You are on page 1of 3

3.pielikums Ministru kabineta 2009.gada 17. jnija noteikumiem Nr.

552

R3
veidlapa Datums
______ (diena)

Pieteikums izmai u ierakstanai reli isko organizciju un to iestu re istr


Vieta

. ______ . ____________ .
(mnesis) (gads)

1. Re istrcijas numurs un nosaukums


Re istrcijas numurs
_________________________________

Reli isks organizcijas vai ts iestdes nosaukums

2. Izmai u btba

Atzmt ar

un aizpildt atbilstoos pieteikuma punktus

Izmai as stattos (satversm, nolikum) iesniegtais pilnais teksts jaunaj redakcij pilnb atbilst pie emtajiem grozjumiem Izmai as reli isks organizcijas vadbas sastv vai to amatpersonu sastv, kuras ir tiesgas prstvt reli isko organizciju, aizpildt pieteikuma 3.punktu Mains reli isks organizcijas iestdes amatpersona, kura ir tiesga prstvt reli isks organizcijas iestdi, aizpildt pieteikuma 4.punktu

J em vr!

1. Aizpilda atbilstoos pieteikuma punktus. 2. Ja atbilstoaj lap nepietiek vietas, izmanto vl vienu veidlapu. 3. Neaizpildts veidlapas da as nepievieno. 4. Pdjo lapu pievieno vienmr. 5. Visas lapas numur.

3. Izmai as reli isks organizcijas vadbas vai to amatpersonu sastv, kuras ir tiesgas prstvt reli isko organizciju
Nr. p.k. Vrds, uzvrds Personas kods Izmai u btba (atzmt ar )
izbeigtas pilnvaras scis veikt pienkumus mainjuies personas dati izbeigtas pilnvaras scis veikt pienkumus mainjuies personas dati izbeigtas pilnvaras scis veikt pienkumus mainjuies personas dati izbeigtas pilnvaras scis veikt pienkumus mainjuies personas dati

Ir tiesbas prstvt (atzmt ar "x")

1. 2. 3. 4.

lapa

N1471_9p3

2 5. 6. 7. 8. 9. 10.
izbeigtas pilnvaras scis veikt pienkumus mainjuies personas dati izbeigtas pilnvaras scis veikt pienkumus mainjuies personas dati izbeigtas pilnvaras scis veikt pienkumus mainjuies personas dati izbeigtas pilnvaras scis veikt pienkumus mainjuies personas dati izbeigtas pilnvaras scis veikt pienkumus mainjuies personas dati izbeigtas pilnvaras scis veikt pienkumus mainjuies personas dati

4. Mains reli isks organizcijas iestdes amatpersona, kura ir tiesga prstvt reli isks organizcijas iestdi
Nr. p.k. Vrds, uzvrds Personas kods Izmai u btba (atzmt ar )
izbeigtas pilnvaras scis veikt pienkumus mainjuies personas dati izbeigtas pilnvaras scis veikt pienkumus mainjuies personas dati izbeigtas pilnvaras scis veikt pienkumus mainjuies personas dati

1. 2. 3.

5. Pievienotie dokumenti

Nordt dokumentu, eksemplru skaitu un lapu skaitu

Reli isks organizcijas vai ts iestdes vadbas mai a lmums par izmai m vadbas sastv vai to amatpersonu sastv, kuras ir tiesgas prstvt reli isko organizciju vai ts iestdi, uz ________lp. citi dokumenti ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Stattu grozjumi lmums par grozjumiem stattos (satversm, nolikum) uz ________lp. stattu (satversmes, nolikuma) teksts jaun redakcij (divos eksemplros) uz ________lp. dokuments par valsts nodevas samaksu citi dokumenti ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

lapa
N1471_9p1

6. Apliecinjums Apliecinu(-m), ka visa sniegt informcija ir patiesa, iesniegtie dokumentu atvasinjumi atbilst ori inlajiem dokumentiem, pieteikum nordt informcija atbilst reli isks organizcijas, ts iestdes stattiem (satversmei, nolikumam) un pie emtajiem lmumiem 7. Persona, kura pilnvarota parakstt pieteikumu Vrds Paraksts* Vieta Uzvrds Kontakttlrunis (nav obligti jnorda) Pieteikuma parakstanas tiesiskais pamats Datums* ______ . ______ . ____________ .
(diena) (mnesis) (gads)

Izmanto nepiecieams lapas. Neaizpildts veidlapu ailes nosvtro. Visas aizpildts lapas sanumur un caurauklo. Prasbas neattiecina uz elektronisko dokumentu, ja tas ir sagatavots atbilstoi normatvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformanu Piezme. Dokumenta rekviztus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoi normatvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformanu.

lapa

N1471_9p1

You might also like