You are on page 1of 1

\9g-"" heeft van de katholielce tra_ ditie sotidariteir geleerd.

HUt;;o;op de basisschool 't Schrijvrke'_ge_ noemd naar het gedicht over het waterbeestje van de wome Guido
G^ezelle. 'Z1m

_ Zijn collega, leraar Nederlands

scnryr/en moetlof socialisten n de Brusselse poet?'Roemer heeft het ge<licht echter nooit uitgelezen.

't visselkes daer gy van

leidt. Alleen leerlingen die een deel van hun- zakgeld afstaan, krijgen bij_ voorbeeld een voldoende. Pechtold van burgerschapsvor_ ming heeft de p rotestants_ihriste[1_
I(e lagere school

wat totvreemde vormen van solidariteit

van de l.eerlingen op hun joods_

en nspecteert de broodtrommeltjes

Groningen Hoogezand-_ Sap_ pemeer in dat ze aan Brussel niet ' toekomen. Hij heeft een passie voor wijheid en wil, met roomse logica, daarom hoge hekken rond de scho^ol. Hij denkr dat God een hekel heeft aan zichzelf,Allah genaamd,

f.lllt^zUn leerlingen zo ijverig r4t1e _

her_

Jgrulllgm_
TWee

de tentoonstelling over chssidi_ scneJoden inJeruzalem. De ene foto toont in zwart-wit hoe Oost_Europese L^l{ei-t rjcteis cte joodse jaarwirr.iing aan de rand van het water staan orn
zeuct_e_ tafereel te zien in kleur: het is dezelfde regio, maar dan in ZOO6, een eeuw later.

val

tegenover elkaar in a"

ingelijste foto's hangen recht

opingrr"ii

In Isral is n op de tien joden nu ultra-orthodox

Irls.Irr.t Lrrrrlt lill< gt,rrrirkleklt,). ()rrrllrrrks <lt, onrv;rng


rs

u,,,.,

a1r.,

christelijke inhoud.

..fs er dan niemand zonder christe_

hun zonden sytrbolisch te verdl.in_ t<e.1.. Op de foto ertegenover is het_

pen..Maar bij bijbelles zat hij te su len. Hoewel in het Oude Tesiament profeten en koningen al ieder hun ergen toko hebben, denkt hij dat de

met wurcht doorlo_

ke smetten

Mars. Daar zoekt vrken_ ner Curiosity naar bacterin die ge_ garandeerd van weemde christeij-

zou kunnen leiden, een school die niel religieus, niet levensbeschou_ wghjk, niet partijdig, niet gebonden -Ja, wat al niet wil ziin? hoogjs nu gevstigd op de ka_ ,-Al]e le planeet

lijk vlekje die deze openbare school

wij zijn.

streeft: de levenswijze conseryeren van hun joodse voorvaderen halver_ wege-de achttiende eeuw in het g_ bied dat nu Oekrane is. D.e chassidim zijn onderdeel van de stnkt religieuze groepjoden die vaak

, se cnassldrsche gemeenschap naar

De,

afbeeldingen verbeelden waar

orttrodoxen (haredim). Velen van hen he.bben Oost-Europa inmiddels ver_ rurtd voor IsraI, waar n op de tien bgrgers ultra-orthodox is. En dat aan_ tat neemt de komende jaren vermoe_ delrJk toe, aangezien een vrouw uit
1.. lf.,".S-t.Ugeuze mtcldeld tussen de zes tot zeven kn_ deren baart (ruim twee k"er zov""t

colectief wordt betiteld als ultra_

stelling in Jeruzalem ro"prri.fiji.


Iuidt.
"Het uitgangspunt van de tentoon_ stelling in het Israel Museum was om buitenstaanders kennis te laten maken nret .deze bijzondere wereld, want clat is het", zegt curator en an_

leJfag seen doorgang Lri;gt o e sabbatsrust niet te verstoren. Kort_ om: 'een gescheiden wereld naast de deur', zoak de titel van de tentoon_

veel aandacht is voor de verschillen_ de-subgroepen zoals de chassiclische joden. Ultra-orthodoxen wonen in afgezonderde wijken, waar de krant en mededelingen nog als affiches op de muulworden geplakt (tv en inteinet zrJn_ taboe) en waar het verkeer op za_

onbekend terrein, laat staan dat "ig er

vele niet-r'eligieuze Islalirs uoff

_tlc rrllr.u-or.thorloxc wcr.clcl' vrrir.

g,..u,1,

gemeenschap ge_

'Iedere filosoof speelt U"


rrurffiKr$ffiffir
Marc vau Diik

/
i

i.
van toneelspelen is en dat filosofie zrch daarom het beste in het theater kan afspelen. Dit boek wordt nu opi-"
speel je een dogmaticus, zonder er oort werkelijk een te kunnen zijn. M-aar dat spel moet je wel ernst"ig nemen, anders is er niks aan.,,

is onder h eftreb_ bers aardig ingeburgerd als de wijs_ genge varrant van stand_up comedy: het publiek roepr iets en e fi losof op het podium probeert er een slim_ me,-geestige draai aan te geven. FilosooJan Bransen begeeft zich op vergelijkbaar terrein, maar zijn methode is anders. Bransen: ,.Ik ga niet in op wat het publiek.oupi,"maar probeer de mensen iets ie ge_ ven waar ze nog niet eens om wa_ gen, namelijk een vraag waar ze na atoop van wakker liggen."
fantastische opmerkingen over de

Stand-up phlosophy

urte"g"v.g1, door a" p"iopf.lt.3y uitgeverij philosophiion, nchte

zien van dat watje vindt ofontdekt. Neem het debar over de wije wil.

filosofie van de gedrags_ wetenschappen aan de Radoud Universiteit, in Utrecht het publiek 'een avondje uit denken'.
Als u zegt dat filosoferen is als toneel_ s,n-elen,,Iilkt hgt of zegt dat fiIosofen 1t ae boet voor ile gekhouilen.

, noogleraar

zrch exclusiefop filosofi richt. Vanavond neemtJan Bransen,

Dick Swaab en Victor Lamm denken te kunnen


_Wetenschappers als

iets dichter bij inzicht heeftgebracht."


D

filosoof kan toch ook werkelijk op waarJtgi! stuiten, al is het maar-perongeluk?

Een

houding die je aanneemt ten

"Natuurlijk, maar het gaat om de


aan_

"K]gft, maar dan wel inclusief zich_ zelf. Ik ga yanavond ook een soort loleelstukje
o_pvoeren, als

Als filosofen door goede argumenten

_ Bransen het boek .Filosofle & ironie:

lwtnrrgJaar geleden publiceerdc

toe,komst van een traditie.. Daarin stelde hij dat filosoferen een vorm

betoog houd. Eigenlijk doer iedci,c hlosoo'dat: lrij speelr dat hij clc waarheid kenr. Tegelijkertijil zrl rlc ware hlosoof altijd laten zien dat dit nrct werkelijk zo is. AIs filosoof

ik mijn

onderuit worden gehaald, zljn ze b1li

dan juistgewonnen. Hij wect dat het gaat om de zoektocht dic hcrD

het probleem tost te hebben. Alswetenschappers zouden ze het verschrikkelijk yinden als er nieuwe DewrJzen kwamen, waarmee hun theorietjes omver worden gewor_ pen. Daaraan kunje zien dt ze geen filosofen zijn. Een filosoof pro_ ,".1, alle ernsr zijn standpun te 1l Yergqgtgen, nraar op het momenf clat hu door een goed argument on_ cerurt gehaald wordt, geniet hij daarvan. Dan komt de ironie vn zijn theorie aan het licht. Een wetenschapper heeft op zo'n mornent vertoren, nraar een filosoofheeft

linlgTn dar de mens geen wije wil "opge_ n^eett. Ze menen

at ldinkt bij n a b o e ddhistisch:


weg is belunfijker danhet

d,e

doel. de

"Dat-is geen gckke vcrgcliil<ing. In

weg niet kunnen ovt.r.zicrr ;rls we die nog aan het bewarrrk,lcn ziin. Mensen als de her.senontlcr.z,x, it,rs Swaab en Lammc rlrisst.n tk, itonie om dat in te zien. ls l,llrlo S(xt.iltes opvoe.rt in zijn dialogt.rr. is lrt.t on_ OuldelUk wat pt.ecies ht. st;rrrtlPrrnt van Plato is. En het pt.t.son;11,1, 5,u,,.n_ es doet niets andcls rLrrr lrt:l z;rgcrr aan-de stoel van iedcr.ccrr .lit,rldrrkt dat hij iets weet."
Een_avondje

filosofie ishcr lrckltli.rtlt w

Oe

19.30.21.30 uur; theatevaal 0irdac[, oudegracht 99, Utechr

uit denken, I t septcmlre,