P. 1
Www.kitaboSunnat.com Al Hadith Hazru 6 Nov 2004

Www.kitaboSunnat.com Al Hadith Hazru 6 Nov 2004

|Views: 325|Likes:
اس رسالہ ’’ماہنامہ الحدیث حضرو ‘‘نومبر 2004‘‘سمیت دیگررسالوں کو مفت اور اردوکتب ڈاؤن لوڈکرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ پرتشریف لائیں۔
www.KitaboSunnat.com
اس رسالہ ’’ماہنامہ الحدیث حضرو ‘‘نومبر 2004‘‘سمیت دیگررسالوں کو مفت اور اردوکتب ڈاؤن لوڈکرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ پرتشریف لائیں۔
www.KitaboSunnat.com

More info:

Published by: Islamic Research Council (IRC) on Sep 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

02/23/2014

Sections

q ƒ + * I ó { Z z g Ñ T { Å ™ « · - Š ¸ · ' ¬ ‚ , .

-
´
,
¸
, †´ ·¸ ¸$ · ' ·
#

=
ƒ
´
'¸ c
´
·
´
‡ ´

_ '
´
, ,
=
™ |

¸

'¸ ·

« ,

-¸ ·¸ , ¸´ ,´ -


%
, · -¸ ¸ ·
´
, ’´ · …
¸
·¸ , ¸´ , ´ ¬ «
´
=

, · ·

† ¸ -´ , ,
— ,
¸
«´ · ,´ ’ ·
´
- , ¸´
i ¸* Š { Z } Ñ ! Z Z y z Z ß V Ð È Š z ā z { Z K W \ V Ã — g O Z z g Z K Ñ T ƒ V Å ™ « ™ , ‰ ¸ Z y Æ a
) Z ‡ g : 0 3 ( 0* À Ï » !* ¯) ì ‰ " — Z v ¬ à W Ç { ì Ž z { ™ g ì ÷ ‰
· · - · ' · † ¹ ¸
Ñ g / ™ r# Z Z y ß v „ # b 0* ä z Z á ÷ Ô Z k W _$ I g ā ~ Z v ¬ à ä ™ r# è Z Z y ß Í V Å "
. ] ~ Ð Š z ãC Š ~ . ] » f ™ ¸ ì ‰ Z ¸- ó ƒ V Ã — g ´ Z z g Š z u Z Ñ T ƒ V Å ™ « ™ * X
/ ó ƒ V Ã — g ´ Ô Z y Å ™ « ™ * Ô Z s x ~ Z k Å (, ~ Z Ì ì , è Š w ~ Ó x n Æ ì Ñ ]
z ¦ g Z ] Z z g Z i Ô

.
.

} _. !* ] » ', Z ’ z ø u ƒ * Z Ï Æ @* , ì X
/ ) ø x p Z ' Å § s à !* + | ™ Š 9 N q ì Ô Z / Z e - Ã 7, Y ñ Â ¯ g U Z Ð ¢ ¢8 e ’ X
¦ * ` ¸, 0 † Z v Z

-
,
¸
.
.
g è Z v Å Ð g z Z _$ ì Ô ë ÷ : ~ ä g Î w Z v ~V Ð Z e - Ã 7, Y ä
 Z K à à ¢ á ) › : 9 5 1 2 ( · ‘ † = , ’ † = Æ 0 7 Y  W \ ~V ä ´Û â ¸*
/ ó ƒ V à — g ´ Ô Z y Å ™ « ™ * Z z g Z y » 9 Z E w ™ * Ô Z k ¬ ~ ú g ' Ì ÷á ï ÷ X
/ Ë k H { z C Æ Z ò [ z l â ] » ¬ z „ ƒ @* ì Ž Z k kH { z C » ƒ @* ì X } i * w Z x ì Â
Z k Å § s á Y ä z Z á Ó x Z ò [ Z z g z ‚ ¸ Ì w Z x ƒ V Ð X
/ Ã Å ™ « Æ ˆ ™ r# è Z Z y ß Í V Å Š z u ~ ãC Š ~ Ú z p ! Ñ x Ç { Å ™ « ì X ¦ *
.
£
¸
Ž ¿ = Z L Š z „ z V Æ Š g x y ) i !* y ( Z z g » g è Z v Å Ð g z Z _$ ì ‰ g Î w Z v ~V ä ´Û â ¸* 0
Š g x y ) Ñ x Ç { ( Å J ·$ Š } Š } Â ~ Z Ð ¼A Å J ·$ Š ê ƒ V X Š z N* ù V Æ
/ ó ƒ V » — g ´ Z z g Ñ x Ç { Å ™ « ™ * Š ß V Å 0* À Ï Z z g , g ] » !* ¯) ì X
/ Z v ¬ ¸ Ó x µ W Š x Æ Z d w z Z . w Ð W Ç { !* ¸ ì Ô ‚ ā z { W \ V Å ì ·$ Z z g Š ß V Å 7 æ { !* Â V Ã
) Z
·
.
·0 ð : 9 1 ( ™ , ´ - ·
´
, -
´
· ·¸ ·
´
-
´
· Ÿ
´
- , ¸
¸
¸´ -´ · ·

¬

«¸ _ · ' ’% ‚ ¸ … — Y } ì Ì
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 1 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
1
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
Z ç Z Y Z … ×@ : 7
g Î w Z v - Z v m z ç Ð \ g ƒ Ð i ¸* Š {
:' ¸ - ¸ œ · ‹ … • _ · ' · - - · - | · ¸ | · ¸ … ‰ , ¸ · ' · - ·¯ Ÿ , , - ¸ œ - ‚ ´ , - · _ œ - . ā ' , - - ¸ ¸ · ' ‚ ·
¸ ¸ ' ‚ · ¸ · ' · · Œ œ - « - , ¸ - · « ¿ - · , -
) 7 g Z ( ¦ * Z ÷ g è Z v Å Ð g z Z _$ ì ā g Î w Z v - Z v m z ç ä ´Û â ¸* : ? ~ Ð ¸Ù W Š ò Z k z ‰Ü J-
7 ƒ Y Z# J- z { Z L z Z − ) z z Z − { ( Z z Ñ Š Z z g Ó x ß Í V Ð i ¸* Š { í Ð › . ™ } X ¸ ð
) Z ‡ g ~ : 5 1 › : 7 B 4 4 z r ×@ : 5 (
Ê Ï ä ] Ö v ‚ m & V
~ Ô ¾ w , Z Š ì 6 ā ÷á g ± u _$ ä – ì Ô † ‰ ß » g Z z g ª Ý W Š ò Æ Ÿ , , - ¸ 1 : Œ V L L
# V Â Z ¨K y ) „ ( 7 ì X ) Š ¶ , ¬ > Z … ×@ 1 & 9 4 ( · > ¸ ' , ‹ , , · Š · ¸ !* g } ~ ¹ Y @ * ì ā :
Ñ Z / Z Ì ð { 6, ƒ Z z g Z Ð W y ~ · ) ª i ', ( Š } Â ¸ Ñ Ô ½ ƒ @* ì Š ¶ ¢ Z . ~ z .Þ Z » ~ Ò :
Ÿ ‘ · , · ' « ¸ ' , , · † œ , « · · ¬ - · ' ´ · · = ) m 9 2 2 ( z Z :
·
. .
.
,
,
° Z

·
·
.
) m 5 1 1 Ô Z
·
.

.
·
.
[ š Z ¸
·
.
¸
.
.
Z

- .
¸
.
.
( † u _$ :
) Z ‡ g ~ : 6 5 7 ( ~ Ñ Ô ½ ì Ô Ñ Z# Ô ½ ƒ Â 7 g ~ ½ Å Ô , Z Š ƒ C ì Z Ñ ¸ ā 9 Š ? Ð H z Z ] Y
U* "$ ƒ Y ñ X
2 : Ñ ™ * - Z v m z ç Ð › ™ * ¥ Á Z Z y ì Ô Z z g Z k » » Ÿ ¸ ì ā ƒ Ð i ¸* Š { › W \ „ Ð
) Z ‡ g ~ : 2 3 6 6 ( z ) { Š Ñ ¸ Ð U* "$ ì X · v ¸ , · - « † Å Y ñ Ô A$ „ Z Z y å ƒ Y ì 6 āL L
3 : z Z − Ô z Z − { Z z g Z z Ñ Š Ð Z ¨K y Å › ¬ x î g 6, ƒ Ð i ¸* Š { ƒ C ì Ô X
·
< .
.
Z Z k u _$ » | x ¸ ì ā
Z L Ó x g ¸ Š Z g z V Ô Š z 2 V Z z g \ g z V Ð i ¸* Š { › Ñ - Z v m z ç Ð ™ ã e ’ X
~V 4 : Z ÷ 0 â . g è Z v Å Y Z ; g ô ! ÷ X W \ ä Ñ ~V Å }. ·Ö Š k ‚ w Å ì Ô g Î w Z v
8 6 1 Å z à ] Æ z ‰Ü W \ Å / ä ‚ w ¶ Ô W \ ä Ñ - Z v m z ç Ð 6 8 2 2 u h Ò y Å ÷ Ô X ~
· , - · ' · , , œ ´ · † - · ' - ¸ ¸ ' ‚ · ¸ , · … = ' - g g ~ z › ~ ÷ X g Î w Z v ~V ä W \ Æ n Š ¬ ´Û â ð ¶ ā :
Z } Z v Z k » â w Z z g Z z Ñ Š i ¸* Š { ™ Z z g Z y ~ Z Ð ', • Š } X ) › : 1 8 4 2 z Z ‡ g ~ : 8 7 3 6 Ô 9 7 3 6 (
¸ Š ¬ ð z ù 7 g ~ ƒ ð X W \ Æ 7 D 7 » V Î Æ ŒÛ ¸$ ¸ X g è Z v Å
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 2 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
2
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
Ò ÒÒ Ò × ×× × Û ÛÛ Û è èè è ] ]] ] Ö ÖÖ Ö v vv v ‚ ‚‚ ‚ m mm m & && &
« Y Z v Ë
ì × n Ë ä â ^ … æ á ] Ö †  n ‚ Ò ^ ] m Û ^ á ] Ê † æ ‡ æ ] Î Ã ä
Z â x © [ 0 ç y Z Ö g Ï g . Z v ) á ° 7 7 2 | ( ´Û â D ÷ ā :
~ ä ¸ 0 Z = ´ ) g . Z v ( Ã ´Û â D ‹ ā : · 0 { i x ) Z 1 ç z ¸ Z 8 ¸, ( ä ´Û â ¸* : ~ Z ÷ Z
·
.
·0 Ý
. g z y ) Z . æ ( Æ 0* k ) Ñ y 0 $ y ( Z Ñ

.
¸
,
Å Z 1 ™ Ô ) ù Z ! ¸Ù ¸, { ù g Î w Z v ~V Å  ( Ð
Ò y ™ Š { u h 7, | g , å Ô ~ Z# H ā : g Î w Z v ~V ä ´Û â ¸* : Â Z ÷ Z > Ý ë : - Z v ¸ ¦ ~
z ñ Ñ … ‚ ā ~ ä W Š x z ñ Ï ) @ Z ? x ( Å 5 ‡ ] z Z à u _$ Ò y Å ) T ~ ¼ ¸, » X U* "$ ì (
 , g z y Z . æ Æ ) Ë ( R ä ¹ : Z } · ) 0 { i x ( Z y ) W Š x z ñ Ï ( Å 5 ‡ ] ¹ V ƒ ð ¶ ?
¸ Í ™ . g z y Z . æ ) J ( * g Z n ƒ ñ Z z g ¹ : ¸ !* ] ¾ ä N C ð ì ? Z z g Z k ) R ( Æ / ë g ™ ä »
¬ Š } Š ¸* Ô ˆ ~ Z k ) R ( ä = ã ~ š ¸* Z z g ¹ : Z v Å n Ô = Ë ä ¸ C ¸* 7 ì Ô z , „ ÷ ~
i !* y Ð ¸ Ü ] ò ‰ ¸ X ~ ä z Z : Y ™ Z ÷ Z
·
.
·0 Ý ) . g z y Z . æ ( Ã C ¸* ā Z k ä p Š „
) × ‰Ü Ð ( ¸ Ü ] È Š  ¸ Ô Ë ä Z Ð C ¸* 7 ì X  Z r V ä Z k ) R ( Å g , ð » ¬ Š ¸* Z z g ´Û â ¸* :
~ ¸ & å ā ‰ J + ) " Š + Z z g i + & ß Í V ( ä ¸ ¯ x Z Ð 2 ¸* ì Ô = Z / ¥ x ƒ Y ñ ā ¸
J + à y ÷  ~ Z 7 O ™ Š z V Ô z , ÷ Z ¸ ¢ ì ā ) ÷ Z g ¸ Š Z g ( ŒÛ 7 i + & 7 ƒ Y X
) Â [ Z H · .
.
,
z Z . g õ : 2 B 1 8 1 Ô 2 8 1 z  { 9 Ô z @* g õ  Z Š : 5 B 3 4 2 ] 5 3 7 2 (
¥ x ƒ Z ā Z ÷ Z
·
.
·0 Ý . g z y Z . æ g . Z v Æ ·, Š ¸- u

.
,
,
g Î w Z v ~V 6, ƒ ™ ä z Z Ñ J Z z g i + & ì Ô
W ` À ‰ Ý Í ß v  [ z <L » è Z t Q h Z D ÷ Z z g Z k !* ] Ð ¸ … ÷ āZ ¸- Z ( Š y W ä z Z Ñ ì Z# ¸Ù
Z ¨K y Z L g [ Æ ‚ t 7 ƒ Ç Ô T ä Ñ ™ * ~V Å Z q Š _$ g Š Å ƒ V Ï z { Z v ¬ ¸ à ¸ Ž Z [ Š } Ç ?
Z g ÷á › !* g ~ ¬ ¸ ì ā :
L L È Š z Ô Z v Z z g g Î w Å Z ¤ ® ) ™ z Ô : Z / ? ) Z k Ð ( ì ¢ z Ð Â ) Y y ß ā ( " — Z v ¬ ¸ » ´Û z V Ã
I 7 ™ @* X ) W w / Z y : 2 3 (
¸ - · - · , · · ā Ÿ · ' , > g
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 3 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
3
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
q ƒ i Û ¸ i ð Z z g ¸, _+ | Š = · = · , - u _$
™ r # » Z ¸- * y Š z 8 g z i { L L Z Ñ J xó ó ` 9 4 Ñ g { 1 3 Ô 2 3 ) Z ~ 7 9 9 1 Y ( ~ H x 6, z W · Ñ , ÷á ™
6, › â V Æ ¬ Ç V ~ ÷á ù ƒ Z ì T ~ 6, z W ™ r# ä ¸ U* "$ ™ ä Å Ã Ò Å ì ā è
ú ~ ¦ * ç z ¸ g è Z v Å » gC ¸, _+ Ì ÷á ï å X S Š , Q Š , Æ Z ¸ Z w Ü ™ ä Æ ´ z { z { Z L Š ú ~ 6, Z ¸-
) 1 (
X Ì 9 ¸* Œ g z Z _$ 7 7 ™ n ÷ Ô T ~ Z z w á ~ ¸, _+ Å ñ Ž Š Ï Å Ü Z s# ƒ
ò Z ! Š Z î Š Å Z ¸- u _$ Ð ™ s ¥ x ƒ @* ì ā ¸ , _+ z Z á ú Ð ¬ Ì è 6, ú ƒ Z ì T ~
Z y ß Í V Æ n i ', Š „
) 2 (
) ®) ) 7 g } H ( Æ Z ÷ † Z . Ý 0 { − 0 Z ß 6 ¸ X a è ¸ u _$
g » z ^ ì Ž ¢ z g !* 8 z g ¸, _+ » õ ƒ Z ƒ * U* "$ ™ * e T ÷ X Z k n Z k g z Z _$ » Ž Z [ Š ï ƒ ñ
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
!* ] ) 1 ( @* g õ Ô u _$ Z z g g Y w Ð U* "$ ì ā æ Ü „ : è 6, Ô Ç ô / g è Z v e ~ ¸ ç ƒ ñ ÷ ² 9 g g ~ Å 9 u _$ ~ Z k
Å Ã ð Ü Z s# 7 ì ā
Z X Z y Ó x . V ~ ¸, _+ 0 ç z ¸ Ñ ¸- å X
[ X Z y Ó x . V ~ Ð ¬ ú ~ ¸, _+ Ñ ¸- å X
·
< .
.
Z Z y ß Í V Æ n 9 g g ~ Ð Z + Ñ w 9 7 ì X » Š ú ~ ¸ ì ā : è 6, Ž ú ƒ Z å Z k ~ ¸, _+ 0 ç z ¸ ÷á ï å X
) 2 ( Z 1 Š Z î Š z Z à g z Z _$ !* ¸ 9 Z z g ô p g z Z _$ ì X
· , ¸ ¸ · . œ - , † · _ - , , · , ¸ = † , _ - ¸ , ˆ , ‚ , ¸ œ , _ - , , . - ¸ œ ‰ · , œ , _ - « † · ¸ | · ¸ - ˆ ¸ · · - ¸ · ' « ‚ , · - · † , ‚ · ' · Š = · = · , -
¸ - · _ · ' ¬ « · - - - , ‚ · ' † - « ¸ , ¸ - · ' ‚ , ¸ · ' , ' , ‚ ā ' _
¸ ´ · ¸ · · - · · , - Z ç Z 1 / Z y ò Z ! Š Z î Š Ô F, è ~ z ¨K ð Æ g Z z ~ Z z g r ¸ ) ½ ¸$ Z

£ .
,
.
¸$ m 5 3 1 ( ¸, _+ 0 Z ! Ô ô b 3 Æ g Z z ~ Z z g
¸ ) Z s m 3 7 0 1 ( z » y ¸, Ë Å Ã ð ` b 7 ì X , † ‰ ¸
³ { 0 Ñ ô 9 g g ~ Æ g Z z ~ Z z g r ¸ ) Z s m 2 7 2

· ·

¸
.
,
,
,
Z # Z ! Z Ñ ³ w
· | .
. .
Z v ( † Z v 0 z ¸Ú ô b 3 Æ ãC Š ~ g Z z ~ Z z gL L r q ƒ
¬ $ +ó ó ¸ ) ½ ¸$ m 6 5 5 (
Æ ‡ ¸ ¸ Ž ā Z ¸- x ¨ · ' † ¸ · , - , · Ÿ - · ‡ · 9 g g ~ ~ Z y Å ½ âê Z ¸- Î M g z Z ¸* ] ñ Ž Š ÷ X W \ Z ß w u _$ Å Z ¸- n
!
· . ì Ô Z z g g Z S Ì ¸ ì ā g z Z _$ !* Ñ Y i > Y ·, ì Š ¶ l % .
,
Z 0 Z
·
.
) b Ô z ) {
Z 0 » ä W \ 6, D+ : » Z . Z x : ¸* ì Ž ā ¸ Ò p Ð , Š z Š ì X
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 4 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
4
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
6, z W ™ r # ˜ ÷ :
Î Z Ë Â [ ~ † Z . Ý Æ è 6, ú W z g ƒ ä z Z à ¯ ` Æ ‡ ´ + ƒ ä » f ™ 7 X X ó ó
) 3 (
L L Z 1 Š Z î Š Æ
) Z Ñ J x  2 3 m 3 1 (
q Ñ è Š g ` f _  1 V ~ Ì 9  Æ ‚ B Z k ú W z g ¯ ` » ‡ ´ + † Z . Ý 0 { − 0 Z ß 6 „ è à g ì X
1 : Y ì Z # y ° ‚ Z Å W y Ô Z H z s

·

,
.
,
.
, Z
·
-
,. ~ ) ` 2 m 8 1 1 Ô 9 1 1 (
2 : ‚ Z 0 Z ! q ? Z . Z i ~ ) ` 1 m 0 3 3 Ô 1 3 3 (
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
Z X Z k g z Z _$ ~ Z 0 z ¸Ú ä  q Å ¥ ô ™ g ¿ ì X
[ X q ƒ Z 0 v Å ï ¸ ì ā Z 0 z ¸Ú æ Ö 7 ¸ Š ¶ Z
·
.
.
.
,
¸ Z 0 Z
·
.
) b ` 2 m 7 3 6
œ - , † · · œ , , - ¬ « ‚ , ¸ · v ´ « · · _ , · † œ · _ - · , - | · ¸ · · · ` X Z 0 z ¸Ú Å  Å O † Ì ñ Ž Š ì X q ƒ Z 0 X ™ ä ¹ : L L
- , ‚ · ' - ˆ , ˆ , ¸ œ - « ‚ œ · , | œ , , - ¬ « ‚ , ¸ œ , _ · ’ † œ · , | · , , · ' · · ‰ , , ¸ · , _ · ' - · . œ · · œ - « ‚ , ¸ ā , † · · , , · ' · † = _ · · ·
· ' · Š = · = · , - · , ¸ - · · „ · · · · ' , ' , ‚ · · · - , ‚ · ' · - , ¸ ' , , - - ¸ · ' · , . , ¸ ‰ - ‚ - ¸ , ˆ , ‚ - ¸ œ , _ - « † · ¸ · ' · ¬ , , _ | · ¸ - ˆ ¸ · ·
9 2 9 ( ) @* g õ Š w q g ` 9 m ¸ - · _ œ · ¸ - ’ † - · , - , ¸ - · - † · ' ¬ , · _ ¸ - · _ · ' ¬ « · - - - , ‚ · ' † - « ¸ , ¸ - · ' ‚ , ¸ · ' , ' , ‚
¸ ) ½ ¸$ m 7 1 8 ( · · - · , . · · , - · - · ; - = , , … Z k  ~
·

.,
,
0 » ô b 3 Æ , œ / ~ g Z z ~ Z z g
·

.,
,
0 » ä Z 0 z ¸Ú Æ Z * Š ³ { 0 Ñ ô Å O † @* . ™ g ¿ ì X z Z : v Ô Z k , Ð ¥ x ƒ Z ā ò Z ! Š Z î Š Å Z k
u _$ Å  !* ¸ 9 ì X Z Ï z z Ð Z â x q Á Z z g f

¸
.
ä Z Ð g g ~ z › Å Ñ o 6, 9 ¹ ì X Z / Ñ o Ð , Z Š ¸ à Y ñ ā Z k
 Æ Ó x g Z z ~ g g ~ z › Æ ÷  ª ¸Ù ì ā ¸ !* ] z ë ì , è Z ç 9 g g ~ ¸* › » g Z z ~ 7 ì Z z g Z / ¸ , Z Š à Y ñ ā
Z k Æ g Z z ~ g g ~ z › Æ g Z z - V Å § b r ÷ Ô  µ ì Z z g ÷á f ¸* ¥ w 7  ¸ !* ] !* ¸ 9 ì X ´ g u Æ _ ·
= † = ‘ ¬ , _ - · _ Ð Ì ¸ U* "$ ƒ @* ì ā Z â x q Á 9 g g ~ z › Æ g Z z - V ¸* Z y ‰ r g Z z - V Å ) ¥ w g z Z _$ Ã
¸ œ · · œ ‰ · - , ¸ · ' · - - · _ È Š ï ÷ Z z g q ƒ f

¸
.
Z y Å ñ Z k ™ D ÷ Z â x q Á ´Û â D ÷ : · ' = , ¬ , ¸ œ ¸ - · _ œ - ‚ · « ·
) Z
·
. .
.
,
g u ` 1 m 3 ( ª : ~ … • _ · ' · - - · , « · œ ¸ œ - ‚ · « · · - † · _ œ - · . , . … ¸ · · , · · · · = | ‚ · - · _ , « · · , · · ' = , ¬ · ¸
Z v Å æ Š â ‡ ƒ V Z y Z q Š _$ Å g z Z _$ Æ n X Æ g Z z ~ r ÷ X g g ~ z › ¸* Ü s g g ~ ¸* Ü s › ä Z y g Z z - V ‰
g Z - V Ð u ñ ~ ì X Z k „ g ] Ð Ì Š z u ~ !* ] Å @*

. ,
,
ƒ C ì Z z g ¸ g Z S ì X
·
< .
.
Z L L ¸ Ñ o Z
·
.
- .
¸
,
,
.
,
.
ó ó z ) { „ g Z ]
Ð ‰ > ) » Z â x q Á z f

¸
.
Æ !* g } ~ 6, z " Z ™ * 9 7 ì X × _+ , W Ð W g „ ì X Z y ÷á Y Z v Z + ¸, Ô ¸* Š g ì
ā Z z . x Z k Ð
! .
.
¸
,
,
.
÷ X
) 3 ( Z k „ g ] Æ Š z È ƒ Mh ÷ :
6, W ™ r # ä Z k Ð Z ï g Z X Z 1 Š Z î Š Ñ , Æ ´ z { Š z u ~ Ë Â [ ~ ¸ g z Z _$ !*  ñ Ž Š 7 ì X ¸ È z Z ã ì X 1
™ Š ¸* ì X
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 5 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
5
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
3 : Z © x Z Å W y
.
·
. . . m ) ` 1 m 6 2 3 Ô 7 2 3 (
4 : ´ g u Z Ò Á ) ` 2 m 4 8 Ô 5 8 ( Z Ð q Á Z z g f I Š z â V ä g g ~ z › Å Ñ o 6, 9 ¹ ì X
c . 0 D ¦ * Æ Z ÷ µ 0 ¬ , Ô ÷á ñ V
) 4 (
Z k 9 u _$ Ð ¥ x ƒ Z āZ k H ~ ^ - V Æ Z ÷ ¦ *
† Z . Ý 0 { − 0 Z ß 6 ¸ X ¦ * ¸ X 7 g } H Æ Z ÷
è à g ò Z ! Š Z î Š Å Z ¸- Š z u ~ g z Z _$ )  [ Z  Š Ô !* [ 9 2 1 ° O Z Ñ § !*
.

¸
.
.
u _$ : 7 8 6 2 ( Ð Ì † Z . Ý
Z 1 Z - [ » ï ™ ˜ Š ™ * U* "$ ƒ @* ì X ¦ * Z z g
Ð Æ Ž Z Ö p W ‰ ÷ Ô Z y » z ë ƒ * ¸ z Ž { ¸ - · _ · ' ¬ « · - - · – · ' - , ¸ - , , ‚ ò F, è ~ Å g z Z _$ ~
U* "$ ì X
Æ Z Ö p g z Z _$ ™ g ì ÷ X ¸ - · _ œ · ¸ · ' = · ; · – · ' - , ¸ - , , ‚ 1 : ³ { 0 Ñ ô Æ Ó x ÷á / Š
' ' ' ' ' ' ' ' '
[ X Z 1 Š Z î Š Å è à g {  Æ ´ z { Š z u ~ Ë  Æ ‚ B ¸ g z Z _$ Ë Â [ ~ ñ Ž Š 7 ì X ¸ @* z _ Z • ð ê ì X p @* g õ Š w Å
 è à g { Ð Z k » û y Ì ª ¸Ù ì X 6, z W ™ r # ä Z . Z ò î g 6, g Z ¶ Z ā z s Å Z ¸- „ g ] L L ¸ Z Ö p ò F, è ~ Æ ´ z { Š z u ~ Ë
 [ ~ 7 ÷ ó ó 6, Z ‹ Z n ¸ ì X Z z g ‚ ŒÛ ? Ô õ Í Z . z _ Ô ‚ Z Ó i y Ô ¾ Z _$ Z Å W y Z z g Z © x Z Å W y Æ j Z á 7 a ÷ X
q Ñ è ¸ Z ‹ Z n ¸ Ò p Ð !* ë ì X
Z X ÷ ~ „ g ] » È ¸ ì ā ¸ g z Z _$  Æ ‚ B Š z u ~ Ë Â [ ~ 7 Ô H x 6, W ™ r # Z k Š ú ~ à  h 7 n ÷ X
‚ B ñ Ž Š ì X ¾ Z _$ Æ [ X ‚ ŒÛ ? ` 2 m 1 6 3 Ô ‚ { i y ` 1 m 2 3 1 Ô Z © x Z Å W y ` 1 m 5 1 1 ~ ¸ g z Z _$ F, è ~ Æ j Z .
Z Ò w ÷ } 0* k 7 ì ) ˆ ~ ¸ ‚ Ì Z Å W y ) ` 1 m 4 3 2 ( ~ ¸ g z Z _$ š  è à g ì X ‡ Š Å ‚ õ Í Z . z _ °
q Ý ƒ ˆ ì z Z : v ( Z y ‚ g ~  1 V ~ ¸ g z Z _$ š  Z z g f Z . F, è ~ ¸* ® w Z i F, è ~ ñ Ž Š ì
·
< .
.
Z ¸ ‚ g } j Z á " » g
÷ Ô ÷ Z È Z z g ì Z z g 6, W ™ r # Å @* z _ Z z g ì X z Z ä Ã Z v Ô
™ r # Ð Š g p Z „ ì ā z { ` X Z / ¸ ¸Ù Z g  1 V ~ Ì F, è ~ Æ j Z á ¸* Ü Æ ‚ B ñ Ž Š ƒ  Z ‹ Z n Q Ì ‡ ì ì X 6, W
F, è ~ Æ ´ z { Ã ð Š z u ~  7 ™ , X
) 4 ( ³ { 0 Ñ ô Æ ‚ g } ÷á / Š Z ¸ ^ » Z ÷ µ 0 ¬ , à ŒÛ Z g Š ï ÷ X Z z g ¸ !* ]
·

.,
,
0 » z Z 0
·
Ÿ

œ .
,
Å g z Z _$ ù ¸, _+
0 Z ! Ô ~ ì X ¾ ¼ x X
·
< .
.
Z ¸ !* ] Z ) ¦ ì X
!* ] ³ { Æ Š z â V ÷á / Š † Z v 0 ¸, _+ Z
·
. .
,
,
~ Z z g † Z v 0 Z M g u !* Ñ · t ¸ Ò y ™ D ÷ ā Z ¸ ÷á x Z ÷ c . 0 D ¸ X ¸
·

.,
,
0 » z Z 0
·
Ÿ

œ .
,
Å g z Z _$ ~ ì X 6, z W ™ r # » Z 1 † Z . Ý Z
·
. .
,
,
ð 6, ` b ™ * H { !* i ~ Ð i ¸* Š { w 7 g ‚r X
¸ Z Ñ s x Z 0 Z M g u Å O † ) Z ‹ Z « ~
. .
.
.
ð ` 6 m 9 9 2 b 9 2 0 1 1 Ô z ‚ Z û ð ` 1 m 8 3 2 b 9 4 ( Å z z Ð Z
·
. .
,
,
~
Æ Š Ã q Å , » ¸ ñ § 7 ì X
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 6 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
6
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
2 : ¸ Z Ö p ò F, è ~ Æ ´ z { Š z u ~ Ë Â [ ~ 7 ÷ X
ä F, è ~ Å g z Z _$ Æ z ë Å § s Z ÷á g { ¸ ì X } ‚ ¨K ð ) ` 1 m 9 3 2 (
) 5 (
3 : >
· ' ¬ « · - - · – · ' - , ¸ - , , ‚ ¸ - · _ ) g ¶ 2 7 9 2 ( ¸ | ‚ ¸ | _ · _ … ¸ · , - · ' · † - „ ¸ · ' Š · , · - Æ q í 6, ì ā
¸ · ' ’ , · = œ · - - · _ œ · ¸ · ' = · ; ´ « · · _ , · | _ · ' † ¸ · , · = œ - · - · _ · ' ¬ « · - - · ´ · ¸ : - , ‚ · ' † - « ¸ , ¸
- · ' ‚ , ¸ · ' , ' , ‚
» [ 2 Z £ – g z g ~ Z

.
ā
·
.
.
,
.
~ Š - È ~ ˜ ÷ :
5 3 4 ( ) &+ w Z
·
+

ā
·
.
Š ` 1 1 m · = , † , , „ · · ' † ¸ · , · = œ ¸ - , ‚ · ' † - « ¸ , ¸ - · ' ‚ ´ · ¸ œ - , † ·

- · _ · ' ¬ « , _
† Z . Ý 0 { − Ó x H 6, Z ÷ ¸ X ¦ * ª Z y g z Z ¸* ] Ð ª ¸Ù ƒ Z ā
@* g õ Ð ¥ x ƒ @* ì ā è 6, ¸ ç ƒ ñ ÷ X
q ƒ Z 0 M ˜ ÷ :
ç z ¸ ä g z ñ V Å i } 6, Î . , û ¯ ` É Å ) Z _ Z ¸ z Z ` ¸ Ô ` 8 m 3 3 1 ( ¦ *
Z ¸- H u Š - V ~ ) Ø Z C ( Z z g Š z u Z / ñ V ~ ) ß Z . ( ú W z g ƒ @* ) Z s m 7 2 1 (
Z y H z V ~ Z ¬ A ) Z 6, _ 7 2 6 Y @* m 2 7 6 ( » ‚ Ñ g ¸, _+ å X Š ¶ Ü Ä è ç z ¸ z ¸, _+ m 5 3 4 z ¬ x Ã
@* g õ X
' ' ' ' ' ' ' ' ' '
·

.,
,
0 » Z z g Z 0
·
Ÿ

œ .
,
Å g z Z _$ ~ Ì Z ¸ ÷á x » Z ÷ c . 0 D à ŒÛ Z g Š ¸* ŠH ì X Z
· ,
- .
.
u 0 d Æ ÷á / Š z V ~ Z % s
Æ Z Ö p ÷ ) F, è ~ ( / z 0 Z
· ,
- .
.
u Z z g D Z v 0 G Å ¸ - · _ · ' ¬ « · - - · – · ' - , ¸ - , , ‚ ì X † 0 q Å g z Z _$ ~
g z Z ì V ~ Z k » E+ ™ { 7 ì X
Z k , Ð ¥ x ƒ Z ā Z
· ,
- .
.
u 0 d Å g z Z _$ Z 0 Z M g u z ) { Å # ¿ Z z g Z L ÷á / Š z V Æ Z % s Å z z Ð ÷á f z , Š z Š
ì X Z / ¸ 9 ƒ C Â Z k » È ¸ å ā è 6, ¹ Ð ç ƒ ñ ÷ X ‰ ~ Z ÷ H † Z . Ý 0 { − 0 Z ß 6 ¸ ‰
~ c . 0 D Z z g ‰ ~ ¸, _+ 0 ç z ¸ Z z g à ð Z z g Ô z ) { Ô
·
< .
.
Z F, è ~ Å g z Z _$ Ð Ì 6, z W ™ r # » ¸ Š ú ~ ¸Ù `/ U* "$ 7
ƒ @* ā è 6, Ü s Z z g Ü s Z ¸- „ ú ƒ Z ì Z z g Z k ú ~ ¸, _+ Ì ñ Ž Š å X
) 5 ( > Ð , Z Š ¦ Z Ý Z z g ñ ~ Z : w ÷ X ¸ z „ > ÷ X » j Z . 6, W · Ñ , ™ r# ä Š ¸* ì Ô 8 g z i { Z
˜ .
- . _$ Ñ ƒ g `
9 2 Ô Ñ g {  9 1 m 0 1 » Ý  1 Z z g W Ð Y ™ Z Ï ™ 6, » Ý  2 6, ˜ ÷ L L q ƒ i Û ™ r # ä Ž ‚ ¨K ð Æ q í » j Z . Š ¸* Ô ¸ Z ¸- ã j Z . ì
&
· .
¸
,
à y ì ? Z k ä ¸ Z Ö p ¹ V Ð n ? ó ó 4 y Z v !
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 7 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
7
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
Ð ¬ Ì è 6, Z ¸- H Æ ç » o ] M ì T ~ ¦ * ç z ¸ g è Z v Å Ì
) 6 (
É Z y Ó x H z V
@* g õ d ~ ) ` 4 m 4 0 3 ( Z
·
ā
,. . .
.
I ) ` 1 m ÷á ï ¸ X ¸ ú 2 3 | _ . 3 5 6 X 2 5 6 Y ~ ƒ Z å X Š ¶
4 2 ( Z 0 Ñ 0 Z œ i ~ ) ` 5 Ô m 9 1 o 2 9 9 1 Y ( Z _ Z ¸ z Z ` ¸ ) ` 7 m 9 5 1 Ô ` 8 m 6 2 1 ( @* g õ Z Ñ s x . .
.
I Ô
z ) { X
Z k z ‰Ü ¸, _+ Å / ½ ã b ‚ w ¶ X Š ¶ ½ ¸$ Z

< .
,

.
¸$ z ) { X
Ü s Z k Z ¸- Š ? Ð „ g z i g z × Å § b ¸ U* "$ ƒ @* ì āL L Z z w á ó ó z Z à g z Z _$ ¸, _+ 6, Å ™ * 9 7
ì X
¸, _+ 0 ç z ¸ Æ !* g } ~ Š z !* ' Z • ð Z ë ÷ X ì ¡ ‘ è ] Ö j v Ï n Ð V
1 : è 6, ¬ ú W z g H ~ Z k » ñ Ž Š ƒ * U* "$ 7 X
2 : ¸, _+ Æ !* g } ~ j ] ™ * e ’ Ô u _$ Å g z Z _$ ~ z { ê z b g Z z ~ ì X
) 7 ( ¸, _+ 0 ç z ¸ Æ W y ~ ú Ð ¬ è 6, ‚ — . V Æ ´ z { Z ¸- Z z g ú Ì ƒ Z ì X q ƒ Z 0 v
) Z Ñ ™ . .
.
,
` 2 m 6 5 ( ¸ · ‰ · - « ¸ - - · ¸ , - ‰ « , · ¸ , ¸ - , = - · _ · ' ’ , · · . ¸ ´ · ¸ , - = « - ˜ ÷ :
Z z g ç z ¸ g è Z v Å ä ç y 0 ú s à è 6,
.
.
¸,
.
. V ~ Z ÷ ¯ ¸* Z z g W \ Z y Å W ™ D ¸ X ·
- , ˆ - - · ¸ , - - , = ·

- = , « · ' « · _ | Š = · = · , - b ¸ · _ Z

· .
,
.
.
, ~ Å L L õ ¢ Z ] Z Ñ 5 Z Ñ s ðó ó ~ ì ā :
( Z z g 8 4 | ~ ç z ¸ ä è Å ì Æ n Z ¸- x ) ` 2 m 4 1 1 ¸ ´ · ¸ - · _ · ' ¬ , ¸ ‰ « , · ¸ , ¸ - , =
H 5 T Æ Z ÷ ç y 0 ú s g è Z v Å ¸ X
õ ¢ Z ] » j Z . Ô Z ¸- Š z u ~ Â [ Ð 1 Š H ì X Ò :
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
· , , · ´ · · . ¸ | - - · ' « – , ¿ , · ' · † = ) 6 ( ¸ ú è 6,
! .

¸
.
,
Z
· ·


Π.
. .
,
. .
,
Å § s Ð ƒ Z å Ô ¸ £ x Z k à Æ ŒÛ ¸$ ì q ƒ f

¸
.
˜ ÷ :
) @* g õ Z Ñ s x . .
. ™
¸
.
Ô Ç Z

- .
. .
.
.
Y Z . Z ” + m 1 7 3 ( Z k  ~
! .

¸
.
,
» z Z § ƒ Z Ž ā è Æ ŒÛ ¸$ ì - ¸ | Š = · = · , - ¸ œ - , † · · - - · ¸ , -
Z z g Z k Æ Z ÷ ç z ¸ ¸
·
< .
.
Z ¸ ú Ì è 6, „ å Ô
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 8 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
8
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
q ƒ i Û ¸ i ð Â ± Z Ñ © x
Î Z Ñ ] :
Z Z e Š Ü ] Ö × ä ] Ö † u ÛF à ] Ö † u n Ü
H x » [ q ƒ i Û ¸ i ð ™ r# ! Z ? x i z g

* .
,
Z v z ', » M
Z y ì ā W \ í _$ Ð ƒ V Ð Ô P Z q Š _$ Å C ó c W \ » ¬ z y Š g » g ì Z y ì ā W \ ¬ z y
™ , Ð Ô Z v ¬ ¸ W \ Ã b Z ñ í « ´Û â ñ X ) W } (
) Z , ( z Z , 9 b 7 9 7 Ô … Z . z Z ´+ b 4 1 1 7 ( · « ¸ · † ´ , · - · - « ‚ ·

· · ‚ - † _ - ¸ · ' « · -
T ä Š Z · ) ÷ U ( ú i g h Š ~ Â z { ø g ~ I Ð { g ` ƒ ŠH X
2 : F g z V Æ n × x ~ . * Æ ƒ @* ì X
) … Z . z Z ´+ Â [ Z
· Š
£ . g > !* [ ° Z

) . x z Z ‡ g > 1 B 8 8 3 b 9 1 5 1 z ¯  g > 1 B 7 7 2 (
X ) … Z . z Z ´+ : 1 B 9 8 3 b 4 2 5 1 (

3 : Z y < { â V ~ Ø g z Þ ¹ ƒ @* å Z z g " 6, Š Ï ¬ x
4 : ¦ * Z 0 / g è Z v ¿ Z# × x ~ Y D Z z g j ä z Z Ñ W \ Æ $+ y 6, é Š z g ™ ä Å Ã ð q M Â z {
* s J- ( Â W \ Z k Ð Ì È Š ï L L Z y ` ó ó !* ¸Ù − Y î ) … Z . z Z ´+ : 1 B 0 9 3 b 9 2 5 1 Š z u Z ¯ : 1 B 9 7 2 (
5 : Z 1 g z b Z æ ¦ g è Z v Å ´Û â D ÷ ā Z ¸- !* g g Î w Z v ~V ä ú i 7, . D z ‰Ü Î g { g z x 7, ¸
W + Z k ~ Z
.
.
,
,
.
{ ƒ ŠH Z# W \ ú i Ð Ã g r ƒ ñ  ´Û â ¸* - y ä ø g ~ ŒÛ Z Y ] ~ µ e Z w Š ¸* Z z g Z k »
:L z { ß v ÷ Ž z ç Y a % ú i à W Y D ÷
·
< .

.
Z Z# ? ú i à W î  Z h § b z ç Y ™ Æ W ¸* ™ z X
) Z ¸ Z . !* ã 2 B 6 4 (
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 9 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
9
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
6 : g Î w Z v ~V ä z ç Y Å ¤ z ', » ] » f ™ ™ D ƒ ñ ´Û â ¸* : L L ~ ª ·Ö Æ g z i Z K Z ·Ö Æ
ß Í V Ã T y ß V Ç X ó ó Ë ä ¹ ¸* g Î w Z v ~V ¸ ù ? z , V Â ‚ g ~ Š * Æ Z ¨K y ¸ ƒ V Ð ´Û â ¸* : Z ¸-
¸ Ž Z !* ] T y ¸ ƒ Ï ā z ç Y Å z z Ð ÷ ~ Z ·Ö Æ n } Z z g , B Ý g ì ƒ V Ð X ) ì Z . !* ã 2 B 5 3 (
) · í Ë ( â x . Þ Š ] ~ Ì ÷á ù ™ z Z Š , X z Z ? x i ó ó
q ç ] e ^ l V
z i Z ? x z g

* .
,
Z v z ', » M Ô Ž Z !* ] Š g ` f _ ÷ :
d Z ã ´Û â D ÷ ā : 1 :
- ‚ · · · , ¬ _ , ¸ œ , , = · ' - > = - ‚ · · · ‰ - , ‚ , ¸ œ , _ - † , , - ‚ · · · · · · _ , ¸ , ˆ , ‚ - ‚ · · · ‰ , · … : · _
· _ · v ‘ ¸ | , ƒ … - ¸ ‰ · « - , ¸ = † , _
:
:
· v ‘ ¸ ‰ ´ ¸ , ¸ - , ‚ · ' † - « ¸ - ¸ , ˆ , ‚ , ¸ | , . …
´ , · · · · ¸ Ÿ · = † - > ¸ - ¸ - , · . · , ¸ · ' ’ · - . | · ¸ œ ¸ ‘ · · · … ‰ , ¸ · ' · - ‘ · _ · ' · - - · , - ¸ ‰ · , , Š , _
, · ' · - = , · ·

¸ ā ¸ | = - · , œ ¸ - † | · , œ ¸ ‘ · , · , ¸ Ÿ · · † ´ , · · ' ’ · , · - · - « ‚ , ¸ · « ¸ · † ´ , · - · - « ‚ ·

· · ‚
- † _ - ¸ · ' « · - ¸ Ÿ · † ´ , , · · ' « - ’ , - · , · , · ‰ ¬ = · ' · - ¸ Ÿ · · † , , · · ' ¬ « † · , · - … œ Œ · ' ¬ = · , · ´ · , ·
¸ ā ¸ ´ · · , · , - ¸ Ÿ · - “ ¸ · ' ‚ , c ¸ ā ¸ œ - † · = œ ¸ · ¬ † _ - ¸ · ' ‚ · , · ¸ Ÿ · « † ¸ · - ¸ · ' « , = œ ¸ · ' · · ¸
´ · , · · · - † _ ¸ Ÿ · – _ - ’ · = - ¸ œ · · c ¸ œ · ’ « , , - ¸ · « Š c
) Y ì Z R 7 z Z ‹ Ñ 0 M 7 B 9 1 1 b 7 6 8 4 (
Z Ð · 0 ¾ Z Ô z i ~ ) W Š g Z
·
. .
· > 2 B 9 8 8 b 0 2 9 Ô z ð Â [ Z
·
. .
· > Ô . ( Z â x g g ~ ) Z . g õ Z . 4 B 5 7
¿ U ( Z 0 Z ! q ? Z . Z i ~ ) Z ‘ 5 B 4 1 4 1 b 8 5 0 8 ¿ U (

. .
.
,
Z v Z Ñ æ ð ) Ñ b Z ß w Z N Š Z ¸ Z w
Z
·
.
.
, ~ : r œ ā B ½ ¸$ : 6 8 2 2 ( Å  Ð
Z

+

¸
.
z Z û ” .
,
4 B 2 2 8 Ô 3 2 8 b 2 2 5 1 ( ä G 0 Z ! , * )
g z Z _$ ¸ ì Ô M Y Z Y Ï ä  [ : Z Ñ q Š _$ Z ê g > ) 8 B 7 8 2 8 8 2 b 1 5 3 ( ~ Z â x d Z ã Å  Z z g
Ÿ , - † = ā ‰ · · . · ) b 0 5 3 ( Š z u ~  Ð G 0 Z ! , * Ð g z Z _$ ¸ ì X Z â x g g ~ ´Û â D ÷ ā :
Z k Å  c z s 7 ì X
 0 Ñ ô à Z 0 x y ä  [ Z
·

. .
,
,
] ) 4 B 8 1 3 ( ~ f ™ ¸ ì Ô q ƒ Z
·
.
.
.
,
Y Z Y Ï ä Z k Å u _$ Ã
Z ê g > ~ Ñ ™ 9 ŒÛ Z Š Š ¸* ì Ž ā  } ì X

: ¸ , · · ¸ , ˆ , ‚ , ¸ | , ƒ … ¸ ƒ ´ † · · , ¸ - , · ¸ · _ · ' · · · = :' · ` ´ ` ¸ | · ¸ … ¸ ; - · - œ · ¸ - ’ †
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 10 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
10
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
¸, _+ 0 ¸ Š g Ã Ì Z 0 x y Z z g M Y Z Y Ï ä r ŒÛ Z g Š } g . ì Ô !* ¹ g Z z ~ r z œ z t ÷ Ô Z k
Ÿ , - † = Ò p Ð ¸  Œ ì Ô p ¸ Z , ã g . Z v ä  0 Ñ ô Æ !* g } ~ q ƒ f

¸
.
Æ ¸ w :
) ö Z y Z Ñ Š Z w 2 B 0 9 1 ] 2 0 4 3 ( Ð Z + Ñ w ™ D ƒ ñ Z k g z Z _$ à ® ŒÛ Z g Š ¸* ì Z z g Z , (
z Z ,

.,
.

,
.
.
.
.
g ~ Æ &
!
› .
. .
¸
,
,
.
6, g Š ™ D ƒ ñ – ì ā :
· ' ¬ † ¸ _ - ¸ · ' « · - ¸ - , † · · ¸ | ‚ ¸ | _ · _ - · · - , - ˜ - ¸ · = ¸ · , - · ' - · , - ¸ · ' ´ · · = ' « · † · ¸ Ÿ = · · ‚
) ® Z , ( z Z , 9 1 B 1 6 1  b 0 0 3 ( · ' « - · ‘ † , ¸
ª : Z z g I ) Z s ð ( Ð y z ` z ) { Æ L } » à ð ÷á ¸ 7 ì Ô ç Ü – g - V ~ Ð ‰ ) ª Z #
† Z .

.
¸

.
0 † Z ( g Z Á - Z ð Ô Z
·
Ÿ
.
.
~ ( X Æ ç Æ !* g } ~ ë ) Œ ( ó g np ÷ Z Ï æ ~ / ‰ ÷
) ª Z k g z Z _$ Ã Ø Z ¸ Å z z Ð 9 ŒÛ Z g Š ¸* ì q Ñ è ¸ g z Z _$ ® ì (
q ƒ Z
·
.
.
.
.
g ~ ä Z k u _$ Æ !* g } ~ – ì : Ò :
) Z , ( z Z ,

.,
.
1 B 9 7 3 b 7 9 7 ( , , ‰ · · . , ¸ Ÿ , | Œ , , « ·
, , ‰ · · . , ¸ - ¸ ‰ - , ‚ , ¸ œ , _ - † , , q Ñ è Z k Å Ü s Z ¸- „  ì Ô e ì ā Z y Å , Z Š ¸ ƒ ā
z Z v Z ç X
Z [ Z k u _$ Æ Ø Z ¸ » Y ·, { Š g ` f _ ì :
= , · ·

¸ ā ¸ - ¸ œ , _ · ' ‚ … . · · | · ¸ œ ¸ ‘ · · _ - · , · _ ‘ · _ · ' · - - · , - ¸ ‰ · , œ ¸ Ÿ · = † = , · ' · -
| = - . ¸ - † | . ¸ Ÿ · · † = ‘ · , · - ´ · , , - - · - « ‚ ·

· « ¸ · † ´ , · · · ‚ , † · . - · - · ' „ - - ¸ Ÿ · = † =
‰ · ‚ · - Š ¸ ¸ - Š · - · ' , , ‘ , † ¸ · ' ¬ « † · , · , · - « · · _ ´ ¸ = † . : · , ¸ - · - - ' ''' - ¬ · ’ † ·

, - · _ , = , · · ‚ · ¸ | · ¸ · v ' , · · _ · _ · v ¸ ¸ - Š ¸ ¸ · _ · ' · · · _ ‘ ¬ , _
… ‰ , ¸ · ' · - ·¯ - ¸ … ‰ , ¸ · ' · - ·¯ | · ¸ Ÿ · = † = , · ' · - = , · ·

¸ ā ¸ | = - . - , Ÿ · ´ - ¸ œ - , « -
¸ - † | . , · ' · · … ¸ Ÿ · - ’ , ¸ ¸ · ' ‚ , c ¸ ā ¸ œ - † · = œ ¸ · ¬ · _ - ¸ œ · · c ¸ . · , · = · · ¬ · - ¸ Ÿ · = † , ¸
- « † ·

· , · , · … œ Œ ´ ¸ = † ¸ Ÿ · · † ´ ¸ ‘ · , · - · - « ‚ ·

· « ¸ · - ¸ ƒ ' c , † · . - · - ƒ - - · ' · - ¸ ƒ - - … ‰ , ' -
¸ Ÿ · « † ¸ , , ; · ' ˆ - . · « ¸ · - ¸ ƒ ' c , · · , Š ¬ = - ¸ · ' · - ¸ - | ¸ · · - , · , ¸ , · ‹ · ' « ’ , † ¸ Ÿ · ˆ . · . ¸
ƒ ' c , | · _ , - - · _ … | , · - , , ; · ' · , · - - - ¸ - · ‚ · … ‰ , _ œ … • , ¸ ¸ œ · « ¿ - · _ · _ · ¬ , ; œ … • c · « ¸ · - ¸
¸ Ÿ · † · _ - ’ · = - · , , ¸ œ - « , , · _ · ' · - . : · ' = , † · · _ · _ · ' ´ , , † ´ · ` _ œ · · c - ¸ › , ' c
`' ¸ | · ¸ · ' , , · « _ ¸ · , - , ˆ , ‚ , ¸ ‰ · · ¸ · ' † · · ¸ ¸ ¸ · · - · ' , ¬ · … ¸ ¸ - , † · ¸ · v ´ · † - · _ · – - , « - ¸ , · , -
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 11 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
11
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
… - · ' - · · · = - ¬ « _ · ' ˆ ¸ · · ‚ ·' ´
¸, _+ 0 ‹ y Z . . z ~ ® ì ) ½ ¸$ : 7 2 7 7 (
Z Ð Z â x Z £ Z z g / g ö $ ä ® ŒÛ Z g Š ¸* ì X
' - ¸ - - · ƒ , ¸ - , ¸ … • _ · ' · - - · - - ¸ … ‰ , ¸ · ' · - ·¯ | · ¸
Ÿ · = † = , · ' · - ¸ ā ¸ | · · . ¸ - † | . ¸ Ÿ · - · ¸ ¸ · ' ‚ , c ¸ ā ¸ œ - † · = œ ¸ · ¬ † _ - ¸ œ · · c
¸ - · ' c ¸ Ÿ · · † ´ ¸ ‘ · , · - ´ · , , - - · - « ‚ ·

· , ¸ - ¸ · † = ‘ · , · - ´ · , , - - · - « ‚ ·

· · ‚ , † · . - · - ƒ - -
· ' · - ¸ Ÿ · = † , ¸ - « † ·

· , · - … œ Œ ´ ¸ · · - = - ¸ ā , · = ¸ · ' « - ’ , - · , ¸ , · ' « - ’ , - - ¸ ‰ ¬ = · ' · -
- ˆ ¸ - ¸ ¸ ā , · = ¸ · ' « † · … - ¸ · ' ˆ - . ¸ ā ¸ · · c · ' · · Œ ¸ ā ƒ · œ ‘ · = · ' · · Œ - , · · ¸ ¸ œ · . - · , ,
· · · , . ¸ œ · « ¿ - · _ - , · ' c - ¸ › , ' c ¸ Ÿ · † · _ - · , , - ’ · = œ . , ·

¸ œ - « , , · _ · ' · -
) Z £ : 5 B 8 3 2 b 5 2 4 2 2 (
· « , † ' , · , ¸ - , ‚ · ' † - « ¸ , ¸ - , , † , ¸ ¸ g z Z _$ { ƒ ä Å z z Ð ® ì Ô q ƒ Z
·
.
.
.
.
g ~ ä ¹ : L L
) Z , ( z Z ,

.,
.
1 B 3 8 3 b 7 0 8 ( Z k ~
‘ .
.
,
U* 6 ¸ ì ā Z  ³ 0 È l æ Ö , Š « _ - ¸ - - · ƒ
ì Z z g g z Z _$
!
š

š
¸
.
.
ì X
z Z Š ì T Æ !* g } ~ Å Š z u ~  Ì ì T ~ / z 0 Z
·
. ™

¡
.
Z .
.
-
,. Z ã ) 0 2 B 2 8 b 6 5 1 ( ~ Z k | x
) Z
·
.
,
,
,
¸$ : 2 3 1 5 ( ó ó - · † ¸ = ó ó ó ) … Z . z Z ´+ : 4 B 5 1 2 ( z ‡ w Z 0 v : L L ¸ · , ´ „ · = q ƒ
3 .
+
¸

,
,
ä ¹ : L L
- ´ ¬ , ¸ - ¸ œ ; œ , « ¸ … • _ · ' · - - · , · œ · , · ‰ « - . … ‰ , ¸ · ' · - ‘ · _ · ' · - - · , - ¸ ‰ · , , · , ¸
Ÿ · = † = , · ' · - = , · ·

¸ ā ¸ | = - . œ ¸ - † | . , · ' · · … ¸ Ÿ · « † , , ; · ' ˆ - . ¸ ā ¸ œ ‘ · = · ' · · Œ - , =
¸ œ · . · , , , · · · , . ¸ œ › _ ¸ · ' ‚ , c ¸ ā ¸ œ - † · = œ ¸ · ¬ † _ - ¸ - · ' c ¸ Ÿ · · † = · ' ’ · , · - · - « ‚ ·

· , · - - ¸ · † = · ' ’ · , · - · - « ‚ ·

· · ‚ , † · . - · - ƒ - - · ' · - ā , · = ¸ · ' ¬ « † · , · , · - « · · _ ´ ¸ = † ¸
ā , · = ¸ · ' « - ’ , - · , · , · · Š ¬ = · ' · - Ÿ · · · ‡ g · v - † œ · · - ¸ ā ¸ … œ , . œ ¸ ' c œ · « ¿ - · _ œ · · c
- ¸ › , ' c ¸ Ÿ · † · _ - ’ · = - · , , ¸ œ - « , , · _ · ' · - - ˆ ¸ - ¸
) µ † 0 q Z
·
) .
·
.
. ,
.
.
: 2 9 5 1 Ô z Z £ : 6 B 1 2 4 b 8 0 9 7 2 ¿ U z Z
.
A .
¸
.
,

,
: 7 B 4 0 3 z Z ” • 0 q (
) Z Ñ ™ . .
.
,
: · , - † ‰ ¸ Ÿ ¸ - ´ ¬ , Ÿ

' , , ‚ … = œ ; œ , « ¸ ¸ g z Z _$ { ì Ô q ƒ Z 0 Z † ä ¹ : L L
4 B 3 4 2 ] 6 1 1 ( @* g õ Š w Ñ 0 X ™ ~ Z k g z Z _$ ~ j w z Ñ y 0 ñ Ï ù P x P ^ Å  ì X
) 5 6 B 0 7 1 ( ¸  Ì { Z z g ® ì X
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 12 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
12
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
- ¸ œ , _ … , ¬ · · - , · « = Ÿ · = † = , · ' · - = , · ·

¸ ā ¸ | = - . ¸ - † | . , · ' · · … ¸ œ › _ ¸ · ' ‚ , c ¸ ā ¸
œ - † · = œ ¸ · ¬ · _ - ¸ œ · · c ¸ . · , · = ¸ Ÿ · ‚ - ¸ ‘ · , · - · - « ‚ ·

· , ¸ - ¸ · † ´ , · · · ‚ , † · . - · - ƒ - -
· ' · - ¸ ƒ - - … ‰ , ' - ¸ Ÿ · = † , ¸ - « † ·

· , · , · … œ Œ ´ ¸ - = · , - ¸ Ÿ · ˆ . · . ¸ · _ · ¬ , ; œ … • c · , · c
· | · _ , , · , , ; · ' · , · - - - ¸ - · ‚ · … ‰ , _ œ … • , ¸ . : ā · ¬ · = · ' Š · . · · ' « · · , ¸ ` · ´ `'
= Z k g z Z _$ Å  } Ð 7 B Ô Z + "  g z Z ¸* ] , Š z Š Æ ¬ ~ ƒ C ÷ X
Æ Z Ö p Ü s „ Š > 0 Z ¬ ·Ö g è Z v Å · · ‚ - † _ - ¸ · ' « · - Z k , Ð ¥ x ƒ Z ā
z Z à g z Z _$ „ ~ ÷ Ô Š z u ~ Ë g z Z _$ ~ 7 X Z k Ž Z [ Æ Ñ z q ~ ¸ ï `/ g _ ì ā „ Š { 0
Z ¬ ·Ö g è Z v Å Å  Œ ì X
- · - « ‚ ·

- ¸ · † = · ' ’ · , · Z
·
. ™

¡
.
Z Ñ z ‰
.
-
,. Z ã Å Z ¸- g z Z _$ ~ W ¸* ì ā g Î w Z v ~V ä ´Û â ¸* : Ò 1 :
) 4 B 1 1 2 b 2 7 3 3 ( · · ‚ ´ « † - , · … ·

Z k g z Z _$ Æ g Z z - V 6, ¿ û { Š g ` f _ ì :
) @* g õ  Z Š : 7 B 0 0 2 ] 5 6 6 3 ( ´ · ¸ · · - œ - , · ·

- ¬ - 1 : Q ) 0 · Z Á ¸* ! ( :
2 : · 0 Z ! Š Z z Š Z Ñ m g ~ : Z k Æ q Ñ ] * ¥ x ÷ Ô ¸ Z , ã g . Z v » ¸ ì w ì ā ¸ ¿ Â [ Z
·

. .
,
,
]
Ñ 0 x y ) 9 B 5 9 ( Z z g

£ .
,
.
¸$ Z

£ .
,
.
¸$ ) 9 B 7 7 1 ] 2 1 3 ( » g Z z ~ · 0 Ñ y 0 Z ! Š Z z Š Z ā Z ã ì
) Z
·
.

x .
,
Z
· .
š
. .
.
,
.
,
: 6 B 2 1 b 8 0 5 2 ( Z 0 Z ! Š Z z Š Z ā Z ã Å z à ] 3 1 2 | ì )  ¸$ Z B w : 6 1 B 4 2 3 ( ² Q
Z Á ¸* ! Å a Z ö 7 0 2 | ì ) § Z ´ x Z
.

)

.
.
Y : 4 1 B 6 9 ( Q Z Á ¸* ! ä u _$ ™ Å Z ’ Z Y 4 2 2 | ~ ª
Z ā Z ã Å z à ] Æ ˆ Ñ z q Å ¶ Ô
·
< .

.
Z ¸ ª ¸Ù ì ā ¸ Z 0 Z ! Š Z z Š Ã ð Š z u Z ¿ ì Ô Z ā Z ã Æ ì c ~
. Ö 0 Z Ø Ì » Ã ð f ™ 7 ì X
) Z
·
.
,
,
,
¸$ : 6 5 2 7 ( œ , , · ' · – † · · - · , . 3 : . Ö 0 Z Ø Ì :
z B ) Š ¶
.
Ÿ

¸
,
,
Z Ò . .
.
,
: 0 7 z  ¸$ Z

< .
,

.
¸$ - Š ¸ · ' ¬ ‚ , . ¸ · · - · ' ¬ « , , … 4 : Z 1 Q Z . Z i ~ :
Z
·
.
·
.
·
,
Š : 2 8 1 1 ( p Z / z { g ß 0 Z ÷ Ð g z Z _$ ™ } Â ß v Z k g z Z _$ Ð “ ÷ X ) Z
·

. .
,
,
] Ñ 0 x y :
4 B 8 2 2 ( ª Z 1 Q Z . Z i ~ Å g ß 0 Z ÷ Ð g z Z _$ ® ƒ C ì X
) B Z
·
.
·
.
·
,
Š : 1 B 7 4 3 b 2 8 1 1 ( - Š ¸ · ' ¬ ‚ , . 5 : g ß 0 Z ÷ :
6 : Z ÷ 0 â . g è Z v Å  g ô ! ÷ X
Z k , Ð ¥ x ƒ Z ā ¸ g z Z _$ ® ì X
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 13 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
13
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
: „ Š { 0 Z ¬ ·Ö g è Z v Å z Z à g z Z _$ ~ Ò 2
Æ Z Ö p » È ¸ ì ā : · « ¸ · † ´ , · - · - « ‚ ·

· · ‚ - † _ - ¸ · ' « · -
¥ x ƒ Z ā Ž Z / Ã ð ¿ Þ ú i ) Z
·
. .
· > ( 7, − g h Š } Ô L . 7, ñ Â ¸ ¿ I Ð { g ` ƒ Y @* ì Ô
¿ : z ) { Å z z Ð L r g ‰ ú i , 7 7, k  Z ( ¿ Œ V , Z Š 7 ì X
g z Z _$ è Ã g { Ô Z k | x Æ ‚ B Z
·
. ™

¡
.
Z .
.
-
,. Z ã ) 1 1 B 5 2 Ô 6 2 b 6 2 9 0 1 ( ~ ñ Ž Š ì Ô Z k » g Z z ~

·
¸
,
,
2 :
• - « - · ' ¬ « , , … 0 ¢ y Z
.
+
¸
,
,
: ® ) ì ( ÿ Z
·
.
,
,
,
¸$ : 6 0 6 7 (
ó Æ Z Ö p Ð è ƒ ð ì X ) 1 B 2 6 1 b 9 1 3 ( , · · _ · ' , ‰ _ ¸ g z Z _$ i z Z ´+ Z
·
,.
.
Z g ~ Ë Y , ! Æ % L L
Z k Å  ç y N g ~ Å D+ : ) ù ( Å z z Ð ® ì X
g z Z _$ ¬ . ä p  ® ì X Ü ā :
¸ d Z ã z Z à ® g z Z _$ ì Ô T 6, û { Ž Z [  2 ~ `/ g [ ì X 3 :
Z k g z Z _$ Å  = ¥ x 7 ì Ô ' † Z . i Z t ) 1 B 1 9 2 Ô 2 9 2 ( z ñ Î ” .
,
} † Z v 0 / ) m 8 0 3 ( 4 :
† Z v 0 / Ð Ü ¸ ì ā ~ Z k Æ s ~ Ø Z ¸ ÷ X Z 0 Z ! Ž ) 1 B 9 0 1 b 5 6 1 1 ( ä 9  Æ ‚ B
Ÿ · ‚ - ¸ · ' ¬ « · ; · , · - - « · œ - ‚ · , · - ¸ · ' · - , , Z r V ä ´Û â ¸* :
¸ g z Z _$ µ Z £ ) 3 B 1 7 4 b 9 6 9 5 1 ( 6, ñ Ž Š ì Ô ò Z û ð ) 2 B 6 5 1 b 8 4 9 ( z ) { ~ Z m Š z u ~ 5 :
 Ì ì T Æ ‚ B ¸ g z Z _$ 9 ì Ô Š ¶ ÷ ~  [ L L ÷ > Z R ¦ ° C ó ò Z û ð ó ó ) t
, Š † · ' · - ' · · › , - - 1 B 4 9 (
g z Z _$ è à g { Æ | x Å Š z g z Z t Z ¸ Z . !* ã ) 2 B 0 3 ( ~ ñ Ž Š ÷ X 6 :
· - ¸ · - , , · ' « ¬ « † - ¸ œ , _ · † , † · … • _ · ' · - - · - ā ' _
¸ g z Z _$ !* ¸ 9 ì Z z g 9 g g ~ ) 6 3 1 ( z 9 › ) 4 3 Ô 5 3 B 6 4 3 ( ~ ñ Ž Š ì
= - ¸ ‡ … , ¸ - , , ¸ - ¸ - , ‚ · ' · - , ¸ - Š - , . … • _ · ' · - - · - ā ' _
¸ g z Z _$ ò Z 0 â z ) 4 8 2 ( ~ ñ Ž Š ì Z z g Œ ¯ Z M ì X
¸ - · - · , · · · Ÿ · ' , > g
q ƒ i Û ¸ i ð ) 4 1 # 4 0 0 2 Y (
' ' ' ' ' ' ' ' ' '
Z ¸- — Š - È ~ ) ¸ W Ã t ( ä = É ™ Š ¸* ì ā : Î Z w :
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 14 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
14
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
L L Z / » [ / Z y ™ r # ú i Ñ z q ™ ä Å r ª r ’ ` Z Š Z ™ ä » § i u _$ Ð Ò y ™ Š , ā Z â x
Ô r# ¾ § b Z Š Z ™ , Ô Z z œ ¸* W × Z z g Ç ~ ¾ § b Z Š Z ™ } Z z œ ¸* W × Ô ¾ ß g ] u _$ Ò y ™ , ™
~ Q Ï z ‰Ü ¸ ð » Ý è ŒÛ W y z u _$ Z ( g ™ ß V Ç Z z g Z / Z ( . ƒ e  ¸ ð / Z y ™ r #

·

.
.
.
,
,
Z ( g
, _ ¯ · · · ™ , Ð Ô Š \ ¸ W Ã t ) ñ Ñ * ( 4 0 0 2 X 8 X 6 1 ó ó
¸ Z k !* ] » o ] ì ā Z â x ú i ~ Z z œ r , ¾ Z z g Ç ~ Š w ~ ª u U r , } Ô Š ? Ð Ž Z [
Š , Ô b Z Á Z v í U ) / Z y 0 t { y | z I Z S- (
Ž Z [ :
· ' ¬ « ‚ ' · - … = · ' - · ' « , ¸ ¸ · ' ’ > · ¸ · ' Š > ; - · _ … ‰ , ' - · v - , ¸ œ - · , - ‚
Z â x » Z z œ W z Z i Ð r , I :
Z â x  g . Z v ´Û â D ÷ ā :
œ - , † · · œ , , · ' · · ‰ , › · ¬ - , ¸ - · _ , ¸ · ' ’ · † ¸ œ , , - , ‚ · ' · - - ¬ « ‚ , ¸ œ - « ‚ , ¸ œ , _ › · · † · ' ‚ | · ¸ , , - ‚ · .
| · Ÿ œ · , | œ - « ‚ , ¸ - · « · ¸ , ¸ , ¬ _ · v . - _ · · · - , · Œ , ¸ - ¬ « ‚ , ¸ - · · , · ' ‚ ¸ … ¸ · · · , , · ‹ , ¸ - ¬ « ‚
· · · · · , _ - ¸ ‰ - , ‚ , ¸ · ' ¬ · … = | · ¸ · = · ´ _ œ , , · † , † · œ ¸ - · = · ’ · _ œ , , ‰ - , ‚ · ' ¬ ‚ … ¸ · ¬ , †
¸ - , ¸ , · ' · ´ , , † - , ¸ · · · · _ ¸ - , ¸ … ´ _ ¸ , - ‚ ā ¸ | · ¸ ‰ « _ · ' · - ' « ¸ - « ‚ · ¸ - , ¸ … · _ … œ ‰ - - ¸ · ' Š ¬ , .
‰ ¬ ‚ ¸ - , ¸ … · _ ¸ - , ¸ | · ; - ¸ · ' † ´ - · , ¸ - · _ | – _ ‘ · , · - - · _ ƒ ' c · · « · · · ’ † = | , ¸ ' - | ‚
· - · · . · ' · · Œ - · _ ‘ · , · c · ¬ † _ - · _ | · ; - · ‚ · ' « · , † · · · ¸ œ , , · · ' · · Œ ā · _ ¸ · ' · - - · œ , · ' _ · - · · « .
‘ · , · ´ , œ ¸ ' , · ¬ · · . ā · _ … œ , . … ‰ , ¸ · ' · - ‘ · _ · ' · - - · , - ¸ ‰ · , · ´ „ · , ’ · _ … ¸ · · · ' , ¬ · … ¸ · _
· ' ’ ¬ , _ - ¸ , ¬ _ , ¸ ‘ · ' _ - ¸ · · , _ , ¸ ‰ · , « · ¸
G 0 Z Ò g _ ) @* ¹ ( Ò y ™ D ÷ ā : Z 1 , ¸ , { ) g è Z v Å ( Ž Z â x ¸ Ô Z ¸- ) Š i ( F g ƒ ñ ¸* F, À :
) Ë z z Ð K Ð ( ¸ _$ ¸ Â Z 1 G Z × g ~ ) g è Z v Å ( ä ) … ( ú i 7, . ð Ô : Z r V ä r
Z ¶ b Ô g à q z Z à r Ô † Z v [ £ { Æ ˆ ) > } Æ n Y ä ( z Z à r Ô > } Ð Q à z Z à r Ô
) Š z !* g { ( > { ™ ä z Z à r Ô ) > } Ð ( Q à z Z à r Z z g Š z g Ò 7, | ™ Z à z Z à r ) ¸ ƒ r , (
˜ U ) Z z œ W z Z i Ð ( } Ô ‚ ā Z r V ä Z Ï ) § j ( 6, ú i 7 g ~ Å X Q Z# W \ ú i Ð Ã g r ƒ ñ Â
¹ ŠH : ß Í V » W \ Å ú i 6, Z % s ƒ ŠH ì X Â W \ ) z , V Ð ( ò ™ Ÿa 6, , } ƒ ‰ Ô Q ´Û â ¸* : Z }
ß Í ! Z v Å n = Z k Å Ã ð 6, z Z 7 ā v g ~ ú i z V ~ Z % s ƒ Z ì ¸* 7 Ô G ~ ä g Î w Z v ~V Ã
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 15 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
15
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
Z Ï § b ú i 7, _ ) 7, . D ( Š ¬ ì X
· ' ´ , † ; : · ' Š · ¸ Z Ð ) Z â x ( g g ~ ä 9 ) g g ~ ( ~ m 0 ™ Ô ù
· .
¸
.
,
0 Ñ y Å  Ð g z Z _$ ¸ ì
' · , , , · _ _ ´ ” , · = - , † · , - · ; , · ' · ´ , , †
Z k u _$ Å  Æ g Z z - V » ¿ ¬ g s Š g ` f _ ì X  Å ï :
: œ , , · ' · · ‰ , › · ¬ - , ¸ - · _ , ¸ · ' ’ · † ´ · ¸ · · - : · · … , _ , - ‚ · . ` ” ''
: ´ œ , , - , ‚ · ' · - - ¬ « ‚ , ¸ œ - « ‚ , ¸ œ , _ › · · † · ' ‚ | · ¸ ´ · ¸ · · - : · · … , _ , - ‚ · . · '' ' =
´
:' œ - « ‚ , ¸ - · « · ¸ , ¸ , ¬ _ · v . - _ ¸ ´ · ¸ · · - - Š ¸ · ' ¬ ‚ , . : · · … , _ , - ‚ · . · ` ` ´
: - , · Œ , ¸ - ¬ « ‚ , ¸ - · · , · ' ‚ ¸ … ¸ · · - - · · = : · · † , . · ' · , „ , . ` '
: , , · ‹ , ¸ - ¬ « ‚ : · ' « , . = · · - · , . : · · † , . · ' · , „ , . `'
9 g g ~ z 9 › » g Z z ~ ì Ô / g ä Q k Å Â } Å ì X T Å / g ö $ · · , _ , ¸ ‰ · , « · ¸ ) 6 (
 } ™ , z { g Z z ~ ) Á Z i Á î g 6, ( Œ Z » _$ ƒ @* ì X q ƒ f

¸
.
Z k Å Ò y ™ Š { u ( V Ã 9 ë ÷ Ô
†ê Š ¶ Z
·
. .
.
,
g u
.
- . Á ) 4 B 7 0 4 b 4 4 2 8 (
Z â x g g ~ z › Æ ´ z { Ô Š g ` f _ ö $ ä Ì Q k Å u ( V à 9 ŒÛ Z g Š ¸* ì X
b 5 0 3 2 ) 1 ( Z , è ~ : 0 6 2 ) 2 ( Z Ò Á ) 3 ( Z 0  ` : 9 8 5 ) 4 ( Z 0 x y & Z Ñ ˆ y 4 B 9 2 b 2 0 3 2 Ô Š z uZ ¯ 6 B 9 7 Ô 0 8
z ) î
Ü ā ¸ ā
· .
¸
.
,
0 Ñ y Œ Z » _$ g Z z ~ ì z Z : v X
Z

·
. .
.
p Z z g Z k Å u _$ Œ Æ Š g z ~ ƒ C ì ) E+ ™ > ¸ - ‚ , · - · _ … · , - · ' ¬ Š ¸ q ƒ f

¸
.
´Û â D ÷ ā
1 B 4 2 2 ] 9 0 2 ( · 0 ¸ Z
.
.
·
.
,
~ ä
· .
¸
.
,
è à g Å u _$ à L L Z ‹ Š { Œ ó ó ŒÛ Z g Š ¸* ì Z z g Z â x f

¸
.
» ¸ w Ü ¸ ì
Z
·

› .

¸
,
,
( 4 0 6 ì ) W U* g Z ‹ b :
r ì ) ½ ¸$ : 0 8 2 2 ( ‰ - , ‚ , ¸ · ' ¬ · … = ) 7 (
¸  Œ ª Œ ¯ Z M ì X Ü ā :
¸ g z Z _$ q ƒ
3 .
+
¸

,
,
ä f Z . µ Z £ Ü Å ì ) … Z . z Z ´+ 2 B 3 0 1 Ô 4 0 1 ( Z z g q ƒ
3 .
+
¸

,
,
Ð ; Z £ å â ~ Ò :
Š - È ~ ä Ü ™ Æ Z k Ð Z + Ñ w ¸ ì ) Z ´ Y Z ‹ 2 B 5 8 1 b 2 6 6 z Z § Y Z ‹ 1 B 2 7 3 (
 z Z à ¸ u _$ Ô 9 g g ~ ~ ¿ U ñ Ž Š ì ) b : 5 2 8 ( à ´+ { :
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 16 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
16
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
Z k u _$ Ð ™ s ¥ x ƒ Z ā ) ®) ~ Z â x Ã Ô — W z Z i Ð r , : e  X
Ç - V » Š w ~ )

·
. .
.

.
,
( r , I :
Ç - V » Š w ~ Ô W × W z Z i Ð Ô

·
. .
.

.
,
r , I ¸ Š Ñ ¸ Ð U* "$ ì X
1 : Z k 6, Z ) q ì ā
$
·
,. Æ ´ z { Ó x Ç - V Ã Ô Z â x Æ ú Š w ~ Ô u U Ô W × W z Z i Ð Z z g v r , :
e  X Z k Z ) q »  g { Ô Š * Å Ë Ì K ~ Y ™ ¸ Y Y ì Ô z Z : v
Z â x ´+ ¸, Z £ g × ã ) á ° 5 6 9 1 Y ( ´Û â D ÷ ā :
L L Z k » Ã ð Ì ‡ ¸ 7 ì ā r Z ] Z Ù w Z â x i z g Ð H ì Â Ç ~ Ì Z k Å Z n q ~ i z g Ð } ó ó
) â Z … Å ) ®) Æ ‚ B ´Û n ú i » ¬ m 4 8 , · : Z Š Z g > Z ‰ x Z Ñ W, ¸ ß W !* Š (
â x . Z » _$ | z ~ !* g !* g ¸ U* "$ ™ Š ¸* ŠH ì ā Z ) » Ñ ¦ u ì †ê Š ¶ Z » _$ : 1 m 4 Ô z Z : v
2 : i _+ 0 Z g ¶ g è Z v Å Ð g z Z _$ ì ā :
´ · · · · ´ · , · _ · ' ’ · , · , ´ · , œ - ‚ · · œ - · · · _ - · - · - - · _ · ˆ ' . · „ · · v , - ™ -´ · ·¸ =

, · -´ ·
´
_ · ' ’$ ·
´
, =¸
¸´ |

, - , · '¸ ·
#
-¸ |

·¸ ·¸ , ¸´ — · | - † · · , · ' Š ´ , =
¸
¸´ · ' ’$ ·

, ·¸ · '

, ‰ =
6
_
ë ú i ~ !* ' ™ D ¸ X ¸Ù W Š ò Z L ) ‚ B z Z á ( ¸ ð Ð ¢ z g ~ !* ] ™ ©8 å X Q ¸ W _$ * i w ƒ ð
ü ú i z V Å ™ « ™ z Z z g Š g x ã ú i ) ) ( Å ™ « ™ z Ô Z z g Z v Æ ‚ t ¬ b ~ Ð , } ƒ Y ƒ û
ÿ Z Â > : 8 3 2 þ Q … j ] ) { ñ Ù ( » ¬ Š } Š ¸* ŠH X ) 9 g g ~ : 4 3 5 4 z 9 › : 9 3 5 (
Z k u _$ Ð ¥ x ƒ Z ā Ç ~ { ñ Ù Ð ú i 7, ñ Ç X Z k ¬ Ð & q —
! .
.
¸
,
,
.
÷ X
Ç ~ Z /
$
·
,. ƒ Â Š z u } Ç - V Ã ‹ ä Æ n — W z Z i Ð r , ¾ Ç X Z k Å Š ? W Ð W g „ ì X Z z w :
Z â x Z / È w Y ñ Â Ç ~ , Š 4 y Z v ¾ Ç X Š ? Æ n Š ¶ 9 g g ~ ) 4 3 2 1 ( z 9 › ) 1 2 4 ( Š z x :
Z / Z â x ŒÛ P ] ~ È w Y ñ Â Ç ~ Z Ð — W z Z i ~ ˆ Š } Y ì X Š ¶ ò Z ! Š Z z Š ) 7 0 9 ( z b Y Î x :
Z Å P >
.
- . .
.
g ~

·
·
.
¸
.
,
,
,
,
) 4 9 1 ( z  { Œ X
3 : ¦ { ¬ È œ i g è Z v  ´Û â C ÷ ā :
Z z g Ñ - Z v m z ç Z y ¸ | - ‚ · ' · , _ ‘ · _ · ' · - - · , - ¸ ‰ · , ā ' _ - · , - ¸ œ , , , ´ † , Š « _ · ' · · Œ · ' · ´ , , †
œ & g è Z v Å ( Æ 0* k Ö ‰ ) W \ ~V ß Í V à ú i 7, . ä Ñ ( Z z g Z 1 – ) œ & g è Z v Å ( ) Z 1 –
X ) 9 Z ‡ g ~ : 2 1 7 z 9 › : 6 9 & 8 1 4 ( ß Í V Ã r ‹ D ¸
Z k u _$ Ð Š z Z ¥ x ƒ ñ X
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 17 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
17
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
q
·
.
,
¢ z g ] Z z g Z C Z g ~
$
·
,. àC Z z g ¯ * Y ·, ì X Z z w :
‚ g } Ç ~ % ˜ Æ Ô v W z Z i ~ Ô Š w ~ r , } Ð X z g . Q
$
·
,. ¯ ä Å ¸ ¢ z g ] ì ? Š z x :
4 : M . Ð g z Z _$ ì ā : L L ~ ä l ~ Z ¸- ¸ Æ ú ú i 7, ¸ X Z r V !* K ) 2 2 ( r , } Ô ~
¸ Z 1 Z Ø Ì ‰ · - œ , _ · ' · · ‰ , ‘ · _ · ' · - - · , - ¸ ‰ · , Z r V ä ´Û â ¸* : ä Z 0 „ k ) g è Z v ¿ ( Ð f ™ ¸ Â
8 8 7 ( ) g Î w Z v ~V ( Å <L ìó ó ) 9 Z ‡ g ~ :
e g g Ñ V ~ r ’ ` Ô g à q Z z g > z V z Z à r , Z z g Š z g Ò 7, | ™ Z à z Z à r Ô ¸ À r , !* K ) 2 2 (
ƒ C ÷ X
X Z k u _$ Ð Z â x » ˜ U r , I Ô  § ù ) Š ? ( Z z g Ç - V » Š w ~ r , I  § Z ÷á g { U* "$ ƒ @* ì
Ü ā ¸ ì ā Z q Š _$ Ä Z z g Z ) q Ð U* "$ ì ā Ç ~ | Z ] Š w ~ u U r , } Ð X
ñ Ñ * Z g ÷á Š Z / Z W, ~ ™ r # ˜ ÷ ā : Î Z w :
L L | ] Z â x · 0 Z  ³ g g ~ g . Z v Å û ” ~ W @ y Z [ ƒ I X T Æ ³ ~ Z y Å w g ] Y C g „ Ô
Z â x g g ~ Å z Z − { H . Ž (, ~ ¬ $+ { Z z g ™ r#è ™ Z â ] {  y ‰ Ô Š ¬ ¸ ™ ' āZ } Z v ! ÷ } dW Å ÓC ð Š g „ ™ Š z
Z ¸- g Z ] p Z [ ~ | ] Z ', Z  mZ ? x Å i ¸* g ] ƒ C ì X W \ ´Û â g ì ¸ ā v g ~ Ò ] è Š ¬ Y Å ', • Ð Z v
¬ ¸ ä v g } dW Å ÓC ð z Z : ß N* Š ~ ì X O çZ k ‘ Ã Z# z { Ë Z g ƒ N Â Š ¬ āZ v ¬ ¸ ä Z y Æ ´Û i + Å
ÓC ð Š g „ ™ Š ~ X ) @* g õ  Z Š m 0 1 ` 2 X ˜ . ~ Z — g ~ m 8 7 4 ( ó ó
) W Ã ]è Ã Z z g Z y » ´ ` m 0 6 Ô * Ñ Z Š Z g > Z ‰ x Z Ñ W, ¸ ß W !* Š (
) W \ » ÷á / Š : q ƒ è · ( - ˆ · ´ , · ' · - - , † ·

¸ ¸ z Z § ä pè  9 ì ? Z k Å ï ´Û â Š ,
Z œ Z [ :
Z k g z Z _$ Å  z Q @* g õ  Z Š ~ Š g ` f _ ì X
- ‚ · · _ œ , , · ' · · ‰ , - , ‚ · ' · - , ¸ œ - ‚ , ¸ - · _ · ' Š , ƒ … - · · _ , | ‘ , , · ¸ - ¸ ' « = - | · ¸ · , | · · - · _ , ¸
- ¬ « ‚ , ¸ · ' ¬ Š , ¸ · ' « · , - | · ¸ · , | · · - · . , ¸ - ¬ « ‚ · ' ¬ , · ; | · ¸ ‰ « - . œ , · - ¬ « ‚ - , ‚ · ' · - , ¸
‘ - † · - ¬ « ‚ , ¸ ā ‰ ¬ · ¸ · ' Š « Š · … , · , ¸ ‰ « - . = , ¬ _ , · , ¸ ƒ · , . - , · · - ¬ « ‚ , ¸ ā ‰ « · - , ¸ · _
· † œ = ¸ · ' ‚ · - · _ · ' « · · ; ā , † · · , , · ' ¬ · , ¸ - · , - · ' Š > ; · · · ¸ ' , · , · · „ · | ‚ … . · ' · - - · _ · , · c
, ’ † · ' ´ · † · , ´ · · c œ ¸ ' ´ · † · . - · · c | · ¸ · | ‘ , _ ¸ | ‚ … . · ' · - - · , - , ’ † · : ´ | = ´
Z k  Æ g Z z - V Å ï Š g ` f _ ì X
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 18 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
18
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
1 : ¸ Ô ¸ ! w ì X
2 : Z 1 · Z
·
.
·0 f y † Z v 0 · 0 ‚ G t Z
· .
.
. g Æ q Ñ ] 7 A X
Z z g z { J ¸ · , • - , . - ‚ ·

3 : î 0 · Z

·
.
.
,
x J ® g Z z ~ ì X Z k Æ !* g } ~ Z â x ì ä ´Û â ¸* : L
ì X ) Z Ñ g ÷á Š
.
- .

,
¸
.
, ` 3 m 2 7 9 z — y Z
·
-
,,
.
Z y 4 & 4 0 4 ( ®
X Z k 6, Z â x q Á lO 7 g ~ Z z g Z 0 Z ! i g · ä ` b Å ì X Z 1 » Z Ñ Š g + ä Ì Z k Å
.
.
¸
,
,
,
.
)

.
š

.
, .
, ( Å ì
4 : ¸ 0 · 0 Z Ÿ Z
·
·
·
. .
.
,
,
Æ q Ñ ] 7 A X
5 : Z 1 Z Ø Ì † Z v 0 · 0 Z G t Z š f g Y ã Æ q Ñ ] 7 A X
¸  J ® ì X ³ :
¸ · ' > ' ´ · · _ · † ¸ ¸ - · ¬ · … · _ · · … , _ , ¬ · … ; q ƒ Z 0 v Z
·
š

.
)

,
ã ä ˜ . ~ Z — g ~ l % .
,
ì Z , g … ~ – ì ā :
: ” ' · _ = † _ · ' Š · - · _ , · = ´ † · - · = · v ¸ ' , · · - · - œ ¸ - ¬ « ‚ , ¸ ā ‰ « · - , ¸ ƒ · , . - , · · · · _ ‘ - † ·

- .
.
.
.
g z Z à g z Z _$ Å  Š g ` f _ ì X
œ · · - · . , ¸ - ¬ « ‚ | · ¸ ‰ « - . œ - « ‚ , ¸ - ¬ « ‚ , ¸ · ' « – ¸ · ' , · ¬ _ , · , ¸ ‰ « - . œ , _ , · , ¸
) 9 Z
·

› .

¸
,
,
5 B 8 8 3 ( - , · · - ¬ « ‚ , ¸ ā ‰ « · - , ¸ · _ ‘ - † · ƒ · , .
Z 1 † Z v · 0 Z £ 0 · 0 Ñ y 0 » ï Z ‡ g ~ :

- .
.
.
.
g Æ q Ñ ] § Z ´ x Z
.

)

.
.
Y ) 7 1 B 4 0 3 ( z ) { ~ ÷ X
î 0 · Z

·
.
.
,
x J ® ì 6 ā Z Ì `/ g Z ì X
Z £ 0 · 0 Z ¯ Z
·
.

¸
.
.
Æ q Ñ ] Ì £ [ ÷ X
œ - , † · · œ - « ‚ , ¸ - ¬ « ‚ , ¸ - « “ : · 0 Z £ 0 Ñ y :

- .
.
.
.
g z Z à g z Z _$ Z â x Ñ : ð ä L L ™ Z â ] Z z 1 Y Z vó ó ~ : Ò
ù

- .
.
.
.
g Å  Ð Ò y ™ g ¿ ì ) m 0 9 2 b 9 2 2 ( p ¯ , · ~ ì i g ¸* * t Å t Å z z Ð  ~
û z ’ , z Z µ ƒ _ ì X

- .
.
.
.
g Z z g Ñ : ð z Z à g z Z _$ î 0 · Z

·
.
.
,
x Å z z Ð J ® ì X ³ :
·
< .

.
Z ¸ ‚ g Z r U* "$ 7 ì X
´ · ¸ œ , , · † , † · , ‚ ' ‹ Š g ` f _  1 V ~ – ƒ Z ì ā : Z â x % ´Û â D ¸ ā Î Z w :
ª Z 1 , ¸, { ) g è Z v Å ( D+ : ™ D ¸ X
§ P ´ x Z
.

)

.
.
Y ) 2 B 8 0 6 ] 6 2 1 ( Z _ Z ¸ z Z Œ ¸ Ñ 0 M ) 8 B 2 1 1 ‡ w : f ™ { Z 0 X ™ ( Š à q ù P ! , ¸, >
) m 5 2 1 " : † Z
·
.

¡
.
™ Ô Z
·

,
S Z + … ( Z
,
I â Z g Z :

. .
,
.
) 3 6 1 " : † Z .

.
¸

.
0

S
,
Z
·
.

,
+
¸ (
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 19 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
19
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
` 4 Ñ g { : 3 Ô g Z# 5 2 4 1 | ì . m 4 0 0 2 Y ~ m 8 1 6, % Ë . - , = œ · ¸ - ‚ , . ¸ ¸ w â − .
¸ ~ g Š Æ Ü ¸ ŠH ì X ¸ ¸ ¸ w Z â x % Ð !*  9 U* "$ ì ? ï ™ Æ Ž Z [ Š , Z z g  ± Z Ñ © x ~
Ì ÷á ù ™ Š , X ] ¸ ) ´ Z £ » – (
Z œ Z [ :
¸ ¸ w @* g õ Š w Ñ 0 X ™ ~ Š g ` f _  Ð ñ Ž Š ì X
œ - « ‚ œ - , † · · œ , , · ' · · ‰ , , ¸ · ' Š « † | · ‚ ¸ œ · · œ , , · ' · · ‰ , , ¸ - Š - ‚ · œ · · - « ˆ · , ¸ , , ‰ . œ · · œ , ,
' · Š · † ¸ · · ‰ · « - , ¸ - , , . | · ¸ ‰ « - . , ˆ , ‚ , ¸ · · … ¸ ¸ | · ¸ ‰ « - . = - , - , · , ¸ œ · · · ' ¬ Š ¸ , ¸ - · « · ¸ ·
) ` 1 7 m 6 6 2 ( œ , , · † , † · , ‚ ' ‹
Z k g z Z _$ ~ Z 1 Z £ Ð , Z Š Z â x † Z v 0 ° ~ Z › Y ã ì X Z z g ¸ g z Z _$ Q y Å Â [ Z : ï ° 7 Y Z . Y w
~ Š g ` f _  Ð ñ Ž Š ì X
œ - , † · · · ' ¬ Š ¸ , ¸ - · « · ¸ · ' · Š · † ; · · ‰ · « - , ¸ = , , . | · ¸ ‰ « - . = - , - , · , ¸ œ , , · † , † · ´ · ¸ , ‚ ' ‹
) ` 1 m 1 8 ( Z y Š z â V g z Z ì V Ã 5 ™ ¥ x ƒ Z ā :
) 1 ( @* g õ Š w ~L L

,
* .
,
0 Ôó ó » * x ß ¾ ŠH ì X
Z z g 9 L L

,
* .
,
0
.

.
,
.
,
.
ó ó „ ì 6 ā Z : ï Ñ 0 ° ~ ~ – ƒ Z ì X

£ .
,
.
¸$ Z B w

,
,
,
.
~ ~  0
.

.
,
.
,
.
Æ
Z * Š z V ~ ¸, _+ 0 . g z y Ô Z z g ¸, _+ 0 . g z y Æ ÷á / Š z V ~  0
.

.
,
.
,
.
„ è Ã g ì X
) 2 ( » ï Z 0 ° ~ ~ * t ¸* * Ñ Å t Ð  0
.

.
,
.
,
.
Z z g % Æ Š g x y ¸, _+ 0 . g z y » z Z ô / ŠH ì X
¸ Š z â V % Æ ÷á / Š z V ~  0
.

.
,
.
,
.
» * x z ¶K y 7 ì Z z g .  Å % Ð 5 ‡ ] » } o ] ì X
( ì X  , | ~ Z ¸- „  ì Z z g Z k » ãC Š ~ g Z z ~ Z d 0 ¢ y Z
.

,
,
,
~ (, Z Ñ N* ) ˜ Z [ ( Z z g ‚ g t ) a g
Z â x Z 0 ° ~ ä Z k Z
.

,
,
,
~ Æ !* g } ~ ´Û â ¸* :
´ · ¸ - · ‚ ¸ , – _ ¸ , Š † ¸ - ‚ , . · ' · · Œ ‰ | ' . - , ‚ · ¸ · v · , · ‡ ¸ - · - · · · ¸ · , ´ „ · =
z { ÷ } ·, Š ¸- u Å { @* å Z z g ß Í V Å Z q Š _$ a g ~ ™ @* å X ~ ä † Z y Z Ñ ð Z i ~ Ð Z k Æ !* g } ~
7 Y Â Z r V ä ´Û â ¸* : z { ˜ Z [ ) Ñ N* ( ì ) Z : ï ` 2 m 6 5 7 (
Z â x Z 1 ¸ Z
·
.
.
.
, 1 g ~ ä ´Û â ¸* :
` 2 m 1 1 4 ( z { Ñ N* ì Ô u h a g ~ ™ @* å ) — y Z
·
-
,,
.
Z y 2 B 0 2 2 z

œ .
.
]. _+ { · , ´ „ · = , Š † ¸ · ' ¬ ‚ , .
!* g } ¸ g z Z _$ ñ ç q Z z g ð { ] ì X Z â x % Z k Ð ', ~ ÷ X Z r V ä ¦ * Z 1 , ¸ , { g è Z v Å Æ ³ :
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 20 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
20
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
ñ ç q Ô ~ ¸ !* ë ¯ x L L » y _+ Ö ó ó ´Û â ¸* „ 7 X
·
< .

.
Z ”G + u _$ » ¦ * Z 1 , ¸, > g è Z v Å Æ Ü s Z k
!* ë Z z g ð { ] ¸ w Ð Z + Ñ w , Š z Š z !* ë ì X
q ƒ Z 0 M ä Z â x % Ð ™ [ Z k ñ ç q z !* ë ¸ w Æ ˆ – ì ā : Ò :
- Š · ´ † œ ¸ , † ¸ ¸ - · ‰ « - - - ¸ ´ - . ¸ - · ‰ « - - - ¸ … ‰ , ¸ · ' · - ·¯ ¸ Ÿ , « , ˆ · „ · - ¸ · „ · . ƒ ´ † · , ¸
Z ¸- ª z { ª ) Z Ñ x g ( Ð
.
¸

.
ƒ ð g z Z t Ò y ™ D Z z g g Î w Z v ~V Ð
.
¸

.
ƒ ð g z Z t Ò y ™ D Z z g
g z Z _$ Å Š z u ~ g z Z _$ Ð × . ™ D X Z Ð Z 0 X ™ ä f ™ ¸ ì ) Z _ Z . .
,
,
z Z Π. .
,
,
8 B 2 1 1 (
Y ì ā : Z z g Z ¸- g z Z _$ Å Š z u ~ g z Z _$ Ð × . ƒ C X » Š g ` f _ F, À Ì ƒ ¸ Ÿ , « , ˆ · „ · - ¸ · „ ·
Ž Ì ƒ ¸ „ g ] @* g õ Š w ~ ñ Ž Š 7 ì X É Z k Æ ', ¸ @* g õ Š w ~ – ƒ Z ì ā ¬ 0 G ä F, À :
¹ :
·¯ · · , · · ' · - ¸ · ¬ « = , · - ¸ · ' ¬ ‚ , . · , · ' · - ' · ‚ … œ , · · · · ¬ · ' ‹ œ , · · † , † · · , · ¬ ‚ = - ¸ … ‰ , ¸ · ' · - ·
¸ , ¬ ‚ · · · - ¸ ´ - . · , , · , ; · | ‰ « _ , - ˜ - ¸ ´ · ¸ - - · · , ¬ - ¸ - ‚ , . … ‰ , ¸ · ' · - ·¯ - ¸ ´ - .
¸ - ‚ , . ´ - . - ¸ … ‰ , ¸ · ' · - ‘ · _ · ' · - - · , - ¸ ‰ · ,
~V Z v Ð e g z Z z g u h p [ ¸* Š ™ z Ô Z v Å n ë ) ¦ * ( Z 1 , ¸ , { ) g è Z v Å ( Æ 0* k äˆ Â z { … g Î w Z v
Å u h ‹ D ¸ Z z g ) ‰ Z z ‡ ] ( ª ) Z Ñ x g ( Æ Z ¸ Z w ) Ì (
.
.

.
D ¸ X
Å u _$ Ã ª ) Z Ñ x g ( Q z { Q J Y D Â ~ Z L ‰ ) ® z ! w ( ‚ ¹ V Ð ù7 ā z { g Î w Z v ~V
» ¸ w Z z g ª Æ ¸ w à g Î w Z v ~V Å u _$ ¯ Š ï ¸ ) ` 1 7 m 6 6 2 (
¸ X ¥ x ƒ Z ā ¸ ¦ * Z 1 , ¸ , { g è Z v Å Å t 7 ì É Z y ® z ! w g Z z - V Å t ì Ž ¸ w • ™ D
Ð , Z Š z { ® ¸ Ÿ , « , ˆ · „ · - ¸ · „ · Z k Ð ¦ * Z 1 , ¸ , { g è Z v Å ', ~ ÷ X
·
< .

.
Z Z 0 M Æ ¸ w :
z ! w g Z z ~ ÷ Ž u _$ Z z g ¸ w ~ × 7 ™ Mh ¸ X
ö $ ™ Z x ¦ * Z 1 , ¸, { g è Z v Å Æ ® z ! w ÷á / Š z V Å g z Z ì V Ð u 7 ñ D É r z œ z t
¸ - · - · , · · · Ÿ · ' , > g ÷á / Š z V Å g z Z ì V Ð „ Z + Ñ w ™ D ÷ X
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 21 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
21
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
q ƒ i Û ¸ i ð ·, z wè [
W \ ô b 3 Æ g Z z ~ Z z g r œ ¸ X ) ½ ¸$ : 1 4 8 1 ( ) 3 1 ( Z 1 ™ Ô f à Z y :
Z â x d ~ ä ¹ :
- ‚ · · · œ - « ‚ : · , · , ¸ - ¬ « ‚ , ¸ ‘ ‚ | - | · ¸ - ‚ · · · · ' , , · , , ¸ - † ¸ · ¸ · ' ‚ - = · _ | · ¸
- , Š _ , ¸ ‰ « , _ | · ¸ - ‚ · · _ … ¸ _ , ¸ · ' · · ‰ , - ¸ - · ‘ , , ¸ , , ‚ ' - - ¸ - ‚ · · · - ¬ « ‚ , ¸
œ , _ ‘ · ' _ - ¸ œ , _ · † , † · - ¸ … ‰ , ¸ · ' · - ·¯ œ · - | · ¸ Ÿ · · , ; · ' Š · - - - · _ , · ˆ ¸ - , Š _
¸ | · • , ·

- · Š = ·

· , ´ Š † · ' ’ · , . ¸ , · · ¸ · ' ¬ · ˆ , † ¸ · ' · † . , ¸ - † , , · _ · v … š - ´ « ·

- ‚ Ÿ

' · - … = · ' - · ' « , ¸ ¸ · , • _ · ' ¬ ˆ , - ¸ · ´ , ¸ · ' Š ¬ ‚ · ´ · , · ¸ · - ‚ ·
g Î w Z v ~V ä ´Û â ¸* : Z k z ‰Ü J- ª ·Ö ) » Š y ( 7 W ñ Ç Ô Z# J-
‘ . .
¸
,
0 , * ) @ Z ? x ( i }
~ q Á ¬ Š w Z z g ‡ è ë 0 ™ * i w . ƒ Y N Ô : W \ Ç Â h Š , Ð Z z g ò ¸, Z z g È g à O ™ Š ,
Ð Z z g Ó x > } ) „ Š ' ( Ü s Z ¸- Z v g [ Z ° = Æ n ƒ V Ð X
) Z
·
. ™

¡
.
Z Ñ z ‰ : 2 B 3 0 2 Ô 4 0 2 b 4 6 3 1 (
Z k Å  Œ ì Ô Z k » Z ¸- ¸ ~ ÷á ¸ 9 › ) 7 9 8 2 ( ~ ¢ ù Z ! ™ Ô ù Z ! ¸Ù ¸, { Å  Ð ì Ô Z k »
Q Z Œ ™ 6, W g , ì X
W \ 9 › z ) { Æ g Z z ~ Z z g r ÷ X ) ½ ¸$ : 6 8 6 7 ( W \ Z 1 ¸Ù ¸, { 4 1 ( ¸, _+ 0 Z Ñ Þ : )
g è Z v Å Ð Í ™ Ò y ™ D ¸ ā : Z 1 ¸Ù ¸, { g è Z v Å ä ´Û â ¸* :
· † ¸ · _ = , ¬ ·

´ , , † ·

| ‚ ´ · . = · † | , · · ; · · · · _ - ¸ · ' ´ , † ¸ · ' · - ā · _ v … - , œ ¸ œ . … =
¸ œ - ‚ · - - ¸ … ‰ , ¸ · ' · - ·¯ · , ’ ‚ | · _ - , Š _
W \ = Z ( / g ¦ { B ÷ Ô T Å Ù Å ¸ ¸ * V (, . 9 Å z z Ð ï g „ ƒ V ? Z v Å n ÷ ~ ¸ Õ ì Ô ā
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 22 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
22
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
~
‘ . .
¸
,
) @ Z ? x ( » i â . 0* î V Z z g Z 7 g Î w Z v ~V Å Z q Š _$ ‹ î V Â z { ÷ ~ ¤ & ™ , X
) ' † Z . i Z t : 6 4 8 0 2 z Å Z 0 q { ° Â [ Z Ñ Z y ) 7 1 4 (
Z k Å  Œ ì X
9 › ~ ¢ 0 Z ! ™ Ô ù Z Ô ù Z ! ¸Ù ¸, { Å  Ð g z Z _$ ì ā g Î w Z v ~V ä ´Û â ¸* : Z k z ‰Ü J-
ª ·Ö . ƒ Ï Œ V J- ā Z ¸ g z x Z . t 6, Z F, W N Ô : Z# z { ÷á x W N Ð Â Š Y w † Ç ' Q z {
) › y ( kB Å ~ $ V Ã ', Z ', ™ g ì ƒ V Ð X
ā ƒ · œ | , « . · ' ’ · , · · , · ˆ ¸ - , Š _ , ¸ - † , , ·¯ · | - , , · , ƒ · œ … ¹ · - ‚ ¸ · ' · - ƒ · = ´ « · , „ ¸ =
· ' « · _ · _ · ' « · · · · , · † ´ - Ÿ · „ · = - · _ , , · c ¸ ' ´ ¸ , · · · - · ' · - , , ‚ · · , † , , , . - - · _ - † , · -
Z# ú i Æ n r Z ‡ ·Ö ½ Y _ ƒ Ï Ô Â
‘ . .
¸
,
0 , * ~V * i w ƒ Y N Ð Z z g › â V Å Z â ·Ö ) Z k
ú i Æ ˆ Š z u } ñ Z µ 6, ( ™ , Ð Ô Z z g Z v » Š Ô Z 7 Š Ù „ Z k § b Z Ñ Ç Ô T § b # 0* ã
~ ˜ ì Ô Z / z { Z Ð Z k Æ q w 6, g h Š , Ô Â z { W \ „ ã ™ h u ƒ Y ñ Ç Ô 1 Z Ð Z v Z y Æ , ð V
Ð O ™ Z ñ Ç Z z g z { Z L 2 } ~ Z k » p y › â V Ã Š . N Ð X
) 9 › : b 7 9 8 2 Ô z Z ” . Ô 9 Z 0 x y : 4 7 7 6 Ô Z
·
. .
.
,
g u : 4 B 2 8 4 z
,

. . Z Ò Á z z Z } Z ¯ I (
† Z .

.
¸

.
0 , × Z Ñ ² ` ô b 3 Æ g Z z ~ Z z g L L r œ ¬ Ý ó ó ÷ ) ½ ¸$ : 3 3 0 4 ( ) 5 1 ( Z Ñ ² ` :
q ƒ Z 0 ° ~ ä Œ  Æ ‚ B ù Z ! Z . * Š ù Z Ñ ² ` ù Z ! ¸Ù ¸, { Ü ¸ ā :
œ ¸ … ‰ , ¸ · ' · - ·¯ | · ¸ , · ˆ ¸ - , Š _ , ¸ - † , , · , « ´ . · _ · ' · · Œ œ … , - , ¸ ‰ · - | , ¸ , ·
) Z : ï : 7 B 4 3 6 2 ( œ , · · † , † · ‰ · - ´ Š · - · · · ¸ · ´ „ · | , ¸
" — g Î w Z v ~V ä ´Û â ¸* :
‘ . .
¸
,
0 , * * i w ƒ V Ð Ô : ß Í V ~ e : ‚ w g ÷ Ð Ô ¹ ŠH Z } Z 1
¸Ù ¸, { ) ¸ z { ( ‚ w ) ñ Ž Š { ( ‚ w Å § b ) ƒ Ç ? ( : ´Û â ¸* : Z Ï § b ¹ ŠH ì X
J- Z K Â [ Z Ñ z ‰ ~ Ò y Å ì ( · … , - , ¸ ‰ · - ) ¸ u _$ Z â x d Z ã ä L L
q ƒ
3 .
+
¸

,
,
ä ¹
ª Z k Æ g Z z ~ r ÷ X ) … Z . z Z ´+ : 8 B 5 0 2 ( … ¸ · · · ' = , † · · _ · _ · v ¸ ‰ = ¸ … - · ' - · · · =
Z ¸- Z z g g z Z _$ ~ ì :
Ÿ , · ˆ ¸ · ' ‚ - · ¸ · ' « ‚ , · - ¸ ' ´ · - , , ¸ · ' ¬ · ‚ ¸ ¸ - · _ ´ ¸ · · . - · , · - > · ´ - , ¬ † ‰ , · , ·
· | ¸ ¸ - ¸ , · , - - · ' · Š · · ¸ · , - · · · , , ƒ ¸ · - · , † - _ - – , · ¸ - · _ , · ˆ ¸ · ' ¬ · ‚ ¸ · , · ˆ ¸ - · ‚
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 23 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
23
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
ƒ ' c - , Š _ , ¸ - † , ,
Š Y w æ Ü ~ 7 Z F, } Ç Ô p ç t J- W ñ Ç Ô æ Ü Æ g Z 2 V 6, ´Û º æ Ü Å ™ « ™ , Ð Ô ƒ
Ð ¬ Z k » ù ú g ' ™ , Ï Ô : z { Z Ð 1 Š , Ð Â z { õ u ƒ Y ñ Ç Ô ‚ ā z { ç t ~ Z F,
Y ñ Ç Ô : Z k z ‰Ü
‘ . .
¸
,
0 , * * i w ƒ V Ð X ) Z Ñ z ‰
.
-
,. Z ã : 6 B 9 1 2 b 1 6 4 5 (
q ƒ
3 .
+
¸

,
,
ä ¹ :
… ¸ · · · ' = , † · · _ · _ · v ¸ ‰ = ¸ … - · ' - … - · ¸ · ' ’ ¬ , _ - , † - · , - , ¸ - ´ † ; , ¸ - · , - · ' – , _ ¸ · , · · -
J- Z : ï Ñ 0 ° ~ : 7 B 4 3 6 2 6, Ì ñ Ž Š ì Ÿ , · ˆ ¸ · ' ‚ - · ¸ · ' « ‚ , · - ¸ g z Z _$ Œ  Æ ‚ B ¿ U
¦ * Z 1 ¸Ù ¸, { g è Z v Å Ð ·, z w [ Å Z q Š _$ Æ Z z g § t Ì ÷ } Š ¶ Z ¶ g Z
.
£ .
.
y Ñ ! h Z Ñ
.
£ .
.
ã :
2 B 1 2 1 Ô 2 2 1 z ) { Ô
·
< .

.
Z ¸ u _$ Z 1 ¸Ù ¸, { g è Z v Å Ð G á Z F, ì X
 g Y Z ; g ô ! ÷ Ô q ƒ f I ä ´Û â ¸* : ) 2 ( Y ', 0 † Z v Z Ñ » g ~ :
· , - · ; œ , , - , ‚ · ' · - · v · ’ · … ¸ · ' « · , - - « · _ · ' « ‚ , · - · _ ‡ - · · -
) E+ ™ > Z

·
. .
.
p : 1 B 3 4 ( ’ ’’ ’ - -- - , ,, , · ·· · ¯ ¯¯ ¯ , ,, , , ,, , · ·· · ‚ ‚‚ ‚ , ,, , ¸ ¸¸ ¸ Z z g W \ Å ° Z · 6, 7 g ~ Z ·Ö » Z ) q ì Ô
Y ', g è Z v Å Ò y ™ D ÷ ā g Î w Z v ~V ä ´Û â ¸* :
Ÿ · ˆ · ¸ › · · « - - ¸ œ - · _ · · · · · , ¸ - · _ · ' ¬ ¿ » · · † , ¸ ā ' _ , , ; · ' · , · - - | · ¸ · , · ˆ ¸
- , Š _ , ¸ - † , , ·¯ · , · , ¸ œ - , † · , · - · ¸ ‘ ¸ ' · · · , · , ¸ Ÿ ā ¸ , - – ´ , - · _ , - ˜
· - † · · · ´ † - - · ' · - · „ · · v - -
÷ ~ Z ·Ö » Z ¸- / z { å ª ·Ö J- h 6, y w ™ } Ç Ô :
‘ . .
¸
,
0 , * ~V * i w ƒ Y N Ð Ô Â › â V
» Z ÷ Z y Ð ¾ Ç : W  … ú i 7, . N Ô z { } Ð : 7 Ô ? Z ¸- Š z u } Æ Z ÷ ƒ Ô Z v ä Z k Z ·Ö Ã
¸ ), g Ï Œ ì X ) 9 › : b 7 4 2 B 6 5 1 Ô z Z ” . Ô 9 Z ! ú Z . : 2 B 6 0 1 Ô 7 0 1 Ô 9 Z 0 x y : 0 8 7 6 Ô µ
Z £ : 3 B 5 4 3 Ô 4 8 3 b 4 9 1 5 1 Ô 7 7 7 4 1 Ô Z . g õ Z .
.
- . .
.
g ~ : 5 B 1 5 4 Ô Z ‹ Z « ~
. .
A .
¸
.
,

,
: 9 B 0 8 1 (
Z 1 Z . Û · 0 › 0 D+ g k œ z t ¸ Ô 1 D+ : ™ D ¸ ) ½ ¸$ : 1 9 2 6 ( 9 › z ) { ~ Z r V ä  q
Å ¥ ô ™ g ¿ ì Ô
·
< .

.
Z D+ : » Z ‹ Z n , Š z Š ì Ô n Å  ® Å Ñ o 6, 9 ì X
Z ¸- Š z u ~ g z Z _$ ~ ì ā : L L ß v ) o ( ÷á x ~ Š ð , Æ N h Å § s ¸ • Ð Ô : z { ) Š Y w (
Z y ) › â V ( » J õ Ü { ™ } Ç Z z g Z y 6, J Ã Ò ™ } Ç ó ó
· , , · ˆ ¸ - , Š _ , ¸ - † , , - · , - · ' Š > ; · , · · . ; - ¸ · ' Š ¬ † · , · , ¸ , · œ , , · · ' · · Œ
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 24 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
24
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
· , ƒ · ‘ · _ ‘ > · · ' ’ , _ - † - , · ā ' , -
Q
‘ . .
¸
,
m Z ? x * i w ƒ V Ð Ô : H ~ Æ z ‰Ü Ð W z Z i Š , Ð : Z } ß Í ! ' Z# ð Å ú i 7, | B
Ð Â Z k ) Š Y w ( Å § s ì Ð X ) µ Z £ : 3 B 8 6 3 b 7 1 0 5 1 (
) … Z . z Z ´+ : 7 B 4 4 3 ( … ¸ · · œ - « ‚ , , ‰ · · . , ¸ … - · ¸ œ - ‚ · « · … - · ¸ · ' ’ ¬ , _ q ƒ
3 .
+
¸

,
,
ä ¹ :
q ƒ Z 0 v Z
·
š

.
)

,
ã ´Û â D ÷ : L L ô !  g
.
¸
.
Z : xó ó ) 3 ( Z ‡ Z k 0
.
.
› . y g è Z v Å :
) ½ ¸$ : 1 0 2 7 ( ¦ * â Z k g è Z v Å Š Y w Æ !* g } ~ î _ u _$ ~ Ñ ~V Ð Ò y ™ D ÷ ā :
ā ƒ , - . · ' · - · ' « Š , _ , ¸ - † , , · , · ˆ ¸ - · ‚ · ' « · · … · · ' , , – · · = † | _ . - = ¿ , , ¸ - , † ¸
ƒ · , ¸ ¸ · • - ·

´ « , - - · _ œ - · ¬ - - · ´ , ¸ ā ƒ · › | › | … œ ‰ - | = † ¸ ā ƒ · … · - - · ¬ ‚ … - · - - « · ¸
´ · ' · , ' , · > , ¬ ¸ ' ´ · · † , ¬ ‚ … , _ · « Š - ā Ÿ - · = ¸ · « Š - , · · , _ - , . , · · , _ › † · - · , = · , -
- · _ , ‚ … ´ - , , · = ' ‚ · , · · · - · , , | · _ - , Š _ , ¸ - † , , ¸ , ¬ ’ † · , _ · ' · - - , Š _ ¸
œ ‘ ¬ · , -
) Š Y w Z Ï q · ~ ƒ Ç ( Z e - Z v ¬ ¸
‘ . .
¸
,
0 , * Ã Ç Ç Ô z { à Š w Å § s i g Š g - Å Š z e Š g , f¦
Z L Š z â V , B Š z ´Û ¤ V Æ 6, z V 6, g Ç ƒ ñ C o g { Æ 0* k Z F, , Ð Ô Z#
‘ . .
¸
,
u q N Ð Â
Ä  Ç Z z g Z# u Z V N Ð Â ñ Z V Å § b ¢ }  Ð Ô T » ´Û à Z y Æ ‚ ÷ Å p Ò ã Ï Z k
» i + { g x ' w . ƒ Ç Ô ¯ g U , Y ñ Ç Z z g Z y Å p Ò z , V J- ã Ï ˜ V J- Z y Å Ã Y ñ Ï Ô Q z { Š Y w Ã
ˆ l ™ , Ð Z z g !* [ . Ô 6, Z Ð O ™ Š , Ð Ô Q z { Z y ß Í V Æ 0* k W N Ð '
‘ . .
¸
,
Z z g Z y Æ ‚ ¶ X
, ,, , ‘ ‘‘ ‘ - -- - , ,, , _ __ _ · ·· · Š ŠŠ Š , ,, , . .. . . .. . ~ ~~ ~ · ·· · · ·· · ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ · ·· · _ __ _ · ·· · · ·· · - -- - · ·· · , ,, , , ,, , · ·· · · ·· · · ·· · , ,, , , ,, , · ·· · ¸ ¸¸ ¸ † †† † _ __ _ Š ŠŠ Š · ·· · . .. . ~ ~~ ~ · ·· · . .. . ~ ~~ ~ · ·· · Š ŠŠ Š ‚ ‚‚ ‚ - -- - ‚ ‚‚ ‚ . .. .
. .. . · ·· · · ·· · · ·· · _ __ _ - -- - · ·· · · ·· · · ·· · · ·· · ‰ ‰‰ ‰ . .. . ¸ ¸¸ ¸ , ,, , _ __ _ · ·· · , ,, , · ·· · . .. . · ·· · · ·· · · ·· · . .. . ‰ ‰‰ ‰ ¸ ¸¸ ¸ , ,, , ¸ ¸¸ ¸ · ·· · - -- - · ·· · . .. . ~ ~~ ~ · ·· · . .. . · ·· · ¸ ¸¸ ¸ , ,, , , ,, , · ·· · , ,, , , ,, , · ·· · Š ŠŠ Š ¸ ¸¸ ¸ . .. .
· ·· · . .. . - -- - ‘ ‘‘ ‘ . .. . - -- - , ,, , _ __ _ , ,, , ¸ ¸¸ ¸ - -- - . .. . . .. . · ·· · · ·· · · ·· · · ·· · - -- - · ·· · _ __ _ † †† † · ·· · „ „„ „ , ,, , . .. . . .. . · ·· · · ·· · , ,, , = == = · ·· · . .. . · ·· · , ,, , · ·· · , ,, , ¯ ¯¯ ¯ „ „„ „ : :: : ā āā ā ƒ ƒƒ ƒ · ·· · = == = · ·· · , ,, , Š ŠŠ Š _ __ _
, ,, , . .. . ¸ ¸¸ ¸ · ·· · . .. . † †† † , ,, , . .. . , ,, , · ·· · , ,, , , ,, , Š ŠŠ Š · ·· · · ·· · , ,, , † †† † · ·· · _ __ _ · ·· · · ·· · ¸ ¸¸ ¸ · ·· · ‚ ‚‚ ‚ … …… … · ·· · , ,, , – –– – . .. . , ,, , · ·· · ¸ ¸¸ ¸ . .. . · ·· · „ „„ „ - -- - ‚ ‚‚ ‚ , ,, , . .. . - -- - Š ŠŠ Š ¸ ¸¸ ¸ ‘ ‘‘ ‘ - -- - , ,, , _ __ _
· ·· · † †† † , ,, , . .. . Š ŠŠ Š ‚ ‚‚ ‚ … …… … · ·· · . .. . . .. . · ·· · - -- - . .. . , ,, , ‘ ‘‘ ‘ - -- - - -- - · ·· · - -- - ¯ ¯¯ ¯ , ,, , , ,, , , ,, , · ·· · · ·· · „ „„ „ · ·· · _ __ _ , ,, , · ·· · ¸ ¸¸ ¸ · ·· · , ,, , ¸ ¸¸ ¸ · ·· · ¸ ¸¸ ¸ † †† † _ __ _ Š ŠŠ Š · ·· · . .. . · ·· · „ „„ „
- -- - ‚ ‚‚ ‚ , ,, , . .. . ‘ ‘‘ ‘ - -- - , ,, , _ __ _ · ·· · – –– – ¸ ¸¸ ¸ † †† † ¯ ¯¯ ¯ . .. . Š ŠŠ Š ¸ ¸¸ ¸ . .. . - -- - . .. . ¯ ¯¯ ¯ · ·· · ¸ ¸¸ ¸ - -- - · ·· · Ÿ ŸŸ Ÿ † †† † . .. . - -- - · ·· · , ,, ,
Z k Æ Ó x g Z z ~ r ÷ Z z g  !* ¸ 9 ì X
W \ ô ! ÷ Š ¶ Z ‡ Z ¸ . .
.
,
) 1 B 9 3 1 ( Z Ñ ™ . .
.
,
) 1 B 9 7 ( z ) ø X ) 4 ( Z z k 0 Z z k g è Z v Å :
Z â x d Z ã ä Z z k 0 Z z k g è Z v Å Ð Ü ¸ ì ā Ñ ~V ä ´Û â ¸* :
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 25 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
25
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
, · ˆ ¸ - , Š _ , ¸ - † , , - · , - · ' Š > ; - · ‚ · ' « · · … · · , , – · · = † | _ . - = ¿
‘ . .
¸
,
0 , * m Z ? x Š w Æ æ t ~ C o g { Æ 0* k * i w ƒ V Ð X
) Z
·
. ™

¡
.
Z .
.
-
,. Z ã : 1 B 7 1 2 b 0 9 5 (
) … Z . z Z ´+ : 8 B 5 0 2 ( … ¸ · · · ' = , † · · _ ¸ … - · ' - · · · = q ƒ â g Z − + Z
·
< .
+
¸

,
,
ä ¹ :
Z Ð d Z ã ä g z Z _$ ¸ Z z g Z k Æ g Z z ~ r ÷ X
W \ Z • ð Y Z ; g ô ! ÷ Ô q ƒ Z 0 v ä ¹ : ) 5 ( † Z v 0 / z 0 Z ° m g è Z v ¿ :
) ½ ¸$ : 9 9 4 3 ( q ƒ f I ä ¹ œ - ‚ · ' Š · , · , ¸ · ' « ´ · † , ¸ - ¸ · ' ’ ¬ · , - ¸ œ - ‚ · ' - , · . ' - · ' « · , · ·
· ' † , · · _ ¸ | ‚ ´ · ¸ - ¸ œ , · ; · ' · , _ ·¯ ‘ , · - ·

| , · - ·

· · ' , ·

' ´ · · = · ' · - › > , - ' · - · , · ' - · ' ,
) E+ ™ > Z

·
. .
.
p : 1 B 1 4 Ô 2 4 (
W \ ä Ñ ~V Ð Ž Z q Š _$ ” ‰ Ô Z y » Z ¸- ù · ) Z
· ,
·
. .
,
.
Z ¬ Š ‘ ( » g ¸ å X ¸ — Z y Ð Z y Æ
7 D - Z z g Z y Ð / z 0 - Ò y ™ D ÷ Ô W \ Ð ½ ã ‚ ] Î ) 0 0 7 ( Z q Š _$ , z ~ ÷ X W \
´Û â D ÷ ā g Î w Z v ~V ä ´Û â ¸* :
, ¬ † _ · ' ‚ - · ¸ · _ œ - · _ · , « ´ . œ … , - , ¸ Ÿ œ . … ; , , - ·

œ ¸ œ … , - , ¸ = , † ·

œ ¸ œ … , - , ¸ - · - ·

· , , - . · ' · - - , Š _ , ¸ - † , , ´ | · - - † ¸ · , ¸ - Š - , . · , = · , - · , , · ´ - · , , « ´ . · ' · · Œ ‰ , _
‰ · , ¸ ' , ‹ , , ¸ · · · , ¸ - ‚ · ¸ ·
ª : Š Y w ÷ ~ Z ·Ö ~ † Ç Ô Z z g e : ‚ w J- g ì Ç ) g Z z ~ ë ÷ ( ~ 7 Y } ā e : Š y ´Û â ¸*
¸* e : ¹ ¸* e : ‚ w Ô Q Z v
‘ . .
¸
,
0 , * Ã Ç Ç Ô Í ¸* z { ² z { 0 & Š ÷ Ô z { Š Y w à ˆ l ™ Æ Z Ð
h u ™ Š , Ð Ô Q ‚ ] ‚ w J- ß v Z k § b g ÷ Ð ā Š z ˜ V Æ Š g x y Ã ð Š # 7 ƒ Ï X
) 9 › : 4 B 8 5 2 2 Ô 9 5 2 2 b 0 4 9 2 Ô Z û ð ° Â [ Z ‘ ð Z ‹ Z « ~ ¾ ° ‡ Z Ñ Ñ Z s : 6 B 1 9 3 Ô µ
Z £ : 2 B 6 6 1 b 5 5 5 6 Ô 9 Z 0 x y : 9 0 3 7 Ô ´ g u : 4 B 3 4 5 Ô 4 4 5 Ô 0 5 5 Ô z
,

. . Z Ò Á z z Z } Z ¯ I (
Z k Å  !* ¸ 9 ì X
q ƒ Z 0 v ä ¹ : : g è Z v Å ( Z 1 u q v. f 0 Z ¦ Z B g ~ ) 6
ª W \ ô ! ÷ Z z g

š
.
.
,
,
g ç Z y ~ ÷á ï ¸ Ô ) ½ ¸$ : 4 5 1 1 ( ‘ ¬ · , _ - ¸ œ ‘ ¬ · = · ' = ¬ † ·
W \ Ò y ™ D ÷ ā Ñ ~V ä ´Û â ¸* :
ā · , · ' ¸ · · , ; - · _ · † ¸ ¸ | , · , · - = † ¹ , · = · „ ´ † · ' ‚ - · ¸ ¸ · ' ‚ - · ¸ ¸ · ' ‚ · , - ¸ › · , g
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 26 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
26
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
· ' = « ‹ - ¸ - - † , , · ¸ · ˆ ¸ - , Š _ , ¸ - † , , ·¯ ¸ , · - , _ ¸ - · - , _ ¸ · > · - - Š , =
- Š . , · ' « = † ¸ ¸ - Š . , · ' « - † = ¸ - Š . , ¬ ˆ , † · · ' - † = ¸ ¹ - † ƒ ' c · · … · ¬ † _
- ¸ · ' , « ¸ · = † . · ' · · Œ ā ' _ - ¬ = † · ,
Z# J- Š k ¶K * V ª ¸Ù . ƒ Y N ª ·Ö . ƒ Ï Ô Q W \ ä Z y » F KM f ™ ´Û â ¸* : ) 1 ( Š ð Z V ) 2 ( Š Y w
) 3 ( Š Z / ) 4 ( Î g ` » f [ Ð ƒ q ƒ * ) 5 (
‘ . .
¸
,
0 , * ~V » * i w ƒ * ) 6 ( ¸* Ž ` z ⠎ ` » Â_
) 7 ( & ( i } » Š 9 Y * Ô Z ¸- æ t ~ ) 8 ( Z ¸- f [ ~ ) 9 ( Z z g Z ¸- b ¸, { ² [ ~ ) 0 1 ( Z z g ƒ
Ð W y ~ Z k W v » f ™ ¸ Ž ^ Ð ', W æ ƒ Ï Z z g ß Í V à , - ™ Z y Æ S Å § s á Y ñ Ï X
) 9 › : 4 B 5 2 2 2 D 7 2 2 2 b 1 0 9 2 Ô z Z ” . Ô µ Z £ : 4 B 6 Ô 7 Ô ' Z 0 Z ! Ž : 5 1 B 0 3 1 Ô 3 6 1 z Å Z 0 â z
: 1 4 0 4 Ô z ˜ Z Z 1 Š Z z Š : 1 1 3 4 Ô ò F, è … : 3 8 1 2 Ô Z ‹ Z « ~
. .
.
.
ð ¾ ° ‡ Z Ñ Ñ Z s : 3 B 0 2 Ô µ Z ? … ¯
) Š - È ¸ : 7 2 8 ( µ Z ! Š Z z Š Z
·

.
,
© : 7 6 0 1 Ô 9 Z 0 x y : 4 0 8 6 Ô Â Z s U* g
. Š
- . z ~ : 1 B 8 1 4 z ) ë Z â x
¸ · „ · - ‚ , . - Š ¸ ‘ ¬ , _ F, è ~ ä ¹ :
W \ Š * z W y ] ~ Ñ ~V Å i z . .
.
0 § ] Ô Z ÷ Z
·
.
·0 Ý Z 1 – ) 7 ( Z x Z > Ý ¬ È g è Z v  :
g è Z v Å Å ™ ñ Z Š ~ Z z g Z • ð Y Z ; g ¸ ì ô Ô ā ‰ Ô W \ Å g z × § ] Z z g o ˆÜ 6, Z ¸- ?  [
Ì * » ° ì Ô W \ ~V Ð Ò y ™ C ÷ ā W \ ä ´Û â ¸* :
ā ¸ , ¬ † _ · ' ‚ - · ¸ ¸ œ · · - _ ´ « , · ´ « , · - · _ , | · _ · ' = · ; - ‚ , · - , « · Š = , ¸ , , · =
' ‚` · , · ˆ ¸ - , Š _ , ¸ - † , , · , · · · - · , , « ´ . - , Š _ · _ · v … š œ … , - , ¸ ‰ · - · - · - ·

- · . Ÿ

¸ - ´ « ·

- · Š = ·

Z / Š Y w † Z z g ~ i + { ƒ V  ~ v g } n » ° ƒ V ' ‚ ā z { ÷á x ¦ Æ Z ¸- à − Æ Š g z Z i }
Æ 0* k W ñ Ç Ô Q
‘ . .
¸
,
0 , * * i w ƒ V Ð Ô : z { Z Ð O ™ Š , Ð Ô Z k Æ ˆ z { i } ~ e : ‚ w
J- Z â x ¬ Š w Z z g q Á ë Å w Ð g ÷ Ð X
) µ Z £ : 6 B 5 7 b 1 7 9 4 2 Ô ' Z 0 Z ! Ž : 5 1 B 4 3 1 Ô 9 Z 0 x y : 3 8 7 6 Ô Z − g Z
·
) .

·
.
,
g : 2 B 2 4 2 z Z ” . (
) ¾

·
·
. .
,
,
,

S
.
C ó Z Œ . .
,
,

S
.
Z
·
. .
¸
.
,
.
z Z Ÿ 3 " © m 1 2 1 b 6 6 2 ^ Z v :

œ .
.
( Z k Å  Œ ì X
q ƒ
3 .
+
¸

,
,
ä ¹ :
) … Z . z Z ´+ : 7 B 8 3 3 ( … ¸ · · œ - « ‚ ¸ … - · ' - … - · ¸ · ' ’ ¬ , _ - , † · ' ¬ – † - _ , ¸ Ÿ - ¿ ¸ · , · · -
W \  g ā Z z g $+ g ~ ô ! ÷ Ô q ƒ f I ä ¹ : g è Z v Å : ) 8 ( † Z v 0 & Š
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 27 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
27
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
· , - · ; · ' † , · · _ ‘ · - . … ‰ , ¸ · ' · - ·¯ ¸ - · . - - ¸ œ - ‚ · ' Š · , · , ¸ · v ¸ ' , ¸ ¸ - ¸
´ , · … · ' , ‚ … , , ¸ ¸ - ¸ · , > · · ' « · , · · ¸ · ' « · † , ¸ ´ · ¸ - « ¸ , · ¬ † ; · _ · v . · · ¸ , = ‚` . · _
· ' † ¸ · , - ¸ , ˆ - ˆ · > - „ · - - ¸ · ' · , · ¸ ¸ · _ • , = · v ' « · =
W \ Z â x g !* ã Ô ô !! g Î w Z z g W \ ~V Æ { Š x ¸ Ô W \ ‚ j Ô Z z A Z z g (, } $+ g ~ ô / ~ Ð ¸ Ô W \
Ñ ,  Y Z z g ‡ g - V ~ Ð ¸ X Z z g g z Z

.
,
,
u _$ ~ ñ ', - ¸ Z z g Z L ÷á / Š z V à Z Ö p Æ ¸* Š ™ ä
~ Ñ 6, z Z „ 6, J Q È ¸ X ) E+ ™ > Z

·
. .
.
p : 1 B 3 1 Ô 4 1 (
W \ ´Û â D ÷ ā :
Ñ ~V à Z# c Z ` ƒ ð  W \ ä Z ', Z  Ô ñ Ï Z z g
‘ . .
¸
,
) : Z ? x ( Ð 5 ‡ ] Å Z z g !* ë ª ·Ö » E+ ™ { ƒ Z
ƒ ä Z ', Z  ) m Z ? x ( Ð ª ·Ö Æ !* g } ~ Î Z w ¸ Ô p Z 7 ¼ ¥ x . å Ô Q ñ Ï ) @ Z ? x (
Ð Î Z w ¸ Â Z 7 Ì Ã ð ç . å Ô Â Q
‘ . .
¸
,
) m Z ? x ( Ð Î Z w ¸ Â Z r V ä ´Û â ¸* :
| ‚ - , ‚ ā ' _ · , « · . ¸ ¸ ¸ - , , · , · · | - · ¸ - , , · , · · > , - · « , · ā Ÿ · ' · - · „ ´ † - † ¸ _ · ' ‚ - · ¸
| · ¸ · | · ˆ ¸ · | | · · - · , † - _ · ' · · Œ ā ' _ , > . · , · ' _
÷ } ‚ B ª ·Ö Ð I ) ·, z w » ( z ° { ¸ ŠH ì Ô p Z k » z ‰Ü Z v à „ ¥ x ì Ô
‘ . .
¸
,
m Z ? x ä
Š Y w Æ ¼ g » f ™ ¸ Z z g ´Û â ¸* : ~ * i w ƒ ™ Z Ð O ™ z V Ç Ô : ß v Z L Z L à z V Ã ß › Ð ' Z Õ ó ó
µ Z £ : 1 B 5 7 3 b 6 5 5 3 · „ · ā ‰ · · . ‘ ¬ , _ … - · ' - · · · = ) ò Z 0 â z : 1 8 0 4 z Z ” . Ô z ‡ w Z -
.
,, ~ :
Z z g q ƒ · „ · - ‚ , . ‘ ¬ , _ · , ‰ · · . ¸ ' , , ¬ † - · · ' Z 0 Z ! Ž : 5 1 B 8 5 1 ( Z z g Z â x q Á ä ¹ :
f I ä ¹ : L L 9 ó ó G 0 µ g z Z 0 Z
·
.
.
.
.
g z Z 0 , Š z ¸ z Z
.
A .
¸
.
,

,
° Z ! z Z
.

·
.
,
g ¾ ° Z − g Z
·
) .

·
.
,
g : 5 B 5 1 2 (
¸  Œ ì Ô Z k Æ g Z z ~ ¸ W, 0 F g { à Z 0 x y ä  [ Z
·

. .
,
,
] ~ f ™ ¸ ì ) 5 B 3 6 4 1 ( Z z g Z â x Z
· ™
-
,
¸
.
) @* g õ Z
·

. .
,
,
] : 9 4 6 1 ( q Á Ô f I Z z g 1
.
,, ~ ä o Æ ‚ B Z k Å - ¸ œ ‘ ¬ · = - , ‚ · ' · - · · - ä ¹ :
 } ŠX
W \ ô ! ÷ ) ½ ¸$ : 9 8 4 6 ( W \ ´Û â D ÷ ā g Î w Z v ~V ) 9 (
&

.
¸

.

0 Y g ¸ g è Z v Å :
ä ´Û â ¸* :
Z 0 , * ) @ Z ? x ( Š Y w à . Æ Š g z Z i } Æ 0* k O ™ , Ð , · · ¸ · , ¸ - † , , · ' ‚ - · ¸ , , · = ' ‚
) ò F, è ~ : 4 4 2 2 Ô z Å Z 0 Z Ñ |

S
.
Z ‡ Z ¸ . .
.
,
: 4 B 1 9 2 Ô z ˜ Z µ Z £ : 3 B 0 2 4 b 5 4 5 5 1 D 4 B 6 2 2 b 2 5 1 8 1
0 9 3 b 7 0 7 9 1 Ô ' † Z . i Z t : 5 3 8 0 2 Ô z Å Z £ z Z
·
-
,. Z ã ° Z . : 9 1 B 3 4 4 b 5 7 0 1 Ô z ˜ Z µ Z ? ~ ¯
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 28 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
28
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
Š - È ¸ : 8 2 8 z Å Z
·
-
,. Z ã : 9 1 B 4 4 4 8 7 0 1 Ô z ˜ Z ' Z 0 Z !
.
. .
,
,
.
,
¯ ]. _+ > : 7 B 0 0 5 b 4 3 5 7 3 Ô 9 Z 0
x y : 2 7 7 6 z Z ” . Z
·
. ™

¡
.
Z .
.
-
,. Z ã : 9 1 B 3 4 4 b 5 7 0 1 D 5 4 4 b 1 8 0 1 Ô Z
·
.
·0 ‹ z Z
·
+
·
.
.
.
,
. . Z g
·
Œ
S
,
.
: 1 B 8 3 4
9 3 4 Ô Ñ b Z w
.

š
·
.
.
… : 5 1 B 4 6 ( ð § t ù Z . ¸ Ù … ù Z 0

› .
. .
,
.
,
ù Z 0 Y g ¸ ù … / Ô Z â x F, è … ä ¹ :
Z z g N ~ ä Z k Å ñ Z k Å ( · „ · - ‚ , . ‘ ¬ , _
¸  Œ ì Z â x q Á ä Z k  Æ ‚ B Z ¸- u _$ g z Z _$ Å ) Z
·
. .
.
,
g u : 1 B 3 9 1 ( Z z g Z Ð ® Å Ñ o 6,
9 ¹ Ô q ƒ f I ä Z y Å ñ Z k Å X i ¸Ù ~ ä  q Å ¥ ô ™ g ¿ ì Z z g Z k Æ Ó x g Z z ~ / g Æ
·, Š ¸- r z œ z t ÷ X
‘ ¬ · , _ , · , _ · ¬ . W \ ô ! ÷ Ô q ƒ Z 0 v ä ¹ : ) 0 1 ( † Z v 0
!
š
.
¸
.
.
g è Z v Å :
) ½ ¸$ : 8 3 6 3 ( W \

š
.
.
,
,
g ç Z y ~ ÷á ï ¸ X W \ Ò y ™ D ÷ ā g Î w Z v ~V ä ´Û â ¸* : · ' = ¬ † ·
· , , · ˆ ¸ - , Š _ , ¸ - † , , - ’ ‚ | ·

, « ¬ « ‚ ·¯ - · - - · · - ā - · - ·

- , ‚ , ·

¸ - ´ « ·

- ‚ Ÿ

· , · · ¸ · ' ‚ - · ¸
Q
‘ . .
¸
,
0 , * ) @ Z ? x ( · ~V Å ¤ & ™ D ƒ ñ W \ Å I 6, Z â x u ~ Z z g q Á ¬ Š w Å w
Ð * i w ƒ V Ð Ô : z { Š Y w à O ™ Š , Ð X ) Z
·
. ™

¡
.
Z
,
I z ‰ : 5 B 3 9 2 b 7 7 5 4 (
q ƒ
3 .
+
¸

,
,
ä ¹ :
… ¸ · · · ' = , † · · _ · _ · ' ´ , , † ¸ · v ¸ ‰ = ¸ … - · ' - · · · = ¸ · _ , - – , , • - . Ÿ , – †
Z z g Z k Æ g Z z ~ r ÷ Z z g ‰ ~ ü ì Ž ª Z Ð d Z ã ä Z
·
. ™

¡
.
Z . Z z g Z
·
. ™

¡
.
Z Ñ z ‰ ~ g z Z _$ ¸ ì
) … Z . z Z ´+ : 7 B 6 3 3 ( . µ 7 ì Ô Z

:
¸
.
,

¸* Š g ì ā
‘ . .
¸
,
0 , * @ Z ? x Z â x u ~ ÷ Ô 1 Z
!
.
,
0 » Z â x u ~ Š z u Z ¿ ì Ô 6 ā á Z F, Z q Š _$
Ð U* "$ ì } Š ¶ ¸ * y m / / /
¸  ‰ P 9 ¸* Œ g z Z ¸* ] Ô Z y Æ ´ z { ¼ Š ô / Ð ·, z Á [ Å g z Z ¸* ] W ð ÷ X }
Z . : z Z

x .
,
0 Z Ñ

·
¸
,
g è Z v Å
) Z y z Z Ò Á

S
.
Z
·
. .
.
,
g u : 4 B 8 2 4 z
,

. . z z Z } Z ¯
3
S

.
z
.
š
. .
.
.
Z
·
< .
+
S

,
,

S
.
Z
·
+

.
¸
.
: 7 B 8 2 3 (
[ : Z 1 Z â . g è Z v Å
)
. .
. .
,
,
Z Ñ z 1 Y : 6 B 8 0 1 Ô ò Z 0 â z : 7 7 0 4 Ô ò Z ! Š Z z Š : 2 2 3 4 ¿ U ]. U (
` : ¢ y 0 Z ! Z ° m
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 29 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
29
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
) µ Z £ : 4 B 7 1 2 b 0 6 0 8 1 Ô ' Z 0 Z !
.
. .
,
,
.
,
: 5 1 B 6 3 1 Ô 7 3 1 Ô ´ g u : 4 B 8 7 4 (
Š : N !* y g è Z v Å
) ò Z û ð : 6 B 2 4 Ô µ Z £ : 5 B 8 7 2 b 9 5 7 2 2 Ô Z . g õ Z . : 6 B 3 7 Ô Z ‹ Z « ~
. .
A .
S
.
,

,
:
9 B 7 7 1 Ô Z : ï Ñ 0 ° … : 2 B 3 8 5 (
¿ ¸ ā · , z w [ Å Z q Š _$ á Z F, ÷ Ô
·
< .

.
Z Z y Ð ¬ Ô î D ç q Ý ƒ @* ì X
™  $ ^ … ‘ v ^ e ä æ Ú à e à ‚ â Ü —
" Ñ g ô / Ð g « Z z g ·, z Á [ » o { U* "$ ì Ô }
) ' † Z . i Z t : 6 4 8 0 2 Ô ' Z 0 Z ! Ž : 5 1 B 5 4 1 Ô 7 5 1 ( Z . : Z 1 ¸Ù ¸, {
) ' Z 0 Z ! Ž : 5 1 B 3 4 1 Ô 4 4 1 Ô Z
·
. .
¸
.
,
.
j 0 × Š : 7 9 4 1 ( [ : /
) ' Z 0 Z ! Ž : 5 1 B 4 4 1 Ô Z
·
. .
¸
.
,
.
j : 8 3 5 1 ( z ) ë g è Z v e Z Ž ` : † Z v 0 / z
Z z g ¸ o { @* É z ð ˆ î Ð U* "$ ì Ô }
) ' † Z . i Z t : 3 4 8 0 2 ( Z . : ¤ z z k
) ' Z 0 Z ! Ž : 5 1 B 8 9 1 ( [ : · 0 § +
) ' Z 0 Z ! Ž : 5 1 B 5 4 1 ( z ) ë Ô g  Z v ` : Z ', Z  ÿ Z

· ™
¸
.
.
þ
Z k * y ~ Ž W ¸* ] Ô Z q Š _$ Z z g W U* g f ™ a ‰ ÷ Z y » Ü ā ¸ ì ā : Ü ā :
1 :
‘ . .
¸
,
m Z ? x O 7 a ‰ É Z 7 Z v ¬ ¸ ä W  y 6, Z V 1 ) m (
2 :
‘ . .
¸
,
m Z ? x Å ñ ] Ð ¬ Ó x Z
3
¸

 [ Z y 6, Z Z y á W N Ð X ) m ( ª Z Ì J- Z y 6,
ñ ] 7 W ð ì X
3 :
‘ . .
¸
,
m Z ? x » L L ·, z w ó ó ª ·Ö Å ¶K ã ì X ) m (
4 :
‘ . .
¸
,
m Z ? x * i w ƒ V Ð X
5 : W \ » ·, z w W  y Ð ƒ Ç X ) m (
6 : W \ q Á ¬ Š w ƒ V Ð X
7 : W \ Ç Ã Â h Š , Ð X
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 30 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
30
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
8 : ò ¸, Ã h u ™ Š , Ð X
9 : â w à · Š , Ð ‚ ā à ð Ì Z Ð J w 7 ™ } Ç X
0 1 : kB Ô y Z ` Z z g b ¸ Ã » ™ Š , Ð X
1 1 : W \ Æ Š z g ~ ° Z z ] Ô  Z z g Š » ƒ Y N Ð X
2 1 : Ž Z y Z z Š V Å 6, z Z { 7 Å Y ñ Ï X
3 1 : W \ e ¸* / { ¸* Š z â V ™ , Ð Ô Z z g g z q Y Å v K Ð `/ g , Ð X
4 1 : W \ » Š Š g x . Z z g g - u c z C ì Z z g !* w ¦ ñ ÷ X
5 1 : W \ Š w Æ æ t Å § s C o g { 6, Š z ´Û ¤ V Æ 6, z V 6, Š z i g Š À } ê ƒ ñ Z F, , Ð X
6 1 : W \ Æ ‚ ÷ Å p Ò T » ´Û J- ã Ï Ô z { , Y ñ Ç Ô W \ Æ ‚ ÷ Å p Ò @* . . Ã Y ñ Ï X
7 1 : Z# W \ * i w ƒ V Ð Â › â V » Z â x ) u ~ ( Z y Æ Z + g ñ Ž Š ƒ Ç X
8 1 : W \ Š Y w ÃL L . ó ó Æ £ x 6, O ™ Š , Ð X
9 1 : W \ Æ Š z g ~ Z s x Æ ´ z { ‚ g } è Z _Ø ) } · Š _$ Ô | á Ô y z Z i x z ) { ( » ƒ Y N Ð X
0 2 : i } ~ Z ð z Z µ ƒ Ç Ô Z z $ è Æ ‚ B Ô é Z z g Ç N Ô ƒ b Z z g – ¸* V Z ‰ l , Ï Ô a ‚ z V
Æ ‚ B £ Ð Ô z { Z 7 v y Ì v y 7 à N Ð X
1 2 : W \ i } ~ e : ', k g ÷ Ð X
2 2 : Q W \ ¯ ] ƒ Y N Ð Ô › y W \ » » i { 7, ³ Ð Z z g W \ Ã Š ® ™ Š , Ð X
3 2 : W \ Å ß g ] I g ā ¦ * ² z { 0 & Š g è Z v Å Ð x / ì X
Z y ´ â ] Ð ¥ x ƒ Z ā [
‘ . .
¸
,
0 , * * Ü ~ m Z ? x Z Ì J- * i w 7 ƒ ñ Z z g .L L Š Y w Z ºó ó » ¼ g
ƒ Z ì Ô Z# » * Š Y w ª ¸Ù ƒ Ç Â
‘ . .
¸
,
0 , * ~V W  y Ð * i w ƒ V ™ Z Ð O ™ Š , Ð Ô
·
< .

.
Z Ž ¿
W \ Æ ·, z w Ð ¬ †

.
,
.
Z q Š _$ Ô @* z Þ ] Z z g !*
ƒ .

.
.
,
,
Æ i z g Ð [ ñ ú Š ƒ ä » Š ú _+ Z g ì z { » ´Û
˜ Z [ Z z g Š Y w ì Ô Z , ¿ Æ N z V Z z g e ß V Ð È ¸Ù › 6, ´Û n ì X
â è ŒÛ ¸$ ~ y z * y ) º [ ( ~ Z ¸- ¿ , i Z Ý x Z £ ‡ Š ¸* ã `/ g Z Z ¸- ˜ Z [ » E+ ™ { :
ì Ô Z k ¿ ä / · Å § b g - $+ 1 ƒ ñ ë Š Ô [ ñ ú Š Ô Ñ @* , Z z g Ñ x » Š ú ~ ¸ X Z z g Z L
# 5 à » ´Û ŒÛ Z g Š ¸* Ô f ñ Ë } ñ ß ~ · @ J ß ~ Ô ñ Ñ * ¦ ´+ ¸, @ Z − Š ~ Ô Z # † Z ( g ç â ~
Z Ñ â x z Y Z v Z , < ~ g  Z v ä , i Z Ý x Z £ ‡ Š ¸* ã Z z g Z k Æ ª + ) e ì Ñ − ¸* ë Š Ô ā z ) { ( Ã
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 31 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
31
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
!* Ñ · t » ´Û Ô , D+ Z z g Š Z ´, { Z s x Ð { g ` ™ Š ¸* Ô J ß ~ ™ r# z { , ÷ M V ä ƒ Ð ¬ , i Z 6,
: ~ ¬ : ¸* å X , i Z ‡ Š ¸* ã ä Ü s W \ Ã „ L L Z z w Z
·
) . .
,
.
+ ó ó » Ä Š ¸* ) ‡ Í . z ¸ Z i , i Z Ý x Z £ ‡ Š ¸* ã
m 1 2 1 o ‡ Š ¸* y 4 1 9 1 Y f Z . q ƒ & b Z − + - Š

·
| .
. .
Z v ( J ß ~ ™ r # » : ~ L L Š Z g Z − ú > Z : Ñ ƒ gó ó
ä i - g T Ð W g Z 3 ™ Æ ÷á ù ™ Š ¸* ì X
a è Z k ¿ * y ~ ” ˜ Z [ , i Z Z £ ‡ Š ¸* ã Z z g Z m ) ‡ Š ¸* ã Ñ ƒ g ~ ( 0* g K Å ¬ ¸* ] z ì P ¸ ™ ä
» ñ µ 7 ì Ô Ž ¿ , e L ì z { Z â x Z , < ~ Ô Z â x † Z v z g Z , < ~ Å · ¸ 0* – ,- Z z g Z Ñ â x
Z Ñ * f Z
·
+
·
·
¸
,
Z
· .
Ÿ
.
,
,
Z ˆ y Z
·
:
¸

I Å Ñ Ž Z [  [ L L Z Ø Š ¸*

. .
.
,
,
ó ó z ) {  1 V Å § s g Ž q ™ } Ô Z k !* ]
~ ‡ Ã ð — 7 ì ā , i Z ‡ Š ¸* ã Z z g Z m ) Ñ ƒ g ~ ¸* ‡ Š ¸* ã ( 0* g K » ´Û Ô , D+ Z z g { g ` Z i Š Z ´, { Z s x
ƒ ä 6, 7 g ~ Z ·Ö » Z ) q ì X Z L Z k ¿ * y Å o 9L Ð W \ Æ ‚ t Z k Ñ L Ñ Z z g p Š ‚ 
[ ñ ú Š Å Z ¸- „ g ] 7 Å Y C ì X , i Z Ý x Z £ q ì :
¸ · ' · Š , , ‚ ¸ - · _ œ ¸ · ' ¬ , † - ¬ « , ¸ - · _ · ' = · · † Ÿ · | ¸ , ¸ · , - ¸ Ÿ · ‰ · · · · · ¸ · , · | ¸
· · · ‚ · ´ · · . · _ ƒ ´ † · ' · Š , | · ‚ , † ´ · ' « « · = , ¸ · ' « ¬ · · , ¸
Z z g n Z k !* ] 6, Š Ñ · ™ C ì ā ¸ ) 7 Í ð ( ª ¸Ù 6, ú w ì Ô Z k ~ . Â @* z _ ì Z z g . Z
. .
.
,
, .
Y Ô z g . Q
) × % .
,
Z
.
.
,
.
,
~ m 1 5 ¯ Š ` ( n Æ f ™ ™ ä ~ ¸ Ã ´+ { ì Ô : ¨ g ™ ) z ï ™ ä z Z ß V Å § b X
g Z ¶ Z ā z s ² n ™ @* ì ā Z Ñ â x Z
·
.
š
.
· x Ô Z ¬ Š t Z T z t · g Î w Z v Ô { ? Z
·
.
.
¸
.
.
,
,
.
~V ä n Z V ™ ) z Z ¯ ~
e Ë { B z è { ( ¸ − Í ð ´Û â ð ā
‘ . .
¸
,
0 , * * i w ƒ V Ð ) Š ¶ ¸ * y m z ) { ( !* ‹ Z ½ , i Z D
Z L Ç p 6, ú w ì Ô Z k ~ . @* z _ Å Y ñ Ï Z z g . Z
. .
.
,
, .
Y Ô
·
< .

.
Z ´Û ‘ ‡ Š ¸* 6 » ·, z w [ Å 9 z á Z F,
Z q Š _$ Å !* m @* z Þ ] ™ * p Š Z ê L L p Š ‚  Ñ ó ó Å ï Æ _ . Ì !* ë Z z g ˜ [ Ò ã ì Ô
·
< .

.
Z Z y
Æ 0* k Z [ Ã ð ± g !* ¹ 7 g , X
‰ ß Í V ä ·, z Á [ Å á Z F, Z q Š _$ ~ Z • ð © à Z % s Å z z Ð : Z ¸- Ð Z ‹ Z n
Z Ð g z Z _$ !* ² ŒÛ Z g Š } ™ g Š ™ ä Å Ã Ò Å ì Ô }
¸ · ' · - · ¸ … · ' . ¸ · ' „ ; · « Š _ , , ‚ ·
- ´ « ·

- · Š = ·

· ¸ … = - ´ « ·

- ‚ Ÿ

z ) { ' , · ˆ ' ¸ · , ¸ - † , , · ¸ … _ ' , , = ´ ¸ · ¸ , · ˆ ¸ · , ´ , · , ¸ - † , ,
/ g Æ ·, Š ¸- Z / g Z z ~ ¬ Ý Ô ā Ô ¬ g s !* Ñ Ö p ƒ ) } Z 1 ¸Ù ¸, { g è Z v Å z ) { (  Z k Ž Z [  1 ' :
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 32 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
32
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
Å g z Z _$ !* ² Ì Y ·, ì ) ª 9 ( ì X ) Š ¶ l . Z 0 Z
·
.
)
b b 6 2 2 Z Ñ © x

)

æ ~ : 2 B 5 1 1 z ) ø (
Z z g L z Z v ) z ) { (
·
< .

.
Z g Z z ~ ä Š z â V ) ¸* ¸ · ' „ ; · « Š _ , , ‚ · Ñ ~V ä L ´Û â ¸* : Ž Z [  2 ' :
Z Ò ( § b ‹ Z z g ¸* Š g . Ô Z z g L Z ¸- § b Z z g L Š z u ~ § b Ò y ™ Š ¸* Ô W y Z k ~ kH { „ ¸ ì ?
·, z Á [ Å g z Z ¸* ] Z k 6, 5 ÷ ā
‘ . .
¸
,
0 , * * i w ƒ V Ð Š Y w à O ™ Š , Ð Ô Ž Z [  3 ' :
Ç Ã Â h Š , Ð z ) { Ô Â ¸ g z Z ¸* ] ÆL L p g Š | ó ó Z % s Å z z Ð Z k 5 m Q Ã t ™ ä Ð Z ï g
™ Š ¸* Y ñ Ç X }
Z ¸- ‡ .Þ Z O Š f g = Ð ¸ B : L L ò ~ W ¸ + » y z * y ¯ ` 6, ú ' Š k ¯ Y h u ó ó
Š z u Z ‡ .Þ Z O Š f g = : L L u ~ ô ~ ‡ * ¯ ` Z z g W ¸ + ~ Q \ ' Š k y z * ã â g } ‰ ó ó
Š Z ‡ .Þ Z O Š f g = : L L w _$ I z V Z z g ¸ š y z ¯ ` ~ ” _+ £ ¨ ' Š k ¯ Y – z * 1 Š Z z g ¼ Š i ¸ ó ó
¸ ¸ & ¸ , Í ™ Ã ð ƒ l q Z ´ y ™ Š } Ç ā : a è g z Z ¸* ] ~ Z % s ì Ô
·
< .

.
Z . Ã ð Q \ ƒ ð ì
Z z g . Ã ð â g Z ŠH ì ? ª ¸Ù ì Z ( Z ´ y ™ ä z Z áL L ¸Ù ƒ l qó ó Å ( 0* É { . „ ƒ Y ì X
ŒÛ W y ˆ ~ ì : Ž Z [  4 ' :
) Z Ñ ² Z s : 0 6 1 ( ·
´
· ·

,´ ¬´ Š´ . -¸ ·

- · ·
´
· ·
´
·
´
-´ =

†´ ·
´
-´ , · ·

) Z Â { : 0 6 ( ·
´
· ·

«
´
¬´ †´ = -¸ ·

- ·

·
´
· ·
´
· -´ =

†´ ·
´
-´ , · ·

Z m Z z g Ì V B ÷ Ô ¾ q w U* "$ ƒ Z ā Z / | x Z ¸- ƒ Â Z Ö p » Z % s Y ·, ì X
Z y Z q Š _$ Å ¡ 6, Z ·Ö » Z ) q ì Ô Z z g Z ·Ö e Z „ 6, ¸ 7 ƒ $Ë Ô
·
< .

.
Z ‰ Ž Z [  5 ' :
g z Z ¸* ] ~ Z Ö p » ¸ Z • ð © à Z % s P Z V µ 7 ì X
 Y z ö $ ~ ¸ Z Ý 5 m ì Ô ā ° x f ™ Ô Ô f ™ 6, { x 7 ƒ @* Ô q ƒ Z 0 v ä ¹ : Ž Z [  6 ' :
¸ Ÿ , · ˆ ; - ¸ - ‚ ; · ' „ ´ † · ' = _ · - ‚ ; ¸ | , - -
) Z − g Z ¸ : 1 B 5 2 2 ( ª : Ë q Æ ° x f ™ Ð Z k q » ° Ä z ¸ q Ñ i x 7 ƒ @* X
× _+ ï Æ n

.
,
.
Z ß w » _ · ™ , X
g Z ¶ Z ā z s ä Z 1 Z <ó ó è Ã g Å Â [ L L Z s x ~ ·, z w [ » ¦ gó ó Ñ z q Ð Z 1 Z < Z ‡ ~ » ¬ g s :
W y J- 7, ¸ ì Z z g Z k ³ 6, à ƒ V ā ¸ ¿ Y ¸ Ô ˜ Z [ Ô Z Ã u Z z g è $ !* i ì Ô ¸ ¿ å
!
.
.
.
u _$ ì
¸ Z K Â [ Æ m 8 6, q ì : L L Z â x Š Z g
·

¸
,
.
Z z g ö _ Z 0 Z
·
.
)
b ´Û â D ÷ ā ® Ã
. .
¸
,
,
!*
·
·

·
,
. w » £ x
q Ý ì Ô Z k Ð z { Z q Š _$
! .
.
¸
,
,
.
÷ X 6, ‰ ‡

¸
.
Z O Š ö $ Å § s Ð / Ä ƒ _ ì Ô ë Ì ¸
ë ÷ ā g g ~ ~ ·, z w [ Å z { g z Z t Ž Z 0 Þ [ i ¸Ù ~ Ð , z ~ ÷ Z y 6, a è ‰ Z [ u _$ Š b
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 33 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
33
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
™ ` ÷ Z k n Z + l z b u ( V 6, Ë Z ë o } Å ãC Š Z 2 Z g 7 ƒ $Ë ó ó
 ² n ì ā ö _ Z 0 Z
·
.
)
b z ) { P Z q Š _$ Æ Z ] Y Æ ‚ B ® Ã ) Z ·Ö » !* Ñ ) q (
. .
¸
,
,
!*
·
·

·
,
. w »
Š g z Š ï ÷ Ô
·
< .

.
Z ® Å Ó x g z Z ¸* ] X 6, Ë ‡ .Þ Z O Š ö _ Å § s Ð / Ä 7 Å ˆ ì Ô 9 Z z g
¬ ÷ Ô Ü s z { Z q Š _$ I ÷ Ô X 6, Ë ‡ .Þ Z O Š ö _ Å § s Ð / Ä ƒ _ ì ) Z / p ø g ~
ï Æ _ . Z y ~ Ì h g g ~ z › z ð
! ™
:
) .

Æ ‚ B „ ì ( g , Z ‡ ~ ™ r # » ¸ w ā : L L ë Ì ¸
ë ÷ ' 7 ƒ $Ë ó ó
 ë z Z ã Z Ö p ~ 7 y ÷ ā ® Å z { g z Z t Ž Z 0 Þ [ i ¸Ù ~ Ð , z ~ ÷ Ô Z y 6, Ë Z â x Z z g ‡ .Þ Z O Š
ö _ ä / Ä z Š b Å ì ? 7 g Z 7 g Z Z z g 9 9 j Z . e ’ z g . Q Z ‡ ~ ™ r# Æ ˜ Z [ ƒ ä ~ ¸ µ g {
Y @ * ì X ¸* Š g ì ā Z ‡ ~ ™ r# Æ ¸ w : L L Z y 6, a è ‰ Z [ u _$ Š b ™ ` ÷ Z k n Z + l z b
u ( V 6, 'ó ó ~ L L Z y ó ó Ð , Z ŠL L Z q Š _$ ó ó ÷ Ô 6 ā ( t z ò t Ð ª ¸Ù ì Ô Z z g l z b L L Š b ó ó Æ Z Ö p
Ì Z k 6, z Z ã Š Ñ · ™ g ì ÷ X
Z / z { ® Å Z y Z q Š _$ 6, Ë Z ¸- Z â x ¸* ö _ Å Š b z / Ä U* "$ . ™ n Ô Â Z Ð ¸ Z Ñ ´ y  / ™ ã
" — ¾ } g [ Å ñ (, ~ J ì ·¸ ¸$ ,´ =

¸
´
…´ ,
¸
` c
´
'
´
=
´
‚¸ , ‚ e ’ Ô z g . ¸ * Š g ´ e ’ ā :
Z Ï Â [ Æ m 4 9 @* 7 9 6, ¸ ¿ L L i ¸Ù ~ Ð ø g } Z % s Å M z Ž , ] ó ó » Ä Z y !* + | ™ ˜ [ z ´Û ¸$
» p â g ; Š ê ì Ô }
L L 3 1 : Ñ ™ * ~V Å § s ) z Z µ Z ¸ Z w ™ [ ™ ä ~ . _$ " !* u Z z g W y ] Å !* i 6, k Ð "
6, z Z { ¥ x ƒ D ÷ ó ó
Ð Z 7 }. Z z Z W » Û ìó ó ñ ññ ñ L L 2 2 : ‰ ô /
L L 0 3 : g Z ð » 6, "$ ¯ * Z y » ® å Ž Š g | ˜ [ „ Å Z ¸- n ë ìó ó z ) { z ) {
q Ñ è Z â x i ¸Ù ~ 6, ¸ Z z g Z k ‰ Š z u } Z . Z â ] Ë Z ¸- Ì Z â x u _$ ¸* ö _ Ð !* ¸ U* "$ 7 ÷ Ô
ì ā Z y Z ¸ Z w ~ Ð Ü s Z ¸- „ Ë ‡

¸
.
Z O Š ö _ ) } â . Ô ÷á w ½ Z ‡ ~ ™ r # Z z g Z m 0* g K Ã
Z £ Ô g g ~ Ô › Ô Z 1 Š Z z Š Ô Z 0 x y Z z g Z 0  ` z ) ë ( Ð U* "$ ™ Š , ! z Š z . Ñ o Z e Š
* ¸ , ] ~ ¸ U* "$ ™ Š ¸* ŠH ì Ô ā Z â x i ¸Ù ~ Ô ·, z Á [ Å Z q Š _$ ~ » Š 7 ì Ô É Z + ¹ Ï 9
Z q Š _$ ñ Ž Š ÷ Ô X » à ð g Z z ~ Z â x i ¸Ù ~ 7 Z z g z { ·, z Á [ 6, ™ s Š Ñ · ™ C ÷ Ô } Š ¶ m z ) {
W y ~ 9 g g ~ Å Â [ L L c ¸ Z 7 /ó ó Ð Z â x i ¸Ù ~ Å ‰ , z ¸* ] » ¿ ¬ g s
.
¸
¸
,
,
}. ·Ö ì X
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 34 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
34
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
3 D Z q Š _$ 1 : a Z ! – ) g è Z v Å (
5 D Z q Š _$ 2 : o ˆÜ / ) g è Z v Å (
1 D u _$ 3 : o ˆÜ ¢ y ) g è Z v Å (
< 4 : o ˆÜ ¸ ) g è Z v Å (
1 D u _$ 5 : a ¬ È ) g è Z v  (
1 D u _$ 6 : f ™ ® ›M E ) g è Z v  (
‡ g M : ê ™ , ā ¸ Z ¸- Û g Z z ~ Ô Z 1 – z / z ¬ È z ® g è Z v e Z Ž Æ o ˆÜ ~  Z q Š _$
g z Z _$ ™ @* ì Ô 1 ¸ g è Z v Å Æ o ˆÜ ~ Z ¸- Ì 7 !
·
< .

.
Z ¸ U* "$ ƒ Z ā Z â x i ¸Ù ~ Û 7 ¸ Ô É Z ¸
<L Æ Z • ð Ý Z â x ¸ Ô Z ‡ ~ » ˜ [ z Z í Z Y Å ãC Š 6, G g ð , œ ~ ~ Z 7 Û I ¹ (, Z Ñ ^ ì
‰ , - · , · ' „ , ¸ » · « , · œ ¸ - · · · . , · · · , , ¸ Ô Z z g Z / z {  / Æ % , ŠH  :
k ¸$ Y y B Ð z { ß v M V ä ¸ ¸ ā Z 7 ¾ ™ z ^ . ¸* Y @* ì
z â
‘ . .
. ,
.
Z Ñ Z , r
) 2 2 ) Š ~ Z . ã 2 1 4 1 | ì . 2 † g ~ 2 9 9 1 Y (
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 35 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
35
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
ú i ~ , B !* + " » ¬ Z z g £ x
¸ · g K + z ~
[ Â [ z ā
, , ‚ · · ' ¬ « ‚ ' · - · ¬ « ‚ · ¸ · Š · - , · - ¸ · Š · - « † · ¸ · - , ƒ , · ' · - - ¸ = † ¸ … œ · « Š · · ¸ - ¸ ‰ , · · = œ - « · ' · · - ¸
- , ‚ · · ' · - · > - – ¸ ' - ¸ - ¸ , – · · - · > · · . ¸ ' - ¸ œ = , ‚ œ ¸ Ÿ ā ' - ā Ÿ · ' · - ¸ œ = , ‚ œ ¸ - ¬ « ‚ ·

- ¬ ‚ · · · , · ¸ … ‰ , ' - · , ¸ œ ‘ ‚ ¸ · ' ¬ ‚ , . ´ · · = · ' · - ¸ - , † · ' , ‚ ¸ · ‚ ¸ - ¬ « ‚ ·¯ ¸ = † · v - , …
· ' Š « , _ · ' - · , , ' · - ¸ ´ ¸ - ¬ ‚ · - , ‚ - - ¸ ´ ¸ , ‚ - - • > ' - ¸ ´ ¸ • > ' - · _ · ' · · … œ - · , - ‚ · | - , ƒ , ·
· '
$
„¸ ; -
´
·
´
·
´
´

, -( ¸ ·
$
«


¸
…´ ,$ ´

, - ¸ · ' = , = · ¸ · ' † - , , , Š , · ' · - · ' † - « ¸ · ' † - , , ™ ,5 ·
´
,% ,´ · · ' ·
$
· Œ · ·
$
·

, ·
¸´ · ·
$
·

, · ' ·
#
-´ · '
$
„¸ ; ·
´
Š´ · ·´ '

, ¸´ ,
¸

_
¸$ · -¸ ‚´ ·¸ ¸$ -
´
·
´
¿´ -¸ ·

,´ · ‡´ ¸ -´ ,´ · ¸´ ,´ .$ -¸ ·

, «´ · …
¸
-´ · Ÿ

´
´
·¸ , † ·

¸$ ·¸ Š´ · ·
) Z
.
.
.

Y : 1 ( ·¸ ¸$ · ' ·
#
-´ ´
´
· ¸ -´ ·
´
, ´

, …´ |¸ , , · —
=
¸´ · Ÿ
´
… -´ · ;
´
) W w / Z y : 2 0 1 ( ™ ,5 ·
´
,% ,´ · · '
$
„¸ , ¸´ ¹ -´ ·

, · · ·
$
·

, · ' ·
#
-´ -´ ¿$ ·

·
´
· ·¸ -¸ ¸´ Ÿ
´
·
´
« , ·

¸$ ·¸ Ÿ
$
¸´ ·
´
·

·

, - Š ·¸ « , ¸´ —
, ’ ·¸ _ '
´
´

, ·
´
- «´ · '
´
´

, ¸´ , ´ -

«¸ † '
´
´

, ƒ
´
·

, ,´ ´

, ¸´ -´ ¸ ,% =¸ _
¸
o ¸´ |

, '

, |
´
, Ÿ

‰´ ‚¸ , ‚ · ™ ,5 ·
´
,% ,´ · · '
$
„¸ , ¸´ ¹ -´ ·

, · · ·
$
·

, · · ' ·
#

) Z Ñ x Z [ : 0 7 Ô 1 7 ( -´ =¸ , « · — · ' ·
#
-´ ¸´ …´ ‰ , '
´
- ·
´
·
´
‚ ·
´
· ‡´ ·
´
, ‡ ·

·¸ ¸$ =
´
· ·¸ ·
´
c
´
o ·
´
’´ ¸
(
'¸ †´ ,( c
´
¸´ · ·

¬´ † o= , Š , · ' · - · ' † - « ¸ · ' † - , , ™ ·¸ ·
$
· ·
´
- =
´
, ·

c
´
· '

´
´
, ·
´
†´
— ¸ ‘ · _ · ' · - · - · ' _ ¸ ‰ · , - · _ - « , _ · v · , , · · ¸ · ' « † ‰ · , ¸ - ’ , ‘ ·

- · _ - · · , · ' · , , , ¸ o
g
· ,´ · Ÿ
´
, ·
´

¸ ‰ , ‚ · ' « † ‰ · , ¸ - ¬ « ‚ ¸ ¹ ' - ¸ œ ‘ ¬ · , - ¸ ƒ … , · · - ¸ œ · , · - - ā ' _ , , ; · ' ‚ , ¸
~ ä Z z 6,


. .
.
.
0 % . – Z k


. .
.
.
0 % . ~ e g W ¸* ] ŒÛ Z 6 Ì ÷ Z z g
| Z ] Z ¸ Z s x :
ú i W y ~
$ .
¸

, ä 7 g ~ Î g Ò Ã W, Ì É Š ~ ì T » ÷ ~ Z k i ¸, Ã Â [ Ð ¹ ÷ Z m ì ª Š z g Z È
b · ª x g à q Ð ¬ ú i ~ à Z k Î g ï I g ā ~ !* N , B ? Š Z  , B à g Ä ™ Jg 6, Š z â V
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
) 1 ( ÷ ~ ï ~ ¸ [ !*  9 U* "$ 7 ì X Z ¸-  ~ Z 1 Z G t Z
·
.

¸
.
, æ Ö ì Z z g g z Z _$ ù Ð ì X Š z u ~  Z 1 D {
ù † Z v 0 & Š g è Z v Å Å z z Ð { ì X Š ¶ B Z
·
. · .
·
,
Š ° Z
·

› .

¸
,
,
¸ ò Z ! Š Z î Š : 8 1 1 2 i Û ¸ i ð
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 36 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
36
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
™ * à r ’ ` Ð á ™ g à q Ð ¬ J- !* + ñ g ´ e ’ Z Ï § b ú i Å ¸Ù g « ~ b · ª x , ð V
‚ B Æ e ’ Z y ŒÛ W ã W ¸* ] ~ ß Í V à ¾ ~ à g ~ z Z ¤

.
,
Z
·
:
¸

z O † t ~ Z z g E 5 ^ k !* ] `, ò
0 T ™ ä » ¬ Š ¸* ŠH ì Z z g W ¸* ‹ ™ Z ] Ð ¬ ¸ ñ ð Ã ¸ Z _$ Å ˆ ì ā Ñ < ä Š + Ð
™ ä z Z Ñ ì » x à ™ ä » ¬ 7 Š ¸* ì z { $+ F, + q Z z g u Z u $+ ®) z H · ì Z z g Z k Æ , > à 3 g ¦
$+ F, + n Å § & , è ø g } W y ~ g Î w · ~V » î g § & „ 4 z ÷ { î g § & ì Z k Æ Ü s ¸Ù î g
Æ Ó x Z mC Y z g Î w $+ ®) z H · ì Z z g ƒ Ð E Ô 4 Ô ÷ { !* ] ŒÛ W y ˆ Å !* ' ÷ X ë Z Ï Z v Z z g Z k
ø w W y ~ Ñ z g Î w · ~V 6, Z Z y g np Z z g Z y 6, Z z g Z y Æ Z ¤ ® ) Ã g ô / z @* É z • z Z ¸ šM 6,
Š g z Š z s x ¬ ÷ ë Z v z u { Ñ Ñ ¸- Å £ z z ™ D ÷ X Z Ï Ð æ Š z n ] Ô ™ D Z z g Z L Ó k z $+
Z . w Æ Ñ z g Ð Z v ¬ à Å C { e T ÷ z { & g Z { h 6, ` ñ Z Ð Ã ð  ™ ß g Z 5 6, 7 Ñ Y Z z g z {
& e Z { ™ Š } Z Ð Ã ð g Z { ¸* [ 7 ™ Y X
Š k ‚ ß V Ð Ì î _ ² ā * g Z ā ~ ä ú i Ð 0 ¼ Š z c ˜ Z s g Z Y Z % ° ) ¸ 6, Z ¸-
 [ è ¶ & Z ¸- (, } u â ¸ Š Z g ñ Ñ * ™ r# V Z ä » z ° { ™ Æ á ‰ = Z k  [ Å Ü » ×
¾ m ñ µ . ï e , V ā ñ Ñ * è Ã g ä ¹ ā ¹ , „ ¸ T ƒ Y ñ Ï 1 Z \ k ā ¸ Â [ @* ~ i 7 Ì
Æ ¹ Z z g ¸ ¸ Š ~ ˆ ā Z k » z Š { ¸ _$ ƒ ŠH X ¹ ‚ g ~ » V S î ', ¤ 6 Z z g 0* Î y Z z g y z * y
7  Á Z i Á ú i ~ ‚ g } ú Z x z p Z m ä &+ g = ¯ y z è o ¸ i z g Š Z g _ , ¸ ā Z / Z k  [ Æ ]
!
.
)
)

,
,
]
¾ q w Z K ´ · Z z g b · ª x , B !* + " Æ £ x » ç Å Y ñ Z z g Z k 6, × î ] 7 Å Y N
¹ „ * » ° f í { ì Z z g ' 1 ] Æ !* z  = Z k » x 6,  z Š ´ 7, ~ !* z Ž Š M ÷ } 0* k  1 V »
Š  % e g { 7 g L Z z g Ë .  z â ` Ð Ì Â 1 V Æ Y ~ Š Ø Z g ~ ƒ C ì Q Ì ß Í V Æ _ , 6,
ç n Š g 7 ƒ @* ì Ë § b  [ Ë § b = £ / ñ ç q 6,  [ ˜ „ 7, C ì Q Z k Å S ®) »
Š g , ß g ] ~ Z K Z k Y V  F g ~ ¾ Y ñ  ¸ . .
,
L L z

· . .
,
.
,

ó ó Â [ Ô ™ ä z Z ß V » W ] ƒ @* ì
~ Z L à ¹ 6, . y 0* @* ƒ V Z z g Ñ Å V 6, . E V Æ !* z  = Ë . Ë § b ß Í V Æ _ , ] 7 g } „
X ™ ä 7, D ÷
ú i ~ b · ª x g à q Ð ¬ !* N , B 6, Š Z  , B à !* + − Ó x Z mC Y ™ Z x : Z
·
.
)
> z Z ? x Å
<L ì :
å Z k Å ú i Z s x z Z Z y » Z ( g Á z ´Û 9 ì & Ó x Z mC ñ ™ Z x : Z
·
.
)
> z Z ? x 6, ´Û n ¸ ŠH
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 37 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
37
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
» _ · » ° z ÷á ° ƒ Ç X · - = , , | ‚ … · ' ’ · , ·
) 1 (
, Y + Æ n Z â x · 0 ¾ , z i ~ Å Â [
Š z g Z y ú i b · ª x g à q Ð ¬ Z z g r Æ z ‰Ü !* N , B 6, Š Z  , B » !* + − ¸* g ´ Ó x
Z ·Ö ™ Z x : Z
·
.
)
> z Z ? x 6, æ z q g , S î { ? Z
·
.
.
¸
.
.
,
,
.
z ¦ Z Ô Æ » [ · g Î w Z v ~V Z z g W \ Å Z mC ñ
à ð Ñ ¦ ŒÛ

. . ,
.
0 Æ Ó x ú i - V à 8 Z , Æ ‚ B Z k » ¬ Š ¸* ŠH ì Ž Z ¹ z Ž [ z Z í Z n » p z | x Š ê ì 1
p ~ Z Ð â * Y Y ì ™ g † Z Ð z Ž [ z Z í Z n Æ p Ð ¢ ™ Š z u } p Å § s á Y ñ  Š z u }
6, Ã g np ƒ ñ Z Ð <L 1 ë Š Ù ÷ ā ¼ Š z x Z q Š _$ ~ Z Ð <L ¹ ŠH ì Z k n ë Ó x À m
Z q Š _$ , ] W Ò { ~ W C g ÷ Ï X ñ — { ŒÛ Z g Š ï ÷ Ž Z ¦ s Æ % z Ž [ Ð ŒÛ ¸$ F, ì X Z k n Å
- ¸ ā , ¸ - , · Œ œ ¸ … ‰ , ¸ · ' · - ·¯ | · ¸ ā · · - - = † · 1 X Z â x Z 0 x y ä Z K 9 ~
.
.
.
.
x Ü ¸ ì ā :
v · , , · · œ - † · · œ ¸ · , - † ‰ ¬ , … · · ¸ · - ¬` ¸ · = † · · ¸ œ ¸ · « Š c , · , « | · · · - · _ = « · ' · · · _ ‘ · , · · ·
ª ø g } g Î w ~V ä ´Û â ¸* ā ë Ó x Z mC Y : ™ Z x Z
·
.
)
> z Z ? x Æ / z { Ã ¬ Š ¸* ŠH ì ā g z i { Æ n
H ~ . ä ~ @* í Ð » x B Z z g g z i { Z ā g ™ ä ~ V ) !* ¸ Z z w z ‰Ü ( Ð » x B Z z g b · ú i
g à q Ð ¬ z Z á ª x ~ Z L !* N , ð V à Š Z  , B Ð ñ , X ) 9 Z 0 x y ) 2 ( , q Š Z g Z ^
Û z ] 7 9 9 1 Y z 7 0 4 1 | Ô g ¶ Z » _$ 7 6 7 1 ` 3 m 0 3 1 Ô 1 3 1 (
2 X ¦ * Z â x Œ y ~ Ð , z ~ ì ā :
| · ¸ … ‰ , ¸ · ' · - ·¯ ´ | · _ œ · = † ā ' _ œ - , · … , · _ ā ‰ † · · , ¸ ¸ · • - _ œ , « · · , , - · _ = « · · · , , · _
· ' ’ · , ·
Š Z  ª g Î w Z v ~V ä ´Û â ¸* ā ~ f Y Ô z  Y z P [ ´ Z u Z L à Š 8 ƒ V ā z { ú i ~ Z L !* N , ð V ?
, ð V à g Ç ƒ ñ ÷ X ) ' Z 0 Z ! Ž ` 1 m 0 9 3 (
 9 ì s ¸ u _$ Z â x Œ y ~ ä g Î w Z v ~V Ð ,

)

Ü Å ì Z z g Z â x Œ J- Z k Å
Š v ¸ u _$ , Ë 9 ) 3 ( ì X
' ' ' ' ' ' '
) 1 ( ¸ Â [ e Z Ë † Z . Ý 0 † Z ( g Z Á - Z ð Z
·
Ÿ
.
.
~
· | .
. .
Z v Å ï ÐL L „ Z − Z g !* = Ü Ô Z
·
.

·
.
g { ó ó Ð 6 0 4 1 | ~ Š z , z V ~ ÷á ù ƒ
_ ì X
) 2 ( 9 Z 0 x y

· ·
.
¸
.
,
,
,
,
- Z Ñ g * z z o Ô Z k Å  9 ì Ô z
,

. . Z
· .
.
.
,
Y Z Y Ï ', z Z U ° Z ê g { ) 1 1 B 9 0 2 b 0 0 2 Ô 1 0 2 ( 2 Š ¶ m 9
) 3 ( , Ë g z Z _$ Ô ¸ w g Z S ~ ® ƒ C ì X Z â x Z 0 Z = ´ Æ ¸ w L L ¹ „ Á ó ó Ð ¥ x ƒ @* ì ā Œ y ~ Å ‰ , Ë g z Z ¸* ]
® ƒ C ÷ X
·
< .
.
Z 9 ¸ ì ā Z 0 Z ! Ž z Z à ¸ g z Z _$ ä pè  ® ì X
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 38 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
38
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
- † ‰ > = · ' ¬ Š ¸ ā ƒ · … ¸ · · · - · - · ' · · · = Z â x g g ~ Æ ¢ » g Z * f u _$ Z â x Z 0 Z = ´ ä ´Û â ¸* ā :
‘ ¬ · _ - · œ | ¸ - · , Š · = - · , ·
ª Z â x Œ y ~ Å Ò y ™ Š { , Ë Z q Š _$ 9 ƒ C ÷ Ô ¹ „ Á Z y Å , Ë u _$ ‚ + Z Ñ ± g ƒ C ì X
)

£ .
,
.
¸$ Z

£ .
,
.
¸$ ` 2 m 2 3 2 (
è Ã g { !* Ñ „ g ]

£ .
,
.
¸$ Z

£ .
,
.
¸$ Z z g

£ .
,
.
¸$ Z B w ~ ® w ì :
¸ | · ¸ , , · ‹ , ¸ - , , ‚ ‰ | ' . · ' ¬ Š ¸ | · . , · œ , · ‰ - , ‚ ā · c · · , ¸ . | · ¸ … ‰ , ¸ · ' · - ·¯ ¸ ā · c
' , · ‚ … ´ - · | · ¸ , · ā , ¸ œ - _ ' · ‚ ‰ | ' · · _ - ¸ = _

- · ‰ | ' · _ - · - · - ‚ | , · c ¸ ' , Ÿ - · ˆ ' · c - · _ - ·
œ - , † · c ā · _ · _ ‡ - · ¸ ´ « · · † ; ¸ ´ · ¸ · _ - « ¸ · ' ¬ ¬ · _ ´ ¸ = · _ ‰ « - · - œ | , ¸ | · ¸ … ‰ , ¸ · ' · - ·¯
· , , - ¸ - · _ , ¸ œ , _ › · ' . - , † œ · _ · _ ‡ - · ¸ Ÿ œ ‰ · = , _ œ ¸ œ ƒ ´ † - · , ·

ª Z â x - ÷ 0 D ä ¹ ā ~ ä Z â x Œ y ~ Ð ¹ ā Z } Z 1 G ) Z 1 G Z â x Œ y ~ Å R ì (
W \ ~V ) ª | · ¸ … ‰ , ¸ · ' · - ·¯ W \ š z Z ô g Î w Z v ~V Ð g z Z _$ ™ D ƒ ñ ë ÷ ā
ä ´Û â ¸* ( q Ñ è W \ Ç t ~ ~ 7 ¸ ? Z â x Œ y ~ ä Z k » Ž Z [ Š ¸* :
. ƒ @* Â ~ Z } ÷ } ¯ ? Ð ¬ Ë ä í Ð Z ( Î Z w 7 ¸ å Z / ÷ ~ Ã ~ v g Z Z Ú Z ¸ £ x z , û
Z L Z z g Ñ ~V Ð Z k Î Z w » Ž Z [ . Š ê ç n ¸ ì ā ~ Z , i â ä ~ ƒ V ª i â U s ` 0 - Š ~ ā
~ ä ¦ * ¸ 0 Z ! Z k § b Å , Ë g z Z _$ ™ ã „ 7, C ì Z Ý ç n ¸ ì ā Z k § b Å , Ë g z Z ¸* ] Ã
¤ _ Ð  q ¸ ì 1 s ` Å J  ~ Ð v Æ n ~ Z k § b Å , Ë g z Z ¸* ] Ü ™ Š ¸* ™ @* ƒ V X
) q í

£ .
,
.
¸$ Z

£ .
,
.
¸$ ` 2 m 2 2 ( ) 1 (
Z k » q Ý p ¸ ƒ Z ā s ~ î g 6, ¸ u _$ µ z x ì Z z g Z k § b Å , Ë g z Z _$ T Å O †
g z Z ¸* ] ÷ X Ë , ¯ q u _$ Ð ƒ g „ ƒ z { Ó x Z ¸ ç Æ ·, Š ¸- u z Š ? ì Ô Z k p z | x Å ¼ Š
~ e g ¸Ù Z g , ] 6, Œ Å ï Å g z Ý ~ ~ ä Z K ® Z

.
,
.
. ?  [ L L @* g õ · Šó ó ~ Ž 0* õ , z V
o ] ÷ ā Z
3
¸

 [ : · Š z ¶ , Ð Y ·, { 1 å X Q Ì ÷ ~ f ™ ™ Š { Z q Š _$ q g z !* Ñ Z k Z , » ¢
!* + − Ó x Z mC Y ™ Z x Å ø w » g ~ Å Ñ < ~ 1 ‰Ü ú i b · ª x g à q Ð ¬ Š z â V , ð V »
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
) 1 ( z

£ .
,
.
¸$ Z B w ) ` 4 m 6 1 3 ( Z k g z Z _$ » g Z z ~ v . 0 D { : ® z ”G Z » _$ ì ) Z › b z Z ² _ 2 B 7 6 4 z — y
Z
·
-
,,
.
Z y 2 B 4 8 (
·
< .
.
Z ¸ - ÷ D z Z à g z Z _$ ® z , Š z Š ì X Œ y ~ Ð U* "$ „ 7 ì X
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 39 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
39
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
ø g } Ñ ~V Å Ñ < ~ Á Z i Á <L ñ — { g , ì Z z g Z k 6, Ç t ~ Ð á ™ W ` J- ¬ x Z ¸ Z s x » ¿
É ` ÷ ā ô . .
.
0 ™ Z x g è Z v e Æ g , ì S î ë ô . .
.
0 ™ Z x Å !* "$ Z K ¼ Š Â 1 V ~ ¼ Š £ â ] 6,
§ b ¿ ™ D ¸ Z z g Z k ç Ð Ü s z „ 7 g ~ ç n ~ ø g Z o { z à ¸ ¸ ì ā z { À m  [ z <L 6,
U* "$ ì ā Z k ) Z ¿ Š ™ D ƒ ñ ( ä ù ŒÛ W ã ô !
! .
.
¸
,
,
.
â * Y ñ Ç T Å !* "$ Š Ñ ¸ x { Ð l !
¸* ù t ~ Æ Ü s Ã ð Š z u Z ¿ ¸ 1 Z# Ì ô ! Ð !* ‚ 7 x { U* "$ ƒ Z ā Z k ä ) Z ¿ Š Z z g Ë ± g Å
z z Ð ( ù ŒÛ W ã z ù t ~ Æ Ü s ¿ ¸ ë Z k ô ! » 7 g Z Z  Z x Å p g np ƒ ñ ¸ } Ð ā Z 7 Z k
ù è ŒÛ W ã z ù è t ~ » Ë Ì :L Ð ç 7 ƒ e ¸* ā Z k ô ! ä ù ŒÛ W ã z ù t ~ » p z È 9 î g 6,
K ~ Z ¿ Š ~ æ Å Z z g z { ù ŒÛ W ã z ù t ~ » Ç Z z g z Z ª p 7 ™ n g è Z v Å Š g , ß g ] Z k
ô ! à m z g z ⠎ g Š z â V Œ Y ñ Ç , V ā ¸ Z ) ¦ ç n ì ā T ô ! ä ù ŒÛ W ã z ù t ~ Æ Ü s
Z L Œ ƒ ñ p 6, ¿ ¸ ¸* ù ŒÛ W ã z ù t ~ » ç . ƒ ä Æ :L Z k ä Z L ¿ à _ . ù Œ z {
Z ¸- n 0* ä »  ì Z z g Z k Å ¸ t ‡

¸
.
ñ Z }. { 7 É ô ! Æ ˆ z Z á 9 Z · { z 9 Z Ñ Z y Z ¸
Z s x Å !* "$ Ì ¸ o { g . Y ñ Ç Ô e Z { z Ÿ w W Š ò Å !* "$ Z % ¸ ¹ Y ñ Ç ā Z k ä Z L Ã ¸* ]
è Ã ‡ { z ì Ñ ] !*
ƒ
x . Æ :L Z K ð â ã Z ( ¿ ¸ X
¿ 7 ë Š Ù ÷ ā i ¸, c X ~ Ë ô ! ¸* ) ô ! 9 Z Ñ Z y z 9 Z · { ä À m Æ Ü s
!* Á n ¸ Z / Ë Å § s À m Æ Ü s ¸ w z ¿ Å !* ] ™ [ ƒ ˆ  ¸ Z ^O [ x  z V Ð U* "$ 7 Z /
¸ ā ô / ™ Z x g è Z v e Z z g q Ý Ë Å !* "$ Z + !* ] U* "$ ƒ Â Z k 6, è Ã g { !* Ñ , Æ _ . ¬ : ¸* Y ñ Ç X
) 9 Z · { z Z Ñ Z y ä Z k 9 Z · { z Z Ñ Z y Z ¸ Z s x » Z ) ¦ î g 6, W ` J- Z Ï 6, ¿ ` W g , ì T Ë
» ³ x Z z g * ‡ .Þ Z Z ] ì Z k § b ç n ~ ¸* Ë Ì ç n ~ Ü s À m ¿ ¸ Â Z k » ¸ ¿ Z i g z ñ ï
Ñ g ~ 7 X Æ ß v p Z { Á ƒ V ¸* ¹ i ¸* Š { ƒ V z { * ‡ .Þ Z ± g ÷ z { Ë 2Ì z
@* É ú i ~ b · ª x g à q Ð ¬ Š z â V , ð V » !* + − ¸* g ´ á Z F, Z ² u _$ t ~ z W U* g ô / z
Æ Z z 6, B Ð f g Z Ð U* "$ ì Z % Z k Z , ~ g z Z ¸* ] Z ÷ ā Š z â V , B * s Ð n !* + ñ Y N ¸* * s
n ¸* B „ 6, !* + ñ Y N X * s Æ n Š z â V , B !* + " Å Ã ð Ì u _$ t ~ ¸* ¸ w ô ! ¸* : ~ @* ¹ ) 1 (
p Š B 6, ¸* B Ð f g Z 9 z x  Ð , z ~ 7 ì É 9 î g 6, Ü s ¸ , z ~ ì ø g } g Î w Z v ~V &+ Z ‹
z @* É «J x » Ì ¸ î g § & ™ Z x n Š z â V , B !* + _ ¸* g np ¸ Z z g Z Ï » ¬ Ì Z L • Ã Š ï ¸ Z z g ô /
&+ g = 6, " { g z Z ` ƒ Z ¹ Ð g , Z k Æ Ü s . Y ä “ Z z g ¾ ãC Š 6, * s Ð n , B !* + " »
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 40 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
40
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
Z % s z ·, Z q Å § b ¸ X Ì Š g Š u ¯ ƒ Z ì Z z g ´Û ¢ Æ Š g x y ¸ Z ¸- c ˜ Z s g Z Y ·, Z ¦ X 0 ŠH ì X
ì ā Z q Š _$ ~ Z k Å Ü Z s# 7 ā Š z â V , B ¹ V !* + ñ Y N Z y Å z Ÿ s# Z# Z q Š _$ Ä ~ W ˆ
Jg 6, ¸* Jg Ð ¼ n !* + ñ Y N Â Z 7 6, Z q Š _$ á Z F, { Ã ú w ¸ Y ñ Ç X
) ) i ¸, c X » o ] ù ŒÛ W ã Ð ( (
Z â x  Z z g ¼ Š ö $ ™ Z x ä Ü ¸ ì ā :
œ , , = ' œ - , † · · œ , , - , ‚ · ' · - · ' ¬ · · = · · · - · _ , ¸ - « = · . · ' - ‚ ¸ - ‚ · · · · = · ; , ¸ - · _ ¸ - ¬ « ‚ , ¸
- · _ | · Ÿ - ‚ · · · - , ‰ _ , ¸ ā ‰ « · - , ¸ · · · - « · . , ¸ ‰ · « - - ¸ - · ‘ , · ' ¬ ¬ ‚ … ; - ¸ - · , - , ¸ ‘ , , · ¸ - ¸
¸ • _ , « , · c - · _ = « · ' c · _ , ¸ · , _ › · ' . … • _ · ' · - - · - ™ · ’ ¸ ' † , c ¸ · · ¬ † — | · ¸ · ,
· ' ’ · , ·
~ ª Ñ g Z ” ¦ * ¸ , y g è Z v Å ä ´Û â ¸* ā ŒÛ W ã W _$ L L ` . ,- z Z āó ó » p z È ¸ ì ā ú i
b · ª x Š Z  , B à !* N , B 6, g . Y ñ ) ò  ` 2 m 9 2 z ¼ Š à u _$ (
Z k u _$ Å  × Š 0  J- ¸ x § t Ð , z ~ ì Z k n × Š Ð ¬ z Z á g Z z - V Å Â }
z ® _ 6, c Å ¢ z g ] 7 Z z g × Š 0  9 › z ¼ Š à u _$ Æ r g z Z > ~ Ð ÷ ) ¬ x Ã
g Y w ( Z z g ¬ Þ

- .
.
g ~ Ì r ÷ ) Z › b z Z ² _ Ñ 0 Z ! q ? ` 6 m 9 4 3 z — y Z
·
-
,,
.
Z y ` 3 m 0 2 2 F, À
8 6 9 z ) { ( Z z g ¬ Þ

- .
.
g ~ ä ¸ u _$ µ 0
,
Ÿ
.
.
y ) 1 ( Ð Ü Å Ž ā · g @* É ~ Ð ÷ Z z g r g Z z ~
÷ X ) ½ ¸$ Z

< .
,

.
¸$ z  ¸$ Z

< .
,

.
¸$ ` 7 m 5 1 3 ( Z z g µ 0
,
Ÿ
.
.
y ä Z Ð
. .

. .
.
,
.
0 g Z ” Z ÷ Z
·
.
· Ý ¸
, y g è Z v Å Ð Ü ¸ ì
·
< .

.
Z !* ± g  z Q ¸ u _$ 9 ì Z z g , ¯ q ª u _$ t ~ » ¬ g Bb
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
) 1 ( ¬ Þ

- .
.
g ~ Å µ 0
,
Ÿ
.
.
y Ð 5 ‡ ] ~ Ã ì X 9 ¸ ì ā Š z â V Æ Š g x y Z
· ™
- .
.
` Z

- .
.
g ~ » z Z ô ì Ô Š ¶ Z . g õ
Z .
.
- . .
.
g ~ ) 6 B 7 3 4 ( Z z g Z
· ™
- .
.
` ! w Z Ò w ì Ô Š ¶ ÷ ~ Â [ L L ú i ~ , B !* + " » ¬ Z z g £ x ó ó m 3 3 Ô ¬ Þ Å µ Ð
 q Å ¥ ô Ë g z Z _$ ~ 7 B Ô Z
·
,
,
.
_+ ° µ Z Ñ ‚ 7 Å z z Ð ¸ g z Z _$ ® ì X Z k g z Z _$ Å ‰  z V ~ L L 
Z – > ó ó Æ Z Ö p Ì W ñ ÷ ) Z

+
Ÿ
.
,
,
0 2 B 8 7 ( Z 0 Z , ¾ ã 4 ˜ ÷ : L L z °  { z
$ .
. .
,
.
Z C Z [ ó ó Z z g Z k Å  Z z g Q ~
Z C Z [ ì ) Z œ , Z
·
.
¸
.
,
2 B 0 3 ( ¸ ¬ x ¤ _ ç Ì Y … ÷ ā Z C Z [ z Z à g z Z _$ ® ƒ C ì X Z 0 Z , ¾ ã 6, g Š Æ n
Š ¶ ¸ * y m 2 2 Ô 3 2
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 41 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
41
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
ì , V ā ¸ e 7 ā Ã ð ô ! S î Ã ð
. .

. .
.
,
.
0 g Z ” Ë ŒÛ W ã W _$ Å ‚ ð â ã Z L ª k z g Z ñ Ð
™ } ‚
,

¸ ā T ‚ ô ! Æ Ü s ù ŒÛ W ã ¸* ù t ~ Z k § b , z ~ ƒ ā Š z â V Æ Š g x y r z  }
* e ƒ Y ñ X
| · ¸ · , - · ; · , ¸ œ , _ = , , - - ‚ · · · ¸ ´ , _ - ‚ · · · , ˆ , ‚ , ¸ ‡ , · . , ¸ œ , _ · ' ¬ - ‚ - ¸ - · ‘ , · ' ¬ ¬ ‚ … ¸ - ¸ 4 X
- · , - , ¸ » , , † - ¸ - · _ · _ | , ' - ™ · ’ ¸ ' † , c ¸ · · ¬ † — | · ¸ ¸ • _ · ' , « ¸ - · _ · ' = « · ¸ · _ · ' ’ · , ·
) ' Z 0 Z ! Ž ` 1 m 0 9 3 b 1 4 9 3 (
ª  è à g { Ð , z ~ ì ā
. .

. .
.
,
.
0 g Z ” ¦ * ¸ , y ä ´Û â ¸* ā Î g Ò Ã W, Æ è Ã g { Z Ö p Æ p ÷ ā ú i ~
ì Z
·

› .

¸
,
,
Z h b · ª x g à q Ð ¬ !* N , B 6, Š Z x , B g ´ e ’ X 2 5 . ƒ ò Š Z g
·

¸
,
.
` 1 m 5 8 2
z ‚ Z 0 ` ¸, ` 0 3 m 0 1 2 (
* ø + ™ Z x Š N g ì ÷ ā Z k u _$ Å  Z L Ð « u _$ Å  Ð Z ì Z z g p 7 V
Y @ * ì ) Z › b ì ¦ * ¸ , y g è Z v Å Ð Z Ð Ü ™ ä z Z á µ 0 I ÷ X Ã µ 0
ƒ .
.
.
.
,
y Ì ¹
0
ƒ .
.
.
.
,
y ä µ I z Z ² _ ` 6 m 3 1 3 ( ª ā ¦ * ¸ , y g è Z v Å Ð Z Ð g z Z _$ ™ ä ~ µ 0
Z ± g (, | ŠH ì X 0
,
Ÿ
.
.
y Å O † Å ì Š z â V Å Z ¸- Š z u } Å O † Ð Z k u _$ » 0* ›
| · ¸ · , - · ; · , ¸ - † , † - ‚ · · · · , ¸ , = · … | · ¸ · · · - , ‚ · ' † - « ¸ , ¸ - , ‚ ¸ | · ¸ - ‚ · · · - « · . , ¸ 5 X L L
‰ · « - - ¸ - · ‘ , · ' ¬ ¬ ‚ … ¸ - ¸ - · , - , ¸ » , , · ¸ - ¸ œ , , - - ¸ - · _ , ¸ œ , _ › · ' . ™ · ’ ¸ ' † , c
¸ · · ¬ † — | · ¸ ¸ • _ · ' , ‚ - · _ · ' , ‚ · _ · ' ’ · , ·
ª  è à g { Ð , z ~ ì ā ¦ * ¸ , y g è Z v Å ä W _$ è à g { Å ‚ e D ƒ ñ ¹ ā ú i ~
b · ª x g à q Ð ¬ Z ¸- , B ª !* N , B 6, Š z u Z , B ª Š Z x , B g ´ ì X ) ‚ Z 0 ` ¸, d ~ `
0 3 m 0 1 3 (
Z L !* \ Z k u _$ Å  Ì x ì Z z g Z Ð ¦ * ¸ g è Z v Å Ð µ 0
ƒ .
.
.
.
,
y ¸* µ 0 I ä
¸* I ä Ì Ü
ƒ .
.
.
.
,
y Ð Ü ™ g . ì ª ā Z k u _$ Ã ¦ * ¸ Ð µ ä Ì Ü ¸ ì Z z g Z y Æ !* \
z { Z L !* \ Æ Z * Š Q Z Ð ¸ ì Z z g Z ¸ ç Ã ¥ x ì ā Z ¸- g Z z ~ Ã ð u _$ Z L !* \ Ð g z Z _$ ™ @* ì
Å Ð Ü ™ ä ~ & r Ð Ì Ü ™ ä » ñ µ 0* Y @* ì Â Z k Z ± g Ð Z k u _$ Ã ¦ * ¸ g è Z v
g z Z > ) g Z z - V ( ä Z ¸- Š z u } Å O † Å ì Z k n Z k Å ¸ ] ~ × _+ Z Ÿ † ƒ ŠH
˜ Z [ ì Z k ì
ƒ .
.
.
.
,
y ¸* I Ã Z 0 x y ä r ¹ ì Z z g Z 1 Z ¸ Z i Š ~ ä ê z b ¹ ì 1 Z 1 Z ¸ Z i Š ~ &+ Z ] p Š
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 42 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
42
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
Å !* ] ) x Z z g q ƒ Z 0 x y Å !* ] Z K ( 6, ', ŒÛ Z g ì X
) 5 . ƒ — y Z
·
-
,,
.
Z y ~ F, À
ƒ .
.
.
.
,
y 0 . g { Z È ° ` 3 m 5 1 2 Z › b z Z ² _ ` 5 F, À
ƒ .
.
.
.
,
y z I (
ú i ~ g à q Ð ¬ z Z á 7 g } ª x ~ !* N , B 6, Š Z  , B » !* + − <L ì :
Ó x Z [ Z ¸ <L z ) ®) Z k !* ] 6, 5 ÷ ā ú i ~ b · ª x g à q Ð ¬ Z z g ª x Æ n r
’ ` Æ ‚ B „ ¸* f g Z ‚ ` Æ ˆ !* N , B 6, Š Z N , B Ã !* + . Y ñ X
g ´ e ’ Z â x â . Å § s ¸ !* ] ™ [ ƒ ˆ ā Š z â V , ð V Ã !* + " Æ O ñ g h ™ \d ñ
Z u Z } ¸ Z Ñ y ~ Z 6 + 1 > ä Z k Z ^O [ Ã g Š ™ Š ¸* ì Z z g p Š Z â x â . ä Z K Â [ ñ ¤ ~ !* [ z ä
ā / g „ » ñ . 9 Š ¸* ì ° Z
·
. .
· > ì Z z b Z R . ` 2 m 5 1 1 @* 9 1 1 ~ Z k | x Å Z q Š _$ Ü ™ Æ z Z ã ™
~ Ð Š z u ~ u _$ ë Ì Ü ™ Z z g ‡ .Þ ¿ ì X Z â x â . ä Z k ñ . Å @* G ~ Š z Z q Š _$ Ü Å ÷ Z y
g ì ÷ X
œ ¸ - · ' c - ¸ œ , _ - · ‡ ; , ¸ . , · · … - ¸ ‰ , ¸ , ¸ ‰ - ‚ · ' Š · - ‚ ; | · ¸ ´ · ¸ · ' · · Œ , , - † ¸ ¸ 6 X
, · « _ , – _ · ' † - ¸ · ' , ‚ · ' , « · _ - · _ ƒ … · - - · ' , Š † ; · _ · ' ’ · , · | · ¸ œ , , - · ‡ ; ¸ Ÿ œ - · , ā Ÿ œ · -
ƒ · ' c
ª Z 1 q i x 0 Š b g ä ¦ *
.
£
¸ 0 » ‚ ° ~ Ð g z Z _$ ™ D ƒ ñ ¹ ā ¦ *
.
£
¸ ô ! ) g è Z v Å (
ä ¹ ā ß Í V Ã ¬ Š ¸* Y @* å ā W Š ò b · ú i ª x ~ Z C Š Z x , B !* N f g Z q 6, g Ç X Z 1 q i x ä ¹ ā
~ Ü s ¸ Y } ƒ V ā
.
£
¸ ¸ u _$ Ñ ~V Ð , ¯ ƒ Ò y ™ D ¸ ) ñ ƒ . Z â x â . ` 2 m 7 1 1 @* 9 1 1 z 9
Z ‡ g ~ ì ì Z , g ~ ` 2 m 4 2 2 Ô 5 2 2 ñ ¤ · 0 Z d ì ä Z
·
+
+
- .
.
!* [ z ä Z

.
¸
,
.
¸ Z ø ~ ° Z
·
. .
· > m
6 5 1 (
ú i g à q Z k u _$ 9 ~ Ü Z s# ì ā ô / ™ Z x g è Z v e à g Î w Z v ~V ä ¬ Š ¸* å ā b ·
™ @* ì ‚ Ñ ¸ ā Š Ñ · Ð ¬ z Z á ª x ~ !* N , B 6, Š Z  , B à g O Z z g ¸ ¥ x ì ā 8 Z , z Ž [ 6,
Z q Š _$ ÷ } W \ ä ´Û â ¸* : à ð x Ñ ¦ Š ? Z Ð z Ž [ Ð ¢ ™ ) z Ž [ Å § s Ñ ñ Z Ï | x Å ¸
· ' ’ · , · ā · · - - = † · v · , , · · œ - † · · , · - ¬ , ¸ · = † · · ¸ · | - , † ‰ ¬ , … · · ¸ œ ¸ · – _ œ , « · · · · - · _ = « · · · · · · _ 7 :
ª ë Z mC Y z , Æ ) : Z
·
. .
· > z Z ? x ( Ã ) Z v Å § s Ð ( ¬ Š ¸* ŠH ì ā g z i { Z ā g ™ ä ~ , ~
!* N , B ™ , Z z g H ~ . ä } @* í ™ , Z z g ú i ~ ) g à q Ð ¬ z Z á ª x ~ ( Z L Š Z  , B à Z L
6, !* + ³ X
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 43 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
43
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
, … , · . = . † . _ · . _ . ´ , . † , , . ¸ - . . · . _ . , … · _ ~ · · , = † _ · _ . , ‰ = · · · , – , .
. . . ‚ ‰ . _ · . _ . . - . … · · · · · · ¸ , _ . _ · _ œ - ´ · - ˆ . ‰ ‚ · ‘ - , _ , ‘ - - ·
Š , . , › . _ · . _ . . , , . † . - . , : · . · · , · . ¸ , , · . _ · _ · - _ ˆ , ‚ . ‰ ‚ · ‘ - , _ … - · … - ¸
) 1 (
’ - , _ ,
8 X ¸ z z ì ā W \ ~V ä Z ¸- ¿ ) † Z v 0 & Š g è Z v Å ( à Š ¬ ā z { ú i ~ b · ª x Š Z 
, B 6, !* ¸* V , B g Ç ƒ ñ ÷  Z ì \ ä Z y Æ Š Z  , B à !* N , B 6, g Ä Š ¸* X ) ò Z ! Š Z î Š ì ú y Z > Š
` 2 m 2 2 3 b 5 5 7 z ò ¨K ð z Z 0 â z z  { 9 Œ (
Ð Z ¸- 9 X Z k u _$ ~ z Z µ ÷ Z , à z Ž [ Ð ¢ ™ <L ¸ — { J- Ñ ä z Z á ¼ Š À m ÷ Z y ~
u _$ † Z v 0 i Û 0 ú Z x ) g è Z v ¿ ( Ð , z ~ Ü ™ g ì ÷ Z , V ä ¹ ā :
‘ . · ' · ‚ - , ¸ ¸ ¸ • _ · ' , ‚ - · _ · ' , ‚ - ¸ · ' Š · -
ª b · ú i Š z â V 0* î V Å  : ã Z z g , B 6, , B g ´ , Z Š ) b · ª x g à q Ð ¬ ( !* N , B 6, Š Z x
, B g ´ ú i Å ā V ~ Ð ì X ) ò Z ! Š Z î Š ì ú y Z > Š ` 2 m 2 2 3 (
Z k u _$ Ð ¥ x ƒ Z ā X Z q Š _$ ~ Ù P , b · ª x !* N , B 6, Š Z  , B à g pp z !* + "
¬ Š ¸* ŠH ì z { ¬ % y ì Z % Z y à <L ñ — { I i ¸* Š { 4 ì X »
0 1 X Z k  [ ~ Ž «  z Z à u _$
.
£
¸ 0 » Ð Ü Å ˆ ì !* ¸ Z Ï § b Å u _$ ¦ * z Z ¸ 0 v
Ð u _$
.
£
¸ 0 » Æ !* W .Þ i ¸* Š { , z ~ ì Z k » Z ¸- • Z ¸ ì :
· , ¸ • _ , ‚ · · ' , « · _ - · _ » , † ´ « - · ' , Š † ; ¸ · ' † ‰ _ ¸ · ' Š · - ‚
ª ~ ú i t ~ Å ½ q Ý ™ ä Æ n }. ·Ö t ~ ~ à Â Š ¬ ā r ’ ` Æ ˆ W \ ~V ä
Z z g Ò Å 1 6, Š Z x , B g . ) ò Z ! Š Z î Š ì ú y Z > Š z 3 Z 0 Z ² ` 2 m
) 2 (
!* N , B Æ ‚ ° z g

¸
.
4 9 2 b : 3 2 7 9 Z 0  ` z 9 Z 0 x y z Í L
.
-
,. Z ã Ô Z k u _$ Ã Z [ ´Û · .
,
0
Š - È ¸ Å !* ë ç z ·$ Ð è
 [ Z ´ Y Z ‹ , q 7 9 9 1 Y Û z ] a y ` 2 m 9 7 1 b : 2 7 6 Æ  Ü ™ Æ 9 ¹ ŠH ì Z z g ˆ
' ' ' ' ' ' '
) 1 ( ¸ u _$ m 3 6, `/ g _ ì X
) 2 ( | x Æ n Š ¶ m 0 1
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 44 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
44
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
Ð Ì Z k Å o Ü Å ˆ ì Z z g Z k ~ — 7 ā ¸ u _$ 9 ì Z z g ¸ x  z V Ð , z ~
) 1 (
´ . Z , ã
ì X
ø g ~ Z k  [ ~  6 z  0 1 Æ  è ˆ u _$ Jg 6, , B !* + " 6, Š Ñ · ™ C ì X
Z L ¬ x ÷á g ± u _$ ä ¹ ā Z y Š z â V Z q Š _$ ~ ¸ è à g 7 ā W \ ä ú i ~ b · ª x
Z , ã ä ¹ ā ¸ ´ . Ÿ Z , Æ Ë z 6, Š z â V , B g np ¸* !* + _ ¸* g pp ¸* !* + " » ¬ Z K Z ·Ö Ã Š ¸* ƒ 1
Jg 6, , B g pp ¸* !* + " 6, Š z â V u h Ì ¼ Š Š z u ~ Z q Š _$ Å § b @* ï ™ ä Ð ú i ~ b · ª x
Š Ñ · ™ C ÷ ´ . Z , ã ä Z K Z k ‰ z ã !* ] Å = ô 7 Å ì p ë Œ V Z k Å × = ô ™ g ì
÷ X
Z y Z q Š _$ ~ « z Z à u _$ Æ Z Ö p Z k § b ÷ :
´ · ¸ · ' · · Œ , , - † ¸ ¸ œ ¸ , – _ · ' † - ¸ · ' , ‚ · ' , « · _ - · _ ƒ … · - - · ' , Š † ;
ª ô / ) ™ Z x ( g è Z v e à ¸ ´Û â y t ~ Š ¸* ŠH å ā ú i ~ b · ª x !* N L L f g Z q ó ó 6, Š Z x , B g O Z z g
L L f g Z q ó ó » p e ä 6, Ó x à ¸ ] 5 ÷ ā : Ð á ™ Š g x ã Z i Æ u } J- à f g Z q ë ÷
Z z g !* + ñ » È ¸ ƒ Z ā !* N , B Å : Ð á ™ Š g x ã Z i J- ú i ~ b · ª x Z C Š Z x , B g Ç ¸* Z k
, B !* N ¸Ù ¿ Z ( ™ Æ Š N Y ì ā Z# !* N : 6, Š Z  , B Å Š g x ã Z i g ¿ Y ñ Ï Z z g 7 g Z Š Z x
Z k Æ ÷ , B 6, g . Y ñ Ç Â Ñ i ò î g 6, Š z â V , B Jg 6, ¸* Jg Ð f g Z ‚ n J- „ !* + ñ ¸* g Ç Y Mh
z Z à ¸ u _$ Ž n * s 6, ¸* * s Æ n Š z â V , ð V » g ´ ¹ „ Â É * e z õ w ƒ Ç Z k n «
s ~ î g 6, á Z F, ì ú i ~ b · ª x Jg 6, , B g pp Z z g !* + " 6, ¹ z Z ã z Ü ô ù ‡ é ì ¼ Š
Z [ ™ Z x ä ¥ ô Å ì ā ® Å Z q Š _$ á Z F, Z ² ÷ X
Z Ï § b 0* v , u _$ » Ì ¸ ¢ Š ì ā Š Z x , B !* N , B Å ¯ ð Å 1 Z z g g

¸
.
) g

¸
.
±

. .

.
ª
Š g x ã Z i Æ W y ~ Ò Z z g : Æ Š g x y z Z Ñ Ž h ì ( Z z g ‚ ° ) ‚ ° ë ÷ : Æ u } Ð á ™
Ð f g Z n g Ç u } J- Ô Z y ç ã Ã e ä 6, Z ¸ ¹ 5 ÷ ( 6, g Ç Ç Â , B Jg 6, ¸* i ¸* Š { Ð i ¸* Š { Jg
, V ā Š z â V § b ÷ ¸* !* + ñ Y Ã ) Ð ( Z z g ë Š z â V § b Ð ú i ~ b · ª x , B !* + " Æ ‡ ¸
, z ~ ÷ Jg 6, ¸* Jg Ð f g Z Å Z q Š _$ ñ Ž Š ÷
·
< .

.
Z ¸ Š z â V Å Š z â V Z q Š _$ Ž ¼ Š

,

¾ Ä Ð
' ' ' ' ' '
) 1 ( Z # Z Ñ , ã g . Z v ä ´Û â ¸* : 9 ) ò Z ! Š Z î Š : 7 2 7 , · : „ Z š g s Ô Z . ¸ * n (
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 45 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
45
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
‚ n , B g pp Z z g !* + " 6, ù ‡ é Z z g Š ? z Z ã ÷ X
ì Z z g , z ~ Š z â V , ð V Ã Jg 6, !* + " z Z à u _$ t ~ ~V ò ¨K ð z ò Š Z g
·

¸
,
.
~ 9  z V Ð
Z z ‡ ] 6, ú w Š z â V , ð V Ã Jg 6, g pp z Z à Z q Š _$ Z z 6, ë Š g ` a ƒ ñ ÷
·
< .

.
Z Š z â V u ( V Ã Z
¸ Y ñ Ç ā L Š z â V , B !* + _ ¸ Z z g L g np ¸ X
è à g { !* Ñ Š z â V Z q Š _$ Ð z Z ã î g 6, Z# s Š ƒ @* ì ā ú i ~ b · ª x g à q Ð ¬ !* N
!* N , B Å , B 6, Š Z x , B Jg 6, ¸* Jg Ð f g Z n Z k § b g Ç ā Š Z  , B Å Š g x ã Z i Å â u Ð z {
Æ Š g x y Ð ƒ @* : : Ã ñ } Z z g Z k » 7 g Z Š Z x , B !* N , B Æ Z z 6, Z è V Ð á ™ Ò z

. .

.
Z z g

. .

.
z
Z q Š _$ ™ * ~ g pp ¸* Î ƒ Z : J- ã ¸* Š Z  , B Å Š g x ã Z i Ð z { !* N , B Å : à ñ } g ì Â
Z q Š _$ Ä x { õ Ã Z Ï Ó x !* + " Å ç Æ % !* N , B 6, Š Z x , B Æ g pp ¸* !* + " » f ™ ì Z y
J- B ÷ T » Ñ i ò È , 6, ú w ¸ Y ñ Ç Ž Z z 6, è à g ì Z z g Z k § b Å Z q Š _$ x { Š g . .
.
0 Â Z F,
, B !* + " e  X Z k p Æ 6, ¸ ì ā á Z F, Z ² u _$ Ð g à q Ð ¬ z Z á ª x ~ ú i ~ à Jg
% y ì z { š — z µ " u ® z ‚ + Ü s Ž Z q Š _$ , z ~ ÷ ā * s Æ n Š z â V , ð V » !* + −
Z Ñ ± g ÷ X
Ò  :
ì Z z g ƒ Ð (, ~ !* ] ¸ ì ā ¹ ‚ g ~ Z q Š _$ t ¸ ~ L L { Ü { ó ó 6, b · ú i , B g pp Ð I ¸ ŠH
z Z k ~ — 7 ā * s Æ n b · ª x Š z â V , B g pp ¸* !* + " Ð Ñ i x W @* ì ā , ð V » Ã ð . Ã ð
{ Ü { ª U 6, ¢ z g g ì Ç X
· , _ · ' · , _ ·¯ œ ¸ , ’ · _ - ¬ · ’ † ·

6 X ¦ * Z 1 ¸Ù ¸, { Ð ® ) 1 ( Z z g ¬ x à u _$ ~ , z ~ ì ā
ª g Î w Z v ~V ä U 6, , B g Ä ™ ú i 7, " Ð I ¸ ì ) Z g z Z Y Z
·
› .

¸
.
,
` 2 m 3 9 Ô 4 9 (
7 X ‰ Z q Š _$ ~ Z Ð ) ª U 6, , B g pp à ( - ã z  ŒÛ Z g Š ¸* ŠH ì ) ¬ x à u _$ ) 2 ( ( Z k » q Ý
ā ø g } g Î w Z v ~V ä * s Æ n b · ª x Š z â V , B g pp ¸* !* + " Ð I ´Û â ¸* ø g } ·, Š ¸- ¸ ì
Ó x › â V Ã Ñ < ~ Z â ¸ g ~ N q w • Ð ô p g Ç X W } ì X Z v ¬ à
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
) 1 ( Z ‡ g ~ ) 0 2 2 1 ( z › ) 5 4 5 (
) 2 ( ò Z , è ~ ) 3 8 3 ( ~ % Ë  Æ è à g ì ā Z + U 6, , B g Ä ™ ¸ ì X ö _ I g Á g ~ g . Z v ´Û â D ÷ :
= ¥ x 7 ā Z Ð ¾ ä g z Z _$ ¸ ì ? ) ‡ Z Ñ j f ~ ` 1 m 8 9 2 ( ' , œ | . - · _ - ¸ œ - † - -
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 46 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
46
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
ŒÛ W y ˆ Ð › q ƒ è ·
ŒÛ W y ˆ Z v ¬ ¸ » ¯ x ì Ž Z k ä Z L W y ~ g Î w · ~V 6, * i w ´Û â ¸* ì X Z g ÷á › !* g ~ ¬ ¸ ì ā :
™ ¸´ · „
´
· ´¸ ·

.´ ·
´
·

ˆ´ '

·

- - ,´ · …´ =
´
·
´
· ·
$
,
¸
- , · ¸´ · ·
$
·

, '
´
-´ ·
$
´

, ·

† -´ « , ¸´ —
5 5 1 ( Z z g ¸ I g u  [ ë ä Z @* g ~ ì Ô : Z k Å Z n q ™ z Ô Z z g ¾ ~ Z ( g ™ z @* ā ? 6, g 3 ¸ Y ñ ) Z Ñ Å x :
Z z g ŒÛ W y ) Z /  Z k 6, ¿ ™ }  ( ¾ ~ Š ? ì Ô ¸* ¸ · ' · † ¹ ¸ - ¬ - ' c œ ¸ - · , c Ñ ~V ä ´Û â ¸* :
) Z / Â Z k Æ # . − Â ( ¾ } Ü s Š ? ì ) 9 › : 3 2 2 Š Z g Z ? x : 4 3 5 (
" — Ž ß v  [ Z v 7, _ Ô ú i ‡ ì ™ D Z z g ë ä Z 7 Ž g i t Š ¸* ì Ô v z ´ 6 ) Z v Z v ¬ ¸ ´Û â @* ì :
Å g Z { ~ ( y a ™ D ÷ Ô z { Z + ˆ g ] Å Z y g np ÷ T ~ Ã ð Ä g { 7 X @* ā Z v Z 7 7 g Z $+ .
Z z g ) É ( Z L a Ð Z 7 ) ¹ ( i ¸* Š { Š } Š } Ô " — z { ç s ™ ä z Z Ñ Z z g Š g Š Z y ì ) Ã § : 9 2 0 3 (
- ¸ | † œ - † · · - ¸ ´ · · = · ' · - · · - , - - Š · - ¸ · ' ¬ Š · - , - = † œ - · · ' , · Ÿ œ | , ¸ · '

,` Ñ ~V ä ´Û â ¸* :
- † = ¸ ' ´ ¸ œ ' . - † = ¸ Ÿ ; - † = ¸ - , , - † =
Ž ) › y (  [ Z v Ð Z ¸- w s 7, ñ  Z Ð Z k Æ $+ á Z ¸- n Q ì Ô ) Z v Æ , V ( Z ¸- n » Z `
w s Š k kH ì X ~ ¸ 7 H ā Z
·
¡

Z ¸- w s ì X É Z . Z ¸- w s ì Ô Ñ x ) Š z u Z ( w s ì Ô ç ) Š Z (
ì ) ò Z , è ~ : 0 1 9 2 z ‡ w : Œ 9 ¾ ¸$ (
Z ¸- g z Z _$ ~ W ¸* ì ā : ŒÛ W y 7, " z Z á à ) ª ·Ö Æ Š y ( ¹ Y ñ Ç ā 7, k Y Z z g m k Y X T § b
Š * ~ I I ™ F, % Ð 7, k å Ô Z Ï § b F, % Ð 7, | Ô ¾ Z 1 . ) ¼A ~ ( z { — £ x ì ˜ V Â
W y ~ W _$ 7, ñ Ç X ) ò Z , è ~ : 4 1 9 2 z ‡ w : Œ 9 (
÷ } ¸ Ç !
ŒÛ W y Ð › ™ z Ô ŒÛ W y ˆ 6, ¿ ™ z Ô ŒÛ W y Å p [ ˆ z ] ™ z X g Î w Z v ~V ä ´Û â ¸* :
ŒÛ W y ˆ Å W ™ z Ô Z ¸- g z Z _$ ~ W ¸* ì ā Ñ - Z v m z ç Z ¸- ¥ ) u . ä ( 6, Æ ƒ ñ ¸ ā
) · Š - V Å ø s ( Â g Z ] Ñ ð ˆ Â W \ ¥ Ð Z F, W ñ Z z g Z k ¥ 6, Â g Z ] g Å Z ð X
) ò Z ! Š Z z Š : 9 4 4 4 z  { Œ (
ŒÛ W y ˆ  ø g } \ g } g [ » \ g Z ¯ x ì X Z k Å ¸Ù Ò p Ð ³ ] z ƒ * ™ * ë 6, ´Û n ì X
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 47 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
47
www.KitaboSunnat.com
ﮧﺒﺘﮑﻣ ﻦﺋﻻ نآ ﺖﻔﻣ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﺮﭘ تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ دﺮﻔﻨﻣو عﻮﻨﺘﻣ ﻦﯾﺰﻣ ﮯﺳ ﻞﺋﻻد ﻢﮑﺤﻣ
6 Ñ ÑÑ Ñ g gg g { {{ { : :: : 48 â ââ â x xx x . .. .L LL L L LL L Z ZZ Z » »» » _ __ _$ $$ $ ó óó ó ó óó ó | || | z zz z
48

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->