Техничка школа Пирот

(назив средње школе)

Пирот
(место)

ПЛАНОВИ РАДА НАСТАВНИКА
(ГОДИШЊИ И ОПЕРАТИВНИ)
за школску 2012. / 2013. годину
Малићевић Шућро
(презиме и име наставника)

Наставни предмет: ИСТОРИЈА
Наставни план и програм предмета објављен је у "Просветном гласнику", број.............
од.............. године, а измене и допуне у броју .......од............ године,
......од............ године.
Разред...први...., недељни фонд часова ...2..., годишњи фонд часова ..........
Недељни фонд часова вежби......, годишњи фонд часова 74.......................
Годишњи број часова блок наставе ..........

Образовни профил - смер (за гимназије)*:

Трајање образовања:

четири године
(једна година, две, три или четири године, специјализација)

Планови рада се реализују у следећим одељењима:
МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ
ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

*Непотре6но прецртати

I /1

I /3

I/6

ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА
Наставни предмет:

Историја

Ред. број
наставне
теме

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ

Разред

први

Број
часова
по
теми

Број часова за
обраду

остале
типове
часова

1

Праисторија

2+1

2

1

2
3
4

Стари век
Цивилизација Старог истока
Стара Грчка
Стари Рим

3+1
4+2
3+1

3
4
3

1
2
1

2+1
2+1
1

2
2
1

1
1
0

1
1+1
1

1
1
1

0
1
0

2+1
1
1
4+2

2
1
1
4

1
0
2

2+1
1+1
2+1

2
1
1

1+1
1+1
2+1
1+1
1
1
1+1
2+1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
0
1
1

4+2

2

2

1

1

0

52

22

Средњи век
Рани средњи век
5
6
7
8
9
10

Западна Европа у раном седњем век
Византија и Арабљани у раном средњем веку
Култура раног средњег века
Државе Западних и Источних Словена
Српске земље у раном средњем веку
Јужнословенске земље и Угарска
Позни средњи век

11
12
13
14
15
16
17

Западноевропске државе сталешке монархије
Привреда и култура у Западној Европи
Средња и Источна Европа
Византија Палеолога и Србија Немањића
Привреда,друштво и култура у средњовековној Србији
Босна и Дубровник
Турска освајања на Балкану

1
1
1

Нови век

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Доба великих географских открића
Култура и религија на почетку века
Грађанске револуције
Русија,Пруска,Аустрија просвећени апсулутизам
Наполеонови ратови ратови и Бечки конгрес
Индустриска револуција
Срби под Турском влашћу
Срби под Хабзушком влашћу
Србија у првој полвини 19.века
ЦРНА Гора до средине 19.века

Укупно

Датум предаје:
септембар. 2012. године

74
Урадио

Малићевић Шућро
професор историје

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА
ЗА МЕСЕЦ септембар 2012
Назив предмета
Ред. број
наставне
теме

ИСТОРИЈА

Назив наставне јединице

Ред. број
часа наст.
јединице (навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима)

1.

1

ГОДИНЕ

Разред први. .
Тип часа

Облик
рада

Школска 2012 / 2013 . година

Метод рада

Недељни фонд часова 2
Место рада и
наставна средства

Иновације

УПОЗНАВАНЈЕ УЧЕНИКА СА ПЛАНОМ И
ПРОГРАМОМ РАДА ЗА ПРВИ РАЗРЕД

ПРАИСТОРИЈА
2
3.
4.

Реч о историјској науци
Праисторија
УТВРЂИВАЊЕ:

Праисторија и историја као наука

2

Обрада
Обрад

Фронта
лни
Фронта
лни
Групни
рад

Утврђива
ње

5

6.

Египат –настанак,друштво и култура

Државе Месоптамије

Обрада

Кабинет-учионица

Дијалог

Учионица

Употреба
текста

Учионица

Демонстративна
ЦД-ром
Историја Старог
Века

ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ СТАРОГ ИСТОКА
Обрада

Монолошкодијалошка
Текст-метода

фронта
лни

Мултимедијални
Кабинет-видео
Демонстративна пројектор
ЦД-ром
Визуелна
Историја Старог
века
Фронта
Мултимедијални
лни
кабинет-Видео
пројектор
Визуелна

Мултимедија у
настави
историје

Мултимедија у
настави
Историје

(Само)евалуација и корекција

Ред. број Ред. број
наставне часа наст.
теме
јединице

Назив наставне јединице
(навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима)

7

Мала Азија, Анадолија.Феникија и Персија

8.

Проверавање-оцењивање:
Египат,Месопотамија,Мала Азија,
Феникија и Персија

Тип часа

Облик
рада

Метод рада

Обрада

Место рада и
наставна средства

Фронта Демонстративна
лни
Наставна
Учионица
метода
Ист.карта
Стари исток
Провера Индив Решавање
вањеидуални мултимедијалног Мултимедијални
оцењива рад
ТЕСТА
кабинет
ње

Датум предаје .................2012.год.

Иновације

(Само)евалуација и корекција

Мултимедија у
настави
Историје

Провера знања
на основу
мултимедијалн
ог ЦД-рома

Предметни наставник..........................................................................................

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА
ЗАМЕСЕЦ
Назив предмета

ИСТОРИЈА

ОКТОБАР

Школска 2012 / 2013 . година

2012. ГОДИНЕ

Разред први

Недељни фонд часова 2..

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:

Ред. број
наставне
теме

Ред. број
часа наст.
јединице

Назив наставне јединице
(навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима)

Тип часа

Облик
рада

Метод рада

Место рада и
наставна средства

Иновације

(Само)евалуација и корекција

СТАРА ГРЧКА

3
9.

Критско-микенски свет

Обрада

Грчка од 12. до 15.века

Обрада

10.

Фронта Демонстративна Мултимедијални
лни
ЦД-ром Историја кабинет-Видео
Старог века
пројектор
Фронта Демонстративна
лни
Ауди-визуелна
--I I ---

Мултимедија у
настави
историје
--- I I----

11.

12

Провера Индивд Решавање
Мултимедијални
ПРОВЕРАВАЊЕ-ОЦЕЊИВАЊЕ
уални
мултимедијалног кабинет
ДРЖАВЕ И КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ СТАРОГ
ТЕСТА
ВЕКА
Фронта Демонстративна Учионица
лни
Видео пројекција Документарни
Фотогрф.С,Грчке филм:Хелада

Провера знања
на основу
мултимедијалн
ог ЦД-рома

Грчка од краја 5. до 3.века п.н.е

Обрада

Грчка и хеленистичка култура

Обрад

ОЦЕЊИВАЊЕ.
ИСТОРИЈА СТАРОГ ВЕКА

О Ц Е Њ И В А Њ Е: ТЕСТ
МУЛ ТИМЕДИЈАЛНИ ЦД РОМ
ИСТОРИЈА СТАРОГ ВЕКА

13.

Употреба
телевизије у
настави истор.

Фронта Демонстративна Учионица
лни
Приказивање
Аудио-визуелна
филмова
ДВД Стара Грчка

14.

Ред. број Ред. број
наставне часа наст.
теме
јединице

Назив наставне јединице
(навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима)

Тип часа

Облик
рада

Метод рада

Место рада и
наставна средства

Иновације

(Само)евалуација и корекција

5

СТАРИ РИМ
15.

Рим од оснивања града до почетка царства Обрада

16.

Рим у доба царства

Обрада

17.

УТВРЂИВАЊЕ:
СТАРИ РИМ

Учионица
Утврђива Индиви Слободни
ње
дуални разговор

Римска култура

Обрад

18

Датум предаје 1 октобар

2012. год.

Фронта Демонстративна Мултимедијални
лни
ЦД-ром Историј кабинет-Видео
Старог века
пројектор
Фронта
лни

------I I------

------I I-----

Ист. Карта
Стари Рим
Историј. Штиво

Фронта Демонстративна Мултимедијални
лни
ЦД-ром
кабинет
Историја Старог Видео пројектор
века

Предметни наставник : Малићевић Шућро -професор историје ..........................................................................................

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА
ЗА МЕСЕЦ новембар 2012.

ГОДИНЕ

Школска 2012 / 2013 . година

Назив предмета
Ред. број
наставне
теме

ИСТОРИЈА

Разред први..........................................Недељни фонд часова 2

Назив наставне јединице

Ред. број
часа наст.
јединице (навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима)

5

Тип часа

Облик
рада

Метод рада

Место рада и
наставна средства

Иновације

(Само)евалуација и корекција

Иновације

(Само)евалуација и корекција

ЗАПАДНА ЕВРОПА У РАНОМ
СРЕДЊЕМ ВЕКУ
19

Велика сеоба народа
Франачка држава

20

Крсташки ратови
Феудално друштво (1096-1270)

21

УТВРЂИВАЊЕ:
ЗАПАДНА ЕВРОПА У РАНОМ
СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Обрада

Фронта Монолошколни
дијалошка

Учионица
Ист. карта
Презентација
Велика сеоба
народа

Обрада

Фронта Монолошколни
дијалошка
Дискусија

Учионица
Презентација
Крсташки ратови
Уџбеник

Утврђива Групни Постављање
ње
и
питања
индивид Дискусија
уални

Учионица
Ист.карта
Европа у раном
средњем веку

ВИЗАНТИЈА И АРАБЉАНИ У
РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ

6
22

Ред. број Ред. број
наставне часа наст.
теме
јединице

Источно римско царство (Византија)

Назив наставне јединице
(навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима)

Обрада

Тип часа

Фронта Монолошколни
дијалошка

Облик
рада

Метод рада

Учионица
Ист.карта
Презентација
Визатија у
средњем веку
Историјско штиво
Место рада и
наставна средства

6

23

24

Арабљани ( Сарацени, Арапи )

ПРОВЕРАВАЊЕ (ОЦЕЊИВАЊЕ)
ВИЗАНТИЈА И АРАБЉАНИ У СРЕДЊЕМ
ВЕКУ

обрада

Фронта Монолосколни
дијалошка
Дискусија

Учионица
Ист. карта
Презентација
Арабљани у
средњем век

Провера Индиви Постављање
оцењива дуални питања
ње
Групни Дискусија

Учионица
Ист карта
Европа у средњем
веку

КУЛТУРА РАНОГ СРЕДЊЕГ ВЕКА

7
25

Западноевропска култура
Византијска и арабљанска култура

26

ОБНАВЉЊЕ:
КУЛТУРА РАНОГ СРЕДЊЕГ ВЕКА

Обрада

Фронта Дијалошка
лни
Слоб. Разговор
Вербална
комуникација са
ученицима

Обнавља Индиви
Дебата
ње
дуални
Дискусија
и
Слобони
Групни разговор
рад

Датум предаје новембар 1.11...............................................................................2012....год.

Учионица
Презентација
Историјски текст
Историјска читанка
Историј. слике

Учионица
Историјска
литература

Предметни наставник......................................................................................

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

ЗА МЕСЕЦ децембар
Назив предмета
Ред. број
наставне
теме

ИСТОРИЈА

Разред други

Назив наставне јединице

Ред. број
часа наст.
јединице (навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима)

2012. ГОДИНЕ

Недељни фонд часова
Тип часа

Облик
рада

Школска 2012 / 2013 . година
2

Метод рада

Место рада и
наставна средства

Иновације

ДРЖАВЕ ЗАПАДНИХ И
ИСТОЧНИХ СЛОВЕНА

8
27

Стари Словени
(Прапостојбина и државе )

Обрада

МонолошкоУчионица
Фронта дијалошка
Истор.карта
лани
наставна метода Презентација
Европа у време
словенске сеобе

СРПСКЕ ЗЕМЉЕ У
РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ

9
28

Насељавање Словена на Балканско
Полуострво

Обрада

29

Србија (Рашка ) до средине 12.века
Дукља (Зета)

Обрад

30

Монолошко –
Учионица
Фронта дијалошка
Исит. Карат
лни
наставна метода Презентација
Насељавање
Јужних Словена на Употреба
Балкан
визуелних
наставних
Демонстративна
срестава у
Фронта Приказивање
Мултимедијални
настави
лни
Проојекција
Кабинет
историје
Видео пројектор
ЦД-ромСрбија у
раном средњем век

Индиви
УТВРЂИВАЊЕ:Прве српске ранофеудалне Утврђива дуални
државе
ње
и групни
рад

Дијалошка
Слободни
разговор
Постављање
питања

Учионица
Ист.карта
Српске земље у
раном средњем
веку

(Само)евалуација и корекција

Ред. број Ред. број
наставне часа наст.
теме
јединице

10

Назив наставне јединице
(навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима)

Тип часа

ЈУЖНОСЛОВЕНСКЕ ЗЕМЉЕ И
УГАРСКА
31

Државе: Македонских Словена
Хрватска,Бугарска и Мађарска
(Примање Хришћанства и пчеци
писмености)

Обрада

Облик
рада

Метод рада

Место рада и
наставна средства

Монолошко
Фронтални -дијалошка

Учионоца
Ист.карта
Насљав. Ј.Словена
на Балкан

Фронтални МонолошкоДијалошка

Учионица
Ист.карта
Европа у средњем
веку од 5 до 15.века

Иновације

ЗАПАДНОЕВРОПСКЕ ДРЖАВЕ
СТАЛЕШКЕ МОНАРХИЈЕ

11
32

Француска,Енглеска и Немачка

Обрада

Систематизација наставног

Сумирање резултата.

33. градива(полугодишња)

Датум предаје: 1 децемба 2012.год.

Закључивање оцена.План рада за друго полугође.

Предметни наставник Малићевич Шућро –професор историје

(Само)евалуација и корекција

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

Школска 2012 / 2013 . година

ЗА МЕСЕЦ јануар2013 ГОДИНЕ
Назив предмета

историја......................................................................

Разред први...............Недељни фонд часова 2...........

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:

Ред. број
наставне
теме

Ред. број
часа наст.
јединице

Назив наставне јединице
(навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима)

Тип часа

Облик рада

Метод рада

Место рада и наставна
средства

Иновације

(Само)евалуација и
корекција

Хришћанска црква у
среднјем веку

12
34

Сукоб папаства и царства
Монашко-просјачки редови
Хришћанске секте

Обрада

Фронтални Монолошко
облик
дијалошка
рада
наставна
метода

Кабинет за исторју
Уџбеник

Фронтални
обллик
Монолошко
рада
дијалошка

Кабинет за историју
Уџбеник и историјско
штиво

Привреда и култура у
Западној Европи

13
35

36

Обнова градова.еснафи и
Новчана привреда

Обрада

Школе и Универзитети
Филозофија и наука

Орада
Фронтални Дијалошка
облик
Слободни
рада
разговор
Дискусија

Кабинет за историју
Карта :ЕВРОПА У
СРЕДЊЕМ ВЕКУ

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА
ЗА МЕСЕЦ Фебруар 2013.ГОДИНЕ
Назив предмета
Ред.
број
наставн
е
теме

Ред. број
часа наст.
јединице

историја....................................................................

Назив наставне јединице
(навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима)

Тип часа

Облик
рада

Разред први................Недељни фонд часова 2

Метод рада

Место рада и
наставна средства

Иновације

(Само)евалуација и
корекција

37

Утврђи Поједи
вање
начни
ПРИВРЕДА И КУЛТУРА У ЗАПАДНОЈ ЕВРОПИ
Испит
ивање
УТВРЂИВАЊЕ ГРАДИВА :

Усмено
одговарање

СРЕДЊА И ИСТОЧНА ЕВРОПА
(1+0)

14
38

ЧЕШКА,ПОЉСКА И МОСКОВСКА
КНЕЖЕВИНА

Обрада

МонолошкоФронт дијалошка
ални
наставна
облик метода

ВИЗАНТИЈА ПАЛЕОЛОГА И
СРБИЈА НЕМАЊИЋА ( 4 + 2 )

15
39

Византија од 12 до 15 века

Србија за време династије
40 Немањића
Стефан Немања ( 1168-1195 )
Стефан Првовенчани ( 1195-1227 )
Независна држава
Културни успон

Обрада

Групни
облик Дијалог
Рада
Слободни
разговор

ОБРАДА Фронт
ални
облик
рада

Кабинет за
историју
Историјска карта
ЕВРОПА У
СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Кабинет за
историју
Карта Средња и
источна Европа

Кабинет за
историју
Ист.карат
ВИЗАНТИЈА ОД 12 ДО
15.ВЕКА

ДЕМОНСРАТИВНА
НАСТАВНА
СРЕДСТВА

МУЛТИМЕДИЈАЛНИ
КАБИНЕТ
ВИДЕО ПРОЈЕКТОР
ДВД

СРБИЈА У ДОБА
НЕМАЊИЋА
ЦД
800.ГОД
ХИЛАНДАРА
ЦД РИЗНИЦА КОСОВА
И МЕТОХИЈЕ
Ред.
број
наставн
е
теме

Ред. број
часа наст.
јединице

Назив наставне јединице
(навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима)

Тип часа

Облик
рада

Метод рада

Место рада и
наставна средства

Иновације

(Само)евалуација и
корекција

41 Ширење српске државе
Стефан Урош II Милутин
( 1282 - 1321)
Стефан Урош III Дечански
(1321-1331)
Привредни и културни успон

Обрада

42 Српско царство (1331-1371)
Стефан Урош IV Душан
( 1331-1355 )
Стефан Урош V (1355/1371)
Tериторијални и верски успон

43

44

Обрада

ОБНАВЉАЊЕ ГРАДИВА
СРБИЈА У ВРЕМЕ НЕМАЊИЋА
( 1168-1371)

Фронт Демостратив
ални
на наставна
облик метода
рад

Фронт
ални
облик Демонстрати
рада
вна наставна
метода

Обнављ Групни Разговор
ање и
и
Дискусија
оцењив поједи Пропитивање
ање
начни

ПРОВЕРАВАРЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА
ТЕСТ ЗНАЊА
ТЕМЕ :
СРЕДЊА И ИСТОЧНА ЕВРОПА
ВИЗАНТИЈА ПАЛЕОЛОГА
И
СРБИЈА НЕМАЊИЋА

ТЕСТ ЗНАЊА ШЕСТ ГРУПА
ПО ШЕСТ
ПИТАЊА

Мултимедијални
кабинет
Видео пројектор
ДВД СРБИЈА У
ДОБА НЕМАЊИЋА

Муктимедијални
кабинет
Видео пројектор
ДБД СРБИЈА У ДОБА
НЕМАЊИЋА

Карта
Србија у доба
Немањића

УКУПНО 12.ПОЕНА
ДО 5.ПОЕНА
ОЦЕНА: ДОВОЉАН (2)
ОД 5 ДО 7
ОЦЕНА :ДОБАР ( 3)

Израда теста
45.минута
један школски час

ОД 8 ДО 10
ОЦЕНА : ВР.ДОБАР (4)
ОД 11 ДО 12
ОЦЕНА ОДЛИЋАН ( 5)

Датум предаје 1 фебруар 2013. .год.

Предметни наставник......................................................................................

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

Школска 2012 / 2013 . година

ЗА МЕСЕЦ март 2013. ГОДИНЕ
Назив предмета историја

Разред први.............................................Недељни фонд часова 2

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:

Ред. број
наставне
теме

Ред. број
часа наст.
јединице

Назив наставне јединице
(навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима)

Тип часа

Облик рада

Метод рада

ПРИВРЕДА, ДРУШТВО И КУЛТУРА
У СРЕДЊОВЕКОВНОЈ СРБИЈИ
(2+1)

16
45

46

47

Ред. број Ред. број
наставне часа наст.
теме
јединице

Привредни развитак Србије
12-15.век

Фронтални
Обрада облик рада

Фронтални Демонстрат
облик рада ивна
наставна
метода

Српска средњовековна држава

Обрада

Обнављање градива
Привреда, друштво и култура
У средњовековној Србији

Обнављ Рад у
ање
паровима
градива

Назив наставне јединице
(навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима)

Тип часа

Дијалошка
Слободни
разговор
Дискусија

Облик рада

Слободни
разговор
Дискусија

Метод рада

Место рада и наставна
средства

Иновације

(Само)евалуација и
корекција

Кабинет за историју
Историјска карта
Србиа од12-15.века

Мултимедујални
кабинет
ЦД-ром Манастири
у Србији

Кабинет за историју
Илустрована
средњовековна
историја Срба

Место рада и наставна средства

Иновациј
е

(Само)евалуација
и корекција

Датум предаје 1 март 2013..........год.

Предметни наставни

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

Школска 2012 / 2013 . година

ЗАМЕСЕЦ април 2013. ГОДИНЕ
Назив предмет

Ред. број
наставне
теме

Ред. број
часа наст.
јединице

историја

Разред

Назив наставне јединице
(навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима)

Тип часа

први

Недељни фонд часова

Облик рада

Метод рада

Место рада и наставна
средства

Нови век

ДОБА ВЕЛИКИХ
ГЕОГРАФСКИХ ОТКРИЋА

19
53

Велика географска открића

Обрада

Фронтални Монолошко
облик рада дијалошка
Показивање
Објашњавање

Кабонет за историју
Историјска карта
Велика географска
открића

Обрада

Фронтални Дијалошка
Кабинет за историју
облик рад Слободни разговор ДВД Светски великани
Дискусија
Леонардо,Микеланђело.
...

КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА НА
ПОЧЕТКУ НОВОГ ВЕКА

20

54 Хуманизам и ренесанса
Реформација

55

Обнављање градива
Теме
Доба великих географских открића
Култура и религија у средњем веку

Обнављ Комбинова Испитивање
ање
ни облик
Понављање
рада

Кабинет за историју
Ист.карта
Велика географска
открића
Историјско штиво

Иновације

(Само)евалуација
и корекција

Ред. број Ред. број
наставне часа наст.
теме
јединице

Назив наставне јединице
(навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима)

Тип часа

Облик рада

Метод рада

Место рада и наставна
средства

ГРАЂАНСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ

21

Револуције : Низоземска,Енглеска Обрада Фронтални Монолошко-

56 И рат за независност и стварање

облик рада дијалошка
Објашњавање
Показивање

САД

57 Француска од 16 до 18.века

ВЕЛИКА ФРАНЦУСКА РЕВОЛУЦИЈА

Обрада

Фронтални Монолошкооблик рада дијалошка
Слобдни разговор
Дискусија

Кабинет за историју
Ист.карта
Францускобуржоатска
револуција

Обрада

Фронтални Монолошкооблик рада дијалошка
Слободни разговор
Дискусија

Кабинет за историју
Исто.карта
Европоа од 16-18.века

РУСИЈА,ПРУСКА,АУСТРИЈА
ПРОСВЕЋЕНИ АПСУЛУТИЗАМ

22
58

Русија,Пруска и Аустрија

Кабинет за историју
Ист.карта
Европа од 15 до
18.века

НАПОЛЕОНОВИ РАТОВИ
И БЕЧКИ КОНГРЕС

23
59

60

Наполеонови ратови и Бечки конгрес Обрада

Утврђивање градива
Теме
Грађанске револуције
Наполеонови ратови и Бечки
конгрес

Датум предаје 1 септембар 2013.год.

Фронтални Дијалошка наставна Кабинет за историју
облик рада метода
Историјска карта
Дискусија
Француско царство и
Европа после Бечког
конгреса 18141815.год

Утврђи Комбинова Испитивање
вање
ни облик
Провера знања
градива рада

Кабинет за историју
Историјска карта
Европа од 15-19 века

Предметни наставник

Иновације

(Само)евалуација
и корекција

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА
ЗА МЕСЕЦ мај
Назив предмета историја

Разред први

61

25

Школска 2012 / 2013 . година

Недељни фонд часова 2

Назив наставне јединице

Тип часа

ИНДУСТРИЈСКА РЕВОЛУЦИЈА
(1+0)
Индустријска револуција

Обрада

Фронтални

Монолошкодијалошка
наставна
метода

Кабинет за историју
Уџбеник
Историјско штиво

Фронтални

Дијалошка
Слободни
разговор
Дискусија

Кабинет за историју
Историјска карта
Развој Турског
царства од 16-18.века

Ред. број Ред. број
наставне часа наст.
теме
јединице (навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима)

24

2013. ГОДИНЕ

Техничка и научна открића

Облик рада

СРБИ ПОД
ТУРСКОМ ВЛАШЋУ ( 1 + 1 )

Метод рада

Место рада и наставна
средства

62

Османско царство од 16.до 18.века
Срби под Турском влашћу

Обрада

63

Обнављање градива
Теме
Индистријска револуција
Срби под турском влашћу

Обнављ Комбинован Испитивање
ање
и
Провра знања
градива

Кабинет за историју
Историјска читанка
Карта
Развој Турског
царства од 16-18.века

Кабинет за историју
Карта
Јужнословенске
земље од 16 до
18.века

26

СРБИ ПОД
ХАБЗБУРШКОМ ВЛАШЋУ ( 2 + 0 )

64

Аустријско –турски ратови и сеобе
Срба од 16.до 18.века

Обрада

Фронтални

Монолошкодијалошка
наставна
метода

65

Срби у Хабзбуршкој монархији
Војна граница
Срби у Угарској

Обрада

Фронтални

Монолошкодијалошканаставна
метода

Кабинет за историју
Карта
Јужнословенске

Иновације

(Само)евалуација и
корекција

Назив наставне јединице

Ред. број Ред. број
наставне часа наст.
теме
јединице (навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима)

27

Тип часа

Облик рада

Метод рада

Место рада и наставна
средства

Иновације

(Само)евалуација и
корекција

СРБИЈА У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ
19.ВЕКА ( 4 + 1)

СРПСКА РЕВОЛУЦИЈА

66 Повод за устанак-сеча кнезова

Обрада

Фронтални

Дијалошка
Показивање
Објашњавање
Образлагање

Мултимедијални
кабинет
Видео пројекција
предавања
Први српски устанак
1804-1812

Обрада

Фронтални

Дијалошка
Слободни
разговор
Дискусија

Мултимедијални
кабинет
Видео пројекција
предавања
Први српски устанак
1804-1812.год.

Дијалошка
Показиванје
Усмено
излагање
Објашњавање

Мултимедијални
кабинет
Видео пројекција
предавања
Други српски устанак
1815.године
Добијање аутономоје
1830.године

Развој устанка 1804-1812

Уређенње Србије

67 Развој просвете и културе
Мир у Букурешту 1812.године

Други српски устанак 1825.године Обрада Фронтални

68 Додијање аутономије

Датум предаје .................2013.....год.

Предметни наставник......................................................................................

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА

Школска 2012 / 2013 . година

ЗАМЕСЕЦ јун 2013. ГОДИНЕ
Назив предмет

историја

Разред

први

Недељни фонд часова 2

Оцена остварености плана и разлози одступања за протекли месец:

Ред. број
наставне
теме

Ред. број
часа наст.
јединице

69

70

28

Назив наставне јединице
(навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима)

Тип часа

Владевина Милоша Обреновића

Обрада
1815 – 1838
Сретењски 1835.год, и Турски устав 1838.
УСТАВОБРАНИТЕЊСКА ВЛДАВИНА
1842-1858

ОБНАВЉАЊЕ ГРАДИВА

Српска револуција
1804-1830

Облик рада

Фронтални

Метод рада

Место рада и наставна
средства

Дијалошка
Оразлагање
Предавање

Мултимедијални
кабинет
Видео пројекција
предавања
Уставобранитељи
1842-1858

Обнављ Комбиновани
ање

Провера
знања
Испитивање

Кабинет за историју
Историјска карта
Први и Други српски
Устанак (1804- 1815)

Обрада

Монолошкодијалошка
Усмено
излагање

Kабинет за историју
Историјска карта
Црна Гора у 19.веку

ЦРНА ГОРА ДО
СРЕДИНЕ 19.ВЕКА ( 1 + 1 )

71

Црна Гора у 19.веку
Настанак државе
Владика Петар I Петровић Његош
Владика Петар II петровић Његош

Фронтални

Иновације

(Само)евалуација и
корекција

Ред. број Ред. број
наставне часа наст.
теме
јединице

72

73

74

Назив наставне јединице
(навести и корелацију: везе унутар предмета и са другим предметима)

Обнављање градива

Тема:
Црна Гора до средине 19.века

Систематизација наставном
грaдива
Теме:Срби у првој полвини 19.века
Црна Гора до средине 19.века

Крај шкоске године
Закључивање оцена и
сумирање резултата

Тип
часа

Обнав
љање

Облик рада

Комбиновани

Метод рада

Место рада и наставна
средства

Испитивање
Кабинет за историју
Провера знања Историјска карта
Оцењивање
Црна Гора у 19.веку

Оцењивање--- провера знања Појдиначно----

Иновације

(Само)евалуација и
корекција

Датум предаје .................2013.....год.

Предметни наставник : професор историје/ Шућро Малићевић

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful