You are on page 1of 2

Jaunas draudzes dibinana

Draudz uz brvprtbas principa pamata apvienojas vienas reliijas vai konfesijas ticgie, lai noteikt apdzvotaj teritorij veiktu reliisko darbbu, k ar cita veida darbbu, ievrojot spk esoos likumdoanas aktus. (LR Reliisko organizciju likums 3.p) Draudzes dibintju vid jbt ne mazk k 20 Latvijas pilsoiem vai personm, kuras ir reistrtas iedzvotju reistr un sasnieguas 18 gadu vecumu. Vienai personai ir tiesbas bt tikai par vienas draudzes dibintju. Iestties draudz un taj darboties ir tiesbas ikvienam Latvijas iedzvotjam. Jauniei ldz 18 gadu vecumam draudz var iestties tikai ar vecku vai aizbildu rakstveida atauju. (LR Reliisko organizciju likums 7.p.) 1. Jaundibinms draudzes loceki sapulc lemj par : 1) draudzes nodibinanu, 2) nolikuma apstiprinanu, 3) vadbas un revzijas komisijas sastvu (personas vrds, uzvrds, personas kods, amata nosaukums), 4) amatpersonm, kuras ir tiesgas prstvt reliisko organizciju (personas vrds, uzvrds, personas kods) 5) sagatavo draudzes dibintju sarakstu (personas vrds, uzvrds, dzvesvieta, personas kods un paraksts) 2. Pc lmumu pieemanas draudze nosta uz LBDS kanceleju bskapam un padomei izskatanai: 1) iesniegumu ar lgumu pieemt lmumu par jaunas draudzes dibinanu /iesnieguma paraugs eit/; 2) draudzes izstrdtu nolikumu; 3) sapulces protokolu vai protokola izrakstu /protokola izraksta paraugs eit/; 4) draudzes dibintju sarakstu (personas vrds uzvrds, dzvesvieta, personas kods, paraksts). 3. Pc draudzes iesniegto dokumentu izskatanas, tiek sniegta atbilde draudzes padomei; 4. Draudzes padome paraksta draudzes nolikuma 3 eksemplrus, draudzes dibintju sarakstu 2 eksemplrus, un kop ar draudzes pilnsapulces protokolu vai t izraksta 2 eksemplriem, nosta LBDS bskapam apstiprinanai; 5. LBDS bskaps tos apstiprina un LBDS kanceleja draudzei nosta atpaka nolikuma 2 eksemplrus un prjos dokumentus 1 eksemplr; 6. Draudze pieteikumam par draudzes reistrciju pievieno: 6.1. aizpildtu UR 1.veidlapu /veidlapa eit/; 6.2. nolikumu (divos eksemplros); 6.3. draudzes dibintju sarakstu (personas vrds, uzvrds, dzvesvieta, personas kods un paraksts);

6.4. sapulces protokolu par draudzes nodibinanu, nolikuma apstiprinanu, vadbas un revzijas komisijas sastvu (personas vrds, uzvrds, personas kods, amata nosaukums), k ar amatpersonm, kuras ir tiesgas prstvt reliisko organizciju (personas vrds, uzvrds, personas kods); 6.5. kvti par valsts nodevas LVL 25 nomaksu (iemaksa jveic augstk nordtj Valsts kases norinu kont vai ar norinu karti var veikt maksjumus uz vietas Uzmumu reistr). 7. Uzmumu reistrs pieteikumu draudzes reistrcijai izskata 2 (divu) mneu laik no dokumentu iesnieganas bra. Nordtaj datum draudzes pilnvarots prstvis ar valsts notres lmumu apstiprinto draudzes nolikumu var saemt Uzmumu Reistr. 8. Draudze Uzmumu Reistr apstiprint draudzes nolikuma vienkru kopiju iesniedz LBDS.