P. 1
JOOMLA_skripta

JOOMLA_skripta

|Views: 257|Likes:
Published by Milos Vasic

More info:

Published by: Milos Vasic on Sep 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

Prvi korak ka izlasku kompanije na Internet, je svakako postavljanje Web prezentacije koja de svim
zainteresovanim stranama pružiti neophodne informacije o poslovanju same kompanije. U početnoj
fazi poslovanja na Internetu, sajt kompanije se uglavnom sastoji od nekoliko statičkih stranica sa
osnovnim informacijama. Međutim, globalni trendovi, dinamično okruženje pred kompanije stavljaju
sve kompleksnije zahteve za projektovanjem i implementacijom poslovanja na globalnoj mreži.

Vremenom, uporedo sa rastom poslovanja kompanije na Interentu, javlja se potreba za
proširivanjem sajta i dodavanjem vedeg broja novih funkcionalnosti.

Dodatno, kako organizacije orijentisane na rast teže da prošire kompleksne poslovne procese na
web, oni često nalaze da njihovi jednostavni “flat-file” web sajtovi, osnovni autorski alati, ili čak
sistemi sadržaja izrađeni po narudžbini nisu dovoljni da podrže njihove poslovne ciljeve. Tipično, ovo
se dešava zato što:

IT osoblje nije opremljeno alatima potrebnim za brzo i troškovno-efektivno građenje
naprednih funkcionalnosti, posebno za odgovore na hitne konkurentske prilike i pretnje

Postojeda struktura web sajtova ne omogudava široku upotrebu ili deljenje web sadržaja

Postojeda arhitektura web sajtova nije proširiva ili interoperatibilna dovoljno da sa manjim
troškovima napravi rešenja za jedinstvene poslovne probleme ili da se integriše sa postojedim

back-end sistemima, poslovnim aplikacijama i intranet portalima

Dimenzija problema se povedava ukoliko se pokuša sagledati koji sve sadržaji mogu da se menjaju
vremenom i koji samim tim zahtevaju ažuriranje. Na primer:

Specifikacije i cene proizvoda

Ilustracije proizvoda

Informacije o proizvodima

Kategorije proizvoda

Specijalne marketinške akcije koje se s vremena na vreme obavljaju

Uslovi korišdenja

Linkovi za navigaciju kroz sajt

Informacije o podršci i servisu

Obaveštenja za štampu

Ponude za posao

Kontakt telefoni, adrese, mapa lokacije

6

Logoi, fotografije i dijagrami

...

Iz gore navedenih problema, se može izvudi zaključak da je napraviti jedan Web sajt jednokratni
zahtev koji se sa lakodom rešava, dok održavati taj isti sajt otvara potpuno novu oblast problema za
čije rešenje je neophodno postojanje ozbiljnog softvera koji radi u pozadini i čini put od ideje do
realizacije transparentnim za sve osobe koje su uključenje u održavanje jednog Web sajta. Bitno je
napomenuti, da održavanje jednog sajta ne bi trebalo da se oslanja na prisustvo tehničkog osoblja
niti bi to trebao da bude stalni zadatak informacionog odeljenja kompanije. Održavanje mora da
sprovodi netehničko osoblje koje je specijalizovano za sadržaj koji treba da se na tom sajtu pojavi, a
ne za način na koji taj sadržaj dospeva na sajt. Tradicionalni alati i metodi pravljenja Web stranica ne
samo da zahtevaju intenzivan ljudski rad ved su ujedno i neefikasni i izuzetno skupi. Na primer, nešto
tako trivijalno poput promene samo jedne reči u delu teksta na Web stranici bi uz korišdenje
tradicionalnih metoda zahtevalo da to uradi neko ko razume HTML kod.

Pod sadržajem se podrazumeva bilo kakva jedinica digitalne informacije: ona može biti tekst, slika,
Flash animacija, e-mail poruka, video/audio zapis i slično. Upravljanje sadržajima se odnosi na
efektivno upravljanje digitalnim informacijiama kombinujudi pravila, procese i tokove rada na način
na koji centralizovana tehnička lica i decentralizovani autori/editori digitalnih informacija mogu te
informacije da kreiraju, menjaju i publikuju na jednostavan način.

CM sistem je alat koji omogudava različitom tehničkom i netehničkom osoblju da kreira, menja i na
kraju publikuje različite sadržaje poput teksta, grafike, video zapisa i slično, pri čemu je manipulacija
tim sadržajima ograničena centralizovanim setom pravila, procesa i tokova rada koji obezbeđuju
koherentan i validan izgled krajnjeg produkta kao što je na primer Web sajt.

Ključne prednosti CMS su:

CM sistem omogudava da informacije budu sveže ažurirane, konzistentne i visoko kvalitetne.

Sa CM sistemom je posebno izraženo „ponovno iskorišdenje“ (engl. reuse) informacija

Sistemi za upravljanje sadržajima omoguduju decentralizovano kreiranje sadržaja

CM sistem prikazuje centralizovani “tok rada” (engl. workflow), proces odobravanja i pravila
po kojima se kontroliše životni ciklus sadržaja od trenutka kreiranja do trenutka publikovanja

na spoljni medijum

Zamisao CMS-a je da na što logičniji način napravi hijerarhiju između informacija (sadržaja) i
uspostavi međusobne veze.

U pitanju je struktura informacija i njihovo mesto u sistemu u odnosu na ostale informacije,
dok je sam način na koji se prikazuju podaci sekundaran.

Može se redi da je prvenstveni cilj dobrog CMS-a uspostaviti hijerarhiju i omoguditi
jednostavno dodavanje, brisanje, izmenu i arhiviranje sadržaja, kao i povezivanje
"odvojenih" delova sadržaja linkovima (Hypertext).

7

Model CMS-a se, može podeliti na tri (pod)sistema:

(Pod)sistem kolekcije

(Pod)sistem upravljanja

(Pod)sistem prikazivanja

Na slici je prikazano kako informacije prolaze kroz sistem kolekcije i vradaju se u komponente
sadržaja. Sistem publikacije prikazuje komponente iz upravljačkog sistema i pretvara ih u publikacije.
Ova slika je pogled na CMS sa najvišeg nivoa.

Tri dela sistema koja su logički izdvojena (sistem kolekcije, sistem za upravljanje i sistem za
publikacije) mogu imati nekoliko preklapanja, kao što su:

Sistem za upravljanje služi kao deo sistema kolekcije. Sadržaj se čuva u skladištu sadržaja pre
nego što se procesira i pre nego što on postane deo sistema kolekcija.

Sistem za upravljanje može služiti kao deo sistema publikacije. Skladište se obično nalazi na
istom mestu gde i sajt, i ne može se jasno izdvojiti od samog sistema koji publikuje sajt.

Sistem publikacije može služiti kao deo sistema kolekcije. U sistemima kolekcije koji su
bazirani na web formama, autor unosi sadržaj na samoj formi. Taj sadržaj čuva se u skladištu.

U pozadini, sistem publikacije kreira web formu koju koristi sistem kolekcije.

Tipovi CMS su:

Web CMS – za web publikaciju

Transactional CMS (T-CMS) – za upravljanje e - commerce transakcijama

Integrated CMS (I-CMS) – pomod u radu sa dokumentima i sadržajima

Publications CMS (P-CMS) – za izdavaštvo

Learning CMS (L-CMS) – za web baziran e-learning

8

Enterprise CMS (E-CMS) – kombinacija različitih CMS-a

Danas se termin CMS uglavnom poistoveduje sa terminom WebCMS. Pored sistema za upravljanje
web sadržajem, postoje i ostale tehnologije zasnovane na konceptima CMS. Ove tehnologije ne treba
razmatrati kao odvojen, ved kao niz povezanih i međusobno komplementarnih tehnologija.

Svaki WebCMS program, uopšteno gledano, mora da ima bar 3 stvari da bi bio upotrebljiv:

Da na neki način komunicira sa klijentskim računarima i korisnikom (client/server)

Da čuva unete podatke na nekom mestu (baza podataka)

Da ima svoju "inteligenciju" i alate kojima se korisnici koriste (sam program).

Ove tri osnovne funkcije mogu da budu "spakovane" u jedinstvenu aplikaciju (što ima svoje
nedostatke), ili mogu da se koriste proverena i testirana široko prihvadena rešenja - odvojene
aplikacije za svaku funkciju.

WCM sistemi pokrivaju kompletan ciklus upravljanja web stranicama na sajtu, od obezbeđivanja
jednostavnih alata za kreiranje sadržaja (tzv.WYSIWYG editori – What You See Is What You Get),
preko publikovanja, do krajnjeg arhiviranja .

Na adresi http://www.cmsreview.com/CMSListing.html se nalazi spisak svih značajnih WCMS
platformi, kao i njihovih karakteristika.

Osnovne funkcionalnosti WCMS sistema se mogu razdvojiti na nekoliko glavnih kategorija:

9

Kreiranje sadržaja – WCMS obezbeđuje okruženje za kreiranje sadržaja koje je jednostavno
za upotrebu.

Menadžment sadržaja - jednom kada se stranica kreira, ona se čuva u bazi podataka
(skladištu CMS-a). Na ovaj način se skladišti sav sadržaj, zajedno sa ostalim detaljima
(verzije, dozvole nad sadržajem, status i sl.)

Objavljivanje - kada je kreiranje sadržaja gotovo, on može biti objavljen. Sistemi za
upravljanje sadržajem poseduju jake mehanizme (engine) za objavljivanje, koji
omogudavaju da izgled i raspored strana na sajtu budu primenjeni automatski tokom

objavljivanja.

Prezentacija – Putem template-a, WCMS prikazuje sadržaj krajnjim korisnicima. Šabloni
omogudavaju da se na lak i brz način promeni izgled (prezentacija) sadržaja. Neki WCMS
sistemi mogu samostalno da izgrade navigaciju za sadržaje tako što provere strukturu
sadržaja direktno iz skladišta.

Pored navedenih mogu se izdvojiti sledede karakteristike WCMS platformi:

Web interfejs za administraciju

Sistem šablona

Modularan sistem - velika je prednost ako je CMS modularan, tj. sastoji se iz niza manjih

celina

Online uređivanje sadržaja

Online uređivanje teksta pomodu WYSIWYG (What You See Is What You Get) editora, tj.
editora realnog prikaza

Upravljanje slikama i fajlovima ostalih formata

10

Ugrađena podrška za pretragu

Upravljanje korisnicima

Podrška za višejezičnost

Sigurnost

Tehnologija CMS:

U bazi podataka skladište se svi podaci i sadržaji

Aplikaciona logika realizuje se u programskom jeziku pogodnom za Web aplikacije.

Najčešde korišdeni jezici su: PHP, Java, C#, Python, Ruby

Template sistem definiše raspored i izgled elemenata na stranici. Obično su to HTML ili
XHTML templejti, sa umetnutim dinamičkim elementima

Sistem za upravljanjem sadržajem se u organizaciju može implementirati kao centralizovan ili

decentralizovan sistem. Centralizovano stvaranje podrazumeva postavljanje specijalizovanog tima
(pisce, urednike, novinare i dr.) kako bi kreirali novi sadržaj i upravljali procesom objavljivanja.
Decentralizovan sistem podrazumeva da je sadržaj na intranetu ili korporativnom web site-u u
vlasništvu više različitih poslovnih grupa u okviru organizacije. Po definiciji centralizovani sistem se
koristi za web-sajtove, dok se decentralizovan koristi za upravljanje intranetom.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->