You are on page 1of 24

fl

JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR


MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MAI,AYSIA NEGERI SELANGOR

PROGRAM PENTNGKATAN PRESTASI AKADEMIK PEPERIKSAAN PERCUBAAN

PENILAIAN MENENGAH
SEJARAH
Kertas
Ogos
1

RENDAIJ}OI?

2III

l!otam

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

l. 2. 3. 4.

Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C danD. Bagi setiap soalan, pilih sttu jawapan sahaja. HitamkanT awapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Jika enda hendqk menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudiqn hitamkan jawapan yang baharu.

Keftas soalan ini mengandungi 23 halaman bercetak dan

halaman tidak bercetak.

2lll

G)

2012 Hak Cipta MPSM Negeri

selangor

Lihat halaman sebelah

2lll
Rajah berikut menerangkan sumber sejarah.

Sumber Sekunder

Ensiklopedia

Apakah X?

A C

Diari
Surat Peribadi

B D

Majalah Fail rasmi jabatan

Senarai berikut merujuk kepada petempatan masyarakat ZantanPrasejarah di Malaysia. Gua Harimau, Perak

Changkat Menteri, Perak Sungai Tembeling, Pahang

Apakah kegiatan masyarakat di petempatan tersebut?

A C

Meneroka hutan Mencipta alatan besi

Membuat tembikar Mengukir barangan perak

Rajah berikut merujuk kepada ciri-ciri kerajaan awal di Asia Tenggara.

Ekonomi berasaskan peft anian

Kerajaan Agraria

Masyarakat mahir membina empangan

Terletak di kawasan tanah subur


Keraj aan manakah menepati

ciri-ciri tersebut?
B
Kedah Tua

A C

Angkor
Srivijaya

Majapahit

2lll

@ 2012

Hak Cipta MPSM Negeri selangor

2ul

Dialog berikut mungkin berlaku pada awal kurun ke-15.


Parameswara Beta berpendapat tempat

ini sangat sesuai dan strategik.

Pengikut

Benar Tuanku. Tempat ini juga berhampiran dengan laut.

Berdasarkan dialog tersebut, apakah tindakan Parameswara seterusnya?

A C 5

kuasa B Memajukan sumber hutan D


Melaksanakan dasar peluasan

Membina kubu pertahanan


Mengasaskan kerajaan baru

Pernyataan berikut menerangkan perkembangan Melaka.

Melaka yang pada mulanya sebuah kampung nelayan yang kecil bertukar menjadi sebuah pelabuhan entreport terkenal semasa
pemerintahan Parameswara. Berdasarkan peruryataan tersebut, perkembangan Melaka bergantung kepada

A C 6

luar bentuk muka bumi


bantuan

B D

kegiatan ekonomi kewibawaan pemimpin

Jadual berikut menunjukkan peranan Pembesar Berempat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.

Jawatan
Laksamana Temenggung

Tugas
Mengetuai utusan Mengurus protokol istana

x
Apakah X?

Menasihati sultan

A C 7

Bentara
Syahbandar

B D

Bendahara Penghulu Bendahari

Petikan berikut menggambarkan suasana sibuk di pelabuhan Melaka.

"

Maka segala dagang atas angin dan bawah angin sekaliannya datang ke Melaka; terlalu ramai bandar Melaka padazamanifii."
- Sejarah Melayu

Mengapakah situasi tersebut berlaku?

A C
2lll
@

strategik Penggunaan sistem mata wang


Lokasi yang

B D

Kecekapan sistem pentadbiran


Surat kebenaran berniaga dikeluarkan

2012 Hak Cipta MPSM Negeri selangor

ILihat halaman

sebelah

21fl

Jadual berikut merujuk kepada peristiwa kejatuhan Melaka di tangan Portugis

Tarikh
25 Julai
15
1

Peristiwa
I
Portugis menguasai jambatan Sungai Melaka Portugis mengalahkan angkatan perang Melaka Portugis menguasai Melaka

l0 Ogos

1511

24 Ogos 1511

Apakah kesan kejatuhan tersebut?

A C 9

B Amalan agama Islam dimansuhkan D


Budaya Melalu

terhapus

Kerajaan Johor diasaskan Kegiatan persuratan Melalu terhenti

Peta berikut menunjukkan tempat yang pemah dijadikan pusat pentadbiran kerajaan Johor.

mggl
Sawar

ancur

Mengapakah pusat pentadbiran tersebut berubah-ubah?

A C 10

Meluaskan

pengaruh Memajukan perdagangan

B D

Menerima ancaman musuh


Membangunkan kawasan pedalaman

Jadual berikut menunjukkan peristiwa yang menyebabkan kejatuhan kerajaan Johor.

Kurun
Ke-17 Ke-18
Apakah X?

Peristiwa
Perang Johor

Jambi

A C

Campur tangan

British Serangan Belanda

B D

Ancaman Majapahit Penglibatan Bugis

2lll

2012 Hak cipta MPSM Negeri Selangor

2Ut

l1

Rajah berikut menunjukkan sistem perwarisan takhta di negeri Perak. Sultan Raja Muda Raja di Raja Kecil Besar

Hilir

Mengapakah sistem per-warisan tersebut berbentuk sedemikian?

A C
t2

Mengutamakan kewibawaan Mengamalkan penggiliran

B D

Mementingkan pengalaman Mengikut keturunan

Rajah berikut menerangkan sistem perundangan tidak bertulis kerajaan Melal'u. Diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan

Adat Temenggung

Dibawa ke Tanah Melayu oleh


keturunan Raja Palembang

Diamalkan di semua negeri Melal'u kecuali Negeri Sembilan dan Naning Apakah ciri-ciri adat tersebut?

I il III IV

Pengajaran melalui hukuman

Pernerintahanbercorakautokratik
Perkahwinan sesama suku dilarang

Pemilihan pemimpin secara muafakat B

A I danll C IIdanIlI 13

I dan IV

III

dan

IV

Gambar berikut menunjukkan bahan yang digunakan oleh masyarakat Melayu tradisional.

Apakah yang dapat dikaitkan dengan penggunaan bahan tersebut?

A C
2lll
@

perlanian Kepesatan perdagangan


Kemajuan

ts

Kemahiran kesenian
Kepelbagaian timbangan

2012 Hak Cipta MPSM Negeri selangor

ILihat halaman

sebelah

2ut

14

Jadual berikut merujuk kepada kegiatan ekonomi kumpulan etnik di Sarawak.

Kumpulan Etnik
Melayu

Kegiatan Ekonomi
Menanam padi sawah

Kelabil
Melanau

Memungut hasil hutan


Menangkap ikan

Apakah faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi etnik tersebut?

A C 15

pendidikan Bentuk muka bumi


Tahap

B D

Dasar pemerintah

Amalan kepercayaan

Jadual berikut menerangkan undang-undang adat masyarakat di Sabah.

Undang-undang Adat Masyarakat Kadazandusun


Babas

.
.

Sogit
Kepanasan

Mengapakah undang-undang tersebut diamalkan?

A C 16

pembalasan Menjamin kesejahteraan hidup


Memberi

B D

Melaksanakan luntutan agama

Menghormati roh nenek moyang

Maklumat berikut berkaitan syarikat asing yang dihubungi oleh Sultan Kedah.
Firma Jourdain Sullivan and de Souza Syarikat Hindia Timur Inggeris

Mengapakah Sultan Kedah menghubungi syarikat tersebut?

A C

barat Mengekal kedaulatan negeri


Menarik pelaburan

B D

Menghapus ancaman lanun

Menjalin hubungan perdagangan

2lll

2012 Hak cipta MPSM Negeri selangor

2ut
I7
llustrasi berikut menggambarkan perjanjran antara Stamford Raffles dengan Temenggung
Abdul Rahman pada 30 Januari 1819.

Ternenggung akan dibayar 3000 dolar setahun dan tidak boleh mengadakan

Boleh, tapi pihak tuan perlu melindungi saya daripada


sebarang ancaman.

hubungan dengan
kuasa lain.

Apakah kesan perjanjian tersebut?

A B C D
l8

Empayar Johor berpecah Kepulauan Melayu terbahagi dua


Pusat pentadbiran Johor dipindahkan

British membuka petempatan di Singapura

Dialog berikut mungkin berlaku berkaitan pertikaian antara British dengan Belanda pada tahun
1824.

Bagaimanakah pertikaian tersebut diselesaikan?

A B C D

Menandatangani Surat Kew Menetapkan kawasan pengaruh Mendapatkan perintah mahkamah

Meminta bantuan kuasa Eropah lain

2lll

2012 Hak Cipta MPSM Negeri sclangor

ILihat halaman

sebelah

2yl
))

19

Peta berikut menunjukkan lokasi Terusan Suez yang dibuka pada tahun 1869.

23

Apakah kesan pembukaan terusan tersebut terhadap Tanah Mela5,u?

A C 20

bumi Ekonomi tempatan merosot


Eksploitasi hasil

B D

Persaingan anlarapembesar Penghijrahan golongan imigran

Rajah berikut merujuk persengketaan yang berlaku pada tahun 1870-an.

Persengketaan di Sungai Ujong

Dato'Kelana Syed Abdul Rahman

Dato'Bandar Kulop Tunggal


ersengketa an antar a

Mengapakah berlaku

emb

sar tersebut?

A C 2l

Kemasukan pelabur asing Perebutan hak memungut cukai

B D

Kekurangan kawasan pertanian

24

Pertikaian sistem pewarisan takhta

Jadual berikut menerangkan pemerintah negeri Melayr pada kurun ke-19.

Tokoh
Sultan Ahmad Sultan Abu Bakar

Negeri
Pahang

Johor

Apakah persamaan tokoh tersebut?

A C

Meminta bantuan luar Merebut hak mengutip cukai

B D

Menerima pertuanan Siam Menyekat perluasan pengaruh British

2lll

@ 2012

Hak Cipta MPSM Negeri selangor

2ul

2Ut

22

Senarai berikut merupakan syarat-syarat Perjanjian Bangkok 1909.

' ' .

Siam menyerahkan negeri Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu kepada British Siam tidak akan menyewakan mana-mana wilayahnya tanpa kebenaran British British menyerahkan Hak Wilayah Asingan kepada Siam

Mengapakah Sultan Zainal Abidin

II tidak mengiktiraf perjanjian

tersebut?

A C
23

Kedaulatan negeri tergugat Peraturan baharu membebankan

B D

Penghantar bunga emas dihentikan Kemasukan pedagang asing disekat

Rajah berikut menerangkan usaha pembesar tempatan mengekalkan identiti negeri Kedah.
Penggunaan kalendar hijrah

Tunku Mahmud

Penggunaan Bahasa Melal'u dalam

penulisan surat rasmi Keutamaan melantik orang Mela1u dalam pentadbiran

Apakah nilai yang dapat dikaitkan dengan tokoh tersebut?

A Jati diri C Berhemah


24

B D

Toleransi Diplomasi

Jadual berikut menunjukkan tindakan pembesar Johor untuk mengekalkan kedaulatan negeri.

Tokoh
D alo'
J

Tindakan
Mewaj ibkan pegawai British memakai pakaian rasmi kerajaan Johor

aafar bin Muhammad

Dato'Abdul Rahman bin Andak Dato' Muhammad Salleh bin Perang


Apakah X?

Mengawal hubungan luar Johor dengan British

A C

Melukis peta pembangunan negeri Menubuhkan Jabatan Kerja Raya

B D

Menggubal perlembagaan berhrlis Memartabatkan


B ahasa

Melayu

2lll

2012 Hak Cipta MPSM Negeri Selangor

ILihat halaman

sebelah

10
25
ke-19?

2lll
29

Mengapakah Sultan Brunei menghantar Pangeran Raja Muda Hashim ke Sarawak pada kurun

A C 26

Mengawal kegiatan lanun


Menguasai kawasan peftanian

B D

Melindungi pedagang asing


Menamatkan kebangkitan penduduk

Garis masa berikut menunjukkan penguasaan James Brooke di Sarawak.

r846
1841
1

Diiktiraf sebagai Raja Sarawak yang merdeka


Menjadi Gabenor Sarawak
Menamatkan penentangan di Sarawak

840

Apakah kesan penguasaan tersebut?

A C 27

Penghapusan cukai Pemansuhan kuasa pembesar

B D

Penubuhan Majlis Undangan


Penamatan pemerintahan Brunei

Rajah berikut berkaitan pentadbiran keluarga Brooke di Sarawak.

Membuat dasar

Menasihati Raja Sarawak

Meluluskan undang-undang
30

Apakah X?

A C 28

Majlis Daerah Majlis Bahagian

B D

Majlis Tertinggi Majlis Penasihat

Maklumat berikut menerangkan masalah Syarikat Bomeo Utara British (SBUB) di Sabah.

. .

Kewangan Kekurangan pegawai Eropah

Bagaimanakah SBUB menyelesaikan masalah tersebut?

A C

Melibatkan pemimpin tempatan Menyekat kemasukan imigran

B D

Mengurangkan gaji kakitangan Membawa masuk pekerja luar

2lll

2012 Hak cipta MPSM Negeri selangor

21t1

11

2Ut

29

Dialog berikut berkaitan dengan sistem pendidikan di Sabah semasa pemerintahan Syarikat Bomeo Utara British (SBUB).

Apakah nama sekolah yang dimaksudkan?

A C
30

Latihan Sekolah Melayu


Sekolah

B D

Sekolah St. Mary Sekolah Bumiputera

Jadual berikut menunjukkan perjanjian melibatkan perusahaan getah dan

bijih timah.

Tahun
1934
193

Perjanjian
Perj anjian Peraturan Getah Antarabangsa

Perusahaan Terlibat
Getah

l
p

Perjanj ian

Bijih Timah Antarabangsa

Bijih Timah

Men gap akah

erj anj ian ters ebut ditandatangani?

I II III IV

Menstabilkan harga Mewujudkan pasaran baru Meningkatkanpengeluaran


Menetapkan kuota eksporl

A IdanII C II dan III

B D

I dan

IV
IV

III

dan

2lll

2012 Hak Cipta tr4pSM Negeri Selongor

ILihat halaman

sebelah

12

2lit
di
Tanah
34

31

Jadual berikut berkaitan dengan dasar pecah dan perintah yang diamalkan British Melayu.

Kaum
Melayu
Cina

Kawasan Petempatan
Desa
1

Lombong dan bandar


Ladang getah

India

Apakah kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan dasar tersebut?

A B C D 32

Pengenalan kaum mengikut kegiatan ekonomi

Pengagihan kaum berdasarkan kepakaran Pembentukan masyarakat berdaya sarng

35

Pemupukanperpaduankaum

Pernyataan berikut merujuk kepada perjuangan penduduk tempatan menentang penjajah.

Kebangkitan Mat Salleh merupakan kebangkitan paling besar dalam sejarah kebangkitan menentang pentadbiran Syarikat Borrreo Utara

British (SBUB) di Sabah.

Mengapakah perjuangan beliau berakhir di Tambunan?

A B C D 33

SBUB memberi pencen Beliau terkorban dalam pertempuran SBUB menawarkan jawatan pembesar Beliau diarahkan berkhidmat di istana

Dialog berikut mungkin berlaku di Kuala Telemong, Terengganu padatalltn 1922.


Pegawai

British

: :

Kamu tidak boleh mengerjakan tanah ini. Jika ingkar, kamu akan ditangkapl
Mengapa? Tanah ini telah pun kami usahakan sejak dahulu lagi.

Penduduk Kampung

Apakah punca yang mencetuskan dialog tersebut?

A B C D
2lll
@

British ingin menguasai hasil perlombongan


Penduduk enggan membayar cukai Penduduk meneroka tanah tanpa kebenaran

British ingin menukar hak milik tanah

2012 Hak Cipta MPSM Negeri selangor

2u

13

2llt

34

Petikan berikut merujuk kepada ucapan Perdana Menteri Malaysia padatahw 1973.

" MPSI disifatkan sebagai The Cradle of Malays Nationalism"


-Y.A.B. Tun Abdul Razak
Apakah sumbangan pelajar lepasan maktab tersebut?

A C
35

Menuntut pemulihan

aganra
kebudayaan

B D

Menerbitkan akhbar hanan Menyemarakkan semangat kebangsaan

Menganjurkan kongres

Bagaimanakah tokoh berikut berhasrat mencapai kemerdekaan negara?

Ibrahim Haji Yaakob

I II III IV

Bekerjasama dengan Jepun

Mewujudkan masyarakat majmuk Mengadakanpemberontakanbersenjata


Menanamkan semangat perpaduan orang I\4elayu

A IdanII C II dan III

B D

idanlV iII dan IV

2lll

a, 2012 Hak c'ipta MPSM Negeri selangor

ILihat halaman

sebelah

l4
36
Peta berikut menunjukkan perluasan kuasa Jepun sehingga Perang Dunia Kedua.

2ut
39

Mengapakah Jepun melaksanakan perluasan kuasa tersebut?

40

A C
37

Memajukan ekonomi
Menyebarkan ideologi

B D

Menyatukan wilayah
Mendapatkan bahan mentah

Garis masa berikut menunjukkan kemaraan Jepun di Tanah Melayu.

15 Februari 1942 8 Disember 1941

Apakah faktor kejayaan tentera Jepun tersebut?

I II ilI IV

Pasukan perisik cekap

Taktik serangan berkesan


Bilangan tentera lebih ramai
Mendapat sokongan semua kaum

4t

A IdanII C II dan III 38

B D

I dan IV

III

dan

IV

Pernyataan berikut berkaitan dengan kedudukan Negeri-negeri Jepun di Tanah Melay'u.

Melalu Utara

semasa pendudukan

Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu telah diserahkan kepada Siam. Mengapakah berlaku keadaan sedemikian?

A C
2lll
@ 2012

Menerima bekalan senjata


Menghalang kehadiran tentera asing
Hak Cipta MPSM Negeri Selangor

B D

Memperoleh maklumat sulit Mendapat kemudahan laluan tentera

2lt

15

2Ul

39

Dialog berikut mungkin berlaku semasa pemerintahan Jepun di negara kita.

Mail : Saleh :

Seksanya kita makan ubi kayu hari-hari semasa pendudukan Jepun.

Sy'ukurlah kerana Jepun telah menyerah kalah di Singapura.

Apakah pengajaran daripada dialog tersebut?

A B C D 40

Bersatu untuk mencapai kemajuan Bentsaha mengelak penjajahan asing

Bertoleransi untuk keharmonian kaum Bekerjasama untuk kesejahteraan hidup

Jadual berikut merujuk kepada

ciri-ciri pentadbiran Malayan Union 1946.


Gabenor British Menggunakan prinsip jus soli

Ketua Pentadbiran Syarat kerakyatan

Mengapakah orang Melayu menentang pentadbiran tersebut?

A B C D 4l

Mengelakkan penjajahan mutlak Melemahkan pertahanan negara Mengancam kedudukan imigran

Menyukarkanpermohonankewarganegaraan

Garis masa berikut menunjukkan perubahan pentadbiran di Tanah Melayu.

1946
1945

Malayan Union

X
Pendudukan Jepun

1942 Apakah X?

A C

Persekutuan Tanah Melal'u Pentadbiran Tentera British

B D

Pengenalan Sistem Residen


Penubuhan Negeri-Negeri Selat

2ll1

2012 Hak Cipta MPSM Negeri Selangor

Lihat halaman sebelah

t6

2lll
45

42

Jadual berikut menerangkan Kongres Melayu yang pertama.

Tarikh
Pengerusi

I- 4Mac

1946

Dato' Onn Ja'afar

Kehadiran
Apakah kesan kongres tersebut?

4l

Persatuan

Melalu

A B C D 43

Penubuhan UMNO

Ahli Pembubaran Kesatuan Melalu Muda


Pengenalan Sistem Pengisytiharan Persekutuan Tanah Melayu
46

Jadual berikut menunjukkan perubahan pentadbiran di Tanah Melayu.

Ketua Pentadbiran Tanah Melayu


1946 Gabenor Mengapakah berlaku perubahan tersebut?
1948

Pesuruhjaya Tinggi British

A C 44

Pengenalan Sistem Pengisytiharan

Ahli Malayan Unjon

B D

Pentadbiran Tentera British Penubuhan Persekutuan Tanah

\felatu

Senarai berikut merupakan tindakan British di Tanah Melayu.

. . " A B C D

47 Mengharamkan parli radikal

Mengisytiharkan darurat
Memperbesar pasukan keselamatan

Mengapakah British mengambil tindakan tersebut? Mengatasi masalah perkauman Menghapuskan ancaman komunis

Mengawal penentangan terhadap kerajaan


Meredakan kemarahan penduduk tempatan

2lll

2012 Hak Cipta MPSM Negeri Selangor

2u

I7

2u7

45

Dialog berikut mungkin berlaku di Tanah Melalu pada zaman darurat.


Pegawai British

A : B :

Pergerakan Komunis kuat kerana mendapat bekalan makanan, ubat-ubatan dan maklumat daripada Min Yuen"

Pegawai British

Sir Harold Briggs telah mengarahkan kita supaya melumpuhkan


gerakan

Min Yuen.

Apakah langkah yang diambil oleh British bagi melumpuhkan gerakan tersebut?

A C
46

Mengisl'tiharkan
Melaksanakan

B darurat Gerakan Kelaparan D

Melancarkan Perang Saraf Melaksanakan tawaran pengampunan

Akhbar berikut memaparkan gambar musuh negara pada zaman darurat.


1'! trq3Xi
,',\i

.:i

l,l

:{{r-,

Bagaimanakah kerajaan berusaha menangkap musuh tersebut?

A C
47

Membentuk Home
Menubuhkan

Guard Special Constable

B D

Menawarkan hadiah wang Melaksanakan Rancangan Briggs

Maklumat berikut menunjukkan pihak yang terlibat dalam Pertemuan Baling 1955.

Wakil Kerajaan Tanah Melayu

Wakil Parti Komunis Malaya


Chin Peng
Chien Tien Rashid Maidin

. . .

Tunku Abdul Rahman David Marshall Tun Tan Cheng Lock

Mengapakah pertemuan tersebut diadakan?

A C

Menamatkan

darurat

Merundingkan pembebasan

B tawanan D

Menubuhkan kampung baru

Membincangkan proses pilihan raya

2lll

2012 Hak Cipta MPSM Negeri selangor

ILihat halaman

sebelah

18 48

2yl
5l

Garis masa berikut menerangkan laporan pelajaran di Tanah Melayu.

956

1952
195

Ordinan Pelajaran

Mengapakah laporan tersebut diperkenalkan?

A C 49

Menyebarkan ideologi Memperkaya

pafti budaya bangsa

B D

Mempamerkan identiti kaum

Melahirkan semangat perpaduan

Senarai berikut merupakan usaha kerajaan Tanah Melal'u ke arah berkerajaan sendiri.

Sistem Ahli

. . .

Sistem kabinet bayangan

Anggotanya dikenali sebagai ahli


Pelantikan dibuat oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-raja Melayu

<7

Mengapakah sistem tersebut diperkenalkan?

A B C D
50

Mengembalikan kuasa sultan


Menyeragamkan sistem pendidikan

Melatih penduduk dalam pentadbiran Menggubalundang-undangperlembagaan

Dialog berikut mungkin berlaku semasa Pilihan Raya Majlis Perundangan Persek-utuan pada tahun 1955.

Rahimah : Mari kita pergi mengundi. Siew Ai Wei : Baiklah. Kaum wanita pun diberi hak mengundi
seperti kaum lelaki. Mengapakah mereka perlu keluar mengundi?

A C
2lll
@ 2012

Memperkukuh perpaduan kaum


Melaksanakan amalan demokrasi

B D

Memperlahankan maruah ban-qsa Menj amin kedaulatan undang-undang

Hak cipta MPSM Negeri selangor

2U

l9
5l
Gambar berikut menunjukkan anggota rombongan ke London pada tahun I 956.

2lt1

Apakah tugas anggota tersebut?

A B C D
52

Membentukperpaduankaum Meminta diadakan pilihan raya Menuntut kemerdekaan negara Mengadakanperjanjianperlahanan

Rajah berikut menunjukkan proses ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melay'Lr.

Rombongan

Merdeka

Pembentukan Suruhanjaya Reid

Pemasyhuran Kemerdekaan

Apakah X?

A C

Pilihan raya umum Perjanjian London

B D

Penamatan darurat

Pembentukan Sistem

Ahli

2lll

@t

2012 Hak Cipta MPSM Negeri Selangor

ILihat halaman

sebelah

20 53

21ll
195'7
.

Dokumen berikut menunjukkan Pemasyhuran Kemerdekaan

55

50

Mengapakah dokumen tersebut ditulis dalam tulisan jawi?

A C 54

Menjadi lambang perpaduan


Mendapat arahan rala-raja Melayu

B D

Merupakan simbol warisan bangsa Mematuhi Perlembagaan Tanah Melayu

Kata-kata berikut terlulis pada poster gerakan antipenyerahan di Sarawak.

" Kami membantah


dengctn sekeras-

" Sarawak adalah


hak kami. Leburkan

kerasnya akan tindakan Brooke menyerahkan Sarawak kepada

koloni "
J/

Kolonial Inggeris "

Apakah tindakan British untuk menggagalkan gerakan tersebut?

A B C D

Memindahkan pemimpin
Mengadakan rundingan damai

Memperkuat pasukan keselamatan Memberi amaran kepada kakitangan kerajaan

zLll

2012 Hak Cipta MPSM Negeri Selnngor

2u1

2t

2lt7

55

Senarai berikut merupakan tokoh yang terlibat dalam gerakan antipenyerahan.

. . .

Rosli Dhobi Awang Ramli

Morshidi Sidek

Mengapakah tokoh tersebut menjadi sanjungan negara kita?

A C 56

politik Memajukan pendidikan rakyat


Menubuhkan parti

B D

Menyatukan pelbagai kaum Mempertahankan kedaulatan negeri

Pemyataan berikut menunjukkan usaha ke arah berkerajaan sendiri.

Pada tahun 1950, wakil-wakil anak negeri dilantik secara

tidak rasmi dalam Majlis Undangan di Sabah.

Mengapakah British berlindak demikian

A B C D 57

Melahirkan kerjasama kaum Melatih penduduk menjadi pemimprn Mewujudkanpemerintahandemokrasi Menjimatkanperbelanjaanpentadbiran

Maklumat berikut merupakan langkah ke arah pembentukan Persekutuan Malaysia.

. .

Suruhanjaya Cobbold SuruhanjayaBangsa-BangsaBersatu

Apakah persamaan peranan kedua-dua suruhanjaya tersebut?

A B C D

Memastikan kepentingan Sabah dan Sarawak terpelihara Membincangkan tuntutan Filipina terhadap Sabah

Menggubal Perlembagaan Persekutuan Malaysia Meninjau pandangan rakyat Sabah dan Sarawak

2lll

Q: 2012

Hak Cipta MPSM Negeri Selangor

ILihat halaman

sebelah

7)

21t7
60

58

Jadual berikut merujuk kepada usaha ke arah perdamaian antara dua negara jiran.

Ferjanjian Pemulihan Hubungan tntara Malaysia dengan Indonesia

Tarikh
Ogos 1966

Tokoh
Tun AbdulRazak Adam Malik

Jawatan
Timbaian Perdana Menteri Menteri Luar Indonesia

Mengapakah perjanjian tersebut ditandatangani?

A C 59

Meningkatkan ekonomi
Memantapkan perlahanan

Menamatkan konfrontasi Mengatasi ancaman komunis

Ilustrasi berikut menggambarkan kesan pengaruh komunis kepada Malaysia dan Indonesia.

N{alaysia

Berdasarkan ilustrasi tersebut, apakah kesimpulan yang dapat dibuat?

A B C D

Kestabilan politik terjejas Kegiatan nasionalis terganggu Hubungan diplomatik tergugat


Perluasan pengaruh asing tersekat

2lll

2ul
{a

20)2 Hak Cipta MPSM Negeri selangor

23

2ul

60

Jadual berikut menerangkan tindakan Tunku Abdul Rahman pada tahun 7960-an.

Tindakan Tunku Abdul Rahman

I Mencadangkan Singapura bercantum I dengan Persekutuan Tanah Melayu I


Tahun
Mengapakah Tunku bertindak sedemikian?

1961

fahun

1965

Mengumumkan Singapura dipisahkan


daripada Persekutuan Malaysia

A C

ekonomi B Mematuhi desakan antarabangsa D


Mengatasi krisis

Menjamin kestabilan negara


Menamatkan pertikaian sempadan

KERTAS SOALAN TAMAT

2lll

2012 Hak Cipta MPSM Negeri Selangor

JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR SKEMA PPPA / PERCUBAAN PMR 2012 SEJARAH
No

KUNCI

HAL
9

Ruiu Buk u Teks Tinskatan I

No JZ. 33.

KUNCI

HAL
183

B
C

B
2
3

190

26
33

34.
35. 36 37. 38.

A D D
B

D
B
Ruiul, Buk

205

215 Tek Tinskatan


3

4.
5. 6. 7.
8.

48

50-52
59

A D
B

l3
16

A
B B

6l
98

9.

103-t04

r0.

D
C

116

39. 40. 41.


42

29-32
48

A
C

51

1l

126
148 155-1 56 187

A
D
B
C

60 77

l2
13.

A
C C C

43. 44. 45.


46. 47
48

9t &92
95 r01

14.
15.

t95 Ruiuk Bukr Tekr Tin ,.katan2 C


6

A
D
C C C C

t07
129

16

17.
18.

D B

t5

49.
50.

t3t
137

t9-20
29-32

19. 20
21

A
C

5t.
52.
53.

148

40

t50

&
164

151

42 59

22. 23 24.

A A A
D D B

B D D B

54.
55. 56.
57.

l8l
r84 & 185
190

6r
6B

25.
26. 27. 28 29. 30.

77
BO

D B
C

2t4
220 222 228

58.

84 107 116

59.
60
JT]M

A A
B

t4

t6

15

l5

133 -r3B 144

3t.