Годишно- глобално планирање на наставата по англиски јазик- VII-одделение (деветгодишно образование

)
Предметен наставник: Биљана Темелкова

ГОДИШНО ГЛОБАЛНО ПЛАНИРАЊЕ
Училиште: Ѓорѓи Сугарев
Општина: Битола
Наставен предмет: англиски јазик
Одделение на изучување: VII одделение
Број на наставни часови неделно/годишно: 3/108

Глобални цели i

Содржини

 Module 1-My life
да се оспособи
слухово и
Тема 1:Getting started
визуелно да
препознава нови
 Повторување на
зборови низ
усвоен вокабулар,
разновидни
придавки,хоби и
активности и да
активности,изразув
го разбере
ање на мислење.
нивното
 Глаголот TO BE и
значење;
Can, have got, live
… like+ ing,
да може да
репродуцира и
прашални форми.
продуцира
 Живот и култура: I
зборови и
live in New York
едноставни
Тема 2: A slice of life
јазични изрази;
 Младите и нивното

Време на
реализација
(ориентационо)

Меѓупредметна
корелација

Користени
извори за
реализација на
содржините ii

Септември –
октомври

Мајчин јазик,
Информатика
,



Мајчин јазик,
Музичко,

Diana
Goodey,Noel
Goodey ,
“Messages 2”Cambridge
University
Press
ЦД-РОМ-от
“Messages 2”
Флеш карти и
постери
Компјутери,
интернет и
образовни
софтвери
Министерство

Годишно- глобално планирање на наставата по англиски јазик- VII-одделение (деветгодишно образование)
Предметен наставник: Биљана Темелкова

секојдневие,
да се оспособи
секојдневни
да чита куси
активности и
текстови за
рутини, изразување
идентификувањ
на фреквентност,
е конкретни и
сврзници.
глобални
информации;
 Present simple
tense- all forms,
да се оспособи
прилози за
да пишува
фреквентност
едноставни
јазични искази и
 Живот и култура:
куси текстови со
Making music
правилна
употреба на
 Module 2-In the past
интерпункцискит
е знаци;
Тема 3: Stories
да може да води
 Броеви и дати,
едноставна
Одмори, правилен
комуникација на
изговор на броеви и
ниво на
дати,
усвоениот
 Past simple tense of
вокабулар со
be
примена на
 Past simpleјазични функции
правилни и
блиски на
неправилни
возраста на
глаголи, потврдна и
учениците;
негативна форма
да се здобие со
 Живот и култура:
знаења за други
The garden-chair
култури;
pilot

ОктомвриНоември


Информатика
Географија





Мајчин јазик,
Ликовно,
Музичко,
Информатика
Географија

за
образование и
наука, Биро за
развој на
образованиет,
Наставна
програма за
англиски јазик
за VII
одделение
(деветгодишно
образование)

Годишно- глобално планирање на наставата по англиски јазик- VII-одделение (деветгодишно образование)
Предметен наставник: Биљана Темелкова

Тема 4: Entertainment
 Професии, минати
изрази, правилен
изговор, омилена
музика и ТВ
програми
 Past simple tense –
прашања и кратки
одговори,
прашални зборови
 Живот и култура:
Making movies
 Module 3- Out and
about
Тема 5: On the move Сообраќај, град и
места во градот,
акцентирање на
зборовите.
 Present continuous:
потврдна, одречна
и прашална форма
 Споредба на
Present continuous
со Present simple
tense
 Живот и култура:
The Eco-Challenge




Мајчин јазик,
Ликовно,
Музичко,
Информатика





Мајчин јазик,
Ликовно,
Музичко,
Информатика
Географија

Декември

Годишно- глобално планирање на наставата по англиски јазик- VII-одделение (деветгодишно образование)
Предметен наставник: Биљана Темелкова

race
Тема 6: Echoes of the
past
 Места, зборување
за минатото
 There was/ there
were
 Живот и култура:
The first Americans
 Module 4-it’s
different!
Тема 7: Differences  Придавки,
компјутери,
модерни
пронајдоци
 Компарација на
придавки –
er/more…than,
as…as, присвојни
заменки, Whose…?
 Живот и култура: A
poem Mum, dad and
me



Мајчин јазик,
Ликовно,
Информатика




Мајчин јазик,
Ликовно,
Информатика
Географија

Јануари- февруари

Годишно- глобално планирање на наставата по англиски јазик- VII-одделение (деветгодишно образование)
Предметен наставник: Биљана Темелкова

Тема 8: Our incredible
world Опис на познати
места и предмети
 Суперлатив,
суперлатив и
компаратив од
good/bad
 Живот и култура:
The longest road in
the world




Мајчин јазик,
Ликовно,
Информатика
Географија





Мајчин јазик,
Ликовно,
Музичко,
Информатика
Биологија




Мајчин јазик,
Ликовно,
Музичко,
Информатика

Март- април
 Module 5- A healthy
future
Тема 9: Looking ahead
 Важни настани,
изрази(показатели)
за идно време
 Future with willпотврдна, одречна
и прашална форма
 Живот и култура: A
basketball star
Тема 10: Some
ketchup, please!
 Храна и пијалоци,
слаби форми

Годишно- глобално планирање на наставата по англиски јазик- VII-одделение (деветгодишно образование)
Предметен наставник: Биљана Темелкова


Бројни и небројни
именки, учтиви
барања и понуди:
would, could
Much, many, a lot of
Живот и култура:
Would you like some
waffles?

 Module 6- Our world

Мај- јуни

Тема 11: In the wild Активни глаголи
 Can/can’t
 Must/mustn’t
 Should/shouldn’t
 Живот и култура: A
letter from Canada



Мајчин јазик,
Ликовно,
Информатика

Тема 12: Who cares?
 Повторување и
утврдување,
изразување на
мислење
 Живот и култура:
the world Wide Fund
For Natureзагрозени видови
на животни




Мајчин јазик,
Ликовно,
Музичко,
Информатика

Годишно- глобално планирање на наставата по англиски јазик- VII-одделение (деветгодишно образование)
Предметен наставник: Биљана Темелкова

ii

ii

Се однесуваат за сите теми
Се однесуваат за сите теми

НАПОМЕНА: Во текот на учебната година можни се измени заради специфичноста на материјалот и соодветствување со
наставната програма од БРО.