ចលនា អំណាច ពលរដ្ឋថ្មែរ

KHMER PEOPLE POWER MOVEMENT (KPPM)
រ ំដ ោះជាតិ

One Mission

ការពារសាសនា
One Message

ដោរពវ ីរៈជន
One Multitude

ចលនា អំណាចពលរដ្ឋខ្មែរ ជា ចលនា នដោបាយ សីវ ិល ខ្ដ្លដ្វីការតស៊ូ រដលីម៊ូល ឋ នចាប់អនតរជាតិ ចាប់្មែជាតិ និងអំណាចពលរដ្ឋ ដដ្ីមបកា
ី រផ្លាស់ប៊ូ រត

លេខៈ ០០២១/២០១២

សេចក្តីថ្លែងការណ៍

, ថ្ងៃទី ១១

២០១២

..... !

១៥

២០១២

ICC

២២

២០១២

០៩៧ ២០ ៩៩៩ ២២
០៦៦ ៣៨ ០០ ៤៩

2579 S. Vagedes Ave. Fresno, CA 93706, or P.O.Box: 5952 Fresno, CA 93755 U.S.A
Tel: (401) 405 6611, (559) 790-8896, Email: info@kppmradio.org Web: www.kppmradio.org

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful