P. 1
Ludia: Trường Chinh

Ludia: Trường Chinh

|Views: 8|Likes:
Published by TristanNguyen
Một trong vô vàn trận chiến mà bộ lạc Kiến Lửa phải trải qua trên hành trình tìm một vùng định cư mới ở Tây Ludia, sau khi bị Liên Minh 4B đánh đuổi khỏi cố thổ.
Một trong vô vàn trận chiến mà bộ lạc Kiến Lửa phải trải qua trên hành trình tìm một vùng định cư mới ở Tây Ludia, sau khi bị Liên Minh 4B đánh đuổi khỏi cố thổ.

More info:

Published by: TristanNguyen on Sep 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2014

pdf

text

original

Virus Julius Tristus Antonius Lancetus

TRƯ NG CHINH
Kh p các m t, đ i bình nguyên trơ tr i tr i dài đ n t n chân tr i. ðoàn ngư i l m lũi bư c đi dư i b u tr i đ y mây mù che khu t c v ng thái dương. Tù trư ng Ki n L a ng i trên lưng ng a, tay ch v phía nam, tr m tĩnh nói: - Kia có ph i là núi Pocollo đ y không? T c Kè tư ng quân m b n đ ra xem r i đáp: - Thưa đúng th ! Nhưng t khi ð i Ma Vương Pocollo tuy t tích giang h thì ng n núi này không còn mang tên đó n a, m i ngư i v n g i là núi Vô Danh. "Núi Vô Danh! Núi Vô Danh" Kill Bill v a bư c đi v a đưa m t ng m nhìn r ng núi ch y dài d c theo chân tr i cõi nam. Nh ng ng n núi trong r ng núi Vô Danh h u h t đ u trơ tr i không cây c i, l ra nh ng sư n núi đá đen ngòm. Nhưng nh ng đ nh núi cao ng t ph đ y tuy t tr ng kia sao b ng khi n trái tim chàng th n th c nh v núi Yriaf quê hương xa th m. Dư i bóng núi Yriaf, bên dòng sông Llik, chàng đã sinh ra, đã l n lên, đã săn đư c con thú đ u tiên, đã tr thành m t chi n binh b c nh t, nơi chàng đã g p g và ph i lòng nàng Liat xinh đ p. Ôi quê hương thân thương sao gi b ng tr nên xa tít v n trùng. Tim chàng ch t nhói lên; nhưng chàng v n b m môi l m lũi bư c ti p, t m khiên r ng đeo trên vai va vào thanh trư ng ki m kêu lo ng xo ng. o0o Ch t m y ngư i thám mã t phía nam nư c đ i phi đ n, theo sau là m t đám b i mù càng ngày càng rõ t chân núi Vô Danh ti n l i. Ti ng tù và báo hi u rúc lên làm kinh đ ng c bóng chi u. T c Kè tư ng quân bi n s c nói: - Là b n cư p Testen! C đoàn ngư i b ng dưng nh n nháo. Tù trư ng Ki n L a ph n ng r nhanh, v ưu tư n ng trĩu thư ng th y trong kho nh kh c đã bi n m như ng ch cho s tinh anh l lùng trong lúc nguy bi n. Ông quay ngo ng a l i phi d c theo hàng quân, các tùy tùng theo sau, v a phi v a truy l nh b ng gi ng nói tr m hùng r n vang: t t t n

- Ph n và tr em vào gi a! Quân đ i ti n lên, thi t l p đ i hình phòng th . D ng c hi u lên!

1

h d ng nh ng t m khiên ch nh t đ ng sát l i v i nhau trên m t đ t t o thành nh ng b c bình phong l n.Vâng! Chàng chuy n ng n giáo sang tay trái. b y gi cũng l p t c phi theo ông. H t p trung ph n và tr em cùng đàn gia súc vào chính gi a. ch th y nh ng ngù lông l c lư trên ch m mũ theo nh p ngưa phi. s n sàng ch đ i.R i ông nói v i Kill Bill đang đ ng dư i ng a: . dư i lá l nh kỳ gió th i bay ph n ph t. các chi n binh Dev v n l ng im phăng ph c. ðám b i mù dư i chân núi Vô Danh ngày càng l n d n. Kill Bill giơ tay ph i lên ra l nh: . và hú lên nh ng ti ng man r nghe không rõ. Th i gian ch đ i ch kho ng n a canh gi . l n d n. Các chi n binh Dev còn l i dư i s ch huy c a Kill Bill.K binh. r i ch ng m y ch c đám cư p Testen đã hi n ra trong đám b i mù. Hellomoto tư ng quân đã lùi v m t sau đ gia c thêm b c lũy b ng nh ng c xe ghép l i. mà ch y th ng v phía tây. dùng nh ng c xe và đ đ c che ch m t sau. B n chúng h t th y đ u khoác áo choàng màu l c th m. và n ng chi u nh y múa l p lánh trên nh ng đ u ng n giáo. Hơn m t nghìn k binh Dev ch ng bi t t lúc nào đã t h p l i quanh tù trư ng Ki n L a. T c Kè và Hello Moto ch ng bao lâu đã d ng xong đ i hình phòng th . phía trư c ch còn T c Kè và Kill Bill đ ng gi a hàng quân. tay vung nh ng lư i đao m ng. còn h thì lăm lăm ng n giáo trong tay. cư i trên nh ng con ng a th p đen tuy n phi nư c đ i. H không xung phong v phía b i mù. r i l p t c tr lui. như m t b y qu s t dư i đ t chui lên. ti n lên! R i ông thúc ng a phóng đi. cách xa đoàn quân. ngươi mang l nh kỳ c a ta ch huy Kill Bill đáp g n: . còn binh sĩ thì ti n lên phía trư c. ðây đó có ti ng ph n tr em nh n nháo.Request đâu? t tay đây. Tù trư ng Ki n L a quát l n: . còn tay ph i c m l y ng n c viên tùy tư ng. Lũ qu Testen ti n l i m i lúc m t g n. 2 . nhưng tư ng ch ng vô t n.Kill Bill. H t th y các chi n binh đ u đi b . quỳ sau nh ng t m khiên che. nhưng trong hàng ngũ.

M t ngàn cung th Dev l p tên. đã lao th ng c ngư i l n ng a vào hàng khiên. r i ng m ch ch lên tr i.Choang! 3 .Send! ð ng th i v i bàn tay chàng ph t xu ng. tai đeo headphone ra v ch huy. Nhưng trong nh ng chi n binh Dev không có ai y u gan. ch còn cách chưa đ y b n trăm xích. Kill Bill quát l n: . Cánh tay Kill Bill v n giơ cao. h v n tr ng tr ng nhìn th ng v phía trư c. T c Kè tư ng quân cũng đ ng l ng yên như pho tư ng.Phía sau hàng quân b ng nhô lên ch ng m t ngàn cánh cung. m t v n nhìn th ng. m t tên khác cũng to béo không kém. giáo n m trong tay. ðã có th nghe rõ ti ng thét man r c a chúng. tay c m đôi búa. khi n b y ng a lùn Testen ng n ng i lùi l i. . ðó là lo i cung Request n i ti ng c a dân t c Dev. Lũ qu Testen đã ti n sát l m r i. t ng làm cho không bi t bao nhiêu k thù kinh hãi. "Bug bug bug!" Chúng đã ti n sát hàng khiên c a các chi n binh Dev đang d ng như tư ng thành. Kill Bill quát l n: . Bên c nh chàng. gương m t tr nên l nh lùng. khiên ch n thành tư ng. đang thúc m t con ng a g y trơ xương. Nhưng tên th lãnh đô con đeo headphone v n ào ào xông t i. M t đ a tr phía sau ch t khóc ré lên. m i cánh dài đ b y xích. giương cung. có th b n sáu mũi tên m t phút. c t lên thành nh ng h i dài liên t c: "Bug bug bug! Bug bug bug!" khi n cho nh ng k y u gan đ u ph i khi p đ m. thanh đ i đao trong cánh tay cu n cu n cơ b p c a y giáng xu ng b c tư ng khiên như núi đ . cư i m t con ng a lùn trông th t m t cân đ i. B n cư p Testen hàng sau ngã ng a rào rào. o0o Nhi u ti ng kêu rú vang lên.Gi v ng! Nh ng tên cư p đi đ u nhân đà phi nư c đ i. m t tr n mưa tên ào t phóng lên tr i như m t đàn châu ch u. nhưng nh ng ngư i khác đ u tr v ng. Nhưng nh ng tên cư i ng a hàng đ u v n điên cu ng phóng t i. Nh ng ti ng hò hét m i lúc m t kinh d . Nh ng ng n giáo dài tua t a t sau b c tư ng khiên chĩa v phía trư c.M t vài chi n binh Dev hơi l o đ o. ch có chòm râu dê ph t phơ b n b t trong gió. r i d n d n đáp xu ng là là m t đ t. đ n n i Kill Bill có th nhìn th y rõ t ng gương m t c a hàng k mã đ u tiên đang xông l i: M t tên vóc dáng c c đô. Lũ qu Testen ti n đ n càng g n hơn.

đang vung v y đôi búa trong tay và quát tháo gi n gi : "Reject! Reject!" T ba phía. t v trí g n hơn.Dư i nhát chém kinh kh ng. đôi m t đ ng u đã lao vào cu c đánh giáp lá cà. phía chính di n. phòng th cho vòng xe h u quân. nh ng h i tù và làm t s ng bug c t lên s n óc. g n như cùng lúc v i nhát chém th hai c a Diendo b xu ng.. nh ng ti ng g m g trong c h ng nghe th t kinh d . đư c b c lũy ghép t nh ng c xe che ch n. Kill Bill nh n th c rõ m ii hi m nguy. ðoàn k mã Testen sau đ t công kích chính di n không thành công.đi m y u h i nh t c a đ i hình quân Dev. khi n cho nh ng tâm h n c ng r n nh t cũng ph i th t đ m. khi n con ng a lùn c a Diendo ph i lùi v . Nhưng mư i m y mũi giáo Dev đã tua t a x c t i. nh ng t m khiên g Dev g tan. Con ng a lùn y cư i b c h n hai chân trư c lên. giáo đâm vào giáp. Chúng c tình tránh né m t sau c a đoàn ngư i Dev. t c kè. Phía hàng sau có nh ng ti ng tr con kêu khóc. Y chính là James Diendo. Tên th lĩnh Testen to béo cư i con ng a g y. Các cung th Dev b n thêm m t đ t tên "Request" n a v r i lui v hàng sau. và đư c phòng th b i các cung th Dev nhanh nh y v i ng n cung Request khét ti ng. nhưng chính h cũng không d u đư c n i khi p s trên nh ng gương m t h n nét kh đau. làm m t l h ng xu t hi n trên b c tư ng khiên. hàng khiên Dev đã v làm nhi u đo n. cánh tay trái tê r n. và chàng ch t bàng hoàng. hòa l n v i ti ng ch i r a gi n d c a các chi n binh và ti ng kêu thét đau đ n c a nh ng ngư i b thương t o thành m t h n h p âm thanh khó t . tay khiên tay giáo. v i lao đ n toan ch n y l i nhưng không k p: T c Kè tư ng quân nhanh như. Còn phía trư c. Thay vào đó. mà danh ti ng đã t lâu vang xa kh i b cõi c a dân t c y. Tr n đánh d n d n tr nên m t cu c h n chi n. còn cánh tay y cu n cu n cơ b p đang vung thanh đ i đao lên chu n b cho nhát chém ti p theo. Kill Bill thoáng nhìn th y trên cánh tay tr n c a viên mãnh tư ng Testen rành rành hình xăm xanh bi c m t chi c linga l p ló sau v t áo choàng.. khi n cho T c Kè ph i lo ng cho ng mu n ngã. đã v t lên đưa b c khiên l n ph da bò ra bít vào l h ng trên hàng khiên. nh ng ngư i đ ng c nh cũng l o đ o lùi l i. trư c nh ng mũi t n công t p trung có ch ý c a lũ qu Testen. M t chi n binh Dev đ u nát b y như th t b m trong mũ tr g c xu ng t i ch . ðao đ p vào khiên. Các chi n binh Dev đ i mũ tr . M chúng đang c d dành chúng im l ng. Nhát chém như s m sét c a y qu nhiên không ph i t m thư ng. m nh v n bay t tán. b y qu Testen t p trung mũi nh n vào hai đo n n i hai vên gi a b c tư ng khiên và b c xa thành . 4 . s c kh e v n ngư i khôn đ ch. đã t n r ng ra t n công vào ba m t. Y thúc ng a vòng l i. m t danh tư ng c a ngư i Testen. ti ng vũ khí va ch m nhau.

c nhào th ng vào r ng thương nh n ho t. test test. Nhưng y không b i r i. no pasz!" b ng ch t gi ng mi n Tây Testenia tr m đ c.T c Kè tư ng quân m t tay ch ng chi c khiên da bò. tay vung v y đôi búa l n. nhưng y ch ng h t ra s hãi. đang c g ng đ y lùi nh ng đ t t n công c a k mã Testen vào kh p n i bên cánh h u c a hàng quân. khi n chú ng a lùn ngã qu . Vincent Valentine đã đ n sát nh ng mũi giáo đ u tiên. các chi n binh Dev can trư ng đang khiên sát khiên. nơi T c Kè đang t xung h u đ t gi a đám quân thù. retry freeze owtea’ay! Reject gameplay. n i ti ng mưu lư c và b nh ho n. Các chi n binh Dev bên cánh h u do Kill Bill ch huy đã đ y lui đư c hai cu c đ t kích vào kh p n i cu i b c tư ng khiên. Cánh h u là đi m y u h i nh t c a m i đ i hình khiên. đang t ch c m t cu c đ t kích th ba. Y tên là Vincent Valentine. "Ph p!" M y mũi giáo đã x c th ng vào c ng a. Lũ qu Testen l i g m g xông t i theo đ i hình nêm. giáo k giáo lăm lăm đ ng đ i. là thi p yêu c a Testen đ i vương Vufus. máu ph t ra thành vòi. Lũ ng a lùn Testen do Vincent Valentine d n đ u dư ng như ch ng th y gì. h t văng ngư i cư i đi hơn năm xích. khi n nó l ng lên r i g c xu ng. khi n y ngã nhào xu ng ng a. b i b y qu Testen đã m m xông t i cánh h u nơi chàng đang phòng th . T c Kè tư ng quân rút luôn lư i ki m bên hông đâm ng p vào ngang sư n m t con ng a lùn khác. Vincent Valentine d n đ u. Nh ng ng n giáo chĩa ra kh i hàng khiên tua t a như lông nhím. r i đáp xu ng kho ng tr ng nơi hai xác ngư i v a đ xu ng. Y liên ti p ra l nh cho binh lính: "Non reject ezential. h t vung Vincent Valentine lên không. Tên mãnh tư ng Testen cư i trên con ng a g y trơ xương mang tên Rocinante. không bi t là máu mình hay máu c a k thù. chính gi a hàng quân Dev. vung búa chém v đ u hai chi n binh Dev bên dư i. như th đó chính là d tính c a y. thì tình th s vô phương c u vãn. Tuy b n qu Testen có l i th cư i ng a. nhưng th t ra b y ng a lùn bé cho t c a chúng ch ng đem l i thêm bao nhiêu l i th trư c nh ng chi n binh Dev cao l n. N u cánh này cũng b v . Kill Bill hi u rõ tình th . cách đó không xa. và hàng quân Dev đang d n d n v tr n. ðôi búa l n v n vũ l ng trong tay 5 . đôi búa trong tay y vung lên l p loáng. còn tay kia phóng vút ng n giáo xuyên qua m t tên k mã Testen đang hùng h xông t i. lao th ng vào cánh h u c a quân Dev. Nhưng kh năng cơ đ ng c a b y ng a lùn này cũng tuy t đ i không th xem thư ng. Hai tay y múa tít hai lư i búa. nhưng v m t v n l nh tanh như ti n. reject alles. Còn Kill Bill cũng áo giáp nhu m máu. nhưng chàng không th nào ti p c u đư c cánh t . v n c xông lên như vũ bão. bên cánh t là m t cu c h n chi n lo n x . trong khi chân chưa ch m đ t đã l n ngư i tr l i. Trên áo giáp chàng đã đ ng u nh ng máu. Ng n giáo lút t trư c ng c ra sau lưng y. nơi Kill Bill đang đ u hàng quân.

B ng n giáo l i. Gi chàng không còn ch là m t ch huy. nơi lũ qu Testen đang lùi v . chàng vòng tay rút so t lư i trư ng ki m đeo ngang vai. không bi t ai có th là đ i th c a y? o0o Vào đúng lúc gay c n nh t đó c a tr n chi n. T c Kè tư ng quân m ng r nói: . M t đi l i th đ i hình. phi ra ngoài tr n h n chi n. V l nh lùng c h u trên gương m t chàng gi cũng đã bi n m t. r i tay khiên tay ki m đ n đón đánh Vincent Valentine. V a chém nh m t nhát. máu nhu m đ ng u giáp tr . m t chi n tư ng thi hành nhi m v . Kill Bill v a x c th ng ng n giáo vào m t tên Testen trư c m t. tr n đánh đã hóa thành m t cu c h n chi n kh ng l . Lũ qu Testen nh n nháo phía sau đ i hình. Ngo i tr Kill Bill. Áp l c lên các chi n binh Dev cánh t gi m đi nhi u. ghim c ngư i l n ng a xu ng đ t. T c Kè tư ng quân toàn thân r i rã. y li n lui v . ch có chòm râu dê v n v nh lên đ y v kiêu hùng qu c thư c. B y qu Testen cũng hăng máu không kém. tình hình tr nên vô cùng nguy c p.Quân ta đ n r i! Vincent Valentine đang giao đ u v i Kill Bill cánh h u. nơi phía xa m t đám b i mù đang ào ào kéo đ n. r i m t hàng k mã ào ào xông ra kh i đám b i. ch có Kill Bill t nh y l i vung khiên t m khiên đ ng ch n lư i búa ngàn cân. Th tr n hình nêm như mu n ch đôi b c tư ng ngư i c a các chi n binh Dev. c hai đ u nh y lùi l i. gư m gư m nhau. Hàng quân Dev cánh h u r t cu c cũng b phá v . đ t công kích c a lũ qu Testen vào cánh t quân Dev b ng nhiên chùng h n l i. y cũng đã nh n ra chuy n bi n. và khi m t giáo thì ch ng ng i ng n rút ki m ra ti p t c cu c chi n. ngư i nào cũng nh n th y đ i phương th t đ ng cân đ ng l ng. Th là su t t cánh t sang cánh h u. B n qu Testen cũng v i vã v i vã lui v theo y. bên h u v i M t ti ng "Choang" chát chúa vang lên. Ti ng đao ch m giáo. T phía trong đám b i mù b ng c t lên m t h i tù và tr m đ c. trên lưng ng a lùn vung đao chém s xu ng đ u đ ch thù. các chi n binh Dev hùng h lao vào đ i phương. làm chìm ngh m nh ng ti ng kêu khóc s hãi c a ph n và tr em phía sau tr n tuy n. gi chàng đang chi n đ u cho s t n vong c a c b l c. B y ng a lùn Testen n i sát gót Vincent Valentine đã x c vào kho ng tr ng v a m ra trong hàng khiên như nư c v b . b c lên t n tr i xanh. khi n các chi n binh Dev đ u th t s c d t ra. giáp lá cà v i khiên và giáo. nh y phóc lên m t chú ng a lùn m t ch . tên này đang hung hãn m t mình đánh lui ba b n chi n binh Dev. ti ng ng a hí ngư i hét hòa l n vào nhau. 6 . Chàng ch ng ki m đưa m t nhìn ra phía xa.y.

Tù trư ng Ki n L a d n đ u đoàn k binh phi nư c đ i trên con tu n mã lông đen tuy n. đâm b vào chính gi a đi m lõm c a vòng cung Testen còn đang thi t l p d dang. nhanh chóng b tràn ng p và đánh tan. T c Kè tư ng quân ch ng ki m đ ng trư c hàng quân.. nh ng chòm lông l c lư trên ch m mũ và n ng chi u l p lánh trên đ u nh ng ng n giáo.. đ i hình khiên cũng đã đư c tái l p. Vincent Valentine ra s c gào thét đi u đ ng nhưng vô hi u. Nhưng đ i hình chưa l p xong thì hơn m t nghìn k binh theo sau tù trư ng Ki n L a đã s m s p xông đ n. vung ki m quát l n: . Ông v a vung ki m v a gào l n nh ng l i có cánh nh t ra t phim LOTR như sau: . T c Kè hi u ý. chi n binh Dev đ u ch m rãi ti n t i theo đ i hình phalang. toan tràn lên đánh đu i. Nh ng con ng a lùn Testen không cách nào đương c n i v i loài tu n mã to l n c a mi n ðông.. James Diendo và Vincent Valentine đang n l c đi u đ ng đám k binh Testen v a lui v .. and fear no darkness! Arise. vóc dáng "cao to" c a ông n i b t lên trên c đoàn quân. Còn đ o k binh Dev v n đang xông đ n. h lao vào hàng ngũ đ i phương như vào ch không ngư i. chàng hi u rõ chi n lư c c a tù trư ng Ki n L a. đang đ i ti n quân thành h u quân.Các chi n binh Dev ph n ch n tinh th n. ling. arise. b ch y d t sang hai cánh.Forth. chúng cũng gào thét "Bug bug bug!" "Fail fail fail!".Lên! C hai cánh b l i các cung th còn t t c các b c l y nh ng binh Dev đ u đ ng lo t ti n lên thành vòng cung. ere the sunset! Ride now. a red day. Trong khi đó. cánh t . trông th t uy phong l m li t. và l i d ng l i th quân s đ đánh b c cánh. Nh ng ng n thương Dev nh n ho t b t ch p nguy hi m. nhưng Kill Bill đã quát ngăn l i: "Check check. shields shall be splintered! A sword day. James dàn quân thành hình cánh cung lõm. còn Vincent thì ch huy đo n h u đ ngăn ch n b binh Dev th a th tràn lên. riders of Devland! Spears shall be broken. quân Testen dư i s đi u đ ng nhanh chóng c a hai viên thư ng tư ng. nhưng đ i hình tương đ i h n t p thi u quy c do thay đ i quá g p rút. chu n b đón đánh đ t xung kích c a k binh Dev. quick! Quick check! OT!" H nhanh chóng thành l p l i đ i hình khiên đã v . pass! Hơn m t nghìn k binh Dev cũng đ ng thanh hô l n: "Pass! Pass! Pass!" H nh ng ng n giáo chúc mũi xu ng chĩa v phía trư c... H ch đ và m t l c lư ng nh b binh đ h v cho ph n và tr em. ra hi u v i T c Kè tư ng quân bên cánh t . toán k binh Testen đang v tr n. Là m t chi n tư ng kinh nghi m. H không v i vàng xung 7 . Kill Bill đưa tay v y v y ng n l nh kỳ. ride now! Ride for ruin and the world's ending! Forth. Eor.

nơi vòng vây c a b binh và k binh Dev còn chưa k p khép l i. ch ti n lên t t . nh n đ nh r t nhanh. đ k binh Dev tha h xung xát.kích. T c Kè đã n m mùi công l c c a y. Ti ng tù và vang lên làm y kinh ng c nhìn sang. xưa nay b t b i. nhưng không cách nào đi u khi n đư c lâu la dư i quy n y n a. m y chi n binh phía sau lưng T c Kè tư ng quân h t ho ng hơi lùi l i. Vài mũi giáo Dev cũng xông đ n c n y l i. B c mình v i chi n h u m t. m t đao vung ra b t h t m y ng n giáo. Vincent Valentine tương đ i bình tĩnh. pH đ u ph i th t đ m kinh h n. d n đ u là tù trư ng Ki n L a. nơi t m khiên che không kín. hai thanh đao b th ng xu ng đ u chàng. không còn tinh th n chi n đ u. v n gi n d gào thét. y còn căm h n lũ đ ch thù Dev g p mư i l n! Hai m t đ ng u lên. c ngư i l n ng a nhào vào cánh trái c a b binh Dev. không có ai y m tr . Mũi nh n c a k binh Dev. đành lách ngư i sang ph i tránh cư ng l c. r i xoay t m khiên quay ngang. còn đao kia chém s xu ng vai ph i T c Kè. Nhìn th y James Diendo ngư i ng a h p nh t phi đ n như ác qu . nơi T c Kè tư ng quân đang ch huy ti n lên ch m rãi .y xung phong m t mình. chúng l p t c li u ch t thúc ng a ào ào sang hai cánh. mong b o toàn l c lư ng còn l i. hai tay vung v y c p song đao. cái bóng qu c a Diendo đã đ n sát trư c m t. lũ qu Testen hoàn toàn r i lo n đ i hình. Còn James Diendo cư i ng a xoay vòng vòng trong đám lo n quân. B đánh b c c ba m t. không dám đưa khiên ra đ . c t chúng làm hai đo n. đ i nào nu t trôi th m b i này. vì lũ qu Testen đ u đã v tr n b ch y tán lo n. T c Kè tư ng quân ph i quát tháo ra l nh: . th y Vincent Valentine đã ra l nh lui quân thì t c gi n vô cùng. nh ng ngư i khác cũng kh ng bư c. 8 . Hai lu i đ i đao vung lên cao như s n sàng b xu ng đ u b t kỳ k nào dám đ i đ ch . nhưng b d ng n a điên n a d i khi y làm cho đ ch th d u có to gan đ n đâu cũng ph i ch n đ ng tâm th n. đóng vai trò m t b c tư ng di đ ng ôm l y b y qu Testen đang v tr n. Y n i danh là m t chi n tư ng s c kh e vô đ ch. y thúc m nh gót giày vào b ng con ng a lùn. nh ng chi n sĩ Dev xưa nay v n n i ti ng can trư ng c a b l c Ki n L a đã t ng kinh qua trăm tr n khi n cho các danh tư ng 4B. Lũ qu Testen dư ng như ch ch có ti ng tù và s ng bug tr m đ c vang lên. Ch ng ng Diendo khi y đã hóa điên.Ngư i Dev không có ai hèn nhát! Không đư c lui! Pass pass pass! Chàng v a d t l i.Diendo v n đã là m t sát th khét ti ng. H ch n đ ng th t. đ tìm con đư ng s ng. y v i ra l nh rút quân. đã ch c th ng cánh quân Testen. ch công không th . mà cũng không k p ph n kích.

không cách nào đ n ti p ng k p. o0o M t gò đ t nh hi n ra trên đ i bình nguyên bát ngát. l m nh m nh ng câu th n chú kỳ bí b ng c ng Fortran trong nghi l c u siêu cho nh ng chi n binh t tr n.Không! . không th tránh kh i m t mát. m t nàng công chúa xinh x n đang nho n mi ng cư i th t tươi. bao nhiêu binh khí c a T c Kè tư ng quân đã đư c chôn cùng v i ngư i chi n binh t tr n.. nhi u đ a tr hôm nay đã m t cha. Ch th y mũi giáo dài c a chàng phóng vút đi lao đ n hư ng Diendo như đi n ch p. ti ng khóc than c a m y ngư i ph n hãy còn chưa d t. đ u tiên là T c Kè tư ng quân. Tên c a h đư c ghi l i trên t m bia g d ng t m trư c m . Không h n là m t cái gò. mà còn s ng vì T c Kè và bao nhiêu chi n sĩ Dev đã g c ngã đ đánh đ i l y m t tương lai tươi sáng hơn cho dòng gi ng Ki n L a m t th i hi n hách. Kill Bill xòe bàn tay ph i ra. tên t ng ngư i m t. Trên m nh ng c. có ngư i thì m t con trai. Cu c s ng này chàng không ch s ng vì chàng. L c u siêu đã ch m d t. nàng công chúa Testen xinh đ p mà chàng th m yêu tr m nh n a. Nhi u ngư i trong s h hôm nay đã m t ch ng. còn xung quanh h . V l i. ch y u là b binh .vì k binh thương vong r t ít. Dư i m là năm mươi tám chi n binh Dev dũng c m đã t tr n trong cu c k ch chi n đ m máu.Kill Bill hét lên. theo đúng phong t c c a ngư i Dev. Kill Bill ch ng ng n l nh kỳ đ ng g n ông. nhưng làm sao có th không đau lòng khi ngư i thân ngã xu ng? Trên con đư ng trư ng chinh v n lý t ðông Ludia đi tìm đ t m i. chàng l c m nh vai m t cái r i đeo m nh ng c phù c a T c Kè vào c . còn Diendo c ngư i l n ng a như m t cơn l c điên xé to c hàng quân Dev còn đang choáng váng. Mũi giáo c a Kill Bill ch sư t qua sau lưng y r i c m ph p xu ng m t đ t m t quãng xa. tù trư ng Ki n L a đã thay đ i trang ph c tr m i ngư i cũng đã l c t c chu n b ti p t c hành trình. T c Kè ngã g c xu ng. mà là m t n m m . Kill Bill ch t c m th y khóe m t cay cay. khi n Kill Bill l i c m th y nao nao. đang nh y múa hăng say trư c n m m l n. v n bi t cu c vi n hành này là gian lao v t v . V n bi t đó là l thư ng tình c a đ i chi n binh. nhưng T c Kè thì vĩnh vi n s không bao gi còn có d p tái h p v i Nanaa. và nh v nàng Liat c a chàng bên bóng núi Yriaf gi đã quá xa xôi. Tù trư ng Ki n L a m c trang ph c rách rư i. nhưng quá xa t n h u quân... theo đúng nhi m v c a m t v tù trư ng kiêm tư t t i cao c a toàn b l c. Chàng còn có th g p l i nàng. nhưng đây có l là tr n đánh l n nh t mà h ph i gánh ch u... chàng nhìn th y t t c . h đã tr i qua hàng ch c tr n chi n d c đư ng. Tay trái v n gi ng n l nh kỳ. 9 . trong lòng bàn tay là m t m nh ng c phù v n đeo trên c T c Kè. ch còn l i m nh ng c phù này đ nh c chàng nh đ n ngư i c h u. l i.

ch ch nh p ti c. ta s d ng tr i ngh . đư c.Không c n! Nói xong.Kill Bill ngư c m t nhìn qua.Núi T c Kè? . nói: . Tù trư ng Ki n L a dõng d c ch tay ra xa và nói: đây không phòng th đêm.Ta chôn c b n này nhé? Tù trư ng Ki n L a nh m t bãi nư c b t. đón l y ng n l nh kỳ trong tay Kill Bill đưa cho. Kill Bill trong lòng c m th y b t nh n. ông nh y ph t lên ng a.Hello Moto tư ng quân ngơ ngác. ng n núi Vô Danh s mang tên m i là núi T c Kè! H T 10 . th y trên bãi chi n trư ng còn hơn hai trăm xác qu Testen vương vãi kh p nơi. nói: . M t h i tù và c t lên vang d i. ð n chân núi T c Kè. ðôi ba chú k n k n c a mi n đ i hoang m c phương b c đã l n v n cách đó không xa. l n v i xác ng a lùn r i rác. Nhi u con ng a chưa ch t h n đang hí lên th m thi t. -K t hôm nay.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->