Facultatea de Stiinta º i Ingineria Alimentelor Anul universitar 2007 - 2008

Catedra Bioinginerii în I.A. Semestrul I
Disciplina:

OPERATII UNITARE ÎN ALIMENTAÞIE PUBLICÃ ª I AGROTURISM
CURS 4

Universitatea Dunãrea de Jos din Galaþi

1

TRANSFERUL CANTITÃÞII DE MIª CARE (TRANSFERUL DE IMPULS - TI)

1. Elemente specifice transferului de cantitate de miºcare (impuls)
2. Echilibrul fluidostatic ºi fluidodinamic. Curgerea fluidelor
2.1. Definiþii
2.2. Clasificarea miºcãrii fluidelor
2.3. Ecuaþia fundamentalã de miºcare a fluidelor
2.3.1. Ecuaþia de continuitate
2.3.2. Ecuaþia bilanþului de energie
2.3.3. Ecuaþia criterialã a curgerii fluidelor.Similitudinea fluidodinamicã
2.4. Fenomenologia curgerii
2.4.1. Regimul de curgere
2.4.2. Stratul limitã fluidodinamic
3. Cazuri particulare de transfer de impuls la curgerea fluidelor
3.1. Curgerea sub presiune în conducte
3.1.1. Pierderea de energie prin frecarea în rezistenþe liniare
3.1.2. Pierderea de energie prin frecarea în rezistenþe locale
4. Reþele de conducte
4.1. Calculul conductelor
4.2. Calculul reþelelor cu ramificaþii

1. Elemente specifice TI

Transferul de impuls (TI) are o importanþã deosebitã pentru industria alimentarã, deoarece realizarea
marii majoritãþi a operaþiilor impune aducerea fluidelor în stare de curgere.
Elementele specifice TI sunt:
Ø Ø Proprietatea transportatã – cantitatea de miºcare sau impulsul (p = m⋅w);
Ø Ø Transportorii de proprietate – de tip molecular ºi de tip convectiv;
Ø Ø Mecanismul de transport – de tip molecular sau de tip convectiv (funcþie de transportori);
Ø Ø Potenþialul sau concentraþia mãrimii transportate (P).
s) kg/(m , w
V
w m
2
⋅ ⋅ ·

· Γ ρ (1)
Diferenþa de potenþial apare între douã regiuni cu potenþiale diferite ºi este forþa motrice a transportului
între cele douã puncte;
Gradientul de potenþial – variaþia potenþialului pe direcþia normalã la suprafaþa echipotenþialã. În cazul
curgerii la gradient de presiune, transportul va fi dictat de diferenþa de presiune;
Fluxul de proprietate transportatã (Φ
P
) reprezintã debitul sau cantitatea de miºcare transferatã în unitatea
de timp.

Facultatea de Stiinta º i Ingineria Alimentelor Anul universitar 2007 - 2008
Catedra Bioinginerii în I.A. Semestrul I
Disciplina:

OPERATII UNITARE ÎN ALIMENTAÞIE PUBLICÃ ª I AGROTURISM
CURS 4

Universitatea Dunãrea de Jos din Galaþi

2

2. ECHILIBRUL FLUIDOSTATIC ª I FLUIDODINAMIC. CURGEREA FLUIDELOR.

2.1. Definiþii

Pentru descrierea ºi studiul miºcãrii fluidelor se utilizeazã în mecanica fluidelor o serie de noþiuni ºi
concepte:
Sistem – o porþiune de materie de identitate fixã în care se produce miºcarea.
Volum de control – zona din spaþiu în care materia are o anumitã identitate în timp. Volumul de control
infinitesimal se numeºte element de volum.
Viteza unui element de fluid – variaþia în timp a poziþiei sale. Componenta vitezei într-o direcþie (Ox)
poate fi definitã ºi ca funcþie de coordonatele spaþiale ºi de timp.
( ) ( ) τ
τ τ ∆

τ

, z , y , x w
d
dx x
lim w , z , y , x w w
x
0 A
x
· · · ·

→ →
(2)
Acceleraþia – variaþia vitezei elementului de fluid în timp;
z
z
y
x
x
y
x x
x
w
z
w
w
y
w
w
x
w
w
D
Dw
a


+


+


+


· ·
τ τ
(3)
Valoarea ºi direcþia vitezei ºi acceleraþiei unui fluid depind atât de poziþia elementului cât ºi de timp.
Câmp – defineºte distribuþia valorilor unei mãrimi în toate punctele sistemului în funcþie de timp sau la
un moment dat;
Traiectoria unei particule de fluid – locul geometric al punctelor prin care trece centrul de greutate al
particulei;
Linia de curent – este o curbã imaginarã într-un fluid a cãrei tangentã în orice punct al ei coincide cu
direcþia vectorului vitezã a particulelor de lichid care se aflã pe aceastã curbã la un moment dat;
Spectrul hidrodinamic – totalitatea liniilor de curent la un moment τ;
Tub de curent – suprafaþa formatã de totalitatea liniilor de curent ce se sprijinã pe un contur închis care
nu este linie de curent;
Secþiunea de curgere a unui tub de curent – suprafaþa normalã pe toate liniile de curent care o strãbat;
Perimetrul udat – lungimea P
u
a pãrþii perimetrului secþiunii de curgere aflatã în contact cu un contur
rigid;
Raza hidraulicã – r
h
, raportul dintre secþiunea de curgere ºi perimetrul udat:
u
P
A
h
r · (4)
Diametrul echivalent: m
P
A
r d
u
u
h e
, 4 4 · ⋅ · (4.1)

Facultatea de Stiinta º i Ingineria Alimentelor Anul universitar 2007 - 2008
Catedra Bioinginerii în I.A. Semestrul I
Disciplina:

OPERATII UNITARE ÎN ALIMENTAÞIE PUBLICÃ ª I AGROTURISM
CURS 4

Universitatea Dunãrea de Jos din Galaþi

3

Facultatea de Stiinta º i Ingineria Alimentelor Anul universitar 2007 - 2008
Catedra Bioinginerii în I.A. Semestrul I
Disciplina:

OPERATII UNITARE ÎN ALIMENTAÞIE PUBLICÃ ª I AGROTURISM
CURS 4

Universitatea Dunãrea de Jos din Galaþi

4
Debitul de fluid, D
m
, Q
m,
cantitatea de fluid care trece în unitatea de timp printr-o secþiune de curgere de
arie A;
Debitul momentan:
τ τ ∆

τ ∆
d
dm m
lim D
0
m
· ·

(5)
Viteza medie - valoarea medie a vitezelor locale dintr-o secþiune de curgere, este egalã cu raportul dintre
debitul volumic de fluid ºi aria secþiunii de curgere. Se defineºte cu relatia:
A
D
w
v
·

(6)
Viteza medie este tangentã la axa tubului de curent ºi are sensul miºcãrii. În funcþie de secþiune ea variazã
pânã la anulare în vecinãtatea frontierei solide (tub).
Fluxul unitar de fluid = vitezã medie masicã = debit unitar, q
m
, masa de fluid care trece prin unitatea de
suprafaþã în unitatea de timp.

⋅ · ⋅ · · w
A
D
A
D
q
v m
m
ρ ρ
(7)


2.2. Clasificarea miº cãrii fluidelor

Miºcarea unui fluid este definitã dacã în fiecare punct din fluid, de coordonate x, y, z ºi în orice moment τ,
se cunosc valorile vitezei, ale presiunii ºi ale densitãþii.
Existã mai multe criterii de clasificare. Astfel, funcþie de:
- Desf㺠urarea în timp a procesului de curgere:
Curgere staþionarã (permanentã): mãrimile caracteristice curgerii nu variazã în timp (presiunea,
densitatea ºi viteza sunt funcþie numai de coordonate). Debitul masic este constant de-a lungul unui tub de
curent.
Curgere nestaþionarã (nepermanentã) : mãrimile caracteristice curgerii variazã ºi în timp:
p = p (x,y,z,τ); ρ = ρ(x,y,z,τ); w = w(x,y,z,τ);
- Desf㺠urarea spaþialã a curgerii :
Curgere mono-dimensionalã (de-a lungul unei singure axe);
Curgere bidimensionalã (planã);
Curgere tridimensionalã (spaþialã).
- Condiþiile de contact cu suprafaþa care delimiteazã curgerea :
Curgere sub presiune – fluidul umple întreg spaþiul disponibil miºcãrii, udând întreg perimetru secþiunii
de curgere. Gazele fiind fluide expandabile, curgerea lor are loc numai sub presiune;
Curgere liberã – curgere cu suprafaþã liberã – lichidul umple numai parþial spaþiul disponibil curgerii,
formând o suprafaþã liberã (de contact) cu atmosfera sau cu un alt gaz. Este specificã numai lichidelor;
Facultatea de Stiinta º i Ingineria Alimentelor Anul universitar 2007 - 2008
Catedra Bioinginerii în I.A. Semestrul I
Disciplina:

OPERATII UNITARE ÎN ALIMENTAÞIE PUBLICÃ ª I AGROTURISM
CURS 4

Universitatea Dunãrea de Jos din Galaþi

5
- Mecanismul de transport (natura curgerii):
Curgere laminarã – transportul cantitãþii de miºcare în masa fluidului are loc prin mecanism molecular,
ca rezultat al ciocnirilor ºi interferenþelor purtãtorilor de tip molecular (atomi, ioni, molecule).
Transportul are loc când între straturile de fluid învecinate existã diferenþe de cantitate de miºcare
(impuls). Macroscopic, miºcarea laminarã se caracterizeazã printr-o structurã ordonatã; straturile de fluid
adiacente se deplaseazã paralel, fãrã amestecare macroscopicã între ele; traiectoriile particulelor sunt
curbe de formã regulatã.
Curgere turbulentã – transportul cantitãþii de miºcare în masa de fluid are loc prin mecanism turbulent, ca
rezultat al miºcãrii purtãtorilor de tip turbulent (macroparticule de fluid, aglomerãri de molecule etc.) a
cãror viaþã ºi dimensiune depind de energia fluidului. De asemenea, în masa fluidului în miºcare are loc ºi
transfer prin mecanism molecular, dar ponderea acestuia este neglijabilã. Macroscopic, miºcarea
turbulentã are o structurã dezordonatã; straturile ºi particulele de fluid se deplaseazã pe traiectorii
neregulate, cu viteze diferite ca sens ºi mãrime, ceea ce determinã o amestecare intensã în masa fluidului.
Între miºcarea laminarã ºi cea turbulentã deosebirile esenþiale se datoreazã dimensiunilor ºi structurii
particulelor de fluid care participã la transferul cantitãþii de miºcare.


2.3. Ecuaþiile fundamentale de miº care a fluidelor

2.3.1. Ecuaþia de continuitate

Ecuaþia de continuitate exprimã principiul conservãrii masei într-un fluid, considerat mediu continuu.
1
]
1

¸

+
1
]
1

¸

·
1
]
1

¸

control de volumul in
acumulat masa de debitul
control de volumul din
iesit masa de debitul
control de volumul n i
rat int masa de debitul
(8)
Forma generalã a ecuaþiei de continuitate la curgerea unui fluid este:
0 w ·
,
_

¸
¸
⋅ ∇ +ρ
τ
ρ
(9)
La deducerea acestei ecuaþii nu au fost folosite cauzele ce determinã curgerea, deci este o ecuaþie
cinematicã.
Aceastã formã generalã ne conduce la douã situaþii fundamentale ale curgerii staþionare. Curgere
staþionarã = independentã de timp:
0 w 0 ·
,
_

¸
¸
⋅ ∇ ⇒ ·ρ
τ
ρ

În cazul unui tub de curent, care este delimitat de douã secþiuni normale de arii A
1
, respectiv A
2
, în care
fluidul are densitãþile ρ
1,
respectiv ρ
2
constante ºi vitezele w
1
, respectiv w
2
constante avem: Q
m
= const.
“La curgere staþionarã de bitul de masã prin orice secþiune a unui tub de curent este constant”.
Astfel, pentru:
Fluide compresibile: Q
m
= ρ
1
⋅w
1
⋅A
1
= ρ
2
⋅w
2
⋅A
2
= … = ρ
i
⋅ w
i
⋅A
i
= const.

Facultatea de Stiinta º i Ingineria Alimentelor Anul universitar 2007 - 2008
Catedra Bioinginerii în I.A. Semestrul I
Disciplina:

OPERATII UNITARE ÎN ALIMENTAÞIE PUBLICÃ ª I AGROTURISM
CURS 4

Universitatea Dunãrea de Jos din Galaþi

6
Fluide incompresibile (oriunde în volum densitatea are aceeaºi valoare: ρ = const.): Q
v
= w
1
⋅A
1
= w
1
⋅A
1
= …= w
i
⋅A
i
= const. (13)
unde: w
i
– viteza medie a fluidului în secþiunea de curgere i; A
i
- aria secþiunii de curgere i;
ρ
i
– densitatea fluidului în secþiunea i.
Aici, ecuaþia de continuitate capãtã formularea particularã:
“La curgerea staþionarã a unui fluid incompresibil debitul volumic are aceeaº i valoare în orice
secþiune a tubului de curent”.
Pentru conducte circulare de diametru d se utilizeazã frecvent relaþiile:
w
Q 4
d
w
Q
A
A
Q
w
m m m
⋅ ⋅

·

·

·
ρ π ρ ρ
(14)

2.3.2. Ecuaþiile bilanþului de energie
În cazul curgerii unui fluid ideal:
0 U
p
2
w w
U f
2
· ∇ +

+

,
_

¸
¸
∇ +


⇒ −∇ ·


ρ τ
(15)
astfel cã:
0 U
p
2
w w
2
·

,
_

¸
¸
+ + ∇ +ρ τ
(16)
care este forma generalã a ecuaþiei lui Bernoulli .
Forme particulare ale ecuaþiei:
Regim staþionar:
0
w
·τ
,deci:
0 U
p
2
w
2
·

,
_

¸
¸
+ + ∇
ρ
, astfel cã:
const U
p
2
w
2
· + +
ρ
(17)
care este o altã formã a ecuaþiei lui Bernoulli.
Energia U poate fi constituitã din energie potenþialã (g⋅h) ºi energie mecanicã (
m
l ) introdusã în sistem,
astfel cã ecuaþia (17) poate fi scrisã:
const L h g p
2
w
m
2
· + ⋅ ⋅ + + ρ ρ
(18)
În absenþa energiei mecanice introduse în sistem, avem:
const p h g p
2
w
t
2
· · ⋅ ⋅ + + ρ ρ
(19) care se mai poate scrie:
t g d
p p p p · + +
(20)
unde: p
t
– presiunea totalã (hidrodinamicã);
2
w
p
2
d

·
ρ
– presiune dinamicã; p – presiune staticã
(piezometricã); p
g
= ρ⋅g⋅h – presiune de nivel (geometricã, hidrostaticã).

Facultatea de Stiinta º i Ingineria Alimentelor Anul universitar 2007 - 2008
Catedra Bioinginerii în I.A. Semestrul I
Disciplina:

OPERATII UNITARE ÎN ALIMENTAÞIE PUBLICÃ ª I AGROTURISM
CURS 4

Universitatea Dunãrea de Jos din Galaþi

7
Ecuaþia lui Bernoulli scrisã între douã secþiuni 1 ºi 2 a unui sistem:
2 2
2
2
1 1
2
1
h g p
2
w
h g p
2
w
⋅ ⋅ + + · ⋅ ⋅ + + ρ ρ ρ ρ
(21)
Ecuaþia (4.32) împãrþitã cu ρ⋅g devine:
lichid . col m , H h h h h
g
p
g 2
w
g p d g
2
1
· + + · +

+
⋅ ρ
(22)
unde:H – înãlþime totalã; h
d
– înãlþime dinamicã;h
p
– înãlþime piezometricã; h
g
– înãlþime de poziþie
(geometricã).
Ecuaþia lui Bernoulli exprimã principiul conservãrii energiei aplicat la curgerea fluidelor. Aplicaþiile
acesteia în industria alimentarã sunt:
Ø Ø determinarea cãderii de presiune la curgerea fluidelor prin conducte, orificii, canale;
Ø Ø determinarea înãlþimii totale de pompare, a energiei specifice ºi a puterii de regim a pompelor.


2.3.3. Ecuaþia criterialã a curgerii fluidelor. Similitudinea fluidodinamicã

Forma cea mai generalã a ecuaþiei criteriale care exprimã curgerea izotermã în regim nestaþionar ºi care
caracterizeazã similitudinea fluidodinamicã:
f(Ho, Eu, Re, Fr) = const. (23)
Re
w
Eu
w
p
Fr
g
w
Ho
w
2
2
·
⋅ ⋅
·

·

·

η
ρ
ρ
τ l
l l

unde:
Ho – criteriul de homocronism: ia în considerare curgerea nestaþionarã, în structura sa conþine timpul;
Fr – criteriul Froude: raportul dintre energia cineticã ºi energia potenþialã sau raportul forþelor de inerþie
ºi forþele de gravitaþie;
Eu – criteriul Euler: raportul între energia de presiune ºi energia cineticã, ia în considerare influenþa
presiunii asupra curgerii;
Re – criteriul Reynolds: raportul între energia cineticã ºi energia de frecare sau raportul forþelor de inerþie
ºi forþele de vâscozitate.
Similitudinea completã este îndeplinitã atunci când se realizeazã ºi similitudinea geometricã între
sisteme, exprimatã prin invarianþi de similitudine:
. const ,... , Re, , Fr , Eu , Ho f
' '
2
'
2
' '
1
'
1
1
·

,
_

¸
¸
l
l
l
l
(24)
Facultatea de Stiinta º i Ingineria Alimentelor Anul universitar 2007 - 2008
Catedra Bioinginerii în I.A. Semestrul I
Disciplina:

OPERATII UNITARE ÎN ALIMENTAÞIE PUBLICÃ ª I AGROTURISM
CURS 4

Universitatea Dunãrea de Jos din Galaþi

8
Curgerea izotermã în regim staþionar:
. const ,... , Re, , Fr , Eu f
' '
2
'
2
' '
1
'
1
2
·

,
_

¸
¸
l
l
l
l
(25)
În situaþiile curente condiþiile necesare ºi suficiente se referã numai la egalitatea criteriilor de
similitudine determinante. Astfel, în cazurile în care nu intervin viteze foarte mari de curgere, criteriile
Eu ºi Fr nu sunt luate în considerare. Criteriul Fr se ia în considerare la curgerea cu viteze foarte mici a
fluidelor cu suprafeþe libere înclinate, unde forþele gravitaþionale au o pondere însemnatã. Criteriul Eu
intervine când forþele de presiune au o pondere însemnatã sau apare cavitaþie.
Astfel, criteriul Re rãmâne singurul criteriu determinat al procesului de curgere:
. const ,... , Re, f
' '
2
'
2
' '
1
'
1
3
·

,
_

¸
¸
l
l
l
l
(26)
Pentru sisteme similare geometric vom avea: f
4
(Re) = const. (27)

2.4. Fenomenologia curgerii

2.4.1. Regimul de curgere

În dinamica fluidelor se definesc douã regimuri de curgere:
Regim laminar de curgere – la viteze mici, în care miºcarea fluidului se realizeazã prin deplasarea
paralelã a straturilor sau particulelor fluide, fãrã amestecare între ele, cu viteze dirijate în direcþia generalã
de curgere (componentele longitudinale);
Regim turbulent de curgere- la viteze mari, în care straturile ºi particulele de fluid se deplaseazã pe
traiectorii neregulate, cu amestecare între ele, datoritã faptului cã vitezele au atât componente
longitudinale cât ºi componente transversale.
Viteza fluidului pentru care curgerea laminarã devine turbulentã = vitezã criticã. Cu cât vâscozitatea este
mai mare cu atât valoarea vitezei critice creºte, pentru cã vâscozitatea anihileazã vârtejurile care apar la
viteze mari de curgere. Din aceastã cauzã curgerea laminarã se mai numeºte ºi curgere vâscoasã.
În curgerea turbulentã, vâscozitatea fluidului nu mai poate anihila efectele fluctuaþiilor vitezei (datorate
pulsaþiilor, asperitãþilor de pe pereþi, schimbãrilor de secþiune, schimbãrilor de direcþie etc.) ºi deci apar
vârtejuri ºi aglomerãri de particule.
Criteriul determinat al curgerii este criteriul Re reprezentând un raport adimensional în care sunt grupate
mãrimile caracteristice regimului de curgere.
Re
w w
·

·
⋅ ⋅
ν η
ρ l l
(28)
pentru: - conducte circulare: dimensiunea geometricã caracteristicã este diametrul: ⇒ · d l
Re
w w
·

·
⋅ ⋅
ν η
ρ l l

- conducte necirculare ºi alte secþiuni de curgere se foloseºte diametrul echivalent:
e
d · l
Facultatea de Stiinta º i Ingineria Alimentelor Anul universitar 2007 - 2008
Catedra Bioinginerii în I.A. Semestrul I
Disciplina:

OPERATII UNITARE ÎN ALIMENTAÞIE PUBLICÃ ª I AGROTURISM
CURS 4

Universitatea Dunãrea de Jos din Galaþi

9
Curgerea este:
laminarã Re ≤ 2 300 (3 000)
intermediarã 2 300 (3 000)≤ Re ≤ 3 000 (10 000)
turbulentã Re ≥ 3000 (10 000)
În cazul gazelor, când presiunea gazului scade sub limita la care drumul liber mijlociu de ordinul de
mãrime al diametrului conductei, moleculele se miºcã dezordonat fãrã ciocniri între ele. Curgerea în
aceste condiþii fiind guvernatã de legile miºcãrii moleculare a gazelor, se numeºte curgere molecularã. În
aceste situaþii nu se mai foloseºte criteriul re, ci regimurile de curgere se stabilesc funcþie de valorile
produsului p⋅d, unde: p – presiunea gazului, (torr), iar d – diametrul conductei, (m).
Astfel existã:
Curgere molecularã: p⋅d ≤ 0,00018
Curgere intermediarã (mixtã): 0,00015 ≤ p⋅d ≤ 0,056


2.4.2. Stratul limitã fluidodinamic

Deoarece integrarea ecuaþiilor diferenþiale Navier-Stockes la curgerea fluidelor reale în cazuri practice
este deosebit de dificilã, în aceste situaþii se apeleazã la modele fizice simplificate ale curgerii. Dintre
aceste modele cel mai folosit este modelul stratului limitã fluidodinamic (hidraulic) introdus de Prandtl.
Se considerã un fluid real incompresibil în curgerea laminarã pe o placã planã dispusã paralel cu direcþia
de curgere a fluidului.
Viteza fluidului la intrarea pe suprafaþa planã, w

, este uniformã în curentul de fluid. Când fluidul trece
peste placã, stratul de fluid adiacent suprafeþei solide are vitezã nulã (aderã la suprafaþa plãcii în absenþa
condiþiilor de alunecare). Stratul adiacent micºoreazã viteza stratului urmãtor, efectul de frânare
micºorându-se cu creºterea lui y (îndepãrtarea de peretele solid, perpendicular pe direcþia de curgere).
Pentru secþiunile 1, 2 ºi 3 sunt prezentate curbele de variaþie a vitezei locale w
x
cu distanþa y.
Stratul limitã laminar se dezvoltã dupã o parabolã. Curentul de fluid în curgere poate fi astfel considerat
ca fiind format din douã zone:

Linie de curent
0,99w

w

w
∞ w

0,99w


δ
l

Curgere
exterioarã

Strat
limitã

I

II

L

1

2

3

0

y

x


d
x

Stratul limitã la placa planã în curgerea laminarã

Facultatea de Stiinta º i Ingineria Alimentelor Anul universitar 2007 - 2008
Catedra Bioinginerii în I.A. Semestrul I
Disciplina:

OPERATII UNITARE ÎN ALIMENTAÞIE PUBLICÃ ª I AGROTURISM
CURS 4

Universitatea Dunãrea de Jos din Galaþi

10
Zona stratului limitã, I, în care viteza variazã între zero la suprafaþa plãcii ºi w

; existã gradienþi mari de
vitezã deci tensiuni tangenþiale mari; vâscozitatea fluidului determinã natura curgerii.
Grosimea stratului limitã, δ, nu poate fi definitã cu precizie, depinde de proprietãþile fluidului, de
asperitãþile conductei ºi viteza medie a fluidului. Grosimea stratului limitã se considerã de la peretele
rigid pânã la stratul cu viteza de 0,99 w

. Practic aceastã grosime este foarte micã: µm ÷ mm.
Deci, stratul limitã este stratul din imediata vecinãtate a unui contur rigid, în care viteza variazã în direcþie
perpendicularã pe direcþia curgerii de la zero la w

, cât este în curentul principal de fluid neperturbat. În
acest strat se manifestã puternic acþiunea forþelor de viscozitate, stratul limitã fiind denumit ºi strat de
frecare.
Zona exterioarã stratului limitã, II, sau zona curgerii exterioare, în care viteza fluidului este practic
constantã ºi egalã cu w

. Fluidul poate fi considerat ideal (viscozitate nulã), nu apar tensiuni tangenþiale.
Dacã curgerea este laminarã ºi în stratul limitã curgerea este laminarã.
În cazul curgerii turbulente, stratul limitã este divizat în 3 porþiuni:
Ø Ø Strat limitã laminar – adiacent suprafeþei solide;
Ø Ø Strat limitã tampon;
Ø Ø Strat limitã turbulent.
Distribuþia vitezelor de curgere în secþiunea conductei este influenþatã de natura curgerii. Viteza este
maximã pe axa conductei ºi scade pânã la anulare la contactul cu peretele conductei. Pentru o conductã
circularã, din cauza simetriei, locul geometric al vitezelor egale este format din cilindri coaxiali cu
conducta.

La curgerea laminarã, valoarea vitezelor locale, w
x
, se repartizeazã dupã un paraboloid de revoluþie.
Relaþia dintre viteza medie, w
m
ºi viteza maximã, w
M
este: w
m
= 0,5 ⋅ w
M

La curgerea turbulentã, repartizarea vitezelor se considerã corespunzãtoare unei suprafeþe de revoluþie
mai puþin ascuþitã decât paraboloidul de la curgerea laminarã. Viteza maximã se atinge pe o secþiune mai
mare în centrul conductei. Rezultã : w
m
= 0,84 ⋅ w
M
Stratul limitã prin grosimea lui ºi prin natura curgerii fluidelor în acest strat, influenþeazã direct
intensitatea fenomenelor de transfer de proprietate. Aici se localizeazã rezistenþa la procesele de transfer,
w


δ
t

laminar

Frontiera stratului
limitã
1

2

t
r
y

x

w


δ
s
l

Stratul limitã la placa planã în curgerea turbulentã

w

turbulent

l
l

δ
l

Facultatea de Stiinta º i Ingineria Alimentelor Anul universitar 2007 - 2008
Catedra Bioinginerii în I.A. Semestrul I
Disciplina:

OPERATII UNITARE ÎN ALIMENTAÞIE PUBLICÃ ª I AGROTURISM
CURS 4

Universitatea Dunãrea de Jos din Galaþi

11
pentru cã datoritã miºcãrii laminare nu existã nici o componentã a vitezei orientatã perpendicular pe
direcþia de curgere ºi astfel transferul trebuie sã se realizeze doar prin mecanism molecular. Intensificarea
proceselor de transfer, implicã reducerea stratului limitã ºi a rezistenþei acestuia la transfer.


3. CAZURI PARTICULARE DE TRANSFER DE IMPULS LA CURGEREA FLUIDELOR

3.1. Curgerea sub presiune în conducte

La curgerea fluidelor vâscoase în contact cu suprafeþele solide, în masa fluidului apar tensiuni tangenþiale
care se exercitã în sens contrar direcþiei de curgere, determinând profilul distribuþiei vitezei ºi rezistenþa la
curgerea fluidului respectiv.
Pierderile de energie datoritã frecãrii la curgerea unui fluid vâscos printr-o conductã se pot grupa:
• Pierderi de energie datoritã rezistenþei opuse de peretele conductei la curgerea fluidului (rezistenþe
liniare);
• Pierderi de energie provocate de rezistenþele hidraulice locale de pe traseul de curgere (schimbare
de direcþie, modificare de curgere, armãturi sau aparate montate pe conductã etc.).
Energia pierdutã de un fluid prin curgere este acoperitã prin:
Ø Ø Micºorarea energiei potenþiale;
Ø Ø Micºorarea energiei date de presiune;
Ø Ø Introducerea unui lucru mecanic cu o pompã.
În tehnicã se obiºnuieºte sã se exprime pierderea de energie sub formã de:
Ø Ø Pierdere de presiune (cãdere de presiune), ∆p
f
, Pa;
Ø Ø Pierdere de sarcinã, h
f
, m coloanã lichid.
Ø Ø Pierderea de presiune totalã, la curgerea fluidului printr-o reþea:
Pa , p p p
loc f lin f tot f
∑ ∑
+ · ∆ ∆ ∆
(30)
3.1.1. Pierderea de energie prin frecarea în rezistenþe liniare

Pa ,
2
w
d
p
2
ρ λ ∆ ⋅ ⋅ ⋅ ·
l
(31)
care este relaþia lui Fanning, sau împãrþitã prin ρ⋅g, se obþine:
fluid coloana mm ,
g 2
w
d
h
2
p

⋅ ⋅ ·
l
λ
(32)
numitã relaþia Darcy-Weissbach.
Facultatea de Stiinta º i Ingineria Alimentelor Anul universitar 2007 - 2008
Catedra Bioinginerii în I.A. Semestrul I
Disciplina:

OPERATII UNITARE ÎN ALIMENTAÞIE PUBLICÃ ª I AGROTURISM
CURS 4

Universitatea Dunãrea de Jos din Galaþi

12

Coeficientul de frecare (factor de frecare Darcy), λ, include influenþa naturii regimului de curgere ºi a
rugozitãþii conductei. Pe baza analizei dimensionale s-a ajuns la concluzia cã:
c
b
Re
d
e
a ⋅

,
_

¸
¸
· λ
(33)
unde: a, b, c – coeficienþi, rspectiv exponenþi; e – coeficient de rugozitate; ε =e/d – rugozitate relativã.
Pentru regim laminar λ λ este invers proporþional cu Re ºi nu depinde de e/d:
λ = a⋅Re
-1
(34)
unde: a – coeficient adimensional ce depinde de forma secþiunii de curgere. Astfel,
a = 64 (secþiune circularã); a = 57 (secþiune pãtratã).
Pentru regim turbulent λ λ depinde de Re ºi de e/d:
λ = a + b⋅Re
-c
(35)
unde: a, b, c – au valori tabelate funcþie de natura materialului, limitaþi pentru anumite valori ale lui Re,
rezultând diverse relaþii.

Determinarea lui λ se poate face ºi grafic. Cea mai folositã metodã este diagrama Moody, unde
λ = f(Re, e/d), care poate fi folositã pentru curgerea gazelor ºi lichidelor în conducte industriale netede ºi
rugoase.
În diagrama Moody se pot observa corelaþiile date de relaþiile (34) ºi (35):
Ø Ø regim laminar

,
_

¸
¸
·
Re
1
f
1
λ

Ø Ø regim turbulent

,
_

¸
¸
·
d
e
,
Re
1
f
2
λ

Facultatea de Stiinta º i Ingineria Alimentelor Anul universitar 2007 - 2008
Catedra Bioinginerii în I.A. Semestrul I
Disciplina:

OPERATII UNITARE ÎN ALIMENTAÞIE PUBLICÃ ª I AGROTURISM
CURS 4

Universitatea Dunãrea de Jos din Galaþi

13


3.1.2. Pierderea de energie prin frecare în rezistenþe locale
În afara porþiunilor drepte ale conductelor, în reþele apar diferite piese de legãturã, dispozitive de reglare a
debitului etc. În toate aceste piese ºi dispozitive în timpul curgerii au loc pierderi de presiune. Valoarea
pierderilor de presiune depinde de natura obstacolului hidraulic ºi de caracteristicile lui geometrice.
Tipuri de rezistenþa hidraulice locale:
Ø Ø intrare în conductã (cu margini ascuþite, rotunjite etc.);
Ø Ø ieºire din conductã;
Ø Ø modificãri de secþiune: - bruºte – lãrgiri
- îngustãri
- continue - lãrgire (difuzor)
- îngustare (confuzor)
Ø Ø coturi;
Ø Ø clapete de reglaj;
Ø Ø robinete (cu ventil, cu sertar, vanã etc).
Cãderea de presiune în rezistenþele hidraulice locale se determinã prin douã metode:
• • metoda aproximativã sau metoda lungimii echivalente;
• • metoda exactã sau metoda coeficientului de rezistenþã.
Metoda aproximativã sau metoda lungimii echivalente – rezistenþa hidraulicã este înlocuitã cu o lungime
echivalentã de conductã,
e
l , care ar produce aceeaºi cãdere de presiune ca ºi rezistenþa localã respectivã.
d n
e
⋅ · l (36)
unde: n – numãr caracteristic obstacolului (se gãseºte în tabele).
Pa ,
2
w
d
p
2
e
loc f
ρ λ ∆ ⋅ ⋅ ⋅ ·
l
(37)
Metoda exactã sau metoda coeficientului de rezistenþã – are la bazã coeficienþii de rezistenþã localã, ξ ξ, ai
diferitelor obstacole, ale cãror valori au fost determinate experimental.
Pa ,
2
w
p
2
loc f
ρ ξ ∆ ⋅ ⋅ ·
(38)
unde: ξ este coeficient de rezistenþã localã (tabelat sau în diagrame); w – viteza medie, în aval sau amonte
de obstacol (maxima dintre cele douã).
Din structura relaþiilor se observã cã mãrimea pierderilor de presiune depinde de energia cineticã a
fluidului ºi reprezintã o cotã parte din aceasta. Dar, la fel ca ºi la pierderile liniare, pierderile locale de
presiune diminueazã doar presiune staticã a fluidului, deºi sunt calculate în funcþie de energia cineticã.


Facultatea de Stiinta º i Ingineria Alimentelor Anul universitar 2007 - 2008
Catedra Bioinginerii în I.A. Semestrul I
Disciplina:

OPERATII UNITARE ÎN ALIMENTAÞIE PUBLICÃ ª I AGROTURISM
CURS 4

Universitatea Dunãrea de Jos din Galaþi

14
4. REÞELE DE CONDUCTE

În instalaþiile industriale legãtura dintre unele utilaje se face prin conducte. De asemenea, transportul
fluidelor se realizeazã tot prin conducte sau reþele de conducte.

4.1.Calculul conductelor

Elementul de bazã în alegerea þevilor pentru o conductã sau o reþea este diametrul care trebuie sã
corespundã ecuaþiei continuitãþii debitului.
w
Q 4
d
4
d
w A w Q
m
i
2
m
⋅ ⋅

· ⇒

⋅ ⋅ · ⋅ ⋅ ·
ρ π
π
ρ ρ
(39)
unde: w – viteza optimã a fluidului. Astfel pentru:
- lichide: w = 0,5 – 2 m/s;
- gaze: w = 10 – 15 m/s;
- vapori: w = 15 – 30 m/s (50 m/s);
4.2. Calculul reþelelor cu ramificaþii

Reþelele cu ramificaþii pot fi de douã tipuri:
Reþele prin refulare (de distribuþie) – au o singurã intrare în reþea ºi mai multe ieºiri (la clapetele de
distribuþie). Pierderea de energie este acoperitã de o pompã, ventilator sau prin scãderea treptatã a
presiunii fluidului pe traseu (pentru apã, combustibil, aer comprimat, abur)
Reþele de aspiraþie – au mai multe intrãri în reþea ºi o singurã ieºire (pentru gaze). Pierderea de energie
este acoperitã cu un ventilator care aspirã aerul din ramificaþiile reþelei ºi- l evacueazã printr- un racord
unic.

Schema unei reþele care funcþioneazã prin aspiraþie
Facultatea de Stiinta º i Ingineria Alimentelor Anul universitar 2007 - 2008
Catedra Bioinginerii în I.A. Semestrul I
Disciplina:

OPERATII UNITARE ÎN ALIMENTAÞIE PUBLICÃ ª I AGROTURISM
CURS 4

Universitatea Dunãrea de Jos din Galaþi

15

În calculul reþelelor trebuie sã se þinã cont de:
– condiþiile de debit impuse de procesul tehnologic;
– condiþiile de pierdere de energie prin frecare.
Condiþiile de debit:
- când toate punctele funcþioneazã simultan:

·
·
n
1 i
i v t v
Q Q
(40) ºi când nu toate punctele funcþioneazã
simultan:

·
⋅ ·
n
1 i
i v t v
Q a Q
(41)
unde: a- coeficient de simultaneitate, n – numãrul de puncte în funcþiune.

Condiþiile de pierdere de energie : în porþiuni echivalente de ramificaþii trebuie sã existe echilibrare sub aspectul
pierderilor de energie prin frecare.
Pentru reþeaua tip a:
∆p
13
= ∆p
23
∆p
54
= ∆p
43
+ ∆p
32
= ∆p
43
+ ∆p
31
(42)

∆p
67
= ∆p
64
± ρ⋅g⋅h
1
+ ∆p
43
+ ∆p
32

Astfel pentru douã porþiuni echivalente de conductã 13 ºi 23 se pot scrie 4 ecuaþii:
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹


·


·
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
⋅ ⋅ ⋅ ·
⋅ ⋅ ⋅ ·
23
2
23
23
V
13
2
13
13
v
2
23
23
23
23 23
2
13
13
13
13 13
w
4
d
Q
w
4
d
Q
si
2
w
d
p
2
w
d
p
π
π
ρ λ ∆
ρ λ ∆
l
l
(43)
De obicei: Q
V13
ºi Q
V23
se impun, iar ∆p, w
13
, w
13
, d
13
, d
23
sunt necunoscute (una din viteze se alege) deci vor fi 4
necunoscute.
Schema unei reþele care funcþioneazã prin refulare

ax = Dw x ∂ w x ∂w y ∂w x ∂w z = + wx + wy + wz Dτ ∂τ ∂x ∂y ∂z (3) Valoarea ºi direcþia vitezei ºi acceleraþiei unui fluid depind atât de poziþia elementului cât ºi de timp.A.2008 Semestrul I OPERATII UNITARE ÎN ALIMENTAÞIE PUBLICÃ ªI AGROTURISM CURS 4 2.1) Diametrul echivalent: d e = 4 ⋅ rh = 4 Universitatea Dunãrea de Jos din Galaþi 2 . Volumul de control infinitesimal se numeºte element de volum. Disciplina: Anul universitar 2007 . 2. Câmp – defineºte distribuþia valorilor unei mãrimi în toate punctele sistemului în funcþie de timp sau la un moment dat. ECHILIBRUL FLUIDOSTATIC ªI FLUIDODINAMIC. Perimetrul udat – lungimea Pu a pãrþii perimetrului secþiunii de curgere aflatã în contact cu un contur rigid. Spectrul hidrodinamic – totalitatea liniilor de curent la un moment τ. Secþiunea de curgere a unui tub de curent – suprafaþa normalã pe toate liniile de curent care o strãbat. Traiectoria unei particule de fluid – locul geometric al punctelor prin care trece centrul de greutate al particulei. Componenta vitezei într-o direcþie (Ox) poate fi definitã ºi ca funcþie de coordonatele spaþiale ºi de timp.τ ) ∆A→0 ∆τ dτ (2) Acceleraþia – variaþia vitezei elementului de fluid în timp.1. Raza hidraulicã – rh .Facultatea de Stiinta ºi Ingineria Alimentelor Catedra Bioinginerii în I. Volum de control – zona din spaþiu în care materia are o anumitã identitate în timp. Tub de curent – suprafaþa formatã de totalitatea liniilor de curent ce se sprijinã pe un contur închis care nu este linie de curent.m Pu (4. y . z . raportul dintre secþiunea de curgere ºi perimetrul udat: rh = A Pu (4) Au . Viteza unui element de fluid – variaþia în timp a poziþiei sale. Linia de curent – este o curbã imaginarã într-un fluid a cãrei tangentã în orice punct al ei coincide cu direcþia vectorului vitezã a particulelor de lichid care se aflã pe aceastã curbã la un moment dat. Definiþii Pentru descrierea ºi studiul miºcãrii fluidelor se utilizeazã în mecanica fluidelor o serie de noþiuni ºi concepte: Sistem – o porþiune de materie de identitate fixã în care se produce miºcarea. y .τ ) w x = lim → → ∆ x dx = = w x (x. z. w = w (x . CURGEREA FLUIDELOR.

2008 Semestrul I OPERATII UNITARE ÎN ALIMENTAÞIE PUBLICÃ ª I AGROTURISM CURS 4 Universitatea Dunãrea de Jos din Galaþi 3 .Facultatea de Stiinta ºi Ingineria Alimentelor Catedra Bioinginerii în I. Disciplina: Anul universitar 2007 .A.

2008 Semestrul I OPERATII UNITARE ÎN ALIMENTAÞIE PUBLICà ª I AGROTURISM CURS 4 Debitul de fluid. ale presiunii ºi ale densitãþii. Clasificarea miºcãrii fluidelor Miºcarea unui fluid este definitã dacã în fiecare punct din fluid. Curgere nestaþionarã (neperm anentã) : mãrimile caracteristice curgerii variazã ºi în timp: p = p (x. Curgere bidimensionalã (planã).τ). Dm .A.y.valoarea medie a vitezelor locale dintr-o secþiune de curgere. Qm. Gazele fiind fluide expandabile. qm . Fluxul unitar de fluid = vitezã medie masicã = debit unitar. funcþie de: . densitatea ºi viteza sunt funcþie numai de coordonate). y. Astfel.Facultatea de Stiinta ºi Ingineria Alimentelor Catedra Bioinginerii în I. de coordonate x. . udând întreg perimetru secþiunii de curgere. Debitul momentan: Dm = lim ∆m = dm ∆τ →0 ∆τ dτ (5) Viteza medie . qm = − Dm D = ρ ⋅ v = ρ ⋅w A A (7) 2. Universitatea Dunãrea de Jos din Galaþi 4 .Desfãºurarea spaþialã a curgerii : Curgere mono-dimensionalã (de-a lungul unei singure axe). curgerea lor are loc numai sub presiune.y. se cunosc valorile vitezei. Debitul masic este constant de-a lungul unui tub de curent. Disciplina: Anul universitar 2007 . formând o suprafaþã liberã (de contact) cu atmosfera sau cu un alt gaz.τ). Curgere liberã – curgere cu suprafaþã liberã – lichidul umple numai parþial spaþiul disponibil curgerii.y.z. w = w(x.z. În funcþie de secþiune ea variazã pânã la anulare în vecinãtatea frontierei solide (tub). masa de fluid care trece prin unitatea de suprafaþã în unitatea de timp. Se defineºte cu relatia: w= − Dv A (6) Viteza medie este tangentã la axa tubului de curent ºi are sensul miºcãrii. Curgere tridimensionalã (spaþialã).Condiþiile de contact cu suprafaþa care delimiteazã curgerea : Curgere sub presiune – fluidul umple întreg spaþiul disponibil miºcãrii. Existã mai multe criterii de clasificare.Desfãºurarea în timp a procesului de curgere : Curgere staþionarã (permanentã): mãrimile caracteristice curgerii nu variazã în timp (presiunea. cantitatea de fluid care trece în unitatea de timp printr-o secþiune de curgere de arie A.τ). ρ = ρ(x. z ºi în orice moment τ.z. . este egalã cu raportul dintre debitul volumic de fluid ºi aria secþiunii de curgere.2. Este specificã numai lichidelor.

Macroscopic.Mecanismul de transport (natura curgerii): Curgere laminarã – transportul cantitãþii de miºcare în masa fluidului are loc prin mecanism molecular. straturile de fluid adiacente se deplaseazã paralel. Aceastã formã generalã ne conduce la douã situaþii fundamentale ale curgerii staþionare. ca rezultat al miºcãrii purtãtorilor de tip turbulent (macroparticule de fluid. molecule). Ecuaþia de continuitate Ecuaþia de continuitate exprimã principiul conservãrii masei într-un fluid. miºcarea turbulentã are o structurã dezordonatã. respectiv ρ2 constante ºi vitezele w1 .1. în care fluidul are densitãþile ρ1.) a cãror viaþã ºi dimensiune depind de energia fluidului. ceea ce determinã o amestecare intensã în masa fluidului. 5 Universitatea Dunãrea de Jos din Galaþi . care este delimitat de douã secþiuni normale de arii A1 . miºcarea laminarã se caracterizeazã printr-o structurã ordonatã. ca rezultat al ciocnirilor ºi interferenþelor purtãtorilor de tip molecular (atomi. pentru: Fluide compresibile: Qm = ρ1 ⋅w1 ⋅A1 = ρ2 ⋅w2 ⋅A2 = … = ρi ⋅ wi ⋅A i = const. în masa fluidului în miºcare are loc ºi transfer prin mecanism molecular.A. traiectoriile particulelor sunt curbe de formã regulatã.Facultatea de Stiinta ºi Ingineria Alimentelor Catedra Bioinginerii în I. dar ponderea acestuia este neglijabilã. Macroscopic. “La curgere staþionarã de bitul de masã prin orice secþiune a unui tub de curent este constant”.2008 Semestrul I OPERATII UNITARE ÎN ALIMENTAÞIE PUBLICÃ ª I AGROTURISM CURS 4 . Curgere → staþionarã = independentã de timp: ∂ρ = 0 ⇒ ∇  ρ ⋅ w  = 0   ∂τ   În cazul unui tub de curent. Ecuaþiile fundamentale de miºcare a fluidelor 2. Disciplina: Anul universitar 2007 . 2.3. respectiv A2 . cu viteze diferite ca sens ºi mãrime. Astfel.3. aglomerãri de molecule etc. fãrã amestecare macroscopicã între ele. respectiv w2 constante avem: Qm = const. straturile ºi particulele de fluid se deplaseazã pe traiectorii neregulate. De asemenea. ioni. deci este o ecuaþie cinematicã. Transportul are loc când între straturile de fluid învecinate existã diferenþe de cantitate de miºcare (impuls). debitul de masa int rat  debitul de masa iesit  debitul de masa acumulat  in volumul de control  =  din volumul de control  + in volumul de control        (8) Forma generalã a ecuaþiei de continuitate la curgerea unui fluid este: ∂ρ  → + ∇ ρ ⋅ w  = 0 ∂τ   (9) La deducerea acestei ecuaþii nu au fost folosite cauzele ce determinã curgerea. Între miºcarea laminarã ºi cea turbulentã deosebirile esenþ iale se datoreazã dimensiunilor ºi structurii particulelor de fluid care participã la transferul cantitãþii de miºcare. considerat mediu continuu. Curgere turbulentã – transportul cantitãþii de miºcare în masa de fluid are loc prin mecanism turbulent.

3.Facultatea de Stiinta ºi Ingineria Alimentelor Catedra Bioinginerii în I. astfel cã ecuaþia (17) poate fi scrisã: w2 ρ + p + ρ ⋅ g ⋅ h + Lm = const 2 În absenþa energiei mecanice introduse în sistem. Ecuaþiile bilanþului de energie → 2 În cazul curgerii unui fluid ideal: f = −∇U ⇒ ∂ w + ∇  w  + ∇p + ∇ U = 0   2  ρ  ∂τ   → (15) astfel cã:  w2 p  ∂w + ∇  2 + ρ +U  = 0  ∂τ   → (16) care este forma generalã a ecuaþiei lui Bernoulli . Disciplina: Anul universitar 2007 . hidrostaticã). Pentru conducte circulare de diametru d se utilizeazã frecvent relaþiile: Ai . astfel cã: w + p + U = const    2  ∂τ ρ 2 ρ   → (17) care este o altã formã a ecuaþiei lui Bernoulli. Forme particulare ale ecuaþiei: 2 2 Regim staþionar: ∂ w = 0 . avem: (18) w2 ρ + p + ρ ⋅ g ⋅ h = p t = const (19) care se mai poate scrie: pd + p + pg = pt 2 unde: pt – presiunea totalã (hidrodinamicã). (13) unde: wi – viteza medie a fluidului în secþiunea de curgere i.): Qv = w1 ⋅A1 = w1 ⋅A1 = …= wi⋅Ai = const.A. w= Qm A⋅ρ A= Qm w⋅ρ d= 4 ⋅ Qm π ⋅ ρ ⋅w (14) 2. pd = (20) (piezometricã).aria secþiunii de curgere i. pg = ρ⋅g⋅h – presiune de nivel (geometricã.deci: ∇  w + p + U  = 0 . ecuaþia de continuitate capãtã formularea particularã: “La curgerea staþionarã a unui fluid incompresibil debitul volumic are aceeaºi valoare în orice secþiune a tubului de curent”. p – presiune staticã 2 Universitatea Dunãrea de Jos din Galaþi 6 . ρi – densitatea fluidului în secþiunea i. ρ ⋅ w 2 – presiune dinamicã. Energia U poate fi constituitã din energie potenþialã (g⋅h) ºi energie mecanicã ( l m ) introdusã în sistem.2.2008 Semestrul I OPERATII UNITARE ÎN ALIMENTAÞIE PUBLICÃ ª I AGROTURISM CURS 4 Fluide incompresibile (oriunde în volum densitatea are aceeaºi valoare: ρ = const. Aici.

(23) w ⋅τ = Ho l unde: w2 = Fr g ⋅l p ρ ⋅w 2 = Eu w ⋅l⋅ ρ = Re η Ho – criteriul de homocronism : ia în considerare curgerea nestaþionarã. orificii.hp – înãlþime piezometricã. ia în considerare influenþa presiunii asupra curgerii. Re. 2.3.Fr . lichid 2⋅g ρ ⋅g (22) unde:H – înãlþime totalã. hd – înãlþime dinamicã. Ecuaþia criterialã a curgerii fluidelor..A. Fr – criteriul Froude: raportul dintre energia cineticã ºi energia potenþialã sau raportul forþelor de inerþie ºi forþele de gravitaþie. Aplicaþiile acesteia în industria alimentarã sunt: Ø determinarea cãderii de presiune la curgerea fluidelor prin conducte. = const. hg – înãlþime de poziþie (geometricã). Disciplina: Anul universitar 2007 . m col .2008 Semestrul I OPERATII UNITARE ÎN ALIMENTAÞIE PUBLICÃ ª I AGROTURISM CURS 4 Ecuaþia lui Bernoulli scrisã între douã secþiuni 1 ºi 2 a unui sistem: 2 w1 w2 + p1 + ρ ⋅ g ⋅ h1 = ρ 2 + p2 + ρ ⋅ g ⋅ h2 2 2 ρ (21) Ecuaþia (4.Facultatea de Stiinta ºi Ingineria Alimentelor Catedra Bioinginerii în I. canale. '2 . Re – criteriul Reynolds: raportul între energia cineticã ºi energia de frecare sau raportul forþelor de inerþie ºi forþele de vâscozitate. exprimatã prin invarianþi de similitudine:   l' l' f1  Ho .32) împãrþitã cu ρ⋅g devine: 2 w1 p + + hg = hd + h p + hg = H . Fr) = const. Similitudinea fluidodinamicã Forma cea mai generalã a ecuaþiei criteriale care exprimã curgerea izotermã în regim nestaþionar ºi care caracterizeazã similitudinea fluidodinamicã: f(Ho. '1 . în structura sa conþine timpul. Ecuaþia lui Bernoulli exprimã principiul conservãrii energiei aplicat la curgerea fluidelor. Eu – criteriul Euler: raportul între energia de presiune ºi energia cineticã. a energiei specifice ºi a puterii de regim a pompelor.3.Eu . Similitudinea completã este îndeplinitã atunci când se realizeazã ºi similitudinea geometricã între sisteme. Ø determinarea înãlþimii totale de pompare. Eu... Re. ' '  l1 l 2    (24) Universitatea Dunãrea de Jos din Galaþi 7 .

4. cu viteze dirijate în direcþia generalã de curgere (componentele longitudinale). în care miºcarea fluidului se realizeazã prin deplasarea paralelã a straturilor sau particulelor fluide. Astfel. Criteriul determinat al curgerii este criteriul Re reprezentând un raport adimensional în care sunt grupate mãrimile caracteristice regimului de curgere. 1 ..conducte circulare: dimensiunea geometricã caracteristicã este diametrul: l = d ⇒ . w ⋅ l ⋅ ρ w ⋅l = = Re η ν w ⋅ l ⋅ ρ w ⋅l = = Re η ν (28) pentru: .la viteze mari. '2 . f3  '' ' l1 l 2    Pentru sisteme similare geometric vom avea: f4(Re) = const. = const. 2. schimbãrilor de secþiune. cu amestecare între ele. unde forþele gravitaþionale au o pondere însemnatã. Regimul de curgere În dinamica fluidelor se definesc douã regimuri de curgere: (26) (27) Regim laminar de curgere – la viteze mici. În curgerea turbulentã. în care straturile ºi particulele de fluid se deplaseazã pe traiectorii neregulate. Criteriul Fr se ia în considerare la curgerea cu viteze foarte mici a fluidelor cu suprafeþe libere înclinate. Astfel.Fr . schimbãrilor de direcþie etc. pentru cã vâscozitatea anihileazã vârtejurile care apar la viteze mari de curgere.A. criteriile Eu ºi Fr nu sunt luate în considerare. asperitãþilor de pe pereþi. = const..conducte necirculare ºi alte secþiuni de curgere se foloseºte diametrul echivalent: l = d e Universitatea Dunãrea de Jos din Galaþi 8 . l '2 . Regim turbulent de curgere . Viteza fluidului pentru care curgerea laminarã devine turbulentã = vitezã criticã. Criteriul Eu intervine când forþele de presiune au o pondere însemnatã sau apare cavitaþie. Din aceastã cauzã curgerea laminarã se mai numeºte ºi curgere vâscoasã.2008 Semestrul I OPERATII UNITARE ÎN ALIMENTAÞIE PUBLICÃ ª I AGROTURISM CURS 4 Curgerea izotermã în regim staþionar: f  Eu . criteriul Re rãmâne singurul criteriu determinat al procesului de curgere :   l' l'  Re.Facultatea de Stiinta ºi Ingineria Alimentelor Catedra Bioinginerii în I. datoritã faptului cã vitezele au atât componente longitudinale cât ºi componente transversale. Fenomenologia curgerii 2. vâscozitatea fluidului nu mai poate anihila efectele fluctuaþiilor vitezei (datorate pulsaþiilor.. Cu cât vâscozitatea este mai mare cu atât valoarea vitezei critice creºte.1.. Disciplina: Anul universitar 2007 .. l'1 .4. în cazurile în care nu intervin viteze foarte mari de curgere.  2   l' ' l ''  1 2 (25)  În situaþiile curente condiþiile necesare ºi suficiente se referã numai la egalitatea criteriilor de similitudine determinante. Re. fãrã amestecare între ele.) ºi deci apar vârtejuri ºi aglomerãri de particule..

Stratul adiacent micºoreazã viteza stratului urmãtor. Stratul limitã fluidodinamic Deoarece integrarea ecuaþiilor diferenþiale Navier-Stockes la curgerea fluidelor reale în cazuri practice este deosebit de dificilã.00018 0. când presiunea gazului scade sub limita la care drumul liber mijlociu de ordinul de mãrime al diametrului conductei. Curgerea în aceste condiþii fiind guvernatã de legile miºcãrii moleculare a gazelor. w∞.2. În aceste situaþii nu se mai foloseºte criteriul re. (m). Disciplina: Anul universitar 2007 .4.00015 ≤ p⋅d ≤ 0.2008 Semestrul I OPERATII UNITARE ÎN ALIMENTAÞIE PUBLICÃ ª I AGROTURISM CURS 4 Curgerea este: laminarã intermediarã turbulentã Re ≤ 2 300 (3 000) 2 300 (3 000)≤ Re ≤ 3 000 (10 000) Re ≥ 3000 (10 000) În cazul gazelor. ci regimurile de curgere se stabilesc funcþie de valorile produsului p⋅d. moleculele se miºcã dezordonat fãrã ciocniri între ele. unde: p – presiunea gazului. iar d – diametrul conductei. 2 ºi 3 sunt prezentate curbele de variaþie a vitezei locale wx cu distanþa y.99w∞ 0.Facultatea de Stiinta ºi Ingineria Alimentelor Catedra Bioinginerii în I. Viteza fluidului la intrarea pe suprafaþa planã. Pentru secþiunile 1. Curentul de fluid în curgere poate fi astfel considerat ca fiind format din douã zone: w∞ L dx I y 1 0 x 2 0. (torr).A. în aceste situaþii se apeleazã la modele fizice simplificate ale curgerii.99w∞ w∞ Linie de curent w∞ II Curgere exterioarã Strat limitã 3 Stratul limitã la placa planã în curgerea laminarã δl Universitatea Dunãrea de Jos din Galaþi 9 . se numeºte curgere molecularã. Când fluidul trece peste placã. Dintre aceste modele cel mai folosit este modelul stratului limitã fluidodinamic (hidraulic) introdus de Prandtl. perpendicular pe direcþia de curgere). stratul de fluid adiacent suprafeþei solide are vitezã nulã (aderã la suprafaþa plãcii în absenþa condiþiilor de alunecare). este uniformã în curentul de fluid. Astfel existã: Curgere molecularã: Curgere intermediarã (mixtã): p⋅d ≤ 0. Se considerã un fluid real incompresibil în curgerea laminarã pe o placã planã dispusã paralel cu direcþia de curgere a fluidului.056 2. Stratul limitã laminar se dezvoltã dupã o parabolã. efectul de frânare micºorându-se cu creºterea lui y (îndepãrtarea de peretele solid.

Dacã curgerea este laminarã ºi în stratul limitã curgerea este laminarã. În acest strat se manifestã puternic acþiunea forþelor de viscozitate. se repartizeazã dupã un paraboloid de revoluþie. stratul limitã fiind denumit ºi strat de frecare . wm ºi viteza maximã. Relaþia dintre viteza medie. I. repartizarea vitezelor se considerã corespunzãtoare unei suprafeþe de revoluþie mai puþin ascuþitã decât paraboloidul de la curgerea laminarã. Zona exterioarã stratului limitã. Viteza este maximã pe axa conductei ºi scade pânã la anulare la contactul cu peretele conductei. wx . Disciplina: Anul universitar 2007 .99 w∞. δ. locul geometric al vitezelor egale este format din cilindri coaxiali cu conducta. În cazul curgerii turbulente. Grosimea stratului limitã se considerã de la peretele rigid pânã la stratul cu viteza de 0.2008 Semestrul I OPERATII UNITARE ÎN ALIMENTAÞIE PUBLICÃ ª I AGROTURISM CURS 4 Zona stratului limitã. wM este: wm = 0. Ø Strat limitã tampon. din cauza simetriei. stratul limitã este stratul din imediata vecinãtate a unui contur rigid. în care viteza variazã între zero la suprafaþa plãcii ºi w∞. vâscozitatea fluidului determinã natura curgerii. cât este în curentul principal de fluid neperturbat. Grosimea stratului limitã. Distribuþia vitezelor de curgere în secþiunea conductei este influenþatã de natura curgerii. depinde de proprietãþile fluidului. nu apar tensiuni tangenþiale. stratul limitã este divizat în 3 porþiuni: Ø Strat limitã laminar – adiacent suprafeþei solide. în care viteza variazã în direcþie perpendicularã pe direcþia curgerii de la zero la w∞. valoarea vitezelor locale. nu poate fi definitã cu precizie.84 ⋅ wM Stratul limitã prin grosimea lui ºi prin natura curgerii fluidelor în acest strat. de asperitãþile conductei ºi viteza medie a fluidului.A.Facultatea de Stiinta ºi Ingineria Alimentelor Catedra Bioinginerii în I. y w∞ 2 1 δl laminar Frontiera stratului limitã w∞ w∞ δt tr ll turbulent δ sl x Stratul limitã la placa planã în curgerea turbulentã La curgerea laminarã. Universitatea Dunãrea de Jos din Galaþi 10 . Practic aceastã grosime este foarte micã: µm ÷ mm. Deci. Fluidul poate fi considerat ideal (viscozitate nulã). Aici se localizeazã rezistenþa la procesele de transfer. influenþeazã direct intensitatea fenomenelor de transfer de proprietate. Rezultã : wm = 0. Viteza maximã se atinge pe o secþiune mai mare în centrul conductei. existã gradienþi mari de vitezã deci tensiuni tangenþiale mari. II. sau zona curgerii exterioare. Pentru o conductã circularã.5 ⋅ wM La curgerea turbulentã. Ø Strat limitã turbulent. în care viteza fluidului este practic constantã ºi egalã cu w∞.

Ø Pierdere de sarcinã. mm coloana fluid p numitã relaþia Darcy-Weissbach. Energia pierdutã de un fluid prin curgere este acoperitã prin: Ø Micºorarea energiei potenþiale.1. Pa. determinând profilul distribuþiei vitezei ºi rezistenþa la curgerea fluidului respectiv. armãturi sau aparate montate pe conductã etc.1. Disciplina: Anul universitar 2007 . hf. modificare de curgere. Pierderea de energie prin frecarea în rezistenþe liniare (30) ∆p = λ ⋅ l w2 ⋅ ⋅ ρ . ∆pf. în masa fluidului apar tensiuni tangenþiale care se exercitã în sens contrar direcþiei de curgere. Ø Introducerea unui lucru mecanic cu o pompã. Pa 3. Pa d 2 d 2 ⋅g (31) (32) care este relaþia lui Fanning . se obþine: h = λ ⋅ l ⋅ w 2 . Ø Micºorarea energiei date de presiune. Pierderile de energie datoritã frecãrii la curgerea unui fluid vâscos printr-o conductã se pot grupa: • • Pierderi de energie datoritã rezistenþei opuse de peretele conductei la curgerea fluidului (rezistenþe liniare). Universitatea Dunãrea de Jos din Galaþi 11 .A. sau împãrþitã prin ρ⋅g. 3. implicã reducerea stratului limitã ºi a rezistenþei acestuia la transfer.1. m coloanã lichid.). Pierderi de energie provocate de rezistenþele hidraulice locale de pe traseul de curgere (schimbare de direcþie. la curgerea fluidului printr-o reþea: ∆pf tot = ∑ ∆pf lin + ∑ ∆pf loc . Ø Pierderea de presiune totalã.Facultatea de Stiinta ºi Ingineria Alimentelor Catedra Bioinginerii în I. CAZURI PARTICULARE DE TRANSFER DE IMPULS LA CURGEREA FLUIDELOR 3. Intensificarea proceselor de transfer. Curgerea sub presiune în conducte La curgerea fluidelor vâscoase în contact cu suprafeþele solide.2008 Semestrul I OPERATII UNITARE ÎN ALIMENTAÞIE PUBLICÃ ª I AGROTURISM CURS 4 pentru cã datoritã miºcãrii laminare nu existã nici o componentã a vitezei orientatã perpendicular pe direcþia de curgere ºi astfel transferul trebuie sã se realizeze doar prin mecanism molecular. În tehnicã se obiºnuieºte sã se exprime pierderea de energie sub formã de: Ø Pierdere de presiune (cãdere de presiune).

unde λ = f(Re.A.2008 Semestrul I OPERATII UNITARE ÎN ALIMENTAÞIE PUBLICÃ ª I AGROTURISM CURS 4 Coeficientul de frecare (factor de frecare Darcy). c – coeficienþi. include influenþa naturii regimului de curgere ºi a rugozitãþii conductei. b. care poate fi folositã pentru curgerea gazelor ºi lichidelor în conducte indus triale netede ºi rugoase. ε =e/d – rugozitate relativã. Pentru regim turbulent λ depinde de Re ºi de e/d: λ = a + b⋅Re-c de forma secþiunii de curgere. Pentru regim laminar λ este invers proporþional cu Re ºi nu depinde de e/d: λ = a⋅Re-1 unde: a – coeficient adimensional ce depinde a = 64 (secþiune circularã). e/d).Facultatea de Stiinta ºi Ingineria Alimentelor Catedra Bioinginerii în I. Disciplina: Anul universitar 2007 . Cea mai folositã metodã este diagrama Moody. e – coeficient de rugozitate. Determinarea lui λ se poate face ºi grafic. În diagrama Moody se pot observa corelaþiile date de relaþiile (34) ºi (35): Ø regim laminar λ = f  1   1  Re   Re d  12 Ø regim turbulent λ = f  1 . λ. rezultând diverse relaþii. b (33) (34) Astfel. limitaþi pentru anumite valori ale lui Re. c – au valori tabelate funcþie de natura materialului. rspectiv exponenþi. (35) unde: a. a = 57 (secþiune pãtratã). b. Pe baza analizei dimensionale s-a ajuns la concluzia cã: e λ = a  ⋅ Re c d  unde: a. e   2 Universitatea Dunãrea de Jos din Galaþi .

Metoda aproximativã sau metoda lungimii echivalente – rezistenþa hidraulicã este înlocuitã cu o lungime echivalentã de conductã. Pa 2 (38) unde: ξ este coeficient de rezistenþã localã (tabelat sau în diagrame).continue . ale cãror valori au fost determinate experimental.). Ø clapete de reglaj. care ar produce aceeaºi cãdere de presiune ca ºi rezistenþa localã respectivã. Din structura relaþiilor se observã cã mãrimea pierderilor de presiune depinde de energia cineticã a fluidului ºi reprezintã o cotã parte din aceasta. le = n ⋅ d unde: n – numãr caracteristic obstacolului (se gãseºte în tabele). cu sertar. în reþele apar diferite piese de legãturã.1. în aval sau amonte de obstacol (maxima dintre cele douã).îngustãri . l e .2. rotunjite etc. Dar. la fel ca ºi la pierderile liniare. ξ . ai diferitelor obstacole. Ø ieºire din conductã.A. metoda exactã sau metoda coeficientului de rezistenþã.bruºte – lãrgiri . Universitatea Dunãrea de Jos din Galaþi 13 .lãrgire (difuzor) . ∆pf loc = ξ ⋅ w2 ⋅ ρ. vanã etc).2008 Semestrul I OPERATII UNITARE ÎN ALIMENTAÞIE PUBLICÃ ª I AGROTURISM CURS 4 3. În toate aceste piese ºi dispozitive în timpul curgerii au loc pierderi de presiune. Disciplina: Anul universitar 2007 . w – viteza medie. Valoarea pierderilor de presiune depinde de natura obstacolului hidraulic ºi de caracteristicile lui geometrice. Tipuri de rezistenþa hidraulice locale: Ø intrare în conductã (cu margini ascuþite. Pierderea de energie prin frecare în rezistenþe locale În afara porþiunilor drepte ale conductelor. pierderile locale de presiune diminueazã doar presiune staticã a fluidului.Facultatea de Stiinta ºi Ingineria Alimentelor Catedra Bioinginerii în I. Ø modificãri de secþiune: . Cãderea de presiune în rezistenþele hidraulice locale se determinã prin douã metode: • • metoda aproximativã sau metoda lungimii echivalente. deºi sunt calculate în funcþie de energia cineticã.îngustare (confuzor) Ø coturi. Ø robinete (cu ventil. Pa d 2 (37) Metoda exactã sau metoda coeficientului de rezistenþã – are la bazã coeficienþii de rezistenþã localã. ∆pf loc (36) le w 2 = λ⋅ ⋅ ⋅ ρ. dispozitive de reglare a debitului etc.

2008 Semestrul I OPERATII UNITARE ÎN ALIMENTAÞIE PUBLICÃ ª I AGROTURISM CURS 4 4.5 – 2 m/s.gaze: w = 10 – 15 m/s. 4.l evacueazã printr. ventilator sau prin scãderea treptatã a presiunii fluidului pe traseu (pentru apã. De asemenea. Schema unei reþele care funcþioneazã prin aspiraþie Universitatea Dunãrea de Jos din Galaþi 14 . abur) Reþele de aspiraþie – au mai multe intrãri în reþea ºi o singurã ieºire (pentru gaze). . Pierderea de energie este acoperitã de o pompã. 4.Facultatea de Stiinta ºi Ingineria Alimentelor Catedra Bioinginerii în I. aer comprimat. REÞELE DE CONDUCTE În instalaþiile industriale legãtura dintre unele utilaje se face prin conducte.vapori: w = 15 – 30 m/s (50 m/s).Calculul conductelor Elementul de bazã în alegerea þevilor pentru o conduc tã sau o reþea este diametrul care trebuie sã corespundã ecuaþiei continuitãþii debitului.un racord unic. Qm = ρ ⋅ w ⋅ A = ρ ⋅ w ⋅ π ⋅d2 ⇒ di = 4 4 ⋅ Qm π⋅ ρ⋅w (39) unde: w – viteza optimã a fluidului. Pierderea de energie este acoperitã cu un ventilator care aspirã aerul din ramificaþiile reþelei ºi. Calculul reþelelor cu ramificaþii Reþelele cu ramificaþii pot fi de douã tipuri: Reþele prin refulare (de distribuþie) – au o singurã intrare în reþea ºi mai multe ieºiri (la clapetele de distribuþie).1. combustibil. transportul fluidelor se realizeazã tot prin conducte sau reþele de conducte. Disciplina: Anul universitar 2007 . . Astfel pentru: .lichide: w = 0.A.2.

2008 Semestrul I OPERATII UNITARE ÎN ALIMENTAÞIE PUBLICÃ ª I AGROTURISM CURS 4 Schema unei reþele care funcþioneazã prin refulare În calculul reþelelor trebuie sã se þinã cont de: – condiþiile de debit impuse de procesul tehnologic.Facultatea de Stiinta ºi Ingineria Alimentelor Catedra Bioinginerii în I. Universitatea Dunãrea de Jos din Galaþi 15 . Pentru reþeaua tip a: ∆p 13 = ∆p 23 ∆p 54 = ∆p 43 + ∆p 32 = ∆p43 + ∆p31 ∆p 67 = ∆p 64 ± ρ⋅g⋅h 1 + ∆p 43 + ∆p 32 Astfel pentru douã porþiuni echivalente de conductã 13 ºi 23 se pot scrie 4 ecuaþii: 2  l 13 w13 ⋅ ⋅ρ ∆p13 = λ ⋅ 13 d13 2   2 ∆p = λ ⋅ l 23 ⋅ w 23 ⋅ ρ 23  23 d 23 2  2  π ⋅ d13 Qv13 = ⋅ w13   4  2 π ⋅ d 23 Q = ⋅ w 23  V23  4 (42) si (43) De obicei: QV13 ºi QV23 se impun.când toate punctele funcþioneazã simultan: Q = vt simultan: Q = a ⋅ ∑ Q vt vi i =1 n ∑ Qv i i =1 n (40) ºi când nu toate punctele funcþioneazã (41) n – numãrul de puncte în funcþiune. d23 sunt necunoscute (una din viteze se alege) deci vor fi 4 necunoscute.A. w13. d13 . Condiþiile de debit: . Disciplina: Anul universitar 2007 . unde: a. iar ∆p. – condiþiile de pierdere de energie prin frecare.coeficient de simultaneitate. Condiþiile de pierdere de energie : în porþiuni echivalente de ramificaþii trebuie sã existe echilibrare sub aspectul pierderilor de energie prin frecare. w13 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful