Nurul Najwa Fatin Khair

• Definisi: suatu penulisan tentang kaedah menyampaikan pengajaran, objektif atau hasil pembelajaran serta tempoh masa yang diperuntukkan untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran. • Bantu guru untuk mengetahui aktiviti yang perlu dilakukan secara spesifik dalam bilik darjah. • Tidak menjamin murid mempelajari apa yang dikehendaki tetapi membantu untuk mencapai kearah tujuan tersebut. • Membantu guru menyusun isi kandungan, bahan bantu dan kaedah mengajar dengan teratur. • Mengandungi objektif pelajaran, hasil pembelajaran, langkahlangkah pengajaran, bahan yang diperlukan dan penilaian pelajaran. • Terdapat 3 bentuk: rancangan tahunan, mingguan dan rancangan harian

.

• Perlu disahkan oleh guru besar dan sekiranya dalam bentuk media elektronik salinan perlu disahkan oleh guru besar.• Merupakan perancangan pengajaran bagi setahun yang disediakan pada awal sesi persekolahan. Minggu yg diperlukan untuk menghabiskan 1 tajuk dan mengira bil minggu persekolahan pada setiap tahun. kesesuaian tahap kebolehan murid dan keadaan semasa. huraian sukatan pelajaran. • Disediakan berpandukan sukatan pelajaran. • Disediakan mengikut bil. .

• Perlu ditulis mengikut lajur yang mengandungi perkara spt berikut:  Bil minggu  Tajuk/bidang pembelajaran  Objektif kemahiran  Hasil pembelajaran yang dihasratkan  Catatan Format rancangan tahunan Mata pelajaran :_______________ Mingg u Tajuk/bidan g pmbelajara n Objektif/ kemahira n Hasil pembelajaran yg dihasratkan Catatan .

.

/waktu Tingkatan/ Tajuk Isi pelajaran pengajaran Isnin 8:30-9:30 Selasa 12:00-1:00 Rabu 10:00-11:00 Khamis 8:30-9:30 Jumaat 7:15-8:15 tahun . huraian sukatan pelajaran. kesesuaian tahap kebolehan murid dan penilaian yang akan dibuat selepas pengajaran. catatan hari. Minggu pengajaran: Mulai…………… hingga………….• Merupakan rancangan pengajaran bagi sesuatu mata pelajaran untuk dilaksanakan dalam tempoh seminggu. Mata pelajaran: …………………………………. • Perlu disediakan sebelum bermulanya setiap minggu pengajaran dengan berpandukan sukatan pelajaran..

.

Tahap 3 • Renungkan sekurangkurangnya satu kaedah yang sesuai untuk membantu proses pembelajaran yang berkesan.• Tujuan: untuk guru menstruktur pelajaran rancangan pelajaran dan membantu melancarkan perjalanan kelas. sukatan pelajaran serta huraian sukatan pelajaran Tahap 2 • Fikirkan ttg pengetahuan sedia ada sbgai prasayarat utk melaksanakan pengajaran tajuk baharu. . Tahap 4 • Fikirkan sekurangkurangnya satu cara untuk membuat penilaian pencapaian hasil pembelajaran. Tahap 1 • Tentukan kurikulum: apa yg perlu dipelajari oleh murid berpandukan kurikulum kebangsaan.

• Setelah ianya dibentuk. turutan aktvti pelajaran dirancang utk membolehkan guru dan murid berinteraksi dalam proses pnp dalam usaha mencapai objektif khas yg eksplisit atau hasil pembelajaran yg diingini.• Kemahiran merancang melibatkan penulisan objektif khas yang eksplisit /hasil pembelajaran yang diselaraskan dgn kurikulum yg telah ditetapkan. .

Aspek yang perlu diambilkira Membuat perubahan terhadap rancangan pelajaran berpandukan maklum balas murid agar murid memberikan tumpuan. Tahap penguasaan (mastery) murid perlu diselaraskan dgn penulisan objektif/ hasil pembelajaran yg dirancang. .Latihan perlu disediakan untuk mengukuhkan kefahaman yang melibatkan integrasi kemahiran. Menyedari dan mengambil kira pelbagai kebolehan murid dan tahap penguasaan pengetahuan sedia ada. Aktviti pengayaan beserta bahan sokongan disediakan disamping akt pengukuhan dan pemulihan untuk murid yang tidak dapat mengikuti perancangan pelajaran dgn baik. Penilaian formatif dilaksanakan: utk mengesan kemajuan murid dan mengubah strategi sekiranya kurang berkesan.

Format rancangan pengajaran Gagne Madeline Hunter .

• Merujuk kepada mata pelajaran yang diajar – Pendidikan Jasmani • Terbahagi kepada 3 iaitu: • Kecergasan • Kemahiran • Kesukanan • Kemahiran tertentu dalam mata pelajaran PJ .

• Menyatakan tajuk besar dan kecil seperti yang terdapat dalam kurikulum • Tarikh kelas dijalankan • Waktu serta tempoh sesuatu pengajaran dilaksanakan di dalam kelas. .

.• Menyatakan kelas yang diajar (cth: Tahun 4) • Jumlah bilangan murid yang terdapat di dalam kelas. • Boleh dibahagikan kepada lelaki dan perempuan • Pengetahuan serta kemahiran berkaitan topik yang akan diajar yang telah dimiliki / dikuasai oleh murid.

kemahiran dan sikap.• Satu pernyataan yang menetapkan apa yang murid akan tahu (isi kandungan) / boleh dilakukan (kemahiran) sebagai hasil daripada aktiviti pembelajaran. • Terbahagi kepada tiga komponen iaitu • Psikomotor • Kognitif • Afektif . • Ditunjukkan dalam bentuk pengetahuan.

• Merupakan nilai-nilai murni yang ingin diterapkan kepada murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. • Menyatakan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif yang terlibat sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. • Proses mengintergrasi berbagai-bagai kemahiran untuk menghasilkan satu pelajaran yang bersepadu dan menyeluruh • Mengelakkan bosan dalam satu pengajaran dan pembelajaran • Penyatuan isi kandungan pembelajaran dengan matapelajaran lain selain PJ • Cth: Sains (Kelajuan) • Menyenaraikan semua alatan yang digunakan untuk melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran. .

Bahagian/Mas Aktiviti/ a Pengajaran Fokus Pembelajara n Organisasi Alatan/ Catatan/ Strategi .

• Menyatakan peringkat-peringkat sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. • Menyatakan peruntukan masa yang digunakan untuk setiap peringkat. . • Terdapat beberapa peringkat sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran PJ berlangsung.

. membentuk kesediaan fizikal dan mental ke arah pembelajaran.• Kebiasaannya proses P&P dimulakan dengan aktiviti memanaskan badan • Satu aktiviti berfokus untuk menarik perhatian murid. • Kebiasaanya terdapat 3 perkembangan dalam satu sesi pengajaran. • Guru akan melakukan ‘cooling down’ pada peringkat ini. • Merupakan di mana isi kandungan pengajaran diajar pada peringkat ini. • Guru biasanya akan membuat permainan kecil untuk menguji kemahiran yang diajar kepada murid.

Lompat ke hadapan ke dalam gelung rotan.• Penerangan berkaitan aktiviti yang dilakukan murid. . Lompat ke kanan keluar dari gelung rotan. • Dapat membantu proses pembelajaran. • Disusun mengikut pemeringkatan dan ansur maju pengajaran. 2. • Contoh aktiviti P&P Pergerakan Lokomotor 1.

 Lompat dengan ‘double take-off’.  Bengkokkan lutut dan serap daya. • Tumpuan atau fokus diberikan kepada perlakuan murid. • Merupakan butir pengajaran yang hendak disampaikan. • Contoh fokus pembelajaran: a) Pergerakan Lokomotor  Berdiri lurus dan mata pandang ke depan. .• Menerangkan bagaimana murid melakukan sesuatu aktiviti.  Mendaratkan kedua-dua kaki serentak.

. • Merupakan lakaran pergerakan aktiviti yang dijalankan. • Menyatakan posisi guru semasa mengajar.• Merupakan susunan kedudukan murid sepanjang proses P&P berlangsung.

• Kedudukan bebas dalam kawasan P&P.• Murid berdiri menghadap gelung rotan. G M M M M M M M .

• Menyatakan peralatan yang diperlukan. • Strategi yang digunakan oleh guru sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. • Penilaian objektif pengajaran dan pembelajaran mengikut domain. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful