P. 1
Makroekonomi Nga Libri

Makroekonomi Nga Libri

4.8

|Views: 17,030|Likes:
Published by Veton Sopjani
Autor - Vetoni
Autor - Vetoni

More info:

Published by: Veton Sopjani on Jan 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2015

MAKROEKONOMI- nga libri Makroekonomia merret me studimin e ekonomis ne tersi, te agjentve ekonomik,siq jane: produkti I pergjithshem,punzenja

e plote,inflacioni,bilanci I pagesave etj. Makroekonomia studion lidhjet ndermjet pjesve te veqanta te ekonomis,nderveprimetmidis tregut te produkteve dhe tregut te faktorve te prodhimit, nderveprimet midis ekonomive te vendeve te ndryshme. Konceptet kryesore makroekonomike jane: 1. 2. 3. 4. 5. Produkti I pergjithshem bruto Inflacioni Rritja ekonomike Punzenja dhe papunsia Cikli I biznisit

Objektivat kryesore makroekonomike: 1. 2. 3. 4. 5. Punzenja e plote Qendrushmeria e qmimeve Ritme te pershtatshme te rritjes afatgjate Zhvillimi I bilancit rajonal Bilanci I ekujlibruar I pagesave

Produkti I pergjithshem bruto eshte nje mats agregat I vleres se te gjitha produkteve dhe sherbimeve perfundimtare te prodhuara ne nje ekonomi. Inflacioni shpreh rritjen e vazhdueshme te nivelit te pergjithshem te qmimit dhe matet me ane te norms se inflacionit. Rritje ekonomike eshte , me rritje ekonomike nenkuptojm zgjerimin e ekonomis, perkatsisht rritjen e GDP-se reale. GDP reale quajm: me qene se qmimet e produkteve ndryshojn me kalimin e kohes, per te krahasuar GDP e dy periudhave duhet te veprojn me qmime te pandryshueshme, me qmimet e periudhes baz. Cikli I biznisit paraqet levizjet e ekonomis here ne renje here ne rritje rrethe shtegut te rritjes potenciale. Hendeku I prodhimit eshte diferenca ne mese te produktit actual dhe atij potencial peraqet hendekun e prodhimit. Kur bilanci I pagesave eshte Suficitar, Deficitar dhe I Ekujlibruar.

Suficitar eshte kur eksporti eshte me imadh se importi, Deficitar eshte kure importi eshte me I madhe se exporti, Iekujlbruar eshte kure eksporti eshte I barabart me importin. Shpenzimet e firmave per blerjen e makinave behen te ardhura per prodhuesit e ketyre makinave – PO Shpenzimet e firmave per blerjen e makinave nuk behen te ardhura per prodhuesit e ketyre makinave – PO Adam Smith eshte autor I vepres “PASURIA E KOMBEVE” – PO Recesioni I GDP potenciale te nje vendi, quhet rritje ekonomike – JO Ekspansioni I GDP potenciale ten je vendi, quhet rritje ekonomike –PO Multiplikatori I buxhetit te balancuar eshte e barabart me – 1 Multiplikatori I nje ekonomie te hapur eshte me imadh se multiplikatori I nje ekonomie te mbyllur Huate ne rrezik me te madhe japin interes me te Vogel Huat ne rrezik me te vogel japin interes me te madhe Ne periudhen e recesionit aktiviteti ekonomik eshte: ne Renje Ne periudhen e ekspansionit aktiviteti ekonomik eshte: ne Rritje Teoria qe shkaqet e ciklit te biznesit I gjene brenda sistemit ekonomik quhet Internale Teoria qe ciklet ebiznesit I shpjegon perms ekspansionit apo redukimit te sasis se parase ose kredise quhet Monetariste Teoria e ciklit te biznisit I shpjegon permes optimizmit ose pesimizmit te agjentve ekonomik quhet Psikologjike Teoria qe shkaqet e biznesit I gjene jasht sistemit ekonomik quhet Eksternale Cili agregat monetary eshte me likuaid dhe nuk kerkon shpenzime shtese transaksionale: M2 Paraja ne dore ose keshi perfshine agregatin monetar M1 Multiplikatori I buxhetit te balancuar eshte I barabart me: 1 Daljet ne levizjet ciklike shpenzime- te ardhura jane: 1- kursimet, 2taksat, 3- importet

Hyrjet ne levizjet ciklike shpenzime- te ardhura jan:1-investimet, 2shpenzimet qever,3-eksportet Normen e detyrimeve te rezervave bankare e percakton: banka qendrore Cilat jane kufizimet kryesore te modelit Kaisian: Kufizimet kryesore te modelit kaisian jane se qeveria mund dhe duhet te nderhyje ne ekonomi duke ndikuar ne rritjen e prodhimit ne kushtet e nje aktiviteti te dobet ekonomie. Paraqitni perms formules funksionin prodhues dhe qka paraqet I njejti. Q= f (K,L), Funksioni I prodhimit shpreh lidjen midis sasis se imputeve te perdorura dhe produktit te prodhimit. Qka paraqet teoria e cikleve te biznesit dhe cilat jane premisat kryesore. Politika makroekonomike percaktohet nga zyrteret e zgjedhur te cilet duhet patur ne dore instrumentet e stabilizimit ekonomik, mund te manipulojn me treguesit kryesor makroekonomik ne funksionin e fatit te tyre elektoral. 1. Qe nga koha e Kejnsit hetuesit e politikave makroekonomike kane patur ne duart e tyre instrumentet e stimulimit te ekonomis 2. Votuesit deshirojn periudha me papunsi te ulet, rritje te shpejt ekonomike dhe inflacion te ulet 3. Politikat qe jane ne pushtet deshirojn te rizgjidhen. Instrumentet politike qe I perdor qeveria per realizimin e objektivave kryesore makroekonomike 1. 2. 3. 4. Politika Politika Politika Politika fiskale monetare e te ardhurave e mardhenjeve ekonomik me jasht

Politiken monetare kreditore e ushtron banka qendrore e cila kontrollon oferten monetare per te ndikuar ne treguesit makroekonomik ten je vendi si GDP,inflacioni,punzenja etj. Politika fiskale konsiston ne perdorimin e taksave dhe shpenzimeve qeveritare si mjet per te ndikuar ne treguesit makroekonomik ten je vendi.

Politika e mardhenjeve me jashte perfshine politikat tregtare, valutore dhe kordinimi I politikave te brendshme makroekonomike. Politika e te ardhurave ndryshe quhet edhe politik pag-qmim, pra perms kesaj politike krahas asaj monetare dhe fiskale synohet te ndikoj ne pengimin e inflacionit. Instrumentet kryesorete analizes makroekonomik Jane: Kerkesa agregate dhe Oferta Agregate Faktoret qe ndikojn ne kerkeses agregate jane:AD 1. Niveli I qmimit 2. Kapaciteti prodhues I firmave 3. Niveli I kostove Faktoret qe ndikojn ne oferten Agregate jane:AS 1. 2. 3. 4. Tarifa e pagave Qmimet e imputeve material Produktiviteti Goditja e ofertes

Pse eshte erendsishme te mater GDP-ja: pershkak se me ane te GDP-se mund te gjykohet gjendja e ekonomis dhe dinamika e saje si dhe per krahasim ne mese te vendeve te ndryshme. Mnyrate matjes se prodhimit jane: E prodhimit, e te ardhurave dhe e shpenzimeve. Metodat e llogaritjes se produktit kembtar jane: 1. Metoda e trasaksionit te fundit 2. Metoda e vleres se shtuar GDP-ja llogaritet perms menyres se shpenzimeve: Sipas kesaj menyre vlera e produktit te pergjithshem llogaritet duke mbledhur te gjitha shpenzimet e subjekteve te ndryshme per blerjen e mallrave dhe sherbimeve perfundimtare. Qka perfshijn shpenzimet kombtare: Konsumi, Investimet,Shpenzimet qeveritare, Eksporti neto.

Cilat jane kater fazat e ciklit te biznesit: 1. 2. 3. 4. Pika me e larte ciklit Faza e recesionit ( renje ekonomike ) Pika me e ulet e ciklit Faza e ekspansionit ( rritje ekonomike )

Llojet e paras jane: 1. Paraja leter 2. Paraja ne qeqe 3. Paraja e dekretuar Kerkesa e transaksioneve te paras varet nga keta factor: 1. Niveli I GDP-se, 2. Niveli I qmimeve 3. Niveli I norms se interesit Funksioni I parase qe luan rolin e nje lubrifikimi qe zbute dhe lehtson funksionin e ingranazheve te shumta dhe te nderlidhura te ekonomise quhet, funksion I paras si mjet kembimi Paraja leter ose kartmonedhe eshte perfaqsuese e njejt monetare si zevendsuese e paras mall, pra me ari. Paraja eshte nje leter nje symbol qe behet para dhe njerzit e pranojn sit e tille. Kater fusha te interest te veqant te studimit makroekonomik jane: 1. 2. 3. 4. Politika Politika Politika Politika fiskale monetare e te ardhurave e mardhenjeve ekonomike me jashte

Burimet kryesore ne rritjen ekonomike jane: 1. Rritja ne oferten e punes 2. Rritja e kapitalit fizik, makinerit, teknologji 3. Permisimi I teknologjise se prodhimit Funksioni I paras si mjet kursimi ka nje avantazh ne krahasim me aktivet e tjera sepse paraja perfaqson nje aktiv me risk me te vogel se te tjerat qmimi mund te ndryshoj duke ulur edhe sasine e vleres se ruajtur. Funksioni I paras si mjet kembimi: eshte funksion I paras ndermjet tije paraja luan rolin e nje lubifikimi qe zbut dhe lehtson funksionin e ingranazheve te shumta dhe te nderlidhura te ekonomise duke I realizuar transaksionet me kosto me te ulet.

Funksioni I paras si mjet llogarie: ndermjet keti funksioni mallrat dhe sherbimet jan me veti te ndryshme Fizike,kimike etj. Vehen ne nje emrues te perbashket duke bere te mundur llogarin e nje treguesi te vetem per ta gjete sasin e tyre. Cilat jane veqorit kryesore te parase: 1. Si mjet kembimi 2. Si mjetllogarie 3. Si mjet kursimi Qka eshte ligji I okunit dhe qka paraqet I njejti Ligji i Okunit: Çdo zvogëlim i i GDP-së ne 2 % në krahasim me GDP-në potenciale, e rritë shkallën (normën) e papunësisë për 1%. P.sh. Në qoftë se GDP potenciale është 100%, norma e papunësisë është 6% dhe GDP aktuale bie në masën (96% të GDP potenciale, atëhere norma e papunësisë do të rritet nga 6 në 8%. Ligji i Okunit paraqet ndërlidhjen në mes të tregut të punës dhe tregut të mallrave dhe shërbimeve. Qka paraqet likuiditeti I ulet dhe qka ai I parase: Me likuiditet koptojm lehtsin dhe shpejtsin e kthimit te nje aktivi ne para transaksionesh rritja e GDP real do te thote rritja e vellimit te mallrave dhe sherbimeve qe tregtohen. Rritja e nivelit te norms se interest rrite koston e mbajtjes se paras prandaj do te kemi tendencen per te ulur sasin e parase qe mbahet per transaksione. Multiplikatori I te ardhurave te transferuara perfaqson rritjen ose renjen e papritur te te ardhurave te transferuara. Rritja e GDP real do te thote rritja e vellimit te mallrave dhe sherbimeve qe tregtohen. Llojet e inflacionit jane: 1. Inflacioni I modrluar 2. Inflacioni galopan 3. hiperinflacioni Kostot e inflacionit jane: 1. zhvlersimi I paras 2. te ardhurat dhe pasuria rishperndarse

3. humbjet ne eficenc dhe ne shperndarje Llojet te papunsise jane: 1. 2. 3. 4. papunsia e ferkimit pauonsia strukturore papunsia ciklike papunsia sezonale

Kurba e PHILIPSIT paraqet lidhjen inverse ne mese te papunsis dhe inflacionit. Shpejtsia e paras mat koeficientin me te cilin qarkullon oferta monetare ne kushtet e nje GDP je te dhene. Qka jan te ardhurat e transferueshme- perfaqsojn rreitjen ose renjen e papritur te te ardhuarave te transferuara Aktiviteti banker qe perfshin pranimin e depozitave te individve dhe firmave ndahet ne 2pj. Bankat qendrore, 2. Bankat e kursimit Bzazen e shumfishit te paras e perben banka. Banka eshte nje firm financiare qe kryen sherbime te caktuara qe ka te beje me kalimin e mjeteve te lira financiare nag ato qe I kursejn ne ata qe kane nevoj per to. Banka e perben bazen e shumfishit te parase Cilat jane funksionet e bankes qendrore: Banka ka te drejt emertimin e paras. Banka qendrore sherben edhe si bank e qeveris. Banka qendrore sherben edhe si bank e nivelit te dyte. Banka qendrore e rregullon oferten monetare. Banka qendrore nderhyn dhe I rregullon tregjet monetare. Qka eshte tregu monetar: eshte nje bashksi instrumentesh dhe agjentesh ekonomik ku realizihet shitja dhe blerja e letrave me vlere afateshkurtera si bonat e thesarit. Qka paraqet cikli I biznesit

Levizjet here drejt renjes here drejt ngritjes te treguesve kryesor ekonomik kunder nje prirje te pergjithshme me rritje ekonomike formojn ciklet e biznesit. Teorit e ciklit te biznesit jane: teoria monetariste, psikologjike ,eksternale, internale.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->