You are on page 1of 16

PASAULES BAPTISTU SIEVIEU LGANU DIENA 2012

Saplnojiet savu Lganu dienu!


1. Sagatavoans

* Ir oti svargi darba grupai laikus nkt kop, lai lgtu Dievu un saplnotu programmu, kas
ness PRIEKU un veicins labku izpratni par to, ko dara baptistu sievietes, lai ietekmtu pasauli ar vsti par Kristu.

* Plnoanas darba grupai ir jizlemj, kds veids btu vispiemrotkais baptistu sievietm,
kurm t kalpo. Noteikts ir 5. novembris, bet pastv ar iespja rkot o programmu k lganu paskumu kd cit novembra dien vai svtdien, lai taj vartu iesaistt visu draudzi. Svargi ir izveidot programmu, kas atbilstu msu baptistu sievieu vajadzbm. Izgatavojiet ielgumus, uz kuriem dads zijas valstu valods rakstts vrds Prieks, un uzaiciniet baptistu sievietes no vietjs draudzes, apvienbas, re ionls savienbas u.c. piedalties baptistu sievieu Vispasaules lganu dien.

* Reklamjiet paskumu, izmantojot plaktu ar uzrakstu Prieks, vai izgatavojiet paas savu.
Prliecinieties, ka tas tiek izvietots tds viets, kur vism baptistu sievietm btu iespja to izlast! Uz plakta raksttie vrdi, ir vrds Prieks hindu, taizemieu, malaizieu, birmieu, nieu, korejieu un cits zijas tautu valods. Sagatavojiet ziedojuma aploksnes vai maisi us, kuros savkt ziedojumus. Parpjieties, lai katrs, kas ieradsies, sa emtu ziedojumu aploksni.

2. Ieteikumi par centrlo dekorciju

* Palieliniet attlu ar vrdu Prieks, lai izmantotu to k galveno/centrlo dekorciju. Vien


pus im attlam novietojiet globusu vai pasaules karti. Pie globusa vai kartes, kas reprezent pasauli, piestipriniet septi as dadas krsas lentes/papra strmeles, kas attlo septi as re ionls apvienbas. Krsas ir: frika violeta, zija gaii zila, Karbu re ions za a, Eiropa tumi zila, Lat amerika dzeltena, Zieme amerika orana, un Klus okena Dienvidrietumu krasts sarkana. Uz m lentm/papra strmelm dads zijas tautu valods uzrakstiet vrdu Prieks.

* Redzam viet novietojiet logo Kopsol ar Garu.


3. Prezentcija

*Ieskats zij. Telpas priekpln nolieciet galdu ar mikrofonu un divus krslus; t bs


improvizta radio studija. Uzaiciniet kdu sievieti bt par radio urnlisti, un vl kdu par zijas Baptistu sievieu savienbas prezidenti Sook Jae Lee. Paldziet intervtjai, lai vi a uzdod jautjumus, pamatojoties uz statistikas informciju pirmaj lap un informciju, kas atrodama rakst Ieskats zij. Sievietei, kas reprezents Sook JaeLee, ir jbt gatavai atbildt uz iem jautjumiem. Dialogs ir jsagatavo jau iepriek un pirms uzstans jizm ina. PBS Sievieu departamenta prezidentes uzruna. Sagatavojiet vstules veid sveicienus un uzrunu no PBS Sievieu departamenta prezidentes. Uzaiciniet kdu sievieti iznkt priek, pauot lielu sajsmu, jo vi a ir sa musi vstuli no PBS Sievieu departamenta prezidentes. Iznkot priek, vi ai sa emt vstule jvcina augsti pacelt rok. (Neej...Skrien! Sc plnot 2012. gada Lganu dienu jau odien!)

Bbeles studijas #1. Paldziet kdu no dalbniecm jau iepriek sagatavot Bbeles studijas. Pc visprga studiju ievada paredzts izmantot akrostihu, lai izskaidrotu PRIEKA sto nozmi. Atkljiet vrdu Prieks burtu pa burtam, izmantojot vai nu PowerPoint programmu, vai pc krtas novietojot priek lielu burtu. Pc katra burta sniedziet paskaidrojumu par t nozmi. Izskaidrojums ir atrodams programm. Dieml is akrostrihs un t skaidrojums der tikai ang u vrdam JOY (prieks): J Jzus; O Citi; un Y Es. Tulka piezme. Bbeles studijas #2. Prieks kalpot. Paldziet seas sievietes sagatavoties paststt par PRIEKU kalpot, reprezentjot s seas sievietes: Deboru, Esteri, Jzus mti Mariju, Lidiju, mti Terzi un Mersiju Deiraju Rao (Mercy Jeyaraja Rao). Vi m jiznk priek un jpaststa, ko nozm bt Kopsol ar Garu, kalpojot ar prieku. Studiju materili ir atrodami programm.

*Piezme. Abi Bbeles studiju materili ir iek auti programm. Js varat izvlties vienu vai
abus, atkarb no laika iespjm.

4. Internets

*Maija beigs vai jnija skum ieskatieties Sievieu departamenta mjas lap www.bwawd.org
, kur atradsiet papildu informciju, tdu k: sa Lganu dienas vsture, Lganu dienas projekta zi ojumi, tematisk dziesma, paskaidrojums par ziedojumu un citu informciju, kas paldzs uzlabot jsu programmu.

5. Rokdarbu ideja

*Izveidojiet glezni u vai grmatzmi, uz kuras krustdrien izts vrds Prieks. Plaku
informciju varat atrast Sievieu departamenta mjas lap www.bwawd.org 2012 Day of Prayer.

6. Ldziet Gara vadb!

*Izgatavojiet pietiekami daudz lganu ce vea eksemplru, lai to pietiktu katram paskuma
dalbniekam. Kopjot uz abm lapas pusm, vienam lganu ce vea eksemplram bs nepiecieamas trs lapas.

*Uz lganu ce vea pirms vai aizmugurjs lapas uzrakstiet ciparu no 1 ldz 8. Kad pienks
brdis auditorijai sadalties asto s grups, katrai dalbniecei jpaskats, kds cipars ir uz vi as programmas, lai zintu, kurai grupai pievienoties uz lganu laiku.

*Paldziet asto as sievietes, lai vi as ierodas sagatavojus vadt s 8 grupas lgan. s


asto as grupas ir: frika, zija, Karbu salas, Eiropa, Lat amerika, Zieme amerika, Klus okena Rietumu re ions un Pasaules baptistu savienba. Lai radtu spilgtku iespaidu, paldziet, lai katra no lganu vadtjm uzvelk trpu, kas raksturgs re ionam, par kuru lgs vi as vadt grupa. Ja jums ir pazstami kdi cilvki, kas ir no kdas no kontinentls savienbas valstm, uzaiciniet vi us atnkt un lganu sesij paststt par savu valsti, jo tas paldzs aizlgt par o valsti ar lielku sapratni un ldzdalbu. Ldzu, atvliet pietiekami daudz laika, lai aizlgtu par katru vajadzbu, k ar dodiet iespju lgt katrai grupas dalbniecei.

7. Uzsveriet ziedoanas svargumu!


aj dien savktie ziedojumi ir paldzba PBS Sievieu departamenta kalpoanm kontinent un vis pasaul. Patiesb, Departaments ir atkargs no vienas dienas ziedojuma, jo tas ir t galvenais ienkumu avots.

*Sagatavojiet krsainu, priecga izskata kastti vai grozi u ziedojuma savkanai. Jau
paskuma skum nolieciet to auditorijas priek k atgdinjumu, ka esam aicintas bt par uzticgiem namturiem. Ziedojuma vkanas laik aiciniet kdu splt priecgu mziku, lai ts pavadjum katrs var priecgi iznkt priek un ielikt kastt/grozi savu ziedojumu. Iedroiniet sievietes ziedot divkrt vairk nek iepriekj gad. Informjiet Lganas dienas dalbnieces, ka vi u ziedojums tiks pievienots citu kontinentlo savienbu baptistu sievieu ziedojumam, lai ar t paldzbu Kristus vrd un spk ietekmtu pasauli un mantotu Kristum cilvkus.

Bbeles studijas #1

Ja dzvojam Gar, tad ar staigsim Gar. Gal. 5:25 Priecgi kopsol ar Garu. Gal. 5:22-23
Ievads. Svt Gara augli var pieldzint dimantam ar daudzm autnm. Visas autnes kop veido drgakmeni, bet katra atsevi i paldz atspogu ot sto akmens mirdzumu un kr umu. Tpat prieks, viena no autnm, atspogu o drgakmens kr umu. (Harpers Study Bible). Prieks Gara aug u sarakst Galatieiem 5:22 ir mints k otrais, tpc to var uzskatt par svargu Gara Aug a autni, ko Vi pie ir ticgajiem.

Kas ir prieks?

*Prieks ir pilngas laimes stvoklis, ko rada absolta sajtu, emociju un gargs uztveres
saska a.

*Raksti (Dieva vrds) prieku defin k Dievam piemtou rakstura pabu (Psalms 104:31).
Dievs priecjas par to, ko Vi ir radjis. Vi redzja, ka tas ir labs, oti labs. Dievs grib, lai ms priecjamies par Vi a dvanm, (1. Timotejam 6:17) bet Vi ar grib, lai ms ts izmantojam Vi a uztictaj darb.

*Vl prieks ir defints k nek dga Dieva kltbtnes pazme. (Leons


Blois, franu dzejnieks un romnu autors) Tav kltbtn ir prieka pilnba. (Ps. 16:11).

*Prieks, kas nk no Dieva, ir sts. Apzi a, ka Dievs valda pr visiem apstk iem un notikumiem,
auj katru dienu dzvot ar optimismu. Nekas nevar apslpt prieku, ko rada prliecba, ka Dievs ir tav pus pat tad, ja tev jsastopas ar prbaudjumiem un grtbm. (J a 16:20-22). T Kunga prieks ir msu spks. (Nehemijas 8:10).

*Jzus apvelt Savus sekotjus ar prieku (J a 15:11) un dv to caur Svto Garu. (1.
Tesaloni ieiem 1:6; Romieiem14:17).

Sinonmi: priecans, jautrba, lksme, svtlaime. Esbas stvoklis, kas prspj visus citus, visspilgtk izpauas k svtlaime.

Prieks un laime

*Prieku reizm pieldzina laimei, tomr prieks un laime nav viens un tas pats. *Laimes sajta liel mr ir atkarga no t, kas notiek, un no rjiem apstk iem (piem., labas
veselbas, patkamas sabiedrbas, veiksmes eksmenos, paaugstinjuma darb, patkamiem apkrtjiem apstk iem u.c.), bet tie visi ir prejoi faktori.

*Laime ir rjo apstk u auglis, slaicgs un rjo faktoru ietekmts. Prieks savukrt ir dzi ,
paliekos un rodas no iekienes Svt Gara ietekm. Cilvks nevar bt vienlaikus laimgs un nelaimgs, bet piedzvot bdas un tomr bt priecgam ir iespjams. Msu Kungs bija vrs, kas pazina bdas un cieanas (Jesajas 53:3), bet Vi am sagaidm prieka d Vi izturja mokas pie krusta. (Ebrejiem 12:2) Vi pacieta krustu, lai piedzvotu prieku par msu izglbanu. Apustu u darbi !6:22-26 vsta par to, k Pvils un Sla tika sisti, ptagoti, iemesti cietum, kur vi u kjas ielika siekst. Tomr ar savs sps vi i dziedja slavas dziesmas un ldza Dievu, Vi u slavdami.

Prieka avots
Dievs grib, lai ms rastu prieku un to piedzvotu, bet Vi vlas, lai ms to atrastu pareizs viets. K Pvils nordjis Galatieiem 5:17-21, mums nevajadztu meklt prieku nepareizs viets, bet gan Gara piepildt dzv. Kad ms dzvojam Gar, Gars ms vada, un tad ms nesam Gara augli.(Galatieiem 5:22) Ja ms no sirds vlamies, lai msu dzv pilnveidotos Gara auglis (ieskaitot prieku), mums jsaprot, ka visas s pabas ir atrodamas Jz Krist, tpc msu dzvei jbt cie sadraudzb savienotai ar Vi a dzvi. (J a 15:4, 5, 11) Vstul Filipieiem, ko Pvils rakstja no cietuma, vi galvenokrt run par dzvi, kuras centr ir Kristus. Mums Vi ir jml, jklausa, jatceras un jatdarina. Padodieties Svt Gara vadbai, un Kristus ldzba izpaudsies jsos Gara aug a izskat. (J a 15:10, 11) Jzus norda uz prieka avotu, kad Vi apsola: To visu Es uz jums esmu runjis, lai Mans prieks paliktu jsos, un lai jsu prieks btu pilngs. J a 15:11) Prieka noslpums slpjas msu Kunga pavl: Esiet priecgi un lksmi, jo jsu alga ir liela Debess. (Mateja 5:12; Lkas 6:23)

J Jzus

*Prieks nk no Jzus
Kad piedzima Jzus, e elis teica ganiem: Nebstieties, jo es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem audm notiks. (Lkas 2:10) Pievrsiet uzmanbu, vi teica visiem audm, nevis tikai izredztajai tautai. Jzus atnca, lai kop ar citm lietm dotu prieku. Vi gja pie krusta nkotn sagaidm prieka d . Visur, kur Jzus gja, izplatjs prieks. (Mike McIntosh). Patiem! Tas bija acm redzams, kad Vi kalpoja cilvkiem Savas zemes dzves laik. (J a 2:1-12) Tur bija prieks Kzs Kn. Kzas ir priecgs notikums, un ms redzam, ka Vi tur juts k mjs. (J a 2:1-2) Pie Lcara kapa, kad Lcars bija uzcelts no miruajiem. (J a 11:43). Kad spitlgais atgriezs, lai pateiktos Vi am par izdziedinanu. (Lkas 16:17) Kad laulbas prkpan pie ert sieviete tika atbrvota no grka. (J a 8:11) Kad zns atdeva savas pusdienas, lai padintu auu pli. (Lkas 9:16-17). Kad brni atnca pie Vi a un Vi tos pa ma uz rokm. (Mateja 19:13-15). Kad kurlie ska dzirdt, aklie redzt, tizlie staigt. (Mateja 11:5).

Kad tika apklusinta vtra. (Marka 4:39). Kad Ca ejs sa ma piedoanu. (Lkas 19:9-10). Un visbeidzot, kad Vi pc augmcelans pardjs sievietm un vlk ar citiem. (J a 20:18, Lkas 24:10)

*Jzus izstaroja prieku


Vi tik oti at rs no tiem stvi reli iozajiem tipiem, ar ko vi pastvgi sastaps Savas zemes kalpoanas laik. (Bruce Marchiano, In the Footsteps of Jesus (Jzus pds)). Ir ststs par kdu mti, kas aizveda savu mazo dlnu uz stalli paskatties zirgus. Vi i apbrnoja staltos dzvniekus, vi u spdgo spalvu un gars krpes. Zirgi tiem bija lieliski. Kad vi i grasjs doties mjs, zns pagriezs pret mti un piezmja: Mmi , vi i visi noteikti ir kristiei! Kpc? mte apmulsusi vaicja. Tpc, ka vi iem visiem ir garas sejas, mmi , sekoja tra atbilde. Esmu prliecinta, ka ds iespaids znam bija radies vi a imen, draudz un apkrtj sabiedrb. Vai tdi ms esam pasaules acs? Vai mums ir gari mji? Vai ms esam garlaicgas, stvas, drmas un svtsvingi nopietnas, lai gan kalpojam Kungam, kur izstaroja tdu prieku? Visaugstk vrtba ir Kristus. Lai kas ar notiktu, mums ir jturas pie Vi a. Vi am ir jbt msu viengajam apmierinjuma, prieka un dzves avotam.

O citi

*Prieks nk no citiem
(Filipieiem 2:3-4). Prk daudzas no mums ir pr emtas ar sevi. Un, jo vairk ms koncentrjamies uz sevi, jo nelaimgkas jtamies. Ms skam sevi saldzint ar citiem un konstatjam, ka mums nav tik daudz k tda, kas ir vi iem. Ms mdzam uzskatt sevi labkas par citiem, k stam augstprtgas un noskatmies uz citiem no augas. Kad ms vairk uzmanbas pievram citiem un vi u vajadzbm, ms piedzvojam stu prieku. (Galatieiem 6:9) Jzus ir kristiea dzves un kalpoanas paraugs, jo Vi vispirms domja par citiem, nevis Sevi, un atdeva Savu dzvi, lai vi us izglbtu. Vai ms emam vr citu intereses un vajadzbas, vai domjam tikai par sevi? (Filipieiem 2:1921)? Kad ms mlam citus, vi i piedzvo Dieva mlestbu un prliecins par ts patiesumu. Kalpoana, ko ms dvjam citiem, faktiski ir tikai res tiesa, ko ms maksjam par telpu, ko aiz emam zemes virs. (Wilfred Grenfell)

Y tu

*Prieks nk no tevis
(Filipieiem 4:11-12) Pvila prieka noslpums bija spja bt apmierintam. Lai kd situcij vai apstk os Pvils atrads, vi bija apmierints. Trkum vai prpilnb, izsalcis vai padis, bagts vai nabags vi bija apmierints un tpc priecgs. (1. Timotejam 6:6-8, 17-19). Vai mums pietiek ar pau nepiecieamko, vai ms gribam, lai Dievs ms apgd ar greznm modes lietm? Dievs grib, lai ms priecjamies par Vi a dvanm un lietojam ts citu lab. Vai ms ldzam, lai mums btu vl tikai nedaudz vairk naudas, laika, draugu vai darba? Un vai tad, kad bsim dabjuas nedaudz vairk, ms bsim apmierintas vai atkal gribsim vl nedaudz vairk? (Ebrejiem 13:5)

Kad par msu dzves mr i k st paturt, nevis dot, ms pazaudjam prieku, ko dv spja bt apmierintm. Visapmierintks ms varam bt tad, kad esam pateicgas par to, ko sa emam, pieticgas ar to, kas mums ir, un dsnas pret tiem, kam trkst. Lai paliktu Kopsol ar Garu Caur prieku, atcersimies

PRIEKS... JZUS nk no CITIEM TEVIS


Bbeles studijas #2

Kopsol ar Garu caur Kalpoanas prieku


Ievads. Gan Vecaj, gan Jaunaj Derb un vis Draudzes pastvanas vstur ir bijuas sievietes un vriei, kas piedzvojui kalpoanas prieku. Msu pirmaj Bbeles studiju nodarbb tika teikts, ka, ja ms gribam attstt Gara augli, kura viens no komponentiem ir prieks, mums jseko Jzus Kristus piemram, jo Vi ir iemiesotas visas Gara aug a pabas. Tas nozm, ka mums ir jk st ldzgm Kristum. Mums jpatur prt, ka bt tdm k Jzus nozm kalpot citiem, jo pai tiem, kas ir apspiesti vai bez Kristus. (Mateja 8:1, 9:38)

*Ko Jzus saka par kalpoanu citiem


Jzus, Dieva Dls, atnca ne, lai Vi am kalpotu, bet, ka Vi kalpotu un atdotu Savu dzvbu k atpirkanas maksu par daudziem. (Mateja 20:28) Runjot par Sevi, Vi saka: Es esmu jsu vid k tds, kas kalpo. (Lkas 22:27) Mateja 25:35-40 (Tiesa) Pat vismazk kalpoana, kas veikta, lai paldztu vismazkajam no Kristus kalpiem, nepaliks neievrota. (Mateja 10:42).

*Jzus kalpoanas piemrs


Pdj maltt kop ar mcek iem Jzus pa ma dvieli, trauku ar deni un nomazgja mcek u kjas. T Vi uzsvra principu, ka tam, kur grib bt lderis, ir jkalpo citiem. (J a 13:3-6). sts kalpotjs-vadtjs ir cilvks, kur, atrazdamies vado amat, demonstr kalpotja attieksmi, citu vajadzbas uzskatdams par svargkm nek savjs, un cenas apmierint s vajadzbas, negaiddams par to nekdu atldzbu. 14.-17. pp. Jzus mudina mcek us dart k Es esmu darjis. Sekojiet Vi a piemram! Ko tas nozm mums un msu kalpoanai? Tas nozm pazemb noliekties, lai paldztu msu ldzcilvku vajadzbs.

Vecs Derbas sievietes


Debora. Dieva izredzta bt par mti Izral. (So u 4:4) Par Deboru, pazstamu Izrala tautas so i, vispirms ir teikts, ka vi a ir praviete un Lapidota (nekur citur neminta vra) sieva. Vi a prraudzja savu saimniecbu, un nav aubu, ka bija aiz emta ar daudziem mjas darbiem un

pienkumiem. Bet vi a ar sdja zem palmas un Izrala brni nca pie vi as pc taisnbas, jo vi a bija gudra, taisnga un objektva, izskatot vi u sdzbas. Sabiedrb, kur tajos laikos dominjo loma piederja vrieiem, Debora ar prieku kalpoja savam Dievam un savai tautai, ko apdraudja ienaidnieku uzbrukumi. Debora pazina Dieva gribu un ar ticbu un drosmi labprt atsaucs Vi a aicinjumam. Lai gan bdama sieviete, Debora bija gatava kop ar Baraku vadt armiju, jo vi a bija prliecinta, ka Dievs bs ar vi u. Baraks teica: Ja tu nksi man ldzi, tad es ieu, bet, ja tu nenksi ldzi, tad es neieu. Debora atbildja: Es katr zi ieu ar tevi. Vi a gja, un vi i uzvarja. Tad Debora un Baraks priek un pateicb dziedja Dievam slavu. (So u 1:31) aj dziesm Debora ir nosaukta par mti Izral. (So u 5:7) Patiem par mti, jo t ir mte, kas t saprot un kurai t rp, ka vi a gd par saviem brniem ar prieku, negaidot par to neko pret. (p. 31) Un ms lasm, ka zemei bija miers 40 gadus, kas ir vl viens iemesls priekam. Mti a paldzba kar un ikdien. Estere. Esteres 2:5-18 Ebreju jaunava, brene Persijas ni iene. Vi a veica ievrojamu kalpoanu savas tautas lab. Vi u uzaudzinja vi as brlns Mordohajs, kur par vi u rpjs. Kad Esteres tautai draudja pilnga izncinana, Mordohajs vi u prliecinja iet pie ni a, sacdams: Kas zina, vai tiei laika d tu esi k uvusi ni g god? (Esteres 4:14) Pamcjusi Mordohaju un savas tautas audis, lai vi i trs dienas gav un ldz, ar vi a gavja un ldza kop ar savm kalponm. Vi a nevarja iet pie ni a bez uzaicinjuma, jo tas vi ai varja makst dzvbu. Tpc Estere gribja lgt. Tad vi a teica: Es ieu pie ni a, kas gan nav pc likuma, un, ja es aizieu boj, tad es aizieu boj. (Esteres 4:16) Neviena ni iene vstur nav paudusi tdu gatavbu ziedoties un izrdjusi tdu bezbailbu, lai izglbtu savu tautu. Vi a ieguva ni a labvlbu, ldza par savu tautu un guva uzvaru. o uzvaru svinja Purim svtkos, kas tika iedibinti, lai piemintu, k jdi tika izglbti no saviem ienaidniekiem. Ts bija dienas, kad bdas bija prvrtus par prieku un sras par svtku dienu un, kad sta cits citam dienus un dvanas trcgiem. (Esteres 9:20-22). Kalpoanas prieks. Vai tev ir prliecba, ka tur, kur tu esi, tu neatrodies nejaubas rezultt, bet tpc, ka Dievs grib, lai tu kaut ko izdari tiei tur un tagad?

Jauns derbas sievietes


Marija, Jzus mte, - patiesa t Kunga kalpone. Sieviete, kas ir no sirds padevga un paklausga. Mateja 1:18-25 Lkas 1:26-80 J a 19:25-27 Marija bija jaunava no trcgas galilieu imenes. Vi a tika izredzta no vism sava laika jaunajm meitenm, lai k tu par Dieva Dla zemes mti. Vi a bija vl jauna meitene, kad pie vi as atnca e elis Gabrils, atnesdams Dieva vsti. Tu tapsi grta savs miess un dzemdsi Dlu, un Vi a vrds bs Jzus. Marija bija nobijusies, apjukusi un uztraukusies par to, k tas var notikt, jo vi a vl bija jaunava. Bet vlk vi a e elim atbildja: Redzi, es esmu t Kunga kalpone, lai notiek ar mani pc tava vrda. Lkas 1:38) Tas bija apliecinjums vi as ticbai un pazembai, un vi as izpratnei par to, ko nozm kalpot. Pc tam Marija slavjot pateics Dievam, ka Vi ir uzlkojis Savas kalpones zemo stvokli. (Lkas 1:46-55) Vi a kalpoja ne tikai savai tautai, bet visai cilvcei, bdama starpposms, caur

kuru Dievs varja ievest pasaul Savu Dlu, lai Vi k tu par pasaules Glbju. To vi a izdarja ar lielu pazembas prieku . Lidija viesmlbas izrdtja. (Apustu u darbi 16:14-40). Lidija bija pirm, ko Pvils pievrsa kristietbai Eirop. Vi a bija no pagnu tautas, uz mja un savas saimes galva. Lka ar vi u iepazstina diem vrdiem: ...dievbijga sieva, vrd Lidija, purpura prdevja Tiatras pilst. (Apustu u darbi 16:14). K vl godbijgk vartu raksturot dedzgu kristieti?! Vi a bija kop ar citm sievietm un ldza Dievu pie upes, kad Pvils vi as satika un ska sludint. Tas Kungs atvra vi as sirdi, un pc tam visi vi as saimes piedergie tika kristti. Tad vi a uzaicinja Pvilu un vi a ce abiedrus uzkavties vi as nam. Pc tam Pvilu un Slu iemeta cietum par to, ka Pvils bija atbrvojis jaunu verdzeni no zlanas gara. Kad vi us atbrvoja no cietuma, Pvils ar saviem vriem pirms doans tlk vlreiz apciemoja Lidiju un vi as saimes jaunos ticgos. Lidija kalpoja Dievam, izrddama viesmlbu Vi a kalpiem. Lai gan Lidija bija uz mja, vi as prts un sirds nebija pilnb pr emti ar o darbu, un vi a ar dedzbu kalpoja Dievam. Lidija ir spilgts piemrs msdienu uz mjm, bdama sieviete, kas ir veiksmga ne tikai darb, bet ar prieka piln kalpoan.

Sievietes jaunko laiku draudzes vstur


Mte Terze 1910-1997 Kalpot nabadzgkajiem no nabadzgajiem. Prvrst cieanas priek. Mte Terze 1950. gad Kalkut nodibinja lsirdbas misionru ordeni un savu dzvi veltja tam, lai atvieglotu nabadzgko no nabadzgajiem cieanas. Nkdama no prtikuas kato u imenes Skopj, vi a atsaucs Dieva aicinjumam kalpot un k uva par novici, pievienodams Loreto msu ordenim rij. Beigusi studijas un apmcbu, vi a devs uz Loreto klosteri Kalkut (Kolkata). Brnu mcana vi a sagdja lielu prieku, bet ikreiz, izgjusi rpus klostera sienm, vi a redzja iels valdoo galjo nabadzbu un pilstas graustus. Tas bija laiks, kad vi a piedzvoja to, ko pati mdza izskaidrot k aicinjumu aicinjum kalpot nabadzgkajiem no nabadzgajiem. Pametusi m e u ordeni, vi a ska kalpot pamestajiem, kas mira uz ielm un s Liels pilstas graustos. Sav grmat Suffering into Joy (Prvrst cieanas priek) (ko Mte Terze mca par stu prieku) Eilna Egana (Eileen Egan), ilggadja Mtes Terzes draudzene un ldzstrdniece, raksta: Mte Terze, kas redz tik lielas cieanas, tic, ka Lab vsts pc savas btbas ir prieka vsts. Lk, k ideja ir uzsvrta vi as mcb:

* Betlm. Prieks, sacja e elis. (Lkas 2:10). * Kristus gribja dalties Sav priek ar mcek iem. Lai Mans prieks mjotu jsos, un lai jsu
prieks btu pilngs. (J a 15:11). Prieks bija pirmo kristieu parole. Apustulis Pvils biei atkrtoja: Priecjieties tai Kung vienmr, es jums vlreiz saku, priecjieties! (Filipieiem 4:4)

* st prieka avots ir Dievs. * Esi priecga, mlot Dievu un mlot Jzu, un dalies aj priek ar visiem, ko tu satiec!

* Msu kopienas pamatprincips ir pilnga padevba, mlestba, uzticba un labs noska ojums.
Mums ir jizstaro Kristus prieks, aujot tam izpausties vis, ko darm. Vi a uzstja, lai lsirdbas orde a msas atteiktos no grtsirdbas un nomktbas. Vi a ar pieprasja, lai msas saglabtu priecgu dvseles stvokli. Priecga msa izstaro Dieva mlestbas gaismu tiem, kam vi a kalpo. Reiz, pamanjusi kdu msu, kas ar skumju seju gatavojs doties uz darbu, mte Terze teica: Neej! Liecies atpaka gult! Ms nevaram iet pie nabadzgajiem ar bdgm sejm. Tik spcga bija vi as veltans prieka pilnai kalpoanai, kur vi as Dievs prvrta cieanas priek. Vientu a eiropieu sieviete, rbta sari un ar galvas apsegu, - tda vi a staigja pa ielm un graustu rajoniem, glbjot pamestos un mirstoos, nogdjot vi us mirstoo nam, lai sniegtu vi iem mlestbas pilnu aprpi vi u dzves pdjs diens. K vi a to spja? Kas bija vi as noslpums? Vi a paskaidroja, ka vi as un prjo aicinto msu uzdevums bija redzt Jzu katr cilvk, kam vi as kalpoja. Vi a ticja, ka vi i ir Jzus; katr no vi iem aiz cieanm ir paslpies Jzus. (Mateja 25:35-40) Ko js esat darjui vienam no iem Maniem vismazkajiem br iem, to js esat darjui Man. (p. 40) neprvaram prliecba deva vi ai spku dienu pc dienas ar prieku rpties par vrieiem un sievietm, kas bija atvesti uz lsirdbas msu namu, klti ar netrumiem un noteku atkritumiem, lm un trpiem, slimi ar vism iespjamm srgm, spju un cieanu nomocti. Vi as smaids un pieskriens dvja mierinjumu un prieku tiem, kam vi a kalpoja. Vi a patiem prvrta cieanas priek un tpc zinja, ko nozm ar prieku kalpot savam Dievam. Mans Tvs pagodins tos, kas Man kalpo. (J a 12:26) Dr. Mersija Deiraja Rao (Mercy Jeyaraja Rao). Kalpoanas prieks audzinan un vadan. Vi a piedzima kristieu imen Visakpatnam (Indija), kur pagja vi as jaunbas gadi. (Vi as sasniegumi: bakalaura grds humanitrajs zintns, BT Izgltbas programma, doktora grds gardzniecb, ma istra grds teolo ij un goda doktora grds teolo ij.) Septi padsmit gadu vecum, izlmusi kalpot tam Kungam, vi a uzska Bbeles studijas un k uva ar par Bbeles skolotju, mcoties un mcot Bbeli brniem, jaunieiem un savas pilstas sievietm. Vlk, bdama jauna skolotja Timpnijas skol, vi a k uva par direktori, rektori un visbeidzot par ts triju universitu pilsti u enerldirektori. Vi as vadb skola, kur bija 70 studentu, paplainjs ldz 5 000 studentiem ais trs universitu pilsti s. Skolas izcls ar spou izgltbas lmeni, stingru disciplnu un vispusgu attstbu, tpc daudzi vecki vljs, lai vi u brni tur mctos. Vi a cents vi as prraudzb nonkuos brnus audzint par savai valstij uzticgiem pilso iem un nodergiem sabiedrbas locek iem. Vi as studenti piecls un dvja vi u par svtgu. 2010. gada jlij bijuie studenti, kas dzvoja un strdja apmram 40 valsts, sapulcjs, lai apsveiktu vi u 80. dzimanas dien. Tas bija brni gs atalgojums par priecgi paveiktu Dieva uzdevumu. Vi a strdja Timpnijas skol 48 gadus. Laik, kad Mersija strdja par pasniedzju, vi a deva savu ieguldjumu ar sievieu vadbas kalpoan, k stot par vienu no zijas Baptistu sievieu savienbas dibintjm un veicot savienbas viceprezidentes un prezidentes pienkumus (1988-1993). aj laik vi a apmeklja Pasaules baptistu savienbas kongresu, kas notika Brazlij, Riodeaneiro. Marie Mathis un Alma Hunt uzaicinja vi u uzstties Sievieu misijas savienbas konferenc ASV. Ar savu pievilcgo smaidu un patkamo izturanos apvienojum ar saskarsmes prasmm un izteiksmgo valodu vi a motivja, iedroinja un vadja sievietes ne tikai zij, bet ar citos

re ionos. Bdama sievieu vadtja, vi a bija priekpilna vadtja un drauga paraugs, jo vi a zinja, ka t Kunga prieks ir vi as spks. Vi a pati saka: Katrai sievietei ir uzdevums, ka tas Kungs pc augmcelans vispirms deva kdai sievietei: Ej un pasaki! Mliet Dieva vrdu! Atrodiet taj sievietes, kas mlja un paklausja, un izmainja pasauli! AR TU VARI K T PAR TDU SIEVIETI necil, pussabruku baznc, mjs, pasaules katedrls. Es tevi mudinu pateikties Dievam, ka tu esi sieviete, ko Dievs aicinjis td laik k is, lai daltos prsteidzoaj stst par Jzu un Vi a mlestbu. Es esmu atkljusi prieku mazos ikdienas pienkumos un lielos svtku paskumos. Prieks ir gan mazs, gan liels liets. Ikvienai sievietei ir dota iespja radt un atstt tdu mantojumu, kdu atstjuas Bbel piemints sievietes. Tagad, 82 gadu vecum es ldzu Dievu, lai es vartu ar mlestbu un prieku aizsniegt tos, kas cie. Es no sirds vlos, lai pasaules baptistu sievietes slavtu, liecintu un btu pievilcgas.

Louisa Irfana (Pakistna)


Es teiku par to Kungu, ka Vi ir mans patvrums un mans cietoksnis, mans /dievs, uz ko es pa aujos! (Psalms 91) Es piedzimu mctja imen un pie mu Jzu Kristu par savu Kungu, kad man bija 14 gadi. Mans tvs Aslams Irfans ir Azad (Kamiras province Pakistn) viengs kristieu draudzes mctjs. Taj laik t bija vieng kristietbas liecba Azad. Augdama mctja imen, es ieguvu stipru ticbu Kungam Jzum Kristum un pieaugu gargi. Palaik es mcu kd musulma u skol, un es jtu, ka sabiedrbas kristieiem tiek liegtas vi u pamattiesbas. Kristieu imenes nevar at auties saviem brniem pamatizgltbu. Dievs mani aicinja sniegt paldzbu pldos cietuajiem cilvkiem, kas atrodas rkrtgi smagos apstk os. Ms apmekljm vairkas vietas, kur kristiei cieta no slimbm un bada, un ms pateicamies Dievam, ka ar zijas Baptistu sievieu savienbas paldzbu ms varjm apmierint vi u aktks vajadzbas aj kritiskaj situcij. Tad es nolmu lgt un turpint morli un finansili atbalstt os brnus. Ms nesen apmekljm kdu ciemu, kur brniem bija vajadzga paldzba un pieskatana, un ms nolmm pankt, lai Gudanvalas pilstas brniem btu iespja iegt pamatizgltbu. Dzvojot sabiedrb, kur 98% iedzvotju ir musulma i, ir jsastopas ar zinmm grtbm. Pastv daudz tiesisku un morlu r u. Mans redzjums ir padart Pakistnas sievietes stipras un neatkargas, kdas esam ms, ar cieot sabiedrb, kur noteicoais vrds pieder vrieiem. Lai izaudzintu savus brnus par stipriem, prliecintiem un nodergiem savas imenes sabiedrbas locek iem, ms gribam nodroint vi iem pamatizgltbas iespjas un izveidot anas centru. Es aicinu js pievienoties mums lgans, lai ms varam prvart ar o ieceri saisttos izaicinjumus. Tas bs grti, bet ne neiespjami. Viena no iespjm, k js varat paldzt stenot o ieceri, ir Lganu dienas 2012 projekts Izgltba Pakistnas kristieu brniem. Es pateicos un no visas sirds slavju to Kungu par spku, ko Vi man ir devis. Varu teikt, ka esmu pilna prieka, kalpojot msu Kungam. men. Vairk par Lganu dienas 2012 projektu Izgltba Pakistnas kristieu brniem ...Lpp.

Ziedo Nakts
Ziedo Nakts (Blooming Night Zan) piedzima nakt dung os Birm, kas tagad pazstama k Mjanma. Pirmos etrus ar pusi dzves gadus vi a pavadja dung os, kur vi as imene slps no despotisk militr rema. Vi as vectvs deva vi ai tdu vrdu ar domu, ka vi a vienmr mirdzs tums trcgajiem. Vi as dzve atbilst vi as vrdam, jo vi a spoi mirdz iekji prvietoto personu

(IPP) vid Karenas tat Mjanm, kas zinma ar k Birma. Vi a ir karenu izcelsmes, un mlestba pret savu tautu un Dievu dod vi ai spku un ener iju rsot Taizemes robeu, lai paldztu prvietotajm personm. Ziedo Nakts bija Njaunglebinas (Nyaunglebin) Baptistu draudzes locekle, ldz vi ai izdevs aizbgt no Karenas tata 1988. gad. Skum vi a dzvoja Mae La bg u nometn Taizemes zieme os, ldz vi a ieguva Taizemes pilsonbu. K uvusi par Taizemes pilsoni, vi a varja brvi ce ot un iestties par saviem tautieiem. Karenu tautas audis klst pa tuksnesi, vi a saka. Vi i mekl drou apmeans vietu, bet nekur tdas nav, jo pai sievietm un brniem. Sievietes un brni ir 70% no tautas, kas cietui no militrs agresijas Karenas tat. Kareivjiem ir pavlts izvarot karenu sievietes mjs, uz ielas vai dung os. Pdjo 15 gadu laik Karenas tat un ldzs esoajos an un Kareni tatos ir nopostti vairk nek 3 500 ciemi. Vairk nek pusmiljons auu ir tikui iekji prvietoti, un vairk k puse no tiem ir sievietes un brni. ie ir tie cilvki, kam Ziedo Nakts paldz, sa emot spku un mlestbu no Dieva, kas vi u aicinjis kalpot. 1950. gados Ziedoajai Naktij un vi as imenei izdevs aizbgt no tuksnea un apmestiem ostas pilst Siriam. Vi a izmcjs par medmsu, pabeidza Birmas Teolo ijas instittu, daudzus gadus mcja Bbeles skol sav dzimtaj pilst un k uva par re ionlo vadtju Karenas Baptistu sievieu organizcij. 2004. gad vi a tika ievlta par enerlsekretri aktvaj Karenu Sievieu organizcij, kuras 30 000 biedres darbojs, lai panktu labkus apstk us bg u nometns uz Taizemes robeas un iekji prvietotajm personm Mjanm. Vi a savu amatu uztver k Dieva dotu iespju paststt saviem tautieiem par Dieva mlestbu laik, kad vi iem tik oti trkst miera, cerbas un prieka. Pc 2010. gada valsts vlanm Mjanm sks militri konflikti. Uz zieme u robeas ar Taizemi norisinjs svas kaujas. Daudzi no gareniem rsoja robeu, bet daudziem nebija tdas iespjas. Ziedo Nakts nekavjoties ska rkoties un aicinja savu baptistu imeni lgt Dievu par mieru un par vi as drobu, jo vi a rsoja robeu viet, kur notika kaujas, lai paldztu prvietotajm sievietm un brniem. Vairkas baptistu sievieu organizcijas un Baptistu sievieu savienbas noda as atsaucs, atbalstot grtbs nonkuos ar ziedojumiem. Nauda tika izlietota, lai iegdtos pirms nepiecieambas lietas, ap rbu un nepiecieams lietas prvietotajm personm, kuras nesa ma nekdu paldzbu. Ziedo Nakts paldzja to visu noorganizt. Vi a paststja, ka viena no sievietm, kas vi ai paldzja, bija nupat zaudjusi savu vru, kur bija gjis boj apaudes laik. Vi a bija palikusi viena ar etriem brniem, no kuriem veckajam bija etri gadi. Pirms diviem mneiem vi a bija zaudjusi ar savu mti. Ziedo Nakts ir sieviete, kas ml savu tautu un katru dienu smagi strd, lai izmaintu Karenas bg u un prvietoto personu dzvi. Vi a cenas paldzt sabiedrbas aizmirstm sievietm un brniem un paststt vi iem par cerbu, kas rodama tikai Jz Krist. Vi a dodas uz visbstamkajm vietm, lai Kristus vrd un spk maintu savu pasauli. Plaku zi ojumu par vairk nek 4 000 varmcbas gadjumiem varat izlast interneta vietn www.karenwomen.org, uzklik inot uz Human Rights Reports un pc tam uz Walking Amongst Sharp Knives. Ziedo Nakts paldzja apkopot informciju im zi ojumam.

2012. gada Lganu dienas projekti


1. Projekta nosaukums: Indonzijas jauno sievieu vadtju sagatavoana Organiz: Indonzijas Baptistu sievieu misijas savienba

Atbildg persona: Mareyke Wagey Tairas Projekta apraksts. Paldzt apmct un sagatavot jauns sievietes 2012.-2013. gad. Mcbu programm iek auts tmas: K k t par vadtju, Sievietes un Bbele, Padomdoana, Ldzsvarota dzve/ldzsvarota kalpoana, Lganas spks un K kalpot tam Kungam ar prieku.

2. Projekta nosaukums: Izgltba Pakistnas kristieu brniem Organiz: Azadas Baptistu draudze Kamir, Pakistna
Atbildg persona: Louis Irfan Projekta apraksts. Projekta mr is ir paldzt iegt izgltbu kristieu brniem dados ciemos, tdos k Gudranvala, Azada Kamir un Peavaa. Ir plnots skt ar 60 brniem. Galvens nepiecieams lietas izgltbas nodroinanai ir grmatas, skolas forma un nauda maksai par pamatskolu. Ir apr ints, ka miniml summa, kas nepiecieama, lai paldztu iem skolniem, bs 25 dolri uz brnu katru mnesi. Projekta stenotji cer sa emt pietiekamu atbalstu, lai vartu paldzt pc iespjas vairk skolniem. Ir plnots paldzt iem skolniem piecus gadus, kuru laik projekta stenotji cer ieraudzt, k tas Kungs paldz maint brnu dzves apstk us. programma vartu radt pozitvas prmai as Pakistnas kristieu brniem.

3. Projekta nosaukums: Lganu dienas projekts Organiz: Kav Htoo Lei Karenas Baptistu bazncas sievieu organizcija
Atbildg persona: Naw Maira Projekta apraksts. 1. da a. Trsdesmit sievietes apgs vadanas prasmes un to, k organizt Lganu dienas programmu. s vadtjas pc tam nogds iegto informciju uz dadm draudzm. 2. da a. Doties ar Lganu dienas programmu iekji prvietoto personu nometn Karenas tat, k ar izdalt nelielas dvanas apmram 200 atraitnm. 3. da a. ujmana, lai vartu izgatavot rokdarbus ienkumu ieganas projektam. T tiks izmantota viss septi s bg u nometns. Mr is ir reprezentt Pasaules Baptistu savienbas Sievieu departamentu un zijas Baptistu sievieu savienbu un paststt bg iem un prvietotajm personm par Dieva mlestbu un to, k Dievs rpjas par vi m caur Saviem brniem no visas pasaules.

4. Projekta nosaukums: Lopkopbas prasmju apgana Organiz: Karenas Sievieu organizcija


Atbildg persona: Blooming Night Zan Projekta apraksts. Iekji prvietots personas, kas dzvo Karenas tat, iztiek no laukkopbas un lopu audzanas. Katrai imenei ir mjlopi, no kuriem ts iegst uzturu, k ar nelielus ienkumus. T k m imenm ir jprvietojas no vietas uz vietu, ts nevar apmesties uz pastvgu dzvi un nopelnt iztikas ldzek us. ai situcij tiek meklts finansjums, lai uzsktu mjlopu audzanas projektu kopienas ietvaros un vairk uzzintu par lopu audzanu, lai gtu kdus ienkumus. Ir etras dadas vietas, kur iecerts audzt ckas un kazas. Pirmais solis bs izveidot saimniecbas modeli un centru, kur dadas kopienas vars nkt un apgt lopkopbas iema as un pc projekta izmantot savas zinanas, lai atbalsttu cita citu.

5. Projekta nosaukums: Kontinentls Savienbas (CU) paais projektu fonds PBA Sievieu departamenta valde
Projekta apraksts. is fonds tiktu izmantots, lai atbalsttu jebkuru Kontinentlo Savienbu kd pa projekt vai paskum, kas tiek rkots Kontinentls Savienbas lmen.

2012. gada lganu ce vedis


frikas Baptistu sievieu savienba (BWUA)
1. Pateicieties Dievam par glbtm dvselm frik! Ldziet par gargo izaugsmi! 2. Ldziet, lai Dievs piedod mums grkus: seksulo izlaidbu, prmrgu atkarbu no materilm lietm un nesaska u starp to, ko ms sludinm un ko darm. 3. Ldziet par jaunievlto BWUA valdi, lai Dievs dod gudrbu, spku un lastbu centienos mantot vairk baptistu sievieu Kristum un BWUA. 4. Ldziet par Visu frikas baptistu sadraudzbas (AABF) jauno vadbu, jo pai par jauno enerlsekretru. 5. Ldziet par mieru frik! Daudzas valdbas ir gztas, un daudzs valsts joprojm nerimstas politiskie nemieri. Ldziet pc dievi as apsardzbas pastvoaj nedroaj situcij! 6. Ldziet par ekonomisko stabilitti! Ldziet par pastvgu finansilo nodroinjumu baptistu sievietm, lai vi as vartu bt labi namturi.

zijas Baptistu sievieu savienba (ABWU)


1. Ldziet par iespju ar turpmk izplatt Eva lija vsti un Dieva mlestbu zijas sievieu un brnu starp, lai tie, kas dzvo nabadzb, cie no vardarbbas un diskrimincijas, analfabtisma un brnu tirdzniecbas, vartu iegt labku dzvi. 2. Ldziet, lai zij dzvojoie audis tiktu pasargti no dabas katastrofm, kas katru gadu rada milzgus postjumus un cilvku bojeju. 3. Ldziet, lai katrai ABWU noda ai btu kompetenta vadba, pietiekami visi nepiecieamie resursi, vienotba un efektvas kalpoanas, lai paplaintu Dieva Valstbu. 4. Ldziet, lai sievietes, kas piedaljs 2011. gada Jauno vadtju konferenc, k tu par ietekmgm sievieu vadtjm zij un vis pasaul. 5. Ldziet, lai tiktu atcelti ierobeojumi, kuriem pak auti kristiei dads zijas valsts, un lai Eva lijs vartu tajs iespiesties un izplatties (piem., Zieme koreja, na, Mjanma un Pakistna). 6. Ldziet par ABWU vadtju gargo un fizisko veselbu, lai vi as vartu ar turpmk uzticgi veikt savu kalpoanu.

Karbu salu Baptistu sievieu savienba (CBWU)


1. Ldziet, lai vairk ime u Karbu sals piedzvotu Dieva piedoanu un sptu baudt pestanas prieku! 2. Ldziet, lai Karbu salu baptistu sievietes btu kanli, caur kuriem plst t Kunga prieks, un tdjdi paldztu mazint depresiju un prmrgo spriedzi, no kuras cie msu sievietes. 3. Ldziet, lai tas Kungs aicina sievietes kalpot Vi am un, lai vi as tiktu piepildtas ar prieku, par spti cieanm, bezdarbam, nelaimm, noplumam, skaudbai un varmcbai.

4. Ldziet par kristietm Karbu sals, lai vi as k tu par uzticgiem mentoriem, veidodamas prieka pilnas attiecbas ar cilvkiem, jo pai ar jaunajiem kristieiem un tiem, kas vl nav izglbti. 5. Ldziet, lai Dievs dod Karbu salu valdbm gudrbu radt darba vietas, lai vairk cilvku vartu strdt un nopelnt, jo pai sievietes. Tas sekms varmcbas mazinanu pret sievietm un paldzs celt vi u paapzi u, kas savukrt sekms stiprku ime u veidoanos. 6. Ldziet, lai Dievs aptur baismgo slepkavoanu, kas notiek daudzs Karbu sals, k ar vecku sievieu un bezpajumtnieu izvaroanu.

Eiropas Baptistu sievieu savienba (EBWU)


1. Pateicieties tam Kungam par Vi a darbu Eirop, neraugoties uz centieniem pankt kristieu atkpanos no ticbas. 2. Ldziet ticgajiem spku un drosmi apliecint savu ticbu dzvajam Dievam. 3. Ldziet, lai Dievs svt Eiropas sievietes un vi as piepilda savu aicinjumu dv mlestbu savai imenei un brniem un k st par savas imenes un sabiedrbas sirdi. 4. Ldziet, lai ms skaidri saprotam, ko nozm rkoties k Labajam samarietim un bt par pasaules sli un gaismu. 5. Ldziet par kristieu imenm, lai laultie paliktu uzticgi viens otram un tam Kungam. 6. Ldziet par nkamo paaudzi, lai vi i saprastu, kas ir dzves sts vrtbas un prieks.

Lat amerikas Baptistu sievieu savienba (UFBAL)


1. Ldziet par re ionlajiem kongresiem! 2. Ldziet par projektu Brni Lat amerikas cerba (La Niez, nuestra esperanza en la Amrica Latina) un par brniem un pieauguajiem, kuriem tiek pasludints Eva lijs. 3. Ldziet par UFBAL izpildkomiteju, lai Dievs to em Savs roks un dv ts darbiniecm prieku kalpot tam Kungam. 4. Ldziet, lai Dievs vada ar 2013. gada UFBAL konferenci saisttos darbus un plnus. 5. Ldziet par brniem un pieauguajiem, kas atrodas bstamos apstk os, k ar par draudzm, lai ts ieguldtu laiku un ldzek us, lai vi us glbtu un paldztu vi iem iepazt sto laimes Avotu. 6. Ldziet par sievietm draudzs, lai vi as vairk iesaisttos t Kunga darb, nesot citiem Vi a pestanas vsti.

Zieme amerikas Baptistu sievieu savienba (NABWU)


1. Daudziem zieme amerik iem sagd grtbas saprast msu iezemieu kultru un problmas. Ldziet, lai Dievs virza msu domas un vada msu atbildes reakciju. Ldziet par msu baptistu kalpoanm iezemieu kopiens un par msu baptistu msm no iezemieu vidus.

2. Laik, kad tradicionlais priekstats par to, kas ir imene, tiek izkrop ots, ldziet par atjaunotu iedroinjumu novjintm imenm, spcgu atbalstu veselgm imenm un dziedinanu ievainotm un izposttm imenm. 3. Ldziet par verdzb prdotm sievietm un brniem, par cilvkiem, kas strd, lai izveidotu tklu o cietuo glbanai. Ldziet par politi iem un valdbas institcijm, kurm jatzst s problmas esamba un aktvi jrkojas, lai pret to cntos. 4. Ldziet par tiem, kas nesen Zieme amerik notikuo dabas postjumu rezultt ir palikui bez pajumtes, izmisui un finansili sagrauti. Ldziet, lai tie, kuru pienkums ir celt jaunas un atjaunot izpostts kas, sptu pie emt gudrus un ldzjtgus lmumus. Ldziet par tiem, kuru ticbu Dieva labestbai un apsardzbai s katastrofas ir krietni satricinjuas. 5. Lielkajai da ai no mums ir grti atzt mums ldzs esoos cilvkus, kuriem liegtas pilso u tiesbas. Ldziet, lai Dievs dod mums redzgas acis un atsaucgas sirdis. 6. Mums visiem ir vajadzgs ilgtermi a redzjums un ener ija, lai ms sptu stenot Kristus doto uzdevumu. Ldziet, lai tas Kungs t aizskar msu dzvi, ka ms piedzvojam iekjas prmai as, kas izpaustos rji Vi a mlestbas pardan un liktu mums bt par prmai u nesjm pasaul.

Klus okena Dienvidrietumu Baptistu sievieu savienba (BWUSWP)


1. FIDI. Ldziet, lai ts laukos dzvojoo sievieu kalpoanas pieaugtu un paplaintos, lai Fidi baptistu sievietes k tu par svtbas avotu apkrtjos ciemos. 2. AUSTRLIJA. Ldziet par katru no septi m tatu vadtjm, kas prrauga savus tatus/teritorijas. Ldziet, lai jaun komanda k tu vienota sav misij un aicinjum un, lai Austrlijas sievietes ie emtu aktvu pozciju savs draudzs un atbalsttu un iedrointu savas msas cits valsts. 3. PAPUA JAUNGVINEJA. Ldziet, lai Dievs dod veselbu Ka Simonai, kas turpina apmct ciemu vecmtes. Ldziet, lai is darbs vartu turpinties bez kavk iem. Ldziet ar par sievieu vadtjm PJ, lai vi as btu stipras, vienotas un skaidri redztu mr i. 4. PAPUA (province). Ldziet spku un drosmi Papua kristietm, kas piedzvo aizvien lielku socilo un reli isko spiedienu. Ldziet, lai m sievietm btu vairk iespju runt savs draudzs. 5. JAUNZLANDE. Ldziet par cilvkiem Kraistr pilst, kuru joprojm piemekl zemestrces un pcgrdieni. Ldziet, lai draudzes joprojm btu devgas un gatavas paldzt visvairk cietuajiem re ioniem.

Visprjs lganu vajadzbas


Pasaules Baptistu alianses vadtji
1. Ldziet par Donu Aptonu, PBA prezidentu. 2. Ldziet par Nevillu Kallamu, PBA enerlsekretru.

PBA Sievieu departamenta valde


1. Ldziet par Raquel R. Contreras, PBA SD prezidenti 2. Ldziet par Donna Groover, PBA SD sekretri/kasieri. 3. ldziet par Patsy Davis, PBA SD izpilddirektori.

4. Ldziet par m viceprezidentm: frika: Motunrayo Adegbilero zija: Sook Jae Lee Karbu salas: Yvonne Pitter Eiropa: Lvija Godi a Lat amerika: Marlene Baltazar Zieme amerika: Linda Weber Klus okena Rietumu krasts: Julie Belding