เสียงสะท้ อน

จากคนไทย คนหนึ่ง

เพื่อก่ อให้ เกิดการปฏิรูป
ประเทศไทย

ความแตกต่ างระหว่ าง

ประเทศที่พัฒนาแล้ ว
กับ

ประเทศด้ อยพัฒนา

• ไม่ ได้ อยู่ที่

การไม่ เคยเสี ยเอกราชให้ ใคร

• สามารถดูไดจากประเทศ
ญีป
่ ่น

แมจะแพ
สงครามโลก


แตก็
จโลก
่ กลับมายิง่ ใหญในเศรษฐกิ

เยอรมัน

•ไม่ ได้ อยู่ที่

ความเก่ าแก่ ของอารยธรรม
ของประเทศนั้นๆ

สามารถดูได้ จากประเทศ อินเดีย อียปิ ต์

ซึ่งมีอารยธรรม มานานกว่ า 3,000 ปี
แต่ คนส่ วนใหญ่ กย็ งั ยากจน

ในขณะที่ประเทศเกิดใหม่ เช่ น
สิงคโปร์
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

ที่เป็ นประเทศเล็กๆ ไม่ มีศักยภาพอะไรเลย เมื่อ 100 ปี ที่แล้ ว

แต่ วันนีก้ ลับพัฒนาจนกลายเป็ นประเทศ
พัฒนาแล้ ว ที่ร่ ารวยได้

•และความแตกต่ างระหว่ าง
ประเทศที่พัฒนาแล้ ว กับ
ประเทศด้ อยพัฒนา
ก็ไม่ ได้ อย่ ทู ่ ที รั พยากรของ
ประเทศอีกนั่นล่ ะ

ญี่ปุ่น ที่มีพนื ้ ที่เกษตรกรรมน้ อยมาก 80% ของพืน้ ที่เป็ น
ภูเขา ไม่ เหมาะในการทาเกษตรกรรม
แต่ ญ่ ีปุ่นกลับเป็ นประเทศที่ส่งออกอาหาร และ สินค้ า
เกษตรที่สาคัญของโลก

สวิสเซอร์ แลนด์ อากาศหนาวจัดจนใน 1 ปี ทาการเกษตรได้ เพียง 4
เดือนและ ไม่ มีการทาไร่ โกโก้ เลย แต่ กลับทาช็อคโกแลตส่ งออก
รายใหญ่ ของโลก
และยังนาเอาความซื่อสัตย์ ความตรงเวลา
ความมีระเบียบของคน มาใช้ ประโยชน์
จนได้ รับการยอมรับให้ เป็ นธนาคารของโลก

สีผิว และ เผ่ าพันธุ์กไ็ ม่ ใช่ เหตุผลอีกแหละ
เพราะเมื่อแรงงานที่เคยเกียจคร้ านใน
ประเทศของตนย้ ายไปอยู่และหากินใน
ประเทศที่เจริญแล้ วกลับกลายเป็ นแรงงาน
ที่ขยันด้ วยซา้ ไป

แล้ วอะไร
ที่ทาให้ แตกต่ าง ?

สิ่งที่แตกต่ าง คือ ทัศนคติ
ที่ฝังรากลึกมานานปี
ผ่ านระบบการศึกษา และ
การอบรมปลูกฝั ง

จากการวิเคราะห์ พฤติกรรมของ
คนในประเทศที่พัฒนาแล้ ว
พบว่ าคนส่ วนใหญ่ ดาเนินชีวิต
อย่ บู นหลักปรั ชญา ได้ แก่

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ใช้ จริยธรรมนาทางชีวิต (Ethics as the basic principle)
ความซื่อสัตย์ (Integrity)
ความรั กในงาน (Work Loving)
ความรั บผิดชอบในหน้ าที่ (Responsibility)
จิตใจมุ่งมั่น สู่ความเป็ นที่หนึ่ง ( Will of super action)
การเคารพต่ อกฏระเบียบ (Respect to the law and
rules)
7. การเคารพต่ อสิทธิของผู้อ่ ืน (Respect to the rights of
other citizens)
8. การตรงต่ อเวลา (Punctuality)
9. การออมและความสนใจในการลงทุน (Strive for saving
and investment)

แต่ น่าเสียดายที่
ในประเทศด้ อยพัฒนา
มีคนเพียงจานวนน้ อยที่ใช้ หลัก
ปรั ชญาเหล่ านีใ้ นการดาเนิน
ชีวิต

ประเทศไทยของเรายังเป็ นประเทศ
ด้ อยพัฒนา ไม่ ใช่ เพราะเราขาด
ทรั พยากร หรื อมีภยั ธรรมชาติเป็ นปั ญหา

แต่ เพราะเราขาดทัศนคติ และ
แรงผลักดันที่สอดคล้ องไปตามหลัก
ปรั ชญาการดาเนินชีวิตที่กล่ าวมา

ปรมาจารย ์ ขงจือ

(551-479 ปี กอนปี
คริสตกาล)

สอนไวว
้ า่

• หากเจ้ าวางแผนไว้ 1 ปี
.............. จงปลูกข้ าว
–หากเจ้ าวางแผนไว้ 10 ปี
.............. จงปลูกต้ นไม้
• หากเจ้ าวางแผนไว้ 100 ปี
............... จงให้ ความรู้ แก่ บุตรหลาน
530123

ถ้ าคุณไม่ ส่งต่ อเมลล์ นี ้
คุณจะไม่ ล้มป่ วย

คุณจะไม่ ทะเลาะกับแฟน
คุณจะไม่ ถูกไล่ ออกจากงาน
คุณจะไม่ ถูกสาปแช่ งใดๆ

แต่ ถ้าคุณรั กประเทศไทย
และอยากเห็นประเทศไทยของเราเปลี่ยนเป็ น

ประเทศที่พัฒนาแล้ ว

• ขอให้ เริ่มจากตัวคุณเอง พัฒนาสังคมใกล้ ตัวคุณ จากที่
บ้ าน ที่ทางาน
• และอย่ าลืมช่ วยกันส่ งข้ อความนีต้ ่ อให้ คนรอบข้ างคุณให้
มากที่สุด
• หวังว่ าจะได้ เป็ นส่ วนช่ วยผลักดันให้ คนไทยได้ คิด
วิเคราะห์ พฤติกรรมการใช้ ชีวิตของเรา เพื่อนาประเทศไทย
ไปสู่
การปฏิรูปประเทศไทย

ให้ เป็ นประเทศที่พัฒนาแล้ วในอนาคต

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful