi bây gio?¨ Cha së tra loi:
“Cac con hãy dâng lên Cha trai tim cua cac con, va Cha së tro giup cho duc
tin cua cac con dang con yêu ot. Cac con hãy mo rông tâm hôn minh ra, va
Cha së biên dôi linh hôn cac con thanh môt thiên dang cho Cha, la Thiên
Chua cua cac con. Trong thiên dang nay. Cha co thê duoc tôn vinh.¨
Cac con hãy dên án nhung hoa trai ma Cha ban cho cac con hôm
nay trong khi con kip gio. Cac con hãy dên cung Cha! Ông Chu cua cac con
dang trên duong tro lai. Vi vây, Cha moi noi cho cac con biêt ráng: cac con
hãy giao hoa voi Cha va hãy kêt hop nên môt voi nhau duoi Danh Cha.
Cha ban phuc lanh cho cac con duoi Danh Cha. Cha dê lai Hơi
Tho Tinh Thuơng Yêu cua Cha trên tran cac con.8 2, 1995


?

1
cao .

.

17


....

.


---

V , C
.

!
,

?
L
.
.”

ên
.


.

,


.

- Nay Vassiliki, thôi con dung tho dai nua. Cha dã nghe con noi rôi. Ban
Tay cua Cha con manh më hơn ca ban tay ke thu cua Cha. Môt it lâu nua
niêm an ui së duoc ban cho con. Cha së uôn nán lai dân Cha va tu duõng lai
cac linh muc cua Cha. Cha së phuc hôi lai cac ban tho cua Cha cung xây
dung lai cac thanh phô cua Cha,

18

Co diêu la dâu tiên Cha con phai ap dát ky luât trên nhung ke vô
ky luât, la nhung nguoi dân dâu khi su vô ky luât di dên tinh trang dê tiên.
Ho nuôt vao minh tinh thân phan dao nhu thê ho án Banh Háng Sông. Ngay
ca dên hôm nay, nêu nhu ho biêt án nán hôi cai, Cha së mo rông long thi ân
cua Cha, va mo rông long tha thu cho ho. Thê nhung nao Cha co nghe ai
noi gi dâu.... Vây thi lam sao Cha co thê kêm hãm cơn thinh nô cua Cha lai
duoc, cung nhu lam sao Cha co thê rut lai Phep Công Tháng cua Cha, boi vi
thê hê nay cu mai tiêp tuc tôn tho ma quy ma thôi ?
Cha luôn hiên danh la Dâng nhân hâu, giâu long tha thu, va dang
duoc kinh mên, thê nhung nao co ai trong sô nhung nguoi phan dao nay kêu
nai lên Cha ma xung hô ráng: “Lây Cha cua con.¨ Vi vây môt cơn bão lua
cháng bao lâu nua së dôt cuôn sach su bât chinh va tôi lôi nay, không co ai
la nguoi trong cac con biêt duoc Ngay Gio ây. Con nhu ai noi la minh biêt,
thi chác chán nguoi do không phai tu Cha ma dên....
Cha së dên thám cac con vao gio phut ma cac con it mong cho Cha
nhât, vao gio phut không co dâu chi bao truoc. Cac con së duoc thám viêng
môt cach bât ngo boi môt cơn bão lôc báng lua tan khôc, vao luc it ngo toi
nhât. Diêu ma cac con mong doi thi cung së toi. Cha së lên tiêng noi, va khi
Cha noi, Tiêng Noi cua Cha së lam tan chây moi phân tu duoi dât cung voi
nhung diêu bât chinh va tôi lôi cua ho. Cha thuơng yêu tât ca cac con voi
môt tinh thuơng yêu vinh cuu. Long thuơng xot cua Cha dôi voi cac con thi
không diên ta báng loi duoc. Thê nhung liêu Danh Cha co bi xuc pham mãi
không?
Diêu ma Cha phai thuc hiên lam cho Cha phiên não va chât chua
dây sâu muôn trong Cha, do la Cha không vui thu gi khi lam cho cac con
phai dau khô. Du không vui, Cha vân phai uôn nán cac con lai báng lua.
Con gai ơi, con hãy rên siêt than tiêc cho nhung nguoi không biêt
án nán hôi cai. Cha së hoan tât Y Dinh cua Cha, va Cha së thuc hiên
Chuơng Trinh cua Cha cho dên cung. Con dôi voi nhung nguoi không bit
tai lai truoc Tiêng Noi cua Cha, nhung lai biêt bao vê Loi Cha, Cha së noi
voi ho ráng: Cac con dung buôn. Mát Cha nhin thây tât ca moi su, va Cha
së phan xet cac con dua theo viêc cac con lam. Nhu Cha dã bao truoc vê cac
su viêc nay, Cha së mác khai cho chung con diêu ma Tay Phai cua Cha së
lam sau Ngay Gio cua Cha. Tay Phai cua Cha dát dung nên tang moi cho
troi va dât. Va lai môt lân nua, Cha së phuc suc cho nhung nguoi con lai voi
Su Ngoi Sang cua Cha va Thiên Tinh cua Cha. Vi vây con gai ơi, vân con

19

niêm hy vong danh cho con cai chau chát cua cac con. Cha la niêm Hy
Vong cua cac con.
Cha së cho nhiêu nguoi duoc tro lai voi Su Sông, va së mang
Thanh Danh Moi cua Con Cha xuông trên cac con. Con gai ơi, con phân
con, con hãy can thiêp vao Nha Cha. Con hãy lo láng dên cac Loi Ich cua
Cha, thi Cha së quan tâm dên loi ich cua con. Thân Khi Cha së duoc ban
xuông cho con dê con biêt ap dung Cac Lê Luât cua Cha, yêu mên su công
chinh, va mang cac con trai con gai cua Cha tu xa tro vê voi Cha. Cha dã
dây dô con, va ban cho con miêng luõi cua môt môn dê, dê con tro nên
Tiêng Vang cua Cha, dê con dát dung Vuơng Quôc cua Cha trong trai tim
ho. Hõi Paraskevi,
1
Cha dã ban cho con Su Sang cua Cha vao dôi mát cua
con. Trong linh hôn con, Cha lam toa huơng thơm phuc sinh. Cha dã tho ra
huơng vi trâm huơng. Trong nha tru tam
2
cua Con Cha, Cha cung dê mui
huơng thơm lan toa
3
....
o Va gio dây con hãy láng nghe Cha cua con noi dây:
4
Linh Hôn Cha
chan chua sâu muôn, nhung dông thoi cung dây long thuơng xot. Cha dã
lên tiêng noi, nhung rât it nguoi láng nghe. Cha gõ cua,
5
ma hinh nhu dâu
co ai láng nghe. Vây Cha phai lam gi nêu nhu không co ai láng nghe chu?
Con gai ơi, Cha dã noi voi tât ca cac con vê Niêm Hy Vong. Thê nhung
hôm nay khi Cha noi dên Niêm Hy Vong ma chung con dang mong doi, Loi
Cha chua duoc noi ra thi dã bi em dâu di rôi. Hat giông Hy Vong ma Cha
gieo dã bi cât mât di va dâu kin... Cha lên tiêng, va cho doi tra loi, thê
nhung Loi Cha chua duoc ai ngo ngang toi ca.
Cha la Niêm Hy Vong cho nhung nguoi chua co niêm tin, nhung
dông thoi cung la Chiêc Guơm chia cát cac trai tim cho roi xa nhau. Co biêt
bao nhiêu nguoi doi khat Loi Cha....
6
Vây tai sao con nguoi lai cât dâu di
nhung kho tang ma Cha dang dô xuông cho ho chu? Nêu nhu Linh Hôn

1
a g
.
2
’ ’
. .
3
H .
.
4
n
.
5
’ ’
6
ng
.

20

Cha chan chua sâu muôn, vi Chen Công Tháng cua Cha dang tran dây rôi,
va tran xuông Ban Tay cua Cha, la Ban Tay dang sán sang giang phat thê hê
vô dao nghia nhu chua tung co truoc dây. Vi vây, voi tu cach la Cha, Cha
së dung long thuơng xot va nhân hâu dê chua lanh cac thuơng tich do Chinh
Ban Tay Cha giang xuông.... Niêm Hy Vong ma ho dang mong cho chinh
la dây.
Cha së dên dê mang tât ca moi nguoi tro vê nha, cung chua lanh
moi vêt thuơng cua ho. Voi tu cach la Cha, Cha së dên chám soc cac con cai
cua Cha dang bi thuơng. Cha së lo láng dên cac nhu câu cua ho, rôi ho së
hiêu ra ráng ngay tu dâu, ho thuôc vê Cha va

Cha la Dâng Tu Huu, la Cha, va la Chua.

- Cha së lam cho miêng luõi ho së thôt lên: “Chuc tung Chua chung con!¨
Thê rôi môt lân nua ho lai xung tung Vuơng Quôc Thiên Dang. Ho së xung
tung diêu nay nhu thê chua tung co truoc dây, boi vi Cha dã ban cho ho môt
trai tim moi.... vi vây vao nhung ngay cuôi cung nay, con dung qua ngac
nhiên vê viêc nguoi ta con kiêu cáng, phan bôi lân nhau. Con cung dung
qua ngõ ngang vê viêc xuât hiên dông dao cac tiên tri gia thi nhau loan
truyên nhung diêu sai lac va cac tôn su gia mao xuyên tac Kinh Thanh....
Nay con cua Cha, dung thê, con dung ngac nhiên vê viêc co nguoi
chê diêu vao mát con khi con vân cu noi ráng: “Tôi tin vao Cha cua tôi o
trên Troi. Tôi tin co môt Thiên Chua, la Cha cua moi loai. Tôi tin co su
Hiên Diên Sông Dông Vinh Hiên cua Con Ngai Yêu Dâu trong bi tich
Thanh Thê. Tôi tin Chua Giêsu Kitô, duoc thu thai boi Chua Thanh Thân,
duoc sinh ra boi Trinh Nu Maria.¨
Con gai ơi, dung la thê, ho không tin vao Su Sông Lai cua Con
Cha, va ho cung cháng tin vao Thiên Tinh cua Ngai nua.... Cha noi cho con
biêt: con hãy sông binh an giua canh diên cuông va khôn khô. Con hãy o lai
trong Su Binh An cua Cha. Con hãy lan toa Su Binh An cua Cha cho moi
nguoi. Con dung bao gio dê tâm hôn minh lo phiên vê su dôc ac cua nguoi
doi.... Nay con cua cha, Cha luôn o voi con, cho du con không nhin thây
Cha. Con-Cha thi dang o trên ngay con duong ma Ngai roi khoi ngay xua
dê tro lai o giua cac con. Vi vây con hãy can dam lên! Hãy can dam chu
dung co so. Con hãy dát niêm hy vong cua con vao Cha, chu dung vao
nguoi nao khac.

21

Cha la Chua Giavê, la Bô cua con. Cha hua voi con la së dua con
vê nha. Vây con hãy lên duong di to bây Quyên Luc cua Cha va long Nhân
Hâu cua Cha. Cha luôn o voi con. Con hãy di noi cho moi nguoi biêt:

“Su tro giup tu Thiên Chua ma dên
Niêm hy vong tu Thiên Chua ma dên
hãy tro vê voi Ngai, Ngai së cuu rôi moi nguoi.¨

- Hõi Vassiliki, Cha ban phuc lanh cho con. Con hãy luôn tôn tho Thanh
Danh Cha!17 2, 1995

(Bangladesh)

)

- ?


!
.


con .

- Binh an o cung con. Cha chua hê bo rơi con bao gio, va Cha së không
bao gio bo rơi con dâu
1
. Vassula con cua Cha ơi,.... Sssh... con hãy láng
nghe Cha
2
.... Con hãy nuơng tua vao Cha nhu con dã nuơng tua vao Cha
truoc dây, va Cha së huong dân con, va qua con, Cha huong dân nguoi
khac. Chung ta, Cha con ta? ic

1

2


22


.
” .)

- Vassula con cua Cha ơi, Cha chuc phuc cho con. Con hãy dên. Thanh
Thân Cha së o cung con dê con la Tiêng Vang cua Cha, con co thê phân
phat Manna trên Troi cho moi nguoi.
Cha tro lai nơi nay voi con, muc dich la dê qua con, Cha chuc phuc
tai san Thiên Nhiên la con nguoi cua con. Qua do, Cha muôn noi vê thân
phân con nguoi cua con hiên huu va sông dông.
1
Cha la Chua Giêsu dã dên
voi con khi con con dang o trong canh ngheo kho va khôn khô, va duoc Cha
cât nhác con lên Trai Tim Cha, ban cho con dâu chi sông dông cua long
Nhân Tu Thân Linh cua Cha. Vi vây con hãy cung voi Cha thu hoach mua
gát phong phu ma con không chuân bi nay.
Con hãy luôn câu nguyên không ngung, va hãy tôn tho Cha, gin
giu Danh Cha luôn Thanh Thiên. Cha la Chua Giêsu. Cha luôn o voi con.18 2 ăm 1995
(Dhaka)

,
:

.


.

- Binh an o cung con, Cha không thê nhin bông-hoa-cua-Trai-Tim-Cha
phai tan heo,
2
Cha không cam tâm nhin con phai tranh dâu mãi trong canh

1
Tr
.
2
T (
.

23

mu tôi cua con. Trai Tim Cha la nơi nuơng nâu va la su cuu rôi cua con.
Lam sao Cha lai co thê nhin dam mây nay phu bong trên Lêu Thanh cua
Cha ma yên láng duoc chu? Chi cân dên Môt Hơi Tho cua Cha la thôi bay
di dam mây phu Lêu Thanh cua Cha
1
....
Va bây gio co môt câu hoi: liêu con con tiêp tuc tât ca nhung gi
Cha dã ban cho con, va sán sang rao giang Tin Mung voi ca tâm hôn cho
Chua Tinh Yêu hay không?
2


- a, !

- Con hãy noi: “Da lây Chua, co a, ma noi voi môt ngon lua chay trong
con, va voi long nhiêt thanh dôi voi Nha Chua va Vinh Quang cua Chua.¨
3

Con hãy nhác lai loi tuyên khân trung tin voi Cha,
4
dê rôi Cha cung
tai ban ơn thanh xuông cho con. Cha së tiêp tuc dô xuông cho con cac ơn
thanh cua Cha cung nhu cac Giao huân cua Cha. Con hãy lam vui long Cha
va lam nguôi giãn cơn khat cua Cha. Con hãy nhân thuc nhung diêu Cha
ban cho con.
5
Cha lây lam thich khi trao ban....
Con hãy nhác nho cho nguoi cô vân
6
cua con vê su hy sinh lam vui
long Cha nhu thê nao. Long quang dai cung lam dep Mát Cha. Cha muôn
nhác nho cho ca hai nguoi cac con môt diêu kha quan trong la: cu tiêp tuc
buoc theo chân Cha,
7
va nhanh chong phô biên Su Diêp cua Cha. Cac con
dang dôi diên voi binh minh cua nhiêu biên cô trong dai sáp sua dên. Cac
con hãy lam viêc voi ca tâm hôn minh, dông thoi cac con hãy to ra hiên hoa
voi nhau. Thai dô hung ho uơn luoi luôn lam cho Cha không hai long.
Vây con diêu gi nua Cha co thê lam duoc ma Cha chua lam cho
con không? Cha dã ban cho con kho tang vô tân nay, la kho tang dâu ân
truoc mát nhân loai, ma chi duoc mác khai cho môt minh Gertrude
8
ma

1
. .
m m . . :

2

.”
3
.
4

5
.
6
O’
7
B ....
8
.

24

thôi. Kho tang nay khiên cho trai tim nang say dám tron ven, va mát nang
vô cung bi quyên ru truoc nhung diêu la lung.
1
Kho tang vô tân nay duoc
danh cho thoi dai cua cac con; tuc la ngay viên mãn cua thoi dai. Thanh
Tâm Cha luu giu kho tang nay cho thê hê cua cac con. Vassula con Cha ơi,
nhu vây con co hiêu tai sao ma quy lai nhám vao con nhu môt bân tâm hang
dâu, va cung la muc tiêu uu tiên dê pha hoai hay không?

- !

- Cha së không bao gio bo rơi con dâu. Con hãy lam viêc voi Cha,
2
va hãy
lam vui long Cha, Cha la Su Sông cua con.... Con hãy câu nguyên dê cho
Quy Du không duoc mao hiêm dên gân su liên kêt cua cac con
3
.... Con hãy
hãy câu nguyên cho viêc hoan thanh công viêc cua con, hãy câu xin Chua
Cha giup con tro nên hoan hao. Cha la Chua Giêsu, ban phuc lanh cho hai
nguoi chung con. Cac con hãy nho: phai kêt hop kháng khit voi nhau, chuc
phuc cho nhau, hãy cung voi nhau tro nên mâu muc hiêp nhât nhu thê nao!
Cac con hãy kêt hop nên môt voi nhau..

.


.

.
.
.
:
T


1
.
2

3
O’ a tôi

25

, ..”
.
.
.

:, tuy nhiên k .”

ra
,
.”
(1257-1302),
Linh - Legatus Divinae Pietatis)


21 2, 1995

(Dhaka)

- Binh an o trong tâm hôn con, Hõi Vassula cua-Thanh-Tâm Cha, hõi
Bông-Hoa-Cuôc-Khô-Nan-cua-Cha, hõi miêu duê cua Cha Ta, Cha muôn
con tro nên hoan thiên.


tôn ?

.26

.
: ,
,
.

g.
,

.
,
.

....
Xin !
Xin cho vang lên! Xin
,
.

- Con hãy luôn ca tung Thanh Danh Cha nhu la bây gio dây! Ca tung sao
dê Chua Tinh Yêu duy nhât cua con duoc vui mung.
Vassula con ơi, con hãy lam cho Giao Hôi cua Cha duoc vung
manh, va Cha së bô suc cho niêm tin va linh hôn con duoc manh më. Diêu
nho con lam vi Cha së lam vui long Cha, diêu lon lao con lam vi Cha së lam
mãn nguyên long Cha. Thân Phu Cha së cháng bao gio bo rơi con. Ngai
luôn dên giai thoat con.
1
Cha luôn o voi con....

,
.

m .
2


1
. . –
.
(d .

.” . –
.
2


27

,

:

.”
.

: m ,
.
.
,
th !
1


.
.
!....”
2


- rôi Cha së noi: cac con hãy láng nghe, linh hôn cac con së duoc sông....

,
,

.

- Nay con yêu dâu cua Cha, du thê nao di nua Cha vân thuơng mên con.

quanh con,
,
,
,
x .

1
,
con .

1
.
2
Is 55:1

28

- Nguoi dông hanh cua Cha va Tinh Thân Huu cua Cha së dây dô con môt
cach dơn gian. Con hãy nám lây Ban Tay Cha, va Cha con ta cung di voi
nhau trên con duong ma Cha dã chuân bi cho con va dân dát con tiên toi
hoan thiên.

23 2, 1995

(Dhaka)

)

,
?
Ngay

.
.
ban cho n ,
.
Trong ,
,

:
.

- Qua dung la nhu thê. Con diêu gi nua ma Cha dã không lam dê chinh
phuc tron ven trai tim cua cac con! Diêu rât nho cân lam cho Dâng Cuu Thê
cua cac con, thi cung lam vui long Ngai. Ngay dên môt anh mát nhin lên
Cha
2
cung du lam vui long Cha rôi.
Cha co thê lam cho cac con thuôc vê Cha mãi mãi, va Uy Quyên
cua Cha trên cac con së biên dôi linh hôn cac con thanh viên kim cuơng
trong suôt nhu pha lê, ngoi sang không mang vêt ty ô nao.

1

!" "
!" -29)
2


29

Cha noi thât cho cac con ráng: nêu nhu cac con không chêt cho
cai tôi` cua minh, thi cac con không thê dat duoc su sông doi doi dâu. Cha
la anh sang cua Su Sông. Phân con, con gai ơi, con hãy nho ráng: anh chi
em cua con vân con sông xa voi Trai Tim Thân Linh cua Cha, la Dâng co
thê biên dôi ho tro thanh thân linh. Ho dang sa vao con duong hu mât, va
Su Tan Pha dang án soi mon ho ma chinh ho không nhân ra diêu nay! Ôi
loai nguoi thu tao! Cac con chi cân co long muôn thôi, thi Cha së doai
xuông cac con dây nhu Giong Sông. Nguôn mach tuôn chây không ngung
nay phat xuât tu Lông Nguc cua Cha. ic


25 2, 1995

– arta)

- .

1
?

- Con hãy câu nguyên cho nhung nguoi nay dê Cha cung ban cho ho môt
trai tim dê nhân ra Cha. Hõi con duoc Linh Hôn Cha chuc phuc, con hãy
châp nhân canh sông luu dây khôn khô nơi duơng gian nay.
2
Môt ngay kia
Cha së ban cho con dat duoc nhu y. Con hôm nay, Cha dem con dên nuoc
Indonesia nay, Cha rât muôn mang tât ca cac con qui tu lai thanh môt công
doan voi nhau.
Con hãy noi cho ho biêt: cac con dung nghi ráng Thiên Chua la
Dâng không co thê tiêp xuc duoc. Thiên Chua dang o gân cac con va
thuơng mên cac con.... Cac con hãy tôn vinh Danh Ngai. Cac con hãy tro vê
voi Cha va thay dôi doi sông, hãy sông thanh thiên boi vi Danh Cha la
Thanh, hãy dê cho Cha uôn nán cac con. Vi vây Cha cân cac con phai tu bo
minh hoan toan: Nơi Nuơng Nau duy nhât cua cac con la Trai Tim Cha. Cac
con hãy láng nghe va hãy hiêu. Cha dã noi ráng: moi thân xac con nguoi
giông nhu co dông nôi, va ve dep cua no cháng khac gi bông hoa ngoai
dông, nhung rôi co së heo tan va hoa së phai nhat, con Loi Cha thi tôn tai
mãi mãi.... va linh hôn cua cac con cung tiêp tuc sông. Cac con hãy dê cho

1
Nh .
2


30

linh hôn cac con sông trong binh an voi Cha vao ngay gio Cha dên don vê
dê cac con thua huong Vinh Quang cua Cha.
Gio dây con dung tu lua dôi minh dê ma noi ráng: “hôn tôi ơi,
nguơi hiên gio dang co dây du moi su, nên nguơi hãy don nhân moi su dên
voi nguơi nhu thê: hãy vui huong va sung suong huong vui giâu sang, chác
chán gia nghiêp së thuôc vê nguơi rôi,¨ Nay con cua Cha, con hãy nhân ra
canh hoang dai ma con biên dôi linh hôn minh nên nhu thê. Nay con ơi,
1

con hãy nhân thuc viêc Cha dau buôn biêt bao môi khi Cha nhin thây con
sông khô khan. Cha luôn thuơng yêu con voi môt Tinh Thuơng Yêu Vinh
Cuu. Con hãy lam giam bot cơn dau don cua Cha, hãy xoa bo su dau don
cho Cha, va hãy tro vê voi Cha, la Cha cua con, la Dâng Tao Hoa cua con,
la Dâng Cuu Thê cua con, va la Su Sông cua con. Con hãy câu nguyên thât
long, va Cha së nghe loi con. Cha së tha thu cho con nêu con kêu câu zin
duoc thu tha!
Indonesia yêu dâu, cac con hãy huong buoc chân cua cac con theo
Buoc Chân cua Cha, boi vi Ngay Gio cua Cha gân dên rôi. Khi tro lai, Cha
së dên cung voi Ngon Lua, nên cac con hãy dê cho Cha thây cac con trong
tu thê sán sang dê vao Vuơng Quôc cua Cha.... Cac con cu câu xin cac ân
phuc cua Cha, Cha së ban ân phuc cho cac con. Co nguoi cha nao lai tu chôi
ban cho con minh su an lanh chu? Thê nên, Cha la Nguôn Mach Tinh
Thuơng Yêu, Cha mong muôn biêt bao nhiêu ban cho bât cu ai câu xin dên
Cha! Hõi cac con trai con gai cua Cha, Cha dang o gân cac con. Cha ban
cho cac con phuc lanh cua Cha. Cha ban cho cac con Binh An cua Cha. Cac
con hãy dên va thu nhân tôi lôi minh, hãy dên gáp gõ Cha, Cha së dap lai
tiêng than khoc án nán hôi cai cua cac con.
Vassula con ơi, Cha la Duc Giavê, la nguoi Cha thuơng mên cua
con, va la Cha cua tât ca moi nguoi. Cac con hãy di theo Cha, dung chân
cho gi nua. Cac con hãy dên dê ma câu nguyên cung Cha Chung Ta, theo
cach thuc ma Cha trong thuong cho cac con qua viêc Cha dây dô duong lôi
do cho cac con. Cha thuơng yêu cac con môt cach triu mên.

1


31

26 2, 1995

(Indonesia)

,
.


.

.

- Cha ban Binh An cua Cha cho con.
Nay con cua Cha, con không phai la nguoi không co Cha. Cha la
Dâng Dâng Tu Huu, chinh la Cha cua con dây. Vi vây con së không con la
nguoi vô gia cu nua. Vuơng Quôc cua Cha, Su Vinh Hiên cua Cha va Chân
Ly cua Cha la nha cua con. Con së không thiêu thôn luơng thuc nua dâu,
boi vi Chinh Tay Cha nuôi miêng con duoc no dây báng Loi Cha dên tu
Môi Miêng Cha. Cac thu vuơng miên cung dia vi cao sang không thê nao
trong hơn Loi Cha duoc. Không biêt Cha co thê so sanh Nguôn Châu Bau
cua Cha voi thu gi duoc bây gio?
Vassula con cua Cha ơi, dã môt thoi con tung doi khat Loi Cha
cung nhu Trai Tim Cha, la Trai Tim tu ai nhât trong cac trai tim nguoi cha,
nhung dã tung buôn phiên va cung chât chua dây nôi sâu muôn va tinh
thuơng xot. Biêt bao nhiêu nguoi cung dã co môt thoi doi khat nhu con
vây!
1
Dông thoi cung co biêt bao nhiêu nguoi khac nua ma Cha së phai
phuc hôi va nuôi duõng. Thê nhung co loi chep trong nhung ngay cuôi cung
nay ráng: loai nguoi thu tao cua Cha lai sa vao tinh trang phan dao va sông
lanh lung dên muc dô du không muôn chôi bo Cha thê nhung rôi cung bi
anh huong lây.

1


32

Cung co loi chep ráng: Satan muôn gia táng thê luc trong thoi dai
cua cac con. Tuy nhiên Long Nhân Ai cua Cha thi vô bo bên, va Long
Thuơng Xot cua Cha thi cung vây. Nêu nhu loi nguyên rua phun ra tu
miêng luõi Satan, thi tu môi miêng cua Cha, cac phuc lanh së thôt ra dê co
thê luc trân at duoc cac loi nguyên rua cua no. Phuc lanh cua Cha ban tu
môi miêng Cha mang së lai anh sang chiêu toa vao trong bong tôi cua cac
con, va chiêu soi dên nhung nguoi dang sông trong bong tôi cua Tu Thân.
Ân phuc cua Cha dang duoc ban xuông cho cac con, thê nên moi su Cha
lam trong nhung ngay nay muc dich la nhám dên su cuu rôi thê hê cua cac
con.
Phân con, con gai ơi, con hãy bây to Cha ra trong cac buôi hop cua
con nhu con vân thuong lam. Con hãy sua sang lai Nha Cha va Cha së sua
sang lai nha cua con.
1
Con hãy lam cho Nha Cha sông dông lai nhu Cha dã
lam sông dông nha cua con.
2
Con hãy mên chiêu Cha voi tinh yêu mên cua
con. Nao chung ta hãy lam viêc.27 2 ăm 1995

(Indonesia)

-
!

- Thôi con dung co hoang mang nua!
3
Cha la Chua trên troi duoi dât. Cha
noi cho con biêt: tu Hu Không Cha co thê biên dôi thanh môt Ban Tho va
dát trên do moi Thu Kho Tang Châu Bau cua Cha.... Con hãy noi cho Cha
biêt báng cach nao ma con nhân duoc su Thông Biêt, suc manh va long
nhiêt thanh di rao giang Tin Mung.

- !

1

2
m
3


33

- Dung la nhu thê, do phep Thanh Thân cua Cha. Vây, bây gio con hãy
chuân bi sán sang chô cho Chua Thanh Thân dên gieo vao con nhung hat
giông trên Troi. Con hãy dê cho Thanh Thân Cha vun xoi manh dât cua con
va biên thanh môt Dia Dang trong con. Hõi con yêu dâu cua Cha, Thanh
Thân cua Cha së dôt chay tât ca nhung cây khô nơi con, va thay thê báng
nhung cây non trên Troi va lam thanh cac vuon nho moi. Con hãy dê cho
Thanh Thân cua Cha biên dôi linh hôn con tro nên môt Thiên Dang khac dê
trong do, Chung Ta
1
cam thây con duoc vây quanh báng long khiêm
nhuong, su binh an, tinh thuơng yêu va niêm vui.
2
Dung nhu thê, con hãy
dê cho Thanh Thân cua Cha ben rê ngay chinh giua linh hôn con, va biên
dôi con thanh môt Thiên Dang khac. Vi vây, gio dây con hãy chuân bi chô
cho Thanh Thân cua Cha dên cu ngu trong con, dông thoi Ngai së tiêp tuc
dây dô con biêt sông voi Su Sông Thât Trong Chung Ta.
3
Bây gio con hãy
doc nhung loi sau dây:

Lây Chua,
Xin ban cho chung con Vuơng Quôc cua Chua
dê chung con co thê dat duoc
ban chât không thôi nat va thiên tinh
ngõ hâu chung con co su sông doi doi.
Amen.

- Con hãy biêt ráng chi co nhung hat giông do Thanh Thân cua Cha gieo
trong con moi co thê sinh hoa kêt trai xum xuê ma thôi. Thiêu mât loai hat
giông nay, linh hôn vân con la môt sa mac bo hoang va la môt manh dât khô
cán. Nhu thê, con gai ơi, con dung co hoang mang vê hoat dông cua Thanh
Thân Cha....
Nay hoc tro cua cha, con hãy rao giang Tin Mung trong cac công
doan cua Cha. ic

2 Th 3, 1995

(Pully)

1
a Ba Ngôi
2

3
a

34

- ?

- Cha-Dây. Binh an o cung con.
Cho toi nay, Cha dã kiên nhân chiu dung con, va lai moi su châm
trê cung dêu do tai công viêc hanh chanh....
1
Cha muôn thao gõ con khoi
cac bân biu nay dê con theo kip thoi gio cua Cha! Cha noi cho con biêt: Cha
la Dâng tuyên dung con vao viêc ghi chep cac Su Diêp cua Cha. Con së
không theo kip thoi gian cua Cha nêu con cu tiêp tuc lam viêc theo cach ma
con dang lam tu truoc dên gio. Cha dã dê ra môt sô qui luât ma con lai
không tuân giu. Qua ơn thanh cua Cha, con dang lãnh nhân cac Su Diêp cua
Cha, dông thoi Y cua Cha la: con phai lên duong di truyên ba cac su diêp
nhu con dang lam công khai, va rôi co thê huong dân nguoi khac lam nua.
o Cha së dát vao con môt trai tim moi, va ban cho con môt tia lua voi
ơn thanh cua Cha, hâu giup con tuân giu cac qui luât cua Cha. Con hãy câu
nguyên va hãy co mát ngay voi Cha trong nhung khi Cha Goi con. Tu truoc
dên nay Cha dã kiên nhân chiu dung con. Kê tu nay, con hãy chu trong vao
muc dich cua Cha truoc tiên. Tu nay con hãy dap Nhung Loi Goi cua Cha,
chu không phai loi goi cua nguoi khac, hãy danh uu tiên cho cac Su Diêp
cua Cha. Cung tu nay, con hãy su dung thoi gio cua con cung voi Cha sao
cho nhip nhang hoa hop,
2
chu dung dê bi lôi cuôn theo qua nhiêu doi hoi
ma bao nhiêu nguoi chât chua lên con, con cung dung tro chuyên qua lâu
trên diên thoai. Con hãy noi cho nhung ai muôn nghe “câu chuyên moi diên
ra¨ cua cac Su Diêp cua Cha la ho hãy dê tâm câu nguyên va trang bi cho
minh nhung gi ma Cha dã ban cho ho rôi.
Vassula con ơi, con hãy nhác nho cho nhung nguoi dang hoat dông
cho Su Sông Thât Trong Thiên Chua ráng: Cha dã chon goi ho, nhung ma
nêu bât cu ai muôn roi bo Cha, thi Cha së thê vao chô nguoi ây. Cha mong
muôn ráng môi nguoi trong cac con hãy kiêm diêm luơng tâm minh, cung
hãy câu nguyên dê ma bát dâu. Cac con hãy cô gáng tim ra nhung diêu gi
con bo sot va nhung diêu gi Cha muôn o nơi cac con.

1

” .
, nh - i.
2
.

. ,
.

35

Satan dang theo dõi quan sat tât ca cac con, va no quyêt tâm tim
cach lam ngung lai Chuơng Trinh cua Cha qua viêc ngán can, cung nhu su
dung nhiêu nguoi chông dôi manh më. Nhung diêu hu doa háng ngay cua
hán dang thâu lên toi tân thiên dang. Hán không chân cho, nhung dang rao
riêt lam viêc môt cach triêt dê. Cac con hãy vi Danh Cha ma lam viêc voi
Thanh Thân cua Cha chu không lam viêc theo tri khôn cua cac con. Nêu
nhu bât cu ai lam vi tu loi, không lam voi tâm tinh thuơng yêu, chi la cho
vui hay dê dua minh lên, thi Cha cung së ra tay can thiêp nua...
Con phân con, con gai ơi, tu bây gio vê sau, con hãy cân thân va
hãy canh giac. Dâng Khôn Ngoan së tiêp tuc dây dô con, thê nên con dung
lam nhu thê nua!
1
Con hãy nuơng tua vao Cha tron ven. Con hãy tiêp tuc
voi hông ân noi tiên tri ma Cha dã ban cho con. Cha luôn o voi con. ic


3 3, 1995

- ?

- Cha-Dây. Nay con cua Cha, binh an o cung con
Con hãy nghe Cha noi: trong tinh trang hu không cua con, Cha
thuc hiên duoc nhiêu diêu ky diêu. Thê nên con hãy cô gáng thich ung voi
nhung qui luât cua Cha, va dung bao gio quên cach thuc Cha lam viêc nhu
thê nao. Con hãy giu lây Cha o lai trong tâm hôn con, va rôi con së chiêm
lây duoc Binh An cua Cha. Con nho dung quên nhung gi Cha dã noi voi
con ngay hôm qua! Con hãy dát Cha vao uu tiên nhât, va nho danh ra cho
Cha it thoi gian cua con dê tiêp tuc ghi chep xuông cac Su Diêp cua Cha.
Con hãy lam vui long Cha va hãy khác ghi Thanh Danh Cha trong trai tim
cua con. Cha la Duc Lang Quân cua con, nên vi vây Cha dang duoc tôn
vinh.
Con hãy thu xêp dê moi nguoi chung quanh con dang lam viêc cho
Bai Ca Vinh Tinh Yêu cua Cha dôi xu voi con giông nhu con không phai la
nguoi dang o giua ho vây.
2
Hoa trai do công lao kho nhoc cua con së táng

1
!

.
2


36

bôi phân trong ban tay cua ho.
1
Cha la Chua Giêsu, Cha luôn o voi con.
Vassula con ơi, con hãy dát Cha lên truoc, trên hêt tât ca moi su trong thê
gian nay dê cuôc sông luu dây cua con së không con khôn khô nhu bây gio
nua. Nay con cua Cha, con hãy mau lên, va hãy hiêu la con nguoi rât trân
quy va rât yêu dâu dôi voi Cha. Cha la nguoi Ban cua con, va tôn trong con
voi tinh thuơng mên va xot thuơng cua Cha. Cha së không bao gio quên
con. Con hãy dôi xu voi Cha diu dang báng cach dap Loi Goi cua Cha voi
hêt ca tâm hôn va long nhiêt thanh cua con. Vassula con ơi, Cha luôn
thuơng mên con. Cha së không bao gio bo rơi con. Hõi Thanh-Phô-cua-
Cha, Cha së bô suc cho con voi Thân Khi cua Cha.
Gio dây con hãy dên va lam Dâu Thanh Gia cua Cha trên minh
con....
2
Tôt lám. Nao con hãy dên bây gio di!6 3, 1995

.).

:


:
.


,

.

1

.
2


37

,

?
,
?

sang

.


, .
,

1
hay sao?

?
con g quan tâm?

?


.

- Nay con chiên cua Cha, con hãy láng nghe dây: bây gio Cha noi cho con
biêt vê viêc Cha cât khoi con ganh náng
2
Thâp Tu Gia cua Cha, ma con lai
la nguoi rât quang dai dã tung xin chia se voi Cha, thuc su la diêu hoan
toan la diêu nuc cuoi dôi voi Cha! Nhung thu thach ma con dang chiu dung
vi Cha dêu không náng nê la mây nêu so voi nguoi khac.... Con gai ơi, con
dung dê minh mât can dam, va con dung manh miêng ma noi ráng: “Co lë
nao Dâng xem xet long nguoi lai không hiêu?¨ Nguoi doi không thê thám
do duoc Su Khôn Ngoan cua Cha dâu.

1
.
2
’ . ”
” ” ” ’

” 23:33-40.

38

Nay con a! Cuôc chây dua cua con chua châm dut dâu. Cuôi cung
lë nao con lai không thât vong khi nghe ráng cac nguoi tu tôi duoi Âm Phu
1

dang gõ cua nha con
2
do hay sao? Cháng lë Cha chua dây dê tâm hôn con
hiêu rõ su mênh cua con thê nao hay sao? Vassula con ơi, con co nghe thây
tiêng ho rên ri hay không? Dang bi day vo trong dêm tôi, cac linh hôn nay
hôi ha chây dên gõ cua nha con xin câu cuu dây.
3
Con la nguoi yêu duôi
nên bây gio con cam thây run so.... con dung lam cho Cha phai thât vong....
Trong thoi ky doi kem, Cha dã dên nuôi duõng con, va rôi trong
luc con chêt, Cha lai dên cuu thoat con. Vi vây con hãy lam cho Cha duoc
vui, va con hãy dê cho Cha su dung con vao cac Loi Ich cua Cha. Con hãy
yêu mên Cha, con hãy dê cho tinh yêu mên cua con dôi voi Cha lon manh
lên dê cho loai môi mot không phu lên nguoi con. Con hãy gia táng loi câu
nguyên va câu nguyên theo thanh y Cha. Cha së không bao gio dâu Mát
Cha xa khoi con, không bao gio dâu
4

Hõi Hoa Trai Tinh Thuơng Yêu cua Cha, hõi bông hoa cua Mao
Gai Cha, hõi Chôi Non cua Giao Hôi Cha, con dung nhat dam truoc nhung
Chiêc Dinh cua Cha. Hõi con-nguơi-trong-Hôi-Dông-cua-Cha, cháng lë con
lai không biêt ráng viêc chiu nhuc nhã va vu không së thanh hoa con hay
sao? Cháng lë con quên ráng con dã duoc liêt kê vao sô nhung nguoi con
gai cua Giao Hôi Cha hay sao? Con diêu gi dang duoc ao uoc hơn la nguoi
thân tôc cua Giong Mau Cha? Chinh Cha dã chon goi con tro thanh su ngôn
cua Cha dên voi nhiêu quôc gia dân tôc, va Cha cung dây dô con vê cac
Sach Thanh,
5
qua viêc dát vao miêng luõi con Su Thông Biêt cua Cha nhu
mât ong tiêt ra tu chiêc luoc, Su Thông Biêt cua Cha thi ngot ngao, thê
nhung cung chua chat.
6
Ngot ngao vi Cha công bô su Vinh Tháng cua Cha
cho dân Cha biêt. Chua chat boi do tinh trang phan dao dau don cua Giao
Hôi Cha truoc khi chiên tháng....
Ôi
7
hõi thê hê hôm nay, gio phut cua tám tôi dang phu xuông cac
con rôi, thê ma bây gio cac con lai buoc lên con tau dây su chêt choc, con
tau së di vao cõi chêt. Dâu hiêu bao nguy dã ban cho cac con gân nhu 10

1
N c
2
0 .
3

4
.
5
nh
6
10:8-11
7


39

nám rôi,
1
cung dã vang dên tai cac con cung gân 10 nám rôi. Thê ma cac
con trôn tranh Tiêng Noi cua Cha vang dôi nhu sâm set..... ma trong khi do,
nhung nguoi bên ngoai lai chám chu va nhây cam voi Tiêng Noi cua Cha
hơn cac con, la nhung nguoi
2
tung nai dên Danh Cha va ca tung Cha háng
ngay. Mong ráng cac con chiu láng tai nghe. Mong ráng khi cac con chêt
cac con së nhân thuc duoc su cuu giup cua Cha mang lai ơn cuu rôi nhu thê
nao! Co diêu dang tiêc la mát cac con bi môt tâm khán tôi den che mât
rôi.... Than ôi!
3
Mong sao cac con biêt dên môt diêu la: cac con dã chêt rôi,
va nhung nguoi con lai trong cac con tro nên nhung nguoi dao mô dê chôn
cac con.... Thai dô chông dôi Thanh Thân cua Cha va cô gáng che dâu di
Cac Công Viêc cua Cha dang tôn vinh Cha, la nhung hanh dông dân vao lua
doi doi.
Con gai ơi, Cha noi cho con biêt: không co gi do luong duoc nôi
sâu muôn cua Cha. Cho nên con gai ơi, con hãy dê cho Cha chia se Thâp Tu
Gia voi con, va con hãy dê cho Cha tiêp tuc vun trông con cho dên cuôi
cung. Con hãy huong mát nhin vê Cha, va dung bao gio dê mát con roi khoi
Cha. Cha hua voi con ráng: Cha së cung voi con hoan tât su vu cua con.
Con hãy tranh bât cu su huong chiêu nao dên viêc hanh chanh, boi vi bân
biu voi cac viêc nhu thê dã tung tro nên nguyên co thuc su cho tinh trang
châm trê nguy hai nay. Con hãy công bô cho moi nguoi biêt dên Su Diêp
cua Cha, va hãy to cho ho thây ráng Cha la Thiên Chua cuu rôi moi nguoi.18 3, 1995

(Paris)


.
.
, nên tôi

1
S 0 .
2
. .
Nên ban .
3


40

.
.
.
.)

- Vassula con ơi, cac cô gáng cua con lam vui long Cha. Con không dơn
côi dâu. Thu dên la Cha lây lam vui khi con không coi nhe cac loi sua bao
cua Cha, hay bo lơ di ma không xem xet, gio dây con hãy dê cho Cha tro
thanh Dâng huong dân con va linh huong cho con. Cha dã dát dung Chuơng
Trinh Cuu Rôi cua Cha nơi con, dê rôi qua con cac Su Diêp cua Cha së
duoc hoan tât theo Thanh Y cua Cha. Con hãy dê cho Cha su dung con môt
it lâu nua thôi. Con hãy kiên tri trong bôn phân cua con va hãy vui thu voi
công viêc. Su dông hanh cua Cha voi con la diêu ngot ngao hơn bât cu su
ngot ngao nao khac. Nêu nhu cac bui gai hay co gai co xây ra, thi con cung
dung co so. Cac thu nay du sao cung phai toi thôi. Cha së nâng nhâc con lên
dê vuot qua mây thu do. Tât ca së không lam hai con dâu.
o Con gai ơi, con hãy noi cho Vuon Nho cua Cha lan rông thêm hơn.
Cha së lam cho hoa trai sinh trôi nây no thêm trong Vuon Nho cua Cha,
khiên cho cac ranh gioi vuon nho së rông ra vô cung tân, - Chuơng Trinh
cua Cha la muôn cuu rôi tât ca moi nguoi cac con. Co diêu Cha cân dên su
dên ta tôi lôi cua thê hê hôm nay. Nôi Sâu Muôn cua Cha náng nê biêt bao
môi khi nhin thây ho sa vao lo lua do ke Thu cua Cha don sán.
1
Cha la Nguôn Mach cua Su Sông! Tu Lông Nguc Cha tuôn chây
xuông môt Suôi Nuoc Háng Sông! Cac con hãy dên, hãy dên ma uông. Cha
không tinh tiên gi dâu, bât cu nguoi nao khat hãy cu dên voi Cha! Cha la Su
Sông, Cha së dung truoc mát cac con va dung giua cac con.
o Con gai ơi, ca dam dông thiên thân së di bên canh con, va di theo
con
2
trên buoc duong su vu. Cha la Chua Giêsu. Cha ban phuc lanh cho
con, va Cha noi cho con biêt: “lo tedhal!¨
3
21 3, 1995

1

2

3


41


,v .
1.:
’ .”
.2

.

- Cha rât vui vê công viêc con lam.
3
Con hãy muc lây tu Trai Tim Cha
Kho Tang Vô Tân ma Cha cât dâu danh cho thoi dai cua cac con, la thoi
diêm ma tâm hôn con nguoi ta ngay cang tro nên nguôi lanh, vô ơn bac
nghia, dây kiêu cáng va vô dao nghia. Chu tâm cua Cha la muôn khơi dây
ngon lua sáp tan lui nay, va lam cho ho dôi thay tu tuong dê rôi môt khi
duoc chua lanh, ho së nhân ra Cha la Vi Thuong Tê, la Duc Kitô, la Vua
trên cac vua.
Cac con hãy dên gân Cha hơn ma vui huong nhung gi cac con nhin
thây. Cac con hãy muc lây thoa thuê tu Kho Tang Vô tân dây an vui nay.

1

2
Heb 8:11-12
3


42

Cac con dung thât vong khi nguoi doi dung nhin ma không hiêu duoc ráng:
On Sung va Tinh Thuơng Xot dên giua ho. Cac con hãy câu nguyên cho ho.
Nuoc da không chiu duoc lua. Cha së lam thu báng da nay tan ra thanh
nuoc báng Thanh Thân cua Cha. Vây con hãy nuơng tua vao Cha, va noi:

“It lâu nua Thiên Chua o voi chung con.¨

Dâng dang yêu cua cac con.


30 3, 1995

( – )

?
,
.
.

.

..

.
, dân t
.”

- Dung vây do! Chinh Cha së dinh uoc voi dân tôc nay. Cha dinh uoc voi
ho báng ca long nhân hâu va thuơng mên cua Cha, dê rôi cuôi cung ho së
dông xung hô Danh Cha môt cach hân hoan ráng

“Lây Cha chung con!¨

43

- Thê rôi ca dât nuoc cua ho së kêt duyên voi Cha... “cung nhu Chang rê
vui mung voi nang dâu nhu thê nao, thi Cha cung hân hoan vui mung voi
ho nhu thê.¨
1(Sa :)

- Con hãy câu nguyên cho con cai cua Cha tai Nhât ban. Con hãy ghi chep
xuông diêu nay va noi voi ho ráng:
Cha dang o trong thoi dai cua cac con, voi nhung ngay sông trong
dêm tôi nay, dê to bay cho cac con tât ca Dung Nhan Thanh Thiên cua Cha.
Cha không dên dê nhác nho cac con vê Su Hiên Diên cua Cha dê rôi xet
doan cac con dâu. Cha dên dê kêu goi tât ca cac con hãy tro vê voi Thanh
Tâm Cha. Cha muôn ban su sang cho nguoi mu loa, va cât anh sang ra khoi
nhung nguoi tu cho minh la nhin thây. Cha së chon su yêu duôi dê to ra Uy
Quyên cua Cha. Cha chon canh ngheo kho dê to bây Nguôn Châu Bau va
Vinh Quang cua Cha, Danh Cha la Giêsu. Giêsu co nghia la “Dâng Cuu
Thê.¨
Môt it lâu nua, ma cung rât gân dây thôi, Cha së dên cung voi vô
van thiên thân. Dung nhu vây, Viêc Tro Lai cua Cha la diêu sáp sua xây ra.
Cac con thu nhin chung quanh minh xem, cháng lë cac con không nhin thây
cac Dâu Chi cua Cha hay sao? Cac con dung so Cha. Cha la Chân Ly duy
nhât, va la Con Duong dân dát cac con vê Thiên Dang. Cac con hãy dên
cung Cha voi hiên thân tron ven cua cac con. Cac con dung cho cho toi khi
minh tro nên thanh thiên. Hõi con dân Nhât Ban yêu dâu cua Cha ơi, cac
con dung noi ráng: “tôi không co thê noi duoc, ma nêu nhu noi duoc thi
Ngai cung dâu co nghe tôi.¨ Gio dây Cha dang dung ngay trên nâc thang
buoc vao nha cac con, voi Trai Tim dang co sán trên Ban Tay dê ma ban
táng cho cac con.
Cha la Thanh Tâm. Cha dã soan Bai Ca Vinh Tinh Yêu Moi Cua
Cha danh cho tât ca cac con. Long Nhân Tu cua Cha bây gio doai xuông dê
kêu goi nhung ai chua bao gio di tim kiêm Cha, cung nhu nhung ai chua
bao gio biêt dên Cha, tât ca hãy gia nhâp vao công dông cua Cha. Kinh
Thanh co noi: “Thiên Chua không co uu chuông riêng ai, tuy nhiên bât cu ai

1
Is 62:5

44

thuôc vê bât cu quôc gia dân tôc nao ma biêt kinh so Thiên Chua va lam
diêu phai thi dêu co thê duoc Ngai don nhân.¨
1

Cac con co biêt ráng: Cha la môt Vi Thiên Chua rât hiên lanh va
khiêm nhuong, sán sang tha thu, va dây long trác ân hay không? Su bât
xung cua cac con dã lôi cuôn duoc Cha, boi vi Cha la Moi Su, va Cha co
thê chám soc cac con. Viêc cac con không co kha náng dên duoc voi Cha dã
khiên cho Cha tu Thiên Dang doai thuơng cui xuông ma nâng cac con lên
voi Cha. Cac con hãy dê cho Cha tiên vao tâm hôn cac con, va Cha së chinh
trang cac con báng vinh quang cua Cha! Cac con hãy di tim kiêm Cha, va
cac con së tim thây Cha. Cac con hãy gõ cua, thi cua së mo ra cho cac con.
Ngay ca nêu nhu cac con noi: “Con la ai ma dam buoc vao Thanh
Tâm Chua chu?¨ Cha së Cha noi cho con biêt: “Con la con cua Cha, la hat
giông cua Cha, la nguoi Riêng cua Cha. Cac con thuôc vê Cha chu không
thuôc vê ai khac. Dây la ly do Cha muôn con tiên vao Thanh Tâm Cha.¨ -
Dung vây, co lë cac con chua di tim Cha, nhung Cha dã tim thây cac con
rôi. Hõi con dân Nhât Ban cua Cha Cha ơi, dây la Su Diêp cua Cha goi dên
cho cac con.
Cha ban phuc lanh cho cac con, va dê lai trên tran cac con Hơi Tho
Tinh Thuơng Yêu cua Cha.31 3, 1995

O – )

,
,,1
Sv 10:34-35

45

.

.

:
.


.
,
.

- Hõi bui dât va tro tan, bây gio Cha dã ban cho con môt trai tim xac pham
va phu cho con môt tinh thân sông dông. Cho du tâm tri con tung dám duôi
trong su quên lãng sâu thám, long Tu Ai cua Cha dã doai thuơng tro giup va
giai thoat, chua lanh cho con. Cha dã noi: “Cha së tro thanh Duc Lang Quân
cua nang, la Vi Tôn Su cua nang, la Dâng Bao Tro nang. Con nang së la tân
nuơng cua Cha, la hoc tro cua Cha, va la con yêu dâu cua Cha. Cha së dân
dát nang báng môt con duong ky diêu. Chân nang buoc di trên nhung viên
lam ngoc. Cha së la ngôi sao sang soi dân nang vuot qua cac thung lung tám
tôi, la chiêc gây cho nang chông dõ khi nang bi truy lung va bach hai. Cho
du co phai vuot qua sa mac va thung lung, nang së cháng bao gio bi doi
khat ca. Cha së la Chen nang uông, va Minh Ta së la cua án cho nang. Cha
së la dôi tuong cho nhung loi tan tung cua nang, la Bai Ca cua nang trong
cac buôi hop cua Cha.¨
Va gio dây, hõi con cua Cha dã duoc chon tu truoc, con hãy can
dam lên, cuôc chây dua cua con chua kêt thuc dâu. Cha së hoan tât cuôc dua
nay cung voi con. Ban Tay cua Cha së nám dát tay con.
1
Con hãy sông
trong binh an, dông thoi con hãy dê cho Cha ren luyên con môi ngay! Cha
dã tung dây dô va dao luyên cac môn dê cua Cha, cung nhu Cha dã tung
nuôi duõng ho báng Loi cua Cha. Vi vây cung Môt Dâng ây lam cho con
sông lai va nuôi duõng con. Cung voi Thanh Thân cua Cha, Cha së dây dô
con biêt tranh xa tât ca moi su du. Con co con muôn hoc hoi nơi Cha nua
hay không?

1


46

- , !

- Vây thi tôt lám, rôi con së duoc hoc hoi. Chua Cha va Cha së dô xuông
con cac Giao huân nhu loi tiên tri..... Niêm vui mung cua Cha la dây dô, dác
biêt la cac linh hôn giông nhu con, la nhung nguoi chi thuôc vê Cha ma
thôi, voi thai dô sán sang, y muôn tha thiêt nhu cac tre thơ chi muôn lam vui
long Thây Giao cua minh! Cha rât thich cac linh hôn nhu vây.
Cuôi cung Cha muôn thêm môt diêu nua vao bô cac Su Diêp cua
Cha: Cha quyêt tro lai som chong hơn . Cha së không muôn cho qua lâu rôi
moi tro vê voi cac con. Du ráng biêt bao nhiêu nguoi con tu chôi không
muôn tin diêu nay, nhung rôi ho phai tin khi diêu do xây dên. Co diêu la luc
do, tâm hôn cua ho chua kip chuân bi dê ma don nhân Cha. Viêc Cha tro lai
la diêu môt som môt chiêu nua thôi. Con gai ơi, dây la ly do Cha lo láng sao
cho con mau hoan tât công viêc ma Thân Phu Cha va Cha uy thac cho con
qua Thanh Thân cua Cha. Hõi kho tang cua Cha, con hãy dê cho Cha tiêp
tuc doc cho con ghi chep xuông, vây con không nên chân cho gi nua.
Long thuơng mên cua Cha dôi voi con thi cao ca. Cha së giup con,
va uôn nán tâm hôn con nên ngay tháng, va biêt lam vui long Cha. Con thây
chu? Con dã nhân ra viêc Cha cât di ganh náng vê công viêc hanh chanh
cua con nhu thê nao chu? Bây gio thi Cha danh con cho riêng Cha ma thôi.
Luc nao Cha Goi, con së sán sang. Phân con lai cua cac Su Diêp cua Cha
gio dây së duoc nhanh chong trao cho con xong truoc ngay xuât hiên cua
cac Kitô Gia....

- ?

- Thi con cung chi mât ba ngay ba dêm
1
không co thê tiêp tuc nhu con
muôn. Tuy nhiên gio phut yên láng ây së duoc danh tan do Ban Tay Riêng
Cha mo ân tin thu sau.
2
Cac con hãy hân hoan vui mung, boi vi môt it lâu
nua Cha së o cung cac con. Tiêng Noi cua Cha së duoc nghe biêt, va cac ke
thu cua Cha phai run so va dâm nguc.
Hôm nay Cha dau khô voi cac con, cháng khac gi Cha hâp hôi
trong vuon Giêtsimani vây.

1

2


47

Vassula con ơi, con hãy dên. Cha ban phuc lanh cho con vi con dã
tôn vinh va tan tung
1
Cha, cung nhu con dã danh cho Cha thoi gio dê Cha
viêt báng tay cua con.

:

...”
. .

.

.
. --, m
.
.
.” 7

.” 7


.
, ,
.” 0

.” .

.

!”
. T ,
.

.
..” -13

1
a Giêsu c

48


.
....”

.”


.”


3 4, 1995

- Trai Tim Cha la nơi nuơng nau cua con! Con dung bao gio quên diêu
nay! Nay con cua Cha, Cha la Vi Thuong Tê, Cha noi voi con diêu nay: hãy
yêu mên cac linh muc cua cac con, va câu nguyên cho cac ngai. Gio dây
con hãy ghi chep xuông diêu nay:
Cha së dây dô thê hê nay dê khi doc Sach cua Cha,
1
ho së hiêu
duoc. Hõi ban tho, con hãy dê cho Cha dát dê vao con Su Thông Biêt cua
Cha, Kho Tang Vô Tân cua Thanh Tâm Cha, ngõ hâu moi nguoi tu moi dân
nuoc, moi sác tôc, thuôc moi ngôn ngu co thê tiên vao ma vui huong thoa
thê. Va khi ho lam nhu thê, Cha së cho ho duoc phuc sinh, va mo mát cho
ho nhin thây, boi vi Loi Cha duoc phuc hôi.
Nêu ai yêu mên Loi Cha, thi cu viêc dên. Nêu ai yêu mên Cha,
hãy tuân giu Loi Cha, va Thân Phu Cha së thuơng yêu nguoi ây, va Chung
Ta së dên cu ngu trong nguoi ây. Con hãy cân dên Thanh Thân cua Cha rât
nhiêu nhu con cân dên không khi dê tho. Con hãy câu xin Thanh Thân Cha,
la Dâng ban phat Su Sông, xin Ngai dên voi con va thuc hiên nhung diêu ky
diêu moi trong linh hôn con.... Con hãy xin Thanh Thân Cha mác khai cho
con y nghia tiêm ân trong cac du ngôn cua Cha, nhung loi khôn ngoan va
loi tiên tri cua Cha vê thoi dai cua cac con.
Môt thanh phô
2
không co thê duoc xây lên, ma không co nên
mong,
3
boi vi không co Thanh Thân cua Cha ngu tri trong do. Con hãy dên
ma hoc biêt môt diêu la Troi Moi Dât Moi xuât hiên khi Cha dát dung Ngai

1
nh
2

3


49

Toa cua Cha trong con, boi vi Cha së ban cho con nuoc uông tu giêng nuoc
Su Sông va ban môt cach nhung không cho bât cu ai khat nuoc.
1

Vi vây, con hãy dê cho Thanh Thân Cha lôi keo con vao Vuơng
Quôc cua Cha, tiên vao Su Sông Doi Doi. Con dung dê cho ma quy tháng
thê duoc con ma dua con vao cõi chêt. Nêu cân, Cha së sán sang không
ngân ngai hy sinh su sông cua Cha thêm môt lân nua vao bât cu luc nao dê
cuu rôi con. Con hãy dê cho Thanh Thân cua Cha vun xoi dât dai cua con
va biên thanh môt Dia Dang trong con. Con hãy dê cho Thanh Thân cua
Cha phat triên môt Trai Dât Moi nhám khai thac dât dai trong con, dê cho
trai dât thu nhât cua con tung la tai san cua ma quy phai mai môt di. Thê rôi
môt lân nua, Vinh Quang cua Cha lai toa sang trong con. Moi hat giông
thân linh do Thanh Thân cua Cha gieo trong con së nây no va phat triên
trong Anh Sang thân linh cua Cha. Con hãy dê cho Thanh Thân cua Cha
dên voi con nhu môt ngon lua bung chay thanh tây con báng viêc dôt di cac
cây khô heo
2
con sot lai trong con ma trông thay vao nhung cây con trên
Troi, va lâp nên vuon nho tôt tuơi.
3
Va rôi tu do vê sau, Cha la nguoi chám
soc vuon cây....
Con hãy dê cho trai dât cu gio dây cháng con gi khac ngoai su tôi
tan va tiêu diêu kêu câu lên Cha, va Cha së doai thuơng xuông canh tôi tê
cua con.... Môt sô cây con lai cua con bây gio hoa ra khô tan, dô nga bua
bãi, chi cho dê lam cui ma thôi. Vây con hãy dê cho Thanh Thân Cha biên
dôi linh hôn con thanh môt Thiên Dang khac, Môt loai Dât Moi ma Chung
Ta
4
co thê dên biên lam nơi cu ngu cua Chung Ta. Boi vi con thu nhin
xem, mua dông dã qua, cac bông hoa bát dâu nhu no trên thua dât cua con.
Con co thây không? Vuon nho dang trô nhung bông hoa dâu tiên toa ngat
huơng thơm. Dây la Thiên Dang cua Chung Ta, Bâu Troi cua Chung Ta.
Chung Ta së vao Thua Vuon cua Chung Ta dê thu hoach moi hoa
trai. Chung Ta dên Thua Vuon cua Chung Ta va nghi ngơi o giua cac nhân
duc cua con, ma nay nên giông nhu suôi mach, giêng nuoc háng sông,
nhung thung lung mau mõ trông dây cây côi toa huơng thơm, nhung canh
dông co xanh tuơi, nhung vuon nho, nhung ngon dôi trông cây trâm huơng.
Ly do la: long khiêm nhuong lam vui long Chung Ta, tinh thuơng yêu lam

1
Kh 21:6
2

3
Cây trên tr
4
a

50

cho Chung Ta thich thu, su binh an tôn vinh Chung Ta, va niêm hoan dâng
loi tan duơng Chung Ta. Ly do la moi thu hoa trai nay chinh la cac nhân
duc rât lam dep Mát Chung Ta.
Vây con hãy dê cho Thanh Thân Cha dua con vao nêp sông ky
luât, va bây to cho con biêt: nhung loi giao huân tôt chinh la Su Sông. Con
hãy danh chô ngay giua linh hôn con dê Thanh Thân cua Cha dát chân lam
nơi cu ngu cho Ngai tai do, la nơi dã tung co biêt bao cây gai co gai ngôn
ngang. Thanh Thân cua Cha së la Cây Su Sông trong con, va Vuơng Quôc
cua Cha ma con tim thây nho vao Long Nhân Tu cua Cha së huong dân con
dat duoc ban chât thân linh không hu nat, va tiên toi doi sông doi doi.
Vassula con ơi, con thu so sanh con nguoi moi cua con bây gio voi
con nguoi cu cua con ma xem. Con thây không? Con co thây Thanh Thân
cua Cha dã biên dôi thua dât cu cua con thanh thua dât moi nhu thê nao hay
không? Con co thây hat giông cua Ngai sinh hoa kêt trai xum xuê nhu thê
nao hay không? Hơn nua, nêu không co su Hiên Diên cua Ngai, linh hôn
con vân con la thua dât hoang dai, khô can, cán côi nhu thê nao?

- ?

- Con Troi Moi ha? Troi moi thi cung o trong con, khi ma Thanh Thân cua
Cha diêu dông con trong thanh thiên. Thanh Thân cua Cha dông ngu tri voi
Cha trên Ngai Toa cua Cha së toa anh sang trong dêm tôi cua con khac nao
mát troi ruc sang trong bâu troi, boi vi Loi Cha ban cho cac con dê cac con
noi va suy nghi dung theo tu tuong va loi noi ma Cha muôn. Moi su duoc
bây to cân phai to bây cho dung voi Hinh Anh va y tuong cua Cha. Moi su
cac con lam phai giông nhu Chung Ta, boi vi Thân Khi cua Cha, la Cha cac
con së noi trong cac con. Dông thoi ca Vu Tru Moi cua cac con së song
hanh voi Thanh Thân cua Cha nhám chinh phuc cac ngôi sao con lai
1

Danh Cha duoc Vinh Hiên. Con nhung nguoi không tuân giu Lê Luât cua
Cha së bi cuôn lôi di giông nhu chiêc bong thoang qua dê bay vao bong tôi,
va rôi cháng bao gio duoc biêt dên niêm hy vong va su thanh thiên ma Cha
dã danh cho thoi dai cua cua con.
Hõi ban tho, Troi Moi së dên khi ma Thanh Thân cua Cha tu trên
cao, tu trên Tâng Troi Cao nhât duoc tuôn dô xuông cho tât ca cac con.

1


51

Thât dung vây, Cha së goi Thanh Thân cua Cha xuông voi con dê biên dôi
linh hôn con tro thanh môt thiên dang, va trong Thiên Dang Moi nay, Cha
së duoc hiên danh cuc ky cao ca. Ngay dên cac lôi di cua nhung nguoi don
nhân Thanh Thân cua Cha cung duoc uôn cho ngay tháng, nên nhung nơi
tôi tám hay mu mo së duoc soi sang va chuyên thanh sao sang chiêu roi vao
dem tôi cua ho mãi mãi. Cháng bao lâu nua, troi dât nay së qua di, va chi
con vinh quang rang ngoi cua Ngai Toa Cha ngu së toa chiêu trong tât ca
cac con.
Cha la Chua Giêsu, Cha noi cho con biêt ráng: Chinh Cha la Tu Tê
Thuong Phâm tu tâng troi cao nhât kêu goi con hãy tiên lai gân Ngai Toa
Ân Sung cua Cha. Viêc nay nám ngay trong tâm tay cua con. Con hãy dên
voi Cha ma thua huong Vuơng Quôc cua Cha trên Thiên Dang.12 4 ăm 1995

- ?

- Cha-Dây, binh an o cung con, hôm nay con viêt voi Chung Ta
1
chu?

- !

- Chung Ta muôn nhu vây.... Hõi con be mon, nêu nhu con o lai trong
Chung Ta, con së tiên bô rât tôt, nhu vây dôi voi con, con co muôn thuôc vê
Thiên Chua Ba Ngôi Cuc Thanh va phung tho Chung Ta hay không? Phung
tho Chung Ta co nghia la con së vâng loi Chung Ta va tôn vinh Chung Ta.

- !

- Con hãy lam cho nguoi doi biêt Chung Ta cung môt cach thuc ma Chung
Ta dên voi con, rôi con hãy dê cho Chung Ta hat lên Bai Ca Vinh Moi
2
cua
Chung Ta qua môi miêng cua con. Nhung ai chua bi lây nhiêm quyên luc
thê gian së duoc lôi cuôn dên voi Chung Ta trong Nguôn Anh Sang Bât

1

2


52

Diêt cua Chung Ta. Hôm nay, Chung Ta sai con di giông nhu ngon lua
nông chay dê lam cho bung sang lai ngon lua lâp loe trong trai tim môi
nguoi hinh nhu sáp sua tát lim.
o Su Hiên Diên cua Chung Ta qua loi kêu goi nay la: long tha thu.
Su Hiên Diên cua Chung Ta o giua cac con la: long nhân ai va diu hiên, thê
nhung cháng bao lâu nua, Tiêng Noi cua Cha giông nhu tiêng sâm set vang
lên giua cac con.
o Tiêng Noi cua Cha la Tiêng Noi cua Công Chinh. Cha dên dê
thanh tây trai dât. Viêc thanh tây cua Cha së giông nhu cuôc phan xet nho,
va duoc thuc hiên môt cach công báng.

)

- Con hãy noi cho ho nhu thê nay: cho du Cha dich thân dân dát nhiêu
nguoi tro vê voi duc tin qua loi kêu goi cua Cha, trai dât vân tiêp tuc tiêu
hao di vi bao loan, vân heo hon khô cán do han han dâu do. Ly do Mát Cha
trong nhung ngay nay vân không ngung tuôn ra nhung giong lê mau, la boi
vi co nhiêu nguoi trong cac con dã duoc nhin thây Vinh Quang cua Cha,
Long Nhân Tu cua Cha qua su can thiêp dây quyên náng cua Cha trong
nhung nám vua qua, thê ma hôm nay ho vân con dê minh huong chiêu quay
tro lai voi nhung gi ma Cha dã quyêt tâm pha huy.
Cac con dang o dâu vây, sao cac con lai so do tinh gio tinh phut
tiêp xuc voi Cha chu? Su don da ma môt thoi cac con dã tung bênh vuc
Danh Cha va gin giu Danh Cha duoc thanh thiên bây gio o dâu? Cac con la
nhung nguoi sông xa cach Thanh Tâm Cha dã dên voi Cha noi ráng: “con la
nguoi bênh tât,¨ va duoc Cha chua lanh rôi, thê ma tai sao tai cac con vân
con to ra lãnh dam.
Trong nôi sâu muôn cua Cha, Cha lên tiêng kêu goi, thê nhung biêt
bao nhiêu nguoi trong cac con dâu co dêm xia gi toi cac loi canh bao cua
Cha! Cha noi: “Cac con hãy chuyên dat cac Su Diêp cua Cha dên tât ca moi
thanh phô dê ho co thê thay dôi nêp sông cua minh.¨ Thê nhung ngay sau
khi Cha lên tiêng kêu goi, Tiêng Noi cua Cha bi chim ngâp liên vao bong
tôi thê tham dang chiêm cu sán trong cac thanh phô.... cháng lë Cha lai qua
it gia tri duoi con mát cac con nhu thê sao? Chinh Cha dã tho môt tinh thân
sông dông vao cac con, vây Cha lai không co gia tri gi truoc mát cac con
hay sao? Biêt bao nhiêu nguoi trong cac con dã doc di doc lai cac Su Diêp

53

ma không sông theo do, boi vi cac con cua Cha ơi, cac con doc ma không
hiêu.
1

Co luc, trai tim bôc lua cua cac con kêu lên nhung loi chuc tung
Cha, va tiêp theo do, ngon lua ây lai tát lim trong con.
o Cung giông nhu môt nguoi cha to long nhân tu voi con cai minh,
Cha dã dôi xu nhân ai voi cac con, dã mác khai cho tâm hôn cac con Kho
Tang Vô Tân dã tung dâu nhiêu thê hê, nhung duoc danh cho Thoi Dai cua
cac con, la Thoi Dai ma Duc Tin Su va Nhân Thuc bi coi thuong do long
nguôi lanh cua thê gioi. Kho tang cua Cha duoc danh cho ngay viên mãn
cua thoi dai ma cac con dang sông, la thoi ma con nguoi chi biêt vui sông
voi lac thu riêng cua minh hơn la Thiên Chua, la thoi ma nguoi ta dê minh
huong chiêu vê diêu xâu xa hơn la diêu tôt lanh.
Cha dã dô xuông tu Thanh Tâm Cha cho cac con Kho Tang Vô
Tân nay nhu nhung thac nuoc chây toi cac nui dôi qua cac thung lung nhám
biên dôi cac con tro nên manh më trong tinh thuơng yêu, dê sán sang tiên
vao Vuơng Quôc Cha. Cha giông nhu giong suôi mat tuôn chây vao cac khe
suôi, xuyên qua giua cac nui dôi, co mãnh luc lôi cuôn nhung nguoi dang
khat. Trong nhung nám vua qua, Cha dã ban cho cac con tât ca nhung gi ma
trên troi cân ban xuông, vây cac con hãy noi cho Cha biêt: Con diêu khac
hơn phai lam ma Cha dã không lam dê cuu rôi cac con cháng?
Nay cac con cua Cha, ngay tu dâu Cha dã ban cho cac con Lê Luât
cua Cha dê gin giu cac con duoc sông. Cho toi nay, Lê Luât cua Cha it
nguoi tuân giu boi vi cac con không sông trong tinh thuơng yêu cua Thiên
Chua. Bao lâu cac con không con yêu mên Cha trên Troi cua cac con,
không biêt thuơng yêu nguoi dông loai, nên cac con không thê noi duoc
ráng cac con dang tuân giu cac Gioi Rán. Bao lâu diêu ma cac con duoc dây
dô tu dâu không con sông dông nơi cac con, thi cac con vân chua ben rê
trong Cha. Sao cac con lai co thê noi ráng: “Tôi sông trong Chua Giêsu va
sông trong Cha cua tôi.¨ Cháng lë cac con lai không nghe biêt ráng: toan Bô
Lê Luât cua Cha nám gon trong hai Gioi Rán Quan Trong nhât hay sao?
Cha hoi thât cac con diêu nay: “Liêu co ich loi gi khi môt nguoi duoc loi lãi
ca thê gian ma lai mât di hông ân tinh yêu thuơng?¨ Mât di hông ân tinh
thuơng yêu la mât di su hiêu biêt vê Thiên Chua, boi vi bât cu ai không yêu
mên Chua Cha la nguoi pham lôi cac Gioi Rán rôi.

1


54

Cha noi cho cac con biêt, nêu nhu tinh thuơng yêu cua cac con
không sâu sác hơn hiên gio, hoác không tiên triên thêm, cac con cháng bao
gio co thê vao Vuơng Quôc cua Cha dâu. Cac con hãy hoc biêt tôn vinh
Chua Cha va yêu mên Ngai, dê Chua Cha va Cha dát dung nơi cu ngu cua
Chung Ta trong cac con. Cac con hãy uoc mong va khat vong Chua Cha sao
cho doi sông minh tro nên môt loi câu nguyên liên tuc. Nêu nhu cac con noi
ráng cac con tu Thiên Chua ma dên, vây cac con hãy thuơng yêu nhau nhu
chinh Cha yêu thuơng cac con va dê cac con sông môt Su Sông Thât Trong
Thiên Chua.
Cháng lë tâm tri cac con lai không nhân thuc duoc Su Vinh Hiên
cua Cha ma Cha dã tung dây dô cac con trong cac nám thang nay hay sao?
Cháng bao lâu nua, Cha tro lai voi cac con, vi vây cac con dung ca gan noi
ráng: “tôi vân con du da thoi gio dê lam ma!¨ Thôi bây gio cac con hãy dên
ma án nán hôi cai! Hoa trai cua viêc sam hôi la: tinh thuơng yêu. Thê nên
gio dây cac con hãy dên ma hoc cho biêt lam sao dê minh tro thanh nguoi
ngoan ngoãn trong tinh yêu mên dôi voi Chua Cha ngu trên Troi. Cac con
hãy hoc cho biêt lam sao dê không nhung thuơng yêu nguoi dông loai thân
thuơng, ma con thuơng yêu ca cac thu dich cua minh nua. Nêu nhu cac con
co long nhân ai voi ho, thi Cha cac con trên Troi cung to long nhân tu cua
Ngai voi cac con. Trong Nha Cha, chi co tinh thuơng yêu ma thôi.
Cha kêu goi dich danh cac con dê ban cho cac con Niêm Hy Vong.
Cha mo rông Thanh Tâm Cha va ban cho cac con tât ca Cua Cai va Kho
Tang Châu Bau ma Cha dâu kin qua bao nhiêu thê ky. Cha tu trên Ngai Toa
cua Cha dã xuông voi cac con voi Trai Tim Cha câm sán trên Ban Tay Cha
dê trao táng cho cac con tât ca Kho Tang chât chua trong do. Vi vây cac con
së hêt suc ngõ ngang truoc ve Trang Lê Hoan Hao cua Cha khi Cha mo
Miêng ma lên tiêng noi nhám khơi dông tinh thuơng yêu cua cac con, va dê
lam cho cac con thêm phân khoi, Cha dã tho vao cac con huơng trâm thơm
tho hao hang. Trong thuo ban dâu khi ma cac con moi duoc cai hoa, cac con
tu nhiên mo rông tâm hôn minh, va nai xin Cha huong dân cac con voi
chiêc gây Muc Tu cua Cha, va Cha dã lam nhu thê. Cha chán dát môt sô it
oi con chiên con lai trong dan chiên cua Cha. Viêc chông lai tôi lôi cua cac
con không không co tinh canh vên vung. Buoc chân cua cac con cu tiêp tuc
roi xa Thanh Tâm Cha, ma chi biêt mau mán tiên dên hân thu va lua dôi....
Cac con tro nên kho tinh kho chiêu, nên cac bui gai va co gai lam
chêt nghet di tinh yêu nho nhoi dang triên no dã tung la niêm vui cua Cha

55

va tung tôn vinh Cha. Lam sao cac con co thê noi ráng: mát cac con biêt
nhin dên cac Gioi Rán cua Cha, trong khi cac con lai dây dua anh chi em
dông loai cua minh vao thu thach duoc chu? Thân Phu Cha va Cha dã thân
hanh tu trên Troi xuông nhác nho cho cac con biêt mo rông tâm hôn ra ma
don nhân Chung Ta truoc khi Cha xuông thê gian môt cach huu hinh. Cac
con hãy câu nguyên dê vao Ngay Gio ây ma cac con vân chua sán sang,
cung nhu tâm hôn vân con cung coi nhu da. Cac con hãy câu nguyên dê vao
Ngay Gio ây tâm hôn cac con không con trông rông.
Cac con hãy tim dên Duc Minh Vuơng cua cac con báng môt tâm
hôn rông mo, dê cac con cung së duoc chia se Ban Tiêc cua Ngai, do la:
tinh thuơng yêu.28 4, 1995

- Vassula con ơi, con hãy dê cho Cha hat cho con la ban cua Cha nghe bai
thanh ca ma Cha co sán trong Trai Tim cua Cha! Con hãy viêt xuông di:
Hõi dân Cha, hõi cac ban huu cua Cha, nay cac hâu duê cua Cha,
Chua cua cac con së dên nghi ngơi trong tâm hôn cac con. Cac con së duoc
canh tân duoi Su Hiên Diên cua Cha, boi vi Cha quyêt tâm rot tran xuông
cac con nhung bai ca cuu rôi. Cha quyêt tâm qui tu moi dân tôc trên thê gioi
lai dê dây dô ho. Bai Ca Moi Cua Cha duoc viêt lên nhám lam cho Danh
Cha duoc vinh hiên.
Cháng lë cac con lai không nghe thây y nguyên cua Cha la muôn
nhân loai duoc cuu rôi hay sao? Chuơng Trinh Cha cua Cha truoc nay luôn
mãi mãi tôt dep, cung y nguyên cua Cha vân tôn vung tu thoi dai nay qua
thoi dai khac.
Hõi Nha Phuơng Dông, cac con hãy láng nghe! Cac con dung gia
diêc truoc nhung tiêng kêu gao cua Cha nua! Hõi Nha Phuơng Dông yêu
dâu, cac con dang mong cho Uy Quyên cua Cha tu troi cao doai xuông hâu
giai thoat cac con. Vi vây, gio dây Cha noi cho cac con biêt: tu buôi sang
nay dên buôi sang kia, cac con lon manh trên ngai toa cua cac con, boi vi
cac con thây ráng: tu thua dât cua cac con së nây sinh môt Trôi hy vong,
môt Trôi cua công chinh va binh an, dông thoi moi nguoi sông duoi Mai
Nha nay së lan toa su binh an di kháp moi nơi.... Hõi con gai cua Nha

56

Phuơng Dông, con hãy công bô trong hân hoan vui mung nhung Loi Cha,
hãy noi:
“Chua dang dên
tu nơi cu ngu thanh thiên
dê an ui dân Ngai
va tro giup Giao Hôi cua Ngai.¨

- Hôm nay Mát Cha nhin dên môt nguoi mang diêm tôt lamh. Triêu thiên
së duoc trao cho nguoi nay. Chinh nguoi nay xuât hiên tu Man Phuơng
Dông la nguoi biêt tôn vinh Cha... Cac thiên thân cua Cha së xuông câm
trên tay cac dâu ân vuơng triêu, va khoac lên nguoi ây trang phuc va dát lên
ngai toa lam lãnh tu.
Nay Vassula con ơi, con hãy reo vui, vi ngay do sáp sua dên rôi.
Cha sán sang bát tay vao viêc nay, va gio dây Cha dem ngay lê hôi
1
dên voi
con, dê rôi moi diêu bât hanh truoc dây nay duoc thay thê báng niêm vui.
Hõi Nha cua Truyên Thông, cháng lë con lai không nghe thây hay
sao? Sao con không biêt ráng Cha dã doai ban nhung phuc lanh thiên dang
cho Trôi Non cua con? Môt lân nao do, Cha muôn cât nhác con lên tro
thanh môt thu dâu thơm co suc chua lanh cho Nha Cha bên Phuơng Tây, tro
nên môt phuc lanh cho moi quôc gia dân tôc. Hõi Nha Phuơng Dông! Môt
Trôi Non chiên tháng dang trô ra hâu dân dua Nha Cha tro lai thanh môt.
Môi Miêng Cha run lên vi cam dông, va Trai Tim Cha hat mung
truoc nguoi duoc xuc dâu.... ca vuc sâu gâm lên nhu diên khung khi nghe
tiêng buoc chân nguoi ây tiên toi, boi vi Nha Cha së hiêp nhât. Nha Phuơng
Tây va Nha Phuơng Dông së sông hiêp nhât voi nhau, boi vi Danh Cha la
môi liên kêt cua ho. Cha trang phuc cho ho trong hoa binh, trung thuc va
tinh thuơng yêu hoan hao. Danh Moi cua Cha së la dâu ân vuơng triêu giua
hai Nha nay....su viêc nay së xây ra môt it lâu nua thôi, noi theo thoi gian
cua cac con. Vi vây cac con dung noi: “Chua lai chân cho nua¨
Cha dã tung noi voi cac con ráng: voi Tinh Thuơng Yêu ma Cha
danh cho cac con, Cha së nhanh chong thuc hiên Chuơng Trinh cua Cha, va
cung voi Dao Quân, quyêt tâm cha dap Ke Thu
2
cua Cha, cung nhu cha dap
hai Con Thu
3
som hơn du tru truoc dây!

1
.
2
Satan
3
Kh 13:1-18

57

Nay con hãy nên biêt ráng: nhung nguoi câm dâu su pha hoai thuc
su la ba thu thân khi ma quy,
1
chung hop lai thanh thê tam giac, môi hán
dung o môt goc dê diêu hanh lôi keo moi nguoi duơng thê di vao thê gioi
diên rô riêng cua chung. Chung uông mau cac thanh, va mau cua nhung
nguoi lam chung nhân cho Thiên Tinh cua Cha. Cháng lë cac con lai không
thây hay sao? Dê hoan tât cuôc pha hoai cua chung, va dê dat toi duoc thanh
công, chung phai lât dô Ngai Toa Phêrô cung nguoi dang ngôi trên ngai do
xuông. Muc dich cua chung la tiêu diêt Giao Hôi cua Cha.... Thê nhung cac
con dung co so! Cha dã hua ráng “cua âm phu së cháng bao gio duoc mo ra
dê ma chông lai Giao Hôi dâu.¨
2

Qua thât thi viêc nay bây gio dang xây ra rôi. Cac nguoi câm dâu
cuôc pha hoai, nôi danh trong cac báng câp khoa bang, la nhung nguoi diên
rô, va danh gia nhơ nhop cua ho bây gio lan tran kháp trên toan thê gioi. Ho
chinh la nhung nguoi ma Kinh Thanh noi: ho co thê lam duoc nhiêu su la,
3

co kha náng quyên ru toi muoi cây thap cua thê gioi, rôi tu do quyên ru moi
quôc gia dân tôc duoi trân thê. Moi nguoi nhu dang nga theo bua mê cua
ho.... va môt khi dao quân cua ho hoan chinh, ho së truơng huy hiêu
4
cua
minh lên, tiêp theo la chung hiêp luc voi ba thân khi ma quy diên khung, dê
cung nhau gây chiên chông lai Hy Tê Doi Doi cua Cha, do la diêu Kinh
Thanh goi la:
Cuôc chiên vao Ngay Trong Dai
cua Thiên Chua Toan Náng....¨
5


- Ma thuc ra, ngay gio cua su bât chinh trâm trong cung nôi sâu muôn sâu
dâm nay dã xây dên voi cac con rôi, nhung Cha dã danh bai hêt, vi Cha la
Chua trên cac chua, la Vua tên cac vua. Dông thoi ca thiên dang, cung voi
cac thanh, cac tông dô, va cac tiên tri mung vui truoc su bai trân cua
chung.
6

Cha së xuât hiên trên lung con bach mã nhu môt chiên si cua công
chinh,
7
va phan xet thay cho cac thanh, cac tông dô, va cac tiên tri cua Cha
8


1
Kh 16:13-14
2
Mt 16:14
3
2Th 2:9
4

5
Kh 16:14
6
Kh 18:20
7
Kh 19:11

58

Cha
1
nhám chông lai con rông,
2
Con Thu, cac tiên tri gia, tuc la nhom Con
Thu thu hai, cung ba thân khi ma quy diên rô.
3
Thanh guơm cua Cha vung
lên danh tung nguoi môt trong bon chung cho guc xuông.
4
Cac cây thap ma
chung dát dung lên së dô nhao – nghia la tât ca nhung ke di theo hai Con
Thu duoi danh nghia Cac Hoc Gia! Cung giông nhu cát bo di cac gai nhon
gio dây dã dâm vao Thân Thê Cha, ma Cha së cát bo báng cach bung bât
gôc tung cai môt, gom tât ca lai ma quáng vao lua,
5
dôt cho sach. Hơi tho
cua Cha pha ra nghiên ngâu nhung ke con lai nhu lua thiêu dôt vây....
Boi vi không con gi dâu nôi duoi Mát Cha nua, Cha noi cho cac
con biêt ráng: o môi môt quôc gia, Con Thu va dông bon dát dung nên môt
nguoi diêu hanh, chon ra tu trong nhom cua chung. Nguoi nay cô gáng dát
dung quyên uy cua minh xuông cho toi tung ngon co. - Cha luôn o voi cac
con hâu dây dô cho cac con phai hiêu nhu thê nao. Con hãy ghi chep xuông:
Con Thu thu hai, phuc vu Con Thu thu nhât to ra minh co uy quyên sâu
rông qua viêc liên tuc di chuyên cac ngôi sao
6
trên bâu troi cho rơi rung
xuông dât nhu sung vây. Cac con hãy nghe va hãy hiêu: thê luc
7
cua no së
leo lên “tân toi cac dao quân trên troi va muôn lât nhao cac dao quân va cac
ngôi sao xuông dât dê ma cha dap duoi chân minh. Hán con thach thuc ca
uy quyên cua Thai Tu câm dâu dao binh do. Thê rôi chung di dên chô huy
bo Hy Tê Doi Doi cung keo dô nên tang Thanh Diên cua Thai Tu.¨
8

Nhung nguoi nay chi xuât hiên môt lân ma thôi chu cháng con lân
nao nua. Ho phai châm dut su tôn tai cua minh. Cac dao binh trên troi cung
voi cac ngôi sao môt thoi la nhung nguoi thân thiêt cua riêng Cha, thê
nhung gio dây quyêt dinh xa cach Cha va tro nên thuôc ha cua con thu. “Ho
cung môt long môt y dát hêt suc luc cung uy thê cua minh duoi su diêu
dông cua con thu.¨
9
Ho buôn ban Cha hang ngay, va xuc pham Cha trong
Hy Tê Doi Doi cua Cha trong Bi Tich Thanh cua Tinh Thuơng Yêu Thân
Linh cua Cha. Cac con thây chua? Cac con co thây su hôn loan sâu rông
dang xây dên hay không?

1
Kh 18:20
2
Satan
3
(Kh 16:13)
4
Kh 19: 11-21
5
Kh19:20
6
c
7
n
8
Dn 8:10-11
9
Kh 17:13

59

- Vi vây, con hãy dê tiêng noi cua con di dên kháp moi nơi trên trai dât, va
truyên ba Su Diêp cua Cha toi tân cung thê gioi. Con hãy nhân binh an cua
Cha dê lam viêc trong an binh. Con hãy chuc tung Cha vi Cha ban cho con
môt su sông moi cho linh hôn con....

.
.
V .


.
.

,
,

.


hoan ,
,
.
.

,

muôn . Amen.

- Con hãy dên. Cha ban phuc lanh cho con, Cha së tiêp tuc nuôi duõng con
va chám soc con.

1 5, 1995

,

.

60.
,
ngay.


.
:
.
,

.


,
,
ngay
.”


.
?

- Con hãy nuơng tua vao Cha. Cha dang o voi con. Con dung dê cho
nhung chuyên ây lam tâm hôn con nao nung. Cha chiu trach nhiêm vê Giao
Hôi cua Cha, thê nên con cho bao gio thât vong. Hõi Vassula bông hoa cua
Cha, con hãy nho ráng: ngoai Cha, không co ai dây dô con dâu. Cha dã dên
dây dô con, va qua con, Cha dây dô nguoi khac. Cha la Minh Su cua con.
Cha thuơng mên con. Con hãy hoc hoi nơi Chinh Nguôn diu dang. Nay hoc
tro cua Cha, con hãy hoc hoi môt cach vô vu loi, rôi chuyên dat cho nguoi
khac ma không giu lai gi cho minh.
Nay con cua Cha, con hãy nhin xem! Cha hiên danh không so hãi
su cao trong cua loai nguoi. Nêu nhu cac nguoi nay lam quan an ma bo qua
viêc gin giu cac su thanh môt cach thanh thiên, chinh ho së bi xet xu la
nhung nguoi không thanh thiên. Cháng lë cac con lai quên ráng Cha dã bi

61

dôi xu nhu la ke pham thuong, rôi bi xet xu theo tôi danh nay hay sao? Vây
thi tai sao cac con lai ngõ ngang khi cac con bi xet doan la nguoi su dung
ngôn ngu suy dôi va sai trai? Ho dã xet xu Cha theo mâu muc loai nguoi
giông nhu ngay nay ho dang xet xu cac con. Nay con cua Cha, con dung so,
lo tedhal! Vao Ngay Phan Xet, ho së phai run so khi dung truoc Ngai Toa
cua Cha ma biên bach vê tôi lôi minh, tru khi ho biêt sam hôi truoc ngay do.
Su xet doan xet tan nhân cua ho dôi voi cac con thê nao, thi chinh ho cung
së bi doan xet tan nhân nhu thê. Chinh nhung loi ho tô cao së tô cao lai ho.
Vassula con ơi, Cha noi cho con biêt ráng môt ngay nao do, tai
triêu dinh cua Cha vao Ngay Phan Xet, tât ca nhung nguoi dã tô cao con va
chê nhao con së phai hôi tiêc vê viêc dã chôi bo Kho Tang Châu Bau Vô
Tân cua Cha la nơi ma tâm tri ho co thê lãnh hôi duoc Su Khôn Ngoan va
tro nên ban thân thiêt cua Cha. Tinh ban nay së huong dân ho tiên dên ve
dep cua Vuơng Quyên va Rang Ngoi cung voi nêp sông thân mât cua Thiên
Chua. Nhung nguoi tô cao con së nhin con ma thôt lên loi noi nhu Kinh
Thanh viêt: “Dây chinh la nguoi ma chung tôi dã tung môt thoi cuoi nhao,
dã tung la muc tiêu cho thoi châm biêm cua chung tôi. Chung tôi qua dung
la diên rô, vi chung tôi dã coi nêp sông cua nang la môt su diên dai...¨ Con
phân con, hõi con yêu dâu cua cha, con së dôi dâu voi nhung ke dã ap buc
con, va ho së nhân ra ráng ho dã lam cho Chen cua Cha tro nên dáng hơn...
Con hãy o lai voi Cha trong cơn hâp hôi cua Cha. Cha cân dên tinh
thân thiêt cua con. Con hãy câu nguyên va dâng lên Cha nhung loi nhu sau:

“Lây Chua cua con,
xin cho nhung loi tu môi miêng con noi ra
tro nên su tro giup va an ui
cho Thanh Tâm Chua.

“Lây Dâng Cuu Dô cua thê gioi,
sao ho cu dêt di dêt lai ra cac
chuơng trinh chông lai Chua nhiêu lân nhu thê?

“Lây Dâng An ui cac miêu duê cua Chua,
sao Chua cu mãi chât chua vao Minh
cac nôi sâu muôn va buôn phiên nhu vây?


62

“Lây Dâng la ban chi ai cua nhân loai,
tai sao nguoi thân thiêt cua Chua
vân tu chôi Trai Tim dây thuơng tich cua Chua
va con giuơng cao ngon co gây phiên phuc
trong tôi lôi suôt ca doi cua ho nhu thê?

“Cac bâu troi hãy rông mo ma tung hô Vinh Quang Chua
va Tiêng Noi cua Chua dôi vang
toi tân cung trai dât ráng:
cac con hãy tro vê voi Cha, va Cha së ban cho cac con
su sông moi cho linh hôn cac con.`

“Thê nhung lây Dâng Cuu Chuôc cua con,
diêu Chua nhân duoc chi la su nhao cuoi.
Than ôi! Biêt bao nhiêu nguoi chê cuoi
loi kêu goi cua Chua la Dâng An Ui cua con!

“Ôi nguoi Ban cua nhân loai, Dâng Toan Mÿ,
la Nguôn Sang Cuc Ky Thanh Thiên,
Tinh Thuơng Yêu cua Chua lai bi phan bôi,
bi tu chôi va bi thu thach.
Ke thu cua Chua táng lên rât dông
va su tan bao cua ho thi táng lên gâp bôi.

“Lây Chua Chiên hy sinh,
la Dâng bi truy tô boi nhung nguoi tô cao Chua,
bi tân công liên tuc boi nhung nguoi tân công Chua,
vây khi nao thi Chua moi xuât hiên trên bach mã cua Chua
nhu môt Chiên Si cua Công Ly?

- Hõi con cua riêng Cha, con dung bao gio roi khoi Trai Tim Cha. Cac ke
thu cua Cha bach hai con, ma thuc su la chung dang nhám bach hai Cha.
1

Nay con cua Cha ơi, thiên thân cua Cha ơi, Chua Cha sai con di dây di do
nhân danh Chung Ta dê ma chung thuc. Dây la ly do ma Huy Hiêu cua Cha

1
. 9:4-5

63

lai ghi khác trên nguoi con. Con hãy can dam lên! Cha luôn o bên canh con.
Cu kên lên Cha khi con cam thây minh so hãi, va Cha së nâng con dây. Cu
thuc hiên cac buôi hop cua Cha va con dung so. Cha la Dâng luôn can thiêp
vao thoi diêm nguoi ta khung bô con. Thê nên con cu kiên nhân.10 5, 1995

,

” ”,
” ” ”


:
,
.

?
a,

?

,
,
,
Khôn Ngoan
....

,
1


- Con gai ơi, con hãy mo rông trai tim con cho Cha va hãy noi voi Cha moi
su ....

1


64

- ....

- Cha dang láng nghe ....

- ....
.

- Con hãy láng nghe dê ma hiêu: Cha dã dát con ngôi vao ghê cua tiên tri.
Cho nên dôi voi nhung ngay thang con lai cua con trong cuôc sông, con së
noi tiên tri va së phu giup vao cac Chuơng Trinh cua Cha, cung nhu moi su
ma nhung nguoi nay
1
phai chiu dung, - con dung dung do nhu thê con bông
dung tro thanh nguoi goa bua vây ... Con hãy tim dên su tro giup trong Tinh
Thuơng Yêu cua Cha boi vi Cha dang o bên con, con hãy nhân Binh An cua
Cha .... Con së ghi chep nua chu?

- !

- Cha muôn .... Con hãy láng nghe ma viêt xuông di:
Vassula con ơi, Cha nghi gio dây con dã dê y thây cac dôn luy cua
Satan ngay môt vung manh nhu thê nao. Dây la ly do Cha quyêt dinh rut
ngán thoi gian cho mau dên Ngay Gio cua Cha. Con hãy loan bao cho nhân
loai biêt la:
Cha së rut ngán cho mau dên Ngay Gio Cha Tro Lai.

- Co lân cach dây không lâu, Cha dã noi voi con la hãy lam gâp rut
Chuơng Trinh cua Cha, boi vi con dang o vao luc rang dông cua cac biên cô
trong dai. Thê rôi Cha lai noi voi con ráng: cac con sáp sua phai dôi dâu voi
nôi cơ cuc sâu dâm dang dên. Con bây gio Cha noi cho con ráng: hãy dâng
huơng ma câu nguyên môi ngay dê Cha ban cho con ơn tro giup. Con gai
ơi, nôi sâu muôn dang toi, dang ngang nhiên di vao Thanh Diên cua Cha.
Dây la canh tám tôi bât chinh ma Cha dã noi truoc cho con biêt rôi.
Ba nám ruõi dã dên voi cac con. Ngay gio nay dã dên voi cac con tu khi bát
dâu vao mua xuân nám nay. Thê hê cua cac con dang khoi su buoc vao
canh dau buôn, thu thach, do chinh la thoi diêm khung khiêp cua su bât

1
c tiên tri

65

chinh nay. Dây la thoi diêm diêu tan va ghê tom, la thoi gio cua quyên luc
cua bong tôi va cua Con Thu, la thoi diêm ma Satan cuc luc nguyên rua.
Dây chinh la ngay gio ma hán thê së quây nhiêu cac thanh va thiên thân
1

cua Cha. Dây la thoi diêm ma ma quy së sai môt thuôc ha cua minh dên
thay dôi Lê Luât va cac mua phung vu cua Cha. No së xuât hiên va dên voi
cac con, nên Uy Quyên cua Cha cung Ve Rang Ngoi không con o bên canh
cac con nua. No së xuât hiên truoc cac thanh nhu thê Triêu Dinh cua Cha
không co o do, va no ngang nhiên mo Sô Sach.
2
Cac con hinh nhu tuong
ráng Cha dã bo rơi tât ca cac con rôi. No së xuât hiên truoc mát cac con
giông nhu hai Con Thu dang to ra la ke manh thê. Tuy nhiên cung chi duoc
môt thoi gian ngán ngui trong khi cho ngay Cha Tro Lai, boi vi Cha së dên
bât ngo nhu ke trôm...
Cha së dên bât ngo truoc mát cac con dê ma be gây vuơng truong
dôi tra. Trai dât së run so. Voi chi môt cai anh mát nhin cua Cha, Cha së
khiên cho nhom phan loan cua moi quôc gia phai run so. Cha së lam tiêu tan
nhom nay trong Ngon Lua cua Cha, la nhom phan loan tung gây ra tinh
thân phan dao nơi cac con nhu môt bênh dich dê lây lan. Cha së truc xuât
nhung ke phan dao cung ha bê cac ngai toa cua nhung ke dã dôi thay mua
phung vu va truyên Thông cua Cha, cung ha guc cac nguoi danh tron cuôc
doi minh vao viêc dôi nghich chông pha cac Abel
3
cua Cha, cung nhu
nguoi
4
dang chán dát cac Abel nay. Cha së lât dô thê gian, không dê cho
hon da nao con chông trên hon da nao, boi vi Cha thê quyêt dung ngon lua
cua Cha dê ma nghiên ngâu tât ca nhung gi dã lam hoen ô Hinh Anh cua
Cha, va không phai tu Cha ma dên.
o Dã bao nhiêu nám rôi, Cha tung sai cac tông dô moi dên voi cac
con hâu nhác nho cho cac con nho dên Lê Luât cua Cha, cung láng nghe cac
loi canh bao
5
cua Cha. Cac tông dô nay dã tung noi tiên tri tu nhiêu nám
qua, thê ma rât it nguoi biêt láng nghe.... Cha dã sai ho toi nhác cho loai
nguoi nho ma tuân giu Lê Luât cua Cha, va thuc hanh long bac ai cung
thuơng xot dôi voi nhau. Hõi thê hê hôm nay, Cha dã sai ho dên lam Tiêng
Vang cua Cha hâu nhác cho cac con nho lây tinh thuơng bao dap su du, va

1

2

3

4

5


66

hãy thuơng yêu nhau. Thê nhung cho dên nay, tâm hôn cac con vân khep
kin lai va tro nên chai cung hơn bao gio hêt.... Cac con dâu co tuân giu Lê
Luât cua Cha, ma cung cháng lam nhung gi Cha yêu câu. Tâm hôn cac con
vân tiêp tuc muu dô lam cac diêu du chông lai nhau, dông thoi cô châp
không chiu láng nghe theo loi Kêu Goi cua Thân Khi Cha qua cac tông dô
moi tron thoi dai cac con....
Hõi thê hê hôm nay, tu khi cac con lam ra nhung diêu ma Cha ghê
tom nay, cac con không sông trong tinh thuơng yêu va binh an, ma thay vao
do lai la tinh thân phan loan, nên rôi dây cac con së phai nhân cai gi do
xung voi cac viêc cac con lam.... nhung gi ma cac con dã tu tiên lam, thi
nay cac con phai gát lây hê qua...

-
l hay sao?

- Dôi voi Abel, Cha së noi: Cha së lam cho moi nguoi biêt dên Phep Công
Tháng cua Cha. Cac con dung so. Cha biêt rõ tên cac con tung nguoi môt,
va cac con cung biêt Cha. Cac con hãy luôn muu câu hoa binh voi nguoi
khac. Cac con hãy bao dam lam sao dê không co ai bât tuân phuc nguoi
lãnh dao cua minh, hâu tranh bo di tinh thân phan loan manh nha trong long
minh. Cac con hãy tiêp tuc sông trong ân sung cua Cha, va dung dê cho tâm
hôn minh tro nên cung coi. Cha la Niêm Hy Vong cua cac con. Cac con hãy
ben rê trong Cha. Cha së chám soc cho cac con trong khi su bât chinh dang
dâng toi cao dô.
Cha thuơng mên tât ca cac con. Cac con hãy nên môt voi nhau
duoi Danh Nghia Cha.12 5, 1995

:

.”
1


1
Si 36:25

67

.
.

.
.

- Cha la Chua Giêsu, Cha së luôn la su bao vê cho con.
1
Con dung danh
mât Binh An ma Cha dã ban cho con.... Thuc án cua con la lam theo Thanh
Y cua Cha. Qua ân sung, Cha cât nhác con lên la nguoi dua tin cua Cha.
Cung qua ân sung, con së hoan tât công viêc cua con cung voi Cha. Con
dung ngac nhiên vê cach thuc Cha dung dê truyên ba Su Diêp cua Cha. Con
gai ơi, con hãy dê tai ma nghe tiêng Buoc Chân cua Cha. Cha không con xa
cac con mây dâu.
2
Con hãy lam viêc cho Giao Hôi cua Cha. Cha la Chua
Giêsu Kitô dã chuân bi nuoc uông cho cac con, va bô suc cho cac con. Nay
con yêu dâu cua Cha, Cha biêt ráng vuot qua canh sa mac nay qua la khô
cuc cho cac con, thê nhung Cha o voi cac con.....

:)

- Cha la Cha cua con o trên Thiên Dang dây. Cha ban phuc lanh cho con.
Moi loi con noi vê Cha, dêu tôn vinh Cha. Moi tâm hôn duoc chinh phuc
trong khi con noi së giup con thanh hoa.... Moi loi quo trach bât công nhám
vao con, së thanh tây linh hôn con, cang lôi keo con toi gân Cha hơn. Du
cho moi nguoi, kê ca ban be thân thiêt nhât cua con roi bo con, Cha cháng
bao gio bo rơi con... Con la niêm so thich cua Cha. Viêc huong dân con la
niêm vui cho Cha. - Cha dã uy thac cho con công viêc cua Cha, vây con hãy
giông nhu ngon den, con hãy giu gin cho den luôn tháp lên va chiêu sang.
Nay con cua Cha, thoi dai cac con thi tám tôi. Tuy nhiên qua viêc
dung nhung diêu ma Cha giang giai cho con va dây dô con, nhiêu nguoi së
nhin thây Duong Lôi va thây ráng Cha la Nguôn Anh Sang cua ho, cung
hiêu ráng Cha la Nguôn Mach Su Sông cua ho. Nhiêu nguoi duoc lôi keo
va vui huong anh sang ma Cha ban cho ho. Trong anh sang ma Cha dang
toa chiêu trên ho, ho së hoc duoc duy môt Chân Ly. Co nghia la:

1
’ ’
2


68

Cha la Thiên Chua duy nhât hiên huu thuc su, va Chua Giêsu Kitô
la Con Môt cua Cha, la Chua trên cac chua, la Dâng Cuu Thê. Cac giao
huân cua Cha së ban cho moi nguoi su thông biêt hơn vê Loi Cha. Cha dã
noi voi cac con nhung diêu nay dê cho cac con co thê tim thây binh an va
nguôn an ui trong Cha. Con gai Cha ơi, con hãy nho ráng: trong nhung luc
nguy cơ, chinh Cha dã nâng con lên. Cha bao dam voi con ráng: con së di
toi cuôi con duong ma Cha dã vach ra cho con. Cho du con tiêp tuc la dâu
chung cua cac dôi nghich, con së hoan tât su vu cua con cung voi Cha, va
con së tôn vinh Cha....

)

- Pethi mou`
1
cac kê hoach cua Dâng Tôi Cao trong Su Diêp cua Ngai thât
la sâu sác dên nôi së co nhiêu nguoi duoc chua lanh.
Nguoi Con yêu dâu cua Me hiên dang o voi con. Me cung o voi
con. Me dên dê bao dam voi con vê su phu hô cua Me dôi voi con.... con
hãy thêm bô mát tuơi cuoi
2
truoc moi hông ân con nhân duoc.... Con hãy
tiêp tuc lam vui long Thiên Chua qua viêc noi tiên tri, va to bây cho cac dân
nuoc biêt nhung gi ma Ngai mác khai cho con ngõ hâu tât ca nhung ai nghe
con dêu co thê nhân ra Ngai la Dâng Cuu Thê, va la Chua Tinh Yêu...
Con hãy lôi keo moi linh hôn tro vê sông thân mât voi Thiên Chua.
Con hãy lôi cuôn con cai cua Me dên voi Tinh Thuơng Yêu Thân Linh cua
Thiên Chua. Con phân con, con gai cua Me, con hãy sông ngay môt manh
më trong Thân Khi cua Ngai va dung bao gio chan nan. Con hãy truyên ba
Su Diêp cua Ngai nhu hiên gio con dang lam va hãy cu an tâm ráng: Thiên
Chua-luôn-o-cung-con....

:)

- Vassula ban cua tôi ơi, cháng lë ban chua doc ráng: “Cung nhu môt
chang trai tre sáp sua kêt hôn voi môt nang trinh nu, Dâng dã dao tao ban së
kêt duyên voi ban.... dông thoi cung nhu chang rê vui mung voi cô dâu

1

2

. –
.

69

minh thê nao, thi Thiên Chua cua ban cung vui mung vê ban nhu vây.¨
Vassula ban a, ban hãy biêt môt diêu la: môi khi môt linh hôn thuc tinh va
tim thây Thiên Chua, la ca thiên dang dêu vui mung va hân hoan án mung,
Nguoi doi hon ho án mung khi duoc moi du tiêc cuoi thê nao, thiên dang
cung hân hoan mung vui nhu vây.... Tôi muôn noi voi ban ráng: co nhiêu
lân ban dã lam cho niêm vui mung cua Chung Tôi trên thiên dang táng thêm
môi khi ban tu tinh trang hu không cua minh ma tôn vinh Dâng Tôi Cao qua
viêc dem cac linh hôn tro lai yêu mên Thiên Chua... vi vây ban hãy an tâm
dung co so.
Con gio dây, ban hãy viêt xuông diêu dã duoc ghi trên môt tâm
bang va trong môt cuôn sach cach dây lâu rôi, thê nhung vân con la môt
chung tich lâu bên, hâu co thê phuc vu trong thoi gian toi dây: “Dây la môt
nhom nguoi phan loan. Ho la nhung nguoi con dôi tra, nhung nguoi con
không chiu láng nghe theo cac mênh lênh cua Chua Giavê. Ho noi voi
nhung nguoi nhân thi kiên: Không co thân khi nao hêt.` Ho noi voi cac tiên
tri: “Dung noi tiên tri vê chân ly voi chung tôi, ma hãy noi voi chung tôi
nhung diêu lac quan. Hãy dua ra cac viên tuong co tinh cach vui tai, va hãy
roi khoi duong lô chinh ma dung ne sang môt bên lê duong. Hãy dua Dâng
Thanh ra khoi tâm nhin cua chung tôi.`
1
Trong môt thoi gian ngán ngui nua
ma cung rât gân dây thôi, Dâng Thanh së dên nhu môt ngon lua co suc tiêu
diêt lam cho nhung nguoi cao sang ngõ ngang, con nhung nguoi be mon së
hân hoan vui mung vi ho dát niêm hy vong cua minh vao Ngai.
Su cuu rôi dên tu Troi xuông. Vuơng Quyên tu trên cao doai
xuông cach nhân ai dôi voi cac ban. Vi vây bât cu ai láng nghe loi Kêu Goi
cua Ngai va chuân bi tâm hôn báng viêc sam hôi thi giông nhu nguoi co
luơng tri xây nha trên da. Chua la da tang cua cac ban. Tôi la nguoi canh
giu nha
2
cac ban, va Thiên Chua la nên tang cho nha cac ban ....
Hõi ai nu cua Dâng Tôi Cao, bây gio tôi co loi khuyên nhu sau:
ban hãy dê minh ben rê sâu trong Thiên Chua, trong Tinh Thuơng Yêu cua
Ngai. Nhu vây së không co cuôc tân công nao lam cho ban phai run so. Ban
hãy sông kêt hop voi Ba Ngôi Thiên Chua, rôi ban së khiên cho nhung ke tô
cao ban phai run so qua viêc ban chông cu manh më truoc cac cơn cam dô.
Ban hãy o lai trong Ba Ngôi Thiên Chua, thi ban së co dây du suc manh nay

1
Is 30:9-11
2
’. -- .
.”

70

dê chiên dâu cho toi cung. Ban dung bao gio bo cuôc. Ban së lãnh nhân dây
du ơn thanh dên tu uy quyên vinh hiên Thiên Chua hâu chu toan duoc su vu
cua ban. Moi su së duoc hoan tât môt cach rât hai hoa. Ban së biêt chiu
dung moi cơn thu thach môt xach vui tuơi không thê ngo duoc.
Vinh danh Dâng dang dô xuông ban tran dây ân sung cua Ngai, dê
gin giu ban trong Anh Sang cua Ngai, dô xuông Long Nhân Tu cua Ngai,
dê giup ban giu duoc Su Công Chinh cua Ngai, dô xuông Suc Manh cua
Ngai dê giup ban sông theo cac Gioi Rán cua Ngai. Duc Giavê la Dâng
nhân ai va công chinh, dây long thuơng xot dôi voi con cai cua Ngai. Ngai
luôn la Dâng trung tin va chân thât qua moi thoi dai. Ngai rông tay ban phat
moi hông ân cua Ngai, va chia se cac kho Tang châu bau cua Ngai nhám lôi
keo tung linh hôn tro vê voi Trai Tim Ngai.
Cac ban dung so. Duc-Giavê-o-voi-cac-ban.
Thanh Michael:
Tông Lãnh thiên thân cua Thiên Chua la Duc Giavê.


29 5, 1995

– Galilê)

)


.”
:

.
.
h .”

!
,
,

!

71

,
xin
.
.


.


?

?

- Vassula con Cha ơi, con co biêt ráng Mát Cha không bao gio ngung theo
dõi con tu khi con sinh ra hay không? Dâng Tu Huu moi luc
1
(dung nhu
vây!) o voi con, va (dung nhu vây!) ngay ca bây gio!...
2
Nay con a, hãy doc
lên loi nguyên ngán gon
3
, nhu sau:

Chuc tung Danh Chua
Ôi lây Chua la Dâng doai nghe loi con câu nguyên!
Lây Chua cua con, con chuc tung Chua,
la Dâng dã cuu thoat con tu day vuc sâu.
Tu trên cao, Chua dã thuơng doai dên con
va Chua dã ha con xuông thâp
(ngay tu trong cung long me cua con).
4

Chuc tung long Tu Ai cua Chua,
la Dâng dã keo con lên voi Trai Tim Chua
dê cuu rôi con va giai thoat cho con duoc tu do.
Lây Thiên Chua,

1
.
.
2

3,
4


72

Chua la Su cuu rôi cua con, la kho bau cua con,
la anh nhin cua con, va la su sông cua con.
Chua la Dâng háng ngay lam cho linh hôn con duoc hoan vui,
va lam cho trai tim con nhay mung
truoc Su Hiên Diên cua Chua.
Xin cho con vui huong Su Hiên Diên cua Chua gôm:
binh an, trung thuc, tinh thuơng yêu
cung voi môt tinh thân tha thu.
Xin cho tung tho thit cua trai tim con
biêt xung tung Vinh Quang cua Chua voi long yêu mên.
Xin Chua nghe loi con câu nguyên luc nay vi con la
khach vãng lai trong dât nuoc cua Chua
va xin Chua dap loi con.
Amen.

- ....tât ca la thê. Con hãy dê cho cac nguoi khach khac cua Cha cung doc
loi câu nguyên nay. Ho cung la nhung nguoi duoc Cha ban phuc lanh. Tât
ca nhung gi ma Cha muôn do la: thuơng yêu - thuơng yêu - thuơng yêu
Giêsu la Danh Cha, ic.

.)


30 5, 1995

( Bethlehem)

- Vassula con cua Cha ơi, Cha dang o cung con. Tât ca moi diêu Cha cân
do la tinh thuơng yêu.
Con hãy noi cho ho hiêu ráng: tinh thuơng yêu la con duong dân
dên thiên dang. Tinh thuơng yêu chinh phuc cac tâm hôn va mo rông
Vuơng Quôc cua Cha. Tinh Thuơng Yêu la chia khoa tiên toi viêc châm dut
duoc canh Phan Dao nay. Tinh thuơng yêu duoc ban cho con môt cach
nhung không. Cac con hãy câu xin hông ân thuơng yêu nhau, Cha së ban
cho cac con. Chu Dê Tinh Thuơng Yêu duoc ban cho moi quôc gia dân tôc,
va nhung ai muôn nghe thi së duoc nghe.

73

Cac con hãy câu nguyên, câu nguyên, va câu nguyên, nhung ma
câu nguyên voi ca tâm tinh yêu mên. Cac con hãy mo rông tâm hôn minh
ra, va Cha së chua lanh tât ca. Cac con hãy lây tinh bac ai ma dap lai su xâu
xa. Cac con hãy tim lam diêu tôt, thi Dâng Tôt Lanh trên troi së dap loi cac
con, va biên dôi cac con nên giông nhu Chung Ta. Cha biêt moi su, va Cha
quan sat thây moi su. Diêu ma Cha nhin thây nơi thê hê ngay nay thi không
thây giông nhu hinh anh cua Chung Ta. Su ngao man, bao dông, tham lam,
tu cao tu dác, tôi lôi dêu vuot qua su tôi bai cua ma quy, nên cuôc phan loan
nôi lên chông lai Cha va tât ca nhung gi thanh thiên. Moi tôi lôi xâu xa tung
dân linh hôn cac con toi chô hu mât hâu hêt la nhung diêu ma thê hê nay
dang thuc hanh trong doi sông. Moi hinh thuc sai trai dêu la tôi.... Cac con
hãy nguoc mát lên ma chám chu tim kiêm Cha, chu dung biên minh tro nên
nan nhân cua moi ve hao nhoang trân thê, boi vi viêc tôn tho cai ve dep do
së la cán nguyên cua muôn van diêu xâu.
Hõi thê hê hôm nay, bây gio cac con bao che cho su tôi bai cua
minh, tuc la chinh cac con dã tu thêu dêt ra cac chuơng trinh cua Cha tro
nên giông nhu hinh anh con thu, va cung voi no,
1
cac con dang pham dên
môt tôi la
huy bo Hy Tê Doi Doi cua Cha
va thê vao do, cac con dát dung nên
môt diêu ghê tom dôc hai.

- Cháng lë cac con lai không nghe ráng: “Khi nguoi công chính tu bo lë
công chính cua mình, và pham tôi dê do do ma phai chêt, thì së chêt vi diêu
bât chinh ma minh dã sai pham.

Còn nêu nguoi gian ác tu bo diêu du dã
làm, dê thi hanh diêu chính truc công minh, thì së cuu duoc mang sông
mình, boi vi nguoi ây dã thây và tu bo moi tôi phan nghich minh pham, thì
chác chán së duoc sông, ma không phai chêt.¨
2

Mát Cha tuôn chây thanh mau va Hang Lông Mi cua Cha cung bi
cuôn trôi theo di vi khoc nhiêu. Ôi thê hê hôm nay, cac con dã gây nên cho
Cha biêt bao nhiêu nôi sâu muôn, boi vi Thân Chêt dã leo duoc vao nha cac
con, thê ma cac con không nhân ra diêu nay. Co qua it nguoi biêt án nán hôi
cai... Thê nhung hõi thê hê hôm nay, hâu hêt moi nguoi trong cac con
không noi lên diêu ma minh phai noi. Cac con không biêt hôi cai vê nhung

1
ng
2
Ezk 18:26-28

74

diêu tôi bai cua minh ma con noi: “Tôi co lam gi voi doi sông tôi, voi linh
hôn tôi va voi trai tim tôi dâu chu?¨ Chi môt dâu hiêu nho nhât noi nên
viêc án nán hôi cai vê tôi lôi cua cac con, la Cha së tha thu va quên ngay di
tât ca. Phuc cho nguoi nao biêt suy niêm cac Loi Cha, cac loi kêu goi cua
Cha rôi suy nghi voi luơng tri minh, nguoi ây së duoc cuu rôi.
Cha ban phuc lanh cho cac con. Cha ban phuc lanh cho cac con voi
tât ca Trai Tim cua Cha. ic


15 6, 1995


.
,
,
,

,.

.
, con ,

,

.

- Dung nhu thê! Vây con hãy di vao mâu nhiêm cua Trai Tim Cha ma
nhân lây Binh An cua Cha.
Hõi bông hoa, con dung bao gio lây gio ghi chep cua con ma di
lam công viêc khac nhe! Con co ca ngay troi, va Cha së lây lam vui nêu nhu
con dên voi Cha dê suy niêm. Con hãy nho: tinh yêu thi luôn luôn kiên
nhân. Vi vây, con cung hãy kiên nhân. Con dung bo chay truoc Cha nhu

75

con dã lam trong mây ngay vua qua.... tinh yêu, tinh yêu chân chinh së cam
chiu dung cac thu thach, nhung thât bai, va nhiêu diêu khac. Con hãy danh
cho Cha chô uu tiên nhât va trên hêt moi su. Con hãy rao giang Tin Mung
voi tât ca long yêu mên Chua Tinh Yêu, va con hãy tôn vinh Cha. Nay con
cua Cha, con hãy gat bo di nhung gi dân con toi diêu xâu xa, va hãy dân
thân vao tât ca nhung gi tôt dep va thanh thiên, la nhung diêu së dân dát con
dên su sông doi doi. Cha la Dâng Thanh Thiên va Tôt Lanh...
1

o Cha bung chay lên môt khat vong....

- ?

- Cha khat vong nhin thây Giao Hôi Cha hiêp nhât thanh môt voi nhau ....
Con hãy câu nguyên cho hiêp nhât, va dung nghe theo nhung nguoi không
muôn hiêp nhât. Ke Chia Rë luôn tiêp tuc giu ho chia rë voi nhau va gây
hân voi nhau trong tâm tuong. Nhung ai không lam viêc chân tinh, lam viêc
voi hêt ca tâm hôn minh cho hiêp nhât së nghiêm trong lam phiên long dên
Thanh Thân cua Ch . Cha nai xin nhung nguoi dên du hop hãy dua Giao
Hôi Cha tro nên môt voi nhau va khác ghi trong tâm tri nhung loi:

khiêm nhuong va thuơng yêu nhau.

- Long khiêm nhuong va tinh thuơng yêu la chia khoa di dên hiêp nhât.
Không phai tai loi khâu, cung nhu không phai nhung bai diên ván dai dong
ma dân ho di dên hiêp nhât dâu. Cung không phai cu trao cho nhau nhung
loi khen táng nay no la dân Giao Hôi Cha dên hiêp nhât duoc dâu... moi thu
nay lam cho Cha mêt chan lám rôi.... su tan pha va dô nat dã lan vao toi
Thanh Diên cua Cha, nhung loi khen táng ma ho trao cho nhau dê lam gi
chu? Long tôn trong cua ho o dâu?
Cac con hãy cui sâu nguoi xuông, moi co thê thây duoc Thanh Y
cua Cha. Cac con hãy ha giong hán xuông, moi co thê nghe thây On Cuu
Rôi tu trên dinh cao vinh quang dang noi voi cac con. Chinh trong su cai
hoa cua cac con, cac con moi co thê nghe duoc Cha va hiêp nhât duoc Thân
Thê cua Cha. Chinh trong su sang ngoi cua Chân Ly, cac con moi toa
huơng thơm tro lai va së lam cho moi nguoi nhân ra minh la phân tu cua

1

.

76

môt thân thê. Chinh trong tinh thân chia se, cac con moi dân dát moi nguoi
dên gân bên nhau. Do vây, cac con cân phai thay dôi ngay trong tâm hôn
minh, va trô bông hoa hôi cai.
Nêu nhu cac con thuc hiên cac diêu nay, cung rua sach tâm hôn
minh khoi moi tôi lôi, thi trong Ngay Tro Lai cua Cha, Cha së gia táng thêm
cac phuơng tiên han gán va chua lanh cac con cach tron ven. Cha ban cho
cac con tinh thân tháng tiên, la nhân tô së dân nhung nguoi con lai cua loai
nguoi thu tao tro vê sông duoi mai nha cua minh.
Nêu nhu cac con không lam duoc nhu vây, cac con hãy dê Thanh
Thân cua Cha, la Dâng ban Su Sông lôi keo cac con, va Cha së lam cho linh
hôn cac con chuyên hoa thanh thuơng yêu ma thoi dai cac con chua bao gio
nhin thây....
Nay.... con gai ơi, hãy câu nguyên cho nha Phuơng Dông va nha
Phuơng Tây kêt hop lai voi nhau, nhu hai ban tay chum lai trong khi câu
nguyên. Dôi ban tay nhu nhau, trong tu thê thât la dep khi cháp lai dê cung
huong lên troi ma câu nguyên. Mong sao cho hai Ban Tay thuôc vê cung
môt thân thê biêt lam viêc cung voi nhau, dê cung nhau chia se náng luc va
tai nguyên voi nhau.... mong sao dôi Ban Tay ây cung nâng Cha lên, dung
vây.... khi nao nhung Ban Tay cua Nhiêm Thê Cha moi cung nâng Cha lên
trên Ban Tho, va cung câm lây Cha?
1

Nay cac con ơi hãy dên di! Cha không muôn noi nhiêu loi. Ai la
nguoi muôn tro nên lon nhât va tôt nhât trong cac con hãy tro nên tôi to cho
moi nguoi. Cha dang o dây! Cac con hãy nhin vao ban thân minh di! Trong
Trai Tim Cha co nhiêu kho tang châu bau vô tân. Thê nên cac con dung noi
ráng: “O dâu, va o dâu tôi co thê tim ra duoc loi giai dap dây?¨ Cac con hãy
trang bi cho minh kho tang trân quy nay dên tu Thanh Tâm Cha. Rôi cac
con së qui tu lai duoc cac nguoi dã bi huong dân sai lac, va Cha së ngu tri
trên moi nguoi trong cac con, cung hiên tron kho tang châu bau cua Thanh
Tâm Cha cho ca trai dât nay.
o Con phân con, con gai ơi, khi con danh thoi gian cua con cho Cha
la con lam vui long Cha nhiêu lám. Diêu nay lam tôn vinh Cha. Con yêu
mên Cha la lam cho Cha vui mung va duoc vinh danh. Con khat mong Cha
la lam cho Cha say mên. Nhung gi con dâng lên Cha tu trai tim con rôi dây
së duoc bu dáp lai nhu vây tu trên Ngai Toa cua Cha. On thanh cua Cha dô

1
.

77

tran dây xuông cac con, va Ban Tay cua Cha luôn dân dát ban tay cac con...
Cac con hãy nghi ngơi trong Cha. Cha thuơng mên cac con, va Chua Cha
cung thuơng mên cac con vi cac con yêu mên Cha.

- ....

- Cha së chua lanh nhiêu nguoi khac qua cac su diêp nay. Vassula con cua
Cha, con hãy chu toan phân công viêc cua con. Con Cha së hoan tât công
viêc con lam trong Thiên Tinh cua Cha. Con hãy dên, Cha o voi con trong
khi con lam viêc riêng cua con.
1

Cha la Chua Giêsu, Cha thuơng mên con. Con hãy lãnh nhân cac
phuc lanh cua Cha.
16 6, 1995

Trong t ,
.
.

. ,,
xin ,
,

.

,
.

1
....

78

.

?
?
?

,

i
,
,


.

- Binh an o cung con. Cha lây lam vui nghe con noi nhu vây. Tât ca moi su
Cha cân: do la tinh thuơng yêu, chinh tinh thuơng yêu, va chi co tinh
thuơng yêu. Tinh thuơng yêu co thê lam nên moi su. Chinh vi vây con hãy
yêu mên Cha, va hãy tiêp tuc lon manh trong Tinh Yêu Thuơng cua Cha,
nhu thê së không con vêt ty ô nao o lai trong con nua. Chua Tinh Yêu së
xoa sach moi vêt nhơ lôi lâm cua con. Chua Tinh Yêu co thê chua lanh va
sua sai. Chua Tinh Yêu së mang lai hoa trai tôt lanh, loai hoa trai lâu
bên....Nay con cua Cha, cháng lë con lai không nghe biêt ráng bât cu ai biêt
thuơng yêu dêu la nguoi thuôc vê Riêng Cha va biêt dên Cha hay sao?
Cháng lë cac con lai không nghe biêt ráng: vao Ngay Phan Xet, cac con së
bi luân xu dua vao muc dô cac con yêu mên hay sao?
Con dã hoi Cha nhu sau: : “Tai sao co su nao loan nơi loai thu tao
nhu thê ? Tai sao lai co su ô uê nay? Tai sao lai co cuôc nôi dây nhu thê?¨
Nay con yêu dâu cua Cha, dây la man mo dâu cho viêc Cha Tro Lai. Con la
nguoi yêu mên Cha së phai dau khô môt thoi gian ngán nua thôi. Con la
nguoi biêt cui minh truoc uy quyên cua Cha, con së duoc thuong công. Con
la nguoi không lãng quên Dâng Tao Hoa, con së nhin thây Cha trong Vinh
Quang cua Cha.... Viêc Tro Lai cua Cha thi chác chán nhu binh minh dang
lo rang.

79

Con gai oi, con hoi : “Xin Chua cho con biêt diêu gi cân nhât dê
thay dôi.¨ Cha cân tinh yêu mên trung thanh, boi vi tinh yêu mên trung
thanh chinh la diêu lam vui long Cha.

,
,
, ,
,
,
,

.
con
.
x .
B ,
x .

mau mau tan ,
.

- Cha lai muôn nghe con noi nhung diêu trên dây môt lân nua. Hõi bông
hoa, Cha tiêp tuc su dung con. Hõi con rât yêu dâu cua cha, con hãy dên ma
vui thoa nghi ngơi trong Trai Tim Cha. Cha la Chua Giêsu dã nâng nhác
con lên, va thuơng mên con, cung ban phuc lanh cho con.19 6, 1995

- Binh an o cung con .... Con hãy báng bo cac thuơng tich cua Cha trong
Thanh Thân cua Cha. Con hãy luôn tim dên Thanh Thân Cha. Con hãy dên
ma hoc hoi.
Dê gin giu linh hôn cac con tranh khoi bât cu thai dô tôi lôi hay
cơn cam dô, tât ca cac con cung thê, hãy câu xin Thanh Thân Cha, la Dâng

80

Ban Su Sông, coi soc cac con trong thanh thiên, va tro giup cac con lon
manh trong ơn thanh va khôn ngoan dê cac con së không bi lôi cuôn theo
duong lôi sai lac ma hiên nay dang duoc quang ba ngay cang manh trong
Giao Hôi cua Cha.
Cac con hãy câu xin Thân Khi Thông Biêt cua Cha dê cac con
không sa ngã vao nhung sai lac vê Loi Cha, thê nhung cac con co thê nhân
biêt Chung Ta
1
la Dâng cuc Thanh, dông thoi qua viêc biêt vê Chung Ta,
cac con cung biêt vê minh qua su phan anh Chung Ta va trong Hinh Anh
cua Chung Ta. So di Cha moi vua noi “tât ca cac con cung thê¨ boi vi nhiêu
nguoi trong cac con la nhung nguoi ma Cha dã nâng nhác lên rôi, thê ma
vân con sông u ly hoác con sai pham.... Ho ne tranh cac lê luât thanh thiên
ma Cha giao pho cho ho. Ho bo trôn Cha boi vi ho nhuong bô di theo cac
xu huong bôc dông cua minh .... Ho không danh chô uu tiên nhât cho Cha.
2

Ho dát so thich cua ho lên hang dâu, chu không phai so thich cua Cha.
Cac con hãy câu xin Thanh Thân Khôn Ngoan cua Cha giup cac
con biêt lo dên Vuon Nho trên Troi dê linh hôn cac con biêt ham thich hoa
trai trong vuon nay. Cac con hãy dên ma khân nai Thân Khi Khôn Ngoan
cua Cha dên thám viêng cac con dang sông trong canh ngheo kho. Trong
canh ngô kho ngheo cua cac con, Ngai së không bo trôn. Ngai së dôi xu rât
tôt voi cac con, va phu hô cho cac con. Ngai ban phat ơn cua Ngai môt cach
tinh tuyên, nhu vây së giup cho tâm tri cac con chi biêt gán bo voi nhung su
trên Troi ma thôi, cung câu xin Chung Ta
3
nhung diêu thanh thiên va không
hu nat.
Thanh Thân Khôn Ngoan cua Cha së to cho cac con biêt Vuơng
Quôc cua Chung Ta,
4
môt Vuơng Quôc dây tinh thuơng yêu danh cho
nguoi công chinh va thanh thiên. Vi vây cac con dung giông nhu nhung
nguoi lam cho Trai Tim Cha tan nat môi ngay, hoác lam cho Thân Khi cua
Cha sâu muôn không ngot qua viêc tro thanh nguoi phan loan liên tuc,
thanh môt Cain không biêt thuơng xot. Cac con hãy cung cô tâm hôn minh
cho ngay tháng, dê duoc Thanh Thân Khôn Ngoan cua Cha huong dân va
giam hô cac con trong viêc dân dát cac con vao Vuơng Quôc cua Cha, la
nơi dã chuân bi sán cho cac con tu thuo tao thiên lâp dia.

1

2

3
a
4
a

81

Cac con hãy khân xin, va Thanh Thân Thông Hiêu cua Cha së
doai xuông tinh trang hu không cua cac con nhu môt mát troi chiêu roi cac
tia sang co suc chua lanh vao mát cac con. Tât ca nhung gi xem ra tôi tám,
hay vuot trên tâm tri hiêu cua cac con, nay së duoc ven mo ra. Dông thoi
trong tinh trang hu không cua cac con, Thanh Thân Thông Hiêu cua Cha së
dân dát cac con di vao mâu nhiêm cua Chân Ly Thân Linh.
Cac con dung dê Thân Khi cua Cha gáp thây cac con trong tinh
trang chan chuong hay thiêu thiên y. Cac con hãy dê cho Ngai soi sang tâm
tri cac con. Trong su dôi nghich cua tinh trang hu không cua cac con, Thanh
Thân Thông Hiêu cua Cha tro nên moi su ma cac con con thiêu thôn. Trong
vai tro la nguoi Dông Hanh va Ban Thân, Ngai không dâu diêm mâu nhiêm
nao voi cac con, nhung Ngai së ban cho cac con nhung loi giao huân ma
không co tri khôn nao hiêu duoc, vi la nhung diêu vuot trên tri khôn loai
nguoi, nho do cac con ma tiên vao duoc cac diêu kho hiêu thâu, cac diêu bât
diêt, va dat vao tân chiêu sâu cua Thiên Chua.
Vi vây cac con dung bát chuoc cac hoc gia va triêt gia cua thoi dai
cac con. Ho biên minh cho chu thuyêt cua minh theo khuôn mâu duy ly
riêng cua ho. Nguoi pham lam sao co thê mác khai duoc cac diêu dên tu
Thân Khi. Cha co thê ban cho cac con Vuơng Quôc Cha, va Thân Khi cua
Cha co thê huong dân cac con buoc vao Vuơng Quôc Cha. Cac con hãy dên
ma thua huong hông ân co tinh cach lâu bên mãi qua viêc dê cho Thanh
Thân Thông Hiêu cua Cha soi sang tri khôn va thân xac cac con báng Anh
Sang Thân Linh cua Ngai, dê Ngai lam sinh dông linh hôn cac con trong
tinh thân mât ma Chung Ta
1
mong muôn vê cac con o trong Chung Ta.
Nay cac con trai con gai cua Cha, cac con hãy dên voi Chung Ta
trong thâm láng ma nhân lãnh cac hông ân do Chung Ta co thê ban cho cac
con. Danh Chung Ta la Thanh. Cac con dung sông theo chu thuyêt dua vao
tri khôn loai nguoi, boi vi con rán dôc dang lam ô trong cac con. Thay vi
vây, cac con hãy dên voi Chung Ta ma dat lây cac hông ân cua Thân Khi, la
Dâng co thê biên dôi linh hôn cac con dê vao Thiên Dang cua Chung Ta.
Cac con hãy câu xin Chung Ta voi tâm long chân thanh cua minh, thi cac
con së duoc. Cac con hãy nhân thuc ra Chung Ta trong su Thanh Thiên Ba
Ngôi Thiên Chua, va cac con së duoc goi la “con cai cua Chung Ta, con cai
thuôc vê Riêng Chung Ta,¨ boi vi Chung Ta së biên dôi linh hôn cac con tro

1


82

thanh chân dung sông dông vê Su Thanh Thiên cua Chung Ta, môt hinh anh
huu hinh cua Dâng Vô Hinh, môt su lôi cuôn vao cac diêu thanh dã duoc
bây to, giup cac con dat toi ơn cuu rôi ngay tu Thuo ban dâu.
Cac con hãy láng nghe dê ma hiêu: cac con muôn tro nên miêu
duê cua Thanh Thân Khuyên Nhu, va muôn chiêm duoc nuoc thiên dang
phai không? Cac con hãy nhân thuc ra Chung Ta trong su Thanh Thiên Ba
Ngôi Thiên Chua, va cac con së duoc cac thiên thân cua Chung Ta nâng lên
dê kham pha ra Ngai-la-ai. Cac con hãy câu xin ơn duoc khuyên nhu dê lam
diêu tôt moi ngay trong suôt doi sông cua cac con.
Vuơng Quôc duoc chuân bi cho cac con, la nhung nguoi lam diêu
tôt! Cac con hãy hoc hoi dê biêt lây tinh thuơng yêu ma bao lai diêu ac. Cac
con biêt dên cac Gioi Rán va cung biêt ráng cac lê luât va cac loi tiên tri dêu
dua vao hai gioi rán quan trong nhât. Cac con không cân phai la nguoi giâu
co hay hoc thuc thi moi vao duoc Vuơng Quôc cua Cha. Vuơng Quôc cua
Cha së duoc ban cho nhung nguoi co tinh thân ngheo kho va nhung ai kêu
lên ráng: “Lây Chua, xin to long thuơng xot dên con la ke tôi lôi.¨ Vuơng
Quôc cua Chua duoc ban cho cac tre thơ, va nhung nguoi be mon biêt kêu
lên: “Thua Bô!¨
Cac con hãy tim dên Cha, la Chua cua cac con. Cha la Chua Tinh
Yêu. Hõi nhung nguoi khiêm nhuong duoi thê, la nhung nguoi biêt tuân
giu cac Gioi Rán cua Cha, tât ca cac con hãy tim dên Chua Tinh Yêu. Cac
con hãy câu xin Thân Khi Khuyên Nhu cua Cha dê duoc Ngai tro giup biêt
khat mong su trung thuc, khiêm nhuong, trung tin va nhân ai dê cac con
không con bi vâp ngã, không con lam diêu sai trai nua.
Chác chán ráng Thân Khi Khuyên Nhu cua Cha së tro giup cac con
hiêu biêt Lê Luât cua Ngai cung khuyên bao cac con ráng: “Cac con dung
sanh vi ai ngang hang voi Thiên Chua. Cac con hãy phuc vu công viêc cua
nguoi ngay tháng. Cac con nên nâng dõ nguoi bi ap bua. Cac con dung lam
tôn thuơng dên ai, nhung hãy thuơng yêu giup dõ lân nhau. Cac con dung
lam cho nguoi goa bua phai dau khô hay phiên muôn, cung dung to ra khác
nghiêt voi nguoi mô côi. Cac con hãy sông nêp sông tôt lanh, cung dung
giông nhu nguoi xâu xa hay tôi tê huy hoai linh hôn minh qua viêc huy
hoai nguoi mât niêm hy vong. Cac con dung bao gio phan loan chông lai
Thiên Chua cua cac con, nhung hãy cui dâu va quy gôi truoc Thanh Danh
cua Ngai. Con dung bao gio thay thê Hy Lê Doi Doi, ngay ca vi ly do phuc
tung cac vuơng quôc thê gian va cac ve trang lê cua thê gian.¨

83

Cac con hãy canh giac truoc cac loi khuyên nhu nay, rôi cac con së
huu xa toa huơng thơm. Su hanh phuc cua cac con së giông nhu môt giong
sông rë thanh nhiêu suôi nho, loan bao va cô suy nguoi khac tim dên Vuơng
Quôc Thiên Dang cung vinh quang cua Su Thanh Thiên Ba Ngôi Chung Ta,
môt Su Thanh Thiên co thê tô diêm cho tâm tri cac con tro nên tôt dep mãi
mãi báng chinh Ve Rang Ngoi cua Chung Ta.
o Cháng lë Cha lai không co suc manh dê cuu rôi hay sao? Chi báng
môt loi thôi, Cha chuc phuc va cuu rôi duoc rôi. Vi vây con dung noi dôi
voi nguoi không co niêm hy vong. Cha co thê ban cho cac con Thân Khi
Suc Manh cua Cha. Cha không nhung ban cho cac thiên thân cua Cha ma
con ban cho cac con nua. Cac con hãy mo rông tâm hôn ra ma láng nghe.
Cac con hãy xin, thi së duoc ban cho cac con. Cha co thê biên cac con tro
thanh nguoi rao giang Loi Cha va cac Truyên Thông cuc thanh cua Cha
theo kha náng cua cac con qua quyên luc Thanh Thân Suc Manh cua Cha.
Phuc thay cho cac con la nhung nguoi nhân duoc Hông Ân
1
nay cua Cha,
va qua hông ân nay, së nhân duoc suc manh dê tuân giu duc tin trong công
chinh, niêm vui va binh an. Vi vây, cac con dung lâm vao tâm trang vô
vong voi so hãi. Cha noi cho cac con biêt: cac con dung so nhung loi chê
nhao cua nguoi doi, cung dung mât tinh thân truoc nhung loi si nhuc cua
ho, boi vi loai sâu mot së ngâm nhâm ho nhu ngâm nhân cac loai ao quân,
va ngay tu dâu ho dã thông dông voi ma quy rôi. Cha së la Suc Manh cua
cac con, va cac con së không con phai buoc di môt minh. Cha va cac con,
cac con cung Cha së cung nhau vac cac thâp gia duoc ban cho cac con nhám
dê thanh hoa cac con.
Thân Khi Suc Manh cua Cha së phuc suc cho cac con trong Suc
Manh cua Cha dê cac con lam chung nhân cho Chân Ly, cho Dâng Alpha
va Omega voi tât ca long nhiêt thanh va can dam. Thân Khi Suc Manh cua
Cha co thê tro giup con nguoi tháng vuot moi tro ngai xây dên trong doi
sông dã tung can ngán cac con dên voi Cha. Trong quyên luc cua Thân Khi
Cha, cac con së nên giông nhu môt nguoi chiên si dung manh va can
truong. Duoc bô suc voi quyên luc cua Ngai, cac con së cung cô Thanh
Diên cua Cha, chông lai ke Thu, chông lai su xâm pham . Cung giông nhu
mát troi chiêu sang truoc Su Hiên Diên cuc Thanh cua Chung Ta, va cung
giông nhu ngon lua, loi cac con noi ra së bung sang nhu ngon duôc. Cung

1


84

giông nhu luõi guơm co thê cát xe duoc, cac loi tiên tri cua cac con së danh
dô cac vuơng quôc cua thê gian nhao xuông binh dia.
Trong quyên luc cua Thân Khi Cha, cac con chiêm duoc diêu ma
không co ai toi gân duoc, cac con dat duoc diêu không co ai co thê chiêm
duoc. Bât cu diêu gi ma cac con hoan tât dêu to ra su cao trong trong Vinh
Quang Ba Ngôi Chung Ta. Vi vây, cac con dung noi ráng: “O dâu va o dâu
chung con së tim thây duoc dây du quyên luc va suc manh dê tôn vinh
Thiên Chua?¨ Nhung diêu ky diêu cua Cha nám trong Thân Khi, la Dâng
Vô Hinh, nhung tro thanh huu hinh qua cac hanh dông cua Ngai. Dâng
không co ai co thê toi gân duoc ây së diêu dông chung quanh cac con va
bên trong cac con.
Ai la nguoi co thê toan tinh tim hiêu duoc duong lôi hoat dông cua
Thân Khi Cha? Cac con hãy xin Thanh Thân cua Cha ban cho minh Suc
Manh ruc rõ cua Ngai dê mang lai Loi Ich cho Cha, va Cha së không han
chê truyên sang cho cac con dây du suc luc dê cung voi thanh Michael
Tông Lãnh cac thiên thân xông vao chiên trân trong thoi dai cua cac con,
nhám chiên dâu voi su du, voi cac xuc pham, nhung xuyên tac Loi Cha,
cung tôi phan loan chông dôi lai tât ca nhung gi la thanh thiên.
Cac con hãy ha minh xuông ma câu xin Cha ban cho cac con Thân
Khi Suc Manh dê cac con co du suc giơ tay don nhân chen ma Cha së ban
cho cac con. Dây la nhung diêu ma cac con nên câu xin lên tât ca cac Thanh
cua Cha, cung Thiên Chua Ba Ngôi Cuc Thanh. Thê rôi cac con cung phai
thuc hanh su chiu dung trong cuôc chiên vao cac Ngay Trong Dai
1
hâu tro
nên nguoi bênh vuc Chân Ly, va dem moi nguoi tro vê voi su nhân thuc
Chung Ta la Ba Ngôi Cuc Thanh, nhung la Môt Nhu Nhau, hop nhât cung
môt ban thê. Chung Ta së moi goi tung nguoi trong cac con tiên vao mâu
nhiêm cua Su Thông Biêt Chân Thât trong Ba Ngôi Cuc Thanh báng cach
phuc suc cho moi nguoi voi ơn thanh va su thiên mÿ, cung nhu cac y phuc
lê hôi, la nhung trang phuc tranh lê nhât cua Chung Ta gôm co:

o Thiên tinh: phat ra tu Chung Ta hâu dân dát moi nguoi tiên toi Su
sông doi doi.
o Anh Sang: cuc Thanh chiêu vao linh hôn va thân xac moi nguoi dê
sông trong Chung Ta mãi mãi.

1
Kh 16:14

85

o Chân Ly va Tinh Thuơng Yêu: dê biêt Thiên Chua Chân Thât la
Dâng cuc ky Thanh Thiên
o Duc tin: dê chiên tháng thê gian, thu hoach Su Sông Vinh Cuu.

- Hãy dên, hõi cac con la nhung nguoi noi ráng: “Tôi không co thê lãnh
nhân duoc ơn cuu dô, boi vi tôi dã không nhân duoc long sôt mên dê vao
Vuơng Quôc cua Thiên Chua.¨ Vây thi cac con hãy thât long câu xin duoc
Hông Ân Sôt Mên, rôi cac con së duoc ban cho. Cac con hãy noi:

“Kinh lây Chua Thanh Thân, la Dâng ban Su Sông
lây Chua Thanh Thân, la Dâng Cuc Thanh,
xin ban cho con cung duoc
lon manh trong tinh thuơng yêu dê biêt Thiên Chua
cung vao duoc Vuơng Quôc cua Ngai.

“Xin ban cho con Thân Khi Sôt Mên
dê tâm tri con lon manh
trong cac nguyên tác sông cua Cac Thanh,
va cho tu tuong cua con tro thanh tu tuong cua Chua.
Xin cho cac hanh vi tro nên Cac Hoat Dông cua Chua,
la nhung hoat dông hoan toan tinh tuyên va thân linh.

“Lây Thanh Thân cua Long Sôt Mên,
la Ban Huu cua Thiên Chua,
xin dây dô con biêt dat toi hoan thiên,
va kiêm toa duoc moi su thuôc vê con vôn di qua u xâu sa,
dê con co thê dat duoc Su Sông Vinh Cuu.

“Lây Thân Khi Sôt Mên trong phuc suc vô cung lông lây,
xin hãy dên voi con va phuc suc cho tâm tri con
trong tinh tuyên dê con cung co thê
lam dep mát Thiên Chua.

“xin phuc suc cho linh hôn con voi Thân Khi sông dông
dê con phung tho Chua Thanh Thân
voi long tôn vinh va dây ơn thanh.

86

“Xin cho con duoc chêt vi cac nguyên tác sông cua minh.
Xin giup con chêt cho thai dô thiên vi cua con,
thai dô lãnh dam cua con, tinh lơ la cua con,
cung cac tham vong cua con.
Xin Ngai hãy dên phuc hôi lai con trong Su Tinh Tuyên cua Chua.

“Lây Dâng ban phat hoa trai
cua Cây Su Sông, cua Niêm Vui Vinh Cuu,
xin cung ban cho con Thân Khi cua Chua,
dê con tro thanh miêu duê cua Ba Ngôi Thiên Chua
va tro thanh nguoi thua tu
1
Vuơng Quôc cua Chua.
Xin cho miêng luõi con duoc nêm huong diêu tinh tuyên nhât
trong Nguôn Anh Sang cua Thiên Chua Cuc Thanh
va duoc huong dung Chinh Dâng dã noi:
Cha la banh Háng Sông.`

“Lây Thanh Thân cua Su Sông, la Dâng Cuc Thanh,
xin ban cho tâm tri con dat dên nhung diêu hoan thiên
trong Su Tim Hiêu vê Thân Khi Sôt Mên
dê con hoc biêt duoc cach nhân dinh voi long kinh so
dâu la Minh Thanh thât, dâu la Cua Ãn Thât
dâu la Mau Thanh Thât, dâu la Cua Uông Thât
dê con co thê sông trong Chua Cha,
Chua Con, va Chua Thanh Thân,
la Ba Ngôi nhung Môt Chua
hiêp nhât trong môt ban thê.

“Xin Chua cho linh hôn con biêt hoat dông
theo cac y dinh cua Chua,
la nhung y dinh thanh thiên mang lai ơn cuu dô
rât duoc dep Mát cua Chua.
Qua viêc ngu vao linh hôn con,
Thân Khi Sôt Mên së biên dôi con tro nên
nguoi tôi to nhiêt thanh va sung kinh.

1


87

“Lây Sao Sang cua linh hôn con,
xin truyên sang con
long sôt mên Cac Thanh cua Chua,
dê con giu gin Lê Luât cua Chua luôn thanh thiên,
va xin Chua lây long tu ai ma to hiên Chinh Ngai ra
cho linh hôn tôi tê cua con
dê nhác nho con ráng: tinh không thê hu nat
së mang con dên gân Thiên Chua Ba Ngôi,
la Dâng dây Quyên Luc va Vô Cung Thanh Thiên.
Do vây không co diêu hoen ô nao
co thê tim duong len loi vao long con duoc
Amen.¨ ic

- Thân Khi Sôt Mên së huong dân cac con tro nên :

o su mãn nguyên cho long vui thoa Chua Cha,
o mui thơm cua trâm huơng truoc Su Hiên Diên cua Cha,
o bông huê trong vuon cua Cha ,
o niêm kiêu hãnh cua cac thiên thân Cha,
o lê hôi cua niêm hoan vui liên tuc trong Thanh Tâm Cha, va la hinh
anh cua Chinh Cha.

- Con nhât thiêt phai co long mong muôn, va Cha së nâng nhâc linh hôn
dang thuơng cua con lên! Cha không thiêu gi cach dê bây to Quyên Luc cua
Cha va Vuơng Quyên cua Cha.
Cac con hãy dên tim kiêm Cha voi tâm long dơn sơ. Cac con dung
o lai trong tinh trang no nân tôi lôi minh. Cac con hãy xin ơn tha thu, va
Cha së tha thu cho cac con. Cac con hãy câu xin don nhân Thân Khi Kinh
So dê khep cac con vao ky luât hâu gin giu Danh Cha luôn Thanh Thiên.
Cac con hãy dê cho Thân Khi cua Cha phuc suc cho cac con báng
su tôn vinh va kinh so - môt hông ân va kho tang hiêm quy, môt dâu chi yêu
mên va long trung tin. - Cac con hãy hoc biêt cui dâu thâp xuông lam sao dê
moi nguoi co thê nhin thây Cha, hãy hoc biêt ha thâp giong minh xuông thi
cac con moi bát dâu nghe rõ duoc Tiêng Noi cua Cha, moi nhân ra duoc cac
y dinh cua Cha, cac khat vong cua Cha, va Y Muôn cua Cha. Cac con hãy
hoc biêt lam sao chi lên tiêng cât cao nhung loi chuc tung Su Hiên Diên

88

vinh hiên cua Cha ma thôi. Cac con hãy hoc biêt lam sao chi ngâng dâu lên
cao dê tim kiêm Cha cung nhung gi thuôc vê thiên dang ma thôi..... Nhiêu
nguoi co tâm anh huong dã bi ha thâp xuông, boi vi ho không to ra biêt tôn
vinh Cha cung không biêt to long tôn kinh Cha.
Cac con co muôn hiêu nghia “Kinh So Thiên Chua¨ la thê nao
không? Viêc Kinh So Thiên Chua la khoi su cua Khôn Ngoan. Viêc Kinh
So Thiên Chua la vuơng miên cua Khôn Ngoan. Nguoi kinh so Thiên Chua
la nguoi don nhân Cha voi tinh thân ngoan ngoãn, nhân ra Chung Ta la
Dâng Cuc Thanh voi long kinh trong, trung tin, va tôn vinh. Kinh so Cha la
to long khiêm nhuong truoc Su Hiên Diên cua Cha, la nai xin Cha tha thu
cho cac con dê Cha biên dôi cac con tro nên môt ban tho vinh viên ma trên
do Cha dát moi Su Thông Biêt cua Cha, Nguyên Tác cua Cha, va Lê Luât
cua Cha.
Cha së dát vao long Kinh So Thanh Thiên cua cac con: niêm tin
tuong cua Cha, cac kho tang cua Cha, voi nhung loi dây dô am tuong biêu
lô cac mâu nhiêm cua Cha, va nhung diêu bi ân cua Cha. Cha së bây to cac
mâu nhiêm cua Trai Tim Cha, nhung kho tang con ân dâu trong long Kinh
So cua cac con, va rôi cac con së nhân thuc ra ráng Cha la Thiên Chua, la
Dâng ma cac con co thê don nhân: Su Sông Doi Doi, Niêm Vui, va Binh An
Lâu Bên. Cac con së hoc duoc tu Thân Khi Kinh So cua Cha môt diêu, do
la thai dô tuân phuc lam cho Cha say mê, thai dô de chung nhu thê su viêc
co thê xây ra, do la Thai Dô Coi Mo don tiêp Cha vao trai tim cac con va
thuc hiên nhung diêu Cha muôn.
Cha së tiêp nhân su tuân phuc cua cac con trong thai dô Kinh So
Thanh Thiên cua cac con nhu thê nguoi ta don nhân vuơng miên huy hoang
cua triêu dinh. Con vê phân Chung Ta, la Ba Ngôi Thiên Chua, Chung Ta së
phuc suc cho cac con báng Su Thanh Thiên Vô Song cua Chung Ta, dê bât
cu dâu vêt vô ky luât nao con lai trong cac con së phai tan biên di nhu
suơng mu ban mai. Cac con duoc sinh ra va canh tân boi Thân Khi cua Cha,
cac con la nhung nguoi dã môt thoi gây phiên muôn cho Cha, rôi châm dut,
ma nay lai gây phiên thêm nua. Nhiêu nguoi trong sô nguoi chêt së nhin
vao cac con, ma không hiêu ra ráng cac con môt thoi dã chêt ma nay cac
con duoc sông môt nêp sông ma Chung Ta muôn cac con sông trong khôn
ngoan va dây long Kinh So Thanh Thiên.
Cac con hãy nhân thuc ráng Chua Muôn Loai ban ơn thanh voi
long nhân tu cho tât ca nhung ai biêt kinh so Ngai, va kinh so Danh Ngai.

89

Cha së duoc tôn vinh nêu nhu cac con dâng loi chuc tung Danh Cha, la
Dâng Cuc Thanh o kháp moi nơi ma cac con di toi. Nhung lan khoi trâm
huơng
1
cac con dâng lên Cha voi ca tâm long duoi Danh Cha cung giông
nhu lê vât dâng tiên Cha, do chinh la giây phut cac con câu xin hông ân cua
Thân Khi Kinh So cua Cha:
o nhu khi gioi chiên dâu chông lai bao loan
o nhu môt yêu tô nhám dê phong khoi sa ngã, va la vuơng truong
Vuơng Quôc cua Cha.
o nhu su bai phuc Cha, va Cha së thuơng yêu cât nhác cac con lên.
Cac con hãy cui minh xuông dê Cha nâng con lên trong Vong Tay Nhân Ai
cua Cha. Cung giông nhu nguoi nao do bông con tre lên ap vao ma minh,
Cha cung nâng cac con lên nhu vây ma chiêu chuông thuơng mên cac con,
va rôi së không bao gio xa cach cac con nua.
Trong nhung ngay nay, va trong thoi dai cua cac con, Cha dang
phai dôi dâu voi tôi lôi cua nhung nguoi chông cu lai Cha, cung nhu duơng
dâu voi su tôi bai cua nhung nguoi sông dôi tra lua dao. Cha muôn noi voi
cac con: “Cac con dung pham vao tôi kinh khung ma tiên tri Daniel tung
tiên bao.¨ Thê ma cac con vân môt long buoc di theo Tên Dôi Tra. Thoi dai
cua cac con dang thach thuc Quyên Luc cua Cha.
Nhu vây, hõi thê hê hôm nay, boi vi y dinh cua cac con la cha dap
trên Hy Tê Doi Doi cua Cha, va muôn huy bo hy tê nay, nên Cha noi cho
cac con biêt ráng: Cha së dôi xu voi cac con nhu voi hai thanh phô Sodom
va Gomorrah, nhung së con gâp hơn ca trám lân cho xung voi tôi lôi cac
con. - Cac con co thây muoi cây thap ma cac con dã xây nên dê lam Nha
Tro hay không? Thê nhung cac con không bao gio duoc cu ngu trong cac
ngôi thap do, vuơng quôc cua cac con cung dô nat cung voi cac con. Con
nhung viên da quy ma cac con dã luu tru thi sao? Cac con cháng bao gio co
duoc nua, boi vi Cha dang chuyên dat dên diêu nhác nho ráng: ngay tu Ban
Dâu Danh Cha la Danh Cuc Thanh phai duoc tôn vinh va duoc gin giu
Thanh Thiên, dông thoi bôn phân cac con la phai kinh so Cha.
o Hãy dên voi Cha, hõi cac con la nhung nguoi con lâm duong lac
lôi trong canh hoang dai, chua quyêt tâm va con yêu duôi, hãy dên ma xin
bây hông ân Thanh Thân cua Cha, va Cha la Dâng Tao Dung nên troi va
dât, la Ngôi Loi va la Thiên Chua së ban cho cac con tran trê cac hông ân

1
Nhn

90

cua Cha. Cha së ban cho cac con bây hông ân cua Cha dê cuu rôi cac con,
nhám giup cac con tháng hoa ma di vao môt vuon nho xinh tuơi, Cha së dây
dô cac con: su diêu dô va long khôn ngoan, su công chinh va suc manh.
Cac con hãy dên voi Cha, la Dâng Cuc Thanh. Cac con hãy dên,
Cha së dung quyên luc Hơi Tho cua Cha biên dôi cac con tro nên nhung
chiêc guơng trong sang phan chiêu Thiên Tinh cua Chung Ta o nơi cac con
va trong cac con, dê cac con duoc sông mãi mãi trong Chung Ta la Dâng
Cuc Thanh.
Hõi linh hôn
1
con dang vuơng vân voi su bât chinh cua thê gian,
cac con hãy dat lây Binh An va Tinh Thuơng Yêu cua Cha. Cha o cung cac
con. Con con muôn hoat dông cho hoa binh, hiêp nhât, va tinh thuơng yêu
nua hay không?

- ! .

- Nhu vây, con hãy tuân giu cac lê luât cua Cha.... hãy kiên nhân va hãy
nho, hãy nho nhung gi ma Cha dã chiu dung, hãy hai long voi nhung gi Cha
dã ban cho con, va dung doi hoi thêm, hãy tiêp tuc co y thuc trong cac công
viêc cua minh.
Tu khoi dâu Su Diêp cua Cha, Cha dã noi: “cac con hãy báng bo
cac thuơng tich cua Cha voi tinh yêu mên cua cua cac con.¨ Cha bi thuơng
thê tham dên nôi không nhân ra duoc hinh dang. Cac con hãy nguoc mát lên
troi ma nhin xem cac thiên thân cua Cha dang khoc nhu thê nao.... Nay hõi
thê hê hôm nay, cac con dang quat cho cơn thinh nô Thân Phu Cha thêm
bung chay. Cac con dang lam gia táng cơn thinh nô cua Ngai. Cơn Thinh
Nô nay së nôi lên va bung chay thanh nhung ngon lua, va môt khi xây ra
nhu vây, Ngai së dên voi cac con nhu môt ngon lua du dán va dôt chay cac
con thanh ra tro than cung voi xu bât chinh va phan loan cua cac con, voi ca
moi su du ngay nay tra hinh duoi cac diêu tôt.
Thuơng thay cho cac con la nhung nguoi tra hinh gia lam tôi to
cua công chinh
2
dang phuc vu trong Giao Hôi cua Cha, ma thuc ra cháng la
gi khac ngoai danh xung tôi to gia tao, ma thuc su dang phuc vu cac diêu

1

2
.
.
. .

91

luât cua Con Thu. Cha noi cho cac con biêt ráng: nêu cac con không sam
hôi, cac con së xui khiên cho cơn thinh nô Cha cua Cha giang xuông cac
con va së biên thanh cac ngon lua. Cac con bât mãn voi nguoi dang ngôi
trên toa Phêrô, la nguoi duy nhât lên tiêng nhác nho cac con phai liên tuc
gin giu cac Lê Luât cua Cha sao cho luôn thanh thiên, boi vi cac luât lê nay
dêu bât kha xâm pham. Cac con không hai long vê loi ngai kêu goi gin giu
Truyên Thông cua giao hôi, cung yêu mên nêp sông bi tich ThanhThê môi
ngay. Cac con xem ra lo láng khi dê câp dên Giao Hôi Phuơng Dông va
Giao Hôi Phuơng Tây kêt hop voi nhau va cung nhau hiêp nhât.
Hõi thê hê hu hong va vô dao nghia! Cha con phai kiên nhân chiu
dung tinh trang phan loan cua cac con cho toi bao gio? Co diêu Cha noi cho
cac con biêt: bât cu diêu gi cac con so thi diêu do së thanh su thât. Bât cu
diêu gi cac con tu thêu dêt dêu së duoc nhân ra. Giao Hôi cua Cha cuôi
cung së hiêp nhât nên Môt, va Loi Câu Nguyên cua Cha dâng lên Chua Cha
së nên tron. Vây liêu cac con co con kháng kháng giu mãi cac du dinh xâu
xa cua minh nua hay không? Môt ngay kia, cac tôi to cua Con Thu, cung
voi cac tiên tri gia, noi cach khac la phe con thu thu hai, tât ca së ganh chiu
ach náng cua tôi lôi minh, ach náng nay së trâm trong nhu Su Chêt vây.
Cho toi ngay hôm nay, cac con
1
vân con âm thâm nhám vao Toa
Phêrô qua viêc su dung nguoi cua cac con dê dát vao chuc bâc cao dê hoa
trang cho Chân Ly báng chu nghia tu do hay chu thuyêt tuơng tu. Cac con
dang chiêm doat Lê Luât Thanh cua Cha dê rôi pha huy di, nhám chôi bo
Truyên Thông cua Cha. Dây la ly do tai sao Cha cua Cha tuoc bo nhung gi
cac con dang so huu, thiêu chay muoi Ngôi Thap cua cac con, va biên nên
mong cac thap tro nên trơ troi. Moi viên da quy cua cac con hoa ra tan võ,
va chinh cac con cung bi lua thiêu dôt. Tru khi Cha nghe duoc tiêng khoc
than án nán hôi cai cua cac con, moi su nay së xây ra trong môt thoi gian
gân dây, Giao Hôi së phuc hôi.
o Hõi bông hoa, Cha o voi con. Cha së dung truoc mát con va chuc
phuc cho con. Moi cô gáng, moi tiên buoc, tât ca dêu phuc vu cho hiêp nhât,
va dêu duoc chuc phuc boi ca Ba Chung Ta la Chua Cha, chinh Cha, va
Chua Thanh Thân. Con hãy chung to ra diêu nay va noi cho moi nguoi hãy
hoat dông va câu nguyên cho hiêp nhât. Con nhu co ai dên gáp con ma hoi
diêu gi lam cho Cha vui long nhât, thi con cu noi voi ho ráng:

1


92

“Lê hôi chao mung vuơng quôc cua Thiên Chua dên nơi rôi. Vi
vây, cac con hãy sán sang dâng lên Thiên Chua nhung loi nguyên xin cuu
rôi cac linh hôn lâm duong lac lôi. Cac con hãy tu hop lai voi nhau ma câu
nguyên cho Giao Hôi tro nên môt, hãy câu nguyên voi long xac tin, va rôi
Thiên Chua së doai nghe cac con. Thê nhung không ai câu nguyên, án chay,
va hy sinh hãm minh cho vuơng quôc cua Thiên Chua, la Dâng ma ho
không nghe biêt dên, va cung không duoc tra công gâp trám trong doi nay
va doi sau, dê rôi cung không duoc thua huong gia nghiêp la Su Sông Doi
Doi.¨
Con hãy chuyên trao cho ho lơi do va yêu câu ho phai nho nhung
Loi Cha noi trong Kinh Thanh:
1
“boi vi long nguoi ta co dây, thi miêng moi
noi ra. Nguoi tôt thì rút cái tôt tu kho tàng tôt cua mình; ke xâu thì rút cái
xâu tu kho tàng xâu cua minh. Cha noi cho cac con hay: dên Ngày phán xét,
nguoi ta së phai tra loi vê moi diêu vô ich minh dã noi. Vi lë ráng: nho loi
nói cua cac con ma cac con së duoc tráng an, va cung tai loi nói cua cac con
ma cac con së bi kêt án."
o Con hãy phô bây Su Thanh Thiên cua Cha, va hãy háng hai phung
su Cha nhu bây gio. Cha thuơng mên cac con. Cha la Minh Su ma cung la
Nguoi Ban nua, cung con la Dâng duoc trai tim cac con kinh yêu. Cac con
hãy nhân Binh An cua Cha va cac phuc lanh cua Cha.
o Gio dây tât ca chi co vây thôi. Dâng Tu Huu luôn o cung con. Con
hãy dên. Chung ta, Cha con ta? Danh Cha la Giêsu. Con hãy giu gin Danh
Cha luôn thanh thiên.4 7, 1995

(Curitiba, Brazil)

- Vassula con cua Cha, binh an o cung con. Con hãy nho tât ca nhung diêu
gi ma Cha muôn: do la tinh thuơng yêu.
Con hãy noi cho ho biêt hoc hoi dê yêu mên Cha, hoc cach tôn tho
Cha. Cac con co biêt ráng cuôi cung cac con së bi xet doan tuy vao long

1
Mt 12:34-37

93

thuơng yêu cua minh hay không? Nêu nhu cac con dã nêm huong duoc Su
Ngot Ngao cua Cha, thi cac con së biêt dôi xu nhân ai voi nguoi khac. Cac
con hãy mo rông tâm hôn minh ra ma don moi Cha vao, rôi cac con së biêt
dên Cha. Chua Tinh Yêu dang o bên canh con.


7 7, 1995

(Joinville, Brazil)

- Vassula con Cha ơi, Cha la Chua Giêsu, Cha ban cho con Binh An cua
Cha. Không co ai lây mât Binh An nay khoi con duoc!
Con hãy dê y dên cac xung dôt dang nôi lên giua cac con nhám
quây pha su hoa hai ma Cha ban cho cac con, cung suôi nguôn binh an ma
Chuơng Trinh cua Cha dem lai cho cac con. Con gio dây, hãy láng nghe va
hãy coi dây la loi nhán nhu cua Cha: con hãy lam viêc nhu con dã tung
dang lam voi Cha. Công viêc cua Cha duoc thuc hiên trong binh an, hoa
hop va hoan vui. Cha lây lam thich thu khi cam thây tâm hôn con sán sang
va háng say lam vui long Cha. Con hãy buoc theo Cha va hãy dê cho Trai
Tim Cha noi chuyên voi con. Khi Cha noi, con hãy ghi chep xuông cac Loi
Cha noi nhu con thuong lam. Khi con viêt xuông, Cha së ban phuc lanh cho
con cung voi nhung loi con ghi chep. Con hãy yêu mên Cha, va Cha duoc
chuc tung trong tinh yêu mên cua con.

- Con hãy yêu mên Cha va an ui Cha.

- Con hãy yêu mên Cha va con së không bao gio phai chêt.

- Con hãy yêu mên Cha va Cha së hiêp nhât Giao Hôi Cha voi tinh yêu
mên cua con.

- Con hãy yêu mên Cha va vi tinh yêu mên cua con, cơn thinh nô Cha cua
Cha së nguôi xuông.

- Con hãy yêu mên Cha va hãy hiêp thông vao nhung loi câu nguyên cua
hang chu thanh.

94

o Moi diêu Cha mong muôn nơi tât ca cac con la: tinh yêu mên. Moi
diêu Cha cân nơi tât ca cac con la: trai tim cac con. Cha cân trai tim cac con
dê dát dung su hiêp nhât trong tâm hôn cac con. Vassula con cua Cha ơi,
Cha cân nhiêu hy sinh hãm minh dê dem Hai Nguoi Chi
1
tro lai voi nhau.
o Hõi bông hoa, Cha noi cho cac con biêt Cha nhân duoc nhung loi
tôn vinh va chuc tung dând lên Cha trong su vu con thuc hiên tai Brazil. ic


9 7, 1995

– Brazil)

- Giavê la Danh Cha. Con gai ơi, con hãy nghe Tiêng Noi cua Cha: Cha la
Giam Quan cua cac con, la Dâng rât vui o trong cac con. Cac con hãy dê
cho Chung Ta
2
thâm nhuân cac con báng Su Thông Biêt cua Chung Ta dê
Chung Ta dao luyên tât ca cac con. Con hãy dê cho Cha phô bay Chân
Dung Cha cho thê hê hôm nay biêt qua ban tay con. Cha muôn cac con cai
cua Cha biêt dên Cha nhiêu hơn, va hãy ngoi khen Cha cac con o trên Troi.
Cha la Duc Giavê thuơng yêu cac con.31 7, 1995

- Dâng Tu Huu dang o cung con. Vi vây, con hãy dê cho Cha cung voi con
su dung hông ân cua Cha lam sang Danh Cha. Ly do la vi, hõi con cua Cha,
qua hông ân nay Cha së mang nhiêu nguoi tro vê voi Cha. Vi vây, binh an o
cung con! Dung vây! Con së nhân duoc su hôi dap cho diêu con câu xin. -
vê phân Nhât Ban,
3
trong cac ân sung ban cho tât ca cac con, cac con dã
chia se voi nhau quyên luc chua lanh qua cac Su Diêp cua Cha dã ban.
Chinh Cha la nguoi thiêt lâp cac Hiêp Hôi Su Sông Thât Trong
Thiên Chua. Cha câu nguyên lên Chua Cha cho su hiêp luc cua cac con

1

2
a
3
.

95

trong cac Su Diêp ma Cha sáp sua ban ra. Tât ca cac con dêu co chô riêng
trong Trai Tim Cha boi vi tât ca cac con dêu san se va cung bao vê Công
Viêc cua Cha.
Phia Satan, trong cơn ghen tuơng, hán muôn sang sây tât ca cac
con nhu sang lua: dê danh bai cac con. Vi vây, cac con phai vung vang báng
cach câu nguyên nhu môt vu khi cua minh. Cac con hãy sông quang dai va
thân tinh voi nhau, hãy kiên nhân chiu dung lân nhau, hãy bao dung cho
nhau nhu Chua Cha tung bao dung cho thê hê hôm nay, hãy tha thu cho
nhau thât long nhu Cha háng thu tha môi khi cac con xin ơn tha thu.
Cha dã tung canh bao cho cac con biêt ráng: khi lam viêc voi Cha,
chác chán cac con së gáp phai nhiêu kho khán, dây la diêu ma môi nguoi
cac con nhân thây. Vi vây, cac con dung nan long. Cha luôn o voi cac con
bao lâu cac con con trung thanh voi Cha. Nên cac con hãy nuơng tua vao
Cha, Cha së tiêp tuc ban cho cac con suc manh, can dam, va hy vong.
Gio dây cac con hãy nghe Cha va hãy hiêu ráng: Thanh Thân cua
Cha dã minh nhiên goi công trinh nay la “Su Sông Thât Trong Thiên Chua.¨
Thê nhung, co it nguoi trong cac con lai di nghe cac thân khi lua dao ma mo
duong cho bon chung.... Cac con hãy lo láng dên Công Viêc cua Thiên
Chua dã duoc trao pho cho minh, va hãy tranh xa cac tranh luân luôn dân
dên chia rë nay no. Cac con lai không nhin thây diêu do hay sao? Tai sao
cac con không co thê phân biêt cach Ma Quy hoat dông nhu thê nao? Cac
con phai dê long dê tri nhiêu hơn truoc vê ơn ma Thân Khi ban cho, ngõ
hâu cac con không bi cuôn trôi di xa khoi Ân Sung cua Cha. Voi viên anh
nhu thê truoc mát, cac con hãy dung hêt kha náng minh ma lam viêc trong
tinh thân hoa hai, binh an, nhân ai va hiêu biêt.
Hõi cac nguoi ban thân thiêt cua Cha, cac con hãy nho la: dung
lam hu hong Công Viêc cua Chua Thanh Thân báng cach dê minh gây ra co
dip dân dên cac câu chuyên co phuơng hai. Cha noi cho cac con biêt: Cac
con hãy hoan vui trong Thân Khi va hãy tim kiêm duong lôi cua Ngai ma
trong do Ngai së gin giu cac con trong tâm tinh mô mên, doan kêt, va an vui
trong viêc phan anh Tinh Thuơng Yêu cua Ngai.1 8, 1995


96

,
.
.

,
.
.

- Con gai ơi, moi su Cha co dêu la cua con. Cha thuơng mên con. Con
dung bao gio hoai nghi vê Tinh Thuơng Yêu cua Cha. Con hãy yêu mên
Cha, va con së duoc sông. Con hãy sông thanh thiên va hãy câu nguyên
nhiêu hơn nua.
Ma quy cháng ngai ngung gi ma không tân công con, cung nhu
không ngai cam dô con dâu. Vi vây, con hãy tinh tao, va cung dung ngai ghi
chep. Con cho bao gio ngung câu nguyên. Con dung bao gio ngung o bên
Cha.
1
Con Cha thi luôn o voi con, va không bao gio bo rơi con. Thê nhung,
con gai ơi, Cha muôn diêu nay vê phia con do la: trong nhung ngay
2
ma con
cung gia dinh cua con dang sông chung voi nhau, Cha së không doi hoi
nhiêu o nơi con, va Cha cung së không kêu goi con phai viêt nhung su diêp
dai dâu. Cha chi xin con thinh thoang danh cho Cha tinh ban thân thiêt cua
con, tinh yêu mên cua con, su quan tâm cua con dôi voi Cha va dâng lên
Cha môt loi noi nao do dê to ráng con không quên Cha ma thôi.
Dây con thây không? Vassula con ơi, con dung lo so gi dên nhung
nguoi ap buc con, dung lo láng gi dên cac diêu thuôc vê thê gian. Tât ca
nhung diêu nay së mai môt di, thê nhung Tinh Thuơng Yêu cua Cha dôi voi
con së vinh cuu va tôn tai mãi mãi . Hõi con la con chiên cua Cha, thê gian
dã tung ghet Cha nhu dang ghet con bây gio, co diêu la chi co thê gian thôi,
ma thê gian nay së phai mai môt di!
Con hãy dên va hãy o lai bên Cha, va Thanh Mâu cua Cha thuơng
yêu con! Con hãy nhân lây Binh An cua Cha. Chung ta, Cha con ta?16 8, 1995

1

2
.

97

, x
con .
con
.

trong

, .
,
ôi , nh ,
cho con ,
ôi ,
xin .
Cha :

.
T ,
?
,
?

- Cha la Duc Giavê ban phuc lanh cho con. Cha së dôi moi linh hôn con.
Tu nay, Danh Cha duoc khác ghi trong trai tim con. Con hãy láng nghe:
Con gai ơi, Cha dên thám con voi muôn phuc lanh. Nay con gai ơi,
con dã xin su sông, Hõi con lam vui long Cha ơi, Cha la Su Sông, va gio
dây Cha dang o dây voi con. Cha së không bao gio bo rơi con. Vassula con
ơi, con hãy dê cho Cha bao dam voi con ráng: suc manh nguoi doi së cháng
bao gio tháng vuot Chuơng Trinh Cuu Rôi cua Cha dâu.
Cha chinh la Tac Gia cua cuôn sach nay. Mác du cac ke thu cua
con ne tranh anh sang vi ho e ráng minh së bi lô diên, thê nhung ho vân
dang rinh cho cac con trong bong tôi dê ma vô lây cac con. Cac con dung
so, vi Mát Cha háng dõi theo cac con. Së không co nguoi thê gian nao danh
guc duoc con cua Cha. Co diêu chinh xac la: cac con së bi vu không va lam
dung, thê nhung cháng lë cac con lai không nhin thây kêt qua cac công viêc
cua Cha hay sao? Cha muôn noi cho cac con biêt diêu nay dê cho cac con
thêm can dam. Cho du Con Thu cung dông bon cua hán tiêp tuc sán duôi

98

cac con nhu cac tho sán sau tro chơi vân không ngung tim môi, cac con
dung so boi vi chung cháng bao gio dat toi dich dâu. Cung nhu co lân Cha
dã noi: bon chung cô gáng xoa bo cho tât ca cac con biên khoi mát dât nay.
Chung gia táng suc manh gâp dôi, thê nhung cháng co ai trong bon co thê
dông cham dên duoc lãnh thô cua Cha va tai san cua Cha. - Cac con la lãnh
thô cua Cha va tai san cua Cha. - Cha dã sai cac thiên thân cua Cha vây
quanh cac con cho an toan, con Chinh Cha la nguoi canh gac cho cac con.
Con phân cac con, cac con hãy xây dung va vun trông trong viêc
phung su Cha. Phân Cha, Cha së ha guc va lât nhao nhung nguoi tân công
cac con ma chung dã môt thoi tung dã tân công Cha. Con dôi voi cac nguoi
bach hai cac con, cac con hãy câu nguyên cho ho, va hãy to ra nhân ai va
hiên hâu. Cac con hãy thuơng yêu thay vi oan thu.
Su Hiên Diên cua Cha luôn o chung quanh cac con. Cac con o dâu
thi Cha cung o do.6 9, 1994

N , con .
,
con ,

con tuôn .

Ô
thân con,
.
con thôi
,
.
,
,

.

99

, con
,
, ,
.
Thâ
?
?

,
?

,

,
,
....
Khi
.
,
.

.
.
,
.
L l ,

Tinh

.
.
.

.

, on vang ra

100

.


.
.”
1


.... ,
?
.

cho con.

.
,

.”

.

. ...

, .


:
y ,

.” chung quanh con
,
u.

- Dông thoi Cha dã noi: Cha së ban cho con hông ân cua Trai Tim va Linh
Hôn Cha, boi vi Cha la Dâng Thân Linh va Cuc Thanh. Cha la Cha cua con,
va con thuôc vê so huu cua Cha. Phân con, con gai cua Cha ơi, con cung

1
Is 54:5

101

duoc so huu Cha. Cháng lë con lai không biêt ráng: Cha la Dâng Dây On
Phuc va giâu Long Thuơng Xot hay sao?
Con hãy dên, nhung dung hoi: “tai sao moi su nay lai xây dên cho
con?¨ Canh khôn khô cua con dã lôi keo Cha tu thiên dang xuông. Linh hôn
con trong tinh trang kho ma an ui khiên Trai Tim Cha phai khoc thuơng voi
cac thiên thân va cac thanh cua Cha ráng: “Cha phai nhin thây canh tuong
nang cu tiêp tuc nhu thê nay trong bao lâu nua chu?¨ va Cha noi voi con:
“Hõi Paraskevi, con hãy nguoc mát lên ma nhin vao Cha. Cha hua
voi con ráng: Niêm Hy Vong không phai chi ban cho con ma thôi dâu, ma
ban cho tât ca moi nguoi, tuc la nhung ai dang khao khat. Co ai trong cac
con nghe diêu gi giông nhu thê nay chua? Con voi con, hõi Paraskevi, Cha
nhân con vao viêc phung su Cha, biên hoa con tro nên môt Loai Cây. Cac rê
cây cua con së ben sâu trong Vuon cua Cha dê moi la canh cua con luôn
xanh tuơi, va hoa trai cua con duoc ghi khác Danh Cha. Chinh Cha la nguoi
sán soc thua vuon cua con. Cha së tuoi vuon nay báng nuoc tu Nguôn Háng
Sông. Voi vai tro la nguoi Dông Hanh va Ban Huu cua con, Cha së ban cho
con Duc Khôn Ngoan dê dây dô con va nâng con lên dê rôi mai sau con
dam nhiêm viêc chuyên dat cho nhân loai Niêm Hy Vong Hoan Hao nay.
“Con së duoc Cha ren luyên va dao tao trong Triêu Dinh cua Cha.
Dây la ly do con së bi chông dôi trong cuôc hanh trinh cua con. Thê gian së
phi nhô vao mát con, co diêu ho không phi nhô con nhiêu hơn nhu dã nhô
vao Mát Con Cha dâu. Nhung ke phan bôi dang o trên duong con di. Thê
nhung không co ai phan bôi báng Juda. Tiêp dên, con con gáp ca cac thai dô
chôi tu va phan bac, nhung së không co gi nghiêm trong hơn cac phan bac
va chôi tu ma Chinh Con cua Cha dã nhân. Dang tiêc môt diêu la: con së bi
nhiêu nguoi hiêu lâm, nhung con hãy vui lên! Con dung dê minh rơi vao
tâm trang nan chi chan chuong, dung chông cu lai, va cung dung ngoanh
mát lam ngơ. Con hãy cô gáng tu kiêm chê nhu Chinh Con Riêng cua Cha
cung la Dâng Cuu Thê cua con dã tung kiêm chê minh va do cung la diêu
tung gây bât mãn cho tât ca cac môn dê cua Ngai.
“Cha khuyên con dung nhây cam truoc cac loi nhuc ma cua nguoi
doi, cung dung dap tra nhu Con cua Cha dã không dap lai, ma giu thai dô
thinh láng. Trong nhung dau khô nay, Cha së tao nên su Binh An. Trong
canh thông khô cua con, Cha së an ui nguoi không duoc ui an. Cha së dê
cho nhung ke ap buc tiêp tuc ap dao con, va trong khi con nám trong khôn
khô nhu thê, bi cha dap duoi chân nhu thê, Cha së nhom lên tia anh sang

102

trong Giao Hôi, tai sinh giao hôi trong Thân Khi Cuc Thanh cua Cha, bao
boc Giao Hôi dê Giao Hôi tro nên Môt.
Co lë con cam thây long minh qua suc mêt moi, nhung hãy cam
nhân ra Niêm Vui cua Cha trong cuôc chiên tháng nay. On cuu rôi dang o
ngay truoc cua nha cac con rôi.... Con gai ơi, con hãy nga minh vao Tay
Cha cua con. Nay con yêu dâu va diu dang cua Cha, con hãy nâng ach Hiêp
Nhât lên ma vac lên vai cua con. Doc duong, khi nao con mêt nhoc, Cha së
la Nơi Nghi Ngơi duy nhât cua con, la Ban Dông Hanh duy nhât cua con.
Trong nhung khi con bi phan bôi, Cha së la Nguoi Ban duy nhât cua con,
Cha së la Nguôn Mach Thông Biêt duy nhât cua con, Cha së dây dô con vê
nhung diêu thâm sâu cua cac mâu nhiêm Cha, dê cho thê hê nay cung nhu
cac thê hê vê sau së không con phai thiêu thôn. Cha së tiêp tuc lam mua
phuc lanh cua Cha xuông cho cac con, lam mua Manna xuông nuôi duõng
cac con.
“Nay cac con hãy dên va dung dung do ma khiêp so nua. Tinh gân
gui thân mât cua cac con voi Cha dã lôi cuôn duoc Cha khiên cho linh hôn
cac con biêt khat mong Cha. Hõi nha tru tam cua Con Cha, Cha rât thuơng
mên cac con. Cac con hãy yên mên Cha va háng hai phung su Cha. Hõi tro
tan va cat bui nhung lai co môt trai tim va linh hôn, cac con hãy dên ma
ngoi khen Cha. Nay Paraskevi con ơi, dôi nghich voi bong dêm tám tôi cua
con la chinh Cha, Nguôn Anh Sang Không Bao Gio Tát cua Lê Luât, së tro
thanh côt Anh Sang trong cuôc hanh trinh cua con dê huong dân con cung
moi nguoi khac di vao Lê Luât cua Cha.¨
Con phân con,
1
du ráng con dang phai chiên dâu voi tinh trang mu
loa cua minh va mo mâm tim duong di trong nơi hoang dai nay: thiêu thôn
moi su, doi mêt trên manh dât khô ne, hoác ho du con cam thây minh bi
kiêm chê boi tai hoa khung khiêp, thi con cung cu dên voi Cha voi hiên
thân tron ven cua con! Ly do la vi Cha dã vung tâm di nguoc lai Cơn Thinh
Nô Thanh Thiên cua Cha báng cach Chinh Cha tu nhác nho Minh ráng Cha
dã sinh ra con.... thê nên Cha së luôn dung bên canh con o moi nơi ma con
di toi. Con hãy tiêp cân voi Dâng Háng Sông, va Cha së bay to ra long nhân
tu cua Cha dôi voi con, va dây dô cho con biêt ráng: long nhân ai thi manh
më hơn tât ca moi su. Long nhân ai së giup con tranh xa khoi tôi lôi.

1
O
.

103

Cac con hãy dên ma ben rê sâu trong Cha dê Cha cung biên cac
con tro thanh môt Cây lon voi nhiêu canh la xum xuê hoa trai, va co khác
dâu cua Cha trên tung hoa trai cua cac con. Thê rôi nhung ai án hoa trai ây
thi së không con phai doi khat bao gio nua, va cung tu do, cac con së thông
mo tai minh ra ma nghe theo Chân Ly Cuc Thanh. Môt khi cac con dê tâm
hôn minh sông theo Chân Ly, cac con së duoc sông.27 9, 1994

,


, .
, v
.
., con ,
,
.

,
.
,
lên
cho con ,
.

.
Cha con ta
.

104

,

. g
.

,
,
.
, Ch

.


.


, ,


.

- Hõi con la su vui thich cua Cha, con hãy tho phuong Cha. Con dang tiêp
xuc voi Cha, voi Thân Khi Cha, va voi Thân Phu Cha. Con hãy mang Tac
Phâm dây Tinh Thuơng Xot ma Chung Ta ban cho con di dên moi nơi trên
thê gioi cung voi vi linh huong cua con.

-
. .

- Con dung bao gio quan tâm dên nhung gi qua tâm kha náng
1
cua con va
suc manh cua con, boi vi Cha së bô sung cho dây du nhung gi con con thiêu
thôn. Con hãy dâng lên Chung Ta bao nhiêu ma con co thê dâng duoc.
Cháng lë con lai không nhân ra diêu do hay sao?
2
Cho du con la sô không,

1

2


105

nguoi ta vân nhin thây Cha o nơi con.
1
Cha tung dã thanh công trong cơn
sâu muôn cua con. Trong cac thu thach náng nê cua con, Cha tuôn dô xuông
cac tâm hôn dây nhung kho tang châu bau cua Cha. Liêu chung con co
muôn Cha lam nhung viêc
2
nay cho con nêu con không yêu mên Cha? Cha
du dinh tiêp tuc giu lai tâm man che mát con, dê con không con cơ hôi nao
lam phiên long Cha khi con tro nên kiêu hãnh. Dây la phuơng cach Cha
thuong dung dê dôi xu voi cac linh hôn duoc Cha chon lua, nhám uôn nán
cac tâm hôn di vao tinh thân vâng loi va thai dô tu bo minh. Cha la Minh
Vuơng, va Cha cai quan ho, cung huong dân ho tiên toi nêp sông nhân ai
toan thiên dê lam tôn vinh Su Thanh Thiên Thiên Chua Ba Ngôi Cuc Thanh
cua Chung Ta. Dông thoi, nhu co lân Cha dã noi voi cac môn dê xua, thi
nay Cha cung muôn noi cho cac con ráng:
3
“Gio dây cac con biêt duoc diêu
nay, hanh phuc së thuôc vê cac con nêu cac con biêt sông xung theo do.¨
4

Chua Giêsu cua cac con thuơng mên cac con. ic


29 9, 1994

– )

- Con hãy nhân lây Binh An cua Cha. Chinh Cha la Chua Giêsu dây.
Tông Lãnh thiên thân cua Cha muôn to ra lich thiêp voi cac con,
boi vi cac con nho dên Lê Kinh cua Tông Lãnh thiên thân. Ngai thuc su hai
long vê tâm tinh tôt dep cua cac con. ic

)

- Nay hõi ban cua Chua chung ta, tôi la Thanh Michael xin chao ban nhân
Danh Chua chung ta la Dâng Cao Ca. Ban co biêt diêu gi co thê ngán lai
duoc cơn thinh nô cua Thiên Chua Toan Náng hay không?

- ....

1
a Giêsu t . .
2
a Giêsu
3
Jn 13:17
4


106


- Vây thi tôi së noi cho ban biêt. Nay cac linh hôn nho ơi! Dung vây! Cac
linh hôn nho chuyên cân câu nguyên, án chay dên tôi..., nho cac linh hôn
nay, co nhiêu nguoi duoc cuu rôi. Nay Vassula, ban cho bao gio ngung doc
kinh Mân Côi dê xin tôi câu bâu. Hãy dâng loi chuc tung va tôn vinh lên
Thiên Chua vê long nhân nai vô tân cua Ngai.
1
Ban hãy dên, va hãy tin
tuong, dung sa vao chuoc cam dô. Ban thây không? Do la môt diêu không
dang dâu ....
Ban hãy láng nghe va tiêp tuc láng nghe Cha trên Troi cua ban.
Thiên Chua không phai la Dâng Không Thê Toi Gân Duoc. Ai cung co thê
dên duoc voi Ngai. Vây ban hãy thân thua voi Ngai la Bô (Abba) cua ban,
va Ngai së nghe ban. Ba Ngôi Cuc Thanh muôn moi nguoi tiên dên gân, va
di vao vuơng quôc cua troi cao. Phuc thay cho nguoi nao chêt trong ơn
nghia Chua, vi Vuơng Quôc thiên dang la cua ho. Ban hãy kinh so Thiên
Chua va hãy luôn luôn ca tung Ngai. Ban hãy tôn tho Dâng Tao Hoa cua
cac ban va hãy luôn luôn yêu mên Ngai.
Tôi la Thanh Michael, Tông Lãnh cac thiên thân, chuc lanh cho
cac ban truoc thiên nhan cua Ba Ngôi Cuc Thanh, cung truoc cac Thiên
Thân Thanh Thiên cua Cac Ngai.

- Thanh Michael -

Va ngay ca trong khi cac ban lam viêc, cac ban vân co thê tiêp tuc câu
nguyên!
2


2 10, 1995

)

Alleluia! :
!
!
i!
1


1
,
”.
2
Tôi i n .

107


.
,
.
2


- Cha la Chua Giêsu. Cha ban cho con Binh An cua Cha. Con hãy dên va
câu nguyên voi Cha. Con hãy noi:

Lây Thiên Hoang co tu thuo ban dâu,
xin nghe loi con câu khân.
Linh hôn con, trai tim con dang khat mong Chua,
anh mát con mong moi duoc nhin thây Chua.
Con không hê luu tâm dên nguoi nao khac,
boi vi dâu co thân minh nao
co thê sanh vi duoc voi Chua.
Không co gi cao trong hơn Chua,
vi duy co minh Chua la Dâng cao ca ky diêu.
Vi vây, xin Chua qui tu moi dân moi nuoc lai
dê moi nguoi cung dâng loi cam ta va ca ngoi
Thanh Danh Chua
chung quanh môt Nha Tam duy nhât.
Xin cho ho cung voi nhau hiên dâng Hy Tê cua Chua
lên Cha trên Troi cua chung con,
voi cung môt tiêng noi va cung môt Thân Khi.
Chua la Dâng Ban Mênh cua linh hôn chung con,
la Dâng hung dung vô ngân, quyên luc vô song,
xin cho cac loai thu tao cua Chua
phung su Chua trong Ba Ngôi Cuc Thanh.
Xin ban cho chung con ơn phuc nay. Amen.

- Gio dây con hãy dên. voi quyên luc cua Thanh Thân Cha, Cha së sai
thiên thân Daniel, la thiên thân ban mênh cua con dên voi con. ic
:)


1
Tv 148:1-2
2
Tv 148:5

108

- Tôi la thiên thân Daniel xin
chuc phuc cho ban. Hõi ban la
dâu chi cua Hiêp Nhât,
1
ban hãy
sông trung thanh voi Chua. Ban
hãy sông lon manh trong Ngai,
chu dung theo nguoi nao khac.
Duy chi co minh Duc Giavê la
Dâng tôt lanh. Ban hãy câu
nguyên dê duoc manh suc, ngõ
hâu sông trong Chua, ban së
lãnh duoc suc manh ma phuc
hôi lai Nha cua Ngai va hoan
thanh duoc su vu cua ban.
Tôi luôn canh phong
cho ban va së huong dân ban
mãi mãi.
Daniel
thiên thân cua ban.
Daniel

6 10, 1995

a con,

.
!.

o ,
cao sang
,


, .

1
’ . ’


109


o
.
.
.

.

o
,
.

,
,.
?

o ,
,
?
, ,
.

?

?

, !

,
cho .

!

110


o ,

.
.
.

,

.

con ?

o ,
?
?
?
?
,
..

.

o ,
,
,
,
.

....
.


111

.

.

,
lên ,

.

- Cha
1
së dô xuông con cung nhu bât cu ai khat khao Cha tran dây Anh
Sang Cuc Thanh cua Cha. Dê cuu rôi con va mang con tro vê Nha Cha cua
con, Cha së thôi dây vao tâm tri con Hơi Tho cua Cha. Con vân chua ben rê
sâu dâm, nhung con coi Cha la nguoi Ban thân thiêt nhât cua con, la Dâng
gin giu con khoi bi bât rê. Nay con yêu dâu, khi con buoc di, Cha së la
Nguoi Huong Dân duy nhât cua con. Khi con nám ngu, Cha së la Nguoi dê
mát trông chung con môt cach trung thanh. Khi con thuc giâc, Cha së la
Nguoi Ban Dông Hanh vui tinh cua con.

-
2
Binh an o cung con. Co lë nao con lai không doc thây ráng: “Con dung
tu chôi long bac ai voi nguoi dên xin con giup dõ, nêu nhu diêu nay nám
trong kha náng cua con.¨
3
Vi vây, Cha muôn noi: “Hõi Vassiliki, la nguoi
ma Thân Khi Cha keo lên voi Cha trong môt cuôc kêt duyên, la nguoi ma
Cha tung nuôi duõng, con së vui huong hông ân cua Cha, con së vui huong
Su Hiên Diên cua Cha.¨ Con gai ơi, do la ly do Cha dên gáp con, va Cha
noi cho con biêt ráng: Cha báng long duoc dôi xu nhu con tre moi cai sua,
va niêm hoa vui cua Cha duoc hoan toan. Con hãy sông trung tin voi Cha,
hãy nho con la Tân Nuong cua Cha, nên con phai noi guơng bát chuoc Duc
Lang Quân cua con, du la ca viêc don nhân diêu kiên cua nguoi nô lê....
Con gai ơi, Danh Cha bi xuc pham ca ngay dêm. Cha bi chinh cac
con trai con gai riêng cua Cha gây nên cac thuơng tich nay. - Cha bi bach
hai - Vây con hãy chia se cac dau khô cua Cha. Cha ha minh xuông nai ni
xin tinh thuơng yêu cua cac con. Cha ha minh xuông nai ni xin long quang

1

2
Gi
3
Pr. 3:27

112

dai cua cac con. Cac con hãy chia se trong cac dau khô cua Cha. Dêm nay
co nhiêu linh hôn lam nan nhân voi Cha ganh bot ganh náng cho Cha....

- !

- Con dung thuơng khoc cho Cha, ma khoc thuơng cho thê hê nay.... Cha
thuơng mên cac con dên diên dai. Cha muôn tro lai dôi Calvariô bât cu khi
nao, nêu viêc nay co thê cuu thoat cac con ra khoi Cuôc Phan Dao nay. Cha
cân dên long quang dai, tinh âm ap, nhu môt minh chung cua yêu thuơng ....
Con gai ơi, Cha noi cho con biêt la: Cha không hê hôi tiêc vê viêc
Cha dên voi cac con. Thât dung vây, Cha dã nhin thây thê hê hôm nay sa sut
va thiêu thôn nhu thê nao rôi. Thanh Tâm Cha khiên cho Cha dau don vuot
trên ca su tuong tuong cua loai nguoi. Vassula con cua Cha ơi, dây la ly do
Cha muôn con hãy quat cho bay hêt vao lua tât ca nhung gi ma Cha dã ban
cho con. Moi kho tang cua Cha dêu la dê phân phat di.
Con duoc uy thac trông coi Kho Tang Vô Tân ma Cha dê danh cho
thoi dai cua cac con. Vây con hãy phân phat voi su tro giup cua Thanh Thân
cua Cha. Ngai la Dâng cuu rôi con va cung cuu rôi cac nguoi khac nua.
Chen cua con va Thuc Uông cua con to bây Long Thuơng Xot cua
Cha cho nhiêu nguoi trong cac con, boi vi Cha co y dinh tu hop cac con lai
nhu qui tu cac con chiên, hâu bây to cho tât ca cac con biêt chô nghi ngơi
cua minh. Theo loi cac con câu xin, Cha co y dinh goi Thanh Thân Cha tu
Troi cao xuông voi cac con dê chiêu môt tia anh sang vao bong tôi cua cac
con. Hãy dên, hõi cac con la nhung nguoi biêt khat khao Cha va duoc nuôi
duõng báng Loi Cha. Loi Cha thi phong phu va linh hôn cac con së mác lây
ve lông lây cua Cha. Chua Tinh Yêu dang o voi con bây gio va mãi mãi.

- , xin .

- Cha së dát dê Binh An trong trai tim cua ho, va On Cuu Rôi trong linh
hôn ho nua, nêu nhu Cha nghe thây tiêng khoc than án nán hôi cai.... Cac
con hãy sam hôi, va cac con së nhân lãnh hoa trai cua ơn tha thu. Cac con
hãy thu tha, va cac con së nhân duoc tinh thuơng yêu va binh an. Cac con
hãy dên va án nán hôi cai..... Cơn thinh nô Cha cua Cha dã nhom thanh môt
Anh Lua thiêu dôt hêt ca thê gian!

113

Con gai ơi, con thây do, thê hê nay toan tinh vi pham môt diêu ghê
tom ma tiên tri cua Cha la Daniel dã noi toi. Ho lam môt su viêc thât la kinh
khung. Lam sao ma Thân Phu Cha lai không nôi giân duoc chu? Thân Phu
Cha không thê chiu dung duoc khi nhin thây Con Minh bi cha dap duoi
chân, bi xô nga xuông dât, va Thanh Michael cung vây. - Thanh Michael
cung cac dao binh duoi quyên së vung dây - Con Thu ngay nay dang thach
thuc Troi cao, va thach thuc ca Quyên Luc cua Cha.
Dây la ly do tai sao Thân Phu Cha së thiêu dôt cac tôi lôi cua thê
hê nay báng Lua. Ngon Lua nay së dô xuông vao luc ma ho không ngo toi.
Theo loi noi tu môi miêng cua Cha, cung voi mênh lênh tu Thân Phu Cha,
troi dât hiên tai phai chiu sô phân bi thiêu dôt báng lua. Cac con dã duoc
canh bao rât nhiêu lân, nhung dê thay vao loi canh bao, cac con dã dua ra
loi hám doa.... lai con dê minh lân at boi su yêu duôi cua minh....
1
Cha noi
cho cac con nhu Loi Kinh Thanh dã noi: “Phuc thay cho nguoi nao duoc
tha thu hêt tôi khiên, moi tôi lôi cua ho duoc xoa sach. Phuc thay cho nguoi
nao duoc tây sach tôi lôi, va cung phuc thay cho nguoi nao ma Chua thây
không co tôi lôi¨
2
vao Ngay Gio Cha dên.
Con gai ơi, con hãy câu nguyên cho thê hê cac con. Con hãy bên
vung, va Cha së dem dên cho con Niêm Hy Vong. Cha ban phuc lanh cho
con. ic.

13 10, 1995

- ?

- Cha-Dây. Con hãy dê cho Cha su dung môi miêng cua con. Cha së nhác
nho cho ho nho dên Tinh Thuơng Yêu cua Cha. Nay con la nguoi trân quy
cua Cha, con hãy noi voi vi linh huong cua con ráng:
Vi Cha Tu Nguyên hiên mang sông cua Cha, nên cac môn dê cua
Cha cam thây bi xuc pham. Cha hy sinh mang sông minh theo Y Riêng cua
Cha, nhung ho thi không thây ráng Cha co thê lây lai Su Sông cua Cha. Cha
tu dê cho Cha bi ap chê vi loi ich cac con chiên cua Cha.... Cha dã noi cho
cac con biêt diêu nay dê su hiêu biêt cua cac con duoc tron ven.
3


1

2
Rm 4:7-8; Tv 32:1-2
3


114

Nhu con dã biêt dây, Cha dã nuôi duõng Vassula dê nơi nang Cha
co thê duoc tôn vinh. Cung nhu truoc nang Cha dã sai nhiêu nguoi khac dên
voi thê gian, va gio dây thi Cha sai nang dên voi thê gian dang dám chim
trong bât chinh. Cuôc hanh trinh cua nang së không dê dang gi,
1
boi vi Chua
Cha muôn nhu vây vi vinh quang cao ca nhât cua Ngai. Con hãy trông nom
nang cung voi anh mát nhu Cha trông chung nang. Mong su kêt hop cua
con dat dên hoan thiên nhu Cha háng uoc vong nơi con. Con dung dê su kêt
hop nay ran nut. Cac con hãy thuơng yêu nhau nhu Cha thuơng yêu cac
con. Nay nguoi ban cua Cha, con dung to ra ha khác duoi bât cu hinh thuc
nao, vi diêu nay lam phiên long Thanh Thân cua Cha. Cha la Dâng nhân
hâu, va su giao huân cua Cha cung diu dang. Cac con hãy tiêp tuc du hanh
cung voi nhau qua cac quôc gia ma Cha dã chon.
o Cha luôn o voi cac con. Cac con hãy bên chi trong tinh thuơng yêu
va thanh thiên. Cac con hãy dê cho cac con cai Cha vui huong anh sang ma
Cha ban cho ho qua cac Su Diêp nay. Nay ban cua Cha, cac con hãy tiêp tuc
lam vinh danh Chung Ta trong su Thanh Thiên Cuc Thanh cua Ba Ngôi
Chung Ta, cung tôn kinh Trai Tim Ven Sach cua Thanh Mâu cac con. Cha
noi cho cac con biêt trong su chân thât tron ven ráng: cac con hãy bát tay
vao hoat dông ngay voi cac Su Diêp trong nguôn Thanh Thiên Cuc Thanh
cua Ba Ngôi Chung Ta, va hãy hoan tât công viêc cua cac con. Cac con hãy
nuơng tua vao Cha va hãy câu xin Thanh Thân Cha tro giup cac con hoan
tât công viêc ma cac con dã khoi su.
2

Cha ban phuc lanh cho cac con. Cha dang o cung cac con. ic.


17 10, 1995

,
.
.
:
,
.
,

1

2


115

.
.
.
Ôi ,
,

,
.


.


v . Amen.

- Cha la Chua Giêsu ban phuc lanh cho con.
Con hãy nám lây Ban Tay Quyên Náng cua Cha, Cha së dân dát
con di. Viêc dân dát con di va tro nên Nguoi Dông Hanh Thanh Thiên cua
con trong cuôc hanh trinh suôt doi con, do la niêm vui liên tuc cua Cha. Con
thây không? Cha dã ban cho con tâm hôn tu do. Qua Thân Khi cua Cha con
dat duoc tu do. Qua Lua thanh luyên cua Ngai, con duoc thanh tây sach
trong. Thân Khi Cha o dâu, o do co tu do, boi vi o do co su canh tân, co
cuôc biên hinh truoc su Hiên Diên cua Thân Khi. Su tai sinh cua cac con
không phai do tu hat giông pham tuc chêt choc, ma do tu Thân Khi Cha.
Hõi Niêm-Vui-cua-Thanh-Tâm-Cha, con hãy dê cho Cha su dung con nhu
chiêc luoi dê Cha chai nhiêu tâm hôn tro vê sông trong su tu do nay.
Con hãy yêu mên Cha va hãy an ui Cha. Cha dang o cung con. Con
hãy tôn vinh Cha, va hãy chuc tung Thanh Danh Cuc Thanh cua Cha25 10, 1995

- Binh an o cung con! Cha dang o cung con. Con thu xem co bao nhiêu
diêu tiên bao truoc dã duoc thuc hiên?

116

Hõi bông-hoa-cua-Thanh-Tâm-Cha, hõi-anh-lua-cua-Mát-Cha, su
vu cua con chi duoc hoan tât khi ma Cha cho phep ho dong dinh con. Con
gio dây, con hãy du hanh qua môt con duong ghô ghê, nhung luôn co Cha o
bên canh con. Con hãy can dam lên, va dung danh mât Binh An ma Cha dã
ban cho con. Cha dã noi cho con ráng: Chua Cha vë ra cho con duong di
giông nhu cua Cha. Diêu ma Cha phai cam chiu thi con cung phai cam long
ma chiu. Co diêu la moi su dêu tuy thuôc vao muc dô suc luc cua con.
Nhu con dã thây, hôm nay con dã bi môt trong Nhung Nguoi Thân
Thiêt cua Cha ban di. Hõi con la nguoi trân quy cua Cha, dân tôc cua con dã
phan bôi giong mau vô tôi.... con bi môt nguoi thân thiêt cua con
1
dem trao
nôp cho nguoi Roma dê ho kêt an con, va rôi.... con hãy chiu dong dinh.
Vassula con ơi, chinh con giu láng thinh,
2
con co du chung nhân dung ra
bao chua cho con. Nguoi trung tin së luôn giu tin trung. Nay con cua Cha,
quân ao cua con së cuôn trong mau cua con, nên su viêc nay së la báng
chung cho thây ráng con la nguoi tu Cha ma dên. Con duoc sinh ra dê ganh
lây viêc nay. Su ung thuân cua con lam vui long Cha, boi vi qua cac dau
khô cua con Cha së cuu duoc nhiêu nguoi. Qua cac khôn khô cua con, Cha
së tháp lên tia sang vao bên trong Giao Hôi cua Cha dê tai sinh Giao Hôi
trong Thân Khi Cuc Thanh cua Cha.
Trong khi do, khi ma cac ke ap buc con vui mung. thiên thân thu
bây cua Cha së mo náp chiêc binh tung môi lua vao không khi cho ca bâu
không khi bát lua
3
.... Nay Vassiliti, con hãy nhin Cha, nhin tháng vao Mát
Cha
4
.... Nêu con yêu mên Cha, con hãy hua voi Cha la tha thu cho ho tât ca
moi nguoi. Diêu nay nghe chung vô ly, thê nhung con la nguoi duoc di theo
Cha, co dung nhu vây không?

- !

- Vây thi con hãy hoc theo Thay Chi Thanh cua con, boi vi cuôi cung Cha
së chiên tháng.... Cho toi gio phut nay, ho vân con không chiu hiêu ráng Su
Diêp nay tu Cha ma dên.
5


1
.
2
.
3

4
n .
5


117


v .
Con !

- Hõi bô câu cua Cha, Dâng Cuu Thê cua con thuơng mên con va ban phuc
lanh cho con. ic

8 11, 1995

,

,
,
.
C .


con!
,
, !


.
.
!
, .

Alleluia!

, .
,
?
.


.

118

.
?

?
!
,
c con!

- Riêng Trai Tim cua Cha no ra vi cam dông qua viêc con moi Cha ngôi
vao ban án nhu thê nay.... Con hãy tin thac nơi Cha. Cha tu Thiên Dang
xuông, va không co tao vât nao chê ngu duoc Cha trong con. Cha së sông
thuc su trong con. Không co sinh vât nao sông trong cac vuơng quôc trân
gian ke ca nhân vât
1
cai tri trên ho co thê lât dô duoc Cha o trong con.
Cha la Thiên Chua Cuc Thanh, nên con dung so. Con co nho diêu
ma co lân Cha dã noi cho con hay không? Cha hiên danh la Dâng tung chê
ngu moi vua chua va vuơng quôc nao cán tro duong lôi cua Cha. Tât ca
diêu ma Cha doi hoi bây gio o con la long trung thanh. Con hãy sông trung
thanh voi Cha. Con dung nhin sang trai va cung dung nhin sang phai lam gi.
Cha së tro giup con. Nay ban cua Cha ơi, con hãy vui mung lên, boi vi Cha
dã ban cho con vinh du qua viêc moi goi con chia se Chen cua Cha, Chen
cua su chia rë giua cac con, va tâm hôn thiêu thanh thât cua cac con....
Gio dây, con va Cha sáp sua dên ngay ky niêm muoi nám cua “Su
Sông Thât Trong Thiên Chua¨. Con gai Cha ơi, con hãy can dam lên. Con
dung cam thây kho chiu khi thê gian
2
tuoc bo cac danh du cua con. Dôi voi
Giao Hôi Cha, con cu sông trong nêp sông ky luât doi doi, va con së vui
huong hông ân cua Cha. Con hãy luôn sán sang dap lai tiêng Cha goi, rôi tra
loi: “Lây Chua, nay con dây,¨ va Dâng Tao Hoa së toa sang trong con.
Hõi nguoi do Thân Phu Cha chon lua, con dung sa vao cơn cam
dô. Con hãy hoc hoi dê biêt tim su thông biêt o dâu, su kiên tri o dâu, su
khôn ngoan o dâu, cung su sông o dâu. Trong thinh láng, con së tim thây
moi su nay, va së tim thây nhiêu hơn o trong Thanh Thân cua Cha. Con hãy
vui huong viêc di dông o trong Thanh Thân cua Cha nhu ca bơi lôt trong
nuoc. Ra khoi thu nuoc nay, con së chêt va tro nên khô heo. Vi vây, con

1
Satan
2


119

hãy o lai trong Thanh Thân Cha, va hãy hit tho trong Thanh Thân Cha, rôi
con së duoc sông.
Con hãy sông vui lên! Cha dã chám soc con, va nuôi duõng con dê
con mang vê cho Cha nhung kho tang quy bau la cac linh hôn. Co nhiêu
linh hôn vân con không muôn tro vê voi Cha..... Thât la dang thuơng cho
ho! Cha dã lâm cơn hâp hôi va dau khô khi nhin thây ho không biêt gi dên
nhung nguy hai dang vây quanh minh.
Nay....Vassula con ơi, con hãy tham du vao cac nôi dau khô cua
Cha, vao cơn hâp hôi cua Cha. Con hãy an ui Cha va giup cho Cha duoc
nghi ngơi....

- ?

- Con hãy yêu mên Cha, diêu nay së an ui Cha. - Phia truoc con, bây rán
co lë dang muôn gây chiên voi con, chung dang cho con. Co diêu la du
chung co biên dang tro nên trong suôt dên nôi nguoi ta kho co thê nhin thây
chung ngay duoc, thê nhung Cha së ban dôi mát dê con nhin ra duoc chung.
Con dung so boi vi co Cha dang o bên con. Không môt con nao trong bon
chung co thê tân công con duoc. Cuôi cung bây con rán së nuôt lân nhau ma
thôi!
1
Dung vây giông nhu thi kiên ma Cha dã ban cho con.
Con hãy dên. Cha thuơng mên va cua ban phuc lanh cho con.10 11, 1995

Vinh danh .

.
,
n .
song,
.
,

1


120

m .
, ,
,

Thân .
Amen.

- Binh an o cung con.
Nay con cua Cha, con hãy láng nghe: cac nguoi dôi xu thô bao voi
con ngay nay, thi môt ngay kia, ho së phai dôi diên voi Cha ma tinh sô vê
viêc ho lam.... Ho së không thê bao miêng noi duoc ráng: “Chung con dã
lam gi sai trai dâu?¨ Vi ráng Cha së cho ho thây cac thuơng tich nôi bât ma
su kiêu cáng cua ho dã gây nên cho Cha, va Cha së dua vao tai hai ma háng
ngay Cha phai nhân dê luân phat ho.... Ho së phai bên bu gâp muoi lân.
Nay con cua Cha, giông nhu Hinh Anh cua Cha, thuc su con la su
gia bi hanh ha nhât duoi trân gian, thê nhung con cung la nguoi duoc uu ai
nhât. Cha dã dác ân ban cho con Mao Gai cua Cha, cac Dinh Nhon va Thâp
Gia cua Cha. Cha dã cât nhác con tro thanh Dâu Chung manh më cua viêc
nguoi doi chôi bo, chôi bo Tinh Thuơng Yêu cua Cha.... Ôi, biêt bao nhiêu
nguoi trong cac con bi chim dám trong cung môt cơn mê ngu nhu vây...
o Vassula con ơi, con hãy láng nghe. Cha së noi cho con biêt môt
diêu bi ân: trong nhung ngay thu thach cho con nhu thê nay, Cha dã lôi
cuôn duoc nhiêu linh hôn tro vê voi Trai Tim Cha, dông thoi Cha cung giai
thoat cho nhiêu linh hôn ra khoi luyên nguc, la nhung nguoi bi luu dây o
nơi nay bao nhiêu nám rôi! Do con thây không? Không co gi tro nên vô ich
dâu. Nay con a! Trai Tim Cha nhu dang o trong lua dôt, boi vi qua cac dau
khô cua con, Cha lam duoc nhiêu diêu trong dai!
Con cai cua Cha không dên tôi dây du nhu Cha háng mong moi nơi
ho, cho nên Mát Cha huong nhin xuông con, vi biêt ráng con së không bao
gio tu chôi loi Dâng Cuu Thê cua con, va con cung sán sang dê minh bi dây
vo boi nhung nguoi, miêng thi kêu gao công ly hoa binh, ma thuc tê thi
hanh dông nguoc lai.
Gio dây cu dê cho ca thê gioi vui mung va tin tuong ráng: ho dã
trân at duoc “bênh dich ac nghiêt.¨ Cu dê cho ho tin ráng ho dã lam cho con
im hơi láng tiêng. Dung vây, môt dam dông së dung lên gây chiên voi con,
cung nhu môt dam dông dã dung lên gây chiên ha nhuc Cha va dem Cha di

121

dong dinh. Vao gio phut cuôi, së co nhiêu chung nhân dôi tra dung ra lam
chung gian vê con, cung nhu biêt bao nhiêu nguoi dã dung ra lam chung
gian vê Dâng Cuu Thê cua con. Thuc ra ho dung bao dông dê ap dát nhung
loi tô cao cua minh trên mau nguoi vô tôi, con không thây hay sao?
Nhung diêu ma ho dã lam cho Cha cung së lam cho con, co diêu la
lam o muc dô ma con co thê chiu dung nôi. Su chê nhao cu tiêp tuc qua
viêc rêu rao tiêng nho tiêng to ráng con la môt tiên tri gia, cung nhu khi xua,
cac linh canh chê nhao Cha báng cach danh dâp Cha, bit mát Cha lai rôi
thay nhau gây su voi Cha, va con hoi ráng: “Ông thu noi tiên tri coi, ai danh
ông vây?¨ Con së nên nhu nguoi thua cuôc truoc mát nguoi doi, cung nhu
Cha la Chua cua con phai treo trên Thâp Tu Gia cua Cha. Tât ca moi su nay
së xây ra trên duong con di dê nhung loi Chua Cha noi tro nên ung nghiêm.
o Cha la Su Sông Lai, va Cha së lam sông dây tât ca nhung gi duoc
ghi chep xuôn qua ban tay cua con dê moi nguoi co thê tin ráng “Su Sông
Thât Trong Thiên Chua¨ không phai duoc viêt xuông boi xac pham, ma do
boi Thân Khi Ân Sung. Con së không cam thây bong tôi, nôi sâu muôn, boi
vi Cha dã dem con ân nau trong Thanh Tâm Cha. Hõi linh hôn be nho cua
Cha, con cu dê cho nguoi doi nghe Tiêng Noi Dây Quyên Luc cua Cha, va
dung lo láng gi dên nhung tiêng ôn ao chung quanh con. Môi Miêng Thân
Phu Cha to ra giân du truoc nhung nguoi tôi lôi không biêt án nán hôi cai.
Cơn thinh nô cua Ngai duoc to hiên ra báng anh nhin dây lua co suc tiêu
diêt. Tai sao vây! Ngai dã loan bao cach dây không lâu tai Akita
1
qua Me
Thanh cua cac con cho môt su gia.
2
Cuôi cung, trai dât së dê tai láng nghe
va coi mo tâm hôn, khiên ơn cuu rôi xuât hiên. Va Cha së chiên tháng cung
voi Trai Tim Ven Sach cua Thanh Mâu cac con va Thanh Tâm Cha.
o Hõi con thuyên chuyên cho cac nguôn cơn dau khô cua Cha, Cha
së ban cho con dây du suc manh dê con chu toan su vu cua minh dung voi
nhân phâm, diêu nay lam cho Cha duoc vinh danh. Nay, lo tedhal,` Tinh
Thuơng Yêu cua Cha dôi voi con së bao boc con, thê nên con dung so....
Cha la Chua Giêsu, Cha dang o voi con bây gio va mãi mãi.15 11, 1995

1

2


122

:
,


1.

?

?,
:
,
sao?
,
, ,
,
.”

,

?

- Binh an o cung con. Chua Tinh Yêu dang o cung con. Con co thê vâng
loi Cha tung chi tiêt hay không? Cha muôn su thu thach không gây cho con
viêc mât di Su Binh An Cha ban.
Cha la Tac gia cua Su Diêp nay. Thê nên con dung bo cuôc. Cha së
giai cuu con. Cháng lë Cha không thê thu thach con va nhung nguoi khac
hay sao? Cháng lë Cha lai không bôi bô duoc suc manh cho con báng cac
thu thach hay sao? (Vassula con cua Cha ơi, Cha së sai môt thiên thân

1
Jb 34:3

123

xuông dê an ui con). Con cu kên lên Cha: “Lây Chua, con bi thuơng náng
lám!¨ thê nhung nay Vassula ơi, Cha cung bi nhu thê.... va nêu con kêu lên
Cha ráng: “Lây Chua, con bi dôi xu qua phu phang,¨ thi Cha së noi cho con
ráng: Cha cung dã bi nhu vây.
o Nguoi duoc tuyên chon cua Cha bi tân công tu ngay bên trong Nha
Cha, diêu nay xây ra dê loi Cha cua Cha noi tro nên ung nghiêm.... con bây
gio Cha muôn noi cho con biêt ráng: nêu môt tâm hôn nao thuôc hang tu tê
cua Cha ma công khai ung hô Cha
1
truoc mát nguoi doi, thi vao ngay gio do
Cha së cung së công khai ung hô nguoi ây truoc mát Thân Phu cua Cha!
o Con phân con, Cha noi cho con biêt: con dung bao chua gi ca! Cu
dê cho nhung nguoi bây gio nghe con noi tu lên tiêng chung thuc va công
khai tuyên xung su thât. Thê nhung ma quy së bit miêng môt sô nguoi báng
cach sai môt thân khi câm diêc nhâp vao nhung nguoi nay. Ho së dâu di vao
trong bong tôi chiêc den ma Cha ban cho ho dê khoi nhin thây, rôi cât tiêng
goi bong tôi la “su quan phong.¨ ic


21 11, 1995

?
?
.
,
.

- Vassula con cua Cha, sao con lai noi: “dã la Suc Manh cua con¨? Sao
con lai noi vê qua khu? Con vân con dang phuc vu Cha, va con vân liên tuc
duoc Cha bôi duõng suc manh cho con. Cha vân la Suc Manh cua con va
vân luôn la nhu vây.... Không dâu, con không lao nhoc môt cach vô ich, va
con cung không tân công tân luc rôi dat toi sô không dâu. Su tu bo cua con
dã lam nên nhung viêc la lung trong Thân Khi Cha. Liêu môt quôc gia co
thê nao hinh thanh trong môt som môt chiêu duoc không? Cung thê, không
thê nao su hiêp nhât lai dat toi duoc chi trong môt ngay, boi vi nhiêu nguoi
trong sô cac nguoi duoc tuyên chon cua Cha thi môi nguoi di theo lôi riêng

1


124

cua minh. Môt Tiêng Noi së duoc goi dên moi quôc gia dân tôc nhám lên
tiêng an ui moi con cai cua Cha, cung lôi keo tât ca tro vê voi Cha. Cha së
cung câp cac hat giông dê gieo trong canh dông hoa giai. Cha cung ban cho
cac con banh tinh thân dê Loi Cha dô dây vao cac tâm hôn thiêu thôn.
o Vassula con ơi, cuôc chay dua cua con chua kêt thuc dâu, boi vi
Cha tao dung nên con dê con tro thanh khi cu cua Cha chông lai Tên Pha
Hoai, la ke dang lam cho nhiêu nguoi trong dân Cha hoa nên mu loa. Con
dung so gi ca, vi luôn co Cha o bên canh con.
Dung vây, Tên Pha Hoai dung quyên luc thông tri thê gian cua hán
ma chiêm doat tâm tri ho. Trong Kinh Thanh, tên no duoc dông hoa voi cac
thân khi diên rô kêt hop thanh thê tam giac. Cac thân khi diên rô nay xuât
phat tu môm miêng con rông, cung con thu va cac tiên tri gia,
1
ly do la
chung dã tinh dây truoc tiêng noi cua con, boi vi con la Tiêng Vang cua
Cha, thê nên chung thê hua bit miêng con qua viêc lât dô Chen Thanh cua
Cha. Chung thê quyêt së nhao dên con va chông lai con.
Hõi thiên thân nho cua Cha, trong su thât thê yêu cơ cua con, Cha
së tuoc doat khi gioi cua cac ke mãnh luc. Trong su hu không cua con, Cha
së to Quyên Luc cua Cha va lât nhao moi vuơng quôc cua chung. Con gai
cha ơi, Cha së tai lâp lai su công chinh. Cha ban phuc lanh cho con.28 11, 1995

0 .”)

- Binh an o cung con. Nay Vassula con cua Cha, con hãy cho Cha biêt...
con hãy cho Cha biêt trong suôt nhung nám vua qua con co hai long cach
thuc lam viêc voi Cha nhu thê nay hay không? Hõi thu tao xac pham, thuc
tinh con co hai long hay không?

-m----con,
?


1
Kh 16:13

125

,
,
,
1

?

- Rôi con dã tro nên môt phân cua Cha,
2
va Cha la môt phân cua con. Con
lam nha cua con trong Cha, va Cha lam nha cua Cha trong con, cung biên
dôi linh hôn con thanh Vuon Dia Dang dê Cha duoc vinh danh. Con hãy
tháng tiên cac buoc chân con di va tiên buoc trên canh gio, boi vi con danh
duoc môt chô dác biêt trong Thanh Tâm Cha.

----tim-con,
----con,
nh,


.”


- Thuc ra, nêu Cha la Lê-hôi-cua-trai-tim-con,` vây háng nám, con hãy
mung ky niêm ngay nay, la ngay Cha dem con va nhiêu nguoi khac tiên vao
Trai Tim Cha. Con hãy kham pha ra cac kho tang vô tân ma Cha danh cho
thoi dai cac con. Con hãy nho dên ngay trong dai nay trong tri khôn, hãy
luôn di bên canh Cha nhu trong muoi nám qua: DUNG BAO GIO roi bo
viêc di bên canh Cha. Con hãy buoc di voi Cha nhu con dã tung di trong
cac nám qua. Con hãy xem Cha dây dô con nhu thê nao? Con co nhin thây
nhung gi Cha hoan thanh không? Con hãy xet xem Su Khôn Ngoan cua Cha
nhu thê nao? Qua viêc nuôi duõng con, Cha cung nuôi duõng duoc nhiêu
nguoi khac nua. Duong di cua Cha thi ngay tháng. Cac phuơng thuc Cha
dung dê dên gáp con cung thich thu.... Minh Vuơng cua con thi tuyêt hao va
tôt lanh.
“Con hãy phuc hung lai Giao Hôi Cha, sua sang lai Giao Hôi Cha,
va hiêp nhât lai Giao Hôi Cha.¨ Do la mênh lênh cua Cha truyên xuông cho
con. Dê Cha co thê lam viêc voi conm nhám lam vinh danh Cha, thi tât ca

1
” (Tv 104:4).
2
15

126

diêu ma Cha muôn doi hoi nơi con la: hãy báng long lam theo Thanh Y cua
Cha. Nhu vây con dã chiêm duoc tinh ban cua Cha.
Giao Hôi cua Cha gio dây duoc nhiêu loi ich boi vi co nhiêu linh
hôn tro vê voi Cha.... va hiên nay nhung loi tan tung cua ho dâng lên Cha së
duoc chung hiêp loi ca cung voi tiêng hat cac thiên thân cua Cha trên thiên
dang. Cha së lên tiêng noi qua môi miêng cua con, dê nêu ra diêu ma Trai
Tim Cha mong moi nhât cho viêc Hiêp Nhât. Lao nhoc cua con së không
hoa ra vô ich. Cha dã bao con chuyên dat Loi Cha cung Khat Vong cua Cha
la: hãy hop nhât ngay lê mung Phuc Sinh, va con dã lam nhu thê. Con co
thây không? Nay con cua Cha, viêc hiêu biêt Cha qua thuc la môt nhân duc
hoan hao va la anh sang soi dân linh hôn con. Hõi con gai Ai Câp cua Cha,
Cha không ngot canh phong cho con, nhung canh tranh tôi trang sang ma
Cha mong muôn xây ra trong tâm hôn con duoc ban cho con boi Thanh
Thân Cuc Thanh cua Cha dê dat tron ven muc dich cua Cha.
Loi Cha noi: “Hãy tran dây, va cac con së tro thanh nhiêu¨ co lë la
diêu kho hiêu dôi voi con. Vây Cha giai nghia cho con hiêu nghia la gi:
“Khi con duoc tran dây Thanh Thân cua Cha, la Dâng Cuc Thanh, va la
Dâng Ban Su Sông, con së nho quyên luc cua Thanh Thân Cha ma cai hoa
nhiêu nguoi va dân ho tro vê án nán hôi cai.¨
Cha dã vun xoi dât dai cua con voi Ban Tay cua Cha. Cha san
pháng nhung tang da gô ghê cho ngang báng voi lôi di cua Cha trong con.
Thê rôi Cha gieo trông trong con cac hat giông trên Troi. Dê tôn vinh danh
Cha, Cha dã hua danh guc ngay ke nao xâm nhâp vao thua vuon moi cua
Cha. Ngay cung nhu dêm Cha luôn vui ve theo dõi va trông chung con.
Vassula con ơi, ngay hôm nay Cha co thê noi ráng: nhung lao nhoc cua
Cha o trong con không hoa ra vô ich. Thân Khi cua Cha dã giai thoat cho
con duoc tu do, ngõ hâu con biên thanh môt nơi thich hop cho Cha cu ngu.
Cac con trai con gai cua Cha ơi, ai muôn dên voi Cha, Cha cung së giai
thoat hêt dê tât ca duoc tu do ma cung tham gia vao công doan cua Cha. ic


1 Th 12, 1995.

127ng.

-
1
va Nuoc Cha bát dâu trong con, tiêp theo la Thân Khi Thông Hiêu cua
Cha tiên vao. Dê bao dam cho con biêt vê Thiên Tinh Cha cua con, la Dâng
Cuc Thanh, Thân Khi cua Cha thiêt lâp cac nên tang cua con trong Chân Ly
qua viêc mác khai cho tâm tri con diêu ma cac nha bac hoc va cac hiên triêt
cua cac con cho la diên dai va vô nghia.
Thân Khi së khai sang con mát tinh thân cua con ma ban cho con
môt tâm tri biêt nhân thuc phong phu dê thâm nhâp vao tron ven mâu nhiêm
Thiên Tinh cua Chung Ta. Thê rôi con së nhin thây duoc nhung su viêc ma
không co mát nao tung thây, va không co tai nao tung nghe, nhung su viêc
vuot qua tâm hiêu biêt cua con nguoi, boi vi tâm tri con dã duoc dong dâu
ân cua Thanh Thân Cha. Tât ca nhung gi xem ra không thê thâm nhâp hay
không thê dat toi báng tâm tri cua con, thi së duoc hiêu rõ báng Anh Sang
Thân Linh cua Chung Ta. Cha cung voi Thân Khi Thông Hiêu së biên dôi
tâm tri con nên giông nhu tâm tri cua Con Cha la Chua Giêsu Kitô. Nhu vây
khi duoc tran dây trong Chân Ly, tâm tri cua con së dat dên su sung mãn
cua chinh Chua Kitô, va to cho con thây ráng: Giao Hôi, tuc la Thân Thê
cua Ngai duoi thê bao quat hêt moi thu tao.
Con diêu gi ma Cha không muôn khuyên nhu con! Huong nhin cua
con phai luôn nám trong Chân Ly. Vi vây, tâm tri con nên dâng hiên cho Ba
Ngôi Thiên Chua. Thân Khi Khuyên Nhu cua Cha së giup con sông môt doi
sông thanh thiên, boi vi niêm vui duy nhât dôi voi con la sông tuân theo Lê
Luât cua Cha, la luât lê duoc chuc phuc va vô cung thanh thiên. Ngai së
khuyên nhu tâm tri con lam sao tro nên nhu môt tre thơ, hôn nhiên, chây
dên truc diên voi Cha ma hoi han chuyên tro thân tinh, không co chi phai
ngai ngung. Con Cha së kê con vao sô nhung nguoi con cua Cha chiêu toa
hinh anh cua Cha. Anh sang trong mát con la Anh Sang cua Con Cha, la
Chua Giêsu Kitô. Con së duoc thua huong môt chô trong hang chu thanh.
Con hãy tim dên Cha voi tâm hôn dơn sơ, va hãy gán bo trai tim
cua con voi su thanh thiên, su trung thuc va tinh thuơng yêu. Con hãy khat
mong Cha, va moi tro ngai ngán can con dên voi Cha dêu duoc pha võ báng

1
’ (Is 11:2)

128

tinh yêu mên cua con. Truoc mát con, së xuât hiên môt Dâng ma linh hôn
con mon moi mong cho, la Dâng quy trong dôi voi con hơn bât cu moi thu
châu bau trên thê gian, rât quy trong dôi voi doi sông cua con. Ngai la Dâng
dang duoc Chuc Tung, la Dâng Thông Tri moi loai, la Dâng Duy Nhât, Môt
Chua Ba Ngôi nhung hop nhât trong cung môt ban thê, la Dâng Vô Song va
Vinh Hiên, la Dâng Khôn Sanh, Ngai së dên don nhân con vao Vuơng Quôc
cua Ngai.
Con hãy câu xin voi Thân Khi Khuyên Nhu cua Cha tro giup con
không di trêch ra khoi Chân Ly. Con hãy quyêt tâm xin Thân Khi Suc Manh
ban cho con dây du suc manh dê chông lai cac cơn cam dô xây dên voi con,
va dê cung voi long can dam va kiên tri tháng vuot bât cu chuong ngai nao
co thê ngán chán con duoc soi dân boi Nguôn Anh Sang Bât Diêt cua Cha.
Con hãy câu xin Thân Khi Suc Manh ban cho môt trai tim cua nguoi chiên
si dê chiên dâu dung manh cho duc tin va công ly. Con hãy di vao trân
chiên voi tinh thân chiên dâu cua cac Tông Lãnh Thiên Thân Michael va
Raphael, nôi danh la cac Chiên Si dung manh va can dam bao vê Công
Chinh, luôn quan tâm dên moi khia canh tâm tinh cua loai nguoi qua anh
sang Thanh Thân cua Cha.
Con hãy mo miêng ra ma ma lên tiêng câu xin! Dâng háng sông
va tao dung nên hoan vu noi cho con ráng: con hãy mo miêng ma câu xin,
va Cha së láng nghe. Ngay thám viêng sáp sua dên rôi. Con hãy khiêm
nhuong ha minh xuông câu xin Thân Khi Suc Manh ban cho con quyên
náng va suc manh dê con du suc vac thanh gia cua con voi long nhiêt thanh
dung voi nhân phâm minh, ngô hâu qua cac dau khô va long quang dai cua
con, con së tro nên nguoi ban dông chiên tháng voi Chua Giêsu Kitô.
Con hãy tin tuong, va hãy dên xin Ba Ngôi Cuc Thanh Chung Ta
ban cho con Thân Khi Thông Biêt, xin ơn Thông Biêt dê biêt lam sao so
huu duoc Cha la Thiên Chua cua con, xin ơn Thông Biêt dê biêt lam thê nao
buoc di dên gáp Cha nhu cac buoc chân cua cac thiên thân cua Cha. Nêu
nhu dât dai cua con bung lua, do la vi thiêu sot trâm trong su thông biêt Cha
La ai. Dung vây, su yêu duôi së bung chay nhu lua.
Cac con hãy dên hõi nhung ai dang di lang thang lac lõng dây do
hêt nơi no dên nơi kia ma cháng biêt minh di dâu, nhung nguoi trơ trui thât
dang thuơng! Cac con hãy dên voi Cha, va voi loi dơn gian, câu xin Thân
Khi Thông Biêt, thi Cha së goi Ngai dên voi cac con. Khi Ngai dên voi cac
con, Ngai së bây to cho cac con duoc tai sinh nhu thê nao ma không phai

129

cho thêm lâu nua.... Va cho du cac con duoc tai sinh cháng nua, ma vi con
chêt lâu rôi, hơi ham chêt choc cua cac con con xông nông nác toi mui Cha.
Thân Khi cua Cha së dây cho cac con biêt vê ban thân minh va biêt
láng nghe cac Loi Kêu Goi cua Cha. Khi do, môt tia anh sang së soi chiêu
trong con dê mác khai cho con biêt vê Cha, la Dâng Ba Ngôi Môt Chua
trong Vinh Hiên tron ven cua Cha, rât dang kinh dôi voi loai nguoi, va la
Dâng Khôn Sanh Vi, la Dâng Công Chinh va Thanh Thiên.
Sao lai co it nguoi câu xin Thân Khi Sôt Mên cua Cha nhu vây?
Phai cháng long kiêu cáng cac con ngán can cac con hay sao? Co bao gio
cac con tim hiêu cac con di dông thê nao, muôn loai thu tao chuyên dich ra
sao trong Thân Khi Cuc Thanh cua Cha hay chua? Nêu nhu cac con tim dên
Thân Khi Sôt Mên, cac con së tu do duoc phung su Cha voi môt tinh thân
moi me, coi bo duoc thai dô ho hung cô huu bam tru trong cac con, khiên
tao nên vuc thám ngán cach giua cac con va Cha.
Sao cac con lai chân cho câu xin Thân Khi Sôt Mên dê Ngai dây
dô cac con hiêu biêt moi su lanh thanh, voi long sôt mên manh më hơn
trong su phuc tung, khiêm nhuong va tu bo. Cac con hãy câu xin! Cac con
hãy cu câu xin, va Cha së goi Thân Khi cua Cha xuông ngu trên cac con, dê
rôi tu do cac con së tro nên niêm vui thich duoi Anh Mát cua Cha, la ngon
lua trong Mát Con cua Cha, tro nên ngôi sao sang cho môi truong chung
quanh cac con dang chim dám trong tôi tám, dê rôi anh sang tu cac con toa
ra, së co suc lôi cuôn xã hôi tôi tê cua cac con, va lôi keo ho tro vê voi Cha.
Trong su toa sang cua con, con së toa chiêu ra Hinh anh cua Con
Cha la Chua Giêsu Kitô. Cha së dô dây vao ban tay cua con vô van châu
bau dê con lam vui long linh hôn Cha trong khi con phung su Cha, la Môt
Chua Ba Ngôi, Môt Chua trong môt ban thê duy nhât.
Thê rôi tu do, con së so lam mât long Cha, boi vi trong con Cha së
dem vao Thân Khi Kinh So. Môi khi con dên voi Cha, con së phai quy gôi
truoc Uy Nghi cua Cha, voi long kinh so, boi vi tâm tri con dã duoc huong
nêm nhung hoa trai Khôn Ngoan cua Cha. Kinh so Cha la vuơng miên cua
Khôn Ngoan. Kinh so Cha la gôc rê cua cây su sông. Con hãy dên va hit tho
trong Thân Khi Cha, va hãy dên ma vân hanh trong Thân Khi Cha, va rôi
Cha së tô bây cho con nhung sâu nhiêm cua Chinh Cha trong thâm sâu tâm
hôn con, dê con cung duoc so huu Cha.
Thân Khi tu trên cao moi goi tât ca cac con thâm nhâp vao mâu
nhiêm cua bây hông ân Thanh Thân Cha. Cac con hãy dên, Cha ban phuc

130

lanh cho cac con. Cac con hãy dên va hãy dê anh sang bung len trong linh
hôn cac con. Moi su vô hinh dêu vinh cuu. Cac con hãy dên chiêm huu tu
Thân Khi nhung gi la vô hinh, nhu vây cac con co thê sông voi Chung Ta
va tro nên lam môt voi Chung Ta.10 12, 1995

- Binh an o cung con. Muc tiêu con phai dat duoc do la o lai trong Chân
Ly, va lôi keo moi nguoi dên voi Chân Ly va di vao Vuơng Quôc cua Cha.
Cha la Chân Ly, va Vuơng Quôc cua Cha duoi thê gian la Giao Hôi cua
Cha, va Giao Hôi Cha la Thân Thê cua Cha bao trum muôn loai thu tao.
1
Su
Sông cua Giao Hôi Cha la Bi Tich Thanh Thê cua Cha, la Con Duong dân
dên su sông doi doi - Cha la Duong, la Su Thât va la Su Sông.
Cha la Chua Tinh Yêu. Cac con hãy yêu mên Cha, va cac con së
duoc sông. Qua tinh thuơng yêu, cac con së bát dâu di tim cac su trên troi.
Thê gian không thê nao trao táng nhung gi thuôc vê Cha. Cac con hãy gán
bo voi Cha, va cac con së ben rê chát chë trong Cha. Theo cach thê nay, cac
con së chiêm duoc su sông doi doi ma Cha dã hua ban cho cac con. Vassula
con ơi, Cha dã goi con, va qua loi Kêu Goi cua Cha, Cha dã dân con di lôi
keo thêm nhiêu nguoi tôi lôi tro vê án nán hôi cai.
Truoc mát nhiêu chung nhân cua Cha, Cha dã lên tiêng noi qua
con va Cha hiên hinh ra o nơi con. Co môt sô nguoi dã nhin thây Cha va ho
dã tin. Phuc thay cho nguoi nao không nhin thây ma tin.
Thuc ra, Cha dã uy thac cho con Su Diêp nay, boi vi Cha biêt con
muôn diêu dông tôt dep cho cac Loi Ich cua Cha. Cha dã noi la Cha uy thac
cho con Su Diêp nay. Su Diêp nay không co thêm diêu gi moi trong Kinh
Thanh ca. Moi diêu Cha noi trong Su Diêp nay dêu co viêt trong Kinh
Thanh rôi, thê nhung cac con dã không hiêu rõ nhung diêu Kinh Thanh viêt.
Cac con dã nghe Cha noi ráng: Cha së goi Chua Thanh Linh
(Parakletos) dên voi cac con dê Ngai mãi mãi o cung voi cac con, la nhung
nguoi yêu mên Cha. Ngai së dây dô cac con moi su. Thân Khi cua Cha së la
Dâng Khuyên Nhu va Thay Dây cua cac con. Không co Ngai, ngay ca cac

1
Eph 1:23

131

môn dê cua Cha cung không bao gio hiêu duoc Cha va cac loi Giao huân
cua Cha. Tuy nhiên vao ngay Cha tro vê voi Chua Cha, Cha dã goi Chua
Thanh Linh dên voi ho dê ma nhác nho cho ho nho moi su ma Cha dã dây
dô ho trong thoi gian Cha chung sông voi ho.
Gio dây Cha chuân bi xong moi su dê dên voi cac con, co diêu cac
con vân chua hiêu Cha dên nhu thê nao va báng cach nao. Tuy thê, Cha dã
không noi báng ân du. Cha noi thât voi cac con ráng: Cha së goi Thanh
Thân cua Cha voi dây du quyên luc xuông toan thê nhân loai. Nhu môt dâu
chi bao truoc, Cha së to ra nhung diêm bao trên Troi nhu chua tung co
truoc dây. Dây la viêc Chua Thanh Thân hiên xuông lân thu hai, dê Vuơng
Quôc cua Cha duoi trân gian
1
duoc phuc hôi lai. Nhiêu nguoi trong cac con
së hoi: “Vây khi nao? Khi nao thi cac su viêc nay xây dên?¨ Không phai
moi nguoi dêu duoc biêt ngay va gio dâu, dây la diêu ma Chua Cha dã
quyêt dinh voi thâm quyên riêng cua Ngai. Ngay xua, tô tiên cac con dã giêt
cac nguoi tiên bao vê Ngay Cha Dên. Con bây gio, trong thê hê cua cac con,
thi cac con cung hanh dông giông nhu vây. Cac con con chông lai Thân Khi
Ãn Sung cua Cha cho dên bao gio nua?
Cac con hãy sam hôi vê su tôi tê cua minh, va hãy câu nguyên dê
tât ca nhung diêu cac con noi ra së không nên an phat cho cac con. Cac con
dung nghi ngo. Môt it lâu nua, cac con së don nhân ơn Thanh Thân cua Cha
dô xuông tran dây dê cac con duoc suc manh tro lai. Phân con, nay em gai
cua Cha, con hãy don nhân su ân cân cua Dâng dã ren luyên con. Chô nao
con thât bai, Cha së thanh công. Chô nao con thiêu thôn, Thanh Thân cua
Cha së lam dây. Long thuơng xot cua Cha dôi voi con thi bao la. Con hãy
tiêp tuc dem ra thuc hanh cac bai hoc ma con dã hoc duoc tu Cha. Con nên
hiêu ráng Cha së hoan tât công viêc cua Cha trong chiên tháng.
Vassula con cua Cha ơi, liêu con co thê di voi Cha thêm môt dám
duong nua duoc hay không?

- .

- Cach dôi xu khác nghiêt cua ho dôi voi con së không anh huong toi con
dâu. Su Diêp cua Cha së duoc mác khai cho cac thanh cua Cha, va nhung
nguoi co tâm hôn tre thơ. Su khôn ngoan së toa sang nơi cac nguoi khôn

1


132

ngoan va cac nguoi hiêu biêt. Con nhung ai giơ guơm lên chông lai con, thi
së chêt vi guơm. Loi Cha së không dên cu ngu nơi ho. Nhât dinh la không,
boi vi nơi ho thiêu váng tinh thuơng yêu...
Ho tu xung minh la tiên si luât.... ma luât nao moi duoc chu? Luât
cua Cha hay luât cua ho? Gia nhu ho tuân giu Lê Luât cua Cha, thi ho hiêu
duoc ngôn ngu cua Cha rôi,
1
nhung ho dâu co tiêp nhân cac diêu Cha noi.
Nay Vassula ơi, con hãy lây tinh thuơng yêu ma bao dap ân oan.
Con hãy tha thu va bát chuocCha ma giu thai dô láng thinh dôi voi nhung
loi quo trach nhám vao con. Nguoi doi thuong rut tiên bac tu nơi kho riêng
cua minh. Vi vây, con hãy tôn vinh Cha, boi vi con tu Cha ma dên.
Con hãy di dên nơi ma Cha sai con di. Con hãy di nhu la môt
chung nhân va rao truyên công khai tât ca nhung gi ma Chua Cha va Cha dã
dây dô con. Gio phut hoat dông cua Satan la chinh luc nay. Rôi dây, Thanh
Michael së ra tay, nên thât khôn cho nhung nguoi tôi lôi không chiu hôi cai!
Gio dây thi ma quy dang phong uê cơn diên cuông vao cac con. Chung tung
ra ngoi noc bât chinh vao moi diêu Cha can thiêp nhám cuu rôi cac con. Thê
nhung Thanh Thân cua Cha së dên giai thoat cac con, va Su Diêp cua Cha
së tro nên môt bai ca liên tiêp vang toi nhung tai nguoi muôn nghe.
Vassula con cua Cha, con hãy câu nguyên, boi vi nhung loi câu
nguyên cua con lam vui long Cha. Cha ban phuc lanh cho con.13 12, 1995

,
.
con .

.

- Vassula con cua Cha, binh an o cung con. Cháng lë Cha chua noi loi tiên
doan nay ngay tu dâu cho con biêt rôi hay sao? Con dung nghe theo loi xui
duc dâu do rôi dua ra su bao chua riêng cua con. Nhung loi chung cua con

1
.

133

së bao vê con. Cac tro vây hãm cua ho cháng la gi ca. Môt it lâu nua thôi,
con së phai lên duong.... Con dôi voi mây buc tuong ho dung lên dê ma vây
hãm con, thi Thân Khi Cha së thôi cho dô xuông hêt. Qua con, Cha së to
Vinh Quang cua Cha ra nêu con con trung thanh voi Cha. Bây gio thi ho
noi: “Nay.... gio dây thi chung ta nuôt sông duoc nang!¨ Diêu muôn noi o
dây la ho không biêt cung nhu không sông theo Su Khôn Ngoan cua Cha.
Nay con cua Cha, phân con, con cu sông vâng phuc ky luât cua
Giao Hôi Cha, rôi con së duoc vui huong cac hông ân Cha ban. Trong cac
ngay nay, qua con Cha së mác khai cho Giao Hôi Cha vê cac toan tinh cua
Ke Du. Chinh vi vây, Satan la ke lãnh chua thê gian dang bung ra cơn giân
du, va gáng suc ra tay lân at Công Viêc cua Cha. Hán la ke sat nhân ngay tu
dâu. Muc tiêu dác biêt no nhám toi la cac linh hôn thuôc hang tu tê cua Cha.
No lông lôn rao kháp dây do dê cuop di hay lam phuơng hai nguoi thân huu
cua Riêng Cha.... Vassula con ơi, chinh ho dung quyên luc cua Cha dê dao
nguoc tinh thê cua con. Nhu con dã biêt, nguoi tôi to thi không cao trong
hơn Chu. Cha la Chu cua con. Co diêu la nhung nguoi co thâm quyên kia dã
tung bach hai Chu cua con, nên Cha cung cho phep ho bach hai ca con nua.
Thê nhung “lo tedhal¨
1
Cha dang o voi con. Cha së la nuoc uông
cua con, luơng thuc cua con, su nghi ngơi cua con, su binh an cua con, va
niêm vui cua con, con co thây không? Con hãy câu nguyên va hãy tôn tho
Cha. Con hãy câu nguyên va hãy di theo Cha. ic


16 12, 1995

– )

,
,
.
!

- Con hãy nhân lây Binh An cua Cha. Con hãy lam vui long Cha va hãy
doc nhung loi nay:

1


134

Lây Chua Giêsu la tinh thuơng yêu duy nhât cua con,
lây Chua Giêsu la nguôn linh ung cua con,
la ban dông hanh cua linh hôn con,

Lây Chua Giêsu, Chua la chen duy nhât cua con,
la nuoc uông cua con, la nguôn ân phuc cua con,
xin Chua cât dâu con vao giua Trai Tim Chua,
cho toi khi con chêt, xin dân dua con vao thiên dang.
Lây Dâng giam hô linh hôn con,
xin o cung con tai bât cu nơi nao con di
Amen.

- Con hãy dung do la chu dê cua con. Cha dã ban phuc lanh cho cho con.
Cha ban phuc lanh nua cho con. Chua Tinh Yêu dang o cung con, Chung ta,
Cha con ta? ic.
You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->