Menghuraikan konsep kaedah LEA

Definisi Tulisan ialah lambang-lambang bunyi bahasa yang telah dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan, fikiran dan idea. Menulis adalah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun dan teradun bagi melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna serta dijadikan alat komunikasi. Peranan Tulisan Untuk mendirikan asas yang kukuh supaya seseorang kanak-kanak itu dapat melahirkan idea, fikiran serta perasaan dengan baik, pantas dan cekap. Untuk membolehkan kanak-kanak menyusun huruf-huruf menjadi sukukata,perkataan dan ayat sebagai alat komunikasi dalam kelompok masyarakat. Untuk membolehkan kanak-kanak berkemahiran dalam satu lagi komponen bahasa dan meluaskan pengetahuan, perhubungan serta matlamat hidup. Untuk menyediakan, menyemai, mengasah serta mengukuhkan minat serta bakat kanak-kanak sebagai memenuhi kehendak masyarakat moden (kerana membaca, menulis dan mengira adalah sebahagian daripada asas utama keperluan hidup masa kini). Untuk menghasilkan bentuk-bentuk penulisan kreatif seperti pantun, syair, sajak lain-lain bentuk puisi dan prosa yang dapat memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran, perasaan bukan sahaja diri kanak-kanak itu sendiri, bahkan juga seluruh insan umumnya.

Pra Tulisan Pra tulisan merupakan satu peringkat yang perlu dilalui oleh kanak-kanak bagi menyediakan diri ke arah melahirkan lambang-lambang bunyi khusus yang diterima oleh kelompok masyarakat. mengoyak. menganyam. Peringkat pra tulisan ini adalah bagi kanakkanak mendapatkan latihan otot. Melakukan latihan-latihan keselarasan (koordinasi) mata dan tangan. cara duduk dan sebagainya supaya boleh menulis dengan sempurna dan selesa. Peringkat pra tulisan perlu menitikberatkan perkara-perkara berikut: Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan dan jari melalui aktiviti seperti menggunting. tangan. Menguasai gerak tangan bebas. Pada peringkat awal kanak-kanak membuat contengan di atas permukaan benda-benda yang sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan-bahan yang boleh meninggalkan kesan ke atas permukaan benda tersebut. menguli tepung dan lain-lain.jari serta kordinasi mata tangan. Melakukan latihan-latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan. dari atas ke bawah dan lain-lain. . Peringkat contengan ini perkembangan dari membuat contengan bebas hingga ke peringkat contengan terkawal.Peringkat-peringkat Kemahiran Menulis I. menampal. cara memegang alat tulis.

Mengarang cerita. III. Latihan-latihan tulisan mekanis diharapkan murid-murid akan dapat : Kemahiran mengawal dan memegang pensel. Lain-lain yang berkaitan. Tulisan mekanis merupakan peringkat kedua yang patut didedahkan kepada murid-murid. Menulis surat kiriman. menyalin bentuk-bentuk huruf mengikut urutan. Tulisan Kreatif Peringkat ini merupakan peringkat tertinggi dalam proses menulis. . Setelah kemajuannya didapati memuaskan barulah latihan membentuk huruf diberikan. Meneliti. Di peringkat ini kanak-kanak diharapkan dapat menggunakan kemahiran yang diperolehi di peringkat mekanis untuk menggunakan daya kreatif untuk: Membina ayat. Mendapat kesedaran tentang perkaitan bunyi dengan tulisan. sajak. sepatutnya mereka telah faham dan boleh memegang pensel serta cara duduk yang betul dan selesa . Bermula dengan ruang garisan yang lebar / luas membawa kepada lembaran bergaris kecil /sempit.II. teka-teki dll. mengenal. Tulisan Mekanis Setelah kanak-kanak melalui proses pra tulisan . Sebagai permulaan untuk memberi kemahiran dalam penulisan mekanis murid-murid diminta membentuk huruf-huruf pada permukaan kertas kosong tanpa garisan. Mengarang pantun.

Masalah Tulisan dalam kalangan Kanak-kanak Perkataan ditulis terlalu rapat di antara satu dengan lain. Tiada keseragaman jarak di antara huruf dengan huruf atau di antara perkataan dengan perkataan Bentuk-bentuk huruf yang tidak jelas / tepat / betul. Menulis mengikut arah dari kanan ke kiri. Menulis melampaui garisan ruang muka surat yang ditentukan. Bentuk-bentuk huruf ditulis terlalu condong. Seberapa boleh banyakkan latihan dan berikan bantuan individu. Huruf-huruf tidak ditulis mengikut posisi (kedudukan ) yang sepatutnya. Pertimbangan harus dibuat bagi menentukan ketika sesuai seseorang kanakkanak itu tidak digalakkan lagi untuk menggunakan getah pemadam. Menulis tanpa mengikut garisan-garisan yang ditentukan. Masalah pembalikan huruf atau perkataan. Menulis huruf atau perkataan mengikut urutan yang salah. Guru adalah model atau contoh yang menjadi ikutan murid-murid. . Tulisan dan cara. sesuai dengan tahap keupayaan murid secara individu supaya dapat diikuti dengan mudah. Menulis huruf-huruf di dalam perkataan secara bertindih. Memberikan penerangan. Cara-cara mengatasi masalah tulisan Memberi latihan dan pengukuhan yang secukupnya dalam peringkat-peringkat permulaan dan mendirikan asas. tunjuk cara serta contoh-contoh yang jelas dan betul. perkataan atau imbuhan.cara guru menulis contoh yang akan disalin oleh murid-murid hendaklah dibuat dengan teliti dan betul. Mencampur adukkan huruf besar dengan huruf kecil. Menulis atau menyalin ayat tanpa mengikut tertib yang betul. Menulis dengan meninggalkan huruf. Mengulang garis-garis huruf yang ditulis. Kad-kad tulisan dan lembaran-lembaran kerja bertulis perlulah disediakan dengan sempurna.

Definisi ini sesuai dengan harapan dalam proses P n P. . Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. iaitu pelajar dapat memahami suatu konsep pengetahuan dan mampu menerapkannya dalam kehidupan seharian. membaca. Aspek yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran itu meliputi kemampuan berfikir dan kemampuan mengungkapkan bahasa. language merupakan cerminan daripada empat aspek kemahiran berbahasa yang meliputi mendengar. Oka (Harjasujana.Pengertian Pendekatan Pendekatan dalam pembelajaran kemampuan berbahasa bertujuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Pendekatan adalah suatu kaedah atau cara yang digunakan untuk mengatasi masalah dalam mencapai tujuan tertentu. membaca. Sementara itu. pendekatan dalam proses P n P sering berubah-ubah. bertutur. terutama kata experience dan language. dan menulis. LEA bermakan suatu pendekatan dalam pengajaran yang melibatkan kegiatan mendengar. Menurut Muchlisoh (1996:15) mengemukakan bahawa pendekatan merupakan cara yang dianggap yang terbaik untuk mencapai sesuatu. Pengertian Pendekatan Pengalaman Bahasa (LEA) Pendekatan Pengalaman Bahasa merupakan terjemahan dari istilah Language Experience Approach (LEA). bertutur. dan menulis. experience merupakan pengalaman seseorang yang diperolehi dari aktiviti tertentu. 1997:187) mengatakan bahawa pendekatan pengalaman berbahasa adalah kaedah pengajaran penguasaan kemahiran berbahasa yang menggabungkan pembelajaran berbicara dengan pengalaman bahasa anak yang meliputi mendengar. Huff mendefinisikan LEA berdasarkan makna yang terkandung dalam unsurunsur kata yang membentuknya. dan menulis sebagai cerminan dari pengalaman berbahasa kanak-kanak. Menurut Huff. bertutur. membaca.

pendekatan ini memanfaatkan pengalaman murid dalam pembelajaran kemahiran membaca. iaitu lateral. interpretasi dan inferens dan penilaian makna. murid-murid perlu mempunyai pengetahuan sedia ada tentang ilmu kebahasaan (istilah tatabahasa. ragam. . Pengalaman dalam pendekatan LEA termasuk juga pengalaman muird-murid membaca pelbagai bahan yang mempunyai pelbagai laras. Kesimpulannya. Pendekatan LEA akan lebih berkesan jika guru mengambil tindakan seperti yang berikut iaitu: Memberikan sebanyak mungkin pengalaman kepada murid-murid unutk membantu mereka memahami bahan yang dibaca. keindahan bahasa dan sebagainya) untuk mengecamkan tulisan yang dibacanya. dalam sesuatu proses membaca.Pendekatan LEA(Language Experience Approach) ialah pendekatan pengalaman yang memberi penekanan kepada pengalaman atau pengetahuan sedia ada murismurid ketika membaca.yang memudahkan mereka mengenai tulisan tersebut. pada peringkat lateral. Pengalaman ini termasuklah berpengalaman dengan bahan yang menggunakan laras yang sama dan pengetahuan tentang bidang yang dibincangkan. Pengalaman boleh terdiri daripada pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain Bahan bacaan yang dipilih oleh guru unutuk dibaca oleh muird-murid perlu sesuai dengan pengetahuan sedia ada mereka. pengetahuan atau pengalaman muird-murid sangat diperlukan untuk mentafsir makna iaitu mesej yang ingin disampaikan oleh penulis. Bagi setiap peringkat. Murid-murid mudah mentafsirkan makna sekiranya bahan yang muird-murid mempunyai pengalaman atau pengetahuan tentang pelancongan akan memudahkan mereka memahami teks yang membincangkan soal pelancongan. susuk ayat dan sebagainya. Sehubungan dengan itu. terdapat tiga peringkat pemahaman. Pada peringkat interprestasi dan inferens. laras bahasa. Murid-murid akan mudah memahami mesej yang cuba disampaikan oleh penulis dalam tulisannya sekiranya mereka mempunyai pengalaman membaca. murid-murid perlu mempunyai pengalaman atau pengetahuan sedia ada unutk memudahkan mereka menguasai peringkat-peringkat tersebut. sebagai contoh.

dan kadang-kadang menulis wacana yang tengah dikembangkan. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran. bahan maujud dan sebagainya unutk membantu murid-murid menguasai konsep Perbincangan mengenai bidang yang terdapat dalam teks bacaan perlu dijalankan sebelum aktiviti membaca Guru perlu mempelbagaikan bentuk dan laras bacaan dalam pengajaran dan pembelajaran membaca. Sifat Pendekatan Pengalaman Bahasa mengintegrasikan semua aktiviti kebahasaan.Sediakan bahan-bahan sokongan lain seperti gambar. membaca. Pendekatan Pengalaman Bahasa mempunyai sifat wajar. Tugas untuk memilih bahan yang sesuai menjadi ringan kerana wacana yang digunakan sudah dengan sendirinya sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa kanak-kanak. bahan bahan ajar yang digunakan untuk kemahiran bertutur sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa kanak-kanak. Kelebihan dan Kelemahan Pendekatan Pengalaman Bahasa Kelebihan Pendekatan Pengalaman Bahasa adalah seperti berikut. hal-hal yang harus diperhatikan dalam Pendekatan Pengalaman Bahasa (PPB) adalah. berbicara. PBB merupakan suatu pendekatan pengajaran. Bahan ajar digali dari pelajar sendiri atau pengalaman berbahasa si pelajar itu sendiri. kanak-kanak mendengar. Sifat Pendekatan Pengalaman Bahasa bermula dengan soal perkembangan bahasa kanak-kanak. Pendekatan Pengalaman Bahasa tidak memerlukan banyak kos. Maksudnya.grafik. Menurut Harjasujana (1997:197). Pelaksanaan pembelajarannya melibatkan seluruh aspek kemahiran berbahasa pelajar secara integratif. .

membaca. serta sejumlah kosa kata.  Sifat Pendekatan Pengalaman Bahasa hanya digunakan pada pengajaran penguasaan kemahiran berbahasa peringkat awal. Kelemahan Pendekatan Pengalaman Bahasa adalah seperti berikut. namun kemampuan penguasaan kemahiran berbahasanya masih berada pada peringkat permulaan. Oleh kerana itu. Pendekatan Pengalaman Bahasa dapat dikembangkan pada pengajaran penguasaan kemahiran berbahasa iaitu mendengar. bertutur. dan menulis. dan menulis untuk tahap lanjut. Dalam pembelajaran menggunakan Pendekatan Pengalaman Bahasa melibatkan semua kemahiran berbahasa seperti mendengar. Hal ini dapat dibangunkan kerana ada anak-anak yang duduk di kelas atas. PBB menuntut agar selalu menyedari adanya sejumlah kemahiran dan sejumlah kosa kata sehingga guru harus mengetahui apa yang akan diajarkan dan pada waktu mengajarkannya. maka guru haruslah terlebh dahulu membuat kaedah yang tepat dalam pembelajaran dengan Pendekatan Pengalaman Bahasa. Selanjutnya. Cara mengatasi kelemahan tersebut di antaranya sebagai berikut: Guru terlebih dahulu harus mengetahui tahap kemahiran berbahasa pelajar. Setelah itu guru dapat melaksanakan Pendekatan Pengalaman Bahasa dalam pembelajaran kemahiran berbicara.Suatu pendekatan yang dilaksanakan pasti mempunyai kelemahan di sebalik keunggulannya. maka guru harus dapat memilih tema-tema . alangkah baiknya jika kelemahan-kelemahan tersebut diatasi terlebih dahulu. sehingga dalam waktu yang relatif singkat tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahawa dalam pelaksanaan pengajaran kemampuan berbahasa dengan menggunakan pendekatan pengalaman berbahasa ada beberapa kelebihan dan kelemahan di dalamnya.   PBB menuntut masa yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan pendekatan yang lain. membaca. Pendekatan Pengalaman Bahasa menuntut masa yang lebih banyak dari kaedah yang lain.

.yang sesuai dengan kemampuan berfikir kanak-kanak. dan bila harus diajarkan kepada pelajar.

Sebagai contoh topik “apakah pengalaman paling manis yang pernah kamu lalui”. Tujuan guru meminta murid bercakap di dalam kelas ialah untuk membina keyakinan pelajar untuk bercakap di khalayak ramai. Selepas itu guru akan mengutip kertas tersebut dan membaca secara teliti apa yang ditulis murid-murid. murid mendengar. guru membimbing muird membina cerita bertulis. Selain itu juga guru akan membaiki ayat murid yang tidak menggunakan perkataan baku. Guru akan membaiki ayat murid yang kurang tepat. Kemudian guru juga akan meminta pelajar memberi pendapat tentang topik itu. iv.Menghuraikan proses Kaedah LEA dalam pengajaran mengarang Bahasa Melayu Guru juga perlu mematuhi 10 langkah penting ketika menggunakan pendekatan LEA dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Kemudian guru akan meminta pelajar yang memberi pendapat dan menjawab soalan yang diberikan oleh guru itu akan menulis apa yang dikatakan oleh mereka di atas sehelai kertas. Setelah selesai guru membaca secara nyaring. v. Murid menyalin teks yang telah ditulis oleh guru Murid menggariskan perkataan yang mereka tahu. ii. . Setelah selesai. Murid-murid diminta membina ayat berdasarkan idea yang mereka berikan. Ini secara tidak langsung dapat membaiki kemahiran pelajar untuk bertutur di dalam bahasa baku apabila murid membaca semula apa yang dibaiki oleh guru. vi. Kesemua langkah tersebut: i. Cara perlaksanaan di dalam kelas: Guru masuk ke kelas dan membuka satu topik untuk dibincangkan di dalam kelas. viii. vii. Selepas itu guru akan bertanya soalan yang berkaitan dengan topik itu. Murid murid digalakkan memberikan sumbangan idea unutk membina cerita Perkataan tertentu yang akan digunakan dalam petikan tersebut dalam perbincangan oleh guru iii. Guru meminta murid-murid menggunakan perkataan yang mereka tahu dalam situasi.

Akhir sekali guru akan meminta pelajar menulis semula apa yang ditulis oleh mereka di dalam satu karangan yang lengkap.Setelah menyemak kertas yang dihantar oleh murid guru akan membaca apa yang ditulis oleh murid dengan nyaring di hadapan kelas. Dalam masa yang sama juga guru akan membimbing murid untuk menulis sebuah karangan yang baik. Ini dapat membantu murid-murid menulis pengalaman mereka dengan lengkap. Tujuan guru membacanya adalah supaya pelajar dapat mendengar apa yang ditulis mereka dan dalam masa yang sama mengimbas pengalaman-pengalaman mereka itu. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful