Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
34Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
THẠC SỸ Tách, làm giàu, xác định lượng vết Cr(III và Cr(VI) trong nước bằng kỹ thuật chiết pha rắn và phương pháp quang phổ

THẠC SỸ Tách, làm giàu, xác định lượng vết Cr(III và Cr(VI) trong nước bằng kỹ thuật chiết pha rắn và phương pháp quang phổ

Ratings: (0)|Views: 3,431|Likes:
Chia sẽ bởi: Cử Nhân Hóa Học Nguyễn Thanh Tú (SĐT: 0905779594)
E-mail: thanhtuqn88@gmail.com
Diễn Đàn Toán - Lí - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn
[Website] www.daykemquynhon.ucoz.com
[Facebook] www.facebook.com/daykem.quynhon
[Twitter] www.twitter.com/daykemquynhon
[Scribd] www.vi.scribd.com/daykemquynhon/document­s

Giới thiệu chung

Mở đầu
Ngày nay, cùng với sự phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật và cuộc sống của con người được nâng cao, thì nhu cầu về nước ngày càng nhiều, nhưng sự ô nhiễm môi trường nước càng xảy ra ngày một nghiêm trọng hơn. Đặc biệt là nước bị ô nhiễm bởi các kim loại nặng đang là vấn đề được cả thế giới quan tâm.
Các nguồn gây ô nhiễm của nước là do chính các hoạt động của con người. Một trong những nguồn chất thải bị ô nhiễm nguồn nước đó là từ các khu công nghiệp như ngành luyện kim, thuộc da, chế biến lâm, hải sản... hay trong nông nghiệp từ việc sử dụng các loại thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, sự đào thải của động, thực vật...
Vì vậy vấn đề nghiên cứu tìm kiếm công nghệ, phương pháp để ngăn chặn và sử lý sự ô nhiễm môi trường đang diễn ra mạnh mẽ và tích cực, đặc biệt với các chất gây độc ở hàm lượng nhỏ.
Trong nước có rất nhiều các kim loại nặng, chúng thường gây ô nhiễm, gây độc hại ở hàm lượng rất nhỏ. Chính vì vậy muốn sử lý sự ô nhiễm đó cần kiểm soát, định lượng từng kim loại có trong nước bằng những phương pháp tách loại và phân tích để xử lý sự ô nhiễm đó.
Crôm là nguyên tố giữ vai trò quan trọng đối với sự sống. Nồng độ thấp nó là chất dinh dưỡng vi lượng cơ bản đối với con người và động vật, nhưng ở nồng độ cao và đặc biệt Crôm ở dạng Cromat là trong những tác nhân gây bệnh ung thư. Trong tự nhiên Crôm tồn tại chủ yếu ở dạng hợp chất có các mức oxi hoá Cr3+ và Cr6+. Độc tính của Cr(VI) là rất nguy hiểm ở hàm lượng nhỏ.
Trong luận văn chúng tôi nghiên cứu tách, làm giàu, xác định lượng vết Cr(III) và Cr(VI) trong nước bằng kỹ thuật chiết pha rắn và phương pháp quang phổ .
Chia sẽ bởi: Cử Nhân Hóa Học Nguyễn Thanh Tú (SĐT: 0905779594)
E-mail: thanhtuqn88@gmail.com
Diễn Đàn Toán - Lí - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn
[Website] www.daykemquynhon.ucoz.com
[Facebook] www.facebook.com/daykem.quynhon
[Twitter] www.twitter.com/daykemquynhon
[Scribd] www.vi.scribd.com/daykemquynhon/document­s

Giới thiệu chung

Mở đầu
Ngày nay, cùng với sự phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật và cuộc sống của con người được nâng cao, thì nhu cầu về nước ngày càng nhiều, nhưng sự ô nhiễm môi trường nước càng xảy ra ngày một nghiêm trọng hơn. Đặc biệt là nước bị ô nhiễm bởi các kim loại nặng đang là vấn đề được cả thế giới quan tâm.
Các nguồn gây ô nhiễm của nước là do chính các hoạt động của con người. Một trong những nguồn chất thải bị ô nhiễm nguồn nước đó là từ các khu công nghiệp như ngành luyện kim, thuộc da, chế biến lâm, hải sản... hay trong nông nghiệp từ việc sử dụng các loại thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, sự đào thải của động, thực vật...
Vì vậy vấn đề nghiên cứu tìm kiếm công nghệ, phương pháp để ngăn chặn và sử lý sự ô nhiễm môi trường đang diễn ra mạnh mẽ và tích cực, đặc biệt với các chất gây độc ở hàm lượng nhỏ.
Trong nước có rất nhiều các kim loại nặng, chúng thường gây ô nhiễm, gây độc hại ở hàm lượng rất nhỏ. Chính vì vậy muốn sử lý sự ô nhiễm đó cần kiểm soát, định lượng từng kim loại có trong nước bằng những phương pháp tách loại và phân tích để xử lý sự ô nhiễm đó.
Crôm là nguyên tố giữ vai trò quan trọng đối với sự sống. Nồng độ thấp nó là chất dinh dưỡng vi lượng cơ bản đối với con người và động vật, nhưng ở nồng độ cao và đặc biệt Crôm ở dạng Cromat là trong những tác nhân gây bệnh ung thư. Trong tự nhiên Crôm tồn tại chủ yếu ở dạng hợp chất có các mức oxi hoá Cr3+ và Cr6+. Độc tính của Cr(VI) là rất nguy hiểm ở hàm lượng nhỏ.
Trong luận văn chúng tôi nghiên cứu tách, làm giàu, xác định lượng vết Cr(III) và Cr(VI) trong nước bằng kỹ thuật chiết pha rắn và phương pháp quang phổ .

More info:

Published by: Dạy Kèm Quy Nhơn on Sep 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

10/31/2013

 
 
M
Ở 
 
ĐẦU
 
Ngày nay, cùng v
ớ 
i s
phát tri
n kinh t
ế
, khoa h
c k
thu
t và cu
c s
ngc
a con ng
ườ 
i
đượ 
c nâng cao, thì nhu c
u v
n
ướ 
c ngày càng nhi
u, nh
ư
ng s
ônhi
m môi tr
ườ 
ng n
ướ 
c càng x
y ra ngày m
t nghiêm tr
ng h
ơ 
n.
Đặ
c bi
t n
ướ 
c b
ô nhi
m b
ở 
i các kim lo
i n
ng
đ
ang là v
n
đề
 
đượ 
c c
th
ế
gi
ớ 
i quantâm.Các ngu
n gây ô nhi
m c
a n
ướ 
c là do chính các ho
t
độ
ng c
a conng
ườ 
i. M
t trong nh
ng ngu
n ch
t th
i b
ô nhi
m ngu
n n
ướ 
c
đó
t
cáckhu công nghi
p nh
ư
ngành luy
n kim, thu
c da, ch
ế
bi
ế
n lâm, h
i s
n... haytrong nông nghi
p t
vi
c s
d
ng các lo
i thu
c tr
sâu, thu
c di
t c
, s
 
đà
oth
i c
a
độ
ng, th
c v
t...v
y v
n
đề
nghiên c
u tìm ki
ế
m công ngh
, ph
ươ 
ng pháp
để
ng
ă
nch
n và s
lý s
ô nhi
m môi tr
ườ 
ng
đ
ang di
n ra m
nh m
và tích c
c,
đặ
c bi
tv
ớ 
i các ch
t gây
độ
c
ở 
hàm l
ượ 
ng nh
.Trong n
ướ 
c có r
t nhi
u các kim lo
i n
ng, chúng th
ườ 
ng gây ô nhi
m,gây
độ
c h
i
ở 
hàm l
ượ 
ng r
t nh
. Chính vì v
y mu
n s
s
ô nhi
m
đó
c
nki
m soát,
đị
nh l
ượ 
ng t
ng kim lo
i có trong n
ướ 
c b
ng nh
ng ph
ươ 
ng pháptách lo
i và phân tích
để
x
lý s
ô nhi
m
đó
.Crôm nguyên t
gi
vai trò quan tr
ng
đố
i v
ớ 
i s
s
ng. N
ng
độ
th
pnó là ch
t dinh d
ưỡ 
ng vi l
ượ 
ng c
ơ 
b
n
đố
i v
ớ 
i con ng
ườ 
i và
độ
ng v
t, nh
ư
ng
ở 
 n
ng
độ
cao và
đặ
c bi
t Crôm
ở 
d
ng Cromat là trong nh
ng tác nhân gây b
nhung th
ư
. Trong t
nhiên Crôm t
n t
i ch
y
ế
u
ở 
d
ng h
ợ 
p ch
t có các m
c oxihoá Cr
3+
và Cr
6+
.
Độ
c tính c
a Cr(VI) là r
t nguy hi
m
ở 
hàm l
ượ 
ng nh
.Trong lu
n v
ă
n chúng tôi nghiên c
u tách, làm giàu, xác
đị
nh l
ượ 
ng v
ế
tCr(III) và Cr(VI) trong n
ướ 
c b
ng k
thu
t chi
ế
t pha r
n và ph
ươ 
ng pháp quangph
.
 
 2
PH
N I:
TỔNG
QUAN1.1.
Vai trò c
a n
ướ 
c s
ch và tình tr
ng ô nhi
m n
ướ 
c
1.1.1. Tài nguyên n
ướ 
 c trên th
ế 
gi
ớ 
i [12] 
 
Theo các tài li
u th
ng kê g
n
đâ
y c
a m
t s
t
ch
c qu
c t
ế
( UNDP,FAO, WB...) n
ướ 
c chi
ế
m 3/4 b
m
t Trái
Đấ
t v
ớ 
i l
ượ 
ng kho
ng 1,44.10
9
t
m
3
.Trong
đó
ch
có 2,5% là n
ướ 
c ng
t, còn 97,5% là n
ướ 
c m
n. Trong 2,5% n
ướ 
cng
t trên Trái
Đấ
t thì có 97% n
ướ 
c
ở 
th
b
ă
ng, 20%
ở 
d
ng n
ướ 
c ng
m khókhai thác, ch
còn 1%
ở 
d
ng b
m
t. Th
c t
ế
n
ướ 
c có th
s
d
ng
đượ 
c,chi
ế
m kho
ng 0,31%.M
c dù l
ượ 
ng n
ướ 
c c
a c
th
ế
gi
ớ 
i là 1,44. 10
9
t
m
3
, nh
ư
ng n
ướ 
c phânb
không
đề
u trên Trái
Đấ
t. Ch
ng h
n,
ở 
sa m
c l
ượ 
ng m
ư
a trung bình làd
ướ 
i 100mm/n
ă
m, trong khi
ở 
vùng nhi
t
đớ 
i l
ượ 
ng m
ư
a có th
 
đạ
t5.000mm/n
ă
m. Vì v
y, có nhi
u n
ơ 
i thi
ế
u n
ướ 
c, b
h
n hán. Ng
ượ 
c l
i nhi
u vùng th
ườ 
ng b
m
ư
a gây ng
p l
t hàng n
ă
m.L
ượ 
ng n
ướ 
c ng
t con ng
ườ 
i s
d
ng th
ườ 
ng có ngu
n g
c t
n
ướ 
c m
ư
a.N
ướ 
c ng
t dùng cho sinh ho
t chi
ế
m 8%, cho công nghi
p chi
ế
m 23% và choho
t
độ
ng nông nghi
p là 63% [4]Tiêu dùng n
ướ 
c ng
t trên ph
m vi toàn c
u
đã
t
ă
ng g
p 6 l
n trong giai
đ
o
n 1990-1995, l
ớ 
n h
ơ 
n g
p 2 l
n t
l
t
ă
ng dân s
. Có kho
ng 1/3 dân s
trênth
ế
gi
ớ 
i
đ
ang s
ng
ở 
nh
ng vùng thi
ế
u n
ướ 
c, n
ơ 
i mà nhu c
u s
d
ng n
ướ 
ccao h
ơ 
n 10% ngu
n n
ướ 
c có th
tái t
o
đượ 
c.Theo th
ng kê và d
 
đ
oán có kho
ng 20% dân s
th
ế
gi
ớ 
i s
không cón
ướ 
c s
ch
để
u
ng và kho
ng 50% dân s
không
đủ
 
đ
i
u ki
n v
sinh. Vì v
y,v
n
đề
khai thác và làm s
ch n
ướ 
c
để
 
đá
p
ng trong các l
 ĩ 
nh v
c là
đ
i
u quantâm c
a c
th
ế
gi
ớ 
i.
 
 3
1.1.2. Tài nguyên n
ướ 
 c
ở 
Vi
 t Nam
 
Vi
t Nam qu
c gia n
m trong vành
đ
ai khí h
u nhi
t
đớ 
i gió mùa nêncó tài nguyên n
ướ 
c d
i dào so v
ớ 
i các n
ướ 
c trên th
ế
gi
ớ 
i, l
ượ 
ng m
ư
a trungbình kho
ng 2000mm/n
ă
m, g
p 2,6 l
n l
ượ 
ng m
ư
a trung bình c
a các vùng l
c
đị
a trên th
ế
gi
ớ 
i.Thêm vào
đó
, hàng n
ă
m lãnh th
Vi
t Nam nh
n thêm l
ư
u l
ượ 
ng n
ướ 
ct
nam Trung Qu
c và Lào v
ớ 
i s
l
ượ 
ng kho
ng 550.10
9
m
3
. Dòng ch
y trungbình Vi
t Nam g
p 3 l
n dòng ch
y trung bình th
ế
gi
ớ 
i [5]Ngu
n tài nguyên n
ướ 
c c
a Vi
t Nam t
ươ 
ng
đố
i phong phú nh
ư
ng phânb
không
đề
u và dao
độ
ng r
t ph
c t
p theo th
ờ 
i gian, nh
t là các m
ch n
ướ 
cng
m. T
lâu các m
ch n
ướ 
c ng
m
đã
 
đượ 
c khai thác b
ng các ph
ươ 
ng phápthô s
ơ 
và hi
n
đạ
i
để
s
d
ng cho các m
c
đí
ch khác nhau, nh
ư
ng không
đượ 
cs
ki
m soát ch
t ch
c
a nhà n
ướ 
c. Theo
đá
nh giá c
a tác gi
 [5] t
ng tr
 l
ượ 
ng n
ướ 
c m
ch thiên nhiên trên toàn lãnh th
 
đạ
t 1513m
3
 /s. X
p x
15%t
ng tr
l
ượ 
ng n
ướ 
c m
t.
1.1.3. S
ự 
ô nhi
ễ 
 m ngu
 n n
ướ 
 c
 
1.1.3.1. Khái ni
m ô nhi
ễ 
m
[4]
Ô nhi
m n
ướ 
c là s
thay
đổ
i thành ph
n và tính ch
t c
a n
ướ 
c, có h
i choho
t
độ
ng s
ng bình th
ườ 
ng c
a sinh v
t và con ng
ườ 
i.S
ô nhi
m
đấ
t, n
ướ 
c, không khí có m
i liên h
ch
t ch
v
ớ 
i nhau, khim
t thành ph
n b
ô nhi
m s
 
nh h
ưở 
ng
đế
n các thành ph
n khác.Ô nhi
m là v
n
đề
nan gi
i và r
ng kh
p, nó có tác
độ
ng tr
c ti
ế
p haygián ti
ế
p t
ớ 
i con ng
ườ 
i. Ki
m soát và h
n ch
ế
s
ô nhi
m n
ướ 
c là m
t v
n
đề
 c
n
đề
c
p bách và thi
ế
t th
c. V
n
đề
này có liên quan
đế
n các yéu t
chínhtr
, kinh t
ế
, xã h
i, khoa h
c và công ngh
, nó không còn là v
n
đề
c
a m
tqu
c gia mà
đó
là v
n
đề
c
a toàn nhân lo
i.

Activity (34)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Le Na liked this
Chi Ga liked this
An Nguyen liked this
Nam Nguyen Nam liked this
Huan Ld liked this
giangda08hh liked this
Tam Le liked this
ATOM_PRO liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->