Data berbentuk dokumentasi

Dokumentasi
Himpunan / kumpulan bahan / dokumen (yang dapat digunakan sebagai asas bagi sesuatu kajian, penghasilan sesuatu terbitan, dll)

Contoh

Catatan, surat, buku, majalah, jurnal, ujian

Analisis dokumen Memberikan maklumat yang relevan kepada isu dan masalah yang dikaji Penyelidik dapat menggunakan pengetahuan dan pengalamannya untuk meneliti dan menelaah apa yang dikaji dengan bermakna .

Keputusan peperiksaan Sukatan pelajaran Minit mesyuarat panitia Antara jenis dokumen – kajian tindakan Bahagian dlm buku teks Tugasan dan latihan murid Kertas peperiksaan & ujian .

• Memindahkan data/maklumat ke dlm bentuk jadual dan mentafsir dlm bentuk ayat huraian yang mudah difahami. • Pengkaji akan memperolehi data : o Data diperlukan – dikutip drp maklum balas instrumen o Data luar jangkaan – diperolehi di luar instrumen. mungkin untuk menambahbaik pd gelungan ke-2 Data Jadual/graf Huraian/ Penerangan ayat .

Triangulasi data kajian Triangulasi Pendekatan menjalankan 1 penyelidikan dgn menggunakan gabungan lebih drp 1 alat kajian. Meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan data kualitatif. Mengesahkan hasil dapatan & keputusan penyelidikan yg dijalankan secara kualitatif. . Mendapatkan data drp punca yg berbeza.

Jenis Triangulasi Membanding pelbagai cara analisis data (Gay & Airasian. masa. 2000) .Membanding pelbagai keputusan responden Membanding pelbagai punca data – responden. tmpt.

• Triangulasi tempat . .data yg dikutip lebih drp 1 tempat.data yang diperoleh drp seseorang atau kumpulan.Pelbagai punca data • Waktu alat kajian digunakan pada masa yang berbeza. • Triangulasi responden .

Pelbagai keputusan responden • Terdapat beberapa orang responden dlm penyelidikan yang dijalankan utk mendapatkan maklumat atau fakta bg menjawab soalan kajian yang sama. .

Pelbagai cara menganalisis data • Pelbagai alat kajian digunakan utk mendapat data yg berbeza tp utk jawab soalan kajian yg sama. . • Matlamat semua kaedah adalah untuk meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan data kualitatif.

dan analisis dokumen. • Data kualitatif .• Triangulasi juga adalah gabungan data yg diperoleh secara kuantitatif dan kualitatif. • Dlm penyelidikan tindakan . pemerhatian. . triangulasi digunakan utk mengesahkan hasil dapatan dan keputusan yg diperoleh.temubual. • Data kuantitatif .penggunaan soal selidik ke atas sampel drp sesuatu populasi.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.