1

Önsöz Sivil toplum kavramı üzerine son iki yüz yıldır Batı’da oluşmuş olan ve son zamanlarda bizde de oluşmaya başlayan ve her geçen gün daha da genişleyen devasa bir literatür söz konusudur. Sivil toplum çok çeşitli açılardan ele alınıp incelenmektedir. Kavramın muğlâk (anlaşılması güç) doğası konusunda birçok düşünür hemfikirdir. Giriş Bu çalışmada, öğretmen adaylarının, Vatandaşlık Eğitimi Semineri Dersi’nde Sivil Toplum ve Sivil toplum örgütleri hakkında bilgi sahibi olması ve Sosyal bilgiler dersi içerinde Sivil Toplum kavramı kullanımı hakkında ilgilerini uyandırmak ve derslerinde mizah kullanmaya teşvik etmek amaçlanmıştır. Sivil toplum teriminin tanımı konusunda ortak bir yargı bulunmamaktadır. . Çalışma, Sivil toplum anlayışlarına farklı bir perspektiflerden bakışları, Milliyet, Cumhuriyet ve Zaman gazetelerinin (21.09.2008 tarihinden bu yana) yayınlarını takip ederek, resmi internet siteleri, Niğde Üniversitesi kütüphaneleri ve arşivlerden derlenerek hazırlanmıştır. Çalışmanın süresi 2008–2009 Öğretim Yılı Sonbahar (Güz) Dönemi ile sınırlıdır. T.C. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı dahilinde Sayın, Yrd. Doç. Dr. Salih ÖZKAN danışmanlığında hazırlanmıştır. Fikirleriyle çalışmanın anahtar verilerine ulaşmamı sağlayan; Niğde’nin ilk sivil toplum örgütünün kurucusu aynı zamanda birçok ulusal derneğin yönetim kurulu üyesi Sayın Yrd. Doç. Dr. Cengiz KAYACILAR’a; Kitaplığını esirgemeyen Sayın Yrd. Doç. Dr. İshak TORUN’a, Arşivindeki yayınları paylaşan Öğr. Gör. Mustafa ULUDOĞAN’a katkılarından dolayı teşekkür ederim. İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: Sivil Toplumun Tanımları 1.1. Sivil Toplum Üstüne 1.2. Sivil Bir Örneklem 1.3. Aydın Tanımları 2. Bölüm: Sivil Toplumla İlgili Kavramlar 2.1. Kavramlar 2.1.1. Devlet Kavramı 2.1.2.Kişi ve Kişilik Kavramı 3. Bölüm: Sivil Toplumun Tarihsel Gelişimi 3.1. Sivil Toplumun Kilometre Taşları 4. Bölüm: Sivil Toplumun Yapısı 4.1. Sivil Toplumun Temel Karakteristiği 4.1.1. Sivil Toplum 4.1.2.Sivil Toplum İçin Zorunlu Olan Önkoşullar 5. Bölüm: Sivil Toplum ve Politika 5.1. Sivil Toplumun Çoğulculuğunu Demokrasiyle Örtüştürmek 5.2.Kimin Sivil Toplumu? 5.2.1NGO'ların yıldızı neden parladı? 6. Bölüm: Türkiye ve Sivil Toplum Kavramı 6.1.Türkiye’de Sivil Toplum Anlayışının Gelişimi 6.2.Türkiye’de Sivil Toplum Alanında Faaliyet Gösteren Örgütler 7. Bölüm: Sosyal Bilgiler Dersi ve Sivil Toplum 7.1. Sosyal Bilgiler Dersi İçinde Sivil Toplum Kavramı Ve Sivil Toplum Örgütleri Kaynakça

SONUÇ

KAYNAKÇ A

BÖLÜMLER

GİRİŞ

2
EKLER Ek1: Kitap Özetleri Ek2: Broşür Metni

1. Bölüm: Sivil Toplumun Tanımları 1.1. Sivil Toplum Üstüne Sivil toplum ve sivil toplum kuruluşları kavramı şimdilerde çok kullanılıyor ama herkes için aynı anlama gelmiyor. Bizde sivil toplum kuruluşları (STK) denilene dışarıda genellikle Non Gouvernemental Organizations'ın kısaltılmışı olan (NGOs) deniyor. ABD'de bunlara Public Volontary Organizations (PVOs) deniyor. Adlandırma ne olursa olsun içerik ve misyon aynı. NGO, söz konusu kuruluşları veya hareketleri ne olmadığıyla adlandırıyor. Eskilerin "birşeyi mefhumu muhalifiyle tanımlamak" dedikleri durumdan bile farklı. Orada hiç olmazsa bir kavramın karşıt anlamlısı söz konusudur. O zaman her şeyi bu tanıma dahil etmek, ne varsa içine atmak kolaylaşıyor. NGOs'yu bizim dilimizde ifade edersek ve çeviriyi 'metne bağlı kalarak yaparsak, bu 'Hükümet Dışı Örgütler' demek ama daha geniş bir çeviri daha uygun ve bunlara 'Devlet Dışı Örgütler' demek gerekir. Her yerde NGO'lar denilene Türkiye'de Sivil Toplum Kuruluşları denmesi herhalde bir tesadüf değil. Bizde devlet dışında bir şeyi tahayyül etmek pek kolay birşey değildir. Öyleyse sivil toplum ve sivil toplum örgütleri söyleminden kim neyi anlıyor, kavram ilk defa ortaya atıldığından beri hep aynı anlama mı geliyordu? Sivil toplum veya NGO söyleminin bu kadar revaçta olmasının sebebi nedir, kavramın yerli yerinde kullanılmasının koşulu nedir, vb. gibi sorular üzerinde durmak, yapılanı ve yapılmak isteneni anlamak, velhasıl ideolojik açıklık sağlamak için gereklidir. Zira, kavramlar her zaman birileri tarafından ortaya atılıyor ve bir şeylerin aracı yapılıyor. Bu bakımdan kavramların içeriği onu kimin kullandığından bağımsız değildir. Son dönemde sivil toplum söyleminin revaçta oluşu bir tesadüf değil. Dolayısıyla sivil toplum söylemi de masum değil. 1.2. Sivil Bir Örneklem Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan Türkler adanın bölünmüşlüğüne son verip, güneyle bir arada yaşamalarını sağlayacak bir çözüm için sokaklara dökülüyor veRauf Denktaş'ın uzlaşmaz politikasına karşı çıkıyor. Türkiye'de 200 sivil toplum kuruluşu (STK) Rauf Denktaş'ı desteklemek üzere bir araya gelip mitingler yapacağını ilan ediyor! Kıbrıs'ta yaşayan nüfusun neredeyse yarıya yakını iradesini ortaya koymak için sokaklarda gösteri yapıyor, bu tam da bir "sivil toplum" tepkisidir. Eğer öyleyse 'Rauf Denktaş'la omuz omuza" mitingi yapanlar kimin tepkisini ortaya koyuyor, kimin borusunu öttürüyor, neye hizmet ediyor? Kaldı ki 200 kadar olduğu söylenen bu kuruluşlar "Rauf Denktaş'la omuz omuza" mitinginde 800 kadar gösterici toplayabilmişler... Bu, örgüt başına ortalama 4 kişi demektir... Bunlardan hangisi sivil toplum tepkisi, hangisi sivil toplum örgütü? Davos sivil toplum örgütü mü? Eğer öyleyse Tayland'daki "Yoksullar Forumu" ne? Türkiye'deki TEMA sivil toplum örgütüyse Brezilya'daki "Topraksız Köylüler Hareketi" ne? Bergama Köylüleri sivil toplum örgütüyse TÜSİAD' da sivil toplum örgütü mü? İMF ve/veya Dünya Bankası'nın sivil toplum örgütünden anladığı bizimkiyle aynı mı? 1.3. Aydın Tanımları Sivil toplum kavramın içeriği konusunda, birbirine zıt anlamda çeşitli tanımlara rastlanır. Yine de sivil toplumun anahtar nitelikleri olarak, özel yaşamdan ya da haneye dayalı etkinliklerden ziyade kamusal yaşama gönderme yapmasını, aile ve devletin yanına konması ve hukukun egemenliği çerçevesi içinde varolmasını sayabiliriz. “sivil toplum” kavramı geçtiğinde çoğu otoritenin aklına gelen çerçeve, gönüllü dernekler, kitle iletişim araçları, mesleki dernekler, sendikalar ve benzeri kuruluşlarda kamusal katılım alanıdır. Hegel’e göre, birey ya da aile ile devlet arasında yer alan sivil toplum, öznel ve ortak çıkarlar birleştiği zaman aşılacak olan geçici bir fenomendir(görüngü). Bazıların gözünde, devleti dengeleyici belirli bir karşı alanı oluşturur. Gramsci’ye göre sınıf hegemonyasının kalesi, son kertede (kayıtsız şartsız olmasa bile) devletin desteklerinden birisidir.

3
Sivil toplum kavramın daha yakın zamanlardaki kullanımları kominizmin Doğu Avrupa’da çökmesi deneyimine ve orta düzey toplumsal ilişkilerin, toplumsal kendi kendine örgütlenme alanı ve özel ev alanı ile totalleştirici devlet düzeninin, apaçık bir şekilde körelmesi ya da hiç olmamasına yönelmiştir. Sivil toplum her zaman için toplumsal hareketlerin dinamiği olarak görülmüş ve onları kapsayan nosyon(kavrayış) olmuştur. Sivil toplum ayrıca, kazanılan hak ve yükümlülüklerin birleşmiş haliyle, bunların sivil toplum düzeyinde pratiğe geçirilmesini, tartışılmasını ve yenilenmesini ve yeniden tanımlanmasını somutlayan yurttaşlık kavramının dinamik tarafı olarak görülebilir. Bu çerçevede temel bir medeni hak oluşturarak konuşma özgürlüğü, gerek meşrulaşma biçimi gerekse kapsamı ve yoğunluğu bakımından yayıncıların, gazetecilerin ve genelde okuyan kesimin kültürü ve örgütlenmesine bağlıdır. 2. Bölüm: Sivil Toplumla İlgili Kavramlar 2.1. Kavramlar 2.1.1. Devlet Kavramı Devlet Kavramı: Belirli sınırlar içinde toprağı olan, bir hükümetin yönetiminde, kanunlara göre örgütlenmiş bulunan bağımsız topluluklara devlet denir. Bir devletin oluşabilmesi için sınırları belirli bir toprak parçası (yurt vatan), birlikte yaşama düşüncesine sahip bir topluluk (halk millet) ve siyasi açıdan teşkilatlanmış bir düzen gereklidir. 2.1.2.Kişi ve Kişilik Kavramı Kişi ve Kişilik Kavramı: kişilik kavramı gerçek kişi ve tüzel kişi olmak üzere ikiye ayrılır. Gerçek Kişi: Bütün insanlar hiçbir ayrım gözetmeksizin gerçek kişi olarak kabul edilir. Türk Medeni Kanununa göre kişiliğin başlangıcı çocuğun sağlam doğduğu andır. Gerçek kişilik ölüm veya gaiplikle (bir kimsenin ölüm tehlikesi içinde kaybolması veya kendisinden uzun süre haber alınmaması sonucu yargıç kararı ile kişiliğine son verilmesi) son bulur. Tüzel Kişi: Kendisini oluşturan kişilerden farklı bir kişiliğe sahip hakları olan belli bir amaç geliştirmek üzere bir araya getirilen kişi veya mal topluluklarıdır. Tüzel kişilikler kamu hukukuna tabilerse özel hukuk tüzel kişiliği olarak adlandırılırlar. Ticari şirketler, dernekler ve vakıflar özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptirler. Vakıflar mal toplulukları şeklindeki tüzel kişiliklerdir. Tüzel kişilikler tabi oldukları hukuka göre iki bölüme ayrılırlar

4

5
3. Bölüm: Sivil Toplumun Tarihsel Gelişimi 3.1. Sivil Toplumun Kilometre Taşları Sivil toplum kavramının felsefî kökleri Antik Yunan’da Aristoteles’ın çalışmalarında görülmektedir. Kavram, Aristo tarafından siyasal toplumu belirtmek için politike koinonia olarak kullanılmaktadır. Politika koinoina polise karşılık gelmektedir. “Aristoteles eski Yunan’da oikos ile polis ayrımı olduğunu yazmaktadır. Oikos insanın duyumlarını, güdülerini itkilerini yaşadığı yerdir. Polis ise, insan aklının, insan aklının yansıması olan dilin sergilendiği mekândır. Polis mensubu yurttaşlar eşit ve hür olarak ortak sorunlar üzerine karşılıklı akıl yürütmekte, fikirlerini müzakere ederek ortak aklı, ortak fikri, ortak sözü oluşturmaya çalışmaktadırlar. İnsan polisde insan olmaktadır. İnsanlığını yaşamakta, hayata geçirtmektedir. ınsan oikosda kalsaydı ‘zoon politikon’ olarak nitelenemezdi. Polis uygarlığın evidir”. insan ancak polis yurttaşı olması hâlinde varlık ve değer kazanmaktadır. Yabancı ya da köle olarak polis sınırları içinde bulunmak siyasal toplumun yönetim mekanizmaları içinde yer alma hakkı vermemektedir. Eski Yunan’da yurttaş mertebesine erişmeyenler sivil toplum üyesi olarak kabul edilmemektedir. “Yasalarla belirlenmiş kurallar sistemi içindeki özgür ve eşit (kabul edilen) yurttaşların siyasal toplumu, ahlâkî bir kamu olarak tanımlanır. Bu kavram bir yandan özgür yurttaşların ortak kullandığı, ‘polis’in alanını (koinonia) gösterirken, aynı zamanda toplumun parçalarıyla birlikte bir bütününe de işaret etmektedir”. “Ahlâkî bir varlık (entity) olarak sivil toplumun önemi, her şeyden önce doğamız icabı toplumsal yaratıklar oluşumuzdan kaynaklanır. Nitekim bu açıdan sivil toplumun Aristoteles’in beraber yaşama formu olarak politike koinonia adı altında resmedişinden beri, onu tarif etmede ahlâkî karakteristiklerin rolü önemli olmuştur. Aristo kendi tanımladığı koinonia politike’yi dostluk etrafında formüle etmiştir. Aristo’ya göre ahlâkîlik hakikî dostluğun özünü oluşturur. O kadar ki ahlâkîlik, sadece özel hayatın değil, kamusal hatta politik hayatın da özü niteliğindedir”Modern dönemde medenîleşme, uygarlaşmayla ilintilendirilen sivil toplum kavramı örtük olarak ahlâkî töze gönderimde bulunur. Örneğin modern dönem sivil toplum teorisyenlerinden birisi olan White’a göre güçlü bir sivil toplumun demokratikleşme sürecindeki en önemli katkısı, bir kamusal ahlâk anlayışı geliştirerek siyasetçilerin ve yöneticilerin eylem ve işlemelerinden dolayı hesap verebilmeleri sürecinin önünü açmasıdır. Sivil toplum Batı modernitesinin bir ürünüdür. On beşinci yüzyıldan sonra Batı modernliğinin iç yüzeyini oluşturan siyasal ve felsefî oluşumlar (Rönesans, hümanizma, reform vb.) sivil topluma anlam veren değerlerin ortaya çıkmasında da tayin edici rol oynamıştır. Bu değerlerden en önemlisi hümanizm hareketiyle somutlaşan “bireyin” özerkliği ve özgürlüğü nosyonudur (kavrayışıdır). Orta Çağ’ın Hristiyan dogmalarını sorgusuz sualsiz kabul eden kul anlayışı yerine haklarının ve sorumluluklarının farkında olan birey anlayışı ön plâna çıkmaktadır. Bu “birey “ modern sivil toplumun oluşmasında temel bir dinamik olarak dikkat çekmektedir. Daha sonraları gerek Aydınlanma düşünürlerinin gerekse sivil toplum düşünürlerinin çalışmalarında hümanizm hareketiyle anlam kazanan b i r e y kavramına vurguda bulunulması bu bakımdan önemlidir. Birey nosyonu söz konusu düşünürlerin çalışmalarında farklı kavramsallaştırmalar içinde ele alınmıştır. Nitekim Gellner’de modüler insana , Nietzche’de ise trajik insana karşılık gelen hümaniter birey, modern liberal birey kavramının oluşmasına da fikrî düzeyde katkıda bulunmuştur. Sivil toplum olgusunu inceleyen düşünürlerin çalışmalarında yurttaş ya da vatandaş kavram ı anahtar kavram olarak ön plâna çıkmaktadır. Batı’nın yurttaş bireyi sivil toplumun temel tanımlaıcı unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim Kuçuradi sivil toplumu yurttaşı baz alarak tanımlamaktadır. Ona göre sivil toplum “yurttaşların oluşturduğu düzen ya da birimi yurttaş olan toplum türü, yurttaşlık düzenidir (...). Sivil toplum sınıfları, cemaatleri, etnik grupları birim olarak ele alan düzen değil, yurttaşı birim olarak ele alan düzendir” . Kant da sivil toplumu, yurttaşların yasamaya katıldığı toplum ya da düzen olarak tanımlamaktadır. 4. Bölüm: Sivil Toplumun Yapısı 4.1. Sivil Toplumun Temel Karakteristiği

6
Sivil toplum kavramına ilişkin literatür incelendiğinde öne sürülen yaklaşımlardan da anlaşılacağı gibi kavramın oldukça muğlak bir doğası söz konusudur. Farklı siyasal paradigmalardan kavrama yaklaşanlar olduğu gibi aynı paradigma (değerler dizisi) içinden kavramın içeriği konusunda birbirinden farklı görüş ileri sürenler de vardır. Batı siyasî düşünce tarihindeki anlam farklılıkları bir yana bırakılırsa yine de sivil toplumun anahtar nitelikleri olarak belirli değerlerin önem kazanarak ön plâna çıktığı görülmektedir. Çoğulculuk, hoşgörü, katılım, gönüllülük, özerklik, kamusal yaşam vb. normatif unsurlara farklı sivil toplum teorisyenlerinin vurguda bulunduğu söylenebilir. Sivillikle demokratiklik arasında genelde bir korelasyon(ilgileşim) kurulur. Sivil toplum demokrasinin kalbi olarak düşünülürse söz konusu olan, sivil değerlerle demokratik değerlerin örtüşmesidir. Nitekim sivillikle demokratikliği görece bir tutan düşünürlerin çabası da buradan kaynaklanmaktadır. Yani sivil toplumun demokratik meşruiyet kazanması ancak söz konusu sivil değerlerin reel yaşamda vücut bulmasıyla mümkündür. Sivil toplum örgütleri demokrasi kültürünü besleyen sivil değerlerin (saygı, tolerans, karşılıklılık vb.) inşasına katkıda bulunan temel aktörlerdir. Kamusal alanın mikro dünyaları olan sivil toplum örgütlerinde alınacak kararların kolektif hâle getirilmesi yoluyla demokratik meşruiyetin temeli de sağlanmış olur Yurttaşlar sivil toplum örgütlerine katılarak sivil sorumluluk üstlenir ve bireysel çıkarın ötesinde toplumsal çıkarı düşünme ihtiyacı hissederler. “Sağlıklı bir demokrasinin işleyebilmesi için, kamuoyu oluşmasında etkili örgütlerin toplumun bütün katmanlarını kapsaması zorunludur. Gerçekten türdeş (homojen) bir toplumda, demokrasi olmaz. Toplumun yapısındaki çoğulluğun (plurality) kamuoyunu oluşturan kuruluşların çokluğuyla temsil edilmesi gerekir. Çoğulculuk bu demektir” Sivil toplumun çoğulculuğu birlikte yaşama kültürünün oluşmasına ve yerleşmesine katkıda bulunur. Bugün sivil toplum dendiğinde akla gelen sivil toplum örgütleridir. Gönüllü dernekler, kitle iletişim araçları, meslek örgütleri, sendikalar ve benzeri kuruluşlardan oluşan kamusal alandır. Söz konusu oluşumlar barışçı bir toplumsal etkileşim ve katılımla birlikte siyasal iktidarın sınırlamasını sağlamakla fonksiyonellik kazanmaktadırlar. Nitekim bu örgütler “bir yandan sivil toplumun siyasal istencinin ifade edilmesine ve devletin eylemlerinin sivil toplum tarafından denetlenmesine hizmet ederler, öte yandan da topluma devlet karşısında bir korunma sağlarlar” Özdalga (1998) da paralel bir yaklaşım sunmaktadır. Ona göre sivil toplum ikili bir denge hareketi üzerine kuruludur: Bir yanda bireyler, merkezî devlet tarafından cemaatçi baskı grubundan korunurlar. Bu şekilde bireysel özgürlükler güvenceye alınır. Diğer yanda merkezî devlet gücü, bu kabiliyetleriyle sivil toplumu var eden bağımsız bireylerin oluşturduğu ara grupların varlığı sayesinde dizginlenir. Sivil toplum örgütleri devlet ve toplum arasında bir tampon işlev üstlenmektedir. Sivil toplum örgütleri bireylerin, grupların ve sınıfların siyasal yaşama katılımını sağlayan aracı kurumlardır. Bu yolla çeşitli toplumsal talepler kamusal alana havale edilir, politize edilir ve çözüm yolu bulunur. Dahrendorf’a göre sivil toplum, devlet toplum ilişkilerinin karşılıklı bağımlılığını ifade eden analitik bir kavramdır. Bu analitik yaklaşım devlet açısından bakıldığında devletin toplumdan ayrı olduğunu ima eder ve onun özerkliğini, derecesini ve sonuçlarını inceler. Toplum açısından bakıldığında ise kendine özgü gelişme dinamiği veya ilkesi, yerleşik karar alma ve ihtilaf çözme yöntemleri anlamında kurumlaşmış yapıları bulunan, devletten bağımsız bir toplumsal alanın var olma imkânıdır. 4.1.1. Sivil Toplum “Modern sivil topluma anlam veren ön koşul sosyal grupların, devlet müdahalesi olmaksızın kendi sivil inisiyatiflerini(önceliklerini) geliştirmiş olmalarıdır. Sosyal otonomi sağlayamayan, devlete göbek bağıyla bağlı sosyal grupların devletin resmî ideolojisinin dışına çıkması, dolayısıyla alternatif söylemler üretmesi mümkün değildir. Hemen hemen tüm sivil toplum teorisyenleri, sivil toplumu, merkezîleşen devlete alternatif olarak, bireylerin kendi yönetimlerini denetleyebilme kapasitesi olarak algılamışlardır. Bu nedenle sosyal örgütlerin sivil toplum niteliği taşımaları için mutlak surette devletten bağımsız otonom bir varlık geliştirmeleri gerekmektedir. Otonomileşmenin bulunmadığı yerde sosyal ve siyasal farklılaşma olamayacağı gibi, bireyi ve sosyal grupları devlet müdahalesinden kurtarmak da mümkün olmamaktadır”

7
.Dolayısıyla “özerklik” ya da “otonomi” sivil toplumun aslî unsurlarından biri olarak önem kazanmaktadır . Sivil toplum devletten önce gelen, onun içinde yaşayan ama onunla özdeş olmayan hatta ona karşı koyabilen bir tür insan ilişkileri yumağıdır (Zira katılımcı sivil toplum anlayışı böylesi bir ilişkinin mevcudiyetine vurguda bulunur. “Katılımcı sivil toplum anlayışı devletle toplumun ayrılığından ya da farklılığından değil içiçeliği varsayımından hareket eder. Bu iki toplum sürekli etkileşim içindedir. Önemli olan devlet toplum içiçeliğinin yapısını, demokratik doğrultuda değiştirmektir. Bu da bürokrasiyi azaltarak ya da merkezî kurumları yaşama yetkilerini kısarak değil siyaseti bizzat halka taşıyarak mümkündür” Dolayısıyla katılımcı sivil toplum anlayışı liberal yaklaşımda olduğu gibi devlet toplum ikileminden değil bu iki kutbun birbirine içkinliğinden hareketle sivil toplumu analiz etmektedir. 4.1.2.Sivil Toplum İçin Zorunlu Olan Önkoşullar Sivil toplumun oluşması için hem devletin hem de toplumun taşıması gereken bir takım temel özellikler vardır. Sivil toplumun Batıdaki şekliyle gelişebilmesi için devletin taşıması gereken iki temel özellik vardır: Birincisi hukuk devleti, ikincisi de sınırlı devlet. Hukuk devleti özelliği devletin tüm vatandaşları eşit statüde kabul etmesini, suç işlemedikçe tüm vatandaşların masum olduklarını, temel haklarının hiçbir şekilde kısıtlanamayacağını ve yöneticilerin keyfi tutumlardan sakınmalarını gerektirir. Bundan da önemlisi toplumsal yaşam alanında kültürel, siyasal ve iktisadi alanda sivil toplum örgütleri arasında gelişecek olan rekabette devletin taraf olmaması, devletin ancak bir hukuk devleti olmasıyla mümkündür. Demokratik rejimlerde devletlerin hukuk ile sınırlı, vatandaşların hizmetinde olmaktan öte bir fonksiyonu daha yoktur. Oysa hukuk devletinden çok bir “ideolojik devlet” görünümünde olan anti-demokratik rejimlerde devlet savunduğu ve taşıdığı ideolojiye yakın olan gruplara imtiyaz dağıtmakta, bu ideolojiyi benimsemeyen, ya da bu ideolojiye uzak olan grupları ise büyük ölçüde sınırlandırmaktadır. Sivil toplumun gelişimi aynen serbest piyasadaki rekabet ilkesine göre oluşmaktadır. Taraf olunca devlet sivil toplum örgütleri arasındaki dengeyi mutlak surette bozmaktadır. Bu nedenle sağlıklı, hakkaniyete dayalı bir sivil toplumun gelişmesi devletin ideolojik değil, hukuk nitelikli bir devlet olması gerekir. Bu anlamda devletin sivil toplumdaki bazı kesimleri “kollayıcı” değil, sivil toplum içindeki çatışmaları, uzlaşmazlıkları, haksızlıkları, tecavüzleri gidermek suretiyle “koruyucu” olması gerekir. İkinci olarak devletin faaliyetleri itibarıyla sınırlı olması gerekir. Devlet siyasal, kültürel, sosyal ve iktisadi faaliyetler içinde ne kadar fazla bulunursa sivil toplumun var olma alanının o oranda daraltmış olur. Gerek devlet, gerekse sivil toplum aynı toplumsal alanda faaliyet gösterdikleri için devletin asli görevleri olan adalet, savunma ve güvenlik gibi alanlarla sınırlı olması, geriye kalan hizmet alanlarına sivil toplum unsurlarını çekecek ve böylece sivil toplumun canlanmasını sağlayacaktır. Devletin özellikle iktisadi hayattan mutlak anlamda elini çekmesi dolayısıyla üzerinde söz sahibi olduğu kaynakların topluma başka bir deyişle piyasaya akmasının yolunu açmalıdır. Değişik ülkelerin deneyimleri göstermiştir ki devlet ne kadar fazla iktisadi hayatın içinde yer alırsa o oranda rant doğar ve beraberinde bu rantı paylaşmak için büyük harcamalar yapan kesimler ürer. Devletçi ekonomilerde ekonomik kaynaklar gerçekte gerektiği kadar üretime kaymaz aksine ranta ve gereksiz istihdama kayar. Bu da üretmeden, gerçekte herhangi bir ekonomik katma değer üretmeden devletin sırtından geçinen kitlelerin doğmasına yol açmaktadır. Bu çerçevede doğan sınırlı bir kitlenin kazanımının maliyeti neticede toplumun geriye kalan kesimlerine yüklenmektedir. Halbuki devlet ekonomik hayattan çekilince kaynaklar piyasaya akacak, bu da piyasa da üretim, rekabet, kalite, ucuzluk ve istihdamın yanısıra ekonomik hayatın canlanması ve ekonomik anlamda üretken unsurların ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Aynı şekilde devletin sosyal hizmetlerden çekilmesiyle bu alandaki faaliyetler sivil toplum unsurlarına kalacak, böylece hizmet yarışında olan farklı sosyal grupların veya kesimlerin gelişmesine yol açacaktır. Kısaca devlet toplumsal gruplara bırakılamayacak nitelikteki faaliyetlerle sınırlı kalmalı, geriye kalan alanları ise toplumsal kesimlere bırakmalıdır. Devletlerin

8
sosyal, siyasal ve iktisadi yaşamın yegane belirleyicisi olduğu Sosyalist Bloka mensup ülkelerin hiçbirinde sivil toplum gelişememiştir. Sivil toplum ancak faaliyetleri itibarıyla sınırlı hukuk devletlerinin bulunduğu demokratik rejimlerde gelişebilmişlerdir. Sosyalist Blok’ta yaşanan tecrübeyi kendi kültürümüzün üretmiş olduğu deyimlerde bulmaktayız. Nitekim bir Türk deyiminde “devletin ayak bastığı yerde ot bitmez” diyerek bu gerçeği çok güzel bir şekilde ifade etmiştir. Sivil toplumun gelişmesi için devletin yanı sıra toplumsal yaşamın da bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bu çerçevede sivil toplumun gelişmesi beş temel önkoşulun gerçekleşmesine bağlıdır: “toplumsal farklılaşma”, “toplumsal örgütlenme”, "gönüllü birliktelik", “toplumsal düzeyde otonomileşme” ve “baskı mekanizması oluşturma” şeklinde zikretmek mümkündür. Sivil toplumun gelişimi öncelikle toplumsal düzeydeki farklılaşma ile sağlanabilir. Toplum yaşamındaki etnik, kültürel, dinsel, ideolojik, siyasi, ekonomik, veya cinsiyet bazındaki farklılaşmalar sivil toplum gelişimi için zorunludur. Farklılaşma aynı zamanda demokrasinin olmazsa olmaz koşulunu teşkil etmektedir. Tek-tip vatandaş, din, kültür, görüş veya anlayışın baskın olduğu yerlerde başta siyasal partiler olmak üzere siyasal gruplar için bir sosyal taban oluşamaz. Farklı demokratik talepler, programlar ve alternatif görüşler söz konusu olamaz. Sosyolojik bir kural olarak ne kadar farklılaşma olursa o kadar çok karşılıklı bağımlılık ve dayanışma söz konusu olmaktadır. Bu kurala ilk dikkat çeken sosyolog Emile Durkheim olmuştur. Sosyolojik farklılaşmaya paralel olarak dinamik bir dayanışma ruhu ortaya çıkar ve böylece herkes bir diğeri için zorunlu bir unsur haline gelir. Nasıl ki öğretmenle doktor birbirlerinin varlıkları için zorunlu iseler aynı şekilde A görüşünde olan bir siyasal oluşum da aslında B görüşünde olan bir siyasal oluşum için zorunludur. Toplumsal farklılaşma “kesret içinde vahdet”in doğmasına yol açar. Bir kesimin özgürlükler ve siyasal haklar yönündeki kazanımları başka kesimlerin de kazanımı sayılır ve başka kesimlerin kazanımlarını destekler. Ancak sivil toplum için bu farklılaşma yeterli değil, ikinci koşul olan, farklılaşmış alanlarda politika üretebilecek sosyal örgütlenmelerin de olması gerekir. Hem yasal çerçevede hem de sosyolojik bazda ( temelde) farklılıkları manipüle edecek tarzda örgütlülük sivil toplumun varlığı açısından kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bir bakıma sivil toplum örgütlü olan toplumdur. Sivil toplum unsurlarının herhangi bir sınırlamaya maruz kalmaksızın dernek, sendika, vakıf veya siyasal partiler bazında örgütlenerek seslerini duyurabilmeleri gerekir. Sosyal veya siyasal örgütlülüğe dönüşmeyen bir farklılaşmanın sivil toplum ve demokrasi açısından önemi yoktur. Demokrasinin esası sosyal örgütlenmelere dayanır. Ancak örgütlenmenin meşru bir zeminde yapılması gerekir. Bir bakıma siyasal meşruiyet alanı ne kadar geniş olursa toplumsal örgütlerin o oranda yumuşak bir politika zemininde mücadele etme şansı doğar. Örgütlenme varolan düşünsel veya kültürel birikimlerin kaçınılmaz bir sonucudur. Meşruiyet zeminin sınırlı ve dar olduğu toplumlarda siyasal örgütlenme yeraltına kayar ve illegal bir mücadele platformunun gelişmesine yol açar. Aristokratik geleneğe sahip olmayan Amerika gibi ülkelerde demokrasinin motorunu örgütlü sosyal gruplar oluşturmaktadır. Çünkü bu gruplar bireyleri sosyalleştirme, politize etme, siyasal bilinç yükseltme, siyasal kültürü yaygınlaştırma ve devlet üzerinde bir kontrol mekanizması oluşturma gibi işlevlere sahiptirler. Bununla birlikte sosyal örgütler bireylere bir aidiyet duygusu kazandırarak onu yalnızlıktan kurtarır böylece toplumsal sıkıntılarını bertaraf etme noktasına kendisine bir dayanak oluşturur. Sivil toplumun gelişmesi için örgütlülüğün “gönüllü birliktelik” ilkesi etrafında gerçekleşmesi gerekir. Bireyin kendi rızasıyla kendisi için meşru bir hak olarak gördüğü her tür örgütlülük bu bağlamda bir sivil toplum oluşumudur. Bireyin doğuştan zorunlu olarak üye olduğu ve bu konuda iradi bir tasarrufunun bulunmadığı aşiret gibi örgütler şekil şartı itibarıyla bir sivil toplum örgütü gibi görülüyor olmasına rağmen, gönüllü birlikteliğe dayalı olmayan bir beraberlik olduğu için sivil toplum unsuru olarak kabul edilemez. Ancak herhangi bir mesleki kuruluşa üye olunduğu gibi başta tarikatlar olmak üzere herhangi bir dini cemaate bağlılık rızaya dayalı bir bağlılıkla sağlandığı için dini cemaatler sivil toplumcu yönde bir örgütlenme olarak düşünülebilir. Dolayısıyla sosyolojik örgütleri salt örgüt oldukları için sivil toplum unsuru olarak kabul edemeyiz, aynı zamanda sivil toplumun bir önkoşulu olan gönüllü birliktelik yani bu tür gruplara zorlama olmaksızın girip çıkmanın serbest olması gerekir. Gönüllü birliktelik bireysel inisiyatifin devam etmesini, bireyin grup kimliği içinde kaybolup gitmesini engelleyici bir rol oynamaktadır.

9
Rızaya dayalı olmayan bir birliktelik bireyin iradi seçimini engelleyici olacağı için sivil toplum unsuru oluşturmaktan uzaktır. Bu bakımdan başta devlet olmak üzere herhangi bir otorite bireyi belli başlı örgütlere dahil olmaya zorlayamazlar. Örgütlerin niteliği değil bireyin rızasına göre oluşup oluşmadığı önemlidir. Grupların sivil toplum unsuru olarak nitelendirilmesinde en önemli kriter katılım şeklidir. Bireysel iradeye dayalı bir katılıma sahip tüm örgütlü topluluklar birer sivil toplum unsurudur. Bu toplulukların, geleneksel, moderne, dinsel, kültürel, etnik, ekonomik veya cinsiyet temelli olması önemli değildir. Sivil toplumun gelişmesi için gerekli diğer bir önkoşul ise sosyal grupların, devletin yönlendirmesine maruz kalmaksızın kendi politikalarını rahatça belirleyebilme inisiyatifine sahip olmaları başka bir deyişle sosyal grupların otonomileşmesine bağlıdır. Bunun da ancak demokratik bir toplumda mümkün olabileceğini söylemek mümkündür. Sosyal otonomi sağlayamayan, devlete göbek bağıyla bağlı olan grupların devletin resmi ideolojisinin dışına çıkması, dolayısıyla alternatif söylemler üretmesi söz konusu olamaz. Bu nedenle sosyal örgütlerin sivil toplum niteliği taşımaları için mutlak surette devletten bağımsız, otonom bir varlık geliştirmeleri gerekir. Devletten ayrışamayan bir düşünce biçiminin sivil sayılması için onun sivil hayatın içinde olması yeterli değildir. Onun gerçekte “resmi” değil “sivil” olması gerekir. Otonomileşmenin bulunmadığı yerde sosyal ve siyasal farklılaşma olamayacağı gibi bireyi ve sosyal grupları devlet müdahalesinden kurtarmak da mümkün olamaz. Bu anlamda otonomileşme sadece devletten ayrışmayı değil aynı zamanda devlet müdahalesinden emin olmayı da gerektirir. Zira devlet müdahalesine açık sosyal oluşumların özgün birer kimlik ve varlık geliştirmeleri mümkün değildir. Sivil toplumun gelişmesinin son bir şartı da sivil toplum örgütlerinin baskı grubu niteliği göstererek demokratik yoldan bir baskı mekanizmasına yönelmesidir. Ancak bu baskının hukuk ve siyaset kuralları çerçevesinde şiddetten uzak bir şekilde seyretmesi gerekir. Zira sivil toplum örgütlerinin baskı mekanizmaları lobicilik, dirsek teması, sokak gösterileri, protesto, miting, grev gibi siyasi faaliyetlerden oluşur. Sivil toplum örgütlerinin baskı mekanizması yoluyla üyelerinin çıkarını, haklarını ve özgürlüklerini koruması bu örgütlerin temel amacı olmalıdır. Sivil toplum örgütleri bu bağlamda devletin yanı sıra serbest piyasa koşulunun gereklerini ihlal ederek, başka bir deyişle tüketici haklarını ihlal ederek tekel oluşturmaya yönelen firmalara karşı da bir baskı unsuru haline gelmeleri gerekir. Bunun sağlanması ise ancak hukuksal normlara göre işleyen, herkese aynı mesafede bulunan bir hukuk devleti ile mümkündür. Kısaca, bir yandan devlete, bir yandan tekelleşme, rant kollama, kartelleşme ve tröstleşmeye yönelen ekonomik firmalara veya kamusal yaşamda dominasyon sağlayarak alternatif yaşam tarzlarını kısıtlamaya yönelen ideolojik tutumlara karşı bir direnç içinde bulunmak ve bunu hukuken herhangi bir engelle karşılaşmaksızın yapmak sivil toplum oluşumu için zorunlu bir koşuldur. Sivil toplum örgütlerinin birer baskı grubu olarak gelişmesi için bu grupların siyasetle meşru bir zeminde uğraşmalarının sağlanması gerekir. Başka bir deyişle siyasal yapının örgütlü toplumun denetimine ve etkisine açık olması gerekir. Bu husus sivil toplumu yakından ilgilendiriyor olmakla birlikte esasen daha çok siyasal sistemin katılıma açık nitelik taşıyıp taşımadığıyla, başka bir deyişle demokratik bir niteliğe sahip olup olmadığıyla yakından ilgilidir. 5. Bölüm: Sivil Toplum ve Politika 5.1. Sivil Toplumun Çoğulculuğunu Demokrasiyle Örtüştürmek Devletten bağımsız bir toplumsal alan ya da devletle aile arasında ara bir birliktelik alanı olarak sivil toplumun ayırıcı özelliklerinden birisi hiç kuşkusuz çoğulculuktur. “Çoğulculuk bir kültür sahasına ya da geniş bir kanaatler, düşünceler, tavırlar alanının serbestçe bir arada bulunmasına olanak tanır”. Sivil toplum fikrinin ilk bakışta farklı kurumlar alanının varlığını ve beraberinde çoğulculuğu çağrıştırdığı söylenebilir. Hatta çoğulculuk sivil toplumun doğasını oluşturur. “Sivil toplumun merkezî bir öğesi olan çoğulculuk, belli toplumların çeşitli sınıf, ırk, düşünce, ideoloji ve dinlere göre ayrılmasının kabulü ve meşrulaştırılmasını da güvencelemektedir”. Ergüden (2001) de paralel bir yaklaşımla sivil toplumu, toplumsal ilişkilerin (kastlar, sınıflar, etnik bağlar, akrabalık vs.) işleyiş alanı, yani ekonomik, toplumsal, kültürel ya da politik bakımdan aynı

10
ağırlığa sahip olmayan, dolayısıyla nesnel ya da öznel örgütlenme kapasiteleri kaçınılmaz olarak farklı olan, bu nedenle karşılıklı ilişkileri uyumlu olabileceği gibi çatışmalı da olabilen toplumsal gruplar arasındaki etkileşim alanı olarak tanımlamaktadır. “Farklı görüşlerin, farklı ihtiyaçların, çıkarların örgütlenebilmesi ve kendilerine bir alan yaratması sivil toplumun felsefî özünü oluşturmaktadır. Bu bağlamda, sivil toplum içindeki topluluklar için; çoğulculuk, onların, birbirine karşı özerkliklerini ifade eder”. “Sivil toplumun bu çoğulculuğu ya da heterojenitesi bir yanda tek boyutlu bir toplum tasarımını dışlarken öte yandan demokratik bir toplum projesinin inşasına da katkıda bulunacaktır. Çoğulculuk, sivil toplumun genişlemesine ve özgürlüğün yeni dünyasına kapıları açar”. Dolayısıyla güçlü, çoğulcu bir sivil toplum, demokratik bir toplumun oluşmasına zemin hazırlar. Diamond’a göre sivil toplumun bu çoğulcu doğası, onu, siyasal mekânı tekelleştirmeye çalışan dinsel, etnik, devrimci ya da otoriter (militer) örgütlenmelerle bağdaşmaz hâle getirir. Sivil toplum içindeki grupların, birbiriyle uzlaşma ve görüşmeyi öğrenebilmeleri, çoğulculuğun (pluralizmin) kabulüyle mümkündür. Sivil toplum içindeki örgütler, ne kadar çok ve çeşitli iseler, merkezî bir güç tarafından yutulma olasılıkları, o derece azalır. Sivil toplumun demokrasiye katkısı sadece sivil toplum alanında çok ve çeşitli sivil oluşumların varlığıyla değil, söz konusu oluşumların bir araya gelerek birbirleriyle kuracağı demokratik ilişkinin tesisiyle mümkün görünmektedir. Benhabib’in ifadesiyle çoğulculuk, sivil toplumun kalbi olarak düşünüldüğünde gerekli olan şey, değişen bir dünyaya sabit standartları katılıkla uygulamaya yönelik temel buyruklar ya da zihinsel feraset değil, ortak zemini keşfetmek veya yaratmak için gerekli siyasal esnekliği sergileyebilmektir. Zira sivil toplum öğelerinin demokratik projeye katkıları bu noktada anlam kazanmaktadır. Sarıbay da sivil toplumu bu perspektiften değerlendirmektedir. Ona göre “bireylerin/grupların, mensubu oldukları sivil toplumu, sadece kendi amaçları için araç olarak görmemeleri gerekmektedir. Sivil toplumun amacı olsa olsa, kendilerine efendi aramayan ve efendi olmak istemeyen, yani sivil toplumu bir tahakküm ilişkisi alanı hâline getirmekten kaçınan bireylerin/grupların çoğalmasını sağlamak olabilir. Bunu yaparken de sivil toplumun üzerinde yükseleceği zemin, Oaskeshott’un tanımladığı anlamda bir lexica zeminidir: Bütünlük içinde farklılığı güvence altına alan, fakat hiçbir farklılığın ayrıcalıklı (imtiyazlı) mertebesine yükselmesine set çeken ve bunu politik ethos hâline getirmiş bir kurallı ilişkiler zeminidir”. Böylesi bir zemin, farklılıkların birlikte yaşamasını da güvence altına alır. Walzer (1995), bu düşünceden hareketle belli başlı toplumsal kimliklerle dünyaya geldiğimizi ve sivil toplum kavramı çerçevesinde bu kimlikleri aktif bir siyasal katılımla korumamız gerektiğini vurgulamaktadır. Sivil toplum nosyonu farklı görüşlerin, farklı ihtiyaçların, çelişen çıkarların örgütlenebildiği bir alana işaret ediyorsa, söz konusu alan her ne kadar çoğulculuğa karşılık geliyorsa da demokratikleşmeye tam anlamıyla karşılık gelmeyebilir. Sivil toplum unsurları zamanın farklı evrelerinde demokratik projeyi destekleyebildikleri gibi ona tehlike de oluşturabilirler. Bu yaklaşımın en belirgin örneğini Adam Ferguson’da görmekteyiz. Yazar despotizme giden yolun sivil toplumdan geçtiği kanısındadır. Nitekim modern dönem sivil toplum yaklaşımlarında sivil topluma olumlu olduğu kadar olumsuz atıflarda yapılmaktadır. “Devletten nispeten ırak diye hürriyet atfedilen sivil toplum sahasında da yerleşik güçler var ve onların tasallutu da devletinki kadar yıpratıcı ve baskıcı olabilir”. Sivil toplum nosyonu rölatif (izafî) bir öze sahiptir. Zira onun zamana ve mekâna göre değişen bir doğası vardır. Keane’a göre “modern sivil toplumlar, kapitalist ekonomileri ve haneleri, toplumsal hareketleri ve serbest kamusal alanları (kiliseleri, meslek örgütlerini ve bağımsız iletişim araçları ile kültürel kurumları); siyasal partileri,seçmen birliklerini ve sivil toplum ayrımının diğer bekçiler’ini içine aldıkları gibi okullar, hastaneler, tımarhaneler, hastaneler ve hapishaneler gibi ‘disiplin’ kurumlarını da içermektedirler. Modern zamanlar içinde şu ana kadar, devlet tarafından güvence altına alınmış bir hukukî eşitlik (değişik gönüllü kuruluşlara erişebilmek anlamında) çoğulluk ve toplumsal çıkarlar ile siyasal normların tartışılıp sınanabildiği, kısıtlanmamış kamusal alanlar çerçevesinde sivil toplumu her yurttaşın özgürlüğü, bireyselliği ve sosyal adaleti elde edebildiği eksiksiz bir alan olarak düşünmek mümkün değildir”. Dolayısıyla “sivil toplum, her derde deva olmadığı gibi, katıksız özgürlüğün ideal alanı da değildir, onun mikro dünyalarında çok sayıda

11
çatışma ve güç odakları ve dolayısıyla sömürü, baskı ve dışlama noktaları da vardır. Günlük yaşamımızın pek çok yönü bu güç biçimleri içinde ve onların kesişim hattında yakalanmıştır”. Bu itibarla sivil toplum kimilerinin hayal ettiği gibi kendiliğinden bir düzen ya da denge durumu doğurmaz. Ya da sivil toplumun kendi başına bırakıldığı takdirde kendiliğinden dayanışıma mekanizmalarını bir şekilde yaratacağı düşünülemez. “Sivil toplum örgütleri de çelişkili ve değişken bir doğaya sahiptirler. Zamanın farklı noktalarında demokratik projeye katkıda bulunabilirler, ilgisiz kalabilirler, düşman olabilirler”. Giddens da bu düşünceyi destekler bir yaklaşım içindedir. Ona göre “küresel sahnede yeni yeni belirmeye başlayan ‘hak arama örgütleri’ ve ‘hükûmet dışı yapılanmalar’, kendi başlarına herhangi bir idare mekanizması yaratamazlar; çünkü hükümetin varlık nedeni, bizzat bu grupların ileri sürdüğü farklı iddialar arasında bir mutabakata varmaktır”. Yukarıdaki yaklaşımlardan hareketle devlet-sivil toplum şeklinde yapılan kategorik ayrımda devletin “kötü”ye sivil toplumun ise “iyi”ye karşılık geldiği şeklindeki kaba ayrımın de eleştirisi söz konusudur. Buradan hareketle eleştirel sivil toplum yaklaşımı liberallerin çoğulcu ve devlet dışı alan olarak sivil toplumu olumlamasını yanıltıcı hatta sorunlu olarak bulmaktadır. Çünkü bu yaklaşıma göre sivil toplumun doğrudan olumlanması toplumdaki güç ve tahakküm ilişkilerinin maskelenmesi anlamına gelmektedir. Nitekim Foucault, sivil toplumun bu nedenle pek masum olmadığını vurgular. Yazar, sivil toplumu, temelde merkezîleşmiş politik iktidarın doğal bir alanı olarak görür. Zira söz konusu alanı, hapishaneler, okullar,hastaneler diğer ve disipline edici kurumlar oluşturmaktadır. Bu kurumlar bizatihi iktidar ilişkilerinin üretildiği “mekânlardır “. Sivil unsurların çoğulluğu demokrasinin var olması için bir ön şartsa da varlığının kanıtı anlamına gelmemektedir. “Bu nedenle bugün de yapıldığı gibi sivil toplumu demokratik hak ve özgürlüklere indirgememek gerekir. Sivil toplum devletle olduğu kadar toplumsal aktörler arasındaki ilişkilerin niteliğiyle de belirlenir. Sivil toplum için devletten özerk bir alanın varlığı gerekmektedir. Bu da demokratik hak ve özgürlüklere işaret eder. Ancak sivil toplumun oluşması devletten ayrışmasına bağlı olduğu kadar, sosyal aktörler arası yatay ilişkilerin de oluşmasına bağlıdır. Sosyal çelişkilerle, uzlaşma ilkesini bir arada barındıramayan toplumsal hareketlerin sivil toplumu oluşturması zordur”. “Devlet sivil toplum arasındaki demokratik ilişki, mantıksal olarak ancak hiçbir toplumsal kesimin hâkim iktidar olmamasıyla; dolayısıyla hiçbir hâkim ideolojinin (veya tek hakikatin) rehberliğine ihtiyaç duyulmamasıyla mümkün olabilir”.Dolayısıyla farklı istemlere ve gündemlere sahip sivil toplum örgütlerinin kamusal sahada birbirleri üzerinde hegemonya kurmamaları, ancak hâkim ideolojisiz bir toplumsallığın varlığıyla olanaklıdır. Böylesi bir yapılanmanın varlığı bir yanda sivil toplumun çoğulcuğunu güvence altına alır, diğer yandan da demokrasinin yerleşmesine ve pekişmesine katkıda bulunur. Sivil toplumun çoğulculuğunu güvenceleyen ilke “yasallık”tır. “Yasallık, bir bakıma, sivil toplum içindeki toplulukların tâbi olacakları ortak çerçeveyi sağlar. Bu çerçeve, yasal düzen ya da kolektif kurallardan oluşur”. “Yasal çerçevenin işlevi, sivil toplum yapılarının hak ve yükümlülüklerini belirlemesidir. Dolayısıyla, yasal çerçeve, sivil toplum içinde yer alan farklı kimliklerin, grupların, çıkarların korunmasının demokratik zeminini oluşturur. Böylece sivil toplum kurumlarına üye bireyler, normatif bir uyumu gerçekleştirip belirli moral değerleri paylaşabilirler. Sami Zubaida’nın ifadesiyle “yasaya ya da yasal çerçeveye dayanmayan bir sivil toplum, çok kırılgan olacak ve kişilerin ya da grupların ‘niyetlerinin’ elinde piyasa anarşisine ya da ideolojilerin anarşisine doğru eğilim gösterecektir.” Sivil toplumun piyasa ya da ideolojilerin anarşisine dönüşmemesi için birtakım kurumlara ihtiyaç vardır. Bu kurumlardan en önemlisi bağımsız yargıdır. “Toplumsal yaşam çok çeşitli katmanlardan oluşmakta ve bu katmalar arasındaki uzlaşmazlıkları, çatışmaları, bunlar arasındaki farklı görüşleri gerçekleştirmek için bağımsız yargıya ihtiyaç duyulmaktadır” . Kısaca sivil toplumun tanımlayıcı öğesi ve çimentosu olarak çoğulculuk, ancak yasal çerçeve ile teminat altına alınabilir. Yasal düzenin korunması, bireyin özerkliğini ve özgürlüğünü korumak için de gereklidir. Bu nedenle sivil toplum hem devlet iktidarını sınırlar hem de devlet iktidarı hukuk kurallarına dayalı olduğu müddetçe onun için meşruiyet zemini sağlar. 5.2.Kimin Sivil Toplumu?

12

Bilindiği gibi kavramlar, sözcükler ve söylemler ekseri masum değillerdir. Arkasında kimin olduğuna göre içerikleri ve işlevleri değişebiliyor. Sivil toplum kavramını ilk ortaya atanlar da ondan aynı şeyi anlamıyorlardı. Rönesans çağında kavram 'doğal toplumun' karşıtı olan 'örgütlü, rasyonel toplum' anlamında kullanılıyordu ve rasyonel ve örgütlü oluşunun onu 'sivil toplum' yaptığı ileri sürülüyordu. Bu nitelikten ötürü de doğal toplumdan üstün sayılıyordu: Devlet tarafından dizayn edilmiş bir sosyal düzen anlamında... İngiliz filozofu John Locke, devleti de sivil topluma dahil ediyordu. Ama Machiavel devletin özerkliğini esas alıyordu. Thomas Hobbes, sivil toplumdan doğa yasaları tarafından düzenlenmiş toplumun karşıtı olan, devlete ve hükümete sahip bir toplumsal düzeni kastediyordu. Daha sonraları pazar (piyasa) ve devlet de sivil toplum tanımına dahil edildi. Adam Smith, pazarı ve devleti kapsayan bir sivil toplumdan söz etmişti. Jean Jacques Rousseau 'genel iradeyi' gündeme getirerek üçlü bir ayrım yapıyordu: Doğa, sivil toplum ve politik toplum. Politik toplumun ilk ikisinin zaaflarını giderici bir işlev gördüğünü ileri sürüyordu. Daha sonra Marx sorunu üretim ilişkileri olarak ele aldı. Antonio Gramsci de sivil toplumu konsensüs sağlayan bir hegemonya aracı olarak görüyordu. Bu anlamda sivil toplum hükümdarla tacir veya devletle pazar (piyasa) arasında kalanı ifade etmek için kullanılıyor. Soruna açıklık getirmek, kavram kargaşasını aşmak için üç farklı sivil toplum anlayışından söz edilebilir. Birincisi, burjuva dünya görüşüdür ki, burada asıl olan bireyin gelişmesini sağlayan özgürlük alanıdır. Sorun esas itibarıyla bireyin girişim özgürlüğüyle ilgilidir. Girişimcinin girişim özgürlüğünün gerçekleştiği koşullarda 'her şeyin' yoluna gireceği varsayılır. O zaman işletme sivil toplumun temel eksenini oluşturuyor demektir. Onu çevreleyen, ona eklemlenen ve işlevleri ideolojik olan bir dizi kurum ( okullar, kilisecami, medya, kamu hizmetleri yapan kurumlar ve tabii gönüllü kurumlar). Gönüllü kurumların işlevi sistemin zaaflarını gidermek, ayıbını örtmek, değilse mistifikasyon yaratmaktır. Elbette böylesi bir dünya görüşü ve toplum anlayışı söz konusuyken, devletin esas işlevinin özel mülkiyeti korumak ve "girişim özgürlüğünü" güvence altına almakla sınırlı olması doğaldır. Son dönemde "devletin aslî fonksiyonları" denilen işte budur. Devlet olabildiğince az şeye burnunu sokmalı ki, işler yolunda gitsin... Nitekim IMF'nin eski başkanı Michel Camdessus " üç elden" söz ederken kastettiği budur: Pazarın görünmez eli, oyunun kurallarını düzenleyip dayatan devletin eli ve eleğin altında kalanlara yardım eden hayır kurumlarının şefkatli eli... Bilindiği gibi, burjuva anlayışında 'pazar' sosyal üretim ilişkisi olarak değil de, doğal bir şey sayılır. İnsan iradesi dışında bir varlığa ve doğallığa sahibolduğu varsayılır. Eğer öyleyse, pazara müdahale etmek mutlaka kötüdür. Yazık ki, şimdilerde ( ve şimdilik) pazarla ilgili tevatüre inanan insan sayısı oldukça fazla... Pazar denilen son tahlilde mal ve hizmetlerin üretildiği yer değil mi? Ve pazar denilen aynı zamanda çıkarları uzlaşmaz sınıfların mücadele alanı değil mi? Hem artı değerden daha çok pay almak isteyen kapitalistlerin birbirleriyle hem de kapitalistlerin artı değer üreten işçi sınıfıyla mücadele alanı değil mi? Pazarın temel referans ve girişimci kapitalistin temel aktör, dünyanın da kapitalistlerin hareket alanı sayıldığı koşullarda pazar (piyasa) siyasetin yerini alınca, büyümenin kalkınmanın ve tabii "tüketicinin" de yurttaşın yerine geçmesi, siyasi mücadelenin de 'mikro sorunlara' (etnik, kültürel, dinî...vb) kayması anlaşılır bir şeydir. Böylesi koşullarda sivil toplum olması gereken kuruluş, örgüt ve kurumların bizzat kendilerinin de apolitize olması, dolayısıyla siyasetin "aşınması" kaçınılmazdır. Bir başka 'sivil toplum örgütü' anlayışı naif-iyilikçi sivil toplum anlayışıdır. Bu tür anlayışta sistemin olumsuz sonuçlarıyla mücadele edilir ama olumsuzlukları yaratan, kötülüklerin kaynağı olan asıl nedenler tartışma konusu yapılmaz. Mesela hayır kurumları bu tür naif-iyilkçi sivil toplum kuruluşlarının tipik örneğini oluşturur. Şimdilerde bu tür kurumlara büyük iş düşüyor zira, neoliberal politikalar sonucu her geçen gün işsizlerin, yoksulların, açların, yaşamak için asgari gelirden yoksun olanların, başını sokacak bir evi olmayanların, içecek temiz sudan mahrum olanların, ilaç alacak-tedavi olacak olanaklardan yoksun olanların, eğitim olanaklarının dışında kalanların, doğal afetler karşısında korumasız ve çaresiz olanların, vb. sayısı hızla artıyor. Bunların sayısı hızla artarken, bu amaçla faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin ( NGO'ların) de mantar gibi büyümesi doğaldır. Asıl sorunun tartışma konusu yapılmadığı koşullarda, bu amaçla faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve hareketlerin sistem tarafından kolaylıkla ehlileştirilmesi ve bir manipülasyon aracına dönüştürülmesi işten bile değildir. Kapitalizmi, neoliberal politikaları ve bu politikaların ortaya çıkardığı yıkımı tartışmadan, geçerli paradigmaya dokunmadan sistemin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlarla mücadele etmek,

13
nihai bir çözümü temsil edemez ama toplumu apolitize etmek gibi bir olumsuzluğa kolaylıkla neden olabilir. Sokak çocuklarının sorunlarıyla ilgilenen bir sivil toplum girişimi belki bir kaç çocuğu sefaletten kurtarabilir ama her gün daha fazla çocuğun sokağa düşmesini engelleyemez. Kapitalist sermaye birikiminin mantığını tartışmayan bir çevreci sivil toplum örgütü, kısmi iyileşmeler sağlayabilirse de bunlar devede kulak olmanın ötesine geçemez, gezegen riskinin insanlığın ve uygarlığın geleceğini tehdit etmesinin önünü alamaz. Aynı şekilde dünya ölçeğinde ve her bir ülke düzeyinde sürekli eşitsizlik üreten ve bunu derinleştiren kapitalist-emperyalist sistemi tartışmayı reddeden bir insan hakları örgütü, sınırlı insan hakları ihlallerini önleyebilir ve bu konuda bir duyarlılık yaratabilirse de sorunun çözümü için yeterli olamaz. Eşitlikçi-demokratik kaygılarla örtüşmeyen, sorunların temeline inmeye yanaşmayan bir insan hakları mücadelesi, nihai tahlilde kadük kalmaya mahkumdur. Zira, ekonomiden bağımsız bir siyaset olmadığı gibi, sömürü ilişkilerini yok sayan bir sivil haklar mücadelesinin de başarı şansı yoktur. Başarı şansı yoktur ama sisteme kısmî bir "meşruiyet" kazandırma şansı yüksektir... Baskıcı rejimlerle ulusal ve evrensel ölçekte zenginliğin paylaşılması arasındaki ilişkiyi dışlayarak baskıcı rejimlerin aşırılıklarıyla mücadeledeyken kalıcı başarılar sağlamak mümkün değildir. Bu da "öyleyse neden az sayıdaki ülkede insan hakları ihlalleri görece daha az, buna karşılık çok sayıda ülkede daha çok" sorusunu sormayı gerektirir. Bir ülkede gelir dağılımı sürekli bozulur, uçurum derinleşirken, geniş kitleler yoksullaşıp sistem dışına atılırken, rejimin bu insanların haklı tepkisini ve taleplerini şiddetle kanla bastırmasına şaşmak niye? Üçüncü sivil toplum anlayışı soruna "aşağıdan" dolayısıyla sınıfsal bir perspektiften yaklaşan anlayıştır. Sivil toplumu bir sosyal üretim ilişkileri bütünlüğü içine yerleştiren anlayıştır. Toplumsal olumsuzluklar ve kötülükler nereden ve nasıl kaynaklanıyor, eşitsizlik üreten ve onu sürdüren egemenlik ilişkileri nedir? Devlet ve kurumları son tahlilde kimin tarihsel çıkarlarını nasıl gerçekleştiriyor? Toplum, eşitsizlik ve sömürü temeli üzerinde oturmaya devem ederken, sistemin özüne dokunmadan, kurumları dönüştürmeden, alternatif ilişkileri yaratmadan 'kalpleri değiştirmek' mümkün müdür? Elbette bu üçüncü sivil toplum anlayışı sonuçlarla da ilgilidir ama nedenleri de her aşamada tartışmanın odağında tutarak. Şimdilerde sivil toplumdan, sivil toplum örgütlerinden, 'yeni sosyal hareketlerden' çok sözediliyor. Aslında sosyal hareketler öyle sanıldığı gibi yeni ve orijinal değildir. İnsanlık tarihinin son beşyüz yılı köle isyanlarının, köylü isyanlarının, sömürgeciliğe ve emperyalist saldırıya karşı yürütülen mücadelelerin, varlığını ve kültürünü korumak için savaşan 'yerli halkların' ama hepsinden önemlisi bir ücretli kölelik rejimi olan kapitalizmi aşmak üzere işçi sınıfının verdiği şanlı mücadelelerin, sosyalist devrim mücadelelerinin, ücret eşitsizliğine ve patriyarkal ilişkilere karşı mücadele eden kadın hareketinin (feminizm), son dönemde yeniden canlanma istidadı gösteren barış hareketinin, vb. tarihidir. Bu aşamada sivil toplum ve sivil toplum örgütleri, NGOs söyleminin neden revaçta olduğu üzerinde durabiliriz. 5.2.1NGO'ların yıldızı neden parladı? Bir yerde saldırı varsa, savunma ve karşı saldırı da olmak durumundadır. Kapitalizmin savaş sonrasının uzun genişleme dönemi sona erip yeniden 'yapısal krize' girmesiyle sermaye saldırıya geçti. Neoliberal ideoloji hakim paradigma durumuna geldi ve yaklaşık yüzelli yıllık dönemde emekçi sınıflar lehine kazanılmış ne varsa savaş açıldı. Bu amaçla deregülasyon denilen uygulamalarla sadece sermayenin dar sınıfsal çıkarlarını gözeten bir kurumsal yapı ve işleyiş dayatıldı. Devletin küçültülmesi olarak sunulan aslında sermayenin büyütülmesi demeye geliyordu. Ama söylem ortalama insanı kandırma işlevi görüyor: Hantal ve kaynak israf eden bir devletin ihtiyaca uygun, kendine yaraşır duruma getirilmesi söylemi... Bu, emekçi sınıflar lehine kazınılmış mevzilerin düşürülmesini amaçlayan bir saldırıydı ama sunuluş biçimi elbette bilimsel-rafine olacaktı. Oysa, emekçi çoğunluk lehine düzenlemelerin geçerli olduğu dönemde bile açlık yoksulluk, sefalet ve dışlanma artıyordu. Nitekim, daha 1972'de Dünya Bankası yoksullukla mücadeleyi öncelikli bir amaç sayıyordu. Bu da bizim için şaşırtıcı değildir. Zira kapitalist sermaye birikimi aynı anda hem yoksulluk hem de zenginlik yaratmak durumundadır. Bu vesileyle bir hatırlatma yapmak uygundur. Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Örgütü, (UNDEP), vb. bir taraftan son dönemde kalkınma kriterleri bakımından durumun iyiye gittiğini ilan ediyorlar diğer taraftan da açlık ve yoksullukla mücadeleyi öncelikli amaçları arasında sayıyorlar...

14
Kapitalizmin geçerli olduğu durumda aritmetik ortalamaların bir kıymet-i harbiyesi olması mümkün değildir. Zira, sermayenin hareketi işçi sınıfının baskısıyla düzenlenip-frenlenmediği durumlarda, 1980 sonrasında olduğu gibi deregülasyon söz konusuyken, zenginlik arttıkça yoksulluğun da artması kaçınılmazdır. Nitekim, neoliberal paradigmanın vâzettiği politikaların katıksız uygulandığı son yirmi-yirmibeş yılda durum budur. Yeni dönemin sivil toplum hareketleri bir dizi özellik arzediyor. Birincisi daha önce mevcut olmayan hareketler veya NGO'lar var. Çevreci-ekolojist örgütler bunların başında geliyor. Kapitalist yağmanın neden olduğu ekolojik tahribat giderek gezegen riskini büyütüyor, yaşamı ve uygarlığı tehdit ediyor. O kadar ki, duruma vakitlice müdahale edilmezse geri dönüşü olmayan bir eşiğin aşılması kaçınılmaz görünüyor. İkinci yenilik neoliberal politikaların uygulanması, emperyalist sömürünün derinleşmesiyle çaresizleşip marjinalleşen insan sayısının artması ve bu saldırı karşısında insanların 'başlarının çaresine bakma' arayışları ve üçüncü bir neden de modernleşme-kalkınma paradigmasının aşınmasıyla, insanların sorunlarını çözmede yeniyi üretmekten ziyade eskiye sığınma eğiliminin artmasıdır ( kültüralist hareketler, etnik kimlik arayışları, dinî köktencilik, milliyetçi köktencilik, faşist-popülizm, vb.) İnsanlar ütopyasızlaşmanın sonucu olarak artık büyük sorunlarla ilgilenmek yerine mikro sorunlara yöneliyorlar. Fakat bir önemli neden daha var: Neoliberal tahribatın tartışılmasını engellemek, pazar ekonomisinin her derde deva olduğu bilincini yerleştirmek, sisteme yönelik eleştiriyi ve hareketleri etkisizleştirmek, alternatif yokluğuna insanları 'ikna etmek' için NGO'lar araçlaştırılıyor. Bunları toplumu depolitize etmenin, apolitize etmenin aracı durumuna getirerek neoliberal saldırıya kitle muhalefetini etkisizleştirmek, özelleştirmelere itirazın önünü kesmek isteniyor. Bu amaçla da söz konusu örgütleri destekliyorlar. Bunlara doğrudan veya dolaylı finansal destek sağlanıyor. Bu bakımdan bunların çoğunun gerçekten sivil toplum örgütü veya aynı anlama gelmek üzere NGO ve/veya STK sayılmaları tartışmalıdır. Elbette devletler çoğu zaman doğrudan finansal destek sağlamıyor. Önce fonlar bir vakıfa veya "hükümet dışı" bir kuruma aktarılıyor. Bu vakıflar veya kurumlar da Üçüncü Dünya'da emperyalist ülkeler tarafından araçlaştırılması istenen başka vakıflara, derneklere, kooperatiflere ve 'girişimlere' aktarılıyor. Elbette finanse eden yönetir kuralı burada da geçerli... Verilen paraların verenin amacına uygun olarak kullanılması güvence altına alınıyor. Üçüncü Dünya'da faaliyet gösteren veya onlar tarafından fonlanan NGO'ların bir çok durumda eski Hiristiyan misyonerlerin işlevini devraldıkları, dolayısıyla, sömürgeciliğin, emperyalizmin, neoliberalizmin hizmetine koşulduklarını söylemek abartma olmaz. Kamu kaynakları eskiden olduğu gibi doğrudan devletten devlete yardım olarak verilmek yerine, söz konusu fonlar önce bir NGO'ya aktarılıyor, ve onun aracılığıyla da Üçüncü Dünyadaki bir NGO'ya ulaştırılıyor. Aslında bu yardımın özelleştirilmesinden başka bir şey değildir. Böylece anti-devletçi neoliberal söylem de haklılık kazanıyor. Devlet dışlanarak yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının daha etkin olduğu söyleniyor. Bu iddiada elbette bir haklılık payı bulunabilir ama Üçüncü Dünya'daki devletin neden bu duruma düştüğünü tartışmamak koşuluyla... Özel kanallar kullanılarak yapılan yardım 1970 de 1 milyar dolardan, 1990 da 7.2 milyar dolara yükselmişti... Dünya Bankası 'yardımların' her seferinde daha büyük bölümünü artık NGO'lar kanalıyla yapmayı yeğliyor. NGO'lar kanalıyla yapılan kaynak transferi kimi durumda çokuluslu şirketlerin mallarına pazar açıcı, dolayısıyla bağımlılığı ve sömürüyü derinleştirici işlev görüyor. Kimi zaman "askerin ve bürokratın giremediği yerlere girerek' istihbarat işlevi gören NGO'lar bile var... Elbette Üçüncü Dünya'daki NGO'lara sağlanan parasal destek mutlaka ve her zaman kamu kaynaklarından yapılan destekten oluşmuyor. Özel kaynaklar da söz konusu ama bunların ekseri 'vicdanları rahatlatmak' gibi bir işlev gördüğünü söylemek mümkündür. İyi niyetin sorunu çözmede etkili olması mümkün değildir. Bazen pek de kuşku duyulmayacak durumların bile problemli olduğunu görmek mümkündür. Diyelim ki Avrupalı sosyal demokrat bir vakıf, Afrika'daki sosyal demokrat bir örgüte maddi katkı sağlıyor. Bu kendi isteğini Afrikalılara dayatmaktan başka birşey değildir ve yapılan da sonuç itibariyle olumsuzdur. Zira, Afrika'da sosyal demokrasiye uygun koşullar mevcut değildir, üstelik oluşması da mümkün değildir... Bazen, NGO görüntüsü veren en gerici, faşist, açıkça karşı-devrimci hareketlerin desteklendiği de oluyor. Elbette bunun tam karşıtı (istisnalar) da mümkün, Güney Afrika'da ırk ayrımcılığına karşı mücadele eden hareketlere yapılan parasal ve siyasi destekte olduğu gibi... NGO veya sivil toplum söylemiyle bir taraftan kitlelerin

15
sisteme yönelik tepkisi 'yumuşatılmak' piyasa ekonomisinin 'seçeneksizliği' düşüncesi yaygınlaştırılarak toplum apolitize edilmek istenirken, bir yandan da bir katılım yanılsaması yaratılıyor. Böylece, sanki yapılanlar ve yapılacak olanlarda halk çoğunluğunun bir dahli varmış izlenimi yaratılmak isteniyor. "Sivil toplum örgütlerinin görüşünü almak, sivil toplum örgütleriyle tartışmak, vb. söylemi... Elbette, kolayca yanılsama yaratan bir durum da söz konusu. İnsanlar kapitalist sömürüden zarar görüyorlar ama her zaman karşılarında kendilerini sömüren bir kapitalist görmüyorlar. Marx'ın "formel tâbiyet" (soumission formelle) dediği durum çoğu zaman geçerli değil. En ücra köydeki köylü, küçük esnaf, gecekonduların dışlanmış devasa nüfusu, işsizler yığını, vb. kapitalist meta ilişkilerine tâbi, dolayısıyla pazarın baskısına maruz... ama karşılarında onları ezeni somut olarak göremiyorlar... Bu durum insanların içinde bulundukları durumu kavramalarını, bilince çıkarmalarını zorlaştırıyor. Öyleyse ne yapmak gerekir? Bir kere bu örgütlerin gerçekten yeryüzünün lânetlilerinin gerçek örgütümü yoksa egemen odaklarca manipüle edilen örgütler mi olduğu konusunda ideolojik açıklık gerekir. Mevcut durumu meşrulaştıran değil, sistem karşıtı ve sistemi aşma perspektifine sahip 'sivil toplum örgütlerinin' desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerekir. Bu tür bir 'sivil toplum hareketinin' de her aşamada olup-bitenleri bilince çıkaracak, her aşamada perspektifi tanımlayıp hareketin önünü açacak 'organik aydınlara' sahip olması gerekir. Aksi halde gerçek anlamda aydından yoksun bir hareketin hiçbir başarı şansı yoktur. Mevcut sömürü ilişkilerini aşmayı, yeni bir şey yapmayı, farklı bir toplumsal düzen için mücadeleyi amaç edinen hareketlerin, yüksek düzeyde eleştirel bilince sahip entelektüellerin yokluğunda başarı şansı yoktur. Zira, gerçekten ilerici bir hareket ancak bir ütopya peşindeyken başarıya ulaşabilir. Entelektüel ütopyayı formüle eder ve onun kitle tarafından benimsenmesini, özümlenmesini sağlar. Tarihte ütopyası olmadan bir şeyler başarmış, insanlığı ilerletmiş bir harekete rastlamak mümkün değildir. Elbette ezilen, sömürülen, kendi kaderini belirlemesi engellenen halkın, mücadele aracı olan bir sivil toplum hareketinin, mevcut olana bir alternatif sunması gerekir ki, bu da siyasi angajmanı zorunlu kılar. Siyaseti önemsemeyen bir sivil toplum hareketinin (elbette her zaman bildik siyaset değil) başarı sansı yoktur. Söz konusu sivil toplum hareketinin insanların gündelik yaşamlarını da angaje eden(bağlayan) bir siyasi mücadele içinde olması gerekir. Bir başka gereklilik de her aşamada eşitlikçi, özgürlükçü, dayanışmacı ilişkileri geliştirmek ve bunu gündelik yaşamın canlı bir unsuru haline getirip içselleştirmektir... Nihayet her yerdeki mücadelenin başka yerlerdeki mücadeleyle bağ kurması ve küresel bir varlık haline gelmesi gerekir. Aksi halde sektörel ve coğrafi olarak izole olmuş bölük pörçük hareketlerin taşı yerinden oynatması, yeni, orijinal ve anlamlı bir şeyler yapabilmesi mümkün değildir. Küresel saldırıya ancak küresel planda karşı konabilir ama bu da ancak yerel bir varlığı ve gücü olanların evrensel arenada buluşmasıyla mümkündür. Öyleyse sorun her şeyden önce sivil toplum, NGO, söylemiyle ilgili ideolojik kafa karışıklığından kurtulmayı gerekiyor... 6. Bölüm: Türkiye ve Sivil Toplum Kavramı 6.1.Türkiye’de Sivil Toplum Anlayışının Gelişimi Sivil toplum kavramının Türkiye’ye gelişine baktığımızda bu kavramın daha çok “taktik” bir kavram olarak kullanılmakta olduğunu görmekteyiz. Gerçi 1980 öncesi dönemde de Osmanlı/Türk siyasal yapısını anlamada bir araç olarak sivil toplum kavramını kullanan Türk siyaset bilimci veya düşünürleri olmuştur. Ancak kavram 1980 sonrası dönemde özellikle de Sosyalist Blok’un yıkılma sinyalleri vermeye başlamasıyla birlikte gelecek toplum ütopyalarına tekabül eden bir kavram anlamında kullanılmaya başlamıştır. Sivil toplum kavramını 1980 sonrası dönemde Türkiye’ye taşıyan sol kesim aydınlarının sivil toplumu daha çok gerçekleşemeyen sosyalizm projesini ikame edici bir kavram olarak kullandıklarını görüyoruz. Nitekim sol kesim aydınları arasında sivil toplum söz konusu oldukça “sivil topluma geçmek için” yapılması gerekenler sıralanmakta ve bu sıralamada da adeta sosyalizm içinde gerçekleştirilmesi planlanan tahayyüllerin canlandırıldığını görmekteyiz. Böyle olunca sivil toplum adeta Türkiye’de olmayan, ancak olması gereken bir toplum projesi haline geldi. Bu kavramın biraz ürkek olmakla birlikte İslami kesimdeki bazı aydınlar tarafından da kullanılarak, adeta bu konuda sol ile İslami

16
kesimdeki sivil arayışlar içinde bulunan aydın kesim arasında bir buluşma noktasının sağlandığını görüyoruz. Kısaca, her iki kesim arasında da sivil toplum varolan toplumsal ve siyasal yapıyı ve öğelerini anlamada bir araç olarak değil, tamamen Türkiye’deki “ceberut” devlet geleneğini aşındıran bir özlemin, bir gelecek toplum projesinin ifadesi olarak kullanılmaktadır. Ancak Türkiye’nin 1980 sonrasında başlattığı yeni politik tercih, aslında taktiksel anlamda kullanılmasına rağmen sivil toplum kavramını gerekli bir referans haline getirmiştir. Bir yandan Türkiye’de 24 Ocak 1980 kararlarıyla başlayan yeni ekonomik politik tercih, bir yandan da uluslararası platformda meydana gelen gelişmeler bizi 1980 sonrası toplumsal ve siyasal oluşumları sivil toplum kavramıyla anlamaya yöneltmektedir. Türkiye’nin uzun bir geçmişi olan devletçi, planlamacı karma ekonomi politikasını özel sektör ağırlıklı, serbest piyasaya dönük bir kulvara yöneltmesi, beraberinde Türk siyasal yapısının ve toplumsal topografyasının dokusunda köklü bir değişme meydana getirmiştir. Bu değişimin bir gereği olarak devletin klasik ve geleneksel yapısında, devlet toplum ilişkisinde ve toplumsal düzeyde üretilen politikalarda önemli bir değişimin sinyalleri görülmeye başlandı. Devletin toplumla ilişkisinde daha bir yumuşama görülürken, toplumsal yaşamda da spesifik (çok özel) konular etrafında politize olmuş sosyal grup politikalarının yaygınlaşmakta olduğunu görmekteyiz. Diğer taraftan uluslararası düzeyde baş gösteren gelişmeler Türkiye’yi de yakından etkilemiş ve bu gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de yeni arayışlar baş göstermiştir. Uluslararası gelişmelerin global düzeyli etkilerine baktığımız zaman sivil toplum kavramını kullanmanın zaten 1980 sonrası Türkiye’sinde adeta zorunlu hale geldiğini söylemek mümkündür. Türkiye’nin Anadolu’daki tarihine baktığımızda genelde dünyadaki gelişmeler paralelinde bir değişim süreci yaşandığını gözlüyoruz. İmparatorlukların yükseldiği dönemde geniş ve büyük bir imparatorluk inşa edilmiş, demokrasiye yönelişin yaygınlaştığı on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı’da demokrasiye büyük bir yönelme olmuş, kadınların Batıda kamusal yaşamda eğitildikleri dönemde aynısı Osmanlı’da yaşanmış, monarşik rejimlerin yıkıldığı ve demokrasilerden vazgeçmenin baş gösterdiği 1920’lı yıllarda Türkiye monarşik rejimi yıkarak Cumhuriyet’e yönelmiş, faşist ve sosyalist otoriteryanizminin yükseldiği dönemde (1922-1945) Türkiye’de tek parti diktatoryasına dayalı otoriter bir rejim kurulmuş, demokrasiye dünya çapında tekrar dönüşün yaşandığı 1940’lı yılların ortasından itibaren Türkiye demokrasiye yönelmiş ve son olarak da Batıda öğrencilerin öncülüğünde protesto eylemlerin yükseldiği 1960 ve 1970’lı yıllarda Türkiye aynısını sağ-sol ayrışması şeklinde yaşamıştır. 1980’li yılların hemen başlarından itibaren dünya çapında yükselen özelleştirme, liberal iktisadi politikalar, neo-muhafazakârlık, insan hakları, çevrecilik, kadın hakları, dini haklar, sivil toplum vb. konular Türkiye sınırlarını da aşmış ve burada da kendine bir gündem bulmuştur. Bu nedenle sivil toplum kavramı da Türkiye’de taktiksel kullanımının yanı sıra biraz da uluslararası düzeydeki tartışmaların bir sonucu olarak gündeme gelmiştir. Ancak sivil toplum kavramının hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın 1980 sonrası Türkiye’sinin siyasal ve toplumsal yapısını anlamada önemli bir analitik kavram olduğunu düşünmekteyiz. Çünkü bu çalışmada ortaya konmaya çalışılacağı gibi 1980 sonrası yukarıda sivil toplum oluşumu için zorunlu gördüğümüz farklılaşma, örgütlenme, gönüllü beraberlik, otonomileşme ve baskı mekanizması oluşturma gibi hususların Türkiye’de önemli ölçüde sağlandığını ve bu yöndeki gelişmelerin de sivil toplum kavramıyla rahatça anlaşılabileceğini düşünmekteyiz. 6.2.Türkiye’de Sivil Toplum Alanında Faaliyet Gösteren Örgütler Türkiye’de sivil topluma temel teşkil eden örgütler son zamanlarda yaygın olarak STK (Sivil Toplum Kuruluşları) olarak tanımlanmaktadır. Sivil toplumun herhangi bir kuruluşun çatısı altında yer almayan sosyal hareketler düzeyinde de varlık gösterdiği düşünüldüğünde STK tanımlamasının oldukça kurumsal ve sivil toplumu açıklamada yetersiz kaldığı görülmektedir. STK daha çok güvenlik birimleri tarafından kontrol edilebilen, izinli, resmi kurumlara işaret etmektedir. Bu bağlamda dernekler, vakıflar, sendikalar ve kooperatifler gibi resmi kurumlarla sınırlı kalmış olur. Halbuki sivil toplum aynı zamanda her hangi bir kurumun çatısı altına sığmayan sosyal dinamizmi de ifade etmekte, bu çerçevede resmi olmayan, sosyal oluşumları da barındırmaktadır. Bu anlamda arkadaşlık grupları, her hangi bir dernek kapsamında yer almayan sosyal

17
hareketler, protesto grupları, kilise ve cemaatler gibi resmi olmayan örgütleri de sivil toplum grupları arasında mütalaa edilebilir. Buradan hareketle Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin genişçe bir profili çizilecek olursa aşağıdaki gibi bir tablo ortaya çıkmaktadır. Birinci Kategori: Mesleki Sivil Toplum Örgütleri Odalar (sanayi ve ticaret odaları), birlikler (TOBB, Tabipler Birliği, Barolar Birliği vs), esnaf konfederasyonu (TESK) ve medya bu kategoride yer alır. Bu kategoride yer alan sivil toplum örgütlerinin her biri sivil toplumun gelişimine değişik noktalardan katkı sağlamaktadır. Ortak noktalar olarak toplumsal kesimleri harekete geçirmek, hükümetler üzerinde baskı oluşturmak ve toplumun dünyayla entegrasyonunu sağlamak gibi işlevleri zikredilebilir. Bu örgütlerin her birinin kendi üyelerinin haklarını koruma, onların çıkarlarını maksimize etme gibi yükümlülükleri bulunmaktadır. Mesleki sivil toplum örgütlerinin 1990’lı yılların sonlarına doğru dikkat çekici şekilde politize oldukları ve hükümetleri düşürecek manevralara yöneldikleri dikkat çekmektedir. Bu örgütlerin bir kısmı 28 Şubat sürecinde Refah-Yol hükümetine karşı tavır alarak hükümetin düşmesinde önemli bir rol oynadılar. Bununla birlikte 2001 yılında Esnaf Konfederasyonu ve Odalar Milliyetçi-Sol koalisyon hükümetine karşı geniş esnaf kitlelerini sokaklara dökmeyi başarmış; böylece adeta hükümeti sallayacak noktaya gelebilmiştir. Türkiye’de ilk defa esnafın geniş katılımıyla gerçekleşen deyim yerindeyse “orta sınıf” eylemlerinin altında bu kategoride yer alan sivil toplum örgütlerinin imzası bulunmaktadır. İkinci Kategori: İşveren Örgütleri TİSK ve TÜSİAD gibi işveren örgütlerine 1980 sonrasındaki açılımlara ilave olarak ortaya çıkan MÜSİAD, AGİAD, ASKON, İŞHAD, GESİAD gibi işveren dernekleri birer kuruluş olarak geniş tabanlı üye profili üzerinden faaliyet göstererek katıldılar. Bu kurumlardan TÜSİAD ve son zamanlarda da MÜSİAD ekonomik birer kurum olmanın yanında aynı zamanda birer fikir kulübü gibi çalışmaktadırlar. Özellikle TÜSİAD hazırladığı araştırma raporları ve brifinglerle hükümetlerin politikalarına rahatlıkla yön verebilmektedir. Geleneksel muhafazakar kesimden ve Anadolu’nun değişik illerinden yükselen geniş tabanlı “taşralı holdinglerin” sermaye gruplarına katılmasıyla, ekonomik gruplar Türkiye’nin ekonomik modernleşmesinde kritik bir rol oynamaya başlamıştır. Bu tür ekonomik gruplar sermayenin tabana yayılması, piyasayı rekabete ve serbest piyasaya zorlamak, özel teşebbüse canlılık kazandırmak, üretim ekonomisini yaygınlaştırmak gibi alanlarda ekonomik modernleşmeye önemli katkılar sağlamaktadırlar. Üçüncü Kategori: İşçi ve Memur Sendikaları İşçi sendikaları dünyanın bir çok yerinde özellikle sendikacılık geleneğinin yaygın olduğu Avrupa ülkelerinde en geniş sivil toplum örgütlerini oluşturmaktadırlar. Türkiye’de faaliyet gösteren TÜRK-İŞ, DİSK ve HAK-İŞ gibi konfederasyonlar ve bunlara bağlı yan kuruluşlar iki milyonun üzerinde üyeyi temsil etmektedirler. İşçi sendikalarının en temel işlevleri üyelerini iş veren karşısında korumak, onların çıkarlarını savunmaktır. Gerek iş dünyası, gerekse hükümetler üzerinde kurdukları baskılarla üyelerinin çıkarlarını korumada, yaşam standartlarının iyileştirilmesinde, sosyal güvencelerinin teminat altına alınmasında önemli işlevlere sahiptirler. Ancak Avrupa’daki sendikal hareketle kıyaslandığında Türkiye’deki sendikaların genel olarak kamu sektöründeki emekçi kesime hitap etmesi sendikaları dolaylı olarak devlete bağımlı hale getirmektedir. İdeolojik olarak devletten ayrışamayan sendikal hareket 28 Şubat sürecinde olduğu gibi temsil ettiği kitlelerin aleyhine hareket edebilmektedir. Emekçi kesime bir yılda yaklaşık yüzde yüz elli zam vermesine rağmen Refah-Yol hükümeti TÜRK-İŞ ve DİSK’in de içinde yer aldığı TÜSİAD, TİSK ve TESK’ten oluşan; TİSK Genel Başkanı Refik Baydur’un adına “beşli çete” dediği bir hareket tarafından yıkıldı. “Beşli çete” 28 Şubat sürecinde sivil özelliğini yitirerek militarist politikalara destek vermiş ve emekçi sınıfın aleyhine seyreden politikaların yanında yer almıştır. İşçi sendikalarına ilave olarak resmi olmamasına rağmen çok sayıda memur eylemine imza atan KAMU-SEN ve MEMUR-SEN gibi memur sendikaları da Türkiye’de faaliyet gösteren önemli sendikal sivil toplum hareketi içinde yer almaktadırlar. Memur sendikaları geniş memur kitlelerini harekete geçirerek çok sayıda alaylı, hicivli yaratıcı

18
eylemler gerçekleştirmektedirler. Memur sendikaları gerçek anlamıyla eğlenceli, coşkulu, hicivli, esprili eylemlerle kamusal hayatı “şenlikli bir platform” haline getirmektedirler. Dördüncü Kategori: Geleneksel Muhafazakar Gruplar (Cemaatler) Geleneksel muhafazakar cemaat, vakıf ve derneklerin yönlendirdiği geniş kitleler eğitimin yanı sıra ekonomik alana da ilgi duymakta ve bu alanlarda bir hareketlilik meydana getirmektedirler. Dini cemaatlerin değişik alanlardaki faaliyetleri içinde eğitim ve medya alanındaki faaliyetleri dikkate değerdir. Eğitim faaliyetleri aracılığıyla dini cemaatler, devletin eğitim götüremediği yerlere eğitim imkanı götürmekte; dünyanın değişik ülkelerinde açtıkları okullar aracılığıyla Türk kültürünü, değerlerini ve sembollerini götürerek devletin önünü açmaktadırlar. Geleneksel muhafazakar kesimlerin genel olarak Türkiye’nin siyasal, ekonomik ve sosyolojik modernleşmesine ve kamusal yaşam alanının farklılaşmasına katkı sağladıkları söylenebilir. Geleneksel muhafazakar kesimler kamusal yaşam alanına bir yandan bir zenginlik, bir çeşni olarak katılırken; bir yandan da bu alanda ciddi biçimde bir dönüşüm geçirerek dünyevileşmektedirler. Dünyevi konularla bütünleşme sürecine girmeleri aslında dini cemaatlerin sekülerleşmesi anlamına gelmektedir. Amaçların araçlardan çıktığını bir varsayım olarak kabul ettiğimizde dini grupların, iddiaların aksine, demokratik imkanları kullanarak başka amaçlara yönelmekten çok; bizzat demokratik araçların gerektirdiği amaçlara yönelmek zorunda kaldıkları söylenebilir. Kuzu postunda kurt olunmaz. Demokratik araçları kullanmaya karar verenler bu araçların doğurduğu amaçlara yönelmek zorunda kalır. Demokrasiyle problemi olan, demokrasiyi benimsemeyen marjinal İslami grupların demokratik araçları kullanmamakta ısrarlı oldukları bilinmektedir. Dolayısıyla demokratik sistem içinde kalmaya çalışan geleneksel muhafazakar grupların bu sistemin birer unsuru olduklarını düşünmek gerek. Unutulmamalıdır ki, kızgın demir suda soğur. Kızgınlığını kaybederek içinde bulunduğu ortama uyar. Demokratik sistem içinde var olmaya çalışan İslami gruplar “şiddet”ten arınarak medya alanında, kadın eğitimi alanında, ekonomik faaliyetler alanında modernleşme yönünde muazzam bir değişim geçirmekte ve bu sistem içinde ılımlı hale gelmektedirler. Eğitim kurumlarında tanıştıkları sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi, felsefe gibi bilimsel disiplinler bu kesimleri kendi problematikleriyle yüzleştirmekte; dolayısıyla bu kesimden gelen aydınlar da sosyal bilimler alanındaki problemleri tartışarak bu sürece entegre olmaktadırlar. Son zamanlarda siyaset felsefesi, sosyoloji, antropoloji ve sosyal psikoloji gibi disipline ait literatürün bu kesim aydınlarını yoğun biçimde meşgul etmesi tesadüf değildir. Beşinci Kategori: Hak ve Özgürlükler Alanında Gelişen Örgütler İnsan hakları alanında faaliyet gösteren derneklerle, düşünce platformu niteliğindeki dernekler bu konuda ön plana çıkan örgütlerdir. İnsan Hakları Derneği ile Mazlum-Der insan hakları konusunda hem Türkiye’de hem de uluslararası platformda dikkat çeken derneklerdir. Bu dernekler periyodik olarak insan hakları ihlallerini tespit edip yayınlamakta, bunları kamu oyunun dikkatine sunmaktadırlar. Bununla birlikte insan hakları açısından mağdur olan insanlara yardım elini uzatmakta, bunları devlet karşısında korumaya çalışmaktadırlar. İnsan haklarına ilave olarak Liberal Düşünce topluluğu gibi düşünce platformu ile Arı Hareketi gibi aktivist gruplar önemli sivil toplum örgütleri olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Liberal düşünce topluluğu çok sayıda kitap yayını, periyodik olarak çıkan Liberal Düşünce Dergisi, sempozyum, konferans ve eğitim faaliyetleriyle liberal düşüncenin yaygınlaşmasında önemli bir rol üstlenmiş durumdadır. Aynı paralelde faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlardan temin ettiği fonlarla üniversitelerde, bürokraside, serbest yaşamda çok sayıda aydının liberal düşünce ile tanışmasını ve bu düşünce ekseninde etkinlik kurmasını sağlamaktadır. Bu tür kuruluşlar, insan haklarını ve özgürlükleri savunma, liberal ve katılımcı kültürü geliştirme ve araştırma raporlarıyla birer think thank oluşturmanın yanında hükümetlerin politikalarını belirleme noktasında da önemli işlevler görmektedirler. örgütler Altıncı Kategori: Etnik ve kültürel haklar etrafında ortaya çıkan

Bu alanda gelişen örgütlenmeler sistemin yumuşak karnını oluşturan bir zeminde gelişmektedirler. Avrupa Birliği sürecinde en sıkıntılı sivil toplum alanı burada

19
görülmektedir ve görülmeye devam edecektir. Avrupa Birliği Komisyon raporunda ifade edilen azınlıklarla ilgili açılım daha çok bu alanda yeni bir politika üretimini kaçınılmaz kılmaktadır. Azınlık tartışmalarıyla birlikte Türkiye’de sistemin temel bazı parametrelerinin de değişmesi söz konusu olacaktır. 1980 sonrasında gündeme giren Kürt meselesi ile Alevilik meselesi, dünyada tartışma gündemine giren “kimlik” tartışmalarıyla çakışan bir zaman dilimine denk gelince, hem ulusal, hem de uluslararası platformda sesini duyuran ve varlığını hissettiren iki kimlik olarak gelişti. Kürt kimliği, PKK’nın bu kimlik üzerinden sürdürdüğü teröre rağmen bugün Avrupa’da kendini kabul ettirmiş bir sorun haline gelmiş durumdadır. PKK’nın inişe geçtiği 2000’li yıllarda Kürt hareketi kültürel ve sosyolojik alanda kendisini bariz biçimde hissettirmektedir. İlk kez Türkiye’deki değişik kitapevlerinde Kürtçe romanlar, hikayeler, gazete ve dergiler satılmaya başlandı. Bununla birlikte çok sayıda dernek özellikle Kafkas kökenli binlerce insanı mobilize edecek duruma gelmiştir. Son yıllarda etnik kökenli bu kimliklerin yanında Alevilik de dikkat çeken bir kimlik olmaya başladı. Değişik dernekler ve vakıflarla kamusal yaşam alanında varlık göstermeye başlayan Alevi cemaatleri camilerin yanına kondurdukları Cem Evleri’yle kamusal alana büyük bir renklilik katmaktadırlar. Etnik ve kültürel alanda varlık gösteren sivil toplum örgütleri sosyal dayanışma ve yardımlaşma duygusunu geliştirmenin yanında, ortak kimlik ve bilinç gelişimine de büyük bir ivme kazandırmaktadırlar. Yedinci Kategori: Çevreci örgütler Birleşmiş Milletlerin çevre konusunu 1973’te uluslararası bir sorun olarak ele almasından itibaren çevre konusu Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının gündemine girmiştir. Bazı gönüllü kuruluşlar (özellikle Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ve Türkiye Çevre Vakfı) çevre konusunda devletten daha erken davranarak bu konuyu hem siyasetin gündemine sokmaya çalışmış, hem de hukuksal mevzuatta çevre konusuna yer vermeyi sağlamıştır. Bugün Türkiye çapında faaliyet gösteren çok sayıda gönüllü çevreci kuruluşun yanı sıra, yerel düzeyde gün yüzüne çıkan çok sayıda platform, inisiyatif grubu, dernek ve vakıf çevre konusuyla ilgilenmektedir. Bu tür sivil toplum örgütlerinin sayısı iki bin civarındadır. Bunlardan özellikle Türkiye çapında faaliyet gösteren Türkiye Çevre Vakfı, Türkiye Tabiatını Koruma Vakfı, Doğal Hayatı Koruma Derneği, TEMA vb. gibi bir çok kurum çevre konusunu hükümetlerin gündemine sokmanın yanında; Türkiye’de değişik platformlarda çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlamaktadırlar. Çevreci örgütler aynı zamanda hükümetlerin, belediyelerin, iş dünyasının çevre sağlığını ihlal eden faaliyetlerini engelleme yönünde faaliyetlerde bulunmakta; bu yönde eylem ve protestolar gerçekleştirmektedirler. Sekizinci Kategori:Yarı Resmi Reaksiyoner Örgütler Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi “yarıresmi reaksiyoner” grupları “devletin sivil toplumu” olarak zikretmek mümkündür. 1980’li yıllarda yükselişe geçen değerler Türkiye’deki resmi ideolojinin temel değerlerinin aşınmasına yol açınca devletin bazı birimleri tarafından desteklenen ADD ile ÇYDD gibi dikkat çeken dernekler ortaya çıkmaya başladı. Bu derneklerin temel misyonları “üç odak” diye tanımladıkları etnik, dini ve liberal alandaki değerler etrafındaki sivil oluşumlara karşı mücadele etmek olmuştur. Kemalist ideolojiyi yeniden inşa etme ve yaymayı bu misyonu tamamlayıcı faaliyet olarak kabul eden bu tür dernekler çoğunlukla merkez sol partilerden ve Sosyalist Partiden gelenlerin oluşturduğu bir platform haline gelmişlerdir. Kemalizmi büyük ölçüde solun genel geçer şablonu içinde tanımlamaya çalışan dernek üyeleri Türkiye’de dile getirilen demokratikleşme taleplerinin altında bir hinliğin yattığını, dolayısıyla masum gibi görünen bu tür taleplerin bastırılmasını savunmaktadırlar. Bunlara göre Türkiye’nin globalleşme sürecine entegre olması Türkiye’yi emperyalizmin kucağına itmekte, bu da “hasım odakların” işini kolaylaştırmaktadır. Bu bakımdan devletçi bir ekonomik modelle Türkiye’nin içine kapanarak kendi kaynaklarıyla yetinmesi, merkeziyetçi otoriteyi canlandırarak hasım kuvvetleri ezmesi gerekmektedir. Bu tür düşüncelerden hareket eden bu dernekler aslında devletin sivil toplumdaki birer uzantısı gibi bir görüntü sergilemektedirler. Ancak kendilerini ısrarla sivil toplum kuruluşu olarak tanımlayan bu derneklerden özellikle ÇYDD öğrencilere, çocuklara ve kadınlara yönelik çalışmalarıyla da dikkat çekmektedir. Topluma yönelik çalışmalarıyla bu tür derneklerin “devletin sivil toplumunu” oluşturduğunu söylememiz mümkündür. Devletten kendilerini

20
ayırarak Kemalizmi sivilleştirmeleri durumunda bu tür kurumların önemli bir sivil toplum işlevi üstlenebileceklerini; aksi taktirde, yani devletin ulaşamadığı yerlerde devlet adına faaliyet göstermeleri durumunda ise devletle bütünleşerek sivil toplumcu bir karakter kazanamayacaklarını söylemek mümkündür. Dokuzuncu Kategori: Kadın Hareketleri 1980’li yılların hemen başlarından itibaren kamusal yaşamda görülmeye başlanan kadın hareketlerini Türkiye’deki kamusal yaşamın farklılaşmasında rol oynayan önemli sivil toplum örneklerinden biri olarak zikretmek mümkündür. 1980’li yıllarda radikal, sosyalist ve eşitlikçi çizgide gelişen feminist kadın hareketleri yaklaşık on yıl boyunca Türkiye’de kadın adına önemli bir canlılık getirdi. Bazı kadınlar Cumhuriyet tarihinde ilk defa kadın hakları veya kurtuluşu için kamusal alanda faaliyet göstererek kendilerini “devletin erkeksi kadınları” görüntüsünden kurtardılar. Öte yandan geleneksel “ailenin direği” rollerinden sıyrılarak kamusal alanda sosyal aktörler olmaya dönük talepleri ile eğitim kurumlarında, iş dünyasında yer almaya çalışan geleneksel muhafazakar kesim kadınları da feminist kadınların meydana getirdiği zenginliğe farklı bir renk olarak katıldılar. 1990’li yıllarda feminist kadınlardan çok; siyasal partilerin çatısı altında, derneklerde, vakıflarda, üniversite önlerinde örtülü geleneksel muhafazakar kadınların sesi yükselmeye başladı. Gökkuşağı Kadın Platformu, Başkent Kadın Platformu, Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı gibi platform ve vakıflarla geleneksel muhafazakar kesim kadınları feminist kadınların KADER’inin yanında kamusal yaşam alanında kadınlar adına önemli bir değişime öncülük ettiler. Geleneksel muhafazakar kadınlar Türkiye’deki tek tip ideolojik kamusal alana farklı bir renk olarak katılmaya çalışırken, kendileri de önemli bir değişim geçirmektedirler. Onuncu Kategori: Yardım ve Kurtarma Faaliyetleri Yürüten Örgütler Deniz Feneri, İnsan Hak ve Hürriyetleri Vakfı (İHH) ve AKUT başta olmak üzere son zamanlarda yardım kampanyalarına aracılık yapmak ya da sivil kurtarma faaliyetleriyle ön plana çıkan çok sayıda kuruluş oldu. Bu tür kuruluşlar hem yardım kampanyalarını organize etmek, hem de kurtarma faaliyetlerini koordine etme anlamında çok önemli işlevlere sahiptirler. Gerek Deniz Feneri, gerekse AKUT kendi çalışma alanlarıyla ilgili olarak çok sayıda gruba örnek oluşturmuş ve değişik grupların bu alanlarda faaliyet göstermesine ön ayak olmuşlardır. Deniz Feneri bugün kadar yaklaşık 20 milyon dolarlık bir yardıma aracılık etmiştir. Profesyonel bir kurum haline gelen dernek hem yoksulluğu, toplumun gündemine getirmede, hem de yardımlaşma duygusunun yaygınlaşmasında önemli bir işlev görmektedir. Kendi bünyesinde oluşturduğu DEYAM (Deniz Feneri Yoksulluk Araştırma Merkezi) ile bir enstitü gibi faaliyet göstermektedir. Onbirinci Kategori: Uluslar arası NGO’lar Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası NGO’ları son bir sivil toplum cephesi olarak düşünmek mümkündür. Türkiye’de şube kurarak faaliyet gösteren Friedrich Neumann Vakfı, Conrad Adenaur Vakfı, Uluslararası Af Ögrütü, Helsinki İzleme Komitesi, Avrupa Birliği Temsilciliği, Green Peace gibi değişik alanlarda faaliyet gösteren uluslararası NGO’lar Türkiye’de sivil toplum bilincinin, demokratik siyasal kültürün yaygınlaşmasında önemli bir rol oynamaktadırlar. Bunlar modern değerlerin Türkiye’ye taşınmasına aracılık ettikleri gibi, Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerine de parasal destek sağlayarak sivil canlanmaya katkıda bulunmaktadırlar. 7. Bölüm: Sosyal Bilgiler Dersi ve Sivil Toplum 7.1. Sosyal Bilgiler Dersi İçinde Sivil Toplum Kavramı Ve Sivil Toplum Örgütleri Sosyal Bilgiler dersi, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından şöyle tanımlanmaktadır: Bireyin toplumsal var oluşunu gerçekleştirebilmesine yardımcı olması amacıyla; tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, felsefe, siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal bilimleri ve vatandaşlık bilgisi konularını yansıtan; öğrenme alanlarının bir

21
ünite ya da tema altında birleştirilmesini içeren; insanın sosyal ve fiziki çevresiyle etkileşiminin geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında incelendiği; toplu öğretim anlayışından hareketle oluşturulmuş bir ilköğretim dersidir. Sosyal bilgiler dersinin genel ve özel amaçlarına- hizmet ettiği hedeflerebaktığımızda, Milli Eğitimin bireyden beklentilerini kapsadığını görürüz. “ haklarını bilen, bunu güncel hayatına uyarlayabilen; görev ve sorumluklarını yerine getiren etkili ve etkin vatandaş yetiştirmek” Bu tanımdan da anlaşıldığı gibi sosyal bilgiler dersi, bireyin – dolayısıyla sivilinyaşam standartlarını oluşturmasında en etkili derstir. Sosyal bilgiler öğretmeni Sivil toplum bilgisine vakıf olmalıdır. Yapılandırmacı yaklaşıma göre düzenlenmiş Sosyal Bilgiler Dersi Müfredatında Sivil toplum kavramının 4. sınıfta GİRİŞ düzeyinde, 5. sınıfta GELİŞTİRME düzeyinde, 6. sınıfta GELİŞTİRME düzeyinde, 7. sınıfta PEKİŞTİRME düzeyinde , verilmesi öngörülmektedir. Soysal Bilgiler öğretmeni, öğrenme alanı “Birey ve Toplum” ve “ Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler” olarak belirtilmiş ünitelerde sivil toplum kavramı üzerinde duracaktır. (Örn 1; 6. Sınıf 1. ünite Soysal Bilgiler Öğreniyorum. Örn 2; 7.Sınıf 1 Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri ve 7. Sınıf 6. Ünite Bir Arada Olmak İçin)

Kaynakça Başkaya F.(2008). Sivil Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Söylemi. (www.stgm.gov.tr, 12.12.2008) Çaha Ö. (2007). Sivil Toplum: Temel Yaklaşımlar Ve Tarihsel Gelişimi. İktisadi İdari Bilimler Fak., Fatih Üniversitesi Sosyoloji Bülteni. Kuçuradi I. (1998). Sivil toplum kuruluşları: Kavramlar, Sivil Toplum Kuruluşları Üç Sempozyum, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları. Çaha, Ö. (2000). Aşkın devletten sivil topluma. ıstanbul:Gendaş Kültür Kitapları. Çelebi, N. (2003). Üçüncü bin yılda sivil toplum kuruluşları nasıl olmalıdır? Üçüncü Bin Yıla Girerken Türk ve Müslüman Dünyasında Sosyo-Kültürel Yapının Yeniden Teşekkülü Sempozyumu, 6-7 Haziran. Doğan I. (2002). Sivil toplum. İstanbul: Alfa Yayınları. Erdoğan Tosun, G. (2000, fiubat). Sivil toplum örgütleri içinde katılım ve örgüt içi demokrasi. Birikim Dergisi, 130, s.52-60. Ergüden I. (2001). Sivil Toplum Örgütleri, Neoliberalizmin Araçları mı, Halka Dayalı Alternatişer mi?, İstanbul: WALD Demokrasi Kitaplığı. Fincancı, Y (1991). Sivil Toplum-Asgari Devlet-Sivil Devlet, Sivil Toplum (Ed. . Yurdakul Fincancı). ıstanbul: TÜSES Yayınları. Foucault, M. (2001). Ders özetleri (Çev. Selahattin Hilav). ıstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

22
Giddens A (2002). Modernliği Anlamlandırmak. (Çev. Murat Sağlam ve Serhat Uyurkulak). İstanbul: Alfa Yayınları. Göle, N. (2000). Melez desenler. İstanbul: Metis Yayınları. Bora, T. (1997). Sivil toplum, sivil inisiyatifler ve siyaseti yeniden kurmak. Ağaçkakan Dergisi, 32, s.8-9. Yayınları. Yayınları. Özdalga, E. (1998). Sivil Toplum ve Düşmanları: Türkiye’deki ıslami Öğrenci Hareketindeki Son Gelişmeler Işığında Bir Tartışma Üzerine Düşünceler. Sivil Toplum, Demokrasi ve İslam Dünyası içinde. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Yayınları. Sarıbay, A. Y. (1994). Postmodernite, sivil toplum ve İslâm. İstanbul: İletişlim Hall, S. (1995). Yeni zamanların anlamı (Çev. Abdullah Yılmaz). İstanbul: Ayrıntı Keane, J. (1993). Sivil Toplum ve Devlet (Haz. Tuncay Birkan). ıstanbul: Ayrıntı

Tuncay, M. (2003). Sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili Kavramlar. Sivil Toplum Dergisi, 1 (1), 9-13. Turan, ı. (1991). Sivil toplum kurumları ve özerklik. Sivil toplum içinde. İstanbul: TÜSES Yayınları. Yıldız, Ö. (2004). Sivil toplum, demokrasi ve Çoğulculuk , (www.siviltoplum.org, 20.12.2008)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful