dien_tu_so

Tài li u tham kh o

ðI N T

S

Tr nh Văn Loan Khoa CNTT- ðHBK

Bài gi ng này ( quan tr ng ! ) K thu t s Lý thuy t m ch lôgic & k thu t s K thu t ñi n t s … http://ktmt.shorturl.com

http://cnpmk51-bkhn.org

1

http://cnpmk51-bkhn.org

2

1.1 ð i s

Boole

Các ñ nh nghĩa

Chương 1. Các hàm lôgic cơ b n

•Bi

http://cnpmk51-bkhn.org

3

n lôgic: ñ i lư ng bi u di n b ng ký hi u nào ñó, l y giá tr 0 ho c 1 •Hàm lôgic: nhóm các bi n lôgic liên h v i nhau qua các phép toán lôgic, l y giá tr 0 ho c 1 •Phép toán lôgic cơ b n: VÀ (AND), HO C (OR), PH ð NH (NOT) http://cnpmk51-bkhn.org

4

1

1.1 ð i s

Boole

1.1 ð i s

Boole

Bi u di n bi n và hàm lôgic •Bi u ñ Ven:

A
A ho c B

B
A và B

M i bi n lôgic chia không gian thành 2 không gian con: -1 không gian con: bi n l y giá tr ñúng (=1) -Không gian con còn l i: bi n l y giá tr sai (=0)
5

Bi u di n bi n và hàm lôgic •B ng th t:

Hàm n bi n s có: n+1 c t (n bi n và giá tr hàm) 2n hàng: 2n t h p bi n Ví d B ng th t hàm Ho c 2 bi n

A

B

F(A,B)

0 0 1 1

0 1 0 1

0 1 1 1

http://cnpmk51-bkhn.org

http://cnpmk51-bkhn.org

6

1.1 ð i s

Boole

1.1 ð i s

Boole

Bi u di n bi n và hàm lôgic •Bìa Cac-nô:

Bi u di n bi n và hàm lôgic •Bi u ñ th i gian:

S ô trên bìa Cac-nô b ng s dòng b ng th t Ví d Bìa Cac-nô hàm Ho c 2 bi n

B A

0
0 1

1
1 1

Là ñ th bi n thiên theo th i gian c a hàm và bi n lôgic Ví d Bi u ñ th i gian c a hàm Ho c 2 bi n

A 1 0 B 1 0

t

0 1

F(A,B) 1 0

t

t
http://cnpmk51-bkhn.org 7 http://cnpmk51-bkhn.org 8

2

1.1 ð i s

Boole

1.1 ð i s

Boole

Các hàm lôgic cơ b n •Hàm Ph ñ nh:

Các hàm lôgic cơ b n

•Hàm Và:
A B F(A,B) A F(A)

Ví d

Hàm 1 bi n

Ví d

Hàm 2 bi n
F(A,B) = AB

0 0 1 1

0 1 0 1

0 0 0 1

F(A) = A

0 1

1 0

http://cnpmk51-bkhn.org

9

http://cnpmk51-bkhn.org

10

1.1 ð i s

Boole
A 0 0 B 0 0 1 1 0 0 1 1 C 0 1 0 1 0 1 0 1 F 0 1 1 1 1 1 1 1
11

1.1 ð i s

Boole

Các hàm lôgic cơ b n

•Hàm Ho
Ví d

c:

Hàm 3 bi n

0 0 1 1 1 1

F(A,B,C) = A + B + C

Tính ch t các hàm lôgic cơ b n T n t i ph n t trung tính duy nh t cho phép toán Ho c và phép toán Và: A+0=A A.1 = A Giao hoán: A+B=B+A A.B = B.A K t h p: A + (B+C) = (A+B) + C = A + B + C A . (B.C) = (A.B) . C = A . B . C Phân ph i: A(B+C) = AB + AC A + (BC) = (A+B)(A+C) Không có s mũ, không có h s :

A + A + ... + A = A
Phép bù:

A.A....A = A

A=A

A+A =1

A.A = 0
12

http://cnpmk51-bkhn.org

http://cnpmk51-bkhn.org

3

1.1 ð i s
ð nh lý ð

Boole
Mooc-gan

1.2 Bi u di n các hàm lôgic
D ng tuy n và d ng h i

Trư ng h p 2 bi n A + B = A.B A.B = A + B T ng quát F(Xi , +,.) = F(Xi ,., +)
Tính ch t ñ i ng u

•D •D

ng tuy n (t ng các tích) F(x, y, z) = xyz + x y + x z ng h i (tích các t ng)
F(x, y, z) = (x + y + z)(x + y)(x + y + z)

D ng chính qui

+⇔• 0⇔1 A + B = B + A ⇔ A.B = B.A A + 1 = 1 ⇔ A.0 = 0
http://cnpmk51-bkhn.org 13

• Tuy n chính qui F(x, y, z) = xyz + x yz + xyz • H i chính qui F(x, y, z) = (x + y + z)(x + y + z)(x + y + z)
Không ph i d ng chính qui t c là d ng ñơn gi n hóa
http://cnpmk51-bkhn.org 14

1.2 Bi u di n các hàm lôgic
D ng tuy n chính qui ð nh lý Shannon: T t c các hàm lôgic có th tri n khai theo m t trong các bi n dư i d ng t ng c a 2 tích lôgic:

1.2 Bi u di n các hàm lôgic
D ng tuy n chính qui
Nh n xét Giá tr hàm = 0 → s h ng tương ng b lo i Giá tr hàm = 1 → s h ng tương ng b ng tích các bi n

F(A,B,..., Z) = A.F(0,B,...,Z) + A.F(1,B,..., Z)

Ví d

F(A,B) = A.F(0,B) + A.F(1,B) F(0,B) = B.F(0, 0) + B.F(0,1) F(1,B) = B.F(1,0) + B.F(1,1)

F(A,B) = AB.F(0, 0) + AB.F(0,1) + AB.F(1, 0) + AB.F(1,1)

Nh n xét
2 bi n → T ng 4 s h ng, 3 bi n → T ng 8 s h ng n bi n → T ng 2n s h ng
http://cnpmk51-bkhn.org 15 http://cnpmk51-bkhn.org 16

4

1.2 Bi u di n các hàm lôgic
D ng tuy n chính qui
A 0 0 B 0 0 1 1 0 0 1 1 C 0 1 0 1 0 1 0 1 F 0 1 1 1 0 1 0 1
17

1.2 Bi u di n các hàm lôgic
D ng tuy n chính qui
A 0 0 B 0 0 1 1 0 0 1 1 C 0 1 0 1 0 1 0 1 F 0 1 1 1 0 1 0 1
18

Ví d Cho hàm 3 bi n F(A,B,C). Hãy vi t bi u th c hàm dư i d ng tuy n chính qui.

0 0 1 1 1 1

F(A,B,C) = A B C + A B C + A B C+A B C+ A BC

0 0 1 1 1 1

http://cnpmk51-bkhn.org

http://cnpmk51-bkhn.org

1.2 Bi u di n các hàm lôgic
D ng h i chính qui ð nh lý Shannon: T t c các hàm lôgic có th tri n khai theo m t trong các bi n dư i d ng tích c a 2 t ng lôgic:

1.2 Bi u di n các hàm lôgic
D ng h i chính qui
Nh n xét Giá tr hàm = 1 → s h ng tương Giá tr hàm = 0 → s h ng tương ng b lo i ng b ng t ng các bi n

F(A,B,..., Z) = [A + F(1,B,...,Z)].[A + F(0,B,..., Z)]

Ví d

F(A,B) = [A + F(1,B)][A + F(0,B)] F(0,B) = [B + F(0,1)][B + F(0, 0)] F(1,B) = [B + F(1,1)][B + F(1, 0)] F(A,B) = [A + B + F(1,1)][A + B + F(1, 0)]

Nh n xét

[A + B + F(0,1)][A + B + F(0, 0)]

2 bi n → Tích 4 s h ng, 3 bi n → Tích 8 s h ng n bi n → Tích 2n s h ng
http://cnpmk51-bkhn.org 19 http://cnpmk51-bkhn.org 20

5

org 23 http://cnpmk51-bkhn.org 1.4 ) http://cnpmk51-bkhn.2 Bi u di n các hàm lôgic Bi u di n dư i d ng s ABCD = Ax23 +B x22 + C x21 + D x20 = Ax8 +B x4 + C x2 + D x1 LSB (Least Significant Bit) MSB (Most Significant Bit) F(A.B. 0 0 1 1 1 1 http://cnpmk51-bkhn. Hãy vi t bi u th c hàm dư i d ng h i chính qui.6 .C).2 Bi u di n các hàm lôgic A B 0 0 1 1 0 0 1 1 C 0 1 0 1 0 1 0 1 F 0 1 1 1 0 1 0 1 22 D ng h i chính qui F = (A +B+ C +B+ C +B+ C )(A )(A ) 0 0 0 0 1 1 1 1 Ví d Cho hàm 3 bi n F(A.2 .B ) = R 1 .C ( .5 ) D ng h i chính qui F(A.org http://cnpmk51-bkhn.C .3 .B ) = I(0 .2 Bi u di n các hàm lôgic D ng h i chính qui A 0 0 B 0 0 1 1 0 0 1 1 C 0 1 0 1 0 1 0 1 F 0 1 1 1 0 1 0 1 21 1.2 Bi u di n các hàm lôgic Bi u di n dư i d ng s D ng tuy n chính qui 1.org 24 6 .1.7 .

•M t s quy t c t i thi u hóa: Có th t i thi u hoá m t hàm lôgic b ng cách nhóm các s h ng. 4 5 7 6 11 10 http://cnpmk51-bkhn. nên ch n cách bi u di n nào có s lư ng s h ng ít hơn.1.. ABC + ABC + ABC + ABC = ABC + ABC + ABC + ABC + ABC + ABC = BC + AC + AB http://cnpmk51-bkhn.ð i s . ABC + ABC + ABCD = AB + ABCD = A(B + BCD) = A(B + CD) Phương pháp ñ i s (1) (2) (3) AB + AB = B A + AB = A A + AB = A + B (A + B)(A + B) = B (1') A(A + B) = A (2') A(A + B) = AB (3') 25 Có th thêm s h ng ñã có vào m t bi u th c lôgic.3 T i thi u hóa các hàm lôgic 1..org 1.3 T i thi u hóa các hàm lôgic 1.org 27 http://cnpmk51-bkhn.3 T i thi u hóa các hàm lôgic Phương pháp bìa Cac-nô C BC A •M ts quy t c t i thi u hóa: Có th lo i ñi s h ng th a trong m t bi u th c lôgic AB + BC + AC = AB + BC + AC(B + B) = AB + BC + ABC + ABC = AB(1 + C) + BC(1 + A) = AB + BC 00 01 11 10 0 1 0 1 3 2 AB 0 0 2 6 4 1 1 3 7 5 28 00 01 Trong 2 d ng chính qui.3 T i thi u hóa các hàm lôgic •M • • c tiêu: S s h ng ít nh t và s bi n ít nh t trong m i s h ng M c ñích: Gi m thi u s lư ng linh ki n Phương pháp: .Bìa Cac-nô -.org 7 .org 26 http://cnpmk51-bkhn.

nhóm 4 ô → lo i 2 bi n. nhóm 2n ô → lo i n bi n.3 T i thi u hóa các hàm lôgic 00 00 01 11 10 0 4 12 8 01 1 5 13 9 11 3 7 15 11 10 2 6 14 10 29 Các quy t c sau phát bi u cho d ng tuy n chính quy.org 31 http://cnpmk51-bkhn. C) = A B C + A B C =B C http://cnpmk51-bkhn. Các ô trong nhóm có giá tr hàm cùng b ng 1. BC A 00 00 01 11 10 1 01 11 10 AB 00 00 01 1 1 1 1 11 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 01 11 10 00 0 1 01 1 1 11 10 F(A..3 T i thi u hóa các hàm lôgic • Qui t c 1:nhóm các ô sao cho s lư ng ô trong nhóm là m t s lu th a c a 2. CD AB CD 1. . Nhóm 2 ô → lo i 1 bi n. ð dùng cho d ng h i chính quy ph i chuy n tương ñương http://cnpmk51-bkhn.org 30 1.3 T i thi u hóa các hàm lôgic • Phương pháp bìa Cac-nô CD AB 1.org http://cnpmk51-bkhn.org 32 8 ..B.1.3 T i thi u hóa các hàm lôgic • Qui t c 2: S lư ng ô trong nhóm liên quan v i s lư ng bi n có th lo i ñi.

C.B.1.C.C) = B C + A B 10 http://cnpmk51-bkhn.C) = 1 ng v i t h p bi n có s lư ng bi n b ng 1 là m t s ch n ho c không có bi n nào b ng 1.C) = A C + B C 00 00 01 1 1 1 1 01 11 10 1 1 1 1 F(A.3 T i thi u hóa các hàm lôgic CD AB 00 0 1 BC 01 1 1 11 1 10 F(A. AB 00 00 01 11 10 1 − 01 11 1 1.B. http://cnpmk51-bkhn.3 T i thi u hóa các hàm lôgic CD Bài t p chương 1 (1/3) 10 1 • Qui t c 3: Trư ng h p có nh ng giá tr hàm là không xác ñ nh (không ch c ch n luôn b ng 0 ho c không ch c ch n luôn b ng 1).B. Các trư ng h p khác thì hàm b ng 0 b) F(A. C. Ch ng minh các bi u th c sau: a) AB + A B = A B + A B b) c) AB + A C = (A + C)(A + B) AC + B C = A C + B C 1 − − − − − F(A.B. Xây d ng b ng th t và vi t bi u th c lôgic c a hàm F xác ñ nh như sau: a) F(A.B.D) = 1 ng v i t h p bi n có ít nh t 2 bi n b ng 1.org 34 1.D) = B C + B C http://cnpmk51-bkhn.org 33 http://cnpmk51-bkhn.org 35 2.3 T i thi u hóa các hàm lôgic BC A 1. Các trư ng h p khác thì hàm b ng 0.org 36 9 . có th coi giá tr hàm là b ng 1 ñ xem có th nhóm ñư c v i các ô mà giá tr hàm xác ñ nh b ng 1 hay không.B.D) = B C + B D A 00 0 1 01 1 1 11 1 10 1 11 F(A.

13.6.5.21.B.15.C.8.org 38 http://cnpmk51-bkhn.B.9.5. C.C. Bài t p chương 1 (3/3) 4. T i thi u hóa các hàm sau b ng bìa Các-nô: a) F(A. 20.9.B. D) = (A + BC) + A(B + C)(AD + C) b) F(A.org 40 10 .16.3.2. Trong m t cu c thi có 3 giám kh o. B.15) c) F(A.14) b) F(A.E)=R(0.D) = R(0.C.6.org 39 http://cnpmk51-bkhn.30.B. B.13) e) F(A.25.B.10. Hãy bi u di n m i quan h này b ng các phương pháp sau ñây: a) B ng th t b) Bìa Cac-nô c) Bi u ñ th i gian d) Bi u th c d ng tuy n chính quy e) Bi u th c d ng h i chính qui f) Các bi u th c câu d).26.13) d) F(A.9.C.1.17.11.Bài t p chương 1 (2/3) 3.D.7.12.31) http://cnpmk51-bkhn. a) Gi i bài t p chương 1 1. Thí sinh ch ñ t k t qu n u có ña s giám kh o tr lên ñánh giá ñ t.7.org 37 Gi i bài t p chương 1 1.6.12.C.4. e) dư i d ng s .13. T i thi u hóa các hàm sau b ng phương pháp ñ is : a) F(A.9.5.13.9.D) = I(1.11.4.D) = R(2. C) = (A + B + C)(A + B + C )( A + B + C)(A + B + C ) 5. b) AB + A B = (AB)(A B) =(A+B)(A+B) =AA + AB + AB + BB = AB + AB AB + AC = (A + C)(A + B) AB + AC = (AB + A)(AB + C) = (A + B)(AB + C) = AAB + AC + AB + BC = AC + BC + AA + AB = C(A + B) + A(A + B) = (A + C)(A + B) http://cnpmk51-bkhn.27.D) = R(1.14.

org 41 http://cnpmk51-bkhn.Gi i bài t p chương 1 1. C) = ( A + B + C)(A + B + C )( A + B + C)( A + B + C ) (A + BC) + A(B + C)(AD + C) = (A + BC) + (A + BC)(AD + C) = (A + BC) + (AD + C) = A(1 + D) + C(1 + B) = A+C F = (A + B + CC)(A + B + CC) = (A + B)(A + B) = AA + AB + AB + B = B(A + A + 1) =B http://cnpmk51-bkhn.org 44 11 . B. b) Gi i bài t p chương 1 F(A. a) 4. c) Gi i bài t p chương 1 A AC + BC = AC + B C AC + BC = (A + C)(B + C) = A B + B C + AC = B C + AC + A B C + A B C = B C + AC B t C t F t t http://cnpmk51-bkhn. D) = (A + BC) + A(B + C)(AD + C) F( A. C.org 42 Gi i bài t p chương 1 4.org 43 http://cnpmk51-bkhn. B.

C.13.9.6.D) = R(0.4.D) = (B + C + D)(A + B + C)(A + B + C)(B + C + D)(A + B + C + D) http://cnpmk51-bkhn.14) CD AB CD 00 00 01 11 10 1 01 11 10 1 AB 00 00 01 11 10 1 1 01 11 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 http://cnpmk51-bkhn.B.7.org 45 http://cnpmk51-bkhn.C.org 46 5.12.B.B.6.2.5. Gi i bài t p chương 1 5.D) = R(2.org 48 12 . d) CD AB Gi i bài t p chương 1 00 00 01 11 10 0 0 01 0 11 10 CD AB 00 00 01 1 1 01 1 11 10 0 0 0 0 1 1 1 1 0 11 10 F(A.C. c) F(A.org 47 1 http://cnpmk51-bkhn.Gi i bài t p chương 1 5.9.13) a) F(A.5.11.

30.21.org 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 52 13 .B) 0v⇔0.31) C=0 DE AB C=1 DE AB C=0 C=1 00 01 11 10 10 11 01 00 0 8 24 16 1 9 25 17 3 11 27 19 2 10 26 18 6 14 30 22 7 15 31 23 5 13 29 21 4 12 28 20 00 01 11 10 10 11 01 00 1 0 8 24 00 01 11 10 00 01 11 10 1 1 1 9 3 2 10 26 18 6 14 7 5 4 12 28 1 11 27 19 1 1 15 31 23 1 13 29 25 1 1 1 1 30 22 1 16 1 17 1 21 1 20 http://cnpmk51-bkhn. m ch Và dùng ñiôt D1 U1 U2 UY Chương 2. Ev⇔1 B ng th t hàm Ho c 2 bi n http://cnpmk51-bkhn.E)=R(0.D.1.B.20.26. U2 = 0 ho c E vôn U1⇔A.org 51 http://cnpmk51-bkhn.org 49 http://cnpmk51-bkhn.17.27. UY ⇔F(A.15.9.Gi i bài t p chương 1 Bìa Các-nô 5 bi n Gi i bài t p chương 1 F(A.16.11. U2 ⇔B.C.13.25. Các ph n t lôgic cơ b n và m ch th c hi n U1 U2 D2 R UY 0 0 E E A 0 E 0 E B 0 E E E F U1.1 M ch Ho c.org 50 2.

có 2 ki u: NPN và PNP U1 U2 0 0 E E UY 0 E 0 E B 0 0 0 E F C Ib B NPN Ic Ib B E Ie C Ic U1 U2 D2 A PNP E Ie U1⇔A. U2 = 0 ho c E vôn D1 +E R 2. M ch ð o dùng tranzixto Rc Rb 2.3. Uce = 0 http://cnpmk51-bkhn. Ucemax).org 55 http://cnpmk51-bkhn. m ch Ho c dùng ñiôt U1. tranzixto làm vi c ch ñ khóa.2. Ie và Ic >> Ib Tranzixto thư ng dùng ñ khu ch ñ i. Ev⇔1 B ng th t hàm Và 2 bi n http://cnpmk51-bkhn. UY ⇔F(A) 0v⇔0.org 56 14 .2. M ch Và. Thông (có th bão hòa): Icmax.1.Còn trong m ch lôgic.2. Us ⇔F(A.org 54 2. Các m ch tích h p s UE UY E 0 F(A) 1 0 1 0 M ch tích h p (IC): Integrated Circuits M ch r i r c M ch tích h p • tương t : làm vi c v i tín hi u tương t • s : làm vi c v i tín hi u ch có 2 m c E UY 0 E UE UE = 0 ho c E vôn UE⇔A. U2 ⇔B.B) 0v⇔0. Ev⇔1 ⇔ ⇔ B ng th t hàm Ph ñ nh A 0 1 http://cnpmk51-bkhn.org 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 53 Ie = Ib +Ic. t c có 2 tr ng thái: T t (Ic = 0. M ch ð o dùng tranzixto UY Tranzixto là d ng c bán d n.

.org S n = 10. Các m ch tích h p s Phân lo i theo b n ch t linh ki n ñư c s d ng SSI Small Scale Integration (M ch tích h p c nh ) MSI Medium Scale Integration (M ch tích h p c trung bình) LSI Large Scale Integration (M ch tích h p c l n) VLSI Very Large Scale Integration (M ch tích h p c r t l n) http://cnpmk51-bkhn. 5v Ví d : H TTL M c1 5v M c1 3.org 58 2.. Các m ch tích h p s M ts s ñ c tính c a các m ch tích h p ð c tính ñi n • Các m c lôgic.3.8 0 M c0 0.1000 n = 103.3.2. Các m ch tích h p s Phân lo i theo s tranzixto ch a trên m t IC n < 10 2.3.106 S d ng tranzixto trư ng (FET: Field Effect Transistor): MOS (Metal Oxide Semiconductor) NMOS – PMOS CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor) 57 http://cnpmk51-bkhn.100 d ng tranzixto lư ng c c: RTL (Resistor Transistor Logic) DTL (Diode Transistor Logic) TTL (Transistor Transistor Logic) ECL (Emiter Coupled Logic) n = 100..3 2 D i không xác ñ nh 0.org 59 http://cnpmk51-bkhn.5 0 D i không xác ñ nh M c0 Vào TTL Ra TTL http://cnpmk51-bkhn.org 60 15 .

3.1 1 10 MHz http://cnpmk51-bkhn.org 61 http://cnpmk51-bkhn. Các m ch tích h p s M t s ñ c tính c a các m ch tích h p s ð c tính ñi n • Công su t tiêu th ch ñ ñ ng: mW 100 TTL 10 2. Các m ch tích h p s M t s ñ c tính c a các m ch tích h p s ð c tính ñi n • Th i gian truy n: ñ u ra so v i H Th i gian c n thi t ñ tín hi u chuy n bi n t m c 0 lên m c 1 (sư n dương).org 64 16 .org 62 2.2. hay t m c 1 v m c 0 (sư n âm) 90% 100% TLH L H THL tR: th tF: th i gian thi t l p sư n dương(sư n lên) i gian thi t l p sư n âm(sư n xu ng) 50% 10% 0% tR tF Th i gian tr trung bình ñư c ñánh giá: Ttb = (TLH + THL)/2 http://cnpmk51-bkhn. P ECL CMOS 1 f 0.3.1 0. Các m ch tích h p s M t s ñ c tính c a các m ch tích h p s ð c tính ñi n • Th i gian truy n: g m Th i gian tr c a thông tin ñ u vào 50% Vào L H 50% Ra L L H 50% 2.org 63 http://cnpmk51-bkhn. Các m ch tích h p s M t s ñ c tính c a các m ch tích h p s ð c tính cơ * DIL (Dual In Line): s chân t 8 ñ n 64.3.3.

3.org 66 2. Ký hi u các ph n t lôgic cơ b n ð o A A A 1 A Và A B & AB A B Ho c-ð o (NOR) AB A B ≥ 1 A+B ≥1 Và-ð o (NAND) A B & AB A B AB A B & AB Ho c A B ≥ 1 A+B Ho c m A B =1 A⊕B ⊕ r ng (XOR) A ⊕ B = AB + AB AB 00 01 10 11 F 0 1 1 0 http://cnpmk51-bkhn.3. Ký hi u các ph n t lôgic cơ b n 2.4.org 67 http://cnpmk51-bkhn. Các m ch tích h p s M t s ñ c tính c a các m ch tích h p s ð c tính cơ * V hình vuông * V hình vuông http://cnpmk51-bkhn. Các m ch tích h p s M t s ñ c tính c a các m ch tích h p s ð c tính cơ * SIL (Single In Line) 2.org 68 17 .2.org 65 http://cnpmk51-bkhn.4.

org 69 http://cnpmk51-bkhn. N = 6→ ABCD = 0110.C th trư ng h p bàn phím ch có 9 phím.9) . H t h p • • H lôgic ñư c chia thành 2 l p h : H t h p H dãy H t h p: Tín hi u ra ch ph thu c tín hi u vào hi n t i → H không nh H dãy: Tín hi u ra không ch ph thu c tín hi u vào hi n t i mà còn ph thu c quá kh c a tín hi u vào → H có nh http://cnpmk51-bkhn.B mã hóa dùng cho bàn phím c a máy tính.3..2. phím ñư c n ng v i mã cao nh t) http://cnpmk51-bkhn.1 B ‘1’ mã hóa P1 P2 Pi 1 A 2 B i Mã hoá C P9 9 D N=i 3.org 72 18 .2 M t s ng d ng h t h p 3.1 B mã hóa Dùng ñ chuy n các giá tr nh phân c a bi n vào sang m t mã nào ñó. Phím ⇔Ký t ⇔T mã .1 Khái ni m Chương 3. .org 71 N = 4 → ABCD = 0100.N: s gán cho phím (N = 1. N u 2 ho c nhi u phím ñ ng th i ñư c n → Mã hóa ưu tiên (n u có 2 ho c nhi u phím ñ ng th i ñư c n thì b mã hóa ch coi như có 1 phím ñư c n. Ví d ..B mã hóa có : + 9 ñ u vào n i v i 9 phím + 4 ñ u ra nh phân ABCD http://cnpmk51-bkhn.2.org 70 3.

1 B mã hóa Mã hóa ưu tiên A=1 n u N = 8 ho c N = 9 B=1 n u (N = 4 ho c N = 5 ho c N = 6 ho c N=7) và (Not N = 8) và( Not N=9) C=1 n u N = 2 và (Not N=4) và (Not N= 5) và (Not N = 8) và (Not N = 9) ho c N = 3 và (Not N=4) và (Not N= 5) và (Not N = 8) và (Not N = 9) ho c N = 6 và (Not N = 8) và (Not N = 9) ho c N = 7 và (Not N = 8) và (Not N = 9) D = 1 n u N = 1 và (Not N =2) và (Not N = 4) và (Not N = 6)và (Not N = 8) ho c N = 3 và (Not N = 4) và (Not N = 6)và (Not N = 8) ho c N = 5 và (Not N = 6)và (Not N = 8) ho c N = 7 và (Not N = 8) ho c N=9 • Sơ ñ b mã hóa N=1 ≥1 D N=2 N=3 N=4 N=5 N=6 N=7 N=8 N=9 ≥1 C ≥1 B ≥1 A http://cnpmk51-bkhn. gi thi t t i m i th i ñi m ch có 1 phím ñư c n. A = 1 n u (N=8) ho c N ABCD (N=9) 1 0001 B = 1 n u (N=4) ho c 2 0010 (N=5) 3 0011 ho c (N=6) 4 0100 ho c (N=7) 5 0101 C = 1 n u (N=2) ho c 6 0110 (N=3) 7 0111 ho c (N=6) 8 1000 ho c (N=7) D = 1 n u (N=1) ho c 9 1001 (N=3) http://cnpmk51-bkhn.org 75 http://cnpmk51-bkhn.2.org 74 3.org 76 19 .org ho c (N=5) N= 8 N= 9 ≥1 A 73 http://cnpmk51-bkhn.2.1 B mã hóa N= 1 N= 2 ≥1 D • Xét trư ng h p ñơn gi n.3.

15 ñ u ra còn l i b ng 0 (1). B gi i mã s g m có 4 ñ u vào và 10 ñ u ra. .org 80 20 . . .org 77 ng v i m t t h p 4 bit ñ u vào. .org 79 http://cnpmk51-bkhn. . . . . . . . . .2 B gi i mã - ng d ng B gi i mã BCD N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 B 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 C 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 D 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Y0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Y1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 . . . .2.2. Y9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 B gi i mã BCD: Mã BCD (Binary Coded Decimal) dùng 4 bit nh phân ñ mã hoá các s th p phân t 0 ñ n 9. các trư ng h p khác ñ u ra = 0(1). 16 Ví d ð u ra c a b gi i mã b ng 1(0) n u ñ u vào 4 bit nh phân ABCD = 0111. . .2. D C B A & Y=1 n u N=(0111)2 = (7)10 http://cnpmk51-bkhn. .2 B gi i mã 3.2 B gi i mã Cung c p 1 hay nhi u thông tin ñ u ra khi ñ u vào xu t hi n t h p các bi n nh phân ng v i 1 hay nhi u t mã ñã ñư c l a ch n t trư c. http://cnpmk51-bkhn. • Gi i mã cho 1 c u hình (hay 1 t mã) ñã ñư c xác ñ nh • Gi i mã cho t t c các t h p c a b mã: Ví d B gi i mã có 4 bit nh phân ABCD bit ñ u ra A B C D Y0 Y1 Gi i mã : : Yi Y15 ñ u vào.3. 1 trong 16 ñ u ra b ng 1 (0) . .org 78 3. http://cnpmk51-bkhn.

A0)2 ≤ (0FFF)H http://cnpmk51-bkhn.6.B..A10 Gi i mã B nh CS T o hàm lôgic Gi s có hàm 3 bi n : F(A.org 83 http://cnpmk51-bkhn.. 10 A9....A0 ñ ñánh ñ a ch ô nh cho m i trang.. 6 bit ñ a ch v phía MSB A15.org 84 21 .. còn l i 10 bit t A9.C) ≥1 B C Ô nh thu c trang 3 s có ñ a ch thu c kho ng: (0C00)H ≤ (0 0 0 0 1 1 A9.. m i trang có 1024 ô.A0.7) Y0 A 22 21 Y1 Y2 Gi i mã Y3 Y4 Y5 20 Y6 Y7 F(A. Chia s ô nh này thành 64 trang.B.. S ô nh có th ñ a ch hoá ñư c : 216 = 65 536.B gi i mã BCD Y0 = A B C D CD AB Gi i mã ñ a ch Y1 = A B C D Y2 = BCD ð a ch 10 bit. CS = 1: ch n b nh CS = 0: không ch n dòng 0 dòng 1 00 01 11 10 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 00 01 11 10 Y3 = BCD Y4 = BC D Y5 = BC D Y6 = BC D Y7 = BCD Y8 = AD Y9 = AD ñ a ch i 10 − − − − − − Gi i mã ñ a ch dòng i 0 1 0 1 0 0 0 1 dòng 1023 1 0 1 1 1 0 0 0 CS (Chip Select) ð c ra ô nh th i Bài t p: V sơ ñ c a b gi i mã BCD http://cnpmk51-bkhn... CS: ð u vào cho phép ch n b nh .org 81 http://cnpmk51-bkhn.5. 16 bit ñ a ch t A15...A10 ñư c dùng ñ ñánh ñ a ch trang.A0 ð a ch 6 A15.C) = R(3..org 82 Gi i mã ñ a ch ð a ch 16 bit.

1 1 1 1 0 0 1 0 1 C D 1 M i thanh là 1 ñiôt phát quang (LED) A K http://cnpmk51-bkhn.B chuy n ñ i mã 0 A B a f e d g b c N A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 B 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 C 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 D 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 a 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 b 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 c 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 d 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 e 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 f 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 g 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 85 http://cnpmk51-bkhn.org 88 22 . Ví d : B chuy n ñ i mã t mã BCD sang mã ch th 7 thanh.org 87 http://cnpmk51-bkhn.org T ng h p b CD AB chuy n ñ i mã T ng h p b chuy n ñ i mã 00 01 11 10 B & 00 01 11 10 1 0 1 1 0 1 1 1 D CD AB 00 01 11 10 CD AB 00 01 11 10 00 & 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 00 01 11 10 1 1 1 0 1 1 1 1 − − − − 1 1 − − 01 ≥1 A C 11 10 − − − − − − b − − − − 1 1 − − c a = A + C +BD +B D Bài t p: Làm tương t cho các thanh còn l i http://cnpmk51-bkhn.org 86 Chuy n m t s N vi t theo mã C1 sang v n s N nhưng vi t theo mã C2.

org 89 C1 0 0 1 1 C0 0 1 0 1 Y X0 X1 X2 X3 90 Y X0 X1 http://cnpmk51-bkhn.org 3.3 B ch n kênh (Multiplexer) Có nhi u ñ u vào tín hi u và m t ñ u ra.org http://cnpmk51-bkhn.3 B ch n kênh (Multiplexer) E0 Ví d T ng h p b ch n kênh 2-1 MUX 2-1 X0 X1 Y C0 C0 0 1 Y X0 X1 0 0 0 0 X1 0 0 1 1 0 0 1 1 X0 0 1 0 1 0 1 0 1 Y 0 1 0 1 0 0 1 1 Vào ñi u khi n C0 E1 C0 E0 E1 S0 CS ≥1 S S1 C0 X1X0 C0 00 01 1 11 1 1 10 1 1 1 1 CS 0 1 CS =1: ch n kênh làm vi c bình thư ng CS = 0: ra ch n kênh = 0 1 Y = X 0C0 + X1C0 91 http://cnpmk51-bkhn.3.org 92 23 .2. Ch c năng: ch n l y m t trong các tín hi u ñ u vào ñưa t i ñ u ra MUX 2-1 X0 MUX 4-1 Y X1 X2 X3 C0 C1 Y X0 X1 C0 ð u vào ñi u khi n C0 0 1 http://cnpmk51-bkhn.2.

org 94 ng d ng c a b Ch n ngu n tin ch n kênh Ngu n tin 1 Ngu n tin 2 ng d ng c a b Ch n ngu n tin A = a3 a2 a1 a0 ch n kênh B = b3 b2 b1 b0 C0 Nh n Y3 Y2 Y1 Y0 http://cnpmk51-bkhn.org 93 http://cnpmk51-bkhn.Sơ ñ E 0 b ch n kênh 2-1 S0 E 0 E 1 X0 & ≥1 & C 0 S S1 E 1 E 0 C0 Y E 1 C 0 C 0 X1 Vào ñi u khi n http://cnpmk51-bkhn.org 95 http://cnpmk51-bkhn.org 96 24 .

org 97 B http://cnpmk51-bkhn.1) E3 C1 A Các bi n http://cnpmk51-bkhn.0) 0 =f(0.0) E0 E1 E2 Y = f(A.1) 0=f(1.1) + A Bf(1.ng d ng c a b ch n kênh ng d ng c a b ch n kênh Chuy n ñ i song song – n i ti p C0 T o hàm lôgic f(A.1) = = = = Y X0 X1 X2 X3 C1 0 0 1 1 C0 0 1 1 0 A 1 B X3 C1 C0 T o hàm lôgic 0 0 0 X0 X1 X2 Y = AB A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 f=A+B 0 1 1 1 = = = = Y X0 X1 X2 X3 C1 0 0 1 1 C0 0 1 0 0 1 1 1 X0 X1 X2 X3 C1 C0 Y= A+B A 1 B & ≥1 B t o hàm có th l p trình ñư c http://cnpmk51-bkhn.1) f(1.0) + A Bf(1.0) + A Bf(0.B) = A Bf(0.B) f(1.0) 1=f(1.org 98 C0 ng d ng c a b ch n kênh ng d ng c a b ch n kênh T o hàm lôgic A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 f=AB 0= f(0.1) a0 a1 a2 a3 C0 C1 1 Y = C1C 0E0 + C1C 0E1 + C1C 0E2 + C1C 0E3 t Y 0 C1 1 0 Y a0 a1 a2 a3 t t f(0.org 100 25 .org 99 http://cnpmk51-bkhn.0) Các ñ u vào ch n hàm f(0.

5 B so sánh 3.2.org 103 =1 =1 =1 & A=B So sánh ñ y ñ :Th c hi n so sánh t ng bit m t.5 B so sánh So sánh ñơn gi n:So sánh 2 s 4 bit A = a3a2a1a0 và B = b3b2b1b0. A = B n u:(a3 = b3) và (a2 = b2) và (a1 = b1) và (a0 = b0). a >b a <b E ai bi ai=bi Si Ii Ei Ph n t so sánh i i i i 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 104 E Ph n t 0 Si Ei Ii 0 0 1 1 1 1 ai bi so sánh E: cho phép so sánh E = 1: so sánh E = 0: không so sánh http://cnpmk51-bkhn.org 26 .4 B C0 0 X 0 1 0 1 phân kênh (Demultiplexer) Y0 0 1 0 0 Y1 DEMUX 1-2 Có m t ñ u vào tín hi u và nhi u ñ u ra.3.org 102 3. b t ñ u t MSB.4 B phân kênh (Demultiplexer) 3. Ch c năng : d n tín hi u t ñ u vào ñưa t i m t trong các ñ u ra. a3 =1 b3 a2 b2 a1 b1 a0 b0 http://cnpmk51-bkhn.2.2.2.org 101 http://cnpmk51-bkhn. DEMUX 1-4 Y0 X Y1 Y2 Y3 0 X Y0 0 1 1 0 Y1 0 1 C0 C0 C1 http://cnpmk51-bkhn.

Ii = E(Si + Ii ) E ai bi & ≥1 & Ei So sánh ñ y ñ : B so sánh song song Ví d So sánh 2 s 3 bit A = a2a1a0. Các b s h c a 0 b 0 1 0 1 Σ 0 1 1 0 r 0 0 0 1 Σ=a ⊕ b r = ab B c ng r2 a2 b2 r3 Σ2 r2 r1 a1 b1 Σ1 r0 a0 b0 r1 Σ0 B c ng a C ng b C ng 2 s nhi u bit: r3 A= +B = Σ Σ (T r (S ng) nh ) 0 1 1 a3 b3 r4 Σ3 a =1 B bán t ng (Half Adder) b & r K t qu 107 Σ4 Σ3 Σ2 http://cnpmk51-bkhn.org 106 3.org 27 .Si . B = b2b1b0 a2 b2 Si S2 Ph n t so sánh ≥1 E2 I2 A>B a1 b1 E Ph n t so sánh S1 E1 I1 ≥1 A<B & Ii a0 b0 http://cnpmk51-bkhn.5 B so sánh 3.3.org Σ1 Σ0 108 http://cnpmk51-bkhn.2.5 B so sánh Si = E(aibi ) Ii = E(abi ) i Ei = E(ai ⊕ bi ) = Eaibi + Eai bi = E.6.org 105 E Ph n t so sánh S0 E0 I0 A=B http://cnpmk51-bkhn.2.2.

org 111 http://cnpmk51-bkhn.b1b0 B c ng song song an-1 bn-1 rn-1 an-2 bn-2 rn-2 a1 b1 r1 a0 b0 r0= 0 ≥1 ri+1 rn FA FA FA FA r2 Σn Σn-1 Σn-2 Σ1 Σ0 http://cnpmk51-bkhn..org 112 28 .org 109 http://cnpmk51-bkhn.a1a0 ..org 110 B c ng B c ng 2 s n bit B c ng ñ y ñ (Full Adder) ri ai bi & & =1 =1 Σi A = an-1an-2...B c ng Thao tác l p l i là c ng 2 bit v i nhau và c ng v i s nh ai bi 0 0 1 1 0 0 1 1 ri 0 1 0 1 0 1 0 1 Σi 0 1 1 0 1 0 0 1 ri+1 B c ng aibi ri Σi 00 01 1 1 1 11 10 1 Full Adder ai ri bi C ng ñ y ñ Σi ri+1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 ri 0 1 aibi ri+1 00 01 11 1 1 1 1 10 Σi = ai ⊕ bi ⊕ ri ri+1 = ai bi + ri (ai ⊕ bi) 0 1 http://cnpmk51-bkhn. B = bn-1bn-2.

org 113 Tính t ng Σ3 Σ2 Σ1 Σ0 114 http://cnpmk51-bkhn.P) (12/9/05) B ai bi tr ai Bán hi u Di Bi+1 Gi thi t có 2 ngu n tin là tín hi u âm thanh ng v i ñ u ra c a 2 micro M1 và M2.6. Có th s d ng b ch n kênh 2-1 ñ ch n tín hi u c a t ng micro ñư c không ? Gi i thích lý do.B c ng song song tính trư c s nh B c ng song song tính trư c s a3 b3 a2 b2 a1 nh b1 a0 b0 r0 ri+1 = aibi + ri(ai ⊕ bi) Pi = ai ⊕ bi và Gi = aibi → ri+1 = Gi + ri Pi r1 = G0 + r0P0 G1 ≥1 r2 G0 ≥1 r1 Ví d : C ng 2 s 4 bit Tính Pi và Gi P3 G3 P2 G2 P1 G1 P0 G0 P0 r0 & Tính các s τ1 τ2 nh r1 a1 b1 r0 a0 b0 G0 P1 & r4 r3 a3 b3 a2 r2 b2 & P0 r0 τ1 τ2 r2 = G1 + r1P1 = G1+(G0 + r0P0)P1 r2 = G1 + G0P1 + r0P0P1 r4 = Σ 4 http://cnpmk51-bkhn.5.org 116 29 .org Ki m tra 15’ (T4. (Không s d ng tài li u) bi 0 1 0 1 Di 0 1 1 0 Bi+1 0 1 0 0 0 0 1 1 Di = a i ⊕ bi Bi +1 = a i b i (Half Subtractor) ai bi =1 Di & Bi+1 http://cnpmk51-bkhn.org 115 http://cnpmk51-bkhn.

Thao tác l p l i là tr bit cho nhau và tr s vay ai B tr Di bi ñ yñ B i B 2 tr B tr song song: Bi+1 (Full Subtractor) ai 0 0 0 0 1 1 1 1 bi 0 0 1 1 0 0 1 1 Bi 0 1 0 1 0 1 0 1 Di 0 1 1 0 1 0 0 1 Bi+1 Bi ai bi Bán hi u Di Bi+1 Bán hi u Di Bi+1 •Th •Tr 0 1 1 1 0 0 0 1 c hi n như b c ng song song.3. . Không dùng tài li u Hãy l y 1 ví d th c t có th th c hi n b ng 1 hàm lôgic 3 bi n. 2 s n bit c n n b tr ñ y ñ . ñ u ra s nh tr thành ñ u ra s vay) http://cnpmk51-bkhn. 8 thay ñ i như sau: Tu n 6.org 117 http://cnpmk51-bkhn.2.T i thi u hóa hàm b ng bìa Cacnô .3 K48 trong 3 tu n 6. 7.L p b ng th t .6 http://cnpmk51-bkhn.org Th 7: Cô Dung d y TTHCM ti t 120 30 . (Trong b c ng song song thay b c ng ñ y ñ b ng b tr ñ y ñ .org 119 L ch h c môn ði n t s cho 3 l p T1.org 118 Ki m tra 15’ T1.Vi t bi u th c hàm ñã t i thi u hóa và v sơ ñ th c hi n http://cnpmk51-bkhn.B tr Phép tr 2 s nhi u bit cho nhau. ngh ti t 6 Th 7: Cô Dung d y TTHCM ti t 1.2.7: Th 4: Cô Liên d y ti p ti t 5.2.3 Tu n 8: Th 4: Cô Trang d y ðTS ti t 5.

org 122 B nhân A x b0 A x b1 B nhân b1 & a3 & a2 & a1 & a0 0 Dãy thao tác c n ph i th c hi n khi nhân 2 s 4 bit b0 0 & a3 & a2 & a1 & a0 3 2 1 0 CI CO 3 3 2 2 1 1 0 0 Σ1 (A x b0) + (A x b1 d ch trái 1 bit) = Σ1 b2 & a3 & a2 & a1 & a0 0 A x b2 3 2 1 0 CI CO 3 3 2 2 1 1 0 0 CI: Carry Input (vào s nh ) CO: Carry Output (ra s nh ) Σ1+ (A x b2 d ch trái 2 bit) = Σ2 Σ2 b3 & a3 & a2 & a1 & a0 0 A x b3 3 2 1 0 CI CO 3 3 2 2 1 1 0 0 Σ2+ (A x b3 d ch trái 3 bit) = Σ3 http://cnpmk51-bkhn.org 31 . B = b3b2b1b0 a3 b3 a3b0 a3b1 a3b2 a3b3 p7 p6 a2b3 p5 a2b2 a1b3 p4 a2b1 a1b2 a0b3 p3 p2 p1 p0 a2 b2 a2b0 a1b1 a0b2 a1 b1 a1b0 a0b1 a0 b0 a0b0 http://cnpmk51-bkhn.B L ch h c môn ði n t s cho 3 l p T4.P K48 trong 3 tu n 6.6.2 ngh (ñã h c vào tu n 4) Th 7: Th y Minh d y LTM t ti t 1 ñ n ti t 6 Tu n 8: Th 2: Th y Trung d y TTHCM t ti t 1 ñ n ti t 6 Th 7: Th y Minh d y LTM t ti t 1 ñ n ti t 6 http://cnpmk51-bkhn. 8 thay ñ i như sau (tu n này là tu n 5) Tu n 6.org 121 nhân Gi thi t nhân 2 s 4 bit A và B: A = a3a2a1a0. 7.5.7: Th 2: Ti t 1.org 123 Σ3 p7 p6 p5 p4 p3 p2 p1 p0 124 http://cnpmk51-bkhn.

org 125 a1 0 0 … 1 a0 0 0 … 1 b1 0 0 … 1 b0 0 1 … 1 p3 0 0 … 1 p2 0 0 … 0 p1 0 0 … 0 p0 0 0 … 1 http://cnpmk51-bkhn.org 128 32 . CT ngu n) http://cnpmk51-bkhn.Bài t p l n Tin 1: b c ng song song t 1 ñ n 8 bit Tin 2: b tr song song t 1 ñ n 8 bit Tin 3: b so sánh song song t 1 ñ n 8 bit Báo cáo: n p theo l p. chi u th 7. làm th nào.org http://cnpmk51-bkhn. k t qu . trư c 16h30 (báo cáo in trên gi y (không vi t b ng tay): ð . tu n 12.org 126 a3 0 0 0 … 1 a2 0 0 0 … 1 a1 0 0 1 … 1 a0 0 1 0 … 1 Σ 0 1 1 … 0 c0 0 0 0 … 0 c1 0 0 0 … 1 127 Chương 4 H dãy http://cnpmk51-bkhn.

N u h có m ñ u vào → các tín hi u vào tương ng là x1. Fs = Fs(X. X2..1 Khái ni m H dãy: tin t c ñ u ra không ch ph thu c tin t c ñ u vào th i ñi m hi n t i mà còn ph thu c vào quá kh c a các tin t c ñó n a → h có nh . Ra ti : vào ti s nh ti-1: vào ti-1 s nh ti-2 t5 t4 X1= t3 t2 t1 1 1 0 1 0 0 LSB t5 t4 1 1 1 t3 1 1 0 t2 0 1 1 t1 0 0 1 1 X2= B c ng liên ti p X1= X2= 0 0 1 0 0 0 Y Y= http://cnpmk51-bkhn.2 Các mô hình h dãy 4. ñ u ra Y là t ng c a X1. 4.S) X Y Mô hình Mealy và mô hình Moore Moore: cũng dùng b 5 như mô hình Mealy ði u khác bi t duy nh t: Fy = Fy(S) http://cnpmk51-bkhn.org 132 33 .org 130 4.S) • Fy : hàm ra. Ví d : Xét b c ng nh phân liên ti p..org 131 http://cnpmk51-bkhn..2 Các mô hình h dãy Mealy: mô t h dãy b ng b 5 H DÃY Tr ng thái • X : t p h u h n các tín hi u vào... N u h có l ñ u ra ta có các tín hi u ra tương ng là y1. Hai lo i này t o nên 2 tr ng thái c a b c ng là có nh (s nh = 1) và không nh (s nh = 0).y2.xm • S : t p h u h n các tr ng thái.. N u h có n tr ng thái → các tr ng thái tương ng là s1.sn • Y: t p h u h n các tín hi u ra.1 Khái ni m Nh n xét: Tín hi u ra Y là khác nhau ngay c trong các trư ng h p tín hi u vào như nhau Phân bi t 2 lo i quá kh c a tín hi u vào: m t là lo i tín hi u vào t o ra s nh b ng 0 và hai là lo i tín hi u vào t o ra s nh b ng 1.yl • Fs: hàm tr ng thái.s2.4.x2.org 129 http://cnpmk51-bkhn.. X2 là 2 s nh phân c n c ng. B c ng có 2 ñ u vào X1. Fy = Fy(X...

00) = s00 .XN) : : Tín hi u ra Tr ng thái ti p theo Tr ng thái hi n t i 135 N uh có m ñ u vào thì N <= 2m http://cnpmk51-bkhn.01.XN) : Fs(sn.Fy(s1.X2) : Fs(s2.X2). s10.org http://cnpmk51-bkhn.2 Các mô hình h Xét theo mô hình Moore: dãy 4.01 ho ho ho ho c c c c 11) 10) 11) 10) = = = = 0 1 1 0 http://cnpmk51-bkhn.X2) .. s01.Fy(s1..Fy(s2. Hàm ra: Fy(s00) = Fy(s10) = 0 Fy(s01) = Fy(s11) = 1 S X X1 s1 Fs(s1.01 Fy(s1.X1).Fy(s1. tr ng thái ti p theo) Fs(s0.X1) X2 Fs(s1.org 136 34 . T p tín hi u ra: Y = {0..X1) Fs(s2. T p tín hi u ra: Y = {0.Fy(s2. s11} s00 : tr ng thái không nh . 01 ho c 11.Fy(sn. 01 ho c 10 Fs(s1.10.00 Fy(s0.XN). s1} Tr ng thái s0 là tr ng thái không nh hay s nh t o ra b ng 0.XN).1}.X2). tín hi u ra b ng 0 s11 : tr ng thái có nh .2 Các mô hình h B ng tr ng thái Mealy dãy T p tín hi u vào: X={00. Hàm tr ng thái: Fs(s00 ho c s01.X2).X2) : Fs(sn. T p tr ng thái: S = {s0. tín hi u ra b ng 0 s01 : tr ng thái không nh . Hàm tr ng thái: (tr ng thái hi n t i..X1).1}.10.X1) : Fs(sn.Fy(sn.x1x2) = s0 n u x1x2=00.4.11}. Hàm ra: Fy(s0. tín hi u ra b ng 1.2 Các mô hình h dãy c ng nh phân liên ti p Xét theo mô hình Mealy: T p tín hi u vào: X={00.11) = s1 Fs(s0.00 Fy(s1. T p tr ng thái: {s00.00) = s0 Fs(s1.X1).11}.01. Tr ng thái s1 là tr ng thái có nh hay s nh t o ra b ng 1. tín hi u ra b ng 1 s10 : tr ng thái có nh .Fy(s2.XN). XN Fs(s1.2 Các mô hình h Ví d B dãy 4.org 134 4.Fy(sn.x1x2) = s1 n u x1x2=10.XN) : s2 : sn Fs(s2.org 133 http://cnpmk51-bkhn.

10/0 s01 00 s11 Q = S + Rq Tr ng thái ti p theo Tr ng thái hi n t i CLK: CLOCK (ñ ng h .0 s0.X1) Fs(s1.org 4. R: Reset 01. 1 Trigơ RS SR S 01.10 Phương trình tr ng thái: ≥1 S 11 139 Q 01.XN) Fy(sn) Tr ng thái hi n t i Tr ng thái ti p theo http://cnpmk51-bkhn.10 CLK R Q Tr ng thái hi n t i Q Q q /Y Ví d B c ng nh phân liên ti p 00 00 0 1 Nh 01 0 0 11 10 1 1 00/0 0 1 11/1 − − s00 11 01.2 Các mô hình h B ng tr ng thái Moore X S X1 X2 . 4.2 Các mô hình h ð hình tr ng thái s1 X dãy s2 4. dãy 4.X1) Fs(sn.org 140 Mealy 01.XN) Fy(s2) s0 : : : : : : s0.0 s1.10/1 01.org Moore 35 .1 10 s00 s0. ñ ng b ) http://cnpmk51-bkhn.org 137 http://cnpmk51-bkhn.10 http://cnpmk51-bkhn.0 Y s2 Fs(s2.3 Các trigơ (Flip-Flop) • Trigơ là ph n t nh và là ph n t cơ b n c a h dãy • Tr ng thái c a trigơ chính là tín hi u ra c a nó.10 s10 00 11 R ≥1 s0 11/0 00/1 s1 11 00 Xóa Kxñ Tl p S: Set.X2) : Fs(s1.2 Các mô hình h dãy Ví d B c ng nh phân liên ti p Y XN Mealy x1x2 Moore x1x2 S 11 s1.1 s1.0 00 s00 s00 s01 s01 01 s01 s01 s10 s10 11 s10 s10 s11 s11 10 s01 s01 s10 s10 0 1 0 1 138 s1 Fs(s1.X2) : Fs(s2...4.1 s1.1 s01 s10 s11 s1 sn Fs(sn.3.X2) : Fs(sn.X1) Fs(s2.XN) Fy(s1) S 00 01 s0.

org 143 http://cnpmk51-bkhn.Trigơ RS Bi u ñ th i gian S CLK R Q Q 1 S 0 1 0 1 0 1 Q Thi t l p Xóa Nh 0 Thi t l p Nh 1 142 R Q 0 http://cnpmk51-bkhn.org 141 http://cnpmk51-bkhn.org 36 .3.org Trigơ RS Tác d ng c a ñ ng h (CLK: CLOCK) 4.2 Trigơ D (Delay) Q=D Tuỳ thu c vào tín hi u ñ ng b tích c c theo m c hay theo sư n mà có 2 lo i trigơ D: D Q D CLK Q Q Q S=1 R=0 Q=1 S=1 R=0 Q=0 S=0 R=1 Q=1 Ch t D (D latch): ñ ng b theo m c S=0 R=1 Q=0 CLK D xúc phát sư n (edge triggered): ñ ng b theo sư n dương ho c sư n âm c a tín hi u ñ ng h và có ký hi u như sau: CLK ð ng b sư n + ð ng b sư n − 144 CLK http://cnpmk51-bkhn.

3.org 147 http://cnpmk51-bkhn.Bi u ñ th i gian Ch t D D xúc phát sư n dương http://cnpmk51-bkhn.org 145 http://cnpmk51-bkhn.org 146 4.Trigơ D.4 Trigơ T Q = J q + Kq Q = Tq + Tq Nh Tl p 0 L t Tl p 1 Nh L t http://cnpmk51-bkhn.org 148 37 .3.3 Trigơ JK 4.

org 149 Ví d B ñ m không ñ ng b môñun 16 dùng trigơ JK ñ ng b sư n âm ñ ng h . B ñ m môñun 16 → có 16 tr ng thái → c n 4 trigơ http://cnpmk51-bkhn.4 M t s ng d ng h dãy 4. Phân lo i: B ñ m không ñ ng b •B ñ m ñ ng b : xung ñ m ñ ng th i là xung ñ ng h ñưa t i các ñ u vào CLK • B ñ m không ñ ng b : không c n ñưa ñ ng th i xung ñ m vào các ñ u vào CLK http://cnpmk51-bkhn.1 B ñ m và chia t n s B ñ m dùng ñ ñ m xung.4 M t s a) ng d ng h dãy 4.4.org 150 a) B ñ m không ñ ng b n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 q4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 q3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 q2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 q1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 151 a) B 1 CLK J ñ m không ñ ng b Q1 1 J CLK Q1 K Q2 Q2 1 J CLK K Q3 Q3 1 J CLK K Q4 Q4 CLK K n: s xung ñ m q4. q1: Tr ng thái c a 4 trigơ Xung ñ m 1 1 1 1 Tv Tr = 2 Tv. q3.q2.org http://cnpmk51-bkhn.org 152 38 . Fr = Fv/2 Tr http://cnpmk51-bkhn. B ñ m môñun N: ñ m N-1 xung. xung th N làm cho b ñ m quay v tr ng thái ngh hay tr ng thái 0.4.

4.a) B ñ m không ñ ng b b) B ñ m ñ ng b C 1 J CLK Q B J CLK K FF2 B ñ m môñun 10 J CLK Q1 J Q2 CLK Ví d Môñun 8 A J Q CLK K Q FF3 0 Q 0 1 1 CLK 1 1 1 J Q3 CLK 1 J Q4 CLK CLK 0 1 2 A 0 0 0 0 1 1 1 1 0 Xung vào (CLK) B 0 0 1 1 0 0 1 1 0 C 0 1 0 1 0 1 0 1 0 S ñ m 0 1 2 3 4 5 6 7 0 K FF1 Q Q K CLR Q1 1 K CLR Q2 1 K CLR Q3 1 K CLR Q4 FF1: J=K=1. l t tr ng thái khi có CLK FF2.org 154 4.org 153 http://cnpmk51-bkhn. H s chia t n s ñúng b ng môñun c a b ñ m B ñ m ti n (tăng): s ñ m tăng lên 1 m i khi có 1 xung ñ m Ví d B ñ m ti n môñun 8: 0-1-2-3-4-5-6-7-0-… B ñ m lùi (gi m): s ñ m gi m ñi 1 m i khi có 1 xung ñ m Ví d B ñ m lùi môñun 8: 7-6-5-4-3-2-1-0-7-… Các IC ñư c ch t o làm b ñ m thư ng cho phép ñ m theo c 2 chi u và d ch chuy n thông tin RA 0 1 1 0 1 1 1 0 VÀO RA VÀO Vào n i ti p – Ra n i ti p VÀO 0 1 1 0 1 1 1 0 Vào n i ti p – Ra song song VÀO 0 1 1 0 1 1 1 0 RA RA Vào song song – Ra n i ti p Vào song song – Ra song song http://cnpmk51-bkhn.1 B ñ m và chia t n s 4.org 155 http://cnpmk51-bkhn.2 Thanh ghi Ch c năng: Lưu tr Phân lo i: 0 1 1 0 1 1 1 0 B ñ m ñ ng th i là b chia t n s .FF3: J=K J=K=1: Ch ñ J=K=0: Ch ñ CLR: CLEAR (XÓA). CLR=0 Q=0 3 4 5 6 7 8 l t khi có CLK nh khi có CLK http://cnpmk51-bkhn.org 156 39 .4.

2 Thanh ghi VÀO Dòng RA CLK 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 B 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 C 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 D 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 CLR 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S li u 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 B D CLK CLR Q C D CLK CLR Q D D CLK CLR Q 2 3 Q Q Q Q 4 5 6 7 8 CLEAR 9 CLR = 0 Q=0 10 11 12 13 14 15 http://cnpmk51-bkhn.4.org 158 4.org 160 40 .org 157 http://cnpmk51-bkhn.2 Thanh ghi Ví d : Thanh ghi 4 bit dùng trigơ D A Sè liÖu vµo D CLK CLOCK CLR Q 4.4.4.2 Thanh ghi Chuông Chương 5 T ng h p và phân tích h dãy 0 1 1 0 http://cnpmk51-bkhn.org 159 http://cnpmk51-bkhn.4.

5.org 162 5. Xác ñ nh hàm kích trigơ và t i thi u hoá các hàm kích ñó 4. Xác ñ nh hàm ra và t i thi u hoá các hàm ra. D2 = q1.1 Khái ni m H dãy có 2 lo i bài toán: phân tích và t ng h p 5. Tìm b ng tr ng thái dư i d ng mã hoá tr ng thái c ah 2.org 164 41 . Q2 = q1. D3 = q2 0 000 000 001 001 010 010 011 011 Q1 = x.2 T ng h p h Bài toán t ng h p h dãy dãy g m các bư c như sau: B ng q Q D q Q S ng d ng c a trigơ R q Q J K q Q T 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 - 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 - 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1.2 T ng h p h 1 100 100 101 101 110 110 CLOCK 111 111 163 dãy (Ví d 1) Hàm kích trigơ D1 = x.org http://cnpmk51-bkhn. Thành l p b ng kích trigơ trên cơ s b ng tr ng thái ñã mã hoá trên và b ng ng d ng c a trigơ tương ng 3.2 T ng h p h S li u vào: x 3 bi n tr ng thái: q1q2q3 B ng tr ng thái mã hóa dãy (Ví d 1) x q1q2q3 5.5. Q3 = q2 000 001 010 011 100 101 Sơ ñ th c hi n x D1 q1 D2 CLK q2 q2 D3 q3 CLK q1 CLK q3 Bi n tr ng thái ti p theo: Q 1Q 2Q 3 110 111 http://cnpmk51-bkhn. V sơ ñ th c hi n h d a trên các hàm kích và hàm ra ñã xác ñ nh ñư c Ví d 1 T ng h p thanh ghi 3 bit d ch ph i dùng trigơ D Thanh ghi 3 bit có 8 tr ng thái →có 3 bi n tr ng thái →c n 3 trigơ http://cnpmk51-bkhn.org 161 http://cnpmk51-bkhn.

0 C1.0 B0 C0 D0 C1 B0.0 01..0 Q1Q2 x 0 S A0 B0 B0 C0 D0 J2K 0-1 -1 0167 2 1 A0 C0 A0 C1 A0 y 0 0 0 0 1 B0 D0 B0 D0 0 J1K J2K 1-0 -0 12 1 J1K 01-0 -1 1 C1 00 01 11 10 00-1 -0 1 http://cnpmk51-bkhn.org 5.1 11.5.0 A0.0 1 A.0 B0. H có 1 ñ u vào x và 1 ñ u ra y. Các ñ u vào và ra này ñ u là nh phân. H dãy y=0001010..0 A0.0 B.org http://cnpmk51-bkhn.0 A0.0 Q1Q2 Q1Q2 166 A B D 1/1 1/0 B ng tr ng thái mã hóa http://cnpmk51-bkhn.1 D0.0 00.0 01.0 C. ð u ra y = 1 n u ñ u vào x xu t hi n theo qui lu t x = 0101. B ng tr ng thái C n 2 bi n tr ng thái q1q2 ñ mã hóa q1 x S A B C D q2 0 A B 1 C 0 B.0 00.0 10.0 00 01 11 10 01.0 0 1 T ng h p theo mô hình Mealy x=0101011.2 T ng h p h dãy (Ví d 2) x q1q2 0 1 B ng tr ng thái Moore q Q 0 0 0 1 1 0 1 1 J 0 1 K 1 0 x q1 q 2 B ng tr ng thái Mealy x 0 1 S A0 B0.0 A.1 11.org 165 http://cnpmk51-bkhn.0 10.2 T ng h p h dãy (Ví d 2) Ví d 2 T ng h p h dãy ñ ng b dùng trigơ JK.0 C0.0 10.0 10. Các trư ng h p khác thì y = 0.0 D0.2 T ng h p h dãy (Ví d 2) 5.0 B.1 00 01 11 10 01.0 01. D x q1q2 A: ch 0 ñ u tiên B: ñã có 0 ch 1 C: ñã có 01 D: ñã có 010 1/0 0/0 0/0 0/0 C 1/0 0/0 0 1 D.0 00.0 C.0 01.org 168 42 .0 00.

3 Phân tích h dãy Sơ ñ th c hi n & 1 x J2 q2 CLK K2 q2 CLOCK =1 & J1 q1 CLK K1 q1 y x Các bư c th c hi n theo trình t h dãy ngư c l i so v i t ng h p Ví d : Cho sơ ñ h dãy ñ ng b dùng trigơ JK như sau.2 T ng h p h dãy (Ví d 2) 5. J2 CLK K2 q2 J1 CLK q1 & q2 K1 q1 ≥1 y & CLOCK http://cnpmk51-bkhn.org 170 5.2 T ng h p h dãy (Ví d 2) q Q J K 1 0 1 0 1 00 01 q1 q 2 B ng kích trigơ x 0 J1K 00-1 -0 1 B ng ng d ng 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 - 1 J2K 1-0 -0 12 J1K 01-0 -1 1 J2K 0-1 -1 02 T4: T5: T6: TP: T1: T2: T3: x x x x x x x = = = = = = = 1100 1011 0110 0001 0011 0111 1101 x q1 q 2 0 0 0 - 11 10 00 01 11 10 Hàm kích trigơ J1 = xq2 J 2 = x K2 = x K 1 = xq 2 + q 2 x Hàm ra: y = xq1q2 http://cnpmk51-bkhn. Hãy phân tích xác ñ nh ch c năng c a h .org 172 43 .org 169 http://cnpmk51-bkhn.org 171 http://cnpmk51-bkhn.5.

0 10. 0 11.0 B.3 Phân tích h dãy (Ví d ) 5. K1 = 2 J1 = q2. 0 01. xq1=2 + xq1 q 2 y q J1 = q2. 0 11. 0 01.3 Phân tích h dãy (Ví d ) T sơ ñ vi t bi u th c hàm kích và hàm ra: x q .0 C.org 5.1 1 1 .0 D.0 C. K2 = x q .3 Phân tích h dãy (Ví d ) B ng tr ng thái mã hóa x q1q2 00 01 11 10 0 Q1Q 2 B ng tr ng thái x SA B C D x 0 A. K1 = 2 . J2 = x.5. 1 00.0 J1 0 1 1 0 K 1 J2 1 1 1 1 K 2 00 01 11 10 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 173 00 01 11 10 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 174 http://cnpmk51-bkhn. 0 10.1 q1q 2 B ng kích trigơ 0 J1 0 1 1 0 K 1 B ng tr ng thái mã hóa 1 x J2 1 1 1 1 K 2 1 Q1Q 2 0 Q1Q 2 1 Q1Q 2 J2 0 0 0 0 K 2 J1 0 1 1 0 K 1 q1q2 00 01 11 10 00.0 1 B.0 D. xq1=2 + xq1 q 2 y q B ng kích trigơ 0 1 J2 0 0 0 0 K 2 q Q J K J2 1 1 1 1 K 2 x q1q 2 0 J1 0 1 1 0 K 1 1 J2 0 0 0 0 K 2 J1 0 1 1 0 K 1 J1 0 1 1 0 K 1 0 0 0 0 1 1 1 0 . 1 00 01 11 10 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 00 10 10 00 01 11 11 01 http://cnpmk51-bkhn. K2 = B ng kích trigơ x q1q 2 .org 176 44 .org 175 http://cnpmk51-bkhn.1 A. J2 = x.org http://cnpmk51-bkhn.

Q3 và gi i thích. Q1. D0 Q0 PR D1 Q1 CLK CLR D2 Q2 CLK CLR D3 Q3 CLK CLR CLK START 3. T ng h p b so sánh liên ti p hai s A. CLOCK PR: PRESET PR = 0 Q=1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 CLK START 1 Cho d ng tín hi u CLOCK và START như hình v .5.3 Phân tích h dãy (Ví d ) 1. http://cnpmk51-bkhn. Hai s A. Q2.org 180 45 .org 177 http://cnpmk51-bkhn. D CLK +5 V D2 D 3 1 ð u vào ñ m B ñ m môñu n 8 20 21 22 A MUX B 8→1 → C P 7 P 6 S P 0 http://cnpmk51-bkhn. Hãy v dóng trên cùng tr c th i gian tín hi u các ñ u ra Q0.org 178 2.B có ñ dài bit tuỳ ý b ng h dãy ñ ng b dùng trigơ JK theo mô hình Moore. Mô t ho t ñ ng c a sơ ñ khi phím P4 ñư c n.org 179 http://cnpmk51-bkhn.B ñư c so sánh b t ñ u t bit LSB. ð hình tr ng thái Cho sơ ñ như sau.

Thanh ghi còn có ñ u vào E ñ ñ nh chi u d ch.org 181 http://cnpmk51-bkhn.org 183 http://cnpmk51-bkhn.4. T ng h p thanh ghi 4 bit vào n i ti p ra song song dùng tri gơ D. Hãy phân tích và cho bi t ch c năng c a h . q1 ≥1 T2 CLK q2 q2 http://cnpmk51-bkhn. 001 010 100 http://cnpmk51-bkhn. B. C dóng trên cùng tr c th i gian cho 8 xung ñ ng h . còn E = 0 thì thanh ghi d ch trái.org 182 a 0 0 0 0 1 1 1 1 b 0 0 1 1 0 0 1 1 c 0 1 0 1 0 1 0 1 J1 0 0 1 1 0 0 1 1 K1 1 0 1 0 1 0 1 0 J2 1 1 1 1 1 1 1 1 K2 1 1 1 1 1 0 1 0 J3 1 1 1 1 0 0 0 0 K3 0 0 0 0 0 0 1 1 A 0 0 1 1 0 1 0 1 B 1 1 0 0 1 1 0 1 C 1 1 1 1 0 1 0 0 6. Hãy phân tích và cho bi t ch c năng c a sơ ñ . Cho sơ ñ như sau. Cho sơ ñ ñ ng b dùng trigơ T như sau. N u E = 1 thì thanh ghi d ch ph i. V tín hi u t i các ñ u A. ≥1 T1 CLK q1 CLOCK 5.org 184 46 .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 E D0 Q0 CLK D1 Q1 CLK & y Q1 START CLOCK CLK Q0 Q1 E Q0 Q2 Q1 Q3 Q1 y http://cnpmk51-bkhn.org 188 47 .org 187 http://cnpmk51-bkhn.org 185 http://cnpmk51-bkhn.2.org 186 COUNTER MOD8 CLK E START http://cnpmk51-bkhn.

A < B: L (YL = 1) So sánh liên ti p YG(A>B) YE(A=B) YL(A<B) http://cnpmk51-bkhn. t3 A B … … 0 1 t2 1 1 t1 1 0 t0 0 1 LSB A > B: G (YG = 1). L : 01 http://cnpmk51-bkhn. A < B: L (YL = 1) So sánh liên ti p YG(A>B) YE(A=B) YL(A<B) AB 00 S G G E E L L 01 L L L 11 G E L 10 G G G YG 1 0 0 YE 0 1 0 YL 0 0 1 AB q1q2 00 00 -- 01 01 -- 11 00 -- 10 10 -- YG YE YL 00 01 11 10 191 - - - http://cnpmk51-bkhn. t2 1 1 t1 1 0 t0 0 1 LSB A > B: G (YG = 1).3.org 192 48 . A = B: E (YE = 1). A = B: E (YE = 1).org 189 http://cnpmk51-bkhn. A = B: E (YE = 1).org q1q2 G :10. t3 A B … … 0 1 3.org 190 3. A < B: L (YL = 1) So sánh liên ti p t3 YG(A>B) YE(A=B) YL(A<B) A B … … 0 1 t2 1 1 t1 1 0 t0 0 1 LSB A > B: G (YG = 1). E : 00.

& R http://cnpmk51-bkhn. B là m t s 3 bit.org cùng 193 T ng h p h t h p cho phép dùng 3 công-t c làm sáng. hãy t ng h p h t h p th c hi n phép toán A = B+3.. S d ng b ch n kênh thích h p ñ t o hàm sau: F(A.C) = ABC +B C + ABC & Ch ng minh câu tr l i.A1A0)2 thì S = R A7 A6 A4 A2 A0 A5 A3 A1 S 4.org 196 49 .org 195 http://cnpmk51-bkhn.org 194 3. Không dùng b c ng. 2. t t ñèn.4.B. T p tr ng thái tương ñương: là t p tr ng thái mà ng v i cùng m t tín hi u vào h chuy n ñ n cùng m t tr ng thái ti p theo và cho http://cnpmk51-bkhn.. B t kỳ công t c nào cũng có th làm sáng. t t cùng 1 ñèn. B ng tr ng thái mã hóa: q1q2 Q1Q2 00 01 10 11 01 10 00 00 BÀI T P 1. còn A có s bit tùy ch n cho thích h p http://cnpmk51-bkhn. V i giá tr nào c a t h p (A7A6.

Suy ra ch c năng t b ng th t 197 http://cnpmk51-bkhn. V sơ ñ th c hi n hàm ñã có bư c 2.6. C. T ng h p b nhân 2 s 2 bit mà không dùng b c ng. Thành l p b ng th t d a vào 1. T ng h p b phân kênh 1-2. 3. http://cnpmk51-bkhn. F=1: ñèn sáng A 0 0 0 0 1 1 1 1 B 0 0 1 1 0 0 1 1 C 0 1 0 1 0 1 0 1 F 0 1 1 0 1 0 0 1 http://cnpmk51-bkhn. Ch c năng -> B ng th t (bi n vào ? hàm ra ? quan h vào-ra ?) 2. 7.C. 3 công t c: 3 bi n A.4. T b ng th t vi t hàm ra theo bi n vào (t i thi u hóa) 3. Dùng m t b ch n kênh 8-1 ñ t o ra hàm sau: F(A.B.org 198 Gi i bài t p chương 5 1. 6.org H T H P T ng h p: Bi t ch c năng h -> Thi t k sơ ñ th c hi n h 1.15) Ch ng minh câu tr l i.8.11. F=0: ñèn t t.3.5. B.org 199 http://cnpmk51-bkhn. T ng h p b ch n kênh 2-1 dùng ch các ph n t NAND có 2 ñ u vào. Phân tích: Bi t sơ ñ th c hi n h -> Tìm ch c năng 1. T sơ ñ vi t bi u th c hàm ra theo bi n vào 2. 8.D) = R(0.org 200 2.13. B: 3 bit b2 b1 b0 A: 4 bit a3 a2 a1 a0 b2 b1 b0 a3 a2 a1 a0 0 0 0 0 0 1 1 A=B+3 0 0 1 0 1 0 0 … … … … … … … 1 1 0 1 0 0 1 F=A B C Vi t bi u th c các hàm ra theo 3 bi n vào (t i thi u hóa) 1 1 1 1 0 1 0 V sơ ñ 50 .

B c ng cho phép c ng 2 s nh phân t 1 bit ñ n 8 bit Hai s nh phân c n c ng ñư c nh p t bàn phím K t qu hi n th là s nh phân 3 1.8.7) 0 1 0 0 1 A B C B C D http://cnpmk51-bkhn.org 201 http://cnpmk51-bkhn.org 203 http://cnpmk51-bkhn.C. công t c: 3 bi n A. C.8.org 202 BÀI T P L N (1) 1.C) = ABC +B C + ABC 1 E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 C C C 2 1 0 F(A.B.B.D) = R(0.3.4.C) = ABC +B C (A+A)+ ABC = ABC + A B C +AB C + ABC F(A.13. F=1: ñèn sáng A B C F 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 http://cnpmk51-bkhn. D) 0 Vi t bi u th c hàm dư i d ng tuy n chính qui: 1 F(A.11.C) = R(0. L p trình Pascal mô ph ng b c ng song song.C.4.2.B.15) A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 B 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 C 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 D 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 F 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 A A A A E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 C C C 2 1 0 F(A.6.B. F(A. 4.org 204 51 . F=0: ñèn t t. C) F(A.B. B.B.

L p trình mô ph ng b so sánh song song.org 206 BÀI T P L N (2/3) 2. ð u ra y = 1 n u ñ u vào x xu t hi n theo qui lu t x = 0110. H dãy ñ ng b có 1 ñ u vào x và 1 ñ u ra y. T ng h p h dãy dùng trigơ JK theo mô hình Mealy và mô ph ng h ñã t ng h p ñư c theo ngôn ng l p trình tùy ch n. B so sánh cho phép so sánh 2 s nh phân t 1 bit ñ n 8 bit Hai s nh phân c n so sánh ñư c nh p t bàn phím Hi n th k t qu so sánh BÀI T P L N (1/3) 1.org 207 52 . http://cnpmk51-bkhn. Các trư ng h p khác thì y = 0. B c ng cho phép c ng 2 s nh phân t 1 bit ñ n 8 bit Hai s nh phân c n c ng ñư c nh p t bàn phím Hi n th k t qu http://cnpmk51-bkhn.org 208 http://cnpmk51-bkhn. L p trình Pascal mô ph ng b so sánh song song.BÀI T P L N (2) 2. B so sánh cho phép so sánh 2 s nh phân t 1 bit ñ n 8 bit Hai s nh phân c n so sánh ñư c nh p t bàn phím Hi n th k t qu BÀI T P L N (3/3) (ST7/t15) 3.org 205 http://cnpmk51-bkhn. L p trình mô ph ng b c ng song song.

BÀI T P L N (2) H dãy ñ ng b có 1 ñ u vào x và 1 ñ u ra y. BÀI T P L N (3) M i sinh viên n p báo cáo bài t p l n (in. Cho sơ ñ dùng trigơ E D và tín hi u vào E như hình v . Câu 2. Các trư ng h p khác thì y = 0. Hãy v tín hi u t i ñ u ra y dóng trên cùng tr c th i gian v i CLK và gi i thích. 209 http://cnpmk51-bkhn. Dùng b gi i mã 3 ñ u vào và s lư ng ít nh t các ph n t lôgic cơ b n ñ th c hi n b c ng ñ y ñ . Q1 E http://cnpmk51-bkhn.org 211 http://cnpmk51-bkhn. CLOCK CLK D0 Q0 CLK D1 Q1 CLK & y Câu 4. Hãy s d ng s lư ng b ch n kênh 4-1 c n thi t ñ th c hi n phép d ch vòng s A như sau: a3a2a1a0 → a0a3a2a1 → a1a0a3a2 → a2a1a0a3 → a3a2a1a0 … Câu 3.org 210 Ki m tra 90’. T ng h p h dãy dùng trigơ JK theo mô hình Mealy và mô ph ng h ñã t ng h p ñư c theo ngôn ng l p trình tùy ch n.org 2.org 212 53 . Trong báo cáo c n có: • • • Chương trình ngu n Phân tích chương trình ngu n K t qu ch y chương trình Ch sinh viên nào n p bài t p l n thì m i ñư c d thi l n 1. Gi i thích k t qu . Gi thi t có s 4 bit A = a3a2a1a0.N p theo l p vào th 7 c a tu n 12. Không s d ng tài li u Các TL liên quan không ñ m t bàn () Câu 1. x=1 0010 01… y= 0001001… http://cnpmk51-bkhn. ð u ra y = 1 n u ñ u vào x xu t hi n theo qui lu t x = 1001. S d ng s lư ng ít nh t b ch n kênh 2-1 ñ th c hi n m t b ch n kênh 4-1. không vi t tay).

Hãy phân tích và cho bi t ch c năng c a sơ ñ sau Câu 6.E 1 2 3 4 5 6 7 8 D UA ID UK UA > UK: ðiôt thông ID >0 UA <= UK: ðiôt t t ID = 0 http://cnpmk51-bkhn. B ñ m ch ñ m khi ñ u vào E m c cao. t i ñ u vào R dóng theo cùng tr c th i gian v i CLOCK và gi i thích. Bi t r ng b ñ m môñun 8 tích c c v i sư n âm c a ñ ng h .org 213 http://cnpmk51-bkhn. Cho sơ ñ như hình v . STAR T S q >CLK & 22 21 20 ð m môñun 8 R E CLOCK CLOCK ENABLE START http://cnpmk51-bkhn.org 215 http://cnpmk51-bkhn.Câu 5.org 216 54 .org 214 ðIÔT CLOCK START R q. Gi thi t trư c khi có xung START tr ng thái b ñ m là 000 và q = 0. Hãy v tín hi u ra t i q. n u E m c th p thì b ñ m không ñ m.

Ô nh : t p các ph n t có th lưu tr m t t .org 219 Máy tính ðơn v s h c ðơn v ñi u khi n B nh trong (bán d n) ðơn v x lý trung tâm (CPU) B nh ngoài (băng.1. ð dài t : có th t 4 ñ n 32 bit ho c nhi u hơn. Vai trò c a b nh ñ iv ih th ng máy tính 5. Dung lư ng b nh : thư ng ñư c bi u di n theo b i c a 210 = 1024 (K) 211 = 2048 = 2K. 216 = 65536 = 64K http://cnpmk51-bkhn.org 5. thay ñ i chương trình B nh d li u: lưu tr d li u trong quá trình chương trình tính ho c k t qu ch y chương trình. B nh ch a các bit thông tin. B nh trong (chính) và b nh ngoài (ngo i vi) • B nh trong : thông tin ñư c lưu tr và l y ra v i t c ñ r t nhanh • B nh ngoài: thư ng có dung lư ng r t l n hơn so v i b nh trong nhưng ch m hơn so v i b nh trong. l y ra. Ch ng h n: ô nh ch a t 8 bit có th g m 8 trigơ. T : nhóm các bit bi u di n cho m t th c th thông tin. B nh 1 1 1 1 1 0 0 1 217 http://cnpmk51-bkhn. ñĩa…) http://cnpmk51-bkhn.org 218 http://cnpmk51-bkhn.1. Vai trò c a b nh ñ iv ih th ng máy tính B nh chương trình: cho phép lưu tr .org 220 55 .a1 0 0 a0 0 0 b1 0 0 b0 0 1 p3 0 0 p2 0 0 p1 0 0 p0 0 0 Chương 6.

5. 3. 4.org 222 Chip nh 8 t Bus s li u 8 bit 2 chi u x 4 bit Vào I0 I1 I2 I3 CS CPU B nh ð a ch A0 A1 A2 O0 8t x 4 bit WE O1 O2 O3 Chip Select Write Enable ñ c ghi Bus ñ a ch 16 bit 1chi u Tín hi u ñi u khi n Ra http://cnpmk51-bkhn.org 224 56 .Các thao tác ñ i v i b nh 1.org 223 http://cnpmk51-bkhn. T ch c b ð a ch nh D7 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 D6 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 D5 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 D4 D3 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 D2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 D1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 D0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 http://cnpmk51-bkhn. 2.org 221 http://cnpmk51-bkhn. Ch n ñ a ch trong b nh ñang ñư c truy nh p ñ ñ c ho c ghi L a ch n thao tác ñ c ho c ghi c n ph i th c hi n Cung c p d li u vào c n ph i lưu tr trong quá trình ghi Duy trì d li u ra l y t b nh trong quá trình ñ c Kích ho t (ho c không kích ho t) b nh ñ b nh s (ho c không) có ñáp ng ñ i v i ñ a ch ñưa vào và l nh ñ c/ghi 5.2.

ra chung m t ñư ng Bus chung http://cnpmk51-bkhn.org 228 57 .I1 Vào I0 Gi i mã T T ð a ch A0 A1 T T 0 1 CS 2 3 Io I1 I2 I3 CS WE A2 O4 I4 A0 A1 I5 I6 I7 CS WE CS WE WE ð a ch A0 A1 A2 Oo 8 tõ x 4 bit Chip 1 O1 8 tõ x 4 bit Chip 2 O5 O2 O3 O6 O7 O1 Ra M c song song 2 chip nh 8 t O0 225 4 bit t o thành chip nh 8 t 8 bit http://cnpmk51-bkhn.org 226 M c song song chip nh ñ tăng dung lư ng b nh CS (A3) WE Bit line CS Io A0 I1 I2 I3 CS WE Io A0 A1 A2 Oo I1 I2 I3 CS WE ð a ch A1 A2 Oo 8 tõ x 4 bit Chip 1 O1 8 tõ x 4 bit Chip 2 O1 Read / Write O2 O3 O2 O3 I/O Bit vào.org http://cnpmk51-bkhn.org 227 http://cnpmk51-bkhn.

x q1q2q3 0 000 000 001 001 010 010 011 011 1 100 100 101 101 110 110 111 111 x q1q2q3 0 000 000 001 010 1 100 100 100 100 000 001 010 011 100 101 110 111 000 001 010 100 http://cnpmk51-bkhn.org 229 58 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful