You are on page 1of 1

________________________________

/jaundibinms draudzes nosaukums/


Adrese:_________________________
_________________________
Latvijas Baptistu draudu savienbas
Bskapam un padomei

IESNIEGUMS
__________
/vieta/
____. gada ____. ____________
/datums/
Par jaunas draudzes dibinanu

Ldzam Jsu atauju reistrt _____________________ draudzi un iestties Latvijas


Baptistu draudu savienbas (LBDS) sastv. Apemamies pildt LBDS Satversmi darbb,
kas saistta ar LBDS, respektjot Latvijas Republikas normatvajos aktos noteikto krtbu
par draudu reistrciju.

Draudzes padomes prieksdtjs: ____________________ /vrds uzvrds/


/paraksts/
Draudzes gardznieks: ______________________ /vrds uzvrds/
/paraksts/