You are on page 1of 3

AZRANa{i u svijetu

Samir BE^I]

Bosanac koji }e od Amerikanaca napraviti vitku naciju


Za 10 godina, koliko `ivi i radi u SAD-u, postao je jedan od najboljih fitness trenera u svijetu. Osmislio je tzv. Becic/Resync metodu vje`banja, trenirao poznate ameri~ke li~nosti, ostvariv{i me|unarodni ugled. Pokre}e Health and Fitness revoluciju, s kojom }e, nada se, Amerikance, najdeblju naciju na svijetu, za ~etiri godine pretvoriti u zdravo i vitko dru{tvo
Pi{e: Lejla LOJO

N
34/azra 2011.

a{eg sagovornika Wikipedia opisuje kao bosanskoameri~kog li~nog trenera i fitness eksperta u Americi, koji je za svoj rad osvojio brojna priznanja i titule. Treba spomenuti da je ~etiri puta progla{avan najboljim li~nim trenerom u svijetu, 22 puta je izabran za najboljeg li~nog trenera u Texasu, a ~ak 31 put bio je najbolji trener u Houstonu. Uspje{nu statistiku jedino prema{uje ~injenica da je Samir Be~i} (35) u Ameriku do{ao kao 24-godi{njak, te da je za dana{nji uspjeh zaslu`an potpuno sam. Ro|en je u

Klju~u, ali se, zbog rata i agresije na na{u zemlju, njegov `ivotni put nastavio najprije u Zagrebu, a potom u Mnchenu, gdje je zavr{io gimnaziju. Nakon toga, slijedio je put preko Atlantskog okeana.

Magazin Mens Journal Samira je svrstao u 100 najboljih trenera u svijetu

Zdrav `ivot
- Poput mnogih na{ih dr`avljana i ja sam pro{ao te`ak period. U Ameriku sam do{ao jer sam imao ameri~ki san - da ostvarim ne{to ~ime bih se kasnije mogao ponositi. O~aravala me mogu}nostima, demokratijom, snagom, Hollywoodom... @elio sam biti u zemlji u kojoj nije va`no odakle dolazi{, osjetiti slobodu, a Amerika mi je to pru`ila i jo{ pru`a - ka`e na po~etku razgovora Samir, koji je u Houstonu najprije zavr{io Ekonomski fakultet, a potom stekao diplomu Master Fitness trenera. Ljubav prema sportu se iz dje~a~ke `elje pretvorila u profesiju. Fitnessom se bavi ve} 12 godina. - U Evropi sam se bavio borila~kim vje{tinama, a sportsku ambiciju pretvorio sam u karijeru dolaskom u Ameriku. Po~eo sam raditi za Bally Total Fitness, najve}u fitness kompaniju na svijetu i tako je po~eo moj put do fitness experta. Vidio sam da mogu pomo}i ljudima da budu zdravi i da `ive zdravim `ivotom, {to me vi{e motiviralo nego borila~ke vje{tine. Magazin Mens Journal Samira je svrstao u

Da bi ~ovjek ostvario ne{to u `ivotu, mora imati fokus, disciplinu, radnu etiku, znanje i pozitivno razmi{ljanje

100 najboljih trenera u svijetu. Progla{en je za jednog od 10 najboljih svjetskih trenera za gubitak te`ine. Magazin Undefeated proglasio ga najboljim fitness trenerom u Texasu. - Da bi ~ovjek ostvario ne{to u `ivotu, mora imati fokus, disciplinu, radnu etiku, znanje i pozitivno razmi{ljanje. Maksimalno sam bio fokusiran na to, tako da nisam imao mnogo vremena za dru`enja s familijom i prijateljima. Me|utim, sve to odricanje urodilo je plodom i sad imam vi{e vremena za njih. @ivot mi je postao izbalansiran. Karijera mi pru`a mnoga zadovoljstva, tako da sav veliki trud i rad podnosim s lako}om - ka`e Samir. Njegov najzna~ajniji poslovni projekt mogla bi biti Health and Fitness Revolution (revolucija u zdravlju i fitnessu), ~iji je glavni cilj da od Amerikanaca do 2015. godine napravi zdravu i vitku naciju. Ova revolucija bila je razlog njegovog nedavnog gostovanja kod Kim Davis, poznate ameri~ke voditeljice i producentice emisije Beyond the Headlines. - Health and Fitness Revolution je pokret koji se fokusira na implementaciju zdravog `ivota u ameri~kom dru{tvu. Blizu 250 miliona Amerikanaca ne `ivi zdravim `ivotom i to je moja motivacija za ovaj pokret. Trenutno, 31 posto Amerikanaca pati od morbidne debljine. Istra`ivanja pokazuju da }e do 2015. godine, 75 posto Amerikanaca biti prekomjerno debelo. To se mora zaustaviti! Amerikanci su prvaci svijeta u demokratiji, finansijama, vojnoj mo}i i zato ne-

Supruga Dijana najve}a mu je podr{ka


maju izgovora da ne budu prvaci u zdravlju i zdravom `ivotu. Poku{avam kroz seminare, televizijske i radio intervjue, edukativne materijale, putem weba, predavanja na obrazovnim institucijama i uz pomo} svjetski poznatih atleta i javnih li~nosti, skrenuti pa`nju na ovaj veliki problem. Upornim radom, disciplinom, znanjem i pozitivnim razmi{ljanjem, znam da mogu napraviti zaokret. Amerikance ~esto odre|uju kao najdeblju naciju na svijetu, a njihovim stopama krenuli su i brojni drugi narodi. U ~emu najvi{e grije{e? - U koli~ini hrane koju svakodnevno konzumiraju, u prosjeku 4.000 kcl na dan. Nedovoljno su fizi~ki aktivni i u`ivaju u komforu na koji su navikli. Ovdje je mogu}e da ve}inu poslova obavite putem ra~unara i tako ne napustite svoj dom, {to zna~i manje fizi~ke aktivnosti. Sve se vrti oko hrane, postala je dio dru`enja. Svi sastanci, privatni i poslovni, zavr{avaju se ru~kom i ve~erom!? Evropa, na`alost, ne zaostaje mnogo za Amerikancima, a samim tim i Bosna - poja{njava Samir, dodaju}i da je veoma bitno motivirati ljude da se po~nu baviti fitnessom ili nekim drugim sportom u {ta treba da budu uklju~eni svi segmenti dru{tva. - [kolski sistemi, firme, mediji, vlada, javne li~nosti i, posebno, sportisti. Ljudima treba dati informacije o tome kako fizi~ka aktivnost i zdrava ishrana doprinose njihovom `ivotu. ^ak 75 posto bolesti mogu se izbje}i zdravim i aktivnim `ivotom. Koliko ima ljudi u svijetu s dijabetesom, visokim holesterolom, sr~anim bolestima, depresijom, visokim pritiskom, problemima sa spavanjem, velikim streazra 2011./35

Trener slavnih li~nosti


Nazivaju ga i trenerom slavnih li~nosti. O tome s kim je sve imao priliku raditi, Samir ka`e: - Radim s nekim od najuspje{nijih ljudi u Americi. S ve}inom imam ugovore, koji mi ne dozvoljavaju da javno saop}im njihova imena. Mogu vam re}i da radim s Chuckom Norrisom, Rudyjem Tomjanovi}em, ameri~kim olimpijskim ko{arka{kim trenerom i trenerom prvakom u NBA-u, zatim Victorijom Olsteen, Deborah Duncan, Dominique Sachse. S pokretom Health and Fitness Revolution radim sa svim segmentima dru{tva i to mi pru`a ogromno zadovoljstvo. S Rudyjem me ve`u isti korijeni i na~in razmi{ljanja, tako da mi je veliko zadovoljstvo raditi s njim. ili sasvim som? Mogu pobolj{ati `ivotjednostavanneutralizirati te probleme na vrlo i efikasan na~in, pomo}u fizi~ke aktivnosti i zdrave ishrane. Fizi~ka aktivnost ne podrazumijeva samo teretanu i dizanje tegova, nego i plivanje, tr~anje, {etnju, vo`nju bicikla, planinarenje... Svako mo`e na}i ne{to da mu odgovara,

ali to im istovremeno mora biti i zabavno. Aktivan `ivot i zdrava ishrana treba da budu dio svakodnevnog `ivota. Dru`enje s ljudima koji imaju iste ciljeve je veoma efikasan na~in da u tome istrajete. Treba razmi{ljati da zdrav `ivot u mladosti zna~i zdraviji `ivot u starosti i manje zdravstvenih problema.

Dolasci u Bosnu
Fokusiran je na Health and Fitness Revoltuion, snimanje dokumentarca i pisanje knjige o zdravom na~inu `ivota, koji }e mu pomo}i da ideje provede u djelo. Prethodno je osmislio i posebnu vrstu vje`be, tzv. Becic/Resync Method, koji je odu{evio ameri~ku naciju. - Snaga ove metode je u jednostavnosti i efikasnosti. Svaki mi{i} mo`e biti treniran pomo}u pokreta vlastitog tijela i prirodne otpornosti, {to ovu metodu ~ini savr{enim izborom za svakoga ko ne `eli provoditi sate u teretani ili ulagati u skupe i te{ke fitness ma{ine. A, budu}i da metoda koristi prirodnu otpornost, to je idealno za parove, prijatelje i porodice koji `ele provesti vrijeme zajedno. Pokazala se efikasnijom od tradicionalnih fitness metoda koje koriste ma{ine i tegove. Tako|er, {anse za povredu su od 75 do 85 posto manje nego kod tra-

Svako mo`e na}i vje`bu koja mu


odgovara, ali mu u isto vrijeme mora biti i zabavna

Rudy Tomjanovi}, Chuck Norris i Samir

dicionalnog treninga. Dokazana je ne samo kod sportista i iskusnih klijenata, nego i kod po~etnika, pa ~ak i onih s ograni~enom pokretljivo{}u. Kori{tenjem sinhronizacije mi{ica tijela, pobolj{ava se snaga, izdr`ljivost, kardio fleksibilnost, ravnote`a, povezuju}i sve ove komponente u jedan vrlo jednostavan, efikasan i zabavan trening - ka`e Samir. Ostvario je ameri~ki san. Bosna mu je uvijek u srcu, te dolazi barem jedanput godi{nje. - Obi|em nanu, o~evu majku, i tada se obi~no okupi sva moja familija iz svih dijelova Evrope. Idem na planinarenje, rafting i dru`im se s prijateljima. To mi je jedan od najdra`ih perioda u godini. Zbog poslovnih obaveza uskoro }u vi{e boraviti u Evropi, a samim tim i u BiH. Nadam se da }u imati priliku da svoja iskustva iz Amerike prenesem na Bosnu. Na pitanje ko mu je na putu do uspjeha bio najve}a podr{ka, Samir iskreno odgovara: - Supruga Dijana Handanovi}-Be~i}, familija i prijatelji. Oni su bili uz mene kad mi je bilo najte`e. Amerikanci su me prihvatili otvorenih ruku i dali mi {ansu da postanem sve ovo {to danas jesam. Iako sam slabo govorio engelski jezik, za godinu sam postao najmla|i direktor za Bally Total Fitness.

36/azra 2011.