Avadhaanaadarsham by Bellave

-*'

''::__\\

\

#

Ad@Dd

EP

rn,

tffi

illttfi€!
;r

'"?-/

3.rqod.
-o( cdqi6addro
ed pafr
So
1

fi *der trodrexos diJo ed.r udd66". {Wa* e{o?der*ad $dd.,,S1 ue,:a5ddod ?"odr ddod.rg Fgd&d d J;S.rd5d.r er&mtl.lSa6 fr.ra:xe$6md oipd rad.retdoo $e.:uaDoinh Smdpl aoC5der_. eler-6 tu d do deru, {.rdl oad dt.lo aa doqsdd, rJ.ls6-a d rlJ co do3ield, d;onaoa 6dna$qi*afrcd, $odddd ;3odercd arbuosa$d {ro3rrl9$ ds gdr*d efds*ot,, eo$o3rp{rd, wgoar*rd doosad r:s.rcfo
d.l d.r d5&

dd r,l{3m $do!.u.

d *r srra o$ d rl vad aaoJr r rl"Ju- d,o* r"l{ { 3 cd; e dq *r"r s;;:ad.r C ood *rdrd6d.r ldo uspodtdl naq:aUraod erg$$iAhd.od.ro $dt ide) moJrrrlfrio uoqJy.d erdd dJrer€, $cdldodou.ldo$
do

dldig".

o3oeflrldo, ddhorldo, oJr3"rpodr$ra*d ogmaod*

S.i 1! ea5aa dpo5d qo deaddw Q rlf o r.r usauo rl o3et rl rtCdl. Ja $ ;ton trqtD*ddr O h O" od.r dt ddo$er.l dd3pad*e Jt,ro etrodet:afi dr$dr. erdmdeo *rd.r$dr aasicbod .dr tstpad

ddddcd3$, undf,d{, der"oadl, udrddeaJl, drt'q-oCf,

$*,ruod trQdrdr. dddg eidr raddp ddfr Fea$dod$:.loaA dontrtug. d.r. adf* xo{drlsad udtd frd*dd* do(d6gd de *ri3rd6 F fi esgOaturd rlo eloeeadr q:Sdo* Stcerua dca d"ad u S(d Od od) rfCdl rlrEode;.r $ogodeleddf* mrro^dg, $fld;:arl oodlo,

s4Ced!"rldo

xd odgduh urldgdsn

caa6i$tuadodrt

+.{i 11 dt,n*A*ifgdr diua$qagd erpo5d6odeJq oodr pod*oah €tdal drdi. edi udlefdhd*oad Czndoadrbooduro, .rq:a5d-ied6 iladrdood*CI dodE.l ;3odu"r eige*aan rora:gda fidag.

ed;{S drdpto$d* dl*dtdCdg. erd0od .dl ernddtdddr* $Stu erq:a5 S6o d er$ padtu BocnJ d{ Sd o$ Cd+ tpil eddoe dfir srS sn$ieo"d d.ud.r.rd.r d.& seh drBfr erd$.r goa6dodd,roJ,roarlr
aeOr{vad

eldd

g&aad

erqa5dao$ C:egd,ro una{5de.r.,douldd1

d. uuoudr$tg eJd dd"rddqdaod $aruoaft dsaa=€Jd dtea aaudpodt$r. tndo.r dt{ irotudi. Fodr edOod u*qo Soeddrdddru ddd drtmCr .:ddr ddrrld mudp edd dso"dr qJ3tdl d**d.lbf,fi ddd.r, adocd dr,Sdaas no erdryapaddi'*
dou do*g;d $o{sd1 d,'=orLjd Ndol*cgoe,'laa"R dd.dd,
ryoSrBtnh doseird Jroa.ad. td.ro $hdzStruh dedril,
1?-11-1 923
ccl

ttou'Saaod$d.r* odreJ$ua9rlva6 SSn rfudr *tddro8= A{ prtfl deadqap aotdderaFQ ddozud uo$rteJddr e3roedd* s*<d e d"r*d d&.olrod ard.r ACdg .$*dr{drSdr. €r idaJrd,g ildn

olgdr

€6aJl *oge1::,dn.;r

d*aqoad.

l

I

d,lredtdqoJJr deaon FdseEdU"

dsaer0*!sa$deae"

I

r s,

$

sJ Rll
fl

ll

l;l "l

ltddhoer.ao$ds.rr

eldqopoddro
r-€0o_
r| (etdoojO(dco.)
-..t

sdfledo
Jrc*t

ff df 3uar! 6croadpodJr,rado dtJc0og,qdpo

I

uruL,Ci,srroJ6dl tr fe{a uodrdroqolrr€d8 ll. eq:a5*q dsdldqae0oJJ do c o bal o p d{ ct'Lo$ o I fgsaolos rlcdtdo urd ddl oooldr qto.rd a ll
n,r

ddJg?aiP("rrJ{J

doll

etdrdsrd;do$odr.rzud

I

dndinSd d€$!d5oaC"e.5dsa
ddrloddeaodr$d
I

[l

.do$ Sn6d rl:dr
elc

ridor"load5d

dt.r$o
|

ll

ll

dCddq:ao rimogrtd uod5doapQ

dlr5f3dr$,1
il

odldCoaxdndJ0hic- tldcudpaOqadno d.rodd$podd*rrif
UoooaJor

gddnd [Jrf dro |
ll

Fqdodosrd.dd drgoadc urfldo$$ocoe

':t.t

ri:

s

"^_.-,=r**|

Urs3d &idrod srmooawaso*d dotuod ddaqcradddro, fut$ddoddoJ:d t.rmo$*&S: d"r$8lerd &rroatrSsrrd{,d68 {mr0tdhe d #UJd *ry}d d d fondd dr e r S_.,e $r aau dd{tr e- d.r ma S.roiCu *+aSA* SrmloaxaQrau SrQulQld Sf:tdrdP.rod eat5dsapQ tbd.rdddrs:#rsad. d.ro, ddddidrddzirorn SnS de#;ddqjod.{Da ddds:drd d%d$r%d"+Jrr;ei$ddro, wf
o$.r'Erasaalz4xisrt',r;o

gdg

,

sfrc d"laaro da$2da

o F,,.dS.re

e

z,:adoa*u

dot$d$rl{,do &ieooa$rdd,nbrdro, d{ rlrd.rSd5d.rs eid deaJ pag d eud SimpdorlddC.l usaudqod deodpad' pca;d,rd ddl* Srdeqe dodu$oJraad utqa$ o{caSdr* dod*oSr{o

d;dd:, dtilodd:_t' *oel Se lddO. '6 3i6 rtod" oo (r6 *-/o -td Bd:ec*Failfodd uiro$don axadC$, t$|3er| 6o: $d{d1 t"oddoJ:$ qdsan il$d;sdo3l, edpaSc.: utqag $os'cafr, eruBdo:* dtiu*tld" ds{- u erdpad$ {ift: purScad, dl8q{Cd$odio, siryo{S:- mofioS"re, cao} ua!odr$,
d,l

E(oirq: pae4ftr.rcad,

aaeSq

d6tr.pe: $e Srdrd; ddc d ea d doo dr ddt m,.r d63t : *'ra c d uuuir $ 6r$d.r. r*rya6{rfr,S: elq:ag{$ tu} $* df*Xg, dtaroe;po3r

-

o3nt.rd$

$"ror

*.1

doeA-

t'5rJoau SoSr#.r&

(tedr ) {o-{* o .-- ea€ lttrJ'l (, & d L s - d o d;SsacuuiJo dgsa- s dE dsasr dd dndc a rb O*03;l, oi ro(dlda

dod, urXo: (sadr) adr$6u
esl*
o3

" "

dl d:dl

dJi

.3,;dr; r,$Coudddqa- *doa,:d aft$d*ma,

d&of-r1 ssoad.lr$o8i,
ft

-

et

rl d d*rl

$*neo* uadud6;**r$t'5d"r* e"cft e;{6d$ tuedsoR CI$d:qdt eldqr$$gdr$.tr. (* a.srd$ eaco6uoeoddolr$cu Loddg
66

d{

;Ba-

eodrql$Sdot

di

$d:,

*$gua$6d+dp*de

"

5r

d$gdearo'rafia6e

6{

fra$ge

"*

ndu*L[dr$Cuod, *adou$ oioerlao$C$uJro Xd xru!3oan lt od e.r.[Jo dt$dr . elo di et $pod S c3Edaouo dr ri:ea,laft z"dd.r $ d.l, *edSodd pnrd{rdtd;3cdo.o, ras63odd oa$oJr Oau*ddr odro$rdcdgo *tder.tJudr$d;.; dl iaead$ ertpopaepa6i$dl

dtds" {'oa,}oJrtlS5Or,o$it ?D); " *cu ;ad6dr$ed $,tra

s

$ndddndd c:zadd$ Srd, wdo3oeloori"rSdr. sodd uapa5d$ Arouhdiddd adoird$ dedtoerlC pol:drrlC.t oJn$$ edld Q"u,n. oodd erodd udqad\booil.rd1 er4:ond6od ddAdd{td,l dnd *6efiSoJsad0, $oJnd aoerd$drd0 d$.r, t3$dd1 t"ode oldireCo%d.r ":cddril. tsdf* {rdnm*tdodd, dr "d*OdB oJoErlcardldc'ro cd srdped"r csdowd dc$ddr

ddg oiroerlacd ddaddC* ssaud.rqi$Je $dneoS oodl $166

$o{ddrd,e

drdC.r.

C,ra6dmUd*dood dceddSt

Jteaddp '5 erEE&QFtr9*SJddlqjood:de" s:r3i 'c UdraR u{s4d$dr* ddeird ddf edr.fS6cd u%s d ":cd.r dqgdq;J"r tseada u$:$taaorlvad d.rdpeo$d cad6 rldl dd $d:acadvaftd. eddedoire dt e8Cot')d dlrld usa* $lqidS.r" d.,droeaoofl 3fidr€oodt, u,r:o6dA:$oJndd!fi EdFr
.tro?r

.adrtse eu**q

rr

{rodC$oJro

dd

6e

udndr

Sd* eaodtd$ouo$drl,to.;3odr dqCE:d:dr. denodd,6 & erd padhod ddruao *srdcrld$oJro tid_,Sdr" bdod 6d$ Fgh

g

aa*d

o

es

a

oa

f

fi

eo dm

t

p a*

h t ra o f

,.ra

Cu

C

e

ao d r d

I

u

o-o6

t d6 d d.

eqSrdryrdo.
Sgq

ll

dl$dsFed"teartrddodd6oc$nart*do
bdt qodeaoJn

I [[

$o doqqradeasr$d er.dddra aa{egddopa $ara

{%Sd*sr

doa{a$o3olcJrlrfro3ro dedr$n d o t3do ud ddqdsoca J?ado dl d o ll

I

s
I
req&dpad ipad$o6odd:_

{ oiSndmd, tsdo d dr$9, osau dpa$o ::e usou tpad;3o

dodo.L!: d6{,,: rlcd ?3qd ilraac- el{dddrri', dd6o 1wo36rd dtido)*" dd6dCn, (eodd deXd*d dd6, d5rad*d dd6, ism+ d*d dq9 dr i.rrodr OS;:rd dd6rlCo; ?rddo dqd c{oad, ld nar{do- oJn$oeddnod.r Srlsd i rdl eld*ddd,n cer_tdlJ, udila {,,E orddgoJro ded riedoJrld dnaed*dr19o-6drs) *d5o- dd6*, (Sodotmdco Srd5der"d dinna{3e d *oqa to.D| $cdoq?tadso- dd5doimh $d,ggdodJ tndordr cf, $dodo"d- d$dmrdd,lod Sd6ddr{ do.$o*, ddo laf, r- d$t *6oJ.u, bdio po 1,, dE=* ?co 6a$g 3, dt *dr ddd n&d dd$ e["],rrd,rbood.r ${ deCra€o$r, sg(- dr, odocsc$aoo[Jl oe3dCn, podcodni*- dtqpodfcClod, oJl!r: Jg, $ 3n ge- d d*olnh, *_reoJl o Eq : in d crd.r g{p q, dugdld*o :
'" 1dd.J64 &$d*Sccrol
pdlQder"elr,

d*:

ohd, FSq:

'*

rldoudddqs: ddoudd0o$.:,

dr, *r do

-

d

J.radorhdr

{d.r.

elucrDoddilrl 9r.

1s.-

d&dr. S.rd1 6r $o_Qdd r de saddg z ddJ ofrail ,, S, ,' b dq o$1d..

/r\ dsa d do uBolesJl, cliatdoedidg ee3rd rrdrjs&{ ielr
\,l Jt\

z dt mdd$ i/CSnC*A ,' d5 " 4 fQ ot.rd,*d {. C " a ttJooddg 7 d( o1rd d '.6roi " ll dq drd,^d,, OO', .l dt rroddg z dr olldd 'r dtro.,q,.q ,'6 Cq otl{d .r $',
{fi .Qeg eddedt.

{,,

"a3
erud d;_(rBdoedoed.r.) -/

(uDoilssJ{ot s%elF-do{r(

6t (.3.daqssd?iofir
I

I

ol,*,.,.6*urs teg:!9 QqtJisdE ll uodnqdo oaUddotoeJ ddU

l,t*g

* euOo*g *eo
de

!:

adooecguorh

ll

(Serogr{ddgfi

suas o1d

Sndou [f, dlgdr,)

(?) dJ
SOd.r
r,3d.,

d'a gi do ?
$ ft t'l g5dg]

dd1

S0e*_* H.r gdro*tt

*r$*01

uod Eo_Qdd u*^driCdl doa:o6drtt3ud -6065 d:a0, erfldJgoo udd doe36o$dq dd dtdr$dod er*er-ddo. 1b:0 ddfr .lu;5 u{d,,iCdo* dos:a5$$Dod ftoh t'5d*dd

d$ra

e{,

dqqdddl

*ao3r.r ded"rgdr,

eruoDdds6.

sOt-- gl, lr, za, lt, n, 16, z6r.J0, Lz, La, zgt 25, 9, 10r S eJ ?8o tro Qt ere d e dnq'dl oj.r.r t d d ' 17r. t2.
;

$t'-

oa dsl
2Br

6) 2, 1,, g,

sa6 Qt

d

Zr.lg, g, Zt1 lge Zl, lI , Zd,, d aa *3 d dorq oo d tre oa d .Sr S3 ntl
Z0)

I, t)

n:gid:,drt.r: Lr zr B) a, 6; 6r r, g, 9, 10, ll, l ), IB, 14, L6, 16 d d aod OQ, oodra *3 d elf,o1S.r oo u osl 17,18, lgr 20, LLr 22) 23, 91, 25r 26) 27r 28 29, 30, 3!, g2 fJ d d dort Sr ma ooO nr d d oa ?gD oJ:.r Q ar I
%
(B)

Pe{oarddo.

$d*ddr de*a ${,$eordoJro9 dcrJr.r dd6*pa.doeh $dSn(U*drr dlCrd-q3l CSC5ddr ue3oqCd:sa, i,.rod codd erfld$d1 mrddoddodr . $c6(dd,o* pdrQ$gdrr$. (,rd
dodolrt

diodl rriJ!

?:td

elioidl

oa.& nd6Jdr* dr,3ialedr.) ud,*drl

&td dndrgddg

dd e,dd.r

rcdrcod(d$* udsatl rdr

dd1 t"odoodr uoorl,n SdlQ{ud.rd.r.

$84:-t ildlo{
v "*d-

d.geddg sagtNddl" ieirieiqt'J.

dn, d, no, {-

r&do rioeoJr) dial.r.l -tl, d;$ddl -oo r Ft, FD, -( do-d, €r ud*dddr tild. S?t?d-J6, dF, dqd, dc_*c, $%d-|e. ded, dt-ED: t'6rF*d-tr, o, &, {, l, ecsrldl dtd: dc-$, dl%d --EE, r,io, EE, Eroi, d, adtrlC.l d(d dc-Stq, dJC?d-*, d, uJ), eg aiqd, di-qa, $d"d_
d:

a$deJ.r

zitd, dO-d"t"e,

&SfioJrq Eo*Qddt1

$3r$ndr$d.r.

'

S,gell eld{, : mJ5d.rtpaCrqaJQd*ooa5d*;:ac do4o

ll
t4

uqls$" o$qdreJrordo nnd5ddedriocdr

a

(4)bdharfrtdo.
'arl.r Srirdd, oJrdd)raddo t"odl Sdrd od{ddCo uod

dod *d6tdrr de*d drC*deordrl*od dr,E{r$dr.

$ E*-w*w
tlrdtlqdl.

aE

J; ", d*' *o utrrr

{

dr odr dror S,

iJ

ddr td.r.

uu{d

-1rcdc

troto!r)
I

Jo-tll og z3a S$naodd; aNgoJ.rzfod.re
%

sJ%ddoD6d5iloa $ceu3eo

l;
I

{pao rl6odo
dfr
r

rltridtd5ooin
o$.r

i

d.r o CIg d6

Ea

d.e5ooar ll

(s) Sc doq

ePa

d soo.

-(dd6dord$ cldod-dqe ll ${o+oqJ$oaa"sdoe.rddde ? (w{d-tidcud dC-SPo*dl
Sd*d-,iR1o{oJJo

d:adOodr.sf-)

+c-d{owg.reio$o
drt+od-r qe

dc-ddQdo Fo{,5et
d>6*dq

e3ntdeqjo$o

dnare'?

g3-f drd#rxir o$r oBdr tSerol dJqd-to
d0--oo{do

'
'llt'

:

.:,
.

-""."

t

.:. ci

,lq

$$c-dogda
di-Soo,q$odo
C6d*d-.eS

dn-t'5ryado

$r,$d-uddo d$-. a:agdo r6afd-dds

d0*pa0rrdo
&q,td$erroSof :-d6{o
dnd,
o

+o

qJ

Jsaddo ndddq? *oa*Sr 6e $
o pa

oqJdr o
o
|

w6,3 {oJ.r o dqa ? dd Qd

{

5

*

e3o q f,

q

?iog

|

dnaro6? €edldtrdroJro,sdrtluac,

do, na{

do, do$de?
ll

i6a6t?

ddJC

qao.do $Woddr *do ? ua5dodSoe ?

(6) SO dol

*

e)J oe.

ieed dJhdf

*-_T;;:,".
to d,

dd6sd.ro dd&$dc.

{r-$o-tru
odr

dwa 8t6 9. r' ad.o( oo %6

Sndrrlsdl

l,

o$r

fr

{ rte d sdoln S

dedzild.r.

lrogd-(t3doarcedt)

, ,
.t

J.-QH pdqa*oareoi3dd\, I
ir dno dre(oJraoFe)dJAFilaoao
li

"

i

:

ogded.oaf,tddre.roCOas.re p0Frpb8)q0oilSlo floapao
l;

I

(z) d$r**5. . E$*6ClodC, *cf eoa{e'Ios3t oodsag "adr tispg Sgedd uco; ;cad;orlvl, eqiaad*t erde, oddr oadrlpa rlt), rlf,;:a i5r.ro$r oo$r1*o sdO, odrdi dr.ofJ drjr. O]?d

:+:k

nod$ e;;"3? 6ri',., ad*d.r;j.r. u io{l;l dnodr Sgtd {ptsrd:aeiiod.rtd,r. UE*'-_ 1xSrd6)'" de6d{&d;jd.,E, "
c3;

ord5;iFulJr*
;:l

wl0:-.
dgt{l

(t&rJcz,DtCl) x*Qte;.r 6Ld) ioqodr:ro

s}dQ, io-.r 351611
ll
j],$.

.
-'{.{^ Nrr's-

r:W1S{;odDrdo cd"o tJdtSlJdd6s

(s) h#':roPaD68'

vrig, i,{sa

loJrerie *fi;": t"Ljrfr z"rr3t siO{fr

.' d ^\!r.

.9. } r d .D.'r-J '1 ' . "' ,-r.

-J^h;.;.r))

.l)

5,:,J

r.\ 6

*.r{

Ooul sd6rl:lStr dl'Jrq}*.r.
d rf

fi8, dtg

aldr ;6rtdi

{p&rdrfr

?s]^{d.Jgbj!*oo&d.r

uuaad

O$ oJ:a d dc rf d,rar d I eX.o &t doJroC.r cdr D ro *5 ddgduaef a ll zJqcoc ddt'5drlso & d.lood.rr:aoao I '-' d$mrQmd davdedr Ccroepdo.ts ll (8f3,coc; a"lri dsld*\d, d6nX{d, p$.:osd*\d, OSnrr(6, $cdoq?adce, ;ir$de,r"d, it:S6, adlopa{rd, roz.r ":oL,l.r @ rlt9od edddl Sra0d ES{r1{,fi i"d%Ddofi e"rd",aodr CIaddst drsrnah ooul$dir{Cg dlf dddrtCd{ t'pirsrodaildr. dJiL
.-E.S efl
d. o

Jo rd6it

oJr

S6x.1td, ;:dnoga{rd, sgdd-g tr4ndd&-obd1 tn$St
ddfi
udoqlaod_

Spo$o(ntu,

.rg

dECdld.r, ed< usauspad f_1$g
Bnr
|

dC6rlCdo" ?s&dddt Sred

|

n d, do doqsd, d a I % Sduo d.l n:od !, olir o lf {& S t{5 ds a dQr d Qi nado pr dcadn dr 6odr$ do {per6
ai

{

ca., o s

3

r;

so d;oe-

i"S.::ll;

${ol

{o

r"&Wt

fr3rooJrd, rldouddrddqrpoel6o

dnado *dq il

--*tff

dgq,

*o"u-- Ergtdd $d$oa*adda.' UQFCo*.4u$g' @edg -Cq*: S$o -ard*' CIad$oSrodr:*)'o' o$ee-a rb, oadrlsdqr gadeedsoaado -ugdddflolrad' esdedd' do@d6
d,eJddoi *e*,

*ioir.*a S*d- t l,rlde., deo6rtdoJ'rrlco a{ttdfr1t qlU:w{td*oa, ddsaEod'rde-$$;:ah' daa3ffr:

,d'tu*o

gd J; {, *sa6r tdoJYes

-

s oJs'

rcJ Hdood foqd

*o-

laod dl*er"$*) drdrdcd; 5;a*tdrlddoo) odJ{J: &6E*re&; d*"o : 'ru*td'o* (dm'dr
t*ir"nAd.r$dat, -- *' zl" u "rQ, cslC;qg{._
9%.i. --9

eSe*

5d-

ec'}'

ad+paOas*9u-

*#*etidJa.r, *aluic *t&'sou* *30$;;'

sdoddc

-

dtc'r

T

&g

d*dd4 s-:Ea e.o$cJdt mo**e3 dradr $)aafi *'"1 oacrlrdd-r. d1* d*o3;$ s *odr tsa *duuDod t.rmadcd.r.r dtdr*dq dqCdodc3.x F

.

dei6d.r

dt*d $9"do*

ead*cd;r' ;se-drlo udrdr*saofr elea*od$ dil

-i:1f*nni 1i:"t*11:-ii

Sdddr.

ffisFad$O*rSdr-

dl ersq-odaod SrmXd;doFad#1 eidEdlad d"dtu3*drddl. ,rj
'-l

"t*.S,$d-

***

etuerodd3!6. f6g,dg a-aSr'st d13' $S.:-u-odorer a8re6d or{d-lt8doooQd.r) neoQo Ea. c ql.i S fg* $ q rtd ddo dr o fl t dpad S*;san I
gear

t d$r; e33 dn t3* 3 c{, o sg*5 d5 ll Soezie{rg#oeodcddrddedtsa$€s%E$o I Sngaseti.ldtldS6;3r ddo doqdoq x5€otdot
d
e

e3 do qlr ai

i5*a

11

toddo'.
^)

;r..-..*
'

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful