You are on page 1of 1

________________________________

/draudzes nosaukums/
Adrese:_________________________
_________________________
Latvijas Baptistu draudu savienbas
Bskapam un padomei

IESNIEGUMS
__________
/vieta/
____. gada ____. ____________
/datums/
Par izmaim draudzes nolikum

Ldzam Jsu atauju veikt izmaias __________________________ draudzes


nolikum. Draudzes nolikuma izmaias ir izstrdtas balstoties uz LBDS Satversmi
un, ts ir atbilstoas LBDS noteiktajiem mriem.

Draudzes padomes prieksdtjs: ____________________ /vrds uzvrds/


/paraksts/
Draudzes gardznieks: ______________________ /vrds uzvrds/
/paraksts/