ΝΑ ΑΠΟ΢ΤΡΘΕΙ ΣΩΡΑ ΣΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ΢ ΣΗ΢ Εϋ & ΢ΣϋΔΗΜΟΣΙΚΟΤ

Με μεγάλθ ζκπλθξθ διαπιςτώςαμε πωσ από τον Νοζμβριο του 2011, διανεμικθκε προσ διδαςκαλία, ςτα δθμοτικά ςχολεία τθσ
χώρασ μασ ζνα καινοφργιο βιβλίο γραμματικήσ, για τθν Εϋ και ΢Σϋ τάξη του Δημοτικοφ, αντικακιςτώντασ τθν μζχρι τώρα
ιςχφουςα γραμματικι του Μανϊλη Σριανταφυλλίδη, θ οποία εδιδάςκετο πλζον των 30 χρόνων. ΢φμφωνα με τθν καινοφργια
γραμματικι που ςυντάχκθκε από τουσ: κ. Ειρινθ Φιλιππάκθ – Warburton, κ. Μιχάλθ Γεωργιαφζντθ, κ. Γεώργιο Κοτηόγλου και
τθν κ. Μαργαρίτα Λουκά και εκδόκθκε από τον Οργανιςμό Εκδόςεωσ Διδακτικών Βιβλίων, με τθν ευκφνθ του Παιδαγωγικοφ
Ινςτιτοφτου, ανακαλφπτουμε πωσ:
1.
2.
3.

Σα φωνήεντα τησ Ελληνικήσ Γλϊςςασ είναι 5 (πζντε)!!!
Σα: α, ε, ι, ο, και το ου. Καθϊσ και ότι τα φωνήεντα η, υ, ω ζχουν καταργηθεί!!!
Και τα ςφμφωνα από 17, ζμειναν μόνον τα 15!!! Σα ξ και ψ δεν υπάρχουν πλζον!!!

΢ημειωτζον, πωσ ςτα φωνήεντα ςυγκαταλζγεται και ο δίφθογγοσ «ου», καθϊσ και ςτα ςφμφωνα ςυμπεριλαμβάνονται τα
δίψηφα ςφμφωνα ντ, μπ, γκ!
΢φμφωνα με τουσ ςυγγραφείσ ςτον πρόλογο του βιβλίου:
«Στόχοσ του εγχειριδίου είναι να οδθγιςει με τρόπο ευχάριςτο και παιγνιώδθ τουσ μικροφσ μακθτζσ ςτθν ςυνειδθτοποίθςθ
του ςυςτθματικοφ χαρακτιρα τθσ γλώςςασ. …Τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτθριςτικά του βιβλίου Γραμματικι Ε΄ και ΣΤ΄ Δθμοτικοφ
υπαγόρευςαν κάποιεσ απαραίτθτεσ απλοποιιςεισ αλλά και οριςμζνεσ ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ από τισ παραδοςιακζσ
γραμματικζσ»!!!!!!!
Και παρακάτω :
«Δεν εξετάηουμε λεπτομερώσ τουσ φκόγγουσ τθσ γλώςςασ μασ, γιατί δεν κζλουμε να προκαλζςουμε ςφγχυςθ ςε μακθτζσ και
δαςκάλουσ με τθν ανάλυςθ φαινομζνων αλλοφωνίασ.»
Σο αλφάβθτό μασ, τα πραγματικά φωνιεντα και ςφμφωνα δεν παρουςιάηονται ξεκάκαρα πουκενά αλλοφ ςτο βιβλίο, παρά
μόνον ςε ζνα ςχζδιο τφπου ταχυμζτρου αυτοκινιτου (ςελ. 39)! Όςο για τα φωνιεντα, δεν γίνεται καμία μνεία, παρά μόνον θ
ελλειπισ αυτι αναφορά των πζντε φκόγγων!
Η γλώςςα μασ, θ αρχαιότερθ όλων των λαών, τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ζχει υποςτεί αλλεπάλλθλουσ βιαςμοφσ από τουσ
εκάςτοτε υπευκφνουσ, οι οποίοι εντελώσ ανεφκυνα λειτουργώντασ ωςάν γλωςςοπλάςτεσ, αποφάςιηαν για τθν «εκλαΐκευςθ»
τθσ, και ταυτόχρονα τθν καταςτροφι τθσ!
Μετά τθν κατάργθςθ τθσ Κακαρεφουςασ, μασ επιβλικθκε το μονοτονικό και ςιμερα το κατά ςυρροι ζγκλθμα που ςυντελείται
απζναντι ςτθν γλώςςα μασ ολοκλθρώνεται…
Με το νζο ςφςτθμα γραφισ, που με μεγάλθ μεκοδικότθτα μασ επιβάλλεται, βιμα-βιμα κα οδθγθκοφμε ςε πλιρθ αλλοίωςι
τθσ.
Σο επιχείρθμα ότι πρόκειται για μια επιςτθμονικι φωνθτικι Γραμματικι, δεν μπορεί να γίνει δεκτό, αφοφ ςε όλεσ τισ γλώςςεσ
θ διδαςκαλία του μακιματοσ γίνεται για να μάκουν τα παιδιά τθ Γραμματικι και τθ χριςθ τθσ ΢ΣΟ ΓΡΑΠΣΟ ΛΟΓΟ, ώςτε να
διαμορφώςουν ςωςτά και τον προφορικό. Η γλϊςςα δεν είναι τεχνολογία που μπορεί να μεταβληθεί ή να εξελιχθεί από
επιςτήμονεσ με «προοδευτικζσ» ιδζεσ.
Αν οι αρμόδιοι κεωροφν το βιβλίο του Σριανταφυλλίδθ «ξεπεραςμζνο» ςτθν εμφάνιςθ, μποροφν να του αλλάξουν μορφι, όχι
περιεχόμενο.
Ποιά χώρα κατζφυγε με τζτοιο φπουλο τρόπο ςτθν αλλοίωςθ τθσ γλώςςασ και του πολιτιςμοφ τθσ; Σι ςυμφζροντα
εξυπθρετοφνται;
΢αν γονείσ αλλά και ςαν Ζλλθνεσ Πολίτεσ διαμαρτυρόμαςτε εντονότατα για τθν ζκδοςθ και κυκλοφορία του νζου βιβλίου
Γραμματικισ Ε’ και ΢τ’ τάξθσ του Δθμοτικοφ, ςτο οποίο διαπιςτώνουμε ότι για άλλθ μια φορά «δολοφονείται» θ γλώςςα μασ. Η
γλώςςα του Ελλθνιςμοφ, ιταν, είναι και πρζπει να ςυνεχίςει να είναι θ Ελλθνικι.
Χωρίσ να ςτεκόμαςτε ςε ςυγκεκριμζνα ςημεία του βιβλίου που θεωροφμε απαράδεκτα, όπωσ π.χ. οι λατινικοί χαρακτήρεσ,
που καμιά θζςη δεν ζχουν ςε βιβλίο εκμάθηςησ τησ Ελληνικήσ ή η ςυνεχήσ «πλφςη εγκεφάλου» που γίνεται ςτα παιδιά
μασ μζςα από τα κείμενα του βιβλίου προκειμζνου να πειςτοφν για την «ιδανική κυβζρνηςη που λειτουργεί αρμονικά με το
λαό τθσ» , ΑΛΛΑ για τη ΓΕΝΙΚΗ ΣΟΤ ΕΙΚΟΝΑ και επιδίωξη, απαιτοφμε την απόςυρςή του.
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

΢ΧΟΛΕΙΟ

ΤΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

΢ΧΟΛΕΙΟ

ΤΠΟΓΡΑΦΗ