ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΤΡΙΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ Α
Α1. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f(x)= x , x ≥0 είναι
παραγωγίσιμη στο (0, + ∞ ) με
1
f ′ (x)=
2 x
Μονάδες 10
Α2. Πότε μια συνάρτηση f: A →  λέγεται συνάρτηση 1-1;
Μονάδες 5
Α3. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,
γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η
πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι
λανθασμένη.
α.

Αν z ∈ , τότε z- z = 2 Im(z)

β.

Αν είναι lim f ( x ) = – ∞ , τότε lim f ( x ) = + ∞

γ.

Ισχύει (εφx ) ′ =-

δ.

Αν οι συναρτήσεις f και g είναι παραγωγίσιμες
f
στο x 0 και g(x 0 ) ≠0, τότε και η συνάρτηση
είναι
g
παραγωγίσιμη στο x 0 και ισχύει:

x→ x0

x→ x0

1
συν x
2

, x ∈ - {x / συνx = 0}

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
⎛f ⎞
⎜ ⎟
⎜g⎟
⎝ ⎠

ε.

(x 0 )=

f ′ (x0 ) g(x0 ) − f(x0 ) g′(x0 )

(g(x0)) 2

Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής στο [α, β] και

f(x) ≥0 για κάθε x ∈ [α, β], τότε

β

∫αf (x )dx ≥

0

Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Β
Θεωρούμε τους μιγαδικούς αριθμούς z για τους οποίους
ισχύει
i z −1 = 1
Β1. Να αποδείξετε ότι ο γεωμετρικός τόπος των εικόνων
των μιγαδικών αριθμών z είναι ο κύκλος που έχει
κέντρο το σημείο Κ (0, –1) και ακτίνα ρ=1
Μονάδες 9
Β2. Για τους παραπάνω
αποδείξετε ότι z ≤ 2

μιγαδικούς

αριθμούς

z

να

Μονάδες 8
Β3. Αν z 1 , z 2 είναι δύο από τους παραπάνω μιγαδικούς
αριθμούς z με z1 − z 2 = 2 και Α, Β οι εικόνες των z 1 , z 2
αντίστοιχα, τότε να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΚΑΒ,
όπου Κ(0, –1), είναι ορθογώνιο.
ΘΕΜΑ Γ
∆ίνεται η συνάρτηση f(x) = e 2 x –2x, x ∈ 

Μονάδες 8

Γ1. Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα
ακρότατα.
Μονάδες 8
Γ2. Να αποδείξετε ότι η f είναι κυρτή.
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Γ3. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση f(x)=1, x ∈  έχει ακριβώς
μια ρίζα, το 0
Μονάδες 5
Γ4. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται
από τη γραφική παράσταση της f και τις ευθείες y=1
και x=1
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ ∆
Έστω η παραγωγίσιμη
ισχύουν:

συνάρτηση f:  →  για την οποία

f(x) − 2
=2
x→ 2 x − 2

• lim

f(0)=2 και

η f′ είναι γνησίως αύξουσα

∆1. Να αποδείξετε ότι f(2) = f′(2) = 2
Μονάδες 8
∆2. Να αποδείξετε ότι υπάρχει μοναδικό ξ ∈ (0, 2) τέτοιο,
ώστε η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f
στο σημείο (ξ, f(ξ)) να είναι παράλληλη προς τον
άξονα x ′ x
Μονάδες 5
∆3. Να αποδείξετε ότι f(x) ≥ f(ξ) για κάθε x ∈ 
Μονάδες 4
∆4. Αν επιπλέον δίνεται ότι f(ξ)>0, τότε να αποδείξετε ότι
η εξίσωση
x

2
∫1 f ( t ) dt = x − 2x, x ∈ 

έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα (0, 1)
Μονάδες 8
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων
αμέσως
μόλις
σας
παραδοθούν.
∆εν
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα καταστραφούν μετά το πέρας
της εξέτασης.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό ανεξίτηλης μελάνης.
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης:
φωτοαντιγράφων.

Τρεις

(3)

ώρες

μετά

τη

διανομή

των

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων και όχι πριν τις 17:00.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΦΥΣΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΕΠΤΑ (7)

ΘΕΜΑ Α
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις
παρακάτω ημιτελείς προτάσεις A1 έως και Α4 και δίπλα του
το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
Α1. Σε μία εξαναγκασμένη μηχανική ταλάντωση, για
ορισμένη τιμή της συχνότητας του διεγέρτη, το πλάτος
της ταλάντωσης
α. παραμένει σταθερό.
β. μειώνεται εκθετικά με το χρόνο.
γ. αυξάνεται εκθετικά με το χρόνο.
δ. μειώνεται γραμμικά με το χρόνο.
Μονάδες 5
Α2.∆ύο σύγχρονες σημειακές πηγές δημιουργούν στην
επιφάνεια υγρού εγκάρσια αρμονικά κύματα. Σημείο Μ
που απέχει από τις πηγές αποστάσεις r 1 και r 2 εκτελεί,
λόγω συμβολής, ταλάντωση πλάτους 2Α. Αν k είναι
ακέραιος και λ το μήκος κύματος των δύο κυμάτων για
τα r 1 και r 2, ισχύει
α. r 1 +r 2 =kλ
β. r 1 −r 2 =kλ

λ
2
λ
δ. r 1 +r 2 =(2k+1)
2

γ. r 1 −r 2 =(2k+1)

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Μονάδες 5

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Α3. Αν έλιωναν οι πολικοί πάγοι και ανέβαινε λίγο η στάθμη
της θάλασσας, τότε
α. η στροφορμή της Γης ως προς τον άξονα περιστροφής
της θα αυξηθεί, ενώ η ροπή αδράνειάς της ως προς
τον ίδιο άξονα θα παραμείνει σταθερή.
β. η στροφορμή της Γης ως προς τον άξονα περιστροφής
της θα παραμείνει σταθερή, ενώ η ροπή αδράνειάς της
ως προς τον ίδιο άξονα θα αυξηθεί.
γ. η στροφορμή της Γης ως προς τον άξονα περιστροφής
της θα παραμείνει σταθερή, ενώ η ροπή αδράνειάς της
ως προς τον ίδιο άξονα θα μειωθεί.
δ. η στροφορμή της Γης ως προς τον άξονα περιστροφής
της θα μειωθεί, ενώ η ροπή αδράνειάς της ως προς τον
ίδιο άξονα θα παραμείνει σταθερή.
Μονάδες 5
Α4. Σε μία ελαστική κρούση
α. η ορμή και η ενέργεια του συστήματος των σωμάτων
διατηρούνται σταθερές.
β. η ορμή του συστήματος των σωμάτων αυξάνεται ενώ
η ολική ενέργεια του συστήματος των σωμάτων
μειώνεται.
γ. η ορμή του συστήματος των σωμάτων μειώνεται ενώ
η ολική ενέργεια του συστήματος των σωμάτων
αυξάνεται.
δ. η ορμή του συστήματος των σωμάτων παραμένει
σταθερή ενώ η ολική ενέργεια του συστήματος των
σωμάτων μειώνεται.
Μονάδες 5
Α5. Να χαρακτηρίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων
προτάσεων είναι Σωστό ή Λάθος, γράφοντας στο
τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα
που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
α. Το φαινόμενο Doppler ισχύει για κάθε μορφής
κύμανση, ακόμη και για τα ηλεκτρομαγνητικά
κύματα.

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

β. Η ροπή ζεύγους δυνάμεων είναι ίδια ως προς
οποιοδήποτε σημείο του επιπέδου τους.
γ. Σε μία φθίνουσα μηχανική ταλάντωση, στην οποία η
δύναμη που αντιστέκεται στην κίνηση είναι της
μορφής F΄=-bυ, η σταθερά απόσβεσης b είναι
ανεξάρτητη από το σχήμα και τις διαστάσεις του
αντικειμένου που κινείται.
δ. Η αρχή της επαλληλίας ισχύει και στην περίπτωση
που τα κύματα δημιουργούνται από έκρηξη.
ε. Κοντά στην κεραία παραγωγής ηλεκτρομαγνητικών
κυμάτων το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο
έχουν διαφορά φάσης 90 0 .
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ Β
Β1. Στο σχήμα παριστάνεται γραφικά η ένταση του ρεύματος
που διαρρέει δύο ιδανικά κυκλώματα ηλεκτρικών
ταλαντώσεων A και Β σε συνάρτηση με το χρόνο.
i

A

Ι
B
\\\\\\\\\\\\

t

-2Ι
Για τα μέγιστα φορτία Q Α και Q Β των δύο πυκνωτών των
παραπάνω κυκλωμάτων ισχύει η σχέση:
Q
1
Q
Q
α. A =
β. A = 1
γ. A = 2
QB 2
QB
QB
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή σχέση
(μονάδες 2).
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 7).
Μονάδες 9
Β2. Πρίσμα με δείκτη διάθλασης
n 1 βρίσκεται μέσα σε υλικό με
δείκτη διάθλασης n 2 . Ακτίνα
μονοχρωματικού
φωτός
ακολουθεί την πορεία που
φαίνεται στο σχήμα.
Αν λ 1 και λ 2 είναι τα μήκη
κύματος στο πρίσμα και στο
υλικό αντίστοιχα, ισχύει ότι:
α. λ 1 =λ 2
β. λ 1 >λ 2

n2

n1

γ. λ 1 <λ 2

Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή σχέση
(μονάδες 2).
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 6).
Μονάδες 8
Β3. Μία δοκός κινείται πάνω σε δύο όμοιους κυλίνδρους,
όπως φαίνεται στο σχήμα, χωρίς να ολισθαίνει.

Οι κύλινδροι κυλίονται στο οριζόντιο δάπεδο χωρίς να
ολισθαίνουν. Αν η δοκός μετατοπιστεί κατά 10 cm ο
κάθε κύλινδρος θα μετατοπιστεί κατά
α. 10 cm
β. 5 cm
γ. 20 cm
Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή τιμή
(μονάδες 2).
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6).
Μονάδες 8
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ Γ
Μια ομογενής ράβδος ΑΒ που έχει μήκος ℓ=3 m και μάζα
Μ=6 kg έχει στο ένα άκρο της Β μόνιμα στερεωμένο ένα
σώμα μικρών διαστάσεων μάζας m=1 kg. H ράβδος
στηρίζεται με το άλλο άκρο
της Α σε κατακόρυφο τοίχο
μέσω άρθρωσης. Η ράβδος
συγκρατείται
σε
θέση
ισορροπίας, σχηματίζοντας
γωνία φ με την κατακόρυφο,
με νήμα το οποίο είναι
συνδεδεμένο στον τοίχο και
στο μέσο (Κ) της ράβδου και
είναι κάθετο σε αυτή, όπως
φαίνεται στο σχήμα.
Να υπολογίσετε:
Γ1. Τη ροπή αδράνειας του συστήματος ράβδου-σώματος ως
προς άξονα που διέρχεται από το σημείο Α και είναι
κάθετος στη ράβδο.
Μονάδες 5
Γ2. Το μέτρο της τάσης του νήματος.
Μονάδες 7
Κάποια στιγμή το νήμα κόβεται και η ράβδος μαζί με το
σώμα αρχίζει να περιστρέφεται στο επίπεδο του σχήματος,
χωρίς τριβές.
Να υπολογίσετε:
Γ3. Το μέτρο της γωνιακής επιτάχυνσης της ράβδου μόλις
κοπεί το νήμα.
Μονάδες 6
Γ4. Το μέτρο της ταχύτητας του σημείου Β της ράβδου όταν
αυτή γίνει οριζόντια για πρώτη φορά.
Μονάδες 7

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆ίνονται: συνφ=0,8 , ημφ=0,6 , η ροπή αδράνειας της ράβδου
ως προς τον άξονα περιστροφής Ι Α = 1 Μℓ 2 και η επιτάχυνση
3
2
της βαρύτητας g=10 m/s .
ΘΕΜΑ ∆
Σώμα

Σ1

μάζας

στο άκρο
οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=100 N . Το άλλο
m
άκρο του ελατηρίου στηρίζεται σε ακλόνητο σημείο.

k

Μ=3

kg,

Σ1

είναι

στερεωμένο

Σ2

Το σώμα Σ 1 εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πάνω σε λείο
οριζόντιο επίπεδο με πλάτος Α=0,2 m. Κατά την διάρκεια
της ταλάντωσης το σώμα Σ 1 συγκρούεται πλαστικά και
κεντρικά με άλλο ακίνητο σώμα Σ 2 μάζας m=1 kg. Η κρούση
συμβαίνει στη θέση x= A , όταν το σώμα Σ 1 κινείται προς τα
2
δεξιά.
Να υπολογίσετε:
∆1. Το μέτρο της ταχύτητας του σώματος Σ 1 ελάχιστα πριν
την κρούση.
Μονάδες 6
∆2. Το ποσοστό ελάττωσης (επί τοις εκατό) της κινητικής
ενέργειας του συστήματος των σωμάτων λόγω της
κρούσης.
Μονάδες 6
∆3. Το πλάτος της ταλάντωσης του συσσωματώματος μετά
την κρούση.
Μονάδες 7
∆4. Την απόλυτη τιμή του ρυθμού μεταβολής της κινητικής
ενέργειας του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση.
Μονάδες 6

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 7ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων
αμέσως
μόλις
σας
παραδοθούν.
∆εν
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα καταστραφούν μετά το πέρας
της εξέτασης.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό ανεξίτηλης μελάνης.
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης:
φωτοαντιγράφων.

Τρεις

(3)

ώρες

μετά

τη

διανομή

των

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων και όχι πριν τις 17:00.

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 7ΗΣ ΑΠΟ 7 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΧΗΜΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΘΕΜΑ Α
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις
παρακάτω ημιτελείς προτάσεις A1 έως και Α4 και δίπλα του
το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
Α1. Το 1 8 Αr ανήκει στην ομάδα
α. 1
β. 13
γ. 16
δ. 18
Μονάδες 5
Α2. Το συζυγές οξύ του HPO 24− είναι το
α. PO 34−
β. Η 3 ΡΟ 4
γ. Η 3 ΡΟ 3
δ. Η 2 PO −4
Μονάδες 5
2
A3. Επικάλυψη τροχιακών sp −p υπάρχει στο μόριο
α. CH 3 Cl
β. CH 2 =C H 2
γ. CH 2 =C H Cl
δ. CH 3 C H 2 Cl
Μονάδες 5
Α4. Κατά την ογκομέτρηση διαλύματος NH3 με πρότυπο διάλυμα HCl,
το pH στο ισοδύναμο σημείο μπορεί να είναι
α. 7
β. 1
γ. 11
δ. 5
Μονάδες 5

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Α5. Να διατυπώσετε:
α. τον ορισμό του βαθμού ιοντισμού οξέος (μονάδες 3)
β. τον κανόνα του Markovnikov (μονάδες 2).
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ Β
Β1. ∆ίνονται τα στοιχεία

Β2.

20 Ca, 15 P, 8 O

α. Ποιο από τα στοιχεία αυτά έχει περισσότερα μονήρη
ηλεκτρόνια; (μονάδα 1) Να αιτιολογήσετε την
απάντησή σας (μονάδες 2).
β. Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο της ένωσης
Ca 3 (PO 4 ) 2 (μονάδες 4).
Μονάδες 7
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας
στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε
πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν
η πρόταση είναι λανθασμένη.
α. Το 11 Na έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα από το 12 Mg
β. Σε διάλυμα H 2 S, η [Η 3 Ο + ] είναι διπλάσια από την [S 2- ]
γ. Το CH 3 COO – είναι ισχυρότερη βάση από το ΗCOO –
[K a (CH 3 COOH) =10 -5 , K a (HCOOH) =10 -4 ]
δ. Kατά την αφυδραλογόνωση του 2-χλωροβουτάνιου
προκύπτει ως κύριο προϊόν το 1-βουτένιο.
(μονάδες 4)
Να αιτιολογήσετε όλες τις απαντήσεις σας.
(μονάδες 8)
Μονάδες 12

Β3. Σε σχολικό εργαστήριο υπάρχει φιάλη που περιέχει υγρό
χωρίς να υπάρχει ένδειξη του περιεχομένου της.
Γνωρίζουμε όμως ότι περιέχει μία από τις επόμενες
ενώσεις: αιθανικό οξύ, μεθανικό οξύ, 1–πεντίνιο,
2–πεντένιο.
Υποδείξτε ένα πειραματικό τρόπο με τον οποίο θα
διαπιστώσετε ποιο υγρό περιέχει η φιάλη.
Μονάδες 6

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ Γ
Κορεσμένη μονοσθενής αλκοόλη (Α) έχει M r =74.
Γ1. Να βρείτε το μοριακό τύπο της ένωσης Α (μονάδα 1)
καθώς και τις ισομερείς ενώσεις που αντιστοιχούν στον
παραπάνω μοριακό τύπο και αντιδρούν με Na. ∆ίνονται:
A r (C) = 12, A r (Η) = 1, A r (Ο) = 16 (μονάδες 4).
Μονάδες 5
Γ2. Αν η ένωση Α κατά την αντίδρασή της με αλκαλικό
διάλυμα Ι 2 (Ι 2 + NaOH) δίνει κίτρινο ίζημα, να βρείτε:
α. Το συντακτικό τύπο της Α (μονάδα 1).
β. Το κύριο προϊόν της Α κατά τη θέρμανσή της στους
170 ο C με πυκνό H 2 SO 4 (μονάδες 2).
γ. Το προϊόν αντίδρασης της Α με οξικό οξύ (μονάδες
2).
Μονάδες 5
Γ3. Πόσα mL διαλύματος KMnO4 0,1 M απαιτούνται για την πλήρη
οξείδωση 0,4 mol ισομοριακού μείγματος όλων των ισομερών
αλκοολών που αντιστοιχούν στο μοριακό τύπο της Α;
Μονάδες 5
Γ4. ∆ίνεται το επόμενο διάγραμμα χημικών μετατροπών με
τελικό προϊόν την ένωση Α:

ROH
(B)

SOCl 2

Ε + Η2Ο
∆ +Ζ

Mg

Γ

α πόλυ τος
αιθέρας

Η 2 SΟ 4 /ΗgSΟ 4

Θ

Z

+Η 2 Ο

Α

Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών
ενώσεων Β, Γ, ∆, Ε, Ζ.
Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΘΕΜΑ ∆
Υδατικό διάλυμα ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ έχει pH=3
(διάλυμα Υ 1 ).
∆1.

Για την πλήρη εξουδετέρωση 20 mL του Υ1 απαιτούνται 40 mL
διαλύματος NaOH 0,05 M. Να υπολογίσετε τη συγκέντρωση και
το βαθμό ιοντισμού του ΗΑ στο διάλυμα Υ1.
Μονάδες 4

∆2.

Πόσα mL H 2 O πρέπει να προσθέσουμε σε 50 mL του
διαλύματος Υ 1 , για να μεταβληθεί το pH του κατά μία
μονάδα;
Μονάδες 6

∆3.

Σε 800 mL διαλύματος Υ 1 προστίθενται x g NaOH (s) και
προκύπτει διάλυμα 800 mL (διάλυμα Υ 2 ) με pH=5. Να
υπολογίσετε το x.
Μονάδες 8

∆4.

Σε 100 mL διαλύματος Υ1 προστίθενται 400 mL διαλύματος
HCl 0,01 Μ και προκύπτει διάλυμα όγκου 500 mL (διάλυμα Υ3).
Να υπολογίσετε τη [H3O+] του διαλύματος Υ3.
Μονάδες 7

∆ίνεται ότι:
• Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία
θ =25 ο C, Κ w = 10 -14 .
• Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις
γνωστές αριθμητικές προσεγγίσεις.
• A r (Νa) = 23, A r (Η) = 1, A r (Ο) = 16.

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται
να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή
σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα,
τα οποία και θα καταστραφούν μετά το πέρας της εξέτασης.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό ανεξίτηλης μελάνης.
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης:
φωτοαντιγράφων.

Τρεις

(3)

ώρες

μετά

τη

διανομή

των

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων και όχι πριν τις 17:00.

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ A
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις
παρακάτω ημιτελείς προτάσεις A1 έως και Α5 και δίπλα του
το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.
A1. H ασθένεια που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ή μείωση
ινσουλίνης είναι
α. ο αλφισμός.
β. η φαινυλκετονουρία.
γ. ο διαβήτης.
δ. η αιμορροφιλία.
Μονάδες 5
A2. Άτομα με ομάδα αίματος Α μπορεί να έχουν γονότυπο
α. Ι Α i.
β. ii.
γ. Ι Α Ι Β .
δ. Ι Β i.
Μονάδες 5
A3. Τα πλασμίδια είναι μόρια DNA που φυσιολογικά βρίσκονται
σε
α. φυτά.
β. ζώα.
γ. ιούς.
δ. βακτήρια.
Μονάδες 5
A4. Το σύνδρομο Down είναι αποτέλεσμα
α. γονιδιακής μετάλλαξης.
β. τρισωμίας στο 21 ο ζεύγος χρωμοσωμάτων.
γ. μονοσωμίας στο φυλετικό ζεύγος χρωμοσωμάτων.
δ. τρισωμίας στο φυλετικό ζεύγος χρωμοσωμάτων.
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

A5. Γενετικά τροποποιημένα ονομάζονται τα φυτά, τα οποία έχουν
α. υποστεί γενετική αλλαγή με τη χρήση των τεχνικών
της Γενετικής Μηχανικής.
β. προσλάβει αντιβιοτικά.
γ. προσλάβει ορμόνες.
δ. προκύψει από επιλεγμένες διασταυρώσεις.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ B
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
B1. Ποιες μεταλλάξεις ονομάζονται σιωπηλές και ποιες
ουδέτερες;
Μονάδες 6
B2. Μεταξύ των φάσεων που παρατηρούνται σε μια
κλειστή καλλιέργεια μικροοργανισμών είναι και η
στατική. Να εξηγήσετε τι συμβαίνει στον πληθυσμό
των μικροοργανισμών μιας κλειστής καλλιέργειας
κατά τη στατική φάση.
Μονάδες 7
B3. Τι ονομάζεται καρυότυπος;
Μονάδες 6
B4. Ποια διαδικασία ονομάζεται αποδιάταξη και πώς μπορεί
αυτή να πραγματοποιηθεί;
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ Γ
Το παρακάτω γενεαλογικό δένδρο απεικονίζει τον τρόπο
με
τον
οποίο
κληρονομείται
μια
ασθένεια
του
μεταβολισμού στον άνθρωπο.
Ι
2

1

ΙΙ
1

2

1

2

3

4

5

ΙΙΙ
3

4

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

5

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

Γ1. Η ασθένεια αυτή οφείλεται σε επικρατές ή σε
υπολειπόμενο γονίδιο (Μονάδες 2); Να αιτιολογήσετε
την απάντησή σας (Μονάδες 4). Κληρονομείται ως
αυτοσωμικός ή φυλοσύνδετος χαρακτήρας (Μονάδες 2);
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (Μονάδες 4).
Μονάδες 12
Γ2. Να προσδιορίσετε τους γονότυπους όλων των μελών
της οικογένειας που απεικονίζονται στο παραπάνω
γενεαλογικό δένδρο.
Μονάδες 6
Γ3. O άνδρας ΙΙΙ 1 αποκτά με γυναίκα ετερόζυγη στην
ασθένεια αυτή ένα αγόρι.
Να βρείτε τη πιθανότητα που υπάρχει το αγόρι αυτό
να πάσχει αιτιολογώντας την απάντησή σας.
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ ∆
∆ίνεται το παρακάτω τμήμα DNA το οποίο αντιγράφεται.
Τα σημεία Α και Γ υποδεικνύουν τη θέση έναρξης της
αντιγραφής.
Γ

G

C

T

T

C

C G A A C

C

T G

Β

OH
A

∆1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας το παραπάνω σχήμα
και
να
σημειώσετε
πάνω
σ’
αυτό
τους
προσανατολισμούς των μητρικών αλυσίδων (Μονάδες
2). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (Μονάδες 4).
Μονάδες 6
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

∆2. Να σχεδιάσετε στο ίδιο σχήμα τα ασυνεχή και τα
συνεχή τμήματα των δύο νέων αλυσίδων με βέλη και να
σημειώσετε πάνω σ’ αυτά τους προσανατολισμούς τους
(Μονάδες 3). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας
(Μονάδες 4).
Μονάδες 7
∆3. Η μητρική αλυσίδα του DNA που αντιγράφεται με
συνεχή τρόπο, αμέσως μετά μεταγράφεται. Να γράψετε
το τμήμα του RNA που σχηματίζεται κατά τη
μεταγραφή και να σημειώσετε τον προσανατολισμό του
(Μονάδες 2). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας
(Μονάδες 4).
Μονάδες 6
∆4. Ποια είναι η δράση της RNA πολυμεράσης μετά την
πρόσδεσή της στον υποκινητή ενός γονιδίου;
Μονάδες 6

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα
θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων
αμέσως
μόλις
σας
παραδοθούν.
∆εν
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα καταστραφούν μετά το πέρας
της εξέτασης.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό ανεξίτηλης μελάνης.
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων και όχι πριν τις 17:00.

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
∆ΕΥΤΕΡΑ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΚΕΙΜΕΝΟ
«Οι ασυμβίβαστοι»
Ο ασυμβίβαστος είναι μια πραγματικότητα του καιρού μας,
γιατί δεν είναι ο ένας, ο μοναδικός και ο μοναχικός, καθώς άλλοτε,
είναι πια οι πολλοί και ιδίως αυτοί οι νέοι που έρχονται με κραυγές
και συχνά με απειλητικές χειρονομίες να μας επιπλήξουν για όσα
έχουμε πράξει, για όσα έχουμε διασώσει και να μας στερήσουν το
δικαίωμα της παρουσίας, αν το μπορέσουν.
Όταν μιλούμε για τους ασυμβίβαστους, έχουμε κυριότατα στο
νου μας αυτούς τους νέους ανθρώπους. Το ασταμάτητο «όχι» τους.
Έγραψα κάπου αλλού, και το πιστεύω πάντα, πως η Ιστορία
προχωρεί με το «όχι», δεν προχωρεί με το «ναι». Με το «ναι»
αποτελματώνεται. Το «όχι» μπορεί και να έχει ατομική προέλευση,
να είναι η εξέγερση ενός προσώπου, μια αυτόβουλη ενέργεια. Το
«ναι» σπανιότατα είναι η ολόψυχη και φωτισμένη συγκατάθεση.
Στις περισσότερες περιπτώσεις προέρχεται από ραθυμία, ατολμία,
αδιαφορία, ή έλλειψη εσωτερικής ανησυχίας. Το «ναι» πληρώνεται—
και πλουσιοπάροχα κάποτε. Το «όχι» πληρώνει—και αδρότατα
κάποτε.
Και, φυσικά, αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται για το «όχι» του
αντιρρησία, του αρνητικού τύπου, που είναι απαράγωγος από
φυσικού του και πολεμάει κι απαρνιέται τα πάντα για να μπορέσει
αυτόνομα να υπάρξει, όπως συχνά συμβαίνει στην ανέλιξη της
πνευματικής ζωής, όπου στέρφοι και πικρόχολοι και κακόπιστοι
προσπαθούν να πλάσουν ένα ατομικό πεπρωμένο με την αδιάκοπη
άρνηση, καθώς τα σκυλιά που γαβγίζουν και γρούζουν, γιατί δεν
έχουν άλλο τρόπο να δηλώσουν την ύπαρξή τους. Ο λόγος είναι για
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

το φωτισμένο, συλλογισμένο, σταθερό, αμετακίνητο «όχι», για μια
απόφαση ψυχής και πνεύματος.
Η κραυγή των σύγχρονων ασυμβίβαστων, τουλάχιστον των
περισσότερων—γιατί καμιά γενίκευση δεν είναι σωστή—είναι μια
αυθόρμητη κίνηση, που δεν έχει προφτάσει να συλλογιστεί τον
εαυτό της. Και τούτο είναι η αδυναμία της. Τα «άγουρα χρόνια»
είναι όλο φλόγα. Άλλωστε, εμείς οι πρεσβύτεροι αυτή τη φλόγα τη
θεωρούμε προνόμιο και τη μακαρίζουμε. Και η φλόγα δε φωτίζει
μονάχα· πυρπολεί κιόλας και κατακαίει και μεταμορφώνει σε
στάχτη.[…].
Οι ασυμβίβαστοι «ασεβούν» και προς την παράδοση. Την
υποβάλλουν σ’ εξαντλητική ανάκριση, για να την αναγκάσουν να
ομολογήσει την κενότητά της, όπου, φυσικά, συμβαίνει να είναι κενή.
Κι επειδή οι καιροί μας είναι σκληροί, η αντιπαραδοσιακή επιδρομή
παίρνει τη μορφή καταιγίδας, που τρομάζει τους απλοϊκούς και
εξουθενώνει τους ανυποψίαστους χρησιμοθηρικούς. Αυτή η
αντιπαραδοσιακή επιδρομή μοιάζει με διάρρηξη σε καλά
ασφαλισμένο χρηματοκιβώτιο. Η επίδραση, επομένως, των
ασυμβίβαστων, ακόμη κι όταν δεν είναι φανερή, είναι φυσικό να έχει
υποβάλει την παράδοση σε σκληρότατη δοκιμασία.
Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, Οι σκληροί καιροί,
εκδόσεις των Φίλων. (Απόσπασμα σε διασκευή).
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που
σας δόθηκε (100 - 120 λέξεις).
Μονάδες 25
Β.1. Να αναπτύξετε σε μια παράγραφο 80-100 λέξεων το
παρακάτω απόσπασμα της δεύτερης παραγράφου: «η Ιστορία
προχωρεί με το “όχι”, δεν προχωρεί με το “ναι”».
Μονάδες 10
Β.2.α.Να βρείτε δύο τρόπους ανάπτυξης της τρίτης παραγράφου
(Και, φυσικά, … πνεύματος). (Μονάδες 4).
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

β. Να βρείτε τα δομικά μέρη της τελευταίας παραγράφου.
(Μονάδες 3).
Μονάδες 7
Β.3.α.Να βρείτε στο κείμενο που σας
παραδείγματα μεταφορικής χρήσης
(Μονάδες 5).

δόθηκε πέντε
της γλώσσας.

β.Στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου (Όταν μιλούμε…
αδρότατα κάποτε) ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το πρώτο
πληθυντικό, το πρώτο ενικό και το τρίτο ενικό πρόσωπο. Να
αιτιολογήσετε τη χρήση του καθενός από αυτά τα πρόσωπα.
(Μονάδες 3).
Μονάδες 8
Β.4.α.Να δώσετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις:
μοναδικός,
επιπλήξουν,
ραθυμία,
άλλωστε,
μεταμορφώνει. (Μονάδες 5).
β. Να δώσετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις: απαρνιέται, συχνά, ατομικό, αδυναμία, κενή.
(Μονάδες 5).
Μονάδες 10
Γ.1. 1) Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα αίτια της νεανικής
αμφισβήτησης;
2) Πιστεύετε ότι οι απόψεις του συγγραφέα για το
ασυμβίβαστο πνεύμα των νέων επαληθεύονται στην εποχή
μας;
Να αναπτύξετε τις απόψεις σας σχετικά με τα παραπάνω
ερωτήματα σε ένα άρθρο που θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα
του σχολείου σας. (500-600 λέξεις).
Μονάδες 40
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται
να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή
σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα,
τα οποία και θα καταστραφούν μετά το πέρας της εξέτασης.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό ανεξίτηλης μελάνης.
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης:
φωτοαντιγράφων.

Τρεις

(3)

ώρες

μετά

τη

διανομή

των

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων και όχι πριν τις 17:00.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful