You are on page 1of 48

1

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Προς το ….. Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας
ΑΙΤΗΣΗ
Του δικηγόρου Αθανασίου Αλαμπάση κατοίκου Αθηνών (οδός Αιόλου αρ.
100)
ΚΑΤΑ
1. Του Υπουργού Εσωτερικών και Δημοσίας Διοίκησης .
2. Υπουργού Οικονομικών
3. Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ
1) Της υπ αριθμ. 120500114265 πράξης βεβαίωσης παράβασης με
επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 350 ευρώ για παραβίαση της
διατάξεως του αρθ. 20 αρ. 12 παρ. 3 του ν. 2696/1999 ΦΕΚ Α’/57/23.03.1999
όπως αυτός ισχύει μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις του ν 3534/2007 και
3542/2007.
2. Της υπ’ αριθμ. 120 από 22-11-2007 διοικητικής πράξης αφαίρεσης
της υπ αριθμ. 3288796 άδειας ικανότητας οδήγησης (αφαίρεση για χρονικό
διάστημα 60 ημερών) ,

που εξεδόθη από το διοικητή της Τροχαίας Αττικής

Οδού Γ …Ε…..
3) Του αρθ. 20 αρ. 12 παρ. 3 και αρθ. 103 αρ. 5 παρ. 2 και 3 του ν.
2696/1999 ΦΕΚ Α’/57/23.03.1999 όπως αυτός ισχύει μετά τις τελευταίες
τροποποιήσεις του ν 3534/2007 και 3542/2007 και όπως τα άρθρα αυτά
ισχύουν

και εφαρμόζονται

για τις περιπτώσεις που το αποτέλεσμα της

μέτρησης (της συσκευής RADAR) σύμφωνα με την οποία στοιχειοθετείται η
παράβαση του αρθ. 20 αρ. 12 ΚΟΚ ,

δεν γνωστοποιείται αμέσως

στον

φερόμενο ως παραβάτη.
4) Του αρθ. 4 αρ. 2 της από 11-04-2007 ΥΑ Παράρτημα Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας - Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ- Point

1

2
System) ,

όπως αυτό ισχύει και εφαρμόζεται για τις περιπτώσεις που το

αποτέλεσμα της μέτρησης (της συσκευής RADAR) σύμφωνα με την οποία
στοιχειοθετείται η παράβαση του αρθ. 20 αρ. 12 ΚΟΚ , δεν γνωστοποιείται
αμέσως στον φερόμενο ως παραβάτη.
5. Του άρθρο 4 του

Π . Δ ΥΠ'ΑΡΙΘ.287/11-9-2001

- Ειδικές

Ηλεκτρονικές Τεχνικές Συσκευές για τη βεβαίωση παραβάσεων του ΚΟΚ
όπως αυτό ισχύει και εφαρμόζεται για τις περιπτώσεις που το αποτέλεσμα της
μέτρησης (της συσκευής RADAR) σύμφωνα με την οποία στοιχειοθετείται η
παράβαση του αρθ. 20 αρ. 12 ΚΟΚ , δεν γνωστοποιείται αμέσως στον
φερόμενο ως παραβάτη.
6. Της υπ αριθμ. 1584/26 από 08-01-1982 Υ.Α (αρθ. 2 παρ 7,8) όπως
αυτή ισχύει και εφαρμόζεται για τις περιπτώσεις που το αποτέλεσμα της
μέτρησης (της συσκευής RADAR) σύμφωνα με την οποία στοιχειοθετείται η
παράβαση του αρθ. 20 αρ. 12 ΚΟΚ , δεν γνωστοποιείται αμέσως στον
φερόμενο ως παραβάτη.
-------------------------------------------------------ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η παρούσα αφορά σε βεβαίωση παράβασης η οποία καταγράφηκε και
βεβαιώθηκε από αστυνομικά όργανα της υπηρεσίας Τροχαίας Αττικής Οδού
την 03-09-2007 και ώρα 12.16 στο Ε – 50 χλμ της Αττικής Οδού. Ειδικότερα:
Μου κοινοποιήθηκε η από 23-10-2007 πρόσκληση του Υπαστυνόμου
του ΛΑ Τμήματος Ζωγράφου ονόματι Δ……. Ε……. σύμφωνα με την οποία
εκλήθην κατ’ αρθ. 157 παρ 3 του ΒΔ της 31-12-1957 όπως παρουσιαστώ και
παράσχω εξηγήσεις για την τροχαία παράβαση του αρθ. 20 παρ 12 του ΚΟΚ
(κίνηση οχήματος σε αυτοκινητόδρομο με ταχύτητα πάνω από 150 χλμ/ωρα).
Την 08-11-2007 μου επιδόθηκε

η υπ αριθμ. 120500114265 πράξη

βεβαίωσης παράβασης με επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 350 ευρω για
παραβίαση της ανωτέρω διατάξεως του ΚΟΚ για κίνηση οχήματος σε
αυτοκινητόδρομο με ταχύτητα πάνω από 150 χλμ/ωρα. Σε συνεχεία της

2

3
ανωτέρω υποτιθέμενης βεβαιωμένης παραβατικης συμπεριφοράς μου ,
επίκειται η κοινοποίηση νέας διοικητικής πράξεως σύμφωνα με το αρθ. 4 παρ
2 της από 11-04-2007 ΥΑ 21504/2601 (βεβαίωση παράβασης μόνο με βάση τον
αριθμό κυκλοφορίας μετά υποβολής από εμένα -ως ιδιοκτήτη- της
προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης περί τυχόν ετέρου προσώπου που κατά
την ανωτέρω ημεροχρονολογια οδηγούσε το αυτοκίνητό μου ) σύμφωνα με
την οποία , θα κληθώ (κατ αρθ. 20 αρ. 12 παρ. 3) όπως παραδώσω την άδεια
ικανότητας οδήγησής μου για 60 ημέρες (αφαίρεση της άδειας οδήγησης).
Κατόπιν
εγχείρηση

των ανωτέρω , με την από

της ανωτέρω

08-11-2007 κοινοποίηση –

πράξης βεβαίωσης παράβασης με επιβολή

προστίμου (αστυνομική κλήση),

έλαβα γνώση και παρέλαβα φωτοτυπικά

αντίγραφα των περιεχομένων στο φάκελο σχετικών αποδεικτικών εγγράφων
ήτοι

α) ενός εγγράφου στο οποίο περιέχεται μια και μοναδική στατική

απεικόνιση (φωτογραφία) του οχήματός μου στην οποία αναγράφεται η
ημερομηνία της φωτογραφισης (03-09-2007) η ώρα της καταγραφής (12.16
μεσημβρινή) καθώς και η

ταχύτητα κίνησης του οχήματος (η οποία είναι

σύμφωνα με το έγγραφο 182 χλμ /ώρα) και β) το βεβαιωτικό έγγραφο από τη
βάση δεδομένων που τηρεί η υπηρεσία

το οποίο ταυτοποιει το

καταγεγραμμένο και φωτογραφημένο όχημα ιδιοκτησίας μου με το πρόσωπό
μου.
Την 19-12-2007 μου κοινοποιήθηκε η από 17-12-2007 πρόσκληση του
Υπαστυνόμου του ΛΑ Τμήματος Ζωγράφου ονόματι Δ …. Ε….. σύμφωνα με
την οποία εκλήθην κατ’ αρθ. 157 παρ 3 του ΒΔ ρης 31-12-1957 όπως εκ νέου
παρουσιασθώ (την 21-12-2007) για την ίδια ανωτέρω τροχαία παράβαση του
αρθ. 20 παρ 12 του ΚΟΚ (κίνηση οχήματος σε αυτοκινητόδρομο με ταχύτητα
πάνω από 150 χλμ/ωρα). Δια της ανωτέρω αυτής πρόσκλησης εκλήθην όπως
παραδώσω την άδεια μου ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 60
ημερών (αφαίρεση της άδειας οδήγησης).
Την ίδια ημέρα (21-12-2007) επιδόθηκε η υπ υπ’ αριθμ. 120 από 22-112007 διοικητική πράξη αφαίρεσης της υπ αριθμ. ….. άδειας ικανότητας

3

4
οδήγησης μου (αφαίρεση για χρονικό διάστημα 60 ημερών) ,

που εξεδόθη

από το διοικητή της Τροχαίας Αττικής Οδού Γ…. Ε…...

1.

ΤΗΡΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ: Α) ΤΗΣ

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Β) ΤΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ , Γ) ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ

ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ Δ) Ο

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΙ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (Πηγη: Προσωπική εμπειρία όπως αυτή επιβεβαιώνεται και από δημοσιεύματα
του τύπου μεταξύ των οποίων της Εφημερίδας το «Έθνος της Κυριακής» - άρθρο με τίτλο «οι
παπαρατσι της τροχαίας» , έρευνα του δημοσιογράφου Π. Καρσιώτη για «τα μυστικά αυτοκίνητα της
τροχαίας»

και εμπεριεχόμενες στο άρθρο δηλώσεις του Διοικητή της Τροχαίας Αττικής Οδού, ημέρ.

δημοσίευσης. 29/09/2007) .

Στην υπό κρίση περίπτωση , η μέτρηση της ταχύτητας διενεργήθηκε
από αυτοκίνητο της Τροχαίας Αττικής Οδού το οποίο φέρει συμβατικά
στοιχεία κυκλοφορίας (αυτοκίνητο με συμβατικές πινακίδες). Στο εσωτερικό
του

εν λόγω αυτοκινήτου έχει τοποθετηθεί ειδικός ογκώδης εξοπλισμός

μέτρησης της ταχύτητας (RADAR) ο οποίος

αυτομάτως καταγράφει την

ταχύτητα των κινουμένων (ομοροπα και παράλληλα με αυτό) αυτοκινήτων
(καταγράφει δηλαδή αυτόματα την ταχύτητα όλων των οχημάτων που
ενεργούν προσπέραση σε αυτό). Το αυτοκίνητο διαθέτει σκουρόχρωμους
υαλοπίνακες (φιμε τζάμια) οι οποίοι αποκλείουν την οπτική πρόσβαση στο
εσωτερικό του κατά τρόπο τέτοιο ,

που ο οιοσδήποτε οδηγός

κινείται

πλησίον του αυτού αυτοκινήτου , δεν δύναται να εντοπίσει το αστυνομικό
πλήρωμα που επιβαίνει στο όχημα καθώς και τον εξοπλισμό που αυτό φέρει .
Το εν λόγω όχημα «περιπολεί» κινούμενο στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας
της Αττικής Οδού και με ταχύτητα που δεν υπερβαίνει το όριο ταχύτητας που
ισχύει στο εκάστοτε

τμήμα της Οδού που κινείται (80-120 , 130 χλμ/ωρα

ανάλογα με το τμήμα Της Αττικής Οδού στο οποίο κινείται). Κατά το χρόνο
που οποιοδήποτε –εντωμεταξύ υποκείμενο σε μέτρηση όχημα- προσπεράσει
το εν λόγω όχημα με σχετική ταχύτητα που ξεπερνά τα 30 χλμ/ωρα , η
συσκευή αυτομάτως καταγράφει το όχημα (φωτογραφίζοντας αυτό στο πίσω

4

5
μέρος κατά τρόπο που να αποτυπώνεται ευκρινώς ο οπίσθιος αριθμός
κυκλοφορίας).
Τούτη η ανωτέρω πρακτική –μέχρις εδώ- είναι απολύτως θεμιτή ,
διότι με τον τρόπο αυτό εποπτεύεται η ταχύτητα των οχημάτων και
τιμωρούνται οι παραβάτες οι οποίοι υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας
(οδηγική συμπεριφορά η οποία αποτελεί έναν εκ των κυριοτέρων αιτιών
πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων στην χώρα μας).
Εξάλλου , για την προστασία του εννόμου αγαθού της ζωής και τη
δημόσια ασφάλεια , θα μπορούσε να γίνει δεκτό ότι για λόγους δημοσίου
συμφέροντος είναι

θεμιτή η εν αγνοία -του διαπραξαντος την παράβαση-

διενέργεια της μέτρησης και η καταγραφή του αποδεικτικού στοιχείου της
φωτογραφίας που ενσωματώνει το αποτέλεσμα της αυτής μέτρησης.
Το παράδοξο της διαδικασίας συνίσταται στο

ότι ενώ η συσκευή

(εν αγνοία του φερόμενου ως παραβάτη) μετρά την ταχύτητα και
καταγράφει την παράβαση της υπέρβασης , εν συνεχεία δεν ακολουθεί η
ακινητοποίηση του οχήματος του διαπραξαντος την παράβαση οδηγού και
η επιτόπια γνωστοποίηση σε αυτόν του αποτελέσματος της μέτρησης (μετά
της επιτόπιας επιδόσεως είτε

της σχετικής αστυνομικής κλήσης είτε

οποιασδήποτε άλλης βεβαίωσης της γνωστοποίησης της μέτρησης) , αλλά
αντίθετα , το αυτοκίνητο της τροχαίας συνεχίζει το … εισπρακτικό του
έργο (!)

προβαίνοντας διαδοχικά –με τον ίδιο τρόπο-

άλλες καταγραφές

παραβάσεων

σε εκατοντάδες

υπέρβασης του ορίου ταχύτητας

εκατοντάδων άλλων οδηγών οχημάτων (δίχως το αστυνομικό πλήρωμα –
επιτόπου-

να γνωστοποιεί σε όλους αυτούς τους φερόμενους ως

παραβάτες το αποτέλεσμα της κάθε μέτρησης)…
Ακόλουθα, με την επιστροφή του αυτοκινήτου στη βάση του (Τροχαία
Αττικής Οδού) , εξάγονται από τη συσκευή τα αποτελέσματα της μέτρησης
(αποδεικτικά στοιχεία της τέλεσης της παράβασης υπέρβασης της ταχύτητας)
ήτοι εξάγεται για κάθε καταγραφή οχήματος μια στατική φωτογραφική
απεικόνιση στην οποία αποτυπώνεται η θέση του οχήματος στο οδόστρωμα ,

5

6
η ημεροχρονολογια της λήψης της στατικής φωτογραφικής απεικόνισης και η
ταχύτητα που η συσκευή μέτρησε και κατέγραψε…
Εν συνεχεία , με βάση τον φωτογραφηθεντα αριθμό κυκλοφορίας του
αυτοκινήτου , δια της χρήσεως των στοιχείων της ηλεκτρονικής βάσης
δεδομένων , γίνεται η ταυτοποίηση του οχήματος με τον ιδιοκτήτη αυτού.
Μετά παρόδου δυο έως τριών μηνών από την καταγραφή της παράβασης
(ανάλογα με το φόρτο της εργασίας της υπηρεσίας) , το ανωτέρω αποδεικτικό
υλικό διαβιβάζεται από την Τροχαία Αττικής Οδού στο αστυνομικό τμήμα
της περιοχής που κατοικεί ο ιδιοκτήτης του φωτογραφηθεντος οχήματος , ο
οποίος καλείται από τα αστυνομικά όργανα του οικείου Α.Τ να προσέλθει
σύμφωνα με

το

αρθ. 157 παρ 3 του ΒΔ της 31-12-1957. Ακολουθεί η

γνωστοποίηση της παράβασης (μετά παρόδου δυο-τριών μηνών από το
χρόνο τέλεσης της φερόμενης ως παραβατικης πράξης!!!) και επιδίδεται
(στον ιδιοκτήτη)

η πράξη βεβαίωσης παράβασης με επιβολή διοικητικού

προστίμου (κατ αρθ. 20 ΚΟΚ) .
Σε συνεχεία της ανωτέρω «βεβαιωμένης παραβατικης συμπεριφοράς»
ο ιδιοκτήτης (!) καλείται όπως υποβάλει την δήλωση του ν. 1599/86 κατ
αρθ. 4 αρ. 2 της από 11-04-2007 ΥΑ

(Παράρτημα Κώδικα Οδικής

Κυκλοφορίας - Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών

- ΣΕΣΟ- Point

System)

την

περί

τυχόν

έτερου

προσώπου

που

κατά

ανωτέρω

ημεροχρονολογια είχε παραχωρήσει τη χρήση του οχήματός του και
αναλόγως με τη διαβάθμιση της υπέρβασης του ορίου της ταχύτητας
επιβάλλεται είτε α) δια της κοινοποιήσεως νέας
αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης

διοικητικής πράξεως η

για χρονικό διάστημα

60

ημερών κατ αρθ. 20 αρ. 12 παρ. 3 , αρθ. 103 αρ. 5 παρ. 2 και 3 ΚΟΚ σε
συνδυασμό με το αρθ. 2 παρ. 7,8 της Υ.Α 1584/26 από 08-01-1982 Υ.Α
η επιβολή

είτε β)

5 βαθμών ποινής στο τηρούμενο μητρώο οδηγού στο ΣΕΣΟ

(Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών) κατ αρθ. 2 αρ. 10 πίνακα της από
11-04-2007 ΥΑ Παράρτημα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας - Σύστημα Έλεγχου
Συμπεριφοράς Οδηγών (ΣΕΣΟ- Point System).

6

7
Στον χρόνο που λειτουργεί το φωτογραφικό αυτό

ραντάρ στην

Αττική Οδό , δια της ανωτέρω μεθόδου μέτρησης και καταγραφής ,

2.146

οδηγοί έχουν κληθεί για τα περαιτέρω (ισχύς νέου ΚΟΚ 3-06-2007 , 29/09/2007
δήλωση του Διοικητή της Τροχαίας Αττικής Οδού στην Εφημερίδα το Έθνος της
Κυριακής σύμφωνα με την οποία 2.146 οδηγοί έχουν υποβληθεί σε μέτρηση και
φωτογραφηθεί δίχως επιτόπου να τους γνωστοποιηθεί το αποτέλεσμα της
μέτρησης).

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα «Στην υπόλοιπη χώρα, δεν

υπάρχουν ακριβή στοιχεία, αλλά όπως είναι ευνόητο, πρόκειται για
χιλιάδες». Συνολικά «62 καμουφλαρισμένα αυτοκίνητα είναι διάσπαρτα σε
όλες τις διευθύνσεις Τροχαίας της χώρας» (Έθνος της Κυριακής 29/09/2007)

2.

Φύση της Κύρωσης ( του διοικητικού προστίμου και της

διοικητικής πράξης αφαίρεσης της άδειας ικανότητας οδήγησης)

Ι. Επιβαλλόμενο διοικητικό πρόστιμο για την παράβαση του αρθ. 20

αρ.12 παρ. 3 ΚΟΚ (πρόστιμο ύψους 350 ευρω)
ΦΥΣΗ της ΚΥΡΩΣΗΣ :
Είναι μη ποινική κύρωση , μη γνήσια ποινή , εξωποινικη , άλλως
πρόκειται για κρατική κύρωση και στην πλειονότητα των περιπτώσεων , δεν
θίγει τα βασικά έννομα αγαθά - ατομικά δικαιώματα του πολίτη .
Επιβαλλόμενο ως διοικητική κύρωση έχει αντίκτυπο στην περιουσιακή
κατάσταση του διοικούμενου πολίτη και αναλόγως του ύψους του σε
συνδυασμό με την εν γένει κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα , υπόκειται
σε δικαστικό έλεγχο αναφορικά με την απαξιολογικη βαρύτητα του το
κοινωνικό στίγμα κλπ (π.χ πρόστιμο μέχρι 50 εκατομμυρίων δραχμών για
«σοβαρή» ρύπανση της θάλασσας κατ’ α 13 παρ 1 β ν 743/1977 –πρβλ Π.Δ
Δαγτόγλου , Ατομικά Δικαιώματα Α’ 1991 ζρ 435 σελ 267).
Δικαιολογητικός λόγος της επιβολής του διοικητικού προστίμου
(συναρτήσει με το εκάστοτε ύψος αυτού) ως μέσο δια την επίτευξη του
επιδιωκόμενου στόχου (ορθότητα του μέσου ) . Έλεγχος της απαξιολογικης
βαρύτητας του αυτού διοικητικού προστίμου
και του κοινωνικού
στίγματος.
Εν προκειμένου , δια την παράβαση της υπέρβασης του ορίου
ταχύτητας κατά αρθ. 20 αρ. 12 παρ 3 Κ.Ο.Κ, το επιβαλλόμενο διοικητικό
πρόστιμο του χρηματικού ποσού των
350 ευρω , σύμφωνα με τις
υπάρχουσες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της Ελληνικής

7

8
πραγματικότητας (επίπεδο διαβίωσης , μέσο μηνιαίο εισόδημα , ετήσιο κατά
κεφαλήν εισόδημα κλπ) , αν και είναι υπέρμετρα υψηλό για τον κοινό
μέσο πολίτη (ισοδυναμεί με το μισό του μηνιαίου βασικού μισθού)
,
εντούτοις , δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως βαρύτατο (κατ άλλη άποψη
είναι εξοντωτικό) αναφορικά με την απαξιολογικη βαρύτητά του και το
κοινωνικό στίγμα και μάλλον δεν θίγει το στενό πυρήνα των βασικών
έννομων αγαθών και ατομικών δικαιωμάτων του Έλληνα πολίτη. Κρίνεται
κατά τα ανωτέρω μάλλον ως εύλογο και αναγκαίο μέσο δια την αποτροπή
της παράβασης της υπέρβασης των ορίων ταχύτητας διότι δια αυτού του
μέσου επιτυγχάνεται (κατά το δυνατό) ο στόχος ήτοι η για λόγους
γενικότερου δημόσιου συμφέροντος αποτροπή των πολιτών να οδηγούν με
υπερβολική ταχύτητα, που είναι ένας εκ των βασικότερων αιτιών πρόκλησης
τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα μας.
Εξάλλου με την πρόβλεψη της διοικητικής κύρωσης από το νόμο (ως
επαπειλούμενη κρατική κύρωση) καθώς και με την επιβολή αυτής της
κύρωσης (στον παραβάτη που οδηγεί κατά παράβαση του αρθ. 20 αρ. 12 παρ
3 ΚΟΚ), πληρείται η αρχή της αναγκαιότητας του στόχου (περιορισμός της
παραβατικοτητας της υπέρβασης του ορίου ταχύτητας και άρα δια της
επιβαλλόμενης αυτής βαριάς διοικητικής ποινής των 350 ευρω επιδιώκεται ο
στόχος του μέτρου ) όπως επίσης πληρείται και η αρχή της αναγκαιότητας
του μέσου (επιβολή της διοικητικής κύρωσης – επιβολής προστίμου 350 ευρω)
.
Εξάλλου η επιβολή αυτού του υψηλού διοικητικού προστίμου για τη σοβαρή
αυτή παράβαση του ΚΟΚ φαίνεται να λειτουργεί ως μέσο προς τη θετική
κατεύθυνση της εκπλήρωσης του στόχου , τούτο δε το καταδεικνύουν και οι
πρόσφατες
στατιστικές μελέτες του Υπουργείου Συγκοινωνιών και του
πρώην Δημοσίας Τάξεως σύμφωνα με τις οποίες μετά την ισχύ του νέου
ΚΟΚ , τα τροχαία ατυχήματα μειώθηκαν αισθητά .

ΙΙ. Α)

Επιβολή της ποινής των 5 βαθμών στο ΣΕΣΟ δια την
υπέρβαση του ορίου ταχύτητας μεταξύ των 20 έως 30 χλμ/ωρα (αρθ. 20
αρ.12 παρ. 2 ) και Β) επιβολή της ποινής της επιτόπιας αφαίρεσης της
άδειας ικανότητας οδήγησης για ταχύτητα πάνω από 30 χλμ/ωρα καθώς
και για κίνηση πάνω από 150 χλμ/ωρα (αρθ. 20 αρ. 12 παρ 3 ΚΟΚ
-ένδικη περίπτωση) - ΦΥΣΗ της ΚΥΡΩΣΗΣ .

Α) Επιβολή της ποινής των 5 βαθμών στο ΣΕΣΟ δια την υπέρβαση
του ορίου ταχύτητας μεταξύ των 20 έως 30 χλμ/ωρα (αρθ. 20 αρ.12 παρ. 2 ).
Πρόκειται για ποινικής φύσεως κύρωση ήτοι η επέλευση της περιπτώσεως
της κατ αρθ. 20 αρ.12 παρ. 2 επί πέντε φορές που συνεπάγεται τη
συγκέντρωση των 25 βαθμών στο ΣΕΣΟ (π.χ πέντε βεβαιωμένες
παραβατικες υπερβάσεις του ορίου ταχύτητας του αρθ. 20 αρ.12 παρ.1,2 =
5βαθμοι Χ 5 παραβάσεις = 25 βαθμοί στο ΣΕΣΟ) επισύρουν την ποινή της
αφαίρεσης της άδειας οδήγησης κατ αρθ. 7 ΣΕΣΟ και επαναχορηγηση κατ
αρθ. 8 ΣΕΣΟ (ΥΑ Παράρτημα ΚΟΚ ΣΕΣΟ 11-4-2007). Τούτη η ανωτέρω

8

9
αφαίρεση
οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα με τις γνήσιες ποινές , τις
παρεπόμενες επιβαλλόμενες εκ των ποινικών δικαστηρίων ποινές ως
προϋπόθεση επιβολής της κύριας ποινής για την τέλεση κακουργήματος ή
πλημμελήματος (πχ παρεπόμενη ποινή της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης
κατ αρθ. Αρθ. 100 Α παρ. δ ΠΚ και αρθ. 98 ΚΟΚ Ειδικές περιπτώσεις αφαίρεσης
άδειας οδήγησης , της κατ αρθ. 59 ΠΚ στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων,
απαγόρευσης άσκησης επαγγέλματος , την κτ αρθ. 76 ΠΚ παρ 1 δήμευση
αντικειμένων κλπ).
Στο ανωτέρω ακριβώς πνεύμα , ήτοι του χαρακτηρισμού των
βαθμών του ΣΕΣΟ ως ποινής (ποινικής φύσεως κύρωση) κινείται και το
αρθ 2 ΣΕΣΟ (Παραβάσεις ΚΟΚ- Βαθμοί Ποινής) του Παραρτήματος του Ν
2696/1999 ΚΟΚ για την αναμόρφωση του ΣΕΣΟ
(κοινή Υπουργική
Απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημοσίας
Τάξεως 11 Απριλίου 2007 αριθμ. πρώτα. ΟΙΚ.21504/2601) , η οποία δεν
χαρακτηρίζει την επιβολή των βαθμών στο ΣΕΣΟ ως «βαθμοί παραβατικοτας
οδηγού» ούτε ως «βαθμοί διοικητικής κύρωσης» αλλά ούτε και ως «βαθμοί
επιβάρυνσης του μητρώου της συμπεριφοράς του παραβάτη οδηγού» αλλά
αντίθετα δίδει τον χαρακτηρισμό της ποινής «βαθμοί ποινής» («Στο ΣΕΣΟ
εντάσσονται οι παραβάσεις άρθρων του ΚΟΚ, όπως αυτές περιγράφονται στον
παρακάτω πίνακα, με τους αντίστοιχους, για κάθε παράβαση, βαθμούς ποινής»). Εξ
άλλου σύμφωνα με το ΠΔ 19/1995 : προσαρμογή προς την ΟΔΓ 91/439/ΕΟΚ
, άδεια οδήγησης , Βλ.ΥΑ 47919/2003 αρθ 98 ΚΟΚ (2696/99) προβλέπονται
ειδικές περιπτώσεις αφαίρεσης άδειας οδήγησης , περιπτώσεις στις οποίες η
αφαίρεση της άδειας οδήγησης ή η στέρηση του δικαιώματος απόκτησης ,
επιβάλλεται από τον ποινικό δικαστή
ως παρεπόμενη ποινή (ποινική
κύρωση). Αφαιρείται λοιπόν η άδεια οδήγησης ή στερείται του δικαιώματος
απόκτησης στην περίπτωση που για τη διάπραξη κακουργήματος ή εκ δόλου
πλημμελήματος χρησιμοποιήθηκε οδικό όχημα σαν μέσο για την τέλεση
αυτού , στην περίπτωση
που καταλαμβάνεται να κατέχει πλαστή ή
παραποιημένη άδεια οδήγησης ή να κάνει χρήση αυτής, ή όταν αποδειχθεί
ότι ο κάτοχός της έγινε υπαίτιος τραυματισμού ή θανάτου με το όχημα που
οδηγούσε παραβαίνοντας διατάξεις του Κώδικα οδικής Κυκλοφορίας .
Εξ αυτών των ανωτέρω προκύπτει ότι η επιβολή των 5 βαθμών
ποινής στο ΣΕΣΟ (δια την παραβίαση του ορίου ταχύτητας σύμφωνα με το
αρθ. 20 αρ 12 παρ. 2 ) δεν είναι
κρατική κύρωση υπό την έννοια της
κρατικής εξωποινικης κύρωσης (μη γνήσια ποινική) αλλά αντίθετα ,
πρόκειται για τμηματικά επιβαλλόμενη κύρωση ποινικής φύσεως η οποία
με την επέλευση της περιπτώσεως της βεβαιώσεως πέντε παραβατικων
συμπεριφορών δια την ίδια αυτή παράβαση (υπέρβαση του ορίου κατά 20
χλμ/ωρα Χ 5 βεβαιωμένες φορές) οδηγεί στο ίδιο τουλάχιστο αποτέλεσμα
και εξομοιουται με την γνήσια ποινή ως αυτή επιβάλλεται ως παρεπόμενη
ποινή από τα ποινικά δικαστήρια δια την τέλεση ειδεχθών και κοινωνικά
αποδοκιμαστέων εγκλημάτων (όπως είναι η διάπραξη κακουργήματος μετά
χρήσεως του αυτοκινήτου , η κατοχή και χρήση πλαστής άδειας οδήγησης , η
πρόκληση θανατηφόρου ατυχήματος κλπ).

9

10

Β) Τα ανωτέρω ισχύουν και για την περίπτωση της

επιβολής της
ποινής της –επιτόπιας- αφαίρεσης της άδειας ικανότητας οδήγησης για
60 ημέρες για ταχύτητα πάνω από 30 χλμ/ωρα καθώς και για ταχύτητα
πάνω από 150 χλμ/ωρα (ως αυτή προβλέπεται από το αρθ. 20 αρ.12 παρ 3
ΚΟΚ – ένδικη περίπτωση). Σε αυτή μάλιστα την περίπτωση και επειδή
ακριβώς η αφαίρεση επιβάλλεται ως ποινή επιτόπου και αμέσως (και όχι
δια της τμηματικής επιβολής 5 βαθμών στο ΣΕΣΟ που κατόπιν πέντε
βεβαιωμένων παραβάσεων οδηγεί στο αποτέλεσμα της αφαίρεσης) , για τον
λόγο αυτό , η επιτόπια αφαίρεση για χρονικό διάστημα 60 ημερών
παραπέμπει ευθέως ότι πρόκειται για ποινή η οποία δεν είναι κρατική
κύρωση υπό την έννοια της κρατικής εξωποινικης κύρωσης (μη γνήσια
ποινική) αλλά αντίθετα , πρόκειται για επιβαλλόμενη κύρωση ποινικής
φύσεως η οποία οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα και εξομοιουται με την
γνήσια ποινή ως αυτή επιβάλλεται ως παρεπόμενη ποινή από τα ποινικά
δικαστήρια δια την τέλεση ειδεχθών και κοινωνικά αποδοκιμαστέων
εγκλημάτων (όπως είναι η διάπραξη κακουργήματος με τη χρήση
αυτοκινήτου , η κατοχή και χρήση πλαστής άδειας οδήγησης , η πρόκληση
θανατηφόρου ατυχήματος κλπ).
ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
ήτοι α) για την
παράβαση του αρθ. 20 αρ.12 παρ. 3 η εξωποινικη κρατική κύρωση της
επιβολής του διοικητικού προστίμου ύψους 350 ευρω (ένδικη περίπτωση) και
η εξοποινικα επιβαλλόμενη ποινή της ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ της
άδειας ικανότητας οδήγησης για 60 ημέρες (ως έπρεπε να συμβεί στην
ένδικη περίπτωση) η οποία είναι κύρωση ποινικής φύσεως που επιβάλλεται
ως εξοποινικη κρατική κύρωση και β) για την παράβαση του αρθ. 20 αρ.12
παρ. 3 η εξωποινικη κρατική κύρωση της επιβολής του διοικητικού προστίμου
ύψους 100 ευρω και η εξοποινικα επιβαλλόμενη ποινή των 5 βαθμών στο
ΣΕΣΟ η οποία τμηματικά επιβαλλόμενη οδηγεί στην αφαίρεση λόγος για τον
οποίο είναι και αυτή κύρωση ποινικής φύσεως που επιβάλλεται ως
εξοποινικη κρατική κύρωση , ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΑ
ΟΡΘΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ , ΤΟΥΤΟ
ΔΙΟΤΙ : είναι σύμμετρες με το είδος της κοινονικοηθικης αξίας που
προσβάλλεται από την παράβαση (υπαίτια υπέρβαση του ορίου ταχύτητας
που είναι η βασικότερη αιτία της πρόκλησης των χιλιάδων τροχαίων
ατυχημάτων στη χώρα μας ετησίως) καθώς και την ένταση της προσβολής (η
παράβαση αυτή στοιχίζει τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα σε χιλιάδες
συμπολίτες μας ετησίως) , επομένως η παραβατικη αυτή πράξη πρέπει να
χρήζει σοβαρής αντιμετώπισης (αρχή της αναγκαιότητας του στόχου της
μείωσης των ατυχημάτων) , η αυτή ποινή να είναι το μοναδικό μέσο για την
αντιμετώπιση αυτού του στόχου (αρχή της αναγκαιότητας του μέσου ) , το δε
ύψος της ποινής (πρόστιμο 350 ευρω και αφαίρεση με συνεπακόλουθη
απαγόρευση οδήγησης και
στέρηση της χρήσεως του προσωπικού
αυτοκινήτου με όσα αυτό συνεπάγεται
σε επαγγελματικό , οικονομικό ,
κοινωνικό , προσωπικό επίπεδο ) , να είναι ανάλογο με το είδος και την
ένταση της παραβατικης συμπεριφοράς .

10

11
ΤΟ ΜΗ ΣΥΝΝΟΜΟ ΣΤΗΝ ΕΝΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΦΥΣΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΙ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ 60 ΗΜΕΡΕΣ) , ΑΛΛΑ Α) Ο
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΕΝ
ΑΓΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
ΜΕ –ΟΜΩΣ- ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΗ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ) ,
ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ Β) ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΜΗ ΕΥΛΟΓΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ (3 ΜΗΝΩΝ!!!) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ
ΦΕΡΟΜΕΝΟ ΩΣ ΠΑΡΑΒΑΤΗ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ!!!) , ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ ΤΕΤΟΙΟ
, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (!) ΤΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ
ΦΕΡΟΜΕΝΟ ΩΣ ΠΑΡΑΒΑΤΗ ,
ΤΟ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (ΑΡΘ. 20 ΣΥΝ).
ΥΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ , ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘ. 20 ΑΡ. 12 ΠΑΡ 3 ΚΟΚ , ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ (ΩΣΑΝ
Ο ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ ΝΑ ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ ΕΠ ΑΥΤΟΦΩΡΩ) Η ΒΑΡΥΤΑΤΗ
ΠΟΙΝΗ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ 60 ΗΜΕΡΕΣ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΕΡΜΕΤΡΑ ΥΨΗΛΟ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ) ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΩΝ 350 ΕΥΡΩ (ΙΣΟ ΜΕ ΤΟ
ΜΙΣΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΒΑΣΙΚΟ ΜΙΣΘΟ!!!) , ΕΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ
ΑΡΘ. 20 ΑΡ. 12 ΠΑΡ. 2 , ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 5 ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟ ΣΕΣΟ ΚΑΙ 100
ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΤΙΜΟ.
Επειδή ακριβώς η επιβολή ιδίως της κύρωσης της αφαίρεσης για 60
ημέρες έχει χαρακτήρα γνήσιας ποινής (λόγω της βαρύτητας, της κοινωνικής
απαξίας και του κοινωνικού στίγματος , των περιορισμών που θέτει στην
ελευθερία της μετακίνησης των προσώπων , στην εργασία κλπ) , αλλά και
επειδή ακριβώς έχει ως παρεπόμενο αποτέλεσμα την απαγόρευση της
οδήγησης οποιουδήποτε αυτοκινήτου καθώς και της στέρηση
χρήσεως του προσωπικού αυτοκινήτου , στην περίπτωση –

ειδικά- που το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται ως χώρος εργασίας
τούτη η ανωτέρω επιβαλλόμενη ποινή
έχει σημαντικό επαγγελματικό και
οικονομικό αντίκτυπο (υπό την έννοια της θετικής και αποθετικής
οικονομικής ζημίας) , για τους ανωτέρω αυτούς λόγους , η εξωποινικα

επιβαλλόμενη αυτή ποινή δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη ,
ιδίως μάλιστα όταν αυτή θίγει βασικά αγαθά του προσώπου . Θα
πρέπει δηλαδή αυτή η ποινή να διέπεται από την αρχή της αναγκαιότητας
και της αναλογίας , επίσης δε να ισχύουν και για αυτή την ποινή οι

ουσιαστικές και δικονομικές εγγυήσεις των γνήσιων ποινών
αφού η κύρωση της ποινής της αφαιρέσεως , δεν υπολείπεται κατά τη φύση
της σε απαξιολογικη βαρύτητα αλλά και σε ηθικό στίγμα έναντι της γνήσιας
ποινής της αφαιρέσεως (ως ποινή παρεπόμενη) επιβαλλόμενη από το ποινικό
δικαστήριο.

11

12

3. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΚ –
ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΥ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΑΓΟΥΝ.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π . Δ ΥΠ'ΑΡΙΘ.287/11-9-2001 - Ειδικές
Ηλεκτρονικές Τεχνικές Συσκευές για τη βεβαίωση παραβάσεων του ΚΟΚ
έχουν καθιερωθεί συστήματα καταγραφής και βεβαίωσης παραβάσεων του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) με ειδικές ηλεκτρονικές τεχνικές
συσκευές ή άλλα τεχνικά μέσα, όπως ραντάρ, φωτογραφικές ή
κινηματογραφικές μηχανές που εγκαθίστανται και λειτουργούν, χωρίς την
παρουσία Αστυνομικού ή άλλου εξουσιοδοτημένου Υπαλλήλου, σε
προεπιλεγμένα σημεία σε οδούς και σε χώρους που χρησιμοποιούνται για τη
δημόσια κυκλοφορία οχημάτων στο σύνολο του οδικού δικτύου της Χώρας.
Κατ αρθ 4 του ανωτέρω Π.Δ , η βεβαίωση των παραβάσεων γίνεται
με τη λήψη φωτογραφιών ή με βιντεοσκόπηση, ανάλογα με το είδος της
συσκευής, που θα απεικονίζουν τον αριθμό κυκλοφορίας και κάθε άλλο
στοιχείο αναγκαίο και πρόσφορο για την εξατομίκευση του οχήματος και του
παραβάτη που μπορεί να καταγράψει η φωτογραφική μηχανή ή το βίντεο
και θα αποτυπώνουν και την ημερομηνία και ώρα της παράβασης και στην
περίπτωση ελέγχου ταχύτητας, την καταγραφείσα ταχύτητα σε χ/ω. Οι
φωτογραφίες ή οι ταινίες είναι για κάθε περίπτωση αποδεικτικό στοιχείο της
διάπραξης της παράβασης.
Το αρθ. 6 του αυτού Π.Δ παραθέτει ενδεικτικά τα ακόλουθα
συστήματα καταγραφής παραβάσεων:
α. Σύστημα καταγραφής της ταχύτητας των οδικών οχημάτων.
β. Συστήματα που χρησιμοποιούν συσκευές καταγραφής της παραβίασης
ερυθρού σηματοδότη.
γ. Συστήματα ελέγχου εισερχομένων αυτοκινήτων σε πεζόδρομο, σε δακτύλιο
ή εμπορικό τρίγωνο πόλης.
δ. Συστήματα βεβαίωσης παραβάσεων στις Λεωφορειολωρίδες ή
Λεωφορειοδρόμους.
ε. Συστήματα βεβαίωσης παραβάσεων στους σταθμούς διοδίων.
στ. Κάθε άλλο σύστημα καταγραφής και βεβαίωσης παραβάσεων του ΚΟΚ.
Όλα τα ανωτέρω συστήματα , παράγουν ως αποδεικτικό υλικό
φωτογραφικές απεικονίσεις (σύμφωνα με τους όρους του αρθ. 4) και όπου
απαιτείται παράγεται ως αποδεικτικό υλικό κινούμενη εικόνα.
 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΦΕΙΛΕ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ
ΣΥΝΤΑΞΕΙ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 4 του Π . Δ
287/11-9-2001 (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ) – ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΚΑΤ ΑΡΘ. 20 ΣΥΝΤ.
-Κατά Άρθρο 345 ΚΠολΔ μέσα στην προθεσμία της απόδειξης ο αντίδικος
εκείνου τον οποίο βαρύνει η απόδειξη έχει δικαίωμα να ανταποδείξει, έστω

12

13
και αν η απόφαση δεν το ανέφερε (Σχετικές διατάξεις; 110 παρ 1 ΚΠολΔ, 251
ΠολΔ , ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Διαμαντάκος Σ., Το αντικείμενον της ανταποδείξεως
ΕΕΝ 36/265).
ΕΡΜΗΝΕΙΑ. Ανταπόδειξη. Έννοια κύριας απόδειξης και ανταπόδειξης:
Κύρια απόδειξη, είναι η απόδειξη την οποία φέρει ο διάδικος, ο, κατά τους
κανόνες για το βάρος απόδειξης, υπόχρεος σε απόδειξη. Ανταπόδειξη, είναι
η από τον αντίδικο του διαδίκου που φέρει το βάρος απόδειξης προσαγωγή
αποδεικτικών μέσων που στρέφονται κατά της κύριας απόδειξης και
αποσκοπούν στην ανατροπή της.
Η ανταπόδειξη ως δικαίωμα: Η ανταπόδειξη, η οποία αποτελεί εκδήλωση
της αρχής της ισότητας των διαδίκων (110 παρ 1), είναι δικαίωμα και
μάλιστα, όπως και το δικαίωμα απόδειξης, συνταγματικά διασφαλισμένο,
γιατί αποτελεί περιεχομενο του δικαιώματος ακρόασης (20 Συντ) και γιατί
στο δικαίωμα απόδειξης εμπεριέχει και το δικαίωμα ανατροπής των
μέσων απόδειξης του αντιδίκου του διαδίκου. Δεν αποκλείεται όμως ο από
το νόμο αποκλεισμός της ανταπόδειξης, όπως στις περιπτωσεις που υπάρχει
ομολογία (352 παρ 1) ή έχει δοθεί όρκος (430 παρ 1) ή υπάρχει δημόσιο
έγγραφο (σε σχέση με τις πράξεις του αρθρ 438) υπέρ της κύριας απόδειξης
οπότε αποκλείεται κάθε ανταπόδειξη από την ύπαρξη αμάχητου τεκμηρίου
(Βαθρακοκοιλης ΚΠολΔ αρθ. 445 τομος Β σελ 668) .
Εξάλλου η αποδεικτική δύναμη των δημοσίων εγγράφων διαφοροποιείται
με βάση το είδος των πραγματικών γεγονότων που αναφέρονται στα
έγγραφα (αρθ. 438 ΚΠολΔ). Κατά την υπόψη διάταξη τα δημόσια έγγραφα
αποτελούν , πλήρη απόδειξη απέναντι όλων ως προς τα γεγονότα που
επιχειρήθηκαν από το συντάκτη τους ή ενώπιον του (ΑΠ 1108/91 , ΑΠ
572/79 , ΑΠ 1614/80 , ΑΠ 571/77 , ΕΕΝ 4533 , ΑΠ 959/77 , ΑΠ 405/77 , ΑΠ
1326/77) . Ως προς τα ανωτέρω γεγονότα δε χωρεί ανταπόδειξη , αλλά
παρέχεται μόνο δυνατότητα προσβολής των εγγράφων αυτών ως πλαστών
κατά τη διαγραφόμενη από το νόμο διαδικασία (αρχή της ενισχυμένης
αποδεικτικής δύναμης των δημοσίων εγγράφων) - Βαθρακοκοιλης ΚΠολΔ
αρθ. 438 τόμος Β σελ 907.
Κατ αρθ. 440 ΚΠολΔ τα έγγραφα που αναφέρονται στο αρθ. 438 αποτελούν
πλήρη απόδειξη για όλους ως προς όσα βεβαιώνονται σ αυτά την αλήθεια
των οποίων όφειλε να διαπιστώσει εκείνος που έχει συντάξει το έγγραφο –
επιτρέπεται όμως η ανταπόδειξη.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ. Αποδεικτική δύναμη δημόσιων εγγράφων για τη διαπίστωση
γεγονότων του συντάκτη τους: Κατά την άνω διάταξη, που είναι
παραπλήσια προς εκείνη του άρθρα 438, τα δημόσια έγγραφα αποτελούν
πλήρη απόδειξη έναντι όλων ως προς τα βεβαιούμενα σ' αυτά γεγονότα, την
αλήθεια των οποίων όφειλε να διακριβώσει ο_συντάκτης τους, έως ότου
αποδειχθεί το αντίθετο. Σε αντίθεση δηλαδή προς τα γεγονότα τα οποία
βεβαιώνονται στο δημόσιο έγγραφο ότι έγιναν από το συντάκτη του
εγγράφου ή ενώπιον του και για τα οποία η ανταπόδειξη μόνο με την
προσβολή του εγγράφου ως πλαστού είναι επιτρεπτή, μπορεί να γίνει η

13

14
ανταπόδειξη των γεγονότων του παρόντος άρθρου με κάθε αποδεικτικό
μέσο και με μάρτυρες, χωρίς να επιβάλλεται η προσβολή του μόνο με
πλαστότητα (Βλ ΑΠ 781/78 ΝοΒ 27/564, ΑΠ 405/77 Αρχή 28/622, ΕΕΔ
36/673, ΕΑ 6336/75 ΝοΒ 24/203, ΕΕμπΔ 27/83) Βαθρακοκοιλης ΚΠολΔ αρθ.
440 τόμος Β σελ 911)
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ. Ανταπόδειξη: Επιτρέπεται ανταπόδειξη για όσα γεγονότα
βεβαιώνονται ως αληθινά, των οποίων την αλήθεια όφειλε να διακριβώσει
ο συντάκτης δημόσιου εγγράφου ΕΑ 5768/82 Δνη 23/605, ΕΑ 3363/79 ΝοΒ
28/107 (Βαθρακοκοιλης ΚΠολΔ αρθ. 440 τόμος Β σελ 912).
Σύμφωνα με τα ανωτέρω όταν το αστυνομικό όργανο ακινητοποιεί τον οδηγό
ενός οχήματος και με τις αισθήσεις του (αισθητήρια όραση) διαπιστώνει ότι
αυτός κινείται εντός λεωφορειολωρίδας
συντάσσει και επιδίδει στο
διοικούμενο το δημόσιο έγγραφο πράξης βεβαίωσης παράβασης με επιβολή
προστίμου (αστυνομική κλήση). Στο δημόσιο αυτό έγγραφο αναφέρει ότι
ΚΑΤΕΛΑΒΑ τον ανωτέρω οδηγό την Χ ημεροχρονολογια να οδηγεί εντός
λεωφορειολωρίδας , βεβαιώνει την παράβαση , του επιβάλει διοικητικό
πρόστιμο , ποινή βαθμών στο ΣΕΣΟ και του ανακοινώνει τον τρόπο
καταβολής του προστίμου και το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός του
τριημέρου. Το αυτό δημόσιο έγγραφο βεβαιώνει γεγονότα
που έγιναν
ενώπιον του συντάκτη του εγγράφου (αντελήφθην με την αισθητήρια όρασή
μου ότι κινούταν εντός λεωφορειολωρίδας – «κατέλαβα αυτόν να…» )
καθώς και γεγονότα που έγιναν από το συντάκτη του εγγράφου (επιβολή
προστίμου , του ανακοίνωσα την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων και του
ανακοίνωσα τον τρόπο πληρωμής). Για το ανωτέρω αυτό δημόσιο έγγραφο ,
τα γεγονότα υπό την εξωτερική εμφάνιση τους (δηλαδή όπως στο έγγραφο
αναφέρονται) οφείλει ο δικαστής να τα θεωρήσει ως αληθή - κατά του αυτού
δημοσίου εγγράφου αποκλείεται κάθε ανταπόδειξη (από την ύπαρξη
αμάχητου τεκμηρίου) και η ανταπόδειξη μόνο με την προσβολή του
εγγράφου ως πλαστού είναι επιτρεπτή.
Σε αυτή δηλαδή την περίπτωση , αν υποτεθεί ότι ο αστυνομικός
ταυτοχρόνως με τα όσα αντιλήφθηκε με την αίσθηση της οράσεώς του
(κίνηση εντός λεωφορειολωρίδας ) προέβαινε με τη φωτογραφική του
μηχανή και στη λήψη αποδεικτικής φωτογραφίας του οδηγού καθ ο χρόνο
αυτός κινούταν εντός λεωφορειολωρίδας
ΤΟΤΕ , ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΤΑΥΤΙΣΗ
ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΕΝΩΠΙΟΝ
ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΔΙΟΤΙ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΥΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΟΛΑ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ . ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΣΕ
ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ , ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗΣ
ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (γεγονός που αποτυπώνει η
φωτογραφία) ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΚΛΙΣΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΤΟΠΟΥ
ΣΥΝΤΑΣΣΕΙ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ (γεγονότα που βιώνονται ως

14

15
αληθινά, των οποίων την αλήθεια διακρίβωσε , ως όφειλε να διακριβώσει
ο συντάκτης δημόσιου εγγράφου).
ΤΟΥΤΗ Η ΤΑΥΤΙΣΗ (ΤΟΥ ΑΜΑΧΗΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ Η
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ) , ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΧΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ Ο
ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΣΥΝΤΑΣΣΕΙ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (ΠΧ
ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΛΩΡΙΔΩΝ).
ΤΟΥΤΗ ΟΜΩΣ Η ΤΑΥΤΙΣΗ , ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕ ΤΗ ΤΗΝ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΡΑΝΤΑΡ) διότι η φωτογραφία της συσκευής RADAR ναι
μεν αποτυπώνει τη θέση του αντικειμένου (οχήματος) εντός συγκεκριμένου
χώρου (Αττική Οδό) , πλην όμως δεν αποτυπώνει την κίνηση (συνεχής ροή
εικόνας) καθώς επίσης και δεν ενσωματώνει την επενέργεια των μαγνητικών
ραδιοκυμάτων που οδηγούν στο αποτέλεσμα της μέτρησης , κατά τρόπο
τέτοιο που το αποδεικτικό μέσο να αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας την
υπέρβαση της ταχύτητας.
Συνεπώς , το εάν το δημόσιο έγγραφο της πράξης βεβαίωσης παράβασης
αποτελεί έγγραφο κατά του οποίου δεν επιτρέπεται η ανταπόδειξη (παρά
μόνον με επίκληση πλαστότητας) ή αν αυτό αποτελεί έγγραφο κατά του
οποίου επιτρέπεται ανταπόδειξη για όσα γεγονότα βεβαιώνονται ως
αληθινά, των οποίων την αλήθεια όφειλε να διακριβώσει ο συντάκτης
δημόσιου εγγράφου ,

τούτο εξαρτάται α) από το κύρος της

απόδειξης που παράγει η συσκευή δυνάμει της οποίας το
αστυνομικό όργανο εκδίδει πράξη βεβαίωσης παράβασης και
β) από τον τρόπο της επίδοσης της (δηλαδή είτε με επιτόπια
γνωστοποίηση της απόδειξης που παράγει η συσκευή δυνάμει της οποίας
εκδίδεται το δημόσιο έγγραφο της αστυνομικής κλήσης , είτε με
γνωστοποίηση της μέτρησης και της κλήσης μετά παρέλευσης πολλών
μηνών).
Σύμφωνα με τα ανωτέρω , δέον όπως στο σημείο αυτό γίνει
Διαχωρισμός των συστημάτων καταγραφής των παραβάσεων του ΚΟΚ ,
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΗΤΟΙ ΤΗΝ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΩΣ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ (ΚΑΤ
ΑΡΘ. 4 ΠΔ 287-01) – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ.

Α) Στην περίπτωση των συστημάτων υπό στοιχείο β,γ,δ,ε του αρθ. 6
του αυτού Π.Δ , η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (εφ όσων η συσκευή λειτουργεί σωστά και
παράγει καθαρές φωτογραφίες ή φωτογραφίες που δεν περιέχουν
οποιαδήποτε ασάφεια) ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΚΛΟΝΗΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ , ΤΟΥΤΟ ΔΙΟΤΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ

15

16
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΡΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ήτοι την παραβατικη πράξη – συμπεριφορά
ως
αποτέλεσμα της ανθρώπινης συμπεριφοράς, την εξωτερική συμπεριφορά , το
υποκείμενο της παραβατικης πράξης και το νομικό αντικείμενο άλλως
έννομο αγαθό που προστατεύεται από την οικία διάταξη.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω , η φωτογραφική απεικόνιση ενός
πιεζοηλεκτρικού συστήματος φωτογράφησης οχημάτων κινουμένων στις
Λεωφορειολωρίδες ή Λεωφορειοδρόμους , η οποία καταγράφει αυτόματα την
παράβαση (δίχως τη χρήση της αυτής συσκευής από εντεταλμένο όργανο της
πολιτείας) και η κοινοποίηση της εκδιδομένης και κοινοποιουμενης κατ
αρθ. 103 ΚΟΚ (βεβαίωση παράβασης μόνο με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας
μετά υποβολής από τον ιδιοκτήτη της προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης
του αρθ. 4 αρ. 2 ΥΑ ΣΕΣΟ περί τυχόν έτερου προσώπου που κατά την
ημεροχρονολογια της διάπραξης της παράβασης οδηγούσε το αυτοκίνητό ) ,
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ , διότι η φωτογραφική αυτή απεικόνιση αποτελεί
ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΠΕΙΔΗ ΑΚΡΙΒΩΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΟΛΑ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ , ΔΙΧΩΣ Ο ΔΙΑΠΡΑΞΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΝΑ
ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ .
Στις περιπτώσεις δηλαδή των συστημάτων καταγραφής υπό στοιχείο
β,γ,δ,ε του αρθ. 6 η απόδειξη της παραβάσεως συνίσταται σε φωτογραφική
αποτύπωση της θέσεως του οχήματος σε σχέση με το χώρο (αφού σε αυτές
τις περιπτώσεις δεν ενδιαφέρει η κίνηση ούτε η ταχύτητα του κινουμένου
οχήματος). Τούτο σημαίνει ότι το κύρος του παραγόμενου από τη συσκευή
αποδεικτικού μέσου (φωτογραφία) , είναι πολύ υψηλό διότι ουδείς δύναται
να αποδυναμώσει την αποδεικτική ισχύ μιας φωτογραφικής απεικόνισης η
οποία αποτυπώνει τη θέση ενός αντικειμένου (οχήματος)
εντός
συγκεκριμένου χώρου (λεωφορειολωρίδα)
κατά τρόπο που αυτή η
αποτύπωση να συνιστά προσβολή έννομου αγαθού τιμωρητέας εκ του νόμου .
Σύμφωνα με τα ανωτέρω , για τις περιπτώσεις των συστημάτων υπό
στοιχείο β,γ,δ,ε του αρθ. 6 και τις σχετικές ποινές που επιβάλλονται
αποδεικνυόμενες δια της φωτογραφίας των αυτών συστημάτων ,
η
φωτογραφία, αποτελεί ουσιαστική και δικονομική εγγύηση (παρομοίως
των γνήσιων ποινών) αφού σε αυτή την περίπτωση, αποτελεί ακλόνητο
αποδεικτικό στοιχείο κατά τρόπο τέτοιο που συντείνει στο σχηματισμό της
δικανικής πεποιθήσεως και κατά τούτο στη θεμελίωση της αποφάσεως ήτοι
στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο μπορεί να στηριχθεί στην φωτογραφία
προκειμένου να αντλήσει τη γνώση του ως προς την αλήθεια ή αναλήθεια των
πραγματικών γεγονότων που επικαλούνται και αποκρούουν οι διάδικοι .
ΑΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ β,γ,δ,ε ΤΟΥ
ΑΡΘ. 6 , ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΜΑΧΗΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ

16

17
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ,
ΤΑΥΤΙΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΙ
ΕΑΝ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΛΑΜΒΑΝΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΘΑ
ΣΥΝΕΤΑΣΣΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΕΔΙΔΕ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ (ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΘΑ
ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΤΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΙΔΙΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΙ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ). ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η
ΑΝΤΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ
ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΥ
ΠΑΡΑΓΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ
(ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΜΗΝΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ) .

Β)

Στην περίπτωση των συστημάτων υπό στοιχείο α’ του αρθ. 6 ,
ήτοι συστήματα καταγραφής της ταχύτητας (RADAR) των οδικών οχημάτων ,
δέον όπως γίνει ο ακόλουθος διαχωρισμός:

Ι.

Σταθερά και μόνιμα τοποθετημένα στις οδούς
σύστημα
καταγραφής της ταχύτητας των οδικών οχημάτων τα οποία λειτουργούν
αυτόματα - δίχως το χειρισμό από χειριστές – εντεταλμένα όργανα της
πολιτείας (τα αυτόματα αυτά συστήματα προβλέπει ρητά το αρθ. το αρθ. 1
του Π . Δ ΥΠ'ΑΡΙΘ.287/11-9-2001 «ραντάρ που εγκαθίστανται και λειτουργούν,
χωρίς την παρουσία Αστυνομικού ή άλλου εξουσιοδοτημένου
Υπαλλήλου…»)

ΙΙ.

Φορητά ή σταθερά τοποθετημένα Συστήματα καταγραφής της
ταχύτητας τα οποία χειρίζονται τα αστυνομικά όργανα . Ειδικότερα: α)
radar τύπου «πιστόλι» που χρησιμοποιούν τα αστυνομικά όργανα και από
ακινησία καταγράφουν κινούμενους στόχους (δια της στοχευσεως του στόχου
δίχως χρήση σταθερής βάσης στήριξης), β) φορητό radar που τοποθετείται
σταθερά σε τρίποδα και από ακινησία καταγράφει κινούμενους στόχους και
γ) η συσκευή που είναι εγκατεστημένη σε αυτοκίνητα της τροχαίας Αττικής
Οδού ήτοι σταθερά τοποθετημένο εντός αυτοκινήτου της τροχαίας radar το
οποίο εν κινήσει καταγράφει αυτόματα άλλους κινούμενους στόχους (το
σύστημα αυτό δεν συγκαταλέγεται στα αυτόματα συστήματα διότι ναι μεν η
καταγραφή είναι αυτοματοποιημένη , πλην όμως τη συσκευή θέτουν σε
λειτουργία ή διακόπτουν τη λειτουργία της κατά βούληση τα αστυνομικά
όργανα , καθώς επίσης συμμετέχουν στη διαδικασία της μέτρησης δια της
οδηγήσεως του οχήματος στο οποίο το σύστημα είναι εγκατεστημένο).
Κύρος της φωτογραφικής απόδειξης που αυτά τα συστήματα παράγουν
Στις περιπτώσεις των συστημάτων καταγραφής υπό στοιχείο ΒΙ και
ΒΙΙ (RADAR παντός τύπου - φορητά και σταθερά τοποθετημένα με ή χωρίς
τη συμμετοχή στο χειρισμό αστυνομικών οργάνων ) , η απόδειξη της
παραβάσεως δεν συνίσταται σε απλή στατική φωτογραφική αποτύπωση
της θέσεως του οχήματος σε σχέση με το χώρο αφού σε αυτές τις

17

18
περιπτώσεις ενδιαφέρει η κίνηση και η ταχύτητα του κινουμένου
οχήματος και όχι η θέση αυτού στο χώρο. Τούτο σημαίνει ότι το κύρος του
παραγόμενου από τη συσκευή αποδεικτικού μέσου (φωτογραφία RADAR) ,
δεν υψηλό διότι ναι μεν η φωτογραφία αποτυπώνει τη θέση του
αντικειμένου (οχήματος) εντός συγκεκριμένου χώρου (Αττική Οδό) , πλην
όμως δεν αποτυπώνει την κίνηση (συνεχής ροή εικόνας) καθώς επίσης και
δεν ενσωματώνει την επενέργεια των μαγνητικών ραδιοκυμάτων που
οδηγούν στο αποτέλεσμα της μέτρησης και άρα , σε αυτή την περίπτωση o
φερόμενος ως παραβάτης δύναται δια της ανταποδείξεως (επίκληση μη
αρτιότητας της λειτουργίας της συσκευής, μαρτυρικές καταθέσεις
συνεπιβατών περί της ταχύτητας κίνησης του οχήματος σε σχέση με το
αποτέλεσμα της μέτρησης , διενέργεια πραγματογνωμοσύνης , ιδιωτικό
έγγραφο μονάδας GPS του αυτοκινήτου που αποδεικνύει την ταχύτητα του
οχήματος κλπ) να αποδυναμώσει την αποδεικτική ισχύ της
φωτογραφικής απεικόνισης της συσκευής του RADAR .
Η αποδεικτική δύναμη της φωτογραφίας της συσκευής RADAR
ως διακρίβωση των γεγονότων του συντάκτη του δημοσίου εγγράφου της
αστυνομικής κλήσης της βεβαίωσης της παράβασης:
Έστω ότι το δημόσιο αυτό έγγραφο αποτελεί πλήρη απόδειξη για την
αλήθεια (π.χ υπέρβαση της ταχύτητας από τον οδηγό που οδηγούσε το ΙΧΕ ιδιοκτησίας μου) ως
προς τα βεβαιούμενα σε αυτό γεγονότα ( ταχύτητα 182 χλμ/ωρα) , την αλήθεια
των οποίων όφειλε να διακριβώσει ο συντάκτης τους (αστυνομικός ο οποίος
επέβαινε σε κινούμενο αυτοκίνητο στο οποίο ήταν εγκατεστημένη συσκευή αυτόματης μέτρησης και
καταγραφής) , επιτρεπόμενης της ανταπόδειξης , έως ότου αποδειχθεί το
αντίθετο (αν υποθετικά ο οδηγός του αυτοκινήτου μου μπορέσει να αποδείξει ότι πριν 2 μήνες 5
ημέρες και 8 ώρες , κινούταν π.χ με 120 χλμ/ωρα και όχι με 182). Όμως , το γεγονός αν π.χ

το αυτοκίνητο ιδιοκτησίας μου προσπέρασε το ομοροπα και παράλληλα
κινούμενο αυτοκίνητο (στο οποίο επέβαινε ο συντάκτης του εγγράφου) με
182 χλμ / ώρα ή όχι , ΑΥΤΟ δεν μπορεί να διακριβωθει με τις ανθρώπινες
αισθήσεις και άρα δεν θα μπορούσε να διακριβωθει και από το συντάκτη
του δημοσίου εγγράφου (ο οποίος παρ όλα αυτά , βεβαιώνει ότι τον
«ΚΑΤΕΛΑΒΑ να κινείται με ταχύτητα 182 χλμ/ωρα») . Η σύνταξη του
αυτού δημοσίου εγγράφου βασίζεται σε μέτρηση συσκευής και άρα τα
βεβαιούμενα στο έγγραφο γεγονότα δεν αποτελούν παράγωγο των όσων ο
συντάκτης του εγγράφου διαπίστωσε με τις αισθήσεις του τούτο δε για τον
λόγο ότι είναι εκτός των ανθρωπίνων αισθητηρίων δυνατοτήτων ο
ακριβής υπολογισμός της ταχύτητας ενός κινουμένου σώματος .
Σύμφωνα με τα ανωτέρω , ο συντάκτης του εγγράφου δεν δύναται να
αντιληφθεί με τις αισθήσεις του αν η ταχύτητα της κίνησης είναι 150
χλμ/ωρα (επιβολή προστίμου 100 ευρω και 5 βαθμών ποινής ΣΕΣΟ κατ αρθ.
20 αρ. 12 παρ 2 ΚΟΚ) ή είναι 151 χλμ/ωρα (επιβολή προστίμου 350 ευρω
και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 60 ημέρες κατ αρθ. 20
αρ. 12 παρ 3 ΚΟΚ) , ΤΟΥΤΗ ΔΕ Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ με
μόνη τη διαφορά του 1 χλμ / ώρα το οποίο όμως διαφοροποιεί πλήρως
την βαρύτητα της ποινής!

18

19
Αντίθετα με τον ακριβή προσδιορισμό της ταχύτητας του οχήματος , στην
αντίληψη αυτού που συνέταξε το έγγραφο , υπέπεσε ο τόπος που το όχημα
κινούταν , η θέση αυτού στο οδόστρωμα , το χρώμα του οχήματος τα στοιχεία
κυκλοφορίας αυτού κλπ , γεγονότα των οποίων την αλήθεια διακρίβωσε με
τις αισθήσεις του ο συντάκτης του εγγράφου και προκύπτουν και από τη
φωτογραφία (ταύτιση των γεγονότων που η φωτογραφία αποτυπώνει με
τα βεβαιούμενα στο έγγραφο γεγονότα την αλήθεια των οποίων όφειλε
να διακριβώσει ο συντάκτης τους).
Όμως , ο συντάκτης του εγγράφου πλην των ανωτέρω (θέση ,
χρώμα ,τύπος αυτοκινήτου, αριθμός κυκλοφορίας κλπ) , όφειλε να

διακριβώσει και την αλήθεια του γεγονότος της υπέρβασης της
ταχύτητας που βεβαιώνει ως αληθινό , πλην όμως αυτό είναι
αδύνατο να πράξει με μόνο τις δικές του αισθήσεις (διότι ο ακριβής
υπολογισμός της ταχύτητας ενός κινουμένου σώματος , είναι εκτός των
δυνατοτήτων της ανθρώπινης αισθητήριας ικανότητας) , λόγος για τον οποίο
ο συντάκτης του εγγράφου βασίζεται στη μέτρηση της συσκευής ραντάρ.
Όμως η άρτια λειτουργία της συσκευής , δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη
και δεν είναι δυνατό να επιβάλλεται στο διοικούμενο ως δεδομένη τούτο
διότι ο καταλογισμός της παραβατικης πράξης , γίνεται με μόνο το
αυτό αποτέλεσμα της μέτρησης της συσκευής ήτοι δια της

παντελούς απουσίας

των ανθρωπίνων αισθητηρίων οργάνων

(ενώ αντίθετα στις συσκευές καταγραφής της παράβασης κίνησης π.χ σε
λεωφορειολωρίδα υπάρχει πλήρης ταύτιση του γεγονότος που αποτυπώνεται
στη φωτογραφία που η συσκευή παράγει, με τα όσα με τις αισθήσεις του
αντιλαμβάνεται ο –άνθρωπος- αστυνομικός και συντάκτης του δημοσίου
εγγράφου) .
Δεδομένων λοιπόν ότι α) το γεγονός της υπέρβασης της ταχύτητας που
καταγράφει η συσκευή ραντάρ δεν μπορεί να διακριβωθει (και) με τις
αισθήσεις του συντάκτη του εγγράφου , β) η αρτιότητα της λειτουργίας του
ραντάρ δεν είναι και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως δεδομένη πόσο μάλλον να
επιβληθεί ως δεδομένη , γ) το κύρος της απόδειξης που η συσκευή παράγει δεν
είναι υψηλό (αφού δεν πρόκειται για εικόνα συνεχούς ροής αλλά για μια
στατική φωτογραφία κατά τρόπο που δεν αποδεικνύεται πέραν πάσης
αμφιβολίας η ΑΚΡΙΒΗΣ υπέρβαση του ορίου) ,
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΥΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ , ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ RADAR
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΨΗΛΟΥ
ΚΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΚΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΟΝ
ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
ΝΑ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ
ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΟΥ Α)
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Β) ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ . ΕΦ ΟΣΩΝ Ο ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΝ
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ , ΤΟΤΕ Η

19

20
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (ΚΑΙ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΑ Η ΚΛΗΣΗ) ΑΠΟΚΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ
ΤΟΥΤΟ ΔΙΟΤΙ
ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΔΙΑ ΤΗΣ
ΣΥΓΚΡΙΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΓΝΩΡΙΖΕ ΟΤΙ
ΚΙΝΟΥΤΑΝ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΡΑΝΤΑΡ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΛΕΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ
ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΤΟΣΟ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΟΣΟ ΚΑΙ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ) , ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΚΛΟΝΗΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ.
Τούτο (το δικαίωμα της ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ σύγκρισης της μέτρησης

της συσκευής με την ταχύτητα που ο υποβληθείς στη μέτρηση
γνωρίζει ότι κινείται) , είναι θεμελιώδες , ΔΙΟΤΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΤΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΡΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΤΗΝ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
για τις
βαριά
επιβαλλόμενες ποινές της αφαίρεσης της άδειας οδηγήσεως καθώς και της
επιβολής βαθμών στο ΣΕΣΟ (για υπέρβαση ορίου ταχύτητας) οι οποίες είναι
ποινές
που προσβάλλουν το στενό πυρήνα των εννόμων
Αγάθων
(προστατευομένων από το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ) και ως τέτοιες , πρέπει
να επιβάλλονται αφού προηγουμένως τηρηθούν οι όλες οι ουσιαστικές και
δικονομικές εγγυήσεις.
ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΤΙΑ ή ΜΗ ΑΡΤΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΒΙ ΚΑΙ ΒΙΙ.
Περιπτώσεις υπό στοιχείο ΒΙ.
Σταθερά και μόνιμα τοποθετημένα στις οδούς σύστημα καταγραφής της
ταχύτητας των οδικών οχημάτων τα οποία λειτουργούν αυτόματα - δίχως το
χειρισμό από όργανα της πολιτείας.
Τέτοιου είδους συστήματα καταγραφής της ταχύτητας των οχημάτων
είναι τοποθετημένα σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου της επικράτειας και
ιδίως σε επικίνδυνα σημεία του εθνικού οδικού δικτύου (στην κοιλάδα των
Τεμπών , μετά τον Πλαταμώνα στην περιοχή Κάστρο , καθώς και στις
εισόδους από τα περισσότερα χωριά στο οδικό δίκτυο από Ασπροβαλτα
μέχρι Ξάνθη κλπ). Τα συστήματα αυτά είναι ογκώδης «πυργίσκοι»
τοποθετημένοι σε εμφανές σημείο στο άκρο της οδού ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ Η
ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ 150-200
ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑ.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΑΥΤΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΘΟΝΗ Η
ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ Η

20

21
ΟΠΟΙΑ
ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ
ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥΣ (ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 150-200 Μ) ΑΡΙΘΜΟΥΣ, ΤΗΝ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ , ΗΤΟΙ ΔΙΑ ΤΗΣ
ΟΘΟΝΗΣ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ
(ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ
ΔΗΛΑΔΗ
ΚΑΙ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ
ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ -ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ- Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ Η
ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ (ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ).
ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ , Ο ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ , ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙΤΟΠΟΥ
ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ ΤΕΤΟΙΟ, ΠΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΕΙΞΗΣ , ΑΦΟΥ ΑΝ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΜΕ
π.χ 50 ΧΛΜ ΚΑΙ Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΘΟΝΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΕΙΧΝΕΙ
ΕΝΔΕΙΞΗ 150 ΧΛΜ ΕΙΝΑΙ ΠΑΣΙΦΑΝΕΣ ΟΤΙ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΘΑ
ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΤΗΝ ΜΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΘΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΤΗΣ
ΑΝΤΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ. ΤΟΥΤΟ (ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΕΙΞΗΣ) ΤΟΥ
ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
(ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ -ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ- ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΗΤΟΙ Η ΑΥΤΗ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΔΙΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ) ΕΞΟΜΕΙΟΥΤΑΙ (ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΓΝΩΣΗ)
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ
ΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
ΟΤΑΝ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ («ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΠΛΟΚΟ RADAR»).
Δια της μεθόδου της επίδειξης (με μεγάλους ευανάγνωστους
αριθμούς) της ταχύτητας που κινείται ο στόχος (όχημα του οδηγού που
υπόκειται σε μέτρηση) επιτυγχάνεται η επιτόπου γνώση από τον οδηγό της
παραβατικης συμπεριφοράς , διότι ο παραβάτης οδηγός ευρίσκεται σε
γνωσιολογική κατάσταση που
αντιλαμβάνεται την παραβατικη
συμπεριφορά του (διαβάζει στην οθόνη ότι η ταχύτητα του υπερβαίνει το
όριο) και άρα εφόσον δεν προβάλει αντιρρήσεις σχετικά με την αρτιότητα
της λειτουργίας της συσκευής Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ κατ αρθ. 7 του Π.Δ
287/11-09-2001 και 103 ΚΟΚ αρ 5 παρ.3 και 3 ΤΗΣ «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗΣ»
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ καθώς και η υποβολή της δήλωσης σύμφωνα με το αρθ. 4 αρ.
2 της από 11-04-2007 ΥΑ ΣΕΣΟ (ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ
ΠΟΛΛΩΝ ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ) ,
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΡΘ. 4 ΤΟΥ Π . Δ ΥΠ'ΑΡΙΘ.287/11-9-2001
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΗΤΟΙ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΛΟΝΗΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ

21

22
ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ , ΤΟΥΤΟ ΔΙΟΤΙ ΣΕ
ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΑΒΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ
(ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ) ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
ΟΘΟΝΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ) ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΤΟΥ
ΕΠΙΦΥΛΑΧΘΗΚΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).
Εξάλλου επειδή η εισαγωγή των αυτών συσκευών στη χώρα μας
γίνεται από προηγμένες τεχνολογικά χώρες
των οποίων το δικαιικο
σύστημα ευρίσκεται σε υψηλό επίπεδο , προφανώς το ζήτημα έχει
ενωρίτερα αντιμετωπισθεί νομολογιακά , τούτος δε θεωρώ ότι είναι ο
λόγος
που η κατασκευή αυτών των συσκευών (radar σταθερά
τοποθετημένα στις οδούς) περιλαμβάνει υποχρεωτικά τη μεγάλη αυτή
ευανάγνωστη οθόνη κατά τρόπο τέτοιο , που ο οδηγός να δύναται (επί
τόπου) να συγκρίνει την καταγραφή της ταχύτητάς του (που η συσκευή
μετρά και του επιδεικνύει) με την ταχύτητα που παρατηρεί στο μετρητή
της ταχύτητας του οχήματος που οδηγεί.
Περιπτώσεις υπό στοιχείο ΒΙΙ.
Φορητά Συστήματα καταγραφής της ταχύτητας τα οποία χειρίζονται τα
αστυνομικά όργανα
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ για τις περιπτώσεις που το ΦΟΡΗΤΟ σύστημα
χειρίζεται αστυνομικό όργανο , ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΚΛΟΝΗΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ
ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΜΟΝΟΝ :
α) ΕΦ ΟΣΩΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ.
β) ΕΦ ΟΣΩΝ Ο ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ
ΛΑΒΕΙ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Ο
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΝΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΕΙ ΑΝ
Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΟΠΟΙΑ
ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΜΕΤΡΗΣΗ (ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ
ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ – ΠΧ ΑΛΛΗ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΟΤΑΝ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ) ΚΑΙ
γ) ΕΦ ΟΣΩΝ Ο ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ , ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ ΤΕΤΟΙΟ, ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΕΙΞΗΣ. ΤΟΥΤΟ
(ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΕΙΞΗΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΣ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ,
ΟΤΑΝ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ

22

23
ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΟΧΟΥ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ «ΜΠΛΟΚΟ RADAR»), ΕΙΝΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΙ
ΤΟΠΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥΤΟ ΔΙΟΤΙ Ο
ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ ΜΟΝΟ ΔΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΕΙΞΗΣ , καθόσον μόνο δια της επιτόπιας
βεβαίωσης της παράβασης ο οδηγός
ευρίσκεται σε γνωσιολογική
κατάσταση που να αντιλαμβάνεται την παραβατικη συμπεριφορά του και
άρα η ακινητοποίηση του από αστυνομικά όργανα (που «έχουν στήσει
μπλόκο με ραντάρ» ) , γνωσιολογικά ταυτίζεται με την επιβολή της
κύρωσης («μου έκοψαν κλίση» και «μου πήραν το δίπλωμα γιατί έτρεχα») ,
τούτη δε η γνωσιολογική ταύτιση δεν κινδυνεύει από την επενέργεια
του μηχανισμού της λήθης διότι ο χρόνος που μεσολαβεί από την
τέλεση της παραβατικης πράξης έως τη βεβαίωση της παράβασης και τον
καταλογισμό της πράξης στον παραβάτη είναι λίγα μόλις δευτερόλεπτα.
ΟΜΟΙΩΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΗ
ΜΕΤΡΗΣΗ
ΑΠΟ
ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ
ΣΤΟΧΟΥ (ως συνέβη στην ένδικη περίπτωση) ,
ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ
(ΕΙΤΕ ΔΙΑ ΣΙΝΙΑΛΩΝ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΔΙΑ
ΚΑΤΑΔΙΩΞΕΩΣ) ΚΑΙ –ΕΠΙΤΟΠΟΥ- ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΥΠΕΠΕΣΕ (είτε δια της επιδόσεως της αστυνομικής κλήσης είτε δια
οιασδήποτε άλλης βεβαιώσεως της γνωστοποίησης της μέτρησης) .
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ
ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΥΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (ΒΙΙ)
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΒΙΙ α , β και γ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ , Η
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗΣ»
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Η
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (κατ αρθ. 7 του Π.Δ 287/11-09-2001 , αρθ 103
αρ. 5 παρ 2 ΚΟΚ και αρθ. 4 παρ 2 της από 11-04-2007 ΥΑ ΣΕΣΟ αρ. πρωτ.
21504/2601) ΜΕΤΑ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΜΗΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ, ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΡΘ. 4 ΤΟΥ Π . Δ 287/11-92001 ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΗΤΟΙ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΚΛΟΝΗΤΟ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ , ΤΟΥΤΟ ΔΙΟΤΙ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΡΑΝΤΑΡ
ΔΕΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
(ΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ) ΗΤΟΙ ΔΕΝ
ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΙ (ΔΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ) ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΝ
ΚΙΝΗΣΕΙ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΠΕΡΑΝ ΠΑΣΗΣ
ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ . ΚΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ , Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΔΕΝ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΙ ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ
ΟΠΟΙΑ
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΜΕΤΡΗΣΗ (ΗΤΟΙ ΔΕΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΤΗΝ
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) , ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ,

23

24
ΑΥΤΗ ΚΑΘΕ ΑΥΤΗ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ , ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΑΚΛΟΝΗΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
, ΕΙΔΕΜΗ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙ
ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΔΗΓΟΣ , ΔΕΝ ΤΗΝ
ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ.
ΕΞΑΛΛΟΥ , ΕΠΕΙΔΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΟΚ Η
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΥΡΕΙ ΕΞΩΠΟΙΝΙΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΗΤΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΙΝΗΣ ΣΕΣΣΟ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ (ΚΑΤΑ ΔΕ ΤΟΝ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΚΟΚ Ο
ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ ΕΦΕΡΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ) , ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ προκειμένου να
επιβάλλονται οι σχετικές ποινές και διοικητικές κυρώσεις.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω , ΑΥΤΗ ΚΑΘΕ ΑΥΤΗ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΟΤΑΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΕΝ ΤΟΥ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΩΣ (ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ
ΣΕ
ΑΥΤΟΝ
Η
ΑΝΤΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ
ΤΟΝ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ Η ΜΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ) , ΣΕ ΑΥΤΗ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ (ΑΠΟ ΜΟΝΟ
ΤΗΣ) ακλόνητο αποδεικτικό στοιχείο κατά τρόπο τέτοιο που μπορεί το
δικαστήριο να στηριχθεί προκειμένου να αντλήσει τη γνώση του ως προς την
αλήθεια ή αναλήθεια των πραγματικών γεγονότων που επικαλούνται και
αποκρούουν οι διάδικοι.
Επειδή ακριβώς η επιβολή της κύρωσης της αφαίρεσης έχει χαρακτήρα
γνήσιας ποινής (λόγω της βαρύτητας, της κοινωνικής απαξίας και του
κοινωνικού στίγματος , των περιορισμών που θέτει στην ελευθέρια της
μετακίνησης των προσώπων κλπ) , αλλά και επειδή έχει ως παρεπόμενο
αποτέλεσμα την
απαγόρευση της οδήγησης οποιουδήποτε
αυτοκινήτου–ειδικά- στην περίπτωση
που το αυτοκίνητο
χρησιμοποιείται ως χώρος εργασίας , τούτη η ανωτέρω επιβαλλόμενη
ποινή
έχει σημαντικό επαγγελματικό και οικονομικό αντίκτυπο (υπό την
έννοια της θετικής και αποθετικής οικονομικής ζημίας) , για τους ανωτέρω
αυτούς λόγους , η εξωποινικα επιβαλλόμενη αυτή ποινή δεν

μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη , ιδίως μάλιστα όταν αυτή θίγει
βασικά αγαθά του προσώπου . Θα πρέπει δηλαδή για αυτή την ποινή
να ισχύουν οι ουσιαστικές και δικονομικές εγγυήσεις των γνήσιων ποινών
αφού η κύρωση της ποινής της αφαιρέσεως , δεν υπολείπεται κατά τη

φύση της σε επίπεδο περιουσιακής ζημίας , απαξιολογικης
βαρύτητας αλλά και σε ηθικού στίγματος έναντι της γνήσιας
ποινής της αφαιρέσεως (ως ποινή παρεπόμενη) επιβαλλόμενοι
από ποινικό δικαστήριο.

24

25

4.

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ν. 1599/1986 κατ άρθρο 4 . αρ 2
ΥΑ από 11-04-2007 Παράτημα ΚΟΚ αρ. πρωτ. 21504/2601. Η αυτή διάταξη
του νόμου λειτουργεί απολύτως περιοριστικά ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ φερόμενο ως παραβάτη , κατά τρόπο τέτοιο που
δημιουργεί τετελεσμένο και επιβάλλεται κατά παράβαση του αρθ. 20 και
25 παρ 3 ΣΥΝΤ.
Η υπεύθυνη αυτή δήλωση έχει επανειλημμένα αποτελέσει
αντικείμενο προβληματισμού κατά το παρελθόν (με τον προϊσχύον ΚΟΚ) .
Ειδικότερα ο Εισαγγελέας του Α.Π στο ερώτημα «εάν είναι σύννομη η διαπίστωση
και βεβαίωση ποινικών παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με τεχνικά
φωτογραφικά μέσα, εγκατεστημένα ή φορητά που λειτουργούν είτε αυτόματα, δηλ. χωρίς τη
συνεχή παρουσία χειριστή, είτε με την παρουσία αυτού και σε θετική περίπτωση ποια είναι η
νομικά ορθή διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται τόσο για τη βεβαίωση των στοιχείων
ταυτότητας του παραβάτη οδηγού όσο και για την επίδοση σχετικών Πράξεων Βεβαίωσης
Παραβάσεων (ΚΛΗΣΕΩΝ) ή την υποβολή μηνύσεων και την απαγγελία κατηγοριών» με το
από 18 Μαΐου 2004 Αριθ. Πρωτ.346/Γνωμ.6 , απεφάνθη ότι α) δεν είναι σύννομη (καθ ο
μέρος αφορούσε στο ποινικό σκέλος της παράβασης) η υποχρέωση όπως ο ιδιοκτήτης
υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει εάν είναι αυτός ο
παραβάτης οδηγός άλλως το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας του συγκεκριμένου
οδηγού στον οποίο είχε παραχωρήσει την χρήση του οχήματος και β) οι διατάξεις του Π.Δ.
287/2001, δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του Συντάγματος και ειδικότερα των άρθρων 5 έως
9Α αυτού, αφού τα ανωτέρω τεχνικά φωτογραφικά μέσα εγκαθίστανται και λειτουργούν σε
δημόσιους χώρους χάριν του κοινωνικού συνόλου και της προστασίας της ζωής και της
ασφάλειας των πολιτών από αξιόποινες πράξεις, και δε θίγουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες και
τα προσωπικά δεδομένα των παραβατών, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση βέβαια ότι η με
αυτά φωτογράφηση, κινηματογράφηση, βιντεοσκόπηση και η στη συνέχεια χρήση, μετά την
«εμφάνιση», φωτογραφιών ή κινηματογραφικών ταινιών ή βιντεοταινιών δεν απεικονίζει και
δεν επεκτείνεται σε έτερα πρόσωπα πλην των παραβατών (σχετ. άρθρο 8 του άνω Π.Δ.
287/2001 περί εφαρμογής και εν προκειμένω των διατάξεων του ν.2472/1997 για την
προστασία
δεδομένων
προσωπικού
χαρακτήρα).
Όντως , οι διατάξεις του Π.Δ. 287/2001 δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του Συντάγματος και
άρα η εν αγνοία του υποκειμένου σε μέτρηση και φωτογράφηση οδηγού , η λήψη της
φωτογραφίας και δια αυτής η απόδειξη και στοιχειοθέτηση (μετά παρόδου πολλών μηνών)
της παραβατικης πράξης δεν αντίκειται στο Σύνταγμα , μόνον όμως για τις
περιπτώσεις των συσκευών του αρθ. 6 παρ. β,γ,δ,ε Π.Δ. 287/2001 (διότι οι φωτογραφίες
αυτές αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας την αντικειμενική υπόσταση της παραβατικης
πράξεως) . Τούτο όμως δεν ισχύει και για τα ραντάρ ταχύτητας του αρθ. 6 παρ. α Π.Δ.
287/2001 (των οποίων η φωτογραφία δεν αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας την
αντικειμενική υπόσταση της παραβατικης πράξης-βλ. ανάλυση υπό στοιχείο 3,
ούτε
αποτυπώνει τις ιδιαίτερες κυκλοφοριακές συνθήκες που πιθανά να επιτάσσουν άλλως
υποχρεώνουν τον οδηγό σε υπέρβαση του ορίου-βλ. περίπτωση υπό στοιχείο 5Β) , παρά
μόνο στην περίπτωση που η μέτρηση και φωτογράφηση γίνεται με τρόπο που να
επιφυλάσσεται στο φερόμενο ως παραβάτη το δικαίωμα της ανταποδείξεως , τούτο δε
(το δικαίωμα της ανταπόδειξης) στην περίπτωση της καταγραφής και φωτογράφησης
της ταχύτητας είναι άμεσα συναρτούμενο με το χρόνο της γνωστοποίησης της
υπέρβασης και τον τρόπο και χρόνο της επίδοσης της διοικητικής κυρωτικής πράξης.
Το δικαίωμα της ανταπόδειξης για την παράβαση της υπέρβασης του ορίου ταχύτητας
επιφυλάσσεται μόνον δια της επιτόπιας γνωστοποίησης του αποτελέσματος της
μέτρησης τούτο διότι το κύρος του αποδεικτικού υλικού που παράγουν αυτές οι συσκευές δεν
είναι υψηλού κύρους (όπως συμβαίνει με τις συσκευές του αρθ. 6 παρ. β,γ,δ,ε Π.Δ. 287/2001)
και άρα μείζονος σημασίας ζήτημα είναι ο τρόπος και χρόνος της γνωστοποίησης του
αποτελέσματος της μέτρησης (αν δηλαδή η γνωστοποίηση γίνεται επιτόπου ή αν γίνεται μετά
παρελεύσεως 3 μηνών)
καθώς και η γνώση του υποβαλλόμενου σε μέτρηση ότι
υποβάλλεται σε μέτρηση , τούτο δε για τους κατωτέρω λόγους:

25

26
1. Συνήθης είναι η περίπτωση που ένα αυτοκίνητο οδηγούν άνω του
ενός προσώπων (κυρίως επαγγελματικοί συνεργάτες και πρόσωπα του στενού
οικογενειακού περιβάλλοντος του ιδιοκτήτη).
2. ΕΚ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΕΝΔΙΚΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ , ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ , ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΟΥ
ΕΠΕΒΑΙΝΕ
ΣΕ…
ΚΑΜΟΥΦΛΑΡΙΣΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΘ Ο ΧΡΟΝΟ
ΑΥΤΟ
ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ
ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ (ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ
ΟΜΟΡΟΠΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ).
3. Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΕΝ ΤΗ ΠΛΗΡΗ
ΑΓΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΟΔΗΓΟΥ (ΕΙΤΕ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΕΙΤΕ ΟΧΙ) , ΔΙΧΩΣ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΟ
ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΔΙΧΩΣ –ΕΠΙΤΟΠΟΥ- ΝΑ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η
ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΥΤΗΣ .
4. Η ΜΕΤΡΗΣΗ (ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΤΗΝ Χ
ΗΜΕΡΟΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ
(ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ) ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΓΝΩΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕΤΑ ΠΟΛΥΜΗΝΗΣ
ΠΑΡΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 7 ΤΟΥ ΠΔ 287/01)
ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ. 20 , ΑΡ. 12 , ΠΑΡ 3 ΤΟΥ ν. 2696/1999
ΦΕΚ Α’/57/23.03.1999 όπως αυτός ισχύει μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις
του ν 3534/2007 και 3542/2007)
5. ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Η ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΩΝ Ι.Χ.Ε ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΕΥΧΕΡΩΣ ΝΑ
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ (ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ) Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΙΧΕ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΥ ΕΚΑΣΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΙ
(ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΤΥΠΩΣ -ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ- ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ)
Δυνάμει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και των συνθηκών
σύμφωνα με τις οποίες λαμβάνει χώρα η διενέργεια της μέτρησης ήτοι α)
χρόνος μέτρησης προ πολλών μηνών από τη γνωστοποίηση , β) αντικείμενο
μέτρησης το ΙΧΕ αυτοκίνητο μετά του οποίου δυνατό να εκτελούνται
καθημερινώς διαδρομές από περισσότερα του ενός προσώπων , γ) κατά
τρόπο τέτοιο που ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν αντιλαμβάνεται
απολύτως το παραμικρό σχετικά με τη διενέργεια της μέτρησης και τη
βεβαίωση της παράβασης η οποία δεν του γνωστοποιείται επιτόπου , και
δ) τη μη πρόβλεψη εκ του νόμου της υποχρεωτικής τήρησης βιβλίου
κινήσεως για τα ΙΧΕ αυτοκίνητα ώστε ευχερώς να προκύπτει για το
παρελθόν ο οδηγός του οχήματος (για την περίπτωση που ήθελε γίνει δεκτό
ότι νομίμως -εν αγνοία του οδηγού- δύναται η πολιτεία δια των οργάνων
της να διενεργήσει μέτρηση ταχύτητας και ακολούθως να γνωστοποιεί στον

26

27
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ φερόμενο ως παραβάτη την διάπραξη της παράβασης της
υπέρβασης μετά παρέλευσης τριών μηνών(!) με βάση μόνο τον αριθμό
κυκλοφορίας) , υπό αυτές τις ανωτέρω συνθήκες η υποχρέωση της
υποβολής ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ της υπεύθυνης δήλωσης , συνιστά
κατάχρηση εξουσίας και στέρηση του δικαιώματος της ανταποδείξεως
για τους ακόλουθους λόγους:
Σύμφωνα με τους αναγνωρισμένους κανόνες της ιατρικής επιστήμης η μνήμη είναι η
γνωστική ικανότητα με την οποία σχηματίζονται στην ψυχή οι παραστάσεις. Παραστάσεις είναι
οι ψυχικές εικόνες που παραμένουν και ύστερα από την παύση του ερεθισμού. Οι παραστάσεις
είναι κατ' αίσθηση, από ανάμνηση και φαντασία, ονομάζονται δε και ακουστικές, οπτικές κλπ.
ανάλογα με την αίσθηση που βοηθάει στη γένεσή τους. Οι ψυχικές εικόνες δεν είναι
ασυνάρτητες, γιατί η μνήμη τις διατηρεί με μια σειρά αλληλεξάρτησης και τις ανακαλεί, τις
συνυφαίνει, τις συναιρεί. Ο συνειρμός και η ανάπλαση των παραστάσεων από τη μνήμη γίνεται
μεταξύ άλλων σύμφωνα με τους κανόνες της συνάφειας στο χώρο (π.χ ο τόπος θυμίζει το
δυστύχημα, καθώς περνάμε από εκεί) και της αλληλουχίας στο χρόνο, σύμφωνα με τον οποίο
παραστάσεις που συνδέθηκαν μεταξύ τους αναπλάθονται. Η μνήμη εντυπώνει, διατηρεί,
ανακαλεί, αναπλάθει τις ψυχικές εικόνες και έχει ανάμνηση γι' αυτές. Η ψυχή με τη μνήμη
δεν μπορεί να συγκρατήσει όλες τις ψυχικές εικόνες. Σιγά - σιγά αυτές γίνονται
ασαφείς, μη συνειδητές, λησμονούνται. Η απώλεια όσων μαθαίνουμε ονομάζεται
λήθη. Από μια άποψη η λήθη αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα για την ψυχική μας υγεία . Εάν
η προσοχή και το ενδιαφέρον είναι έντονα, τότε δύσκολα λειτουργεί η λήθη και
εύκολα απομνημονεύουμε. Ο άνθρωπος κινείται ανάμεσα στη μνήμη και την λήθη. Θα
ήταν τρομερό βάρος στον άνθρωπο αν θυμόταν τα όσα έζησε και όλα όσα έχουν συμβεί μέσα
του. Η λήθη, η λησμοσύνη δηλαδή, αλαφρώνει τον ψυχικό οργανισμό από το
πιεστικό βάρος της μνήμης, πραγμάτων που δε χρειάζεται τώρα να τα θυμάται
κάποιος.

Ο περιοριστικός χαρακτήρας της υποβολής από τον ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ της
δήλωσης κατ αρθ 4 αρ. 2 παρ. 1 ΣΕΣΟ αντίκειται στη λογική και στους κοινά
αποδεκτούς κανόνες της ιατρικής επιστήμης , όταν στον υποκείμενο στη
μέτρηση (ΕΚΑΣΤΟΤΕ) οδηγό δεν δημιουργείται ο επί τόπου ψυχικός
ερεθισμός της καταγραφής της ταχύτητας (δια της επιτόπου ακινητοποίησης
του αυτοκινήτου από αστυνομικά όργανα που μόλις κατέγραψαν την παράβαση της
υπέρβασης ταχύτητας και στο σταθερό ραντάρ δια της οθόνης που επιδεικνύει την
ταχύτητα του καταγραφομενου οχήματος ) , ψυχικός ερεθισμός ο οποίος κατά
τους κοινά παραδεκτούς
κανόνες της ιατρικής επιστήμης είναι
απαραίτητος προκειμένου να δημιουργηθούν στον ΟΔΗΓΟ – παραβάτη οι
παραστάσεις - ψυχικές εικόνες που παραμένουν και ύστερα από την
παύση του ερεθισμού και δια του μηχανισμού της μνήμης να είναι
δυνατό να
ανακληθούν 2,5 μήνες μετά (!!!) τη διενέργεια της μέτρησης ,
κατά τρόπο τέτοιο , που να είναι δυνατή η ανταπόδειξη και η (από τον
εκάστοτε έχει έννομο συμφέρον ή ηθική υποχρέωση)
υποβολή της κατ
άρθρου 4 αρ. 2 παρ. 1 της ΥΑ από 11-04-2007 Παράτημα ΚΟΚ αρ. πρωτ.
21504/2601 , υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 . Στην περίπτωση δηλαδή
της απουσίας του
επιτόπου ψυχικού ερεθισμού του οδηγού
(γνωστοποίησης σε αυτόν της υποβολής του σε μέτρηση της ταχύτητας και
υπέρβασης από αυτόν του ορίου) και δεδομένης της παρόδου μεγάλου
χρονικού διαστήματος από τη μέτρηση (3 μήνες μετά την εν αγνοία του

27

28
οδηγού καταγραφή της παράβασης) , επενεργεί -ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ- ο ψυχικός μηχανισμός της λήθης σύμφωνα με τον
οποίο (κατά τους κοινά αποδεκτούς κανόνες της ιατρικής επιστήμης) η ψυχή
του οδηγού , με τη μνήμη δεν μπορεί να συγκρατήσει όλες τις ψυχικές εικόνες
οι οποίες σιγά - σιγά γίνονται ασαφείς, μη συνειδητές και λησμονούνται
όταν η προσοχή και το ενδιαφέρον δεν είναι έντονα . Σε αντίθετη
περίπτωση , δια του ψυχικού ερεθισμού (π.χ της επί τόπου
γνωστοποίησης της μέτρησης) , δύσκολα λειτουργεί η λήθη και εύκολα

ο οδηγός απομνημονεύει ότι φέρεται προ 3 μηνών να έχει υπέπεσε
στην παραβατικη πράξη της υπέρβασης του ορίου ταχύτητας. Η
λήθη, η λησμοσύνη δηλαδή, αλαφρώνει τον ψυχικό οργανισμό του οδηγού από
το πιεστικό βάρος της μνήμης, πραγμάτων που δε χρειάζεται τώρα να τα
θυμάται ο οδηγός (αυτος είναι και ο λόγος για τον οποίο ουδείς οδηγός
ενθυμείται τις ειδικότερες συνθήκες κυκλοφορίας και την κατάστασης του
αυτοκινήτου του για όλα τα δεκάδες χιλιάδες ή και εκατομμύρια
χιλιόμετρα που έχει διανύσει σε χρόνο εκατοντάδων χιλιαδων ωρών
οδήγησης ).
ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΕΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΠΟΥ
ΨΥΧΙΚΟΥ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ , ΜΗ ΔΥΝΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΣ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΙ ΣΤΗ
ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ (ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΕ
ΜΕΤΡΗΣΗ!!!)
, ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ κατ άρθρο. 4 . αρ 2 , παρ
1 της ΥΑ από 11-04-2007 Παράτημα ΚΟΚ , Ο ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΩΣ
ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ)
ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΡΟ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ
ΔΙΟΤΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ κατ άρθρο. 4 . αρ 2 , παρ
1 (ΛΟΓΩ ΛΗΘΗΣ), ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΑΡ. 2 σύμφωνα με την οποία «σε περίπτωση που δεν υποβάλλει
την παραπάνω δήλωση στην καθοριζόμενη προθεσμία παραβάτης λογίζεται ο
ιδιοκτήτης του οχήματος».
Τούτο όμως το νομοθετικό πλέγμα (και λαμβανόμενου υπόψη το κύρος της
απόδειξης που για τις περιπτώσεις των συσκευών ραντάρ δεν είναι υψηλό)
, στερεί στον φερόμενο ως παραβάτη το δικαίωμα που του επιφυλάσσεται
κατ αρθ. 20 ΣΥΝ ως ακολούθως:

5. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΩΣ
ΠΑΡΑΒΑΤΗ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ (κατ αρθ 20 ΣΥΝ παρ 1
δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια ώστε να
μπορεί να αναπτύξει σ' αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή
συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει και αρθ. 4 παρ 1 ΣΥΝ).
Α. Δικαίωμα ανταποδείξεως περί της τυχών αμφισβήτησης της
άρτιας λειτουργίας της συσκευής μέτρησης της ταχύτητας (το βάρος αυτής
φέρει ο υποκείμενος στη μέτρηση φερόμενος ως παραβάτης).

28

29
Εφ όσων ο φερόμενος ως παραβάτης της υπέρβασης του ορίου
ταχύτητας επικαλεστεί λόγους που αφορούν στη μη αρτιότητα της
λειτουργίας της συσκευής , επειδή ακριβώς κατά τα ανωτέρω (υπό στοιχείο
3Β) αναφερόμενων , η στατική φωτογραφία της συσκευής ραντάρ δεν
αποτελεί αποδεικτικό μέσο υψηλού κύρους (εν αντιθέσει με τη φωτογραφία
των υπό στοιχείο 3 Α περιπτώσεων) , για το λόγο αυτό ο φερόμενος ως
παραβάτης , προσφεύγοντας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο θα πρέπει να
αποδείξει τον αυτό ισχυρισμό του με τα επιτρεπόμενα από το νόμο μέσα και
από το δικαστή χρησιμοποιούμενα για το σχηματισμό πεποίθησης ως προς
την αλήθεια των ισχυρισμών που αμφισβητείται.
Για τις περιπτώσεις της αντίκρουσης της ακρίβειας της μέτρησης της
συσκευής ραντάρ (ένσταση περί της μη άρτιας λειτουργίας της συσκευής) , τα
κύρια αποδεικτικά μέσα του προσφεύγοντος
είναι οι μαρτυρικές
καταθέσεις των επιβαινόντων στο αυτοκίνητο , η πραγματογνωμοσύνη
(αντίληψη ως προς την αρτιότητα της λειτουργίας της συσκευής που
αποκομίζει ο δικαστής με τη βοήθεια άλλων προσώπων τα οποία έχουν τις
αναγκαίες προς τούτο επιστημονικές ή τεχνικές γνώσεις – διορισμός τεχνικού
συμβούλου) καθώς και τα ιδιωτικά έγγραφα που
αποδεικνύουν την
ταχύτητα του οχήματος τη δεδομένη στιγμή (τέτοιο έγγραφο είναι το
ηλεκτρονικό έγγραφο που δύναται –μόνον αμέσως- να παραχθεί από
τυχόν εγκατεστημένη στο αυτοκίνητο μονάδα Παγκόσμιου Συστήματος
Εντοπισμού Θέσης – GPS). Το GPS καταγράφει με ακρίβεια την ταχύτητα
του αυτοκινήτου και την ακριβή γεωγραφική θέση αυτού , αποτύπωση η
οποία προκύπτει από εγγραφές δεδομένων σε μαγνητικό δίσκο ενός Υ/Η ,
αφού
γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας με βάση τις εντολές του
προγράμματος GPS κατά τρόπο αναγνώσιμο από τον άνθρωπο είτε στην
οθόνη του μηχανήματος είτε στον προσαρτημένο εκτυπωτή (η ηλεκτρονική
αυτή απεικονίσει εξομοιουται με την μηχανική κατά την έννοια του αρθ. 444
αρ. 3 και συνακόλουθα εξομοιουται με ιδιωτικό έγγραφο Βαθρακοκοιλης αρθ.
444 ΚΠολΔ τόμος Β σελ 923).
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΟΜΩΣ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΩΘΟΥΝ ΑΛΛΩΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ (ΑΥΤΟΠΤΕΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ , ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GPS ΤΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΠ) , ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ Η
ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ.
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΤΟΝ
ΦΕΡΟΜΕΝΟ ΩΣ ΠΑΡΑΒΑΤΗ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΟΡΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΟΛΥΜΗΝΗ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ , ΤΟΤΕ
ΕΠΕΝΕΡΓΕΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΛΗΘΗΣ (βλέπε ανωτέρω υπό στοιχείο 4 ) , ΣΕ ΒΑΘΜΟ
ΤΕΤΟΙΟ , ΠΟΥ Ο ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ
ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ ΑΜΥΝΘΕΙ (ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΩΝ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΛΛΩΣ
ΤΗΣ ΜΗ ΕΓΚΑΙΡΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΥΤΩΝ) ΑΛΛΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ , ΔΕΝ

29

30
ΕΝΘΥΜΕΙΤΕ ΚΑΝ ΑΝ ΑΥΤΟΣ ΗΤΟ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Η
ΟΧΙ (ΩΣΤΕ ΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΙ ΚΑΤΑ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ) ΚΑΙ ΑΡΑ ΤΟ –ΥΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ- ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘ. 20
ΣΥΝΤ ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ (ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ
ΑΥΤΗ ΑΣΚΗΘΕΙ) ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΑΛΥΣΙΤΕΛΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΡΟΣΦΟΡΗ.
Εξάλλου , δεν αρκεί η (μετά παρόδου πολλών μηνών) επίκληση της
διοίκησης περί της δήθεν άρτιας λειτουργίας και συντήρησης της συσκευής
(κατά τον παρελθόντα απόμακρο χρόνο της μέτρησης) αποδεικνυομενης –
υποτίθεται- αυτής δια της
προσκομίσεως εκ της διοικήσεως σχετικών
πιστοιησεων καλής λειτουργίας και ελέγχου , τούτο διότι ο διοικούμενος
δικαιούται να είναι επιφυλακτικός έναντι -κάθε είδους- διαβεβαιώσεων της
διοίκησης (περί της επικαλούμενης άρτιας και τακτικής συντήρησης και
ελέγχου των μηχανημάτων) και άρα τούτο δεν αποτελεί θέσφατο και ούτε
βεβαίως δεσμεύει το δικαστήριο και τους διαδίκους (αφού ο διοικούμενος
δύναται να διατηρεί τις επιφυλάξεις του , λόγος για τον οποίο του
επιφυλάσσεται το δικαίωμα της ανταποδείξεως δια του διορισμού
τεχνικού συμβούλου , μαρτύρων , δεδομένων GPS του αυτοκινήτου και
γενικά όποιο μέσο συνιστά απόδειξη).
Β) Δικαίωμα της ανταποδείξεως και της αμύνης του φερόμενου ως
παραβάτη , με παραδοχή από αυτόν της τέλεσης της πράξης που συνιστά
την
παράβαση της υπέρβασης της ταχύτητας με –όμως- ταυτόχρονη
επίκληση ιδιαίτερων δικαιολογητικών λόγων που τον οδήγησαν στην
εκδήλωση της παραβατικης αυτής συμπεριφοράς (το βάρος της απόδειξης
του δικαιολογητικού λόγου που οδήγησε στην τέλεση της παραβατικης
πράξης φέρει ο υποκείμενος στη μέτρηση φερόμενος ως παραβάτης).
Η ασφάλεια ενός αυτοκινήτου νοείται όχι μόνο ως παθητική αλλά
και ως ενεργητική. Ο όρος ενεργητική ασφάλεια ενός αυτοκινήτου ορίζει τη
αυξημένη ή μειωμένη μηχανολογική
δυνατότητα του αυτοκινήτου
συναρτήσει της συμπεριφοράς του στο δρόμο. Έτσι , όταν σε ένα αυτοκίνητο
οι δοκιμαστές αποδίδουν υψηλή ενεργητική ασφάλεια , εννοούν ότι αυτό το
αυτοκίνητο έχει –μεταξύ άλλων και - αυξημένη δυνατότητα επιταχύνσεως εν
κινήσει («ρεπριζ» - δυνατότητα ταχυτητατης επιτάχυνσης εν κινήσει). Η εν
κινήσει επιτάχυνση (ρεπριζ) είναι θεμελιώδης στοιχεία της ενεργητικής
ασφάλειας ενός αυτοκινήτου δοθέντος του ότι όσο πιο αυξημένη είναι
αυτή η δυνατότητα , τόσο αυξάνεται η επιτυχής και ασφαλής δυνατότητα
της ενέργειας ασφαλούς προσπεράσεως άλλως αποφυγής ατυχήματος
ένεκεν της παρατεταμένης έκθεσης του οχήματος σε κάποια λωρίδα του
οδοστρώματος. Σύμφωνα με τα ανωτέρω , ένα αυτοκίνητο με ιπποδύναμη
περί των 200 hp (σημειωτέων ότι αυτά τα αυτοκίνητα απευθύνονται στο ευρύ
καταναλωτικό κοινό σε ιδιαίτερα προσιτές -για τις επιδόσεις τους- τιμές περί
τα 27.000 ευρω) , έχει τη δυνατότητα να επιτυγχάνει εν κινήσει επιτάχυνση
από τα 120 χλμ/ωρα (ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας) στα 151
χλμ/ωρα (αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες και πρόστιμο 350

30

31
ευρω) σε μόλις 3-4 δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα , ένα
τέτοιο αυτοκίνητο το οποίο κινείται με ταχύτητα 120 χλμ/ωρα (επιτρεπόμενο
όριο ταχύτητας στην Α.Ο) , δυνατό είναι εφ όσων παραστεί ανάγκη να
επιταχύνει στιγμιαία στα 150 χλμ / ώρα (προκειμένου π.χ να

επιχειρηθεί προσπέραση ώστε να αποφευχθεί τροχαίο ατύχημα
από αντίθετα ή ομοροπα κινούμενο όχημα). Χαρακτηριστική
είναι η κατωτέρω περίπτωση όπου εκ των συνθηκών
επιβάλλεται και ο οδηγός υποχρεούται από το νόμο
να
αναπτύξει ταχύτητα άνω του ορίου ταχύτητας: Έστω ότι ένα όχημα
Α κινείται στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της Αττικής Οδού με ταχύτητα 120
χλμ/ωρα. Στην δεξιά λωρίδα κινούνται ομοροπα με το Α , δεκάδες αυτοκίνητα
(στοιχισμένα παράλληλα και πολύ κοντά μεταξύ τους) κατά τρόπο τέτοιο που για
απόσταση πεντακοσίων μέτρων να μη δύναται το Α να αλλάξει λωρίδα κυκλοφορίας (να
μη δύναται δηλαδή από την αριστερή λωρίδα που κινείται να εισέλθει στη δεξιά λόγω
της μικρής αποστάσεως μεταξύ των κινουμένων στη δεξιά λωρίδα αυτοκινήτων –
τούτο είναι σύνηθες στην Α.Ο ιδίως κατά τις ώρες αιχμής , που στην ένδικη
περίπτωση είναι και ο χρόνος λήψης της φωτογραφίας ). Στην δεξιά αυτή λωρίδα
κινείται (έστω με 100 χλμ/ωρα) και το καμουφλαρισμένο αυτοκίνητο της Τροχαίας το
οποίο υποβάλει (αυτόματα) σε μέτρηση , όλα τα εξ αριστερών αυτού κινούμενα
αυτοκίνητα. Έστω ότι στην αριστερή λωρίδα καταφθάνει (οπισθιως του Α) , ένα από
τα αυτοκίνητα του αρθ. 44 ΚΟΚ κινούμενο με ταχύτητα 170 χλμ/ωρα (π.χ είτε ένα
περιπολικό είτε ένα ασθενοφόρο) . Το όχημα αυτό (με τις συσκευές ηχητικής και
φωτεινής προειδοποίησης εν πλήρη λειτουργία) , προσεγγίζει το προπορευόμενο
όχημα Α (το οποίο εντωμεταξύ κινείται με 120 χλμ/ωρα). Σε αυτή την περίπτωση
εφαρμογής τυγχάνει η παρ 3 του αρθ. 44 ΚΟΚ σύμφωνα με την οποία ο οδηγός
υποχρεούται να εγκαταλείψει αμέσως τη λωρίδα αυτή και να εισέλθει στην παράπλευρη
λωρίδα (στην οποία όμως ήδη κινούνται δεκάδες –πολύ κοντά μεταξύ τουςαυτοκίνητα , μαζί δε με αυτά και το καμουφλαρισμένο περιπολικό το οποίο διενεργεί
ΑΥΤΟΜΑΤΗ μέτρηση και καταγραφή σε όλα τα εξ αριστερών αυτού κινούμενα
αυτοκίνητα). Άμεσα ο οδηγός του οχήματος Α , προκειμένου ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ να
παραχωρήσει την προτεραιότητα στο ασθενοφόρο , θα πρέπει να αναπτύξει ταχύτητα
τουλάχιστο 170 χλμ / ώρα , ώστε να καλύψει τα πεντακόσια μέτρα και να προσεγγίσει
το σημείο όπου υπάρχει κενός χώρος στην παράπλευρη δεξιά λωρίδα και να εισέλθει
σε αυτή (τούτο δε είναι δέον να πράξει διότι μια ακαριαία αλλαγή πορείας από την
αριστερή λωρίδα στη δεξιά όπου κινούνται πολυάριθμα –πολύ κοντά μεταξύ τουςαυτοκίνητα , ενδεχομένως να δημιουργούσε κίνδυνο ατυχήματος ).
Κατά την
επιτάχυνση (του αυτοκινήτου Α) από τα 120 στα 150 χλμ ανά ώρα , το
ομοροπα και παράλληλα κινούμενο καμουφλαρισμένο αυτοκίνητο της
τροχαίας θα καταγράψει αυτόματα την αυτή την υπέρβαση της ταχύτητας
και θα φωτογραφίσει αυτόματα το αυτοκίνητο (δίχως δηλαδή καμία
συμμετοχή του πληρώματος του περιπολικού) ! Άξιο μνείας είναι ότι η
παραγόμενη φωτογραφία (η οποία κοινοποιείται και γνωστοποιείται στον
ιδιοκτήτη 3 μήνες μετά) , δεν απεικονίζει τις γενικότερες συνθήκες της
κυκλοφορίας (π.χ φωτογραφία που να απεικονίζει το όχημα Α κινούμενο
στην αριστερή λωρίδα ακολουθούμενο από το ασθενοφόρο καθώς και τα

31

32
δεκάδες οχήματα τα οποία κινούνται στην παράπλευρη δεξιά λωρίδα το
ένα πίσω από το άλλο) , αλλά αποτυπώνει μόνο το όχημα Α (κοντινή λήψη
ώστε να φαίνεται ο αριθμός κυκλοφορίας του Α). Σε αυτή την περίπτωση
(εφ όσων γνωστοποιούταν αμέσως το αποτέλεσμα της μέτρησης) ο
παραβάτης θα είχε το νόμιμο δικαίωμα α) της προηγούμενης ακρόασης

ενώπιον του αστυνομικού οργάνου πριν από την επίδοση της
διοικητικής πράξης (ΣτΕ Ολομ 2370/2007)
β) όψιμα (εντός του
τριημέρου) να απευθυνθεί στο διοικητή της Τροχαίας και να προβάλει
τις αντιρρήσεις του (δικαιολογητικός λόγος της υπέρβασης του ορίου
ταχύτητας για την αποφυγή πιθανού ατυχήματος άλλως τη διευκόλυνση
του οχήματος του αρθ. 44 ΚΟΚ) αιτούμενος για το λόγο αυτό να γίνουν
δεκτές οι αντιρρήσεις του και να ακυρωθεί η αστυνομική κλήση για
υπέρβαση του ορίου ταχύτητας , είτε γ) στην περίπτωση που οι αντιρρήσεις
του δεν κριθούν βάσιμες , να προσφύγει στο διοικητικό
Πρωτοδικείο προσβάλλοντας την ουσία της υποθέσεως (με το
επιχείρημα ότι υπερτερεί το έννομο αγαθό της άμεσης προστασίας της
ζωής και της δημόσιας υγείας από επικείμενο κίνδυνο πρόκλησης βέβαιου
ατυχήματος ή της διευκόλυνσης της κυκλοφορίας των οχημάτων του αρθ.
44 ΚΟΚ σε σχέση με το έννομο αγαθό που γενικά προστατεύεται από το
αρθ. 20 ΚΟΚ , λόγος που αίρει το παραβατικο της πράξης – κατάσταση
ανάγκης ή υποχρέωση ενέργειας που πηγάζει από το νόμο).
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΟΜΩΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΒΑΤΗ ΟΔΗΓΟ
ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ (ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΟΥΣΙΑ) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΥΤΟΣ ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΝΑ ΛΑΒΕΙ
ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ,
ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΝΑ
ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΙ ΑΜΕΣΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ
ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ (ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΩΝ
ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ , ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ
ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΕΣ ΑΥΤΟΠΤΕΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ , ΣΥΣΚΕΥΗ GPS ΚΛΠ) , ΩΣΤΕ
ΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ το κατ αρθ 20 ΣΥΝ δικαίωμα
στην παροχή ουσιαστικής έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και να
μπορεί να αναπτύξει σ' αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή
συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει. ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ,
ΗΤΟΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑ
ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΜΗΝΩΝ , ΕΧΕΙ ΕΠΕΝΕΡΓΗΣΕΙ Ο ΨΥΧΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΗΘΗΣ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ ΤΕΤΟΙΟ , ΠΟΥ ΣΤΟΝ
ΦΕΡΟΜΕΝΟ ΩΣ ΠΑΡΑΒΑΤΗ ΑΠΟΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΤΟ κατ αρθ 20 ΣΥΝ
δικαίωμα στην παροχή ουσιαστικής έννομης προστασίας από τα
δικαστήρια ώστε αυτός να μπορεί να αναπτύξει σ' αυτά τις απόψεις του
για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει.
Στην περίπτωση μάλιστα του παραδείγματος , η άμεση ακινητοποίηση
και η επιτόπια γνωστοποίηση είναι συνταγματικά επιβεβλημένη ,τούτο
διότι ενώ ο οδηγός ενεργεί τα δέοντα (κατ αρθ. 44 παρ 3 ΚΟΚ) εντωμεταξύ
η συσκευή που είναι εγκαταστημένη στο καμουφλαρισμένο όχημα της

32

33
τροχαίας καταγράφει αυτόματα και εν αγνοία του οδηγού φωτογραφίζει
το όχημα με αποτέλεσμα να μην δημιουργείται στον φερόμενο ως
«παραβάτη» ο ψυχικός ερεθισμός της –έστω πιθανής- καταγραφής της
παράβασης (όπως π.χ θα συνέβαινε αν το αυτοκίνητο της τροχαίας δεν
ήταν καμουφλαρισμένο αλλά ήταν περιπολικό) , τούτο δε έχει ως
αποτέλεσμα , όταν η φωτογραφία και η κλήση επιδίδονται μετά από 3
μήνες , να έχει επενεργήσει ο μηχανισμός της λήθης κατά τρόπο τέτοιο
που ο ιδιοκτήτης όχι μόνο να μην ενθυμείτε αν ενήργησε επιτάχυνση
προκειμένου να διευκολύνει το ασθενοφόρο , αλλά να μην ενθυμείτε ούτε
καν αν αυτός οδηγούσε ή όχι το αυτοκίνητο!!!…
Επειδή στην περίπτωση των συσκευών ραντάρ το κύρος του
παραγόμενου αποδεικτικού υλικού δεν είναι υψηλό (βλ υπό στοιχείο 3Β
ανάλυση – εν αντιθέσει με το υλικό των συσκευών υπό στοιχείο 3 Α που το
κύρος της απόδειξης είναι υψηλό) , σε αυτές τις περιπτώσεις (μέτρηση με
ραντάρ) το δικαίωμα της άμυνας του φερόμενου ως παραβάτη και της
δίκαιης δικής κατ αρθ 20 ΣΥΝ επιφυλάσσεται σε αυτόν (τόσο για την
αμφισβήτηση της περίπτωσης υπό στοιχείο 5 Α όσο και για την περίπτωση 5
Β)
, ΜΟΝΟΝ στην περίπτωση της επιτόπιας γνωστοποίησης του
αποτελέσματος της μέτρησης (ως αυτό συμβαίνει με την οθόνη
γνωστοποίησης στα σταθερά ραντάρ υπό στοιχείο 3ΒΙ και στην περίπτωση
υπό στοιχείο 3ΒΙΙ όπου τα φορητά ραντάρ χειρίζονται αστυνομικά όργανα τα
οποία αμέσως ακινητοποιούν το όχημα και «κόβουν κλήση») τούτο διότι σε
αυτές τις δυο περιπτώσεις και εν αντιθέσει με την ένδικη , δημιουργείται ο
ψυχικός ερεθισμός ( γνωστοποίηση του αποτελέσματος της μέτρησης που
συνιστά παράβαση) ο οποίος
είναι απαραίτητος προκειμένου να
δημιουργηθούν στον οδηγό οι παραστάσεις - ψυχικές εικόνες (π.χ
διάπραξη παράβασης υπέρβασης λόγω κατάστασης ανάγκης για την
αποφυγή ατυχήματος) που παραμένουν και ύστερα από την παύση του
ερεθισμού και δια του μηχανισμού της μνήμης να είναι δυνατό να
ανακληθούν ώστε να δύναται να μπορεί να αναπτύξει στο Δικαστήριο τις
απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει .

6.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΤ ΑΡΘ. 20 ΣΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ –ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ- ΕΜΠΛΟΚΗ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ .
Διαχωρισμός των συστημάτων σε αυτοματοποιημένα συστήματα και
μη αυτοματοποιημένα σύστημα.

33

34
Α) Αυτοματοποιημένα Συστήματα (αρθ. 1 και 6 του Π . Δ
ΥΠ'ΑΡΙΘ.287/11-9-2001 - Ειδικές Ηλεκτρονικές Τεχνικές Συσκευές για τη
βεβαίωση παραβάσεων του ΚΟΚ – βλ υπό στοιχείο 3 ανάλυση)
Οι συσκευές αυτές διενεργούν μέτρηση και καταγράφουν αυτόματα
την παράβαση ήτοι στην αυτή περίπτωση πρόκειται για απρόσωπο έλεγχο
και καταγραφή
που διενεργείται από συσκευές οι οποίες -κατά την
καταγραφή της παράβασης- δεν απαιτούν στο χειρισμό τους την εμπλοκή
του ανθρωπίνου παράγοντα. Σε αυτές τις περιπτώσεις και επειδή ακριβώς η
φωτογραφική απόδειξη που αυτά τα μηχανήματα παράγουν είναι υψηλού
κύρους (βλ. ανάλυση υπό στοιχείο 3 Α και 3ΒΙ περιπτώσεων) , αλλά και
επειδή (στην καταγραφή) δεν εμπλέκεται ο ανθρώπινος παράγοντας , για
τους λόγους αυτούς θα μπορούσε ίσως να γίνει δεκτό ότι ο εν αγνοία του
οδηγού έλεγχος της παράβασης δια της χρήσεως των συσκευών του αρθ. 6 του
ΠΔ καθώς και η εν αγνοία του φωτογράφηση και η ακολουθούμενη μετά
παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος γνωστοποίησης της παραβάσεως
στον παραβάτη δεν αντίκειται στο αρθ 20 του Συντάγματος – του
επιφυλάσσεται δηλαδή το δικαίωμα της άμυνας δια της ανταποδείξεως
(εφ όσων βεβαίως για τις αυτόματες συσκευές ραντάρ του αρθ. 6 α του Π . Δ
ΥΠ'ΑΡΙΘ.287/11-9-2001 υπάρχει η μεγάλη φωτεινή οθόνη που ενημερώνει το
στόχο για την ταχύτητα που η συσκευή καταγράφει). Τούτη η ανωτέρω
παραχώρηση (με μόνη επιφύλαξη της ανταποδείξεως της περιπτώσεως υπό
στοιχείο 5Β),
θα μπορούσε να γίνει στις περιπτώσεις μόνον των
αυτοματοποιημένων συστημάτων του αρθ. 6 β,γ,δ ,ε και στ Π . Δ
ΥΠ'ΑΡΙΘ.287/11-9-2001 και 6 α (εφ όσων υπάρχει η μεγάλη φωτεινή οθόνη
που ενημερώνει το στόχο για την ταχύτητα που η συσκευή καταγράφει) ,
τούτο διότι στο χειρισμό αυτών των συσκευών δεν απαιτείται η εμπλοκή
του ανθρωπίνου παράγοντα και άρα ο έλεγχος και η καταγραφή είναι
απολύτως ΜΗ ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΗ . Η ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΥΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ
ΑΡΘ. 6 ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΔ , ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ . Ο ανθρώπινος παράγοντας , είναι σε αυτές
τις περιπτώσεις κεφαλαιώδης , διότι είναι αυτός που
εμπεριέχει τα
ανθρώπινα πάθη και δυνατό να υποκρύπτει μεθοδεύσεις και πρακτικές
αθέμιτων διώξεων κατά πολιτών και άρα δέον όπως σε αυτή την περίπτωση
(εμπλοκή ανθρωπίνου παράγοντα κατά τον χειρισμό της συσκευής και την
καταγραφή της παράβασης) να
τηρούνται όλες οι δικονομικές και
ουσιαστικές εγγυήσεις .
Β) Προσωποποιημένη καταγραφή που εμπεριέχει την ανθρώπινη
εμπλοκή στην καταγραφή της παράβασης (είτε δια της χρήσεως των
συσκευών του αρθ. 6 α του ΠΔ είτε δίχως τη χρήση καμίας συσκευής).
Ι. Χρήση συσκευών από αστυνομικά όργανα: Τις συσκευές αυτές
χειρίζονται αστυνομικά όργανα τα οποία είναι αυτά που διενεργούν τη
μέτρηση και καταγράφουν την παράβαση ήτοι στην αυτή περίπτωση
πρόκειται για προσωποποιημένο έλεγχο και καταγραφή
που

34

35
διενεργείται από συσκευές οι οποίες -κατά την καταγραφή της παράβασηςαπαιτούν στο χειρισμό τους την εμπλοκή του ανθρωπίνου παράγοντα. Σε
αυτές τις περιπτώσεις και επειδή ακριβώς η φωτογραφική απόδειξη που αυτά
τα μηχανήματα παράγουν δεν είναι υψηλού κύρους (βλ. ανάλυση υπό
στοιχείο 3 Β ΙΙ περιπτώσεων) , αλλά και επειδή στην καταγραφή εμπλέκεται ο
ανθρώπινος παράγοντας , για τους λόγους αυτούς ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΙΔΙΩΣ ΚΑΤ ΑΡΘ 20 ΣΥΝ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΒΑΤΗ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΥΤΗΣ (Π.Χ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
«ΜΠΛΟΚΟ ΡΑΝΤΑΡ» ΠΟΥ ΑΜΕΣΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ
ΠΑΡΑΒΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΥΤΗΣ). Σε αυτές τις περιπτώσεις ο εν αγνοία του
οδηγού έλεγχος της παράβασης , η εν αγνοία του οδηγού φωτογράφηση και
η ακολουθούμενη μετά παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος
γνωστοποίηση της παραβάσεως στον φερόμενο ως παραβάτη , αντίκειται στο
αρθ 20 του Συντάγματος για τον επιπρόσθετο λόγο επειδή στη διαδικασία
της υποτιθέμενης μέτρησης και καταλογισμού της πράξης εμπλέκεται ο
ανθρώπινος παράγοντας και άρα ο υποτιθέμενος έλεγχος
και η
καταγραφή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΕΚ ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ
απολύτως ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΗ (ως αυτό συμβαίνει με τις περιπτώσεις των
αυτόματων συσκευών της υπό στοιχείου Α περιπτώσεων οι οποίες –
τουλάχιστο- παράγουν φωτογραφικές αποδείξεις υψηλού κύρους). Ο
ανθρώπινος παράγοντας , είναι σε αυτές τις περιπτώσεις κεφαλαιώδης , διότι
είναι αυτός που εμπεριέχει τα ανθρώπινα πάθη και δυνατό να υποκρύπτει
μεθοδεύσεις και πρακτικές πιθανών αθέμιτων διώξεων κατά πολιτών και
άρα δέον όπως σε αυτή την περίπτωση (εμπλοκή ανθρώπινου παράγοντα
κατά τον χειρισμό της συσκευής και την καταγραφή της παράβασης)
τηρούνται όλες οι δικονομικές και ουσιαστικές εγγυήσεις .
ΙΙ. Βεβαίωση της παράβασης δίχως τη χρήση συσκευών:
Χαρακτηριστική είναι η άκρως αντισυνταγματική ακολουθούμενη πρακτική
της διοίκησης σύμφωνα με την οποία , όλες οι παραβάσεις του ΚΟΚ
δυνατό να βεβαιώνονται από αστυνομικά όργανα
μετά πολύμηνη
καθυστέρηση (κατ αρθ. 4 ΥΑ παραρτήματος ΚΟΚ) , εν τη πλήρη αγνοία του
φερόμενου ως παραβάτη και δίχως αυτός να λαμβάνει επιτόπια γνώση της
καταγραφής της αυτής παράβασης!!! Σύμφωνα με την αυτή πρακτική , κατά
το χρόνο που μετέβην στο ΑΤ Ζωγράφου (προκειμένου να παραλάβω τη
δική μου «ταχυδρομική» κλήση) , διαπίστωσα ότι σε πολίτη κοινοποιήθηκε
με την ίδια διαδικασία (αρθ 4 αρ. 2 ΥΑ παραρτήματος ΚΟΚ) αστυνομική
κλίση για παραβίαση ΣΤΟΠ με επιβολή προστίμου 700 ευρώ και επιβολή 9
βαθμών ποινής στο ΣΕΣΟ !!! Η παραβατικη πράξη, φέρεται ότι διαπράχθηκε
(σύμφωνα πάντα με την αστυνομική κλήση) από τον πολίτη (ο οποίος δεν
έλαβε επιτόπια γνώση της παράβασης) προ χρονικού διαστήματος
3
μηνών(!!!)
στην περιοχή της Κηφισιάς(!!!)
και καταγράφηκε από
αστυνομικό όργανο το οποίο είτε επέβαινε σε περιπολικό , είτε ήταν
πεζός , είτε έπινε τον καφέ του σε κάποια καφετέρια της Κηφισιάς κλπ !!!

35

36
Ο πολίτης ψέλλισε ότι δεν θυμάται τίποτα , δεν ξέρει τίποτα και
μονολογούσε ότι για να πληρώσει την κλήση πρέπει να δώσει ένα
μηνιάτικο… Τούτη η ανωτέρω πρακτική (ΙΔΙΩΣ ΜΕ ΤΑ ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΚΟΚ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΑ ΥΨΗΛΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΣΟ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ),
δυνατό να εγκυμονεί τεράστιους κίνδυνους για τη Δημοκρατία μας , ήτοι
κινδύνους πρακτικών αθέμιτων διώξεων κατά πολιτών διότι δια της
γνωστοποιήσεως της φερόμενης ως παράβασης μετά παρέλευσης 3 μηνών
και της επενέργειας -στον φερόμενο ως παραβάτη- του μηχανισμού της
λήθης , δημιουργούνται –εκ του ασφαλούς- οι απόλυτες προϋπόθέσεις
εκδήλωσης πρακτικών
αθέμιτων διώξεων κατά πολιτών. Σύμφωνα με
αυτές τις άκρως ευνοϊκές προϋποθέσεις , κάποιο αστυνομικό όργανο που
υπηρετεί π.χ στην Αλεξανδρούπολη και θέλει «να κυνηγήσει» ένα πολίτη
που μένει στην Αθήνα με τον οποίο «έχει προηγούμενα» , μπορεί πολύ
εύκολα , να συνεννοηθεί με ένα φίλο συγχωριανό του που υπηρετεί π.χ
στην τροχαία Κηφισιάς και ο οποίος θα προθυμοποιηθεί να «εξυπηρετήσει»
το φίλο και συνάδελφο , δια της βεβαιώσεως της παράβασης του ΣΤΟΠ (η
οποία 3 μήνες μετά θα σταλεί ταχυδρομικά στον πολίτη ο οποίος ακόμη και
αν υποτεθεί ότι θυμάται που ήταν πριν 3 μήνες , δεν έχει λόγο να
αμφισβητήσει την παράβαση που κατέγραψε ο Χ αστυνομικός τον οποίο δεν
γνωρίζει και «δεν έχει μαζί του προηγούμενα»)!!! Το αποτέλεσμα είναι, δια
της αυτής πρακτικής να μην επιφυλάσσεται στον πολίτη του δικαίωμα του
αρθ 20 ΣΥΝ και ανίσχυρος πλέον αυτός να αμυνθεί, να σύρεται στην de
facto αποδοχή της επιβολής του προστίμου ( που είναι ίσο με το μισθό
του!!!) καθώς και στην επιβολή των 9 βαθμών στο ΣΕΣΟ (στους 25
αφαιρείται το δίπλωμα και τηρείται η εξοντωτική διαδικασία της
επαναχορήγησης του αρθ. 8 της ΥΑ παραρτήματος ΚΟΚ ΣΕΣΟ)!!!

7.

Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης κατ αρθ. 20 παρ 2

ΣΥΝ
Επειδή, σε περίπτωση διενέργειας
ελέγχου και διαπιστώσεως
παραβάσεως των διατάξεων του ΚΟΚ, πριν από την έκδοση πράξεως
επιβολής προστίμου κατ αρθ 20 αρ. 12 ΚΟΚ, εφ’ όσον με την εν λόγω πράξη
αποδίδεται υπαίτια συμπεριφορά στον παραβάτη για την οποία λαμβάνονται
υπόψη η βαρύτητα και οι συνθήκες τελέσεως της παραβάσεως, καθώς και
λοιπές περιστάσεις που ασκούν επιρροή στον καταλογισμό της πράξης (π.χ
περίπτωση υπό στοιχείο 5 Β για την οποία το αστυνομικό όργανο δύναται να
μην καταλογίσει την παραβατικη πράξη) , η αστυνομική αρχή έχει από το
άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος την υποχρέωση να διασφαλίζει στον
φερόμενο ως παραβάτη την ευχέρεια να εκθέτει σχετικά τις απόψεις του.
Τούτο συμβαίνει μόνον με την περίπτωση της επιτόπιας έκδοσης και
κοινοποίησης της διοικητικής πράξης όπως π.χ στην περίπτωση του
«μπλόκου ραντάρ» της τροχαίας με επιτόπια ακινητοποίηση του παραβάτη
οδηγού και επιτόπια επίδοση της αστυνομικής κλήσης (περίπτωση για την

36

37
οποία επιφυλάσσεται στο διοικούμενο το δικαίωμα της προηγούμενης
ακρόασης δια της επιτόπιας έκθεσης των απόψεων του διοικούμενου στο
αστυνομικό όργανο – π.χ της περίπτωσης υπό στοιχείο 5Β) .
Εξάλλου , το αστυνομικό όργανο έχει υποχρέωση να του επιδίδει
το σχετικό σημείωμα με κλήση για παροχή εξηγήσεων (η επιτόπια και δια
ζώσης επίδοση της αστυνομικής κλήσης εξομοιούται με την πριν από
την έκδοση της εις βάρος του εκτελεστής πράξεως, ακρόασή του)
,
εκτός αν είναι ιδιαιτέρως δυσχερής η επίδοση του εν λόγω σημειώματος
(κλήσης) προς τον φερόμενο ως παραβάτη (π.χ ακολούθησε καταδίωξη η
οποία απέβη άκαρπη) , γεγονός το οποίο απαιτείται να βεβαιώνεται με
ειδική αιτιολογία.
Η συμμόρφωση της αστυνομικής αρχής προς την υποχρέωσή της
αυτή αποτελεί προϋπόθεση νομιμότητας της σχετικής διαδικασίας και δεν
μπορεί να αναπληρωθεί από την -ΜΕΤΑ ΠΑΡΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 3 ΜΗΝΩΝ- υποτιθέμενη δυνατότητα που
παρέχεται στον φερόμενο ως παραβάτη , από την, παρατιθέμενη στην
διάταξη της παραγράφου 2 του αρ. 5 του άρθρου 103 ΚΟΚ υποβολής
αντιρρήσεων ούτε βεβαίως από την οιωνοί δυνατότητα
να ζητήσει τη
διοικητική επίλυση της διαφοράς
επιδιώκοντας την εξαφάνιση ή την
τροποποίησή της. Τούτο δε διότι, κατά το γράμμα και το σκοπό

της πιο πάνω συνταγματικής διατάξεως, το θεσπιζόμενο με
αυτήν δικαίωμα του διοικούμενου συνίσταται ακριβώς στην
«προηγούμενη», δηλαδή πριν από την έκδοση της εις βάρος του
εκτελεστής πράξεως, ακρόασή του από την αρμόδια αρχή (ΣτΕ
Ολομ 2370/2007).
Επομένως, εφ’ όσον συντρέχουν οι προεκτιθέμενες περιστάσεις, δεν
είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα η ως άνω διάταξη της παραγράφου 2 και 3
του αρ. 5 του άρθρου 103 ΚΟΚ (υποβολή αντιρρήσεων και διαδικασία
αφαίρεσης μετά παρελεύσεως μηνών από την πράξη) .
Η προηγούμενη ακρόαση έχει βαρύνουσα σημασία και πρέπει
υποχρεωτικά να τηρείται ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις υπό στοιχείο 6Β
Ι,ΙΙ
(προσωποποιημένη καταγραφή που εμπεριέχει την ανθρώπινη
εμπλοκή στην καταγραφή της παράβασης είτε δια της χρήσεως των
συσκευών του αρθ. 6 α του ΠΔ είτε δίχως τη χρήση καμίας συσκευής).

8. Το πνεύμα του

αρθ 2 παρ 7 και 8 της ΥΑ 1584/26 από 08-01-

1982.
Σύμφωνα με το αρθ 2 παρ 7 και 8 της ΥΑ 1584/26 από 08-01-1982 ,
Σε περίπτωση κατά την οποία για ειδικούς σοβαρούς λόγους
επιβάλλεται να μην αφαιρεθούν τα στοιχεία του αυτοκινήτου επί τόπου, ο
αστυνομικός προανακριτικός υπάλληλος που βεβαιώνει την παράβαση
υποβάλλει ειδική αναφορά στην υπηρεσία του με βάση την οποία
επιβάλλεται, με απόφαση, η προβλεπόμενη διοικητική ποινή. Η απόφαση

37

38
αυτή διαβιβάζεται στην αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας του
οδηγού για εκτέλεση.
Ο παραβάτης στην προηγούμενη περίπτωση ειδοποιείται από την
Αστυνομική Αρχή του τόπου κατοικίας του, με απόδειξη να προσκομίσει και
παραδώσει σε 5 ημέρες, τα αφαιρούμενα στοιχεία του οχήματος, καθώς και
την άδεια οδηγήσεως, εκτός εάν επιθυμεί να εκθέσει τις αντιρρήσεις του
έγγραφα ή προφορικά. Οι αντιρρήσεις διατυπώνονται ή διαβιβάζονται προς
την Αρχή που εξέδωσε την απόφαση, για να αποφανθεί σχετικά. Αν
απορριφθούν οι προβαλλόμενες αντιρρήσεις, ειδοποιείται ο παραβάτης και
καλείται να προσκομίσει και παραδώσει τα αφαιρούμενα στοιχεία του
οχήματος καθώς και την άδεια οδηγήσεως μέσα σε 5 ημέρες, για την
εκτέλεση του διοικητικού μέτρου. 'Αν αυτός δεν συμμορφωθεί υποβάλλεται
εναντίον του, από την Αστυνομική Αρχή του τόπου κατοικίας του, μήνυση
για παράβαση της διατάξεως της παραγράφου 5 του άρθρου 103 του Κ.Ο.Κ.
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 894/1979, στην οποία
επισυνάπτεται και το αποδεικτικό της ειδοποιήσεώς του".
Εν προκειμένου , ο νόμος κάνει λόγο για ειδικούς και σοβαρούς
λόγους που επιβάλλουν τη μη αφαίρεση. Στην ένδικη περίπτωση ,
απουσιάζει ο οποιοσδήποτε σοβαρός και ειδικός λόγος που επιβάλει τη μη
αφαίρεση άλλως καθιστά αδύνατη την αφαίρεση , τούτο δε διότι το
πλήρωμα του καμουφλαρισμένου αυτού περιπολικού , αμέσως μετά την
μέτρηση και καταγραφή της παράβασης της υπέρβασης , είχε τη
δυνατότητα όπως προβει στην ακινητοποίηση του οδηγού που οδηγούσε το
αυτοκίνητο ιδιοκτησίας μου και επιτόπου γνωστοποιήσει την παράβαση
και ακολούθως όπως επιτόπου πράξει κατ αρθ. 20 αρ. 12 παρ 3 ΚΟΚ
(κλήση 350 ευρω και επιτόπου αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης
του οδηγού του αυτοκινήτου ιδιοκτησίας μου). Τούτο δε ήταν εφικτό να
πράξει,
είτε δια προειδοποιητικού σινιάλου (τα αυτοκίνητα αυτά
διαθέτουν εσωτερικό φάρο) , είτε δια καταδιώξεως (τα καμουφλαρισμένα
αυτά δυο περιπολικά είναι ταχύτατα αυτοκίνητα μάρκας skoda μοντέλο
Octavia εφοδιασμένα με υπερτροφοδοτουμενο κινητήρα (turbo) 2.000 κ.ε
ιπποδύναμης 210 ίππων , με τελική ταχύτητα 240 χλμ / ώρα , ικανά να
καταδιώξουν και ακινητοποιήσουν όλα τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν
στους Ελληνικούς δρόμους . Εξ άλλου, τούτο συνομολογεί και ο διοικητής
της Τροχαίας Α.Ο σύμφωνα με τον οποίο «Αν η ταχύτητα με την οποία τρέχει
ένας οδηγός είναι ιλιγγιώδης, τότε πέρα από όλα αυτά ακολουθούμε άλλη τακτική .
Είτε τρέχουμε να τον προφτάσουμε για να βάλουμε τέλος στην επικίνδυνη
κούρσα είτε ειδοποιούμε άλλους σταθμούς για τα περαιτέρω» Το Έθνος της Κυριακής
άρθρο «οι παπαρατσοι της τροχαίας» 29-09-2007).
Αντί όμως το πλήρωμα του περιπολικού ενεργήσει την ακινητοποίηση
, συνεχίζει το εισπρακτικό έργο του , προβαίνοντας διαδοχικά σε δεκάδες
καταγραφές (εν τη πλήρη αγνοία των υποκείμενων σε μέτρηση οδηγών)!

9. Το ιδιωτικό αυτοκίνητο ως χώρος εργασίας
Σύμφωνα με το Σχέδιο Έκθεσης σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα
δράσης για την οδική ασφάλεια της επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

38

39
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου , 21.9.2006 2006/2112(INI) συχνά το όχημα
αποτελεί κινητό χώρο εργασίας. Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι
χρησιμοποιούν καθημερινά αυτοκίνητο για την εργασία τους. Πολλοί
εργαζόμενοι σε τομείς όπως η κατ’ οίκον νοσηλεία, η καθαριότητα, τα
αθλητικά κέντρα και οι τέχνες χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα τους για να
μεταβαίνουν στον χώρο του πελάτη.
Το αυτοκίνητο και ο δρόμος γίνονται μέρος του εργασιακού
περιβάλλοντός τους και θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται ως τέτοιο. Στις
περιπτώσεις αυτές θα έπρεπε, λοιπόν, να ισχύουν και οι κανόνες για την υγεία
και την ασφάλεια στην εργασία. (σ.σ!!!)
Στο εν λόγω Σχέδιο Έκθεσης, το αυτοκίνητο , δεν αντιμετωπίζεται

απλά ως μέσο για την διεκπεραίωση μέρους των υποχρεώσεων
της εργασίας αλλά ως μέρος του εργασιακού περιβάλλοντος
(ήτοι ως κινητό γραφείο) για το οποίο γίνεται η –ακραία για τα

ελληνικά δεδομένα- διαπίστωση ότι θα έπρεπε, να ισχύουν και οι κανόνες
για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία!!!
Σύμφωνα με την ανωτέρω αυτή σύγχρονη τάση της εποχής μας η
οποία συνίσταται στην διευρυμένη έννοια του χώρου εργασίας (πέραν
δηλαδή των κτιριακών συγκροτημάτων ήτοι του γραφείου με την
παραδοσιακή ερμηνεία του όρου)
καταδεικνύει τη σημαντικότητα του
αυτοκινήτου σε σχέση με το επάγγελμα . Σύμφωνα με τη σύγχρονη αυτή
προσέγγιση , το αυτοκίνητο δεν είναι απλά το μέσο για τη διεκπεραίωση
μέρους της εργασίας αλλά αποτελεί χώρο εργασίας (για την εξάσκηση των
επαγγελμάτων για τα οποία η πολύωρη παραμονή εντός του αυτοκινήτου
λόγω της ανάγκης της συνεχούς μετακίνησης , καθιστά το αυτοκίνητο ως
εργαλείο δουλειάς).
Υπό το ανωτέρω αυτό πρίσμα , η
στέρηση της χρήσης του
αυτοκινήτου (ως «εργαλείο της δουλειάς») δια της αφαιρέσεως της άδειας
ικανότητας οδήγησης , θα πρέπει να προσεγγιστεί με βάσει τη σύγχρονη
αυτή θεώρηση του αυτοκινήτου ως χώρος εργασίας σε συνδυασμό με τις
δυσμενέστατες οικονομικές συνέπειες (θετική και αποθετική ζημία , ηθική
βλάβη) που η άδικη και μη σύννομη στέρηση της χρήσης συνεπάγεται για
την εργασία του διοικούμενου.
Επειδή ακριβώς η επιβολή της
κύρωσης της αφαίρεσης της άδειας
οδήγησης για 60 ημέρες έχει χαρακτήρα γνήσιας ποινής (λόγω της
βαρύτητας, της κοινωνικής απαξίας και του κοινωνικού στίγματος , των
περιορισμών που θέτει στην ελευθέρια της μετακίνησης των προσώπων και
ιδίως στην εργασία ) , αλλά και επειδή ακριβώς έχει ως παρεπόμενο
αποτέλεσμα την
απαγόρευση της οδήγησης οποιουδήποτε
αυτοκινήτου καθώς και της στέρηση χρήσεως του προσωπικού

αυτοκινήτου στην περίπτωση
που –ως ανωτέρωτο
αυτοκίνητο χρησιμοποιείται ως χώρος εργασίας ,
τούτη η
ανωτέρω επιβαλλόμενη ποινή
έχει σημαντικό επαγγελματικό και
οικονομικό αντίκτυπο (υπό την έννοια της θετικής και αποθετικής

39

40
οικονομικής ζημίας) , για τους ανωτέρω αυτούς λόγους , η εξωποινικα

επιβαλλόμενη αυτή ποινή δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη ,
ιδίως μάλιστα όταν αυτή θίγει βασικά αγαθά του προσώπου . Θα
πρέπει δηλαδή αυτή η ποινή να διέπεται από την αρχή της αναγκαιότητας
και της αναλογίας , επίσης δε να ισχύουν και για αυτή την ποινή οι

ουσιαστικές και δικονομικές εγγυήσεις των γνήσιων ποινών
αφού η κύρωση της ποινής της αφαιρέσεως , δεν υπολείπεται κατά τη φύση
της σε απαξιολογικη βαρύτητα αλλά και σε ηθικό στίγμα έναντι της γνήσιας
ποινής της αφαιρέσεως (ως ποινή παρεπόμενη) από το ποινικό δικαστήριο
προσβάλει δε το στενό πυρήνα των συνταγματικά προστατευόμενων έννομων
αγαθών.

10. ΕΝΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Εξασκώ μετά των συνεργατών του γραφείου μου το επάγγελμαλειτούργημα του δικηγόρου με την «ιδιομορφία»

του ιδιαίτερα μεγάλου

αριθμού των επαγγελματικών μου υποχρεώσεων με υποθέσεις πολυάριθμων
πελατών μου οι οποίοι είναι κάτοικοι της πόλης της Ελευσίνας Αττικής ,
λόγος για τον οποίο ΕΓΩ Ή ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
διερχόμαστε (μετά του ΙΧΕ ιδιοκτησίας μου) τη διαδρομή Αθήνα – Ελευσίνα
μετ’ επιστροφής (δια της χρήσεως της Αττικής Οδού). Εξ αυτού τεκμαίρεται
ότι το αυτοκίνητο αποτελεί για εμένα χώρο εργασίας και αναπόσπαστο
στοιχείο της επαγγελματικής μου δραστηριότητας αφού δια της χρήσεως του
προσωπικού μου ΙΧΕ

αυτοκινήτου διεκπεραιώνεται σημαντικός αριθμός

εργασιακών υποχρεώσεων (μετάβαση για συναντήσεις με πελάτες μου ,
παράδοση και παραλαβή εγγράφων κλπ).
Ι. ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΤΗΝ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ , ΚΑΤΑΦΑΝΩΣ

ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ

ΟΤΙ

Η

ΛΗΦΘΕΙΣΑ

ΑΝΩΤΕΡΩ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ -ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ- ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΗΣ
ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ως ανωτέρω
περιγράφεται) .

40

41
ΙΙ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΛΗΣΕΩΣ
ΣΤΟ Λ.Α ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΥΤΗΣ

ΣΕ ΕΜΕΝΑ

ΤΗΝ 08-11-2007 (ΗΤΟΙ ΜΕΤΑ 2 ΜΗΝΕΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ 8 ΩΡΕΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ

ΜΕΤΡΗΣΗ

ΚΑΙ

ΤΗΝ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ!!!)

,

ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ

ΟΤΙ

Η

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΔΕΝ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΑΛΛΑ ΑΠΛΩΣ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ
Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗ Η ΜΙΑ ΑΥΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (ΤΟΥΤΑ ΤΑ
ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΑΝ ΕΝ ΤΗ ΠΛΗΡΗ ΑΓΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΠΟΥ
ΟΔΗΓΟΥΣΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΑΥΤΟΣ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ
ΤΟ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ) . ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΟΤΙ

ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ,

ΔΕΝ ΠΡΟΕΒΗ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΜΟΥ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΕΥΧΕΡΕΣ) , ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ

(ΑΝ

ΚΑΙ

ΤΟΥΤΟ

ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕ

ΗΤΟ

ΑΚΡΩΣ

ΟΠΩΣ ΑΜΕΣΩΣ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ.
Προκύπτει δηλαδή:
Α) Η ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗΣ» ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
(η οποία ελήφθη σύμφωνα με το πνεύμα του ΑΡΘ. 4 ΤΟΥ Π . Δ ΥΠ'ΑΡΙΘ.287/119-2001 - Ειδικές Ηλεκτρονικές Τεχνικές Συσκευές για τη βεβαίωση παραβάσεων του
ΚΟΚ
Β) Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΟΥ

ΠΟΥ

ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΕ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΠΩΣ ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΟΥ Ο ΟΔΗΓΟΣ
ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΟΥ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ

ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ Η

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
Γ) Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ «ΜΕΤΡΗΣΗΣ» ΜΕΤΑ ΠΑΡΟΔΟΥ
2 ΜΗΝΩΝ 5 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ 8 ΩΡΩΝ (ΑΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗ
ΗΤΟ ΑΚΡΩΣ ΕΥΧΕΡΗΣ) ,
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

41

ΤΟΥ

,

ΤΗΣ ΜΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΤΗΣ

42
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ ΣΤΟ ΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΩΣ ΠΑΡΑΒΑΤΗ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΙΧΕ !!!) ΜΕ ΜΟΝΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΙΑ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΟΜΩΣ ΔΕΝ

ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΙ – ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ ΤΕΤΟΙΟ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗ
ΧΩΡΕΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ

ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΙ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(ΗΤΟΙ ΤΟΝ ΠΙΘΑΝΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο
ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΑΣΣΟΝΤΑΝ Ή ΟΦΕΙΛΕ ΕΚ ΤΟΥ
ΝΟΜΟΥ Ή ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΝΑ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
βλ ανάλυση υπό στοιχείο 5Β) ,

ΑΠΟΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΩΣ ΠΑΡΑΒΑΤΗ
Α) Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ
Β) ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΙ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΑΥΤΗΣ
(βλ. υπό στοιχείο 5 Α,Β περιπτώσεις),
ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΓΙΑ

ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΛΟΓΟΥΣ:
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΗ ΟΤΙ ΣΕ
ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΑΥΤΗΣ
ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ Η ΑΔΙΚΗ ΠΡΑΞΗ , ΕΙΝΑΙ
ΚΑΙΡΙΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΖΗΤΗΜΑ , ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ
ΑΝΤΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΕΠΕΙ Ο ΑΝΤΙΔΙΚΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ , ΙΣΗ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ ΩΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΘ. 4 ΠΑΡ 1 και ΑΡΘ. 20
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ )

42

43
Η εν αγνοία του παραβάτη διενέργεια της μετρήσεως της ταχύτητας ,
της

καταγραφής δια της

λήψεως της φωτογραφίας , της μη επιτόπιας

γνωστοποίησης του αποτελέσματος της μέτρησης και της κοινοποιήσεως σε
αυτόν της σχετικής διοικητικής πράξης μετά παρόδου μη ευλόγου χρόνου (2
μήνες 5 ημέρες και 8 ώρες στην υπό κρίση περίπτωση) , αποστερεί από τον
φερόμενο ως παραβάτη (λόγω της καθυστερημένης περιελευσης σε γνώση
αυτού σε συνδυασμό με την επενέργεια του μηχανισμού της ανθρώπινης
λήθης) τη δυνατότητα όπως αυτός ταυτίσει γνωσιολογικά το γεγονός της
βεβαίωσης της παράβασης , συμφωνως με αυτά που κατά το χρόνο τέλεσης
της φερόμενης ως παραβατικης συμπεριφοράς

αντιλαμβανόταν

με τις

αισθήσεις του. Γνωσιολογική ταύτιση της γνώσεως της παραβατικης
συμπεριφοράς με τον καταλογισμό της πράξης , είναι δυνατή μόνον δια της
ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ επίδοσης της κλήσης (για ταχύτητα 180 χλμ) τούτο διότι μόνον
σε αυτή την περίπτωση ο παραβάτης συσχετίζει και ταυτίζει γνωσιολογικά
την

παραβατικη

συμπεριφορά

με

την

επιβολή

της

κύρωσης

«αντιλαμβάνομαι

με τις αισθήσεις μου ότι ΜΟΛΙΣ ΠΡΙΝ ΛΙΓΑ

ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

έτρεχα με 180 ΚΑΙ ΑΡΑ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΑΥΤΙΖΩ

ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΩΡΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ ΗΤΟΙ
ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ

ΤΗΝ

ΚΛΗΣΗ

ΩΣ

ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ

ΜΟΥ ,

ΣΥΝΕΠΕΙΑ

ΤΗΣ

ΑΛΛΩΣ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΙ ΝΑ ΣΤΡΑΦΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΩ ΤΗΝ ΑΔΙΚΩΣ
ΕΠΙΒΛΗΘΕΙΣΑ ΚΥΡΩΣΗ».
Τούτο το ανωτέρω (χρόνος περιελευσης σε γνώση)

είναι

σημαντικότατο διότι όταν για παράδειγμα κάποιος κινείται με ταχύτητα 180
χλμ ανά ώρα , ευρίσκεται σε γνωσιολογική κατάσταση κατά την οποία
αντιλαμβάνεται πλήρως την παραβατικη συμπεριφορά του και άρα στην
περίπτωση αυτή

, μια ενδεχόμενη ακινητοποίηση του από αστυνομικά

όργανα (που διενεργούν μέτρηση από εν κινήσει αυτοκίνητο της τροχαίας με
συμβατικές αριθμούς κυκλοφορίας) ,

43

γνωσιολογικά ταυτίζεται με την

44
επιβολή της κύρωσης («μου έκοψαν κλήση» και «μου πήραν το δίπλωμα»
γιατί «με έπιασαν να τρέχω») , τούτη δε η γνωσιολογική ταύτιση δεν
κινδυνεύει από την επενέργεια του μηχανισμού της λήθης διότι ο χρόνος που
μεσολαβεί από την τέλεση της παραβατικης πράξης έως τη βεβαίωση της
παράβασης και τον καταλογισμό της πράξης στον παραβάτη είναι λίγα μόλις
δευτερόλεπτα .
Στην αντίθετη περίπτωση (π.χ ο οδηγός δεν κινείται με 180 χλμ ανά
ώρα αλλά με 100 χλμ ανά ώρα) , ο «παραβάτης» ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕ
ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΤΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ και στην περίπτωση που το ίδιο αυτοκίνητο της τροχαίας τον
σταματήσει και τον «γράψει» , τότε ΣΥΝΔΕΕΙ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ (άδικη πράξη
της διοίκησης), γεγονός που έχει ως συνέπεια ο παραβάτης να προβάλει
ΑΜΕΣΩΣ τις αντιρρήσεις του και άρα έχει τη δυνατότητα της άμυνας και
ιδίως της ανταποδείξεως . Τούτο είναι ευχερές , διότι γνωσιολογικά γεννάται
αμέσως στον «παραβάτη» η αντίδραση στην άδικη επιβολή της κύρωσης
καθώς επίσης εκδηλώνεται αμέσως δια της επιτόπου διαμαρτυρίας η βούληση
της ανταποδείξεως και η μέριμνα για τη συλλογή και διάσωση των
αποδείξεων π.χ δια του αυτόπτη μάρτυρα ο οποίος είναι συνεπιβάτης και
μπορεί να βεβαιώσει την ταχύτητα του οχήματος , την υπέρβαση λόγω της
αναγκαιότητας αποφυγής ατυχήματος ή παραχώρησης της προτεραιότητας
σε όχημα του αρθ. 44 ΚΟΚ , καθώς επίσης ο φερόμενος ως παραβάτης
έγκαιρα μπορεί να μεριμνήσει για τη διάσωση των αποδεικτικών εγγράφων
που παράγονται από τα δεδομένα της συσκευής GPS του αυτοκινήτου , ή
δια της υποβολής του αιτήματος της γνωστοποίησης
των στοιχείων της
συσκευής που διενήργησε τη μέτρηση να λάβει γνώση για τον τύπο της
συσκευής και τις προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει για κάθε συσκευή , να
προβει στην πρόσληψη τεχνικού συμβούλου
που θα γνωμοδοτήσει
αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές κατ αρθ.9 ΠΔ ή αν η συσκευή κατ
αρθ. 5 του αυτού Π.Δ έφερε την απαραίτητη σήμανση CE κατά τα οριζόμενα
στις κοινές αποφάσεις 94649/8682/93 (Β' 688/94) και 16717/5052/94 (Β'
992/94) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Βιομηχανίας
'Έρευνας και Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών και γενικά
οτιδήποτε συνιστά αποδεικτικό μέσο κατά τον ΚΠολΔ , Κ.Δ.Δ και Κ.Π.Δ στα
οποία μπορεί το δικαστήριο να στηριχθεί προκειμένου να αντλήσει τη γνώση
του ως προς την αλήθεια ή αναλήθεια των πραγματικών γεγονότων που
επικαλούνται και αποκρούουν οι διάδικοι .
ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΤΗΣ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΗ
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟΝ

44

45
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΡΙΩΝ ΜΗΝΩΝ (αναδρομικά

και

σύμφωνα με το πνεύμα του αρθ. 5 Π . Δ ΥΠ'ΑΡΙΘ.287/11-9-2001), Ο
ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΜΥΝΘΕΙ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΔΗΛΑΔΗ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΚΑΙ

ΑΡΑ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΙ ΚΑΤΑ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (για οποιονδήποτε από τους 4 Α , Β και 5)
Α) Ο ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ ΔΕΝ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

(ΑΦΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ο ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ
ΑΝΥΠΟΨΙΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ )

ΚΑΙ
Β) ΤΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Ο
ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΜΥΝΘΕΙ

ΕΧΟΥΝ ΧΑΘΕΙ

ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ

ΩΣ

ΠΡΟΣ ΤΗ

ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗ (ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΛΗΘΗΣ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ Ο ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ 3 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΝΑ
ΕΝΘΥΜΕΙΤΕ ΑΝ ΟΝΤΩΣ ΤΗΝ 3-9-07 ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΩΡΑ 12Η ΗΤΑΝ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΣΕ ΤΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ , Ή ΑΝ ΕΤΡΕΧΕ Η ΟΧΙ ΜΕ 180 ΧΛΜ ,ΠΟΙΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΤΟΥ
ΕΠΕΒΑΛΕ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ,

ΑΝ ΕΠΕΒΑΙΝΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ

Η ΟΧΙ

ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΙΘΑΝΑ ΘΑ ΚΑΤΕΘΕΤΕ ΩΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ
,

ΑΝ

Η

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΗΣ

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΗΤΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΤΗΣ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΘ. 44 ΚΟΚ Ή ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 5Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ , ΚΛΠ)

ΑΠΟΦΥΓΗΣ

, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ 2 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΤΕΙ Η ΤΥΧΟΝ
ΜΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ , ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΛΕΣΘΕΙ ΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GPS

ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΠ).

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΗ ΟΤΙ ΣΕ
ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΑΔΙΚΗ ΠΡΑΞΗ , ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΙΑΣ

45

46
ΣΗΜΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΗΜΑ

,

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

ΜΕ

ΤΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΤΗΣ

ΑΝΤΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΕΠΕΙ Ο ΑΝΤΙΔΙΚΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ . ΕΞΑΛΛΟΥ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ

ΤΗΝ

ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΥΤΗ ΑΡΧΗ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΤΩΝ

ΣΤΑΘΕΡΑ

ΣΤΙΣ

ΟΔΟΥΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΡΑΝΤΑΡ (ΒΛ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 3ΒΙ) , ΟΙ
ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΤΟ
ΣΤΟΧΟ ΣΕ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝ ΣΤΟΝ
ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΣΤΗ

ΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΟΣΟ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΥΤΗΣ

-

ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΕΤΣΙ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΣΕ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΤΙ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΑΙ

ΔΙΑ

ΤΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΤΗΣ

ΑΥΤΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ Η ΑΔΙΚΗ ΠΡΑΞΗ .
Επειδή το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο , ο τρόπος ερμηνείας
αυτού , καθώς και της πρακτική εφαρμογή του τρόπου της καταγραφής της
ταχυτητας (εν αγνοία του υποκείμενου στη μέτρηση) ,του τρόπου της
γνωστοποίησης (μη επιτόπια γνωστοποίηση αλλά αντίθετα μετά πολύμηνης
παρέλευσης)
, την εκ του νόμου υποχρέωση του ιδιοκτήτη περί της
υποβολής της προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης (για γεγονότα τα οποία
έλαβαν χώρα εν τη πλήρη αγνοία του προ πολλών μηνών και για τα οποία
έχει ήδη επενεργήσει ο μηχανισμός της λήθης) , καταργεί τα Συνταγματικά
προστατευόμενα δικαιώματα των αρθ. 5 , 8 , 17 , παρ 1 , 22παρ. 1 , 25 και
ιδίως του αρθ. 20 ήτοι το δικαίωμα της ελεύθερης και ανεμπόδιστης
πρόσβασης σε δικαστήριο το δικαίωμα του προσώπου να τύχει, σχετικά με
την υπόθεση του, ακρόασης προ της εκδόσεως της πράξης και την η
ισότητα δικονομικών όπλων μεταξύ των αντιδίκων.
Επειδή εν προκειμένου η ενέργεια της αρχής αποτελεί άλλως ενέχει
επέμβαση στα προστατευόμενα από την ΕΣΔΑ και το Σύνταγμα δικαιώματα
ιδίως του αρθ 20 ΣΥΝΤ και αρθ. 6 και 17 ΕΣΔΑ, επέμβαση η οποία ναι μεν
είναι θεμιτή πλην όμως (κατά την πάγια στάση της νομολογίας του ΕΔΔΑ)
τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει στα απόλυτα δικαιώματα, μεταξύ των οποίων
είναι το δικαίωμα στη χρηστή απονομή δικαιοσύνης (άρθρο 6 ΕΣΔΑ).
Επειδή σύμφωνα με το αρθ. 6 ΕΣΔΑ καθιερώνεται, σύμφωνα με πάγια
άποψη και σταθερή διατύπωση, το «δικαίωμα σε δίκαιη δίκη» υπό την έννοια

46

47
όχι της ορθότητας της απόφασης αλλά στην έγκαιρη, ουσιαστική και
αδιάβλητη, υπό διαδικαστικές (δικονομικές) εγγυήσεις, διεξαγωγή της
δίκης, ώστε να είναι δυνατή η αντικειμενική αναζήτηση της αλήθειας και
η έγκαιρη και αποτελεσματική προστασία του διαδίκου. Δηλ. για να είναι
«δίκαιη» η δίκη πρέπει να προβλέπονται και να έχουν τηρηθεί τα εχέγγυα
τυπικής και ουσιαστικής νομιμότητας χάριν της ορθοκρισίας .
Επειδή στο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνονται ειδικότερα, σύμφωνα με τη
σταθερή νομολογία και του ΕΔΔΑ:
α) το δικαίωμα ελεύθερης και ανεμπόδιστης πρόσβασης σε δικαστήριο,
β) το δικαίωμα του προσώπου να τύχει, σχετικά με την υπόθεση του,
ακρόασης και
γ) η ισότητα δικονομικών όπλων μεταξύ των αντιδίκων , δικαιώματα
που με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο , του τρόπου ερμηνείας
αυτού , καθώς και της πρακτικής εφαρμογής του τρόπου της καταγραφής της
ταχυτητας (εν αγνοία του υποκειμένου στη μέτρηση) ,του τρόπου της
γνωστοποίησης (μετά πολύμηνης παρέλευσης) , την εκ του νόμου υποχρέωση
του ιδιοκτήτη περί της υποβολής της προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης
(για γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα προ τριών μηνών και για τα οποία έχει
ήδη επενεργήσει ο μηχανισμός της λήθης) , καταργεί τα δικαιώματα της
ελεύθερης και ανεμπόδιστης πρόσβασης σε δικαστήριο, το δικαίωμα του
προσώπου να τύχει, σχετικά με την υπόθεση του, ακρόασης και την η ισότητα
δικονομικών όπλων μεταξύ των αντιδίκων.
Επειδή το άρθρο 6 παρ.1 ΕΣΔΑ έχει εφαρμογή και επί διοικητικών
αμφισβητήσεων είτε νομικών είτε πραγματικών , εφ όσων είναι σοβαρές
και εφ’ όσων διακυβεύεται ένα αστικό (περιουσιακό άλλως δικαίωμα που
συναρτάται με την άσκηση του επαγγέλματος ) δικαίωμα (βλ. την από
23.10.1985 απόφαση στην υπόθεση Μπέντεμ κατά Κάτω Χωρών (Benthem v. Pays
-Bas).
Επειδή η ισότητα των δικονομικών όπλων σε αστικές υποθέσεις
επιβάλλει να δίνεται και στα δύο δυαδικά μέρη ίση δυνατότητα υποστήριξης
των απόψεων τους και προσαγωγής των αποδείξεων τους, έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται μια ισόρροπη ακρόαση (υπόθεση Ντόμπο Μπεχερ ΕΠΕ κατά
Κάτω Χωρών - Dombo Beheer v. Pays-Bas) γεγονός που με το υφιστάμενο
νομοθετικό πλαίσιο , του τρόπου ερμηνείας αυτού , καθώς και της πρακτικής
εφαρμογής του τρόπου της καταγραφής της ταχύτητας (εν αγνοία του
υποκείμενου στη μέτρηση) ,του τρόπου της γνωστοποίησης (μετά πολύμηνης
παρέλευσης)
, την εκ του νόμου υποχρέωση του ιδιοκτήτη περί της
υποβολής της προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης (για γεγονότα τα οποία
έλαβαν χώρα προ τριών μηνών και για τα οποία έχει ήδη επενεργήσει ο
μηχανισμός της λήθης) , καταργεί την αρχή της ισότητας των δικονομικών
όπλων .
Επειδή το Δημόσιο, ως διάδικος, δεν ασκεί κρατική εξουσία, αντίθετα
υπόκειται στη δικαστική κρίση υπό ίσους όρους, χωρίς να έχει υπερέχουσα

47

48
θέση, άρα πρέπει να είναι ισότιμο προς τον αντίδικο του, να τελεί επομένως
υπό το ίδιο δικονομικό καθεστώς.
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 17 ΕΣΔΑ προβλέπεται γενική
απαγόρευση της κατάχρησης κάθε δικαιώματος που θα αποσκοπούσε στη ματαίωση της παρεχόμενης από την ΕΣΔΑ προστασίας.

Για τους λόγους αυτούς
ΖΗΤΩ
Να γίνει δεκτή η αίτησή μου.
Να ακυρωθούν οι πράξεις που προσβάλλονται.
Αθήνα, 24-12-2007
Ο Αιτών

48