UNIVERSITATEA SPIRU HARET

CENTRUL DE LIMBI STRĂINE (CLS) METODOLOGIA OBŢINERII CERTIFICATULUI DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ Aprobată în şedinţa Senat din 21 septembrie 2011
Introducere Organizarea şi desfăşurarea examenului de competenţă lingvistică se bazează pe prevederile cuprinse în următoarele acte normative: • Legea nr. 84 din 24 iulie 1995, Legea învăţământului (republicată); • Ordin nr. 3331 din 04.03.2009 privind criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii in ciclul de studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat pentru anul universitar 2009-2010. Prezenta metodologie ia în considerare prevederile cuprinse în: • Carta Universităţii Spiru Haret; • Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor; • Metodologia organizării şi desfăşurării examenelor de finalizare a studiilor – examen de licenţă/diplomă/disertaţie. Centrul de Limbi Străine este abilitat să organizeze programe de instruire de scurtă durată, cursuri de pregătire facultative incluse în planurile de învăţământ ale facultăţilor universităţii organizate semestrial în program de 2 ore pe săptămână şi sesiuni de examinare, pentru limbile engleză şi franceză. Certificatul de competenţă lingvistică se eliberează de Centrul de Limbi Străine. Certificatul de competenţă lingvistică atestă recunoaşterea competenţelor lingvistice pentru: - înscrierea la examenul de licenţă ; - admiterea la programe de master în limbi străine şi înscrierea la examenul de disertaţie ; - admitere la doctorat; - competiţia pentru o bursă în ţară sau străinătate; - promovare profesională; - deplasări în străinătate (program mobilităţi etc.). I. Procesul de obţinere a Certificatului de competenţă lingvistică 1.1. Pentru obţinerea Certificatului de competenţă lingvistică se parcurg următoarele etape: Etapa 1: Înscrierea într-un program de studii a unei limbi străine (engleză sau franceză) şi absolvirea programului. Această etapă se echivalează cu cursurile de limbă străină cuprinse în planul de învăţământ ca disciplină obligatorie sau facultativă finalizate prin examen promovat. Etapa 2: Înscrierea la examenul pentru competenţă lingvistică contra cost. Absolvenţii se pot înscrie pentru susţinerea examenului pe baza unei cereri adresate Centrului de Limbi

1. Organizarea şi conţinutul examenului de competenţă lingvistică 4. Decanul facultăţii face o notă de comandă către Centrul de Limbi Străine dacă se constituie o grupă de 25-30 studenţi pentru a se asigura cadrele de specialitate necesare.4. Bibliografia obligatorie pentru examen este la limba engleză manualul: Adina Barbu şi Sebastian Chirimbu. Studenţii se înscriu la cursurile de limbă străină în regim facultativ contra unei taxe de 225 lei pe semestru pe baza unei cereri adresate Decanului facultăţii. Examenul de competenţă lingvistică evidenţiază competenţele lingvistice în conformitate cu cerinţele Consiliului Europei (Common European Framework of Reference CEF level) bazate pe criteriile: înţelegere (ascultare şi citire). Examenul de competenţă lingvistică se organizează de Centrul de Limbi Străine în alte situaţii decât cele de echivalare şi pentru alte scopuri decât pentru înscrierea la examenul de licenţă. Gabriela Iliuţă. Comisiile de evaluare se numesc prin decizia directorului Centrului de Limbi Străine dintre cadrele didactice de specialitate din cadrul universităţii. vorbire (vorbire interactivă.3. 1. Fiecare probă se notează cu note de la 1 la 10.1. II. Examenul de competenţă lingvistică se organizează în două sesiuni (iarnă şi vară) pentru înscrierea absolvenţilor la examenul de licenţă. 2.2. Sabina Drăgoi. Examenul de competenţă lingvistică constă în 4 probe. admitere la doctorat prin cerere scrisă adresată directorului Centrului de Limbi Străine şi depusă la secretariatul facultăţii. Le français en situations. Înscrierea pentru examenul de competenţă lingvistică se face cu minim 30 de zile înaintea examenului de licenţă. . cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.Străine contra sumei de 70 lei. Etapa 3: Eliberarea Certificatului de competenţă lingvistică.4.2.2. 2. transpuse în niveluri de competenţă A-C. Examinarea se face o singură dată la finalizarea cursurilor utilizându-se platforma Blackboard. testare în clasă şi alte metode (audio-vizuale). Aprobarea pentru înscrierea la examenul de competenţă lingvistică a absolvenţilor şcolarizaţi de alte universităţi se acordă de către directorul Centrului de Limbi Străine. Absolvenţii care au avut limba străină cuprinsă în planul de învăţământ ca disciplină obligatorie sunt scutiţi de taxa de examinare pentru certificatul de competenţă lingvistică. IV. Programa analitică a cursurilor facultative de limbi străine asigură competenţele echivalente cu cele obţinute de studenţi în anul I de studii pentru cursuri obligatorii. producţie vorbită) şi scriere. Cursurile de limba străină se organizează pentru studenţii facultăţilor care nu au limba străină cuprinsă în planul de învăţământ ca disciplină obligatorie şi nu cunosc o limbă străină pentru a susţine un examen. 2. în programe semestriale de 2 ore de curs pe săptămână. Organizarea cursurilor de limbă străină şi a examenului la facultăţile care nu au în planul de învăţământ limba străină obligatorie 2.6.4. 1. admitere la masterat.3. admiterea la programe de masterat şi înscrierea candidaţilor la examenul de disertaţie şi în sesiuni speciale pentru admiterea la doctorat şi alte scopuri.5. care să ateste nivelul de competenţă pe fiecare criteriu. disertaţie. 4. 4. English language for daily use şi la limba franceză: Emilia Bondrea. 2. contra sumei de 60 lei.1. 2. înscriere la disertaţie.3. 4.

Dispoziţii finale 7. 7.1. Absolvenţiilor care au promovat examenul de limbă străină cuprins în planul de învăţământ ca disciplină obligatorie li se echivalează examenul de competenţă lingvistică (fără taxă de examinare).1.4.2. Pentru alte scopuri certificatul are forma şi conţinutul precizate în anexa 2 (cu variante în funcţie de scopul utilizării certificatului). 7. Certificatul poartă semnătura Preşedintelui comisiei de examinare. precum şi Teste internaţionale de tip TOEFL.2. VII. Absolvenţiilor care au promovat examenul de limbă străină cuprins în planul de învăţământ ca disciplină facultativă li se echivalează examenul de competenţă lingvistică (fără taxă de examinare). În situaţia echivalării examenului de limbă străină certificatul de competenţă lingvistică se eliberează prin secretariatul facultăţii la care a fost înscris absolventul cu cel puţin 10 zile înainte de data limită de înscriere la sesiunea de examene de licenţă sau disertaţie.4. Institutul Cervantes.3.2.5. Standarde de calitate 6. eliberate de Consiliul Britanic. Se echivalează examenul de competenţă lingvistică posesorilor de certificate lingvistice recunoscute internaţional. şi a Directorului Centrului de Limbi Străine. 7. În cazul echivalării examenului la disciplina limbă străină certificatul este recunoscut numai pentru înscrierea la examenul de licenţă şi disertaţie. Echivalarea examenului de competenţă lingvistică 5. Institutul Francez. Comisiile de examinare impun exigenţă în cunoaşterea unei limbi străine pentru asigurarea nivelului prevăzut în standardul minim de calitate. 5. respectiv a titularului de disciplină în cazul echivalărilor..3. VI. Se echivalează examenul de competenţă lingvistică şi absolvenţilor care au pe diploma de bacalaureat notă sau calificativ la limba străină (fără taxă de examinare). V. Standardul minim pentru candidat este să folosească o limbă de circulaţie internaţională la nivel “Utilizator independent-B2”. Certificatul de competenţă lingvistică se eliberează în termen de 5 zile de la examinare. Cambridge Certificate. altele asemenea (fără taxă de examinare). 5. sub semnătura Secretar şef facultate şi Decan. conform cadrului de referinţă elaborat de Consiliul Europei. . Certificatul emis este valabil 3 ani de la data absolvirii facultăţii. Tabelul absolvenţilor cărora se eliberează certificate de competenţă lingvistică prin echivalare cu indicarea limbii străine şi a anului promovării examenului se înaintează la Centrului de Limbi Străine cu 10 zile înainte de data limită de înscriere la sesiunea de examene de licenţă sau disertaţie. Certificatul de competenţă lingvistică pentru înscrierea la examenul de licenţă are forma şi conţinutul precizate în anexa 1. Institutul Italian etc. 6. În cazul cuprinderii limbii străine în planul de învăţământ ca disciplină obligatorie sau facultativă şi echivalării examenului de limbă străină Directorul Centrului de Limbi Străine deleagă semnătura Decanului facultăţii.1.

.

........... Nr. .. din ..... .. Facultatea ___________________________________________________ CERTIFICATUL DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ în limba __________________ nivelul_______ cu scopul ______________________________________________.... Preşedinte Comisia de Evaluare..UNIVERSITATEA SPIRU HARET CENTRUL DE LIMBI STRĂINE CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ Se acordă domnului (doamnei) _________________________________________ de la Universitatea SPIRU HARET... DIRECTOR...........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful