ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA: XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG TÊN GIẢNG

VIÊN: CHÂU TRƯỜNG LINH THÔNG TIN GIẢNG VIÊN: - Số điện thoại: 0904 440 335

LNCH TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN
(THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH, THỰC TẬP)
HỌC KỲ: 1 NĂM HỌC: 2011 - 2012 PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HP: - Chuyên cần ( hoặc hình thức khác)(%): 20% Cuối kỳ (Bảo vệ đồ án môn học, vấn đáp) (%): 80% TÊN HỌC PHẦN : ĐỒ ÁN XÂY DỰNG MẶT ĐƯỜNG NHÓM HP : 07X3NH36 CHUẨN ĐẦU RA HP : Yêu cầu sinh viên hiểu rõ các kiến thức về thi

công kết cấu áo đường từ các lớp móng, lớp mặt để đề xuất trình tự công nghệ thi công các lớp vật liệu áo đường, kết hợp các công việc tổ chức thi công chỉ đạo đến tổ chức thi công chi tiết toàn bộ một kết cấu mặt đường đã xác định.
SỐ TÍN CHỈ : 1 SỐ GIỜ LÝ THUYẾT TN,TH: 3 SỐ GIỜ TN,TH : 12

BUỔI 1.

SỐ TIẾT 2

NỘI DUNG Hướng dẫn làm đồ án xây dựng mặt đường Phần 1 : Thiết kế tổ chức thi công tổng thể mặt đường 1. Nêu đặc điểm, chọn phương pháp tổ chức thi công 2. Xác định tốc độ thi công 3. Xác định trình tự thi công 4. Xác định quy trình, kỹ thuật thi công - nghiệm thu các lớp mặt đường 5. Xác định trình tự công nghệ thi công 6. Thiết kế sơ đồ hoạt động cho các loại máy móc thi công 7. Xác định khối lượng vật liệu, khối lượng công tác cho đoạn tuyến 8. Tính toán nâng suất máy móc, xác định các định mức sử dụng nhân lực 9. Tính toán số công, số ca máy hoàn thành các thao tác trong công nghệ thi công 10. Biên chế tổ đội thi công 11. Tính toán thời gian hoàn thành các thao tác trong công nghệ thi công 12. Lập tiến độ thi công chỉ đạo mặt đường (mỗi sinh viên đề xuất 1 phương án) 13. So sánh, chọn phương án tổ chức thi công chỉ đạo mặt đường Phần 2 : Thiết kế tổ chức thi công chi tiết dây chuyền mặt đường 1. Xác định khối lượng vật liệu, khối lượng công tác cho một đoạn dây chuyền 2. Tính toán số công, số ca máy hoàn thành các thao tác trong đoạn dây chuyền 3. Biên chế các tổ đội thi công 4. Tính toán thời gian hoàn thành các thao tác trong đoạn dây chuyền 5. Xác lập sơ đồ công nghệ thi công 6. Xác lập bình đồ dây chuyền thi công 7. Lập tiến độ thi công chi tiết mặt đường theo giờ

GHI CHÚ

2.

2

3.

2

4.

2

5.

2

Dương Học Hải. TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH 1. Trịnh Gia Câu. Nguyễn Quang Chiêu. 3. Nguyễn Quang Chiêu.Lục Đỉnh Trung. Dương Học Hải. 7.Nguyễn Quang Chiêu.. Áo đường bằng đất gia cố ...1. 4. 7. Xây dựng MĐ ô tô . Xây dựng MĐ ô tô .. Tiêu chuNn kỹ thuật công trình giao thông đường bộ (tập 1 14). 2) .Đỗ Bá Chương. 8. Các xí nghiệp phục vụ xây dựng đường .. 6. Phạm Huy Khang. Dương Học Hải.BUỔI 6. Tổ chức thi công đường ôtô .năm 2011 GIẢNG VIÊN (Ký tên) TS. Dương Học Hải.. Nguyễn Khải. Châu Trường Linh . Thông qua tiến độ thi công chi tiết mặt đường theo giờ 1. Đặng Hữu. Công trình nền mặt đường (tập 1. TRƯỞNG BỘ MÔN (Ký tên) Ngày…. 2. Thông qua tiến độ thi công chỉ đạo mặt đường GHI CHÚ GIÁO TRÌNH. 9.tháng…. SỐ TIẾT 2 2 2 2 NỘI DUNG 1. 5. Điều chỉnh và thông qua tiến độ thi công chỉ đạo mặt đường 1.Trần Đinh Bửu.Trần Đình Bửu.N guyễn Quang Chiêu. Thông qua tiến độ thi công chi tiết mặt đường theo giờ 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful