ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM 2012 NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH A.

Hình thức thi
1. Lý thuyết: 120' • • Thi trắc nghiệm và tự luận Thi trên máy tính 2. Thực hành: 4h

B.Nội dung
I.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Mạng căn bản (Binh)
Mô hình OSI Mô hình mạng (Topology): bus, star, ring, mesh, … Cáp mạng và vận tải truyền Giao thức TCP/IP Thiết bị mạng: Hub/Switch/Bridge/Router, … Định tuyến Phân chia địa chỉ IP Thiết kế mạng Công nghệ mạng không dây

II. Xây dựng hạ tầng mạng (Son)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Cấu hình Router cơ bản VLAN và VLAN Trunking Spanning Tree Định tuyến tĩnh Định tuyến động: RIP, OSPF, EIGRP Access Control NAT/PAT

III. Quản trị mạng sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows (Thanh)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Dịch vụ phân giải tên miền DNS Dịch vụ cấp phát địa chỉ IP động DHCP Dịch vụ Active Directory Quản lý tài khoản người dùng và nhóm Dịch vụ truy cập từ xa (Routing and Remote Access) Quản trị máy in Bảo mật hệ thống và Firewall Group Policy Terminal Service

10. NTFS Security

IV. Quản trị hệ thống Web Server (Trong)
1. Quản trị máy chủ Apache 2. Quản trị cơ sở dữ liệu MySQL 3. Xây dựng Website sử dụng Joomla

V. Quản trị hệ thống Mail Server (Trong)
1. 2. 3. 4. 5. 6. Dịch vụ SMTP/POP3/IMAP Cài đặt MDaemon Mail Server Quản lý tài khoản người dùng Quản lý Mailing List Quản trị phần mềm EMail Client: MS Outlook Express, Thunderbird, … Bảo mật cho Mail Server

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful