BIBLIA

DE LA BLAJ

1795

C~TR~ CETITORIU
criptura Sf$nt@, carea cu cuv$nt elinesc }i Bibliia s@ zice, de pre limba elineasc@, din izvodul celor }eaptezeci de dascali, rom$nea}te t@lm@cit@, la anul 1688 ^n Bucure}ti s-au fost tip@rit, dar cu foarte ^ntunecat@ }i ^ncurcat@ a}ezare }i ^ntocmire a graiului rom$nesc }i mult osibit de vorba cea de acum obicinuit@, }i mai ales de graiul }i de stilul cel din c@r]ile beserice}ti, care ^n toate besearicile rom$ne}ti s@ cetesc, }i pentru aceaea pretutindinea tuturor }i de to]i easte cunoscut }i ^n]eles, c$t acea t@lm@cire aceii Biblii mai pre multe locuri nepl@cut@ urechilor auzitorilor easte }i foarte cu anevoie de ^n]eles, ba pre altele locuri tocma f@r@ de ^n]eles easte, care lucru cu mare pagub@ sufleteasc@ era neamului }i besearicii rom$nilor. Afar@ de aceasta, aceale vechi Biblii at$ta s-au ^mpu]inat, c$t foarte rar, s@ nu zic bun credincios cre}tin, ci preot, easte la carele s@ afl@, }i nici cu foarte mare pre] f@r’ de mare trap@d }i osteneal@ nu s@ afl@, ca s@-}i poat@ ne}tine cump@ra. Aceast@ pricin@ au fost ^ndemnat }i pre prealuminatul }i preasfin]itul domn Petru Pavel Aaron, arhiereul F@g@ra}ului }i vl@dica a tot Ardealul }i a p@r]ilor [@rii Ungure}ti, c$t toat@ S. Scriptur@ pre limba rom$neasc@ ^nsu}i o au t@lm@cit, ci ^nc@ mai lipsindu-i m$na }i ^ndreptarea cea mai de pre urm@, Tat@l Ceresc bine au voit a-l chema la veacinica odihn@, }i a}ea acea t@lm@cire, numai pre ni}te h$rtii scris@, nes@v$r}it@ }i nedat@ la lumin@ au r@mas, dintre care h$rtii dup@ aceaea, pentru multele mut@ri din loc ^n loc, unele s-au pierdut. Deci, ca stilul }i a}ezarea graiului ^ntru aceaea}i Biblie s@ nu fie osibit, puindu-se unele dintru acea t@lm@cire, altele dintru a altuia, s-au socotit ca toat@ Bibliia de unul cu aseamenea stil }i a}ezare a graiului s@ se t@lm@ceasc@. Deci, av$nd eu ^ndeletnicire, m-am ^ndemnat s@ m@ apuc de at$ta lucru }i s@ ^ndreptez graiul Bibliei ceii mai dinainte rom$nea}te tip@rit@, iar@ mai v$rtos ^ntru adev@r pociu s@ zic c@ mai ales Testam$ntul cel Vechiu mai mult de Nou de pre cel elinesc a celor }eaptezeci de dascali l-am t@lm@cit, care lucru al mieu M@riia sa, prealuminatul }i preasfin]itul domn IOAN BOB, vl@dica a toat@ [ara Ardealului }i al p@r]ilor [@rii Ungure}ti }i al F@g@ra}ului episcop, iar@ al mieu prea bun p@rinte, nu numai l-au ajutat }i l-au ocrotit, ci bine au voit }i la sine a-l lua, }i ca un bun p@storiu pururea priveghitoriu ^mpregiurul turmei }i cu deadinsul str@duitoriu }i grijitoriu de m$ntuirea sufletelor celor de la marele }i ^nt$iul arhiereu, Hristos Dumnezeu, lui ^ncredin]ate, bine }tiind c@ cea mai mare }i mai ^nt$ia detorie a p@storiului sufletesc easte propoveduirea cuv$ntului lui Dumnezeu, pentru aceaea }i M@riia sa, preasfin]itul arhiereu, ca celui ce nimic mai iubit }i mai dorit nu easte dec$t ^nmul]irea cuno}tin]@i dumnezeie}ti }i m$ntuirea sufletelor }i binele cel de ob}te al besearicii }i folosul neamului }i al patriei, a c@ruia temeiul }i crea}terea easte adev@rata cuno}tin]@ a lui Dumnezeu, carea ^n Sf$nta Scriptur@ s@ cuprinde }i de acolo s@ ^nva]@; deci, vr$nd ca mai fierbinte }i mai des@v$r}it s@-}i plineasc@ }i aceast@ mare detorie a chem@rii sale, bine au voit ca s@ dea la lumin@ aceast@ Sf$nt@ Scriptur@, ca a}ea la to]i }i pretutindinea s@ se vesteasc@ }i s@ se propoveduiasc@ cuv$ntul }i cuno}tin]a lui Dumnezeu. %ns@ mai ^nainte, cu mult@ a sa luare de sam@ }i osteneal@, }i singur bine socotindu-o }i }i cu b@rba]i ^nv@]a]i, cu am@runtul }i – cum s@ zice – din fir ^n p@r cerc$ndu-o }i cern$ndu-o }i cu cea elineasc@ a celor }eaptezeci de dascali }i cu cea veachie rom$neasc@ al@tur$ndu-o, unde au trebuit o au ^ndreptat, ca ^ntru toate s@ fie aseamenea }i ^ntocma izvodului elinesc a celor }eaptezeci de dascali. %nc@, pentru mai bun ^n]eles, o au luminat pre unele locuri }i cu note }i ^nsemn@ri dedesupt puse }i pre de laturi, cu paraleale sau ^nsemnarea locurilor unde ^n S. Scriptur@ despre acel lucru s@ mai afl@ scris, precum }i la ^nceputul fie}tec@rui cap, cu t$lc, care pre scurt spune ce s@ cuprinde ^ntru acela}i cap, }i la fie}tece carte cu cuv$nt ^nainte, care arat@ pre scriitoriu }i vreamea }i scoposul }i pricina c@r]ii }i ceale ^mprotiv@ le ^mpr@}tie, afar@ de aceastea }i la ^nceputul Bibliei mai ^nainte cu frumoase prolegomena o au ^nz@strat }i o au ^mbog@]it, care toate mare lumin@ }i ^nv@]@tur@ dau cetitoriului. %ntru acest chip ispr@vit@, ^n Tipografiia Seminariului Die]ezan al Episcopiei sale, pentru folosul besearicii a tot neamul rom$nesc a s@ tip@ri au poruncit. Iar@, o, iubite cucearnice cetitoriu, am voit a-]i aduce aminte c@ doar@ }i acum ^ntru unele locuri ]i s@ va p@rea ^ntunecat graiul, ci pentru aceaea s@ nu te sminte}ti, nici s@ te pripe}ti a vinov@]i }i a def@ima lucrul, c@ ^ntunecarea aceasta }i dintru aceasta vine, c@ noi nici pentru mai luminat ^n]eles am vrut de la noi nici m@car un cuv$nt c$t de mic s@ b@g@m ^n S. Scriptur@, ci ne-au fost voia ca ^ntru toate s@ r@m$ie ^ntru cur@]eniia sa }i ^ntru tot adev@rul s@u, dup@ cum easte ^n cea elineasc@. Aceasta easte pricina ^ntunec@rii ^ntru unele locuri, c@ foarte anevoie easte luminat }i cu chiiar ^n]eles de pre o limb@ a t@lm@ci pre alt@ limb@, nici un cuv$nt ad@og$nd }i ]iind idiotismii limbii ceii dint$iu, c@ fie}tecare limb@ are osibi]i ai s@i idiotismi. Ci tu, cucearnice cetitoriule, toate le ia ^n parte bun@ }i te folosea}te cu aceast@ a noastr@ osteneal@ spre mai mare laud@ a lui Dumnezeu }i a Sfintei Besearici crea}tere }i a sufletului t@u m$ntuire, c@ acesta easte scopul ostenealii meale, carele s$nt al t@u c@tr@ Dumnezeu rug@toriu, smeritul ^ntr@ ieromona}i, Samuil Clain, din M@n@stirea Sfintei Troi]@ de la Blaj.

CUV#NT %NAINTE LA S. SCRIPTUR~
oao lucruri s@ cuvine a s@ ar@ta aici. %nt$iu, cum c@ S. Scriptur@ easte de la Dumnezeu }i s@ se r@spund@ la ceale ce ^mprotivnicii ^mprotiv@ arunc@, ar@t$nd de nimic b$rfealele lor. A doao, cum c@ Scriptura p$n@ la noi nev@t@mat@ }i nestr@mutat@ au venit. Sf$nta Scriptur@ easte de la Dumnezeu. %nainte de toate trebuie s@ ar@t@m cum c@ S. Scriptur@ easte de la Dumnezeu, }i aceaea, precum Dumnezeu o au dat, nestr@mutat@ }i nev@t@mat@ p$n@ la noi au ajuns. P@r]ile S. Scripturi s$nt doao: Testam$ntul cel Vechiu }i cel Nou. Testam$ntul cel Vechiu, care Dumnezeu cu jidovii l-au f@cut, cuprinde istoriia lucrurilor care cu ei ^nainte de venirea lui Hristos s-au ^nt$mplat }i prorociile ceale ce mai ^nainte spunea venirea lui Hristos, }i ^mpreun@ }i ceale ce s$nt de lips@ la ^ndreptarea n@ravurilor. Testam$ntul cel Nou de la ^ntruparea lui Hristos ^nceape }i s@ alc@tuia}te din patru Evanghelii, din Faptele Apostolilor }i din Scrisorile lor. Zicem, dar@, c@ Scriptura cu adev@rat easte sf$nt@ }i de la Dumnezeu ^nsuflat@, }i aceasta mai v$rtos pentru aceaea c@ to]i haractirii }i toate seamnele }i ^nsu}irile descoperirei ceii adev@rate }i dumnezeie}ti ^ntru sine le are. Aceastea s$nt temeiurile ceale mai dint$iu ale credin]ei ceii adev@rate, cum c@ easte un Dumnezeu, Carele toate le oc$rmuia}te, sufletul easte nemuritoriu }i omul are volnicie }i altele aseamenea, care de ^nv@]@tura cea s$n@toas@ nev@t@mat@, drept, dup@ legile firei ceale noao cunoscute s@ ]in. Minunile ceale ^naintea a nenum@rat@ mul]ime de oameni f@cute, care nici ^ntr-un chip nu s@ pot ar@ta mincinoase, de vreame ce Moisi pre tot norodul ^l aduce m@rturie a minunilor sale, ca nimic s@ nu zic de ceale ce Iisus Navi }i prorocii au f@cut. Aceia c@rora s-au f@cut descoperirea au fost oameni f@r@ prihan@, cu viia]@ bun@, neiubitori de m@rire de}eart@, }i pentru aceaea nici un prepus nu poate s@ fie c@ au vrut s@ ^n}eale, ba ^nc@ s$nt ^ntru ei toate acealea care pot s@ fac@ credin]@. S. Scriptur@ easte ca o carte trimis@ de la Dumnezeu, prin m$inile prorocilor }i a apostolilor, care aiavea arat@ pre ^ncep@toriul s@u. {i mai ^ntru acel chip Scriptura Dumnezeiasc@ s@ zice, cum }i c@r]ile ^mp@r@te}ti s@ zic, ori cu m$na ^mp@ratului fie scrise, sau m@car de el adeverite }i cu peceate ^mp@r@teasc@ ^nt@rite, a}ea Dumnezeiasca Scriptur@, cum frumos zice S. Augustin, Cuv. 2 ^n Psalm 90: „Din cetatea aceaea de unde nemernicim, p$n@ la noi au venit”, cu peceate dumnezeiasc@ s$nt ^nt@rite, adec@
1

cu nenum@rate minuni }i prorocii. Pentru aceaea, acela}i S. P@rinte, cartea 12, De cetatea lui Dumnezeu, scrie: „Credin]a Scripturei minunat@ vrednicie de crezem$nt cu bun@ vrednicie are ^n lume }i ^ntru toate neamurile de care, cum c@ vor creade ei, ^ntr@ altele care au zis, cu adev@rat@ dumnezeire mai ^nainte au spus”. Scriptura ^nsa}i agonisea}te }ie credin]@ cu m@rimea lucrurilor. Graiul easte tocma vreadnic de Dumnezeu, care }i cei ^nv@]a]i }i cei ne^nv@]a]i pot a-l ^n]eleage: de tot ce easte r@u s@ feresc, ceale ce s$nt bune le poruncesc. {i mai pre urm@, ^ntr@ at$ta osibire }i ^n@l]ime a lucrurilor minunat@ easte unirea a at$]a scriitori! Scrisorile apostolilor ^nt@resc pre scrisorile prorocilor }i a}ijderea a prorocilor pre ale apostolilor. Am$ndoao Scripturile aceastea, }i cea Veachie }i cea Noao, Dumnezeu ^n multe chipuri ale Sale le-au cunoscut, cu minuni }i ^nt$mpl@ri luminate le-au ^nt@rit. C@ cine nu s@ va minuna c@ lumea cea ^nv@luit@ de ne}tiin]@ }i de cea]a de}eartei credin]@, fiindc@ un norod carele era ^ntr-un unghiu ^ntunecat al p@m$ntului, carele cum s@ cuvine cu cucernicie cinstea}te pre Dumnezeu, }i tocma ^nalte cuget@ de D$nsul }i de toat@ r@t@cirea curate, carele ^ntru sine are ^nchipuit@ icoana faptei ceii cu adev@rat bune, }i toate ceale bune de la Dumnezeu creade c@ le ia, legii Lui s@ supune, pre El pov@]uitoriu %l urmeaz@? De unde au luat israilteanii aceast@ cuno}tin]@ a lui Dumnezeu }i ^n ce chip ^ntru at$ta vreame o au ]inut, at$ta c$t neamurile ceale vecine }i ^mp@ra]ii c@rora de multe ori au fost supu}i slujba }i ^nchin@ciunea unui Dumnezeu adev@rat din inimile lor de tot nu o au putut }tearge? Au nu s$nt aceastea mare dovedire cum c@ descoperirea cea dumnezeiasc@, de carea aici cerc@m, unuia acestui norod au fost ^ncredin]at@? Pentru aceasta c@r]ile aceastea o dumnezeire sufl@, nu p@rtinesc dezmierd@rilor oamenilor, nu slujesc m$ndriei }i trufiei lor, nici }tiin]@i ceii de}earte, ci mai v$rtos toate dezmierd@rile ceale necuvioase, trufiia }i poftele le gonesc. Despre Dumnezeu pururea cum s@ cuvine gr@iesc, m@rirea Lui o caut@ totdeauna }i pretutindinea ^nva]@ }i poruncesc viia]@ cuvioas@ }i de toat@ ^n}el@ciunea curat@, cucerniciia, dreptatea, ^nfr$narea, cump@tarea }i alte fapte bune. Scriitorii, carii ^n osibite vremi au scris aceaste c@r]i, de la acela}i Duh fiind ^nsufla]i, cu aceaea}i ^ntocmire a graiului au scris, ^ndemn$nd spre faptele ceale bune }i ^ngrozind de c@tr@ ceale reale, nu cu teamere gr@ind, ca cum s-ar ^ndoi,

ci cu st@tornicie }i cu ^ndr@zneal@, nici o ^ndoial@ av$nd de credin]a sa, ca ni}te organe }i slujitori a Sf$ntului Duh. Aceastea }i alte multe a}ea dovedesc dumnezeirea Scripturei, c$t omeneasc@ ^mpreun@ }i dumnezeiasc@ v$rtute }i puteare au a face pre necredincio}i s@ creaz@. %ntru acest chip au f@cut }i scriitorii cei vechi beserice}ti }i au ar@tat c@ Scriptura face }ie credin]@ }i cum c@ c@r]ile Sfintei Scripturi de la Dumnezeu s$nt ^nsuflate, de vreame ce multe prorocii s$nt ^n Scriptur@, care de airea nu au putut s@ fie, ci numai de la Dumnezeu, pre care prorocii plinirea le-au ^nt@rit a fi adev@rate. Iar@ cum c@ S. Scriptur@ easte de la Dumnezeu ^nsuflat@ din multe locuri ale Sfintei Scripturi s@ adev@reaz@. Ci, pentru scurtarea vremii, noi aici numai trei vom aduce: 1) ^n Evangheliia Sf$ntului Luca, cap 1, stih 70, s@ cetea}te: „Precum au gr@it Dumnezeu prin gura sfin]ilor celor din veac proroci a Lui”; 2) S. Pavel c@tr@ Timoteiu 2, cap 3, stih 16, zice: „Toat@ Scriptura de Dumnezeu easte ^nsuflat@”; 3) S. Petru ^n cartea 2, cap 1, stih 21, a}ea scrie: „C@ nu prin voia oamenilor s-au f@cut c$ndva prorocie, ci fiind lumina]i de Duhul Sf$nt au gr@it oamenii cei sfin]i a lui Dumnezeu”. Sfin]ii P@rin]i }i ^nv@]@torii besearicii to]i cu un cuget }i cu o gur@ m@rturisesc c@ Sf$nta Scriptur@ easte cuv$ntul lui Dumnezeu }i de Dumnezeu ^nsuflat@, dintr@ carii aici numai pre trei vom numi: 1) S. Teofil, episcopul Antiohiei, cartea 2, C@tr@ Autolic, a}ea scrie: „Oamenii lui Dumnezeu plini de Duhul Sf$nt }i de la Dumnezeu ^nsufla]i... au fost organele lui Dumnezeu, de la Carele lu$nd ^n]elepciune, au prorocit de zidirea lumii }i de cealealalte de toate”; 2) S. Atanasie, ^n Cuv$ntul de ^ntruparea Cuv$ntului, scrie: „C@r]ile ceale de Dumnezeu ^nsuflate, scrise ^n multe locuri, ^nva]@ aceastea”. {i ^n Cartea c@tr@ Marchelin, cap 2, zice: „Toat@ Scriptura noastr@, o, fiiule, }i cea Veachie }i cea Noao, de la Dumnezeu easte ^nsuflat@”; 3) S. Grigorie Nisis, Cuv. 6 ^mprotiva lui Eunomie, scrie „Toate oric$te le gr@ia}te S. Scriptur@ s$nt cuvintele Duhului Sf$nt. Drept aceaea, de la Dumnezeu fiind ^nsufla]i prorocii, cu putearea Duhului Sf$nt s@ ^nsufl@, pentru aceaea toat@ Scriptura de la Dumnezeu ^nsuflat@ s@ zice”. Aceastea acum, despre ^nsuflarea dumnezeiasc@ cu carea s-au scris S. Scriptur@, ajung@, numai at$ta mai aduc aminte, cum c@ jidovii, de la care am luat noi, cre}tinii, c@r]ile Scripturei }i carii de at$tea veacuri le-au p@zit, s$nt vr@jma}i numelui cre}tinesc }i lor mult le ajuta ca s@ acopere }i s@ }tearg@ c@r]ile prorocilor, care foarte mult ^i arat@ pre ei r@t@ci]i, ^ns@ }i ei c@r]ile aceastea adev@rate le cunosc

}i ^n toat@ lumea le poart@ }i le cinstesc. S@ arat@ cum c@ Scriptura p$n@ la noi nestr@mutat@ }i nev@t@mat@ au venit. Fiindc@ necredincio}ii nu pot t@g@dui cum c@ ^n Dumnezeiasca Scriptur@ nu s$nt to]i haractirii }i toate ^nsu}irile dumnezeie}tii descoperiri, zic c@ cu lungimea vremii s-au str@mutat }i s-au stricat ceale cinci c@r]i, }i c@r]ile ceale ^nsemnate cu numele prorocilor nu s$nt de Moisi sau de proroci scrise, de vreame ce c@r]ile lui Moisi }i ale prorocilor ^mpreun@ cu besearica }i cu cetatea au ars, ci c@r]ile aceastea care acum le avem, dup@ robiia Vavilonului, Esdra nu numai a doao oar@, cum s@ creade, le-au scris }i ^n r$nd le-au a}ezat, ci el le-au }i alc@tuit ^ntru acest chip cum acum s$nt, }i a}ea Esdra easte f@c@toriul lor, nu Moisi, nu Iisus Navi sau David, au prorocii. Mai zic ^nc@ cum c@ pre vreamea ^mp@ratului Iosie nici o carte de a legii lui Moisi nu au fost, afar@ de una, carea Helchiia, arhiereul, ^n besearic@ o au aflat }i ^naintea norodului o au cetit, }i doar@ din capul arhiereului aceluia scornit@. Cearc@ ^nc@ cum poate fi ca c@r]ile aceastea ^ntru at$ta vreame ^ntregi }i nestr@mutate s@ fie r@mas, mai ales dup@ ce limba jidoveasc@ au ^ncetat a fi mai mult ^n vorba cea de toate zilele, nu numai la norod, ci }i la cei ^nv@]a]i. {i zic c@ numai ni}te f@rmituri }i p@rticeale ale Scripturei au r@mas, dar nu s$nt ^ntregi scripturile, care lucru din osibirea graiului }i din poftoririle ceale multe }i din povestirile ceale mutate din locul s@u s@ poate judeca. F@r@ de aceaea, s$nt multe parintesuri care ^ntunec@ ^n]elesul }i alte graiuri multe de aceastea, care, de la osibi]i scriitori adaose, au str@mutat ^n]elesul cel dint$iu. Aceastea s$nt armele ceale mai alease ale vr@jma}ilor, cu care s@ nevoiesc s@ ^nfr$ng@ credin]a cea dumnezeiasc@ a Sfintei Scripturi. %ns@ aceastea de multe ori de nimic le-au ar@tat oamenii cei ^nv@]a]i }i evlavnici, c$t aici nu ar fi lips@ s@ st@m a r@spunde }i a le ar@ta mincinoase. C@ ceaea ce zicea mai ^nt$iu, adec@ cum c@ Scriptura cu lungimea vremii au trebuit s@ se str@mute, purt@rii de grije ceii dumnezeie}ti mare str$mb@tate fac, ca cum Dumnezeu nu ar fi avut grije s@ p@zasc@ descoperirea cea de lips@ oamenilor spre m$ntuire, ^ntru carea st@ capul cucerniciei. Nu ne teamem noi c@ iubirea de oameni cea dumnezeiasc@ nu va purta grije de r$nduiala cea hot@r$t@ firii, a}ea nu ne teamem cum c@ dumnezeiasca ^n]elepciune va l@sa ca S. C@r]i, ^ntru carea s@ cuprinde slujba lui Dumnezeu }i ^ndreptarea vie]ii, s@ se ameastece }i s@ se strice cu pierzetoare }i ur$te gre}eale, }i, precum de adev@rul Lui, a}ea }i de bun@tatea }i de ^n]elepciunea Lui nu putem s@ ne ^ndoim. Au, doar@, S. Scriptur@ ^n gre}eale }i ^n r@t@ciri

2

pierz@toare ne duce pre noi, pre carii Dumnezeu au voit s@ ne ^nvea]e adev@rul }i calea vie]ii? C@ ^ntru acest loc nu gr@im de gre}eale mai mici, care nici credin]a, nici viia]a cea bun@ nu o vat@m@. C@ ar fi trebuit de pururea }i necurmat@ minune s@ fie ca s@ nu s@ ^nt$mple vreo gre}eal@ }i mai mic@, carea ori din neluarea-aminte a scriitorilor, ori din osibite scrisori sau dintr-alte pricini au putut s@ se ^nt$mple. Drept aceaea, deaca parentesele, deaca ^ns@mn@rile ceale de la margini au ^ntrat ^n S. Scriptur@, deaca r$ndul vremilor aorea s@ veade turburat }i mutat, ori pentru c@ mai ^nainte s@ spun unele lucruri, ori pentru c@ s@ poftoresc, ci aceastea nimic din ^ntregimea }i din cur@]eniia }i adev@rul Sfintelor C@r]i nu scad. %ns@ }i pricini cuvioase s$nt pentru care s-au f@cut aceaste mut@ri, de s@ pot zice mut@ri. C@ ceale ce mare ajutoriu aduc la m$ntuire mai ad$nc trebuie s@ se ^nfig@ ^n minte, ca s@ nu s@ fac@ sil@ adev@rului lor }i ca nu oamenii s@ zic@ c@ nu le-au putut }ti, pentru aceaea de multe ori au fost lips@ s@ se poftoreasc@. Parentesurile }i unele lucruri }i cuvinte dintr-un loc ^ntr-altul s-au mutat pentru mai bun@ ^n]eleagerea tuturor. Iar@ de easte sau s@ pare a fi ^n vremi sau ^n locuri vreo osibire, aceasta arat@ cum c@ ceale ce le-au scris scriitorii cei de Dumnezeu ^nsufla]i nu de la al]ii le-au ^mprumutat, ^ns@ osibirea acestora lezne o ^mpac@ t@lm@citorii. Iar@ ^n z@dar cearc@ cum au putut veni aceaste c@r]i ^ntregi }i nestr@mutate p$n@ la noi, de vreame ce Dumnezeu }tie }i poate p@zi facerea Sa, }i ^n multe chipuri au putut aceasta s@ fie. C@, ^nt$iu, Sfintele C@r]i s-au pus ^n besearic@ }i cu bun@ paz@ s-au ]inut. A levi]ilor detorie era ca s@ ^nvea]e pre norod leagea }i s@ o ]ie, foarte cu mare grije }i luare -aminte }i cu credin]@ s-au scris, nu era cu putin]@ }i leagea oprea pre ei ori a adaoge, ori a sc@dea, f@r@ numai doar@ pentru t$lcuirea de s-au f@cut aorea ceva aseamenea de la scriitori sfin]i }i de Dumnezeu ^nsufla]i, }i aceasta din porunca lui Dumnezeu. De ar fi ^ndr@znit cineva ^ntr-adins s@ str@mute aceaste c@r]i, ^ndat@ to]i ar fi n@v@lit asupra lui }i ca pre un am@gitoriu }i ^n}el@toriu l-ar fi pedepsit. Iar@ dup@ ^mp@r@]iia lui Solomon, fiind israilteanii ^n doao p@r]i osibi]i, de ar fi ispitit o parte ceva a muta, ceaealalt@ parte ^ndat@ ar fi strigat. Cu mai mare nevoin]@ }i cinste era jidovii c@tr@ Sfintele C@r]i dec$t ^mprotiva poruncii lui Dumnezeu s@ ^ndr@zneasc@ a le str@muta, at$tea c@r]i pretutindinea ^mpr@}tiiate }i ^naintea ochilor tuturor puse }i ^n m$inile tuturor nicidecum nu s-ar fi putut str@muta }i nimene s@ nu fie strigat ^mprotiv@.
3

Iar@ ce zic de Esdra }i-}i ^nchipuiesc cum c@ toate c@r]ile, la stricarea Ierusalimului }i a besearicii carea s-au f@cut de Navohodonosor, au ars easte tocma de nimic }i f@r@ de nici un temeiu. Au Ieremie, Iezechiil, Daniil }i cei trei coconi nu cetea Sf$nta Scriptur@? Au Zorovavel, carele au adus ^n Palestina pre cei robi]i }i au f@cut oltariu dup@ Leagea lui Moisi, nu au avut Cartea Legii? Ce, c$nd Esdra ^naintea norodului au cetit Cartea a doao Legii, au atunci au alc@tuit el aceast@ carte? De unde, dar@, easte a}ea osibit graiu ^n Scripturi, deaca unul }i acela}i au alc@tuit }i au scris toate c@r]ile Scripturei? Drept aceaea, easte de r$s vreadnic@ b$rfirea celor ce zic cum c@ Esdra sau arhiereul Helchiia sau oricine altul au alc@tuit toate c@r]ile Sfintei Scripturi. Ci m@car de le-am ^ng@dui lor aceasta, ce ar face, de vreame ce haractirii }i ^nsu}irile descoperirei dumnezeie}ti ^ntru acealea str@lucesc, ori de cine fie alc@tuite? Dar cum c@ Moisi easte alc@tuitoriul }i scriitoriul celor cinci c@r]i, care grecea}te s@ zic Pentateucos, David al psalmilor, m@car a celor ce s@ scriu supt numele lui, }i prorocii a c@r]ilor care numele lor au, easte lucru adeverit }i de sinagoga jidovilor, }i de besearica cre}tineasc@, }i din ^nv@]@tura cea de pururea, care lucru mai pre larg ^l vom ar@ta c$nd despre fie}tecare carte deosebi vom gr@i. {i cu adev@rat }i c@r]ile altor scriitori, carii nu au fost de la Dumnezeu ^nsufla]i, nu de airea le }tim }i le creadem c@ s$nt ale acelor ale c@rora nume poart@, f@r@ numai din consensul oamenilor celor ce pre vremile acealea c$nd s-au scris, sau cur$nd aproape, au tr@it, carii cu o gur@ zic c@ s$nt aceale scrisori ale acelora a c@rora nume poart@. A}ea c@r]ile lui Aristotil }i ale lui Platon zicem c@ s$nt ale lor, pentru c@ cei ce cur$nd au fost dup@ ei le-au cunoscut }i le-au ]inut c@ au fost ale lor, cum ^nva]@ S. Augustin, cartea 31, Asupra lui Faustin, cap 6: „Nu de airea noi }i ^n c@r]ile p@g$ne}ti }tim pre scriitori, f@r@ numai din consensul cel de ob}te }i din m@rturisirea celor ce au fost ^nainte de noi. De unde }tiu oamenii c@ s$nt c@r]ile lui Platon, ale lui Aristotil, ale lui Ciceron, f@r@ numai din m@rturisirea cea de pururea a vremilor care }ie}i }i-au urmat”. %ns@ ^ntr-acest loc mare price avem noi cu ^nnoitorii. C@ ace}tia zic c@ trebuie s@ meargem la cea dinl@untru m@rturie a Sf$ntului Duh }i la ^ns@}i Scripturile, }i din eale s@ }tim cum c@ cu adev@rat cartea easte dumnezeiasc@. Ci niciodat@ pre aceia nu-i vor face s@ creaz@ c@ Scriptura easte dumnezeiasc@, carii au ^ndoial@ de dumnezeirea aceasta, p$n@ c$nd nu vor alerga la ^nv@]@tura }i la judecata besearicii.

C@ nimene din singur@ Scriptura, dup@ ce au chemat pre Duhul Sf$nt, niciodat@ nu au judecat care s$nt c@r]i canonice}ti. M@rturisim noi c@ am$ndoao m@rturisirile, adec@ cea dinl@untru, carea vine de la S. Duh, }i cea din afar@, carea easte consensul besearicii }i ^nv@]@tura cea de pururea, trebuie ^mpreun@ s@ se uneasc@. De lips@ easte ^nsuflarea Sf$ntului Duh, dar noi nu }tim aceaea f@r@ numai c$nd s@ unea}te cu m@rturisirea cea din afar@, a besearicii. Aceaste m@rturisiri nu stric@ una pre alta, ci ^nt@rea}te, precum lumina cea fireasc@ cu carea osibim ce e adev@rat de ce nu e adev@rat, ^ndreptarea }i ^nv@]@tura cea din afar@ nu o lap@d@, ci mai v$rtos o poftea}te. Ci zic ^mprotivnicii: „A}eadar@, cel mai de jos judec@ de cel mai de sus, }i credin]a noastr@ despre c@r]ile canonice}ti mai pre urm@ raz@m@ ^n m@rturisirea besearicii, }i a}ea credin]a noastr@ despre Scripturi omeneasc@ va fi, nu dumnezeiasc@”. Iar@ noi t@g@duim aceasta, }i nu bine s@ ^nchie, c@ singur adev@rului dumnezeiesc, cum de la besearic@ ni s@ pune ^nainte, creadem, }i aceaea}i ^ndreptare a creaderii avem carea prorocii }i apostolii au avut, carii credin]a sa o r@z$ma ^ntru adev@rul dumnezeiesc cel descoperit lor. C$nd s@ face price despre vreo carte, oare easte canoniceasc@, au ba, vreadnic@ de credin]@ dovedire }i m@rturie despre aceaea din consensul }i din judecata besearicii s@ ia. Aceasta easte p@zitoare credincioas@ am$nduror Testam$nturilor, adec@ a leg@turii ceii dumnezeie}ti, carea ei ca un odor s-au ^ncredin]at }i s-au dat s@ o p@zasc@. Pentru aceaea, frumos gr@ia}te S. Augustin, cartea 18, De cetate, cap 4: „Scriitorii no}tri, ^ntru carii canonul Sfintelor Scripturi s@ sf$r}ea}te }i s@ hot@rea}te, c$nd au scris acealea, nu pu]ini ^n }coale, cu pricitoare ^ntreb@ri gr@itori, ci ^n ]arini }i ^n ora}e, cu cei ^nv@]a]i }i cu cei ne^nv@]a]i, at$tea }i a}ea de multe noroade au crezut c@ Dumnezeu lor sau prin ei au gr@it”. Ci iar@}i cearc@ ^n ce chip au putut }ti besearica c@ aceast@ carte easte dumnezeiasc@ }i canoniceasc@, de vreame ce ceale ce s@ cuprind ^n Testam$ntul cel Vechiu a}ea departe s$nt de vremile noastre, c$t nu s@ poate }ti, oare, acealea ^ntr-at$ta vreame ^ntregi }i limpezi au venit la noi? R@spundem: prin ^nv@]@torii }i prin p@storii c@rora s-au ^ncredin]at ^ndreptarea }i ^nv@]@tura credincio}ilor ni s-au f@cut noao aceasta cunoscut@. {i m@car de besearicii nu s@ fac noao descoperiri, ^ns@ pentru aceaea poate }i dup@ mult@ vreame s@ cunoasc@ }i s@ }tie care s$nt adev@rate }i dumnezeie}ti c@r]i, precum }i mai ^nainte au }tiut, dup@ ce lucrul cu deadinsul l-au cercat, }i din paradosis, adec@ din tr@daniia cea de
4

pururea }i necurmat@, au putut judeca cum c@ c@r]ile ceale deuterocanonice}ti s$nt adev@rat dumnezeie}ti. M@car c@ doar@ aceaste c@r]i ^n vremile ceale de la ^nceputul besearicii nu pretutindinea au fost num@rate ^ntr@ ceale canonice}ti, ^ns@ aceastea de la jidovi au venit la cre}tini, }i cre}tinii pre acealea ca pre ni}te c@r]i de tot eresul }i de toat@ r@t@cirea slobode le-au priimit }i folositoare le-au judecat ca s@ se ceteasc@ ^n besearici, spre ^nv@]@tura }i zidirea credincio}ilor. Afar@ de aceasta, de la ^nceputul besearicii cre}tine}ti, mai to]i S. P@rin]i dintr-^nsele, ca din ni}te c@r]i dumnezeie}ti, au luat }i au adus m@rturiie, ba ^nc@ }i ^nsa}i toat@ besearica, ca ni}te c@r]i dumnezeie}ti, ^mpreun@ cu cealealalte dumnezeie}ti Scripturi, au r$nduit s@ se ceteasc@ ^n besearic@, cum anume s@ va ar@ta unde s@ vor pune c@r]ile aceastea care s@ zic deuterocanonice}ti. C@r]ile Legii Vechi s$nt scrise de la aceia carii au fost m@rturii acelor ce au scris, cum s$nt c@r]ile lui Moisi, a lui Iisus Navi, a lui Esdra, sau de cei ce au fost foarte aproape de vremile acealea ^n care s-au f@cut lucrurile care le-au scris, precum toate alte istorice}ti c@r]i. Nici au putut fi alt lucru mai luminat m@rturie a dumnezeie}tii descoperiri dec$t at$tea }i a}ea de mari minuni care, ^naintea norodului jidovesc, Moisi, Iisus Navi, Samuil }i prorocii le-au f@cut. %ns@ c@r]ile Legii Vechi ^n osibite vremi s$nt scrise, ca cu lungimea vremilor necredin]a norodului celui ^nd@r@tnic }i cu totul ^necat ^ntru lucrurile ceale v@zute s@ se domoleasc@ prin minunile ceale multe }i prin prorociile cu care adev@rurile ceale descoperite, }i mai v$rtos ceale ce era despre venirea lui Mesie, s@ c@dea s@ se ^nt@reasc@. Ci aceasta pururea au purtat de grije Dumnezeu, ca lucrurile pre aceale vremi s@ se scrie ^n care s-au f@cut, sau cur$nd dup@ aceaea, c$nd ^nc@ s@ ]inea aminte. Drept aceaea, aceia le-au scris }i le-au priimit, carii acealea bine le-au }tiut, }i aceia la cei dup@ ei ca o mo}tenire scump@ le-au trimis. Testam$ntul cel Vechiu cu necurmat@ tr@danie a norodului jidovesc, precum cel Nou cu a norodului cre}tinesc, au fost ]inut. C@r]ile aceastea dec$t toate altele s$nt mai vechi, aceastea singure s$nt din toat@ vechimea, din care ^nv@]@m cuno}tin]a adev@ratului Dumnezeu }i ^nchin@ciunea Lui cea adev@rat@. Aceaste c@r]i norodul ^ntreg totdeauna ^ntru mare cinste le-au avut, c@ credea cum c@ ^ntru acealea easte pus@ m@rirea }i fericirea neamului s@u. Acest unul norod au fost carele de la ^nceputul s@u au cunoscut pre Dumnezeu, F@c@toriul ceriului }i a p@m$ntului. C@r]ile, care eghipteanii, haldeii }i elinii le ]inea dumnezeie}ti, cu vreame au perit, numai singuri jidovii temeiul legii }i al credin]ii sale, precum de la ^nceput l-au avut, l-au

]inut. %nc@ }i acum, mai ^n toate p@r]ile lumii r$sipi]i, ]in }i poart@ aceaste c@r]i, m@car c@ aceaste c@r]i foarte luminat p@rtinesc cre}tinilor. Ci despre dumnezeirea Scripturei, p$n@ acum. S@ vedem acum oare ^n ce limb@ s-au scris S. Scriptur@? %n ce limb@ s-au scris S. Scriptur@? Zicem c@ Sf$nta Scriptur@ cea Veachie ^n limba jidoveasc@ s-au scris, afar@ de pu]inteale c@r]i care grecea}te s-au scris. Cea Noao grecea}te s-au scris. C@ fiindc@ jidovii osibit@ a sa limb@ avea, }i Dumnezeu prin proroci lor le gr@ia, ^n limba jidoveasc@ carea ei o ^n]elegea le gr@ia. Aceast@ limb@ jidovii p$n@ la vreamea robiei Vavilonului o au ]inut, apoi, ^n robie fiind mesteca]i cu haldeii }i supu}i lor, au priimit limba haldeiasc@. Dup@ aceaea, Alexandru cel Mare, ^mp@ratul grecilor, biruind pre Darie, ^mp@ratul per}ilor, toat@ Asiia o au supus ^mp@r@]iei grece}ti, }i pre vreamea ^mp@ra]ilor grece}ti, carii ^n tot chipul s@ nevoia s@ fac@ pre jidovi ca s@ vorbeasc@ grecea}te, jidovii, de nu tocma to]i, dar cea mai mare parte, au priimit limba greceasc@. Pentru aceaea s@ zice c@ c@r]ile Sfintei Scripturi, ceale pre vreamea aceaea scrise, grecea}te s-ar fi scris, nu jidovea}te. A}ea easte %n]elepciunea lui Solomon }i c@r]ile Macaveilor. Testam$ntul cel Nou ^n limba greceasc@ s-au scris, care limb@ pre vremile acealea }i la r@s@rit }i la apus de ob}te era. Vreau unii cum c@ Evangheliia Sf$ntului Mateiu }i Cartea Sf$ntului Pavel c@tr@ evrei ar fi scrise jidovea}te. Ci de s-au }i scris jidovea}te, care lucru deplin nu s@ dovedea}te, izvodul cel jidovesc au perit }i acum numai cel grecesc easte. C@r]ile Legii Vechi, cu mul]i ani ^nainte de venirea lui Hristos, de pre limba jidoveasc@ s-au t@lm@cit pre limba greceasc@, a c@riia t@lm@ciri istorie o scrie Aristeiu, boiariu mare a lui Filadelf, ^mp@ratul Eghiptului, carele, cum unii socotesc, ^nsu}i ca cel ce au fost de fa]@ tot lucrul l-au v@zut. Acesta scrie c@ ^mp@ratul Eghiptului, Ptolomeiu Filadelf, c@ut$nd tot fealiul de c@r]i de pretutindinea ca s@-}i ^mpodobeasc@ biblioteca sa la Alexandriia, Dimitrie Falereu, pre carele-l puseas@ mai mare preste bibliotec@, l-au ^ndemnat s@ trimi]@ la Eleazar, arhiereul jidovilor, solie de cinste cu c@r]i }i cu daruri, ca s@-i trimi]@ Sfintele C@r]i la el, ^mpreun@ cu b@rba]i ^n]elep]i }i ^nv@]a]i, carii s@ le poat@ t@lm@ci ^n limba elineasc@. Eleazar, cu cinste, cum s@ cuvinea, priimind soliia ^mp@ratului de la Eghipt, au adunat s@bor }i, din fie}tecare neam aleg$nd }ease b@rba]i ^nv@]a]i, ^mpreun@ cu Sfintele C@r]i au trimis la ^mp@ratul ^n Eghipt }eaptezeci }i doi de dascali, carii }i limba jidoveasc@ }i cea elineasc@ foarte bine o }tiia. %mp@ratul cu mare bucurie i-au priimit }i ^n }eapte zile tot i-au osp@tat }i, puindu5

le ^ntreb@ri ^nv@]ate, au ispitit ^n]elepciunea lor. Dup@ aceaea i-au trimis ^n ostrovul Faros, carea era departe de la Alexandriia cale de }eapte zile, unde f@r@ de ^nv@luial@ }i f@r@ de g$lceav@ s@ poat@ s@v$r}i t@lm@cirea Sfintei Scripturi. Acolo, cum scrie S. Iustin, din porunca ^mp@ratului, ca s@ cunoasc@ adev@rul t@lm@cirei, fie}tecarele ^n osibit@ chilie au fost ^nchis }i, ^n }eaptezeci }i doao de zile ^n care au s@v$r}it t@lm@cirea, unul cu altul n-au vorbit. Dup@ aceaea, ^mp@ratul, chem$nd pre preo]ii }i pre boiarii jidove}ti (c@ foarte mul]i jidovi era ^n Eghipt) ca s@ judece oare bine }i cu credin]@ au t@lm@cit, s-au aflat c@ to]i ^ntr-un chip }i tocma cu acealea}i cuvinte au t@lm@cit, }i jidovii de pre izvodul acela }i-au scris }ie Scriptura, iar@ izvodul cel de cei 72 de dascali t@lm@cit ^mp@ratul ^n biblioteca sa l-au pus s@ se ]ie, iar@ pre t@lm@citori, cu mari daruri d@ruindu-i, i-au slobozit s@ mearg@ acas@. Aceast@ istorie nu cu mult mai t$rziu o au spus }i Aristovul, om jidov, ^n cartea 1, C@tr@ Ptolomeiu Filomitor, cap 4, dup@ aceaea Iosif Flavie, ^n cartea 12, De lucrurile ceale vechi ale jidovilor, cap 2, Filo, ^n cartea 2, De viia]a lui Moisi, Talmud }i mul]i rabini. %ntr@ cre}tini: S. Iustin Mucenicul; S. Ireneu, cartea 3, Asupra eresurilor, cap 25; Tertulian, ^n Apolog., cap 18; S. Climent Alexandreanul, ^n cartea 1, A Stromateon; S. Chiril Ierusalimneanul, Catih. 4; Eusevie Ches@reanul, cartea 8, De g@tirea Evangheliei, cap 1; S. Epifanie, De m@suri }i de cumpeni; S. Ioan Gur@ de Aur, Cuv. 4 ^n Facere; S. Augustin, ^n cartea 2, De ^nv@]@tura cre}tineasc@, cap 14, }i ^n cartea 18, De cetat., cap 42; Teodoret, ^n Cuv$nt ^nainte la Cartea Psalmilor. Iar@ unora mai dincoace li s@ pare cum c@ aceast@ istorie nu ar fi fost a}ea, ci oricine au t@lm@cit Sf$nta Scriptur@ de pre limba jidoveasc@ pre limba elineasc@, carea t@lm@cire cetindu-o }i ispitindu-o Sinedrionul, adec@ s@borul cel mare al jidovilor, carea era din 72 de oameni mai de frunte }i ^nv@]a]i, o au aflat dreapt@ }i credincioas@ }i, ^nt@rindu-o, o au dat jidovilor carii grecea}te vorbea, ca cu aceaea s@ se foloseasc@. Iar@ s-au zis Bibliia celor }eaptezeci de dascali ai s@borului, pentru c@ aceia o au adeverit. Cearc@ unii s@ }tie, oare tot Testam$ntul cel Vechiu, care jidovea}te era scris, s-au t@lm@cit cu acest prilej, au numai ceale cinci c@r]i ale lui Moisi. Ci cei mai mul]i }i mai ^nv@]a]i zic c@ toat@ Scriptura jidoveasc@ o au t@lm@cit, m@car de s@ zice c@ Leagea o au t@lm@cit, c@ prin Leage s@ ^n]eleg toate c@r]ile Scripturei care s$nt ^n canonul jidovesc. A}ea zic Iustin, Ireneu, Tertulian, Climent Alexandreanul, Eusevie, Teodoret.

Ci oricum s@ fie fost t@lm@cirea aceasta, aceasta cu adev@rat s@ }tie c@ s-au f@cut cu mult mai ^nainte de venirea lui Hristos, aceasta o cetea jidovii carii s@ zicea eline}ti, pentru c@ elinea}te vorbea. Apostolii, m@rturiile care din Testam$ntul cel Vechiu le aduc, dintr-aceast@ a celor }eaptezeci de dascali t@lm@cire o scriu. Aceasta besearica la s@boar@le a toat@ lumea o au cetit }i, ca dintru o adev@rat@ S. Scriptur@, dogmele credin]ei le-au adeverit }i le-au ^nt@rit, aceasta S. P@rin]i o au cetit }i o au t$lcuit }i cu aceasta au adeverit }i au ^nt@rit ^nv@]@turile sale, aceasta toate neamurile cre}tine, la ^nceputul Legii Noao, ca pre o adev@rat@ dumnezeiasc@ Scriptur@ ^n limbile sale o au t@lm@cit, aceasta easte Scriptura carea toat@ besearica R@s@ritului pururea o au ]inut }i ast@zi o ]ine. I A lui Moisi cinci 1. Facerea 2. Ie}irea 3. Leviticul 4. Numerii 5. A doao Leage

%n c$te p@r]i s@ ^mp@r]ea}te S. Scriptur@?

C@r]ile Sfintei Scripturi mai ^nt$iu s@ ^mpart ^n doao p@r]i, precum }i mai ^nainte s-au zis, adec@ ^n Testam$ntul cel Vechiu }i ^n cel Nou. Testam$ntul cel Vechiu cuprinde toate c@r]ile Legii Vechi, p$n@ la venirea lui Hristos, care c@r]i ale Legii Vechi jidovii dup@ num@rul slovelor sale doaozeci }i doao le num@ra, cum scrie S. Ieronim, ^n Cuv$ntul ^nainte la Cartea %mp@ra]ilor, cu aceaste cuvinte: „Cum c@ la jidovi s$nt doaozeci }i doao de slove }i limba sirilor }i a haldeilor m@rturisea}te” }.c., drept aceaea, cum doaozeci }i doao de slove s$nt }.c., a}ea }i doaozeci }i doao de c@r]i s@ num@r@ }.c. }i a}ea s$nt a Legii Vechi doaozeci }i doao, adec@: III Ale aghiografilor noao 1. Iov 2. David sau Psalmii 150 3. Pildele lui Solomon 4. Eclisiastul 5. C$nt@rile C$nt@rilor 6. Daniil 7. Paralipomena 1 }i 2 8. Esdra 1 }i 2 9. Estir.

II Ale prorocilor opt 1. Iisus Navi 2. Judec@torii }i Rut 3. Samuil sau 1 }i 2 a %mp@ra]ilor 4. A %mp@ra]ilor 3 }i 4 5. Isaiia 6. Ieremiia 7. Iezechiil 8. Doispr@zeace proroci

Testam$ntul cel Nou cuprinde toate c@r]ile Legii Noao, adec@ patru Evanghelii: de la Mateiu, de la Marcu, de la Luca, de la Ioan; Faptele Apostolilor de S. Luca scrise; patruspr@zeace c@r]i ale Sf$ntului Pavel: C@tr@ romani 1, C@tr@ corinteani 2, C@tr@ galateani 1, C@tr@ efeseani 1, C@tr@ filipiseani 1, C@tr@ coloseani 1, C@tr@ tesaloneani 2, C@tr@ timoteiu 2, C@tr@ Tit 1, C@tr@ Filimon 1, C@tr@ evrei 1; }eapte c@r]i s@bornice}ti: a Sf$ntului Iacov 1, a Sf$ntului Petru 2, a Sf$ntului Ioan 3, a Sf$ntului Iuda 1 }i Apocalipsul Sf$ntului Ioan Apostol. C@r]ile Legii Vechi jidovii ^n trei p@r]i le ^mp@r]ea, dup@ cum m@rturisea}te }i S. Ieronim, ^n Cuv$ntul ^nainte la Cartea lui Daniil, unde a}ea gr@ia}te: „Aceasta zic, cum c@ la jidovi Daniil nu s@ pune ^ntr@ proroci, ci ^ntr@ cei ce au scris Aghiografa; ^n trei p@r]i toat@ Scriptura o ^mpart ei: ^n Leage, ^n Proroci }i Aghiografa”. De aceast@ ^mp@r]ire ^ntr@ al]ii }i S. Epifanie pomenea}te, %mprotiva eresurilor, cartea 1, eresul 29, cap 7, unde a}ea scrie: „S@ cetesc la ei toat@ Leagea }i Prorocii }i Aghiografa, adec@ c@r]ile acealea care cu stihuri s$nt osibite”. Aceast@ ^mp@r]al@ ^n trei p@r]i }i Domnul Hristos s@ veade a o ^nsemna, c$nd ucenicilor, dup@ ^nviiare, ^n foi}or le gr@ia (Luca 24, 44), zic$nd: „S@ c@dea s@ se plineasc@
6

toate care s-au scris ^n Leagea lui Moisi }i ^n proroci }i ^n Psalmi de mine”. %ntr@ ceale Aghiografe ^n locul cel mai dint$iu jidovii punea Psalmii, }i mai de multe ori prin Psalmi ^n]elegea toate scripturile ceale Aghiografa. Iar@ S. Ioan Damaschin, De credin]a pravoslavnic@, cartea 4, cap 18, dup@ ce }i el aceasta m@rturisea}te, arat@ }i pricina pentru ce unele c@r]i le ^mpreun@ jidovii }i din doao num@r@ una. Cuvintele lui Damaschin aceastea s$nt: „Cade-s@ a }ti cum c@ doaozeci }i doao de c@r]i s$nt ale Legii Vechi, adec@ at$tea c$te slove are limba jidoveasc@. C@ jidovii doaozeci }i doao de slove au, dintru care cinci s@ ^ndoiesc, }i a}ea doaozeci }i }eapte s$nt. C@ ^ndoit@ easte slova kaf }i mem }i nun }i pe }i sade. Dintru carea s@ face ca }i c@r]ile doaozeci }i doao s@ se numere, ^ns@ s@ se afle doaozeci }i }eapte, adec@ pentru c@ cinci s$nt ^ndoite, de vreame ce Cartea Rut cu Cartea Judec@torilor s@ ^mpreun@ }i o carte la jidovi s@ num@r@. A}ijderea, }i ^nt$ia }i a doao Carte a %mp@ra]ilor o carte easte. {i a treia }i a patra a %mp@ra]ilor o carte easte. {i ^nt$ia }i a doao Paralipomenon o carte easte, }i mai pre urm@ ^nt$ia }i a doao a lui Esdra o carte easte”. Dup@ aceaea, ^n patru p@r]i ^mp@r]ea}-te c@r]ile Legii Vechi }i zice: „%ntru acest chip toate c@r]ile ^n patru Penta-

teuchi sau cinci c@r]i s@ ^nchiiaie, }i mai s$nt ^nc@ alte doao, }i a}ea s$nt c@r]ile ceale priimite ^n canon. A Legii cinci s$nt: Facerea, Ie}irea, Leviticul, Numerii, A doao Leage. Aceastea s$nt ceale dint$iu cinci c@r]i, care }i Leage s@ numesc. Urmeaz@ apoi al doilea Pentateuc sau cinci c@r]i, care Grafia, adec@ scrisori, }i de la unii Aghiografa, scrisori sfinte s@ numesc. Iar@ aceastea s$nt: Iisus Navi, Judec@torii ^mpreun@ cu Rut, o carte, a %mp@ra]ilor ^nt$ia }i a doao, o carte, }i a treia cu a patra, o carte. Ai al doilea Pentateuc, sau cinci c@r]i. Iar@ al treilea Pentateuc s$nt c@r]ile ceale cu stihuri scrise, adec@ Cartea lui Iov, Psaltirea, Pildele lui Solomon, Eclisiastul }i C$nt@rile C$nt@rilor. Al patrulea Pentateuc cuprinde c@r]ile prorocilor: cei doispr@zeace proroci, o carte, }i Isaiia, Ieremiia, Iezechiil, Daniil. La aceastea s@ adaog@ am$ndoao c@r]ile lui Esdra, care ^ntru o carte s@ cuprind, }i Estir”. Dintru aceastea ^nchiem cum c@ ^n besearica jidoveasc@ mai ^nainte de na}terea lui Hristos cu num@r hot@r$t au fost canonul sau catastihul scripturilor, care era din C@r]ile Legii, din ale prorocilor }i din ceale aghiografe, din care c@r]i, ca din ni}te c@r]i de la Dumnezeu ^nsuflate, era slobod a aduce m@rturii ^n lucrurile credin]ii. %ns@ acum, mai ales sholasticii, toate c@r]ile Scripturii ^n patru p@r]i le ^mpart }i zic c@ unele s$nt C@r]ile Legii, cum ^n Testam$ntul cel Vechiu s$nt ceale cinci c@r]i ale lui Moisi, adec@ Facerea, Ie}irea, Numerii, Leviticul, A doao Leage. %n Testam$ntul cel Nou s$nt ceale patru Evanghelii: de la Mateiu, de la Marco, de la Luca, de la Ioan. A doilea fealiu de c@r]i s$nt proroce}ti, care mai cu sam@ prorocii cuprind. A}ea s$nt ^n Testam$ntul cel Vechiu cei patru proroci mai mari, carii, pentru c@ mai mari c@r]i au scris, s@ chiiam@ mai mari }i s$nt ace}tia: Isaiia, Ieremiia, Iezechiil }i Daniil. Apoi cei doispr@zeace proroci mai mici, carii, pentru c@ mai pu]in au scris, s@ zic mici }i s$nt: Osie, Ioil, Amos, Avdie, Iona, Miheia, Naum, Avacum, Sofonie, Agheiu, Zaharie }i Malahie. A Testam$ntului cel Nou easte Apocalipsul Sf$ntului Ioan. Al treilea fealiu de c@r]i s$nt ceale moralice}ti sau ^n]elep]e}ti, care ^nva]@ pre om ^n]elepciune }i ^ndreptarea n@ravurilor. Aceastea ^n Testam$ntul cel Vechiu s$nt Psalmii, Pildele, Eclisiastul, C$nt@rile C$nt@rilor, %n]elepciunea lui Solomon }i a lui Iisus Sirah. %n Testam$ntul cel Nou s$nt ceale patruspr@zeace c@r]i ale Sf$ntului Pavel }i ceale }eapte c@r]i s@bornice}ti a Sf$ntului Iacov, a Sf$ntului Petru, a Sf$ntului Ioan }i a Sf$ntului Iuda. Al patra fealiu de c@r]i s$nt istorice}ti,
7

care istoriia }i ^nt$mplarea lucrurilor cuprind. A}ea s$nt ^n Testam$ntul cel Vechiu: Iisus Navi, Judec@torii, Rut, patru c@r]i ale %mp@ra]ilor }i 2 Paralipomenon, Esdra, Neemiia, Iov, Estir, Iudit, Tovit }i 2 ale Macaveilor. %n Testam$ntul cel Nou s$nt Faptele Apostolilor. Aceastea s$nt toate c@r]ile ceale adev@rate }i ghenuine ale S. Scripturi, care S. Soborniceasca }i Apostoleasca besearic@ de Dumnezeu ^nsuflate le cunoa}te }i le ]ine. %ns@ m@car de s@ ^mpart ^ntr-acest chip c@r]ile S. Scripturi, tot }i ^n C@r]ile Legii s@ afl@ prorocii, ^n]elepciune }i istorie, precum }i ^n ceale proroce}ti s@ afl@ porunci a Legii }i ^n]elepciune }i istorie, }i ^n ceale de ^n]elepciune s@ afl@ porunci de a Legii, prorocii }i istorii, }i ^n ceale istorice}ti s@ afl@ porunci de a Legii, ^n]elepciune }i prorocii. Despre ^n]elesul S. Scripturi. %ntru aceaste c@r]i ale S. Scripturi doao fealiuri de ^n]eles s@ afl@, unul care s@ zice al slovei, sau dup@ slov@, care prin cuvinte s@ ^ns@mneaz@ }i s@ spune, altul misticesc sau duhovnicesc, care nu prin cuvinte, ci prin lucrurile care le ^ns@mneaz@ cuvintele s@ arat@, c@ aceasta osibit are S. Scriptur@, ca ^ntru ea nu numai cuvintele, ci }i lucrurile alte lucruri s@ ^ns@mneaze. %n]@lesul cel dup@ slov@ }i acesta easte de doao fealiuri. Unul easte osibit, al slovei, c$nd cuv$ntul ^ntru ^ns@mnarea sa cea osibit@ sau proprie s@ ia, ca cum easte la ^nceputul C@r]ii Facerii, unde s@ zice c@ Dumnezeu ^n }ease zile au f@cut lumea. Altul easte metaforicesc, adec@ mutat de la ^n]elesul cel osibit, care easte dup@ slov@, la alt lucru a ^n]@leage, cum easte c$nd Hristos zice de Sine c@ va }edea de-a dreapta Tat@lui, c@ prin cuv$ntul dreaptei nu m$na cea dreapt@, care easte m@dulariu al trupului, ci cinstea }i m@rirea cea ^ntocma cu a Tat@lui s@ ^ns@mneaz@. 1. %n]@lesul cel misticesc easte de trei fealiuri: alegoricesc, tropologhicesc }i anagoghicesc, care ^n]@les din Evanghelie }i din scripturile apostolilor s@ poate culeage. Alegoricesc s@ zice c$nd lucrurile ceale ce s-au f@cut ^n Leagea Veachie ^nchipuiesc pre ceale ce era s@ fie ^n Leagea cea Noao, adec@ pre besearica lui Hristos. T$lcul alegoricesc ne-au ^nv@]at M$ntuitoriul nostru, Mateiu, 17, 12, gr@ind de Merg@toriul %nainte: „Ilie au venit }i nu L-au cunoscut pre D$nsul”. S. Pavel Apostolul ^n multe locuri ^l are, dar@ mai ales ^n Cartea c@tr@ galateani, cap 14, stih 22: „Scris easte c@ Avraam doi feciori au avut }.c.”, c@ lucrul ^n Leagea Veachie f@cut ^nchipuia}te pre cel ce era s@ fie ^n Leagea Noao, adec@ prin fiiul din slujnic@ s@ ^n]@leage Leagea Veachie, iar@ prin fiiul din slobod@ Leagea Noao, carea easte a lui Hristos. 1 Carte c@tr@ corint., cap 10, stih 11, zice Apostolul: „Aceastea toate chipuri s-au t$mplat lor”.

2. %n]@lesul tropologhicesc easte acela care ceale zise }i f@cute ^n Scripturi le ^ntoarce spre ^ndreptarea vie]ii de acum }i a n@ravurilor, sau care ^ndrepteaz@ n@ravurile }i ^nva]@ pre om cum s@ umble pre calea faptelor bune. Acest t$lc tropologhicesc ^nc@-l culeagem din cuvintele M$ntuitoriului nostru, Mat. 12, stih 41-42, c$nd poc@in]a niniviteanilor }i venirea ^mp@r@teasii Austrului ca s@ aud@ pre Solomon aduce ^nainte jidovilor, ^mput$nd necredin]a }i n@ravurile ceale reale a lor: „B@rba]ii niniviteani s@ vor scula la judecat@ cu neamul acesta }i-l vor osindi }.c.”. A}a Apostolul, 1 C@tr@ corint., [10], stih 1, 3, 4, 5, istoriia evreilor carii ^n pustie au perit spre ^ndreptarea n@ravurilor o ^ntocmea}te: „P@rin]ii no}tri to]i au trecut marea }.c.”, iar@ cap 9, stih 9 cuvintele de la 2 Leage, cap 25, stih 4: „S@ nu legi gura boului ce trier@”, spre slujitorii Evangheliei le ^ntocmea}te. 3. %n]@lesul anagoghicesc acela easte, care ne face s@ n@d@jduim f@g@duin]ele ceale dumnezeie}ti }i ne r@dic@ la ceriu }i la fericirea cea veacinic@. Prorocii, c$nd f@g@duiesc jidovilor crea}terea }i ^nmul]irea a tuturor bun@t@]ilor, adeaseori vestesc ^nainte tuturor credincio}ilor dob$ndirea vie]ii de veaci. Apostolul C@tr@ evrei, cap 11: „P@m$ntul cel sf$nt care p@rin]ilor s-au f@g@duit spre f@g@duin]a m@ririi ceii viitoare ^ntocmea}te”. Aorea tustreale ^n]@lesurile aceastea ^ntr-un cuv$nt s@ afl@, cum easte ^n cuv$ntul acesta, Ierusalim, care, afar@ de aceasta c@ ^ns@mneaz@ cetatea care era mitropoliia }i capul ^mp@r@]iei jidovilor, aorea s@ pune ca s@ ^ns@mneaze }i ^nchipuia}te au besearica, au sufletul omului, au ^mp@r@]iia ceriurilor. 4. %n t$lcul Scripturii, dup@ slov@ easte vestit S. Ieronim, ^n t$lcul alegoricesc }i anagoghicesc, Orighen }i Ambrosie, iar@ ^n t$lcul tropologhicesc, S. Ioan Gur@ de Aur }i S. Grigorie. 5. Drept aceaea, nu trebuie asculta]i ^nnoitorii, carii ^mprotiva vredniciei apostolului zic c@ numai un ^n]@les, a slovei, are Scriptura }i acel ^n]@les easte tuturor cunoscut, ^nc@ }i norodului celui ne^nv@]at. Pravoslavnicii ^n t$lcuirea locurilor acelora care duhovnicea}te trebuie a le ^n]@leage nu s@ s$rguiesc, c@ }tiu cum c@ Scriptura cu ^n]@lesul s@u cel adev@rat }i ghenuin au venit la besearic@, au s@boar@, au ^n]eleagerea cea dimpreun@ a S. P@rin]i }i tr@daniia. C$nd ^n]@lesul misticesc easte firesc }i de lips@, dintru acela s@ pot aduce ^nt@riri spre dovedirea }i ar@tarea dogmelor credin]ii, iar@ nu c$nd numai dup@ voin]@ s@ g$ndea}te acel t$lc, de nu s@ va g@si chiiar ^ntru alte locuri a Scripturii. Mai pre urm@, aducem aminte cum c@ S. Scriptur@ ^ntr-unele locuri easte chiiar@ }i luminat@, iar@ ^ntr-alte locuri ^ntunecat@

}i cu anevoie a s@ ^n]eleage, care lucru vine }i din ad$ncimea lucrurilor ce s@ cuprind ^ntr-^nsa, }i aorea vine pentru c@, ^n limba aceaea ^n carea la ^nceput s-au fost scris }i pre vremile acealea c$nd s-au scris, a}ea au fost obiceaiu a vorbi. S. Ioan Gur@ de Aur, Cuv$nt 44, ^n capul 23 a Evangheliei lui Mateiu, arat@ pricinile pentru ce easte ^ntunecat@ S. Scriptur@ }i zice: „Pricina ^ntunec@rii de multe fealiuri easte... %nt$iu, pentru c@ Dumnezeu au vrut ca al]ii s@ fie dascali, al]ii ucenici. Iar@ deaca to]i toate ar }ti, dascalul nu era de lips@, }i a}ea r$ndul lucrurilor ar fi turburat... Apoi, ^ntunecat@ easte cuno}tin]a adev@rului, ca nu cum s@ afl@ de folos s@ fie }i neb@gat@ ^n sam@. C@ neb@gat@ ^n sam@ easte deaca s@ ^n]eleage de la aceia de la carii nici s@ iubea}te, nici s@ p@zea}te. Drept aceaea, nu easte ascuns adev@rul ^n Scripturi, ci easte ^ntunecat, nu ca s@ nu-l afle cei ce-l caut@, ci ca s@ nu-l afle cei ce nu voiesc s@-l caute, ca acelora s@ fie spre m@rire carii ^l caut@, pentru c@ l-au dorit }i l-au c@utat }i l-au aflat, iar@ acelora spre os$nd@, carii nu-l afl@, pentru c@ nici l-au dorit, nici l-au c@utat, nici l-au aflat”. *„Drept aceaea, toat@ Scriptura easte de la Dumnezeu ^nsuflat@ }i foarte folositoare, pentru aceaea (s$nt cuvintele S. Ioan Damaschin, cartea 4, De credin]a pravoslavnic@, cap 18) foarte bine }i de folos m$ntuirei sufletelor easte a cerca Dumnezeie}tile Scripturi”. C@* ca un pom s@dit l$ng@ izvoar@le apelor, a}ea sufletul cel ad@pat cu Dumnezeie}tile Scripturi s@ ^ngra}e }i rod copt, adec@ credin]a cea adev@rat@ rodea}te, }i pururea cu frunz@ vearde, adec@ cu fapte lui Dumnezeu priimite s@ ^mpodobea}te. Aceasta aduc Sfintele Scripturi, ca }i la faptele ceale bune, }i la privirea cea curat@ s@ ne ^ntocmeasc@. C@ ^ntru acealea easte a afla }i ^ndemnare spre toat@ fapta bun@, }i desm$ntare de c@tr@ tot lucrul r@u. Pentru aceaea, de ne vom nevoi, mult@ ^nv@]@tur@ ne vom agonisi, c@ cu nevoin]a }i cu osteneala }i cu darul d@t@toriului Dumnezeu toate s@ fac. C@ cel ce ceare ia, }i cel ce caut@ afl@, }i celui ce bate s@ va de}chide. Drept aceaea, s@ batem la preafrumoasa... %ns@ nu cu leane s@ batem, ci cu str@danie statornic@, ca s@ nu ne ostenim b@t$nd, c@ a}ea }i noao ni se va de}chide, deaca o dat@ }i mai de multe ori vom ceti, }i de nu vom ^n]@leage ceale ce am cetit, s@ nu sl@bim, ci s@ r@m$nem ^ntru acealea, s@ cuget@m }i s@ ^ntreb@m. C@ zice:* „%ntreab@ pre tat@l t@u }i-]i va vesti ]ie }i pre mai-marii t@i }i-]i vor spune ]ie”, c@ nu a tuturor easte }tiin]a. Iar@ sf$ntul }i a toat@ lumea dasc@l,
8

*2 Tim. 3, 16

*Psal. 1, 3

*2 Leag. 32, 7

Ioan Gur@ de Aur, ^n Cuv$ntul 3 de Lazar, a}ea gr@ia}te: „Ia cartea ^n m$n@, cetea}te toat@ istoriia, }i ceale ce le ^n]elegi le ]ine aminte, iar@ ceale ce s$nt ^ntunecate }i nu le ^n]elegi mai de multe ori le cetea}te. Iar@ deaca nici cu cetirea cea de multe ori nu vei afla ceaea ce zice, mergi la cel mai ^n]elept, mergi la ^nv@]@toriu, ^mp@rt@}ea}te cu ace}tia ceale ce s$nt scris@, arat@ mare nevoin]@ }i, de va vedea Dumnezeu at$ta dor }i nevoin]@ a sufletului t@u, nu va urgisi priveghiiarea }i nevoin]a ta, }i m@car de nici un om nu ]-ar spune ceaea ce ^ntrebi, El %nsu}i ^]i

va de}chide. Adu-]i aminte de famenul ^mp@r@teasii etiopilor”. {i ^n Cuv$ntul 2 al capului 1 de la Mateiu, scrie: „Nu s$nt c@lug@r, zice, am muiare }i prunci }i port grije de cas@. C@ aceasta easte carea toate ca o boal@ le stric@, pentru c@ socoti]i cum c@ a ceti Sfintele Scripturi numai a c@lug@rilor detorie easte, de vreame ce cu mult mai v$rtos voao dec$t lor easte de lips@ a le ceti. C@ cei ce petrec ^n mijloc }i ^n toat@ zioa s@ r@nesc au mai mare lips@ de leacuri”. {i aceastea acum de ajuns s@ fie.

9

%NS~MNAREA R#NDULUI
C~R[ILOR SFINTEI SCRIPTURI
LIST Facerea Ie}irea Levi]ii Numeri A doao Leage Iisus Navi Judec@torii Rut A %mp@ra]ilor 1 A %mp@ra]ilor 2 A %mp@ra]ilor 3 A %mp@ra]ilor 4 Paralipomenon 1 Paralipomenon 2 Esdra Neemiia Estir Iov Psaltirea Pildele lui Solomon Eclisiastul C$ntarea C$nt@rilor Isaiia Ieremiia Iezechiil Daniil Osie Ioil Amos Avdiia Iona Miheia Naum Avacum Sofoniia Agheu Zahariia Malahiia APOCRIFA Tovit Iudit 1 52 92 120 157 191 214 236 239 269 293 321 350 375 406 415 428 437 461 518 540 548 552 595 643 687 700 707 709 715 716 718 722 723 725 727 729 736 740 749 Varuh Cartea trimis@ a Ieremiei C$ntarea celor trei prunci Esdra a treia %n]elepciunea lui Solomon Iisus Sirah Istoriia Susanii Istoriia b@laurului }i a lui Vil A Macaveilor 1 2 3 Iosip Rug@ciunea lui Manasi TESTAM#NTUL CEL NOU Evangheliia de la Mateiu de la Marco de la Luca de la Ioan Faptele Apostolilor Cartea S. Pavel c@tr@ romani C@tr@ corinteani 1 2 C@tr@ galateani C@tr@ efeseani C@tr@ filipiseani C@tr@ foloseani C@tr@ tesalonicheani 1 2 C@tr@ Timoteiu 1 2 C@tr@ Tit C@tr@ Filimon C@tr@ evrei Cartea S. Iacov A Sf$nt. Petru 1 2 A Sf$nt. Ioan 1 2,3 A Sf$ntului Iuda Apocalipsul LIST 762 766 768 769 782 795 828 830 832 857 875 883 893 List 1 32 51 82 108 135 149 162 171 176 181 184 188 191 193 197 200 202 203 214 218 222 224 228 229 231

%N CEALE CINCI C~R[I ALE LUI MOISI Cuv$nt ^nainte
otdeauna }i pururea au ]inut }i au ^nv@]at }i sinagoga jidovilor, }i besearica cre}tinilor, cum c@ aceaste cinci c@r]i, care s@ numesc ale lui Moisi, adec@: Facerea, Ie}irea, Leviticul, Numerii, A doao Leage, s$nt cu adev@rat a lui Moisi }i de ^nsu}i Moisi scris@, c@ necurmat, ^n toate vremile, tot a lui Moisi s-au ]inut a fi }i p$n@ la noi au ajuns. Aceasta }i cu m@rturii dinl@untru, adec@ din c@r]ile aceastea, }i cu m@rturii din afar@, adec@ care al]ii din toat@ vreamea scrise ne-au l@sat, s@ adevereaz@. S$nt aceastea foarte multe, dar@ noi aici nu mai pu]inteale vom aduce la mijloc. A}ea cetim ^n Cartea Ie}irii, cap 17, stih 14: „{i au zis Domnul c@tr@ Moisi: «Scrie lucrul aceasta ^n carte...»”. {i cap 24, 2 [4]: „{i au scris Moisi toate cuvintele Domnului”. Acest lucru }i ^nsu}i adev@rul carele easte Iisus Hristos m@rturisea}te la Ioan, cap 5, 46, a}ea zic$nd: „De a]i creade lui Moisi, }i Mie a]i creade, c@ de Mine au scris el”. Aceast@ tr@danie }i ^nv@]@tur@ o ^nt@rea}te credin]a cea st@tornic@ }i de pururea a neamului jidovesc, carii aceaste cinci c@r]i pururea le-au ]inut }i le ]in c@ s$nt adev@rate a lui Moisi, pentru aceaea }i Iosip Flavie, ^n cartea 1, Asupra lui Apion, unde num@r@ c@r]ile jidovilor, f@r@ de nici o ^ndoial@ zice: „Dintr-aceastea cinci s$nt a lui Moisi, care cuprind }i legile }i urmarea lucrurilor f@cute de la facerea lumii p$n@ la moartea lui”. Iar@ aceast@ credin]@ a neamului jidovesc cu at$ta mai vreadnic@ easte de crezut, cu c$t aici nu s@ cearc@ de c@r]i, de care pu]in face a }ti sau a nu }ti cine le-au scris, cum s@ ^nt$mpl@ ^n altele, ci de c@r]i care cuprind toat@ relighiia }i leagea, anii }i toate lucrurile ceale vechi, }i pentru aceaea ^n foarte mare pre] s@ c@dea s@ fie }i au fost la ei. %nc@ }i istoriia cea din afar@ ^nt@rea}te lucrul acesta, c@ to]i scriitorii cei din afar@ carii pomenesc de neamul jidovilor zic c@ Moisi au fost al jidovilor cel ^nt$iu puitoriu de leage, carea dovedire foarte frumos }i luminat o au ar@tat Daniil Uetie, ^n Ar@tarea evangheliceasc@, prop. 4, cap 2. Ci nici mutare sau stricare, ^ncai c$t e la fiin]a lucrului, nu au putut s@ se fac@ ^n c@r]ile lui Moisi, dintru aceasta s@ adevereaz@, c@ mai toate c@r]ile lui Moisi s-au scris }i ^ntr-alte c@r]i, carea dup@ aceaea s-au f@cut, mai ales ^n Psalmi, cum e ^n Psalmul 77, 104, 105, 135. Ci }i f@r’de aceasta tot nu au putut s@ se fac@ ^ntr-aceale c@r]i vreo str@mutare, a}ea ca s@ se bage ^n eale minuni care s@ nu fi fost. Aceasta lezne va priceape tot cel ce }tie ^n c$t@ cinste totdeauna au fost c@r]ile aceastea la jidovi, c@ de ar fi ^ndr@znit cineva s@ fac@ aceasta cur$nd dup@ moartea lui Moisi, c$nd ^nc@ tr@ia carii ^}i aducea aminte de aceaste lucruri, ^ndat@ ar fi strigat cineva }i s-ar fi dovedit ^n}@l@ciunea. Dup@ aceaea, ^nmul]indu-s@ Scripturile, cine ar fi putut face ca toate, preste tot p@m$ntul, ^ntru acealea}i lucruri }i ^ntr-un chip s@ le str@mute? Apoi, dup@ ce s-au desp@r]it jidovii ^n doao ^mp@r@]ii, a lui Iuda }i a lui Israil, de ar fi mutat ceva o ^mp@r@]ie, ceaealalt@ ar fi strigat. A}ea, dup@ piiarderea ^mp@r@]iei lui Israil, samarineanii, carii au priimit c@r]ile lui Moisi }i era foarte ^mprotivnici jidovilor, ar fi strigat de ar fi ispitit jidovii s@ fac@ vreo mutare ^n c@r]ile lui Moisi, precum ar fi strigat }i jidovii de ar fi f@cut samarineanii vreo mutare. Iar@ mai cu neputin]@ au fost a s@ str@muta dup@ ce c@r]ile lui Moisi s-au t@lm@cit ^ntr-alte limbi.
La aceastea s@ poate adaoge }i m@rturiia lui Iosip Flavie, carele a}ea scrie: „Fiindc@ acum at$tea sute de ani au trecut }i nimene nici nu au adaos ceva la eale, nici a scoate sau a muta ceva nu au cutezat”. Ci despre aceastea vezi }i ceale ce s-au zis ^n cuv$ntul ^nainte la toat@ Scriptura, unde s-au ar@tat cum c@ Scriptura nestr@mutat@ }i nev@t@mat@ p$n@ la noi au venit.

‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚

CARTEA FACERII
ceast@ Carte s@ zice a Facerii, pentru c@ spune facerea ceriului }i a p@m$ntului }i a tuturor lucrurilor }i a omului }i num@r@ na}terile de la Adam, omul cel dint$iu, pre carele Dumnezeu l-au f@cut din p@m$nt, }i ceale ce s-au ^nt$mplat p$n@ la ^ntrarea lui Israil ^n Eghipt. Pre ce vreame s-au scris de Moisi aceast@ carte nu destul de bine s@ }tie. Unii, cum }i Eusevie }i Teodorit, socotesc c@ s-ar fi scris dup@ ie}irea lui Israil din Eghipt. Ci oric$nd s-au scris, aceasta s@ }tie cu bun@ sam@ c@ s-au scris de Moisi, carele au fost pror o c m a r e } i de la Dumnezeu ^nsuflat.

DUMNEZEIASCA SCRIPTUR~ CEA VEACHIE
CARTEA FACERII
CAP 1
Despre zidirea lumii, osibirea }i podoaba f@pturilor, }i despre zidirea omului, c@ruia i-au supus Dumnezeu toate care zidis@.
*Psalm 32, 6 135, 5 Fapte 14, 15 17, 24 *Evrei 11, 3

*Psal. 135, 6 Ieremia 10, 12 51, 15 Iov 18, 4

ntru ^nceput (a) au f@cut Dumnezeu ceriul }i p@m$ntul. 2. {i p@m$ntul era nev@zut }i netocmit, }i ^ntunearec era deasupra ad$ncului, }i Duhul lui Dumnezeu s@ purta pre deasupra apei. 3. {i au zis Dumnezeu:* „S@ se fac@ lumin@!” {i s-au f@cut lumin@. 4. {i au v@zut Dumnezeu lumina c@ easte bun@, }i au desp@r]it Dumnezeu ^ntre lumin@ }i ^ntre ^ntunearec (b). 5. {i au numit Dumnezeu lumina ziuo, }i ^ntunearecul l-au numit noapte. {i s-au f@cut sear@, }i s-au f@cut diminea]@, zi una (v). 6. {i au zis Dumnezeu: „S@ se fac@ t@rie ^ntre ap@ }i s@ fie desp@r]ind ap@ de ap@!”. {i s-au f@cut a}ea. 7. {i au f@cut Dumnezeu t@riia, }i au desp@r]it ^ntre apa carea era supt t@rie }i ^ntre apa* carea era deasupra t@riei. 8. {i au numit Dumnezeu t@riia (g) ceriu, }i au v@zut Dumnezeu c@ easte bine, }i s-au f@cut sear@, }i s-au f@cut diminea]@, zioa a doao. 9. {i au zis Dumnezeu: „S@ se adune apa cea de supt ceriu ^ntru o adunare }i s@ se arate uscatul!” {i s-au f@cut a}ea. {i s-au 1.*

adunat apa cea de supt ceriu ^ntru adun@rile sale }i s-au ar@tat uscatul. 10. {i au numit Dumnezeu uscatul* p@m$nt }i adun@rile apelor le-au numit m@ri (d). {i au v@zut Dumnezeu c@ easte bine. 11. {i au zis Dumnezeu: „S@ r@sar@ p@m$ntul iarb@ vearde, carea s@ samene s@m$n]@ dup@ fealiu }i dup@ asem@nare, }i lemn roditoriu, care s@ fac@ rod, c@ruia s@ fie s@m$n]a lui ^ntr-^nsul, dup@ fealiu (e), pre p@m$nt!” {i s-au f@cut a}ea. 12. {i au scos p@m$ntul iarb@ vearde, carea sam@n@ s@m$n]@ dup@ fealiu }i dup@ asem@nare, }i lemn roditoriu, care face rod, a c@ruia s@m$n]a lui (j) ^ntr-^nsul, dup@ fealiu, pre p@m$nt. {i au v@zut Dumnezeu c@ easte bine. 13. {i s-au f@cut sear@, }i s-au f@cut diminea]@, zioa a treia. 14. {i au zis Dumnezeu:* „S@ se fac@ lumin@tori ^ntru t@riia ceriului, ca s@ lumineaze pre p@m$nt (dz), }i s@ despart@ ^ntre zi }i ^ntre noapte. {i s@ fie (z) spre seamne }i spre vremi }i spre zile }i spre ani. 15. {i s@ fie spre luminare ^ntru t@riia ceriului, ca s@ lumineaze pre p@m$nt”. {i s-au f@cut a}ea.

*Psalm 32, 7 88, 12 133, 4

*Psalm 135, 7

1. (a) %ntru ^nceput, adec@, mai ^nainte de a face alte lucruri care s@ v@d. Sau la ^nceputul vremii. Sau cu cuv$ntul, adec@ prin Fiiul, Carele easte Cuv$ntul lui Dumnezeu. 4. (b) %ntr@ lumin@ }i ^ntr@ ^ntunearec, adec@ lumina de ^ntunearec. A}ea }i ^n stih 7. 5. (v) %n limba jidoveasc@ nu s@ zice ^nt$iu, ^nt$ie, ci ^n loc de a zice ^nt$iu s@ zice unul, }i ^n loc de ^nt$ie s@ zice una, precum }i aici ar trebui s@ zicem: zioa ^nt$ie. 8. (g) T@rie s@ zice aerul, v@zduhul, care easte de la p@m$nt ^n sus c@tr@ ceriu p$n@ la apa cea deasupra, c@ Dumnezeu deasupra t@-

riei ace}tiia au pus ap@, ca s@ st$mpere c@ldura cea nesuferit@ a soarelui, }i aceasta easte apa cea mai presus de ceriuri, de carea s@ zice ^n Psalm 148. 10. (d) Tot lacul }i toat@ adunarea apelor s@ numesc m@ri. S. Ieronim. 11. (e) Bibliia greceasc@ cea de la Alexandriia are: dup@ fealiu }i dup@ asem@nare. 12. (j) Easte. 14. (dz) Bibliia cea de la Alexandriia are: s@ lumineaze pre p@m$nt }i s@ st@p$neasc@ preste zi }i preste noapte; (z) {i s@ fie seamne, care arat@ }i osibesc vremile, zilele }i anii.

2

CARTEA FACERII
16. {i au f@cut Dumnezeu doi lumin@tori mari, lumin@toriul cel mai mare spre st@p$nirea zilei, }i lumin@toriul cel mai mic spre st@p$nirea nop]ii, }i stealele. 17. {i i-au pus pre ei Dumnezeu ^ntru t@riia ceriului, ca s@ lumineaze pre p@m$nt. 18. {i s@ st@p$neasc@ preste zi }i preste noapte, }i s@ despart@ ^ntr@ lumin@ }i ^ntr@ ^ntunearec. {i au v@zut Dumnezeu c@ easte bine. 19. {i s-au f@cut sear@, }i s-au f@cut diminea]@, zioa a patra. 20. {i au zis Dumnezeu: „S@ rodeasc@ apele jig@nii cu suflete vii, }i pas@ri zbur@toare pre p@m$nt supt t@riia ceriului!” {i s-au f@cut a}ea. 21. {i au f@cut Dumnezeu chi]ii cei mari }i tot sufletul jivinilor ce s@ t$r@sc, care le-au rodit apele, dup@ fealiul lor, }i toat@ pas@rea zbur@toare, dup@ fealiu. {i au v@zut Dumnezeu c@ s$nt bune. 22. {i le-au blagoslovit Dumnezeu, zic$nd: „Crea}te]i }i v@ ^nmul]i]i; }i umple]i apele ^n m@ri, }i ceale zbur@toare s@ se ^nmul]asc@ pre p@m$nt!” 23. {i s-au f@cut sear@, }i s-au f@cut diminea]@, zioa a cincea. 24. {i au zis Dumnezeu: „S@ rodeasc@ p@m$ntul suflet viu, dup@ fealiu, de ceale cu patru picioare }i de ceale ce s@ t$r@sc }i fieri pre p@m$nt, dup@ fealiu”. {i s-au f@cut a}ea. 25. {i au f@cut Dumnezeu fierile p@m$ntului, dup@ fealiul lor, }i dobitoacele, dup@ fealiul lor, }i toate ceale ce s@ t$r@sc pre p@m$nt, dup@ fealiul lor. {i au v@zut Dumnezeu c@ s$nt bune. 26. {i au zis Dumnezeu: „S@ facem om* dup@ chipul Nostru }i dup@ asem@nare, }i s@ st@p$neasc@ pe}tii m@rii }i pas@rile ceriului }i dobitoacele }i tot p@m$ntul }i toate ceale ce s@ t$r@sc pre p@m$nt”. 27. {i au f@cut Dumnezeu pre om,* dup@ chipul Lui. Dumnezeu l-au f@cut pre d$nsul,* b@rbat }i muiare i-au f@cut pre ei. 28. {i bine i-au cuv$ntat pre ei Dumnezeu, zic$nd:* „Crea}te]i }i v@ ^nmul]i]i }i umple]i p@m$ntul, }i-l st@p$ni]i pre el, }i st@p$ni]i pe}tii m@rii }i pas@rile ceriului }i toate dobitoacele }i tot p@m$ntul }i toate jivinile care s@ t$r@sc pre p@m$nt”. 29. {i au zis Dumnezeu: „Iat@, am dat voao toat@ iarba ce face s@m$n]@ de s@m@nat, carea easte deasupra a tot p@m$ntul, }i tot lemnul care are ^ntru sine rod cu s@m$n]@* de s@m@nat; va fi voao de m$ncare. 30. {i tuturor fierilor p@m$ntului }i tuturor pas@rilor ceriului }i tuturor jivinilor ce s@ t$r@sc pre p@m$nt, care au ^n sine suflet viu, }i toat@ iarba vearde de m$ncare”. {i s-au f@cut a}ea.

CAP 1 {I 2
31.* {i au v@zut Dumnezeu toate c$te au *Sira. f@cut, }i, iat@, (i) bune foarte. {i s-au f@cut 39, 21 sear@, }i s-au f@cut diminea]@, zioa a }easa. Marco
7, 37

CAP 2
Dumnezeu, plinindu-{i lucrarea ^n }ease zile, sfin]ea}te zioa a }eaptea, pre om ^l pune ^n raiul cel ^mfrumse]at cu multe fealiuri de pomi roditori }i cu r$uri, c@ruia ^i face pre Eva din coasta lui ajutoriu }i r$nduia}te c@s@toriia.

*Jos 5, 1 9, 6

*Cori. 11, 7 Colos. 3, 10 *%n]el. 2, 23 *Sirah 17, 1 Mat. 19, 4 Jos 8, 17 9, 1 *Jos 9, 3

i s-au s@v$r}it ceriul }i p@m$ntul }i toat@ podoaba lor. 2. {i au sf$r}it Dumnezeu ^n zioa a }easa lucrurile Sale, care au f@cut,* }i s-au odihnit ^n zioa a }eaptea de toate lucrurile Sale, care au f@cut. 3. {i bine au cuv$ntat Dumnezeu zioa a }eaptea }i o au sfin]it (a) pre ea, c@ ^ntru aceaea s-au odihnit de toate lucrurile Sale, care au ^nceput Dumnezeu a face. 4. Aceasta easte Cartea Facerii ceriului }i a p@m$ntului, c$nd s-au f@cut, ^n carea zi au f@cut Domnul Dumnezeu ceriul }i p@m$ntul. 5. {i toat@ verdea]a ]arinei mai ^nainte de ce s-au f@cut pre p@m$nt, }i toat@ iarba ]arinei mai ^nainte de ce au r@s@rit, c@ nu ploas@ Dumnezeu pre p@m$nt, }i om nu era carele s@-l lucreaze pre d$nsul. 6. {i izvor ie}ea din p@m$nt }i ad@pa toat@ fa]a p@m$ntului. 7. {i au f@cut Dumnezeu pre om, ]@r$n@ lu$nd din p@m$nt, }i au suflat ^n fa]a lui suflare de viia]@,* }i s-au f@cut omul ^n suflet viu. 8. {i au s@dit Dumnezeu raiu (b) ^n Edem, c@tr@ r@s@rit, }i au pus acolo pre omul pre carele l-au f@cut. 9. {i (v) au f@cut Dumnezeu s@ r@sar@ ^nc@ din p@m$nt tot lemnul frumos la vedeare }i bun la m$ncare, }i pomul vie]ii ^n mijlocul raiului, }i pomul }tiin]ii binelui }i a r@ului. 10. {i r$u ie}ea din Edem, ca s@ ude raiul, care de acolo s@ ^mparte ^n patru r$uri (g). 11. Numele unuia Fison, acesta ^ncungiur@ tot p@m$ntul Evilatului, acolo easte aur. 12. {i aurul p@m$ntului aceluia easte bun, }i acolo easte rubin }i piatr@ vearde. 1.
31. (i) Era. 3. (a) O au sfin]it, adec@ o au ales, o au osibit, ca s@ fie sf$nt@, ^ntru carea s@ nu s@ lucre ceale p@m$nte}ti, ci ceale sfinte. 8. (b) %n grecie easte gr@din@ ^n loc de raiu, a}ea }i mai jos. 9. (v) %n jidovie easte: }i f@cus@ Dumnezeu, ca s@ r@sar@ din p@m$nt tot lemnul frumos. 10. (g) %n grecie ^n loc de r$uri easte ^ncep@turi.

*Ie}ir. 20, 11 31, 12 2 Leage 5, 14 Evrei 4, 4

*1 Cor. 13 [15], 45

CARTEA FACERII
13. {i numele r$ului celui de al doilea, Gheon, acesta ^ncungiur@ tot p@m$ntul Etiopiei. 14. {i r$ul cel de al treilea, Tigru, acesta mearge ^mprotiva asirilor. {i r$ul al patrulea, Efrat. 15. {i au luat Domnul Dumnezeu pre omul, pre carele l-au f@cut, }i l-au pus ^n raiul desf@t@rii, s@-l lucreaze }i s@-l p@zeasc@. 16. {i au poruncit Domnul Dumnezeu lui Adam, zic$nd: „Din tot pomul, care easte ^n raiu, s@ m@n$nce m$ncare. 17. Iar@ din pomul }tiin]ii binelui }i a r@ului s@ nu m$nca]i, c@, ori ^n ce zi ve]i m$nca dintr-^nsul, cu moarte ve]i muri”. 18. {i au zis Domnul Dumnezeu: „Nu easte bine s@ fie omul singur, s@ facem lui ajutoriu aseamenea lui”. 19. {i au f@cut Dumnezeu ^nc@ din p@m$nt toate fierile ]arinii }i toate pas@rile ceriului (d), }i le-au adus la Adam s@ vaz@ ce nume le va pune, }i tot sufletul viu ce l-au numit Adam, acesta easte numele lui. 20. {i au pus Adam nume tuturor dobitoacelor }i tuturor paserilor ceriului }i tuturor fierilor p@m$ntului (e), iar@ lui Adam nu s-au aflat ajutoriu aseamenea lui. 21. {i au pus (j) Dumnezeu somn ^n Adam }i au adormit, }i au luat o coast@ dintru ale lui }i au plinit cu carne ^n locul ei. 22. {i au f@cut Dumnezeu coasta, carea o au luat din Adam, muiare, }i o au adus pre ea la Adam. 23. {i au zis Adam:* „Acesta acum (dz) easte os din oasele meale }i carne din carnea mea, aceasta s@ va chema muiare, pentru c@ din b@rbatul s@u s-au luat. 24.* Pentru aceaea (z), va l@sa omul pre tat@l s@u }i pre mum@-sa }i s@ va lipi de muiarea sa** }i vor fi am$ndoi un trup (i)”. 25. {i era am$ndoi goli, }i Adam }i muiarea lui, }i nu s@ ru}ina.

CAP 2 {I 3
m$nca]i din tot pomul raiului?” 2. {i au zis muiarea c@tr@ }earpe: „Din rodul pomilor raiului m$nc@m. 3. Iar@ din rodul pomului care easte ^n mijlocul raiului au zis Dumnezeu: «S@ nu m$nca]i dintr-^nsul, nici s@ v@ atinge]i de d$nsul, ca s@ nu muri]i»”. 4. {i au zis }earpele c@tr@ muiare:* „Nu ve]i muri cu moarte. 5. C@ }tie Dumnezeu c@, ori ^n ce zi ve]i m$nca dintr-^nsul, s@ vor de}chide ochii vo}tri }i ve]i fi ca ni}te dumnezei cunosc$nd binele }i r@ul”. 6. {i au v@zut muiarea c@ bun easte pomul la m$ncare }i pl@cut ochilor la vedeare, }i cum c@ frumos easte a cunoa}te }i, lu$nd din rodul lui,* au m$ncat }i au dat }i b@rbatului s@u, }i au m$ncat cu d$nsa. 7. {i s-au de}chis ochii (a) am$nduror, }i au cunoscut c@ era goli, }i au cusut frunze de smochin, }i }i-au f@cut acoperem$nturi ^mpregiurul trupului. 8. {i au auzit glasul Domnului Dumnezeu umbl$nd ^n raiu dup@ amiiaz@zi, }i s-au ascuns Adam }i muiarea lui de fa]a Domnului Dumnezeu ^ntre pomii raiului (b). 9. {i au strigat Domnul Dumnezeu pre Adam }i au zis lui: „Adame, unde e}ti?” 10. Iar@ el au zis Lui: „Glasul T@u am auzit umbl$nd prin raiu }i m-am temut, c@ gol s$nt, }i m-am ascuns”. 11. {i au zis Dumnezeu lui: „Cine ]-au spus ]ie c@ e}ti gol? De nu din pomul din carele ]-am poruncit ]ie singur s@ nu m$nci, dintru acela ai m$ncat”. 12. {i au zis Adam: „Muiarea care mi-ai dat s@ fie cu mine, aceaea mi-au dat din pom }i am m$ncat”. 13. {i au zis Domnul Dumnezeu muierii (v): „C@ci ai f@cut aceasta?” {i au zis muiarea: „{earpele m-au am@git }i am m$ncat”. 14. {i au zis Domnul Dumnezeu }arpelui: „Pentru c@ ai f@cut aceasta, bl@st@mat (g) tu din toate dobitoacele }i din toate fierile p@m$ntului, pre pieptul t@u }i pre p$ntece te vei t$r^, }i p@m$nt vei m$nca ^n toate zilele vie]ii tale. 15. {i vr@jm@}ie voiu pune ^ntr@ tine }i ^ntr@ muiare, }i ^ntr@ s@m$n]a ta }i ^ntr@ s@m$n]a ei. Acela va p@zi capul t@u, }i tu vei p@zi c@lc$iul lui (d)”. 16. {i muierii au zis: „%nmul]ind voiu ^nmul]i n@cazurile tale }i suspinul t@u, ^n
7. (a) Nu de ochii cei trupe}ti, ci de priceaperea min]ii, Sf$ntul Ioan Gur@ de Aur. 8. (b) %n mijlocul pomilor raiului, easte ^n grecie. 13. (v) %n grecie easte: ce ai f@cut; ^n jidovie easte: ce easte aceasta ce ai f@cut. 14. (g) S@ fii. 15. (d) {i ^ntr@ s@m$n]a ei, adec@ ^ntr@ Cel ce S@ va na}te din s@m$n]a ei, Carele easte Mesiia, Hristos R@scump@r@toriul, Acela va p@zi capul t@u.

3

*2 Cor. 11, 3

*Tim. 2, 14

*1 Cor. 11, 9 *Mate. 19, 5 Marco 10, 7 **Efese. 5, 31 1 Cori. 6, 16

CAP 3
Prin vicleniia }earpelui, str@mo}ii calc@ porunca Domnului. Mesiia lumii s@ f@g@duia}te }i, spuindu-s@ fie}tec@ruia pedeapsa, s@ gonesc din raiu.

ar@ }earpele era mai ^n]@lept dec$t toate fierile ceale de pre p@m$nt, care le-au f@cut Domnul Dumnezeu, }i au zis }earpele c@tr@ muiare: „Ce easte, c@ au zis Dumnezeu s@ nu 1.
19. (d) %n jidovie stihul acesta a}ea easte: {i dup@ ce au f@cut Dumnezeu din p@m$nt toate fierile p@m$ntului }i toate pas@rile ceriului, le-au adus la Adam. 20. (e) Grece.: ]arinii. 21. (j) Grece.: {i au slobozit Dumnezeu somn. 23. (dz) Jido.: de ast@ dat@. 24. (z) Pentru aceast@ pricin@; (i) Grece.: spre un trup, adec@ ^n traiul c@s@toriei, sau precum unii zic na}terea de prunci.

4

CARTEA FACERII
dureri vei na}te fii, }i la b@rbatul t@u

CAP 3 {I 4
spre darurile lui. 5. Iar@ spre Cain }i spre jertvele lui nu s-au uitat, (b) }i s-au ^ntristat Cain foarte }i s-au m$hnit fa]a lui (v). 6. {i au zis Domnul Dumnezeu lui Cain: „Pentru ce te-ai ^ntristat }i pentru ce s-au m$hnit fa]a ta? 7. Au nu de vei aduce drept, iar@ nu vei ^mp@r]i drept, ai p@c@tuit? Taci, la tine ^ntoarcerea lui (g), }i tu-l vei st@p$ni pre acela”. 8. {i au zis Cain c@tr@ Avel, fratele s@u: „S@ ie}im ^n c$mp”. {i au fost c$nd era ei ^n c$mp, s-au sculat Cain asupra fratelui s@u Avel* }i l-au omor$t pre el. 9. {i au zis Domnul Dumnezeu c@tr@ Cain: „Unde easte Avel, fratele t@u?” {i au zis: „Nu }tiu, au doar@ p@zitoriu fratelui mieu s$nt eu?” 10. {i au zis Domnul: „C@ci ai f@cut aceasta? Glasul s$ngelui fratelui t@u strig@ c@tr@ Mine din p@m$nt. 11. {i acum bl@st@mat (d) tu de pre p@m$ntul care au de}chis gura sa s@ priimeasc@ s$ngele fratelui t@u din m$na ta! 12. C$nd vei lucra p@m$ntul, nu va adaoge a da ]ie putearea sa (e), gem$nd }i tr@mur$nd vei fi pre p@m$nt”. 13. {i au zis Cain c@tr@ Domnul: „Mai mare easte vina mea (j) dec$t a s@ ierta mie. 14. De m@ sco]i ast@zi de pre fa]a p@m$ntului, }i de la fa]a Ta m@ voiu ascunde }i voiu fi gem$nd }i tr@mur$nd pre p@m$nt, }i va fi tot cel ce m@ va afla m@ va omor^”. 15. {i au zis lui Domnul Dumnezeu: „Nu a}ea, tot cel ce va omor^ pre Cain, de }eapte ori s@ va pedepsi (dz)”. {i au pus Domnul Dumnezeu s@mn lui Cain, ca s@ nu-l omoar@ oricine-l va afla pre el. 16. {i au ie}it Cain de la fa]a lui Dumnezeu, }i au l@cuit ^n p@m$ntul Naid, ^n preajma Edemului. 17. {i au cunoscut Cain pre muiarea sa, }i lu$nd ^n p$ntece au n@scut pre Enoh, }i au zidit cetate, }i au chemat cetatea pre numele fiiului s@u, Enoh. 18. {i s-au n@scut lui Enoh Gaidad, }i Gaidad au n@scut pre Maleleil, }i Maleleil au n@scut pre Matusal, }i Matusal au n@scut pre Lameh.
11. (d) Vei fi. 12. (e) Putearea sa, adec@: gr@simea sa, rodul s@u. 13. (j) Jidov.: f@rdeleagea mea. 15. (dz) Jidov.: de }eapte ori s@ va pedepsi. Grece. : }eapte izb$nde va dezlega, va pl@ti, sau }eapte izb$nde va lua, adec@, de }eapte ori s@ va face asupra aceluia izb$nd@, r@spl@tire. S. Ioan Gur@ de Aur zice: „Cel ce va cerca s@ te omoar@ pre tine s@ va face vinovat de }eapte pedeapse foarte mari”. {eapte, adec@ multe, c@ }eapte ^n loc de multe s@ pune ^n Scriptur@, cum easte: cea stearp@ au n@scut }eapte, adec@ mul]i.

*1 Cor. ^ntoarcerea ta,* }i el te va st@p$ni”. 14, 34 17. Iar@ lui Adam au zis: „Pentru c@ ai

ascultat glasul muierii tale }i ai m$ncat din pomul care ]-am poruncit ]ie ca dintru acela s$ngur s@ nu m$nci, dintru acela ai m$ncat, bl@st@mat p@m$ntul ^ntru lucrurile tale, ^ntru n@cazuri vei m$nca dintr-^nsul ^n toate zilele vie]ii tale! 18. Spini }i p@l@mid@ va r@s@ri ]ie }i vei m$nca iarba p@m$ntului. 19. %n sudoarea fea]ii tale vei m$nca p$inea ta, p$n@ te vei ^ntoarce ^n p@m$nt, din care e}ti luoat, c@ p@m$nt e}ti }i ^n p@m$nt te vei ^ntoarce”. 20. {i au chemat Adam numele muierii sale Viia]@, pentru c@ ea easte mum@ tuturor celor vii. 21. {i au f@cut Domnul Dumnezeu lui Adam }i muierii lui ^mbr@c@minte de piiale }i i-au ^mbr@cat pre ei. 22. {i au zis Dumnezeu: „Iat@, Adam s-au f@cut ca unul din noi cunosc$nd binele }i r@ul, }i acum, ca nu cumva s@-}i tinz@ m$na sa }i s@ ia din pomul vie]ii }i s@ m@n$nce, }i s@ tr@iasc@ ^n veaci”. 23. L-au scos pre el Domnul Dumnezeu din raiul desf@t@rii, ca s@ lucreaze p@m$ntul din care s-au luoat. 24. {i au scos Domnul Dumnezeu afar@ pre Adam }i l-au pus pre el ^n preajma raiului desf@t@rii }i au pus heruvimi }i sabie de foc ^nv$rtitoare ca s@ p@zasc@ calea pomului vie]ii.

*%n]ele. 10, 13 [3] Mateiu 23, 35 1 Ioan 3, 12 Iuda 11

CAP 4
Cunosc$nd Adam pre Eva, na}te pre Cain }i pre Avel. Cain ucide pre fratele s@u Avel }i, de la Dumnezeu pedepsit }i pribeag fiind, au n@scut pre Enos, ci }i Adam au n@scut pre Sit, c@ruia i s-au n@scut Enos.

ar@ Adam au cunoscut pre Eva, muiarea sa, }i, lu$nd ea ^n p$ntece, au n@scut pre Cain }i au zis: „Dob$ndit-am om prin Dumnezeu (a)”. 2. {i au mai n@scut pre Avel, fratele lui, }i au fost Avel p@storiu de oi, iar@ Cain au fost lucr@toriu de p@m$nt. 3. {i au fost dup@ c$teva zile, au adus Cain din rodurile p@m$ntului jertv@ lui Dumnezeu. *Iov 4.* {i au adus }i Avel din ceale ^nt$iu 1, 14 n@scute ale oilor sale }i din gr@simea lor, }i au c@utat Dumnezeu spre Avel }i 1.
1. (a) %n jidovie easte: dob$ndit-am om de la Domnul. 5. (b) Adec@, i-au f@cut pre ei s@ cunoasc@ cum c@ voia aceluia ^i place, iar@ nemul]@mirea acestuia o lap@d@. S. Ioan Gur@ de Aur; (v) %n grecie: }i au c@zut fa]a lui, adec@ de sup@rare i s-au mutat fa]a. 7. (g) %ntoarcerea lui, adec@, a p@catului.

CARTEA FACERII
19. {i }-au luoat Lameh doao muieri (z), numele uniia, Ada, }i numele ceiialalte, Sela. 20. {i au n@scut Ada pre Iovil; acesta au fost tat@ hr@nitorilor de dobitoace, carii l@cuiesc ^n colibi. 21. {i numele fratelui lui, Iuval; acesta au fost care au izvodit canonul }i al@uta (i). 22. Iar@ Sela, }i ea au n@scut pre Tovel, }i au fost b@t@toriu cu ciocane, faur de aram@ }i de fier. Iar@ sora lui Tovel, Noema. 23. {i au zis Lameh muierilor sale, Adei }i Selei: „Asculta]i glasul mieu, muierile lui Lameh, b@ga]i ^n urechi cuvintele meale, c@ b@rbat am omor$t spre ran@ mie, }i t$n@r spre v$n@tare mie. 24. C@ de }eapte ori s-au izb$ndit despre Cain, iar@ despre Lameh de }eaptezeci de ori }eapte”. 25. {i au cunoscut Adam pre Eva, muiarea sa, }i lu$nd ea ^n p$ntece au n@scut fiiu, }i au chemat numele lui Sit, zic$nd: „C@ mi-au r$dicat mie Dumnezeu alt@ s@m$n]@ ^n locul lui Avel, pre carele l-au omor$t Cain”. 26. {i lui Sit s-au n@scut fiiu, }i au chemat numele lui Enos, acesta au n@d@jduit a chema numele Domnului Dumnezeu.

CAP 4 {I 5
9. {i au tr@it Enos ani o sut@ }i noaozeci, }i au n@scut pre Cainan. 10. {i au tr@it Enos, dup@ ce au n@scut pre Cainan, ani }eapte sute }i cincispr@zeace, }i au n@scut fii }i feate. 11. {i au fost toate zilele lui Enos ani noao sute }i cinci, }i au murit. 12. {i au tr@it Cainan ani o sut@ }i }eaptezeci, }i au n@scut pre Maleleil. 13. {i au tr@it Cainan, dup@ ce au n@scut pre Maleleil, ani }eapte sute }i patruzeci, }i au n@scut fii }i feate. 14. {i au fost toate zilele lui Cainan ani noao sute }i zeace. 15. {i au tr@it Maleleil ani o sut@ }i }easezeci }i cinci, }i au n@scut pre Iared. 16. {i au tr@it Maleleil, dup@ ce au n@scut pre Iared, ani }eapte sute }i treizeci, }i au n@scut feciori }i feate. 17. {i au fost toate zilele lui Maleleil ani opt sute }i noaozeci }i cinci, }i au murit. 18. {i au tr@it Iared ani o sut@ }i }asezeci }i doi, }i au n@scut pre Enoh. 19. {i au tr@it Iared, dup@ ce au n@scut pre Enoh, ani opt sute, }i au n@scut fii }i feate. 20. {i au fost toate zilele lui Iared ani noao sute }easezeci }i doi, }i au murit. 21. {i au tr@it Enoh ani o sut@ }easezeci }i cinci, }i au n@scut pre Matusal. 22. {i bine au pl@cut Enoh lui Dumnezeu,* }i, dup@ ce au n@scut pre Matusal, au tr@it doao sute de ani, }i au n@scut feciori }i feate. 23. {i au fost toate zilele lui Enoh ani trei sute }eas@zeci }i cinci. 24. {i bine au pl@cut Enoh lui Dumnezeu, }i nu s-au aflat, pentru c@ l-au mutat pre d$nsul Dumnezeu. 25. {i au tr@it Matusal ani o sut@ optzeci }i }eapte, }i au n@scut pre Lameh. 26. {i au tr@it Matusal, dup@ ce au n@scut pre Lameh, ani }eapte sute optzeci }i doi, }i au n@scut fii }i feate. 27. {i au fost toate zilele lui Matusal, care au tr@it ani noao sute }as@zeci }i noao, }i au murit. 28. {i au tr@it Lameh ani o sut@ optz@ci }i opt, }i au n@scut fiiu. 29. {i au chemat numele lui Noe, zic$nd: „Acesta va face s@ odihnim de lucrurile noastre }i de n@cazurile m$nilor noastre, }i de p@m$ntul care l-au bl@st@mat Domnul Dumnezeu”. 30. {i au tr@it Lameh, dup@ ce au n@scut pre Noe, ani cinci sute }eas@zeci }i cinci, }i au n@scut feciori }i feate. 31. {i au fost toate zilele lui Lameh ani }eapte sute cincizeci }i trei, }i au murit. 32. {i era Noe de cinci sute de ani, }i au n@scut Noe trei feciori: pre Sim, pre

5

CAP 5
S@ spun na}terile sau neamurile lui Adam }i a celor dup@ el, prin Sit, }i anii vie]ii lor, p$n@ la Noe.

1.
*Sus 1, 26 Jos 9, 6 %n]el. 2, 23 Sirah 17, 1

pre el. 2. B@rbat }i muiare i-au f@cut pre ei }i bine i-au cuv$ntat, }i au chemat numele lui Adam, ^n zioa ^n carea i-au f@cut pre ei. 3. {i au tr@it Adam doao sute }i treizeci de ani, }i au n@scut dup@ chipul s@u }i dup@ asem@narea sa, }i au numit numele lui Sit. *Paral. 4. {i au fost zilele lui Adam, care le-au tr@it* 1, 1 dup@ ce au n@scut pre Sit, ani }eapte sute, }i au n@scut fii }i feate. 5. {i au fost toate zilele lui Adam, care le-au tr@it, noao sute }i treizeci de ani, }i au murit. 6. {i au tr@it Sit ani doao sute (a) }i cinci, }i au n@scut pre Enos. 7. {i au tr@it Sit, dup@ ce au n@scut pre Enos, ani }eapte sute }i }eapte, }i au n@scut fii }i feate. 8. {i au fost toate zilele lui Sit ani noao sute }i doisprezeace, }i au murit.
19. (z) A avea mai multe muieri al cincilea neam de la Cain au ^nceput. 21. (i) %n grecie: carele au izvodit psaltirea }i ceatera, adec@ musica. 6. (a) De aici p$n@ la Avraam, unde jidovii au o sut@, grecii au doao sute de ani. S. Ieronim.

ceasta easte Cartea Facerii oamenilor, ^n carea zi au f@cut Dumnezeu pre Adam,* dup@ chipul lui Dumnezeu l-au f@cut

*Sira. 44, 16 Evrei 11, 5

6

CARTEA FACERII
Ham }i pre Afet.

CAP 6 {I 7
s-au umplut p@m$ntul de nedreptate din ei, }i, iat@, voiu piiarde pre ei }i p@m$ntul. 14. Iar@ tu f@ ]ie corabie din leamne neputrezitoare cu patru dungi, desp@r]ituri vei face prin corabie }i o vei smoli dinl@untru }i din afar@ cu smoal@. 15. {i a}ea vei face corabiia, de trei sute de co]i lungimea cor@biei }i de cincizeci de co]i l@]imea }i de treizeci de co]i ^n@l]imea ei. 16. Str$mt$ndu-o vei face corabiia, }i deasupra de un cot o vei sf$r}i, iar@ u}a o vei face ^n coaste, cu c@m@ri c$te cu doao }i c$te cu trei r$nduri de poduri o vei face. 17. {i, iat@, Eu voiu aduce potop, ap@ preste p@m$nt, ca s@ strice tot trupul ^n care easte suflet viu supt ceriu, }i oric$te vor fi pre p@m$nt vor muri. 18. {i voiu pune leg@tura Mea cu tine, }i vei ^ntra ^n corabie tu }i feciorii t@i }i muiarea ta }i muierile feciorilor t@i cu tine. 19. {i din toate dobitoacele, }i din toate ceale ce s@ t$r@sc, }i din toate fierile, }i din tot trupul, c$te doao din toate s@ bagi ^n corabie, ca s@ le hr@ne}ti cu tine, parte b@rb@teasc@ }i f@meiasc@ s@ fie. 20. {i din toate pas@rile ceale zbur@toare, dup@ fealiu, }i din toate dobitoacele, dup@ fealiu, }i din toate jig@niile ce s@ t$r@sc pre p@m$nt, dup@ fealiul lor, c$te doao din toate vor ^ntra la tine s@ se hr@neasc@ ^mpreun@ cu tine, parte b@rb@teasc@ }i f@meiasc@. 21. {i tu vei luoa ]ie din toate bucatele de care m$nca]i }i vei aduna la tine, }i vor fi ]ie }i lor de m$ncare”. 22. {i au f@cut Noe toate c$te i-au poruncit lui Domnul Dumnezeu, a}ea au f@cut.

CAP 6
Pentru r@ut@]ile oamenilor, Dumnezeu aduce potop pre p@m$nt, ^ns@ Noe, drept fiind, i s@ poruncea}te s@ fac@ corabiia }i s@ ^ntre el }i toat@ casa lui, }i din toate jivinile p@m$ntului, ca s@ se m$ntuiasc@.

*Jos 8, 21 Mate. 15, 19

*Sira. 44, 17

i au fost c$nd au ^nceput oamenii a s@ ^nmul]i pre p@m$nt, }i li s-au n@scut lor feate. 2. V@zind fiii lui Dumnezeu pre featele oamenilor (a) c@ era frumoase, au luat }ie muieri din toate care au ales. 3. {i au zis Domnul Dumnezeu: „Nu va r@m$nea Duhul Mieu ^n oamenii ace}tia ^n veac, pentru c@ trupuri s$nt, }i vor fi zilele lor o sut@ }i doaozeci de ani (b)”. 4. {i era uriia}i pre p@m$nt ^n zilele acealea }i dup@ aceaea, c$nd ^ntra fiii lui Dumnezeu la featele oamenilor }i le n@}tea lor, aceia era uriia}i, din veaci oameni numi]i (v). 5. {i v@zind Domnul Dumnezeu c@ s-au ^nmul]it r@ut@]ile oamenilor pre p@m$nt* }i cum c@ fie}tecarele cuget ^n inima sa cu deadinsul spre r@ut@]i ^n toate zilele, 6. I-au p@rut r@u lui Dumnezeu c@ au f@cut pre om pre p@m$nt }i S-au c@it. 7. {i au zis Dumnezeu: „Piiarde-voiu pre omul pre carele l-am f@cut de pre fa]a p@m$ntului, de la om p$n@ la dobitoace, }i de la ceale ce s@ t$r@sc p$n@ la pas@rile ceriului, pentru c@-Mi pare r@u c@ i-am f@cut pre ei”. 8. Iar@ Noe au aflat har ^naintea Domnului Dumnezeu. 9. Iar@ aceastea s$nt na}terile lui Noe;* Noe, om drept }i des@v$r}it fiind ^n neamul s@u, au pl@cut lui Dumnezeu Noe. 10. {i au n@scut Noe trei feciori: pre Sim, pre Ham, pre Iafet. 11. {i s@ str$cas@ p@m$ntul ^naintea lui Dumnezeu }i s@ umplus@ p@m$ntul de nedreptate. 12. {i au v@zut Domnul Dumnezeu p@m$ntul, }i era stricat (pentru c@-}i stricas@ tot trupul calea sa pre p@m$nt). 13. {i au zis Domnul Dumnezeu lui Noe: „Vreamea a tot omul vine ^naintea Mea, c@
1.
2. (a) Fiii lui Dumnezeu s@ numesc cei ce s@ pogoar@ din Sit, pentru cucerniciia lui cea mare c@tr@ Dumnezeu; iar@ fiii oamenilor s@ zic cei ce s@ pogoar@ din Cain. S. Ioan Gur@ de Aur, macar c@ ^n unele c@r]i a celor }eaptezeci s@ cetea}te ^ngerii lui Dumnezeu. 3. (b) Nu viia]a omeneasc@ precum mul]i zic, la o sut@ }i doazeci de ani s-au str$ns, ci neamului aceluia, adec@ celor ce tr@ia atunci s-au dat o sut@ }i doazeci de ani s@ se poc@iasc@. 4. (v) de demult vesti]i.

CAP 7
Dup@ ce au ^ntrat Noe cu ai s@i ^n corabie, ploaie s-au f@cut pre p@m$nt ^n patruzeci de zile }i patruzeci de nop]i, c$t au trecut apa preste v$rfurile tuturor mun]ilor }i au ^necat tot trupul ce mi}ca de pre p@m$nt.

i au zis Domnul Dumnezeu c@tr@ Noe: „%ntr@ tu }i toat@ casa ta ^n corabie, c@ pre tine* te-am v@zut drept ^naintea Mea ^n neamul acesta. 2. {i din dobitoacele ceale curate bag@ ^nl@untru la tine c$te }eapte, parte b@rb@teasc@ }i f@meiasc@, iar@ din dobitoacele ceale necurate c$te doao, parte b@rb@teasc@ }i f@meiasc@. 3. {i din pas@rile ceriului ceale curate c$te }eapte, parte b@rb@teasc@ }i f@meiasc@,
1.

*Evrei 11, 7 2 Petr. 2, 5

CARTEA FACERII
}i din toate pas@rile ceale necurate c$te doao, parte b@rb@teasc@ }i f@meiasc@, ca s@ hr@ne}ti (a) s@m$n]a preste tot p@m$ntul. 4. C@ ^nc@ }eapte zile Eu voiu aduce ploaie pre p@m$nt patruzeci de zile }i patruzeci de nop]i, }i voiu piiarde de pre fa]a p@m$ntului tot ce viiaz@, care am f@cut”. 5. {i au f@cut Noe toate c$te i-au poruncit lui Domnul Dumnezeu. 6. Iar@ Noe era de }ease sute de ani, }i potop de ap@ s-au f@cut pre p@m$nt. 7. {i* au ^ntrat Noe }i feciorii lui }i muiarea lui }i muierile feciorilor lui cu d$nsul ^n corabie pentru apa potopului. 8. {i din pas@rile ceale curate, }i din pas@rile ceale necurate, }i din dobitoacele ceale curate, }i din dobitoacele ceale necurate, }i din fieri, }i din toate ceale ce s@ t$r@sc pre p@m$nt. 9. C$te doao din toate au ^ntrat la Noe ^n corabie, parte b@rb@teasc@ }i femeiasc@, precum au poruncit Domnul Dumnezeu lui Noe. 10. {i au fost dup@ }eapte zile, apa potopului s-au f@cut pre p@m$nt. 11. %n anul }eas@ sute din viia]a lui Noe, ^n luna a doao, ^n doaozeci }i }eapte a lunii, ^n zioa aceaea s-au desf@cut toate izvoar@le ad$ncului, }i jghiiaburile ceriului s-au de}chis. 12. {i s-au f@cut ploaie pre p@m$nt patruzeci de zile }i patruzeci de nop]i. 13. %n zioa aceaea ^ntrat-au Noe, Sim, Ham, Iafet, feciorii lui Noe }i muiarea lui Noe }i trei muieri ale feciorilor lui cu d$nsul ^n corabie. 14. {i toate fierile, dup@ fealiu, }i toate dobitoacele, dup@ fealiu, }i toat@ jivina ce s@ mi}c@ pre p@m$nt, dup@ fealiu, }i toat@ paserea zbur@toare, dup@ fealiul s@u. 15. Au ^ntrat la Noe ^n corabie, c$te doao, parte b@rb@teasc@ }i femeiasc@, din tot trupul ^n care easte duh de viia]@. 16. {i ceale ce ^ntras@ parte b@rb@teasc@ }i femeiasc@ din tot trupul au ^ntrat, dup@ cum au poruncit Dumnezeu lui Noe, }i au ^nchis Domnul Dumnezeu corabiia din afara ei. 17. {i au fost potop patruzeci de zile }i patruzeci de nop]i pre p@m$nt, }i s-au ^n@l]at apa, }i au r$dicat corabiia }i o au ^n@l]at de pre p@m$nt. 18. {i s@ ^nt@rea apa }i s@ ^nmul]ea foarte pre p@m$nt, }i s@ purta (b) corabiia pre deasupra apei. 19. Iar@ apa s@ ^nt@rea (v) foarte, foarte, pre p@m$nt, }i au acoperit to]i mun]ii cei ^nal]i, care era supt ceriu. 20. De cincispr@zeace co]i s-au ^n@l]at apa
3. (a) Ca s@ r@m$ie s@m$n]@. 18. (b) %nota, plutea. 19. (v) S@ ^nmul]ea.

CAP 7 {I 8
^n sus }i au acoperit to]i mun]ii cei ^nal]i. 21.* {i au murit tot trupul ce s@ mi}ca pre p@m$nt, al paserilor }i al dobitoacelor }i al fierilor }i toat@ jivina ce s@ mi}ca pre p@m$nt. 22. {i tot omul }i toate c$te avea suflare de viia]@ }i tot ce era pre uscat au murit. 23. {i s-au st$ns tot ce era (g) viu pre fa]a a tot p@m$ntul, de la om p$n@ la dobitoc (d), }i ceale ce s@ t$r@sc, }i pas@rile ceriului de pre p@m$nt s-au st$ns, }i au r@mas Noe singur }i cei ce era cu el ^n corabie. 24. {i s-au ^n@l]at apa pre p@m$nt o sut@ }i cincizeci de zile.

7

*%n]el. 10, 4 1 Petr. 3, 20

*Mat. 24, 37 Luca 17, 26 1 Petr. 3, 20

CAP 8
Dup@ ce au sc@zut apa, Noe cu cei din corabie, slobozind mai ^nainte corbul }i porumbul, au ie}it din corabie }i au adus jerb@ lui Dumnezeu mul]emit@. Dumnezeu f@g@duia}te c@ mai mult nu va fi potop de ap@.

i {i-au adus aminte Dumnezeu de Noe }i de toate fierile }i de toate dobitoacele }i de toate paserile }i de toate jivinile ce s@ t$r@sc c$te era cu d$nsul ^n corabie, }i au adus Dumnezeu v$nt pre p@m$nt }i au ^ncetat apa. 2. {i s-au ^ncuiat izvoar@le ad$ncului }i jghiiaburile ceriului, }i s-au oprit ploaia din ceriu. 3. {i sc@dea apa scur$ndu-s@ de pre p@m$nt }i s-au ^mpu]inat apa dup@ o sut@ }i cincizeci de zile. 4. {i au }ezut corabiia, ^n luna a }eaptea, ^n doaozeci }i }eapte de zile ale lunii, pre mun]ii Ararat. 5. Iar@ apa au sc@zut p$n@ la luna a zeacea, iar@ ^n luna a zeacea, ^n zioa cea dint$iu a lunii, s-au ivit v$rfurile mun]ilor. 6. {i au fost dup@ patruzeci de zile, au de}chis Noe fereastra corabiei, carea o f@cus@. 7. {i au trimis corbul s@ vaz@: oare sc@zut-au apa? {i ie}ind nu s-au mai ^ntors p$n@ c$nd s-au uscat apa de pre p@m$nt. 8. {i au trimis porumbul dup@ d$nsul s@ vaz@: doar@ au sc@zut apa de pre p@m$nt. 9. {i neafl$nd porumbul odihn@ picioarelor sale, s-au ^ntors la d$nsul ^n corabie, c@ era apa preste toat@ fa]a p@m$ntului, }i, ^ntinz$ndu-}i m$na, l-au luoat }i l-au b@gat la sine ^n corabie. 10. {i a}tept$nd ^nc@ }i alte }eapte zi1.
23. (g), (d) De la om p$n@ la dobitoc, adec@, }i pre om }i pre dobitoc.

8

CARTEA FACERII
le, iar@ au trimis pre porumb afar@ din corabie. 11. {i s-au ^ntors la d$nsul porumbul c@tr@ sear@, }i avea ^n gura sa st@lpare de maslin cu frunz@, }i au cunoscut Noe c@ au sc@zut apa de pre fa]a p@m$ntului. 12. {i a}tept$nd ^nc@ alte }eapte zile, iar@ au trimis porumbul, }i n-au mai adaos a s@ ^ntoarce la d$nsul. 13. {i au fost ^n anul }ease sute }i unul din viia]a lui Noe, ^n luna dint$iu, ^n zioa dint$iu a lunii, au sc@zut apa de pre p@m$nt }i au descoperit Noe coperi}ul cor@biei carea f@cus@ }i au v@zut c@ au sc@zut apa de pre fa]a p@m$ntului. 14. Iar@ ^n luna a doao, ^n zioa a doaozeci }i }eapte, s-au uscat p@m$ntul. 15. {i au gr@it Domnul Dumnezeu c@tr@ Noe, zic$nd: „Ie}i din corabie, tu }i muiarea ta, }i feciorii t@i }i muierile feciorilor t@i cu tine, 16. {i toate fierile c$te s$nt cu tine }i tot trupul de la pas@ri p$n@ la dobitoace }i toat@ jivina carea s@ mi}c@ pre p@m$nt scoate cu tine,* }i crea}te]i }i v@ ^nmul]i]i pre p@m$nt”. 17. {i au ie}it Noe }i muiarea lui }i feciorii lui }i muierile feciorilor lui cu d$nsul. 18. {i toate fierile }i toate dobitoacele }i toat@ paserea }i toat@ jivina ce s@ mi}c@ pre p@m$nt, dup@ fealiul s@u, au ie}it din corabie. 19. {i au zidit Noe jertvenic Domnului }i au luat din toate dobitoacele ceale curate, }i din toate paserile ceale curate }i au adus ardere de tot pre j@rtvenic. 20. {i au mirosit Domnul Dumnezeu miros cu bun@ mireasm@ }i au zis Domnul Dumnezeu: „Am socotit, }i nu voi adaoge mai mult a bl@st@ma p@m$ntul pentru faptele oamenilor.* Pentru c@ s@ pleac@ cugetul omului cu deadinsul spre reale din tinerea]ele lui. Deci, nu voiu mai adaoge a omor^ tot trupul viu, precum am f@cut. 21. %n toate zilele p@m$ntului, s@m@n@tura }i seceri}ul, frigul }i caldul, vara }i prim@vara, zioa }i noaptea nu vor mai ^nceta”. 1.

CAP 8 {I 9
i bine au cuv$ntat Dumnezeu pre Noe }i pre feciorii lui, }i le-au zis lor:* „Crea}te]i }i v@ ^nmul]i]i }i umple]i p@m$ntul, }i-l st@p$ni]i pre el. 2. {i tremurul }i frica voastr@ va fi preste toate fierile p@m$ntului }i preste toate paserile ceriului }i preste toate c$te s@ mi}c@ pre p@m$nt }i preste to]i pe}tii m@rii, supt m$inile voastre le-am dat. 3. {i tot ce s@ mi}c@ }i viiaz@* va fi voao de m$ncare, ca buruianele de ierburi le-am dat voao toate. 4. F@r@ numai carne cu s$ngele sufletului s@ nu m$nca]i. 5. Pentru c@ }i s$ngele sufletelor voastre ^l voiu ceare din m$na tuturor fierilor, }i din m$na omului fratelui voiu ceare sufletul omului. 6. Cel ce va* v@rsa s$ngele omului, pentru s$ngele aceluia s$ngele lui s@ va v@rsa, c@ dup@ chipul lui Dumnezeu am f@cut pre om. 7.* Iar@ voi crea}te]i }i v@ ^nmul]i]i }i umple]i p@m$ntul }i-l st@p$ni]i pre el”. 8. {i au gr@it Dumnezeu lui Noe }i feciorilor lui cu d$nsul, zic$nd: 9. „Iat@, Eu puiu leg@tura Mea cu voi }i cu semin]iia voastr@ dup@ voi. 10. {i cu tot sufletul viu, ce easte cu voi din paseri }i din dobitoace, }i din toate fierile p@m$ntului c$te s$nt cu voi din toate, care au ie}it din corabie. 11.* {i voiu pune leg@tura Mea cu voi, }i nu va muri mai mult tot trupul de apa potopului }i nu va fi mai mult potop de ap@, care s@ strice tot p@m$ntul”. 12. {i au zis Domnul Dumnezeu c@tr@ Noe: „Acesta easte s@mnul leg@turii care-l dau Eu ^ntr@ Mine }i ^ntr@ voi, }i ^ntr@ tot sufletul viu, care easte cu voi ^ntru neamuri veacinice. 13. (a) Curcubeul Mieu ^l puiu pre noor, }i va fi semn de leg@tur@ ^ntr@ Mine }i ^ntr@ p@m$nt. 14. {i va fi c$nd voiu noora noori pre p@m$nt, s@ va ar@ta curcubeul pre noori. 15. {i-Mi voiu aduce aminte de leg@tura Mea, carea easte ^ntr@ Mine }i ^ntr@ voi, }i ^ntr@ tot sufletul viu ^n tot trupul, }i nu va mai fi potop de ap@, ca s@ piiar@ tot trupul. 16. {i va fi curcubeul Mieu pre noori }i-l voiu vedea, ca s@-Mi aduc@ aminte de leg@tura cea veacinic@ ^ntr@ Mine }i ^ntr@ p@m$nt, }i ^ntr@ sufletul viu care easte ^n tot trupul pre p@m$nt”. 17. {i au zis Dumnezeu lui Noe: „Acesta easte s@mnul leg@turii care l-am pus ^ntr@ Mine }i ^ntr@ tot trupul ce easte pre p@m$nt”.
13. (a) Arcul.
*Sus 1, 22 28 8, 17

*Sus 1, 29 Levi]. 17, 14

*Sus 1, 22 Jos 9, 1 7

*Mat. 26, 52 Apoca. 13, 10 *Sus 1, 26 [28] 8, 17 [16]

*Isaiia 54, 9

*Sus 6, 6 Mateiu 15, 19

CAP 9
Dumnezeu binecuv$nt@ pre Noe }i pre feciorii lui, }i toate ceale ce viiaz@ ^mpreun@ cu pe}tii le d@ lor s@ le fie de m$ncare, iar@ cu s$nge a m$nca ^i oprea}te; cu curcubeu s@ ^nt@rea}te leg@tur@ ^ntre Dumnezeu }i ^ntre om, c@ nu va mai fi potop de ap@. Noe s@ ^mbat@ }i r$de de el Ham, feciorul lui, s@ blast@m@ Ham ^n Hanaan, feciorul s@u, Sim, }i Iafet s@ binecuvinteaz@.

CARTEA FACERII
18. {i era feciorii lui Noe, carii au ie}it din corabie: Sim, Ham, Iafet, iar@ Ham era tat@ lui Hanaan; ace}ti trei s$nt feciorii lui Noe. 19. Dintru ace}tia s-au r$sipit preste tot p@m$ntul. 20. {i au ^nceput Noe (b), om lucr@toriu de p@m$nt, }i au s@dit vie. 21. {i au beut din vin }i s-au ^mb@tat }i s-au golit ^n casa sa. 22. {i au v@zut Ham, tat@l lui Hanaan, goliciunea t@t$ne-s@u. 23. {i ie}ind afar@, au spus celor doi fra]i ai s@i, iar@ Sim }i Iafet, lu$nd o hain@, o au pus pre am$ndoi umerii s@i }i s-au dus cu dosul ^nainte }i au acoperit goliciunea t@t$ne-s@u, }i fea]ele lor c@uta ^nd@r@pt, }i n-au v@zut goliciunea t@t$ne-s@u. 24. {i s-au trezit Noe de vin, }i au cunoscut c$te i-au f@cut lui feciorul s@u cel mai t$n@r, }i au zis: 25. „Bl@st@mat s@ fie Hanaan, pruncul (v), slug@ va fi fra]ilor s@i”. {i au zis: „Binecuv$ntat Domnul Dumnezeu lui Sim, }i va fi Hanaan, pruncul, slug@ lui. 26. %nmul]asc@ Dumnezeu pre Iafet, }i s@ l@cuiasc@ ^n l@ca}urile lui Sim, }i s@ fie Hanaan slug@ lui”. 27. {i au tr@it Noe dup@ potop ani trei sute }i cincizeci. 28. {i au fost toate zilele lui Noe noao sute }i cincizeci de ani, }i au murit.

CAP 9 {I 10

9

CAP 10
Neamurile fiilor lui Noe, de la carii s-au ^mp@r]it oamenii ^n toat@ lumea }i s-au n@scut to]i cei de pre p@m$nt.

ceastea s$nt neamurile fiilor lui Noe: a lui Sim, a lui Ham }i a lui Iafet; }i s-au n@scut lor fii dup@ potop. 2. Fiii lui Iafet: Gamer }i Magog }i Madi }i Iovan }i Elisa }i Tovel }i Mosoh }i Tiras. 3. {i feciorii lui Gamer: Ashanas }i Rifat }i Torgama. 4. {i feciorii lui Iovan: Elisa }i Tarsas, Chiteanii, Rodeanii. 5. Dintru ace}tia s-au ^mp@r]it ostroavele (a) neamurilor ^n p@m$ntul lor, fie}tecarele, dup@ limb@, ^ntru neamurile lor }i ^ntru semin]iile lor. 6. {i feciorii lui Ham: Hus }i Mesrain, Fud }i Hanaan. 7. {i feciorii lui Hus: Sava }i Evila }i Savata }i Regma }i Savataca. 1.
20. (b) A fi. 25. (v) Blast@m@ pre fecior pentru tat@, ca s@ nu s@ vaz@ a bl@st@ma pre cel ce mai ^nainte bine l-au cuv$ntat. S. Ioan Gur@ de Aur.

8. {i feciorii lui Regma: Sava }i Dadan. Iar@ Hus au n@scut pre Nevrod, acesta au ^nceput a fi uriia} pre p@m$nt (b). 9. Acesta era uriia} v$n@toriu ^naintea Domnului Dumnezeu, pentru aceaea zic c@ Nevrod (v), uriia} v$n@toriu ^naintea Domnului. 10. {i au fost ^nceputul ^mp@r@]iei lui Vavilonul, }i Oreh }i Arhad }i Halani, ^n p@m$ntul Senaar. 11. Din p@m$ntul acela au ie}it Asur }i au zidit Ninevi. {i Roovod cetatea, }i Halah. 12. {i Dasi, ^ntr@ Ninevi }i ^ntr@ Halah, aceasta easte cetate mare. 13. Iar@ Mesrain au n@scut pre ludiiani }i pre neftaleani }i pre enemetiiani }i pre laviiani. 14. {i pre patrosoniiani }i pre hazmoniiani, de unde au ie}it filisteanii, }i pre gaftoriiani. 15. Iar@ Hanaan au n@scut pre Sidon, cel ^nt$iu n@scut al s@u, }i pre Heteu. 16. {i pre Ievuseu }i pre Amoreu }i pre Ghergheseu. 17. {i pre Eveu }i pre Arucheu }i pre Aseneu. 18. {i pre Aradeu }i pre Samareu }i pre Amati. {i dup@ aceasta s-au ^mpr@}tiiat neamurile hananeilor. 19. {i au fost hotar@le hananeilor de la Sidon, p$n@ a veni la Gherara }i la Gaza, p$n@ a veni p$n@ la Sodoma }i Gomora, Adama }i Sevoin, p$n@ la Dasa. 20. Ace}tia s$nt feciorii lui ^ntru Ham, neamurile lor, dup@ limbile lor, ^ntru ]@rile lor }i ^ntru semin]iile lor. 21. {i s-au n@scut }i lui Sim, tat@lui tuturor fiilor lui Ever, fratelui celui mai mare a lui Iafet. 22.* Fiii lui Sim: Elam }i Asur }i Arfaxad *1 Para. }i Lud }i Aram }i Cainan. 1, 17 23. {i fiii lui Aram: Uz }i Ul }i Gater }i Mosoh. 24. {i Arfaxad au n@scut pre Cainan, }i Cainan au n@scut pre Sala, iar@ Sala au n@scut pre Ever. 25. Iar@ lui Ever s-au n@scut doi feciori, numele unuia, Falec, pentru c@ ^n zilele lui s-au ^mp@r]it p@m$ntul, }i numele fratelui lui, Iectan. 26. Iar@ Iectan au n@scut pre Elmodad }i pre Salet }i pre Sarmot }i pre Iarah. 27. {i pre Odora }i pre Evil }i pre Decla. 28. {i pre Eval }i pre Avimael }i pre Sava. 29. {i pre Ufir }i pre Eveila }i pre
5. (a) Jidov.: s-au ^mp@r]it ]erile neamurilor. 8. (b) Jidov.: acesta au ^nceput a fi putearnic pre p@m$nt, }i ^n stih 9. Jid.: ^n loc de uriia}, easte putearnic. 9. (v) Au fost.

10

CARTEA FACERII
Iovav, to]i ace}tia feciorii lui Iectan. 30. {i au fost l@ca}ul lor de la Masi p$n@ a veni la Safira, muntele r@s@ritului. 31. Ace}tia s$nt feciorii lui Sim, ^n neamurile lor, dup@ limbile lor, ^ntru ]@rile lor }i ^ntru semin]iile lor. 32. Aceastea s$nt neamurile feciorilor lui Noe, dup@ na}terile lor, dup@ s@min]iile lor. Dintru ace}tia s-au ^mpr@}tiiat ostroavele neamurilor pre p@m$nt dup@ potop.

CAP 10 {I 11
Cainan. 13. {i au tr@it Arfaxad, dup@ ce au n@scut pre Cainan, ani patru sute (g), }i au n@scut fii }i feate, }i au murit. {i au tr@it Cainan o sut@ }i treizeci de ani, }i au n@scut pre Sala, }i au tr@it Cainan, dup@ ce au n@scut pre Sala, ani trei sute }i treizeci, }i au n@scut feciori }i feate, }i au murit. 14. {i au tr@it Sala o sut@ treizeci de ani, }i au n@scut pre Ever. 15. {i au tr@it Sala, dup@ ce au n@scut pre Ever, ani trei sute }i treizeci, }i au n@scut feciori }i feate, }i au murit. 16. {i au tr@it Ever o sut@ treizeci }i patru de ani, }i au n@scut pre Falec. 17. {i au tr@it Ever, dup@ ce au n@scut pre Falec, ani doao sute (d) }i }eaptezeci, }i au n@scut fii }i feate, }i au murit. 18. {i au tr@it Falec o sut@ }i treizeci de ani, }i au n@scut pre Ragav. 19.* {i au tr@it Falec, dup@ ce au n@scut pre Ragav, ani doao sute }i noao, }i au n@scut fii }i feate, }i au murit. 20. {i au tr@it Ragav o sut@ treizeci }i doi de ani, }i au n@scut pre Seruh. 21. {i au tr@it Ragav, dup@ ce au n@scut pre Seruh, ani doao sute }i }eapte, }i au n@scut feciori }i feate, }i au murit. 22. {i au tr@it Seruh o sut@ }i treizeci de ani, }i au n@scut pre Nahor. 23. {i au tr@it Seruh, dup@ ce au n@scut pre Nahor, ani doao sute, }i au n@scut fii }i feate, }i au murit. 24. {i au tr@it Nahor o sut@ }eaptezeci }i noao de ani (e), }i au n@scut pre Tara. 25. {i au tr@it Nahor, dup@ ce au n@scut pre Tara, o sut@ }i doaozeci }i cinci de ani (j), }i au n@scut feciori }i feate, }i au murit. 26. {i au tr@it Tara }eaptezeci de ani,* }i au n@scut pre Avram }i pre Nahor }i pre Aran. 27. {i aceastea s$nt na}terile lui Tara: Tara au n@scut pre Avram }i pre Nahor }i pre Aran, }i Aran au n@scut pre Lot. 28. {i au murit Aran mai ^nainte dec$t Tara, tat@l s@u, ^n p@m$ntul ^n care s-au fost n@scut, ^n ]ara haldeilor. 29. {i au luat Avram }i Nahor }ie muieri, numele muierii lui Avram, Sara, }i numele muierii lui Nahor, Melha, fata lui Aran, carele au fost tat@l Melhei }i tat@l Ieshei. 30. {i Sara era stearp@ }i nu f@cea fii. 31.* {i au luat Tara pre Avram, feciorul s@u, }i pre Lot, feciorul lui Aran,
zeci. 17. (d) %n Bibliia cea veachie rom$neasc@ }i grece. de la Alexandriia easte: ani trei sute }i }aptezeci. 24. (e) Bibliia cea veachie rom$neasc@: {i au tr@it Nahor }aptezeci }i noao de ani. 25. (j) Alexan. }i cea veachie rom$nea.: are ani o sut@ }i doaozeci }i noao.

CAP 11
La zidirea turnului Vavilonului, trufiia m$ndrilor }i limba s@ ameastec@, neamurile lui Sim p$n@ la Avram.
*%n]ele. 10, 5

i era tot p@m$ntul un rost }i un glas tuturor. 2. {i au fost dup@ ce au purces ei de la r@s@rit, au aflat c$mp ^n p@m$ntul Senar }i au desc@lecat acolo. 3. {i au zis omul c@tr@ vecinul s@u: „Veni]i s@ facem c@r@mizi }i s@ le ardem ^n foc”. {i le-au fost lor c@r@mida ^n loc de piiatr@, }i var le era lor lutul. 4. {i au zis: „Veni]i s@ ne zidim noao ^n}ine cetate }i turn, a c@ruia v$rful (a) s@ fie p$n@ ^n ceriu, }i s@ ne facem noao nume mai ^nainte de ce ne vom r$sipi pre fa]a a tot p@m$ntul”. 5. {i s-au pogor$t Domnul s@ vaz@ cetatea }i turnul care-l zidea fiii oamenilor. 6. {i au zis Domnul: „Iat@, un neam }i o gur@ tuturor, aceasta au ^nceput a face, }i acum nu vor ^nceta de la toate, oric$te s@ vor apuca a face. 7. Veni]i }i, pogor$ndu-ne, s@ amestec@m (b) acolo limba lor, ca s@ nu ^n]@leag@ nici unul glasul deaproapelui”. 8. {i i-au ^mpr@}tiiat pre ei Domnul de acolo preste fa]a a tot p@m$ntul, }i au ^ncetat a zidi cetatea }i turnul. 9. Pentru aceaea s-au chemat numele locului aceluia Mestecare, c@ acolo au amestecat limbile a tot p@m$ntul }i de acolo i-au r$sipit pre ei Domnul preste fa]a a tot p@m$ntul. 10. {i aceastea-s na}terile lui Sim, }i era Sim fecior de o sut@ de ani c$nd au n@scut pre Arfaxad, ^n al doilea an dup@ potop. 11. {i au tr@it Sim dup@ ce au n@scut pre Arfaxad ani cinci sute (v), }i au n@scut fii }i feate, }i au murit. 12. {i au tr@it Arfaxad o sut@ }i treizeci }i cinci de ani, }i au n@scut pre

1.*

*1 Para. 1, 19

*Isus 24, 2 [1 Paral.] 1, 27

*Isus 24, 2

4. (a) Grece.: A c@ruia capul s@ fie. 7. (b) S@ turbur@m. 11. (v) %n Bibliia cea veachie rom$neasc@ easte: ani trei sute }i treizeci }i cinci. 13. (g) %n Bibliia cea gre. de la Alexandriia: ani patru sute }i trei-

CARTEA FACERII
*Iudi. 5, 6 Fapte 7, 2

CAP 12 {I 13

11

feciorul s@u, }i pre Sara, noru-sa, muiarea lui Avram, feciorului s@u, }i i-au scos pre ei din ]ara haldeilor,* ca s@ mearg@ ^n p@m$ntul Hanaan, }i au venit p$n@ la Haran }i au l@cuit acolo. 32. {i au fost toate zilele lui Tarra ^n p@m$ntul Haran ani doao sute }i cinci, }i au murit Tarra ^n Haran.

CAP 12
Avram, ascult$nd de porunca lui Dumnezeu, ^}i las@ mo}iia }i s@ duce cu Lot ^n Hanaan }i jertvea}te Domnului ^n Sihim }i ^n Vetil, de acolo pentru foamea au mers ^n Eghipt, zic$nd c@ Sara, muiarea lui, ^i easte sor@, pre carea, lu$ndu-o Faraon, dup@ aceaea neatins@ o au dat lui Avram ^nd@r@pt.
*Fapt. 7, 3

1.

*Jos 14 [18], 18 22, 18 Galat. 3, 8

*Jos 13, 18 15, 18 26, 4 2 Leage 34, 4

ar@ta ]ie. 2. {i te voiu face pre tine neam mare, }i bine te voiu cuv$nta, }i voiu m@ri numele t@u }i vei fi binecuv$ntat. 3. {i bine voiu cuv$nta pre cei ce te vor binecuv$nta, }i voiu bl@st@ma pre cei ce te vor bl@st@ma,* }i bine s@ vor cuv$nta ^ntru tine toate neamurile p@m$ntului”. 4. {i s-au dus Avram precum i-au zis Dumnezeu lui, }i s-au dus cu el }i Lot. {i era Avram de }eaptezeci }i cinci de ani, c$nd au ie}it din Haran. 5. {i au luoat Avram pre Sara, muiarea sa, }i pre Lot, feciorul fratelui s@u, }i toate averile sale care agonisis@ }i tot sufletul care-l dob$ndis@ ^n Haran, }i au ie}it ca s@ mearg@ ^n p@m$ntul Hanaan. 6. {i au venit ^n p@m$ntul Hanaan, }i au umblat Avram p@m$ntul ^n lungimea lui p$n@ la locul Sihem, la stejeariul cel ^nalt, iar@ hananeii l@cuia atunci pre p@m$ntul acela. 7. {i S-au ar@tat Domnul lui Avram }i i-au zis lui:* „Semin]iei tale voiu da p@m$ntul acesta”. {i au zidit acolo Avram oltariu Domnului, Celui ce S-au ar@tat lui. 8. {i s-au dus de acolo ^n munte c@tr@ r@s@ritul lui Vetil, }i }i-au ^ntins acolo cortul s@u ^n Vetil, l$ng@ mare, }i Anghe c@tr@ r@s@rit, }i au zidit acolo oltariu Domnului, }i au chemat numele Domnului (a). 9. {i s-au r$dicat Avram }i, merg$nd, au t@b@r$t ^n pustie. 10. {i s-au f@cut foamete pre p@m$nt, }i s-au pogor$t Avram ^n Eghipt, ca s@ l@cuiasc@ acolo, pentru c@ s@ ^nt@ris@ foametea pre p@m$nt.
8. (a) Bibliia cea rom. are: Domnului, Celui ce

i* au zis Domnul lui Avram: „Ie}i din p@m$ntul }i din rudeniia ta }i din casa t@t$ne-t@u }i vino ^n p@m$ntul care voiu

11. {i au fost c$nd s@ apropiia Avram s@ ^ntre ^n Eghipt, au zis Sarei, muierii sale: „{tiu eu cum c@ muiare frumoas@ e}ti tu la fa]@. 12. Fi-va, dar@, ca deaca te vor vedea eghipteanii, vor zice: «Aceasta easte muiarea lui», }i pre mine m@ vor omor^, iar@ pre tine te vor ]inea. 13.* Zi, dar@: «Sora lui s$nt», ca s@ fie mie *Jos bine pentru tine, }i s@ tr@iasc@ sufletul mieu 20, 11 [12] pentru tine”. 14. {i au fost dup@ ce au ^ntrat Avram ^n Eghipt, au v@zum eghipteanii muiarea lui c@ easte frumoas@ foarte. 15. {i o au v@zut pre ea domnii lui Faraon, }i o au l@udat la Faraon, }i o au b@gat pre ea ^n casa lui Faraon. 16. {i lui Avram au f@cut bine pentru d$nsa, }i avea el oi }i vi]ei }i asini }i slugi }i slujnice }i cat$ri }i c@mile. 17. {i au certat Dumnezeu pre Faraon cu cert@ri mari }i reale, }i casa lui pentru Sara, muiarea lui Avram. 18. {i chem$nd Faraon pre Avram, au zis: „C@ci ai f@cut aceasta mie? C@ nu mi-ai spus c@ muiare ^]i easte ]ie. 19. Pentru ce ai zis c@: «Sor@ easte mie», }i o am luat pre ea muiare mie, }i acum, iat@, muiarea ta ^naintea ta, lu$ndu-o, te du”. 20. {i au poruncit Faraon oamenilor s@i, pentru Avram, ca s@-l sloboaz@ de acolo pre el }i pre muiarea lui, }i toate c$te era ale lui (b).

CAP 13
Avram }i Lot, pentru avearea cea mult@, dup@ ce au ie}it din Eghipt, s@ desp@r]esc. Lot }i-au ales hotar@le Iordanului; Avram au l@cuit ^n p@m$ntul Hanaan, unde iar@-i f@g@duia}te Dumnezeu c@-i va ^nmul]i s@m$n]a }i-i va da mo}tenire p@m$ntul acela.

i s-au suit Avram din Eghipt, el }i muiarea lui, }i toate ale lui, }i Lot cu el, ^n pustie. 2. Iar@ Avram era bogat foarte, cu dobitoace }i cu argint }i cu aur. 3. {i pre calea pre carea venis@ s-au dus ^n pustie p$n@ la Vetil, p$n@ la locul ^n care mai ^nainte au fost cortul lui, ^ntr@ Vetil }i ^ntr@ Anghe. 4. La locul oltariului,* care mai ^nainte l-au fost f@cut acolo, }i au chemat acolo Avram numele Domnului. 5. {i Lot, carele mergea ^mpreun@ cu Avram, avea oi }i boi }i corturi. 6. {i nu-i cuprindea pre ei p@m$ntul,* ca s@ l@cuiasc@ ^ntr-un loc, pentru c@ e-

1.

*Sus 12, 7

*Jos 36, 7

S-au ar@tat lui. 20. (b) Alexandriia are: }i Lot cu d$nsul.

12

CARTEA FACERII
ra averile lor multe. 7. {i nu-i cuprindea pre ei p@m$ntul ca s@ l@cuiasc@ ^mpreun@ (a). 8. {i s-au f@cut sfad@ ^ntr@ p@storii dobitoacelor lui Avram }i ^ntr@ p@storii dobitoacelor lui Lot, iar@ hananeii }i ferezeii l@cuia atunci p@m$ntul acela (b). 9. {i au zis Avram lui Lot: „S@ nu fie sfad@ ^ntr@ mine }i ^ntr@ tine, }i ^ntr@ p@storii miei }i ^ntr@ p@storii t@i, c@ oameni fra]i s$ntem noi. 10. Iat@, tot p@m$ntul ^naintea ta easte, desp@r]ea}te-te de mine, de vei (v) tu spre st$nga, eu de-a dreapta; iar@ de vei tu spre dreapta, eu spre st$nga”. 11. {i r@dic$nd Lot ochii s@i, au v@zut tot ]inutul ^mprejurul Iordanului c@ tot era ad@pat, mai ^nainte p$n@ a nu surpa Domnul Sodoma }i Gomora, ca raiul lui Dumnezeu, }i ca p@m$ntul Eghiptului, p$n@ unde s@ vine ^n Zogora. 12. {i }i-au ales }ie Lot tot ]inutul cel dimprejurul Iordanului, }i s-au tras ^nd@r@pt Lot de la r@s@rit, }i s-au desp@r]it fie}tecarele de fratele s@u. 13. {i Avram s-au s@l@}luit ^n p@m$ntul Hanaan, iar@ Lot s-au s@l@}luit ^n cetatea carea era ^mprejurul ]inutului (g), }i }i-au pus l@ca}ul ^n Sodoma. 14. Iar@ oamenii cei din Sodoma era r@i }i p@c@to}i ^naintea lui Dumnezeu foarte. 15. {i au zis Dumnezeu lui Avram, dup@ ce s-au desp@r]it Lot de d$nsul:* „R@dic@ ochii t@i }i caut@ din locul ^n care e}ti tu acum spre miiaz@noapte }i spre miiaz@zi, }i spre r@s@rit }i spre mare. 16. C@ tot p@m$ntul care-l vezi ]ie-l voiu da }i semin]iei tale, p$n@ ^n veac. 17. {i voiu face s@m$n]a ta ca n@sipul p@m$ntului, }i de poate ne}tine num@ra n@sipul p@m$ntului, }i s@m$n]a ta s@ va num@ra. 18. Scoal@-te }i umbl@ p@m$ntul ^n lungimea }i ^n l@]imea lui, c@ ]ie-l voiu da }i semin]iei tale ^n veac”. 19. {i, r@dic$ndu-}i Avram corturile, au venit }i au l@cuit l$ng@ stejeariul lui Mamvri, care era ^n Hevron, }i au zidit acolo oltariu Domnului.

CAP 13 {I 14
i au fost c$nd ^mp@r@]ea Armafal, ^mp@ratul Senaarului, }i Arioh, ^mp@ratul Elasarului, Hodologomor, ^mp@ratul Elamului, }i Targal, ^mp@ratul neamurilor. 2. F@cut-au r@zboiu cu Vala, ^mp@ratul Sodomei, }i cu Varsa, ^mp@ratul Gomorei, }i cu Senar, ^mp@ratul Adamei, }i cu Simovor, ^mp@ratul Sevoimului, }i cu ^mp@ratul Valacului, acesta easte Sigor (a). 3. To]i ace}tia s-au adunat ^n Valea cea S@rat@, carea acum easte Marea S@rilor. 4. Doispr@zeace ani aceia slujis@ lui Hodologomor, iar@ ^n al treispr@zeacelea an nu au vrut s@ mai slujeasc@. 5. Iar@ ^ntr-a patruspr@zeacelea an au venit Hodologomor }i ^mp@ra]ii carii era cu el }i au t@iat pre uriia}ii cei din Astorot }i din Carnaim, }i neamurile ceale tari ^mpreun@ cu ei, }i pre oamenii cei din cetatea Savi. 6. {i pre horeii cei din mun]ii Seir, p$n@ la Terebintul Afaranului, care easte ^n pustie. 7. {i ^ntorc$ndu-s@, au venit la F$nt$na Judec@]ii, aceasta easte Cadis, }i au ucis pre to]i domnii lui Amalic }i pre amoreii cei ce l@cuia ^n Asason Tamar. 8. {i au ie}it la r@zboiu ^mp@ratul Sodomei }i ^mp@ratul Gomorei }i ^mp@ratul Adamei }i ^mp@ratul Sevoimului }i ^mp@ratul Valacului, acesta easte Sigor, }i }i-au tocmit tab@ra spre b@taie ^n Valea cea S@rat@. 9. %mprotriva lui Hodologomor, ^mp@ratul Elamului, }i ^mprotriva lui Targal, ^mp@ratul neamurilor, }i ^mprotriva lui Amarfal, ^mp@ratul Senaarului, }i ^mprotriva lui Arioh, ^mp@ratul Elasarului, patru ^mp@ra]i ^mprotriva a cinci. 10. Iar@ Valea cea S@rat@ era cu pu]uri (b) cleoase, }i au fugit ^mp@ratul Sodomei }i ^mp@ratul Gomorei, }i au c@zut acolo, iar@ cei ce au r@mas au fugit la munte. 11. {i au luat (v) toat@ c@l@rimea Sodomei }i a Gomorei }i toate ce avea ei de m$ncare, }i s-au dus. 12. {i au luat }i pre Lot, feciorul fratelui lui Avram, }i toate averile lui, c@ l@cuia ^n Sodoma, }i s-au dus. 13. {i venind unul din cei sc@pa]i, au spus lui Avram, trec@toriului, iar@ el l@cuia l$ng@ stejeariul lui Mamvri, al Amoreului, fratelui lui Eshol, }i fratelui lui Avnan, carii avea leg@tur@ de pace cu Avram. 14. {i auzind Avram c@ s-au luat ^n
2. (a) Valacul acesta easte cetatea carea pre vreamea lui Moisi s@ chema Sigor. 10. (b) Valea S@rat@ avea ochiuri glodoas@, cu tin@ cleoas@. 11. (v) Bibli. rom$n. are: }i au luat muntele }i au pr@dat toat@ c@l@rimea.

1.

*Sus 12, 7 Jos 13, 18 26, 4 2 Leage 34, 4

CAP 14
%nving$ndu-s@ cei cinci crai }i pr@d$ndu-s@ Sodoma, Lot cu ceialal]i s@ duce ^n robie de cei patru crai ce au ^nvins, pre carii gonindu-i Avram, pre to]i robii }i pr@zile le-au ^ntors; }i lu$nd binecuv$ntare de la Melhisedec, toate le-au ^ntors ^mp@ratului Sodomului. 7. (a) Alexa.: }i nu putea l@cui ^mpreun@. 9. (b) Acela s-au luat din cea latineasc@ pentru mai bun ^n]eles. 10. (v) A mearge. 13. (g) Iordanului.

}i-i vor nec@ji. crezind lui Dumnezeu. {i ^ndat@ s-au f@cut cuv$ntul Domnului c@tr@ d$nsul. %n zioa aceaea* au f@cut Dumnezeu leg@tur@ cu Avram. iat@. Eu te voiu p@zi pre tine. Mamvri. {i au zis Avram: „De vreame ce mie nu mi-au dat s@m$n]@. Pre chenei }i pre chenezei }i pre chedmonei. ca s@ dau ]ie p@m$ntul acesta s@-l mo}tene}ti pre el”. S. 21 (b) Jidov. 2. {i l-au scos pre el afar@ }i au zis lui:* „Caut@ la ceriu }i num@r@ stealele. 8.* le-au despicat ^n doao }i le-au pus pre eale cu fa]a una c@tr@ alta. {i au c@zut asupra lor noaptea el }i slugile lui. iar@ caii iai ]ie”. 6. 7. 18 *Rom. 4 la casnicii miei }i s@ cheam@ Damaschin Eliezer. }i fiiul purt@toriului de grij@ a c@sii meale. 20. {i bine e cuv$ntat Dumnezeu cel Prea^nalt. 3 Galat. ci cel ce va ie}i din tine. 4. Masec. zic$nd: „Nu va fi acesta mo}tean dup@ tine. 17. {i bine au cuv$ntat pre Avram. }i au alergat dup@ ei p$n@ la Dan. 19. }i toate averile lui. 18 *Fapt. Iar@ tu vei mearge la p@rin]ii t@i ^n pace. 3. CAP 14 {I 15 feciorul slujnicii meale. acesta Damasc Eliezer (a)”. care au trecut prin mijlocul despic@turilor acestora. Iar@ ^ntru a patra neam s@ vor ^ntoarce aici. 17.: carea easte Valea %mp@ratului. de le vei putea num@ra pre eale”. 4. 1. {i au dat Avram lui z@ciuial@ din toate. sluga mea va fi dup@ mine mo}tean”. uimire au c@zut pre Avram. carele ^mparte bucate *Sus 12. 6 Iacov 2. 26 . {i au zis lui: „A}ea va fi s@m$n]a ta”. de la r$ul Eghiptului p$n@ la r$ul cel mare al Eufratului. Avnan. ^i voiu judeca Eu. {i lu$nd el acealea toate. }i. ^mp@ratul Salimului. 13 *Rom. Iar@ c$nd apunea soarele. 24. 21. }i afar@ de partea b@rba]ilor. plata ta va fi mult@ foarte”. 11. 12. 14. Carele au dat pre vr@jma}ii t@i supt m$na ta”. }i-i vor smeri pre ei patru sute de ani.* {i au crezut Avram lui Dumnezeu. }i pre Lot. 15. fric@ mare }i ^ntunecat@ l-au cuprins pre d$nsul. 16. 11. *Evrei 18. {i au zis lui: „Ia o juninc@ de trei ani }i o capr@ de trei ani }i un berbeace de trei ani }i o turturea }i un porumb”.: }i s-au pogor$t pas@rile pre trupurile 1 Paral. care easte de-a st$nga Damascului. pentru c@ p@catele amoriilor nu s-au plinit p$n@ acum”. ca s@ nu zici: «Eu am ^mbog@]it pre Avram». cuptoriu afum$nd }i f@clii de foc. dup@ cum i-au poruncit Domnul. ajung$nd la b@tr$nea]e bun. acesta era C$mpul %mp@ra]ilor (g). 3. 5. 13. 18. 15 Jos 26. c@ruia vor sluji. ce vei da mie? C@ eu moriu f@r@ de feciori. carii era cu el ^n Valea lui Savi. {i au zis Avram c@tr@ ^mp@ratul Sodomei: „%ntinde-voiu m$na mea c@tr@ Domnul Dumnezeu cel Prea^nalt. }i muierile }i norodul. {i au zis c@tr@ d$nsul: „Eu s$nt Dumnezeu. (g) Jidov. (a) Adec@: eu f@r@ de prunci voiu muri. {i s-au pogor$t paserile pe trupurile ceale despicate. Doamne. 7 13. au 7. De la funi}oar@ p$n@ la leg@tura ^nc@l]@mintei. }i Avram le goniia pre eale. iat@.* {i Melhisedec. {i au ^ntors toat@ c@l@rimea Sodomei. 17. }i au }ezut Avram l$ng@ eale (b). Avram. Eshol. {i au zis: „St@p$ne. Afar@ de ceale ce au m$ncat feciorii. zic$nd: „S@min]iei tale voiu da p@m$ntul acesta. 2. }i s-au socotit lui spre dreptate. 15. feciorul fratelui s@u. acesta va fi mo}tean dup@ mine. Carele au f@cut ceriul }i p@m$ntul. s-au f@cut flac@r@ }i. acesta va fi mo}tean”. num@rat-au slugile sale ceale de cas@. ace}tia ^}i vor lua partea sa”. Cel ce te-am scos din ]ara haldeilor. }i era el preot lui Dumnezeu celui Prea^nalt. 16. 3 %mp@r. }i aude nemerniciia ceaea ce va s@ fie acelor dup@ el.CARTEA FACERII robie Lot. Iar@ dup@ ce au apus soarele. }i i-au lovit pre ei }i i-au gonit p$n@ la Hoval. s@ ^ndrepteaz@ }i ^ntru semnul p@m$ntului celui f@g@duit aduce jertv@. }i vor supune pre ei robiei. iar@ dup@ aceaea vor ie}i aici cu aveare mult@. 6 CAP 15 Dumnezeu f@g@duia}te fiiu lui Avram. {i au zis c@tr@ Avram: „{tiind vei }ti. Carele au f@cut ceriul }i p@m$ntul. ceale despicate. {i au zis ^mp@ratul Sodomei c@tr@ Avram: „D@-mi mie oamenii. 4 2 Leage 34. carele dezn@d@jduia c@ va avea fiiu dup@ sine. cum voiu cunoa}te c@-l voiu mo}teni pre el?” 9. ar@ dup@ cuvintele aceastea. 19. Ieronim. l-au ^ntors. 10. 34. zic$nd: „Nu te teame. iat@. trei sute }i optspr@zeace. fost-au cuv$ntul Domnului c@tr@ Avram ^n vedenie. 23. {i au ie}it ^mp@ratul Sodomei ^ntru ^ntimpinarea lui dup@ ^ntoarcerea lui de la t@iarea lui Hodologomor }i a ^mp@ra]ilor. 1 scos p$ine }i vin. 23 *Ierem.* c@ nimearnic@ va fi s@m$n]a ta ^n p@m$nt str@in. Avrame. 4. Iar@ pre neamul acela. {i au zis Avram: St@p$ne. iar@ paserile nu le-au despicat. carii au venit cu mine. 7. feciorul fratelui s@u. }i 1. }i au zis: „Bine e cuv$ntat Avram lui Dumnezeu celui Prea^nalt. 4. te voiu luoa din toate ale tale. Doamne. 22.

12. Pentru aceasta au chemat f$nt$na aceaea F$nt$n@. 5. S@ f@g@duia}te lui fiiu din Sara. S-au ar@tat Domnul lui Avram }i i-au zis lui: „Eu s$nt Dumnezeul t@u. 7. {i voiu da ]ie }i semin]iei tale dup@ tine p@m$ntul ^n care l@cuie}ti. 21 Roma. {i au zis ei ^ngerul Domnului: „%nmul]ind voiu ^nmul]i s@m$n]a ta. {i au chemat Agar numele Domnului celui ce gr@ia c@tr@ d$nsa: „Tu. v@zind c@ au luat ^n p$ntece. 11. Agar na}te pre Ismail. s@ va t@ia voao ^mprejur toat@ partea b@rb@teasc@. 44. (a) Aceasta easte. 8. Acesta va fi om lucr@toriu de p@m$nt. }i ^mp@ra]i din tine vor ie}i. zic$nd: 4. ^n p$ntece ai tu }i vei na}te fiiu }i vei chema numele lui Ismail. 12. 13. eu am dat pre roaba mea ^n s$nul t@u. {i au zis ei ^ngerul Domnului: „Agar. slujnica ta ^n m$inile tale. }i de mul]ime nu s@ va num@ra”. {i au ^ntrat Avram la Agar.14 CARTEA FACERII 20. {i voiu pune leg@tura Mea ^ntr@ Mine }i ^ntr@ Tine. muiare. m-au ^nchis Domnul ca s@ nu nasc. }i cel n@scut ^n casa ta }i cel cump@rat cu argint. 9. de unde vii? {i unde te duci?” {i au zis ea: „De la fa]a Sarei. pentru c@ tat@ a multe neamuri te-am pus pre tine. }i lu$nd Sara. slujnica Sarei. CAP 17 S@ poftoresc lui Avram f@g@duin]ele. . tot p@m$ntul lui Hanaan spre mo}tenire veacinic@. 20 Roma. {i o au aflat pre ea ^ngerul Domnului la izvorul apei ^n pustie. {i nu s@ va chema numele t@u mai mult Avram. 6. b@rbatului s@u. judece Dumnezeu ^ntr@ mine }i ^ntr@ tine”. {i au zis Avram c@tr@ Sara: „Iat@. ci din porunca ^ngerului s-au ^ntors }i au fost supus@ st@p$n@-sa. 6. Carele m-ai cercetat. slujnica sa. }i ^ntr@ s@m$n]a ta dup@ tine. ^ntr@. }i ^naintea fea]ii tuturor fra]ilor s@i va l@cui”. {i voiu pune leg@tura Mea ^ntr@ tine }i ^ntr@ s@m$n]a ta dup@ tine ^ntru neamurile lor spre leg@tur@ veacinic@. }i ea au fugit. o au dat lui Avram. care i l-au n@scut Agar. 7. la slujnica mea. }i te voiu pune ^ntru neamuri. 62 15. }i te voiu ^nmul]i foarte”. 21. ^ntru neamurile lor. slujnica sa. ^ntru neamurile lor. *Sira. 2. 10. 3. toat@ partea b@rb@teasc@ ^ntru neamurile voastre. CAP 16 {I 17 v@zut. 8.* }i vei fi tat@ a multe neamuri. }i tot fiiul str@in carele nu easte din s@m$n]a ta. 8 * 2 Lege 12. v@zind c@ are ^n p$ntece. {i au c@zut Avram pre fa]a sa. lui Avram. pentru c@ au auzit Domnul smereniia ta. ca s@ fiu Dumnezeu ]ie }i semin]iei tale dup@ tine. T@iarea ^mprejur s@ poruncea}te ca un semn al leg@turii. la izvorul cel din calea lui Sur. pre Agar. 1. {i ve]i t@ia ^mprejur marginea trupului vostru. }i au chemat Avram numele feciorului s@u. 11. *Jos iat@ (a). CAP 16 Sara d@ pre Agar. {i pre amorei }i pre hananei }i eghei }i gherghesei }i pre ievusei”. ar@ c$nd au fost Avram de noaozeci }i noao de ani. dup@ ce au luat ^n p$ntece. 11 14. }i. 16. c$nd Te-ai ar@tat mie. m$inile lui ^mprotiva tuturor }i m$inile tuturor ^mprotiva lui. 4. ^ntr@ Cadis }i ^ntr@ Varad”. {i aceasta easte leg@tura carea s@ p@ze}ti ^ntr@ Mine }i ^ntr@ voi. st@p$nei meale. }i i-au gr@it Dumnezeu lui. Ismail. {i au zis Sara c@tr@ Avram: „Iat@. {i pruncul de opt zile s@ va t@ia voao ^mprejur. 7. ci va fi numele t@u Avraam. Numele lui }i al Sarei s@ mut@. carea. nu-i n@}tea lui. muiarea lui Avram. 2. {i i-au zis ^ngerul Domnului: „Iat@. c@riia era numele Agar. ar@ Sara. {i te voiu crea}te foarte. au urgisit pre st@p$n@-sa. Eu }i leg@tura Mea cu tine. f@ ce easte pl@cut ^naintea Mea }i fii f@r@ de prihan@. 9. dup@ ce au l@cuit zeace ani Avram ^n p@m$ntul lui Hanaan. 10. muiarea lui Avram. {i au n@scut Agar lui Avram fecior. ca s@ fac din ea feciori”. eghipteanca. 3. m-au urgisit. c@ au zis c@ }i ^nainte Te-am 1. }i ea au luat ^n p$ntece. {i au zis Sara c@tr@ Avram: „Str$mb@tate s@ face mie de c@tr@ tine. {i au ascultat Avram de cuv$ntul Sarei. }i avea ea o slujnic@ eghipteanc@. }i ea. „Iat@. }i va fi* semn de leg@tur@ ^ntr@ Mine }i ^ntr@ voi. au urgisit pre st@p$n@-sa. 24. s@ nasc@ dintr-^nsa fiiu. fug eu”. 17 *Fapt. }i Eu voiu fi lor Dumnezeu”. 14. 4. 4.* ^naintea c@riia am v@zut. }i au fugit de la fa]a ei. {i au zis Dumnezeu c@tr@ Avraam:* „Iar@ tu s@ p@ze}ti leg@tura Mea }i s@m$n]a ta dup@ tine. Doamne. {i o au n@c@jit pre ea Sara. {i Avram era de optzeci }i }ease de ani c$nd au n@scut Agar lui Avram pre Ismail. foarte. Avram plinea}te porunca t@ierii ^mprejur. {i pre hetei }i pre ferezei }i pre rafaimi. dar@. 3 Luca 2. 5. f@ cu d$nsa cum va pl@cea ]ie”. {i i-au zis ei ^ngerul Domnului: „%ntoarce-te la st@p$n@-ta }i te smerea}te supt m$inile ei”. pentru care lucru st@p$n@-sa o au n@c@jit.

petrecu]i ^n zile. Iar@ Ismail. Iar@ leg@tura Mea o voiu pune cu Isaac. muiarea ta”. {i au luat unt }i lapte }i vi]elul care l-au g@tit. petrec$ndu-i. era de treispr@zeace ani. fiiul s@u. {i au t@g@duit Sarra.* {i au r$s ^ntru sine Sarra. }i ^mp@ra]i neamurilor dintr-^nsul vor ie}i”. 21. au zis: „Iat@. 11. {i au zis Domnul c@tr@ Avraam: „Pentru ce au r$s Sarra ^ntru sine. }i domnul mieu easte b@tr$n”. Sarra s@ ^nfrunt@. 4. Mai ^nainte s@ spune perirea sodomleanilor. pentru c@ s-au temut. }i au zis c@tr@ ea: „Ba. zic$nd: „Nu am r$s”. }i voiu pune leg@tura Mea cu d$nsul spre leg@tur@ veacinic@. 9 *1 Petr. }i voiu face pre d$nsul neam mare. }i pre to]i cei cump@ra]i cu argint. s-au uitat spre Sodoma }i spre Gomora. trei b@rba]i sta din sus de el. 9. }i 21. Iar@ pentru Ismail. {i au alergat Avraam ^n cort la Sarra. }i ei au m$ncat. 5. c$nd }i-au t@iat ^mprejur marginea trupului s@u. 6 10. }i dup@ aceaea ve]i mearge pre calea voastr@. iat@ c@ te-am ascultat. s@ va na}te fiiul celui de o sut@ de ani? {i Sarra. zic$nd: „%nc@ nu mi s-au f@cut mie aceasta p$n@ acum. c$nd m@ voiu* ^ntoarce. 2 vei chema numele lui Isaac. Sarra. nu s@ va chema numele ei Sara. *Jos 19. }i semin]iei lui dup@ d$nsul. 10 „Iat@. {i r$dic$nd ochii s@i. }i s-au suit Dumnezeu de la Avraam. {i partea b@rb@teasc@ carea nu-}i va t@ia ^mprejur marginea trupului s@u ^n zioa a opta. s-au t@iat ^mprejur Avraam }i Ismail. {i au c@zut Avraam pre fa]a sa. sluga Mea. 24. c$nd }i-au t@iat ^mprejur marginea trupului s@u. muiarea ta”. 22. fiiul lui. 2. 3. gr@ind: „Au. }i le-au pus ^naintea lor. {i r@spunz$nd el. pentru c@ au stricat leg@tura Mea”. carii f@g@duiesc lui fiiu din Sarra. de am aflat har ^naintea Ta. {i ei au zis c@tr@ d$nsul: „Unde easte Sarra. 16. {i ^n zioa aceaea. va na}te?” 18. {i va fi leg@tura Mea preste trupul vostru ^ntru leg@tur@ veacinic@. {i au zis Avraam c@tr@ Dumnezeu: „Ismail acesta s@ tr@iasc@ ^naintea Ta”. 9. 6. au. (a) Dup@ u}e. 23. CAP 17 {I 18 r$s pentru aceasta. 17. au v@zut }i. }i pre to]i cei n@scu]i ^n casa sa. iat@. easte ^n cort”. {i au ^ncetat Dumnezeu a gr@i c@tr@ d$nsul. va na}te ]ie fiiu. doar@. 1 Roma. 10. {i au luat Avraam pre Ismail. }i va avea fecior Sarra. }i cei cump@ra]i cu argint dintr-alte neamuri. {i au zis ei: „Iat@. }i iat@ c@ l-am binecuv$ntat pre d$nsul. iar@ el sta l$ng@ ei supt copaciu. {i au zis Dumnezeu lui Avraam: „Sara. }i le-au t@iat ^mprejur marginea trupului ^n zioa aceaea. . 20. 14. 15 CAP 18 Avraam priimea}te ^n s@la} pre trei ^ngeri.CARTEA FACERII 13. 15. {i au zis: „Doamne. }i. 12. Au nu easte cu putin]@ la Dumnezeu tot cuv$ntul? %n vreamea aceasta m@ voiu ^ntoarce la tine ^n ceasuri. c$nd }edea el ^n u}ea cortului s@u la amiaz@zi. 3. fiiul lui. scul$ndu-s@ de acolo b@rba]ii. }i Avraam mergea ^mpreun@ cu ei. muiarea ta. nu treace pre robul T@u. }i au zis ei: „Gr@bea}te }i fr@m$nt@ trei m@suri de f@in@ curat@ }i f@ azime”. doaospr@zeace neamuri va na}te. 26. {i au zis Dumnezeu lui Avraam a}ea:* 18. }i-l voiu crea}te. b@tr$n@ fiind?» 14. }i au luat un vi]@l t$n@r }i bun }i l-au dat slugii }i au pripit s@-l g@teasc@. }i cei n@scu]i ^n cas@. 1. c@ci au i s-au ar@tat Dumnezeu lui Avraam la stejeariul Mamvri. muiarea ta. }i va fi spre neamuri. }i to]i b@rba]ii c@sii lui. 17. ca s@ fiu Dumnezeu lui. piiarde-s@-va sufletul acela din neamul s@u. }i-l voiu ^nmul]i pre d$nsul foarte. {i Avraam era de noaozeci }i noao de ani. Cu t@iare ^mprejur s@ va t@ia ^mprejur cel n@scut al casii tale }i cel cump@rat cu argint. ci ai r$s”. Iar@ Avraam }i Sarra era b@tr$ni. 25. }i au zis ^n cugetul s@u. 8. doar@. S@ se aduc@ ap@ }i s@ se speale picioarele voastre }i v@ odihni]i supt copaciu. pre carele va na}te ]ie Sarra ^ntr-aceast@ vreame. {i. fiind dup@ d$nsul (a). dup@ cum au gr@it Dumnezeu lui. 16. }i va avea Sarra fecior”. Iar@ ei au zis: „A}ea f@ dup@ cum ai zis”. {i o voiu binecuv$nta pre d$nsa }i voiu da ]ie dintr-^nsa fiiu }i bine-l voiu cuv$nta pre d$nsul. voiu veni la tine ^n vreamea aceasta ^n ceasuri. ^n celalalt an”. 2 *Sus 17. au alergat de la u}ea cortului s@u ^naintea lor }i s-au ^nchinat la p@m$nt. }i pre tot b@rbatul dintru oamenii cei din casa lui Avraam. 7. }i Sarrei ^ncetas@ a s@ face ceale muiere}ti. ceale ce Eu voiu face? 18. v@zindu-i pre ei. {i Sarra au auzit de la u}ea cortului. ci Sarra va fi numele ei. 15. Iar@ Avraam s@ va face neam mare. }i au r$s. pentru carii Avraam de multe ori s-au rugat. {i voiu aduce p$ine }i ve]i m$nca. pentru aceaea abate]i-v@ la sluga voastr@”. de noaozeci de ani fiind.* *Evrei 13. {i Avraam au alergat la vaci. zic$nd: «Au doar@ cu adev@rat voiu na}te. 19 Jos 21. Iar@ Domnul au zis: „Au ascunde-voiu eu de Avraam. 13.

Iar@ ei au zis: „Ba. {i au ie}it Lot la ei ^naintea u}ii }i au tras u}ea dup@ sine. {i au zis c@tr@ ei: „Nicidecum. pentru c@ s-au ^n@l]at strigarea lor 1. ie}ind Lot cu muiarea }i cu doao feate ale sale. 27. Iar@ ei au zis lui: „Du-te ^ncolo. au ^ncunjurat casa de la cel tin@r p$n@ la cel b@tr$n. }i s-au ostenit c@ut$nd u}ea. abate]i-v@ la casa slugii voastre.* CAP 19 Lot. 18 sa dup@ sine. pogor$ndu-M@. De vor fi cincizeci de drep]i ^n cetate. 3. de vor fi ^ntr-^nsa? 25. }i v@ face]i treaba cu eale dup@ cum va pl@cea voao. 2 Sodomei. care s$nt p@m$nt }i cenu}e. }i au zis: 2. de la cel mic p$n@ 19. ve]i mearge ^n calea voastr@”. priimind ^n s@la} pre ^ngeri. {i r@spunzind Avraam. v@z$ndu-i. *Sus }i mult. 24. }i va fi cel drept ca }i cel necredincios. {i. ca s@ fac@ dreptate }i judecat@. Deci. 5. au zis: „S@ nu pierzi pre cel drept ^mpreun@ cu cel necredincios. Doamne. 9. 30. s@ }tiu”. adec@. fra]ilor. au nu vei face judecat@?” 26. 23. seara. domnilor. {i au zis: „S@ nu fie ceva. 28. Nicidecum s@ nu faci dup@ cuv$ntul acesta. 16 la cel mare. {i au zis c@tr@ Lot b@rba]ii: „Ai tu pre cineva aici? Gineri. 3 neamurile p@m$ntului. ^n cetate. 31. scul$ndu-v@. Doamne. }i s-au *2 Pet. }i p@catele lor s$nt mari foarte.: supt acoperem$ntul grinzilor meale. te vom chinui mai r@u pre tine dec$t pre ei*”. 6. ai venit s@ l@cuie}ti. voiu ierta toat@ cetatea }i tot locul pentru d$n}ii”. C@ }tiu c@ va ^nv@]a pre fiii s@i }i casa 22. doarme cu am$ndoao featele sale. sodomiteanii. cincizeci de drep]i. }i Lot }edea la poarta 13. 13. C@ vom s@ stric@m noi locul acesta. Cel ce judeci tot p@m$ntul. (b) Grece. apropiiat la u}e s@ o strice. }i au m$ncat ei. Lot s-au sculat ^ntru ^ntimpinarea lor }i s-au ^nchinat cu fa]a la p@m$nt. {i. }i. dar@. au feate? Sau altcineva de al t@u? De easte ^n cetate. {i silea pre Lot foarte. (v) Carii s@l@}luis@ ^n casa lui Lot. au tras pre Lot la sine ^n cas@ }i au ^nchis u}ea casii. ca s@ ne ^mpreun@m cu ei (a)”. }i nu judecat@ s@ judeci? Acum. 33. au zis: „Acum am ^nceput a gr@i c@tr@ Domnul mieu. dar@ de s@ vor afla acolo doaozeci?” {i au zis: „Nu o voiu piiarde de voiu afla acolo doaozeci”. „Iat@. {i au chemat afar@ pre Lot. }i diminea]@. nu face]i r@utatea aceasta. 22. {i au zis Domnul: „Strigarea Sodomei }i a Gomorei s-au ^nmul]it la Mine. dar@ de s@ vor afla acolo trei zeci?” {i au zis: „Nu o voiu piiarde. Iar@ b@rba]ii (v). s@ curvim cu ei. care n-au cunoscut b@rbat. 2. }i au zis c@tr@ d$nsul: „Unde s$nt b@rba]ii carii au ^ntrat la tine noaptea? Scoate-i la noi. 10. de voiu afla acolo treizeci”. }i Avraam s-au ^ntors la locul s@u. b@rba]ii cet@]ii. ^ntorc$ndu-s@ de acolo b@rba]ii. }i au zis: „Dar@ de s@ vor afla acolo patruzeci?” {i au zis: „Nu o voiu piiarde pentru acei patruzeci”. din care s-au n@scut moaviteanii }i amoniteanii. Iar@ mai ^nainte de ce s-au culcat ei. 7.16 CARTEA FACERII CAP 18 {I 19 s@ asuprea}te. }i s@ fie cel drept ca }i cel nedrept. muiarea s@ face st$lp de sare ^n cale. de voiu afla acolo patruzeci }i cinci”. {i au zis: „S@ nu fie ceva. }i r@m$ne]i }i sp@la]i picioarele voastre. ca s@ aduc@ Domnul preste Avraam toate c$te au gr@it c@tr@ d$nsul”. i-au pedepsit cu orbire. nicidecum. }i au f@cut lor de m$ncare. dup@ aceaea ^mb@t$ndu-s@. }i Avraam era ^nc@ st$nd ^naintea Domnului. . au venit ^n Sodoma. 12. ca s@ ucizi pre cel drept ^mpreun@ cu cei nedrep]i. Iar@ pre b@rba]ii carii era la u}ea c@sii* *%n]el. {i au zis Domnul: „De voiu afla ^n Sodoma. 21. i au venit doi ^ngeri la Sodoma *Evrei. 20. 29. numai asupra b@rba]ilor acestora s@ nu face]i nedrept. ^n uli]@ vom m$nea”. de acolo acest p@cat s@ chiiam@ sodomiia. }i s-au ab@tut la d$nsul. Dar@. iar@ de nu. 32. {i au adaos a gr@i ^nc@ c@tr@ Domnul. voiu vedea de fac dup@ str$garea lor. au feciori. au piiarde-vei pre ei? Au nu vei ierta tot locul pentru cincizeci de drep]i. Sodoma piiare de foc. Ci am eu doao feate. apropiindu-s@ Avraam. }i vor p@zi c@ile Domnului. 8 10. tot norodul ^mpreun@. }i azime au copt lor. 8. 4.* }i ^ntru el s@ vor binecuv$nta toate 12. Sodomeanii ^mpotriva firii s@ amesteca b@rbat cu b@rbat. }i au ^ntrat ^n casa lui. tinzind m$inile. Jos 19. carea vine la Mine. de la sodomleani 5. {i i-au silit pre ei. au piiarde-vei pentru patruzeci }i cinci toat@ cetatea?” {i au zis: „Nu o voiu piiarde. 11. {i s-au dus Domnul dup@ ce au ^ncetat a gr@i lui Avraam. de vor fi mai pu]ini de cincizeci de drep]i. pentru c@ au ^ntrat supt acoperem$ntul casii meale (b)”. pre acealea voiu scoate la voi. de voiu mai gr@i. scoate-i din locul acesta. }i. ne}tiind. (a) Scoate-i la noi ca s@ ne ^mpreun@m cu ei trupea}te. de voiu mai gr@i ^nc@ o dat@?” Dar@ de s@ vor afla acolo zeace?” {i au zis: „Nu o voiu piiarde pentru acei zeace”. s@ fie patruzeci }i cinci. {i au zis: „Pentru c@ pociu gr@i c@tr@ Domnul. 8.

dar@. 25. 3. carea faci cu mine. {i au zis cea mai b@tr$n@ c@tr@ cea mai t$n@r@: „Tat@l nostru easte b@tr$n. {i au ^ntrat Dumnezeu la Avimeleh ^n somn noaptea. 27. }i le-au zis: „Scula]i-v@ }i ie}i]i din locul acesta. au gr@it c@tr@ ginerii s@i. }i nimene nu easte pre p@m$nt carele s@ se ^mpreune cu noi. ca s@ nu pieri }i tu ^mpreun@ cu f@r@delegile cet@]ii”. }i spre p@m$ntul de primprejurul locului. 31. 8 Amos 4. }i au nemernicit ^n Gherari. 10. {i au luat ^n p$ntece am$ndoao featele din tat@l lor. iar@ ^ngerii au apucat de m$n@ pre el }i pre muiarea lui }i pre ceale doao feate ale lui. . easte mic@. }i. }i au l@cuit ^n pe}ter@ el }i am$ndoao featele lui cu d$nsul. Vino. }i toate c$te r@sar din p@m$nt. {i i-au zis lui: „Iat@. muiarea sa. am dormit ieri cu tat@l nostru.CARTEA FACERII ^naintea Domnului. 18. ca s@ nu m@ prinz@ realele. 10. }i. ca s@ scap acolo. ca s@ fie viu sufletul mieu. 14. {i au surpat cet@]ile aceastea. c$nd au surpat Domnul cet@]ile. 30. eu nu voiu putea (e) s@ m@ m$ntuiesc ^n munte. „M$ntuind m$ntuia}te sufletul t@u. }i. ca s@ nu stric cetatea. Soarele au r@s@rit pre p@m$nt }i Lot au ^ntrat ^n Sigor. 19. }i }edea ^n munte el }i am$ndoao featele lui cu d$nsul.: ^n tot locul de primprejur. {i ei s-au turburat (g). ^ntr$nd. zic$nd: „Fiiul neamului mieu”. {i au fost c$nd au stricat Domnul toate* cet@]ile de primprejur. 19. }i el nu au }tiut c$nd s-au culcat ea }i c$nd s-au sculat. 20. }i voiu muri. Iat@ cetatea cea de aproape. zic$nd: „Din tat@l mieu”. {i au zis Avraam de Sarra. }i. {i au ad@pat pre tat@l s@u cu vin ^n noaptea aceaea. {i au n@scut cea mai mare fecior. }i s-au f@cut st$lp de sare. 15. pentru c@ nu S-au ^ndurat Domnul de d$nsul. au chemat numele cet@]ii aceiia Sigor. }i au chemat numele lui Aman. (e) Fugi. 28 32 Iuda 7 *Sus 18. ^mp@ratul gherarilor. s@-l ad@p@m cu vin }i ^ntr-aceast@ noapte. o au trimis ^nd@r@pt la Avraam. }i au l@cuit ^ntr@ Cadis }i ^ntr@ Sur. }i au luat pre Sarra. ^n munte te m$ntuia}te. pentru c@ Domnul va s@ piiarz@ cetatea”. }i ^n cuv$ntul acesta. 23 Isaiia 13. }i au chemat numele lui Moav. 22. }i au trimis Avimeleh. cea mai b@tr$n@ au dormit cu tat@l s@u ^n noaptea aceaea. s@ nu te ui]i ^napoi. 16. }i ie}i. (g) S-au sp@riiat. c@ nu voiu putea face lucrul p$n@ vei mearge tu acolo”. 40 Iezechei 16.* Gr@bea}te. 26. ca o v@paie de cuptoriu. au zis: 17. tu vei 1. 38. {i-au adus Dumnezeu aminte de Avraam }i au scos 16. au zis cea mai b@tr$n@ c@tr@ cea mai tin@r@: „Iat@. {i au zis Lot c@tr@ d$n}ii: „Rogu-m@. ^n care l@cuia Lot. ca s@ te m$ntuie}ti acolo. }i au v@zut. Au nu easte mic@? {i va fi viu sufletul mieu pentru Tine”. Iar@ deaca s-au f@cut diminea]@. 24. 36. s@ suia par@ de foc din p@m$nt. cea mai t$n@r@ au dormit cu tat@l s@u. Acesta e tat@ moaviteanilor p$n@ ^n zioa de ast@zi. {i au ie}it Lot din Sigor.* {i Domnul au ploat preste Sodoma }i preste Gomora piiatr@ pucioas@ }i foc de la Domnul din ceriu.* {i sco]indu-i pre ei afar@. (d) Grece. c@ s-au temut s@ zic@ c@: „Muiarea mea easte”. 19 Ieremie 50. din porunca Domnului neatins@ cu mari daruri. 23. }i au zis lui: „Iat@. {i au fost a doao zi. Avraam s@ roag@ }i s@ ^ns@n@to}eaz@ casa ^mp@ratului. 6 *%n]el. {i au ad@pat }i ^ntru acea noapte pre tat@l s@u cu vin. s@ ad@p@m pre tat@l nostru cu vin. zic$nd: „Scoal@-te }i ia muiarea ta. 29. {i s@ p@ru a vorbi glum@ ^naintea ginerilor s@i. }i m@ voiu m$ntui. }i ne-au trimis pre noi Domnul s@-l stric@m pre d$nsul”. 37. 21. }i ceale doao feate ale tale. 11 *Luca 17. 2. 32. care ai. ^ntr$nd. nici s@ stai ^n vreun (d) loc de prinprejur. 49 Osie 11. iat@. 28. i au purces de acolo Avraam spre p@m$ntul cel c@tr@ amiiaz@zi. Pentru aceaea. Fiindc@ au aflat sluga Ta mil@ ^naintea Ta }i ai m@rit dreptatea Ta. te culc@ tu cu el. c@ s-au temut a l@cui ^n Sigor. 34. }i tot ^mprejurul. pentru carea ai gr@it. 17 *%n]el. Acesta easte tat@ amaniteanilor p$n@ ^n zioa de ast@zi. {i au c@utat spre Sodoma }i spre Gomora. CAP 19 {I 20 pre Lot afar@ din mijlocul surp@rii. 33. 17. dup@ cum easte obiceaiul a tot p@m$ntul. {i s-au uitat muiarea lui ^nd@r@pt. ca nu cumva s@-l ucid@ pre el oamenii cet@]ii pentru ea. M-am mirat de fa]a ta. ca s@ nu te prinzi ^mpreun@ cu ei”. {i ie}ind Lot. carii luas@ pre featele lui. gr@bea ^ngerii pre Lot. }i s@ dormim cu d$nsul. }i s@ r@dic@m din tat@l nostru s@m$n]@”. dar@. 35. }i pre to]i c$]i l@cuia ^n cet@]i. }i el nu au }tiut c$nd au dormit ea }i c$nd s-au sculat. 1 CAP 20 Avraam mearge ^n Gherari. }i s@ r@dic@m din tat@l nostru s@m$n]@”. {i au n@scut }i cea mai t$n@r@ fecior. {i au m$necat Avraam a doao zi la locul unde au st@tut* ^naintea Domnului. apoi. c@: „Sor@ easte mie”. Doamne. ^ntr$nd. 6 *2 Leage 29. }i acolo ^mp@ratul ^i ia muiarea.

{i au t@iat ^mprejur Avraam pre Isaac. ^n zioa a opta. 4. {i s-au sculat Avraam diminea]@ }i au luat p$ini }i un foale cu ap@ }i au dat Agarei.* Au zis lui Avraam: „Gonea}te pre slujnica aceasta }i pre fiiul ei. Isaac. au fost ^nchis Domnul din afar@ tot zg@ul ^n casa lui Avimeleh. unde-]i va pl@cea. c@ ea are b@rbat”. 4. *Sus 17. 10 [12] *Mateiu 1. au piiarde-vei neam drept.* {i au luat Avimeleh o mie de didrahme }i oi }i vi]ei }i slugi }i slujnice. {i s-au sf$r}it apa din foale. {i au chemat Avimeleh pre Avraam. 9. {i au fost c$nd m-au scos Dumnezeu din casa t@t$ne-mieu. iar@ Ismail cu mum@-sa s@ scoate din cas@. 6. am gre}it ceva ^mprotiva ta. 30 *Rom. CAP 20 {I 21 CAP 21 Isaac s@ na}te }i s@ ^n]arc@. 7.* }i au f@cut Domnul Sarrii precum au gr@it. Isaac”. c$nd i s-au n@scut* Isaac. }i au pus pre um@rul ei }i pruncul. Iar@ acum d@ ^nd@r@pt muiarea omului. muiarea lui Avraam. Au nu el au zis mie: «Sor@ mie easte?» {i ea mi-au zis: «Frate mie easte?» Cu inim@ curat@ }i cu m$ni dreapte am f@cut aceasta”. {i merg$nd. }i pentru aceaea nu te-am l@sat s@ te atingi de d$nsa. {i i-au zis Dumnezeu ^n somn: „{i Eu am cunoscut c@ cu inim@ curat@ ai f@cut aceasta. am zis ei: «Aceast@ dreptate s@ faci cu mine. 18 . }i toate adev@rat le spune”. pentru fiiul s@u. }i au strigat ^ngerul lui Dumnezeu pre Agar din ceriu. {i Avimeleh nu s-au atins de ea }i au zis: „Doamne. merg$nd. r@t@cea prin pustie c@tr@ F$nt$na Jur@m$ntului. *Sus 12. iar@ mi s-au f@cut mie }i muiare. {i au chemat Avraam numele fiiului s@u ce s-au n@scut lui. 10.18 CARTEA FACERII s@ mori pentru muiarea carea o ai luat. pentru c@ au zis: „Nu voiu vedea moartea pruncului mieu”. }i strig$nd pruncul. aceastea vor fi ]ie ^ntru cinstea fea]ii tale }i a tuturor care s$nt cu tine. }i au ^ns@n@to}at Dumnezeu pre Avimeleh }i pre muiarea lui }i pre slujnicile lui. }i pentru slujnic@. de ai adus preste mine }i preste ^mp@r@]iia mea p@cat mare? Lucru care nimenea nu l-ar face ai f@cut mie”. 12. 18. 7. care nu }tie? 5. 17. }i au zis lui: „C@ci ai f@cut noao aceasta? Au. pentru c@ s@m$n]a ta easte”. Iar@ }i pre fiiul slujnicii ace}tiia neam mare ^l voiu face. doar@. {i lu$nd ^n p$ntece. 6. 11 *Sus 17. }i au dat lui Avraam. {i de diminea]@ scul$ndu-s@ Avimeleh. l@cuia}te”. 13. 16. ca s@ nu p@c@tuie}ti tu ^mprotiva Mea. 13 *Jos 21. }i Eu nu M-am ^ndurat de tine. 2. 5. Isaac. }i au f@cut Avraam osp@] mare ^n zioa ^n carea s-au ^n]ercat fiiul s@u. Pentru c@. 4. toate c$te va zice ]ie Sarra ascult@ de cuv$ntul ei. {i au zis Avimeleh c@tr@ Avraam: „Iat@ p@m$ntul mieu ^naintea ta. fiiul s@u. 15. 10 *Gala 4. {i s-au rugat Avraam lui Dumnezeu. au }ezut ^n preajma lui departe. s@ }tii c@ vei muri tu }i toate ale tale”. {i au zis Avraam: „Pentru c@ am g$ndit ca nu cumva s@ nu fie frica lui Dumnezeu ^n locul acesta. 13. }i o au slobozit pre d$nsa. juc$ndu-s@ cu Isaac. }i i-au dat ^nd@r@pt }i pe Sarra. pentru c@ cine va auzi s@ va bucura ^mpreun@ cu mine”. c@ nu va mo}teni fiiul slujnicii cu fiiul mieu. {i Avraam era de o sut@ de ani. pre vreamea dup@ cum gr@is@ lui Domnul. 23 Evrei 11. dup@ cum au zis. ca o arunc@tur@ de arc. iar@ nu de pre mum@. }i pre mine m@ vor omor^ pentru muiarea mea. am dat o mie de didrahme fratelui t@u. 15. {i foarte greu s-au p@rut cuv$ntul acesta ^naintea lui Avraam. {i au zis Sarra: „R$s mi-au f@cut Domnul. zi c@ frate-mi easte»”. ^ndat@ au chemat pre toate slugile sale }i au gr@it toate cuvintele aceastea ^n urechile lor. 7 Evrei 11.* precum i-au fost poruncit Dumnezeu lui. iar@ de nu o vei da ^nd@r@pt. }i s-au temut to]i oamenii foarte. 9. 10. 11. Avimeleh face cu Avraam leg@tur@ de pace prin jur@m$nt. muiarea lui. 8. {i au zis Dumnezeu lui Avraam: „S@ nu fie greu ^naintea ta cuv$ntul cel pentru prunc. }i. ^nchizind. 14. 3. Sarra* au n@scut lui Avraam fiiu la b@tr$nea]e.* pentru c@ ^ntru Isaac s@ va chema ]ie s@m$n]@. carele s@ n@scus@ lui Avraam. 16. {i au zis: „Cine va spune lui Avraam c@ Sarra apleac@ prunc? C@ am n@scut fiiu la b@tr$nea]ele meale”. 2 *Gala. {i au auzit Dumnezeu glasul pruncului din locul unde era. fiiul s@u. }i au zis 1. 14. 9. 8. 23 i Domnul au cercetat pre Sara. pentru Sarra. c@ proroc easte. au pl$ns. }i au n@scut. ^n tot locul unde vom ^ntra. {i au crescut pruncul }i s-au ^n]ercat. 19 18. ca s@ se hr@neasc@ ^n pustie. {i cu adev@rat sor@ easte mie* de pre tat@. }i au l@p@dat pruncul supt un brad. }i s@ va ruga pentru tine }i vei fi viu. 12. {i v@zind Sarra pre fiiul Agarei eghipteancii. 17. Iar@ c@tr@ Sarra au zis: „Iat@. Ismail. {i au }ezut ^naintea lui. pre carele au n@scut lui Sarra. {i au zis Avimeleh c@tr@ Avraam: „Ce ai socotit de ai f@cut aceasta?” 11.

rom. }i s-au sculat Avimeleh }i Ohozat. 25. Isaac. (v) Bib. 27. eu”. 26. {i. 33. {i au zis Isaac c@tr@ Avraam. }i i-au luat lui mum@-sa muiare din Faranul Eghiptului (v). scul$ndu-s@ Avraam de diminea]@. nici numelui mieu. }i i-au zis: „Avraame. }i au mers de au umplut foalele de ap@ }i au ad@pat pruncul. 13. 18. dar@. }i au zidit acolo Avraam jertvenic. l-au pus pre jertvenic deasupra leamnelor. }i rom$nea}te ^nc@ vine mai bine lucrul dec$t cuv$ntul. {i au zis: „Ia pre fiiul t@u cel iubit. {i au zis: „Iat@. {i era Dumnezeu cu pruncul. {i au zis Avraam: „Eu jor”. zic$nd: „Dumnezeu easte cu tine. nici tu nu mi-ai spus.* eu”. maimarele puterii lui. 3. }i au v@zut f$nt$n@ de ap@ vie (a). 23. fiule?” {i au zis: „Iat@ focul }i leamnele. ca s@-mi fie m@rturie. Dumnezeu au ispitit pe Avraam. 2. veachie: }i au luat lui mum@-sa muiare din p@m$ntul Eghiptului. joar@-mi mie pre Dumnezeu c@ nu-mi vei face str$mb@tate. 12. iar@ jidovea}te: lucrul acesta. {i au f@cut am$ndoi leg@tur@ la F$nt$na Jur@m$ntului. {i au de}chis Dumnezeu ochii ei. ne vom ^ntoarce la voi”. pre carele ai iubit. {i au zis Avraam: „Pentru c@ aceaste }eapte mielu}i]e vei luoa de la mine. {i au zis Avimeleh lui Avraam: „Ce s$nt aceaste }eapte mielu}i]e ale oilor acestora. ^i poruncea}te ca s@ jertveasc@ pre fiiul s@u. fiiul s@u. {i l-au strigat ^ngerul Domnului din ceriu. Pentru aceaea au chemat numele locului aceluia F$nt$na Jur@m$ntului. nici semin]iei *Sus meale. cum c@ eu am s@pat aceast@ f$nt$n@”. {i au mustrat Avraam pre Avimeleh pentru f$nt$nile apei. merg$nd am$ndoi ^mpreun@. au v@zut locul de departe. au 26. 5. fratele lui Avraam. }i au crescut }i au l@cuit ^n pustie. }i t@ind leamne pentru jertv@. 9. 14 carea am f@cut cu tine vei face cu mine. {i au zis: „S@ nu pui m$na ta pre prunc. 21. c@ neam mare voiu face pre el”. 4. {i au luoat Avraam oi }i vi]ei. }i s-au dus am$ndoi ^mpreun@. }i au luat cu sine doao slugi. }i au dat lui Avimeleh. Avraame”. {i. pentru Mine”. }i Fihol. f@r@ numai ast@zi”. {i. Agar? Nu te teame. l-au oprit ^ngerul. au pus }eaua pre asinul s@u. 21 s@ junghie pre fiiul s@u. voievodul puterii lui c@tr@ Avraam. c@ut$nd Avraam cu ochii s@i. nici eu nu am auzit. S@ num@r@ fiii lui Nahor. }i au zis: „Avraame. }i s-au ^ntors ^n p@m$ntul Filistiim. }i au f@cut am$ndoi leg@tur@. }i au pus leamnele deasupra. 11. c@ au auzit Dumnezeu glasul pruncului t@u din locul unde easte. 7. rom. 17 . leg$nd pre fiiul s@u. ^ntru toate c$te faci.: cuv$ntul acesta. (g) Grece. care le-au luat slugile lui Avimeleh. *Iudit 8. 2. ^nchin$ndu-ne. c@ acolo au jurat am$ndoi. Avraame”. {i au l@cuit Avraam ^n p@m$ntul Filistiim zile multe. }i pentru aceast@ ascultare s@ ^nt@resc lui iar@}i toate f@g@duin]ele. i au fost dup@ cuvintele aceastea. Scoal@-te }i ia pruncul }i-l ]ine cu m$na ta pre el. au venit la locul care i-au zis Dumnezeu lui. s@u. iar@ eu }i pruncul vom mearge p$n@ colea }i. unde easte oaia pentru jertv@?” 8. {i au fost ^n vreamea aceaea. au gr@it Avimeleh }i Ohozat. ci dup@ dreptatea* 20. 19. scul$ndu-s@. carele luoas@ pre noru-sa. 22. fiiul mieu”. nici s@ faci lui nimica. 32. c@ acum am cunoscut c@ te temi tu de Dumnezeu. 28. 31. au mers. {i. Acum. }i p@m$ntului ^ntru care te-ai s@l@}luit”. }i au luat ^n m$ini foc }i cu]it. }i Fihol. Iar@ c$nd era s@-l jertveasc@. {i au l@cuit ^n pustie (b). veachie: ^n pustiia Faranului. }i nu ]i s-au f@cut mil@ de fiiul t@u cel iubit. {i au luat Avraam leamnele ceale pentru jertv@ }i le-au pus pre Isaac fiiul. }i a treia zi au venit la locul care i-au zis lui Dumnezeu. 1.CARTEA FACERII ei: „Ce easte. tat@l s@u: „Tat@”. pre Isaac. }i. c@ut$nd Avraam cu ochii s@i. 22 [23] Evrei 11. }i mergi ^n p@m$ntul cel ^nalt }i-l ado pre el acolo jertv@ ^ntru unul din mun]ii care-]i voiu zice ]ie”. {i Avimeleh au zis lui: „Nu am }tiut cine au f@cut ]ie lucrul acesta (g). 29. Isaac. {i au zis Avraam slugilor sale: „{ede]i aici cu asinul. {i au s@dit Avraam ]arin@ la F$nt$na Jur@m$ntului. 21. pentru ca s@ adevereaze }i s@ fac@ cunoscut@ credin]a }i ascultarea lui Avraam. }i au chemat acolo numele Domnului Dumnezeu veacinic. (b) Bib. Iar@ el au zis: „Iat@.* {i au tins Avraam m$na sa s@ ia cu]itul *Iaco. 6. 24. {i au pus Avraam }eapte mielu}i]e de oi singure. {i au zis Avraam: „Dumnezeu %}i va vedea {ie oaie de jertv@. carele ]inea pre noru-sa. 10. 19. 20. Iar@ el au zis: „Ce easte. }i pre Isaac. (a) Ap@ vie s@ zice izvorul din care totdeauna curge apa p@r@u. care le-ai pus singure?” 30. 19 CAP 22 Dumnezeu. }i s-au f@cut arca}. CAP 21 {I 22 34.

}i pre Vaix. doamne. 22. i au fost viia]a Sarrei ani o sut@ }i doaozeci }i }eapte. 15. {i au gr@it c@tr@ d$n}ii Avraam. doamne. patru sute de didrahme de argint ales la nego]itori. mo}ie de morm$nt la voi. zic$nd: 4. ^n p@m$ntul Hanaan. s$nt opt feciori ace}tia. au n@scut }i ea pre Tavec. fratelui lui Avraam. (a) Bibl. 20. ce e aceasta ^ntr@ mine }i ^ntr@ tine? Ce (b)? Iar@ tu mortul ]i-l ^ngroap@”. da]i-mi mie. ceaea ce easte ^n partea ]arinei lui. zic$nd: 11. aceasta easte Hevron. carea easte ^n vale. {i ]arina lui Efron. pentru Mine. s-au dus la F$nt$na Jur@m$ntului. }i m@ ascult@: ]arina }i pe}tera carea easte ^ntr-^nsa ]ie o dau ^naintea tuturor cet@]eanilor miei. zic$nd: „De voi]i cu sufletul vostru ca s@ ^ngrop mortul mieu de la fa]a mea. pentru c@ ai f@cut cuv$ntul acesta }i nu ]i s-au f@cut mil@ de fiiul t@u cel iubit. Taam }i pre Tohos }i pre Moha”. {i au chemat Avraam numele locului aceluia: „Domnul au v@zut”. carea o au cump@rat Avraam de la Efron. {i s-au ^ntors Avraam la slugile sale }i. zic$nd: 15. }i au gr@it Avraam fiilor lui Het. 3. ca s@ nu-]i ^ngropi mortul t@u acolo”.* aceasta *Jos easte Hevron. muiarea sa. 2. ascult@-m@ pre mine. {i Efron }edea ^n mijlocul fiilor lui Het. Iar@ ]iitoarea lui. 73 Evrei 6. carea o are el. au zis la auzul fiilor lui Het }i a tuturor celor ce ^ntra ^n cetate. 8. 15. 18. ^ngroap@ mortul t@u”. Cu adev@rat binecuv$nt$nd te voiu binecuv$nta. carea easte c@tr@ fa]a Mamvrei. cea veachie are: ^naintea norodului p@m$ntului }i ^naintea fiilor lui Het. s-au poruncit lui Avraam. }i ^nmul]ind voiu ^nmul]i s@m$n]a ta ca stealele ceriului }i ca n@sipul cel de pre ]@rmurile m@rii. ca s@ zic@ ast@zi: „%n muntele. cel ^nt$iu n@scut. datu-o-am ]ie. un berbeace era ^ncurcat cu coarnele ^ntr-un ram de tuf@ savec. am auzit. zic$nd: 6. zic$nd: 16. 13 17 *Sus 12. ^n morm$ntu- 1. {i s-au ^nt@rit ]arina }i pe}tera. 19. „Nu. 24. care au gr@it la auzul fiilor lui Het. (b) %n jidovie easte: „Doamne al mieu. }i va mo}teni s@m$n]a ta cet@]ile nepriiatinilor. Domnul s-au ar@tat”. fratelui t@u. pre carii i-au n@scut Melha lui Nahor. 35. 25 [23] Fapte 3. }i pre Camuil. {i s-au sculat Avraam de la mortul s@u. }i ^naintea tuturor celor ce ^ntra ^n cetate. anume Reima. 52 Luca 1. 14. 18. 17. {i au strigat ^ngerul Domnului pre Avraam a doao oar@ din ceriu. 14. {i pre Hazad }i pre Azav }i pre Faldes }i pre Ieldaf }i pre Vatuil. }i s-au dus Avraam }i au luat berbeacele }i l-au adus jertv@ ^n locul lui Isaac. 18 Jos 26. fratele lui. fiilor lui Het. {i s@-mi dea mie pe}tera cea ^ndoit@. 21 1 Maca. 21. 10. s@-mi dea mie aceasta ^ntr@ voi mo}ie de morm$nt”. ^ntr@ mine }i ^ntr@ tine ce easte”. }i au venit Avraam s@ pl$ng@ pre Sarra }i s@ o j@leasc@.* „Asupra Mea %nsumi M-am jurat. „Nu. {i. CAP 22 {I 23 rile noastre ceale alease ^ngroap@-]i mortul t@u. ]arina }i pe}tera. 27 20. s-au ^nchinat norodului p@m$ntului. 2. 3 18. asculta]i-m@ }i gr@i]i pentru mine lui Efron a lui Saar. „Str@in }i nemearnic s$nt eu la voi. 7. carea era ^ntr-^nsa. p@m$nt de patru sute de sicli de argin]i. au n@scut Melha }i ea fiiu lui Nahor. ci ne ascult@ pre noi: ^mp@rat de la Dumnezeu e}ti tu ^ntru noi. }i tot ce easte ^n hotar@le ei ^mprejur. Argintul ]arinei ia-l de la mine. ^n pe}tera ]arinei cea ^ndoit@. ^n p@m$ntul lui Hanaan. doamne. }i au l@cuit Avraam la F$nt$na Jur@m$ntului. pre argint ce va fi vreadnic@. 15 [25] CAP 23 Sarra moare }i o pl$nge Avraam }i o ^ngroap@ ^n pe}tera cea ^ndoit@. ascult@-m@. {i au fost dup@ aceastea. fiiului s@u. {i s@ vor* binecuv$nta ^ntru s@m$n]a ta toate neamurile p@m$ntului. }i voiu ^ngropa mortul mieu de la mine”. iat@. c@ nici unul dintr@ noi nu va opri morm$ntul s@u de c@tr@ tine. {i au ascultat Avraam de Efron. }i voiu ^ngropa mortul mieu acolo”.20 CARTEA FACERII v@zut. carea easte ^n preajma Mamvrei. . 16. Iar@ Vatuil au n@scut pre Reveca. p@m$ntul easte de patru sute de didrahme de argint. 23. {i s-au ^nchinat Avraam ^naintea norodului p@m$ntului (a). 5. {i au zis lui Efron la auz ^naintea norodului p@m$ntului: „De vreame ce e}ti l$ng@ mine. *Psalm 104. 12. {i au r@spuns fiii lui Het c@tr@ Avraam. S-au dat lui Avraam mo}ie ^naintea fiilor lui Het. Pre Uz. au ^ngropat Avraam pre Sarra. }i tot arborile care era ^n ]arin@. a lui Avraam spre mo}ie de morm$nt de la fiii lui Het. ^n carea era pe}tera cea ^ndoit@. scul$ndu-s@ Avraam. Dup@ aceastea. 17. pentru c@ ai ascultat cuv$ntul Mieu”. 12. zic$nd: „Iat@. 9. }i au pl@tit Avraam lui Efron argintul. {i au r@spuns Efron lui Avraam. }i. {i au murit Sarra ^n cetatea Arvoc. dar@. scul$ndu-s@. carea era ^ntru ea. „L$ng@ mine fii. zice Domnul. tat@l sirilor. 4 Sirah 44. }i r@spunzind Efron Heteul c@tr@ Avraam. 19. 13. 9 Sirah 44.

carele era mai mare preste toate ale sale:* „Pune m$na ta supt armul mieu. }i Domnul bine au cuv$ntat pre Avraam ^ntru toate. 9. }i featele celor ce l@cuiesc ^n cetate ies ca s@ scoa]@ ap@. 29. ^ndreptat-au Dumnezeu calea lui. 24. }i vei luoa muiare feciorului mieu de acolo. Cel ce m-au luat din casa t@t$ne-mieu }i din p@m$ntul ^n care m-am n@scut. Avraam. 26. unde m-am n@scut eu. 14. st@p$nului s@u. {i au zis lui: „Vino. Cel ce mi-au gr@it }i S-au jurat mie. {i bine p@r$nd omului. „Bine e cuv$ntat Domnul Dumnezeul st@p$nului mieu. de acolo”. muierii lui Nahor. }i vei luoa muiare fiiului mieu. 8. CAP 24 n@ ce vor ^nceta toate a bea». {i o au ^ntrebat pre d$nsa }i au zis: „A cui fat@ e}ti? Spune-mi de easte la tat@l t@u loc s@ s@l@}luim noi”. 3. {i fecioara era frumoas@ la fa]@ foarte. la f$nt$n@. }i cu voia p@rin]ilor }i a fra]ilor }i cu a ei o aduce la Isaac. }i iar@}i au alergat la f$nt$n@ s@ scoa]@ ap@. surorei sale. 17. Isaac. fata lui Vatuil. fratelui lui Avraam. 16 15. 18 Jos 26. ^ntr@ carii l@cuiesc eu. zic$nd:* «[ie voiu da p@m$ntul acesta. {i. {i gr@bind. 31. Iar@ omul o socotea pre ea }i t@cea. Acesta va trimite pre ^ngerul S@u ^naintea ta. ca feciorului mieu. {i au fost dup@ ce au ^ncetat toate c@milele a bea. pre Domnul Dumnezeul ceriului }i pre Dumnezeul p@m$ntului. }i scul$ndu-s@ s-au dus ^n Mesopotamiia. }i loc de s@l@}luit”. }i ^ntru aceasta voiu cunoa}te c@ ai f@cut mil@ cu st@p$nul mieu. au slobozit vadra pre bra]ul s@u }i l-au ad@pat p$n@ au ^ncetat a bea. }i doao br@]@ri pre m$inile ei. dup@ cuvintele aceastea. alerg$nd prunca. 18. {i au zis: „Doamne. f@ cale bun@ ^naintea mea ast@zi }i f@ mil@ cu st@p$nul mieu. Iar@ ea au zis lui: „Fat@ s$nt a lui Vatuil. }i auzind cuvintele Revechei. 32. Avraam. ^ntr@ ^nl@untru. feciorului Melhei. {i au zis Avraam slugii sale ceii mai b@tr$ne a casii sale. 11. jur$ndu-}i sluga sa }i ^n Mesopotamiia trimi]$ndu-l s@ cearce muiare lui Isaac. 23. 20. }i ^n neamul mieu. Isaac. anume Lavan. 19. pre carea el o ia muiare. 10. Cel ce nu au luoat dreptatea Sa }i adev@rul de la st@p$nul mieu. Iar@ Reveca avea frate. }i. b@rbat nu o au cunoscut pre ea. s@ nu iai muiare din featele hananeilor. }i pre mine m-au ^ndreptat la casa fratelui st@p$nului mieu”. }i au zis: „D@-mi s@ beau pu]intea ap@ din vadra ta”. fiiul Melhei. au ba? 22. Iat@. carea zicea: „A}ea mi-au gr@it omul”. care tr@gea zeace m@suri de aur. 16. 12. Iar@ ea au zis: „Bea. unde ies dup@ ap@. ^n cetatea lui Nahor. }i a}a s@ m$ng@ie dup@ moartea m$ne-sa. Dumnezeul st@p$nului mieu. 4 i Avraam era b@tr$n petrecut ^n zile. {i te voiu jura. }i au alergat Lavan la om afar@. 6. pentru ce stai afar@? Eu am g@tit cas@ }i loc c@milelor”. 7. av$nd vadra pre um@rul s@u. Iar@ Avraam au zis c@tr@ d$nsul: „Ia aminte s@ nu ^ntorci pre fiiul mieu acolo. 28. {i au zis: „{i c@milelor tale voiu scoate ap@ p$n@ ce vor bea toate”. {i au fost deaca au v@zut cerceii }i br@]@rile ^n m$inile soru-sa. p$- 1. }i au venit la om unde sta el cu c@milele la f$nt$n@. curat vei fi tu de jur@m$ntul mieu. 7 13. au umplut vadra }i s-au suit. {i i-au zis lui: „{i paie }i f$n mult easte la noi. vei mearge. ^ntoarce-voiu pre fiiul t@u acolo. slugii Tale. 21. 29 *Sus 12. Avraam. fecioar@ era. eu stau la f$nt$na apei. }i semin]iei tale». pogor$ndu-s@ la f$nt$n@. au luoat omul cercei de aur. {i au luat sluga zeace c@mile din c@milele st@p$nului s@u }i din toate bun@t@]ile st@p$nului s@u. 4. acesta lu$nd s@mn de la Dumnezeu afl@ pre Reveca. ca s@ cunoasc@. 25. doamne”. 15. 13. {i au ^ntrat omul ^n cas@ }i au desc@rcat c@milele. {i au gr@bit }i au de}ertat vadra ^n ad@p@toare. {i au pus sluga m$na sa supt armul lui Avraam. }i ea va zice mie: «Bea tu }i c@milele tale le voiu ad@pa. {i au a}ezat c@milele s@ odihneasc@ afar@ de cetate l$ng@ f$nt$na apei de seara. pre carele l-au n@scut ea lui Nahor”. pre aceasta o ai g@tit lui Isaac. binecuv$ntate al Domnului. {i au fost mai ^nainte de a s@v$r}i el gr@ind ^ntru cugetul s@u. {i au alergat sluga ^naintea ei. Avraam”. 2. ^n p@m$ntul de unde ai ie}it”. Iar@ de nu va vrea muiarea s@ vie cu tine ^n p@m$ntul acesta. }i au jurat pre cuv$ntul acesta. }i au dat paie }i f$n 21 *Jos 46 [47]. au ie}it afar@ Reveca. numai pre feciorul mieu s@ nu-l ^ntorci acolo”.CARTEA FACERII CAP 24 Avraam. 5. {i va fi fecioara c@riia eu voi zice: «Pleac@ vadra ta s@ beau». cu sine. . s-au ^nchinat Domnului }i au zis: 27. 30. au spus ^n casa mumei sale. Ci ^n p@m$ntul mieu. care tr@gea c$te o drahm@. {i au zis c@tr@ d$nsul sluga: „Dar de nu va vrea muiarea s@ vie cu mine ^n p@m$ntul acesta. iat@. Domnul Dumnezeul ceriului }i Dumnezeul p@m$ntului. }i au ad@pat toate c@milele.

{i au fost mai ^nainte de a sf$r}i eu gr@ind ^n cugetul mieu. 39. Deci. }i daruri au dat fratelui ei }i mumei ei. }i el l@cuia ^n p@m$ntul *Sus cel de c@tr@ amiiaz@zi. de vei ^ndrepta Tu calea mea pre carea acum merg. 37. s-au dus. Acela va trimite pre ^ngerul S@u cu tine }i va ^ndrepta calea ta. }i au dormit. dup@ cum au gr@it Domnul”. iar@ el au zis: „Nu voiu m$nca p$n@ ce nu voiu gr@i cuvintele meale”. 43. }i pre sluga lui Avraam }i pre cei ce era cu d$nsul. }i am zis: «A cui fat@ e}ti tu? Spune mie». }i asini. 33. {i ea-mi va zice: ‘{i tu bea. stau la f$nt$na apei. 64. Cel ce m-au ^ndreptat ^n calea adev@rului. 60. 53. f@-te ^ntru mii de zeci de mii. c@mile. 59. Avraam. }i i-au zis ei: „Sora noastr@ e}ti. aceasta easte muiarea carea o au g@tit Domnul lui Isaac. }i ^mbr@c@minte. }i i-au dat lui oi }i vi]ei }i argint }i aur. }i am zis ei: «D@-mi s@ beau». {i au fost dup@ ce au auzit sluga lui Avraam cuvintele lor. {i au slobozit pre Reveca. s-au ^mbr@cat”. {i el au zis: „Sluga lui Avraam s$nt eu. {i o am ^ntrebat pre ea. {i. }i s@ mo}teneasc@ s@m$n]a ta cet@]ile nepriiatinilor”. Iar@ ea. nu vom putea gr@i ]ie ^mprotiv@. 16. 42. muiarea st@p$nului mieu. 55. }i vei luoa muiare feciorului mieu de acolo». ca s@ m@ ^ntorc spre dreapta sau spre st$nga”. slujii Sale. 41. deaca vei veni la neamul mieu }i nu vor da ]ie. nici r@u. c@ Domnul au ^ndreptat calea mea ^ntru mine. Ci numai la casa t@t$ne-mieu s@ mergi }i la neamul mieu. {i. {i bine au cuv$ntat pre Reveca. m-am ^nchinat Domnului }i bine am cuv$ntat pre Domnul Dumnezeul st@p$nului mieu. feciorului lui Nahor. c@ut$nd cu ochii. }i. 50. slugi }i slujnice. 14 63. {i au m$ncat }i au beut el }i oamenii cei ce era cu el. }i br@]erile pre m$inile ei. ^naintea Cui bine am pl@cut. }i ^ntru aceasta voiu cunoa}te c@ ai f@cut mil@ cu st@p$nul mieu. au dat Revechei. ^ntr@ carii l@cuiesc eu ^n p@m$ntul lor. 36. Avraam». }i au zis: «Bea tu. 57. }i c@milelor tale voiu scoate ap@’. {i au ie}it Isaac ca s@ se preumble la c$mp de c@tr@ sear@. 38. Atunci curat vei fi de bl@st@mul mieu. 51. 54. au zis: „De la Domnul au ie}it lucrul acesta. }i featele oamenilor cet@]ii vor ie}i ca s@ ia ap@. 49. Avraam. }i i-au dat lui toate c$te au avut. nici bine. }i averile ei. Iar@ ea au zis: „Mearge-voiu”. de ve]i face voi mil@ }i dreptate cu st@p$nul mieu. Reveca ^naintea ta easte. {i. ca s@ iau pre fata fratelui st@p$nului mieu. au zis: „Slobozi]i-m@. {i ea au zis: «Fat@ s$nt eu a lui Vatuil. {i Domnul bine au cuv$ntat pre st@p$nul mieu foarte. {i Sarra. }i vei luoa muiare fiiului mieu din neamul mieu }i din casa t@t$ne-mieu. 44. }i. au slobozit vadra pre bra]ul s@u de pre d$nsa. {i mi-au zis: «Domnul Dumnezeu. ca se merg la st@p$nul mieu”. au n@scut un fecior st@p$nului mieu dup@ ce au ^mb@tr$nit el. 52. p@r$ndu-mi bine. fiiului s@u. s-au ^nchinat pre p@m$nt lui Dumnezeu. 46. }i dup@ aceaea s@ va duce”. Iar@ ei au zis: „S@ chem@m prunca }i s@ ^ntreb@m gura ei”. 47. pre carele au n@scut lui Melha». 56. {i au zis fra]ii }i mum@-sa: „S@ r@m^ie fata cu noi ca vro zeace zile. c@ut$nd Reveca cu ochii. s-au suit pre c@mile }i s-au dus cu omul. {i le-au pus lor p$ine s@ m@n$nce. }i tu vei fi curat de jur@m$ntul mieu». {i. {i ei au zis: „Gr@ia}te!” 34. Iar@ eu am zis st@p$nului mieu: «Dar@ de nu va vrea s@ vie cu mine?» 40. 45. }i c@milele tale le voiu ad@pa». }i c@milele le-au ad@pat. . {i scul$ndu-s@ Reveca }i slujnicile ei. spune]i-mi.22 CARTEA FACERII c@milelor }i ap@ de sp@lat picioarelor lui }i picioarelor oamenilor celor ce era cu el. {i ea. CAP 24 48. slobozi]i-m@. }i s-au m@rit. 61. ia-o }i te du }i s@ fie muiare feciorului st@p$nului t@u. gr@bind. {i au zis c@tr@ slug@: „Cine easte omul acela carele mearge pre c$mp ^naintea noastr@?” {i au zis sluga: „Acesta easte st@p$nul mieu”. scul$ndu-s@ diminea]@. ^ndat@ au ie}it Reveca cu vadra pre um@r }i s-au pogor$t la f$nt$n@ }i au scos ap@. Iat@. sora sa. {i au chemat pre Reveca }i i-au zis ei: „Mearge-vei cu omul acesta?” 58. r@spunzind Lavan }i Vatuil. sco]ind sluga vase de argint }i de aur. au v@zut pre Isaac }i au s@rit de pre c@mil@. }i va fi fecioara c@riia eu voiu zice: ‘D@-mi s@ beau pu]intea ap@ din vadra ta’. lu$ndu-}i ve}m$ntul. zic$nd: «S@ nu iai muiare fiiului mieu din featele hananeilor. Iat@. {i am pus cerceii pre bra]ul ei. 35. s@ m@ duc la st@p$nul mieu”. {i venind eu ast@zi la f$nt$n@ am zis: «Doamne Dumnezeul st@p$nului mieu. 62. Iar@ el au zis c@tr@ ei: „Nu m@ opri]i. au v@zut c@milele venind. }i lu$nd sluga pre Reveca. {i m-au jurat st@p$nul mieu. {i am beut. Iar@ Isaac mergea prin pustie de c@tr@ F$nt$na* Vedeniei. 65.

fiiul lui Avraam: Avraam au n@scut pre Isaac. moare. 11. 5. carea au cump@rat Avraam de la fiii lui Het. }i m$na lui ]inea de c@lc$iu pre Isav. l@cuind acas@. 30. 15.* {i au zis ei Domnul: „Doao neamuri ^n p$ntecele t@u s$nt. {i fiii lui Madiam: Ghefar }i Afir }i Enoh }i Avida }i Eldaga. {i aceastea s$nt na}terile lui Isaac. {i ace}tia s$nt anii zilelor vie]ii lui Avraam. fiiul lui. feciorului s@u.* {i au ie}it fiiul cel ^nt$iu n@scut ro}u tot. ce au fost de lips@ a lua ^n p$ntece?” {i s-au dus s@ ^ntreabe pre Domnul. }i l-au ascultat pre el Dumnezeu. sora lui Lavan. are: Au fost Raguil }i Nandeil [Navdeil] }i Asuriim. {i s@lta pruncii ^ntru d$nsa. ^naintea tuturor fra]ilor lui au l@cuit. carea easte ^naintea fea]ii Eghiptului. feciorului lui Saar Heteului. 9. i-au scos pre ei ^n laturi de la Isaac. {i au dat Avraam toate averile sale lui Isaac.Evrei miia Siriii. {i iubea Isaac pre Isav. la p@m$ntul r@s@riturilor. pentru c@ m$nca din v$natul lui. sora lui Lavan. (b) %n cea veachie lipsea}te: din Mezopota. iar@ Reveca iubea pre Iacov. 1 20. Isaac s@ roag@ pentru muiarea sa. {i Hodan }i Teman }i Ietur }i Nafes }i Chedma. to]i ace}tia era feciorii Heturei. 19. 3 *Mate. }i cel mai mare }i-au v$ndut celui mai mic na}terea cea dint$iu. {i. c$]i au tr@it. moare Avraam. mum@-sa. c@tr@ r@s@rit. ^n ]arina lui Efron. }i au n@scut doi prunci geameni. c@ sl@besc eu”. 29. c@rora le d@ daruri. }i s-au m$ng$iat Isaac pentru Sarra. }ie muiare. {i au fost. 14. {i l-au ^ngropat pre d$nsul Isaac }i Ismail. dup@ numele neamurilor lui:* cel *1 Para. }i au luat ^n p$ntece Reveca. p$n@ au venit la asiriani. }i doao noroade din p$ntecele t@u s@ vor ^mp@r]i. 28. {i au l@cuit de la Evilat p$n@ la Sur. {i Ismail. slujnica Sarrei. }i au fost Isav om carele }tie v$na }i lucr@toriu de p@m$nt. }i s-au pus l$ng@ norodul s@u. o sut@ }eaptezeci }i cinci de ani. 25. ad@og$nd Avraam. Pentru aceaea s-au chemat numele lui Edom. 9. pre Isav }i pre Iacov. 26. i. a c@riia numele era Hetura.CARTEA FACERII 66. doispr@zeace boiari dup@ neamul lor. 8. {i au zis Isav lui Iacov: „D@-mi s@ m@n$nc dintr-aceast@ bucat@ ro}iiatic@. 12. 23.* 23 CAP 25 Avraam ^}i ia muiare }i na}te dintr-^nsa prunci. }i sl@bind. feciorului lui Avraam. 1. }i au venit Isav de la c$mp ostenit. 2 1. }i s-au f@cut lui muiare. {i Iezan au n@scut pre Sava }i pre Dedan. {i Masma }i Duma }i Masi. dup@ ce au murit Avraam. c@ era stearp@. {i ace}tia s$nt anii vie]ii lui Ismail. {i au spus sluga lui Isaac toate cuvintele c$te au f@cut. 4. bine au cuv$ntat Dumnezeu pre Isaac. }i au chemat numele lui Iacov. 24. }i au l@cuit Isaac l$ng@ F$nt$na Vederii. Bibl. }i ^nc@ fiind el viu. muiarea lui. 10 *Osie. }i era geameni ^n p$ntecele ei. ^n pe}tera cea ^ndoit@. Ismail. 22. muiarea sa. pre carele l-au n@scut Agar Eghipteanca. 17. 6. }i aceastea s$nt numele lor. {i aceastea s$nt numele fiilor lui *1 Para. 12. 29 *Avdi. 21. }i cel mai mare va sluji celui mai mic”. 3. {i feciorilor ]iitoarelor sale au dat Avraam daruri. 3. au ie}it fratele lui. dup@ ce na}te doispr@zeace boiari. Ace}tia s$nt fiii lui Ismail. }i au chemat numele lui Isav. }i norod pre norod va ^ntreace. 1. {i s-au umplut zilele ca s@ nasc@ ea. iar@ Iacov au fost om nedeprins. acolo au ^ngropat pre Avraam }i pre Sarra. 13. 16 . lui Avraam. {i aceastea s$nt na}terile lui Ismail. b@tr$n }i plin de zile. au murit }i s-au pus l$ng@ neamul s@u. }i o au iubit pre d$nsa. {i au fiert Iacov fiertur@. ^n corturile lor }i ^ntru s@la}urile lor. Ismail }i Naveot }i Chidar }i Navdeil }i Masam. fiiul s@u. Iar@ Isaac era de }asezeci de ani c$nd au n@scut Reveca pre ace}tia. Iar@ Isaac era de patruz@ci de ani c$nd au luat pre Reveca. (a) Alex.* *Rom. 20. 1. }i-au luat muiare. {i au crescut juni. CAP 24 {I 25 dint$iu n@scut. iar@ lui Isaac ^i las@ mo}tenirea. carea easte ^n preajma Mamvrei. o sut@ treizeci }i }eapte de ani. 27. 12. }i fiii lui Dedan au fost (a): Asuriim }i Latusiim }i Laomim. sl@bind Avraam. {i au ^ntrat Isaac ^n casa mumei sale }i au luat pre Reveca. 2. [arina }i pe}tera. cu o piiale p@roas@. au murit ^ntru b@tr$nea]e bune. am$ndoi feciorii lui. 10. }i au zis ea: „De era s@ fie a}ea. 18.* {i dup@ acesta. rom$. din (b) Mesopotamiia Siriei. 7.. {i s-au rugat Isaac Domnului pentru Reveca. 16. 67. fata lui Vatuil Sirului. c@ era stearp@. {i ea au n@scut lui pre Zomvran }i pre Iezan }i pre Madal }i pre Madiam }i pre Iezvoc }i pre Soie. 31 1. muiarea lui.

}i au aflat acolo izvor de ap@ vie. Dup@ ce ia f@g@duin]a p@m$ntului }i binecuv$ntarea semin]ii de la Dumnezeu. {i s-au sf@dit p@storii Gherarilor cu p@storii lui Isaac. p$n@ ce s-au f@cut mare foarte. zic$nd c@ a lor easte apa. {i au zis Iacov lui Isav: „Vinde-mi ast@zi na}terea ta cea dint$i”. CAP 25 {I 26 cut aceasta noao? Pu]in au fost c@ nu au dormit cineva din neamul mieu cu muiarea ta }i ai fi adus preste noi ne}tiin]@ (a)”. 3. }i le-au chemat cu numele cu care le-au fost chemat tat@l s@u. eu m@ duc s@ moriu. {i au l@cuit Isaac ^n Gherari. 5. zic$nd c@: „Acum ne-au l@]it pre noi Domnul }i ne-au crescut pre p@m$nt”. }i i-au pismuit lui filistiimii. Avimeleh ^l mustr@ pentru ce au zis c@ Reveca ^i easte sor@. 25. afar@ de foametea cea mai dinainte. {i au zis Iacov lui: „Joar@ mie ast@zi”. 18 *Sus 12. }i au pus acolo cortul s@u. *Sus 12. s-au dus. s-au ^mbog@]it. {i au poruncit Avimeleh la tot norodul s@u. }i au numit numele ei L@]ime. duc$ndu-s@ de acolo. }i l-au blagoslovit pre el Domnul. c@ te-ai f@cut mai tare dec$t noi foarte”. {i Iacov au dat lui Isav p$ne }i fiertur@ de linte. {i Isaac iar@}i au s@pat f$nt$nile apii.: p@cat foarte mare. 17 i au fost foamete pre p@m$nt. {i au ^ntrebat oamenii locului despre Reveca. }i au v$ndut Isav na}terea cea dint$iu lui Iacov. {i. 11. {i S-au ar@tat lui Domnul ^n noaptea aceaea }i au zis: „Eu s$nt Dumnezeul lui Avraam. }i ^ntru s@m$n]a ta* s@ vor blagoslovi toate neamurile p@m$ntului. Isav s@ ^nsoar@. ^mp@ratul Gherarilor. 7 15. }i le-au astupat filistiimii dup@ ce au murit Avraam. nu te teame. 23. muiarea lui. }i voiu da semin]iei tale tot p@m$ntul acesta. }i nu au b@gat sam@ Isav de na}terea cea dint$iu. scul$ndu-s@. }i au numit numele f$nt$nei Str$mb@tate. muiarea sa. zic$nd: „Tot cel ce s@ va atinge de omul acesta }i de muiarea lui vinovat va fi mor]ii”. {i au s@pat slugile lui Isaac ^n Valea Gherarilor. l-am fi f@cut. 14. uit$ndu-s@ Avimeleh. merg$nd ^nainte. }i au m$ncat }i au beut. }i s@ pricea }i pentru aceaea. }i. {i s-au suit de acolo la F$nt$na Jur@m$ntului. }i au chemat numele Domnului. }i au zis: „Sor@ mie easte”. tat@lui t@u.* }i voiu ^nt@ri jur@m$ntul Mieu. 7. tat@l s@u. 10. Pentru c@ au ascultat Avraam. care le-au fost s@pat slugile lui Avraam. {i l@cuia}te ^n p@m$ntul acesta }i Eu voiu fi cu tine }i te voiu blagoslovi. {i S-au ar@tat Dumnezeu lui }i i-au zis: „Nu te pogor^ ^n Eghipt. }i au numit numele ei Vrajb@. }i au s@pat acolo slugile lui Isaac f$nt$n@ ^n Valea Gherarilor. au v@zut pre Isaac juc$ndu-s@ cu Reveca. 4. 16. }i p@storii lor sf@dindu-s@ pentru pu]uri. 18 22. 12. c@ ]ie }i s@min]iei tale voiu da tot p@m$ntul acesta. }i nu s-au sf@dit pentru aceaea. 19. 24.24 CARTEA FACERII 31. ai zis: «Sor@-mi easte?»” {i au zis Isaac: „Pentru ca nu cumva s@ moriu pentru d$nsa”. care din ne}tiin]@ . 26. carele ]inea pre noru-sa. duc$ndu-s@ de acolo. c@ era frumoas@ la fa]@. 20. (b) {i s-au ^n@l]at. ^mp@ratul Filistiim ^n Gherara. 13. {i s-au dus de acolo Isaac. }i ce-mi easte mie bun@ na}terea cea dint$iu?” 33. Avimeleh cu Isaac face leg@tur@. pentru c@ str$mb@tate i-au f@cut lui. ci l@cuia}te ^n p@m$ntul care voiu spune Eu ]ie. CAP 26 Isaac pentru foametea nemernicea}te ^n Gherari. 3 18. }i au aflat ^n anul acela orzul d$nd ^nsutit. care am jurat lui Avraam. {i au s@m@nat Isaac ^n p@m$ntul acela. {i i-au jurat lui. }i au l@cuit acolo. {i s-au f@cut lui dobitoace de oi }i dobitoace de boi }i ar@turi multe. {i voiu ^nmul]i s@m$n]a ta ca stealele ceriului. au s@pat alt@ f$nt$n@. au s@pat alt@ f$nt$n@. c@ s-au temut a zice: „Muiare-mi easte”. carea au fost ^n zilele lui Avraam. cuv$ntul Mieu }i au p@zit poruncile Meale }i ^nv@]@turile Meale }i ^ndrept@rile Meale }i legile Meale”. {i au zis Avimeleh c@tr@ Isaac: „Du-te de la noi. {i au fost acolo ^n mult@ vreame. 17. 22. }i au mers Isaac la Avimeleh. ca nu doar@ s@-l ucid@ oamenii locului pentru Reveca. 34. {i au zidit acolo oltariu. {i toate f$nt$nile c$te au s@pat slugile t@t$ne-s@u pre vreamea t@t$ne-s@u le-au astupat filistiimii }i le-au umplut cu p@m$nt. {i au chemat Avimeleh pre Isaac }i i-au zis lui: „Cu adev@rat muiare-]i easte? Pentru ce. 10. mai mare s@ f@cea. }i. {i s-au ^n@l]at (b) omul }i. 15. 13. {i. 18. (a) Jid. 9. 6. 21. {i au zis Isav: „Iat@. pre fereastr@. tat@l t@u”. 32. }i au desc@lecat ^n Valea Gherarilor. 8. adec@. tat@lui s@u. {i Avimeleh s-au dus la d$nsul de la Gherari }i Ohozat. tat@lui t@u. s-au f@cut vestit. {i i-au zis Avimeleh lui: „C@ci ai f@- 1. 2. dar@. tat@l t@u. c@ cu tine s$nt }i te voiu binecuv$nta }i voiu ^nmul]i s@m$n]a ta pentru Avraam.

{i cu pielcelu}ele iezilor au ^nf@}urat bra]ele lui }i goliciunea grumazului lui. }i au luat muiare pre Iudit. Iar@ el au zis: „Iat@. „Adu-mi. fiiule. 34. 3. fratele t@u. iar@ m$inile s$nt m$inile lui Isav”. ca s@ te binecuvinteaze tat@l t@u mai ^nainte de ce va muri”. }i ie}i la c$mp. 27. mai-marele oastei puterii lui. venind slugile lui Isaac. {i i-au adus lui }i au m$ncat. i au fost dup@ ce au ^mb@tr$nit Isaac }i au sl@bit ochii lui a vedea. carea era la d$nsa ^n cas@. {i nu l-au cunoscut pre el. Isav. }i s-au dus de la el cu m$ntuire (v). }i i-au zis lui: „Fiiul mieu”. tulba }i arcul. }i i-au slobozit pre d$n}ii Isaac. {i s@-mi v$nezi mie v$nat }i s@-mi faci m$ncare. 26. merg$nd la oi. 21. ia binecuv$ntarea ^n locul lui Isav. 16. 20. {i au zis Isaac lui Iacov: „Apropie-te la mine }i te voiu pip@i. ce ai aflat a}ea cur$nd. {i. 30. }i s-au dus Isav la c$mp s@ v$neaze v$nat t@t$ne-s@u. lui: „A}i latin. 15. tat@l s@u. }i zic$ndu-i: 7. Acum. Iar@ Reveca au auzit pre Isaac gr@ind cu Isav. }i au f@cut mum@-sa bucate. }i am zis s@ fie jur@m$nt ^ntr@ noi }i ^ntr@ tine }i s@ punem leg@tur@ cu tine. o. au chemat numele cet@]ii aceaea. ca m$nc$nd s@ te binecuvintez ^naintea 1. Iar@ el au zis: „Eu”. 29. 4. {i au f@cut lor osp@].CARTEA FACERII }i Fihon. }i au m$ncat }i au beut. dar@. acum.* {i n@c@jiia eale pre Isaac }i pre Reveca. «Ad@-mi v$nat }i-mi f@ de m$ncare. {i. feciorului s@u celui mai mare. }i l-au binecuv$ntat pre el }i au zis: 24. fiiului s@u. }i voiu aduce asupra mea bl@st@m. au jurat fie}tecarele deaproapelui s@u. f@cut-am precum mi-ai gr@it mie. {i au zis Iacov t@t$ne-s@u: „Eu s$nt Isav. {i au zis Reveca c@tr@ Iacov. 23. }i le-au dus la tat@l s@u. au chemat pre Isav. 28. F$nt$na Jur@m$ntului. (g) Jido. {i au zis lui: „Iat@. 2. 10. oare tu e}ti fiiul mieu. fiiul s@u cel mai mare. iar@ eu s$nt om neated. Scoal@-te }i }ezi }i m@n$nc@ din v$natul mieu. 31. ad@-mi de acolo doi iezi tineri }i buni. fiiul s@u cel mai t$n@r. }i s@-mi aduci s@ m@n$nc. 12. fiiule?” Iar@ el au zis: „Ce au dat-a Domnul Dumnezeul t@u ^naintea mea”. {i o au numit jur@m$nt. 31. {i. {i-i vei duce ^nl@untru la tat@l t@u }i va m$nca. }i i-au adus }i vin. „Tu e}ti fiiul meu. tat@l s@u. merg$nd. lu$nd Reveca haina cea mai bun@ a lui Isav. precum iubea tat@l lui. pentru a c@ruia pizm@. Isav. }i voiu m$nca din v$natul t@u. au luat }i au adus la mum@-sa. fiiule?” 19. numai ascult@ cuv$ntul mieu }i. fiiule. 33. au nu?” 22. {i au zis Isaac fiilui s@u: „Ce easte aceasta. eu. (v) Jido. 8. {i i-au zis Isaac. merg$nd. {i s-au apropiiat Iacov la Isaac. 6. precum iubesc eu. precum poruncesc eu ]ie. mum@-sa: „Fratele mieu. au ^mbr@cat pre Iacov. am ^mb@tr$nit }i nu }tiu zioa sf$r}itului mieu. CAP 26 {I 27 Domnului mai ^nainte de ce moriu eu». {i el au r@spuns: „Iat@. 11. {i. 5. ca s@ te binecuvinteaze sufletul mieu”. 27. 32. gr@ind cu Isav. p$n@ ^n zioa de ast@zi. {i i-au zis lui mum@-sa: „Asupra mea s@ fie bl@st@mul t@u. tat@l t@u. }i tu acum e}ti binecuv$ntat de la Domnul”. ca s@ m@ binecuv$nteaze sufletul t@u”. 9. Iar@ Iacov au zis c@tr@ Reveca. la Lavan. }i voiu fi ^naintea lui ca un ^n}el@toriu. fuge ^n Haran. Iar@ ei au zis: „V@zind am v@zut c@ Domnul easte cu tine. {i au dat bucatele }i p$inea care f@cus@ ^n m$inile lui Iacov. fata lui Veoh Heteului.: Cu pace. precum noi nu ne-am sc$rbit de tine. i-au spus pentru f$nt$na ce au s@pat }i au zis: „Nu am aflat ap@ (g)”. 13. 14. Ca s@ nu faci cu noi r@u. }i. ascult@-m@ pre mine. Isav”. {i au zis c@tr@ ei Isaac: „Pentru ce a]i venit la mine? {i voi m-a]i ur$t }i m-a]i scos de la voi”. din sfatul mum@-sa. fiiule. scul$ndu-s@ diminea]@. *Jos }i pre Vasimat. }i au beut.: }i au zis: „Am aflat ap@”. 32. ia-]i unealta ta. Iar@ Isav era de patruzeci de ani. }i l-au pip@it pre el }i au zis: „Glasul cu adev@rat easte glasul lui Iacov. fata lui Elon Heteului. iar@ nu binecuv$ntarea”. ca s@ te binecuvinteaze sufletul mieu mai ^nainte de ce voiu muri”. Deci. 17. fiiul s@u cel mai tin@r: „S@ }tii c@ am auzit pre Isaac. Iar@ au fost ^ntru aceaea}i zi. . easte om p@ros. 18. fiiul mieu. precum iubea}te. 25 CAP 27 Iacov. pentru c@ m$inile lui era p@roase ca m$inile lui Isav fratelui s@u. {i au zis: 25. }i precum noi bine am folosit ]ie }i te-am scos cu pace. Ca nu cumva s@ m@ pip@ie tat@l mieu. ad@-mi”. 46 35. s@n@to}i. }i voiu face pre ei m$ncare t@t$ne-t@u. cel ^nt$iu n@scut al t@u. ^ndemn$ndu-s@ de mum@-sa. fiiul s@u. eu”. cine e}ti tu. pentru aceaea. {i au zis: „Tat@”.

{i au zis Isaac. din gr@simea p@m$ntului va fi hrana ta }i din roao ceriului de sus. 2. 40. mumei lui Iacov }i a lui Isav.* }i na}terea mea cea dint$iu o au luat }i binecuv$ntarea mea”. chem$nd Isaac pre Iacov. t@t$ne-s@u. l-au binecuv$ntat pre d$nsul }i au zis: „Iat@ mirosul fiiului mieu. r@spunzind Isaac. {i au zis Isav c@tr@ tat@l s@u: „Au. p$n@ ce s@ va ^ntoarce m$niia }i iu]imea fratelui t@u de la tine. pre carea era ^nt@rit Domnul. {i au zis Isav: „Dar@ nu mi-ai l@sat }i mie binecuv$ntare. numai o binecuv$ntare easte la tine. s@ laud@ asupra ta c@ te va omor^. fiiul mieu. tat@”. }i s@ fii ^ntru adun@ri de neamuri. c$nd bine-l cuv$nta pre el. {i Dumnezeul mieu s@ te blagosloveasc@ pre tine. }i. feciorul lui 12. fratele lui. ca s@ m@ binecuvinteaze sufletul t@u”. pentru binecuv$ntarea* cu carea l-au binecuv$ntat pre el tat@l s@u. fiiule”. 28. {i au v@zut Isav c@ bine au cuv$ntat Isaac pre Iacov }i l-au trimis ^n Mesopotamiia Siriei. fugi ^n Mesopotamiia. lu$nd blagoslovenie de la tat@l s@u }i duc$ndu-s@ ^n Mesopotamiia. }i i-au zis lui: „Iat@. i-au zis:* „Iat@. {i s@ dea ]ie binecuv$ntarea lui Avraam. {i purta pizm@ Isav asupra lui Iacov. 44. 20 i. au zis c@tr@ Isav: „%nc@ }i domn l-am f@cut pre el ]ie. }i voiu trimite de te voiu chema de acolo. de am$ndoi feciorii”. {i au fost dup@ ce au ^ncetat Isaac a binecuv$nta pre Iacov. dar@ ]ie ce voiu face. 39. s@-}i ia }ie muiare de acolo. l-au blagoslovit pre el }i i-au poruncit lui. }i fratelui t@u vei sluji. ]ie }i semin]iei tale dup@ tine. fiiul t@u cel ^nt$iu n@scut”. de la v$nat. {i. }i cu gr$u }i cu vin l-am ^nt@rit pre el. dup@ ce au luat f@g@duin]@ despre p@m$nt }i despre ^nmul]irea s@m$n]ii. fratele mieu. doar@. la Lavan. la casa lui Vatuil. fratele t@u. dar@. tat@lui mieu. 27. 6. }i mi-au adus }i am m$ncat din toate. zic$nd: „S@ nu iai muiare din featele lui Hanaan”. 42. }i. ca nu cumva ^ntr-o zi s@ m@ lipsesc de voi. 12 Vatuil Sirului. 41. de}tept$ndu-s@. }i au adus t@t$ne-s@u }i au zis: „S@ se scoale tat@l mieu }i s@ m@n$nce din v$natul fiiului s@u. au strigat cu glas mare Isav }i au pl$ns. fiiule?” 38. t@t$ne-s@u. ca s@ ucid pre Iacov. {i au fost dup@ ce au auzit Isav cuvintele lui Isaac. 1. venit-au }i Isav. feciorului s@u cel mai b@tr$n. }i s@ te creasc@ }i s@ te ^nmul]asc@.* {i au trimis Isaac pre Iacov. fratele mieu”. ca mirosul unei ]arine pline. s@ roag@ }i s@ f@g@duia}te lui Dumnezeu. tat@? Binecuvinteaz@-m@ }i pre mine. . 29. 34 *Evrei 11. {i s@-]i dea ]ie Dumnezeu din roao ceriului }i din gr@simea p@m$ntului }i mul]ime de gr$u }i de vin. {i s-au spus Revec@i cuvintele lui Isav. 45. }i au fost dup@ ce au ie}it Iacov de la fa]a lui Isaac. {i cu sabiia ta vei tr@i. trimi]ind. }i r@spunzind Isaac tat@l lui. }i s-au *Sus dus ^n Mesopotamiia la Lavan. cel ce te va binecuv$nta binecuv$ntat s@ fie”. 30. }i va fi c$nd vei l@p@da CAP 27 {I 28 }i vei dezlega jugul lui de pre grumazul t@u”. care l-au dat Dumnezeu lui Avraam”. {i au f@cut }i el bucate. Isav. 32. ^n Haran. fratele mumei tale. 46. Ci te scoal@ }i te du ^n Mesopotamiia. }i ^ndat@.26 CARTEA FACERII propie-te de mine }i m@ s@rut@. fratele Revec@i. {i. c@ acum a doao oar@ m-au ^n}elat. 35 CAP 28 Iacov. tat@”. Acum. 31. {i l@cuia}te cu el c$teva zile. {i umilindu-s@ Isaac. ca s@ mo}tene}ti p@m$ntul ^n care l@cuie}ti tu acum. 4. fiiul s@u. l-au s@rutat. de ce-mi easte mie viia]a?” *Avdiu 20 [10] *Sus 26. zic$nd: „S@ nu iai muiare din featele hananeilor. tat@l s@u: „Cine e}ti tu?” Iar@ el au zis: „Eu s$nt Isav. {i s@ slujeasc@ ]ie neamuri }i s@ se ^nchine ]ie domni }i s@ fii domn fratelui t@u. }i au zis Isav ^ntru cugetul s@u: „S@ se apropie zilele jealei tat@lui mieu. 34. tat@?” 37. 5. *Sus 25. c$t au mirosit mirosul hainelor lui. 43. mai ^nainte de ce ai venit tu? {i l-am binecuvintat }i va fi binecuvintat”. {i au zis Isav: „Drept s-au chemat numele lui Iacov. au strigat cu glas mare }i amar foarte }i au zis: „Binecuvinteaz@-m@ }i pre mine. Cel ce te va bl@st@ma bl@st@mat s@ fie. 35. Iar@ el au zis: „Venit-au fratele t@u cu ^n}el@ciune }i au luat binecuv$ntarea ta”. carea o au binecuv$ntat Domnul. {i s-au sp@im$ntat Isaac cu spaim@ mare foarte }i au zis: „Dar@ cine easte cel ce mi-au v$nat mie v$nat. }i i-au poruncit lui. de va luoa Iacov muiare din featele p@m$ntului acestuia. scul$ndu-te. {i va uita ce ai f@cut lui. }i s@ iai ]ie de acolo muiare din featele lui Lavan. }i s@ vor ^nchina ]ie feciorii t@t$ne-t@u. 33. apropiindu-s@. 36. feciorul s@u cel mai t$n@r. veade ^n vis scar@. 3. au chemat pre Iacov. ascult@ cuv$ntul mieu }i. tat@l mumei tale. }i pre to]i fra]ii lui i-am f@cut lui slugi.* {i au zis Reveca c@tr@ Isaac: „Mi-am ur$t viia]a pentru featele feciorilor lui Het.

mumei lui Iacov }i a lui Isav. sora lui Naveot. }i Dumnezeul lui Isaac. 8 *Sus 26. feciorului lui Avraam. iar@ Liia patru prunci au n@scut. au v@zut o f$nt$n@ ^n c$mp. c@ ea p@}tea oile t@t$ne-s@u. Dup@ aceaea. de unde s$nte]i voi?” Iar@ ei au zis: „Din Haran s$ntem noi”. ad@pa]i oile }i v@ duce]i de le pa}te]i”. }i au luat piiatra. iar@ ea. 12. }i era piiatr@ mare pre gura f$nt$nei. p@m$ntul ^n care tu dormi pre d$nsul ]ie-l voiu da }i s@min]iei tale. }i va fi mie Domnul Dumnezeu. 27 *Jos 35. {i au chemat numele locului aceluia Casa lui Dumnezeu. fata lui. }i cum c@ easte fecior Revec@i. au pl$ns. 8. {i au ascultat Iacov pre tat@l s@u }i pre mum@-sa. nu te teame. {i. }i eu n-am }tiut”. }i ad@pa oile.CARTEA FACERII 7. {i. Rahil. {i s-au f@g@duit Iacov f@g@duin]@ cu rug@ciune. p@zindu-te ^n toat@ calea ori^nc@tro vei mearge. carea o au fost pus la c@p@t$iul s@u.* }i au turnat unt-delemn pre v$rful ei. c@ nu te voiu l@sa. privind. {i au fost cu el o lun@ de zile. }i ^nc@ nu easte vreame a s@ aduna toate turmele. iar@ mai ^nainte s@ chema Cetatea Ulamluz. {i le-au zis lor: „{ti]i pre Lavan. Iacov au r@sturnat piiatra de pre gura f$nt$nei }i au ad@pat oile lui Lavan. fratelui mumei sale. {i de m@ va ^ntoarce s@n@tos ^n casa t@t$ne-mieu. 5. nu easte aceasta alt@. alerg$nd. cu glasul s@u. c@ apusease soarele. {i s-au temut }i au zis: „C$t de ^nfrico}eat easte locul acesta. fratelui mumei sale. {i au zis Lavan lui: „Din oasele meale }i din trupul mieu e}ti tu”. d@ lui Iacov pre Liia. s-au dus ^n p@m$ntul r@s@ritului la Lavan. }i era acolo trei turme de oi odihnindu-s@ la ea. {i va fi s@m$n]a ta ca n@sipul p@m$ntului. {i v@zind }i Isav c@ s$nt reale featele lui Hanaan. }i iar@}i punea piiatra pre gura f$nt$nei ^n locul ei. fata lui Ismail. apropiindu-s@. 10. c@ din f$nt$na aceaea s@ ad@pa turmele. 13. fata lui Lavan. . }i ^ngerii lui Dumnezeu s@ suia }i s@ pogorea pre d$nsa. }i au v@zut vis. }i. ^n locul Rahilei. Rahil era stearp@. {i au aflat un loc }i au dormit acolo. {i au ie}it Iacov de la F$nt$na Jur@m$ntului }i au mers ^n Haran. a zeacea voiu aduce [ie”. 22. {i Domnul era ^nt@rit ^ntr-^nsa. 17. r@dic$ndu-}i Iacov picioarele. 3. 20 19. 16. 4 *Jos 31. 19. {i au zis lor: „S@n@tos easte?” Iar@ ei au zis: „S@n@tos”. 11. }i. {i s@ aduna acolo toate turmele. {i s-au de}teptat Iacov din somnul s@u. 8. al]i }eapte ani slujea}te pentru Rahil. }i oile lui Lavan. }i au zis c@: „Easte Domnul ^n locul acesta. iat@. %nc@ gr@ind el cu ei. fata lui Lavan. 13 i. 21. }i te voiu ^ntoarce la p@m$ntul acesta. }i aceasta easte poarta ceriului”. }i au adormit ^n locul acela. Iar@ ei au zis: „Nu vom putea p$n@ ce s@ vor aduna to]i p@storii }i vor r@sturna piiatra de pre gura f$nt$nei }i s@ ad@p@m oile”. Eu cu tine s$nt. au spus tat@lui s@u dup@ cuvintele aceastea. {i. CAP 28 {I 29 CAP 29 Pre Iacov ^l priimea}te Lavan }i s@ tocmea}te Iacov cu Lavan s@-i slujeasc@ ^n }eapte ani pentru Rahil. }i o au pus st$lp. }i ^ntru s@m$n]a ta. tat@lui s@u. o scar@ era ^nt@rit@ pre p@m$nt. iat@. {i le-au zis lor Iacov: „%nc@ easte zio mult@. l$ng@ muierile sale. }i.* }i bine s@ vor cuv$nta ^ntru tine toate neamurile p@m$ntului. 9. 9. Rahil. 4.* }i s@ va l@]i spre mare }i spre miiaz@zi }i spre miiaz@noapte }i spre r@s@rit. }i au zis:* „Eu s$nt Dumnezeul lui Avraam. }i s-au dus ^n Mesopotamiia Siriei. {i au fost dup@ ce au auzit Lavan numele lui Iacov. 2. vinea cu oile t@t$ne-s@u. iat@. dup@ ce s@ plinesc acei }eapte ani. feciorul lui Vatuil Siriului. 15. 7. l-au s@rutat }i l-au adus ^n casa sa. 14. ^naintea lui Isaac. 1. {i au zis Iacov c@tr@ d$n}ii: „Fra]ilor. din toate c$te vei da mie. 1 *2 Leage 12. pre carea eu umblu. {i piiatra aceasta. vinea cu oile. f@r@ numai casa lui Dumnezeu. 14. carea o am pus st$lp. 13. }i au luat din pietrile locului aceluia }i }i-au pus }ie c@p@t$iu. }i au spus lui Lavan toate cuvintele aceastea. au alergat ^ntru ^ntimpinarea lui. strig$nd. fratelui mumei sale. }i de-mi va da p$ne s@ m@n$nc }i haine s@ m@ ^mbrac. 12. fratele Revec@i. {i. {i au s@rutat Iacov pre Rahil }i. }i pr@v@lea piiatra de pre gura f$nt$nei. iat@. 10. feciorul lui Nahor?” Iar@ ei au zis: „{tim”. va fi mie Cas@ a lui Dumnezeu. a c@riia capul ajungea ^n ceriu. muiare. 20. feciorului sororei sale. ^mbr@]i}indu-l. Lavan. tat@lui t@u. 11. 18. p$n@ ce voiu face toate c$te am gr@it ]ie”. 6. {i au spus Rahilei c@ easte frate t@t$ne-s@u. S-au dus Isav la Ismail }i au luoat pre Maelgt. {i au fost deaca au v@zut Iacov pre Rahil. zic$nd: „De va fi Domnul Dumnezeu cu mine }i m@ va p@zi ^n calea aceasta. {i s-au sculat Iacov diminea]@.

au de}chis zg@ul ei. numele ceii mai mare. {i au r@spuns Lavan: „Nu easte a}ea obiceaiu ^n locul nostru a da pre cea mai t$n@r@ mai ^nainte dec$t pre cea mai b@tr$n@. pre Zelfan. }i au n@scut lui Iacov al doilea fecior. acum. {i au iubit Iacov pre Rahil }i au zis: „Voiu sluji ]ie }eapte ani pentru Rahil. {i au luat ^n p$ntece Liia. 31. }i au n@scut al doilea fiiu lui Iacov. dup@ ce s-au f@cut diminea]@. 19. fata sa. }eapte ani ai ace}tiia. Rahil. chemat numele lui Iuda. lu$nd Lavan pre Liia. 12. 25. Rahil na}te pre Iosif. Vala. }i au zis lui Iacov: „D@-mi feciori. {i au f@cut Iacov a}ea. 20. Liia ^nceat@ a na}te. Pentru aceaea. 28. au chemat numele lui Levi. Plinea}te. au pizmuit asupra Liei. {i au str$ns Lavan pre to]i oamenii locului }i au f@cut nunt@. surorii sale. au *Math. {i au zis Iacov c@tr@ Lavan: „Ce ai f@cut aceasta mie? Au nu pentru Rahil ]i-am slujit ]ie? {i pentru ce m-ai ^n}elat?” 26. }i au chemat numele lui Ruvin. . dintru am$ndoao s@ nasc c$te doi prunci. {i. Iar@ v@zind Liia c@ au ^ncetat a mai na}te. {i au chemat numele lui Asir. }i-]i voiu da }i pre aceasta pentru slujba ce vei sluji mie ^nc@ al]i }eapte ani”. ce s@ fie simbriia ta?” 16. {i. {i au zis Rahil lui Iacov: „Iat@. deaca s-au f@cut sear@. au luat pre Zelfan. 6. }i au 1. {i au slujit Iacov pentru Rahil }eapte ani. c@ s-au umplut zilele s@ ^ntru la d$nsa”. 1. 18. }i i-au dat Lavan pre Rahil. }i au n@scut fecior lui Iacov. iar@ au n@scut fecior. 9. pentru c@ o iubea pre d$nsa. }i au n@scut fecior. slujnica Rahilei. 32. slujnica sa. 27. iar@ Rahil era frumoas@ la chip }i m$ndr@ la fa]@ foarte. voiu muri eu”. 13. {i au zis Lavan c@tr@ Iacov: „Pentru c@ frate-mi e}ti. {i s-au dus Ruvin ^n zilele seacerii de gr$u. }i au ^ncetat a na}te. 35. {i au dat Lavan featei sale pre Vala. Iar@ Lavan avea doao feate. doar@. muiare lui. nu vei sluji mie ^n dar! Spune. }i au ^ntrat la ea Iacov. {i au dat Lavan fiei sale. Am$ndoao dau pre slujnicile sale b@rbatului s@u. 23. }i au n@scut lui Iacov fecior. }i au aflat meare de mandragor@ ^n ]arin@. {i au zis Lavan lui: „Mai bine s@ o dau ]ie dec$t s@ o dau altui b@rbat. o au b@gat ^nl@untru la Iacov. {i au zis Rahil: „Ajutatu-m-au Dumnezeu. slujnica Rahilei. }i au zis: „%ntru aceast@ vreame acum la mine va fi b@rbatul mieu. 34. 11. fata ta cea mai tin@r@”. {i iar@}i au luat ^n p$ntece. 7. m@ va iubi b@rbatul mieu”. }i au n@scut lui Iacov fecior. dar@. Pentru aceaea. Liei. {i. 30. }i i-au slujit lui ^nc@ al]i }eapte ani. m$niindu-s@ Iacov pre Rahil. 33. {i i-au dat lui pre Vala. 5. au chemat numele lui Dan. slujnica. }i va na}te pre genunchii miei. Cel ce te-au st$rpit de rodul p$ntecelui t@u?” 3. {i au zis Rahil: „Judecat-au mie Dumnezeu }i au ascultat glasul mieu }i mi-au dat mie fiiu”. Liia. Liia mai na}te ^nc@ doi fii }i o fat@. }i o au dat pre ea lui Iacov muiare. Pentru aceaea. L@cuia}te cu mine”. {i. }i le-au adus la Liia. {i au zis Liia: „Fericit@ s$nt eu c@ m@ fericesc muierile”. {i au chemat numele lui Neftalim. ^ntr@ la ea. slujnica Liei. {i au zis Iacov c@tr@ Lavan: „D@-mi muiarea mea. {i ochii Liei era bolnavi. 17. {i au ^ntrat la Rahil }i au iubit mai mult pre Rahil dec$t pre Liia. slujnica mea. v@zind Domnul Dumnezeu c@ s@ urea}te Liia.mi. slujnica. era Liia. {i. {i au zis Liia: „%ntru noroc!” {i au chemat numele lui Gad. }i numele ceii mai tinere. }i. }i voiu face }i eu feciori dintr-^nsa”. }i au n@scut al doilea fecior lui Iacov. }i au zis: „Acum ^nc@ aceasta m@ voiu m@rturisi Domnului”*. {i au luat ^n p$ntece Vala. Iacov cu Lavan s@ tocmea}te despre plat@. iar@ de nu. 29. 8. zic$nd c@: „Au v@zut Domnul smereniia mea }i mi-au dat mie fecior. iar@ Rahil era stearp@. (a) Grece. }i au ^ntrat la d$nsa Iacov. }i au zis c@: „Au auzit Domnul cum c@ m@ ur@sc }i mi-au adaos }i pre acesta”. 2. 21. muiare lui. i-au zis ei: „Au. 22. {i au luat ^nc@ ^n p$ntece Zelfan. Iacov ^ntru acest chip foarte s-au ^mbog@]it. 10. fata sa. {i au mai luat ^nc@ ^n p$ntece Vala. }i mi-am ^ntors sororii meale. lu$nd ^nc@ ^n p$ntece. slujnica sa. slujnica Liei.28 CARTEA FACERII 15. }i era ^naintea lui ca ni}te zile pu]ine. c@ CAP 29 {I 30 am n@scut lui trei feciori”. iat@. 4. ar@ v@zind Rahil c@ ea nu au n@scut lui Iacov. {i iar@}i au luat Liia ^n p$ntece. mum@-sa. 14. 2 CAP 30 Rahil fiind stearp@. (a) Dumnezeu s$nt eu. 2. dar@.: ^n locul lui Dumnezeu s$nt eu. 24. }i au plinit }i acei }eapte ani. {i au chemat numele lui Simeon. {i au luat ^n p$ntece Zelfan. }i m-am ^nt@rit”.

din porunca lui Dumnezeu. adec@. de acum m@ va aleage b@rbatu-mieu. }i ]i-o voiu da”. ea l-au ^n}elat. am$ndoi s@ ^mpac@ }i fac leg@tur@. cu toate ale sale. au pus Iacov nuialele ^naintea ochilor ^n albii. 20. {i {-au adus aminte Dumnezeu de Rahil }i o au ascultat }i au de}chis zg@ul ei. 40. }i toate caprele ceale b@l]ate }i albe. 38. c@mile }i asini. 18. pentru c@ am n@scut lui }ease feciori”. }i mandragorile feciorului mieu vei s@ le iai?” Iar@ Rahil au zis: „Nu a}ea. {i au fost dup@ ce au n@scut Rahil pre Iosif. }i toat@ cea alb@ }i pestri]@ ^ntr@ capre: va fi mie simbriia (b). 36. zic$nd: „Adaog@ Dumnezeu }i alt fecior”. }i au fost ceale ne^nsemnate ale lui Lavan }i ceale ^nsemnate ale lui Iacov. 15. }i fie}tecare s@ duce la casa sa. 32. au n@scut lui Iacov a cincilea fecior. }i tot ce era s@in ^n miei. nu le punea. ^nainte de ce am venit eu la tine. iar@ de vei face mie cuv$ntul acesta. 29 CAP 31 Iacov. }i tot ce era alb ^ntru eale. }i le-au dat ^n m$inile fiilor s@i. 30. {i au chemat numele lui Zavulon. }i cea pestri]@ }i bobo}e ^ntr@ capre. s@ ^ntoarce la tat@l s@u. ca s@ m@ duc ^n locul mieu }i ^n p@m$ntul mieu. lu$nd ^n p$ntece. Acum. {i au zis Liia: „Nu easte destul ]ie c@ ai luat pre b@rbatul mieu? Au. 33. D@-mi muierile meale }i pruncii miei. {i venind Iacov de la c$mp seara. 39. c$nd voiu face }i eu mie cas@?” 31. }i c@ut$ndu-i Lavan. {i au zis Liia: „D@ruitu-mi-au mie Dumnezeu dar bun. {i s-au ^mbog@]it omul foarte. {i au pus nuialele care le-au cur@]it de coaje ^n albiile apei. {i au chemat numele lui Isahar. {i au chemat numele lui Iosif. {i z@mislea oile cum era nuialele. }i au n@scut lui Iacov al }easelea fiiu. {i au desp@r]it ^n zioa aceaea ]apii cei b@l]a]i }i cei albi. cale de trei zile departe. }i toat@ oi]a cea s@in@ ^ntr@ oi. 21. {i mieii i-au desp@r]it Iacov. s@ z@misleasc@ oile cum era nuialele. {i au auzit Dumnezeu pre Liia. }i le-au belit de coaje Iacov belituri albe. {i le-au desp@r]it. 24. 19. Spune simbriia ta mie. Dup@ aceasta. {i au zis Liia: „Dat-au Dumnezeu plata mea. au n@scut lui Iacov fecior. c@ cu adev@rat pociu zice c@ Dumnezeu m-au binecuv$ntat cu ^ntrarea ta. }i. 29. {i au zis Lavan lui: „Fie dup@ cuv$ntul t@u”. 41. ca s@ z@misleasc@ eale cum era nuialele. Iar@ Rahil. }i au pus ^naintea oilor berbeace alb }i to]i mieii cei pestri]i. fur$nd idolii t@t$ne-s@u. 23. {i au zis Lavan lui: „Ce voiu da ]ie?” {i au zis Iacov lui: „Nu-mi vei da nimica. iar@ Iacov p@}tea oile lui Lavan. 42. c@ easte simbriia mea ^naintea ta: tot ce nu va fi b@l]at }i alb ^n capre }i s@in ^n miei va fi cum c@ l-am furat eu”. doarm@ cu tine ^n noaptea aceasta pentru mandragorile feciorului t@u”. }i boi }i slugi }i slujnice. 17. }i despar]i de acolo toat@ oaia s@in@ ^ntr@ miei. }i }i-au desp@r]it }ie turme osibite. au ie}it Liia ^naintea lui }i au zis: „La mine s@ ^ntri ast@zi. 25.CARTEA FACERII zis Rahil c@tr@ soru-sa. doar@.: C$nd voiu treace eu ast@zi prin toat@ turma ta. Mai pre urm@. Treac@ toate oile tale ast@zi. ^nf@}ur$nd ^mprejur verdea]a. }i au zis Rahil: „Luoat-au Dumnezeu de la mine ocara mea”. }i ^n fa]a cenu}ii p@tate. {i. care r@m@sease. . Plat@. }i au chemat numele ei Dina. 34. C@ pu]ine era c$te aveai tu. }i. desp@r]ea}te de acolo toat@ oi]a murg@ }i CAP 30 {I 31 32. }i c$te au fost dobitoacele c$nd am venit eu la tine. {i au dormit cu ea ^n noaptea aceaea. }i nu le-au amestecat cu oile lui Lavan. (b) Jidov. Iar@ c$nd n@}tea oile. 27. 26. {i au luat ^nc@ ^n p$ntece Liia. Lavan alearg@ dup@ el. }i au avut dobitoace multe. pentru c@ am dat pre slujnica mea b@rbatului mieu”. 28. 16. 35. {i m@ va asculta pre mine dreptatea mea ^n zioa de m$ine. ^ntru aceast@ vreame. s@ vedea pre nuiale albea]a carea o cur@]ise de coaj@ ^mpestrit@. dup@ mult@ price. ca c$nd vor veni oile s@ bea. {i au zis Iacov: „Tu }tii cum ]-am slujit ]ie. ^ntr@ eale }i ^ntr@ Iacov. }i te-au blagoslovit Dumnezeu cu ^ntrarea mea. foarte. pentru care am slujit ]ie. lu$nd ^n p$ntece. {i au zis Lavan lui: „De am aflat har ^naintea ta. Liia: „D@-mi din mandragorile feciorului t@u”. {i }-au luat Iacov nuia de plop vearde }i de nuc }i de paltin. ^naintea nuialelor venind eale s@ bea. pestri]@. au n@scut fat@. au zis Iacov lui Lavan: „Slobozea}te-m@. }i au n@scut oile albe }i pestri]e. 43. iar@}i voiu pa}te oile tale }i le voiu p@zi. 22. 37. dar@. c@ tu }tii slujba mea carea am slujit ]ie”. {i au fost ^n vreamea ^n carea z@mislea oile lu$nd ^n p$ntece. ca s@ m@ duc. c@ te-am tocmit cu plat@ pentru mandragorile feciorului mieu”. }i va fi simbriia mea. }i au crescut ^ntru mul]ime mare.

iar@ Dumnezeul tat@lui mieu au fost cu mine. au zis lui: „Au. 26. {i nu m-ai ^nvrednicit a s@ruta pre feciorii }i pre featele meale. 20. {i. }i Rahil au furat idolii t@t$ne-s@u. toate oile miei pestri]i au n@scut. 16. dar@. scul$ndu-s@ Iacov. au n@scut toate oile miei albi. {i acum poate m$na mea a-]i face r@u.30 CARTEA FACERII 1. {i au ascuns Iacov de Lavan Sirul. c@ nu easte spre mine ca ieri }i ca alaltaieri. 10. 5. dar@. }i i-au zis lui: „P@zea}te-te. jidov. 18. avem noi ^nc@ parte sau mo}tenire ^n casa tat@lui nostru? 15. 7. {i mi-au zis ^ngerul Domnului ^n vis: «Iacove!» Iar@ eu am zis: «Ce easte?» 12. ca s@ nu spuie lui c@ fuge. trimi]ind Iacov. }i nu }tiia Iacov cum c@ Rahil. (b) Jid. iat@. {i au fugit el }i toate ale lui. ^ntr$nd Lavan. {i au zis: «Caut@ cu ochii t@i }i vezi ]apii }i berbecii suindu-s@ pre oi }i pre capre albi }i pestri]i. Iar@ Lavan s-au fost dus s@-}i tunz@ oile sale. Au nu ca ni}te str@ine ne-am socotit ^naintea lui? C@ ne-au v$ndut pre noi }i cu m$ncare au m$ncat argintul nostru (b). pentru c@ cu mare dor ai dorit ca s@ te duci la casa t@t$net@u.: de zeace miei. r@spunzind Iacov. {i c$nd au zis: «Ceale pestri]@ va fi simbriia ta». c@ am v@zut c$te ]-au f@cut ]ie Lavan. lu$nd pre to]i fra]ii s@i cu sine. 33. scoal@-te }i ie}i din p@m$ntul acesta. CAP 31 17. au alergat dup@ el cale de }eapte zile }i l-au ajuns ^n muntele Galaad. {i au luat toate averile sale }i toat@ agonisala carea au f@cut ^n Mesopotamiia. zic$nd:* «P@zea}te. 9. acum. s-au spus lui Lavan Sirului cum c@ au fugit Iacov. {i au zis lor: „V@z eu fa]a t@t$ne-vostru. a noastr@ va fi }i a feciorilor no}tri. }i toate ale sale. carii zicea: „Luat-au Iacov toate c$te au avut tat@l nostru. dar@. }i Eu voiu fi cu tine»”. muiarea lui. Iar@ tat@l vostru mi-au f@cut str$mb@tate. au chemat pre Liia }i pre Rahil ^n c$mp. carea o au luat Dumnezeu de la tat@l nostru. iar@ Rahil au luat idolii }i i-au pus supt 15. ca s@ mearg@ la Isaac. {i au luat Dumnezeu toate dobitoacele tat@lui vostru }i le-au dat mie. Toat@ avu]iia }i m@rirea. Cel ce M-am *Sus ar@tat ]ie la Locul lui Dumnezeu. 23. caut@ ce easte la mine de ale tale. ca nu cumva s@ gr@ie}ti c@tr@ Iacov reale”. }i. {i au v@zut Iacov fa]a lui Lavan. {i voi ^ns@v@ }ti]i c@ cu toat@ v$rtutea mea am slujit tat@lui vostru. {i au zis Iacov: „La cine vei afla dumnezeii t@i nu va tr@i ^naintea fra]ilor no}tri. au zis c@tr@ Lavan: „Pentru c@ m-am temut. deaca mergi. iar@ Lavan au pus pre fra]ii s@i ^n muntele Galaad. {i au fost c$nd lua oile ^n p$ntece. ^n p@m$ntul hananeilor. ci Dumnezeul t@t$ne-t@u ieri au gr@it c@tr@ mine. au c@utat casa Liei }i nu i-au aflat. iar@ c$nd au zis: «Ceale albe va fi simbriia ta». {i a treia zi. 48. f@ c$te au zis ]ie Dumnezeu”. (a) Grecea. v@zut-am cu ochii miei prin vis. i au auzit Iacov cuvintele feciorilor lui Lavan. }i au schimbat simbriia mea de zeace ori (a). }i au c@utat casa lui Iacov }i casa celor doao slujnice. ca s@ nu vorbe}ti *Jos cu Iacov reale». 28. Acum. Eu s$nt Dumnezeul t@u. {i. 8. acum. {i nu au aflat la el nemica. 34. 19. nu era c@tr@ d$nsul ca ieri }i ca alaltaieri. }i au ie}it din casa Liei. c@ am zis ca nu cumva s@-]i iai featele tale de la mine }i toate ale meale”. 14. }i mergi ^n p@m$ntul na}terii tale. }i nu i-au aflat. 7. }i dintru ale tat@lui nostru au f@cut toat@ m@rirea aceasta”. ]apii }i berbecii s@ suia pre oi }i pre capre albi }i pestri]i. }i ^n fa]a cenu}ii p@ta]i. }i ia”. 3. iat@. au luat muierile sale }i fiii s@i pre c@mile. de mi-ai fi spus. {i Iacov au ^ntins cortul s@u ^n munte. 29. pentru ce ai furat dumnezeii miei?” 31. 24. {i au zis Lavan lui Iacov: „C@ci ai f@cut aceasta? Pentru ce pre ascuns ai fugit? {i m-ai jefuit }i ai luat featele meale ca pre ni}te roabe cu sabiia? 27. }i. }i nu l-au l@sat pre el Dumnezeul t@t$ne-mieu s@-mi fac@ mie r@u. doar@. te-a} fi slobozit cu mare cinste }i cu bucurie }i cu c$nt@re]i }i cu timpine }i cu al@ute. 21.: }i au m$ncat pre]ul nostru. {i r@spunzind Rahil }i Liia. tat@l s@u. {i au zis Domnul c@tr@ Iacov: „%ntoarce-te ^n p@m$ntul t@t$ne-t@u }i la rudeniia ta. . 13. {i au venit Dumnezeu ^n somn noaptea la Lavan Sirul. 2. 16 30. }i ^n fa]a cenu}ii p@ta]i. }i au trecut r$ul }i au gr@bit spre muntele Galaad. 25. {i au ajuns Lavan pre Iacov. i-au furat pre ei. C@. }i acum nebunea}te ai f@cut. 4. 18 mi-ai uns mie st$lpul }i ai f@g@duit Mie f@g@duin]@ cu rug@ciune. 22. {i. 6.: de zeace oi. 11. {i. {i. {i au ^ntrat ^n casa Rahilei.* unde 28. }i Eu voiu fi cu tine”. unde era turmele. 32.

dar@. nimenea nu easte cu noi. {i ai chemat numele locului aceluia Tab@r@. 21. 42. zic$nd: „A}ea ve]i gr@i domnului mieu. Ce ai g@sit din toate vasele casii tale? Pune aici. Iar@ Lavan au scurmat ^n toat@ casa }i nu au aflat idolii. }i au m$ncat acolo pre moghil@. {i au jurat Iacov pre frica tat@lui s@u. vezi. {i i-au zis lui: „Iat@. 43. Zioa m@ usturam de c@ldur@. Eu am pl@tit de la mine furti}eagurile zilei }i furti}agurile nop]ii. Iacov: ‘Cu Lavan am l@cuit }i p$n@ acum m-am z@bovit’. {i Vedeniia. am slujit ]ie patrusprezeace ani pentru doao feate ale tale. 46. 38. Ce voiu face lor ast@zi au fiilor lor pre carii i-au n@scut? 44. Isav. ^n care eu am fost ^n casa ta. (v) Grece. 4. Isav. iat@. Acum. 5. }i. {i am agonisit boi }i asini }i oi }i slugi }i slujnice. %ngerul atinge coapsa lui Iacov.: C@ eu nu voiu treace moghila CAP 31 {I 32 48. }i l-au ^nt$mpinat pre el ^ngerii lui . {i au zis Lavan: „Iat@. 41. C@ de nu voiu treace eu la tine. }i frica lui Isaac. tem$ndu-s@. au s@rutat feciorii s@i }i featele sale. de}ert m-ai slobozi. }i i-au binecuv$ntat pre ei. 2. 52. *Jos c@ut$nd. {i au trimis Iacov soli ^naintea sa la fratele s@u. }i am trimis s@ spuiu domnului mieu. }i te-au mustrat ieri”. nu pociu s@ m@ scol ^naintea ta. 16 Dumnezeu t@b@r$t@. 49. Iar@ Iacov o au numit Moghil@ M@rturie. 39. 51. dup@ ce veade ^ngerii lui Dumnezeu. {i. }i au }ezut deasupra lor. Pentru aceaea s-au numit numele Moghila M@rturisea}te. }i }ease ani pentru oile tale. nici tu nu vei treace moghila aceasta }i st$lpul acesta la mine spre r$u. o au pus st$lp. c@ dup@ obiceaiul muierilor s-au ^nt$mplat mie acum”. }i de vei luoa muiare preste featele meale. nici tu nu vei treace la mine moghila aceasta }i st$lpul acesta. 41. ^naintea fra]ilor t@i }i ^naintea fra]ilor miei. {i au zis Lavan lui: „Moghila aceasta va fi m@rturie ^ntr@ mine }i ^ntr@ tine ast@zi”. r@spunzind Lavan. }i. }i dobitoacele tale dobitoacele meale. {i s-au m$niiat Iacov }i s-au sf@dit cu Lavan. i Iacov* s-au dus ^n calea sa }i. {i au zis Lavan lui Iacov: „Iat@. {i s-au ^nfrico}eat Iacov foarte. }i toate c$te le vezi tu ale meale s$nt }i ale featelor meale. c$nd i-au v@zut pre ei: „Tab@ra lui Dumnezeu easte aceasta”. }i au chemat pre fra]ii s@i. lu$nd Iacov o piiatr@. moghila aceasta }i st$lpul acesta m@rturie easte. ca s@ afle sluga ta har ^naintea ta»”. m$ncat de fiiar@ ]ie nu ]-am adus. au v@zut tab@ra lui 48. Dumnezeu. Isaac. }i. Dumnezeu easte m@rturie ^ntr@ mine }i ^ntr@ tine”. (g) Jidov. Ace}tia s$nt doaozeci de ani ^n care am fost cu tine? Oile tale }i caprele tale nu s-au sterpit. 3. trimite la fratele s@u. {i le-au poruncit lor. {i au junghiiat jertv@ ^n munte. {i s-au ^ntors solii la Iacov. }i s@ judece ^ntr@ noi am$ndoi. Dumnezeul lui Avraam }i Dumnezeul lui Nahor s@ judece ^ntr@ noi”. m@rturisea}te moghila aceasta. acum. 55. 45. Isav: «A}ea zice sluga ta. Smereniia mea }i osteneala m$inilor meale au v@zut Dumnezeu. Ace}tia s$nt mie doaozeci de ani. }i patru sute de b@rba]i era cu el”.: }i mi-ai schimbat simbriia cu zeace miei. au zis lui Iacov: „Fiicele tale fiicele meale s$nt. Dumnezeu easte martor ^ntr@ mine }i ^ntr@ tine”. r@spunzind Iacov. Avraam. 53. scul$ndu-s@ Lavan diminea]@. berbecii oilor tale nu am m$ncat. vezi. {i au zis Iacov. 40. 31 CAP 32 Iacov. el vine ^ntru ^ntimpinarea ta. 7. doar@. }i noaptea de ger. s-au dus la locul s@u. {i. De vei smeri featele meale. }i m@rturisea}te st$lpul acesta. ^n p@m$ntul Sir. }i fiii t@i fiii miei s$nt. vino s@ punem leg@tur@ eu }i tu. zic$nd: „Mers-am la fratele t@u. ^ntorc$ndu-s@ Lavan. 1. carea au spus: „Vaz@ Dumnezeu ^ntr@ mine }i ^ntr@ tine c@ ne vom desp@r]i unul de altul. 36. 6. spre r@utate (g). }i au m$ncat }i au beut }i au dormit ^n munte. „Nu-]i par@ cu greu. {i au zis Iacov fra]ilor s@i: „Aduna]i pietri!” {i au adunat pietri }i au f@cut moghil@. }i mi-ai schimbat simbriia de zeace ori (v). Isav. {i.CARTEA FACERII }eaoa c@milei. Isav. ^n ]inutul Edomului. De nu mi-ar fi fost mie ajutoriu Dumnezeul p@rintelui mieu. au zis c@tr@ Lavan: „Carea easte nedreptatea mea? {i care easte p@catul mieu? Pentru ce ai alergat dup@ mine }i pentru ce ai c@utat toate vasele casii meale? 37. daruri }i soli. }i au zis t@t$ne-s@u: 35. }i s@ dep@rta somnul de la ochii miei. }i aceasta la tine. }i va fi m@rturie ^ntr@ mine }i ^ntr@ tine”. 50. 47. {i o au numit pre ea Lavan Moghila M@rturiei. 54. S@ lupt@ cu ^ngerul }i ia de la el binecuv$ntare }i schimbare numelui. doamne. nimene cu noi nu easte carele s@ vaz@. aceast@ moghil@ }i st$lpul care l-am pus ^ntr@ mine }i ^ntr@ tine.

zic$nd: „Dup@ cuv$ntul acesta gr@i]i lui Isav. sluga ta. }i au zis: „Ce s$nt aceastea?” Iar@ el au zis: „Pruncii cu carii au miluit Dumnezeu pre sluga ta”. c@ doar@ va priimi fa]a mea’»”. 2. 6. }i au trecut vadul lui Iavoh. 1. 22. {i au pus pre ceale doao slujnice }i pre feciorii lor ^nainte. Vei zice: «Ale slugii tale. {i au zis lui: „Las@-M@. Iacov. }i }-au ^ntins cortul. 8. 11. 19. {i zice]i: «Iat@. Iar@ el au ie}it ^naintea lor }i s-au ^nchinat la p@m$nt de }eapte ori p$n@ s-au apropiiat de fratele s@u. {i au mers darurile ^naintea fea]ii lui. c$nd ^l ve]i afla pre el. numele Mieu. }i ale cui s$nt aceastea care merg ^naintea ta?» 18. }i dup@ aceasta voiu vedea fa]a lui. }i au amor]it l@]imea coapsei lui Iacov. Avraam. au v@zut muierile }i pruncii. }i Dumnezeul t@t$ne-mieu. C@ Tu ai zis: «Bine voiu face ]ie. vine dup@ noi. care nu s@ poate num@ra de mul]ime»”. {i au v@zut c@ nu-l poate birui. iat@. nu m$nc@ fiii lui Israil v$na amor]it@ carea easte pre l@]imea coapsei p$n@ ^n zioa de ast@zi. Doamne. 20. c@ m@ tem eu de d$nsul. fratele mieu. care easte minunat. apoi s-au ^ntors acas@. {i au dormit acolo ^n noaptea aceaea. Tu. }i au cump@rat o parte din ]arin@. daruri au trimis domnului mieu. 10. {i au poruncit celui dint$iu. ca nu cumva. Isaac. 27. 32. din m$na lui Isav. {i au zis lui: „Care easte numele t@u?” Iar@ el au zis: „Iacov”. 3. ceaealalt@ tab@r@ s@ va m$ntui”. {i c@ut$nd Isav. 15. 4. fratelui s@u. {i. 12. }i m$nzi zeace. }i au luat din darurile care le aducea }i le-au trimis lui Isav. }i Iacov s-au dus ^nt$iu la corturi. c@: „Am v@zut pre Dumnezeu fa]@ la fa]@. {i au r@mas Iacov singur }i 29. }i cu oamenii putearnic vei fi”. {i au zis Iacov: „De va veni Isav asupra unei tabere }i o va t@ia. }i s-au ^nchinat. }i voiu pune s@m$n]a ta ca n@sipul m@rii. c@ au zis: ‘Voiu ^mbl$nzi fa]a lui cu darurile ce merg ^naintea lui. are: pentru ce ^ntrebi tu CAP 32 {I 33 s-au luptat un om cu el p$n@ diminea]a. }i s-au m$ntuit sufletul mieu”. {i au alergat Isav ^ntru ^ntimpinarea lui. scul$ndu-s@ ^n noaptea aceaea. 16. iar@ el }chiopa cu piciorul s@u. boi patruzeci. {i au zis lui: „Nu s@ va mai chema numele t@u Iacov. 17. 25. c@ au atins v$na de pre l@]imea coapsei lui Iacov }i au amor]it. }i pre Liia }i pre pruncii ei dinapoia lor. lupt$ndu-s@ el cu d$nsul. iar@ el au dormit ^n noaptea aceaea ^n tab@r@. de nu m@ vei binecuv$nta”. asini doaozeci. }i au ^mp@r]it norodul ce era cu sine. }i. }i au f@cut acolo j@rtvenic.32 CARTEA FACERII nu }tiia ce s@ fac@. 29. (a) Bibliia cea veachie rum$. ^mbr@]i}indu-l pre el. }i te va ^ntreba zic$nd: «A cui e}ti? {i unde mergi. }i au zis slugilor sale: „Mearge]i ^naintea mea }i desp@r]i]i turm@ de turm@”. {i au chemat Iacov numele locului aceluia Vedearea lui Dumnezeu. Cel ce mi-ai zis mie: «%ntoarce-te ^n p@m$ntul na}terii tale. 21. Isav. }i boii }i oile. dup@ aceaea ^n Salim. Capre doao sute. 30. 24. c@ numai cu acest toiag al mieu am trecut Iordanul acesta. {i au poruncit celui dint$iu }i celui de al doilea }i celui de al treilea. i c@ut$nd Iacov cu ochii s@i. 28. ]api doaozeci. }i s-au atins de l@]imea coapsei lui. au luat pre am$ndoao muierile }i pre am$ndoao slujnicile }i pre cei unspr@zeace prunci ai s@i. }i tuturor celor ce mergea dup@ turmele aceastea. {i s-au apropiiat slujnicile }i fiii lor. Destul easte mie toat@ dreptatea Ta }i tot adev@rul care ai f@cut robului T@u. }i au ^mp@r]it Iacov pruncii la Liia }i la Rahil }i la ceale doao slujnice. venind. {i i-au luat pre ei. oi doao sute. {i au ^ntrebat Iacov }i au zis: „Spune-mi numele T@u” Iar@ el au zis: „Pentru ce ^ntrebi tu numele Mieu (a)?” {i l-au binecuv$ntat pre d$nsul acolo. 23. {i le-au dat slugilor sale turm@ deosebi. zic$nd: „De te va ^nt$lni Isav. {i au zis Iacov: „Dumnezeul t@t$ne-mieu. Pentru aceaea. C@mile cu lapte }i m$nzii lor treizeci. }i patru sute de b@rba]i cu d$nsul. }i i-au trecut r$ul. CAP 33 Isav cu bunea]e priimea}te pre Iacov }i cu nevoie plec$ndu-s@ a lua daruri de la Iacov. au c@zut pre grumazul lui }i l-au s@rutat foarte. 14. }i au pl$ns am$ndoi. ci Israil va fi numele t@u. 31. Iacov. iar@ acum m-ai f@cut cu doao tabere. 9. }i au trecut toate ale sale. {i i-au r@s@rit lui soarele c$nd au trecut Vedearea lui Dumnezeu. }i. 5. au v@zut pre Isav. c@ s-au suit zorile”. 13. Scoate-m@ din m$na fratelui mieu. el dup@ noi»”. . berbeci doaozeci. tauri zeace. fratele s@u. venind. s@ m@ uciz@ pre mine }i pre mum@ cu fii. }i-]i voiu face ]ie bine». 26. pentru c@ ai biruit cu Dumnezeu. }i pre Rahil }i pre Iosiv mai pre urm@. Iar@ el au zis: „Nu te voiu l@sa. ^n doao tabere.

carea o au n@scut lui Iacov. 20. tat@lui lui. {i au cump@rat o parte din ]arin@. }i vom fi ca un neam. {i s-au lipit de sufletul Dinei. 4. }i agonisi]i ^ntru el”. „Oamenii ace}tia ^n pace s$nt cu noi. }i p@m$ntul. {i au venit Iacov ^n Salim. doamne”. Numai ^ntru aceasta ne vom asem@na voao }i vom l@cui ^ntru voi. c$nd s-au ^ntors din Mesopotamiia Asiriei }i au t@b@r$t ^n fa]a cet@]ii. sihemeanii. 12. {i au zis: „Ce s$nt toate taberile aceastea. 7. 1. cetatea sichimeanilor. featei lui Iacov. feciorul c@peteniei sihemeanilor. {i ^ntru noi l@cui]i. 8. au dormit cu ea }i o au smerit pre ea.CARTEA FACERII 7. . 33 CAP 34 Pentru r@pirea }i p$ng@rirea Dinei de Sihem. dormind cu fata lui Iacov. {i au auzit Iacov cum au p$ng@rit feciorul lui Emor pre Dina. }i feciorii lui era cu dobitoacele ^n c$mp. {i au r@spuns feciorii lui Iacov lui Sihem. }i dobitoacelor sale corturi. 16. Iar@ feciorii lui Iacov au venit de la c$mp }i. 9. 13. l@cui]i }i v@ hr@ni]i. 5. ^ntr-o zi vor muri toate dobitoacele. lat easte ^naintea voastr@. carea easte ^n p@m$ntul lui Hanaan. domnul p@m$ntului. feciorul lui Emor. Simeon }i Levi s@ ceart@ de la tat@l s@u. da]i-o pre ea lui muiare. feciorul lui Emor Eveul. {i au zis Iacov: „De am aflat har ^naintea ta. zic$nd: „Sihem. cu ^n}el@ciune. ca s@ se taie voao ^mprejur toat@ partea b@rb@teasc@. }i din featele voastre vom luoa noao muieri. }i vom l@cui la voi. }i eu voiu veni ^ncet pre urm@. zic$nd: 21. {i Iacov s-au dus la corturi }i }i-au f@cut }ie acolo c@si. la Iacov s@ gr@iasc@ lui. 15. {i n-au z@bovit tin@rul a face cuv$ntul acesta. au ales cu sufletul pre fata voastr@. 2. 20. c@ easte ocar@ noao. {i s-au apropiiat Liia }i fiii ei. care am t$lnit?” Iar@ el au zis: „Ca s@ afle sluga ta har ^naintea ta. tat@l lui Sihem. }i featele noastre lua]i-le feciorilor vo}tri. feciorul lui. care am adus ]ie. lu$ndu-o pre ea. }i de ceialal]i feciori a lui Iacov cetatea lor s@ pustiia}te. feciorul mieu. Iar@ Isav au zis: „Am eu multe. }i lui Emor. 18. c@ci au p$ng@rit pre Dina. priimea}te darurile din m$inile meale. {i au zis: „Scul$ndu-ne. }i-mi fii mie milostiv. {i l-au silit pre el }i au luat. 19. fata sa. s-au apropiiat Rahil }i Iosif. de Simeon }i de Levi. {i au ie}it Emor. }i nu va fi a}ea. Iar@ el au zis: „Pentru ce aceasta? Destul easte c@ am aflat har ^naintea ta. }i voiu da dup@ c$t ve]i zice mie. 17. {i au f@cut acolo jertvenic }i au chemat pre Dumnezeul lui Israil. vom luoa featele noastre }i ne vom duce”. 19. 9. 13. ]ine-]i tu ]ie ale tale”. {i au zis Sihem c@tr@ tat@l ei }i c@tr@ fra]ii ei: „S@ aflu har ^naintea voastr@. 10. 14. }i s-au ^nchinat. sora lor. 11. {i v@ ^ncuscri]i cu noi. CAP 33 {I 34 }i. cu o sut@ de miei. 18. deac@ au auzit. doamne”. Iar@ Iacov au zis lui: „Domnul mieu }tie c@ pruncii miei s$nt mai tineri. {i au venit Emor }i Sihem. s-au umilit }i s-au ^ntristat foarte. {i au pl@cut cuvintele ^naintea lui Emor }i ^naintea lui Sihem. fata Liei. pentru c@ perea dup@ fata lui Iacov. Priimea}te binecuv$nt@rile meale. 11. }i au iubit pre fecioar@. de ve]i face ca noi }i voi. i au ie}it Dina. c@ pentru aceasta am v@zut fa]a ta. Iar@ de nu ne ve]i asculta ca s@ v@ t@ia]i ^mprejur. }i am de toate”. c@ m-au miluit Dumnezeu. 16. {i s-au ^ntors Isav ^n zioa aceaea pre calea sa la Siir. %nmul]i]i zeastrea foarte. }i el era mai m@rit dec$t to]i c$]i era ^n casa t@t$ne-s@u. s@ omoar@. {i au gr@it lor Emor. }i au t@cut Iacov p$n@ au venit ei. t@indu-s@ ^mprejur. }i s-au ^nchinat. la poarta cet@]ii lor. p$n@ voiu veni eu la domnul mieu ^n Siir”. }i. pentru aceaea au chemat numele locului aceluia Corturi. {i o au v@zut pre ea Sihem. tat@l s@u. {i vom da featele noastre voao. iat@. pentru aceaea. frate. zic$nd: „Ia mie pre fata aceasta muiare”. s@ d@m pre sora noastr@ la om net@iat ^mprejur. de la Emor. {i au zis lor Simeon }i Levi. fra]ii Dinei. fra]ii Dinei: „Nu vom putea s@ facem cuv$ntul acesta. deci de le voi sili s@ mearg@. Gr@it-au Sihem c@tr@ Emor. Mearg@ domnul mieu ^naintea slugii sale. {i au zis Isav: „Voiu l@sa cu tine din norodul ce easte cu mine”. 3. dup@ cum voiu vedea c@ pot pruncii miei. dup@ aceaea. }i ve]i da mie prunca aceasta muiare”. }i au zis lor. c@ci necuviin]@ au f@cut ^ntru Israil. }i ce ve]i zice vom da. }i oi }i vaci cu vi]ei s$nt la mine. }i au vorbit ei dup@ cugetul fecioarei. tat@l lui Sihem. 10. s@ meargem ^mpreun@”. 17. unde }i-au ^ntins cortul s@u. ca s@ cunoasc@ featele l@cuitorilor. 14. 6. 8. }i au gr@it c@tr@ b@rba]ii cet@]ii lor. ca cum ar vedea ne}tine fa]a lui Dumnezeu. featele voastre da]i-le noao. 12. 15.

16. }i au fost c$nd s-au apropiiat de Havrata. }i eu pu]in s$nt cu num@rul }i. }i au luat pre Dina din casa lui Sihem }i au ie}it. ci Israil va fi numele t@u”. fratelui t@u”. ca s@ fiu r@u tuturor celor ce l@cuiesc p@m$ntul. 22. }i nu au alergat pre urma fiilor lui Israil. }i p@m$ntul. ]iitoarea t@t$ne-s@u. 13 i* au zis Dumnezeu c@tr@ Iacov: „Scoal@-te }i te suie ^n locul Vetil. Celui ce S-au ar@tat ]ie. din mijlocul vostru. feciorul lui. fie}tecarele sabiia *Jos sa. iat@. s@ l@cuiasc@ pre p@m$nt }i s@-l agoniseasc@. din locul ^n care au gr@it cu d$nsul. }i f@ acolo jertvenic lui Dumnezeu. }i l@cuia}te acolo. }i au ^ntrat ^n cetate f@r@ de teamere* }i 39 [49]. {i s-au ar@tat Dumnezeu lui Iacov ^nc@ ^n Luza. s@ fim un norod. {i p@m$ntul. }i semin]iei tale dup@ tine voiu da p@m$ntul acesta”. c$nd au venit acolo din Mesopotamiia Siriei. ca cu o curv@ vor tr@i cu sora noastr@?” *Sus 28. Ruvin cu Vala. }i v@ cur@]i]i }i v@ schimba]i hainele voastre. 13. pentru c@ acolo* S-au ar@tat Dumnezeu lui. ca s@ vie la Efrata. 8. }i i-au pierdut p$n@ ^n zioa de ast@zi. {i i-au zis Dumnezeu lui:* „Numele t@u nu s@ va mai chema Iacov. {i a numit numele lui Israil. 28. sora lor. featele lor s@ le luo@m noao muieri. 23. 25. {i au zidit acolo jertvenic. . st$lp de piiatr@. {i. Veniamin s@ na}te cu moartea Rahilei. }i lui Isaac. 7. de s@ va t@ia ^mprejur la noi toat@ partea b@rb@teasc@. {i s-au suit Dumnezeu de la d$nsul. s@ ne suim ^n Vetil }i s@ facem acolo jertvenic lui Dumnezeu. al t@u va fi. l-au omor$t cu ascu]itul sabiei. {i au ascultat pre Emor }i pre Sihem. {i au zis Dumnezeu lui: „Eu. scul$ndu-ne. scul$ndu-s@ Iacov din Vetil. carea easte ^n p@m$ntul lui Hanaan. 6. }i au numit numele locului Vetil. unde au zidit jertvenic }i au jertvit lui Dumnezeu. ]ie l-am dat pre el. c$nd era ^n dureare. 4. 27. c$nd fugeai de la fa]a lui Isav. 24. {i au fost c$nd au n@scut ea cu greu. to]i carii ^ntra pre poarta cet@]ii lor. %ntru aceasta numai s@ vor asem@na noao oamenii ca s@ l@cuiasc@ cu noi. }i s-au ^ngropat mai jos de Vetil. Iar@ ei au zis: „Au. au ^ntins cortul s@u dincolo de turnul Gader. 12. {i pre Emor }i pre Sihem. Celui ce m-au auzit ^n zioa n@cazului. {i oile lor }i boii lor }i asinii lor. neamuri }i adun@ri de neamuri vor fi dintru tine. 29. {i au pus Iacov st$lp ^n locul ^n care au gr@it cu el Dumnezeu. }i ei vor l@cui cu noi”. au n@scut Rahil. {i au murit Devora. 9. 28 CAP 35 Iacov ^ngroap@ idolii oamenilor s@i. c$nd fugea el de la fa]a lui Isav. el }i tot norodul carele era cu el. au zis ei moa}ea: „Cuteaz@. }i din porunca Domnului s@ suie ^n Vetil. precum }i ei s$nt t@ia]i ^mprejur. feciorul lui. larg easte ^naintea lor. {i au venit Iacov ^n Luza. 11. 17. }i tot b@rbatul }i-au t@iat ^mprejur trupul s@u. {i. au luat cei doi feciori a lui Iacov. }i ^mp@ra]i din coapsa ta vor ie}i. doar@. }i au pr@dat cetatea ^n carea au p$ng@rit pre Dina. 14. carii era ^n m$nile lor. 3. 13 *Sus 32. {i au chemat Iacov numele locului ^n care au gr@it cu d$nsul Dumnezeu: Vetil. }i i-au ascuns Iacov supt terevintul din Sichim. mumei sale. de s@ vor aduna asupra mea.34 CARTEA FACERII CAP 34 {I 35 2. Dumnezeul t@u! Crea}te }i te ^nmul]ea}te. doarme. 30. }i ^n hananei }i ^ntru ferezei. }i au jefuit c$te era ^n cetate }i c$te era ^n c@si. m@ vor t@ia }i voi peri eu }i casa mea”. 10. care l-am dat lui Avraam. }i au fost frica lui Dumnezeu preste cet@]ile ceale de primprejurul lor. supt stejariu. }i au v@rsat preste el turnare. doica Revec@i. {i au dat lui Iacov pre dumnezeii cei str@ini. }i iar@}i i S-au ar@tat Dumnezeu }i l-au ^nt@rit. Isaac moare. {i au fost ^n zioa a treia. }i featele noastre s@ le d@m lor. }i cerceii carii era ^n urechile lor. carea easte Vetil. *Sus 28. 26. c@ }i acesta easte fecior”. 15. 31. }i c$te era ^n cetate }i c$te era ^n c$mp le-au luat. }i au turnat preste el untdelemn. 6 au omor$t toat@ partea b@rb@teasc@. }i greutate au avut ^n na}tere. fratelui s@u. {i fiii lui Iacov au ^ntrat preste cei r@ni]i. {i au zis Iacov casii sale }i tuturor celor ce era cu sine: „Lua]i pre dumnezeii cei str@ini carii s$nt cu voi. fra]ii Dinei. 5. {i dobitoacele lor }i ceale cu patru picioare }i averile lor au nu vor fi ale noastre? Numai ^ntru aceasta s@ ne asem@n@m lor. }i au numit Iacov numele Stejariul Jealei. S@ num@r@ feciorii lui Iacov. {i s-au r$dicat Israil din Sichim. 1. {i au zis Iacov c@tr@ Simeon }i c@tr@ Levi: „Ur$t m-a]i f@cut. {i toate trupurile lor }i toat@ agoniseala lor }i muierile lor le-au robit. Cel ce au fost cu mine }i m-au m$ntuit ^n calea pre carea mergeam”. }i l-au binecuv$ntat pre el Dumnezeu. Simeon }i Levi.

}i l-au ^ngropat pre el Isav }i Iacov. are: p$n@ ^n zioa de ast@zi. 5. Levi. muierii lui Isav. Loton. lui Naveot. fiiul lui Isav. {i au luat Isav pre muierile sale }i pre feciorii s@i }i pre featele sale }i toate trupurile (a) casii sale }i toate averile sale. Ana. }i pre Core. celui ce l@cuia}te p@m$ntul. Ruvin. }i au n@scut lui Isav pre Ieus. fratelui s@u. 4 *Sus 13. fiiul Adei. 25. }i s-au dus din p@m$ntul lui Hanaan. domnul Moze. domni.* 1. 20. 19. {i ace}tia s$nt feciorii lui Raguil: Nahot. 6 *Isus 24. Isav acesta easte Edom. 1. {i pre Vasemata. 13. }i Raguil. a}ea }i mai jos. {i au fost zilele lui Isaac. 15. {i ace}tia s$nt feciorii Olivemii. }i au n@scut lui Elifas pre Amalic. 35 *Jos 48. 21. {i s-au n@scut lui Elifas feciori: Teman.* aceasta easte Hevron. Iacov. domnul Teman. Simeon. {i au venit Iacov la Isaac. {i au fost c$ndu-i ie}ea ei sufletul (c@ murea). {i sl@bind au murit. (a) Jid. ace}tia s$nt domnii lui Elifas ^n p@m$ntul Idumeii. ^n muntele Siir. }i Vasemata au n@scut pre Raguil. }i au auzit Israil. i aceastea s$nt na}terile lui Isav. 1. de la fa]a lui Iacov.: Ace}tia s$nt ighemonii. domnul Sofar. {i feciorii Zelfei. Omar. 29. CAP 35 {I 36 6. 20. 21. {i feciorii Rahilei: Iosif }i Veniamin. fiiului lui Isav: domnul Nahot. ace}tia s$nt feciorii Vasematei. 20.CARTEA FACERII 18. }i p@m$ntul ^n care l@cuia nu-i putea cuprinde pre ei de mul]imea averilor lor. Sofar. {i Tamna era ]iitoare a lui Elifas. feciorului lui tul casii sale. mers-au Ruvin }i au dormit cu Vala. Ace}tia s$nt domnii (b) fiiului lui Isav. pre Ada. voivozi. muierii lui Isav: domnul Ieus. 4 *1 Para. sora *1 Para. domnul Some. domnul Core. muierii lui Isav. 9. carii s-au n@scut ^n Mesopotamiia Siriei. Iuda. 11. Aceastea s$nt na}terile lui Isav. feciorii lui. Some }i Moze. au chemat numele lui Fiiul durerii meale. tat@l s@u. {i feciorii Valei. celui ^nt$iu n@scut a lui Isav. domnul Zare. {i au murit Rahil. ace}tia s$nt domnii lui Raguil. ace}tia s$nt feciorii Adei. 35 *Sus 23. 16.* {i ace}tia s$nt feciorii lui Siir Horeului. 38 . care cuv$nt rum$nea}te-l putem zice pov@]uitori.: }i pre featele sale. 23. muierii lui Isav. fata lui Ismail. muierii lui Isav. tat@lui lui Edom. {i ace}tia s$nt feciorii Olivemii. domnul Omar. Gotom }i Chenez. muierii lui Isav. cu muierile }i cu fiii s@i. Ace}tia s$nt feciorii lui Iacov. {i Isav }i-au luat }ie muieri 2. iar@ tat@l s@u au chemat numele lui Veniamin. 22. 28. pentru multele averi s@ desp@r]ea}te de frate-s@u. Iacov. la Mamvri. 7. 8. 35 4. {i s-au r@dicat Israil. }i s-au ^ngropat ^n calea Efratului. {i i-au n@scut lui Ada pre Elifas. s@ num@r@ na}terile fiilor lui Isav. 7 *Jos 49. ace}tia s$nt feciorii lui Edom. Feciorii Liei: cel dint$iu n@scut a lui Iacov. feciorului lui Sevegon Eveului. {i Dison }i Asar }i Rison ace}tia s$nt domnii Horeului. }i toate dobitoacele }i toate c$te au avut }i toate c$te au agonisit ^n p@m$ntul lui Hanaan. Zare. fiiul Vasematei. ]iitoarea t@t$ne-s@u. Zavulon. }i tot sufle- *1 Para. domnul Ieglom. 15.* acesta easte st$lpul morm$ntului Rahilei p$n@ ^n zioa de ast@zi (a). ^n Cetatea C$mpului. carii s-au n@scut lui ^n p@m$ntul lui Hanaan. {i au pus Iacov st$lp pre morm$ntul ei. 19. }i au ^ntins cortul s@u dincolo de turnul Gader. slujnicei Rahilei: Dan }i Neftalim. muierii lui Isav. cea veachie }i cea latin. ace}tia s$nt fiii Adei. ace}tia s$nt feciorii Olivemii. 24. fata lui Ana. Sevegon. ace}tia s$nt domnii lor. fiii lui Elifas. }i pre Ieglom. }i pre Olivema. unde au l@cuit Avraam }i Isaac. 27. 26. 10. Ace}tia era feciorii Vasematei. domnul Amalic. {i ace}tia s$nt fiii lui Raguil. Ace}tia s$nt feciorii lui Isav. muierii lui Isav. domnul Gotom. ^n p@m$ntul Edomului. Isahar. slujnicii Liei: Gad }i Asir.* Pentru c@ era averile lor mai multe dec$t s@ poat@ l@cui ^ntr-un loc. (b) Grece. 1.* {i au l@cuit Isav ^n muntele Siir. din featele hananeilor. (a) Bibl. }i s-au pus l$ng@ neamul s@u b@tr$n }i plin de zile. 18. {i aceastea s$nt numele fiilor lui Isav:* Elifas. 19 CAP 36 Isav. 12. care au tr@it ani o sut@ }i optzeci. 14. fata lui Elom Heteului. Soval.* {i au fost c$nd au l@cuit Israil ^n p@m$ntul acela. acesta easte Vitleimul. 3. featei lui Ana. feciorului lui Sevegon. {i Olivema au n@scut pre Ieus }i pre Ieglom }i pre Core. carea au fost fat@ lui Ana. ^n p@m$ntul lui Hanaan. }i r@u s-au ar@tat ^naintea lui. 6. Domnul Core. domnul Chenez. {i era fiii lui Iacov doispr@zeace. acesta easte Edom. Ace}tia s$nt feciorii lui Isav. 17.

vom veni. }i nu putea gr@i lui nimica de pace. {i aceastea s$nt na}terile lui Iacov. Ace}tia s$nt domnii Edomului. feciorul lui Veor. 33.36 CARTEA FACERII Siir. are: ^n p@m$ntul ^mp@r@]iei sale. {i au murit Iovav. domnul Ana. c@. hald. ar@ Iacov l@cuia ^n p@m$ntul unde au fost s@l@}luit Isaac. doar@. 39. }i s-au sculat snopul mieu. }i numele muierii lui: Meteveil. A}ea are sirie. }i numele cet@]ii lui. 38. (a) Latinea. 27. cum c@ soarele }i luna }i unspr@zeace steale s@ ^nchina mie”. lat. Acesta easte Isav. }i au ^mp@r@]it dup@ el Valenon. acesta easte Ana. }i c$nd era Iosif de }eaptespr@zeace ani }i p@}tea oile t@t$ne-s@u cu fra]ii s@i.. {i au fost feciorii lui Lotan: Hori }i Eman. 30. Mi s@ p@rea c@ voi (b) lega]i snopi ^n mijlocul c$mpului. ^ncungiur$ndu-l. {i ace}tia s$nt domnii lui Hori: domnul Lotan. {i au murit Samada. }i au ^mp@r@]it dup@ d$nsul Arad. Iosif s@ vinde ^n Eghipt lui Pentefres. {i au zis lor: „Asculta]i visul care l-am visat: 7. Jido. iar@ din sfatul lui Iuda ^l bag@ ^ntr-o groap@. }i Asvan }i Itran }i Haran. 28.. 43. tat@lui s@u. {i au ^mp@r@]it ^n Edom Valac. Ghetem. fiind t$n@r. feciorul lui Varad. din Roovot.. sau domnind vei domni preste noi?” {i au adaos mai mare ur@ asupra lui pentru visele lui }i pentru cuvintele lui. tat@l s@u ^l pl$nge. fata lui Ana. domnul Soval. Aie }i Ana. {i l-au certat tat@l s@u. Domnul Olivemas. }i i-au zis lui: „Ce easte visul acesta care l-ai visat? Poate. {i au murit Valac. Tamna. ^n p@m$ntul lui Hanaan. cu feciorii Valasii }i cu feciorii Zelfiei. 23. doar@.: }i au p$r$t Iosif pre fra]ii s@i la tat@l s@u pentru fapt@ foarte rea. }i au ^mp@r@]it dup@ el Saul. v@z$nd fra]ii lui c@ pre el iubea}te tat@l lor mai mult dec$t pre to]i fiii s@i. 41. }i Manahat }i Ghevil }i Sofar }i Semor. snopii vo}tri s-au ^nchinat snopului mieu”. 9. 2. CAP 37 Iosif.: }i au CAP 36 {I 37 42.. ca cum fiiara l-ar fi m$ncat. 43. {i au murit Adad. }i. ^ntru ]@rile lor }i ^ntru neamurile lor: domnul Tamna. din p@m$ntul temaneanilor. 26. }i au zis: „Iat@. ^mp@r@]ind vei ^mp@r@]i preste noi.. muierilor t@t$ne-s@u. ei ^l prind }i vreau s@-l omoar@. 24. are: c@ noi legam snopi ^n ]arin@. c$nd p@}tea asinii lui Sevegon.. l-au spus fra]ilor s@i. (g) Bibl. ^n p@m$ntul Edomului. pentru c@ fiiu de b@tr$nea]e era lui }i i-au f@cut lui hain@ pestri]@. feciorul lui Zara din Vosora. }i ^n locul lui au ^mp@r@]it Iovav. ace}tia s$nt domnii lui Hori ^ntru domnii lor. Domnul Maghediil.. {i au murit Asom. 29. Iar@ Iacov iubea pre Iosif mai mult dec$t pre to]i fiii s@i. visind Iosif vis. {i ace}tia s$nt feciorii lui Asar. Iar@ fra]ii lui au zis: „Au. 10. 2. domnul Gola. }i sora lui Lotan. feciorul lui Varad. domnul Asar. samarit. l-au ur$t pre el. 35. latin. spus Iosif fapta lor cea rea t@t$ne-s@u. }i numele cet@]ii lui. 8. 40. {i ace}tia s$nt feciorii lui Soval: Golam. {i ace}tia s$nt feciorii lui Sevegon. Dinava. }i 1. (b) Jido.. {i. tat@l lor (a). ^n p@m$ntul lui Edom. }i ei au p$r$t pre Iosif cu fapt@ rea c@tr@ Israil. arab. }i Zucam }i Iocam. }i l-au spus t@t$ne-s@u }i fra]ilor s@i. 25. 6. Valam. {i. Domnul Chenez. 3. feciorului lui Mezoov. fata lui Matrait. tat@l s@u. {i au v@zut alt vis. Aceastea s$nt numele domnilor lui Isav ^ntru semin]iile lor. venind. 22. Iacov trimite pre Iosif s@ vaz@ de fra]i. (v) Latin. domnul Mazar. domnul Zafoin. de l$ng@ r$u. {i au murit Valenon. 36. domnul Rison. feciorul lui Ahovor. domnul Ieter. }i ^n locul lui au ^mp@r@]it Samada. 31. samar. tat@l lui Edom. 37. . }i ^n locul lui au ^mp@r@]it Adad. sir. apoi ^l v$nd ismailteanilor f@r’de }tirea lui Ruvin. 5. }i au st@tut drept. dup@ locurile lor. {i ace}tia s$nt feciorii lui Dison: Amada. Domnul Dison. feciorul lui Ahovor. 32. domnul Teman. carele au aflat pre Iamin (v) ^n pustie. am visat alt vis. hald. {i ace}tia s$nt ^mp@ra]ii carii au ^mp@r@]it ^n Edom mai ^nainte de a ^mp@r@]i ^mp@rat ^n Israil. domnul Finon. cel ce au t@iat pre Madiiam ^n c$mpul lui Moav. {i ace}tia s$nt feciorii lui Rison: Os }i Aran.: ^n loc de Iamin easte ape calde. {i au murit Saul. p$r$nd pre fra]ii s@i la tat@l s@u }i spuindu-}i visurile sale. 7. 34. domnul Ilas. eu. domnul Sevegon. }i ^n locul lui au ^mp@r@]it Asom. {i ace}tia s$nt feciorii lui Ana: Dison }i Olivema. }i numele cet@]ii lui: Fogor. arab. ^i pismuiesc fra]ii. 24. 4. ^ntru ceale zidite ^n p@m$ntul agonisealei lor (g). din Maseca.

ei au }ezut s@ m$n$nce p$ne }i. 6. }i mergea s@ se pogoar@ la Eghipt. {i o au cunoscut pre ea }i au zis: „Haina fiiului mieu easte. }i o adus@r@ t@t$ne-s@u. {i el i-au zis lui: „Iat@. pre cel dint$i }i pre cel de al doiilea l-au c@s@torit cu Tamar. Iar@ el au zis: „Pe fra]ii miei caut. anume Sava. iar@ m$na s@ nu v@ pune]i pre el”. v@z$ndu-l pre el departe. }i au chemat numele lui Silom. 5. 24. s@ ^n]eleage ^n morm$nt. {i au luat Iuda muiare lui Ir. g$ndea r@u ca s@-l omoar@ pre el. 14. i au fost ^n vreamea aceaea. dar eu unde m@ voiu mai duce?” 31. pl$ng$nd”. *1 Para. }i au venit ^n Sihem. Veni]i s@-l vindem pre el ismailteanilor acestora. }i c@milele lor ^nc@rcate de t@m$ie }i de r@}in@ }i de stacti. {i au zis Iuda c@tr@ fra]ii s@i: „Ce folos de vom ucide pre fratele nostru }i vom ascunde s$ngele lui? 27. }i ea era ^n Hasvi c$nd i-au n@scut pre ei. lu$nd ea ^n p$ntece. arunca]i-l pre el ^n groapa aceasta. }i vom zice: «Fiiara rea l-au m$ncat pre el». {i au trimis haina cea pestri]@. {i l-au aflat pre el un om. }i s-au ^mbr@cat cu sac. 36. au n@scut fecior. s-au pogor$t Iuda de la fra]ii s@i. unde pasc oile?” 17. 12.* {i c$nd au trecut pre acolo oa10. 13. }i o au luat pre ea muiare }i s-au culcat cu ea. c@ut$nd cu ochii. (v) %n iad. 34. 3 *Num. {i l-au trimis pre el din valea lui Hebron. au n@scut ^nc@ al treilea fecior. 23. }i nu vrea s@ se m$ng@ie. c@ fratele nostru }i trupul nostru easte”. }i-mi spune”. 28. c@ i-am auzit pre ei zic$nd: «S@ meargem ^n Dotaim»”. }i au venit p$n@ la un om odolamitean. iar@ m$inile noastre s@ nu fie pre d$nsul. 32. au junghiiat un ied de capr@ }i au uns haina lui cu s$ngele lui.* {i auzind Ruvin. dup@ cum easte ^n jidovie. ei l-au dezbr@cat de haina cea pestri]@ cu carea era ^mbr@cat. s@ ne ^nchin@m ]ie pre p@m$nt?” 11. zic$nd: „M@ voiu pogor^ ^n iad (v) la fiiul mieu. . din care ^mpreunare au n@scut pre Fares }i pre Zara. fiiara au apucat pre Iosif”. {i l-au pl$ns pre el tat@l s@u. 2. }i l-au ^ntrebat omul. madianii negu]@torii. }i au pl$ns pre fiiul s@u zile multe. 22. l-au scos pre el din 42. iar@ tat@l s@u au p@zit cuv$ntul. 29. c@ cerca ^n ce chip ^l va scoate pre el din m$inile lor }i s@-l dea t@t$ne-s@u. c@l@tori ismailteani vinea din Galaad. 19 35. au fost c$nd au venit Iosif la fra]ii s@i. }i au venit s@ m$ng@ie pre el. anume Iras. {i }i-au rupt Iacov hainele sale. Deci. cunoa}te de easte haina fiiului t@u. socotind c@ easte curv@. vino s@ te trimit la d$n}ii”. s@-l omor$m pre el }i s@-l arunc@m ^ntr-o groap@. }i numele muierii era Tamar. iat@. 1. 2. 19. *%n]el.* {i. }i ziser@: „Aceasta o am aflat. fiiara cea rea l-au m$ncat pre el. eu”. {i s-au dus fra]ii lui s@ pasc@ oile t@t$ne-s@u ^n Sihem. carele era mai mare preste buc@tari. 20. iar@ lu$nd ^n p$ntece. l-au aruncat ^n groap@.* {i au v@zut acolo Iuda o fat@ a unuia om hananeu. 35. }i o au cunoscut pre ea. Iar@ madianii au v$ndut pre Iosif ^n Eghipt lui Pentefri. {i s-au adunat to]i feciorii lui }i featele lui. 13 CAP 37 {I 38 menii. Apoi. zic$nd: „Ce cau]i?” 16. }i au chemat numele lui Ir. vis@toriul acela vine. }i au chemat numele lui Avnan. ^n groap@. au v@zut }i. {i lu$nd ei haina lui Iosif. Acum. {i au ascultat fra]ii lui. 22 m$inile lor }i au zis: „S@ nu-i lu@m viia]a”. spune-mi. {i au zis fie}tecarele c@tr@ fratele s@u: „Iat@. {i lu$ndu-l pre el. 3. ad@og$nd. {i au zis Israil c@tr@ Iosif: „Iat@. fra]ii t@i pasc oile ^n Sihem. au ba?” 33. 15. Iar@ ei. 4. {i i-au pismuit lui fra]ii lui. 18. famenul lui Faraon. {i. }i ace}tia murind. carea easte ^n pustie. 25. {i. celui ^nt$iu n@scut. {i s-au ^ntors la fra]ii s@i }i au zis: „Pruncul nu easte. }i aceia au dus pre Iosif ^n Eghipt. Iuda ne}tiind au ^ntrat la Tamar. {i s-au dus Iosif dup@ fra]ii s@i }i i-au aflat pre ei ^n Dotaim. *Jos 21. 37 CAP 38 Iuda din muiare hananiianc@ au avut trei feciori. 30. {i i-au zis Israil lui: „Mergi }i vezi de s$nt s$n@to}i fra]ii t@i }i oile. au n@scut fecior. 26. 26. p$n@ a nu s@ apropiia el la d$n}ii. iar@ groapa era de}eart@ }i nu avea ap@. {i s-au ^ntors Ruvin la groap@ }i nu au v@zut pre Iosif ^n groap@ }i }i-au rupt hainele sale. {i i-au zis lui omul: „S-au dus de aici. atunci au tras }i au scos pre Iosif din groap@ }i l-au v$ndut ismailteanilor cu doaozeci de auri. {i au zis lor Ruvin: „S@ nu v@rsa]i s$nge. }i vom vedea ce vor fi visurile lui”. r@t@cind pre c$mp. dar@.CARTEA FACERII mum@-ta }i fra]ii t@i.

}i. zic$nd: „Acesta va ie}i mai ^nainte”. }i era el b@rbat g$citoriu. 15. are ^n p$ntece din curvie”. }i. eghipteanul. }i au murit Sava. ci. au }ezut ^n casa t@t$ne-s@u. c@ nu o au cunoscut cum c@ easte noru-sa. ca s@ nu dea s@m$n]@ fratelui s@u. pentru c@ nu o am dat pre ea lui Silom. {i au zis: „Cunoa}te a cui easte inelul acesta }i zgarda }i toiagul acesta”. {i au trecut zile multe. unul au scos ^nainte m$na sa. 8. cunosc$nd Avnan c@ nu va fi s@m$n]a a lui. }i oamenii locului zic c@ nu easte acolo curv@”. feciorul mieu. {i. Iar@ ei au zis: „Nu au fost aci curv@”. carii l-au adus pre el acolo. au ie}it fratele lui. feciorului mieu”. cea veachie. noru-sa: (a) „{ezi v@duv@ ^n casa t@t$ne-t@u p$n@ ce va crea}te mare Silom. m$ng@indu-s@ Iuda. {i au zis Iuda lui Avnan: „%ntr@ la muiarea fratelui t@u }i o ia pre ea muiare }i r$dic@ s@m$n]a fratelui t@u”. {i. }i l-au omor$t }i pre acesta. }i au ^ntrat la d$nsa. }i toate c$te avea el le-au dat pre m$na lui Iosif. socrul t@u s@ suie ^n Tamna s@ tunz@ oile sale”. dezbr@c$nd de pre sine hainele ceale de v@duvie. unde. {i au trimis Iuda iedul de capre prin m$na p@storiului s@u. famenul lui Faraon. iat@. le norocea}te ^n m$inile lui. 1. 25. c@ s@ temea ca nu cumva s@ moar@ }i acesta ca }i fra]ii lui. c@ au v@zut cum c@ Silom au crescut mare. 20. {i v@zindu-o pre ea Iuda. din m$inile ismailteanilor. {i s-au ^nturnat la Iuda }i au zis: „N-am aflat. {i r@u s-au ar@tat ^naintea lui Dumnezeu. s-au dus }i s-au dezv@lit de brobodealnic }i s-au ^mbr@cat cu hainele ceale de v@duvie. zic$nd: „Au curvit Tamar. 9. }i el nu o au dat pre ea lui muiare. {i }tiia domnul lui c@ Domnul era cu d$nsul. 11. 30. ca nu cumva s@ fim de batjocur@. 3 *1 Para. 11. 18. 4. zic$nd: „Din omul a cui s$nt aceastea am eu ^n p$ntece”. era geameni ^n p$ntecele ei. dup@ ce s-au adus ea. 29. muiarea lui Iuda. 26. }i au chemat numele lui Zara. 23. {i au aflat Iosif har ^naintea domnului s@u. 7. {i nu au mai adaos a o cunoa}te pre d$nsa. {i i-au dat ei. {i au zis Iuda c@tr@ Tamar. 19 r@u ^naintea Domnului. au socotit c@ easte o curv@. c$nd mergea la muiarea fratelui s@u. s-au suit la cei ce tundea oile lui. 3 [4] CAP 39 Iosif. l$ng@ cale?”. 3. zic$ndu-s@: „Iat@. scul$ndu-s@ ea. *Num. le ^ndrepteaz@ Domnul ^n m$inile lui (a). 27. care easte ^n calea Tamnei. Iar@ ea au zis: „De-mi vei da arvun@ p$n@ vei trimite tu”.* {i au fost c$nd era s@ nasc@. odolomiteanul. 21. ^n Tamna. 19. {i au zis Iuda: „[ie-le pre eale. }i i-au pl@cut lui }i l-au pus pre el preste casa sa. odolomiteanului. 14. care neb@g$nd ^n seam@ de multe ori voin]a doamn@-sa despre ^mpreunare. ro}iu au legat la m$na lui. {i. afl$nd har la temniceariu. noru-ta. b@rbat eghiptean. Iar@ el au zis: „Eu ^]i voiu trimite un ied de capre din oile meale”. {i era Domnul cu Iosif. {i au fost dup@ a treia lun@. i Iosif s-au adus ^n Eghipt }i l-au cump@rat pre el Pentefri. pentru bun@ purtarea sa. }i nu o au aflat pre ea. oric$te face el. 1. s-au ^nv@lit cu brobodealnicul }i s-au ^nfrums@]at }i au }ezut la por]ile Enanului. la a c@ruia m$n@ era ro}iul.* {i dup@ acesta. v@rsa pre p@m$nt. el }i Iras p@storiul lui. {i au ^ntrebat pre b@rba]ii din locul acela: „Unde easte curva carea au fost ^n Enan. . lu$nd moa}ea.38 CARTEA FACERII Dumnezeu. {i au zis Iuda: „Scoate]i-o pre ea }i s@ se arz@”. 26. Domnul le sporea}te. au fost. }i au fost ^n cas@ la domnul s@u. 2. 2. cel mai mare preste buc@tari. ca s@ ia de la muiare arvuna. (a) Adec@. 10. noru-sa. s@ afl@ ^n Bibl. Pentefri toate ale sale le d@ pre m$na lui Iosif. {i au cunoscut Iuda }i au zis: „S-au ^ndreptat Tamar mai mult dec$t mine. i s@ ^ncredin]eaz@ to]i lega]ii. }i l-au ucis pre el *Mate. 12. iar@ ea au zis: „Ce-mi vei da de vei ^ntra la mine?” 17. place lui Pentefri. cel ^nt$iu n@scut a lui Iuda. }i. (a) Dup@ ce au murit am$ndoi feciorii lui. 3.* {i au fost Ir. iar@ ea au zis: „Pentru ce s-au rupt pentru tine gard?” {i au chemat numele lui Fares. {i ea. au trimis la socrul s@u. {i. eu am trimis iedul acesta }i tu nu o ai aflat”. {i au fost c$nd n@}tea ea. Apoi au tras ^nd@r@pt m$na. merg$nd Tamar. }i ea au luat ^n p$ntece de la el. 28. CAP 38 {I 39 22. Iar@ el au zis: „Ce arvun@-]i voiu da?” Iar@ ea au zis: „Inelul t@u }i zgarda }i toiagul care-]i easte ^n m$n@”. c@ ea }i-au acoperit fa]a sa }i nu o au cunoscut. }i ^ndat@ au ie}it fratele lui. 13. ea ^l p$rea}te la Pentefri }i-l bag@ ^n temni]@. s-au spus lui Iuda. 16. }i. pentru c@ au f@cut aceasta. {i s-au ab@tut la d$nsa din cale }i i-au zis ei: „Las@-m@ s@ ^ntru la tine”. {i s-au spus Tamarei. 24.

afar@ de tine. CAP 40 Iosif t$lcuia}te visurile famenilor lui Faraon ^n temni]@. i au fost dup@ aceastea. pre cel mai mare preste p@harnici }i pre cel mai mare preste f@c@torii de p$ine. 7. 8.* {i lu$nd domnul pre Iosif. 5. }i era Iosif m$ndru la chip }i frumos la fa]@ foarte. au fugit }i au ie}it afar@”. l-au b@gat *Psalm ^n temni]@ ^n locul ^n care s@ ]inea lega]ii 104. }i nimenea nu era ^nl@untru din cei de cas@. {i cel mai mare preste temni]@ au dat temni]a pre m$na lui Iosif. au ^ntrat Iosif ^n cas@ ca s@-}i fac@ lucrurile sale. (b) Jidov. 9. 15. . }i eu am strigat cu glas mare. }i nu easte cine s@-l t$lcuiasc@”. care toate s-au plinit ^n zioa na}terii lui Faraon. zic$nd: „Pentru ce fea]ele voastre s$nt ast@zi triste?” 8. {i ^n vie era trei vi]e }i. c@ toate era pre m$na lui Iosif. 13. pe carele l-ai b@gat la noi. {i au ^ntrebat pre famenii lui Faraon. l@s$ndu-}i hainele sale ^n m$nile ei. 9. el nu asculta de ea ca s@ se culce }i s@ se ^mpreune cu ea. 20. }i c$te f@cea el Domnul le ^ndrepta ^n m$inile lui. {i au fost deaca au v@zut ea c@ }i-au l@sat hainele sale ^n m$nile ei }i au fugit }i au ie}it afar@. Iar@ ei au zis lui: „Vis am v@zut. 12. au blagoslovit Domnul casa eghipteanului pentru Iosif. carii era cu el ^n temni]@ la domnul lui. }i au zis mie: «Dormi-voiu cu tine!». 3. dar@. }i i-au dat lui har ^naintea celui mai mare preste temni]@. {i ea l-au prins de haine. {i i-au pus pre ei ^n temni]@ la robie. 18. }i i-au v@zut pre ei. Unuia zice c@-} va dob$ndi boieriia. mie”. 6. {i toate c$te avea el le-au dat ^n m$nile lui Iosif. 6. era aceasta.: Acest lucru r@u. 21. }i pre to]i cei prin}i carii era ^n temni]@ }i toate c$te s@ f@cea acolo el le f@cea. s@-}i bat@ joc de noi. }i cum voiu face acest cuv$nt r@u (b) }i s@ p@c@tuiesc ^naintea lui Dumnezeu?” 10. 2. nici s-au luat de la mine nimica. {i ea au ]inut hainele la sine p$n@ ce au venit domnul acas@. Au chemat pre cei de cas@ }i le-au zis a}ea. au fugit }i au ie}it afar@”. pentru c@ tu e}ti muiarea lui. {i au gr@it lui dup@ cuvintele aceastea. 11. {i gr@ind ea lui Iosif ^n toate zilele. 18 ^mp@ratului ^nchi}i ^n temni]@. carele au ^ntrat la mine. l@s$ndu-}i hainele sale la mine. ^n locul unde era Iosif. Iar@ el nu au vrut. afar@ din p$inea ce o m$nca el. 14. {i nu easte ^n casa aceasta nimica carea s@ nu fie supt mine. {i au fost dup@ ce l-au pus pre el preste casa sa }i preste toate c$te avea el. zic$nd: «Dormi cu mine». 22. }i nu }tiia de ale sale nimica. }i Domnul era cu d$nsul. {i p@harul lui Faraon era ^n m$na mea.CARTEA FACERII 5. {i deaca au auzit c@ am ^n@l]at glasul mieu }i am strigat. }i au fost ei vro c$teva zile ^n temni]@. s-au aprins de m$nie. zic$nd: „A}ea mi-au f@cut mie sluga ta”. 10. }i le-au slujit lor. Iar@ el. 7. l@s$nd hainele sale la mine. care le-au gr@it c@9. {i auzind el c@ am ^n@l]at glasul mieu }i am strigat. ^mp@ratului Eghiptului. }i au zis muierii domnului s@u: „Deaca domnul mieu pentru mine nu cunoa}te nimica din c$te s$nt ^n casa lui. {i au fost c$t au auzit domnul cuvintele muierii sale. }i boambele strugurilor era coapte. }i vedearea visului celui mai mare preste p@harnici }i a celui mai mare preste f@c@torii de p$ine a ^mp@ratului Eghiptului. {i mai-marele temni]ii i-au dat pre ei lui Iosif. {i au zis lor Iosif: „Au nu easte prin Dumnezeu ar@tarea lor? Spune]i-mi. zic$nd: „Vede]i c@ au b@gat la noi slug@ de jidov. }i au v@rsat preste el mil@. CAP 39 {I 40 39 tr@ d$nsul. }i au fost blagosloveniia Domnului ^ntru toat@ avu]iia lui ^n casa }i ^n ]arina lui. }i era tri}ti. scotea vl@st@ri. zic$nd: „Dormi cu mine”. {i au fost dup@ aceastea. 19. 16. odr@slind. ci toate c$te are el le-au dat ^n m$inile meale. %ntrat-au la ei Iosif diminea]@. {i cel mai mare preste p@harnici au spus visul s@u lui Iosif }i au zis: „%n somnul mieu era vie ^naintea mea. 23. Nu }tiia cel mai mare preste temni]@ nimica de temni]@ pentru el. 11. muiarea domnului s@u au pus ochii s@i pre Iosif }i au zis lui: „Culc@-te cu mine”. carii era ^n temni]@. cel mai mare preste p@harnicii ^mp@ratului Eghiptului }i cel mai mare preste f@c@torii de p$ine au gre}it domnului lor. zic$nd: „Au ^ntrat la mine sluga cea de jidov. {i au fost Domnul cu Iosiv. 4. {i s-au m$niiat Faraon pre am$ndoi famenii s@i. altuia c@ s@ va sp$nzura. 17. s@ m@ batjocoreasc@. {i au v@zut am$ndoi vis ^ntr-o noapte. au fugit }i au ie}it afar@. }i am luat strugurul }i l-am 1. Iar@ au fost ^ntr-o zi.

22. CAP 41 Visele lui Faraon despre ceale }eapte vaci }i }eapte spice. au zis lui: „Acesta easte t$lcul: ceale trei co}uri trei zile s$nt. {i au gr@it Faraon lui Iosif. {i r@spunzind Iosif. 18. muiarea sa. 17. }i alte }eapte vaci s@ suia dup@ eale din r$u. au avut doi feciori. 9. 7. f@r@ singur Iosif. dec$t care nu am v@zut mai ur$te ^n tot p@m$ntul Eghiptului. 23. }i-l scoas@r@ pre d$nsul din temni]@ }i-l ras@r@ }i schimbar@ ^mbr@c@mintea lui. ur$te la chip }i sup]iri la trupuri. iar@ eu am auzit de tine zic$nd c@ tu. neput$ndu-le altul t$lcui. s@ suia dintr-o r@d@cin@ }eapte spice alease }i bune. iat@. 13. }i nu era cine s@-l t$lcuiasc@ lui Faraon. }i el ni le-au t$lcuit noao. 19. ci m-au aruncat ^n groapa aceasta”. 13. {i era acolo un prunc tin@r evreu a celui mai mare preste buc@tari. 12. {i pre cel mai mare preste p@harnici l-au a}ezat ^n boieriia lui. {i vacile ceale }eapte ur$te }i sup]iri au m$ncat de tot pre ceale }eapte vaci dint$iu bune }i alease. }i p@}tea pre ]@rmuri. 4. }i vor m$nca paserile ceriului c@rnurile tale de la tine”. 8. iat@. zic$nd: „%n somnul mieu mi s@ p@rea c@ stau pre ]@rmurile r$ului. {i Iosif i-au zis lui: „Aceasta easte t$lcuirea lui: ceale trei vi]e trei zile s$nt. }i au venit la Faraon. 12. CAP 40 {I 41 3. {i. 1. 10. iar@ acela s@ se sp$nzure. reale }i ur$te la chip }i sup]iri la trupuri. }i pas@rile ceriului m$nca ceale ce era ^n co}ul cel deasupra capului mieu”. Faraon au v@zut vis: s@ p@rea lui c@ st@ l$ng@ r$u. ca cum din r$u s@ suia }eapte vaci frumoase la chip }i alease la trupuri. trimi]ind. }i aici n-am f@cut nimica. %nc@ trei zile. }i s-au turburat sufletul lui. lucru f@cut de p$ine. {i au zis Faraon c@tr@ Iosif: „Vis am v@zut }i nu easte cine s@-l t$lcuiasc@. au chemat pre to]i g$citorii Eghiptului }i pre to]i ^n]elep]ii lui. {i spicele ceale }eapte sup]iri au ^nghi]it pre ceale }eapte spice alease }i pline. }i iar@}i te va pune ^ntru m@rirea p@h@rniciei tale. }i te va sp$nzura pre lemn. fie}tecarele dup@ visul s@u am v@zut. }i pre mine }i pre cel mai mare preste p$ine. 20. au chemat pre Iosif. {i ca cum din r$u s@ suia }eapte vaci frumoase la chip }i alease la trupuri. 15. {i nu }i-au adus aminte cel mai mare preste p@harnici de Iosif. }i s@ m@ sco]i dintru aceast@ ^nchisoare. }i p@}tea l$ng@ vacile ceale de pre marginea r$ului. 18. }i s@ aduci aminte lui Faraon. era zioa na}terii lui Faraon. {i din Asineta. r@spunzind Iosif lui Faraon.40 CARTEA FACERII stors ^n p@harul lui Faraon }i am dat p@harul ^n m$na lui Faraon”. 16. {i alte }eapte spice sup]iri }i stricate de v$nt r@s@rea dup@ d$nsele. 20. 19. trimi]ind Faraon. }i va lua Faraon capul t@u de la tine. a}ea s-au }i ^nt$mplat: eu s@ m@ a}ez ^n boieriia mea. Ci-]i ado aminte de mine pentru tine. dup@ boieriia ta cea mai dinainte. }i i-am spus lui. 6. {i vacile ceale }eapte ur$te }i sup]iri la trupuri au m$ncat de tot pre ceale }eapte vaci frumoase la chip }i alease la trupuri. . {i au gr@it cel mai mare preste p@harnici c@tr@ Faraon. precum erai turn$nd. Iar@ pre cel mai mare preste f@c@torii de p$ine l-au sp$nzurat. }i vei da p@harul lui Faraon ^n m$na lui. 2. 21. 14. }i au f@cut osp@] tuturor slugilor sale. ^nainte de foamete. }i le-au spus lor Faraon visul s@u. }i p@}tea pre ]@rmuri. }i }i-au adus aminte de boieriia p@harnicului }i de boieriia f@c@toriului de p$ine. 16. 15. {i au fost precum ne-au t$lcuit noao. }i au zis lui Iosif: „{i eu am v@zut vis: }i mi s@ p@rea c@ trei co}uri de p$ine r$dicam pre capul mieu. {i. }i au dat p@harul ^n m$na lui Faraon. i au fost dup@ doi ani de zile. {i. Faraon s-au m$niiat pre slugile sale }i ne-au pus pre noi ^n temni]@ ^n casa celui mai mare preste buc@tari. %nc@ trei zile. eu }i el. zic$nd: „De p@catul mieu ^mi aduc aminte ast@zi. {i ^n co}ul cel mai deasupra era din toate fealiurile de care ^mp@ratul Faraon m$nca. {i s-au de}teptat Faraon }i era vis. }i s@ faci cu mine mil@. }i-}i va aduce aminte Faraon de boieriia ta. 5. }i s-au de}teptat Faraon. ci l-au uitat pre el. deaca auzi visurile. le t$lcuie}ti”. {i au visat a doao oar@: „{i. {i. {i au fost ^n zioa a treia. 17. au zis: „F@r@ de Dumnezeu nu s@ va r@spunde m$ntuirea lui Faraon”. {i am v@zut am$ndoi vis ^ntr-o noapte. 14. Pentru c@ cu furat s$nt furat din p@m$ntul evreilor. ^n mijlocul slugilor sale. c$nd va fi bine ]ie. {i s-au f@cut diminea]@. 11. Ci }i alte }eapte vaci s@ suia dup@ aceastea din r$u. pre carea i-o au dat Faraon. iat@. dup@ cum le-au t$lcuit lor Iosif. {i au v@zut cel mai mare preste f@c@torii de p$ine c@ drept au t$lcuit. s@ face domn preste tot Eghiptul. }i.

30. {i s@ fac@ Faraon }i s@ r$nduiasc@ mai mari preste p@m$nt. caut@ omul ^n]elept }i priceput. }i au pus bucatele ^n cet@]i. c@ nu era num@r. fata lui Pentefri. 20 48. {i nu s@ va cunoa}te ^ndestularea pre p@m$nt de foametea ce va fi dup@ aceasta. }i s@ adune gr$ul supt m$na lui Faraon. carea va fi ^n p@m$ntul Eghiptului. 38. }i nu au fost cine s@-mi t$lcuiasc@”. preotului Iliupoliei. {i au zis Faraon lui Iosif: „Iat@. Iar@ cuv$ntul care am zis lui Faraon: c@ Dumnezeu au ar@tat lui Faraon ceale ce va face. 33. }i de ruga ta va asculta tot norodul mieu. 48. {i au f@cut p@m$ntul ^ntru acei }eapte ani a ^ndestul@rii bucate. 29. 53 Fapte 7. }i va topi foametea p@m$ntul. }i-l pune pre el mai mare preste p@m$ntul Eghiptului. 10 *Jos 46. {i au numit Faraon numele lui Iosif: Psontom Fanih. }i de}tept$ndu-m@. 23. doar@. {i au chemat Iosif numele celui ^nt$iu n@scut Manasi. {i numele celui de al doilea l-au chemat Efraim. 47. {i au trecut cei }eapte ani a ^ndestul@rii carea au fost ^n p@m$ntul Eghiptului. {i ceale }eapte vaci sup]iri. 25. nu easte om mai ^n]elept }i mai priceput dec$t tine. care s@ suia dup@ eale. 35. 20 . vom afla om ca acesta. {i au ^ntrat ^n p$ntecele lor }i nu s-au v@zut c@ au ^ntrat ^n p$ntecele lor. {i am v@zut iar@}i ^n somnul mieu }i. 2. }i i-au dat lui pre Asineta. pentru c@ adev@rat easte cuv$ntul cel de la Dumnezeu. }eapte ani s$nt. am spus t$lcuitorilor. 26. fata lui Pentefri. {i au zis Faraon tuturor slugi21. }i vor uita de ^ndestularea ce au fost ^n tot Eghiptul. 46. {i au adunat toate bucatele celor }eapte ani. }i ceale }eapte spice bune }eapte ani s$nt. afar@ de tine nimenea nu va r$dica m$na sa preste tot p@m$ntul Eghiptului!” 45. Acum. }i au ie}it Iosif de la fa]a lui Faraon }i au umblat tot p@m$ntul Eghiptului. ca }i mai ^nainte. 40. pre carii i-au n@scut lui Asineta. {i au fl@m$nzit tot p@m$ntul Eghiptului }i au strigat norodul c@tr@ 41 *Psalm 104.CARTEA FACERII 21. }i ^naintea tuturor slugilor lui. 28. }i s@ str$ng@ toate rodurile p@m$ntului Eghiptului acelor }eapte ani a ^ndestul@rii. 52. Deci. te puiu pre tine ast@zi preste tot p@m$ntul Eghiptului!” 42. 54. }i va gr@bi Dumnezeu a-l face pre el. {i s-au f@cut foamete ^n tot p@m$ntul. preotul Iliupoliei. 29. Faraon. {i dup@ aceasta vor veni }eapte ani de foamete. 44. 55. 36. ieftin@tate. }i chipurile lor (a) ur$te. {i au ^nghi]it ceale }eapte spice stricate de v$nt }i sup]iri pre ceale }eapte spice bune }i pline. 24.* Tu vei fi mai mare preste casa mea. bucatele c$mpurilor celor dimprejurul cet@]ii le-au pus ^ntr-^nsa. iat@: ca cum }eapte spice pline }i bune s@ suia dintr-o r@d@cin@. iar@ am adormit. 27. 43.* {i mai ^nainte de ce au venit acei }eapte ani de foamete au avut Iosif doi feciori. lu$nd Faraon inelul din m$na sa. c@ va fi tare foarte. l-au pus ^n m$na lui Iosif }i l-au ^mbr@cat pre el cu vison }i au pus lan] de aur ^mprejurul grumazului lui. 32. c$t nu putea s@-l numere. (a) Au r@mas. {i au zis Iosif lui Faraon: „Visul lui Faraon unul easte: Dumnezeu au ar@tat lui Faraon ceale ce va face. dar@. CAP 41 lor sale: „Au. ca n@sipul m@rii mult foarte. {i vor fi bucatele ceale p@zite pre p@m$nt ^n cei }eapte ani a foametei. numai scaunul voi avea eu mai presus dec$t tine”. 49. {i au zis Faraon lui Iosif: „Eu. prisosin]@. }i ^n tot p@m$ntul Eghiptului nu era p$ne. }i vor fi }eapte ani de foamete. 53. zic$nd c@: „M-au ^n@l]at Dumnezeu ^n p@m$ntul smereniei meale”. bucate destule. 22. {i. {i au pl@cut cuv$ntul ^naintea lui Faraon. }i ceale }eapte spice sup]iri }i stricate de v$nt }eapte ani s$nt. zic$nd c@: „M-au f@cut a uita toate durerile meale }i toate ale tat@lui mieu”. 31. Iat@. 50. (b) %ndestulare. 34. visul lui Faraon unul easte. {i au zis Faraon lui Iosif: „De vreame ce Dumnezeu au ar@tat ]ie toate aceastea. carele s@ aib@ duhul lui Dumnezeu ^ntru sine?” 39. Iar@ pentru aceaea au ^ndoit visul lui Faraon de doao ori. ^mp@ratul Eghiptului. s@-i fie muiare. 51. ^ntru care era ^ndestulare ^n p@m$ntul Eghiptului. ^n }eapte ani va fi ^ndestulare (b) mult@ ^n tot p@m$ntul Eghiptului. {i au adunat Iosif gr$ul. Ceale }eapte vaci bune }eapte ani s$nt. {i Iosif era de treizeci de ani c$nd au st@tut ^naintea lui Faraon. Iar@ alte }eapte spice sup]iri }i stricate de v$nt cre}tea ]iindu-s@ de d$nsele. {i s@ adune toate bucatele acestor }eapte ani buni ce vin. 20 1 Maca. {i l-au suit pre d$nsul ^n carul cel al doilea dintru ale sale }i au strigat ^naintea lui vestitoriul }i l-au pus pre d$nsul preste tot p@m$ntul Eghiptului. }i s@ se p@zasc@ bucatele ^n cet@]i. {i au ^nceput cei }eapte ani a foametei a veni dup@ cum au zis Iosif. }i nu s@ va strica p@m$ntul de foamete”. 41. 37.

9. c@ eu m@ tem de Dumnezeu. {i foametea era preste fa]a tot p@m$ntului. 20. 21 . c@ ^n p@cat s$ntem noi pentru fratele nostru. zic$nd:* «Nu face]i nedreptate pruncului». Iar@ ei au zis: „Doispr@zeace fra]i s$ntem. {i s-au f@cut lor a}ea. au pl$ns. }i nu m-a]i ascultat? {i. }i fie}tecine argintul s@u f@r@ de }tirea lor ^l aduc ^n sacii s@i acas@. To]i s$ntem fii a unui om. tat@l lor. ca s@ tr@im }i s@ nu murim!” 3. am auzit c@ easte gr$u ^n Eghipt. au ba. Trimite]i pre unul dintr@ voi }i aduce]i pre fratele vostru. auzind Iacov c@ s@ vinde gr$u ^n Eghipt. 23. Iat@. 5. doamne. }i era deasupra gurii sacului. {i s-au pogor$t cei zeace fra]i a lui Iosif s@ cumpere gr$u din Eghipt. v@zind Iosif pre fra]ii s@i. {i. {i s@ vor creade cuvintele voastre. CAP 41 {I 42 ce am gr@it voao. 4. nu s$ntem iscoade”. 24. s@ cerca]i c@ile ]@rii a]i venit?” 10. mai pre urm@. }i noi nu l-am ascultat pre d$nsul. {i s-au sp@im$ntat inima lor }i s-au turburat. fratele lui Iosif. nu l-au trimis cu fra]ii s@i. De s$nte]i de pace. venind fra]ii lui Iosif. 57. „Gr@it-au omul. }i au luat pre Simeon dintr@ ei }i l-au legat pre el ^naintea lor. i-au cunoscut }i s-au f@cut strein de c@tr@ ei }i le-au gr@it lor aspru }i le-au zis lor: „De unde a]i venit?” Iar@ ei au zis: „Din p@m$ntul Hanaan. 14. }i iar@}i venind la ei le-au gr@it lor. 19. r@spunzind Ruvin. 15. Iar@ Iosif era mai-marele p@m$ntului. c@ nu ne-au fost mil@ de necazul sufletului lui. r@m$ne Simeon ^n prinsoare. *Jos 43. iar@ unul nu tr@ia}te”. ^n p@m$ntul lui Hanaan. {i. domnul p@m$ntului. {i au venit la Iacov. {i ei au f@cut a}ea. Pogor$]i acolo }i ne cump@ra]i pu]inteale bucate. 16. 17. }i argintul fie}tec@ruia s@-l puie ^n sacul s@u }i s@ le dea lor de ajuns m$ncare pre cale. {i }i-au adus aminte Iosif de visurile sale care le-au v@zut }i au zis lor: „Iscoade s$nte]i. pre s@n@tatea lui Faraon. ci a]i venit s@ vede]i c@r@rile p@m$ntului”. 12. nu ve]i ie}i de aici p$n@ c$nd fratele vostru cel tin@r nu va veni aici. 6. Iar@ ei au zis: „Nu. pentru c@ s@ ^nt@ris@ foametea preste tot p@m$ntul. Iosif ^i cunoa}te }i aspru gr@ia}te cu ei }i-i bag@ ^n temni]@. dezleg$nd unul sacul s@ dea m$ncare asinilor s@i. care l-a]i cump@rat. au zis lor: „Au nu v-am gr@it voao. de pace s$ntem. puind gr$ul pre asinii s@i. ^ntorc$ndu-s@ de la ei Iosif. 21. vin ^n Eghipt s@ cumpere bucate. unul c@tr@ altul zic$nd: „Ce au f@cut aceasta Dumnezeu noao?” 29.42 CARTEA FACERII Faraon pentru p$ine }i au zis Faraon tuturor eghipteanilor: „Mearge]i la Iosif }i ce va zice voao face]i!” 56. 18. {i i-au pus pre ei ^n temni]@ trei zile. {i. sili]i de foame. unde au odihnit. {i au venit feciorii lui Israil s@ cumpere cu cei ce vinea. au zis feciorilor s@i: „Pentru ce v@ lenevi]i? 2. s@ cump@r@m bucate”. ^n p@m$ntul Hanaan. 13. {i le-au zis lor ^n a treia zi: „Face]i aceasta }i ve]i fi vii. {i au zis fra]ilor s@i: „Mi s-au ^nturnat argintul }i iat@-l ^n sacul mieu”. c@ au zis: „Ca nu cumva s@ sl@beasc@ pre cale”. pentru c@ cu t@lmaciu gr@ia cu ei. {i toate ]@rile au venit ^n Eghipt s@ cumpere de la Iosif. Iar@ pre Veniamin. 7. }i ne-au pus pre noi ^n paz@. 28. {i au zis Iosif lor: „Ba. 22. slugile tale am venit s@ cump@r@m bucate. s-au ^nchinat lui cu fa]a la p@m$nt. iar@ de nu. un frate al vostru s@ se opreasc@ ^n temni]@. slugile tale. 26. c$nd s@ ruga de noi. %ntru aceasta v@ ve]i ar@ta. {i au zis lor Iosif: „Aceasta easte 1. }i ceialal]i s@ ^ntorc acas@. {i. 27. zic$nd: 30. el vindea la tot norodul p@m$ntului. iar@ voi ve]i fi ^n prinsoare p$n@ ce s@ vor ar@ta cuvintele voastre de gr@i]i adev@rat. {i. 11. 25. {i au poruncit Iosif s@ le umpl@ sacii lor de gr$u. ca cum am fi mers s@ iscodim p@m$ntul. }i au spus lui toate c$te s-au ^nt$mplat lor. i. zic$nd c@ iscoade s$nte]i. }i cel mai tin@r cu tat@l nostru easte ast@zi. iscoade s$nte]i”. {i ei. iar@ ei nu l-au cunoscut pre el. CAP 42 Fra]ii lui Iosif. slugile tale. iat@. ve]i muri”. au v@zut leg@tura argintului s@u. s$ngele lui s@ cearc@”. {i au zis fie}tecarele c@tr@ fratele s@u: „A}ea easte. iar@ voi mearge]i }i duce]i gr$ul vostru. iar@ de nu. 5 *Sus 37. }i au de}chis Iosif toate jitni]ile }i vindea tuturor eghipteanilor. 8. s-au dus de acolo. pentru c@ era foamete ^n p@m$ntul lui Hanaan. noi. }i pentru aceasta au venit preste noi nevoia aceasta”. {i au cunoscut Iosif pre fra]ii s@i. c@tr@ noi aspru.* {i pre fratele vostru cel mai tin@r s@-l aduce]i la mine. pre s@n@tatea lui Faraon. {i ei nu }tiia cum c@ Iosif ^i ^n]eleage.

de nu va fi fratele vostru cel mai tin@r cu voi»”. tat@l lor: „Pre mine m-a]i f@cut f@r’de fii: Iosif nu easte. 19. care l-au adus din Eghipt. {i au zis Iuda c@tr@ Israil. 12. {i i-au v@zut Iosif pre ei }i pre Veniamin. {i le-au zis lor Iacov. ci s$nte]i de pace. {i au fost c$nd au de}ertat ei sacii s@i. 9. d$nd daruri }i argintul ^ndoit. domnul p@m$ntului. {i au fost dup@ ce au sf$r}it 2. {i. }i pre fratele vostru voiu da voao. 5. ca s@ ne n@p@stuiasc@ }i s@ se apuce de noi. Deci. de vei trimite pre fratele nostru cu noi. Doamne. }i pre Veniamin. *Sus 42. zic$nd: „Pre am$ndoi feciorii miei s@-i omori. merg$nd ei la omul cel mai mare preste casa lui Iosif. de s@ va ^nt$mpla lui s@ sl@beasc@ ^n calea pre carea ve]i mearge. 32 CAP 43 Iacov anevoie las@ pre Veniamin s@ se duc@ cu fra]ii ^n Eghipt. }i de nu-l voiu pune ^naintea ta. 11. c@ eu. {i au zis Israil: „O. Iar@ de nu vei trimite pre fratele nostru cu noi. ^mi ve]i duce b@tr$nea]ele cu ^ntrist@ciune ^n iad”. de nu va veni cu voi fratele vostru cel mai tin@r». }i au v@zut argintul s@u ei }i tat@l lor }i s-au sp@im$ntat. {i. {i noi am zis lui: «De pace s$ntem. }i noi }i tu }i pruncii no}tri. 33. iar@ gr$ul care l-a]i cump@rat pentru casa voastr@ lua]i-l }i v@ duce]i. zic$nd: 20. }i argintul ce vi s-au ^ntors ^n sacii vo}tri ^ntoarce]i cu voi. s@ ne ia pre noi slugi }i asinii no}tri”. }i argintul ^ndoit au luat ^n m$inile sale }i pre Veniamin. }i pre Veniamin s@-l lua]i? Asupra mea au fost toate aceastea”. Simeon nu easte. Iar@ Iuda au zis lui. au ^ntrebat de noi omul }i de neamul nostru. {i au zis lor Israil. ne-am fi ^ntors p$n@ acum de doao ori. au gr@it lui ^n u}ea casii. domnul p@m$ntului: «%ntru aceasta voiu cunoa}te c@ s$nte]i de pace. de r@}in@ }i de miiare }i t@m$ie }i stacti }i terevint }i nuci. 10. }i. dup@ ce au scos pre Simeon din temni]@. de nu-l voiu aduce pre el la tine. 4. pentru c@ fratele lui au murit. Iar@ ei au zis: „%ntreb$nd. v@zind b@rba]ii c@-i bag@ ^n casa lui Iosif. }i voiu cunoa}te cum c@ nu s$nte]i iscoade. CAP 42 {I 43 mul au gr@it noao zic$nd:* «Nu ve]i vedea fa]a mea. s-au pogor$t ^n Eghipt }i au st@tut ^naintea lui Iosif. pentru c@ o1. aceasta face]i: lua]i din roadele p@m$ntului ^n vasele voastre }i duce]i omului daruri. {i argintul ^ndoit lua]i ^n m$inile voastre. c@ cu mine vor m$nca oamenii ace}tia la amiiaz@zi”. 18. {i au gr@it Ruvin tat@lui s@u. 6. scul$ndu-s@. 14. zic$nd: «De tr@ia}te ^nc@ tat@l vostru? {i de ave]i voi frate?» {i am spus lui dup@ ^ntrebarea aceasta. }i. ce r@u mi-a]i f@cut spuind omului c@ ave]i voi frate!” 7. tat@l lor: „De easte a}a. scul$ndu-v@. {i Dumnezeul mieu s@ dea voao har ^naintea omului. 38.CARTEA FACERII 31. Au }tiut-am noi c@ va zice noao: «Aduce]i pre fratele vostru?»” 8. 36. Iar@ el au zis: „Nu s@ va pogor^ fiiul mieu cu voi. nu vom mearge. ca s@ tr@im }i s@ nu murim. precum am r@mas f@r’de fii. {i aduce]i pre fratele vostru cel mai tin@r. le-au zis lor tat@l lor: „Duce]i-v@ iar@}i }i ne cump@ra]i pu]inteale bucate”. 20 *Jos 44. i s-au ^nt@rit foametea pre p@m$nt.* pogor$tu-ne-am ^nt$iu s@ cump@r@m bucate. {i au zis noao omul. %n Eghipt. f@r’de fii am r@mas”. „Rug@mu-ne. mearge]i la acel om. 15. 13. Iar@ cel mai mic cu tat@l nostru easte ast@zi ^n p@m$ntul Hanaan». }i voiu slobozi s@ v@ cump@ra]i ce vrea]i din p@m$ntul acesta»”. ca s@ sloboaz@ pre fratele vostru celalalt. zic$nd: «Nu ve]i vedea fa]a mea. fratele s@u cel de o mum@. unul au murit. din m$na mea ceare-l pre d$nsul de nu-l voiu aduce la tine. zic$nd: „Cu m@rturisire s-au m@rturisit noao omul. tat@l lor: „Trimite pruncul cu mine }i s@ ne scul@m s@ meargem. lu$nd b@rba]ii darurile aceastea. gre}it s@ fiu ^naintea ta ^n toate zilele. nu s$ntem iscoade. 17. d@-l pre el ^n m$na mea. {i au f@cut omul dup@ cum i-au zis Iosif. }i au zis celui mai mare preste casa sa: „Bag@ pre oamenii ace}tia ^n cas@ }i giunghie giunghieri }i g@tea}te. Iosif pre to]i fra]ii oasp@t@. }i eu voiu aduce pre el la tine”. }i au b@gat pre oameni ^n casa lui Iosif. au zis: „Pentru argintul care s-au ^ntors ^n sacii no}tri dint$iu pre noi ne bag@ ^nl@untru. 37. 34. {i pre fratele vostru lua]i-l }i. Doispr@zeace fra]i s$ntem fii tat@lui nostru. de m$ncat gr$ul. argintul fie}tec@ruia era ^n sacul s@u. pre un frate al vostru l@sa]i aici cu mine. 3 . 32. ca nu cumva s@ fie gre}eal@. 43 *Sus 42. }i el singur au r@mas. Mai pre urm@. d@ pre Veniamin s@-l duc@ cu ei. {i. 35. ne vom duce }i-]i vom cump@ra bucate. 16. C@ de nu am fi z@bovit.* Eu ^l voiu luoa pre d$nsul. 3.

}i le-au zis lor: „S$n@tos easte tat@l vostru. acela s@ fie rob. au slobozit oamenii }i pre asinii lor. (a) Jido. au v@zut pre Veniamin. dup@ ce s-au f@cut ziuo. {i au ^ntrat Iosif ^n cas@ }i au adus lui ^n cas@ darurile ce le avea ^n m$inile lor }i s-au ^nchinat lui cu fa]a la p@m$nt. 2.44 CARTEA FACERII 21. }i pune]i argintul fie}tec@ruia ^n gura sacului. {i. sf$r}ind. fratele s@u cel de o mum@. ^nc@ tr@ia}te”. {i alt argint am adus cu noi. c@ sc$rb@ easte eghipteanilor de tot p@storiul de oi. La carele din slugile tale vei afla p@harul. {i le-au zis lor Iosif: „C@ci a]i f@cut acest lucru? Au. }i fie}tecarele au de}chis sacul s@u. 25. b@tr$nul de carele a]i zis c@ ^nc@ tr@ia}te?” 28. }i s@ mira oamenii fie}tecarele c@tr@ fratele s@u. 29. cum am fi furat din casa domnului t@u argint sau aur? 9. sp@l$ndu-}i fa]a sa. {i au c@utat de la cel mai b@tr$n ^ncep$nd. . iat@. 13. {i au zis Iosif: „Nu voiu face eu cuv$ntul acesta. nu v@ teame]i. c@ nu }tim cine au pus noao argintul ^n sacii no}tri”. 14. {i au ^ntrat Iuda }i fra]ii lui la Iosif ^nc@ fiind el acolo. iar@ voi cura]i ve]i fi”. De vreame ce argintul care l-am aflat ^n sacii no}tri l-am adus ^nd@r@pt la tine din p@m$ntul Hanaan. 7. {i i-au ^ntrebat pre ei: „Cum tr@i]i?”. {i. {i. au ^ncetat }i au zis: „Pune]i p$ini”. la carele s@ va afla p@harul. Iar@ au zis lui: „Dumnezeu s@ te miluiasc@. s-au ^nchinat lui. Iar@ el au zis: „Precum zice]i. deosebi. {i au fost c$nd am venit s@ poposim. Iar@ ei au g@tit darurile p$n@ a veni Iosif la amiiaz@zi. CAP 43 {I 44 i au poruncit Iosif celui mai mare preste casa sa. }i s@-i ^nfrun]i pre ei }i s@ le zici: «Pentru ce mi-a]i r@spl@tit reale pentru bune? 5. nu a]i }tiut c@ cu g$citur@ g$cea}te omul cel ce easte precum s$nt eu?” 16. }i argintul vostru bine ispitit ^l am”. ^ntr$nd ^n c@mar@. }i pre]ul gr$ului lui”. Iar@ ei }i-au rupt hainele sale }i au pus fie}tecarele sacul s@u pre asinul s@u. plec$ndu-s@. precum au zis el. 6. Iar@ ei au zis: „S$n@tos easte sluga ta. 33. ie}ind ei din cetate. 31. dup@ ce g@sea}te p@harul. 34. Dumnezeul vostru }i Dumnezeul p@rin]ilor vo}tri au dat voao comoar@ ^n sacii vo}tri. 17. pre carele a]i zis c@-l ve]i aduce la mine?” {i ei au zis lui: „Acesta easte adev@rat”. }i. acela s@ moar@. 3. 22. afl$ndu-i pre ei. aduce ^nd@r@pt pre fra]i }i-i mustr@ ca pre ni}te furi. {i au f@cut dup@ cuv$ntul lui Iosif. {i le-au zis lor: „Mil@ voao. 23. {i.: R@u a]i f@cut ce a]i lucrat. au aflat p@harul ^n sacul lui Veniamin. 15. iar@ 1. }i eghipteanilor celor ce ^mpreun@ cu el m$nca. c@ut$nd Iosif cu ochii s@i. 26. Iar@ ei. trimite dup@ fra]i }i. {i au adus ap@ s@ se speale picioarele lor }i au dat de m$ncare asinilor lor. ci omul la carele s-au aflat p@harul. {i s-au turburat Iosif. c$te vor putea r@dica. s$ntem robi domnului nostru noi }i acela la carele s-au aflat p@harul”. {i p@harul mieu cel de argint pune]i-l ^n sacul celui mai tin@r. au pl$ns acolo. zic$nd: „Umple]i sacii oamenilor de bucate. 10. p$n@ au venit la cel mai tin@r. 12. }i au zis: „Acesta easte fratele vostru cel mai tin@r. a}ea s@ fie. 24. }i s-au ^ntors ^n cetate. {i au }ezut ^naintea lui cel ^nt$iu n@scut dup@ b@tr$nea]ele lui. 27. }i au c@zut ^naintea lui pre p@m$nt. fiiule”. }i s@ rumpea inima lui pentru fratele s@u }i c@uta s@ pl$ng@ }i. {i au pus lui singur. {i au luat p@r]i de la d$nsul la sine. ca s@ ne cump@r@m bucate. acela-mi va fi rob. {i au gr@bit }i au desc@rcat fie}tecarele sacul s@u pre p@m$nt. }i cel mai tin@r dup@ tinerea]ele lui. atunci argintul fie}tec@ruia ^n sacul lui. tat@l nostru. nu s-au dus departe. Iuda s@ d@ pre sine rob pentru Veniamin. }i au auzit c@ acolo va s@ pr$nzasc@. 5. Iar@ ei au zis lui: „C@ci gr@ia}te domnul cuvintele aceastea? S@ nu s@ afle la slugile tale s@ fie f@cut dup@ cuv$ntul acesta! 8. 11. }i noi vom fi robi domnului nostru”. am de}chis sacii no}tri. 30. argintul nostru drept m@surat l-am adus ^napoi ^n m$inile noastre. {i au scos pre Simeon la ei. pentru c@ nu putea eghipteanii m$nca p$ine cu evreii. }i au beut }i s-au osp@tat cu d$nsul. 4. CAP 44 Poruncind Iosif s@ ascunz@ p@harul s@u ^n sacul lui Veniamin. 32. }i Iosif au zis celui mai mare preste casa sa: „Scoal@-te }i alearg@ dup@ oameni. le-au zis lor dup@ cuvintele aceastea. {i. iar@ partea lui Veniamin de cinci ori au fost mai mare dec$t a celoralal]i. {i au zis Iuda: „Ce vom r@spunde domnului? Sau ce vom zice? Sau cum ne vom ^ndrepta? C@ Dumnezeu au aflat nedreptatea slugilor tale. {i au zis el: „Binecuv$ntat easte omul acela lui Dumnezeu”. C@ci a]i furat p@harul cel de argint din care bea domnul mieu }i g$cind g$cea}te din el? Reale a]i s@v$r}it ceale ce a]i f@cut (a)»”. }i lor deosebi.

Acum. 8. 12. sluga ta. voiu r@m$nea eu la tine slug@ pentru prunc rob domnului. cu ^ntrist@ciune ^n iad. Iat@. am spus lui cuvintele domnului nostru. {i au zis tat@l nostru. de va l@sa pre tat@l. }i nu l-am mai v@zut p$n@ acum. pre carele a]i v$ndut ^n Eghipt. {i ai zis slugilor tale: «Aduce]i pre d$nsul la mine s@-l v@z». pentru c@ nu vom putea vedea fa]a omului. c$nd s-au cunoscut cu fra]ii s@i. 33. 21.* c@ spre viia]@ m-au trimis Dumnezeu ^naintea voastr@. {i au fost c$nd ne-am suit la sluga ta. acum nu voi m-a]i trimis aici. {i am zis domnului: «Nu va putea pruncul s@ las@ pre tat@l s@u. Deci. Deci. 7. ne vom duce. 45 *Sus 42. 25. 19. 13 [7] *Sus 43. va muri. 13. ci Dumnezeu. 30. 10. c@ tu e}ti dup@ Faraon. C@ eu. tr@ia}te ^nc@ tat@l mieu?” {i nu putea fra]ii s@i s@-i r@spunz@. cu toat@ casa sa bucur$ndu-s@. s@ nu mai adaoge]i a vedea fa]a mea». dar@. 31. 9. }i are el prunc de b@tr$nea]e mai tin@r. apropiindu-s@ de Iosif. 24. }i vor duce slugile tale b@tr$nea]ele slugii tale. vinovat s@ fiu ^naintea tat@lui mieu ^n toate zilele». }i fratele lui au murit. ^mi ve]i pogor^ b@tr$nea]ele meale cu ^ntrist@ciune ^n iad». {i au slobozit glas cu pl$ngere. C@ m-au trimis Dumnezeu ^naintea voastr@ ca s@ r@m$ie voao r@m@}i]@ pre p@m$nt }i s@ hr@nesc voao r@m@}i]@ mare. Gr@bi]i. de la tat@l nostru. }i tat@l nostru pre d$nsul foarte-l iubea}te». Acum. }i ochii lui Veniamin. C@ acesta easte al doilea an de foamete pre p@m$nt. nici s@ v@ par@ cu greu c@ci m-a]i v$ndut. 20 33 *Sus 43. {i noi am zis domnului cum c@: «Avem tat@ b@tr$n. tat@lui nostru. t@t$ne-mieu toat@ m@rimea mea cea din Eghipt }i c$te a]i v@zut 1.* {i tu ai zis slujilor tale: «De nu s@ va pogor^ cu voi fratele vostru cel mai tin@r. tat@l nostru. Deci. {i vei l@cui ^n p@m$ntul Ghesem al Araviei. }i pre ei cu multe daruri d@rui]i ^i trimite la tat@l s@u. nici seceri}. 3 7 *Sus 37. c@ s@ ^nfrico}eas@. iar@ pruncul s@ se suie cu fra]ii s@i. ci au zis: „Scoate]i pre to]i de la mine”. 5. {i au zis Iosif c@tr@ fra]ii s@i: „Eu s$nt Iosif. cum m@ voiu sui la tat@l mieu. ochii vo}tri v@d. 32. tat@l nostru. Iosif: ‘F@cutu-m-au Dumnezeu domn a tot p@m$ntul Eghiptului. fratele vostru. am luat pre prunc. la mine }i nu z@bovi. au poruncit lui Iosif s@ chiiame pre tat@l s@u cu toat@ casa sa ^n Eghipt. 2. }i s-au auzit ^n casa lui Faraon. sluga ta. de voiu mearge la sluga ta. dar@. 27. }i pruncul nu va fi cu noi (c@ sufletul lui s@ ]ine ac@]at de sufletul acestuia). c@tr@ noi:* «Voi }ti]i c@ doi mi-au n@scut mie muiarea. fratelui mieu. zic$nd: «De ave]i tat@. 7. de ve]i lua }i pre acesta de la fa]a mea }i s@ va ^nt$mpla lui sl@biciune pre cale. ci. 29. }i vei fi aproape de mine tu }i feciorii t@i }i feciorii feciorilor t@i. 20 . }i el singur au r@mas de la mum@-sa. 28.CARTEA FACERII voi v@ sui]i cu m$ntuire la tat@l vostru”. iar@ Faraon. }i m-au f@cut ca un tat@ lui Faraon }i domn a toat@ casa lui }i st@p$n preste tot p@m$ntul Eghiptului. Spune]i. 13 *Jos 50. C@. au frate?» 20. de nu va fi cu noi fratele nostru cel mai tin@r». Iosif aceasta las@ fra]ilor s@ spuie t@t$ne-s@u. dar@. Iar@ noi am zis: «Nu vom putea s@ ne ducem. {i te voiu hr@ni acolo. Iar@ Iuda. Iosif cu s@rutare ^i ^mbr@]i}eaz@. nefiind pruncul cu noi? Ca s@ nu v@z realele care vor afla pre tat@l mieu”. 9 i nu putea Iosif mai mult s@ se opreasc@ ^naintea tuturor celor ce sta ^naintea lui. ^nfrico}a]i fiind. }i au auzit to]i eghipteanii. Doamne. {i au ie}it unul de la mine }i mi-a]i zis c@ l-au m$ncat fierile. }i ^nc@ cinci ani ^ntru care nu va fi ar@tur@. tu ai* ^ntrebat pre slugile tale. 11. {i nici unul nu au st@tut ^naintea lui Iosif. 26. 22. 18. {i va fi dup@ ce va vedea el c@ nu easte pruncul cu noi. CAP 44 {I 45 CAP 45 Iosif s@ face cunoscut fra]ilor s@i }i aceia. 6. 34. de v@ sui]i la tat@l mieu }i zice]i lui: «Aceastea zice fiiul t@u. 4. de s@ va duce cu noi fratele nostru cel mai tin@r. au zis: „Rogu-te. ca s@ nu pieri tu }i feciorii t@i }i toate c$te s$nt ale tale’». c@ gura mea gr@ia}te c@tr@ voi. pogoar@-te. oile tale }i boii t@i }i toate c$te s$nt ale tale. 3. va muri». c@ ^nc@ ^n cinci ani va fi foamete pre p@m$nt. s@ gr@iasc@ sluga ta ^naintea ta }i s@ nu te m$nii pre sluga ta. dar@. doamne. 23. {i au zis Iosif c@tr@ fra]ii s@i: „Apropiia]i-v@ c@tr@ mine!” {i s-au apropiiat }i au zis:* „Eu s$nt Iosif. {i ne-au zis noao tat@l nostru: «Duce]i-v@ iar@}i de cump@ra]i pu]inteale bucate». acum nu v@ ^ntrista]i. zic$nd:* «De nu-l voiu aduce la tine }i de nu-l voiu pune pre d$nsul ^naintea ta. dar@. c@. *Fapt.

Ace}tia s$nt feciorii Liei. {i i-au zis lui: „Eu s$nt Dumnezeul p@rin]ilor t@i. 1 23.* {i fiii lui Simeon: Iemuil }i Iamin }i Aod }i Ahin }i Saar }i Saul. v@zind car@le care le-au trimis Iosif ca s@-l duc@ pre d$nsul. 4. c@zind pre grumazii lui Veniamin. 23. 19. lu$nd pre tat@l vostru. 7. {i Eu M@ voiu pogor^ cu tine ^n Eghipt. veni]i la mine }i voiu da voao toate bun@t@]ile Eghiptului. c$te le-au zis lor. Iacove!” Iar@ el au zis: „Ce easte?” 3. 7. 15. {i s-au bucurat Faraon }i toat@ curtea lui. *Fapt. 14. 15 *Jos 24 Psalm 104. 7. . 18. sora lor. muierii lui Iacov: Iosif }i Veniamin. 12. 20. Iacov }i fiii lui:* cel ^nt$iu n@scut a lui Iacov. Iar@ fiii lui Variia: Hovor }i Melhiil. {i tat@lui s@u au trimis ca aceastea }i zeace asini care purta de toate bun@t@]ile Eghiptului }i zeace mu}coi. {i. 27. CAP 45 {I 46 i. 14 Numer. 5 *1 Paral. c@ neam mare te voiu face acolo. 18. }i le-au dat lor Iosif dup@ cum au zis Faraon ^mp@ratul. 6 *1 Paral. tat@l lor. Asron }i Harmi. {i au f@cut a}ea feciorii lui Israil.* {i fiii lui Asir: Iemna. 21. s-au ^nc@lzit cu viia]@ duhul lui Iacov. {i au zis Faraon c@tr@ Iosif: „Zi fra]ilor t@i: «Aceasta face]i: umple]i sacii vo}tri }i mearge]i ^n p@m$ntul Hanaan. tat@l lor. gr@bind. 19. featele }i featele featelor lui. gr@ind: „Iacove. {i au mers veastea ^n casa lui Faraon. dup@ ce iar@}i ^i ^nnoia}te Dumnezeu f@g@duin]a. 5. 6. }i Iosif va pune m$inile sale pre ochii t@i”. }i pre Dina. au gr@it fra]ii lui c@tr@ d$nsul. Iar@ aceastea s$nt numele fiilor lui Israil. fata lui. Iosif. {i tuturor le-au dat doao r$nduri de haine. Ruvin. 22 Isaiia 52. carii au ^ntrat ^n Eghipt ^mpreun@ cu Iacov. carea au n@scut pre ace}tia lui Iacov. featei sale. }i Eu te voiu ^n@l]a p$n@ ^n sf$r}it. fratelui s@u. 15. 26. {i fiii lui Levi: Ghirson. }i ve]i m$nca m@duha p@m$ntului». ^n car@le care le-au trimis Iosif ca s@-l aduc@ pre d$nsul. 16.* {i fiii lui Iuda: Ir }i Avnan }i Silom }i Fares }i Zara. s@rut$nd pre to]i fra]ii s@i. 1 CAP 46 Iacov. au venit la F$nt$na Jur@m$ntului }i au f@cut jertv@ Dumnezeului t@t$ne-s@u. {i fiii lui Ruvin: Enoh }i Falus. {i s-au sculat Iacov de la F$nt$na Jur@m$ntului* }i au luat fiii lui Israil pre tat@l s@u }i averile }i muierile sale. pentru c@ nu le credea lor. 28. {i fiii Rahilei. Ace}tia s$nt fiii Zelfii. pre carea o au dat Lavan Liei. 2. zic$nd: „Venit-au fra]ii lui Iosif”. scul$ndu-s@ Israil. {i feciorii lui Fares au fost: Esron }i Iemuil. {i. {i ei s-au suit din Eghipt }i au venit ^n p@m$ntul Hanaan la Iacov. Iosif ^i ias@ ^nainte }i ^i zice ca ^naintea lui Faraon s@ se zic@ ei pre sine p@stori de oi. iar@ lui Veniamin i-au dat trei sute de auri }i cinci r$nduri de haine. {i fiii lui Gad: Safon }i Anghis }i Sanis }i Tasovan }i Aidis }i Aroidis }i Areilis. }eas@spr@zeace suflete. Isaac. Cat }i Merari. {i au spus lui. 1 *1 Paral. 24. el ^nsu}i }i toate ale lui. }i au murit Ir }i Avnan ^n p@m$ntul Hanaan. {i au slobozit Iosif pre fra]ii s@i }i s-au dus }i le-au zis lor: „S@ nu v@ m$niia]i pre cale”.* au ^ntrat ^n Eghipt Iacov }i toat@ s@m$n]a lui cu d$nsul.46 CARTEA FACERII }i. c@ toate bun@t@]ile Eghiptului ale voastre vor fi»”. 8. nu te teame a te pogor^ ^n Eghipt. au pl$ns preste d$n}ii }i. 11. Iar@ tu poruncea}te aceastea: «Lua]i-v@ car@ din p@m$ntul Eghiptului pruncilor vo}tri }i muierilor voastre }i. feciori }i feate treizeci }i trei. }i le-au dat lor merinde pre cale. 2 6. 10. cu to]i fiii }i nepo]ii s@i s@ pogoar@ ^n Eghipt. tat@lui lor. 22. tr@ia}te }i st@p$nea}te preste tot p@m$ntul Eghiptului”. {i au zis Dumnezeu lui Israil ^n vedeniia nop]ii. veni]i. }i Veniamin au pl$ns pre grumazii lui. 1. 4. 6. }i. {i s-au sp@im$ntat cu cugetul Iacov. 24 1 Paral. {i i-au gr@it lui toate cuvintele de la Iosif. mearge-voiu }i-l voiu vedea pre d$nsul mai ^nainte de ce voiu muri”. 1. 16 1 Paral. Iosif. 1 3 *Ie}ire 6. lu$nd averile sale }i toat@ agoniseala carea agonisis@ ^n p@m$ntul Hanaan.* {i fiii lui Isahar: Tola }i Fua }i Asum }i Samvran. dup@ aceastea. 25. toate sufletele. {i au zis Israil: „Destul easte mie de tr@ia}te ^nc@ fiiul mieu. s@ aduce]i pre tat@l mieu aici”. {i. Iesua }i Ieul }i Variia }i Sara. zic$nd c@: „Fiiul t@u. }i toat@ s@m$n]a lui au ^ntrat ^n Eghipt. 4 *Ie}ir. 9. care s@ poarte p$ini t@t$ne-s@u pre cale. 17. pre carii i-au n@scut ea lui Iacov ^n Mesopotamiia Siriei. {i nu v@ par@ r@u de vasele voastre. 16. 26. au pl$ns preste d$nsul. 13. lu$nd pre tat@l vostru }i averile voastre. 5. feciorul Hananiteancii. 14. 7. {i fiii lui Zavolon: Sered }i Alon }i Ahoil. 17. Fiii }i fiii fiilor lui cu d$nsul. {i.

23. 1 *2 Leage 10. 27. {i fiii lui Neftalim: Asiil }i Goni }i Isaar }i Solim. c@ era b@rba]i carii s@ hr@nesc cu dobitoace. pu]ine }i reale au fost zilele anilor vie]ii meale. voiu spune lui Faraon }i voiu zice lui: «Fra]ii miei }i casa t@t$ne-mieu au fost ^n p@m$ntul Hanaan. featii sale. ^mp@ratul Eghiptului. {i au zis Iosif c@tr@ fra]ii s@i: „Suindu-m@. din pruncie p$n@ acum”. {i binecuv$nt$nd Iacov pre Faraon. acum. }i dobitoacele }i boii }i toate ale lor le-au adus». 26. }i bine au cuv$ntat Iacov pre Faraon. Dup@ }eaptespr@zeace ani. suflete }eaptezeci }i cinci. la Cetatea Iroilor. zic$nd: „Tat@l t@u }i fra]ii t@i au venit la tine. Li s@ d@ lor p@m$ntul Ghesem ca s@ l@cuiasc@ ^ntr-^nsul }i ^i hr@nea}te pre ei ^n vreamea foametei. }i.* {i au fost fiii lui Iosif ^n p@m$ntul Eghiptului. {i au fost fiii lui Manasi. }i ^i duce la Faraon. {i au gr@it Faraon lui Iosif. {i au zis Faraon fra]ilor lui Iosif: „Ce easte lucrul vostru?” Iar@ ei au zis lui Faraon: „P@stori de oi s$ntem. Iar@ fiii lui Sutalaam: Edom. 33. Iacov moare }i. slugile tale. c@ tu ^nc@ tr@ie}ti”. 7. ca a cincea parte din toate rodurile s@ fie ale ^mp@ratului Eghiptului. 8. ^nainte de moarte. c@ s-au ^nt@rit foametea ^n p@m$ntul Hanaan. }i noi }i p@rin]ii no}tri». 22 20. 29. {i au fost fiii lui Vala: Ghira }i Noeman }i Anhis }i Ros }i Mamfim. }i Mahir au n@scut pre Galaad. toate sufletele optspr@zeace. care au ie}it din coapsele lui. de vreame ce am v@zut fa]a ta. s-au suit ^ntru ^ntimpinarea lui Israil. 20 [50] CAP 46 {I 47 CAP 47 Iosif face }tire lui Faraon c@ au venit tat@l s@u }i fra]ii s@i. Iar@ toate sufletele care au ^ntrat cu Iacov ^n Eghipt. tat@l s@u. pre carii i-au n@scut lui Asineta. au spus lui Faraon. }i noi }i p@rin]ii no}tri.* toate sufletele }easez@ci }i }ease. toate sufletele }eapte. Iar@ Ghira au n@scut pre Arad. {i. }i l-au pus pre el ^naintea lui Faraon. 6 8. pre carii i-au n@scut lui ]iitoarea Sira: Mahir. {i au zis ei lui Faraon: „Am venit s@ ne s@l@}luim ^n p@m$ntul t@u. 11. {i din fra]ii s@i au luat cinci b@rba]i }i i-au pus pre ei ^naintea lui Faraon. {i au zis Iacov lui Faraon: „Zilele anilor vie]ii meale. {i au zis Israil c@tr@ Iosif: „Voiu muri de acum. 5. n-au ajuns la zilele anilor vie]ii p@rin]ilor miei. 30. }i acum au venit la mine. Iar@ fiii lui Veniamin:* Vala }i Vohor }i Asvil. 47 *1 Para. ^n p@m$ntul cel mai bun s@l@}luia}te pre tat@l t@u }i pre fra]ii t@i”. pre carii i-au n@scut lui Iacov. s$nt ^n p@m$ntul Ghesem”. slugile tale din pruncie p$n@ acum. 28. ^n p@m$ntul Ramesi. Iar@ fiii lui Dan: Asom. . {i s$nt ei b@rba]i p@stori. 25. afar@ de muierile feciorilor lui Iacov. 3. carele nemernicesc. ^n p@m$ntul 1. au jurat pre Iosif s@-l ^ngroape ^n Hanaan. ^nh@m$nd Iosif car@le sale. c@ ur@ciune easte eghipteanilor tot p@storiul de oi”. 7. 10. {i au adus ^nl@untru Iosif pre Iacov. dar@. pune-i pre ei mai mari preste dobitoacele meale”. zic$nd: „Tat@l mieu }i fra]ii miei }i dobitoacele }i boii lor }i toate ale lor au venit din p@m$ntul Hanaan. Iat@ p@m$ntul Eghiptului ^naintea ta easte. Ace}tia s$nt fiii Rahilei. 31. tat@lui s@u. {i au zis Faraon lui Iacov: „C$]i s$nt anii zilelor vie]ii tale?” 9. c$t le-au c@utat s@-}i v$nz@ }i dobitoacele }i p@m$ntul de unde s-au f@cut. afar@ de mo}iile preo]ilor. iat@. }i au auzit Faraon.CARTEA FACERII *Sus 41. s$nt o sut@ }i treizeci de ani. fratele lui lui Manasi: Sutalaam }i Taam. }i. Ace}tia s$nt fiii Valei. suflete noao. {i au s@l@}luit Iosif pre tat@l s@u }i pre fra]ii s@i }i le-au dat lor mo}ie ^n p@m$ntul Eghiptului. Deci. iar@ de crezi cum c@ s$nt ^ntr@ d$n}ii b@rba]i carii pot. v@z$ndu-l pre el. Pentru ca s@ l@cui]i ^n p@m$ntul Ghesem al Araviei. 2. au ie}it de la d$nsul. pre carea o au dat Lavan Rahilei. carii s-au n@scut lui ^n p@m$ntul Eghiptului. {i au venit ^n Eghipt la Iosif Iacov }i fiii lui. care au ^ntrat cu Iacov ^n Eghipt. au c@zut pre grumazul lui }i au pl$ns cu pl$ngere mult@. i merg$nd Iosif. de va chema pre voi Faraon }i va zice voao: «Ce easte lucrul vostru?» 34. 21. carea au n@scut pre ace}tia lui Iacov. fata lui Pentefri. {i au zis Faraon lui Iosif: „S@ l@cuiasc@ ^n p@m$ntul Ghesem. {i feciorii lui Iosif. Iar@ foametea at$ta asuprea}te pre eghipteani. {i pre Iuda l-au trimis ^naintea sa la Iosif s@-l ^ntimpine pre d$nsul la cetatea Iroilor. 24. care zile le-au nemernicit ei”. vom l@cui ^n p@m$ntul Ghesem”. 4. 32. 6. pentru c@ nu easte p@}une dobitoacelor slugilor tale. 22. S@ zice]i: «B@rba]i carii ne hr@nim cu dobitoace s$ntem. iar@ fiii lui Efraim. preotul Iliupoliei: Manasi }i Efraim. Toate sufletele casii lui Iacov.

dup@ cum au poruncit Faraon. }i de m$ncare voao }i tuturor celor din c@sile voastre”. c@ci s-au sf$r}it argintul nostru }i ceale ce am avut }i dobitoacele. }i m$nca darea carea le-au dat lor Faraon. 29. ace}ti doi fii ai t@i. {i au zis: „M$ntuitu-ne-ai pre noi. ^mprotivindu-s@ Iosif. CAP 48 Fiind Iacov bolnav. Iar@ gr$u nu era ^n tot p@m$ntul. Acum. {i s-au spus lui Iacov. ^n p@m$ntul Ramesi. pre Manasi }i pre Efraim. }i au zis lui: „Ca s@ nu ne piiardem de la domnul nostru. a c@ruia fii. ^n anul acela. ai miei s$nt**. lua]i-v@ s@m$n]@ }i s@m@na]i p@m$ntul. 22. v-am cump@rat pre voi }i p@m$ntul vostru ast@zi lui Faraon. c@-i cuprinsease pre ei foamea. pre p@m$ntul Ghesem. 14. f@r@ numai trupul nostru }i p@m$ntul nostru. 3. Iosif.48 CARTEA FACERII cel mai bun. mo}ie veacinic@». {i m@sura Iosif t@t$ne-s@u }i fra]ilor s@i. Ci voiu dormi cu p@rin]ii miei }i m@ vei r$dica din Eghipt }i m@ vei ^ngropa ^n morm$ntul lor”. 5. numai din p@m$ntul preo]ilor nu s@ da lui Faraon. 19. {i au adus dobitoacele sale la Iosif. }i au fost p@m$ntul a lui Faraon. au venit la Iacov. Iosif. fiiul t@u. {i au zis Iosif tuturor eghipteanilor: „Iat@. gr$u dup@ trupuri. au }ezut pre pat. 21. }i i-au hr@nit pre ei cu p$ine pentru toate dobitoacele lor. Efraim }i Manasi. {i pre norod l-au supus }ie s@-i fie slugi. *Sus 28.* pune m$na *Sus ta pre coapsa mea }i s@ faci cu mine mil@ }i 24. ca s@ nu murim ^naintea ta }i p@m$ntul s@ se pustiiasc@. {i au trecut anul acela }i au venit la el ^n al doilea an. 2 adev@r. }i n-au r@mas noao ^naintea domnului nostru. }i m-au binecuv$ntat. c@ Faraon ^n dar au dat daruri popilor. }i s-au dat de }tire lui Iosif cum c@ tat@l s@u bolea}te. zic$nd: „Iat@. domnul. c@ au v$ndut eghipteanii p@m$ntul s@u lui Faraon. iar@ ceale patru p@r]i CAP 47 {I 48 vor fi ale voastre de s@m$n]@ p@m$ntului. {i au adunat Iosif tot argintul ce s-au aflat ^n p@m$ntul Eghiptului }i ^n p@m$ntul Hanaan pentru gr$ul care-l cump@ra }i-l m@sura lor. {i au l@cuit Israil ^n p@m$ntul Eghiptului. Afar@ de p@m$ntul popilor. {i au zis Iacov lui Iosif: „Dumnezeul* mieu s-au ar@tat mie ^n Luza. 23. }i au sl@bit p@m$ntul Eghiptului }i p@m$ntul Hanaan de foamete. ^l cearc@ Iosif. 30. 26. }i au venit to]i eghipteanii la Iosif. 16. ^n p@m$ntul Hanaan. }i cu o parte d@ mai mult lui Iosif dec$t celoralal]i fra]i. 31. 27. 28. }i le-au dat lor Iosif p$ine pentru cai }i pentru oi }i pentru boi }i pentru asini. c@ s@ ^nt@ris@ foametea foarte. numai acela nu l-au luat Iosif. ca s@ nu m@ ^ngropi ^n Eghipt. 1. }i au crescut }i s-au ^nmul]it foarte. Eu te voiu crea}te }i te voiu ^nmul]i }i te voiu face mul]ime de neamuri }i voiu da ]ie p@m$ntul acesta }i semin]iei tale dup@ tine. 17. pre Manasi }i pre Efraim. 13 *Sus 41. 15. {i din rodurile lui ve]i da a cincea parte lui Faraon. {i s-au apropiiat zilele lui Israil a muri. deaca s-au sf$r}it argintul vostru”. 13. Deci. ca Ruvin }i ca Simeon vor fi ai miei. {i. carii* s-au n@scut ]ie ^n p@m$ntul Eghiptului mai ^nainte de ce am venit eu ^n Eghipt. ^i priimea}te Iacov ^ntru ai s@i fii }i-i binecuv$nteaz@. 18. {i au mai tr@it Iacov ^n p@m$ntul Eghiptului }eaptespr@zeace ani. ^nt@rindu-s@ Israil. ia-ne pre noi }i p@m$ntul nostru pentru p$ine. aflat-am har ^naintea domnului nostru. {i mi-au zis mie: «Iat@. 20. 4. 24. lu$nd pre cei doi fii ai s@i. 50 **Isus 13. }i pentru aceaea ei nu au v$ndut p@m$ntul s@u. zic$nd: „D@-ne noao p$ine! {i pentru ce murim ^naintea ta? C@ s-au sf$r}it argintul nostru”. {i au zis lui: „Jur@-te mie!” {i Iosif s-au jurat lui }i s-au ^nchinat Israil pre v$rvul toiagului s@u. vine la tine”. {i au luat Iosif tot p@m$ntul eghipteanilor lui Faraon. 7 29 . {i le-au zis lor Iosif: „Aduce]i dobitoacele voastre }i voiu da voao p$ine pentru dobitoacele voastre. }i au chemat pre fiiul s@u. dar@. }i l-au mo}tenit pre el. }i vom fi noi }i p@m$ntul nostru robi lui Faraon. }i la toat@ casa t@t$ne-s@u. 2. }i au adus Iosif tot argintul ^n casa lui Faraon. Iar@ Iosif au zis: „Eu voiu face dup@ cuv$ntul t@u”. }i au fost zilele lui Iacov anii vie]ii lui o sut@ patruzeci }i }eapte de ani. din marginile hotarului Eghiptului p$n@ ^n margini. }i i-au zis lui: „De am aflat har ^naintea ta. la tine. i au fost dup@ aceastea. D@-ne s@m$n]@ s@ s@m@n@m }i s@ tr@im }i s@ nu murim }i s@ nu s@ pustiiasc@ p@m$ntul”. 25. }i vom fi slugi lui Faraon”. pre cel mai mic puindu-l ^naintea celui mai mare. {i s-au sf$r}it tot argintul din p@m$ntul Eghiptului }i din p@m$ntul Hanaan. {i le-au pus lor Iosif porunc@ p$n@ ^n zioa de ast@zi pre p@m$ntul Eghiptului a da a cincea lui Faraon. 12. }i.

%n sfatul lor s@ nu vie sufletul mieu. s@ nu te ^nal]i. Bl@st@mat@ m$niia lor. 13. 3. Dumnezeu. {i au pus pre Efraim ^naintea lui Manasi. }i va ^ntoarce pre voi ^n p@m$ntul p@rin]ilor vo}tri. {i au zis Israil c@tr@ Iosif: „Iat@. zic$nd: „%ntru voi bine s@ va cuv$nta Israil. 1 Mateiu 11. 19. cel ^nt$iu n@scut al mieu. 22. aspru. 2. iar@ pre Manasi de-a st$nga. fiiul mieu. 2 *Mate. eu moriu.: scliros. pre numele fra]ilor s@i s@ vor chema ^ntru sor]ile lor. **Isu. dec$t fra]ilor t@i. 9. (v) Unii t@l- CAP 48 {I 49 49 *Sus 35. 11. (a) Grece. cumplit (a) te-ai purtat. Cui bine au pl@cut ^naintea Lui p@rin]ii miei. {i au zis Iosif t@t$ne-s@u: „Fiii miei s$nt. 5. 7. {i Iacov nu au vrut. Iar@ c$nd vineam eu din Mesopotamiia Siriei. {i. adec@ v$rtos. 10. 29 32. 5. }i i-au apropiiat pre ei la d$nsul. 7.* i au chemat Iacov pre feciorii *2 Leage s@i. }i. 6 Ioan 1. v@zind Israil pre feciorii lui Iosif. ci fratele lui cel mai tin@r mai mare dec$t el va fi. }i acesta s@ va ^n@l]a. }i acesta va fi ^ntru norod. venind ^n Efrata. 17. Iar@ eu dau ]ie* Sichima aleas@ mai mult *Isu. 4 1. {i.* c@ ^ntru m$niia sa au omor$t oameni. 1 *1 Paral. pune dreapta ta pre capul lui”. acesta easte Vitleaem”. ceale ce li s@ vor ^nt$mpla le spune. c@ s-au ^nv$rto}eat. 6. {i.: durus. pre tine te vor l@uda fra]ii t@i. }i Acela va fi a}teptarea neamurilor. }i Acela va fi a}teptarea neamurilor (g). 10. }i acesta era cel mai tin@r. 8.* %ngerul cel ce m-au scos din toate realele bine s@ cuvinteaze pre pruncii ace}tia }i s@ se chiiame ^ntru ei numele mieu }i numele p@rin]ilor miei. tat@. carii au plinit nedreptatea voiei sale. 19 20. 3. i-au p@rut lui greu }i au apucat Iosif m$na t@t$ne-s@u s@ o ia de pre capul lui Efraim pre capul lui Manasi. (b) Sume]itu-te-ai ca apa. Ruvin. pentru c@ easte ^nd@r@tnic@.* Nu va lipsi domn din Iuda }i pov@]uitoriu din coapsele lui p$n@ vor veni ceale g@tite Lui. 16. %nchina-se-vor ]ie fiii t@t$ne-s@u. 1 CAP 49 Iacov binecuv$nt@ pre to]i fiii s@i. 21 1 Paral. {i au zis Iacov: „Apropie-i la mine. 12. Carele va lega la vi]@ m$nzul S@u. 11. 10 apoi. te-ai ^n@l]at. a lui Avraam }i a lui Isaac. din vl@stare. {i bine i-au cuv$ntat pre ei ^n zioa aceaea. o au pus pre capul lui Efraim. fiiule. 33. {i i-au r$dicat pre ei Iosif de la genunchii lui }i s-au ^nchinat lui cu fa]a pre p@m$nt. 6 cu arcul o am luat din m$inile amoreilor”. 6. schimb$ndu-}i m$inile. }i pre adunarea lor s@ nu s@ razeme fica]ii miei (v). }i i-au s@rutat pre ei }i i-au ^mbr@]i}eat.* C@ te-ai suit pre patul t@t$ne-t@u. asculta]i pre Israil. 14. Simeon }i Levi. de-a st$nga lui Israil. greu. }tiu. moare. tu. Iar@ fiii pre carii vei na}te dup@ aceasta ai t@i vor fi. s@ nu fierbi (b). sume]itu-te-ai ca apa. asculta]i pre tat@l vostru. 6 s@ v@ spuiu voao ce va ^ntimpina pre voi ^n zilele ceale de *Ie}ire [Evrei] 11. 8. *Sus 35. pre Efraim ^n dreapta. }i le-au zis lor: „Aduna]i-v@. 24. ca s@-i binecuv$ntez”. au zis: „Cine s$nt ace}tia?” 9. 16. 15.* {i i-au binecuv$ntat pre ei. ci au zis: „{tiu. i-au apropiiat pre ei la d$nsul. de fa]a ta nu m-am lipsit }i. mum@-ta. atunci ai spurcat a}ternutul pre care te-ai suit. 5. ar@t$ndu-le locul ^ngrop@rii sale. }i s@m$n]a lui va fi ^ntru mul]ime de neamuri”. cumplit }i ^nd@r@ptnic. Na. latin. Avraam }i Isaac. 21 *Sus 31. pre unii pentru p@catele lor dojenindu-i.* Puiu de leu Iuda.* ^mp@r]i-voiu pre ei ^ntru Iacov }i voiu r$sipi pre ei ^ntru Israil. apoi. }i au zis: „Dumnezeu. }i s@ va zice: «Fac@-te pre tine Dumnezeu ca pre Efraim }i ca pre Manasi»”. t@riia mea }i ^nceputul fiilor miei. 1 *Sus 34.** carea cu sabiia mea }i 15. 4. s@ nu te m@re}ti. Na. culc$ndu-te ai adormit ca un leu }i ca un puiu de leu. c@ s@ ^nal]@: s@ nu fierbi. carii mi-au dat Dumnezeu aici”. Na. }i s@ se ^nmul]asc@ ^ntru mul]ime mare pre p@m$nt”. 25 *Isu. c@ acesta easte cel ^nt$iu n@scut. c$nd fiiarbe. c$nd m-am apropiiat la ipodromul p@m$ntului Havrata. Cine-l va de}tepta pre el? 10. lu$nd Iosif pre am$ndoi feciorii s@i. (g) Unele Biblii grece}ti au: p$n@ va veni Cui s-au g@tit. Iudo. }i iu]imea lor. {i au zis Israil lui Iosif: „Iat@. 19. fra]i. {i. ^n p@m$ntul Hanaan. 2. fiii lui Iacov. mi-au ar@tat Dumnezeu }i s@m$n]a ta”. iat@. 18. m$inile tale preste spatele vr@jma}ilor t@i. 21. 46 . }i ^ntru pofta sa au t@iat vinele taurului. ^ntinzind Israil m$na cea dreapt@. }i va fi Dumnezeu cu voi. Iar@ ochii lui Israil s@ ^ngreoias@ la vedeare de b@tr$nea]@ }i nu putea s@ vaz@.CARTEA FACERII 6. {i au zis Iosif t@t$ne-s@u: „Nu a}ea. }i cea st$ng@ pre capul lui Manasi. Aduna]i-v@ }i m@ asculta]i pre mine. s@ nu cre}ti. v@zind Iosif c@ au pus tat@l s@u m$na cea dreapt@ pre capul lui Efraim.* au murit Rahil. m@cesc: ^ntru adunarea lor nu s@ vor gr@i ceale ^nalte ale meale. Cel ce m@ hr@nea}te din tinerea]ele meale p$n@ ^n zioa aceasta. }i o am ^ngropat pre ea ^n calea ipodromului. cumplit. adec@. ^n dreapta lui Israil.

(b) Bibliia cea veachie are: {i au zis lui Faraon dup@ zisele lui Iosif. «Tat@l mieu m-au jurat. }i din]ii Lui mai albi dec$t laptele. }i spre sear@ va ^mp@r]i m$ncarea”. a c@rora pov@]uitoriu easte. i. 6. 3. 17 Efron Heteul mo}ie de ^ngrop@ciune. p$ndind ^n c@rare. fiiu adaos al mieu 5. ^n pace s-au odihnit. 16. cu b@tr$nii Eghiptului purceade s@-l ^ngroape ^n p@m$ntul Hanaan. }i s@ va ^ntinde p$n@ la Sidon. 14. 22. Dan va judeca pre norodul s@u. Iar@ deaca au trecut zilele pl$ngerii. care vor fi pre capul lui Iosif }i pre crea}tetul fra]ilor. lup r@pitoriu.*Sus m$ntul Hanaan. 7. ^ntinzindu-}i picioarele sale pre pat. Asupra c@ruia ^mpreun@ sf@tuindu-s@ l-au p$r$t }i l-au p$ndit domnii s@get@torilor. {i s@ se fac@ Dan }earpe ^n cale. 4. }i CAP 50 Iosif. {i au sf@r$mat cu t@rie arcele lor. acolo au ^ngropat pre Isaac }i pre Reveca.* *Sus carea pe}ter@ o au cump@rat Avraam de la 23. fiii lui Iacov. care are toate pentru binecuv$ntarea ]i]elor }i a zg@ului. ispit@-l va ispiti pre el. (a) %n unele Biblii s@ cetea}te: au poruncit doftorilor s@ ung@ pre tat@l s@u cu aromate. muiarea lui. 23. }i to]i b@tr$nii p@m$ntului Eghiptului. 13. muiarea lui. l-au pl$ns cu amar }i l-au s@rutat pre el. ^ngroap@ pre tat@l t@u dup@ cum te-au jurat”. {i toat@ casa lui Iosif }i fra]ii lui }i toat@ casa t@t$ne-s@u }i rudeniia lui. . }i au sl@bit vinele bra]elor m$inilor lor prin m$na putearnicului Iacov. iar@ el cu bune ^i priimea}te }i ^i m$ng@ie. acolo s@ m@ ^ngropi’». {i au poruncit Iosif slugilor sale. 17. ^ngropa]i-m@ cu p@rin]ii 2. ^ngrop@torilor. {i s-au suit Iosif s@ ^ngroape pre tat@l s@u. carea easte ^ntr-^nsa de la fiii lui Het”. cu mare cinste s@v$r}ind. diminea]a va m$nca ^nc@. {i au ^ncetat Iacov a ^nv@]a pre feciorii s@i }i. dup@ ce le-au poruncit pentru oas@le sale s@ le duc@ ^n p@m$ntul Hanaan. 1. }i el va ispiti pre d$nsul la picioare. pre fie}tecarele dup@ binecuv$ntarea sa i-au binecuv$ntat pre ei. 18. 47. ^n p@m$ntul Hanaan. * Fiiu adaos. 6. 31. zic$nd: 5. c@ a}ea s@ num@ra zilele ^ngrop@rii. zic$nd: „De am aflat har ^naintea voastr@. care. }i-au pus dedesupt um@rul s@u a s@ osteni }i s-au f@cut b@rbat lucr@toriu de p@m$nt. 29. carea. {i le-au zis lor: „Eu m@ voiu pune la norodul mieu. Iosif. iar@ oile }i boii le-au l@sat ^n p@m$ntul Ghesem. }i va c@dea c@l@re]ul ^nd@r@pt. 15. s@ m@ suiu s@ ^ngrop pre tat@l mieu. 19. 21. {i s-au umplut lui patruzeci de zile. }i au ^ngropat (a) ^ngrop@torii pre Israil. fiiul mieu cel mai tin@r. 26. 20. }i s-au suit ^mpreun@ cu d$nsul toate slugile lui Faraon }i b@tr$nii casii lui. }i l-au pl$ns pre el Eghiptul }eaptezeci de zile. Zavulon l$ng@ mare va l@cui. gr@i]i pentru mine ^n urechile lui Faraon. 30. Acolo au ^ngropat pre Avraam }i pre Sarra. %n mo}iia ]arinei }i a pe}terii. v@zind odihna c@ easte bun@ }i p@m$ntul c@ easte gras. Sp@la-va ^n vin haina Sa. }i te-au binecuv$ntat cu binecuv$ntarea ceriului de sus }i cu binecuv$ntarea p@m$ntului. de la Dumnezeul tat@lui t@u. (b) {i au zis Faraon lui Iosif: „Suie-te. trupin@. 33. c$nd vor ie}i din Eghipt.50 CARTEA FACERII CAP 49 {I 50 miei ^n pe}tera carea easte ^n ]arina lui Efron Heteul. 2. 28. carea easte ^n preajma Mamvrei. 12. 24. Neftalim. ca }i un neam ^n Israil. {i au ajutat ]ie Dumnezeul mieu. s@ tem fra]ii pentru str$mb@tatea carea ^i f@cus@. }i la ml@di]@ m$nzul asinei Sale. 27. c@z$nd Iosif pre fa]a t@t$ne-s@u. 29 Acum. la mine te ^ntoarce. 32. acolo au ^ngropat pre Liia. A}tept$nd m$ntuirea Domnului. Isahar binele au poftit odihnindu-s@ ^n mijlocul sor]ilor. To]i ace}tia. 8. au murit }i s-au pus la norodul s@u. Asir. doispr@zeace. mu}c$nd c@lc$iul calului. s@ ^ngroape pre tat@l s@u. }i m@ voiu ^ntoarce”. de acolo cel ce au ^nt@rit pre Israil. grijind trupul t@t$ne-s@u. l-au uns. au gr@it Iosif c@tr@ domnii lui Faraon. 25. gras@ e p$inea lui. zic$nd: ‘%n morm$ntul* care mi-am s@pat mie ^n p@. {i. Binecuv$ntarea t@t$ne-t@u }i a mum@ta mai mult s-au ^nt@rit dec$t binecuv$ntarea mun]ilor celor ^nt@ri]i }i dec$t binecuv$nt@rile lucrurilor celor veacinice. }i el la limanul cor@biilor. Veniamin. *1 Para. dar@. Gad. }i ^n s$nge de struguri ve}m$ntul S@u. 1 dorit. }i aceastea au gr@it lor tat@l lor }i bine i-au cuv$ntat pre ei. }i el va da hran@ boiarilor. Mai frumo}i s$nt ochii Lui dec$t vinul. %n pe}tera cea ^ndoit@. carea r@sare odrasl@ noao }i d@ ^ntru odrasl@ frumsea]@.

18. }i nu i-ar fi venit lui aminte ca ie}irea norodului lui Dumnezeu din Eghipt }i alte lucruri vreadnice de pomenire la cei ce dup@ aceaea era s@ fie. 5 **Sus 47. ci.* }i l-au ^ngropat pre el ^n pe}tera cea ^ndoit@. 7] *Sus 47. 20. zic$nd: „%ntru cercetarea ^n carea va cerceta pre voi Dumnezeu. ^n preajma Mamvrei. }i adev@rata a lui facere cu multe dovediri s@ arat@: c@ minunile care s@ spun ^ntru aceast@ carte numai de la cel ce de fa]@ sau mai mare pov@]uitoriu au fost s-au putut scrie. el }i fra]ii lui }i toat@ casa t@t$ne-s@u. 10.** carea o cump@ras@ Avraam pe}ter@ mo}ie pentru ^ngrop@ciune de la Efron Heteul. cap 21. {i au jurat Iosif pre fiii lui Israil. precum le-au fost poruncit lor. }i leagea mai pre larg t$lcuit@ s@ nu o scrie. {i. zic$nd: 17. iar@ Dumnezeu au sf@tuit pentru mine bine.CARTEA FACERII 9. 22. 19. care lucruri foarte pomenite }i adeverite era la jidovi. de vreame ce mai toat@ leagea jidoveasc@ luminat@ pomenire easte a ie}irei ace}tiia }i a minunilor care s-au f@cut ^n Eghipt. va zice ne}tine: era carte carea s@ chema Cartea r@zboaielor Domnului. au zis: „Ca nu cumva s@ ]ie aminte r@utatea noastr@ Iosif }i s@ ne r@spl@teasc@ toate realele c$te am f@cut lui”. }i le-au gr@it lor la inim@. doar@. lui Avraam }i lui Isaac }i lui Iacov”. 25. 11. venind la Iosif. 24. au zis: „Iat@. ca s@ fie precum ast@zi. pentru ce s@ nu fie scris@ }i istoriia lor. {i s-au ^ntors Iosif ^n Eghipt. alt@ Biblie: C@ nu s$nt Dumnezeu eu. {i au zis lor: „Nu v@ teame]i. {i au v@zut l@cuitorii p@m$ntului Hanaan pl$ngerea la ariia lui Atad. ce easte dincolo de Iordan.** ca s@ se hr@neasc@ norod mult”. (b) Alex. 7. pentru aceaea au chemat numele locului aceluia Pl$ngerea Eghiptului. «A}ea zice]i lui Iosif: ‘Iart@-le lor nedreptatea }i p@catul lor. feciorul lui Manasi. }i l-au pl$ns pre el pl$ngere mare }i tare foarte. {i l-au luat pre el feciorii lui ^n p@m$ntul lui Hanaan. * Voi a]i sf@tuit ^mprotiva mea reale. 12 *Fap. {i. }i cu cercetare va cerceta pre voi Dumnezeu }i va scoate pre voi din p@m$ntul acesta ^n p@m$ntul care au jurat Dumnezeu p@rin]ilor no}tri. 15. 23. {i i-au m$ng$iat pre ei Iosif. 16 **Sus 23. el }i fra]ii lui }i to]i c$]i s-au fost suit cu el s@ ^ngroape pre tat@l lui. 5 [45. eghipteanilor”. Iar@ deaca cu at$ta grije au voit Moisi ca s@ se ]ie neuitat@ pomenirea lucrurilor acestora. {i. * {i au l@cuit Iosif ^n Eghipt. c@ a lui Dumnezeu s$nt eu (v). venind la d$nsul. 12. ^ntru carea b@taia cea asupra lui Amalic cu porunca lui Dumnezeu s@ spune. s-au n@scut pre coapsele lui Iosif. }i s-au f@cut tab@r@ mare foarte. 51 *Sus 43[45]. noi s$ntem ]ie robi”. 17 *Evrei 11. carea easte dincolo de Iordan. 22 *Ie}ire 13. CAP 50 slugilor Dumnezeului t@t$ne-t@u»”. Au poate-s@ cuiva adeveri cum c@ de Moisi au fost scris@ cartea aceaea. 31 CARTEA IE{IRII um c@ cartea aceasta de ^nsu}i Moisi easte scris@. s@ pomenea}te. {i au v@zut Iosif pre feciorii lui Efraim p$n@ la al treilea neam. au zis: „Tat@l t@u te-au jurat mai ^nainte de sf$r}itul s@u. {i au venit la ariia lui Atad. {i acum iart@ nedreptatea 19. 14. {i i-au f@cut lui a}ea feciorii lui. 24. aduce]i-v@ aminte }i * lua]i oasele meale cu voi de aici!” 26. }i au f@cut pl$ngerea t@t$ne-s@u }eapte zile. }i l-au ^ngropat pre el ^n morm$nt. }i feciorii lui Mahir. 13. 16. 21. {i au murit Iosif fiind de o sut@ }i zeace de ani. {i au pl$ns Iosif c$nd gr@ia ei c@tr@ d$nsul.: C@ nu s$nt eu ^n locul lui Dumnezeu. ^n carea r@zboaiele israilteanilor }i r$nduialele taberii cu deadinsul s$nt scrise. }i au tr@it Iosif ani o sut@ }i zeace. }i au zis: „Pl$ngere easte aceasta. eu voiu hr@ni pre voi }i casele voastre”. ^n Eghipt. c@ reale au ar@tat ei ]ie’. A}ea au fost omor$rea celor ^nt$iu n@scu]i a eghiptea- . v@zind fra]ii lui Iosif c@ au murit tat@l lor. {i s-au suit ^mpreun@ cu d$nsul car@ }i c@l@re]i. {i le-au zis lor Iosif: „Nu v@ teame]i. carea ^n Cartea Numerilor. * {i au zis Iosif fra]ilor s@i: „Eu moriu. Na. 19 Isu.

cap 14: „Toat@ ^mp@r@]iia aceaea a neamului jidovesc mare proroc era. nu au vrut s@ scrie acealea. }i el mai ^nt$iu s@-l oc$rmuiasc@ }i cu legi sfinte ^ntru un trup }i ^ntru o ceat@ s@-l uneasc@ }i cu ]eremoniile ceale sfinte s@ ^nchipuiasc@ tainele viitoriului Hristos. carii au ^ntrat ^n Eghipt ^mpreun@ cu Iacov. cap 17. o au scris. Augustin. cea cu at$tea minuni luminat@. Veniamin. C@ precum frumos scrie S. 46. Iuda. 8 ceastea s$nt numele fiilor lui Israil. . %n a treia parte. fata lui Faraon au fost chipul besearecii neamurilor. Drept aceaea. precum aceaea au priimit pre Moisi. ci: „Scrie aceasta spre pomenire ^n carte”. }i au zis Domnul c@tr@ Moisi: «Scrie aceasta spre pomenire ^n carte }i spune lui Iisus c@ cu st$ngere voiu st$nge pomenirea lui Amalic de supt ceriu»”. a}ea ea au priimit pre Hristos. A}eadar@. aceast@ carte s@ chiiam@ Ie}ire. cel l@p@dat de mum@-sa. cortul sau besearica. a c@rora ^nmul]ire Faraon cel nou ^n z@dar s@ s$rguia}te a o ^mpedeca cu adaogerea greut@]ilor. }i jidovii la sf$r}itul lumii vor creade ^n Hristos. cel ce era b@rbat foarte ^n]elept. Isahar. {i ce era mai mare. s@rb@torile. Cartea aceaea nu poate s@ fie alta f@r@ numai Cartea Ie}irii. }i norodul lui Dumnezeu ^n pustie patruzeci de ani p@zit. Simeon. }i tot au poruncit Dumnezeu ca pomenirea ei s@ se p@zasc@. tat@l lor. acealea au ^ns@mnat }i mai ^nainte au vestit ceale ce creadem. carea. Asupra lui Faust. aceastea cetim: „{i au sf@r$mat Iisus pre Amalic }i pre tot norodul lui cu ucidere de sabie. 8 1. cartea 22. au Moisi. {i cartea 7. ^ntru carea s@ scriia ceale vreadnice ca s@ le }tie cei de pre urm@. pentru c@ }i a marelui proroc au fost”. iar@ Iosif era ^n Eghipt. carea au l@p@dat pre Hristos. 46. care s@ ^nt$mpla norodului lui Dumnezeu.* *Facer. pentru ca s@ }tie }i cei ce dup@ aceaea vor s@ fie. oastea lui Faraon ^n mare ^necat@. ie}irea }i izb@virea norodului lui Dumnezeu s@ o fie t@cut }i nescris@ s@ o fie l@sat. Pre Moisi Dumnezeu l-au ales ca s@ scoa]@ pre norodul jidovesc din Eghipt. cuprinde ceale ce s-au ^nt$mplat la ie}ire. Gad }i Asir. treacerea M@rii Ro}ie. c@ pentru viia]a cea veacinic@ a credincio}ilor ^ntru Hristos s-au plinit }i vedem c@ s@ plinesc }i n@d@jduim c@ s@ vor plini”. }i. preo]iile. 5. mum@-sa. cuprinde ceale ce au fost mai ^nainte de ie}irea norodului lui Dumnezeu. 3. fiindc@ b@taia cu Amalic o p@rticic@ mai m@runt@ era a izb@virii. De cetatea lui Dumnezeu. c@ nu au zis Dumnezeu: „Scrie istoriia b@t@ii ace}tiia”. Dan }i Neftalim. pentru c@ cuprinde ie}irea norodului lui Dumnezeu din Eghipt }i ceale ce atunci s-au ^nt$mplat. fie}tecare cu toat@ casa sa au ^ntrat: 2. cuprinde poruncile lui Dumnezeu }i ceale pentru ^ndreptarea vie]ii }i ceale ce s$nt spre slujba dumnezeiasc@ sau care s@ ]in de ]eremonii. %nsu}i Moisi au fost chipul lui Hristos. au din porunca lui Dumnezeu b@taia cu Amalic. *Facer. CAP 1 Numele fiilor lui Israil. era carte cu porunca lui Dumnezeu scris@. Iar@ ce easte mai de pomenit dec$t ie}irea din Eghipt. jertvele. jertvenicile. ci }i ceale sfinte. a c@rora at$ta pomenire au voit s@ fie. 4. }i ^n Cartea Ie}irii. carea l-au l@p@dat pre el au fost chipul sinagoghei. cu uciderea pruncilor }i ^necarea. cap 31: „Nu numai toate prorociile }i poruncile vie]ii. {i era toate sufletele ce ie}is@ din Iacov }eaptezeci }i cinci. despre mila moa}elor. %n trei p@r]i s@ ^mparte. ]eremoniile. }i tot alt ori ce s@ ]inea de slujba cu carea era deatori lui Dumnezeu.52 nilor }i izb@virea israilteanilor. %n partea cea dint$iu. Levi. Zavulon. %n a doao parte.* Ruvin. a acelora}i r@spl@tire. carii au ^ntrat ^n Eghipt. Moisi apoi au fost dat iar@}i mum@-sa. Cel l@p@dat de sinagoga.

Iar@ fiindc@ nu putea s@-l mai ascunz@. }i slujnicile ei umbla pre l$ng@ r$u.* ie}it-au la fra]ii s@i. CAP 1 {I 2 CAP 2 Moisi. {i au poruncit Faraon la tot norodul s@u. 14. 21 Evrei 11. foarte. }i s-au ^nmul]it norodul }i s-au ^nt@rit foarte.* carele }i-au luat muiare din featele lui Levi. Fiindc@ s-au temut moa}ele de Dumnezeu }i }i-au f@cut }ie c@si. dar@. {i au zis sora lui c@tr@ fata lui Faraon: „Voia-]i easte s@ chem ]ie muiare daic@ de la jidovi }i s@ hr@neasc@ pruncul?” 8. 10. 8. 14. s@-l omor$]i. }i toat@ partea f@meiasc@ s@ o l@sa]i vie”. au ucis pre eghiptean }i l-au ascuns ^n n@sip. v@zindu-l frumos. carele nu }tiia pre Iosif. lu$nd muiare pre fata preotului. au v@zut doi oameni jidovi cert$ndu-s@. l-au adus pre d$nsul la fata lui Faraon. {i au zis ei fata lui Faraon: „Du-te!” {i. *Jos 6. {i au auzit Faraon lucrul acesta. {i au zis neamului s@u: „Iat@. 7. foarte. *Fapt. 9. v@z$nd un sicriia} ^n g$rl@.20 *Fapt. }i c$nd s@ va ^nt$mpla noao r@zboiu. 4. de mum@-sa s@ hr@nea}te din porunca featei lui Faraon. de va fi b@rbat. Pentru uciderea eghipteanului fuge ^n Madiam de frica ^mp@ratului. {i. iar@ de va fi f@meaie. c@ nasc mai ^nainte de ce ^ntr@ moa}ele la d$nsele”. {i. b@t$ndu-ne pre noi. {i n@}tea. carea pre d$nsul l-au luat }ie}i fecior. 24 . au trimis o slujnic@ de l-au luat. Pitonul }i Ramesul }i Onul. au zis: „Din pruncii jidovilor easte acesta”. Iar@ moa}ele au zis lui Faraon: „Nu s$nt ca muierile Eghiptului jidovoaicele. zic$nd: „Toat@ partea b@rb@teasc@ ce s@ va na}te jidovilor ^n r$u s@ o arunca]i. 9. de}chizindu-l. }i numele ceialalte Fua.: cuv$ntul. {i au luat muiarea pruncul }i l-au hr@nit. Iar@ moa}ele s-au temut de Dumnezeu }i nu au f@cut precum le-au poruncit lor ^mp@ratul Eghiptului. 18. au zis: „Oare cum s-au v@dit (a) lucrul acesta?” 15. 17. 6. {i aceaea au luat ^n p$ntece }i au n@scut fecior. tem$ndu-s@ Moisi. {i bine au f@cut Dumnezeu moa}elor. {i s-au sf$r}it Iosif }i to]i fra]ii lui }i tot neamul acela. {i s-au sculat alt ^mp@rat preste Eghipt. 17 ^nmul]it }i s-au f@cut pro}ti }i s-au ^nt@rit foarte. 3. cu toate lucrurile cu care ca pre robi cu sil@ ^i asuprea pre ei. }i. {i le-au pus lor ispravnici de lucruri. (a) Grece. s@ o ]ine]i”. 16. }i eu voiu pl@ti ]ie”. }i i-au ^nmul]it p@m$ntul pre ei. ca s@-i nec@jeasc@ pre ei cu lucruri. 15. {i s@ uita soru-sa de departe s@ vaz@ ce s@ va ^nt$mpla lui. 12. {i au zis ^mp@ratul eghipteanilor c@tr@ moa}ele jidove}ti: dintr@ care uniia era numele Sepfora. }i au zis celui ce f@cea str$mb@tate: „Pentru ce ba]i tu pre vecinul t@u?” 14. }i au zidit cet@]i tari lui Faraon. doar@. 53 i era oarecarele din neamul lui Levi. vei s@ m@ ucizi tu. l-au ascuns trei luni. 21. zic$nd c@: „Din ap@ l-am luat pre d$nsul”. 10. 11. s@ ias@ din p@m$nt”. f@c$ndu-s@ Moisi mare. dup@ ce au crescut pruncul. cu vicle}ug s@-i ^mpil@m pre d$n}ii. 1. 7. ^n ap@ fiind aruncat }i de acolo sco]indu-s@. {i au chemat împ@ratul Eghiptului pre moa}e }i le-au zis lor: „C@ci a]i f@cut lucrul acesta }i a]i l@sat vie partea b@rb@teasc@?” 19. {i.* {i s-au pogor$t fata lui Faraon s@ se scalde la r$u.* Iar@ fiii lui Israil au crescut }i s-au 7. ci l@sa vie partea cea b@rb@teasc@. Iar@ el au zis: „Cine te-au pus domn }i judec@toriu preste noi? Au. 7.IE{IREA 6. 13. s@ se ^nso]asc@ }i ei cu vr@jma}ii no}tri }i. 5. 11. duc$ndu-s@ fata. {i cu c$t mai mult ^i smerea pre ei. {i au fost dup@ multe zile. fiii lui Israil. {i. cunosc$nd necazul lor. {i au zis c@tr@ ea fata lui Faraon: „P@zea}te mie pruncul acesta }i mi-l hr@nea}te. neamul fiilor lui Israil s@ ^nmul]ea}te foarte }i s@ ^nt@rea}te mai mult dec$t noi. carea easte Iliupolis. c@ut$nd ^ncoace }i ^ncolo }i nev@zind pre nimenea. f@c$ndu-i-s@ mil@ de d$nsul featei lui Faraon. au v@zut pruncul pl$ng$nd ^n sicriia} }i. 22. }i s@ sc$rbea eghipteanii de fiii lui Israil. feciorii lui Israil. 13. i-au luat mum@-sa un sicriia} de papur@ }i l-au uns cu smoal@ cleioas@ }i au pus pruncul ^ntr-^nsul }i l-au pus ^n marginea g$rlii. ie}ind a doua zi. v@zut-au pre un om eghiptean b@t$nd pre un jidov oarecarele din fra]ii lui. ca nu cumva s@ se ^nmul]easc@. na}te doi feciori. au chemat pre mama pruncului. 12. precum ai ucis ieri pre eghiptean?” {i. cu lutul }i cu c@r@mid@riia }i cu toate lucrurile ceale din c$mpuri. 20. {i le-au zis lor: „C$nd mo}i]i la jidovoaice }i s$nt la na}tere. }i au fost ei ^n loc de fecior }i au numit numele lui Moisi. Veni]i. {i le chinuia viia]a lor cu lucruri greale. 2. {i asuprea eghipteanii pre fiii lui Israil cu sil@. 23 *Evrei 11. cu at$ta mai mult s@ ^nmul]ea }i s@ ^nt@rea foarte. }i. }i. unde.

{i au zis: „A}ea vei zice fiilor lui Israil: «Cel ce easte m-au trimis la voi»”. zic$nd: „Moisi. {i Domnul au zis: „Nu te apropiia aici. Iotor. 15 CAP 3 Ar@t$ndu-s@ Domnul ^n rug@ lui Moisi.54 CARTEA IE{IRII }i c@uta s@ uciz@ pre Moisi. venind p@storii. 4. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „V@zind am v@zut necazul norodului Mieu ^n Eghipt. 2. vino s@ te trimi] la Faraon. {i au zis:* „Eu s$nt Dumnezeul t@t$ne-t@u. Deci. ^n p@m$ntul hananeilor }i al heteilor }i al amoreilor }i al ferezeilor }i al ghergheseilor }i al eveilor }i al ievuseilor. c@ a]i venit ast@zi cur$nd?” 19. 11. }i. au }ezut l$ng@ un pu]. Dumnezeul lui Avraam }i Dumnezeul lui Isaac }i Dumnezeul lui Iacov m-au trimis la voi. 22. 17. iar@ el le-au zis lor: „Ce easte. {i iar@}i purcezind grea.* }i au numit Moisi numele lui Ghersam. {i au auzit Dumnezeu suspinurile lor. 3 1 Para. iat@. }i Eu am v@zut necazul cu care eghipteanii nec@jesc pre ei. 8. iar@ scul$ndu-s@ Moisi le-au ap@rat. {i acum. strigarea fiilor lui Israil au venit la Mine. 7. împ@ratul Eghiptului. CAP 1[2] {I 2[3] mistuia}te rugul”. {i dup@ acealea zile multe. 32 Marco 12. au murit împ@ratul Eghiptului }i au suspinat fiii lui Israil pentru lucruri.* }i au dat pre Sepfora. venind. tat@l s@u. }i acesta va fi ]ie semn c@ Eu te trimi] ca s@ sco]i pre norodul Mieu din Eghipt. 23. lui Moisi muiare. 24. adun@ b@tr$nimea fiilor lui Israil }i vei gr@i c@tr@ d$n}ii: *Mate. Iar@ preotul din Madiam avea }eapte feate. . sco]ind ap@. au n@scut alt fiiu. 22. 16. acesta easte numele Mieu veacinic }i pomenire a neamurilor neamurilor». au ad@pat oile lor. 16. }i ^mprotivindu-s@ el. *Fapt. zic$nd: „C@ Eu voiu fi cu tine. c@ }tiu durearea lor. {i }i-au ^ntors Moisi fa]a sa pentru c@ s@ temea s@ caute de}chis ^naintea lui Dumnezeu. }i au v@zut c@ rugul ardea cu foc }i rugul nu s@ amistuia. socrului s@u. fata sa. ^l trimite. care p@}tea oile t@t$ne-s@u. }i s-au cunoscut lor. }i {i-au adus aminte de leg@tura Sa. {i au fugit Moisi de la fa]a lui Faraon }i s-au s@l@}luit ^n p@m$ntul lui Madiam. 2 *Jos 18. {i au zis Dumnezeu iar@ c@tr@ Moisi: „A}ea vei gr@i fiilor lui Israil: «Domnul Dumnezeul p@rin]ilor no}tri. 18. i Moisi p@}tea oile lui Iotor. 13. }i au ^ntrat ^n muntele lui Dumnezeu. ^n p@m$nt care curge lapte }i miiare. }i.* {i s-au ar@tat lui ^ngerul Domnului ^n 7. 25. 15. {i au c@utat Dumnezeu spre fiii lui Israil. 9. Horiv. Dumnezeul lui Avraam }i Dumnezeul lui Isaac }i Dumnezeul lui Iacov”. {i au zis Moisi: „Merg$nd mai aproape. socru-s@u . Iotor. zic$nd c@: „Nemearnic s$nt eu ^n p@m$nt str@in”. {i s-au a}ezat Moisi la omul acela. Moisi”. lu$nd ^n p$ntece muiarea. Iar@ el au zis: „Ce easte. ca s@ merg la Faraon. 37 * Jos 18. dup@ ce au venit ^n p@m$ntul lui Madiam. preotului din Madiam. ce voiu zice c@tr@ ei?” 14. }i i-au pus numele lui Eliezer. {i au zis Moisi c@tr@ Dumnezeu: „Iat@. dezleag@ ^nc@l]@mintele din picioarele tale. Iar@ deaca au v@zut Domnul c@ s@ apropie s@ vaz@. c@ nu s@ a1. au scos ap@ p$n@ ce au umplut albiile. ca s@ adeape oile t@t$ne-s@u. 10. 23. {i. la fiii lui Israil. 20. {i M-am pogor$t s@-i sco] pre ei din m$na eghipteanilor }i s@-i sco] pre ei din p@m$ntul acela }i s@-i bag pre ei ^n p@m$nt bun }i mult. }i au adus oile supt pustie. eu m@ voi duce la fiii lui Israil }i voiu gr@i c@tr@ d$n}ii: «Dumnezeul p@rin]ilor no}tri m-au trimis la voi». {i au gr@it Dumnezeu lui Moisi. 6. pre fiii lui Israil. c$nd p@}tea oile lui Iotor. împ@ratul Eghiptului. pr@d$nd pre eghipteani. }i au strigat }i s-au auzit strigarea lor la Dumnezeu de la lucruri. voiu vedea aceast@ vedeare mare. }i. {i acum. Iar@ el au zis featelor sale: „{i unde easte acela? Pentru ce a]i l@sat pre om a}ea? Chema]i-l pre el s@ m@n$nce p$ine!” 21. c@ v@ ve]i ^nchina lui Dumnezeu ^n muntele acesta”. din p@m$ntul Eghiptului”. {i au venit eale la Raguil. 3. zic$nd c@: „Dumnezeul t@t$ne-mieu ajutoriu easte mie }i m-au scos din m$na lui Faraon”. merg$nd. zic$nd: „Eu s$nt Cel ce s$nt”. {i. Doamne?” 5. le-au gonit pre eale. carea au f@cut cu Avraam }i cu Isaac }i cu Iacov. l-au strigat pre el Domnul din rug@. }i s@ sco]i pre norodul Mieu. s@-i scoa]@ din m$na lui Faraon. 30 par@ de foc din rug@. c@ locul ^n care stai tu p@m$nt sf$nt easte”. {i au zis Moisi c@tr@ Dumnezeu: „Cine s$nt eu. 27 Luca 20. }i strigarea lor am auzit de la cei ce-i silesc pre ei la lucru. }i ca s@ sco] pre fiii lui Israil din p@m$ntul Eghiptului?” 12. au n@scut fiiu. Iar@ eale au zis: „Un om eghiptean ne-au ap@rat pre noi de p@stori }i ne-au scos ap@ }i au ad@pat oile noastre”. {i au gr@it Dumnezeu c@tr@ Moisi. {i de m@ vor ^ntreba: «Care easte numele Lui?».

4. {i au mers Moisi. 10. Doamne. pre carele vei trimite”. 6. 22. {i au zis: „Arunc@-l pre el pre p@m$nt!” {i l-au aruncat pre el pre p@m$nt }i s-au f@cut }earpe. v@z@toriu }i orb. aleage pre altul putincios. vei luoa din apa r$ului }i vei turna pre uscat. {i au zis Moisi c@tr@ Domnul: „Rogu-m@. {i. 10. Dumnzeul lui Avraam }i Dumnezeul lui Isaac }i Dumnezeul lui Iacov”. {i. nici ca mai ^nainte de alaltaieri. iat@. 18. vor creade ]ie pentru cuv$ntul semnului celui de al doilea. levitul? {tiu c@ el.: nu s$nt b@rbat gr@itoriu. l-au apucat de coad@ }i s-au f@cut toiag ^n m$na lui. }i s-au ^ntors la Iotor. 20. lu$ndu-}i Moisi pre muiarea sa }i pruncii. c$nd ve]i ie}i. }i au fugit Moisi de d$nsul.CARTEA IE{IRII «Domnul Dumnezeul p@rin]ilor no}tri S-au ar@tat mie. au murit împ@ratul Eghiptului. {i au zis Iotor lui Moisi: „Pas@ s@n@tos!” {i. ^ntinzind m$na. f@r@ numai cu m$n@ tare. Aaron. zic$nd: ‘Cu cercetare v-am cercetat pre voi. 8. Ci va ceare muiarea de la vecin }i de la cea ^mpreun@ cu sine l@cuitoare vase de argint }i de aur }i ^mbr@c@minte. i-au pus pre asinii s@i }i s-au ^ntors ^n Eghipt. dup@ aceale zile multe. nu s$nt putincios (b) ca mai ^nainte de ieri. 20 CAP 4 Trei seamne lu$nd Moisi de la Dumnezeu. deci vom mearge cale de trei zile ^n pustie. 2 . {i vor asculta glasul t@u. CAP 3 {I 4 sa ^n sinul s@u }i au scos m$na sa din sinul s@u }i s-au f@cut m$na lui (a) ca z@pada. Dumnezeul lui Avraam }i Dumnezeul lui Isaac }i Dumnezeul lui Iacov. {i acum mergi* }i Eu voiu de}chide gura ta }i te voiu ^nv@]a ceale ce vei gr@i”. socrul s@u. au zis: „Au nu.* }i. 10. 19. ^ntinz$nd m$na Mea. împ@ratul Eghiptului. Doamne. {i au zis iar@}i: „Bag@ m$na ta ^n s$nul t@u!” {i au b@gat m$na sa ^n s$nul s@u }i o au scos din s$nul s@u. {i au zis Moisi: „Rogu-m@. nu 11. 18. {i. „{i de nu vor creade ]ie }i nu vor asculta de cuv$ntul semnului celui dint$iu. }i vei pune cuvintele Meale ^n gura lui. }i dup@ aceasta va slobozi pre voi. {i va fi de nu vor creade ]ie pentru aceaste doao seamne. 20. el va ie}i ^ntru ^nt$mpinarea ta }i. 17. }i. c@ vor zice c@: «Nu s-au ar@tat ]ie Dumnezeu». iat@. v@zindu-te. 7. Aaron ^nt$mpin@ pre fratele s@u. nu pociu bine vorbi. ^n p@m$ntul care curge lapte }i miiare’». 9. cu care vei face seamnele”. }i apa carea o vei luoa din r$u va fi s$nge pre uscat”. }i ve]i pune preste fiii vo}tri }i preste featele voastre }i ve]i pr@da pre eghipteani”. „Ca s@ creaz@ ]ie c@ ]i S-au ar@tat Dumnezeul p@rin]ilor lor. }i c$te s-au ^nt$mplat voao ^n Eghipt’. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Cine au dat gur@ omului? {i cine au f@cut r@u la auz }i surd. {i i-au zis lui Domnul iar@}i: „Bag@ m$na ta ^n sinul t@u!” {i au b@gat m$na 1. 14. 17. ^l vei luoa ^n m$na ta. fratele t@u. Moisi. {i au zis lui Domnul: „Ce easte ce e ^n m$na ta?” Iar@ el au zis: „Toiag”. du-te ^n Eghipt. Iar@ Eu }tiu c@ nu va l@sa pre voi Faraon. 19. muiarea ^}i taie ^mprejur pruncul. {i toiagul. 5. va gr@i ^n locul t@u. }i vei ^ntra tu }i b@tr$nimea lui Israil la Faraon. nici vor asculta de glasul t@u. (a) Bibliia cea veachie are: plin@ de bubele *Jos 7. 3. au nu Eu. s@ va bucura ^ntru sine. {i el va gr@i ^n locul t@u c@tr@ norod }i va fi gura ta. nici ca de c$nd ai ^nceput a gr@i slugii Tale. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „%ntinde m$na }i-l apuc@ de coad@”. }i iar@}i s-au f@cut ^n fa]a trupului. {i. 2 ve]i ie}i de}er]i. care voiu face ^ntru ei. (b) Alex. 6. {i vei gr@i c@tr@ d$nsul. gr@ind. s@ mearge]i. 16. Dumnezeu? 12. 55 *Mate. i au r@spuns Moisi }i au zis: „Dar de nu vor creade mie }i nu vor asculta de glasul mieu. {i au zis: ‘Voiu scoate pre voi din r@utatea eghipteanilor ^n p@m$ntul hananeilor }i a heteilor }i a amoreilor }i a ferezeilor }i a ghergheseilor }i a eveilor }i a ievuseilor. adec@. iar@ tu vei fi lui ^n ceale c@tr@ Dumnezeu. 15. ce voiu zice c@tr@ ei?” 2. {i voiu da har norodului acestuia ^na*Jos intea eghipteanilor. purceade ^n Eghipt cu muiarea sa. împ@ratul Eghiptului. 11. voiu bate pre eghipteani cu toate minunile Meale. care s-au pref@cut ^n }earpe. 13. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi ^n Madiam: „Mergi. }i au zis: „Mearge-voiu }i m@ voiu ^ntoarce la fra]ii miei cei din Eghipt }i voiu vedea de tr@iesc ^nc@”. 21. }i Eu voiu de}chide gura ta }i gura lui* }i voiu ^nv@]a pre voi ce s@ face]i. ca s@ j@rtvim Dumnezeului nostru». slab la glas }i z@bavnic la limb@ s$nt eu”. c@ au murit to]i cei ce c@uta sufletul t@u”. m$niindu-s@ Domnul cu urgie pre Moisi. }i vei zice c@tr@ el: «Dumnezeul evreilor ne-au chemat pre noi. }i au luat Moisi toiastric@ciunei. }i deodat@ s@ duc la fiii lui Israil.

leane}i s$nte]i. care el. {i am zis ]ie: ‘Slobozi norodul Mieu. 2. mai tare asuprea}te pre israilteani. 6. au b@tut pre logofe]ii neamului fiilor lui Israil. {i tu vei zice lui Faraon: «Aceastea zice Domnul: ‘Fiiul cel ^nt$iu n@scut al Mieu. Iar@ tu ai vrut s@-l slobozi pre el. {i s-au r$sipit norodul ^n tot p@m$ntul Eghiptului s@ str$ng@ trestie ^n loc de paie. {i. acum s@ va prea ^nmul]i norodul acesta pre p@m$nt. Eu voiu ucide pre Fiiul t@u cel ^nt$iu n@scut»”. ca ieri }i ca alaltaieri. 11. 19. 28. {i au zis Faraon: „Iat@. Paie nu s@ dau robilor t@i. zic$nd: 7. vezi. ci s@ mearg@ ei s@-}i adune lor paie. 12. pentru c@ au c@utat Dumnezeu spre fiii lui Israil }i pentru c@ au v@zut necazul lor. 10. ca s@ s@rbeaze ^n pustie»”. ca s@ jertvim Domnului Dumnezeului nostru. Iar@ Eu voiu ^nt@ri inima lui }i nu va slobozi norodul. {i s@ fac@ c@r@mizi c$te au f@cut. S@ se ^ngreoiaze lucrurile oamenilor acestora }i s@ grijeasc@ de acestea: iar@ s@ nu grijeasc@ de cuvinte de}earte”. doar@. c@ paie nu s@ vor da voao. . 29. iat@. {i s-au v@zut pre sine logofe]ii fiilor lui Israil ^n reale. }i. zic$nd: «S@ meargem }i s@ jertvim!» 9.56 CARTEA IE{IRII gul cel de la Dumnezeu ^n m$na sa. {i le-au zis lor: „F@r’de lucru }ede]i. {i au spus Moisi lui Aaron toate cuvintele Domnului. cei ce era pu}i mai mari. }i zic noao s@ facem c@r@mizi? {i. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Merg$nd tu }i ^ntorc$ndu-te ^n Eghipt. }i au zis: „St@tut-au s$ngele t@ierii ^mprejur a fiiului mieu”. au. dar@. 8. care vi s@ cuvin preste zi. Voi singuri mearge]i de v@ aduna]i voao paie de unde ve]i afla. zic$nd: „Pentru ce faci a}ea robilor t@i? 16. zic$nd: „C@ci n-a]i s@v$r}it lucrul c@r@mizilor voastre. 4. 20. s@ roag@ lui Dumnezeu pentru ei. 31. {i ei au zis lui: „Dumnezeul evreilor 1. 14. carii venea ^naintea lor. neb@g$ndu-le ^n sam@. toate seamnele care le-am dat ^n m$na ta s@ le faci pre eale ^naintea lui Faraon. ca }i ieri }i alaltaieri”. {i au poruncit Faraon celor mai mari preste lucrurile norodului }i logofe]ilor. CAP 4 {I 5 ne-au chemat pre noi s@ meargem cale de trei zile ^n pustie. ca s@ sloboz pre fiii lui Israil? Nu }tiu pre Domnul. 22. plec$ndu-s@ norodul. Acum. zic$ndu-li-s@: „Nu s@ va ^mpu]ina din c@r@mizi ce easte r$nduit pre zi”. {i au mers Moisi }i Aaron. {i au crezut norodul }i s-au bucurat. 24. {i au zis Faraon: „Cine easte de a C@ruia glas s@ ascult eu. i. ca s@ se ^nchine Mie’. }i au adunat toat@ b@tr$nimea fiilor lui Israil. 5. }i tot at$tea c@r@mizi ve]i face”. 30. 15. {i au fost pre cale unde au poposit. care i-au poruncit lui. Iar@ cei mai mari preste lucruri silea pre ei. 13. 23. {i ispravnicii lui Faraon. l-au ^nt$mpinat pre d$nsul ^ngerul Domnului }i cerca s@-l omoar@ pre d$nsul. s-au ^nchinat. 3. {i s-au dus. care au gr@it Dumnezeu c@tr@ Moisi. nedreptate vei face norodului t@u?” 17. 32. dar@. zic$nd: „S@v$r}i]i lucrurile voastre. }i toate graiurile. c@ nimica nu s@ va ^mpu]ina din lucrul vostru”. vezi. au ^ntrat Moisi }i Aaron la Faraon }i au zis lui: „Aceastea zice Domnul Dumnezeul lui Israil: «Slobozi pre norodul Mieu. care le-au trimis. „Mai mult s@ nu da]i paie norodului pentru facerea c@r@mizilor. }i gr@ia c@tr@ norod zic$nd: „Aceastea zice Faraon: «Mai mult nu vom da voao paie». pentru aceaea strig@. c$nd CAP 5 Moisi }i Aaron spun lui Faraon poruncile lui Dumnezeu. {i s-au dus de la el. {i au f@cut seamnele ^naintea norodului. deci s@ nu-i l@s@m s@ odihneasc@ de la lucruri”. ^ntr$nd logofe]ii fiilor lui Israil. ca s@ nu ne ^ntimpine pre noi moarte au ucidere”. 21. 25. merg$nd lucra]i. au strigat c@tr@ Faraon. pentru aceaea zice]i: «S@ meargem s@ jertvim Dumnezeului nostru». }i ast@zi. }i s@ nu ^mpu]ina]i nimica din lucrurile lor. }i ^n toate zilele s@-i sili]i. pentru c@ au zis: „St@tut-au s$ngele t@ierii ^mprejur a fiiului mieu”. {i au zis Domnul c@tr@ Aaron: „Mergi ^ntru ^ntimpinarea lui Moisi ^n pustie”. }i pre Israil nu voiu slobozi”. Israil’. lu$nd Sepfora o pietricea ascu]it@. dup@ aceastea. 26. ca }i c$nd vi s@ da paie”. c@ }ed f@r@ de lucru. care auzind Moisi. au t@iat ^mprejur marginea trupului fiiului s@u }i au c@zut la picioarele lui. {i le-au zis lor împ@ratul Eghiptului: „Pentru ce Moisi }i Aaron ^nd@r@ptnicea}te pre norod de la lucru? Mearge]i fie}tecarele dintr@ voi la lucrul s@u”. }i s-au ^ntimpinat cu d$nsul ^n muntele lui Dumnezeu }i s-au s@rutat am$ndoi. 27. {i. pre slujile tale le bat. {i au gr@it Aaron toate cuvintele aceastea. {i s-au ^ntimpinat ei cu Moisi }i cu Aaron. 18. {i ^i silea pre ei cei mai mari preste lucruri }i logofe]ii. ned$ndu-le paie.

5 1 Paral. Acesta easte Aaron }i Moisi. *Face. {i Eu am auzit suspinul fiilor lui Israil. 18. C@ de c$nd am mers eu la Faraon s@ gr@iesc cu numele T@u. {i au luat Amvram pre Iohaved. 26. dup@ familiile lor: Gherson. }ie muiare. 3. }i numele Mieu. 6. Domnul (a). 24 i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Acum vei vedea ceale ce voi face lui Faraon. Domnul. împ@ratul Eghiptului. 21. zic$nd: 1. împ@ratul Eghiptului. sora lor. feciorul lui Aaron. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. Ehova. {i fiii lui* Caat: Amvram }i Isaar. {i au gr@it Dumnezeu c@tr@ Moisi }i au zis c@tr@ d$nsul: „Eu. au luat }ie muiare din featele lui Futiil }i i-au n@scut lui pre Finees. a lui Ruvin }i a lui Levi. 3. {i m-am ar@tat lui Avraam }i lui Isaac }i lui Iacov. Iar@ fiii lui Core: Asir }i Elcana }i Aviasar. cu care eghipteanii ca pre robi asupresc pre ei. }i ei nu au ascultat pre Moisi pentru ^mpu]inarea sufletului }i pentru lucrurile ceale greale (b). „%ntr@ }i gr@ia}te lui Faraon. s@ num@r@ semin]iia lui Simeon. {i s-au ^ntors Moisi c@tr@ Domnul }i au zis: „Rogu-m@. ca s@ sloboaz@ pre fiii lui Israil din p@m$ntul s@u!” 12. p$n@ la Moisi. fiii lui Israil nu m-au ascultat pre mine. 23. 5. {i* fiii lui Simeon: Iemuil }i Iamin }i Aod }i Iahin }i Saar }i Saul. 3. {i voiu b@ga pre voi ^n p@m$ntul spre care am ^ntins m$na Mea s@-l dau lui Avraam }i lui Isaac }i lui Iacov. Ace}tia s$nt cei ce gr@ia c@tr@ Faraon. 27. 4. 6 * Nume. 21. 1 23. }i voiu fi voao Dumnezeu. 16. c@ci ai n@c@jit pre norodul acesta? {i pentru ce m-ai trimis pre mine? 23. Aceastea s$nt casele familiilor lui Levi dup@ rudeniile lor. ca s@ da]i sabie ^n m$na lui s@ ne omoar@”. 17. 25. 57 CAP 6 Dumnezeul m$ng@ie pre israilteani prin Moisi cu f@g@duin]a p@m$ntului Hanaan. Mergi }i gr@ia}te fiilor lui Israil. Hevron }i Oziil. ca s@ scoa]@ pre fiii lui Israil din p@m$ntul Eghiptului. {i voiu lua pre voi norod Mie. ^ntru care au }i l@cuit pre d$nsul. }i au n@scut pre Aaron }i pre Moisi }i pre Mariam. Aceastea s$nt familiile fiilor lui Simeon. {i fiii lui Merari: Mooli }i Omusi. }i anii vie]ii lui Caat o sut@ }i treizeci de ani.* fata fratelui t@t$ne-s@u. 57 1 Para. 15. {i fiii lui Oziil: Misail }i Elisafan }i Segri. }i i-au n@scut lui pre Nadav }i pre Aviud }i pre Eleazar }i pre Itamar. 4. 22. }i le-au poruncit lor s@ ^ntre la Faraon. 24. }i au scos pre fiii lui Israil din p@m$ntul Eghiptului duhului }i pentru robiia cea grea. 1 *1 Para. (b) Jid. 14. Doamne. 9. Aceastea s$nt ^ncep@turile familiei levi]ilor. {i au zis lor: „Vaz@-v@ pre voi Dumnezeu }i s@ v@ judece. Asron }i Harmi. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron. {i au gr@it Moisi a}ea fiilor lui Israil. 26. 1 .* {i ace}tia s$nt ^ncep@torii caselor neamurilor. au n@c@jit pre norodul acesta }i nu ai izb@vit pre norodul T@u”. p@m$ntul pre care s-au s@l@}luit. 13. {i ace}tia s$nt* fiii lui Gherson: Loveni }i Semei. {i fiii lui Isaar: Core }i Nafec }i Zehri. 22. casele familiei lor. }i voiu scoate pre voi din st@p$niia eghipteanilor. 9. dup@ na}terile lor. fata lui Aminadav. 8. 5. Domnul. Iar@ Aaron au luat }ie muiare pre Elisavet. 6. c@ a]i f@cut ur$t mirosul nostru ^naintea lui Faraon }i ^naintea slugilor lui. 10. 2. 19 26. 19. }i Mi-am adus aminte de f@g@duin]a voastr@. Cel ce v-au scos pre voi din st@p$nirea eghipteanilor. 46. }i cu bra] ^nalt va scoate pre ei din p@m$ntul lui”. Aceastea s$nt na}terile lui Core. {i Eleazar. }i voiu izb@vi pre voi cu bra] ^nalt }i cu judecat@ mare.: pentru n@c@jirea * 1 Para. 6. Aceasta easte familiia lui Ruvin. (a) %n jidovie. cel din Finisa. sora lui Naason. CAP 6 11. 12 * Sus 2. }i anii vie]ii lui Amvram o sut@ treizeci }i }eapte de ani. ^mp@ratul Eghiptului. }i-l voiu da pre el voao mo}tenire.CARTEA IE{IRII ie}ea ei de la Faraon. ca s@ le dau lor p@m$ntul hananeilor. Domnul»”. 2 23. }i cum m@ va asculta Faraon? {i eu g$ngav s$nt”. celui ^nt$iu n@scut a lui Israil: Enoh }i Falus. c@rora le-au zis Dumnezeu s@ scoa]@ pre fiii lui Israil din p@m$ntul Eghiptului cu toate averile lor. zic$nd: „Iat@. 9 Numer. }i anii vie]ii lui Levi o sut@ treizeci }i }eapte. Caat }i Merari. zic$nd: «Eu. }i ve]i cunoa}te c@ Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. fiii lui Ruvin. nu l-am ar@tat lor. {i am pus leg@tura Mea cu ei. }i voiu scoate pre voi din robiia lor. 7. Dumnezeul lor fiind Eu. {i au gr@it Moisi ^naintea Domnului. Eu. c@ cu m$n@ tare va slobozi pre ei. {i aceastea s$nt numele fiilor lui Levi. 20.

%n carea zi au gr@it Domnul lui Moisi ^n p@m$ntul Eghiptului. ^n s$nge. 4. c$nd voiu ^ntinde m$na Mea preste Eghipt }i voiu scoate pre fiii lui Israil din mijlocul lor”. nu ai ascultat p$n@ acum. iat@. 8. fratele t@u. c$te zic Eu c@tr@ tine!” 30. fratelui t@u: «Ia toiagul }i-l arunc@ pre p@m$nt ^naintea lui Faraon }i ^naintea slugilor lui. Mergi la Faraon diminea]@. }i au f@cut a}ea precum le-au poruncit lor Domnul. {i au zis Moisi ^naintea Domnului: „Iat@. }i s-au ^nv$rto}eat inima lui Faraon. ca s@ nu sloboaz@ pre norod. }i s-au f@cut b@laur. iar@ Aaron. 18. fratele lui. din p@m$ntul Eghiptului cu izb$nd@ mare. }i nu vor putea eghipteanii bea ap@ din r$u’»”. dup@ cum au zis Domnul. pentru a c@rora dep@rtare f@g@duia}te Faraon c@ va slobozi . va fi ]ie proroc. }i s-au ^mpu]it r$ul }i nu putea eghipteanii s@ bea ap@ din r$u. 25. {i au f@cut Moisi }i Aaron dup@ cum le-au poruncit lor Domnul. zic$nd: 9. 20. }i au aruncat Aaron toiagul ^naintea lui Faraon }i ^naintea slugilor lui.* {i tu vei gr@i lui toate c$te poruncesc ]ie. r$dic$nd Aaron toiagul s@u. }i s@ fie s$nge. el ias@ la ap@. }i Aaron. 29. va gr@i c@tr@ Faraon. gr@ia}te c@tr@ Faraon. 16. iar@ Aaron. }i nu putea s@ bea ap@ din r$u. iat@. }i toat@ apa cea din r$u s-au mutat ^n s$nge. }i toiagul lui Aaron au ^nghi]it pre toiagele lor. ca s@ slujeasc@ Mie ^n pustie’. *Jos 17. }i s@ va ^mpu]i r$ul.* {i au f@cut aseamenea }i vr@jitorii eghipteanilor cu fermec@turile lor. {i pe}tii cei din r$u vor muri. 24. 11. c$nd au gr@it c@tr@ Faraon. {i au aruncat fie}tecarele toiagul s@u. zic$nd: „{i de va zice c@tr@ voi Faraon. 3. 21. *Sus 4. au ^ntrat ^n casa sa }i n-au b@gat sam@ nici de aceasta. iat@. {i. fratelui t@u: «Ia toiagul ^n m$na ta }i ^ntinde m$na ta preste apele Eghiptului }i preste r$urile lor }i preste lacurile lor }i preste b@l]ile lor }i preste toat@ apa lor cea adunat@.* {i au chemat Faraon pre ^n]elep]ii Eghiptului }i pre vr@jitori. }i cum m@ va auzi pre mine Faraon?” CAP 7 sale aseamenea. {i vor cunoa}te to]i eghipteanii c@ Eu s$nt Domnul. }i au f@cut }i vr@jitorii eghipteanilor cu fermec@turile 1. tu vei zice lui Aaron. }i. ^ntorc$ndu-s@ Faraon.* }i. {i acum aceastea zice Domnul: ‘%ntru aceasta vei cunoa}te c@ Eu s$nt Domnul. de optzeci }i trei de ani. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „S-au ^ngreoiat inima lui Faraon. eu s$nt slab la graiu. zic$nd: „Iat@. {i au ^ntrat Moisi }i Aaron ^naintea lui Faraon }i ^naintea slugilor lui. 7 CAP 8 A doao b@taie a Eghiptului s$nt broa}tele. CAP 7 Moisi }i Aaron gr@iesc c@tr@ Faraon. dup@ cum le-au gr@it lor Domnul. 15 *2 Tim. }i voiu pune m$na Mea pre Eghipt }i voiu scoate cu putearea Mea norodul Mieu. 10. lovindu-o cu toiagul. carea a}ijderea fac vr@jitorii lui Faraon cu desc$nt@rile sale. }i s-au f@cut s$nge ^n tot p@m$ntul Eghiptului. {i au f@cut a}ea Moisi }i Aaron dup@ cum le-au poruncit lor Domnul. {i Moisi era de optzeci de ani. «Da]i-ne noao semn sau minune». Eu bat cu toiagul cel din m$na Mea preste apa cea din r$u. 28. }i era s$ngele ^n tot p@m$ntul Eghiptului. 23. 5 Psalm 77. {i pe}tii din r$u au murit. 19. zic$nd: „Eu. }i nu i-au ascultat pre ei. 3. }i s@ va preface ^n s$nge. au lovit apa cea din r$u ^naintea lui Faraon }i ^naintea slugilor lui. fratele t@u. }i vei ie}i ^naintea lui pre ]ermurile r$ului. 6. 22. {i s-au ^nv$rto}eat inima lui Faraon. împ@ratul Eghiptului. pre fiii lui Israil. 5. }i nu i-au ascultat pre ei. 15. {i au s@pat to]i eghipteanii ^mprejurul r$ului ca s@ bea ap@. 7. 43 [49] *Jos 17. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron. Iar@ Eu voiu ^nv$rto}ea inima lui Faraon }i voiu ^nmul]i seamnele Meale }i minunile Meale ^n p@m$ntul Eghiptului. Eu te-am pus pre tine Dumnezeu lui Faraon. }i s@ va face b@laur»”. 8 i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. }i s-au f@cut b@laur.58 CARTEA IE{IRII ^nsu}i Aaron }i Moisi. 13. }i ^n leamne }i ^n pietri»”. a}ea au f@cut. 12. toiagul ^ntorc ^n }earpe }i apa. }i toiagul care s-au f@cut }earpe s@-l iai ^n m$na ta. {i nu va asculta pre voi Faraon. 2. ca s@ sloboaz@ pre fiii lui Israil din p@m$ntul s@u. {i s-au umplut }eapte zile dup@ ce au b@tut Domnul r$ul. 14. Domnul. {i s@ zici c@tr@ el: «Domnul Dumnezeul evreilor m-au trimis la tine. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. pentru care pricin@ Faraon mai tare s@ ^nt@rea}te. 17. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Zi lui Aaron. zic$nd: ‘Slobozi pre norodul Mieu.

20. suindu-s@ broa}tele. ca s@-Mi slujeasc@ ^n pustie. ca s@ scoa]@ mu}i]e. 16. iat@. }i m$ne va fi s@mnul acesta pre p@m$nt’»”. 11. Iar@ de nu vei vrea s@-l slobozi. .CARTEA IE{IRII norodul. {i au ie}it Moisi }i Aaron de la Faraon. {i voiu osibi ^ntr@ norodul Mieu }i ^ntr@ norodul t@u. {i au zis Moisi: „Nu easte cu putin]@ a s@ face a}ea. pentru care iar@ f@g@duia}te Faraon c@ s@ va slobozi norodul. 12. }i au murit broa}tele din case }i din cur]i }i din ]arine. }i. Eu voiu trimite preste tine }i preste slugile tale }i preste norodul t@u }i preste c@sile voastre musc@ c$neasc@ }i s@ vor umplea c@sile eghipteanilor de musc@ c$neasc@ }i p@m$ntul pre care s$nt ei. }i numai ^n r$u vor r@m$nea”. dup@ cum f@g@duis@ lui Faraon. 21. 25. ca s@ piiar@ broa}tele. }i numai ^n r$u s@ r@m$ie”. fratelui t@u: «%ntinde cu m$na toiagul t@u spre r$uri }i spre lacuri }i spre b@l]i }i scoate broa}te pre p@m$ntul Eghiptului»”. 27. 9. ca s@ piarz@ broa}tele de la tine }i de la norodul t@u }i din casele voastre. ca s@ vezi c@ Eu s$nt Domnul Dumnezeu a tot p@m$ntul. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Zi lui Aaron: «%ntinde cu m$na toiagul t@u }i lovea}te ]@r$na p@m$ntului. 19. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „M$nec@ diminea]@ }i st@i ^naintea lui Faraon. {i. (a) Bibliia cea veachie are: {i pre Faraon }i pre r@suflare. 13. Deci. {i au vrut s@ fac@ }i vr@jitorii cu farmecile sale. }i s-au ^mpu]it p@m$ntul. 7. 15. }i. }i s-au suit broasca }i au acoperit tot p@m$ntul Eghiptului. 24. {i au ^ntins Aaron m$na spre apele Eghiptului }i au scos broa}te. {i voiu m@ri ^n zioa aceaea p@m$ntul Ghesem. 8. ^n tot p@m$ntul Eghiptului. }i vor fi mu}i]e ^ntru oameni }i ^ntru dobitoace (a) }i ^n tot p@m$ntul Eghiptului»”. }i au strigat Moisi c@tr@ Domnul. {i au ^ntins Aaron cu m$na toiagul }i au lovit ]@r$na p@m$ntului. 10. Iar@ de nu vei vrea s@ slobozi pre norodul Mieu. {i au chemat Faraon pre Moisi }i pre Aaron }i au zis: „Ruga]i-v@ pentru mine c@tr@ Domnul. *%n]el. pentru aceaea s@ adaog@ a treia. v@zind Faraon c@ s-au f@cut 1. {i va v@rsa r$ul broa}te. pre care norodul Mieu va sta. }i s@ ia broa}tele de la mine }i de la norodul mieu. }i s-au stricat p@m$ntul de musca cea c$neasc@. }i din casele voastre }i din cur]i }i de la slugile tale }i de la norodul t@u. 23. dup@ cum au gr@it Domnul. mu}i]ele. }i ^n aluaturile tale }i ^n cuptoarele tale. }i-i voiu slobozi pre ei }i vor jertvi Domnului”. 18. {i au zis vr@jitorii lui Faraon: „Deagetul lui Dumnezeu easte acesta”. cl@i. au zis: „Dup@ cum ai zis ca s@ vezi. {i s@ vor r$dica broa}tele de la tine.* {i au f@cut a}ea }i vr@jitorii eghip17. 14. }i s-au f@cut mu}i]e ^n oameni }i ^n dobitoace }i ^n toat@ ]@r$na p@m$ntului s-au f@cut mu}i]e. 22. }i s-au f@cut mu}i]e ^n oameni }i ^n dobitoace. c@ ceale ce s$nt ur$ciune eghipteanilor vom s@ jertvim Domnului Dumnezeului nostru. c@ nu easte altul afar@ de Domnul. vor ^ntra ^n casele tale }i ^n c@m@rile a}ternuturilor tale }i pre paturile tale }i ^n casele slugilor tale }i ^ntru ale norodului t@u. ca s@ slujeasc@ Mie. {i au chemat Faraon pre Moisi }i pre Aaron }i le-au zis: „Mearge]i }i jertvi]i Domnului Dumnezeului vostru ^n p@m$ntul acesta”. preste care nu va fi musc@ c$neasc@. 2. iat@. CAP 8 59 i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „%ntr@ la Faraon }i s@ gr@ie}ti c@tr@ el: «Aceastea zice Domnul: ‘Slobozi pre norodul Mieu. Eu bat toate hotar@le tale cu broa}te. dup@ cum au gr@it Domnul. 9 Faraon }i ^n casele slugilor lui }i ^n tot p@m$ntul Eghiptului. 16. 6. Cale de trei zile vom mearge ^n puscasele lui }i pre slugile lui }i ^n toat@ ]@r$na p@m$ntului. Iar@ el au zis: „M$ne”. }i nu i-au ascultat pre ei. mu}tele. }i a patra. dar nu face. 4. {i preste tine }i preste slugile tale }i preste norodul t@u s@ vor sui broa}te’»”. }i nu au putut. dar@ nu face. s-au ^ngreoiat inima lui }i nu i-au ascultat pre ei. el va ie}i la ap@. 7 teanilor cu fermec@turile sale }i au scos broa}te pre p@m$ntul Eghiptului. musc@ c$neasc@ mul]ime ^n casele lui 16. cu pietri ne vor ucide. {i au f@cut Domnul a}ea. }i de vom jertvi ceale ce s$nt ur$ciune eghipteanilor ^naintea lor. {i le-au adunat pre eale cl@i. 26. 17. 5. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Zi lui Aaron. {i au zis Moisi c@tr@ Faraon: „R$nduia}te mie c$nd s@ m@ rog pentru tine }i pentru slugile tale }i pentru norodul t@u. 3. }i vei zice c@tr@ el: «Aceastea zice Domnul: ‘Slobozi pre norodul Mieu. {i s-au ^nv$rto}eat inima lui Faraon.* }i au venit *%n]el. iat@. {i au f@cut Domnul dup@ cum au zis Moisi.

zic$nd: «M$ne va face Domnul cuv$ntul acesta pre p@m$nt»”. dar@. 29. *Rom. }i n-au vrut s@ sloboaz@ pre norod. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „M$nec@ diminea]@ }i st@i ^naintea lui Faraon. ca s@-Mi slujeasc@. {i au dat Dumnezeu soroc. moarte mare foarte. {i au luat spuz@ din cuptoriu ^naintea lui Faraon }i o au pres@rat Moisi spre ceriu.* 3. }i Domnul au dat tr@znete }i piiatr@. 16. }i s@ va duce musca cea c$neasc@ de la tine }i de la slugile tale. gr@bea}te s@-]i aduni dobitoacele tale }i c$te ai tu ^n c$mp. din zioa carea s-au f@cut p$n@ ^n zioa aceasta. {i au ie}it Moisi de la Faraon }i s-au rugat c@tr@ Dumnezeu. CAP 8 {I 9 m$nile de spuze din cuptoriu. carea nici aceasta plinea}te. 7. }i nu i-au ascultat pre ei dup@ cum au r$nduit domnul lui Moisi. 13. 15. 9. 20. Iar@ din dobitoacele fiilor lui Israil nu au murit nici unul. Eu voiu ploa ^n ceasul acesta m$ne piiatr@ mult@ foarte. }i vor fi pre oameni }i pre dobitoace rane. }i te vei zdrobi de pre p@m$nt. 17 *%n]ele. ^nc@ vei face tu norodului Mieu ca s@ nu slobozi pre d$n}ii? 18. {i }i-au ^ngreoiat Faraon inima sa ^n vreamea aceasta. i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „%ntr@ la Faraon }i vei zice lui: «Aceastea zice Domnul Dumnezeul evreilor: ‘Slobozi norodul Mieu. 18 precum au zis Domnul noao”. {i au f@cut Domnul cuv$ntul acesta a doao zi. 11. ca s@ vezi c@ nu easte ca mine altul ^n tot p@m$ntul. 17. zic$nd: „Lua]i voi pline 1. }i pre oameni }i pre dobitoace ^n tot p@m$ntul Eghiptului”. }i ca s@ se vesteasc@ numele Mieu ^n tot p@m$ntul. 31. v@zind Faraon c@ din toate dobitoacele fiilor lui Israil nu au murit nici unul. Iat@. ruga]i-v@. ca carea nu au fost ^n Eghipt. c@ s-au f@cut rane ^n fermec@tori }i ^n tot p@m$ntul Eghiptului. Cel ce s@ temea de cuv$ntul Domnului din slugile lui Faraon }i-au adunat dobitoacele sale ^n case. s@ nu adaogi ^nc@. ca s@ nu slobozi norodul s@ jertveasc@ Domnului”. m$na Domnului va fi preste dobitoacele tale ceale din c$mpuri. iar@ s@ nu v@ ^ntinde]i a mearge departe. 21. 19. a ^n}ela. be}ici fierbin]i pre oameni }i pre dobitoace. Pentru c@ ^n vreamea aceasta Eu voiu trimite toate b@t@ile Meale ^n inima ta }i ^ntr-a slugilor tale }i ^ntr-a norodului t@u. 19 . }i au r$dicat musca cea c$neasc@ de la Faraon }i de la slugile lui }i de la norodul lui. 10. 23. Iar@ cel ce nu au b@gat sam@ de cuv$ntul Domnului au l@sat dobitoacele ^n c$mp.* {i au ^ntins Moisi m$na spre ceriu. {i au zis Moisi: „Vezi. s-au ^ngreoiat inima lui Faraon }i nu au slobozit norodul. }i au murit toate dobitoacele eghipteanilor. {i. de va ^nceta. 4. }i de la norodul t@u. C@ acum voiu slobozi m$na Mea }i te voiu bate pre tine }i pre norodul t@u cu moarte. 32. be}ici fierbin]i. 12. doar@. {i nu au putut fermec@torii s@ stea ^naintea lui Mosi pentru rane. 2. Au. 30. dar@. }i s@ preas@re Moisi spre ceriu ^naintea lui Faraon }i ^naintea slugilor lui. m$ne. grindin@. {i au f@cut Domnul dup@ cum au zis Moisi. rane. ci ^nc@-l vei mai ]inea pre el. *Sus tie }i vom jertvi Dumnezeului nostru. 9. {i au zis Faraon: „Eu voiu slobozi pre voi }i ve]i jertvi Dumnezeului vostru ^n pustie. o. ca s@-mi slujeasc@ Mie. Iar@ de nu vei vrea s@ slobozi pre norodul Mieu. a }eaptea. ca s@ ar@t ^ntru tine putearea Mea. }i au ploat Domnul piiatr@ preste tot p@m$ntul Eghiptului. 16 19. a }easa. 8. pentru c@ to]i oamenii }i dobitoacele c$te s@ vor afla ^n c$mp }i nu vor ^ntra ^n cas@ }i va c@dea preste eale piiatra vor muri’»”. {i osibit@ minune voiu face Eu ^n vreamea aceaea ^ntr@ dobitoacele eghipteanilor }i ^ntr@ dobitoacele fiilor lui Israil. 22. }i preste cai }i preste asini }i preste c@mile }i preste boi }i preste oi.60 CARTEA IE{IRII 28. Iar@ din toate aceastea fiii lui Israil nimic nu au p@timit. Acum. }i curgea foc pre p@m$nt. }i nu vor muri din toate dobitoacele fiilor lui Israil. }i vei zice c@tr@ el: «Aceastea zice Domnul Dumnezeul evreilor: ‘Slobozi pre norodul Mieu. la carea s@ f@g@duia}te Faraon c@ va slobozi norodul. {i s@ se fac@ pulbere preste tot p@m$ntul Eghiptului. eu voiu ie}i de la tine }i m@ voiu ruga c@tr@ Dumnezeu. Iat@. Faraoane. {i au ^nv$rto}eat Domnul inima lui Faraon. boala ^n dobitoace.* {i pentru aceaea ai fost p@zit p$n@ acum. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „%ntinde m$na ta spre ceriu }i va fi piiatr@ preste tot p@m$ntul Eghiptului }i preste oameni }i preste dobitoace }i preste toat@ iarba cea de pre p@m$nt”. 5. CAP 9 A cincea pedeaps@. 6. 14. }i s-au f@cut rane. ce s-au zis’». }i nu au r@mas nici una. 3. pentru mine c@tr@ Domnul”. 17 [16]. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron.

doar@. }i au ^ncetat tunetele }i piiatra }i ploaia nu au mai picat pre p@m$nt. {i au zis Moisi: „Cu tinerii }i cu b@tr$nii vom mearge. 4. Nu a}ea. {i s-au ^nv$rto}eat inima lui }i a slugilor lui. au. mai ^nainte de d$nsa nu au fost l@cust@ ca aceasta. pentru mine c@tr@ Domnul. iat@. ca s@ slujeasc@ Mie. Domnul easte drept. ci s@ mearg@ b@rba]ii }i s@ sluji]i lui Dumnezeu. {i s@ vor umplea casele tale }i casele slugilor tale }i toate casele ^n tot p@m$ntul Eghipetului. {i inul }i orzul s-au stricat. }i s@ ^nceteaze a s@ mai face tunetele lui Dumnezeu }i piiatra }i focul. cu feciorii }i cu featele }i cu oile }i cu boii no}tri. }i le-au zis lor: „P@c@tuit-am acum. norodul Mieu. {i au ^ntrat Moisi }i Aaron ^naintea lui Faraon }i au zis lui: „Aceastea zice Domnul Dumnezeul evreilor: «P$n@ c$nd nu vreai s@ te ru}inezi de Mine? Slobozi norodul Mieu.CARTEA IE{IRII 24. (a) F@r@deleage. 31. {i au zis Moisi lui: „Deaca voiu ie}i din cetate. {i. 26. {i au ^ntors pre Moisi }i pre Aaron la Faraon }i au zis lor Faraon: „Mearge]i }i sluji]i Domnului Dumnezeului vostru. CAP 9 {I 10 61 CAP 10 A opta pedeaps@. {i o au dus pre ea preste tot p@m$ntul Eghiptului. 28. }i voiu slobozi pre voi }i mai mult nu ve]i r@m$nea”. 15. v@zind Faraon c@ au ^ncetat ploaia }i piiatra }i tunetele. {i au ie}it Moisi de la Faraon afar@ din cetate }i au ^ntins m$inile c@tr@ Domnul. pentru c@ easte s@rb@toare Domnului Dumnezeului nostru”. nici a}ea sloboade norodul. 9 acesta m$ne l@cust@ mult@ preste toate hotar@le tale. Ca s@ spune]i ^n urechile fiilor vo}tri }i ^ntru ale feciorilor fiilor vo}tri cu 1. 30. carea au l@sat voao piiatra. 5. {i au zis Faraon c@tr@ ei: „Fie a}ea.* Iar@ de nu vei vrea tu s@ slobozi pre *%n]ele. {i au r$dicat Moisi toiagul spre ceriu. ca s@ slujeasc@ Dumnezeului s@u. }i au m$ncat . {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „%ntinde m$na ta preste p@m$ntul Eghiptului }i s@ va sui l@cust@ pre p@m$nt }i va m$nca toat@ iarba p@m$ntului }i tot rodul leamnelor care l-au l@sat piiatra”. desimea ^ntunearecului. }i tunetele vor ^nceta. 6. ca pre r$nd s@ vie seamnele aceastea preste ei. c@ Eu am ^nv$rto}eat inima lui }i a slugilor lui. 2. au adaos ^nc@ a p@c@tui. cum voiu slobozi pre voi. Domnul cu voi. pentru aceaea s@ adaog@ a noao. 29. 3. {i au fost piiatr@. }i s-au stricat p@m$ntul. }i dup@ aceasta nu va fi a}ea. care. pentru c@ era t$rzie. }i }i-au ^ngreoiat inima sa }i a slugilor sale. iar@ carii s$nt cei ce vor mearge?” 9. 11. c$te am n@c@jit pre eghipteani }i seamnele Meale care le-am f@cut ^ntru ei. au vrei s@ }tii c@ au perit Eghiptul?” 8. Eu voiu aduce ^n ceasul 16. Iar@ gr$ul }i ov@sul nu s-au stricat. }i va m$nca tot lemnul ce crea}te voao pre p@m$nt. 34. l@custele. 7. 35. dep@rt$ndu-s@. Ruga]i-v@. voiu ^ntinde m$inile meale c@tr@ Domnul. paiu }i inul cu s@m$n]@. 12. }i va m$nca toat@ iarba p@m$ntului. ^ntorc$ndu-s@ Moisi. c@ orzul era ^nspicat. c@ aceasta c@uta]i voi”. au ie}it de la Faraon. 27. Iar@ eu }tiu c@ }i tu }i slugile ^nc@ nu v-a]i temut de Domnul”. 32. }i nu au slobozit pre fiii lui Israil. {i au acoperit fa]a p@m$ntului. }i s-au a}ezat preste toate hotar@le Eghiptului mult@ foarte. }i toat@ iarba din c$mp o au b@tut piiatra. }i s@ cunoa}te]i c@ Eu s$nt Domnul”. }i piiatra }i apa mai mult nu va fi. Numai ^n p@m$ntul Ghesem. c$te nici odinioar@ nu au v@zut p@rin]ii t@i. 14. }i averile voastre? Vede]i c@ vicle}ug easte ^ntru voi. 33. }i toate leamnele din c$mpuri le-au zdrobit piiatra. }i piiatra era mult@ foarte. iar@ eu }i norodul mieu necredincios (a). zic$nd: „%ntr@ la Faraon. 27. diminea]@ s-au f@cut. dar@. ca s@ cunoa}te]i c@ al Domnului easte p@m$ntul. }i ^n piiatr@ ardea foc cu flac@r@. 13. 25. ca carea nu au mai fost ^n Eghipt din zioa din care s-au f@cut ^n el neam. nici str@mo}ii lor din zioa ^n carea s-au f@cut pre p@m$nt. nu au fost piiatr@. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. }i lui Moisi i s@ laud@ cu moarte. {i au b@tut piiatra ^n tot p@m$ntul Eghiptului de la om p$n@ la dobitoace. p$n@ ^n zioa aceasta»”. {i. {i i-au scos pre ei de la fa]a lui Faraon. pentru care las@ Faraon s@ ias@. }i v$ntul austru au adus l@cust@. 10. trimi]$nd Faraon. }i Domnul au adus v$nt austru pre p@m$nt toat@ zioa aceaea }i toat@ noaptea. ^nv$rto}at fiind Faraon. unde era fiii lui Israil. carea au r@mas. au chemat pre Moisi }i pre Aaron. dar@ toate ale lor }i dobitoacele le oprea}te. Iar@. {i au zis slugile lui Faraon c@tr@ d$nsul: „P$n@ c$nd va fi noao aceast@ ^mpedecare? Slobozi oamenii. dup@ cum au gr@it Domnul lui Moisi. {i va acoperi fa]a p@m$ntului }i nu vei putea s@ vezi p@m$ntul.

Iar@ la to]i fiii lui Israil nu va schil@l@i c$ne cu limba sa. {i au ie}it Moisi de la Faraon }i s-au rugat Domnului. 2. }i boii ve]i l@sa. ^ngerul t@ind pre to]i cei ^nt$iu n@scu]i ai Eghiptului. 29. }i p$n@ la cel ^nt$iu n@scut a tot dobitocul. p@catul mieu ^nc@ acum. 5. 6. {i vor striga toate slugile tale c@tr@ mine. israilteanii ies cu averile Eghiptului. Nu au r@mas vearde nimica ^n leamne }i ^n toat@ iarba c$mpului. }i nu au slobozit pre fiii lui Israil. }i au r$dicat l@custele }i le-au aruncat ^n Marea Ro}ie. de la om p$n@ la dobitoc. 17. 24. {i au zis Moisi: „Ba. }i cu s$ngele lui ung$ndu-s@ pragurile ceale deasupra u}ii cas@lor. p$n@ la cel ^nt$iu n@scut al slujnicii ceii de la moar@. negur@. 28. . }i v@ ruga]i c@tr@ Domnul Dumnezeul vostru ca s@ ia de pre mine moartea aceasta”. {i au ^nv$rto}eat Domnul inima lui Faraon.* }i omul Moisi mare s-au f@cut foarte ^naintea eghipteanilor }i ^naintea lui Faraon }i ^naintea slugilor lui }i ^naintea a tot norodului. 17. Priimi]i. c@ noi nu }tim ce vom jertvi Domnului Dumnezeului nostru. Gr@ia}te. {i au ^ntins Moisi m$na spre ceriu }i s-au f@cut ^ntunearec. iar@ Domnul au ^nv$rto}eat inima lui Faraon }i nu au vrut s@ sloboaz@ pre fiii lui Israil din p@m$ntul Eghiptului. de la cel ^nt$iu n@scut a lui Faraon. ci ^nc@ s@ ne dai noao arderi de tot }i jertve. {i va muri tot cel ^nt$iu n@scut ^n p@m$ntul Eghiptului. 45. 26. pre ascuns ^n urechile norodului. ca s@ vezi c@ cu minune S@ va m@ri Domnul ^ntr@ eghipteani }i ^ntr@ Israil». pentru leagea Pa}tilor }i m$ncarea azimelor. ^ntunearec care s@ se poat@ pip@i”. nu m@ voiu mai ar@ta ]ie ^n fa]@”. {i au gr@bit Faraon a chema pre Moisi }i pre Aaron. 7. 20. }i s@ poruncea}te ^mprumutarea vaselor celor de aur }i de argint de la eghipteani. }i dup@ aceaea va slobozi pre voi de aici. }i s@ vor ^nchina mie. ^n ce zi te vei ar@ta mie. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron ^n p@m$ntul Eghiptului. {i dobitoacele noastre vor mearge cu noi. }i i-au ^mprumutat pre ei.** Iar@ la to]i fiii lui Israil era lumin@ ^n tot locul unde l@cuia ei. {i dup@ aceastea voiu ie}i”. care vom face Domnului Dumnezeului nostru. }i n-au r@mas nici o l@cust@ ^n tot p@m$ntul Eghiptului. 19. c$nd va slobozi pre voi.* {i nimenea n-au v@zut pre fratele s@u trei zile. 1. zic$nd: 2. 9. 22 Jos 12. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „%ntinde m$na ta spre ceriu }i s@ se fac@ ^ntunearec pre p@m$ntul Eghiptului. }i pentru vreamea l@cuin]ii lui Israil ^n Eghipt. 18. }i nu au vrut s@-i sloboaz@ pre ei. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Nu va asculta pre voi Faraon. 2 **%n]el. ^n tot p@m$ntul Eghiptului. dar@. v@ va sili s@ ie}i]i. 16. Iar@ Moisi au zis: „Precum ai zis. }i nu vom l@sa unghie. }i s@ cear@ fie}tecarele de la vecinul }i f@meaia de la vecin@-sa vase* de argint }i de aur }i haine”. 4. 35 *Sira. dar@. ca carea nu au mai fost }i ca carea nu va mai fi. {i au adus Domnul v$nt tare de la mare. {i au zis Faraon c@tr@ Moisi: „Du-te de la mine }i-]i ia aminte s@ nu mai adaogi a vedea fa]a mea. 1 CAP 12 Dup@ ce s-au ar@tat }i s-au slujit r$nduiala m$nc@rii mielului. *Sus 3. zic$nd: «Ie}i tu }i tot norodul t@u. vei muri”. 1. ca ^nmul]ind s@ ^nmul]esc seamnele Meale }i minunile Meale ^n p@m$ntul Eghiptului”. 3. }i nimenea nu s-au sculat din patul s@u trei zile. 21. pentru c@ dintr-^nsele vom s@ jertvim Domnului Dumnezeului nostru. {i au dat Domnul har norodului S@u ^naintea eghipteanilor. iar@ averile voastre mearg@ cu voi”. {i au ie}it Moisi de la Faraon cu m$nie. cea]@ preste tot p@m$ntul Eghiptului trei zile. c@. {i va fi strigare mare ^n tot p@m$ntul Eghiptului. p$n@ vom mearge acolo”. {i au ^nv$rto}eat Domnul inima lui Faraon. Iar@ Moisi }i Aaron au f@cut toate seamnele }i minunile aceastea ^n p@m$ntul Eghiptului ^naintea lui Faraon. 10.62 CARTEA IE{IRII toat@ iarba p@m$ntului }i tot rodul leamnelor care au r@mas de piiatr@. {i au zis Moisi: „Aceastea zice Domnul: «Pre la miiaz@noapte Eu voiu ^ntra ^n Eghipt. }i. 8. CAP 10 {I 11 i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „%nc@ o ran@ voiu aduce eu preste Faraon }i preste Eghipt. {i au chemat Faraon pre Moisi }i pre Aaron }i le-au zis lor: „Mearge]i }i jertvi]i Domnului Dumnezeului vostru numai oile. 27. 23. pre carele tu-l pov@]uie}ti». CAP 11 S@ vestea}te moartea celor ^nt$iu n@scu]i. 22. 1 *%n]el. 18. cea dint$iu easte voao ^ntru lunile anului. 25. „Luna aceasta easte voao ^ncep@tur@ lunilor. carele }eade pre scaonul cel ^mp@r@tesc. zic$nd: „P@c@tuit-am ^naintea Domnului Dumnezeului vostru }i ^mprotiva voastr@.

s-au ^nchinat. aceasta numai ve]i face. 9. capul cu picioarele }i cu m@runt@ile. (v) Jidovea}te: Oastea voastr@. {i zioa dint$iu s@ va chema sf$nt@. c@ ^n zioa aceasta voiu scoate putearea (v) voastr@ din p@m$ntul Eghiptului. 13. }i os din el s@ nu zdrobi]i. }i din zioa dint$iu ve]i scoate ce easte dospit din casele voastre. {eapte zile dospit s@ nu s@ afle ^n casele voastre. 10. c$nd voiu bate (b) ^n p@m$ntul Eghiptului. ve]i m$nca azime. }i ve]i ]inea zioa aceasta ^ntru neamurile voastre leage veacinic@. 17. p$n@ seara. {i va fi voao zioa aceasta aducereaminte }i o ve]i ]inea s@rb@toare Domnului. ori dintr@ mo}teanii p@m$ntului. 21. 16 *Evrei 11. de la cel ^nt$iu n@scut a lui Faraon. f@r@ de prihan@. carele }eade pre scaonul împ@r@]iei. p$n@ la zioa a doaozeci }i una a lunii. Iar@ mielul s@ fie des@v$r}it. }i voi nici unul s@ nu ie}i]i din u}ea casii voastre p$n@ diminea]@. {i a}ea s@-l m$nca]i pre el: mijloacele voastre fiind ^ncinse. CAP 12 sele. }i s@-l junghie toat@ mul]imea adun@rii fiilor lui Israil. de un an s@ fie voao. 7. {i va fi de vor zice c@tr@ voi fiii vo}tri: «Ce easte slujba aceasta?» 27. fie}tecine c$te un miel de cas@. ci ^n tot l@ca}ul vostru s@ m$nca]i azime»”. {i au fost la miezul nop]ii. }i p$n@ la tot cel ^nt$iu n@scut al dobitoacelor. ca s@ nu peri]i. f@r@ numai ce va tr@bui de m$ncat fie}tec@rui suflet. dup@ familiile voastre. 24. de seara. 15. S@ nu l@sa]i nimica dintr-^nsul pe a doao zi. }i nu va fi ^ntru voi ran@. s@ ia fie}tecine un miel dup@ casele familiilor. {i voiu treace prin p@m$ntul Eghiptului ^n noaptea aceasta. 4. 5. {i au chemat Moisi pre toat@ b@tr$nimea lui Israil }i au zis c@tr@ d$n}ii: „Mearge]i }i v@ lua]i voao miel. ^nting$nd ^n s$ngele cel de l$ng@ u}e. tot cine va m$nca dospit sufletul acela s@ va piiarde dintru adunarea fiilor lui Israil. }i azimele cu s@lat@ s@ le m$nce. din miei }i din iezi s@ lua]i. ceale ce vor r@m$nea din el p$n@ a doao zi cu foc s@ le arde]i. Gr@ia}te c@tr@ toat@ adunarea fiilor lui Israil. iar@ casele noastre le-au m$ntuit»”. fie acela ori dintr@ venitici. s@ ia ^mpreun@ cu sine pre vecinul s@u cel de aproape dup@ num@rul sufletelor. {i s@-l ]ine]i p$n@ la zioa a patraspr@zeace a lunii ace}tiia. au f@cut fiii lui Israil dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi }i lui Aaron. Domnul. 8. 22. }i s-au f@cut strigare mare ^n tot p@m$ntul Eghiptului. Ve]i zice lor: «Jertv@ s$nt pa}tile aceastea Domnului. 11. 23. }i asupra tuturor dumnezeilor eghipteanilor voiu face izb$nd@ Eu. 23. fie}tecine s@ numere }ie c$]i ^i vor fi de ajuns la miel. p@zi]i slujba aceasta. ci fript la foc. }i va treace Domnul u}ea }i nu va l@sa pre cel ce ucide s@ ^ntre ^n c@sile voastre s@ uciz@. 6. de la om p$n@ la dobitoc. 5 . Iar@ dup@ ce ve]i ^ntra ^n p@m$ntul care va da voao Domnul. S@ nu-l m$nca]i crud. {i va treace Domnul s@ bat@ pre eghipteani. c@tr@ sear@.* p$n@ la cel ^nt$iu n@scut al roabei ceii din temni]@. 20. voi 17. parte b@rb@teasc@. 30. {i s@ ia din s$nge }i s@ ung@ am$ndoi st$lpii u}ii deasupra }i pragurile ^n casele ^n care-l vor m$nca pre el. }i voiu omor^ pre tot cel ^nt$iu n@scut ^n p@m$ntul Eghiptului. c$t s@ nu fie de ajuns la un miel. ^ntru toate neamurile voastre. }i va vedea s$ngele pre prag }i pre am$ndoi st$lpii u}ii.CARTEA IE{IRII 3. (b) Ceale ^nt$iu n@scute. tot lucrul de slujb@ s@ nu face]i ^ntr-^n11. Iar@ de vor fi mai pu]ini ^n cas@. 25. au b@tut Domnul pre tot ^nt$iul n@scut ^n p@m$ntul Eghiptului. a}ea au f@cut. 28 *Sus 11.* {i lua]i m@nunchiu de isop }i. 28.* %ncep$nd ^n a patraspr@zeacea zi a lunii dint$iu. 29. }i ^nc@l]@mintele voastre ^n picioarele voastre. nici fiert ^n ap@. 31. }i voiu vedea s$ngele }i voiu acoperi pre voi. {i plec$ndu-s@ norodul. }i zioa a }eaptea numit@ sf$nt@ va fi voao. }i junghiia]i pa}ti. 5 Numer. tot cel ce din zioa dint$iu p$n@ ^n zioa a }eaptea va m$nca dospit s@ va piiarde sufletul acela din Israil. {i ve]i p@zi porunca aceasta. c@ nu era cas@ ^n carea s@ nu fie mort. 63 *Levi. {eapte zile azime ve]i m$nca. (a) Adec@: treacerea. zic$nd: «%n zioa a zeacea a ace}tii luni. cum au acoperit casele fiilor lui Israil ^n p@m$ntul Eghiptului c$nd au b@tut pre eghipteani. 28. 14. {i. 16. 19. {i s-au sculat Faraon noaptea. 12. unge]i pragul }i am$ndoi st$lpii u}ii din s$ngele care easte l$ng@ u}e. 26. {i au chemat Faraon pre Moisi }i pre Aaron noaptea }i au zis lor: „Scula]i-v@ }i ie}i]i din norodul mieu. Tot ce e dospit s@ nu m$nca]i. }i slugile lui }i to]i eghipteanii. 18. leage veacinic@ o ve]i ]inea s@rb@toare. c@ s$nt pa}tile (a) Domnului. {i va fi s$ngele semn voao pre casele ^n care ve]i fi voi. 13. duc$ndu-s@. {i s@ m$nce carnea fript@ la foc ^n noaptea aceaea. }i toiagele voastre ^n m$inile voastre. precum au zis. 18. 5 %n]ele. }i s@-l m$nca]i cu grab@. {i ve]i p@zi cuv$ntul acesta leage ]ie }i fiilor t@i p$n@ ^n veac.

19 Iezechii.* Vei osebi pre tot n@scutul ^nt$iu. Iar@ l@cuirea fiilor lui Israil. tot cel net@iat ^mprejur nu va m$nca din eale. tot cel de neam str@in nu va m$nca din eale. {i amestec@tur@ mult@ s-au suit ^mpreun@ cu ei. Strein }i n@imit s@ nu m@n$nce din eale. 30 . carele ^nt$iu de}chide p$ntecele ^ntru fiii lui Israil. 2 CAP 13 Poruncea}te Dumnezeu ca slobozirea din Eghipt. carea au l@cuit ^n p@m$ntul Eghiptului }i ^n p@m$ntul Hanaan. {i vei spune fiiului t@u ^n zioa aceaea. (d) Bibl. 8. rom$n. 34. C@ ast@zi ie}i]i voi ^n luna dint$iu. 40. *Jos 37[34]. 11. %ntr-o cas@ s@ va m$nca (d) }i s@ nu scoate]i din c@rnuri afar@ din cas@. 38. {i silea eghipteanii pre norod cu grab@ s@-i scoa]@ pre ei din p@m$nt. 7. ciurzi. }i-l va da pre el ]ie. pentru c@ nu s-au dospit. {i au zis Moisi c@tr@ norod: „[ine]i aminte zioa aceasta. c@ cu m$n@ tare te-au scos Domnul Dumnezeu din Eghipt. 9. 12 Ioan 19. parte b@rb@teasc@ Domnului. }i i-au ^mprumutat pre ei }i au jefuit pre eghipteani. *Sus 11. 4. c@ al Mieu easte”. c@ cu m$n@ tare v-au scos pre voi Domnul de acolo. ie}ind Israil de acolo }i c@l@torind prin pustie. Paz@ easte Domnului. nu s@ va vedea la tine dospit. c$te vor fi 1. 45. {i au f@cut fiii lui Israil dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi }i lui Aaron. 46. O leage va fi mo}teanului }i nemearnicului. zic$nd: «Pentru c@ aceasta au f@cut Domnul Dumnezeul mieu. 12. {eapte zile ve]i m$nca azime. Azime ve]i m$nca }eapte zile. (g) Adec@: tot norodul Domnului. iar@ a }eaptea zi (a) s@rb@toare Domnului. 51. s@ o pomeneasc@. {i au fost dup@ patru sute }i treizeci de ani. (a) Ve]i ]inea. de la om p$n@ la dobitoc. {i. c@ zicea c@: „To]i vom muri”. 12. precum s-au jurat p@rin]ilor t@i. noaptea aceaea easte paz@ Domnului. {i oile }i boii vo}tri lu$nd. nu s@ va l@sa din c@rnuri pre diminea]@. }i au cerut de la eghipteani vase de argint }i de aur }i haine. nici vei avea dospit ^n toate hotar@le tale.64 CARTEA IE{IRII }i fiii lui Israil mearge]i }i sluji]i Domnului Dumnezeului vostru dup@ cum zice]i. 35. vei face slujba aceasta ^n luna aceasta. nici de m$ncare nu }i-au f@cut }ie pre cale. s@ dea ]ie p@m$ntul care curge lapte }i miiare. 44. care de}chide p$ntecele. 5. 33. 10. {i pre tot robul ori cu argint cump@rat ^l vei t@ia ^mprejur. }i atunci va veni s@ fac@ aceasta. afar@ de ceale ce avea. au ie}it toat@ putearea (g) Domnului din p@m$ntul Eghiptului noaptea. 42. ^ntru carea a]i ie}it din p@m$ntul Eghiptului. ^i vei t@ia ^mprejur toat@ partea b@rb@teasc@. }i s@ nu m$nca]i dospit. (b) Turme. 48. {i au copt aluatul. au purces spre Sochot la }ease sute de mii de b@rba]i pedestri. 50. 19 Levi]i 27. ori ^n dobitoacele tale.* }i os s@ nu zdrobi]i dintr-^nsul. }i oi }i boi }i dobitoace multe foarte. cirezi. „*Sfin]ea}te Mie pre tot cel ^nt$iu n@scut. Tot ce de}chide p$ntecele din turme (b). c$nd am ie}it din Eghipt». {i au fost ^n zioa aceaea. precum s-au jurat p@rin]ilor t@i. adec@ din toate dobitoacele. 9. 3. 39. 26 Numer. 41. 32. 16 Luca 2. au fost ani patru sute }i treizeci. a}ea au f@cut. are: ^ntr-o cas@ s@ va m$nca. mearge]i }i m@ binecuv$nta]i pre mine”. 8. *Nume. ca s@-i scoa]@ pre ei din p@m$ntul Eghiptului. 41. {i au dat Domnul har norodului S@u ^naintea eghipteanilor. 36. cu jertvirea pa}tilor }i a acelor ^nt$iu n@scu]i. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron: „Aceasta easte leagea pa}tilor. care l-au scos din Eghipt. 36 i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. scoate]i din c@rnuri afar@ din cas@. Iar@ de va veni la voi vreun nemearnic s@ fac@ pa}ti Domnului. pentru ca s@ fie leagea Domnului ^n gura ta. ca to]i fiii lui Israil s@ o p@zeasc@ ^ntru neamurile lor. {i va fi semn ]ie ^n m$na ta }i aducereaminte ^naintea ochilor t@i. 29 34. 43. Toat@ adunarea fiilor lui Israil s@ fac@ aceasta. 46. au scos Domnul pre fiii lui Israil din p@m$ntul Eghiptului ^mpreun@ cu toat@ putearea lor. 47. }i va fi ca }i mo}teanul cel de p@m$nt. }i s@ nu CAP 12 {I 13 49. {i s@ p@zi]i leagea aceasta ^n vremile ceale r$nduite din zile ^n zile. 44. turte de azime ^n spuz@. zic$nd: 2. 6. 6. 37. Iar@ fiii lui Israil au f@cut* dup@ cum au poruncit lor Moisi. {i va fi dup@ ce te va duce Domnul Dumnezeul t@u ^n p@m$ntul hananeilor }i a heteilor }i a amoreilor }i a eveilor }i a ievuseilor }i a ghergheseilor }i a ferezeilor. {i au luat norodul aluatul s@u mai ^nainte de a s@ dospi legat ^n hainele sale de-a um@r. c@ i-au scos pre ei eghipteanii }i nu au putut s@ a}teapte. r$dic$ndu-s@ fiii lui Israil din Ramesi. }i atunci va m$nca din eale. din casa robiei. aduce cu sine oasele lui Iosif }i s@ pov@]uia}te cu st$lp de foc }i de nuor. 23 *Jos 22. carele va l@cui ^ntr@ voi”. {i va fi dup@ ce te va duce Domnul Dumnezeul t@u ^n p@m$ntul hananeilor.

Iar@ fiii lui Israil ie}ea cu m$n@ ^nalt@. 5. }i ^i va goni dinapoi. {i au ab@tut Dumnezeu pre norod de la calea cea de c@tr@ pustie. c@ cu jur@m$nt au jurat Iosif pre fiii lui Israil. 11. ci s@ lua]i ^mpreun@ cu voi oasele meale de aici”. 1 CAP 14 Gonind Faraon pre Israil }i ^n mare. nu era morm$nturi ^n p@m$ntul Eghiptului. ace}tia r@t@cesc pre p@m$nt. {i au ^nv$rto}eat Domnul inima lui Faraon. }i ^n car@le }i ^n caii lui. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. sta]i. 9 *Ie}ire [Facere] 50. }i s-au temut foarte }i au strigat fiii lui Israil c@tr@ Domnul. 14. pentru c@ au zis Dumnezeu ca: „Nu cumva s@ par@ r@u norodului v@zind r@zboiu }i s@ se ^ntoarc@ ^n Eghipt”. 18. 20. 19. Iar@ dup@ ce au slobozit Faraon pre norod. carea o va face noao ast@zi. {i au f@cut a}ea. {i au zis c@tr@ Moisi: „Au. {i n-au lipsit st$lpul de nor zioa }i st$lpul de foc noaptea ^naintea tot norodului. zic$nd:* „Cu cercetare va cerceta pre voi Domnul. 3. Iar@ fiii lui Israil a cincea neam au ie}it din p@m$ntul Eghiptului. ^l vei r@scump@ra. ce de}chide p$ntecele. Domnul va bate r@zboiu pentru voi. c@. }i s@ treac@ fiii lui Israil prin mijlocul m@rii pre uscat. }i M@ voiu m@ri ^ntru Faraon }i ^ntru toat@ oastea lui. Iar@ de te va ^ntreba feciorul t@u dup@ aceasta. }i pre tot cel ^nt$iu n@scut a fiilor miei voiu r@scump@ra. zic$nd: 2. iat@. fiind uscat@. }i voi ve]i fi ^n lini}te”. 17. 15. }i. ^mp@ratul Eghiptului. 14 Neemia 9. zic$nd: «Ce easte aceasta?» Vei zice lui c@: «Cu m$n@ tare ne-au scos pre noi Domnul din p@m$ntul Eghiptului. doar@. zic$nd: «Lase-ne pre noi s@ slujim eghipteanilor?» C@ mai bine era noao s@ slujim eghipteanilor. 14. . 19. nu i-au pov@]uit pre ei Dumnezeu pre calea p@m$ntului Filistiim. 17. din preajma Veelsepfonului. eghipteanii t@b@r@sc dinapoia lor. pentru ce ne-ai scos pre noi din Eghipt? 12. {i tu ia toiagul t@u }i tinde m$na ta spre mare }i o despar]i pre ea. {i. dec$t s@ murim ^n pustiia aceasta”. l$ng@ pustie. ne-ai scos pre noi s@ ne omori ^n pustiia aceasta. le vei sfin]i Domnului. }i vor ^ntra dup@ d$n}ii. {i Faraon s@ apropiia }i. 13. „Gr@ia}te fiilor lui Israil ca s@ se ^ntoarc@ }i s@ t@b@rasc@ ^n preajma }esului ^ntr@ Magdal }i ^ntr@ mare. Cel ce M-am m@rit ^ntru Faraon. {i va zice Faraon norodului s@u: «Fiii lui Israil. au v@zut. 24 *Nume. 10. CAP 13 {I 14 on. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Ce strigi c@tr@ Mine? Zi fiilor lui Israil s@ purceaze. 22. }i s-au schimbat inima lui Faraon }i a slujitorilor lui asupra norodului. 15. }i M@ voiu m@ri ^ntru Faraon }i ^ntru toat@ oastea lui. }i ^n car@le }i ^n caii lui”. 8 *Isus 24.CARTEA IE{IRII ]ie parte b@rb@teasc@. 18. ^naintea lui s@ t@b@r$]i l$ng@ mare. 8. ar@t$ndu-le lor calea. Deci au ^nh@mat Faraon car@le sale }i au luat pre tot norodul s@u cu sine. {i au luat Moisi oasele lui Iosif cu sine. }i ve]i vedea m$ntuirea de la Domnul. }i toat@ c@l@rimea eghipteanilor. {i. {i Eu voiu ^nv$rto}ea inima lui Fara1. 14. {i s-au r$dicat ^ngerul lui Dumenzeu carele mergea ^naintea taberii fiilor lui Israi- 65 *2 Leage 6. c@ i-au ^nchis pre ei pustiia». 21. Tot ce de}chide p$ntecele asinului s@-l schimbi pre oaie.* {i Dumnezeu ^i pov@]uia pre ei zioa cu st$lp de nor. din casa robiei. au ucis pre tot cel ^nt$iu n@scut ^n p@m$ntul Eghiptului.* {i va fi semn ^n m$na ta nemi}cat ^naintea ochilor t@i. {i vor cunoa}te to]i eghipteanii c@ Eu s$nt Domnul. pentru aceaea eu jertvesc Domnului toat@ partea b@rb@teasc@. 19 1 Cor. c@ aproape era. 10. cu to]i c@l@ra}ii }i car@le s@ ^neac@. Au nu era acesta cuv$ntul care l-am gr@it c@tr@ tine ^n Eghipt. Eu voiu ^nv$rto}ea inima lui Faraon }i a slugilor lui }i a tuturor eghipteanilor. c@ cu m$n@ tare te-au scos pre tine Domnul din Eghipt»”. }i a slujitorilor lui. 16. }i au gonit dinapoia fiilor lui Israil. 13.* {i i-au gonit eghipteanii dinapoi }i i-au aflat t@b@r$]i l$ng@ mare. }i au zis: „Ce am f@cut de am l@sat pre fiii lui Israil s@ nu slujeasc@ noao?” 6. 6 1 Maca. 4. iar@ de nu-l vei schimba. C@ci c$nd au ^nv$rto}eat pre Faraon }i nu vrea s@ ne sloboaz@ pre noi. iat@. 16. mai mult nu-i ve]i mai vedea pre ei ^n veaci. au t@b@r$t ^n Otom. }i c@petenii preste to]i. c@tr@ Marea Ro}ie. pre tot cel ^nt$iu n@scut al omului din fiii t@i vei r@scump@ra. ^n ce chip a]i v@zut ast@zi pre eghipteani. 4. }i vor cunoa}te to]i eghipteanii c@ Eu s$nt Domnul”. iar@ noaptea cu st$lp de foc. purcezind fiii lui Israil din Sochot. {i au zis Moisi c@tr@ norod: „%ndr@zni]i. 7. {i s-au f@cut }tire împ@ratului eghipteanilor c@ au fugit norodul. de la cei ^nt$iu n@scu]i a oamenilor p$n@ la cei ^nt$iu n@scu]i a dobitoacelor. 9. c@ut$nd fiii lui Israil cu ochii. ^ntr$nd dup@ ei Faraon. }i toat@ c@l@rimea }i car@le lui Faraon }i c@l@ra}ii }i oastea lui era ^n preajma }esului ^naintea Veelsepfonului. {i au luat }eas@ sute de car@ alease.

{i ^ntru mul]imea m@rirei Tale ai zdrobit pre cei protivnici. 2 Psalm 117. Trimis-ai m$niia Ta }i i-au m$ncat pre d$n}ii ca pre o trestie.*Iar@ c$nd au fost ^n strajea dimine]ii. }i s-au f@cut ^ntunearec }i negur@.* CAP 14 {I 15 tunci au c$ntat Moisi }i fiii lui Israil c$ntarea aceasta lui Dumnezeu. ^n l@ca}ul T@u cel gata. 5. acoperitu-i-au pre ei marea. 23. }i au v@zut fiii lui Israil pre eghipteani mor]i pre l$ng@ ]ermurile m@rii. 7. }i nu s-au amestecat unii cu al]ii toat@ noaptea. ^mp@r]i-voiu pr@zi. ^nghi]itu-i-au pre ei p@m$ntul. {i au ^ntrat ^ntr@ tab@ra eghipteanilor }i ^ntr@ tab@ra fiilor lui Israil. S@ caz@ preste d$n}ii cutremur }i fric@. 8. Trimis-ai duhul T@u. Cel ce ^mp@r@]ea}te veacurile }i 14. 29. }i au turburat tab@ra eghipteanilor. au sf@r$mat pre vr@jma}i. c@ Domnul bate r@zboiu pentru ei asupra eghipteanilor”.: Auzit-au neamurile }i s-au temut. Doamne. 14 *Psal. 21. Duc$ndu-i ^nl@untru. st@p$ni-va m$na mea». }i s@ se a}eaze apa la locul ei }i s@ acopere pre eghipteani }i car@le }i c@l@re]ii lor”.* Ajutoriu }i acoperitoriu S-au f@cut mie spre m$ntuire. }i au st@tut. }i s-au temut norodul de Domnul. Domnul. 15 [3] CAP 15 Israilteanii. 18. dureri au cuprins pre cei ce l@cuia ^n Filistiim. }i au zis eghipteanii: „S@ fugim de la fa]a lui Israil. 1. 3. 17. s-au m@rit ^ntru t@rie. 10. Dreapta Ta. . carii ^ntras@ ^n mare. }i s-au a}ezat apa de c@tr@ zio la locul ei. {i au ^ntins Moisi m$na spre mare }i au gonit Domnul marea toat@ noaptea cu v$nt reapede de la austru. {i prin duhul m$niei Tale s-au ^mp@r]it apa. pre cal }i pre c@l@re] au aruncat ^n mare. Iar@ fiii lui Israil au trecut pre uscat prin mijlocul m@rii. }i le era lor apa p@reate de-a dreapta }i p@reate de-a st$nga. Doamne. f@c$nd minuni. au venit ^n Mera. 27. 31. 16 113. pre cei ale}i c@l@re]i c@pitani i-au afundat ^n Marea Ro}ie. {i au m$ntuit Domnul pre Israil ^n zioa aceaea din m$na eghipteanilor. (a) Alex. care l-ai f@cut. }i au mers dinapoia lor.66 CARTEA IE{IRII il. p$n@ ce va treace norodul T@u. *%n]ele. au c@utat Domnul asupra taberii eghipteanilor ^n st$lp de foc }i de nor. am@r@ciunea apelor ^ntorc$ndu-o ^n dulcea]@. 77. 6. Doamne? Cine easte aseamenea [ie? M@rit ^ntru sfin]i. cu m@rirea bra]ului T@u s@ se ^mpetreasc@. }i nu au r@mas nici unul dintr-^n}ii. }i ^i ducea pre ei cu anevoie. }i le era lor apa p@reate de-a dreapta }i p@reate de-a st$nga. Doamne. cuprinsu-i-au pre ei cutremur. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „%ntinde m$na ta spre mare. Doamne. }i-L voiu m@ri pre El. 13. m$na Ta cea dreapt@. {i au ^ntins Moisi m$na spre mare. ^nchegatu-s-au }i valurile ^n mijlocul m@rii. slugii Lui. Domnul. minunat ^ntru m@rire. 10. 12. unde. 2. p$n@ ce va treace norodul T@u acesta. numele Lui. 24. 25. }i to]i caii lui Faraon }i car@le }i c@l@ra}ii ^n mijlocul m@rii. 9. Domn. acesta easte Dumnezeul mieu. ucide-voiu cu sabiia mea. Cel ce sfarm@ r@zboaiele. r@s@dea}te-i pre ei ^n muntele mo}tenirei Tale.* {i au ^ntrat fiii lui Israil ^n mijlocul m@rii pre uscat. zic$nd: „S@ c$nt@m Domnului c@ cu m@rire S-au m@rit. }i au ^necat Domnul pre eghipteani ^n mijlocul m@rii. }i-L voiu ^n@l]a pre El. {i au ^mpiedecat osiile car@lor lor. {i. Dumnezeul p@rintelui mieu. 18. pre carele l-ai agonisit. care au g@tit m$nile Tale. Pov@]uit-ai cu dreapta Ta pre norodul T@u acesta. }i au gr@it. ^ntorc$ndu-s@ apa. topitu-s-au to]i cei ce l@cuia ^n Hanaan. au venit ^n Elim. Auzit-au neamurile }i s-au m$niiat (a). Cu marea i-au acoperit pre ei. afundatu-s-au ca plumbul ^n ap@ mare. 11. 20 *Isaiia 12. %ntins-ai dreapta Ta. Doamne. umplea-voiu sufletul mieu. 16. Atunci s-au gr@bit domnii Edomului }i boiarii moaviteanilor. chematul-ai cu putearea Ta la l@ca}ul cel sf$nt al T@u. sfin]enie. 20. dureri. }i au venit }i au trecut noaptea. }i s-au r$dicat }i st$lpul cel de nor dinaintea lor }i au st@tut dind@r@ptul lor. 3 Evrei 11. 14. 15. {i au v@zut Israil m$na cea mare. carea au f@cut eghipteanilor Domnul. cu c$ntare mul]@mind lui Dumnezeu. }i au crezut lui Dumnezeu }i lui Moisi. Cine easte aseamenea [ie ^ntru dumnezei. 29 *%n]ele. pre carele l-ai m$ntuit. 26. 4. iar@ eghipteanii fugea pre supt ap@. 22. Car@le lui Faraon }i putearea lui au aruncat ^n mare. Zis-au vr@jma}ul: «Gonind voiu prinde. ^nchegatu-s-au ca un p@reate apele. au acoperit car@le }i c@l@ra}ii. }i toat@ putearea lui Faraon. afundatu-s-au ^ntru ad$nc ca o piiatr@. }i au uscat marea }i s-au desp@r]it apa. 30. 28. {i i-au gonit eghipteanii }i au ^ntrat dup@ d$n}ii.

pentru aceaea au numit numele locului aceluia: Am@r@ciune. Acesta easte cuv$ntul care l-au poruncit Domnul: «Str$nge]i dintr-^nsa fie}tecarele c$t easte de ajuns: gomor. 20. dec$t ne-a]i adus pre noi ^n pustiia aceasta. 23. proroci]a. }i p$ine diminea]a s@ v@ s@tura]i. carea easte ^ntr@ Elim }i ^ntr@ Sina. 2.* nici celui ce avea mult nu au ^ntrecut. 6. 9 CAP 16 Israilteanilor ce c$rtea pentru bucate ^n pustiia Sin le ploao Domnul pot$rnichi }i man@ de s@turat. de c$rti]i asupra noastr@?” 8. acolo i-au pus lui ^ndrept@ri }i judec@]i }i acolo l-au cercat pre el. {i au zis Moisi c@tr@ ei: „Nimenea 67 *Iudit 5. c$nd }edeam la oalele ceale cu carne }i m$ncam p$ine de ne s@turam. Eu voiu ploua voao p$ini din ceriu. Cel ce te vindec@ pre tine”. {i diminea]@ ve]i vedea m@rirea Domnului. iar@ diminea]a. 15 Sirah 38. porunca Domnului despre culeagerea }i ]inearea manei spre pomenire. 21. 14. {i au r$dicat Moisi pre fiii lui Israil de la Marea Ro}ie }i i-au dus pre ei ^n pustiia Sur. dup@ capete. }i au mers trei zile ^n pustie. toat@ boala carea am adus asupra eghipteanilor nu o voiu aduce asupra ta. altul mai pu]in. Iar@ ^n a cinceaspr@zeace zi a lunii a doao. 27. ci asupra lui Dumnezeu”. {i au ^nceput lor Mariam. s@ omor$]i toat@ adunarea aceas1. 11. 45. c@ au auzit c$rtirea voastr@»”. {i au zis Moisi: „Va da voao Domnul seara carne s@ m$nca]i. }i au venit toat@ adunarea fiilor lui Israil ^n pustiia Sin. 11. c@ cu m@rire S-au m@rit. }i ^nc@. {i m@sur$nd gomorul. gr@ia}te c@tr@ ei. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Iat@. }i au adunat unul mai mult. Iar@ Moisi au strigat c@tr@ Domnul. sora lui Moisi. }i nu putea s@ bea ap@ din Mera. 7 Psalm 77. }i au acoperit tab@ra. }i noi ce s$ntem? C@ nu easte asupra noastr@ c$rtirea voastr@. 2 i s-au r$dicat din Elim. 33. }i diminea]a v@ ve]i s@tura de p$ine. fie}tecarele c$t era de ajuns la cei cu sine au adunat. zic$nd: „S@ c$nt@m Domnului. dup@ num@rul sufletelor voastre. }i s-au suit pot$rnichi. }i s@ ias@ norodul }i s@ adune c$t va fi de ajuns ^ntr-o zi.CARTEA IE{IRII preste veac. au zis unul c@tr@ altul: „Ce easte aceasta?” C@ nu }tiia ce easte. 31 *1 Cor. }i au adus Domnul preste ei apa m@rii. calul }i c@l@re]ul l-au aruncat ^n mare”. }i ve]i cunoa}te c@ Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru»”. C@ au ^ntrat calul lui Faraon cu car@le }i cu c@l@ra}ii ^n mare. m@rirea Domnului* s-au ar@tat ^n nor. „Auzit-am c$rtirea fiilor lui Israil. {i. Au c$rtit toat@ adunarea fiilor lui Israil asupra lui Moisi }i a lui Aaron. {i au zis Moisi lui Aaron: „Zi c@tr@ toat@ adunarea fiilor lui Israil: «Apropiia]i-v@ ^naintea lui Dumnezeu. zic$nd: 12. deac@ s@ r$dica soarele de primprejurul taberii. 20 Ioan 6. 5 *Sira. 8. *%n]elep. v@zind aceasta fiii lui Israil. au ba? 5. {i au venit ^n Mera. carea c$rti]i asupra noastr@. 19. 19. }i le-au zis lor Moisi:* „Aceasta easte p$inea carea o au dat Domnul voao s@ m$nca]i. 26. }i era acolo doaospr@zeace izvoar@ de ap@ }i }eaptezeci de pomi de finic. {i va fi ^n zioa a }easa s@ adune de doao ori mai mult dec$t aduna ^ntr-alt@ zi pre o zi”. zic$nd: «Seara ve]i m$nca carne. ca s@-i cerc pre ei: oare umbla-vor ^n leagea Mea. c@ Eu s$nt Domnul Dumnezeul t@u. {i au zis Moisi }i Aaron c@tr@ toat@ adunarea fiilor lui Israil: „Astar@ ve]i cunoa}te c@ Domnul v-au scos pre voi din p@m$ntul Eghiptului. iar@ fiii lui Israil au mers pre uscat prin mijlocul m@rii”. 18. 13.* Iat@. 22. {i s-au f@cut sear@. 9. alb ca bruma pre p@m$nt. }i nu au aflat ap@ s@ bea. pre fa]a pustiei m@runt ca coliandru. 28 %n]elep. 16. {i au f@cut a}ea fiii lui Israil. Iar@ Mariam.* }i l-au b@gat ^n ap@ }i s-au ^ndulcit apa. 3 *2 Cor. c@ era amar@. 7. nici celui ce avea pu]in nu au lipsit. Iar@ c$nd gr@i Aaron c@tr@ toat@ adunarea fiilor lui Israil }i s@ ^ntoars@r@ ^n pustie.* *Nume. {i au zis: „De vei auzi cu auzul glasul Domnului Dumnezeului t@u }i vei face ceale pl@cute ^naintea Lui }i vei pune ^n urechi poruncile Lui }i vei p@zi toate ^ndrept@rile Lui. 16. }i au t@b@r$t acolo l$ng@ ape. C@ au auzit Domnul c$rtirea voastr@. 10. 17. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. 10. 15. }i i-au ar@tat lui Domnul un lemn. Iar@ noi ce s$ntem. {i au zis fiii lui Israil c@tr@ ei: „Mai bine am fi murit b@tu]i de Domnul ^n p@m$ntul Eghiptului. 3. dup@ ce au ie}it ei din p@m$ntul Eghiptului. fie}tecarele ^mpreun@ cu cei ce l@cuiesc cu voi s@ aduna]i»”. 15 . 4 *Num. CAP 15 {I 16 ta cu foame”. au luat timpana ^n m$na sa }i au ie}it toate muierile dup@ ea cu timpane }i cu hore. zic$nd: „Ce vom bea?” 25. 24. 4. pentru c@ au auzit c$rtirea voastr@ asupra lui Dumnezeu.* {i au venit ^n Elim. {i c$rtea norodul asupra lui Moisi. 18 [11].

22. }i nu s-au ^mpu]it. 7. }i va ie}i dintr-^nsa ap@. Vede]i c@ Domnul au dat voao s@rb@toare zioa aceasta. biruiesc pre amaliteani. 12 %n]ele. c$nd r$dica Moisi m$nile sale. c@. nici viermi nu s-au f@cut ^ntr-^nsa. nimenea s@ nu ias@ din locul s@u ^n zioa a }eaptea”. ca s@-l p@zi]i ^ntru neamurile voastre”. {i au ]inut s@rb@toare norodul ^n zioa a }eaptea. iat@. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: Mergi ^naintea norodului acestuia }i ia cu tine din b@tr$nii norodului. {i au ^ns@to}eat acolo norodul de ap@. {i au strigat Moisi c@tr@ Dumnezeu. {i aduna diminea]a. 15 [12] jidove}ti. }i au pus Aaron ^naintea m@rturiei spre paz@. zic$nd: „De easte Domnul ^ntru noi. iar@ zioa a }eaptea e s$mb@t@. 9. 24. 4 *2 Leage 25. 12. {i au zis Moisi c@tr@ d$n}ii: „Acesta easte cuv$ntul care au gr@it Domnul: «S$mbetele sfinte s$nt. st@i ^mprotiva lui Amalic m$ne. Domnului nu ve]i afla ^n c$mp. biruia Israil. au ba?” 8. {i au zis lor Moisi: „M$nca]i ast@zi. }i nu au g@sit. s@ topea. *Num. {i au fost a }eaptea zi. }i au f@cut viermi }i s-au ^mpu]it. 27. pentru c@ easte s$mb@t@. {i au f@cut Moisi a}ea ^naintea fiilor lui Israil.68 CARTEA IE{IRII CAP 16 {I 17 ^n partea Finichiei. fie}tecarele c$t ^i era de ajuns lui. m@suri de ale noastre. {i au f@cut Iisus dup@ cum i-au zis Moisi lui. {i au numit fiii lui Israil numele ace}tiia man@. 21. au pus supt el. 11. 17 Iudit 4. 28. 20. 34. }i au ^ntrat to]i boiarii adun@rii }i au spus lui Moisi. zic$nd: „Ce voiu face norodului acestuia? %nc@ pu]in. {i m$inile lui Moisi s-au ^ngreoiat.* {i bl@st@ma norodul asupra lui Moisi. {i au fost. }ede]i fie}tecarele ^n casele voastre. iar@ gustul ei ca azima cu miiare. Iar@ gomor era a zeacea parte din trei m@suri (a). odihn@ Domnului m$ine. altul de alt@ parte. }i }edea pre ea. {i au zis Moisi c@tr@ Aaron: „Ia un urcior de aur }i bag@ ^ntr-^nsul de-l umple cu gomor de man@. c$nd v-au scos pre voi Domnul din p@m$ntul Eghiptului»”. }i. c$te doao gomori unuia. }i s-au m$hnit Moisi pre ei.* {i au venit Amalic }i b@tea pre Israil ^n Rafidin. oric$te ve]i vrea a coace. 2. biruia Amalic. }i toiagul lui Dumnezeu ^n m$na mea”. eu voiu sta pre v$rful muntelui. diminea]a. }i tot ce va ^ntreace. fiiarbe]i. iar@ Moisi }i Aaron }i Or s-au suit pre v$rful muntelui. {i au zis Moisi lui Iisus: „Aleage ]ie b@rba]i tari }i. }i norodul nu avea ap@ s@ bea. s@ nu las@ dintru aceasta pe diminea]@”.* }i toiagul cu care ai lovit r$ul ia-l ^n m$na ta }i mergi. {i au numit numele locului aceluia Ispit@ }i Bl@st@m. %n }ease zile ve]i aduna. {i nu au ascultat pre Moisi. ie}ind. au adunat ceale de lips@ ^ndoite. Iat@. c@ nu ve]i afla ^ntr-^nsa”. zic$nd: „Pentru ce aceasta? Ne-ai scos din Eghipt s@ ne omori pre noi }i pruncii no}tri }i dobitoacele noastre cu seatea?” 4. 35. au m$ncat man@ p$n@ au venit [Isus Navi] 36. }i-l pune pre el ^naintea lui Dumnezeu. }i au fost m$nile lui Moisi r@z@mate p$n@ 1. }i au t@b@r$t ^n Rafidin. {i au fost a }easea zi. 5. 20. ca s@ vaz@ p$inea carea a]i m$ncat voi ^n pustie. }i Aaron }i Or r@z@ma m$inile lui. lu$nd piiatr@. pentru aceaea El au dat voao ^n zioa a }easa p$ine pre doao zile. 25. }i oric$te ve]i vrea a fiiarbe. dup@ cum au poruncit lor Moisi. {i au l@sat din aceasta p$n@ diminea]@. (a) Gomor era a zeacea parte a unei m@suri 5.* }i vei lovi piiatra. c@. l@sa]i voao r@m@}i]a aceasta pe diminea]@»”. 21 patruzeci de ani. 30. 3 . coace]i. {i au zis Moisi: „Acesta easte cuv$ntul care l-au poruncit Domnul: «Umple]i gomor de man@. 15 [18] 1 Cori. deaca ^nc@lzea soarele. 10. Osibite s$nt aceale CAP 17 C$rtind iar@}i fiii lui Israil ^n Rafidin pentru ap@. 33. }i au st@tut ^mprotiva lui Amalic. }i era ca s@m$n]a coliandrului alb@. 31. 21 [16] *Psalm 77. %n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi.* Iar@ fiii lui Israil au m$ncat man@ 9. ca s@ se ]ie. i s-au r$dicat toat@ adunarea fiilor lui Israil din pustiia Sin cu taberile sale dup@ cuv$ntul Domnului. pentru bl@st@mul fiilor lui Israil }i pentru c@ au ispitit pre Domnul. carea s@ se ]ie ^ntru neamurile voastre. d@ Domnul ap@ din piiatr@ }i. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „P$n@ c$nd nu ve]i s@ asculta]i de poruncile Meale }i de leagea Mea? 29. ast@zi. }i c$rtea norodul asupra lui Moisi. 4 *Sus 14. }i va bea norodul”. unul de o parte. zic$nd: „D@-ne ap@ s@ bem!” {i au zis lor Moisi: „Ce bl@st@ma]i asupra mea. 32. 23. 36. p$n@ au venit ^n p@m$nt Iudit l@cuit. rug$ndu-s@ Moisi ^n munte cu m$nile r$dicate. carea s@ chema ifi. Eu voiu sta acolo mai ^nainte de ce vei mearge tu la piiatr@ ^n Horiv. ci unii au l@sat dintru aceaea pe diminea]@. }i ce ispiti]i pre Domnul?” 3. au ie}it unii din norod s@ adune. }i. *Neem. }i m@ vor ucide cu pietri”. 26. 6. iar@ c$nd slobozea m$nile. 11. 10.

arderi de tot }i jertve lui Dumnezeu. }i s-au ^nchinat lui }i l-au s@rutat. dup@ ce au jertvit Domnului. {i. pre Sepfora. }i le arat@ lor c@ile pre care s@ umble }i faptele care s@ fac@. 7. {i au zis socrul lui Moisi c@tr@ d$nsul: „Nu faci bine lucrul acesta. }i mai mari preste cincizeci. }i mai mari preste zeace. 22 fost ^n p@m$nt str@in”. socrul lui Moisi. 10. C@ci. Acum am cunoscut c@ mare e Domnul preste to]i dumnezeii. i au auzit Iotor. norodului S@u. 14 5. tem@tori de Dumnezeu. {i pre cei doi feciori a ei. {i au ie}it Moisi ^ntru ^nt$mpinarea socru-s@u. 8. 8 CAP 18 Iotor. {i numele celui de al doilea: Eliezer. carii ur@sc trufiia. {i s-au minunat Iotor de toate bun@t@]ile care le-au f@cut lor Domnul. ascult@-m@ }i-]i dau sfat. 16. (a) }i mai mari preste zeace. 12. 20. }i te vor u}ura }i-]i vor ajuta. {i au venit Iotor. 9. }i i-au b@gat pre d$n}ii ^n cort. }i au f@cut toate c$te i-au zis lui. {i au zidit Moisi jertvenic Domnului }i au chemat numele lui: „Domnul. 1. Acum. 10 14. toate c$te au f@cut Domnul lui Israil. }i au st@tut tot norodul ^naintea lui Moisi de diminea]a p$n@ seara. zic$nd:* „Nemearnic am 2.CARTEA IE{IRII la apusul soarelui. 17. aduce la el muiarea }i pruncii. 3. }i mai mari preste sut@. vine la tine. c@ i-au scos pre ei din m$na eghipteanilor }i din m$na lui Faraon. zic$nd: „Iat@. b@rba]i drep]i. 7 10. 6. {i au povestit Moisi socru-s@u toate c$te au f@cut Domnul lui Faraon }i eghipteanilor pentru Israil }i tot necazul ce li s-au f@cut lor pre cale }i cum i-au scos pre ei Domnul din m$na lui Faraon }i din m$na eghipteanilor. iar@ judec@]ile ceale mici s@ le judece ei. 24. {i spus@r@ lui Moisi. c@ o au fost l@sat pre ea. 23. 13. }i mai mari preste sut@. au zis: „Ce easte aceasta ce faci tu norodului? Pentru ce }ezi tu s$ngur? {i tot norodul st@ ^naintea ta de diminea]a p$n@ seara?” 15. 5. dar@. }i am$ndoi feciorii t@i cu d$nsul”. {i au zis Moisi c@tr@ socrul s@u c@: „Au venit la mine norodul ca s@ cearce judecat@ de la Dumnezeu. {i s@ judece norodul ^n tot ceasul. 14. C@ cu m$n@ ascuns@ s@ r@zboia}te Domnul asupra lui Amalic din neamuri ^n neamuri. socrul lui Moisi. }i. {i le m@rturisea}te lor poruncile lui Dumnezeu }i leagea Lui. CAP 18 11. 69 *Sus 1. 25. 19. {i au adus Iotor. cert pre fie}tecarele }i ^nv@] pre ei poruncile lui Dumnezeu }i leagea Lui”. 16. 12 . au }ezut Moisi s@ judece norodul. }i au venit Aaron }i to]i b@tr$nii lui Israil ca s@ m@n$nce p$ine cu socrul lui Moisi ^naintea lui Dumnezeu. zic$nd c@: „Dumnezeul t@t$ne-mieu mi-au ajutat }i m-au scos din m$na lui Faraon”. {i au luat Iotor. 2. fii tu norodului ^ntru ceale ce s$nt c@tr@ Dumnezeu }i poart@ cuvintele lor c@tr@ Dumnezeu. 25. {i tu aleage ]ie din tot norodul b@rba]i putearnici. 22. greu easte ]ie lucrul acesta. }i ^i pune preste d$n}ii mai mari preste mie. 13.* pentru c@ i-au smerit pre ei”. Iotor. preotul din Madiam. {i au fost a doao zi. iar@ lucrul cel mare s@-l aduc@ la tine.* nu-l vei putea face tu s$ngur. De vei face cuv$ntul acesta. (a) %n cea veachie. socrul t@u. au dat lui Moisi sfat bun despre r$nduirea judec@torilor. socrul lui Moisi. v@zind Iotor toate c$te face norodului. ^n stihul 24 }i 25 s@ *2 Leage 1. socrul lui Moisi. 18. c$nd s@ face ^ntr@ ei price }i vin la mine. afl@: }i aduc@tori ^nl@untru de c@r]i. socru lui Moisi. }i tu }i tot norodul acesta carele easte cu tine. 14. }i s-au s@rutat unii cu al]ii. c@ au scos Domnul pre Israil din Eghipt. }i tot norodul acesta s@ va ^ntoarce cu pace la locul s@u”. }i mai mari preste cincizeci. auzind lucrurile lui Dumnezeu. numele celui *Sus dint$iu Ghersam. muiarea lui Moisi. {i au zis Iotor: „Bine e cuv$ntat Domnul. }i i-au pus pre ei preste d$n}ii mai mari preste mie. }i va fi Dumnezeu cu tine. }i feciorii }i muiarea la Moisi ^n pustie. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Scrie aceasta spre pomenire ^n carte }i spune lui Iisus c@ cu st$ngere voiu st$nge pomenirea lui Amalic de supt ceriu”. unde t@b@r$s@ la muntele lui Dumnezeu. te va ^nt@ri Dumnezeu }i vei putea sta. {i au ales Moisi b@rba]i putearnici din tot Israilul. Cu stricare te vei strica. {i au scultat Moisi cuv$ntul socrului s@u. sc@parea mea”. 21. {i au sf@r$mat Iisus pre Amalic }i pre tot norodul lui cu ucidere de sabie. 15. c@ i-au scos pre ei din m$na eghipteanilor }i din m$na lui Faraon. 4.

ca s@ M@ auz@ norodul gr@ind c@tr@ tine. Iar@ deaca s@ vor dep@rta glasurile }i tr$mbi]ele }i norul de la munte.* {i Moisi s-au suit ^n muntele lui Dumnezeu. zic$nd: „Eu s$nt Domnul Dumnezeul 2. c@ tot cel ce s@ va atinge de munte cu moarte va muri. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Pogoar@-te de spune norodului }i-i cur@]ea}te pre ei ast@zi }i m$ine. }i i-au sfin]it pre ei. 6. }i }i-au sp@lat hainele sale. iar@ tot lucrul cel u}or ^l judeca ei. 18. c$nd s@ f@cea zio. s@ vorbeasc@ cu Moisi ^naintea a tot norodul. sau cu s@geat@ s@ va s@1. trei zile s@ nu v@ apropiia]i la muieri”. le vestea}te norodului }i poruncea}te s@ se fac@ oltariu de p@m$nt sau de pietri necioplite. 24. 25. {i au zis norodului: „Fi]i gata. *Numer. 5. }i s-au sp@im$ntat tot norodul cel din tab@r@. }i v-am luat pre voi ca pre ni}te aripi de vulturi. 20. *2 Leage 5. c@ ^n zioa a treia s@ va pogor^ Domnul pre muntele Sinaii ^naintea a tot norodul. zic$nd: „Pogoar@-te }i m@rturisea}te norodului ca nu cumva s@ se apropie c@tr@ Dumnezeu s@ vaz@. 9. Eu voiu veni la tine ^n st$lp de nor. {i s@ fie gata ^n zioa a treia. 27. 23. S@ nu s@ ating@ de el m$n@. {i au r@spuns tot norodul deodat@. 17. {i au scos Moisi norodul ^ntru ^ntimpinarea lui Dumnezeu din tab@r@ }i au st@tut supt munte. 13. ori om fie. Cel ce te-am scos din p@m$ntul Eghiptului. {i au zis Moisi c@tr@ Dumnezeu: „Nu va putea norodul s@ se suie ^n muntele Sinaii. }i v-am tras pre voi la Mine. }i au chemat Domnul pre Moisi ^n v$rful muntelui }i s-au suit Moisi. }i au gr@it ^naintea lor toate cuvintele aceastea care le-au poruncit lor Dumnezeu. 1 *1 Petr. CAP 19 %n preajma muntelui Sinai. s@ poruncea}te norodului s@ se sfin]asc@. 3. ca nu cumva s@ se ^ntoarc@ de c@tr@ ei Domnul”. pogoar@te }i te suie tu }i Aaron cu tine. ve]i fi Mie norod ales din toate neamurile. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Iat@. 2. 16. }i au chemat pre b@tr$nii norodului.* CAP 20 Moisi. {i s-au pogor$t Domnul pre muntele Sinaii. {i i-au zis lui Domnul: „Mergi. 18 ar@ ^n luna a treia dup@ ce au ie}it fiii lui Israil din p@m$ntul Eghiptului. pre v$rful muntelui. CAP 19 {I 20 geta. la care s@ nu s@ suie pre treapte. {i s-au pogor$t Moisi la norod }i au spus lor. ca nu cumva s@ piiarz@ dintru ei Domnul”. ca s@ se pogoar@ Domnul ^n fulger }i ^n tunet. c@ cu pietri s@ va ucide. }i au zis: „Toate c$te au zis Dumnezeu vom face }i vom asculta”. ^n zioa aceasta au venit ^n pustiia Sina. 7.* c@ al Mieu easte tot p@m$ntul. 80. {i acum. 2. {i au gr@it Dumnezeu c@tr@ Moisi.* {i voi ve]i fi Mie ^mp@r@]ie.* t@u. 22. zic$ndu-le: «P@zi]i-v@ s@ nu v@ sui]i ^n munte. {i s-au r$dicat de la Rafidin }i au venit ^n pustiia Sina. 3. 12. nu va tr@i». sfin]enie }i neam sf$nt». iar@ Dumnezeu r@spundea lui cu glas. }i au t@b@r$t acolo Israil ^n preajma muntelui.70 CARTEA IE{IRII 26. ori dobitoc. 7. }i s@ suia fumul ca ni}te fum din cuptoriu. c@ Tu ai m@rturisit noao zic$nd: «Osibea}te muntele }i-l sfin]ea}te pre el»”. {i preo]ii carii s@ vor apropia c@tr@ Domnul Dumnezeu s@ se sfin]asc@. 14. 15 *Fapt.* nici s@ v@ atinge]i de ceva dintru ale lui. de ve]i asculta cuv$ntul Mieu }i ve]i p@zi leagea Mea. 2 *Psal. {i au adus Moisi cuvintele norodului la Dumnezeu. din casa robiei. }i s@-}i speale hainele. c@ s@ pogor$s@ Dumnezeu pre el ^n foc. 1. }i s-au sp@im$ntat tot norodul foarte. Aceaste cuvinte vei gr@i fiilor lui Israil”. 11 . {i vei a}eza norodul primprejur. 4. f@c$ndu-s@ pomenirea facerii de bine a scoaterii din Eghipt. 15. 21. {i s-au pogor$t Moisi din munte la norod. s-au f@cut glasuri }i fulgere }i nori ^ntuneca]i pre muntele Sinaii. }i vor peri dintr-^n}ii mul]i. {i au spus Moisi cuvintele norodului c@tr@ Domnul. 33. 11. S@ nu aibi al]i dumnezei afar@ de Mine*. glasul tr$mbi]ii r@suna tare. }i vor creade ]ie ^n veaci”. {i au venit Moisi. Iar@ muntele Sinaii fuma tot. zic$nd: „Aceastea vei gr@i casii lui Iacov }i vei spune fiilor lui Israil. iar@ lucrul cel mare aducea la Moisi. ei s@ vor sui ^n munte”. 19.* «%n}iv@ a]i v@zut c$te am f@cut eghipteanilor. 8. {i glasurile tr$mbi]ii s@ ^nt@rea foarte }i mai mari s@ f@cea. 23. }i l-au strigat pre d$nsul Dumnezeu din munte. 10. }i Moisi gr@ia. i au gr@it Domnul toate cuvintele aceastea. {i judeca norodul ^n tot ceasul. {i au slobozit Moisi pre socrul s@u }i s-au dus ^n p@m$ntul s@u. auzind de la Domnul ceale zeace porunci. 6 *Psal. 38 *2 Leage 29. {i au fost a treia zi. 9 *Evrei 12. iar@ pre preo]i }i pre norod s@ nu-i sile}ti a s@ sui la Dumnezeu.

Iar@ zioa a }eaptea easte s$mb@ta Domnului Dumnezeului t@u. nu va ie}i. pentru aceaea bine au cuv$ntat Dumnezeu zioa a }eaptea }i o au sfin]it pre ea. 23. nici fata ta. }ease ani s@ slujeasc@ ]ie. 21. numai el singur va ie}i. 7 13. }i toate c$te s$nt ^ntr-^nsele. 33 *Facer.* S@ nu furi. ca s@-]i fie ]ie bine }i s@ tr@ie}ti mult pre p@m$ntul cel bun. 17.* catele p@rin]ilor. furtu}aguri. (a) Grece. singur va ie}i. }i voiu veni la tine }i te voiu binecuv$nta. 9. 5. pentru c@ ai pus cu]itul t@u pre eale }i s-au p$ng@rit. 5. }i din c$te s$nt pre p@m$nt jos. 18 *Levi.* Cinstea}te pre tat@l t@u }i pre mum@ta. }i atunci s@-l aduc@ pre el la u}e }i s@-i g@ure domnul lui ureachiia cu sula. 8 38. 7. {i tot norodul vedea glasurile }i luminile }i glasul tr$mbi]ii }i muntele fum$nd. 6. iar@ ^n al }eaptelea an ^l vei slobozi pre el ^n dar. 16 Evrei 12. nici c$te s$nt ale deaproapelui t@u”. 31 CAP 21 Legi de judecat@ pentru slugile ceale cump@rate }i slujnice. (a) Nu s@ va duce a}ea cum s@ duc roabele.* S@ nu iai numele Domnul Dumnezeului t@u ^n de}ert. }i muiarea }i pruncii vor fi a st@p$nului s@u. {i au zis lor Moisi: „%ndr@zni]i. }i s@ nu sluje}ti lor. 9. o va slobozi pre ea. ca s@ fie frica Lui ^ntru voi. 14.* S@ nu pofte}ti muiarea deaproapelui t@u. 13. }i p$n@ la al patra neam. 19. }i din c$te s$nt ^n ape supt p@m$nt. 4 *Efesea. Iar@ de o va tomni pre ea feciorului s@u. 2 *Mate. 22. 5 Isus Na. 34. s@ nu-l zide}ti din pietri cioplite. S@ nu preacurve}ti. 7. 7 CAP 20 {I 21 ca s@ nu p@c@tui]i”. 20. S@ nu te ^nchini acelora. bl@st@m@ri de p@rin]i. cum ies slujnicile (a). 4. 24. S.* Iar@ de vei face Mie jertvenic de piiatr@. nici sluga lui. 7. 71 *2 Leage 18. c@ Eu s$nt Domnul Dumnezeul t@u. De vei cump@ra rob evreu. 1 2 Leage 4. nici feciorul t@u. 9 4. nici veneticul cel ce l@cuia}te cu tine. iar@ la neam str@in nu easte slobod s@ o v$nz@. 6. S@ nu v@ face]i voao dumnezei de argint }i dumnezei de aur. omor$re de p@rin]i. sfezi. {i au zis c@tr@ Moisi: „Gr@ia}te tu noao. 19. celor ce M@ ur@sc pre Mine. Cel ce r@spl@tesc p@catele p@rin]ilor ^n fii (b) p$n@ la al treilea. 12 2 Leage 5. }i s@ nu gr@iasc@ c@tr@ noi Dumnezeu. nici tu. nu m@ voiu duce slobod». nici asem@narea vreunui lucru. nici boul t@u. au st@tut departe.* S@ nu faci ]ie chip cioplit (a). 8. 2. {i fac mil@ p$n@ la a miia neam celor ce M@ iubesc pre Mine }i p@zesc poruncile Meale. 7 *2 Leage 27. Iar@ de nu va pl@cea domnului s@u }i nu o au tomnit pre ea. sp@im$nt$ndu-s@ tot norodul. 21 *Rom. 16. c@ nu va l@sa Domnul nepedepsit pre cel ce va luoa numele Lui ^n de}ert. s@ nu pofte}ti casa vecinului t@u. 14 . iar@ de va ^ntra }i muiarea ^mpreun@ cu d$nsul. 15. s@ nu faci ^ntru aceaea nici un lucru. Adu-]i aminte de zioa s$mbetii.* S@ nu ucizi. 12 Ieremi. }i s@ pune]i preste d$nsul arderile ceale de tot ale voastre }i jertvele ceale de m$ntuire ale voastre }i oile }i vi]eii vo}tri. 11 Mateiu 5. as@m@nata pedeaps@ }i pentru boul ^mpung@toriu. Dumnezeu r@vnitoriu. 16 Isus Na. S@ nu te sui pre treapte la jertvenicul Mieu. }i. 11. nici sluga ta. 2 *2 Leage 5. s@ nu v@ face]i voao ace}tia. din c$te s$nt ^n ceriu sus. i aceastea-s ^ndrept@rile care le vei pune ^naintea lor. nici slujnica ta. nici asinul lui }i nici un dobitoc al lui. {ease zile lucreaz@ }i f@ toate lucrurile tale. 4. ca s@ nu descoperi ur$ciunea ta pre d$nsul». 26. zic$nd: «Iubesc pre domnul mieu }i muiarea mea }i pruncii miei.: s@ nu faci ]ie idoli. }i ^i va sluji lui ^n veaci. 8. nici asinul t@u }i nici un dobitoc al t@u. 16 Mateiu 15. nici boul lui. 5. (b) Cel ce pedepsesc pre fii de pre fii iau izb$nd@ pentru p@- *Jos 27.* }i Moisi au ^ntrat ^n negura unde era Dumnezeu. Iar@ de va da lui muiare st@p$nul }i va na}te lui muiarea feciori }i feate. 7. nici slujnica lui. 12. nici ]arina lui. 14 Psalm 96. {i sta norodul departe. 18. va ie}i }i muiarea lui.* Jertvenic de p@m$nt s@-Mi face]i Mie. Aug. Iar@ de va veni el singur. 3. ^n tot locul unde voiu numi numele Mieu acolo. 24. 2. 8. c@ pentru ca s@ v@ cearce pre voi au venit Dumnezeu la voi. S@-l aduc@ pre el domnul lui la judecata lui Dumnezeu. 6. 1. care Domnul Dumnezeul t@u ]i-l d@ ]ie. 25. 26. ca nu cumva s@ murim”. Iar@ de-}i va vinde cineva fata roab@ de cas@. pentru c@ o au smerit pre ea. s@ o sfin]e}ti pre ea. }i ^n zioa a }eaptea au odihnit. Iar@ de va r@spunde robul.CARTEA IE{IRII *Levi. omor$re de oameni. *2 Leage 15. 10. 5. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Aceastea vei zice casii lui Iacov }i vei spune fiilor lui Israil: «Voi a]i v@zut c@ din ceriu am gr@it c@tr@ voi. S@ nu m@rturise}ti str$mb asupra vecinului t@u m@rturie mincinoas@.* C@ ^n }ease zile au f@cut Dumnezeu ceriul }i p@m$ntul }i marea.

Iar@ de va tr@i o zi sau doao. 7.* da-voiu ]ie loc ^n care s@ fug@ uciga}ul. Cel ce bate pre tat@-s@u sau pre mum@-sa. De s@ va scula omul }i va umbla afar@ cu toiag. Iar@ de nu va fi din voie. cu moarte s@ se omoar@. 2. 23. *Levi]. Iar@ de s@ va apuca ne}tine s@ omoar@ pre vecinul s@u cu vicle}ug }i va fugi la jertvenic. pentru carnea cea mu}cat@ de fieri. Iar@ de nu s@ va afla furul. pentru c@ argintul al lui easte. 4. a jervitorilor idolilor. 17 *2 Leage 19. Iar@ de s@ va pune lui pre] s@ se r@scumpere. 15. vinovat easte. 30. }i de ceale ce s@ cuvin ei. Iar@ de va ie}i foc }i va afla m@r$ciuni. ceale mai bune din ]arina sa }i ceale mai bune din viia sa va pl@ti. pentru moarte cu moarte va muri. Iar@ de va da ne}tine vecinului s@u argint sau unealte s@ le ]ie }i s@ vor fura din casa omului. 5. nu va fi vinovat cel ce au lovit. va pl@ti taur pentru taur. Iar@ de nu va face ei aceaste trei. 20 2 Leage 19. de hran@. iar@ st$rvul a lui va fi. picior pentru picior. Iar@ de va lovi ne}tine ochiul robului s@u sau ochiul roabei sale. 24. 21 Mat. 11. 9 Pilde 20. umfl@tur@ pentru umfl@tur@. Iar@ de va pa}te ne}tine ]arin@ sau vie }i va slobozi dobitocul s@u s@ pasc@ ]arina altuia. Iar@ de va ^mpunge fecior sau fat@. 12. iar@ st$rvul va fi a lui. cinci vi]ei s@ pl@teasc@ pentru vi]el* }i patru oi pentru oaie. }i judec@torii vor judeca vreadnic. Carele va fura pre cineva din fiii lui Israil.72 CARTEA IE{IRII dup@ dreptatea featelor va face ei. 33. dinte pentru dinte. }i va c@dea ^nl@untru acolo vi]el au asin. sau pre roaba sa cu toiag. 26. }i vor fi m@rturisit st@p$nului lui. }i-l va orbi.* Ochiu pentru ochiu. cu pietri s@ va ucide taurul. va da r@scump@rare pentru sufletul s@u c$t vor ceare de la el. 34. Iar@ de s@ vor sf@di doi b@rba]i }i vor lovi pre muiarea groas@. Iar@ de s@ vor certa doi oameni }i va lovi unul pre altul cu piiatr@. *2 %mp@. De va de}chide cineva groap@ sau va s@pa groap@ ^n piiatr@ }i nu o va acoperi. 5. 31. }i nu-l va ^nchide pre d$nsul. 6 b@t$ndu-l. el s@ se v$nz@. m$n@ pentru m$n@. 25. 20. pedeapsa celor ce asupresc v@duvele }i pruncii cei s@raci. }i va ie}i pruncul ei ne^nchipuit. va slobozi pre ei pentru ochiul lor. leagea marfii pus@. a z@ciuirilor. cu moarte s@ se omoar@. pedeapsa fermec@torilor. de alaltaieri. 35. }i pentru petreacerea ei. Iar@ de va fi }tiut c@ easte taurul ^mpung@toriu mai dinainte de ieri. cu moarte s@ se omoar@. St@p$nul groapei va pl@ti. 19. Iar@ de va ^mpunge taurul cuiva pre taurul vecinului }i va muri. 38 e va fura cineva vi]el sau oaie. va slobozi pre ei pentru dintele lor. 10 CAP 22 Pedeaps@ pentru furti}eaguri }i paguba f@cut@. Iar@ de s@ va prinde }i s@ va afla ^n m$na lui furti}eagul viu. c$t va pofti b@rbatul muierii. va ie}i ^n dar f@r’ de argint.* Iar@ de va lovi cineva pre altul }i va muri. *Levi. 32. cu moarte s@ se omoar@. de alaltaieri. au cu pumnul. taurul cu pietri s@ se CAP 21 {I 22 omoar@. dup@ dreptatea aceasta vor face lui. 24. }i st@p$nul lui ^nc@ s@ moar@. 14. ci Dumnezeu l-au dat ^n m$inile lui. a c@m@t@riei }i a arvunei }i a ascult@rii. Iar@ de va lovi ne}tine pre robul s@u. }i taurul cu pietri s@ se omoar@. va muri. Iar@ de va zdrobi dintele robului s@u sau dintele roabei sale. Iar@ de va afla cineva pre fur s@p$nd }i. 15. }i nu s@ vor m$nca c@rnurile lui. 12. le va pl@ti cel ce au aprins focul. 2 *Levi]. de s@ va afla furul. 20 Mat. 6. 17. Iar@ de va ^mpunge taurul rob sau roab@. nu s@ va judeca. Iar@ de va face aceasta dup@ ce va r@s@ri soarele. a n@imirii }i a ^mpreun@rii de s$nge. Iar@ de va fi fost vreaun taur ^mpung@toriu mai ^nainte de ieri. }i va arde cl@i sau spice sau ]arin@. 18. 13. Iar@ de va fi pruncul ^nchipuit. cu gloab@ s@ se globeasc@. Arsur@ pentru arsur@. }i va z@cea ^n pat. }i vor m@rturisi st@p$nului lui. iar@ domnul taurului nevinovat va fi. }i cu de-a sila ^l va vinde. Iar@ de va lua lui pre alta. f@r@ numai vreamea c$t au z@cut }i leacurile va pl@ti. }i nu va muri. . 4 Marco 7. }i taurul cel mort ^l vor ^mp@r]i. cu judecat@ s@ va judeca. }i o va junghiia sau o va vinde. iar@ de va pa}te toat@ ]arina. va veni 1. treizeci de drahme de argint va da st@p$nului lor. leagea ^mprumut@rii. 27. va pl@ti ^ndoit. ran@ pentru ran@. }i va muri de m$inile lui. 20. 21. Iar@ de va ^mpunge taurul b@rbat sau muiare }i va muri. 28. 25 [24]. nu s@ va omor^.* Cel ce va gr@i de r@u pre tat@l s@u sau pre mum@-sa. 16. 8. 10. de la jertvenicul Mieu s@-l iai s@-l omori. vor vinde taurul cel viu }i vor ^mp@r]i argintul lui. 29. a p$rg@lor }i a celor ^nt$iu n@scu]i. va da suflet pentru suflet. 36. argint va da st@p$nului lor. }i s@ va afla ^ntru aceasta. }i nu-l va ]inea ^nchis. 3. s@ nu o p@gubeasc@. 22. }i pentru haine. s@ pl@teasc@ din ]arina sa dup@ rodul ei. }i va omor^ b@rbat sau muiare. Iar@ de nu va avea ce s@ ^ntoarc@ pentru furti}eag. de la asin p$n@ la oaie ^ndoite s@ le pl@teasc@.

S@ nu fii cu cei mai mul]i spre r@u. }i pentru hain@. (v) Gre. 6. }i pentru tot lucrul pierdut. 46. }i de va fi n@imit.* Cel ce jertvea}te dumnezeilor. {i pentru vi]el. }i nu va vrea tat@l ei s@ o dea pre ea lui muiare. iar@ ^n zioa a opta ^l vei da Mie. voiu auzi pre el. }i a}ea va priimi (g) st@p$nul lui. 7. de va jura. %n ce va dormi? De va striga c@tr@ Mine. 26. 28 *Levi.: ^naintea judec@torilor s@ vor judeca. 21. ca s@ aib@ parte ori ^n ce dobitoc al deaproapelui. de care s@ p$rea}te. 39 CAP 23 Legi date judec@torilor.* Iar@ de vei lua z@log haina vecinului. (b) Jid. P$rga ariei (e) }i a teascului (j) s@ nu ^nt$rzii a le da. 13 *Fapt. Iar@ de vei asupri pre ei cu r@u. 22. 6 . 13. ci s@ o r$dici ^mpreun@ cu el. judec@torii s@ nu ia daruri. s@-l ^ntorci s@-l dai lui. 11. 19. (d) Adec@: pre judec@toriu. 53 [Levi]i] 19. despre a anului }i a zilii a }eaptea odihn@.* }i carnea cea rumpt@ de fiiar@ s@ nu o m$nca]i. Iar@ de va da cineva vecinului s@u asin sau vi]el sau oaie sau orice dobitoc s@-l p@zasc@. *2 Lea. }i cel ce s@ va prinde prin Dumnezeu va pl@ti ^ndoit vecinului s@u (b). 11. nici s@-l nec@ji]i. 24. }i s@ va strica sau va muri sau s@ va robi }i nimenea nu va }ti.: jur@m$ntul lui Dumnezeu va fi ^ntr@ a- CAP 22 {I 23 telui celui s@rac carele easte l$ng@ tine. }i pentru asin.CARTEA IE{IRII domnul casii ^naintea lui Dumnezeu (a). 30 *Levi. De tot cuv$ntul str$mb s@ te fere}ti. C@ aceasta easte acoperem$ntul lui. 5 12 Iezechii. Iar@ de va ceare cineva ceva de aceastea de la vecin. }i s@ nu ^ndreptezi pre cel necurat pentru daruri. }i st@p$nul nu va fi cu d$nsul. ca s@ aba]i judecata. {i de cel s@rac s@ nu-]i fie mil@ la judecat@. 18. A}ea vei face cu vi]@lul t@u. nici s@-l asupri]i. }i pentru trei praznice mai mari. 17. 9. 29. cu zeastre s@ o ^nzestreaze pre ea }ie muiare. 31. }eapte zile vor fi supt mum@-sa. }i vor fi muierile voastre v@duve }i fiii vo}tri s@raci de p@rin]i. pentru c@ }i voi a]i fost nemearnici ^n p@m$ntul Eghiptului. {i M@ voiu aprinde cu m$nie }i voiu omor^ pre voi cu sabiia. 7. ^l va duce la u}e }i nu-l va pl@ti. 4 [5] *Zaha. (j) Adec@: a viilor. 23.* Va jura ^naintea lui Dumnezeu (v) cum c@ el nu au f@cut vicle}ug. 15. cu auzul voiu auzi glasul lor. 20. c@ darurile orbesc ochii celor ce v@d }i stric@ cuvintele ceale dreapte. ^l va pl@ti st@p$nului lui. cu moarte s@ se omoar@.* La nici o v@duv@ }i la nici un s@rac s@ nu-i face]i r@u. }i s@ va strica sau va muri sau s@ va robi. ca s@ fii m@rturie str$mb@. Pre dumnezei (d) s@ nu-i vorbe}ti de r@u. Pre fermec@tori s@ nu-i l@sa]i s@ tr@iasc@. }i pentru oaie. 19 Sirah 20. 12. (a) Jid. 22. 4. 9.* c@ voi nemearnici 1. }i cu ^njug@toriul t@u. mai ^nainte de apusul soarelui s@ o dai ^nd@r@pt lui. s@ nu te adaogi cu mul]imea a te abate cu cei mai mul]i. 10. 31.: ^naintea judec@torilor. {i b@rba]i sfin]i ve]i fi Mie. 31 *Face. }i strig$nd ei s@ vor pl$nge c@tr@ Mine. Iar@ de s@ va prinde de fiiar@. (g) Jur@m$ntul.* Iar@ de va ^n}ela ne}tine pre fecioara cea nelogodit@ }i s@ va culca cu ea. s@ nu-l sile}ti. ci c$nelui o ve]i arunca pre ea. Tot cel ce s@ culc@ cu dobitoc. cu moarte s@ piiar@. m$ndoi. s@ va socoti lui ^n simbriia lui.* }i pre mai-marele norodului t@u s@ nu-l gr@ie}ti de r@u. 15 *2 Lea. s@ nu-i pui cam@t@ asupr@-i. ^naintea lui Dumnezeu va mearge judecata am$nduror. (e) Adec@: p$rga holdelor. va pl@ti el tat@lui ei argint dup@ cum easte zeastrea featei fecioare. 8 *Face. nu-l va pl@ti. 9. 16. cu carea ^}i acopere ru}inea sa. 5. 10 @ nu priime}ti cuv$nt de}ert. 25. 28. 27. numai aceast@ hain@ are el. 29. 1 *Danii. Iar@ de s@ va fura de la el. 73 *2 Leage 24. 2.* Iar@ de vei t$lni boul vr@jma}ului t@u sau jug@toriul lui r@t@cind. {i pre cel nemearnic s@ nu-l n@c@ji]i. de ^ngerul pov@]uitoriu }i despre r@spl@tirea celor ce vor ]inea poruncile. S@ nu aba]i judecata s@racului c$nd s@ judec@. 14. c@ voi }ti]i sufletul nemearnicului. }i cu oaia ta. s@ nu-l treci. ^l va pl@ti. 16.* pre cel nevinovat }i pre cel drept s@ nu-l omori. *2 Lege 22. asupra toat@ str$mb@tatea gr@it@. Iar@ de cumva ferind s@ va feri. c@ milostiv s$nt. {i pre cel nemearnic s@ nu-l ^nv@lui]i. }i va jura cu adev@rat cum c@ el nu au f@cut vicle}ug ^ntru toate unealtele vecinului s@u. 5 *Sus 13. }i pre carele vor judeca va pl@ti ^ndoit vecinului s@u. 3. 28.* Ceale ^nt$iu n@scute ale fiilor t@i vei da Mie. s@ nu te une}ti cu cel str$mb. f@r@ numai Domnului. 44. 8. }i el nu va pl@ti. 19. Iar@ de vei da ^mprumut argint fra8. 22. 13. 30. Iar@ de va fi st@p$nul cu d$nsul. boul }i tr@g@toriul nepriiatinului s@ se ]ie.* {i daruri s@ nu iai. 23. {i de vei vedea jug@toriul vr@jma}ului t@u c@zut supt sarcina lui.

S@ nu pui pre dospit s$nge din jertva Mea. 21. c@ nu va l@sa dup@ tine. carele te va pov@]ui pre tine. Eu trimi] pre ^ngerul Mieu ^naintea fea]ii tale. }i vor m$nca s@racii neamului t@u. 30. p$n@ te vei ^nmul]i tu }i vei mo}teni p@m$ntul. s@ nu r@m$ie p$n@ diminea]@. 23 2 Leage 16. S@ nu te ^nchini dumnezeilor lor. (b) Jid. 33. S@rb@toarea azimelor face]i s@ o p@zi]i. 22. {i s@ sluje}ti Domnului Dumnezeului t@u. 2.* S@ nu faci cu ei. 31. 24. 6 *Jos 24. 25. }i de la pustiiu p$n@ la r$ul cel mare al Eufratului. 21 *Jos 34. leg@tur@. {ease ani vei s@m@na p@m$ntul t@u }i vei aduna roadele lui. ca s@ te duc@ ^n p@m$ntul care l-am g@tit ]ie. ca s@ nu s@ pustiiasc@ p@m$ntul }i s@ se ^nmul]asc@ asupra ta fierile p@m$ntului. Nu voiu scoate pre ei ^ntr-un an. Jid. 12. c$nd aduni lucrurile ceale din ]arina ta. 2 2 Leage 7. Aceaste cuvinte vei gr@i fiilor lui Israil: «De ve]i auzi cu auzul glasul Mieu }i ve]i face toate c$te voiu zice ]ie. c@. }i bine voiu cuv$nta p$inea ta }i vinul t@u }i apa ta. }i vei p@zi leg@tura Mea. 19. c@ci. 16 *2 Leage 7. 12 **2 Leage 16. ve]i fi Mie norod ales din toate neamurile. nici s@ sluje}ti lor. Nu va fi neroditoriu. }i voiu abate sl@biciunea de la voi. {i s@rb@toarea s@v$r}itului la ie}irea anului. Toate c$te am gr@it c@tr@ voi p@zi]i-le. c@ al Mieu easte p@m$ntul.74 CARTEA IE{IRII era]i ^n p@m$ntul Eghiptului. }i }eaptezeci din b@tr$nii lui Israil. Ia-]i aminte ]ie ^nsu]i. tu }i Aaron }i Nadav }i Aviud. 26 ** 2 Leage 14. 28. iat@. . 15 2 Leage 7. }i s@ vor ^nchina de departe Domnului.: stric$nd s@-i strici pre ei. (g) St$lpii lor. Pre ^ncet voiu scoate pre ei de la tine. 18. 20. iar@ ei nu s@ vor apropiia. adec@. 24. 15. {i voiu pune hotar@le tale de la Marea Ro}ie p$n@ la Marea Filisteilor. s@ nu faci dup@ faptele lor. Iar@ ^n al }eaptelea an ^i vei face odihn@ }i-l vei l@sa nelucrat. c@ ^ntru aceaea ai ie}it din Eghipt.* P$rga cea dint$iu a roadelor p@m$ntului t@u vei aduce ^n Casa Domnului Dumnezeului t@u. }i voiu face pre to]i ^mprotivnicii t@i s@ fug@. {i voiu trimite* vespi (g) ^naintea ta. 27. 11. {i voiu trimite frica pova]@ ]ie.* C@ va mearge ^ngerul Mieu. c$nd voiu scoate neamurile de la fa]a ta }i voiu l@rgi hotar@le tale. *Jos 33. vr@jma} voiu fi vr@jma}ilor t@i }i ^mprotivnic ^mprotivnicilor t@i. {i s@ va apropiia Moisi s$ngur la Dumnezeu. s$ngur Moisi s-au suit ^n munte. 10. 2 CAP 24 Deac@ au adus jertve Domnului }i au stropit norodul cu s$ngele leg@turii. }i norodul nu s@ va sui ^mpreun@ cu ei”. Trei vremi ale anului serba]i Mie. ca s@ se odihneac@ boul t@u }i asinul t@u. ace}tia vor fi ]ie piiadec@»”. r@m$ind ceialal]i la poalele muntelui. 32. }i voiu da ^n m$inile voastre pre cei ce }ed pre p$m$ntul acela. }i-i voiu sf@r$ma pre ei (b).** s@ nu fierbi mielul ^n laptele mumei lui. }i ascult@ de d$nsul.: frica mea ca vespile ^naintea ta.* De vei auzi cu auzul glasului Mieu }i vei face toate c$te voiu porunci Eu voao. iar@ ^n zioa a }eaptea vei odihni. 24. }i voiu ^ngrozi toate neamurile asupra c@rora mergi tu. chipurile lor. ci stric$nd (v) s@ strici capi}tile lor }i zdrobind s@ zdrobe}ti st$lpii lor. %n }ease zile s@ faci lucrurile tale. {i. nici s@ se auz@ din gura voastr@. num@rul zilelor tale plinind voiu plini. }eapte zile ve]i m$nca azim@. }i ca s@ r@sufle fiiul slujnicii tale }i nemearnicul. nici s@ doarm@ (a) gr@simea s@rb@toarei Meale p$n@ diminea]@. 11 *Sus 13. adec@. {i s@ nu l@cuiasc@ ^n p@m$ntul t@u.** s@ nu te ar@]i ^naintea Mea de}ert 16. }i te va duce la amorei }i la hetei }i la ferezei }i la hananei }i la gherghesei }i la evei }i la ievusei. 26. nici cu dumnezeii lor. 3 Jos 24. }i voi ve]i fi Mie sfin]ire ^mp@r@teasc@ }i neam sf$nt. 13. ca s@ nu te fac@ s@ p@c@tuie}ti ^mprotiva Mea. idolii lor. nici sterp pre p@m$ntul t@u. 18. unde au r@mas cu Domnul patruzeci de zile.* dup@ cum ]-am poruncit ]ie pre vreamea lunii ceii dint$iu. (v) %n Bibliia cea veachie s@ CAP 23 {I 24 23. }i zdrobind. 28. iar@ r@m@}i]ele le vor m$nca fiiar@le c$mpului: a}ea vei face cu viia ta }i cu maslinetul t@u. {i s@rb@toarea seacerii p$rga lucrurilor m$inilor tale vei face din toate care vei s@m@na ^n ]arina ta. ca s@ te p@zasc@ pre cale. 23. 20 * Jos 34. *2 Leage 7. }i creade lui. 14. 1. 16 Sirah 35.* %n trei vremi ale anului s@ va ar@ta toat@ partea b@rb@teasc@ ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. afl@: dinaintea fea]elor voastre. 11 i lui Moisi au zis: „Suie-te la Domnul. c@ numele Mieu easte preste d$nsul. (a) S@ nu doarm@. }i numele dumnezeilor str@ini s@ nu le pomeni]i. 22 [1] Isus Na. 29. }i voiu scoate pre amorei }i pre evei }i pre hananei }i pre hetei de la tine. 17. }i voiu scoate pre ei de la tine. nu va pofti nimenea p@m$ntul t@u. de vei sluji dumnezeilor lor.

5. 3.CARTEA IE{IRII 3. l-au turnat ^n clondiriu. }i au jertvit. {i-l vei polei cu aur curat. {i s-au pogor$t m@rirea lui Dumnezeu pre muntele Sinaii. 11. {i s-au suit Moisi }i Aaron }i Nadav }i Aviud. 7. }i norodul au zis: „Toate c$te au gr@it Domnul vom face }i vom asculta”. iat@. }i ca chipul t@riei ceriului. a measii }i a sfea}nicului. s@ mearg@ la ei”. }i voiu da ]ie table de piiatr@. au cetit la urechile norodului. 16. ca s@ se r$dice sicriiul cu eale. de doi co]i }i jum@tate de lung. s-au suit ^n muntele lui Dumnezeu. 15. ge]i Mie p$rg@* de la to]i (a) c@rora le va p@rea ^n inima lor s@ dea de bun@voie. 9. l@ca} CAP 24 {I 25 18. }i a tuturor care s@ ]in de d$ns@le. au stropit preste norod }i au zis: „Iat@ s$ngele leg@turei carea au f@cut Domnul cu voi pentru toate cuvintele aceastea”. 13. {i vei face sicriiul m@rturiei din leamne neputrede. iar@ jum@tate l-au turnat preste jertvenic. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Suie-te la Mine ^n munte }i st@i acolo. de unde *Jos 35. scul$ndu-s@ Moisi }i Iisus. }i alte doao pre a doao margine. %n verigile sicriiului vor fi rudele necl@tite. }i ve]i str$nge de la ei p$rga Mea. au zidit jertvenic supt munte }i doaospr@zeace pietri pentru ceale doaospr@zeace neamuri ale lui Israil. }i au r@spuns tot norodul cu un glas. {i b@tr$nilor au zis: „A}tepta]i ^ntru lini}te aici. 75 CAP 25 S@ poruncea}te aducerea p$rg@lor }i a darurilor la facerea cortului lui Dumnezeu. }i M@ voiu ar@ta ^ntr@ voi. {i au v@zut locul unde au st@tut Dumnezeul lui Israil. 6. 8. {i. 7. 17. }i au fost acolo ^n munte patruzeci de zile }i patruzeci de nop]i. dinl@untru.: Efod. Aaron }i Or cu voi. vi]ei. sf$nt. de doi co]i }i jum@tate de 1. {i vei pune ^nl@untru ^n sicriiu m@rturiile care voiu da ]ie. 17. (g) Grecea}te: Ilastirion era acesta loc f@cut ^n cortul ^n care era sicriiul legii. (b) Jidov. a sicriiului. (a) Carii vor vrea. zic$nd: „Zi fiilor lui Israil: «Str$n2. 14. 15. {i. }i au adus arderi de tot. {i pietri de s@pat la um@rariu (b) }i la haina cea p$n@ la c@lc$ie. {i vei face rude de leamne neputrede. }i au acoperit norul muntele. 14. }i vei face lui zim]i de aur suci]i ^mprejur. {i. {i s-au suit Moisi }i Iisus ^n munte. {i vei face milostivitoriu (g) de aur v@rsat curat. 12. 5 *Evrei 9. }i din afar@ ^l vei polei. 16. 6. chipul cortului }i chipul tuturor vaselor lui. }i de un cot }i jum@tate de ^nalt. {i au ^ntrat Moisi ^n mijlocul norului }i s-au suit ^n munte.* {i vei face Mie dup@ toate c$te-]i voiu ar@ta ^n munte. 10. lu$nd Moisi s$ngele. }i au chemat Domnul pre Moisi ^n zioa a }eaptea din mijlocul norului. }i }eaptezeci din b@tr$nii lui Israil. }i le vei polei cu aur curat. lu$nd Cartea Legii. 8. 8. p$n@ c$nd ne vom ^ntoarce la voi. 4. }i l-au acoperit pre el norul }ease zile. }i au m$ncat }i au beut. {i au trimis pre tinerii fiilor lui Israil. cel ce sta l$ng@ el. {i au mers Moisi }i au spus norodului toate cuvintele lui Dumnezeu }i ^ndrept@rile. c$nd easte s@nin. 9. 4. {i aceasta easte p$rga carea ve]i str$nge de la d$n}ii: aur }i argint }i aram@. 2. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. 13. lu$nd Moisi jum@tate din s$nge. }i de un cot }i jum@tate de lat. 12. leagea }i poruncile care le-am scris ca s@ le dau lor leage”. }i s-au ar@tat ^n locul lui Dumnezeu. }i supt picioarele Lui ca un lucru de c@r@mid@ de sapfir. 7. }i. {i untdelemn la lumin@. a}ea vei face. {i era chipul m@rirei Domnului ca focul ce arde pre v$rvul muntelui ^naintea fiilor lui Israil. de s@ va ^nt$mpla cuiva judecat@. {i v$n@t }i mohor$t }i ro}u ^ndoit }i m@tas@ r@sucit@ }i p@r de capr@. {i vei face lui patru verigi de aur }i le vei pune pre ceale patru cornuri ale lui. 5. {i din cei ale}i a lui Israil nu s-au desp@r]it nici unul. {i. 10. {i piei de berbeace ro}ite }i piei vinete }i leamne neputrede }i pietri sardii. {i vei b@ga rudele ^n verigile ceale din cornurile sicriiului. {i au scris Moisi toate cuvintele Domnului }i. t@m$ie la untuldelemn al ungerii }i la tocmirea t@m$iei. 17. m$nec$nd Moisi de diminea]@. zic$nd: „Toate cuvintele care le-au gr@it Domnul le vom face }i le vom asculta”. 2 . jirtv@ de m$ntuire Domnului Dumnezeu. (v) Sfin]itoriu sau cas@ sf$nt@. 11. {i vei face Mie sfin]ire (v). doao verigi pre o margine.

8. 7. care ies din sfea}nic. Scafele }i fofeazele dintr-^nsul s@ fie v@rsate tot dintr-un aur curat. 35. {i ^n sicriiu vei pune m@rturiile care voiu da ]ie. 29. cu fa]a unul c@tr@ altul ^mprotiv@ st$nd. }i scafele. (e) }i turn@torile (j). 37. {ease fofeaze s@ ias@ din coaste. }i de un cot de lat@. Bumbulea]ele supt ceale doao fofeaze dintr-^nsul. }i vei face ei zim]i suci]i ^mprejur de aur. 31. 26. ca s@ r$dice cu eale masa. }i a}ea vei face la marginea p@retariului din afar@ la ^mpreunarea a doao. lucru de ]esetoriu s@ le faci pre eale. }i ^n sfea}nic patru scafe f@cute ca nucile. 7. 2. 24. a}ea }i la ceale }ase fofeaze. heruvim. {i vei face cincizeci de copce de aur. 19. {i vei face lui }eapte candile. a measii. {i vei face lor chiotori vinete. }i fea]ele lor una c@tr@ alta. 31. 34. v@rsat s@ faci sfea}nicul. {i ^n sfea}nic patru scafe f@cute ca nucile. }i cu mohor$t. ^n fie}tecarea fofeaz@ bumbulea]e }i florile ei. 29. 18. la marginea unui p@retariu de o parte la ^mpreunare (b). {i vei face blidele ei. ^nvorbea Dumnezeu cu Moisi. 6. }i vei pune pre ei de am$ndoao laturile milostivitoriului. {i vei pune pre mas@ p$inile punerii ^nainte. 4. a}ea }i la ceale }ease fofeaze care ies din sfea}nic. {i o vei polii cu aur curat. {i muc@rile lui }i ceale dedesupt ale lui din aur curat le vei face. de doi co]i de lung@. {i vei face mas@ de lemn neputred. a sfea}nicului. }i trei fofeaze ale sfea}nicului din laturea ceaealalt@. {i vei face zim] sucit ^mpregiur de cunun@. }i vei pune verigile pre patru p@r]i ale picioarelor ei supt cunun@. {i vei face rudele de leamne neputrede. 27. }i cealealalte cinci p@retare s@ vor ]inea iar@ unul de altul. 32. a sicriiului. (a) %ntr-un chip de mari vor fi toate p@retarele. ^n care s@ face fum mirositoriu. 44 i cortului vei face zeace p@retare de m@tas@ r@sucit@. Lungul unui p@retariu de doaozeci }i opt de co]i. }i bumbulea]ele (z).* Vezi s@ faci toate dup@ chipul care *Evrei s-au ar@tat ]ie ^n munte. Toate vasele aceastea un talant de aur curat. fusul lui. a zeveasii. ^naintea Mea pururea. adec@. {i vei face sfea}nic de aur curat. }i s@ va r$dica cu d$nsele masa. c@tr@ milostivitoriu vor fi fea]ele heruvimilor. 39. {i cinci p@retare s@ vor ]inea unul de altul. 22. 25. carea ^ns@mneaz@ }i piiale }i p$nz@ de p@r. {i cincizeci de chiotori vei face la un p@retariu. 2. 28. }i toate c$te voiu porunci ]ie c@tr@ fiii lui Israil. {i vei face patru verigi de aur. . 38. (d) Grece. }i vei ^mpreuna p@retarele unul cu altul cu copcele. (e) Vas ^n care s@ pune t@m$ia. carii s$nt preste sicriiul m@rturiei. de aur curat le vei face pre eale. }i bumbulea]ele supt ceale patru fofeaze dintr-^nsul. {i M@ voiu cunoa}te (d) ]ie de acolo. 33.: }i M@ voiu ar@ta ]ie. }i lat de patru co]i s@ fie un p@retariu. s-au zis milostivitoriu.76 CARTEA IE{IRII lung }i de un cot }i jum@tate de lat. a oltariului. trei fofeaze ale sfea}nicului dintr-o lature.: derris. o m@sur@ va fi la toate p@retarele (a). 36. }i c@]iile. umbrind cu aripile lor preste milostivitoriu. fie}tecare dup@ m@sura sa. }i vei face ei cunun@ de un pumn primpregiur. (b) Unde s@ ^mpreun@. (z) Glon]urile sau bumbule]ii care sp$nzura ^n jos din sfea}nic. }i de un cot }i jum@tate de ^nalt@. lui. 21. 22. 8 [5] CAP 26 Chipul sau forma cortului lui Moisi. sau ^mbl$nzitoriu. }i p@har@le ^ntru care vei turna cu eale. 20. Fapte 7. }i le vei polii cu aur curat. 5. 3. }i va lumina dintru o fa]@. {i trei scafe f@cute ca nucile. }i vei pune fe}tile lui. }i cu v$n@t. {i vor fi verigile teci rudelor. }i florile dintr-^nsul vor fi. 4. 40. (dz) Fofeazele sau ramurile care ies din coastele sfea}nicu- CAP 25 {I 26 tru o fofeaz@ bumbule] }i floare. }i va fi un cort. {i vei face pre ace}ti doi heruvimi de pre am$ndoao marginile cu aripile ^ntinse deasupra. {i vor fi heruvimii unul de o lature }i altul de ceaealalt@ lature a milostivitoriului. }i vei pune milostivitoriul preste sicriiu deasupra. }i voiu gr@i ]ie deasupra milostivitoriului dintr@ cei doi heruvimi. dup@ cum ^ns@mneaz@ cuv$ntul grecesc. (v) Grece. voiu face ca s@ cuno}ti. ca s@ se ^mpreune cu al doilea p@retariu. }i cincizeci de chiotori vei face de o parte a p@retariului. }i cu ro}u ^mpletit@. 30. s@ }tii tu c@ Eu s$nt acolo. {i vei face coperi}uri (v) de p@r aco1. 23. (j) Vas cu care torni. }i fofeazele (dz). {i vei face doi heruvimi de aur v@rsa]i.

20.: o m@sur@ va fi celor unspr@zeace coperi- CAP 26 {I 27 77 din capete cu o ^mpreunare. }i preste acesta acoperem$nturi piei vinete pre deasupra. 12. de am$ndoao capetele lui. lucru de ^mpestritoriu. 9. 26. }i vei ^ndoi coperi}ul al }easelea ^n fa]a cortului. doao temeiuri la un st$lp. 37. 13. {i s@ faci z@voar@ din leamne neputrede. {i cinci z@voar@ de ceaealalt@ parte a st$lpului cortului. }i vei ^mpreuna coperi}urile }i vor fi unul. {i vei face acoperem$ntului cinci st$lpi neputrezi. de am$ndoao capetele lui. De zeace co]i s@ faci un st$lp }i de un cot }i jum@tate l@]imea unui st$lp. ^ntr-un chip de mari vor fi. unspr@zeace coperi}uri s@ le faci. 34. 10. {i vei pune acoperem$ntul pre st$lpi. 29. vei coperi dind@r@ptul cortului. }i z@voar@le s@ le poleie}ti cu aur. adec@. 36. }i vei ^mpreuna verigile din chiotori. {i vei r$dica cortul dup@ chipul* care *Sus s-au ar@tat ]ie ^n munte. }i doao temeiuri la alt st$lp. 16. care va fi la mijlocul ^mpreun@rii. 17. {i ^n partea a doao.CARTEA IE{IRII perem$nt preste cort. }i vei v@rsa lor cinci temeiuri de aram@. Lungimea unui coperi} se fie de treizeci de co]i. {i vei face cincizeci de chiotori la marginea unui coperi}. cinci z@voar@ la un st$lp de o parte a cortului. un cot din acela. {i vei face acoperem$nt cortului piei de berbeace ru}ite. }i doao temeiuri la alt st$lp. }i sfea}nicul ^naintea measii despre partea cortului cea de c@tr@ austru. }i c@p@t$iele lor de aur. Lucru ]esut s@-l faci heruvim }i s@-l pui pre patru st$lpi neputrezi polei]i cu aur. {i vei face acoperem$nt din v$n@t }i din mohor$t }i din ro}u sucit }i din m@tas@ r@sucit@. 33. }i capetele lor de aur. {i vei face st$lpi cortului din leamne neputrede. doao temeiuri la un st$lp. 23. CAP 27 S@ poruncea}te s@ se gate oltariul }i tinda cortului. }i le vei acoperi cu aram@. {i vei ^mpreuna cinci coperi}uri ^ntr-un loc. ca s@ acopere. de am$ndoao capetele lui. Un cot din acesta. Doao gardine la un st$lp st$nd una c@tr@ alta. {i st$lpii s@-i feareci cu aur. {i patruzeci de temeiuri de argint s@ faci la cei doaozeci de st$pi. 32. }i temeiurile lor patru de argint. }i de patru co]i s@ fie l@]imea unui coperi}. 21. {i vei face cincizeci de verigi de aram@. {i vei face u}ii poal@ de acoperem$nt v$n@t }i mohor$t }i ro}u sucit }i de m@tas@ r@sucit@. a}ea vei face la am$ndoao unghiurile ^ntocma s@ fie. 19. }i acoperem$ntul va osibi voao ^ntr@ Sf$nta }i ^ntr@ Sf$nta Sfintelor. 27. cea de c@tr@ austru. 40 31. {i vei pune dedesupt ce ^ntreace din coperi}urile cortului. 2. {i vei face coarne ^n ceale patru unghiuri. {i cu acoperem$ntul vei acoperi sicriiul m@rturiei ^n Sf$nta Sfintelor. }i }ease coperi}uri ^ntr-un loc. {i vor fi opt st$lpi }i }easespr@zeace temeiuri de argint. 38. st$lpii }i oleiul pentru lumin@ri. }atra. . {i patruzeci de temeiuri ale lor de argint. 35. din lungimea coperi}urilor cortului va fi de acoperit preste coastele cortului. }i doao temeiuri la alt st$lp. cu patru unghiuri s@ fie jertvenicul. }i-i vei polii cu aur. doaozeci de st$lpi. }i vor fi ^ntocma 8.* }uri. 8. dintr-^nsul s@ fie coarnele. doao temeiuri la un st$lp. jum@tate ce ^ntreace din coperi}uri vei acoperi ce ^ntreace din coperi}urile cortului. 1. {i dind@r@ptul cortului despre partea cea de c@tr@ mare vei face }ease st$lpi. de am$ndoao capetele lui. {i vor fi ^ntocma de jos }i ^ntru una s@ vor ^mpreuna. {i doi st$lpi vei face la unghiurile cortului dind@r@pt. }i cincizeci de chiotori vei face pre marginea coperi}ului. 18. i s@ faci jertvenic din leamne *Jos neputrede de cinci co]i de lung. a}ea s@ faci la to]i st$lpii cortului. 11. de o parte }i de ceaealalt@ parte. }i cinci z@voar@ ^n partea cea dind@r@pt a st$lpului cortului de c@tr@ mare. {i vei pune masa din afar@ de acoperem$nt. 15. 14. 25. 25. }i verigile ^n care vei b@ga z@voar@le s@ le faci de aur. 22. din ce va ^ntreace din coperi}uri. 28. ce s@ ^mpreun@ cu al doilea. (g) Grece. 24. de o m@sur@ de lungi vor fi unspr@zeace coperi}uri (g). de am$ndoao capetele lui. 6 }i de cinci co]i de lat. {i z@vorul cel din mijloc prin mijlocul st$lpilor s@ se petreac@. {i vei face st$lpi cortului doaozeci de st$lpi despre laturea cea de c@tr@ miiaz@noapte. 30. de o parte p$n@ de ceaea parte. }i ^nl@untrul acoperem$ntului vei b@ga sicriiul m@rturiei. }i de trei co]i ^n@l]imea lui. }i masa o vei pune despre partea cortului cea de c@tr@ miiaz@noapte.

}i vei face gr@tariului patru verigi de aram@ ^n patru cornuri. curat. }i ^n@l]imea de cinci co]i de m@tas@ r@sucit@. st$lpii lor patru. de am$ndoao p@r]ile ^mpreunate. {i de ceaealalt@ parte. fratele t@u. }i vor face ve}minte sfinte lui Aaron }i fiilor lui. pentru candil@. Iar@ lungimea cur]ii de c$te o sut@ preste sut@. }i pre fiii lui. }i st$lpii lor zeace. 15. 6. 12. vei s@pa am$ndoao pietrile pre numele fiilor lui Israil. 10. {i de cincispr@zeace co]i ^n@l]imea p$nz@lor de o parte. cu care s@ preo]asc@ Mie. {i s@ faci lui gr@tariu de aram@ ^n chip de mreaj@. {i ei vor lua aurul }i v$n@tul }i ro}ul }i m@tasa. spre cinste }i m@rire. ales. 9. }i toate unealtele. ca s@ preo]asc@ Mie Aaron }i Nadav }i Aviud }i Eliazar }i Itamar. }i vei s@pa ^n eale numele fiilor lui Israil. {i l@]imea cur]ii de c@tr@ r@s@rit. {i tu poruncea}te fiilor lui Israil s@ aduc@ ]ie untdelemn de masline f@r@ drojdii. }i cealelalte }ease nume ^ntru a doao piiatr@. }i s@ fie rudele la am$ndoao capetele jertvenicului. dup@ neamurile lor. 5. }i l@rgimea de c$te cincizeci preste cincizeci. {i ]es@tura um@rarelor. ca s@-l poat@ r$dica. {i vei luoa doao pietri. 6. 5. }i le vei fereca cu aram@. pietri de pomenire s$nt 1. 17. To]i st$lpii cur]ii ^mprejur fereca]i cu argint. }i vor face ve}m$nt sf$nt lui Aaron spre sfin]ire. {ease nume ^ntru o piiatr@. 2. {i vei face curte cortului despre partea cea de c@tr@ austru. }i verigile lor }i arcurile lor de argint. {i vei face ve}m$nt sf$nt lui Aaron. Iar@ l@]imea cur]ii de c@tr@ mare p$nz@ (a) de cincizeci de co]i. 20. Doao um@rare vor fi lui. {i vei pune am$ndoao pietrile preste umerii um@rariului. 4. p@retarele cur]ii de m@tas@ r@sucit@ lungi de o sut@ de co]i de o lature. ca s@ preo]asc@ Mie. }i capetele lor de argint. fratelui t@u. }i temeiurile lor zeace. st$lpii lor trei. . 3. {i vei b@ga rudele ^n verigi. 7. v$n@t }i mohor$t }i ro}u ^mpletit }i m@tas@ r@sucit@ cu ^mpestrituri de croitoriu. p$nz@le de o sut@ de co]i de lungi. {i st$lpii lor doaozeci. lucru ]esut de ^mpestritoriu. 19. {i aceastea s$nt ve}mintele care vor face: pieptariu }i um@rariu }i hain@ p$n@ la c@lc$ie }i hain@ str@lucit@ }i mitr@ }i br$u. }i temeiurile lor doaozeci de aram@. ca s@ slujeasc@ cu eale ^ntru ceale sfinte) (v). (a) P$nz@le sau p@retarele. 3. }i va fi gr@tariul p$n@ la jum@tatea jertvenicului. 19. {i vei face jertvenicului rude de leamne neputrede. 16. *Sus 8. 9. fiii lui Aaron. }i verigile lor }i arcurile st$lpilor }i temeiurile lor ferecate cu argint. va fi de aur curat }i de v$n@t }i de mohor$t }i de ro}u tors }i de m@tas@ r@sucit@. 13.* Scobit de sc$nduri ^l vei face. {i vei face cunun@ jertvenicului }i acoperem$ntului lui. }i temeiurile lor trei. }i temeiurile lor de aram@. {i toate vasele. care era de p$nz@. }i p@har@le lui }i furcu]ele lui }i vatra lui }i toate vasele lui le vei face de aram@. }i de ei s@ leag@ sfoar@le cu care s@ ^ntinde cortul. i tu ado la tine pre Aaron. 11. 12. }i ]eru}ii (b) cur]ii de aram@ (}i vei face 12. {i vor face um@rariu de m@tas@ toars@. {i tu gr@ia}te tuturor celor cu cuget ^n]elept. p$nz@ de cincizeci de co]i. }i temeiurile lor trei. }i temeiurile lor doaozeci de aram@. (b) [eru}ii s$nt pociumpii sau p@ru}teii. carea easte ^ntr^nsul. carii s@ ^mpl$nt@ ^n p@m$nt. s@p@tur@ de peceate. (v) Ce s@ cuprinde ^ntr-acest parentesis din cea veachie Biblie s-au pus.78 CARTEA IE{IRII CAP 27 {I 28 haine vinete }i mohor$te }i ro}ii. ca s@ arz@ lumin@ totdeauna ^n cortul m@rturiei. 14. 4. 24 ]i s-au ar@tat ^n munte a}ea s@-l faci. {i o va aprinde Aaron }i fiii lui de seara p$n@ diminea]a ^naintea Domnului. ]iindu-s@ unul de altul. }i temeiurile lor de aram@. {i le vei pune supt gr@tariul jertvenicului din jos. }i st$lpii lor zeace. 18. pre carii i-am umplut de duhul ^n]elepciunei }i al ^n]eleagerii. }i temeiurile lor zeace. C@ curtea aceasta CAP 28 S@ scriu hainele lui Aaron }i a feciorilor lui. 7. dup@ cum 20. 10. 21. }i din fiii lui Israil. }i temeiurile lor patru. }i st$lpii lor doaozeci. A}ea }i ^n laturea cea de c@tr@ miiaz@noapte. pietri de smaragd. st$lpii lor trei. din afar@ de acoperem$ntul ce easte preste a}ez@m$ntul de leage. Lucru de me}te}ug de pietri. 8. dup@ facere dintr-^nsul. cincispr@zeace co]i de ^nalte p$nzele. era cu p@retari de p$nz@ ca }i un cort f@cut@. {i acoperem$ntul por]ii cur]ii de doaozeci de co]i de ^nalt. leage veacinic@ ^ntru neamurile voastre de la fiii lui Israil. 11.

31. lucru l@n]uit de aur curat. dup@ fie}tecare rodii de aur clopo]el. adec@. ca s@ nu moar@. dup@ tocmeala um@rariului s@-l faci din aur }i din v$n@t }i din mohor$t }i din ro}u sucit }i din m@tas@ r@sucit@ ^l vei face. Vei lua din boi un vi]el }i doi 9. 3. {i va purta Aaron }i fiii lui aceastea. 36. fratele t@u. }i chidare (b) vei face lor spre cinste }i spre m@rire. preo]asc@ Mie ei*. {i va fi gura ei dintr-^nsa ^n mijloc. {i al treilea r$nd lighirion }i ahatis }i ametistos. vei sfin]i m$nile lor. c$nd va ^ntra ^n sf$nta ^naintea Domnului.CARTEA IE{IRII fiilor lui Israil. {i vei pune preste ea v$n@t sucit. 2 berbeci cura]i }i p$ine azim@ fr@m$ntat@ ^n untdelemn. 36. acoperite cu aur }i legate cu aur. }i br$u vei face lucru 45. }i *Sira. lucru de ]es@toriu. {i fiilor lui Aaron vei face haine }i br$ie. {i vei face hain@ p$n@ la c@lc$ie tot de v$n@t.* {i leg@turile hainelor de m@tas@. pomenire ^naintea lui Dumnezeu. ^naintea Domnului. {i va purta Aaron numele fiiilor lui Israil ^n engolpionul judec@]ii pre piept. {i vei face tabl@ de aur curat. ca s@ nu moar@. topazion }i smaragd un r$nd. }i va fi pre pieptul lui Aaron. }i le vei 1. {i ceale doao paveze le vei pune pre am$ndoi umerii um@rariului de c@tr@ fa]@. ca s@ *Levi. 21. CAP 28 {I 29 79 jos ca ni}te rodii mici de rodii ^nflori]i. {i vei face pre marginea hainei din 34. vei sfin]i pre ei. 30. 29. CAP 29 Cum au fost sfin]irea preo]ilor }i obiceaiul aducerii pentru ei. }i vei sfin]i pre ei. s@p@turi de pece]i. 33. rodii mici de aur }i clopo]ei ^n mijlocul lor primprejur. mitr@. {i al doilea r$nd antrax }i sapfir }i iaspis. {i vei face preste engolpion l@n]i}oare ^mpletite. 32. 19. pre am$ndoao p@r]ile engolpionului le vei pune. }i vei unge pre ei. }i floare pre marginea hainei primprejur. de la br$u p$n@ la coapse s@ fie. 37. s@ fie dup@ r$ndul lor. pentru care au adus }i au sfin]it daruri sau jertv@ Domnului. }i va fi pre fruntea lui Aaron pururea priimit@ lor ^naintea Domnului. amestecate cu flori. {i vei face engolpion de judec@]i. 25. 2. {i vei pune pre engolpionul judec@]ii ar@tarea }i adev@rul. c$nd vor ^ntra ^n cortul m@rturiei. pre am$ndoi umerii lui doaospr@zeace dup@ numele lor. ca s@ fie Mie preo]i. preste am$ndoi umerii s@i pomenire pentru ei. dup@ neamurile lor. {i s@ le pui ^ntru o corf@. {i vei face lor rochii de in s@ acopere ru}inea trupului lor. 14. sau c$nd vor mearge s@ slujeasc@ la jertvenicul sfin]eniei. (a) {i va purta Aaron p@catele celor ce au adus }i au sfin]it daruri sau jertve lui Dumnezeu. ascultat va fi glasul lui. 27. i aceastea s$nt care vei face lor. 18. vei face s@ fie deplin. 26. Sau va purta p@catele. 16. }i va purta Aaron judec@]ile fiilor lui Israil pre piept ^naintea Domnului pururea. }i vei s@pa ^ntr-^nsa chip de peceate: Sfin]ire Domnului. a toat@ darea sfintelor lor. {i vei face doao l@n]i}oare de aur curat. {i vei ]ease ^ntr-^nsul ]es@turi de piiatr@ cu patru r$nduri. 37. 39. lucru ]esut. {i al patrulea r$nd hrisolitos }i virilion }i onihion. %n patru unghiuri va fi ^ndoit de o palm@ de lung }i de o palm@ de lat. 22. {i vei ^mbr@ca cu aceastea pre Aaron. }i f@in@ de gr$u ales s@ le faci. ^mpletitura ]esut@ dintr-^nsa. 23. vei face mitr@ de vison. {i pietrile s@ fie. un r$nd de pietri va fi sardion. 15. c$nd va ^ntra ^n sf$nta ^naintea Domnului. 13. 24. }i va fi pre mitr@ ^naintea fea]ii mitrei. c$nd va ^ntra ^n sf$nta. 28. doaospr@zeace. }i nu vor aduce preste sine p@cat. . }i va lua Aaron numele fiilor lui Israil ^naintea Domnului. de v$n@t }i de mohor$t }i de ro}u sucit }i de m@tas@ r@sucit@ pre marginea hainei ^mprejur. }i vei pune l@n]i}oarele ^mpletite preste pav@ze pre umerii lor dinainte. 34. }i carii vor m$nca aceaste aduceri. 11 ^mpestrit. des@v$r}it. lucru ^mpletit. 35. {i vei face pav@ze de aur curat. s@ fie doaospr@zeace neamuri. Leage veacinic@ lui }i semin]iei lui dup@ d$nsul. (v) Vei umplea. 20. {i ^ntr-acesta}i chip. }i despre doi miei de c$te un an. oric$te vor sfin]i fiii lui Israil. ca s@ nu s@ spintece. 17. {i va fi c$nd va sluji Aaron. dup@ numele fiilor lui Israil. }i vei umplea (v) m$nile lor. }i va fi deasupra frun]ii lui Aaron. care trebuie s@ se aduc@ ^n fie}tecare zi. {i vei pune pre engolpionul judec@]ii l@n]i}oarele ceale l@n]uite. }i pre fiii lui dup@ d$nsul. (b) Acoperem$nt capului. 38. {i va purta Aaron p@catele celor sfinte (a). av$nd primb ^mprejurul gurii. }i c$nd va ie}i. fie}tec@ruia dup@ nume.

80

CARTEA IE{IRII
aduce ^n corf@ }i vi]elul }i cei doi berbeci. 4. {i pre Aaron }i pre fiii lui vei aduce la u}ile cortului m@rturiei, }i vei sp@la pre ei cu ap@. 5. {i, lu$nd ve}mintele, vei ^mbr@ca pre Aaron, fratele t@u, }i haina cea p$n@ jos }i um@rariul engolpionul, }i vei ^mpreuna engolpionul cu um@rariul. 6. {i vei pune mitra pre capul lui, }i vei pune tabla-sfin]eniia pre mitr@. 7. {i vei lua din untuldelemn al ungerii, }i vei turna pre capul lui, }i vei unge pre d$nsul. 8. {i pre fiii lui vei aduce, }i vei ^mbr@ca pre ei cu hainele, }i vei ^ncinge pre ei cu br$iele. 9. {i vei pune lor chidarele, }i vor fi preo]i Mie ^n veac, }i vei s@v$r}i m$inile lui Aaron }i m$inile fiilor lui. 10.* {i vei aduce un vi]el la u}ile cortului m@rturiei, }i vor pune Aaron }i fiii m$inile pre capul vi]elului ^naintea Domnului, la u}ile cortului m@rturiei. 11. {i vei junghia vi]elul ^naintea Domnului, la u}ile cortului m@rturiei. 12. {i vei lua din s$ngele vi]elului }i vei pune pre ceale doao coarne ale jertvenicului cu deagetul t@u, iar@ celalalt s$nge ^l vei turna tot la fundul jertvenicului. 13.* {i vei lua tot s@ul ce easte pre p$ntece }i praporul ficatului }i am$ndoi r@runchii }i s@ul cel de preste ei, }i le vei pune preste jertvenic. 14. Iar@ c@rnurile vi]elului }i piialea }i balega le vei arde cu foc afar@ de tab@r@, c@ pentru p@cat easte. 15. {i vei lua un berbeace (a), }i Aaron }i fiii lui vor pune m$inile sale pre capul berbeacelui. 16. {i vei junghia berbeacele }i, lu$nd s$ngele vei turna pre jertvenic ^mpregiur. 17. {i berbeacele ^l vei face buc@]eale, }i vei sp@la ma]ele }i picioarele cu ap@, }i le vei pune deasupra buc@]ealelor ^mpreun@ cu capul. 18. {i vei aduce berbeacele tot pre jertvenic, ardere de tot Domnului, ^ntru miros de bun@ mireasm@, t@m$iare Domnului easte. 19. {i vei lua al doilea berbeace, }i va pune Aaron }i fiii lui m$nile lor pre capul berbeacelui. 20. {i-l vei junghia, }i vei lua din s$ngele lui }i vei pune pre v$rvul urechii ceii dreapte a lui Aaron, }i pre v$rvul m$inii ceii dreapte, }i pre v$rvul piciorului celui drept, }i pre v$rvurile urechilor celor dreapte a fiilor lui, }i pre v$rvurile m$inilor dreapte, }i pre v$rvurile picioarelor dreapte. 21. {i vei lua din s$ngele care easte
15. (a) Adec@, unul din berbecii cei doi, de ca-

CAP 29
pre jertvenic }i din untuldelemn al ungerii, }i vei stropi preste Aaron }i preste ve}m$ntul lui }i preste fiii lui }i preste ve}mintele fiilor lui ^mpreun@ cu d$nsul, }i s@ va sfin]i el }i haina lui }i fiii lui, }i hainele fiilor lui cu d$nsul; iar@ s$ngele berbeacelui ^l vei turna pre jertvenic ^mprejur. 22. {i vei lua de la berbeace gr@simea lui }i gr@simea carea acopere p$ntecele }i praporul ficatului }i r@runchii am$ndoi }i gr@simea cea de preste ei }i bra]ul cel drept, c@ easte s@v$r}ire aceasta. 23. {i o p$ine din ceale cu untuldelemn }i o pl@cint@ din corfa azimelor celor puse ^naintea Domnului. 24. {i vei pune toate pre m$inile lui Aaron }i pre m$inile fiilor lui, }i vei osibi pre aceastea osibire ^naintea Domnului. 25. {i le vei lua pre eale din m$inile lor, }i le vei aduce pre jertvenicul arderii de tot ^ntru miros de bun@ mireazm@ ^naintea Domnului, jertv@ easte Domnului. 26. {i vei lua pieptul din berbeacele s@v$r}irei, care easte a lui Aaron, }i-l vei osibi pre el osibire ^naintea Domnului, }i va fi ]ie parte. 27. {i vei sfin]i pieptul cel osibit }i bra]ul cel osibit, care s-au luat din berbeacele s@v$r}irei de la Aaron }i de la fiii lui. 28. {i va fi lui Aaron }i fiilor lui leage veacinic@ de la fiii lui Israil, c@ easte aceasta osibire }i luoare din jertvele ceale de m$ntuire a fiilor lui Israil, luoare Domnului. 29. {i haina sfintei, carea easte a lui Aaron, va fi fiilor lui dup@ d$nsul, s@ se ung@ ei ^ntru acealea }i s@ se s@v$r}easc@ m$inile lor. 30. {eapte zile s@ va ^mbr@ca cu aceaea preotul, carele din fiii lui Israil ^n locul lui va ^ntra ^n cortul m@rturiei s@ slujeasc@ ^n ceale sfinte. 31. {i vei luoa berbeacele s@v$r}irei }i vei fiiarbe c@rnurile ^n loc sf$nt. 32. {i vor m$nca Aaron }i fiii c@rnurile berbeacelui,* }i p$inile ceale din corf@, }i l$ng@ u}ile cortului m@rturiei le vor m$nca pre eale. 33. %ntru care s-au sfin]it ^ntru d$nsele, ca s@ se s@v$r}easc@ m$inile lor, s@-i sfin]asc@ pre ei, }i cei de alt neam s@ nu m@n$nce dintr-^nsele, pentru c@ s$nt sfinte. 34. Iar@ de va r@m$nea din c@rnurile jertvei s@v$r}irei }i din p$ine p$n@ diminea]a, vei arde acealea cu foc, nu s@ vor m$nca, c@ sfin]ire s$nt. 35. {i vei face lui Aaron }i fiilor lui a}ea dup@ toate c$te am poruncit ]ie, ^n }eapte zile vei s@v$r}i m$inile lor.
re s-au zis ^n stih 2.

*Levi. 1, 3

*Levi. 3, 3

*Levi. 8, 31 24, 9 Mate. 12, 4

CARTEA IE{IRII
36. {i vi]elul cel pentru p@cat ^l vei face ^n zioa cur@]eniei, }i vei cur@]i jertvenicul, c$nd te vei sfin]i tu pre el, }i-l vei unge ca s@-l sfin]e}ti. 37. %n }eapte zile vei cur@]i jertvenicul }i-l vei sfin]i, }i va fi jertvenicul Sf$nta Sfintelor, tot cel ce s@ va atinge de jertvenic s@ va sfin]i. 38. Iar@ ceale ce vei face pre jertvenic *Nume. aceastea s$nt:* doi miei cura]i de c$te un 28, 3 an ^n toate zilele pre jertvenic, necurmat, jertv@ necurmat@. 39. Un miel vei face diminea]a, }i al doilea miel vei face seara. 40. {i a zeacea parte de f@in@ curat@ fr@m$ntat@ cu untdelemn a}ezat, a patra parte din in (b), }i turnare de vin a patra parte din in la un miel. 41. {i mielul al doilea ^l vei face seara, dup@ jertva cea de diminea]a, }i dup@ turnarea lui (v), vei face spre miros de bun@ mireazm@ jertv@ Domnului. 42. Jertva cea necurmat@ ^ntru neamurile voastre ^naintea Domnului la u}ile cortului m@rturiei, ^ntru carea M@ voiu ar@ta ]ie acolo, ca s@ gr@iesc ]ie. 43. {i voiu porunci acolo fiilor lui Israil, }i M@ voiu sfin]i ^ntru m@rirea Mea. 44. {i voiu sfin]i cortul m@rturiei }i jertvenicul, }i pre Aaron }i pre fiii lui voiu sfin]i, ca s@ preo]asc@ Mie. 45. {i M@ voiu chema ^ntru fiii lui Israil, }i voiu fi lor Dumnezeu. 46. {i vor cunoa}te c@ Eu s$nt Domnul Dumnezeul lor, Cel ce i-am scos pre ei din p@m$ntul Eghiptului, s@ M@ chem lor }i s@ fiu lor Dumnezeu.

CAP 29 {I 30
ce lui supt cununa cea ^mpletit@ a lui, de am$ndoao laturile vei face ^ntru am$ndoao coastele, }i s@ fie ^ncle}tate rudele, ca s@-l r$dice cu eale. 5. {i vei face rude de leamne neputrede, }i le vei fereca cu aur. 6. {i-l vei pune ^n preajma acoperem$ntului, care easte preste sicriiul m@rturiilor, ^ntru care m@ voiu ar@ta Eu ]ie acolo (a). 7. {i va t@m$ia preste d$nsul Aaron t@m$ie tocmit@ m@runt@ diminea]a, diminea]a, c$nd va tocmi luminile, va t@m$ia preste d$nsul. 8. {i c$nd va aprinde Aaron lumina seara va t@m$ia preste d$nsul t@m$iare ne^ncetat, pururea ^naintea Domnului ^ntru neamurile lor. 9. {i nu ve]i aduce preste el alt@ t@m$ie, aducere de jertv@, }i turnare s@ nu turna]i preste d$nsul. 10. {i s@ va ruga Aaron preste coarnele lui o dat@ ^n an din s$ngele cur@]eniei p@catelor iert@rii, o dat@ ^n an va cur@]i pre el ^n neamurile lor, Sf$nta Sfintelor easte Domnului»”. 11. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 12.* „De vei luoa num@rul fiilor lui Israil (b), c$nd vei cerceta pre ei, }i vor da fie}tecarele r@scump@rare pentru sufletul s@u Domnului, }i nu va fi ^ntru ei c@deare, c$nd s@ vor num@ra. 13. {i aceasta easte, care vor da cei ce s@ vor num@ra, jum@tate de didrahm@, carea easte dup@ didrahma cea sf$nt@,* doaozeci de bani didrahma; iar@ jum@tate de didrahm@ dare Domnului. 14. Tot carele vine la num@r de la doaozeci de ani }i mai sus va da dare Domnului. 15. Cel bogat nu va adaoge, }i cel s@rac nu va ^mpu]ina din jum@tate de didrahm@ a da dare Domnului (v), s@ se roage pentru sufletele voastre. 16. {i vei luoa argintul cel dat de la fiii lui Israil, }i-l vei da la lucrul cortului m@rturiei, }i va fi fiilor lui Israil pomenire ^naintea Domnului, ca s@ se milostiveasc@ spre sufletele voastre”. 17. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 18. „F@ sp@l@toare de aram@ }i temeiul ei de aram@, ca se fie de sp@lat, }i o vei pune ^ntr@ cortul m@rturiei }i ^ntr@ jertvenic. 19. {i vei turna ^ntr-^nsa ap@, }i-}i vor
6. (a) S. Chiril Alexand.: ^ntru care M@ voiu cunoa}te ]ie de acolo Dumnezeu. 12. (b) De vei num@ra pre fiii lui Israil, c$nd. 15. (v) Bibl. cea veachie are: dare Domnului pentru fiii lui Israil, s@ se roage pentru.

81

*Nume. 1, 2

CAP 30
R$nduiala oltariului, t@m$irii }i a str$ngerii banilor spre slujba oltariului, a facerii vasului celui de aram@, a ungerii t@m$irii }i a celoralalte ale oltariului.

*Levi. 27, 25 Numer. 3, 47 Iezechii. 45, 12

i vei face Mie jertvenic de t@m$iare din leamne neputrede, }i-l vei face de un cot de lung }i de un cot de larg. 2. %n patru unghiuri va fi }i de doi co]i de ^nalt, dintr-^nsul vor fi coarnele lui. 3. {i-l vei polei cu aur curat, cr@tioara lui }i p@re]ii lui ^mprejur }i coarnele lui, }i vei face lui cunun@ de aur ^mpletit@ ^mprejur. 4. {i doao verigi de aur curat vei fa1.
40. (b) In era la jidovi o m@sur@. 41. (v) Dup@ jertva cea de diminea]a, adec@, ^ntr-acel chip s@ se fac@, s@ se jertveasc@ }i al doilea miel, }i s@ se toarne vin la el, cum s-au f@cut }i cel ce s-au jertvit diminea]a.

82

CARTEA IE{IRII
sp@la Aaron }i fiii lui dintr-^nsa m$inile }i picioarele cu ap@. 20. C$nd vor ^ntra ^n cortul m@rturiei s@ vor sp@la cu ap@, }i nu vor muri, sau c$nd vor ^ntra la jertvenic s@ slujeasc@ }i s@ aduc@ arderi de tot Domnului (g), c$nd vor ^ntra ^n cortul m@rturiei, s@ vor sp@la cu ap@, ca s@ nu moar@. 21. {i va fi lor leage veacinic@, lui }i s@min]iei lui dup@ d$nsul”. 22. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 23. „{i tu ia mirosuri de floare de smirn@ aleas@, cinci sute de sicli, }i de scor]i}oar@ mirositoare jum@tate at$ta, doao sute }i cincizeci, }i de trestie mirositoare, doao sute }i cincizeci. 24. {i de ieros, cinci sute de sicli, de cel sf$nt, }i untdelemn de masline, un in. 25. {i vei face aceasta untdelemn ungere sf$nt@, mir mirositoriu cu me}te}ugul f@c@toriului de mir, untuldelemn ungere sf$nt@ va fi. 26. {i vei unge din el cortul m@rturiei }i sicriiul cortului m@rturiei. 27. {i toate vas@le lui }i sfea}nicul, }i toate vas@le lui }i jertvenicul t@m$ierii }i jertvenicul arderilor de tot, }i toate vas@le lui. 28. {i masa }i toate vas@le ei }i sp@l@toarea }i temeiul ei. 29. {i le vei sfin]i pre eale, }i vor fi Sfintele Sfintelor, tot cel ce s@ va atinge de eale s@ va sfin]i. 30. {i pre Aaron }i pre fiii lui vei unge, }i vei sfin]i pre ei, ca s@ preo]asc@ Mie. 31. {i vei gr@i fiilor lui Israil, zic$nd: «Untuldelemn unsoare de ungere, sf$nt va fi acesta voao ^ntru neamurile voastre. 32. Pre trupul omenesc s@ nu s@ ung@, }i dup@ tocmeala (d) aceasta s@ nu v@ face]i voao aseamenea, sf$nt easte }i sfin]enie va fi voao. 33. Oricarele va face aseamenea }i oricarele va da dintr-^nsul la altul de neam strein va peri din norodul s@u»”. 34. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Ia ]ie mirosuri stactie, }i onih }i halvan mirositoriu }i t@m$ie curat@, una c$t alta s@ fie. 35. {i vor face dintru aceastea t@m$ie mirositoare, lucru tocmit de f@c@toriu de mir, amestecat, curat, lucru sf$nt. 36. {i vei t@ia dintru aceastea m@runt, }i vei pune ^n preajma m@rturiilor, ^n cortul m@rturiilor, de unde M@ voiu ar@ta ]ie de a20. (g) S. Chiril Alex.: }i-}i vor sp@la m$inile }i picioarele cu ap@, c$nd vor ^ntra ^n cortul m@rturiei ca s@ nu moar@. 32. (d) Dup@ cum s-au f@-

CAP 30 {I 31
colo, Sf$nta Sfintelor va fi voao t@m$ia. 37. Dup@ tocmirea aceasta s@ nu v@ face]i voao ^n}iv@, c@ va fi voao sfin]enie Domnului. 38. Oricine va face aseamenea, ca s@ se miroseasc@, cu aceaea va peri (e) din norodul s@u”.

CAP 31
S@ r$nduiesc de la Domnul Veseleil }i Oliav spre facerea cortului }i celoralalte, care s-au zis; despre ]inearea s$mbetii }i despre tablele care le-au dat Domnul lui Moisi. 1. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi,

zic$nd: „Iat@, am chemat anume pre Veseleil, feciorul lui Urie, fiiul lui Or din neamul lui Iuda. 3. {i l-am umplut de Duhul cel Dumnezeiesc al ^n]elepciunii }i al ^n]eleagerii }i al }tiin]ii ^ntru tot lucrul s@ cugete. 4. {i s@ fie mai mare preste me}teri, }i s@ lucreaze aurul }i argintul }i arama }i v$n@tul }i mohor$tul }i ro}ul cel tors }i m@tasa cea r@sucit@. 5. {i la lucrarea pietrilor }i la lucrurile cioplirei leamnelor, s@ lucreaze dup@ toate lucrurile. 6. {i Eu l-am dat pre el }i pre Eliav, fiiul lui Ahisamah, din neamul lui Dan, }i la tot cel ^n]elept cu inima am dat ^n]elepciune, }i vor face toate c$te am poruncit ]ie. 7. Cortul m@rturiei }i sicriiul legii, }i milostivitoriul, care easte preste d$nsul, }i g@tirea cortului. 8. {i jertvenicul }i masa }i toate vasele ei }i sfea}nicul cel curat }i toate vasele lui. 9. {i sp@l@toarea }i temeiul ei. 10. {i ve}mintele ceale de slujb@ a lui Aaron }i ve}mintele fiilor lui ceale de preo]ie Mie. 11. {i untuldelemn al ungerii }i t@m$ia tocmirii ceii sfinte, dup@ toate c$te am poruncit ]ie vor face”. 12. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 13. „{i tu poruncea}te fiilor lui Israil, zic$nd:* «Vede]i }i p@zi]i s$mbetele Meale, c@ semn easte ^ntr@ Mine }i ^ntr@ voi ^ntru neamurile voastre, ca s@ cunoa}te]i c@ Eu s$nt Domnul, Cel ce v@ sfin]esc pre voi. 14. {i p@zi]i s$mb@ta, c@ sf$nt@ easte aceasta Domnului }i voao, cel ce o va spur2.

*Sus 20, 8 Iezechii. 20, 12

cut, s-au dires acesta. 38. (e) Bibliia cea veachie are: sufletul aceluia.

CARTEA IE{IRII
ca pre aceasta cu moarte s@ va omor^, tot cel ce va face ^ntr-^nsa lucru va peri sufletul acela dintr@ norodul s@u. 15. %n }ease zile vei lucra; iar@ a }eaptea zi easte s$mb@t@, odihn@ sf$nt@ Domnului, tot carele va lucra ^n zioa a }eaptea cu moarte s@ va omor^. 16. {i vor p@zi fiii lui Israil s$mbetele, ca s@ le fac@ pre eale ^n neamurile lor. 17. Leg@tur@ veacinic@ ^ntr@ Mine }i ^ntr@ fiii lui Israil, semn easte ^ntr@ Mine veacinic,* c@ ^n }ease zile au f@cut Domnul ceriul }i p@m$ntul, }i ^n zioa a }eaptea au ^ncetat }i s-au odihnit»”. 18. {i au dat lui Moisi, ^ndat@ c$t au ^ncetat a gr@i lui ^n muntele Sinaii,* doao t@bli ale m@rturiei, t@bli de piiatr@ scris@ cu deagetul lui Dumnezeu.

CAP 31 {I 32
carii te-au scos din p@m$ntul Eghiptului». 10. {i acum las@-M@ ca, m$niindu-M@ cu iu]ime asupra lor, s@-i pierz pre ei, }i te voiu face pre tine neam mare”. 11. {i s-au rugat Moisi ^naintea Domnului Dumnezeu, }i au zis:* „Pentru ce, Doamne, Te m$nii cu iu]ime pre norodul T@u, pre carele l-ai scos din p@m$ntul Eghiptului cu puteare mare }i cu bra]ul T@u cel ^nalt? 12. Ca nu cumva s@ gr@iasc@ eghipteanii, zic$nd: «Cu vicle}ug i-au scos pre ei s@-i uciz@ ^n mun]i, }i s@-i piiarz@ pre ei de pre p@m$nt», oprea}te iu]imea m$niei Tale }i Te ^mbl$nzea}te spre r@utatea norodului T@u, 13. Aduc$ndu-[i aminte de Avraam }i de Isaac }i de Iacov, robii T@i, c@rora Te-ai jurat pre Tine ^nsu]i, }i ai gr@it c@tr@ ei, zic$nd:* «%nmul]i-voiu s@m$n]a voastr@ ca stealele ceriului de mult@, }i tot p@m$ntul acesta», care ai zis s@-l dai s@min]iei lor }i s@-l ]ie ^n veaci”. 14. {i S-au ^mbl$nzit Domnul, ca s@ p@zasc@ pre norodul S@u. 15. {i, ^ntorc$ndu-s@ Moisi, s-au pogor$t din munte, }i ceale doao t@bli ale m@rturiei ^n m$inile lui, table de piiatr@ scrise de am$ndoao p@r]ile lor, de o parte, }i de ceaealalt@ parte era scrise. 16. {i tablele lucrul lui Dumnezeu era, }i scrisoarea, scrisoarea lui Dumnezeu sepat@ ^n table. 17. {i, auzind Iisus glasul norodului strig$nd, au zis c@tr@ Moisi: „Glas de r@zboiu easte ^n tab@r@”. 18. Iar@ Moisi au zis: „Nu easte glas de osta}i tari, nici glas de oameni slabi, carii fug, ci glas de oameni bea]i auz eu”. 19. {i, apropiindu-s@ de tab@r@, au v@zut vi]elul }i horele, }i, m$niindu-s@ cu iu]ime Moisi, au aruncat din m$inile sale am$ndoao tablele }i le-au sf@rmat supt munte. 20. {i, lu$nd vi]elul carele f@cus@, l-au ars ^n foc }i l-au m@cinat m@runt }i l-au pres@rat pre ap@, }i au ad@pat cu el pre fiii lui Israil. 21. {i au zis Moisi c@tr@ Aaron: „Ce au f@cut ]ie norodul acesta, de ai adus preste ei p@cat mare?” 22. {i au zis Aaron c@tr@ Moisi: „Nu te m$niia, doamne, c@ tu }tii cum easte norodul acesta c$nd s@ pornea}te. 23. C@ au zis mie: «F@-ne noao dumnezei carii s@ mearg@ ^naintea noastr@, c@ Moisi, omul acela carele ne-au scos pre noi din p@m$ntul Eghiptului, nu }tim ce s-au f@cut lui». 24. {i am zis lor: «La cine easte aur, aduna]i-l». {i l-au adunat, }i l-au dat mie, }i l-am aruncat ^n foc, }i au ie}it vi]elul acesta”.

83

*Nume. 14, 13 Psalm 105, 23

*Facer. 2, 2

*2 Leage 9, 10

CAP 32
Nefiind Moisi de fa]@, norodul face vi]el }i i s@ ^nchin@; pentru ^nchinarea la vi]el s@ roag@ Moisi lui Dumnezeu, sfarm@ tablele, arde vi]elul; }i, cert$nd pre Aaron, poruncea}te s@ se ucid@ ^nchin@torii de idol, }i celoralal]i le dob$ndea}te iertare.

*Facer. 12, 7 15, 7 48, 16

*Fapt. 7, 40

*Psalm 105, 19

*1 Cor. 10, 7 *2 Leage 9, 12

*3 %mp@. 12, 28

i, v@zind norodul c@ au ^nt$rziiat Moisi a s@ pogor^ din munte, s-au adunat norodul la Aaron }i au zis lui:* „Scoal@-te }i ne f@ noao dumnezei, carii s@ mearg@ ^naintea noastr@, c@ Moisi acela, omul carele ne-au scos pre noi din p@m$ntul Eghiptului, nu }tim ce s-au f@cut lui”. 2. {i le-au zis lor Aaron: „Lua]i cerceii cei de aur din urechile muierilor voastre }i a featelor }i-i aduce]i la Mine”. 3. {i au luat tot norodul cerceii cei de aur care era ^n urechile muierilor lor }i i-au adus la Aaron. 4.* {i i-au luat din m$inile lor }i i-au ^nchipuit ^n tipariu }i i-au f@cut vi]el v@rsat, }i au zis: „Ace}tia s$nt dumnezeii t@i, Israile, carii te-au scos din p@m$ntul Eghiptului”. 5. {i, v@zind Aaron, au zidit jertvenic ^naintea lui, }i au strigat Aaron, zic$nd: „S@rb@toarea Domnului m$ne”. 6. {i, m$nec$nd a doao zi, au f@cut arderi de tot }i au adus jertv@ de m$ntuire; }i au }ezut norodul de au m$ncat }i au beut }i s-au sculat de au jucat.* 7.* {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: „Pas@ degrab@ de te pogoar@ de aici, c@ f@r@deleage au f@cut norodul t@u, pre carele l-ai scos din p@m$ntul Eghiptului. 8. S-au ab@tut cur$nd din calea carea ai poruncit lor, }i }i-au f@cut }ie vi]el, }i s-au ^nchinat lui, }i au jertvit lui, }i au zis: 9.* «Ace}tia s$nt dumnezeii t@i, Israile,
1.

84

CARTEA IE{IRII
25. {i, v@zind Moisi norodul cum s-au r@sipit (c@-i r@sipis@ pre ei Aaron, bucurie vr@jma}ilor lor), 26. Au st@tut Moisi ^n u}ea taberii }i au zis: „Cine easte al Domnului? S@ vie la mine”. {i s-au adunat la el to]i fiii lui Levi. 27. {i le-au zis lor: „Aceastea zice Domnul Dumnezeul lui Israil: «Pune]i fie}tecarele sabiia sa pre coaps@, }i v@ duce]i }i v@ ^ntoarce]i din poart@ ^n poart@ prin tab@r@, }i ucide]i fie}tecarele pre fratele s@u, }i fie}tecarele pre vecinul s@u, }i fie}tecine pre deaproapele s@u»”. 28. {i au f@cut fiii lui Levi dup@ cum le-au poruncit lor Moisi, }i au c@zut din norod ^n zioa aceaea ca la trei mii de oameni. 29. {i le-au zis lor Moisi: „Umplut-a]i m$inile voastre ast@zi Domnului fie}tecarele ^ntru fiiul sau ^ntru fratele s@u, ca s@ se dea preste voi binecuv$ntare”. 30. {i au fost a doao zi, zis-au Moisi c@tr@ norod: „Voi a]i p@c@tuit p@cat mare, }i acum m@ voiu sui c@tr@ Dumnezeu, ca s@ m@ rog pentru p@catul vostru”. 31. {i s-au ^ntors Moisi la Domnul, }i au zis: „Rogu-m@, Doamne, p@c@tuit-au norodul acesta, p@cat mare f@c$ndu-}i }ie dumnezei de aur. 32. {i acum, de vei s@ ier]i lor p@catul lor, iart@-l; iar@ de nu, }tearge-m@ pre mine din cartea Ta, carea ai scris”. 33. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Pre cei ce au p@c@tuit ^naintea Mea voiu }tearge pre ei din cartea Mea. 34. Iar@ acum pas@, pogoar@-te }i pov@]uia}te pre norodul acesta la locul care ]-am zis ]ie, iat@, ^ngerul mieu va mearge ^naintea fea]ii tale; iar@ ^n zioa carea voiu socoti, voiu aduce preste ei pedeaps@ pentru p@catul lor”. 35. {i au b@tut Domnul pre norod pentru facerea vi]elului care l-au f@cut Aaron.

CAP 32 {I 33
*amoreu }i pre heteu }i pre ferezeu }i pre ghergheseu }i pre eveu }i pre evuseu }i pre hananeu, 3. {i te voiu b@ga ^n p@m$ntul care curge lapte }i miiare, c@ nu M@ voiu sui ^mpreun@ cu tine,* c@ e}ti norod tare la cerbice, ca s@ nu te pierz pre cale»”. 4. {i, auzind norodul acest cuv$nt, r@u au pl$ns cu pl$nsuri. 5. {i au zis Domnul (a) fiilor lui Israil: „Voi, norod greu la cerbice, vede]i s@ nu aduc Eu preste voi alt@ b@taie, }i voiu piiarde pre voi; acum, dar@, lua]i-v@ hainele m@ririlor voastre }i podoaba, }i voiu ar@ta ]ie ceale ce voiu face ]ie”. 6. {i }i-au luat fiii lui Israil podoaba sa }i ^mbr@c@mintea de la muntele lui Horiv. 7. {i, lu$nd Moisi cortul s@u, l-au ^ntins afar@ de tab@r@, departe de tab@r@, }i s-au chemat Cortul M@rturiei; }i au fost tot cel ce cerca pre Domnul ie}ea la cort, afar@ de tab@r@. 8. {i, c$nd ^ntra Moisi ^n cortul cel afar@ de tab@r@, sta tot norodul uit$ndu-s@ fie}tecarele de la u}ea cortului s@u, }i c@uta c$nd mergea Moisi p$n@ ce ^ntra el ^n cort. 9. {i, dup@ ce ^ntra Moisi ^n cort, s@ pogorea st$lpul cel de nor }i sta la u}ea cortului, }i gr@ia Moisi. 10. {i vedea tot norodul st$lpul cel de nor st$nd la u}ea cortului }i, st$nd, tot norodul s@ ^nchina fie}tecarele de la u}ea cortului s@u. 11. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi fa]@ la fa]@, ca cum ar gr@i ne}tine c@tr@ priiatinul s@u, }i-l trimitea la tab@r@, iar@ sluga Iisus, feciorul lui Navi, tin@rul, nu ie}ea din cort. 12. {i au zis Moisi c@tr@ Domnul:* „Iat@, Tu zici mie: «Pov@]uia}te pre norodul acesta», }i nu mi-ai ar@tat pre cine vei s@ trimi]i ^mpreun@ cu mine, }i Tu mi-ai zis mie: «{tiute pre tine mai mult dec$t pre to]i, }i har ai la Mine». 13. Deci, de am aflat har ^naintea Ta, arat@Te mie pre Tine Insu]i cunoscut, s@ Te v@z, ca s@ aflu har ^naintea Ta }i ca s@ }tiu c@ norodul T@u easte acest neam mare”. 14. {i au zis: „Eu Insumi voiu mearge ^naintea ta }i te voiu odihni”. 15. {i au zis c@tr@ D$nsul: „De nu vei mearge Tu Insu]i ^mpreun@ cu noi, s@ nu m@ sco]i de aici. 16. {i cum s@ va }ti adev@rat c@ am aflat har ^naintea Ta, eu }i norodul T@u, f@r@ numai de vei mearge Tu ^mpreun@ cu noi? {i m@ voiu m@ri eu }i norodul T@u mai mult dec$t toate neamurile, c$te
5. (a) %n Bibliia cea veachie s@ afl@: c@tr@ Moisi, *2 Leage 7, 22

*2 Leage 9, 13

*Sus 23, 23

CAP 33
St$mp@r$nd Moisi amenin]area lui Dumnezeu ^mprotiva norodului, s@ dezbrac@ norodul de podoaba sa }i-}i pl$nge p@catul; s@ ^mbl$nzea}te Dumnezeu }i gr@ia}te cu Moisi fa]@ c@tr@ fa]@, carele poftea}te a vedea fa]a }i m@rirea lui Dumnezeu.
*Sus 32, 34

i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Mergi, suie-te de aici, tu }i norodul t@u pre carele l-ai scos din p@m$ntul Eghiptului, la p@m$ntul care m-am jurat lui Avraam }i lui Isaac }i lui Iacov, zic$nd: «Semin]iei voastre voiu da p@m$ntul acesta. 2. {i ^mpreun@ voiu trimite pre ^ngerul Mieu ^naintea fea]ii tale, }i va scoate pre
1.*

CARTEA IE{IRII
s$nt pre p@m$nt”. 17. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „{i acest cuv$nt al t@u, care l-ai gr@it, voiu face c@ ai aflat har ^naintea Mea }i te }tiu pre tine mai mult dec$t pre to]i”. 18. {i au zis: „Arat@-Te mie pre Tine (b)”. 19. {i au zis: „Eu voiu mearge ^naintea ta cu m@rirea Mea, }i voiu chema cu numele Mieu, *Roma. Domnul ^naintea ta,* }i voiu milui pre cine 9, 15 voiu milui, }i nu M@ voiu ^ndura de cine nu M@ voiu ^ndura”. 20. {i au zis: „Nu vei putea vedea fa]a Mea, c@ nu va vedea omul fa]a Mea }i s@ fie viu”. 21. {i au zis Domnul: „Iat@, loc la Mine }i vei sta pre piiatr@. 22. {i c$nd va treace m@rirea Mea, te voiu pune ^n gaora pietrii }i voiu acoperi cu m$na mea preste tine p$n@ ce voiu treace. 23. {i voiu lua ^n laturi m$na Mea, }i atunci vei vedea dosul Mieu; iar@ fa]a Mea nu s@ va ar@ta ]ie”.

CAP 33 {I 34
nedrept@]ile }i p@catele }i nu cur@]ea}te pre cel vinovat,** Cel ce aduce f@r@delegile p@rin]ilor preste fii }i preste fiii fiilor }i preste a treia }i a patra neam”. 8. {i, gr@bind Moisi, s-au plecat pre p@m$nt }i s-au ^nchinat. 9. {i au zis: „De am aflat har ^naintea Ta, s@ mearg@ Domnul mieu ^mpreun@ cu noi, c@ norodul easte tare la cerbice, }i vei lua Tu p@catele noastre }i f@r@delegile noastre, }i vom fi ai T@i”. 10. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Iat@, Eu* puiu ]ie leg@tur@ ^naintea a tot norodul t@u, face-voiu lucruri m@rite, care nu s-au f@cut ^n tot p@m$ntul }i ^n tot neamul, }i va vedea tot norodul ^ntru carii e}ti tu lucrurile Domnului, c@ minunate s$nt ceale ce voiu face Eu ]ie. 11. Ia tu aminte toate c$te poruncesc Eu ]ie. Iat@, Eu sco] dinaintea fea]ii voastre pre amoreu }i pre hananeu }i pre ferezeu }i pre heteu }i pre eveu }i pre ghergheseu }i pre ievuseu. 12. Ia-]i aminte ]ie, ca nu cumva s@ pui leg@tur@ cu cei ce }@d pre p@m$ntul ^ntru care ^ntri ca s@ nu s@ fac@ piiadec@ ^ntru voi. 13. Capi}tile (a) lor s@ le strica]i, }i st$lpii (b) lor s@-i zdrobi]i, }i desi}urile (v) lor s@ le t@ia]i, }i idolii dumnezeilor lor s@-i arde]i ^n foc. 14. C@ nu v@ ve]i ^nchina la al]i dumnezei, c@ Domnul Dumnezeu nume r@vnind, Dumnezeu r@vnitoriu easte. 15.* Ca nu cumva s@ pui leg@tur@ cu cei ce }ed pre p@m$nt }i vor curvi dup@ dumnezeii lor }i vor jertvi dumnezeilor lor }i te vor chema }i vei m$nca din jertvele lor. 16.* {i vei lua din featele lor feciorilor t@i, }i din featele tale vei da feciorilor lor, }i vor curvi featele tale dup@ dumnezeii lor, }i vor curvi feciorii t@i dup@ dumnezeii lor. 17. {i dumnezei v@rsa]i s@ nu faci ]ie. 18. {i s@rb@toarea azimelor s@ o p@z@}ti: }eapte zile vei m$nca azime, dup@ cum am poruncit ]ie la vreame ^n luna cea dint$iu, pentru c@ ^n luna cea dint$iu ai ie}it din Eghipt. 19.* Toat@ partea b@rb@teasc@ ce de}chide p$ntecele a Mea va fi, tot cel ^nt$iu n@scut al vacii (g) }i cel ^nt$iu n@scut al oii. 20. {i cel ^nt$iu n@scut al asinului vei r@scump@ra cu oaie; iar@ de nu-l vei r@scump@ra, vei da pre]ul lui, tot cel ^nt$iu n@scut al fiilor t@i vei r@scump@ra,
juca ^ntr-acea p@dure, carea grecea}te alsi, latinea}te lucus s@ zice. 19. (g) Grece.: al vi]elului, ci prin vi]el s@ ^n]eleage al vacii.

85

**Ieremia 32, 18 Psalm 142, 2 2 Leage 5, 9 Ieremia 32, 18

*2 Leage 5, 2 Ieremia 32, 40

CAP 34
Moisi, g@tind alte table }i oprind leg@tura cu neamurile }i ^nchinarea idolilor, }i d$nd porunci de cei ^nt$iu n@scu]i, de s$mb@t@, de azime }i despre cealelalte s@rb@tori, dup@ ce postea}te patruzeci de zile, s@ pogoar@ cu coarne din munte }i, cu fa]a acoperit@, gr@ia}te norodului.

i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Cioplea}te-]i doao table de piiatr@, ca }i ceale dint$iu, }i Te suie la Mine ^n munte, }i voiu scrie pre table cuvintele care era pre tablele ceale dint$iu, care le-ai sf@r$mat. 2. {i te g@tea}te diminea]@ }i te vei sui pre muntele Sinaii, }i vei sta ^naintea Mea acolo, pre v$rvul muntelui. 3. {i nimenea s@ nu s@ suie cu tine, }i nimenea s@ nu s@ iveasc@ ^n tot muntele, }i oile }i boii s@ nu pasc@ aproape de muntele acela”. 4. {i au cioplit Moisi doao t@bli de piiatr@, ca }i ceale dint$iu, }i, m$nec$nd de diminea]@, s-au suit ^n muntele Sinaii, dup@ cum i-au poruncit Domnul, }i au luat Moisi ceale doao table de piiatr@. 5. {i S-au pogor$t Domnul ^n nor, }i au st@tut ^naintea lui acolo, }i au chemat numele Domnului. 6. {i au trecut Domnul ^naintea fea]ii lui, }i au chemat: „Domnul Dumnezeu ^ndurat }i milostiv, ^ndelung r@bd@toriu }i mult milostiv, }i adev@rat. *2 Leage 7. Cel ce* p@zea}te dreptatea }i face 5, 10 mil@ la mii, Cel ce }tearge f@r@delegile }i
*2 Leage 10, 1

1.*

*Sus 23, 32 2 Leage 7, 2 *3 %mp@r. 11, 2

*Sus 13, 2 13, 12 22, 29

gr@ia}te. 18. (b) %n cea veachie, ^n loc de arat@-Te pre Tine mie, easte: arat@ mie m@rirea Ta. 13. (a) Jertvenicile; (b) Chipurile ceale cioplite ale lor; (v) Era la p@g$ni p@dure unde jertvea, apoi

86

CARTEA IE{IRII
s@ nu te ar@]i ^naintea Mea de}ert. 21. %n }ease zile lucreaz@; iar@ ^n zioa a }eaptea te vei odihni, de s@m$nat }i de seacere vei odihni. 22. {i s@rb@toarea s@pt@m$nilor vei face Mie, ^ncep@tura seacerii gr$ului }i s@rb@toarea adun@rii la miezul anului. 23. %n trei vremi ale anului s@ va ar@ta toat@ partea ta cea b@rb@teasc@ ^naintea Domnului Dumnezeului lui Israil. 24. C@ci c$nd voiu scoate neamurile dinaintea fea]ii tale }i voiu l@]i hotar@le tale, }i nimenea nu va pofti p@m$ntul t@u, c$nd te vei sui s@ te ar@]i ^naintea Domnului Dumnezeului t@u ^n trei vremi ale anului, 25.* S@ nu junghi preste dospit s$ngele jertvelor Meale, }i s@ nu doarm@ p$n@ diminea]a jertva s@rb@toarei Pa}tilor. 26. P$rga rodurilor p@m$ntului t@u vei aduce ^n Casa Domnului Dumnezeului t@u.* S@ nu fierbi mielul ^n laptele mumei lui”. 27. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Scrie ]ie cuvintele aceastea, c@ preste aceastea voiu face cu tine }i cu Israil leg@tur@”. 28.* {i au fost acolo Moisi ^naintea Domnului patruzeci de zile }i patruzeci de nop]i, p$ine nu au m$ncat }i ap@ nu au beut, }i au scris pre table cuvintele aceastea ale leg@turii,** ceale zeace cuvinte (a). 29. Iar@ c$nd s-au pogor$t Moisi din munte, }i ceale doao table era ^n m$inile lui Moisi, }i, pogor$ndu-s@ din munte, Moisi nu }tiia c@ s-au fost m@rit vedearea fea]ii obrazului lui de c$nd i-au gr@it Dumnezeu lui. 30. {i au v@zut Aaron }i to]i b@tr$nii lui Israil pre Moisi, }i era m@rit@ vedearea fea]ii obrazului lui, }i s-au temut a s@ apropiia la d$nsul. 31. {i i-au chemat pre ei Moisi, }i s-au ^ntors c@tr@ d$nsul Aaron }i to]i boiarii adun@rii, }i au gr@it lor Moisi. 32. {i dup@ aceasta au venit la d$nsul to]i fiii lui Israil, }i le-au poruncit lor toate c$te au poruncit c@tr@ d$nsul Domnul ^n muntele Sinaii. 33. {i, dup@ ce au ^ncetat a gr@i c@tr@ ei,* }i-au pus acoperem$nt pre fa]a sa. 34. {i, c$nd ^ntra Moisi ^naintea Domnului s@ gr@iasc@ Lui, lua acoperem$ntul p$n@ ce ie}ea. {i dup@ ce ie}ea, gr@ia tuturor fiilor lui Israil ceale ce i-au poruncit lui Domnul. 35. {i au v@zut fiii lui Israil fa]a lui Moisi c@ s-au m@rit, }i }i-au acoperit Moisi fa]a sa, p$n@ c$nd ^ntra s@ gr@iasc@ cu d$nsul.
1.

CAP 34 {I 35
i au str$ns Moisi toat@ adunarea fiilor lui Israil, }i le-au zis lor: „Aceastea s$nt cuvintele care au zis Domnul s@ le face]i”. 2. „{ease zile s@ lucri; iar@ ^n zioa a }eaptea s@ odihne}ti, c@ easte sf$nt@ s$mb@t@, odihn@ Domnului, tot carele va lucra ^ntru ea s@ moar@. 3. S@ nu arde]i foc ^n tot l@ca}ul vostru ^n zioa s$mbetii: Eu, Domnul”. 4. {i au gr@it Moisi c@tr@ toat@ adunarea fiilor lui Israil, zic$nd: „Acesta easte cuv$ntul, care au poruncit Domnul, zic$nd: 5. «Lua]i de la voi voao (a) dare Domnului,* *Sus }i to]i cei ce priimesc cu inima vor aduce 25, 2 p$rg@ Domnului: aur, argint, aram@. 6. V$n@t, mohor$t, ro}u ^ndoit r@sucit }i m@tas@ toars@ }i peri de capre. 7. {i piei de berbeci ru}ite }i piei vinete }i leamne neputrede. 8. {i pietri sardii }i pietri de s@pat la um@rariu }i la haina cea p$n@ la picioare. 9. {i tot cel cu inim@ ^n]eleapt@, ^ntru voi venind, s@ fac@ toate c$te au poruncit Domnul. 10. Cortul }i m@run]i}urile }i acoperem$nturile }i ^ntinsorile }i z@voar@le }i st$lpii. 11. {i sicriiul m@rturiei }i rudele lui }i milostivitoriul lui }i catapeteasma. 12. {i p$nz@le cur]ii }i st$lpii ei }i pietrile smaragdului. 13. {i t@m$ia }i untuldelemn al ungerii }i untuldelemn cel de la candil@ }i untuldelemn al ungerii. 14. {i masa }i toate vasele ei. 15. {i sfea}nicul }i toate vasele lui. 16. {i untuldelemn al ungerii }i t@m$ia tocmirei }i poala u}ii cortului. 17. {i jertvenicul }i toate vasele lui. 18. {i ve}mintele ceale sfinte ale lui Aaron, preotului, }i ve}mintele cu care slujesc cu eale ^n sf$nta }i hainele ceale de preo]ie fiilor lui Aaron»”. 19. {i au ie}it toat@ adunarea fiilor lui Israil de la Moisi. 20. {i au adus fie}tecarele ce-l tr@gea inima, }i ce li s@ p@rea cu sufletul lor dar Domnului la toate lucrurile cortului m@rturiei }i la toat@ g@tirea lui }i la toate ve}mintele sfintei. 21. {i au adus b@rba]ii de la muieri, fie}tecarele ce i s-au p@rut cu cugetul, au adus pece]i }i cercei }i ineale }i ^mpletituri }i salbe }i orice vas de aur. 22. {i to]i c$]i au adus dar de aur Domnului, }i la carii s-au aflat m@tas@ }i piei vinete }i piei de berbeace ru}ite. 23. Tot cel ce au adus dar, argint
araviceasc@ are: aduce]i dintru ale voastre dare Domnului.

*Sus 23, 18 Sus 23, 19 *Sus 23, 19

*Sus 24, 18 2 Leage 9, 18 **2 Leage 4, 13

*2 Cor. 3, 13

CAP 35
S@ poruncea}te despre s$mb@t@, s@ ceare p$rga }i daruri }i me}teri spre facerea tuturor celor zis@, c@rora ispravnici s@ numesc de la Dumnezeu Veseliil }i Eliav.
28. (a) Cuvintele legii, ceale zeace porunci. 5. (a) Bibl.

CARTEA IE{IRII
}i aram@ au adus daruri Domnului, }i la carii s-au aflat leamne neputrede, la toate lucrurile g@tirii au adus. 24. {i toat@ muiarea cea ^n]@leapt@ cu cugetul, carea cu m$inile toarce, au adus tors v$n@t }i mohor$t }i ro}u }i m@tas@, }i toate muierile c@rora le-au p@rut cu cugetul lor ^ntru ^n]elepciune au tors p@r de capr@. 25. {i boiarii au adus pietri de smaragd }i pietri de plinire (b) la um@rariu }i la engolpion. 26. {i la tocmiri (v) }i la untuldelemn al ungerii }i la tocmirea t@m$iei (g). 27. {i tot b@rbatul }i muiarea pre carii aducea cugetul lor ^ntra }i f@cea toate lucrurile c$te au poruncit Domnul prin Moisi s@ fac@, au adus fiii lui Israil dar Domnului. *Sus 28. {i au zis Moisi fiilor lui Israil:* „Iat@, au 31, 2 chemat Dumnezeu anume pre Veseleil a lui Urie, fiiului lui Or, din neamul lui Iuda. 29. {i l-au umplut pre el de duh dumnez@iesc de ^n]elepciune }i de priceapere }i de }tiin]a a toate. 30. S@ fie mai mare preste me}teri (d), dup@ toate lucrurile arhitecturii, s@ fac@ aurul }i argintul }i arama, }i s@ ciopleasc@ piiatra, }i s@ lucreaze leamnele. 31. {i s@ fac@ ^ntru tot lucrul ^n]elepciunei, }i a adaoge ^nainte au dat ^n cugetul lui. 32. {i lui Eliav al lui Ahisamah, din neamul lui Dan. 33. {i i-au umplut pre ei de ^n]elepciune }i de priceapere, de cuget, toate s@ le priceap@, s@ fac@ lucrurile sfintei, }i ceale ]esute }i ^mpestrite s@ le ]eas@ cu ro}u }i cu mohor$t }i cu m@tas@, s@ fac@ tot lucrul arhitecturii, de ^mpestrit”.

CAP 35 {I 36
care le-au adus fiii lui Israil la toate lucrurile sfintei, ca s@ le fac@ pre eale. 3. {i ei ^nc@ lua ceale ce s@ aducea de la cei ce aducea diminea]a. 4. {i vinea to]i ^n]elep]ii carii f@cea toate lucrurile sfintei, fie}tecarele dup@ lucrul s@u carele lucra, }i au zis c@tr@ Moisi c@: „Mai mult aduce norodul, dec$t s$nt lucrurile care au poruncit Domnul s@ se fac@”. 5. {i au poruncit Moisi }i au strigat ^n tab@r@, zic$nd: „B@rbat }i muiare s@ nu mai aduc@ la ^ncep@turile sfintei”. 6. {i s-au oprit norodul a mai aduce, }i lucrurile lor au fost lor de ajuns la lucru s@ le fac@ pre eale, }i au mai r@mas. 7. {i au f@cut tot ^n]eleptul la cuget ^ntru cei ce lucra la cort zeace p@retare de m@tas@ ^mpletit@ }i de v$n@t }i de mohor$t }i de ro}u ^mpletit, heruvim, lucru de ]es@toriu le-au f@cut pre eale. 8. Lungul unui p@retariu de doaozeci }i opt de co]i, }i de lat de patru co]i un p@retariu era, o m@sur@ era la toate p@retarele. 9. {i cinci p@retare dintr-^nsele s@ ]inea unul de altul (a). 10. {i au f@cut chiotori vinete la marginea unui p@retariu, de o parte, la ^mpreunare, }i a}ea au f@cut la marginea p@retariului celui din afar@ la ^mpreunarea a doao, cincizeci de chiotori au f@cut de o parte a p@retariului }i cincizeci de chiotori au f@cut de ceaea parte a p@retariului, dup@ ^mpreunarea celui de al doilea, cu fa]a unul c@tr@ altul c@ut$nd fie}tecarele. 11. {i au f@cut cincizeci de copce de aur, }i au ^mpreunat p@retarele unul cu altul cu copcele, }i s@ f@cea un cort. 12. {i au f@cut piei arg@site, ca s@ acopere cortul, unspr@zeace piei au f@cut. 13. Lungul unii piei era de treizeci de co]i, }i de patru co]i latul unii piei, de o m@sur@ era ceale unspr@zeace piei; }i ^mpreunate cinci piei ^ntr-un loc }i }ease ^ntr-un loc. 14. {i au f@cut cincizeci de chiotori pre marginea pieii ceii din mijloc, dup@ ^mpreunare, }i cincizeci de chiotori au f@cut pre marginea pieii ce s@ ^mpreun@ cu a doao. 15. {i au f@cut cincizeci de copce de aram@, }i au ^mpreunat copcele de chiotori }i au ^mpreunat pieile, }i s-au f@cut una. 16. {i au f@cut acoperem$nt cortului piei de berbeci ro}ite, }i acoperem$nturi piei vinete deasupra. 17. {i au f@cut cortului st$lpi de leamne neputrede.
multe mirosuri f@cut@ t@m$ia aceasta. 30. (d) Grece.: s@ fie arhiteact, adec@, me}ter mare. 9. (a) {i iar@}i cinci p@retare era dintru d$nsele ]iindu-s@ unul de altul.

87

CAP 36
Aduc$nd daruri mai multe dec$t ar fi de lips@, s@ g@teasc@ cortul dup@ toate p@r]ile sale, adec@: p@retarele, copcele, chiotorile, acoperem$nturile, st$lpii, temeiurile, z@voar@le, verigile }i }atra.
*Sus 22, 1

i au f@cut Veseleil }i Eliav, }i tot cel ^n]elept cu cugetul, cui s-au dat ^n]elepciune }i }tiin]@ ^ntru d$n}ii, s@ priceap@ a face toate lucrurile care s@ cuvin la ceale sfinte }i la toate c$te au poruncit Domnul. 2. {i au chemat Moisi pre Veseleil }i pre Eliav }i pre to]i c$]i avea ^n]elepciune, c@rora le-au dat Dumnezeu }tiin]@ ^n inim@, }i pre to]i carii de bun@voie au voit s@ mearg@ la lucruri ca s@ le s@v$r}easc@, }i au luat de la Moisi toate darurile
1.*
25. (b) De plinire, adec@ scumpe. 26. (v) Tocmiri s@ zic ceale ce s$nt din mai multe aromate }i mireazme alc@tuite }i f@cute; (g) A}ea era din mai

88

CARTEA IE{IRII
18. De zeace co]i un st$lp, }i de un cot }i jum@tate de lat un st$lp. 19. Doao unghiureale la un st$lp, st$nd ^mprotiv@ unul altuia. 20. A}ea au f@cut la to]i st$lpii cortului, }i au f@cut st$lpii cortului doaozeci de st$lpi despre laturea cea c@tr@ austru, }i patruzeci de temeiuri de argint au f@cut la doaozeci de st$lpi. 21. Doao temeiuri la un st$lp, de am$ndoao p@r]ile lui, }i doao temeiuri la un st$lp, de am$ndoao p@r]ile lui. 22. {i la laturea a doao de c@tr@ miiaz@noapte, doaozeci de st$lpi }i patruzeci de temeiuri la d$n}ii de argint, doao temeiuri la un st$lp, de am$ndoao p@r]ile lui, }i doao temeiuri la un st$lp, de am$ndoao p@r]ile lui. 23. {i dind@r@ptul cortului, despre partea de c@tr@ mare, 24. Au f@cut }ease st$lpi, }i doi st$lpi au f@cut la unghiurile cortului dind@r@pt. 25. {i era ^ntocma de jos, }i ^ntr-un chip era tocmi]i, din capete ^ntru o asem@nare. 26. A}ea au f@cut la am$ndoao p@r]ile celor doao unghiuri, }i era opt st$lpi, }i temeiurile lor de argint }easespr@zeace, doao temeiuri la un st$lp }i doao temeiuri la alt st$lp, de am$ndoao p@r]ile lui (e). 27. {i au f@cut cinci z@voar@ de leamne neputrede la st$lpi, de o parte a cortului. 28. {i cinci z@voar@ la st$lpii de ceaealalt@ parte a cortului. 29. {i cinci z@voar@ la st$lpii cei dind@r@ptul cortului de c@tr@ mare. 30. {i z@vorul cel din mijloc prin mijlocul st$lpilor s@ petrecea, de la o lature p$n@ ^n ceaealalt@ lature. 31. {i st$lpii i-au ferecat cu aur. 32. {i verigile lor prin care s@ b@ga rudele le-au f@cut de aur, }i z@voar@le le-au ferecat cu aur. 33. {i au f@cut acoperem$nt de v$n@t }i mohor$t }i de ro}u ^mpletit }i de m@tas@ r@sucit@, lucru ]esut l-au f@cut heruvim. 34. {i l-au pus pre patru st$lpi neputrezi fereca]i cu aur, }i c@p@t$iele lor de aur, }i temeiurile lor patru de argint. 35. {i au f@cut poal@ la u}ea cortului de v$n@t, }i de mohor$t }i de ro}u ^mpletit }i de m@tas@ r@sucit@, lucru ^mpistrit. 36. {i st$lpii ei cinci, }i c@p@t$iele lor, }i au ferecat c@p@t$iele lor cu aur. 37. {i le-au v@rsat lor cinci temeiuri de aram@.
1.

CAP 36 {I 37
i au f@cut Veseleil sicriiul din leamne neputrede, de doi co]i }i jum@tate de lung, }i de un cot }i jum@tate de lat, }i de un cot }i jum@tate de ^nalt. 2. {i l-au ferecat cu aur curat dinl@untru }i dinafar@, }i i-au f@cut lui zimte (a) sucit de aur ^mpregiur. 3. {i au v@rsat patru verigi de aur pre patru cornuri ale lui, doao verigi de o lature, }i doao verigi de ceaealalt@ lature. 4. {i au f@cut rude de leamne neputrede, }i le-au ferecat cu aur. 5. {i au b@gat rudele prin verigile ceale din laturile sicriiului, s@ r$dice sicriiul cu eale. 6. {i au f@cut jertvenic milostivitoriu de aur curat de doi co]i }i jum@tate de lung, }i de un cot }i jum@tate de lat. 7. {i au f@cut doi heruvimi de aur v@rsa]i, }i i-au pus de am$ndoao p@r]ile jertvenicului. 8. Un heruvim de o lature, }i alt heruvim de ceaealalt@ lature a jertvenicului, }i au f@cut pre acei doi heruvimi de am$ndoao laturile lui. 9. {i era am$ndoi heruvimii ^ntinzind aripile sale deasupra, umbrind cu aripile sale preste jertvenic, }i fea]ele lor una c@tr@ alta, c@tr@ jertvenic era fea]ele heruvimilor. 10. {i au f@cut mas@ de leamne neputrede de doi co]i de lung@ }i de un cot de lat@ }i de un cot }i jum@tate de ^nalt@. 11. {i o au ferecat cu aur curat, }i i-au f@cut ei singifuri de aur suci]i ^mprejur. 12. {i i-au f@cut ei cunun@ ^mprejur de pumn, }i au f@cut zim]i suci]i de aur ^mprejurul cununii. 13. {i i-au v@rsat ei patru verigi de aur la patru p@r]i ale picioarelor ei, supt cununa cea ^mpletit@. 14. Era verigile prinsori rudelor, ca s@ r$dice masa. 15. {i au f@cut rudele de leamne neputrede }i le-au ferecat cu aur, ca s@ r$dice masa. 16. {i au f@cut vasele measii, blidele ei }i c@dealni]ile }i c@u}ile }i n@str@pile, cu care va turna, de aur curat. 17. {i au f@cut sfea}nicul de aur curat, v@rsat au f@cut sfea}nicul. 18. Fusul lui }i fofeazele }i scafele }i ]inerile }i florile dintr-^nsul. 19. {ease fofeaze ie}ind din laturi, trei fofeaze ale sfea}nicului din o lature a lui, }i trei din ceaealalt@ lature a lui.
adec@, cunun@ sau colac, ca un g$nj ^mprejur.

CAP 37
S@ face sicriiul, jertvenicul milostivitoriu, masa, sfea}nicul, candilele, oltariul t@m$ierii }i tocmirea t@m$ierii.
26. (e) De am$ndoao capetele lui. 2. (a) Zimte,

CARTEA IE{IRII
20. {i trei ]ineri, ^n chipul nuc}oarelor, ^ntr-o fofeaz@ scaf@ }i floare. 21. {i trei ]ineri, ^n chipul nuc}oarelor, ^ntr-alt@ fofeaz@ scaf@ }i floare. 22. A}ea la ceale }ease fofeaze care ies din sfea}nic. 23. {i ^n sfea}nic patru ]ineri, ^n chipul nuc}oarei, ^ntr-o fofeaz@ scaf@ }i florile. 24. Scafa supt ceale doao fofeaze dintr-^nsul, }i scafa supt ceale doao fofeaze dintr-^nsul, a}ea ceale }ease fofeaze care ies din sfea}nic. 25. {i fofeazele }i scafele dintr-^nsul era toate v@rsate dintr-un aur curat. 26. {i au f@cut luminile lui, }eapte, }i lingurile lui. 27. {i clea}tele lui de aur curat. 28. De un t@lant de aur curat l-au f@cut pre el }i toate vasele lui. 29. {i au f@cut jertvenic de t@m$iare din leamne neputrede de un cot de lung, }i de un cot de lat, ^n patru muchi, }i de doi co]i ^n@l]imea lui, dintr-^nsul era coarnele lui. 30. {i l-au ferecat cu aur curat, gratiia lui }i p@re]ii lui }i coarnele lui. 31. {i i-au f@cut lui cunun@ ^mpletit@ de aur ^mprejur, }i doao verigi de aur curat i-au f@cut lui supt cununa cea ^mpletit@ a lui, de am$ndoao laturile lui, la am$ndoao coastele lui, la verigile rudelor, ca s@ r$dice cu acealea. 32. {i au f@cut z@voar@le din leamne neputrede, }i le-au ferecat cu aur. 33. {i au f@cut untuldelemn cel sf$nt al ungerii }i tocmirea t@m$iei curat, lucru de f@c@toriu de mir.

CAP 37 {I 38
gr@tariul p$n@ la jum@tate de jertvenic. 6.* {i au f@cut rude jertvenicului de leamne neputrede, }i le-au ferecat cu aram@, }i au b@gat rudele prin verigile ceale din coastele jertvenicului, c$nd l-au r$dicat pre el. 7.* G@unos de sc$nduri l-au f@cut. 8. {i au f@cut sp@l@toare de aram@, }i temeiul ei de aram@ ^ntr@ (a) oglinzile muierilor celor ce au postit, care au postit la u}ile cortului m@rturiei (b). 9. {i au f@cut curtea, despre amiiaz@zi, p$nzele cur]ii, de ro}u r@sucit, de o sut@ preste sut@ de co]i. 10. {i st$lpii lor, doaozeci, }i temeiurile lor, doaozeci de aram@, }i copcele lor }i aripile lor, de argint. 11. {i ^n laturea cea despre miiaz@noapte, de o sut@ preste sut@ de co]i, }i st$lpii lor doaozeci, }i temeiurile lor doaozeci de aram@, }i copcele lor }i aripile lor, de argint. 12. {i, ^n laturea cea despre mare, p@retare de cincizeci de co]i, st$lpii lor, zeace, }i temeiurile lor, zeace, }i copcele lor }i aripile lor, de argint. 13. {i ^n laturea cea de c@tr@ r@s@rit, de cincizeci de co]i. 14. P$nze de cincispr@zeace co]i dind@r@pt, }i st$lpii lor, trei, }i temeiurile lor, trei. 15. {i dind@r@ptul al doilea, de o parte }i de alta, spre u}ea cur]ii, p@retare de cincispr@zeace co]i, }i st$lpii lor, trei, }i temeiurile lor, trei. 16. Toate p@retarele cortului, de m@tas@ r@sucit@. 17. {i temeiurile st$lpilor, de aram@, }i chiotorile lor, de argint, }i capetele lor, ferecate primprejur cu argint, }i st$lpii, primprejur fereca]i cu argint, to]i st$lpii cur]ii. 18. {i acoperem$ntul por]ii cur]ii, lucru de ^mpestritoriu, de v$n@t }i de mohor$t }i de ro}u r@sucit }i de m@tas@ ^mpletit@, de doaozeci de co]i de lung, }i de ^nalt }i de larg, de cinci co]i, potrivindu-s@ p$nzelor cur]ii. 19. {i st$lpii lor, patru, }i temeiurile lor, patru, de aram@, }i chiotorile lor, de argint, }i capetele lor, ferecate cu argint. 20. {i toate ]eru}ele cur]ii ^mprejur, de aram@. 21. {i aceasta easte tocmeala cortului m@rturiei, dup@ cum s-au poruncit lui Moisi, s@ fie slujba levi]ilor prin Itamar, fiiul lui Aaron, preotului. 22. {i Veseleil, fiiul lui Urie, din neamul lui Iuda, au f@cut dup@ cum au
lor ce au postit, adec@ a muierilor care str@juia la u}ea cortului.

89
*Sus 27, 1

*Sus 27, 8

CAP 38
S@ face jertvenicul arderii de tot cu sp@l@toare de aram@, }i curte, }i darurile ceale adus@ s@ num@r@.
*2 Paral. 1, 5

i au f@cut jertvenic de ardere de tot din leamne neputrede de cinci co]i de lung, }i de cinci co]i de lat, ^n patru muchi era jertvenicul, }i de trei co]i ^n@l]imea lui. 2. {i au f@cut coarnele pre ceale patru muchi, dintr-^nsul era coarnele, }i le-au acoperit cu aram@. 3. {i au f@cut cunun@ jertvenicului, }i acoperem$ntul lui }i p@har@le lui }i furcu]ele ceale de carne ale lui }i c@dealni]a lui }i toate vas@le lui le-au f@cut de aram@. 4. {i i-au f@cut lui gr@tariu, lucru ca mreajea de aram@. 5. {i au f@cut gr@tariului patru verigi de aram@ ^n patru p@r]i, }i le-au pus supt gr@tariul jertvenicului dedesupt, }i era
1.*
8. (a) %ntr@, am luat din Bibl. sirieneasc@; cea rom$neasc@ }i latineasc@ are din, ^n loc de ^ntr@. (b) Ce-

90

CARTEA IE{IRII
poruncit Domnul lui Moisi. 23. {i Eliav, feciorul lui Ahisamah, din neamul lui Dan, carele au fost me}ter mai mare preste ceale ]esute }i preste ceale cusute }i preste ceale ^mpestrite, au ]esut cu v$n@t }i cu mohor$t }i cu ro}u r@sucit }i cu m@tas@. 24. Tot aurul care s-au lucrat la lucruri, dup@ tot lucrul sfintelor, s-au f@cut aur din z@ciuial@, doaozeci }i noao de talan]i }i }eapte sute }i treizeci de sicli, dup@ siclul cel sf$nt. 25. {i argintul ce s-au adus dar de la oamenii cei num@ra]i ai adun@rii, o sut@ de talan]i }i o mie }eapte sute }eaptezeci }i cinci de sicli, o drahm@ pe cap, jum@tate de siclu, dup@ siclul cel sf$nt. 26. Tot acela mergea la num@r, carele era de doaozeci de ani, }i mai sus la }ease sute }i trei de mii }i cinci sute }i cincizeci. 27. {i au fost acea sut@ de talan]i de argint la v@rsarea capetelor cortului }i la capetele acoperem$ntului. 28. O sut@ de capete la o sut@ de talan]i, un talant la un capet. 29. {i cei o mie }eapte sute }eaptezeci }i cinci de sicli i-au f@cut la chiotorile st$lpilor, }i au poleit c@p@t$iele lor, }i i-au ^mpodobit pre ei. 30. {i aram@ s-au adus trei sute }i }eaptezeci de talan]i, doao mii }i patru sute de sicli. 31. {i au f@cut dintr-^nsa pragurile u}ii cortului m@rturiei, }i jertvenicul cel de aram@ cu gr@tariul lui, }i toate vasele jertvenicului. 32. {i temeiurile cur]ii primprejur, }i pragurile por]ii cur]ii, }i ]eru}ii cortului, }i ]eru}ii cur]ii primprejur.

CAP 38 {I 39
cit }i din m@tas@ toars@, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 5. {i au f@cut doao pietri de smaragd ^mp@nate }i ]intuite cu aur, s@pate }i cioplite cioplitur@ de peceate, din numele fiilor lui Israil. 6. {i le-au pus pre umerile um@rariului, pietri de pomenire s$nt fiilor lui Israil, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 7. {i au f@cut engolpion, lucru ]esut cu ^mpestreale, dup@ lucrul um@rariului, de aur }i de v$n@t }i de mohor$t }i de ro}u r@sucit }i de m@tas@ toars@, ^n patru cornuri ^ndoit au f@cut engolpionul, de o palm@ de lung }i de o palm@ de lat ^ndoit. 8. {i au ]esut ^ntr-^nsul patru r$nduri de pietri scumpe, r$ndul cel dint$iu de pietri sardion }i topazion }i smaragd. 9. {i r$ndul al doilea antrax }i samfir }i iaspis. 10. {i r$ndul al treilea, lighirion }i ahatis }i ametistos. 11. {i r$ndul al patrulea, hrisolitos }i virilion }i onihion, ^ncungiurate cu aur }i legate primprejur cu aur. 12. {i pietrile era cu numele fiilor lui Israil, doaospr@zeace cu doaospr@zeace nume ale lor, s@pate pece]i, fie}tecarele dintr@ ceale doaospr@zeace neamuri cu numele s@u. 13. {i au f@cut preste engolpion l@n]u}e ^mpletite, lucru ^mpletit de aur curat. 14. {i au f@cut doao paveze de aur }i doao verigi de aur. 15. {i au pus aceale doao verigi de aur la am$ndoao ^ncep@turile engolpionului. 16. {i au pus l@n]u}ele ceale de aur ^ntram$ndoao verigile, de am$ndoao p@r]ile engolpionului }i de am$ndoao laturile, }i au ^mpreunat aceale doao l@n]u}e. 17. {i au pus preste ceale doao paveze umerii um@rariului dinainte, ^n fa]@. 18. {i au f@cut doao verigi de aur }i le-au pus preste am$ndoao aripile, pre marginea engolpionului }i pre marginea cea dind@r@ptul um@rariului dinl@untru. 19. {i au f@cut doao verigi de aur }i le-au pus preste am$ndoi umerii um@rariului, din jos de d$nsul, ^n fa]@, dup@ ^mpreunarea cea de sus a ]es@turii um@rariului. 20. {i au str$ns engolpionul din verigile ceale de pre d$nsul c@tr@ verigile um@rariului ]iindu-s@, de v$n@t, fiind ^mpletite c@tr@ ]es@tura um@rariului, ca s@ nu s@ sloboaz@ engolpiul de la um@rariu, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 21. {i au f@cut haina cea lung@ p$n@ jos, carea easte supt um@rariu, lucru ]esut tot v$n@t. 22. {i gura hainei ceii lungi p$n@ jos ^n mijloc ]esut@, ^mpletit@, cu care, ]iind ^mpregiur, cel ^mprejurul gurii era nedezlegat. 23. {i au f@cut la poalele hainei ceii lungi p$n@ jos, din jos, rodioare, ca a unei

CAP 39
S@ fac hainele ceale arhiereie}ti }i preo]e}ti, }i tot lucrul cel poruncit s@ s@v$r}ea}te.

i v$n@tul }i mohor$tul }i ro}ul ce au r@mas le-au f@cut ve}minte de slujb@ lui Aaron, ca s@ slujeasc@ cu eale ^ntru cel sf$nt, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. *Sus 2.* {i au f@cut um@rariul de aur }i de v$n@t 28, 6 }i de mohor$t }i de ro}u r@sucit }i de m@tas@ toars@. 3. {i t@iar@ t@blile ceale de aur ca p@rul, ca s@-l ]ease ^mpreun@ cu v$n@tul }i cu mohor$tul }i cu ro}ul cel r@sucit }i cu m@tasa cea toars@, lucru ]esut le-au f@cut pre eale. 4. Um@rariul ^mpreunat de am$ndoao p@r]ile, lucru ]esut ^ntru sine, ^mpletit unul cu altul, dintru d$nsul au f@cut dup@ f@ptura lui, din aur }i din v$n@t }i din mohor$t }i din ro}u r@su1.

CARTEA IE{IRII
rodii ^nflorite, de v$n@t }i de mohor$t }i de ro}u r@sucit }i de m@tas@ toars@. 24. {i au f@cut clopo]ei de aur, }i au pus clopo]eii pre poalele hainei ^mprejur printr@ rodii. 25. Clopo]ei de aur }i rodioare pre poalele hainei ^mprejur, ca s@ slujeasc@ dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 26. {i au f@cut haine de m@tas@, lucru ]esut, lui Aaron }i fiilor lui. 27. {i chidarele de m@tas@, }i mitra de m@tas@, }i rochiile (a) de m@tas@ r@sucit@. 28. {i br$iele lor de m@tas@ v$n@t@ }i mohor$t@ }i ro}ie r@sucit@, lucru de ^mpestritori, ^n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi. 29. {i au f@cut tabla cea de aur, osebire sf$ntului, de aur curat, }i au scris pre ea slove s@pate de peceate: „Sfin]ire Domnului”. 30. {i au pus preste ea ^mpletitura cea v$n@t@, ca s@ fie preste mitr@ deasupra, ^n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi. 31. {i au s@v$r}it tot lucrul cortului m@rturiei, }i au f@cut fiii lui Israil dup@ toate c$te au poruncit Domnul lui Moisi. 32. {i au adus cortul la Moisi, }i toate vas@le lui }i verigile lui }i st$lpii lui }i z@voar@le lui }i ]eru}ii lui }i temeiurile lui. 33. {i pieile }i pieile de berbeace, ceale ro}ite, }i acoperem$nturile ceale deasupra pieii ceii vinete. 34. {i catapeteasma (b) }i sicriiul m@rturiei, }i rudele lui }i jertvenicul. 35. {i masa, }i toate vas@le ei, }i p$inile punerii ^nainte. 36. {i sfea}nicul cel curat, }i luminile lui, }i lumini de ardere, }i toate vas@le lui, }i untuldelemn cel de la candil@. 37. {i milostivitoriul }i untuldelemn al ungerii }i t@m$ia cea tocmit@ (v). 38. {i poala cortului. 39. {i jertvenicul cel de aram@ }i gr@tariul, }i rudele lui }i toate vas@le lui, }i sp@l@toarea, }i temeiul ei. 40. {i p$nzele cur]ii, }i st$lpii }i temeiurile ei, }i poala u}ii cur]ii, }i funiile ei }i ]eru}ii ei. 41. {i toate unealtele ceale ce s$nt la lucrul cortului m@rturiei. 42. {i ve}mintele ceale de slujb@, ca s@ slujeasc@ cu eale ^n sf$nta, ve}mintele sfintei, care s$nt ale lui Aaron, }i ve}mintele fiilor lui ceale de slujb@; dup@ toate c$te au poruncit Domnul lui Moisi, a}ea au f@cut fiii lui Israil toat@ g@tirea. 43. {i au v@zut Moisi toate lucruri27. (a) Rochiile s$nt hain@ cu carea s@ ^ncinge, mai lung@ ceva dec$t cum au zidarii c$nd lucr@. 34. (b) Catapeteazma easte cuv$nt grecesc, carea ^n-

CAP 39 {I 40
le, }i era f@cute aceastea ^n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi, a}ea le-au f@cut pre eale, }i bine i-au cuv$ntat pre ei Moisi.

91

CAP 40
%n luna dint$iu, s@ poruncea}te s@ se r$dice }i s@ se sfin]asc@ cortul; care, s@v$r}indu-s@, s@ umple de m@rirea Domnului, totdeauna acoperindu-l nuorul, afar@ de c$nd pornea.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 2. „%n zioa dint$iu a lunii dint$iu, lun@ noao, vei ^ntinde cortul m@rturiei. 3. {i vei pune sicriiul m@rturiei }i vei acoperi sicriiul cu catapeteazma. 4. {i vei b@ga ^nl@untru masa }i vei pune ^nainte punerea ei. 5. {i vei b@ga ^nl@untru sfea}nicul }i vei pune f@cliile lui, }i vei pune jertvenicul cel de aur, ca s@ t@m$iaz@ ^naintea sicriiului. 6. {i vei pune acoperirea acoperem$ntului pre u}ea cortului m@rturiei, }i jertvenicul jertvelor ^l vei pune la u}ile cortului m@rturiilor. 7. {i vei pune sp@l@toarea ^ntr@ cortul m@rturiei }i ^ntr@ jertvenic, }i vei pune ^ntr-^nsa ap@. 8. {i vei pune ^mprejur cortul, }i toate c$te s$nt le vei sfin]i. 9. {i vei lua untdelemn de ungere, }i vei unge cortul }i toate ceale dintr-^nsul, }i-l vei sfin]i pre d$nsul, }i toate vas@le lui, }i vor fi sfinte, }i vei unge jertvenicul jertvelor, }i toate vasele, }i vei sfin]i jertvenicul, }i va fi jertvenicul Sf$nta Sfintelor. 10. {i vei unge sp@l@toarea }i temeiul ei, }i o vei sfin]i pre ea. 11. {i vei aduce pre Aaron }i pre fiii lui la u}ile cortului m@rturiei. 12. {i vei sp@la pre d$n}ii cu ap@, }i vei ^mbr@ca pre Aaron cu ve}mintele lui ceale sfinte, }i-l vei unge pre el }i-l vei sfin]i pre el, }i va preo]i Mie; }i pre feciorii lui vei aduce, }i-i vei ^mbr@ca cu haine, }i-i vei unge, precum ai uns pre tat@l lor, }i vor fi Mie preo]i. 13. {i va fi ca s@ le fie lor ungere de preo]ie ^n veaci, ^ntru neamurile lor”. 14. {i au f@cut Moisi toate c$te i-au poruncit lui Domnul, a}ea au f@cut. 15. {i au fost ^n luna dint$iu, ^n al doilea an de c$nd au ie}it ei din Eghipt, la lun@ noao, s-au ^ntins cortul. 16.* {i au pus Moisi cortul, }i au pus *Nume. c@pe]ealele, }i au a}ezat z@voar@le. 7, 1
1.
s@mneaz@ acoperem$nt de p$nz@, cum s$nt la oltare dverile ceale de p$nz@. 37. (v) Grece.: t@m$ia tocmirei, adec@ tocmit@ din mai multe cealea.

92

CARTEA IE{IRII
17. {i au r$dicat st$lpii, }i au ^ntins p@retarele cortului, }i au pus acoperem$ntul cortului preste el, deasupra, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 18. {i, lu$nd m@rturiile, le-au pus ^n sicriiu, }i au pus rudele supt sicriiu. 19. {i au b@gat sicriiul ^n cort, }i au pus acoperem$ntul catapeteasmei, }i au acoperit sicriiul m@rturiei, ^n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi. 20. {i au pus masa ^n cortul m@rturiei, de laturea cortului m@rturiei de c@tr@ miiaz@noapte afar@ de acoperem$ntul cortului. 21. {i au pus preste ea p$inile punerii ^naintea Domnului, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 22. {i au pus sfea}nicul ^n cortul m@rturiei, ^n preajma measii, de laturea cortului c@tr@ austru. 23. {i au pus f@cliile lui ^naintea Domnului, ^n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi. 24. {i au pus jertvenicul cel de aur ^n cortul m@rturiei, ^n preajma catapeteasmei. 25. {i au t@m$iat preste el t@m$ia tocmirei, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 26. {i jertvenicul jertvelor l-au pus la u}ile cortului m@rturiei, }i au adus pres33. (a) Cu sarcinile sale, adec@, cu avearea sa.

CAP 40
te el ardere de tot }i jertv@, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 27. {i au f@cut sp@l@toarea ^ntr@ cortul m@rturiei }i ^ntr@ sfea}nic, }i au pus ^ntr-^nsa ap@. 28. Ca s@ se speale dintr-^nsa Moisi }i Aaron, }i fiii lui m$inile lor }i picioarele. 29. C$nd vor ^ntra ei ^n cortul m@rturiei sau c$nd mergea la jertvenic s@ slujeasc@, s@ sp@la dintr-^nsa, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 30. {i au pus curtea primpregiurul cortului }i a jertvenicului. 31. {i au s@v$r}it Moisi toate lucrurile, }i au acoperit nor cortul m@rturiei, }i s-au umplut cortul de m@rirea Domnului. 32.* {i nu au putut Moisi s@ ^ntre ^n cortul m@rturiei, c@ umbrea deasupra lui norul, }i s-au umplut cortul de m@rirea Domnului. 33. {i, c$nd s@ r$dica norul de la cort, ^njuga fiii lui Israil cu sarcinile sale (a). 34. Iar@ de nu s@ r$dica norul, nu ^njuga, p$n@ ^n zioa ^n carea s@ r$dica norul. 35. C@ nor era zioa preste cort, }i noaptea foc era preste d$nsul ^naintea a tot Israilul, ^n toate purceaderile lor (b).
35. (b) %ntru toate purceaderile lor, adec@, totdeauna c$nd purcedea ei.

*Nume. 9, 15 3 %mp@r. 8, 10

CARTEA LEVI[ILOR
CUV#NT %NAINTE
eale ce s@ ]in de r$nduiala levi]ilor s$nt: jertvele preo]ilor }i slujbele levi]ilor, ^nc@ }i s@rb@torile, care toate ^ntru aceast@ carte s@ cuprind. S. Augustin, cartea 10, De cetatea lui Dumnezeu, s@ pare a zice cum c@, ^n statul nevinov@]iei (adec@, mai ^nainte de p@c@tuirea lui Adam), nu au fost jertve, }i ^nva]@ cum c@ oamenii cei dint$iu ^ntre cura]i, de toat@ prihana p@catului pre sine lui Dumnezeu, ca ni}te jertve prea curate, s-au jertvit. Cum c@ aceast@ carte easte adev@rat@ a lui Moisi cu acealea}i dovediri s@ arat@ cu care s-au ar@tat }i Facerea }i Ie}irea. {i, fiindc@ ^n A doao Leage mai nimic nu s@ scrie de jertvele ceale de osibite fealiuri, de cort, de podoabele }i de slujbele preo]ilor, }i de alte multe, care s@ ]in de slujba lui Dumnezeu, nu ne putem ^ndoi cum c@ toate aceastea, care s$nt ^ntru aceast@ carte, nu ar fi de Moisi scrise.

CAP 1
Leagea }i modru cum s@ se aduc@ jertva, carea s@ chema ardere de tot, din boi, din oi, din capre, din turtureale }i din porumbi.

i au chemat pre Moisi }i i-au gr@it lui Domnul din cortul m@rturiei, zic$nd: 2. „Gr@ia}te fiilor lui Israil, }i vei zice c@tr@ ei: «Om dintru voi, de va aduce daruri Domnului, din dobitoace }i din boi }i din oi ve]i aduce darurile voastre.
1.

3.* De va fi ardere de tot darul lui, din boi, *Ie}ire parte b@rb@teasc@ curat@, ^l va aduce la u}ea 29, 10 cortului m@rturiei, ^l va aduce pre d$nsul priimit ^naintea Domnului. 4. {i va pune m$na pre capul jertvei, priimit@ lui, ca s@ se milostiveasc@ spre el. 5. {i vor junghia vi]elul ^naintea Dom-

CARTEA LEVI[ILOR
nului, }i vor aduce fiii lui Aaron preo]ii, s$ngele, }i vor v@rsa s$ngele la jertvenicul care easte la u}ea cortului m@rturiei. 6. {i, belind arderea de tot dup@ m@dul@ri, o vor ^mp@r]i pre ea fie}tecarea m@dulare deosebi. 7. {i vor pune fiii lui Aaron, preo]ii, foc pre jertvenic, }i vor gr@m@di leamne pre foc. 8. {i vor pune fiii lui Aaron, preo]ii, p@r]ile ceale t@iate }i capul }i gr@simea preste leamnele, care s$nt pre focul cel de pre jertvenic. 9. Iar@ m@runtaiele }i picioarele le vor sp@la cu ap@ }i le vor pune preo]ii toate pre jertvenic, ardere de tot easte, jertv@, miros de bun@ mireazm@ Domnului. 10. Iar@ de va fi din oi darul lui Domnului, }i din miei }i din iezi, spre ardere de tot, parte b@rb@teasc@ curat ^l va aduce pre el. 11. {i va pune m$na pre capul lui, }i-l vor junghia de c@tr@ coastele jertvenicului celui despre miiaz@noapte ^naintea Domnului, }i vor v@rsa fiii lui Aaron, preo]ii, s$ngele lui pre jertvenic ^mprejur. 12. {i-l vor desp@r]i ^n p@r]i, }i capul }i s@ul, }i le vor pune preo]ii aceastea pre leamnele care s$nt pre focul cel de pre jertvenic. 13. {i ma]ele }i picioarele le vor sp@la cu ap@, }i le va aduce preotul toate, }i le va pune pre jertvenic, ardere de tot, jertv@, miros cu bun@ mireazm@ Domnului. 14. Iar@ de va aduce din ceale zbur@toare jertva sa dar Domnului, va aduce din turtureale sau din porumbi darul s@u. 15. {i-l va aduce preotul la jertvenic, }i ^i va fr$nge capul, }i-l va pune preotul pre jertvenic, }i va stoarce s$ngele c@tr@ fundul jertvenicului. 16. {i va scoate gu}ea cu peanele }i o va l@p@da l$ng@ jertvenic, de c@tr@ r@s@rit, la locul cenu}ii. 17. {i-l va fr$nge din aripi, }i nu-l va t@ia p@r]i, }i-l va pune preotul pre jertvenic preste leamnele ceale de pre foc, aducere de jertv@ easte, miros cu bun@ mireazm@ Domnului.

CAP 1 {I 2
f@ina cea cu untdelemn, }i toat@ t@m$ia ei, }i va pune preotul pomenirea ei pre jertvenic jertv@, miros cu bun@ mireazm@ Domnului. 3. * {i ce r@m$ne din jertv@, lui Aaron }i fiilor lui; Sf$nta Sfintelor, din jertvele Domnului. 4. Iar@ de vei aduce dar jertv@ coapt@ ^n cuptoriu, dar Domnului de f@in@, p$ini nedospite, fr@m$ntate cu untdelemn, }i turte nedospite, unse cu untdelemn. 5. Iar@ de va fi jertv@ din tigaie darul t@u, f@in@ fr@m$ntat@ cu untdelemn, nedospite vor fi. 6. {i le vei dimica pre eale buc@turi, }i vei turna preste eale untdelemn, jertv@ easte Domnului. 7. Iar@ de va fi jertv@ de pre gr@tariu darul t@u, f@in@ cu untdelemn s@ va face. 8. {i va aduce jertva carea o va face dintru aceastea Domnului, }i o va aduce la preot. 9. {i, apropiindu-s@ c@tr@ jertvenic, va lua preotul din jertv@ pomenirea ei, }i va pune preotul pre jertvenic ardere de tot, miros de bun@ mireazm@ Domnului. 10. Iar@ ce va r@m$nea de la jertv@ va fi a lui Aaron }i a fiilor lui, Sfintele Sfintelor din arderile de tot ale Domnului. 11. Toat@ jertva carea o ve]i aduce Domnului s@ nu o face]i dospit@, tot ce easte dospit }i toat@ miiarea, s@ nu aduce]i dintr-^nsa jertv@, dar Domnului. 12. Din p$rg@ s@ le aduce]i aceastea Domnului; iar@ pre jertvenic s@ nu s@ puie spre miros de bun@ mireazm@ Domnului. 13. {i tot darul jertvei voastre* cu sare s@-l s@ra]i, }i s@ nu s@ r$sipeasc@ sarea a}ez@m$ntul Domnului din jertvele voastre, pre tot darul vostru ve]i aduce Domnului sare. 14. Iar@ de ve]i aduce din p$rga roadelor jertv@ Domnului, gr@un]e noao coapte, p$rg@ urluite Domnului, }i vei aduce jertva p$rg@i roadelor. 15. {i vei turna preste ea untdelemn, }i vei pune preste ea t@m$ie, jertv@ easte. 16. {i va aduce preotul pomenirea ei din gr@un]e cu untuldelemn }i toat@ t@m$ia ei, jertv@ easte Domnului.

93

*Sir. 7, 32

*Marc. 9, 49

CAP 2
Leagea aducerii jertvelor, a f@inii stropite cu untdelemn, a t@m$iei, a p$inilor, a jertvei din tigaie }i de pre gr@tariu, }i a p$rg@lor, toate s@rate, iar@ nu dospite, nici s@ fie cu miiare.

CAP 3
%n ce chip s@ se aduc@ jertvele ceale de pace, adec@: de boi, de oi, de miei }i de capre, gr@simea toat@ }i s$ngele, {ie {i le poftea}te Dumnezeu.

ar@ sufletul de va aduce dar jertv@ Domnului, f@in@ curat@ s@ fie darul lui, }i va turna preste ea untdelemn, }i va pune preste ea t@m$ie: jertv@ easte. 2. {i o va aduce la fiii lui Aaron preo]ii, }i, lu$nd dintr-^nsa m$na plin@ din
1.

ar@ de va fi jertv@ de m$ntuire darul lui Domnului, de-l va aduce din boi, ori de va fi parte b@rb@teasc@, ori parte f@meiasc@, curat ^l va aduce ^naintea Domnului. 2. {i va pune m$inile sale pre capul darului, }i-l va junghia la u}ea cortului m@rturiei, }i vor turna fiii lui Aaron, preo]ii, s$ngele pre jertvenicul arderilor de tot ^mprejur.
1.

94

CARTEA LEVI[ILOR
3. {i vor aduce din jertva m$ntuirii jertv@

CAP 3 {I 4
catul s@u, care au p@c@tuit, vi]el din vaci curat Domnului, pentru p@cat. 4. {i va aduce vi]elul la u}ile cortului m@rturiei ^naintea Domnului, }i va pune m$na sa pre capul vi]elului, }i va junghia vi]elul ^naintea Domnului. 5. {i, lu$nd preotul cel uns, ale c@ruia m$ini s$nt sfin]ite, din s$ngele vi]elului, }i-l va b@ga ^n cortul m@rturiei. 6. {i va ^ntinge preotul degetul ^n s$nge }i va stropi din s$nge de }eapte ori cu deagetul ^naintea Domnului, c@tr@ acoperem$ntul cel sf$nt. 7. {i va pune preotul din s$ngele vi]elului pre coarnele jertvenicului t@m$iei tocmirei, care easte ^naintea Domnului, ^n cortul m@rturiei, }i tot s$ngele vi]elului va turna la temeiul jertvenicului arderii de tot, care easte la u}ile cortului m@rturiei. 8. {i tot seul vi]elului pentru p@cat, va lua de la el seul care acopere ceale dinl@untru, }i tot seul care easte preste ceale din p$ntece. 9. {i am$ndoi r@runchii }i seul cel de preste ei, care easte preste coapse, }i peli]a cea de pre ficat cu r@runchii o va lua. 10. %n ce chip s@ ia de la vi]elul jertvei ceii de m$ntuire, }i le va aduce preotul pre jertvenicul aducerii. 11. {i piialea vi]elului }i toat@ carnea lui, cu capul }i cu marginile }i cu p$ntecele }i cu balega. 12. {i vor scoate vi]elul tot afar@ de tab@r@, ^n loc curat, unde vor v@rsa cenu}ea }i-l vor arde pre leamne ^n foc; unde s@ va v@rsa cenu}ea sa va arde. 13. Iar@ de nu va }ti toat@ adunarea lui Israil }i s@ va ascunde cuv$ntul de la ochii adun@rii, }i vor face ceva afar@ de toate poruncile Domnului, carea nu s@ cade a s@ face, }i vor p@c@tui, 14. {i, dup@ ce vor cunoa}te p@catul care au p@c@tuit, va aduce adunarea un vi]el de vaci curat, pentru p@cat, }i-l vor aduce la u}ile cortului m@rturiei. 15. {i vor pune b@tr$nii adun@rii m$inile sale pre capul vi]elului ^naintea Domnului. 16. {i vor junghia vi]elul ^naintea Domnului, }i preotul cel uns va b@ga din s$ngele vi]elului ^n cortul m@rturiei. 17. {i va ^ntinge preotul deagetul ^n s$ngele vi]elului, }i va stropi de }eapte ori ^naintea Domnului, ^naintea catapeteasmei ceii sfinte. 18. {i din s$nge va pune preotul pre coarnele jertvenicului t@m$ilor tocmirei, care easte ^naintea Domnului, ^n cortul m@rturiei. 19. {i tot s$ngele ^l va v@rsa la temeiul jertvenicului aducerilor, care easte la u}ile cortului m@rturiei.

*Ie}ir. Domnului* seul care acopere p$ntecele, }i 29, 13 tot seul care easte pre p$ntece.

4. {i am$ndoi r@runchii }i seul care easte preste ei, }i care easte preste coapse, }i peli]a cea de pre ficat cu r@runchii va scoate. 5. {i le vor pune acealea fiii lui Aaron, preo]ii, preste jertvenic, deasupra arderilor de tot, preste leamnele care s$nt pre focul cel de pre jertvenic, jertv@, miros de bun@ mireazm@ Domnului. 6. Iar@ de va fi din oi darul lui, jertv@ de m$ntuire Domnului, parte b@rb@teasc@ au f@meiasc@, curat ^l va aduce pre el. 7. De va aduce miel darul s@u, aduce-l-va pre el ^naintea Domnului. 8. {i va pune m$na pre capul darului s@u, }i-l va junghia la u}ile cortului m@rturiei, }i vor turna fiii lui Aaron, preo]ii, s$ngele pre jertvenic ^mprejur. 9. {i va aduce din jertva m$ntuirii ardere Domnului, seul }i mijlocul curat, cu }ealele va lua pre d$nsul, }i tot seul care acopere p$ntecele. 10. {i tot seul care easte preste p$ntece }i preste am$ndoi r@runchii, }i seul cel de pre ei, care easte la coaps@, }i praporul ficatului cu r@runchii lu$nd. 11. Va aduce preotul preste jertvenic miros de bun@ mireazm@ ardere Domnului. 12. Iar@ de va fi din capre darul lui Domnului, }i-l va aduce ^naintea Domnului, 13. {i va pune m$inile preste capul lui, }i-l vor junghia ^naintea Domnului, la u}ile cortului m@rturiei, }i vor turna fiii lui Aaron, preo]ii, s$ngele preste jertvenic ^mprejur. 14. {i va aduce dintr-^nsul jertv@ Domnului seul care acopere p$ntecele }i toat@ untura, carea easte preste p$ntece, 15. {i am$ndoi r@runchii }i tot seul cel de preste ei, }i care easte pre coapse, }i praporul ficatului cu r@runchii va lua. 16. {i va aduce preotul pre jertvenic jertv@ de bun@ mireazm@ Domnului; tot seul, Domnului. 17. Leage ^n veaci ^ntru neamurile voastre, }i ^n toat@ s@l@}luirea voastr@, tot seul }i tot s$ngele s@ nu m$nca]i!»”

CAP 4
Cum trebuie s@ se aduc@ jertvele ceale pentru p@catele preotului, a c@peteniei }i a mul]imii, prin ne}tiin]@ f@cute.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd. 2. „Gr@ia}te fiilor lui Israil, zic$nd: «Sufletul de va p@c@tui ^naintea Domnului f@r@ de voie, ^ntru toate poruncile Domnului, care nu s@ cade a le face, }i va face una dintru acealea, 3. De va p@c@tui arhiereul cel uns, ca s@ p@c@tuiasc@ norodul, va aduce pentru p@1.

CARTEA LEVI[ILOR
20. {i va lua de la el tot seul, }i-l va aduce pre jertvenic, }i va face vi]elul (a) cum au f@cut vi]elul cel pentru p@cat, a}ea-l va face, }i s@ va ruga pentru ei preotul, }i s@ va ierta lor p@catul. 21. {i vor scoate vi]elul tot afar@ de tab@r@ }i-l vor arde de tot, cum au ars pre vi]elul cel mai dinainte; p@catul adun@rii easte. 22. Iar@ de va p@c@tui cel ce easte c@petenie }i va face una afar@ de toate poruncile Domnului Dumnezeului s@u, carea nu s@ cade a face prin ne}tiin]@, }i va gre}i, 23. {i, dup@ ce va cunoa}te el p@catul care au p@c@tuit, va aduce darul s@u un ied de capre, parte b@rb@teasc@ curat, pentru p@cat. 24. {i va pune m$na sa pre capul iedului, }i-l vor junghia ^n locul unde junghe arderile de tot ^naintea Domnului (b), p@cat easte. 25. {i va pune preotul din s$ngele cel pentru p@cat cu deagetul pre coarnele jertvenicului arderilor de tot, }i s$ngele lui tot ^l va v@rsa la temeiul jertvenicului arderilor de tot. 26. {i tot seul lui ^l va aduce pre jertvenic, ca }i seul jertvei ceii de m$ntuire, }i s@ va ruga pentru el preotul pentru p@catul lui, }i s@ va ierta lui. 27. Iar@ carele suflet din norodul p@m$ntului va p@c@tui prin ne}tiin]@ }i va c@lca o porunc@ din toate poruncile Domnului, carele s-au poruncit s@ nu s@ calce, }i va gre}i (v), 28. {i, dup@ ce va cunoa}te el p@catul care au p@c@tuit, va aduce o capr@ curat@ din caprele sale parte f@meiasc@, va aduce pentru p@catul care au p@c@tuit. 29. {i va pune m$na pre capul caprei ceii adus@ pentru p@catul s@u }i vor junghia capra aceaea carea s-au adus pentru p@cat ^n locul unde junghe arderile de tot. 30. {i va lua preotul cu deagetul din s$ngele ei }i va pune pre coarnele jertvenicului arderilor de tot, }i s$ngele ei tot ^l va v@rsa la temeiul jertvenicului. 31. {i va lua tot seul, precum s@ ia seul de la jertva cea de m$ntuire, }i-l va aduce preotul pre jertvenic ^ntru miros de bun@ mireazm@ Domnului, }i s@ va ruga preotul pentru el, }i s@ va ierta lui. 32. Iar@ de va aduce oaie darul s@u cel pentru p@cat, parte f@meiasc@ curat@ s@ o aduc@. 33. {i va pune m$na pre capul oii ceii ce s@ aduce pentru p@cat }i o vor junghia ^n locul unde junghe arderile de tot. 34. {i, lu$nd preotul din s$ngele oii carea s@ aduce pentru p@cat, cu deagetul va
20. (a) Acesta. 24. (b) Adec@, jertv@ pentru p@cat. 27. (v) %n Bibliia cea veachie easte: iar@ un suflet din norodul p@m$ntului, de va p@c@tui f@r@

CAP 4 {I 5
pune pre coarnele jertvenicului arderii de tot, }i tot s$ngele ei ^l va v@rsa la temeiul jertvenicului arderii de tot. 35. {i va luoa tot seul ei, precum s@ ia seul oii ceii de la jertva cea de m$ntuire, }i-l va pune preotul pre jertvenic preste arderea cea de tot a Domnului, }i s@ va ruga pentru d$nsul preotul, pentru p@catul care au p@c@tuit, }i s@ va ierta lui.

95

CAP 5
Despre jertve pentru p@cate din t@cearea adev@rului, pentru necur@]ie, gre}eal@, jur@m$nt, necinstea celor sfinte }i pentru ne}tiin]a.

1.

p@catul. 2. Sufletul, carele s@ va atinge ori de ce lucru necurat, au de mort@ciune, au de ce easte prins de fiiar@ necurat@, au din mort@ciunile ur@ciunilor celor necurate, au din mort@ciunile dobitoacelor celor necurate, 3. Sau s@ va atinge de necur@]ie de om, ori de ce necur@]ie a lui, de carea ating$ndu-s@ s@ va p$ng@ri, }i nu au }tiut, }i dup@ aceaea va cunoa}te c@ au gre}it, vinovat va fi p@catului. 4. Sufletul cel f@r@deleage carele gr@ia}te cu buzele sale, ca s@ fac@ r@u sau s@ fac@ bine, dup@ toate care va gr@i omul cu jur@m$nt, }i va uita, }i apoi va cunoa}te c@ au p@c@tuit ^ntru una dintru aceastea, 5. {i va m@rturisi p@catul s@u care au p@c@tuit, 6. {i va aduce Domnului pentru ceale ce au gre}it, pentru p@catul care au p@c@tuit, parte f@meiasc@, din oi o mielu}ea de un an, sau o iad@ de un an din capre, pentru p@cat, }i s@ va ruga pentru el preotul pentru p@catul lui care au p@c@tuit, }i s@ va ierta lui p@catul. 7. Iar@ de nu va putea avea el (g) oaie, va aduce pentru p@catul s@u care au p@c@tuit* doao turtureale sau doi pui de porumb Domnului, unul pentru p@cat, }i altul pentru arderea de tot. 8. {i le va aduce la preot, }i va aduce preotul ^nt$iu cea pentru p@cat, }i va rumpe preotul capul ei de la grumazi, }i nu-l va desp@r]i. 9. {i va stropi din s$ngele cel pentru p@cat, pre p@reatele jertvenicului; iar@ r@m@}i]a s$ngelui o va scur@ preste temeiul jertvenicului, c@ p@cat easte. 10. {i cea de a doao o va face ardere de tot,
de voie, ca s@ fac@ una din toate poruncile Domnului, carea nu s@ va face, }i va gre}i. 7. (g) %n Bibliia cea veachie: iar de nu va putea fi de ajuns m$na lui la o oaie.

ar@ de va p@c@tui suflet, }i va auzi glas de jur@m$nt, }i acesta m@rturie ori de au v@zut, ori de }tie, de nu va spune, va luoa

*Jos 12, 8 Luca 2, 24

96

CARTEA LEVI[ILOR
dup@ cum s@ cuvine, }i s@ va ruga preotul pentru d$nsul, pentru p@catul lui care au p@c@tuit, }i s@ va ierta lui. 11. Iar@ de nu va (d) putea avea o p@reachie de turtureale sau doi pui de porumb, va aduce darul s@u pentru p@catul ce au f@cut a zeacea parte a unui ifi de f@in@ curat@ pentru p@cat, s@ nu toarne preste d$nsa untdelemn, nici s@ puie preste ea t@m$ie, c@ci pentru p@cat easte. 12. {i o va aduce la preot, }i, lu$nd preotul dintr-^nsa pumnul s@u plin, pomenirea ei o va pune pre jertvenicul arderilor de tot Domnului, p@cat easte. 13. {i s@ va ruga pentru d$nsul preotul pentru p@catul lui, care au p@c@tuit dintru una de aceastea, }i s@ va ierta lui; iar@ ce au r@mas va fi a preotului, ca }i jertva f@inei ceii curate»”. 14. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 15. „Sufletul, carele cu uitare-}i va uita, }i va p@c@tui f@r@ de voie din sfintele Domnului, va aduce pentru p@catul s@u Domnului un berbeace curat din oi, a c@ruia pre]ul va fi un siclu de argint, dup@ siclul cel sf$nt, pentru p@catul care au p@c@tuit. 16. {i ce au p@c@tuit din ceale sfinte va ^ntoarce ^nd@r@pt aceaea, }i a cincea parte va adaoge preste aceaea, }i va da aceaea preotului, }i preotul s@ va ruga pentru el cu berbeacele cel pentru p@cat, }i s@ va ierta lui. 17. {i sufletul carele va p@c@tui }i va face ceva din toate poruncile Domnului carea nu s@ cade a face, }i nu au }tiut c@ au gre}it, va avea p@cat. 18. {i va aduce un berbeace curat din oi, ^n pre] de argint, pentru gre}eal@ la preot, }i s@ va ruga preotul pentru el, pentru ne}tiin]a lui carea nu o au }tiut, }i el n-au cunoscut, }i s@ va ierta lui. 19. Pentru c@ au gre}it gre}eal@ ^naintea Domnului”.

CAP 5 {I 6
crul, oricare-l va face omul, va p@c@tui ^ntru aceastea. 4. {i va fi c$nd va p@c@tui, }i va gre}i, }i va ^ntoarce r@pirea carea au r@pit, sau ^n}el@ciunea carea au ^n}elat, sau lucrul ce s-au ^ncredin]at lui, sau lucrul pierdut care l-au g@sit, din tot lucrul pentru care au jurat str$mb, }i va pl@ti lucrul acela ^ntreg, }i * a *Nume. cincea parte mai mult va adaoge aceluia, a 5, 7 cui easte, }i va ^ntoarce lui ^n ce zi s@ va dovedi. 5. {i pentru gre}eala sa, va aduce Domnului un berbeace curat din oi, cu pre] dup@ m@sura p@catului. 6. {i s@ va ruga pentru el preotul ^naintea Domnului, }i s@ vor ierta lui toate c$te au f@cut }i au gre}it”. 7. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 8. „Poruncea}te lui Aaron }i fiilor lui, zic$nd: 9. «Aceasta easte leagea arderii de tot, aceasta easte arderea de tot preste arderea ei, deasupra jertvenicului toat@ noaptea va arde p$n@ diminea]a, }i focul jertvenicului va arde deasupra lui, }i nu s@ va st$nge. 10. {i s@ va ^mbr@ca preotul cu hain@ de in, }i ve}m$nt va ^mbr@ca ^mprejurul trupului s@u, }i va lua arderea carea o va amistui focul, arderea de tot de la jertvenic. 11. {i o va pune aproape de jertvenic, }i s@ va dezbr@ca de haina sa, }i s@ va ^mbr@ca cu alt@ hain@, }i va scoate arderea de tot afar@ din tab@r@, ^n loc curat. 12. {i foc pre jertvenic va arde }i nu s@ va st$nge, }i va aprinde pre d$nsul preotul leamne ^n toat@ diminea]a, }i va cl@di deasupra lui arderea de tot, }i preste ea va pune seul m$ntuirei. 13. {i pururea va arde foc pre jertvenic, }i nu s@ va st$nge. 14. Aceasta easte leagea jertvei carea o vor aduce fiii lui Aaron ^naintea Domnului, ^n preajma jertvenicului. 15. {i va lua dintr-^nsa (preotul) cu pumnul din f@ina cea curat@ a jertvei cu untuldelemn al ei, }i cu toat@ t@m$ia ei, care s$nt preste jertv@, }i le va pune pre jertvenic ardere ^ntru miros de bun@ mireazm@, pomenirea ei Domnului. 16. Iar@ ce va r@m$nea din ea va m$nca Aaron }i fiii lui, nedospite s@ vor m$nca ^n loc sf$nt, ^n curtea cortului m@rturiei o vor m$nca. 17. Nu s@ va coace dospit@, parte o am dat aceasta lor din ceale ce s@ aduc Domnului, Sf$nta Sfintelor easte, ca }i ceaea ce s@ aduce pentru p@cat }i ca }i cea pentru gre}eal@. 18. Toat@ partea b@rb@teasc@ dintr@ preo]i vor m$nca aceasta, leage veacinic@ ^ntru neamurile voastre din ceale ce s@ aduc Domnului, tot cel ce s@ va atinge de d$ns@le

CAP 6
Jertv@ pentru p@cat din cuno}tin]@ f@cut@; legile arderii de tot; a focului necurmat, a fie}tec@rora jertve }i a aducerilor preotului ^n zioa ungerii sale, }i deob}te despre jertva pentru p@cat; cine }i c$nd poate m$nca dintr-aceastea.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 2. „Sufletul carele va p@c@tui }i, neb@g$nd sam@, nu va b@ga sam@ de poruncile Domnului, }i va min]i c@tr@ deaproapele lucrul care i l-au ^ncredin]at lui, ori din simbr@, ori din prad@, ori au ^n}elat cu ceva pre deaproapele, 3. Sau au g@sit lucrul pierdut, }i-l va t@g@dui, }i va jura nedrept de tot lu1.
11. (d) %n Bibl. cea veache: de nu va afla m$na lui.

CARTEA LEVI[ILOR
s@ va sfin]i»”. 19. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 20. „Aceasta easte darul lui Aaron }i al fiilor lui, care-l vor aduce Domnului ^n zioa ^n carea-l vei unge pre el: a zeacea parte din ifi, f@in@ curat@ s@ fie de jertv@ pururea, jum@tate dintr-^nsa diminea]a }i jum@tate dintr-^nsa seara. 21. %n tigaie cu untdelemn s@ va face, fr@m$ntat@ o va aduce, pisate, jertv@ de f@r$mituri, jertv@ ^ntru miros de bun@ mireazm@ Domnului. 22. Preotul cel uns, carele easte ^n locul lui, din fiii lui va face aceasta, leage veacinic@, toat@ s@ va amistui. 23. Toat@ jertva preotului de tot s@ va arde, }i nu s@ va m$nca”. 24. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 25. „Gr@ia}te lui Aaron }i fiilor lui, zic$nd: «Aceasta easte leagea cea pentru p@cat, ^n locul unde junghe arderile de tot, vor junghia }i ceale pentru p@cat ^naintea Domnului, Sf$nta Sfintelor easte. 26. Preotul carele o va aduce o va m$nca, ^n loc sf$nt s@ va m$nca, ^n curtea cortului m@rturiei. 27. Tot carele s@ va atinge de c@rnurile ei s@ va sfin]i, }i ori a cui hain@ s@ va stropi cu s$ngele ei, ce s-au stropit pre ea, s@ va sp@la ^n loc sf$nt. 28. Iar@ vasul cel de lut ^n care s-au fiert s@ va sparge, iar@ de s@ va fiiarbe ^n vas de aram@, s@-l freace }i s@-l speale cu ap@. 29. Tot carele easte parte b@rb@teasc@ ^ntr@ preo]i va m$nca aceastea, Sfintele Sfintelor s$nt Domnului. 30. {i toate ceale ce s$nt pentru p@cat,* dintru a c@rora s$nge s@ va aduce ^n cortul m@rturiei, ca s@ se roage printr-^nsul ^ntru cel sf$nt, s@ nu s@ m$nce, ci cu foc s@ se arz@. 31. (a) {i aceasta easte leagea berbeacelui celui pentru p@cat, Sfintele Sfintelor s$nt: 32. %n locul unde vor junghia arderile de tot, vor junghia berbeacele cel pentru p@cat ^naintea Domnului, }i s$ngele-l va v@rsa pre temeiul jertvenicului ^mprejur. 33. {i va lua de la el tot seul lui, }i }ealele, }i seul care acopere ma]@le, }i tot seul cel de preste ma]e. 34. {i am$ndoi r@runchii, }i seul cel de preste ei, care easte preste coapse, }i praporul ficatului cu r@runchii le va lua aceastea. 35. {i le va aduce preotul pre jertvenic jertv@ Domnului, pentru p@cat easte.
31. (a) Toate alte limbi aici ^ncep cap 7, numai cea greceasc@ nu: ^nc@ }i ru}ii, carii amintrilea urmeaz@

CAP 6 {I 7
36. Tot cel ce easte parte b@rb@teasc@ dintru preo]i le va m$nca pre eale, ^n loc sf$nt le vor m$nca, Sfintele Sfintelor s$nt. 37. Precum easte pentru p@cat, a}ea }i pentru gre}eal@, o leage va fi lor, preotul, carele s@ va ruga pentru el, a lui va fi. 38. {i preotul cel ce aduce arderile de tot ale omului, piialea arderii de tot, carea o aduce, a lui va fi. 39. {i toat@ jertva carea s@ va face ^n cuptoriu, }i toat@ carea s@ va face pre gr@tariu sau ^n tigaie va fi a preotului carele o aduce. 40. {i toat@ jertva cea f@cut@ cu untdelemn, }i cea nef@cut@ tuturor fiilor lui Aaron s@ se ^mpar]@ fie}tecui ^ntocma.

97

CAP 7
Leage despre jertvele ceale pentru p@cat, a jirtvei }i a arderii de tot, pentru ceale de pace; seul }i s$ngele de tot s@ oprea}te a s@ m$nca.

*Sus 4, 5 Evrei 13, 11

ceasta easte leagea jertvei ceii de m$ntuire, carea o vor aduce Domnului. 2. De vor aduce de laud@, }i vor aduce spre jertva laudei p$ini de f@in@ curat@ f@cute cu untdelemn, }i turte nedospite unse cu untdelemn, }i f@in@ aleas@ fr@m$ntat@ cu untdelemn. 3. Cu p$ini nedospite va aduce darurile sale ^ntru jertva cea de m$ntuire a laudei. 4. {i va aduce unul din toate darurile sale, parte Domnului, a preotului carele vars@ s$ngele m@rturiei a lui vor fi. 5. {i c@rnurile jertvei laudei ceii de m$ntuire a lui vor fi, }i, ^n carea zi s@ vor da, s@ vor m$nca, nu vor l@sa dintr-^nsa p$n@ diminea]@. 6. {i de va jertvi din f@g@duin]@ sau de bun@voie darul s@u, ^n carea zi s@ va aduce jertva lui s@ va m$nca }i a doao zi. 7. {i ce va r@m$nea din c@rnurile jertvei p$n@ a treia zi cu foc s@ va arde. 8. Iar@ de, m$nc$nd, va m$nca din c@rnuri a treia zi, nu s@ va priimi celui ce aduce aceasta, nu s@ va socoti lui, p$ng@riciune easte; iar@ sufletul carele va m$nca dintr-^nsa p@cat va avea. 9. {i c@rnurile, c$te s@ vor atinge de tot cel necurat, nu s@ vor m$nca, ^n foc s@ vor arde, tot cel curat va m$nca carnea. 10. {i sufletul carele va m$nca din c@rnurile jertvei ceii de m$ntuire, carea easte a Domnului, }i necur@]iia lui (a) pre d$nsul, va peri sufletul acela din norodul s@u. 11. {i sufletul carele s@ va atinge ori de ce lucru necurat, sau de necur@]iia omului, sau de ceale cu patru picioare necurate, sau ori de ce ur$ciune necurat@, }i
1.
dup@ cea greceasc@, aici pun cap 7. 10. (a) Va fi.

98

CARTEA LEVI[ILOR
va m$nca din c@rnurile jertvei ceii de m$ntuire, carea easte a Domnului, va peri sufletul acela din norodul s@u»”. 12. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 13. „Gr@ia}te fiilor lui Israil, zic$nd: «Tot seul de bou }i de oaie }i de capr@ s@ nu m$nca]i. 14. {i gr@simea de mort@ciune }i de ce easte prins de fiiar@ s@ va lucra la tot lucrul; iar@ de m$ncat nu s@ va m$nca. 15. Tot cel ce va m$nca seu de la dobitoacele din care ve]i aduce dintr-^nsele jertv@ Domnului, va peri sufletul acela din norodul s@u. 16. Tot s$ngele s@ nu m$nca]i ^n tot l@ca}ul vostru, }i din dobitoace }i din pas@ri. 17. Tot sufletul carele va m$nca s$nge, va peri sufletul acela din norodul s@u»”. 18. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 19. „{i fiilor lui Israil vei gr@i, zic$nd: «Cel ce aduce jertv@ de m$ntuire va aduce darul s@u Domnului }i din jertva cea de m$ntuire. 20. M$inile lui vor aduce jertvele Domnului; seul cel de pre piept }i peli]a cea de pre ficat vor aduce, ca s@ le puie dar ^naintea Domnului. 21. {i va aduce preotul seul pre jertvenic, }i va fi pieptul a lui Aaron }i al fiilor lui. 22. {i bra]ul cel drept ^l ve]i da aducere preotului din jertvele ceale de m$ntuire ale voastre. 23. Cel ce aduce s$ngele m$ntuirei }i seul din fiii lui Aaron a lui va fi bra]ul cel drept parte». 24. C@ pieptul punerii deasupra }i bra]ul aducerii am luat de la fiii lui Israil, din jertvele m$ntuirii voastre, }i le-am dat lui Aaron, preotului, }i fiilor lui leage veacinic@ de la fiii lui Israil. 25. Aceasta easte ungerea lui Aaron }i ungerea fiilor lui din jertvele Domnului, ^n carea zi i-au adus pre ei s@ preo]asc@ Domnului. 26. Dup@ cum au poruncit Domnul s@ se dea lor ^n zioa ^n carea i-au uns pre ei de la fiii lui Israil, leage veacinic@ ^ntru neamurile lor”. 27. Aceasta easte leagea arderilor de tot }i a jertvei, }i pentru p@cat }i pentru gre}eal@, }i a s@v$r}irei }i a jertvei ceii de m$ntuire. 28. %n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi ^n muntele Sinaii, ^n zioa ^n carea au poruncit fiilor lui Israil s@ aduc@ daru8. (a) Unde am pus noi engolpion, grecea}te easte loghion. Unde am pus noi ar@tarea }i adev@rul,

CAP 7 {I 8
rile sale ^naintea Domnului, ^n pustiia Sinaii.

CAP 8
Hirotoniia lui Aaron }i a feciorilor lui }i ungerea cortului }i a od@jdilor prin Moisi.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: 2. „Ia pre Aaron }i pre fiii lui, }i hainele lui, }i untul-cel-delemn al ungerii, }i vi]elul cel pentru p@cat, }i cei doi berbeci, }i co}ni]a cea cu azime. 3. {i vei str$nge toat@ adunarea la u}ea cortului m@rturiei”. 4. {i au f@cut Moisi precum i-au poruncit lui Domnul, }i au str$ns toat@ adunarea la u}ea cortului m@rturiei. 5. {i au zis Moisi c@tr@ adunare: „Acesta easte cuv$ntul care au poruncit Domnul s@ se fac@”. 6. {i au adus Moisi pre Aaron }i pre fiii lui, }i i-au sp@lat pre ei cu ap@. 7. {i l-au ^mbr@cat pre el cu haina, }i l-au ^ncins cu br$ul, }i l-au ^mbr@cat cu ve}m$ntul cel lung, }i au pus preste el um@rariul, }i l-au ^ncins pre el dup@ cum era f@cut um@rariul, }i l-au str$ns cu el. 8. {i au pus preste um@rariu engolpiul, }i preste engolpion au pus ar@tarea }i adev@rul (a). 9. {i au pus mitra pre capul lui, }i preste mitr@ de c@tr@ fa]a lui au pus tabla de aur cea sfin]it@ sf$nt@, precum au poruncit Domnul lui Moisi. 10. {i au luat Moisi din untul-cel-de-lemn al ungerii. 11. {i au stropit dintr-^nsul pre jertvenic de }eapte ori, }i au uns jertvenicul }i l-au sfin]it pre d$nsul, }i toate ceale dintr-^nsul, }i sp@l@toarea lui, }i temeiul ei, }i le-au sfin]it pre eale, }i au uns cortul }i toate vasele lui, }i l-au sfin]it pre el. 12.* {i au turnat Moisi din untul-cel-de- *Sira. lemn al ungerii pre capul lui Aaron, }i l-au 45, 18 uns pre el, }i l-au sfin]it pre el. 13. {i au adus Moisi pre fiii lui Aaron, }i i-au ^mbr@cat pre ei cu haine, }i i-au ^ncins cu br$ie, }i le-au pus lor chidare, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 14. {i au adus Moisi vi]elul cel pentru p@cat, }i au pus Aaron }i fiii lui m$inile pre capul vi]elului celui pentru p@cat. 15. {i l-au junghiiat pre el, }i au luat Moisi din s$nge, }i au pus pre coarnele jertvenicului ^mprejur cu deagetul, }i au cur@]it jertvenicul, }i s$ngele l-au v@rsat preste temeiul jertvenicului, }i
1.
jidovea}te easte Urin }i Tumim.

CARTEA LEVI[ILOR
l-au sfin]it pre el, ca s@ se roage ^ntru el. 16. {i au luat Moisi tot seul cel de pre ma]@, }i peli]a cea de pre ficat, }i am$ndoi r@runchii, }i seul cel de pre ei, }i i-au adus Moisi pre jertvenic. 17. {i vi]elul }i piialea lui, }i carnea lui }i balega lui le-au ars afar@ de tab@r@ cu foc, precum au poruncit Domnul lui Moisi. 18. {i au adus Moisi berbeacele cel pentru arderea de tot, }i au pus Aaron }i fiii lui m$inile sale pre capul berbeacelui, }i au junghiiat Moisi berbeacele, }i au turnat Moisi s$ngele pre jertvenic ^mprejur. 19. {i berbeacele l-au t@iat buc@]i dup@ m@dul@ri, }i au adus Moisi capul }i m@dul@rile }i seul, }i p$ntecele }i picioarele le-au sp@lat cu ap@. 20. {i au adus Moisi berbeacele tot pre jertvenic; ardere de tot easte, ^ntru miros de bun@ mireazm@, jertv@ easte Domnului, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 21. {i au adus Moisi al doilea berbeace, berbeacele cel de s@v$r}ire, }i au pus Aaron }i fiii lui m$inile sale pre capul berbeacelui. 22. {i l-au junghiiat, }i au luat Moisi din s$ngele lui, }i au pus pre peli]a (b) urechii ceii dreapte a lui Aaron, }i pre v$rvul m$nii ceii dreapte, }i pre v$rvul piciorului celui drept. 23. {i au adus Moisi pre fiii lui Aaron, }i au pus Moisi din s$nge pre peli]a urechilor lor celor dreapte, }i pre v$rvul m$inilor lor celor dreapte, }i pre v$rvul picioarelor lor celor dreapte, }i au v@rsat Moisi s$ngele pre jertvenic. 24. {i au luat seul }i }ealele }i seul cel de preste p$ntece }i praporul ficatului }i am$ndoi r@runchii }i seul cel de preste ei }i bra]ul cel drept. 25. {i din co}ni]a s@v$r}irei, carea easte ^naintea Domnului, }i au luat o p$ine azim@, }i o p$ine cu untdelemn, }i o turt@, }i o au pus pre seu, }i bra]ul cel drept. 26. {i le-au pus toate pre m$inile lui Aaron, }i pre m$inile fiilor lui, }i le-au adus dar ^naintea Domnului. 27. {i le-au luat aceastea Moisi din m$inile lor, }i le-au adus pre jertvenic preste arderea de tot a s@v$r}irei, miros de bun@ mireazm@, jertv@ easte Domnului. 28. {i, lu$nd Moisi pieptul de la berbeacele s@v$r}irei, l-au r$dicat punere-deasupra ^naintea Domnului, }i s-au f@cut lui Moisi parte, dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 29. {i au luat Moisi din untuldelemn al ungerii }i din s$ngele cel de pre jertvenic, }i au stropit pre Aaron }i hainele lui, }i pre fiii lui }i hai22. (b) Bib. cea veachie are: pre marginea urechii.

CAP 8 {I 9
nele fiilor lui cu d$nsul. 30. {i au sfin]it pre Aaron }i hainele lui, }i pre fiii lui }i hainele fiilor lui cu d$nsul. 31. {i au zis Moisi c@tr@ Aaron }i c@tr@ fiii lui: „Fiiarbe]i carnea ^n curtea cortului m@rturiei, ^n loc sf$nt, }i acolo s@ o m$nca]i, }i p$inile ceale din co}ni]a s@v$r}irei, precum s-au poruncit mie, zic$nd:* «Aaron }i fiii lui le vor m$nca». 32. {i ce va r@m$nea din c@rnuri }i din p$ini ^n foc s@ arde]i. 33. {i din u}ea cortului m@rturiei s@ nu ie}i]i }eapte zile, p$n@ ce s@ va plini zioa s@v$r}irei voastre, pentru c@ ^n }eapte zile va s@v$r}i m$inile voastre. 34. %n ce chip au f@cut ^n zioa aceasta, au poruncit Domnul s@ se fac@ aceasta, ca s@ se roage pentru voi. 35. {i la u}ea cortului m@rturiei ve]i }edea }eapte zile, zioa }i noaptea, }i ve]i p@zi ceale de p@zit ale Domnului, ca s@ nu muri]i, c@ a}ea au poruncit mie Domnul Dumnezeu”. 36. {i au f@cut Aaron }i fiii lui toate cuvintele c$te au poruncit Domnul lui Moisi.

99

*Ie}ire 29, 32 Jos 24, 9

CAP 9
Deaca s-au sfin]it Aaron, s-au adus, }i f@c$nd p$rga jertvelor pentru sine }i pentru norodul lui Dumnezeu, binecuvinteaz@ pre norod, slava Domnului s-au ar@tat, }i focul au amistuit jertva.

i au fost ^n zioa a opta, au chemat Moisi pre Aaron }i pre fiii lui }i pre b@tr$nii lui Israil. {i au zis Moisi c@tr@ Aaron: *Ie}ire 2.* „Ia ]ie un vi]el din vaci, pentru p@cat, }i un 29, 1 berbeace pentru ardere de tot, cura]i, }i-i ado ^naintea Domnului. 3. {i b@tr$nilor lui Israil gr@ia}te, zic$nd: «Lua]i un ]ap din capre pentru p@cat }i un berbeace }i un vi]el }i un miel de un an pentru arderea de tot, curate. 4. {i vi]elul }i berbeacele pentru jertva cea de m$ntuire ^naintea Domnului, }i f@in@ curat@ amestecat@ cu untdelemn, c@ ast@zi S@ va ar@ta Domnul ^ntru voi”. 5. {i au luat, precum au poruncit Moisi ^n preajma cortului m@rturiei, }i au venit toat@ adunarea }i au st@tut ^naintea Domnului. 6. {i au zis Moisi: „Acesta easte cuv$ntul care l-au zis Domnul; face]i, }i s@ va ar@ta ^ntru voi m@rirea Domnului”. 7. {i au zis Moisi lui Aaron: „Apropie-te la jertvenic }i f@ ce e pentru p@catul t@u }i arderea de tot a ta, }i te roag@ pentru tine ^nsu]i }i pentru casa ta, }i f@ darurile norodului }i te roag@ pentru d$n}ii, precum au poruncit Domnul”.
1.

100

CARTEA LEVI[ILOR
1.

CAP 9 {I 10
i, lu$nd cei doi feciori a lui Aaron, Nadav }i Aviud, fie}tecarele c@dealni]a sa,* au pus ^ntr-^nsele foc }i t@m$ie, }i au adus ^naintea Domnului foc str@in, care nu au poruncit lor Domnul. 2. {i au ie}it foc de la Domnul }i i-au m$ncat pre ei, }i au murit ^naintea Domnului. 3. {i au zis Moisi c@tr@ Aaron: „Aceasta easte ce au gr@it Domnul, zic$nd: «%ntru cei ce s@ apropie de Mine M@ voiu sfin]i, }i ^ntru toat@ adunarea M@ voiu m@ri»”. {i s-au umilit Aaron. 4. {i au chemat Moisi pre Misadai }i pre Elisafan, feciorii lui Oziil, feciorii fratelui tat@lui lui Aaron, }i au zis lor: „Veni]i }i r$dica]i pre fra]ii vo}tri de la fa]a celor sfinte, afar@ de tab@r@”. 5. {i au venit }i i-au r$dicat pre ei cu hainele lor, afar@ de tab@r@, precum au zis Moisi. 6. {i au zis Moisi c@tr@ Aaron }i c@tr@ Eleazar }i c@tr@ Itamar, feciorii lui cei r@ma}i: „De pre capul vostru s@ nu v@ lua]i chidarele, }i hainele voastre s@ nu le rumpe]i, ca s@ nu muri]i, }i s@ fie m$nie preste toat@ adunarea; }i fra]ii vo}tri, toat@ casa lui Israil, s@ pl$ng@ arderea carea s-au aprins de la Domnul. 7. {i din u}ea cortului m@rturiei s@ nu ie}i]i, ca s@ nu muri]i, }i untuldelemn al ungerii cel de la Domnul preste voi easte”. {i au f@cut dup@ cuv$ntul lui Moisi. 8. {i au gr@it Domnul lui Aaron, zic$nd: 9. „Vin }i beutur@ be]iv@ s@ nu bea]i tu }i fiii t@i cu tine, c$nd ve]i mearge ^n cortul m@rturiei, sau v@ ve]i apropiia la jertvenic, ca s@ nu muri]i, leage veacinic@ ^ntru neamurile voastre. 10. Ca s@ fie osibire ^ntr@ cei sfin]i }i ^ntr@ cei spurca]i, }i ^ntr@ cei necura]i }i ^ntr@ cei cura]i. 11. {i s@ ^nv@]a]i pre fiii lui Israil toate ceale din leage, care au gr@it Domnul c@tr@ d$n}ii, prin m$na lui Moisi”. 12. {i au zis Moisi c@tr@ Aaron }i c@tr@ Eleazar }i c@tr@ Itamar, fiii lui Aaron cei r@ma}i: „Lua]i jertva carea au r@mas din ceale aduse Domnului }i le m$nca]i azime la jertvenic, c@ Sfintele Sfintelor s$nt. 13. {i le m$nca]i ^n loc sf$nt, c@ leage ]ie easte, }i leage fiilor t@i aceasta, din ceale aduse Domnului, c@ a}ea au poruncit mie Domnul. 14. {i pieptul osibirei }i bra]ul darului s@ le m$nca]i ^n loc sf$nt, tu }i fiii t@i, }i casa ta cu tine, c@ leage ]ie }i leage fiilor t@i s-au dat din jertvele ceale de m$ntuire ale fiilor lui Israil. 15. Bra]ul darului }i pieptul osibi*Nume. 3, 4 1 Paral. 24, 2

8. {i s-au apropiiat Aaron la jertvenic }i au junghiiat vi]elul cel pentru p@catul s@u. 9. {i au adus fiii lui Aaron s$ngele la d$nsul, }i el au ^ntins deagetul s@u ^n s$nge }i au pus pre coarnele jertvenicului, }i s$ngele l-au v@rsat pre temeiul jertvenicului. 10. {i seul }i r@runchii }i praporul ficatului celui pentru p@cat le-au adus pre jertvenic, ^n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi. 11. {i c@rnurile }i piialea le-au ars cu foc afar@ de tab@r@. 12. {i au junghiiat arderea de tot, }i au adus fiii lui Aaron s$ngele la d$nsul, }i l-au v@rsat pre jertvenic ^mprejur. 13. {i arderea cea de tot i-au adus lui, }i m@dul@rile }i capul le-au pus pre jertvenic. 14. {i au sp@lat p$ntecele }i picioarele cu ap@, }i le-au pus preste arderea de tot pre jertvenic. 15. {i au adus darul norodului, }i au luat ]apul cel pentru p@catul norodului, }i l-au junghiiat }i l-au cur@]it, ca }i pre cel dint$iu. 16. {i au adus arderea cea de tot }i o au f@cut precum s@ cuvine. 17. {i }i-au umplut m$inile dintr-^nsa, }i au pus pre jertvenic f@r@ de arderea de tot cea de diminea]@. 18. {i au junghiiat vi]elul }i berbeacele jertvei m$ntuirii norodului, }i au adus fiii lui Aaron s$ngele la d$nsul, }i l-au v@rsat la jertvenic ^mprejur. 19. {i seul cel de la vi]el }i de la berbeace, }i }ealele, }i seul cel ce acopere p$ntecele, }i am$ndoi r@runchii, }i seul cel de preste ei, }i praporul ficatului. 20. {i au pus seurile preste piepturi, }i au adus seurile pre jertvenic. 21. {i pieptul }i bra]ul cel drept l-au luat Aaron, parte ^naintea Domnului, ^n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi. 22. {i, r@dic$nd Aaron m$inile spre norod, i-au blagoslovit pre ei, }i, dup@ ce au f@cut ceale pentru p@cat }i arderile de tot }i ceale de m$ntuire, s-au pogor$t. 23. {i au ^ntrat Moisi }i Aaron ^n cortul m@rturiei, }i ie}ind au blagoslovit pre tot *Mac. norodul,* }i s-au ar@tat m@rirea Domnului 2, 10 la tot norodul. 24. {i au ie}it foc de la Domnul, }i au m$ncat ceale de pre jertvenic, arderile de tot }i seurile, }i au v@zut tot norodul, }i s-au sp@im$ntat, }i au c@zut pre fa]@.

CAP 10
Nadav }i Aviud, t@m$ind cu foc str@in }i amistuindu-s@ cu foc din ceriu, ^i pl$nge norodul, iar@ nu preo]ii; de vin }i de beutur@ be]iv@ oprindu-s@, preo]ilor s@ poruncea}te s@ m@n$nce r@m@}i]a aducerii.

CARTEA LEVI[ILOR
rii, preste jertvele seurilor, vor aduce osibire s@ osibeasc@ ^naintea Domnului, }i va fi ]ie }i fiilor t@i }i featelor tale cu tine leage veacinic@, ^n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi”. *2 Maca. 16. * {i ]apul cel pentru p@cat cerc$nd l-au 2, 11 cercat Moisi, }i l-au aflat ars. {i s-au m$niiat Moisi pre Eleazar }i pre Itamar, fiii lui Aaron cei r@ma}i, zic$nd: 17. „Pentru ce nu a]i m$ncat jertva cea pentru p@cat ^n loc sf$nt, c@ Sfintele Sfintelor s$nt, aceasta v-au dat voao s@ m$nca]i ca s@ r$dica]i p@catul adun@rii }i s@ v@ ruga]i pentru ei ^naintea Domnului. 18. Pentru c@ nu s-au adus din s$ngele lui ^ntru cel sf$nt, ^naintea fea]ii ^nl@untru ^l vei m$na ^n loc sf$nt, precum au poruncit mie Domnul”. 19. {i au gr@it Aaron c@tr@ Moisi, zic$nd: „Dar@ de au adus ast@zi ceale pentru p@catul lor, }i arderile de tot ale lor ^naintea Domnului, }i s-au ^nt$mplat mie ca aceastea, de voiu m$nca ceale pentru p@cat ast@zi, oare pl@cut va fi Domnului?” 20. {i au auzit Moisi }i i-au pl@cut lui.

CAP 11
10. {i toate la c$te nu s$nt aripi, nici solzi, ^n ape, }i ^n m@ri, }i ^n r$uri, din toate ceale ce le scot apele, }i din tot sufletul viu care easte ^n ap@, spurc@ciune easte }i spurc@ciuni vor fi voao. 11. Din c@rnurile lor s@ nu m$nca]i, }i de mort@ciunile lor s@ v@ sc$rbi]i. 12. {i toate la care nu s$nt aripi, nici solzi, din c$te s$nt ^n ape, spurc@ciune s@ fie aceastea voao. 13. {i din ceale zbur@toare, de aceastea s@ v@ sc$rbi]i }i s@ nu m$nca]i, c@ spurc@ciune easte: vulturul }i gripa }i alietul de mare. 14. {i }orli]a }i gaia, }i ceale ce s$nt aseamenea ei. 15. {i tot corbul, }i ceale ce s$nt aseamenea lui, }i stru]ul }i buha (a) }i babi]a }i ceale ce s$nt aseamenea ei. 16. {i coroiul }i ceale ce s$nt aseamenea lui. 17. {i corbul cel de noapte }i h@re]ul (b) }i st$rcul (v). 18. {i porfirionul }i pelicanul }i leb@da. 19. {i erodionul }i haradionul, }i aseamenea lui }i pup@za }i liliiacul. 20. {i toate ceale ce s@ t$r@sc din ceale cu aripi, care cu patru picioare umbl@, spurc@ciune voao s$nt. 21. Ci aceastea ve]i m$nca din ceale cu aripi, ce s@ t$r@sc, care umbl@ pre patru picioare, care au fluiere mai din sus de picioarele sale, ca s@ saie cu eale pre p@m$nt. 22. {i aceastea ve]i m$nca dintr-^ns@le: vruhul, }i c$te sam@n@ lui. {i atachisul, }i c$te sam@n@ lui, }i pre cel ce s@ bate cu }erpii, }i c$te s$nt aseamenea lui, }i l@custa, }i c$te sam@n@ ei. 23. {i tot ce s@ t$r@ din ceale ce au aripi, la care s$nt patru picioare, spurc@ciune voao s$nt, }i cu aceastea v@ ve]i spurca (g). 24. Tot cel ce s@ va atinge de mort@ciunile lor necurat va fi p$n@ seara. 25. {i tot cel ce va lua din mort@ciunile lor ^}i va sp@la hainele sale }i necurat va fi p$n@ seara. 26. {i ^ntru toate dobitoacele cel ce easte cu copita despicat@, }i are unghile desp@r]ite, }i rumeg@tur@ nu rumeg@, necurat va fi voao. Tot cel ce s@ va atinge de mort@ciunile lor necurat va fi p$n@ seara. 27. {i tot ce umbl@ pre m$ni ^ntru toate fierile, care umbl@ cu patru picioare, necurat va fi voao, tot cel ce s@ va atinge de mort@ciunile lor necurat va fi p$n@ seara. 28. {i tot cel ce va r$dica din mort@ciunile lor va sp@la hainele sale }i necurat va fi p$n@ seara, c@ necurate s$nt aceastea voao.
unul easte cu cocost$rcul. 23. (g) De ve]i m$nca dintr-^nsele.

101

CAP 11
Deschilinirea dobitoacelor celor curate din ceale necurate }i folosul lor; s@ fie sfin]i fiii lui Israil, ca }i Domnul.

*2 Leage 14, 3

*2 Mac. 6, 18

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron, zic$nd: „Gr@i]i fiilor lui Israil, zic$nd: 2. * «Aceastea s$nt dobitoacele care le ve]i m$nca din toate dobitoacele ceale de pre p@m$nt. 3. Tot dobitocul cu unghiia despicat@ }i care are desp@r]ite unghile ^n doao copite }i care rumeg@ ^ntr@ dobitoace, aceastea ve]i m$nca. 4. %ns@ aceastea nu le ve]i m$nca din ceale ce rumeg@, }i din ceale cu unghiia despicat@, }i din ceale ce au unghile desp@r]ite, c@mila pentru c@ rumeg@, iar@ unghiia nu o are despicat@, aceasta necurat@ easte voao. 5. {i hirogrilionul, c@ rumeg@, iar@ unghiia nu are desp@r]it@, necurat@ easte voao aceasta. 6. {i iepurile, c@ rumeg@, iar@ unghiia nu o are desp@r]it@, necurat easte voao acesta. 7.* {i porcul, c@ are unghiia desp@r]it@ }i desparte unghile copitei, iar@ nu rumeg@, necurat easte acesta voao. 8. Din c@rnurile lor s@ nu m$nca]i, }i de mort@ciunile lor s@ nu v@ atinge]i, necurate aceastea voao. 9. {i aceastea ve]i m$nca din toate ceale ce s$nt ^n ap@: toate la c$te s$nt aripi }i solzi, ^n ape }i ^n m@ri }i ^n r$uri, acealea ve]i m$nca.
1.
15. (a) Buha ^ntr-unele locuri o chiiam@ bogza. 17. (b) Here]ul unii ^l chiiam@ corl@; (v) St$rcul tot

102

CARTEA LEVI[ILOR

CAP 11 {I 12
o jivin@ ce s@ mi}c@ pre p@m$nt. 45. C@ Eu s$nt Domnul, Cel ce v-am scos pre voi din p@m$ntul Eghiptului, ca s@ fiu voao Dumnezeu, }i s@ fi]i sfin]i, c@ Sf$nt s$nt Eu, Domnul»”. 46. Aceasta easte leagea cea pentru dobitoace }i pentru pas@ri }i pentru tot sufletul ce s@ mi}c@ ^n ap@ }i pentru tot sufletul ce s@ t$r@ pre p@m$nt. 47. Carea osibea}te ^ntr@ ceale necurate }i ^ntr@ ceale curate (d), }i ^ntr@ ceale vie]uitoare, care s@ m@n$nc@, }i ^ntr@ ceale vie]uitoare, care nu s@ m@n$nc@.

29. {i aceastea s$nt voao necurate din toate jivinile care s@ t$r@sc pre p@m$nt: nev@stuica }i }oarecile }i crocodilul cel de p@m$nt, }i c$te s$nt aseamenea lui. 30. Chi]oranul }i hameleonul }i steliul }i }op$rla }i sobolul. 31. Aceastea necurate s$nt voao, din toate jivinile care s@ t$r@sc pre p@m$nt, tot cel ce s@ va atinge de mort@ciunile lor necurat va fi p$n@ seara. 32. {i tot pre ce va c@dea mort@ciunea lor necurat va fi din tot vasul de lemn, sau din hain@ sau din piiale sau din sac. Tot vasul ^n care s@ va face acest lucru cu ap@ s@ va sp@la, }i va fi necurat p$n@ seara, }i dup@ aceaea curat va fi. 33. {i tot vasul de lut, ^n care va c@dea dintru aceastea, c$te vor fi ^ntr-^nsul necurate vor fi, }i vasul s@ va sparge. 34. {i toat@ bucata carea m$nca]i, pre carea ar veni pre d$nsa ap@, necurat@ va fi. {i toat@ beutura carea s@ bea ^n tot vasul necurat va fi. 35. {i tot ^n ce va c@dea din mort@ciunile lor necurat va fi, cuptoare }i c@minuri s@ vor surpa, necurate aceastea s$nt }i necurate vor fi voao. 36. Iar@ izvoar@le apelor }i lacurile }i adunarea apei vor fi curate; iar@ cel ce s@ va atinge de mort@ciunile lor necurat va fi. 37. Iar@ de va c@dea din mort@ciunile lor ^n toat@ s@m$n]a cea de s@m@nat, carea s@ sam@n@, curat@ va fi. 38. Iar@ de s@ va v@rsa ap@ ^n toat@ s@m$n]a, }i va c@dea din mort@ciunile lor ^ntr-^nsa, necurat@ easte voao. 39. Iar@ de va muri din dobitoacele care easte voao slobod a le m$nca, cel ce s@ va atinge de mort@ciunile lor necurat va fi p$n@ seara. 40. {i cel ce va m$nca din mort@ciunile lor va sp@la hainele sale }i necurat va fi p$n@ seara, }i cel ce va lua din mort@ciunile lor va sp@la hainele sale, }i s@ va sp@la cu ap@, }i necurat va fi p$n@ seara. 41. {i toat@ jivina ce s@ t$r@ pre p@m$nt, spurc@ciune s@ fie aceasta voao, s@ nu s@ m$nce. 42. {i tot ce umbl@ pre p$ntece, }i tot ce umbl@ pre patru pururea, carea are multe picioare, dintru toate jivinile ce s@ t$r@sc pre p@m$nt, s@ nu m$nca]i, c@ spurc@ciune easte voao. 43. {i s@ nu spurca]i sufletele voastre cu nici o t$r@itoare ce s@ t$r@ pre p@m$nt, }i s@ nu v@ p$ng@ri]i cu aceastea, }i s@ nu v@ spurca]i cu eale. 44. C@ Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru, *1 Pet. }i v@ ve]i sfin]i, }i* sfin]i ve]i fi, c@ Sf$nt 1, 16 s$nt Eu, Domnul Dumnezeul vostru, }i s@ nu p$ng@ri]i sufletele voastre cu nici
47. (d) %n Bib. cea veachie s@ afl@: }i s@ ^nvea]e pre fiii lui Israil. 6. (a) Jidovea}te: pentru p@cat easte pentru cur@]ire.

CAP 12
Necur@]eniia muierilor care nasc }i cur@]irea lor cu aducerea jertvei.

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: „Gr@ia}te fiilor lui Israil, }i zi 2. c@tr@ ei:* «Muiarea, carea s@ va ^ngreca }i va na}te fecior, necurat@ va fi }eapte zile, dup@ zilele osibirei crunt@rii ei, necurat@ va fi. 3.* {i ^n zioa a opta s@ taie ^mprejur marginea trupului lui. 4. {i treizeci }i trei de zile s@ }eaz@ ^n s$ngele s@u cel necurat, }i de tot ce easte sf$nt s@ nu s@ ating@, }i ^ntru cel sf$nt s@ nu ^ntre, p$n@ ce se vor plini zilele cur@]irei ei. 5. Iar@ de va na}te fat@, necurat@ va fi }i de doao ori }eapte zile, dup@ cruntarea ei, }i }easezeci }i }eas@ de zile va }edea ^n s$ngele s@u cel necurat. 6. {i c$nd s@ vor plini zilele cur@]irei ei pentru fecior au pentru fat@, va aduce un miel de un an curat pentru arderea de tot }i un puiu de porumb sau o turturea pentru p@cat (a), ^naintea u}ii cortului m@rturiei, la preot. 7. {i-l va aduce ^naintea Domnului, }i s@ va ruga pentru ea preotul, }i o va cur@]i pre ea de curgerea s$ngelui ei. Aceasta easte leagea ceii ce na}te fecior sau fat@. 8. Iar@ de nu va afla m$na ei miel, va luoa * doao turtureale sau doi pui de porumb, unul pentru arderea de tot }i unul pentru p@cat, }i s@ va ruga pentru ea preotul }i s@ va cur@]i»”.
1.

*Luca 2, 22

*Luca 2, 21 Ioan 7, 23

CAP 13
Leage }i cuno}tin]@ r$nduit@ preo]ilor pentru lepr@ ^n om, sau ^n hain@, ce s@ se porunceasc@ celui lepros.

*Sus 5, 7 11 Luca 2, 24

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron, zic$nd: 2. „Omul, c@ruia s@ va face ^n piialea trupului lui v$n@tare lucie de semn, }i s@ va face ^n piialea trupului lui pip@ire (a) de lepr@, va veni la Aaron, preo1.
2. (a) Pip@ire, adec@ semn ca }i c$nd ape}i cu deagetul piialea pre om }i r@m$ne semn.

CARTEA LEVI[ILOR
tul, sau la unul dintr@ fiii lui, carii s$nt preo]i. 3. {i va vedea preotul pip@irea ^n piialea trupului lui, }i p@rul cel din pip@ire s@ va preface ^n alb, }i fa]a pip@irei mai afund@ dec$t piialea trupului lui, pip@ire de lepr@ easte, }i va vedea preotul }i-l va vesti pre el necurat (b). 4. Iar@ de va fi lucie alburind ^n piialea trupului lui, }i fa]a ei nu va fi mai afund@ dec$t piialea, }i p@rul ei nu s-au pref@cut ^n p@r alb, ci easte negru, va osibi preotul pip@irea }eapte zile. 5. {i ^n zioa a }eaptea va vedea preotul pip@irea, }i, de au r@mas pip@irea ^n piiale, ^l va osibi pre el preotul }eapte zile a doao oar@. 6. {i ^n zioa a }eaptea a doao oar@ ^l va vedea preotul, }i, de au r@mas pip@irea }i nu s-au pref@cut ^n piiale, ^l va cur@]i pre el preotul, c@ semn easte, }i, dup@ ce-}i va sp@la hainele sale, curat va fi. 7. Iar@ de s@ va ^ntoarce }i s@ va preface semnul ^n piiale, dup@ ce l-au v@zut pre el preotul, ca s@-l cur@]@ pre el, }i s@ va ar@ta a doao oar@ preotului, }i-l va vedea pre el preotul, }i, iat@, semnul s-au pref@cut ^n piiale, }i-l va vesti pre el preotul necurat, lepr@ easte. 8. {i pip@ire de lepr@ de s@ va face ^n om, }i va veni la preot, }i va vedea preotul, 9. {i, iat@, v$n@tare alb@ ^n piiale, }i au schimbat p@rul cel alb, }i din cea s@n@toas@ carne vie, 10. Lepr@ veachie easte ^n piialea trupului lui. 11. {i-l va vesti preotul cum c@ easte necurat, }i-l va osibi, c@ necurat easte. 12. Iar@ de au ^nflorit lepra ^n piialea trupului lui, }i va acoperi lepra toat@ piialea pip@irei de la cap p$n@ la picioarele lui, dup@ toat@ vedearea preotului, 13. {i va vedea preotul, }i, iat@, lepra au acoperit toat@ piialea trupului lui, }i va cur@]i preotul pip@irea lui, pentru c@ toat@ s-au f@cut alb@, curat easte. 14. {i ori ^n ce zi s@ va vedea ^ntru el carne vie, necurat va fi. 15. {i va vedea preotul carnea cea vie, }i-l va spurca pre el carnea cea vie, c@ necurat easte, lepr@ easte. 16. Iar@ de s@ va ^ntoarce carnea cea vie, }i s@ va preface alb@, }i va veni la preot, 17. {i-l va vedea preotul, }i, iat@, s-au schimbat pip@irea ^n albiciune, }i va cur@]i preotul pip@irea, easte curat. 18. {i carnea de s@ va face ^n piialea lui ran@, }i s@ va vindeca. 19. {i s@ va face ^n locul ranei v$n@tare alb@ sau lucie alburind sau ro}iiatec@, }i s@ va ar@ta preotului, 20. {i va vedea preotul, }i, iat@, vedearea
3. (b) Grece.: {i-l va spurca; iar@ jid.: cum am pus noi.

CAP 13
easte mai afund@ dec$t piialea, }i p@rul ei s-au pref@cut ^n albiciune, }i-l va vesti pre el preotul necurat, c@ lepr@ easte, ^n ran@ ^nflorit@. 21. Iar@ de o va vedea preotul, }i, iat@, nu easte ^ntr-^nsa p@r alb, }i nu va fi mai afund@ dec$t piialea trupului, }i ea va fi negrit@, }i-l va osibi pre el preotul }eapte zile. 22. Iar@ de s@ va l@]i cu l@]ime ^n piiale, atunci preotul ^l va vesti pre el necurat, c@ pip@ire de lepr@ easte, ^n ran@ au ^nflorit. 23. Iar@ de va r@m$nea ^n locul s@u stric@ciunea }i nu s@ va l@]i, s@mn de ran@ easte, }i-l va vesti pre el preotul curat. 24. {i carnea, de s@ va face ^n piialea lui ardere de foc, dup@ ce s@ va t@m@dui de acea ardere, va fi ^n piialea lui stric@ciune alb@ro}iiatec@ sau alb@. 25. {i-l va vedea pre el preotul, }i, iat@, au schimbat p@rul alb ^n luminat, }i fa]a ei mai afund@ dec$t piialea, lepr@ easte, ^n arsur@ au ^nflorit, }i-l va vesti preotul spurcat, pip@ire de lepr@ easte. 26. Iar@ de-l va vedea pre el preotul, }i, iat@, ^n cel luminos nu easte p@r alb, }i nu va fi mai afund dec$t piialea, ci s-au negrit, atunci ^l va osibi pre el preotul }eapte zile. 27. {i-l va vedea pre el preotul ^n zioa a }eaptea, }i, de s@ va l@]i cu l@]ime ^n piiale, atunci preotul ^l va vesti pre el necurat, pip@ire de lepr@ easte, ^n ran@ au ^nflorit. 28. Iar@ de va r@m$nea cel luminos ^n loc, }i nu s@ va l@]i pre piiale, ci s@ va ^nnegri, semn de arsur@ easte, }i-l va vesti preotul pre el curat, pentru c@ semn de arsur@ easte. 29. {i la b@rbat sau la muiare, de s@ va face ^ntr-^n}ii pip@ire de lepr@ ^n cap, au ^n barb@, 30. {i va vedea preotul pip@irea, }i, de va fi fa]a ei mai afund@ dec$t piialea, }i ^ntru ea easte p@r sup]ire ^nflorind, atunci preotul ^l va vesti pre el necurat, v$n@tare easte, lepr@ de cap, lepr@ de barb@ easte. 31. {i c$nd va vedea preotul pip@irea v$n@t@rii, }i fa]a ei nu easte mai afund@ dec$t piialea, }i p@r ro}u nu va fi ^n ea, atunci va osibi preotul pip@irea v$n@t@rii }eapte zile. 32. {i va vedea preotul pip@irea ^n zioa a }eaptea, }i, de nu s-au l@]it v$n@tarea, }i p@r ro}iiatec nu easte ^ntr-^nsa, }i fa]a v$n@t@rii nu easte mai afund@ dec$t piialea, 33. Atunci el va rade piialea; iar@ v$n@tarea nu o va rade, }i va osibi preotul v$n@tarea }eapte zile al doilea r$nd. 34. {i va vedea preotul v$n@tarea ^n zioa a }eaptea, }i de nu s-au l@]it v$n@tarea ^n piiale dup@ ce s-au ras el, }i fa]a v$n@t@rii nu easte mai afund@ ^n piiale, atunci preotul ^l va vesti pre el curat, }i, sp@l$ndu-}i hainele, curat va fi. 35. Iar@ de s@ va l@]i ^n piiale v$n@tarea dup@

103

104

CARTEA LEVI[ILOR
ce s@ va cur@]i el, }i-l va vedea pre el preotul, }i, iat@, s-au l@]it v$n@tarea ^n piiale, 36. Nu cearce preotul pentru p@rul cel ro}iiatec, necurat easte. 37. Iar@ de va r@m$nea ^naintea lui pre loc v$n@tarea, }i p@r negru va r@s@ri ^ntru ea, s-au ^ns@n@to}eat v$n@tarea, curat easte, }i-l va vesti pre el preotul curat. 38. {i la b@rbat sau la muiare de s@ vor face ^n piialea trupului lui luciri lucii albe ^nflorind, 39. {i va vedea preotul, }i, iat@, ^n piialea trupului luciri luciind, albe ^nflorind, co} easte, care au ^nflorit ^n piialea trupului lui, curat easte. 40. Iar@ de va c@dea cuiva p@rul de pre cap, ple}ug easte, curat easte. 41. Iar@ de va c@dea de c@tr@ fa]@ p@rul lui de pre cap, t@rcav easte, curat easte. 42. Iar@ de s@ va face ^n plea}ea lui, sau ^n t$rc@virea lui v$n@tare alb@, au ro}iiatec@, lepr@ easte ^n plea}ea lui, au ^n t$rc@virea lui. 43. {i-l va vedea pre el preotul, }i, iat@, fa]a pip@irii easte alb@, au ro}iiatec@ ^n plea}a lui au ^n t$rc@virea lui, ca un chip de lepr@ ^n piialea trupului lui. 44. Om lepros easte, }i, vestind, ^l va vesti preotul pre el necurat, ^n capul lui, ^n pip@irea lui. 45. {i hainele leprosului, ^ntru carele easte pip@ire, s@ fie spintecate, }i capul lui descoperit, }i ^mprejurul gurii s@ se acopere, necurat s@ va chema. 46. %n toate zilele, ^n care va fi pre el pip@ire necurat fiind, necurat va fi, os@bit va }edea, afar@ din tab@r@ va fi petreacerea lui. 47. {i pre ve}m$nt de s@ va face pip@ire de lepr@, ori ^n ve}m$nt de p@r, ori ^n ve}m$nt de p$nz@. 48. Au ^n ]es@tur@, au ^n tort, au ^n inuri, au ^n p@r, au ^n piiale, au ori ^n ce piiale de lucru. 49. {i s@ va face pip@irea ^nverzind, sau ru}ind, sau ^n piiale, sau ^n haine, sau ^n ]es@tur@, sau ^n tort, sau ori ^n ce unealt@ de piiale, pip@ire de lepr@ easte, }i s@ va ar@ta preotului. 50. {i va vedea preotul pip@irea, }i va osibi preotul pip@irea }eapte zile. 51. {i va vedea preotul pip@irea ^n zioa a }eaptea, iar@ de s@ va l@]i pip@irea ^n haine, au ^n ]es@tur@, au ^n tort, au ^n piiale, ori de ce lucru fie bun@ piialea aceaea, lepr@ st@tornic@ easte, pip@ire necurat@ easte. 52. De tot va arde haina, au ]es@tura, au tortul, sau haina cea de p@r, sau de in, sau orice unealt@ de piiale, ^n care va fi pip@ire, c@ lepr@ st@tornic@ easte, cu foc s@ se arz@. 53. Iar@ de va vedea preotul, }i nu s@ va l@]i pip@irea ^n hain@, au ^n ]@s@tur@, au ^n tort, au ori ^n ce unealt@ de piiale, 54. {i va porunci preotul, }i va sp@-

CAP 13 {I 14
la, pre carele va fi pre d$nsul pip@ire, }i va os@bi preotul pip@irea }eapte zile al doilea r$nd, 55. {i va vedea preotul dup@ ce i s-au sp@lat pip@irea, }i, iat@, pip@irea nu }i-au schimbat fa]a sa, }i pip@irea nu s-au l@]it, necurat easte, ^n foc s@ va arde de tot, s-au ^nt@rit pre haine, sau pre ]es@turi, sau pre tort. 56. {i va vedea preotul, de va fi neagr@ pip@irea dup@ ce s@ va sp@la, o va rumpe de la hain@, au de la ]es@tur@, au de la tort, au de la piiale. 57. Iar@ de s@ va mai ivi ^nc@ ^n hain@, au ^n ]es@tur@, au ^n tort, au ori ^n ce unealt@ de piiale, lepr@ ^nflorind easte, ^n foc s@ va arde, ^n carea easte pip@irea. 58. {i haina, au ]es@tura, au tortul, au toat@ unealta de piiale, carea s@ va sp@la, }i s@ va }tearge de pre ea pip@irea, s@ va sp@la a doao oar@, }i curat va fi. 59. Aceasta easte leagea pip@irei ceii de lepr@, pre hain@ de p@r, au de c$nep@, au pre ]es@tur@, au pre tort, au pre toat@ unealta cea de piiale, ca s@ o vesteasc@ pre ea curat@ au necurat@”.

CAP 14
Jertvele pentru cur@]irea leprei pentru om, pentru cas@ }i pentru hain@, dup@ ce s-au vindecat lepra; cum s@ cearc@ lepra cas@lor, cum s@ vindec@ }i s@ cur@]ea}te?

i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi, zic$nd: „Aceasta easte leagea celui 2. lepros, ^n zioa ^n carea s@ va cur@]i* }i s@ va aduce la preot. 3. {i va ie}i preotul afar@ din tab@r@, }i va vedea preotul, }i, de s@ va fi vindecat pip@irea leprei de la lepros, 4.* Va porunci preotul }i vor lua de la cel cur@]it doao p@s@reale vii, curate, }i lemn de chedru }i ro}u r@sucit }i isop. 5. {i va porunci preotul }i vor junghia o p@s@ruic@ ^n vas de lut la ap@ vie. 6. {i va lua p@s@ruica cea vie }i lemnul cel de chedru }i ro}ul cel r@sucit }i isopul }i le va muia aceastea, }i p@s@ruica cea vie ^n s$ngele p@s@ruicii ceii junghiiate la ap@ vie. 7. {i va stropi de }eapte ori pre cel ce s-au cur@]it de lepr@ }i curat va fi, }i va slobozi p@s@ruica cea vie ^n c$mp. 8. {i va sp@la cel cur@]it hainele sale, }i-}i va rade tot p@rul s@u, }i s@ va sc@lda ^n ap@ }i curat va fi, }i dup@ aceasta va ^ntra ^n tab@r@ }i va r@m$nea afar@ din casa lui }eapte zile. 9. {i va fi ^n zioa a }eaptea s@ raz@ tot p@rul s@u, capul s@u, }i barba, }i spr$nceanele, }i tot p@rul s@-}i raz@. 10. {i s@-}i speale hainele sale, }i s@-}i scalde trupul s@u cu ap@, }i curat va fi. {i, ^n zioa a opta, va lua doi miei cu1.

*Mat. 8, 4

*Marc. 1, 44 Luca 5, 14

CARTEA LEVI[ILOR
ra]i de un an }i o oaie de un an curat@ }i trei z@ciuiale de f@in@ curat@ pentru jertv@ fr@m$ntat@ cu untdelemn }i un p@har cu untdelemn. 11. {i preotul cel ce cur@]ea}te va pune pre omul cel ce s@ cur@]ea}te, }i aceastea ^naintea Domnului, la u}ea cortului m@rturiei. 12. {i va lua preotul un miel }i-l va aduce pentru gre}eal@, }i p@harul cel cu untdelemn, }i le va os@bi aceastea os@bire ^naintea Domnului. 13. {i vor junghia mielul ^n locul unde junghie arderile ceale de tot }i ceale pentru p@cat, ^n loc sf$nt, pentru c@ easte pentru p@cat, ca }i cea pentru gre}eal@, easte preotului, Sfintele Sfintelor easte. 14. {i va lua preotul din s$ngele cel pentru gre}eal@, }i va pune preotul pre v$rvul urechii ceii dreapte a celui ce s@ cur@]ea}te, }i pre v$rvul m$inii ceii dreapte, }i pre v$rvul piciorului celui drept. 15. {i, lu$nd preotul din p@harul cel cu untdelemn, va turna ^n m$na cea st$ng@. 16. {i va ^ntinge preotul deagetul cel drept ^n untuldelemn, care easte ^n m$na lui cea st$ng@, }i va stropi din untuldelemn cu deagetul de }eapte ori ^naintea Domnului. 17. Iar@ untuldelemn ce va r@m$nea, care easte ^n m$n@, ^l va pune preotul pre v$rvul urechii ceii dreapte a celui ce s@ cur@]ea}te, }i pre v$rvul m$inii lui ceii dreapte, }i pre v$rvul piciorului celui drept, }i pre locul s$ngelui celui pentru gre}eal@, iar@ untuldelemn ce au r@mas ^n m$na preotului ^l va pune preotul pre capul celui cur@]it. 18. {i s@ va ruga preotul pentru d$nsul ^naintea Domnului, }i va face preotul cea pentru p@cat, }i s@ va ruga preotul pentru cel ce s@ cur@]ea}te de p@catul s@u. 19. {i, dup@ aceasta, va junghia preotul arderea de tot, }i va aduce preotul arderea de tot, }i jertva pre jertvenic ^naintea Domnului. 20. {i s@ va ruga preotul pentru el, }i s@ va cur@]i. 21. Iar@ de va fi s@rac, }i m$na lui nu va ajunge, va lua un miel de un an }i-l va aduce pentru gre}eal@, ca s@ se roage pentru d$nsul, }i a zeacea parte a unui ifi de f@in@ fr@m$ntat@ cu untdelemn, pentru jertv@, }i un p@har cu untdelemn. 22.* {i doao turtureale au doi pui de porumb, ce va putea avea, }i o turturea pentru p@cat }i alta pentru arderea de tot. 23. {i le va aduce a opta zi pre eale la preot la u}ea cortului m@rturiei, ^naintea Domnului, spre cur@]irea sa. 24. {i, lu$nd preotul mielul cel pentru p@cat }i p@harul cel cu untdelemn, le va pune pre eale punere ^naintea Domnului. 25. {i va junghia mielul cel pentru p@-

CAP 14
cat, }i va luoa preotul din s$ngele ceii pentru p@cat, }i va pune pre v$rvul urechii ceii dreapte a celui ce s@ cur@]ea}te, }i pre v$rvul m$inii lui ceii dreapte, }i pre v$rvul piciorului lui celui drept. 26. {i din untuldelemn va turna preotul ^n m$na sa cea st$ng@. 27. {i va stropi preotul cu deagetul cel drept din untuldelemn, care easte ^n m$na lui cea st$ng@, de }eapte ori ^naintea Domnului. 28. {i va pune preotul din untuldelemn, care easte ^n m$na sa, pre v$rvul urechii dreapte a celui ce s@ cur@]ea}te, }i pre v$rvul m$inii lui ceii dreapte, }i pre v$rvul piciorului lui cel drept, la locul s$ngelui celui pentru p@cat. 29. Iar@ ce va r@m$nea din untuldelemn, care easte ^n m$na preotului, va pune pre capul celui cur@]it }i s@ va ruga pentru el preotul ^naintea Domnului. 30. {i va face una din turtureale, sau unul din puii de porumb, dup@ cum au putut avea. 31. Una pentru p@cat }i una s@ fie pentru arderea de tot, ^mpreun@ cu jertva, }i s@ va ruga preotul pentru cel ce s@ cur@]@ ^naintea Domnului. 32. Aceasta easte leagea ^ntru carele easte pip@ire de lepr@, }i a celuia ce nu are ceale ce s$nt spre cur@]eniia sa”. 33. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron, zic$nd: 34. „Dup@ ce ve]i ^ntra ^n p@m$ntul hananeilor, care-l dau eu voao spre mo}tenire, de voiu da eu pip@ire de lepr@ ^n c@sile p@m$ntului celui de mo}ie voao, 35. {i va veni a cui easte casa, }i va spune preotului, zic$nd: «Ca o pip@ire mi s-au v@zut mie ^n cas@», 36. {i va porunci preotul s@ goleasc@ casa de vase mai ^nainte de ce va ^ntra preotul s@ vaz@ pip@irea, ca s@ nu fie necurate c$te s$nt ^n cas@, 37. {i dup@ aceasta va ^ntra preotul, ca s@ }tie despre cas@, }i va vedea pip@irea ^n p@re]ii c@sii, gropi]e ^nverzind au ru}ind, }i fa]a lor mai afund@ dec$t p@re]ii, 38. {i, ie}ind preotul din cas@ la u}a c@sii, va os@bi preotul casa }eapte zile. 39. {i s@ va ^ntoarce preotul a }eaptea zi }i va vedea casa, }i, de va vedea c@ s-au l@]it pip@irea ^n p@re]ii c@sii, 40. Atunci va porunci preotul }i vor scoate pietrile ^ntru care easte pip@irea, }i le vor l@p@da afar@ de cetate ^n loc necurat. 41. {i vor rade casa dinl@untru ^mpregiur, }i ]@r$na cea ras@ o vor v@rsa afar@ de cetate ^n loc necurat. 42. {i vor luoa alte pietri cioplite }i le vor pune ^n locul pietrilor celor scoase, }i alt lut vor luoa }i vor spoi casa. 43. Iar@ de va veni iar@}i pip@irea }i va

105

*Sus 12, 2 [8] Luca 2, 24

va sp@la hainele sale }i-}i va sc@lda trupul cu ap@. necurat@ va fi p$n@ seara. CAP 14 {I 15 4. 6. 51. {i tot cel ce s@ va atinge de toate c$te sunt supt d$nsul necurat va fi p$n@ seara. }i a muierii. carea easte ^n curgerea s$ngelui. pentru curgerea lui. 11. }i le va aduce pre eale ^naintea Domnului. }i de s@ vor ^mpreuna pat de s@m$n]@. 52. {i pentru ran@ }i pentru s@mn }i pentru lucire. ^n toate zilele ^n care curge trupul lui. 20. necurat easte. Iar@ dup@ ce s@ va cur@]i cel ce-i curge s@m$n]a de curgerea sa. }i necurat va fi p$n@ seara. 45. {i vasul de lut care-l va atinge cel ce-i curge s@m$n]a s@ se sparg@. {i cel ce va dormi ^n cas@ va sp@la hainele sale }i necurat va fi p$n@ seara. }i necurat va fi p$n@ seara. 3. s@ va sp@la cu ap@. iat@. pre carea va fi s@m$n]@ de pat. }i tot vasul. {i ^n zioa a opta va luoa cu s$ne doao turtureale sau doi pui de porumb. va sp@la hainele }i s@ va sc@lda cu ap@. 44. merg$nd preotul. pre care va }edea acela cui curge s@m$n]a. 49. necurat va fi p$n@ seara. necurat easte. }i ^n ce zi s@ va cur@]i. ^ntru care va dormi acela cui curge s@m$n]a. }i le va muia pre eale ^n s$ngele pas@rii ceii junghiate la ap@ vie }i va stropi cu ea casa de }eapte ori. sau au ^ncetat a curge. zic$nd: 2. necurat@ easte. }i va num@ra }eapte zile spre cur@]irea sa. ori ^n ce zi din zilele ^n care easte os@bit@ casa. 15. {i de c$te s@ va atinge cel ce-i curge s@m$n]a. 7. {i le va face pre eale preotul una pentru p@cat }i una pentru arderea de tot. {i muiarea. {i va cur@]i casa cu s$ngele paserii }i cu apa cea vie }i cu pas@rea cea vie }i cu lemnul cel de chedru }i cu isopul }i cu ro}ul cel r@sucit. cur@]irea }i vindecarea b@rbatului. Aceasta easte leagea pentru toat@ pip@irea de lepr@ }i de v$n@tare. {i toat@ }eaoa asinului. }i. c@ruia ^i cur@ s@m$n]@. 46. 10. curgerea lui necurat@ easte. va sc@lda cu ap@ tot trupul s@u. }i toat@ ]@r$na casii o vor scoate afar@ din cetate ^n loc necurat. 1. {i cel ce va }edea pre vasul pre care au }ezut acela cui curge s@m$n]a va sp@la hainele sale }i s@ va sc@lda cu ap@. }i va vesti preotul curat@ casa. 9. {i vor strica casa }i leamnele ei }i pietrile ei. necur@]iia lui easte. la u}ile cortului m@rturiei. {i omul carele s@ va atinge de patul lui va sp@la hainele sale }i va sc@lda trupul s@u cu ap@. Iar@ dup@ ce. 8. {i va junghia o pas@re ^n vas de lut la ap@ vie. c$nd va fi curgerea ei ^n trupul ei. s@ vor sp@la cu ap@. 14. 5. }i cel ce r@dic@ acealea va sp@la hainele sale }i s@ va sc@lda cu ap@. }i cel ce va m$nca ^n cas@ va sp@la hainele sale }i necurat va fi p$n@ seara. la c$mp. {i toat@ haina }i toat@ piialea. }i s@ va ruga pentru el preotul ^naintea Domnului. ca s@ cur@]asc@ casa. 53.106 CARTEA LEVI[ILOR r@s@ri ^n cas@. {i va slobozi pas@rea cea vie afar@ de cetate. tot cel ce s@ va atinge de ea necurat va fi p$n@ seara. 18. {i va luoa lemnul cel de chedru }i ro}ul cel r@sucit }i isopul }i pas@rea cea vie. {i cel ce va ^ntra ^n cas@. c@riia-i curge s$nge. 47. }i necurat@ va fi p$n@ seara. }i va sp@la hainele sale }i va sc@lda trupul s@u cu ap@. 55. dup@ ce s@ vor scoate pietrile }i dup@ ce s@ va rade casa }i dup@ ce s@ va spoi. cu l@]ime nu s@ l@]ea}te pip@irea ^n cas@ dup@ ce s-au spoit casa. }i le va da preotului. }i necurat va fi p$n@ seara. sau au ^ncetat trupul lui de a curge. „Gr@ia}te fiilor lui Israil }i zi lor: «B@rbatului. {i tot pre ce s@ va culca ea ^ntru necur@]irea sa necurat va fi. b@rbatului c@ruia s@ va face curgere din trupul lui. Aceasta e leagea pentru lepr@”. Tot patul. doao pas@ri vii curate }i lemn de chedru }i ro}u r@sucit }i isop. . Iar@ de va scuipi cel ce-i curge s@m$n]a preste cel curat. {i omul. CAP 15 Curgerea semin]ii }i a s$ngelui b@rbatului }i a muierii. }i m$inile lui nu sunt sp@late cu ap@. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron. dintru carele va ie}i s@m$n]a patului. }i necurat va fi p$n@ seara. }i curat va fi. 12. 50. 13. }i s@ va ruga pentru cas@ }i curat@ va fi. 48. 16. }i necurat va fi p$n@ seara. {i va luoa. va ^ntra ^nl@untru }i va vedea. cu carea va dormi b@rbat pat de s@m$n]@. }eapte zile va fi ^ntru necur@]irea sa. 19. {i cel ce s@ atinge de trupul celui ce-i curge s@m$n]a va sp@la hainele sale }i s@ va sc@lda cu ap@. {i pentru lepra hainei }i a c@sii. c@ s-au vindecat pip@irea. 57. 56. iar vasul cel de lemn s@ se speale cu ap@. lepr@ statornic@ easte ^n cas@. }i necurat va fi p$n@ seara. {i muiarea. }i necura]i vor fi p$n@ seara. }i curat va fi. 54. }i tot pre ce va }edea ea necurat va fi. }i va fi necurat p$n@ seara. {i pentru ca s@ spuie ^n ce zi easte necurat. {i aceasta easte leagea necur@]@niei: cel ce face de curge s@m$n]@ din trupul s@u. pre carea va ^nc@leca cel ce-i curge s@m$n]a. {i va ^ntra preotul }i va vedea de s-au l@]it pip@irea ^n cas@. necur@]iia lui easte aceasta ^ntr-^nsul. 17.

{i va junghia ]apul cel pentru p@catul norodului ^naintea Domnului. }i va junghia vi]elul cel pentru p@catul s@u. }i cu br$u de in s@ va ^ncinge. 27. de curgerea necur@]iei sale. Dup@ aceaea. Iar@ deaca. pentru ardere de tot. {i va aduce Aaron ]apul pre care au c@zut soartea Domnului. }i tot vasul pre care va }edea necurat va fi. {i va aduce Aaron vi]elul cel pentru p@catul s@u. pentru arderea de tot. c$nd easte ea ^n pat sau }eade pre vas. pre care va dormi ^n toate zilele curgerii ei. }i tot patul pre care s@ va culca necurat va fi. }i s@rb@toarea cur@]@niei a o pr@znui. pre care va }edea ea. a b@rbatului sau a muierii. ca }i patul curgerii va fi ei. s@ va cur@]i. *Sus 10. {i cu hain@ de in sfin]it@ s@ va ^mbr@ca. }i a-l cur@]i ^mpreun@ cu cortul }i cu oltariul. }i un berbeace. ca s@ nu moar@. }i. {i va face preotul una pentru p@cat }i una pentru arderea de tot. 30. }i va pune t@m$ia pre foc ^naintea Domnului. }i a celui ce-i ias@ s@m$n]@ de pat. 32. }i s@ va ^mbr@ca cu aceastea. 16. A}ea va ^ntra Aaron ^ntru cel sf$nt: cu vi]el de vaci. }i va aduce ]apul ia}te c@tr@ Aaron. de }eapte ori va stropi din s$nge din deagetul s@u. . carele s@ va culca cu cea necurat@»”. 33. }i va sp@la hainele sale }i va sc@lda trupul s@u cu ap@. }i o va aduce ^nl@untrul catapeteasmei. }i fumul t@m$iei va acoperi pre milostivitoriul cel deasupra m@rturiilor. {i va lua c@dealni]a plin@ de jar din jertvenicul cel dinaintea Domnului. la u}ea cortului m@rturiei. Dup@ aceaea. }i a b@rbatului. ca }i ^n zilele curgerii ei. pentru p@cat. }i-l va aduce pentru p@cat. ca s@ se roage preste el }i s@-l las@ slobod. ^n toate zilele curgerii necur@]@niei ei. va sp@la hainele sale }i s@ va sc@lda cu ap@. }i necurat va fi p$n@ seara. }i va face cu s$ngele lui cum au f@cut cu s$ngele vi]elului. 11. va num@ra }ie }eapte zile. 12. }i chidar@ de in ^}i va pune pre cap. }i a celui ce-i curge s@m$n]a. 10 1. 23. {i ^n zioa a opta va lua cu sine doao turtureale sau doi pui de porumb }i le va aduce la preot. {i muiarea. ]apul a-l slobozi. 25. }i ve}m$nt de in va fi preste trupul lui. {i tot cel ce s@ va atinge de patul ei va sp@la hainele sale }i va sc@lda trupul s@u cu ap@. }i s@ va ruga pentru sine }i pentru casa sa. nu ^n vreamea curgerii ei. 7. c$nd vor spurca ei cortul care easte ^ntru ei. 14. necurat va fi }eapte zile. }i cu berbeace. Aceasta easte leagea celui ce-i curge s@m$n]a. va lua cei doi ]api. haine sfinte s$nt. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Gr@- i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. 24. o soarte Domnului }i o soarte ]apului celui de slobozit. {i tot patul. c$nd easte ea ^ntru curgerea s$ngelui. 8. 29. 2. {i va aduce Aaron vi]elul cel pentru p@catul s@u. fratele t@u. }i de va curge }i dup@ curgerea ei. Iar@ deaca s@ va cur@]i de curgere. {i tot cel ce s@ va atinge de tot vasul. c@ ^n nor M@ voiu ar@ta preste milostivitoriu. 4. 9. }i s@ nu moar@ pentru necur@]iia lor. 10. }i-}i va sp@la cu ap@ trupul s@u. }i nu va muri. {i de la adunarea fiilor lui Israil va lua doi ]api din capre. {i a ceii ce are curgerea crunt@rii sale. dup@ ce au murit cei doi fii ai lui Aaron. carea easte peste sicriiul m@rturiei. ^naintea u}ilor cortului m@rturiei. necurat va fi p$n@ seara. 22. cu care s@ spurc@. Iar@ de s@ va culca cineva cu ea ^n pat. 6. }i-i va pune ^naintea Domnului. necurat@ va fi. }i necurat va fi p$n@ seara. c$nd au adus ei foc str@in ^naintea Domnului }i au 10. {i ]apul pre care au c@zut soartea celui de slobozit ^l va pune viu ^naintea Domnului. s@ va atinge de acela. }i necurat va fi p$n@ seara. {i s@ va ruga pentru cel sf$nt de nepreste sine f@r@delegile ^n p@m$nt neumblat. 5. 15. 26. pentru p@cat. (a) %n cea veachie rom$neasc@ Biblie }i cea rusasc@ easte: }i-l va l@sa ^n pustie. 12 Ie}ire 30. }i-l va slobozi ^n pustie (a). va lua din s$ngele vi]elului }i va stropi cu deagetul preste milostivitoriu c@tr@ r@s@rit. {i-}i va umplea m$inile de t@m$ie m@runt tocmit@. dup@ aceaea. dup@ necur@]@niia curgerii. {i ve]i ^ndrepta pre fiii lui Israil s@ se cur@]asc@ de necur@]iia lor. }i s@ va ruga pentru sine }i pentru casa sa.* murit.CARTEA LEVI[ILOR 21. de-i va curge curgere de s$nge ^n mai multe zile. 7 de catapeteasma cea din fa]a milostivitoriului. 3. 31. Tot cel ce s@ atinge de d$nsa necurat va fi. {i va arunca Aaron pentru cei doi ]api sor]i.* }i s@ nu ^ntre *Evrei ^n toat@ vreamea ^ntru cel sf$nt mai ^nl@untru 9. }i s@ va ruga pentru ea preotul ^naintea Domnului. CAP 15 {I 16 107 CAP 16 C$nd }i cum trebuie s@ ^ntre preotul ^ntru cel sf$nt. 28. }i va stropi s$ngele lui preste milostivitoriu de c@tr@ fa]a milostivitoriului. ^n fa]a milostivitoriului. }i va b@ga s$ngele lui ^nl@untrul catapeteasmei. 13.

zic$nd: 2. (b) Umbl$nd. ie}ind. {i va ie}i la jertvenicul cel dinaintea Domnului. pre carele-l vor unge. prin m$n@ de om g@tit. }i va aduce seul ^ntru miros de bun@ mireazm@ Domnului. 27 28 i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. 3.* }i pieile lor }i c@rnurile lor }i balega lor. va ^ntra ^n tab@r@. }i s@ va ruga pentru preo]i. }i va lua din s$ngele vi]elului }i din s$ngele ]apului }i va pune preste coarnele jertvenicului ^mprejur. }i s@ va ^mbr@ca cu haina cea de in. ca }i pentru preo]i. {i vi]elul cel pentru p@cat }i ]apul cel pentru p@cat. . 8. {i cel ce va slobozi ]apul cel os@bit spre slobozire va sp@la hainele sale }i va sc@lda trupul s@u cu ap@. 29. zic$nd: 3. {i va lua ]apul preste sine nedrept@]ile lor ^n p@m$nt nec@lcat. cu care au fost ^mbr@cat. S$mb@ta s$mbetelor odihn@ va fi aceasta voao. ‘Om. „Gr@ia}te c@tr@ Aaron }i c@tr@ fiii lui. }i. {i va aduce pre jertvenic seul cel pentru p@cate. carii s@ afl@ ^ntru voi. }i c@tr@ to]i fiii lui Israil. la u}ea cortului m@rturiei. c$nd va mearge el s@ se roage ^ntru cel sf$nt. dup@ aceaea. }i carele va junghia afar@ de tab@r@. au dintr@ fiii celor venetici. }i s@ va ^mbr@ca cu haina sa. adec@ fie}tecarele. 32. pentru toate p@catele lor. sau oaie. }i de nedrept@]ile lor pentru toate p@catele lor. s$nge au v@rsat. 4. {i va v@rsa preotul s$ngele pre jertvenic ^mprejur ^naintea Domnului. {i va fi voao aceasta leage veacinic@. 20. 28. *Evrei 13. 7. care s-au f@cut ^ntru ei ^n mijlocul necur@]iei lor. om (a) dintr@ fiii lui Israil. }i cel ce va junghia afar@ }i la u}ea cortului m@rturiei nu o va aduce. carele va junghia vi]el. C@ ^n zioa aceasta s@ va ruga pentru voi. (a) Om. {i nu o va aduce la u}ea cortului m@rturiei. ca s@ v@ ruga]i pentru fiii lui Israil. 21. 30. }i pentru toat@ adunarea fiilor lui Israil. nu idolului. }i cortul m@rturiei. om. }i nici un lucru s@ nu face]i. }i v@ ve]i cur@]i. Leage veacinic@ va fi voao ^ntru neamurile voastre’. {i va fi aceasta voao leage veacinic@. 25. s@ smeri]i sufletele voastre. Iar@ cel ce ^i va arde va sp@la hainele sale }i va sc@lda trupul s@u cu ap@. }i va m@rturisi preste el toate f@r@delegile fiilor lui Israil. carele va face ardere de tot. cu haina cea sf$nt@. }i zi c@tr@ ei: «Acesta easte cuv$ntul care l-au poruncit Domnul. {i s@ va ruga preotul. au jertv@. 27. {i zi c@tr@ ei: ‘Om. }i. 24. }i jertvenicul va cur@]i.* {i nici un om nu va fi ^n cortul m@rturiei. 18. peri-va sufletul aceluia din norodul s@u. c$nd au ^ntrat ^ntru cel sf$nt. }i-l va pune acolo. dup@ aceaea. }i le va pune pre capul ]apului celui viu }i-l va slobozi.* ^n luna a }eapteazeacea a lunei. }i ve]i smeri sufletele voastre. precum au poruncit Domnul lui Moisi. p$n@ c$nd va ie}i }i s@ va ruga pentru sine. *Luca 1. Ca s@ aduc@ fiii lui Israil jertvele sale. O dat@ ^n an s@ va face”. }i va aduce ]apul cel viu. 10 CAP 17 S@ poruncea}te evreilor ca numai lui Dumnezeu s@ jertveasc@. }i toate p@catele lor. {i va sp@la trupul s@u cu ap@ ^n locul cel sf$nt. f@r@ numai la u}a cortului. }i s@ se conteneasc@ a m$nca s$nge }i mort@ciune. 19. }i vor slobozi ]apul ^n pustie. 6. om dintr@ fiii lui Israil. }i toate nedrept@]ile lor. 7. 26. {i la u}ea cortului m@rturiei nu o va 1. 5. va ^ntra ^n tab@r@. }i s@ va ruga pentru d$nsul. leage veacinic@. {i va sf$r}i a cur@]i sf$ntul }i cortul m@rturiei }i jertvenicul. 22. }i le vor junghia jertv@ de m$ntuire aceastea Domnului. c$te vor junghia ei ^n c$mpuri. {i va pune Aaron m$inile sale pre capul ]apului celui viu. ca s@ o fac@ ardere de tot sau de m$ntuire Domnului. {i nu vor mai junghia jertvele sale celor de}er]i cu carii ei curvesc (b) dup@ d$n}ii. }i-l va cur@]i }i-l va sfin]i pre el de necur@]iia fiilor lui Israil. 34. }i. }i ale c@ruia m$ini le vor s@v$r}i ca s@ preo]asc@ dup@ tat@l lui. s@ va socoti omului aceluia s$ngele.108 CARTEA LEVI[ILOR cur@]iile fiilor lui Israil. {i va stropi preste el din s$nge cu deagetul s@u de }eapte ori. 31. sau capr@ ^n tab@r@. {i va cur@]i sf$nta sfintei. }i pentru preo]i }i pentru toat@ adunarea s@ va ruga. va face arderile de tot ale sale }i jertvele ceale de tot ale norodului. 17. a c@rora s$nge s-au adus pentru cur@]ire ^ntru cel sf$nt. 23. 33. nici nemearnicul. ca s@ aduc@ dar Domnului ^naintea cortului m@rturiei Domnului. }i a}ea va face cortului m@rturiei. {i va ^ntra Aaron ^n cortul m@rturiei }i s@ va dezbr@ca de ve}m$ntul cel de in. ^n pustie. nici mo}teanul. }i-i vor arde cu foc. CAP 16 {I 17 ca s@ v@ cur@]asc@ de toate p@catele voastre ^naintea Domnului. 11 *Jos 23. 9. priimit@ ^ntru miros de bun@ mireazm@. carele easte ^ntru voi. vor scoate afar@ de tab@r@. }i pentru casa sa. }i le vor aduce Domnului la u}ile cortului m@rturiei la preot. nici airea. }i s@ va ruga pentru sine }i pentru casa sa }i pentru norod. au dintr@ veneticii carii s@ afl@ ^ntr@ voi.

}i dup@ obiceaiurile p@m$ntului Hanaan. }i s@ nu spurci numele cel sf$nt al Domnului Dumnezeului vostru (a). 14. 19. Domnul Dumnezeul vostru. 15. Eu. 21. altele Biblii au: s@ nu dai din s@m$n]a ta idolului. au din veneticii carii s@ afl@ ^ntr@ voi. Ru}inea featei fiiului t@u sau a featei featei tale. }i 21. zic$nd: „Gr@ia}te fiilor lui Israil. {i la nici un dobitoc din ceale cu patru picioare s@ nu dai patul t@u ^ntru s@m$n]@. au: lui Moloc. }i dup@ legile lor s@ nu umbla]i. Domnul. c@ a ta ru}ine easte. {i cu b@rbat s@ nu dormi pat f@meiesc. }i zi c@tr@ ei: «Eu. a s@ feri de faptele neamurilor }i a hananeilor ^n multe ur$ciuni trupe}ti. 9. carele va m$nca orice s$nge. c@ muiarea fiiului t@u easte. s@ nu face]i. va sp@la hainele sale }i s@ va sc@lda cu ap@. Domnul Dumne- *Jos 20. pentru c@ mum@-]i easte. {i tot sufletul carele va m$nca mort@ciune sau prins de fiiar@. 12. c@ spurc@ciune easte. ca s@ v@ cur@]i]i sufletele voastre. Ru}inea fratelui t@t$ne-t@u s@ nu o descoperi }i la muiarea lui s@ nu ^ntri. pentru c@ rud@ mumei tale easte. 2 *Jos 20. *Facer. pentru c@ rud@-]i easte. va v@rsa s$ngele ei }i-l va acoperi cu p@m$nt. 13. altele. {i om. 1. 7. viu va fi ^ntr-^nsele. ^n loc de idolului. Muiare preste sora ei s@ nu o iai ]iitoare. eu. Domnul Dumnezeul vostru. carele s@ afl@ ^ntr@ voi. Judec@]ile Meale s@ le face]i. pentru c@ ur@ciune easte. Ru}inea t@t$ne-t@u }i ru}inea mumei 11. s@ nu descoperi ru}inea ei. sor@ de un pat easte. 16. 16 . 15. Eu. om din fiii lui Israil. s@ nu descoperi ru}inea ei. }i necurat va fi p$n@ seara. 22. carele va v$na v$nat. 25. 11. 10. 4 easte’. 4. }i curat va fi. Om. ca s@ descoperi ru}inea lor. eu. om la nici o rudenie de ale trupului s@u s@ nu s@ apropie ca s@-i descopere ru}inea. {i la muiare. ca s@ descoperi ru}inea ei preste d$nsa. ^ntru care voiu b@ga pre voi.* {i s@ ]ine]i toate poruncile Meale }i toate judec@]ile Meale. voiu pune fa]a Mea asupra sufletului carele m$nc@ s$nge }i-l voiu piiarde pre el din norodul s@u. *Iezechi. 8. 10. s@ o fac@ Domnului. 12 zeul vostru. S@ nu v@ spurca]i cu nici una dintru aceastea. om din fiii lui Israil. tot cel ce m@n$nc@ va peri.* {i din s@m$n]a ta s@ nu dai a sluji c@petenii. Ru}inea muierii fratelui t@u s@ nu o descoperi. s@ nu ^ntri. 24. va peri omul acela din norodul s@u. va purta f@r@deleagea sa’»”. ca s@ te spurci cu d$nsul. ori mo}tean. 6. Dup@ obiceaiurile Eghiptului. Pentru aceaea am zis fiilor lui Israil: ‘S$ngele nici unui trup s@ nu m$nca]i. ca s@-i descoperi ru}inea ei. Ru}inea sororii t@t$ne-t@u s@ nu o descoperi. Domnul. 14. (a) Jidov. care. Ru}inea muierii t@t$ne-t@u s@ nu o descoperi.: }i s@ nu dai din s@m$n]a ta st@p$nitoriului. {i la muiarea deaproapelui t@u s@ nu dai patul s@min]ii tale. Pentru c@ sufletul fie}tec@rui trup s$ngele lui easte (v). 16. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. 3. 3. ^nc@ fiind ea vie. carea s-au n@scut acas@ sau afar@. s@ nu descoperi ru}inea lor. s@ nu face]i. Iar@ de nu va sp@la hainele sale }i nu-} va sc@lda trupul cu ap@. c@ cu toate aceastea s-au spurcat neamurile care Eu le lap@d dinaintea fea]ii voastre. }i le-am r@spl@tit lor nedreptatea pentru aceaea. ^ntru care a]i nemernicit. 18. }i au ur$t p@m$ntul pre cei ce l@cuiesc pre d$nsul. Ru}inea featei muierii t@t$ne-t@u s@ nu o descoperi. (v) Adec@. s@ nu descoperi ru}inea lor. 20. 26. c@ sufletul fie}tec@rui trup s$ngele lui easte. 11 Roma. de le va face omul. {i om. 17. 23. }i s@ le face]i pre eale. fiiar@ au pas@re. p@g$n@tate easte. CAP 17 {I 18 tale s@ nu o descoperi. }i poruncile meale s@ le p@zi]i }i s@ umbla]i ^ntru eale. s@ nu descoperi ru}inea ei. Ru}inea muierii }i a featei ei s@ nu o descoperi. Sau precum Sf$ntul Augustin zice: viia]a aceast@ vremealnic@ mai v$rtos cu s$nge s@ ]ine ^n trup.CARTEA LEVI[ILOR aduce. {i s-au spurcat p@m$ntul. c@ ru}inea fratelui t@u easte. 12. 20. nici cel venetic.* {i muiarea s@ nu stea la nici un dobitoc din ceale cu patru picioare s@ se ^ncalece. 5 Galate. ori venitic. ^ntru os@birea necur@]iei ei. 109 CAP 18 Spi]@le rudeniei ceii oprite. c@ ru}inea t@t$ne-t@u easte. 5. duhul cel vie]uitoriu ^n s$nge easte. 10. Ru}inea nurorii tale s@ nu o descoperi. carea s@ m@n$nc@. 13. 2.* C@ sufletul fie}tec@rui trup s$ngele lui 9. Pentru aceaea am gr@it fiilor lui Israil: ‘Nici un suflet dintr@ voi nu va m$nca s$nge. pentru c@ rud@ t@t$ne-t@u easte. 11. {i p@zi]i toate legile Meale. Ru}inea sororii tale ceii de pre tat@ au de pre mum@. au din veniticii carii s@ afl@ ^ntr@ voi. c@ rude s$nt ]ie. p$ng@rindu-te cu ea. }i Eu l-am dat voao pre jertvenic. nu va m$nca s$nge. Fata feciorului ei }i fata featii ei s@ nu o iai. Ru}inea sororii mumei tale s@ nu o descoperi. c@ s$ngele aceluia va face cur@]enie pentru suflet’.

S@ nu p$ng@re}ti fata ta. 10. CAP 18 {I 19 n@imitului t@u la tine p$n@ diminea]@. iar@ s@ nu moar@. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. {i s@ nu-}i izb$ndeasc@ m$na ta. cu mustrare s@ mustri pre deaproapele t@u. c$ndu-l ve]i spurca. Leagea Mea s@ o p@zi]i. 16 Luca 17.* }i s@ iube}ti pre deaproapele t@u ca pre tine ^nsu]i. Domnul Dumnezeul vostru. 14 20. 15 Luca 17. S@ nu fura]i. perseasc@ au: s@ nu m$nca]i s$nge sau i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. cu dreptate s@ judeci pre vecinul t@u. 12. de m$ncat. 11 3. tot rodul lui va fi sf$nt de laud@ Domnului. 4. 18. pentru c@ nu s-au dat ei slobozenie. {i va aduce pentru gre}ala sa Domnului. }i cu hain@ ]esut@ din doao fealiuri osibite s@ nu te ^mbraci. nici cu vraje din paseri s@ nu c@uta]i.* {i s@ nu v@ jura]i str$mb cu numele Mieu. C@ toate spurc@ciunile aceastea le-au f@cut oamenii p@m$ntului carii au fost mai ^nainte de voi. 26. 6. Domnul Dumnezeul vostru. 5 Mateiu 18.: }i t@ieturi pentru mort s@ nu face]i. }i ceale ce cad de la seacerea ta s@ nu le aduni. }i aceaea va fi roab@ p@zit@ unui om. nici boambele viei tale s@ nu le aduni. Iar@ dup@ ce ve]i ^ntra ^n p@m$ntul care-l d@ voao Domnul Dumnezeul vostru. Domnul Dumnezeul vostru»”.110 CARTEA LEVI[ILOR toate poruncile Meale. 28. Fie}tecarele de tat@l s@u }i de mum@-sa s@ se team@. vor peri din norodul s@u sufletele care fac aceastea. slobozenie nu s-au dat ei. }i s@ nu ]ii m$nie asupra fiilor norodului t@u. }i s@ te temi de Dumnezeul t@u. 6 **2 Leage 24. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. 3 *Mat. priimit@ voao s@ jertvi]i. {i s@ va ruga preotul pentru d$nsul cu berbeacele gre}ealei. 39 Luca 6. 14 Mateiu 18. }i ea cu r@scump@rare nu s-au r@scump@rat. C@ Eu. 16. }i slove ^mpunse s@ nu face]i ^ntru voi. 23 Sirah 20. S@ nu gr@ie}ti de r@u pre surd. }i zi c@tr@ ei:* «Fi]i sfin]i. Tobie 4. 15. }i s@ va ierta lui p@catul care au p@c@tuit. Eu. S@ nu v@ duce]i la idoli }i dumnez@i v@rsa]i s@ nu v@ face]i. cu s$nge.* {i c$nd ve]i s@cera voi seacerea p@m$ntului vostru. Domnul Dumnezeul vostru. S@ nu umbli cu vicle}ug ^ntru neamul t@u. iar@ ce va r@m$nea p$n@ a treia zi cu foc s@ va arde de tot. 27 Roma. {i t@ieturi pentru suflet (v) s@ nu face]i ^n trupul vostru. 1. ve]i m$nca rodul lui }i ve]i aduna voao rodurile lui. (b) Cea jido. ad@og$ndu-s@ }i altele. 17 16. }i ^naintea orbului s@ nu pui piiadec@. {i de va dormi ne}tine cu muiare pat de s@m$n]@. {i de ve]i jertvi jertv@ de m$ntuire Domnului. S@ nu m$nca]i pre mun]i (b). 28. *Sus 11. 2 *1 Ioan 2.* S@ nu faci nedreptate vecinului }i s@ nu-l jefuie}ti. S@ nu v@ ^ncre]i]i p@rul capului vostru. }i s@ se umpl@ p@m$ntul de f@r@deleage. s@ va m$nca. 17. Domnul Dumnezeul vostru. 13. ca s@ nu face]i din toate legile ceale spurcate. 8. 13. un berbeace pentru gre}eal@. ar@beasc@. }i ve]i s@di orice pom. }i s$mbetele Meale s@ le p@zi]i. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. {i ca s@ nu v@ urasc@ pre voi p@m$ntul. 27. 14 Sira. 5. 24. }i ^n ]arina ta s@ nu sameni doao fealiuri de s@m$n]@. la u}ea cortului m@rturiei. spurcat@ easte. 16 *Jos 23. 7. nici s@ strica]i fa]a barbei voastre. 9 . certare va fi lor (a).. 19 Pilde 34 [24]. 28. s@racului }i nemearnicului s@ le la}i acealea. 9. }i nimenea s@ nu ^n}eale pre deaproapele. 25. Iar@ ^n anul al cincilea. Eu. }i s-au spurcat p@m$ntul. 31 Iacov 2.* S@ nu face]i nedreptate la judecat@. latineasc@. %n carea zi s@ va jertvi. 19. 11. 44 1 Petr. }i sufletele ceale ce vor m$nca vor peri din norodul s@u. nu s@ va priimi.* S@ nu ur@}ti pre fratele t@u ^ntru inima ta.** }i s@ nu doarm@ simbriia 1. 27. }i s@ nu v@ spurca]i cu acealea. Iar@ ^n anul al patrulea. 3. }i s@ nu spurca]i numele cel sf$nt al Dumnezeului vostru. c@ Sf$nt s$nt Eu. }i s@ nu face]i nici una din toate spurc@ciunile aceastea. (v) Jidov. ca s@ nu aibi pentru d$nsul p@cat. nici s@ te sfie}ti de fa]a celui putearnic. 29. *2 Leage 1. zic$nd: „Gr@ia}te adun@rii fiilor lui 2. 7 *Sirah 10. Iar@ cel ce o va m$nca p@cat va avea. 29. C@ tot cel ce va face din toate spurc@ciunile aceastea. 20. s@ nu min]i]i. s@ nu s@ m@n$nce. ve]i cur@]i ^mpregiur necur@]eniia lui. ^naintea Domnului. 15 CAP 19 Multe porunci despre ^ndreptarea vie]ii }i despre ]eremonii mai ^nainte date iar@}i s@ poruncesc. {i p@zi]i poruncile Meale. Iar@ de s@ va m$nca cu m$ncare a treia zi. 22. pentru c@ au spurcat sfintele Domnului. nici s@ vr@ji]i. cum au ur$t pre neamurile ceale mai ^nainte de voi. dobitoacele tale s@ nu le faci a s@ ^nc@leca cu alt fealiu. }i s@ nu curveasc@ p@m$ntul. Rodul lui ^n trei ani va fi voao necurat. mo}teanul }i nemearnicul cel venit ^ntru voi. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. 30. 19. 26. (a) S@ vor pedepsi. }i a doao zi. {i viia ta s@ nu o culegi de a doao oar@. 43 22. 21. 23. Eu. de p@catul care au p@c@tuit. ca s@ curveasc@. 14. }i s@ nu cau]i ^n fa]a s@racului. care s-au f@cut mai ^nainte de voi. 5. }i s@ nu te ^nt@re}ti asupra s$ngelui vecinului t@u. Eu s$nt Domnul. s@ nu s@cera]i de tot ]arina voastr@. Israil. 22 *Ie}ire 20.

8. (g) Bibliia cea veachie are: b@znuitoriu de p$ntece. 18. ru}inea fratelui s@u au descoperit. }i preacurvariul }i preacurva. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. ca s@ nu v@ urasc@ pre voi p@m$ntul. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru»”. ^n pun]i. Iar@ de va lua careva muiarea fratelui s@u. f@r@deleage easte. ca s@ curveasc@ cu c@peteniile. s@ piiar@ ^naintea fiilor neamului lor. }i voiu piiarde din norodul s@u pre d$nsul }i pre to]i c$]i s@ unesc ^ntr-un g$nd cu el. 5 CAP 20 Carii vor da din s@m$n]a sa lui Moloh. (a) Idolului. Domnul Dumnezeul vostru. 2. ca s@ nu fie f@r@deleage ^ntru voi.* Omul. 14. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. au carele va preacurvi cu muiarea vecinului s@u. cu moarte s@ se omoar@. ca s@ spurce ceale sfinte ale Meale }i ca s@ spurce numele celor sfin]i]i Mie. ca s@ curveasc@ dup@ d$n}ii. 17. f@r@ de fii s@ moar@. ^ntru care v@ bag Eu pre voi. {i de va dormi cineva cu noru-sa. necur@]ie easte. 22 Ioan 8. Ca }i mo}teanul cel de p@m$nt s@ fie ^ntr@ voi nemearnicul. prin care s@ ^n]eleg vr@jitorii aceia carii din ma]e- . }i s@ 1. 111 *Ie}ire 21. Carele va lua pre soru-sa cea de pre tat@l s@u sau de pre mum@-sa. carele s@ va duce la desc$nt@tori sau la vr@jitori.CARTEA LEVI[ILOR 30. vinova]i s$nt. Eu s$nt Domnul. }i va vedea ru}inea ei. cu moarte s@ se omoar@.* carele va da din s@m$n]a sa c@petenii[i] (a). care s@ chema Moloh.* Iar@ de va veni vreun nemearnic ^n 22. Cel ce v@ sfin]esc pre voi. sau pre p@rin]ii s@i vor bl@st@ma. 22. 19. Eu s$nt Domnul. vinova]i s$nt. vinovat easte. 23. 5.* {i muiarea. 35. 31. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. c@ nemearnici a]i fost ^n p@m$ntul Eghiptului. {i s@ p@zi]i poruncile Meale. ^n judecat@. ^n cumpene. vinova]i s$nt. ru}inea t@t$ne-s@u au descoperit.* {i ve]i fi sfin]i. 22. 10. }i va descoperi ru}inea ei. }i le-am ur$t pre eale. 32. S$mbetele Meale s@ le p@zi]i }i de ceale sfinte ale Meale s@ v@ teame]i. }i dobitocul s@-l omor$]i. 12. }i nu-l vor omor^ pre el. ca s@ v@ spurca]i cu ei. %naintea celui c@runt s@ te scoli }i s@ cinste}ti fa]a celui b@tr$n. S@ nu face]i nedreptate. 21. sau s@ vor duce la desc$nt@tori sau la g$citori. Voiu pune fa]a Mea asupra omului aceluia }i asupra semin]iei lui. }i ea au descoperit curgerea s$ngelui s@u. 11. {i s@ nu umbla]i dup@ legile neamurilor. izvorul ei au descoperit. va fi cineva din fiii lui Israil. f@r@ de fii s@ moar@. cu moarte s@ se omoar@. 20 Mateiu 15. CAP 19 {I 20 le face]i pre eale. }i s@ le face]i pre eale. zic$nd: „Gr@ia}te fiilor lui Israil: «De 2. {i am zis voao: ‘Voi ve]i mo}teni p@m$ntul lor. }i s@ le face]i pre eale. carea va mearge ori la ce dobitoc. cu moarte s@ se omoar@. Oricarele va dormi cu rudeniia sa ru}inea rudeniei sale au descoperit. carele va avea pat cu muiarea carea are cruntarea cea de lun@. am$ndoi vinova]i s$nt. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. sau din cei ce s-au f@cut venitici ^n Israil. 16 i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. }i s@ te temi de Dumnezeul t@u. *Sus 18. 34. 21 *1 Pet. c@ p@g$n@tate au f@cut. 20. {i Eu voiu pune fa]a Mea asupra omului aceluia }i-l voiu piiarde pre el din norodul s@u. 7. {i cine va ^ndr@zni a s@ culca cu dobitoc cu moarte s@ se omoar@. 36. ocar@ easte. Cumpene dreapte }i pun]i drep]i }i m@sur@ dreapt@ s@ fie la voi. }i ea va vedea ru}inea lui. {i b@rbatul. c@ toate aceastea le-au f@cut. pentru c@ au dat s@m$n]a sa c@petenii[i]. p@catul vor purta. cu moarte s@ se omoar@.* Om. cu moarte s@ se omoar@. 16. 4. {i carele s@ va culca cu muiarea t@t$nes@u. 31. S@ nu mearge]i la cei ce (g) vr@jesc }i de desc$nt@tori s@ nu v@ lipi]i. 16 [Pilde] 20. {i s@ p@zi]i toat@ leagea Mea }i toate poruncile Meale. 3. Cel ce v-am scos pre voi din p@m$ntul Eghiptului. voiu pune fa]a Mea asupra sufletului aceluia }i-l voiu piiarde din norodul s@u. sau amestec@turi trupe}ti neslobode vor face. ca s@ se ^ncalece de d$nsul. p@cat vor avea. 24. ca s@ l@cui]i pre el. Carele va lua }ie muiare }i pre muma ei. c@ sf$nt s$nt Eu. care Eu le gonesc dinaintea voastr@. s@ omor$]i muiarea }i dobitocul. carea are b@rbat. om carele va bl@st@ma pre tat@l s@u au pre mum@-sa. neamul cel de pre p@m$ntul acela ^l va omor^ cu pietri. }i Eu voiu da pre el voao s@-l le dobitoacelor spunea ceale viitoare. 13. 21 p@m$ntul vostru. *Ie}ire 33. cu foc s@-l arz@ pre el }i pre eale. pentru c@ rudeniia au descoperit. carele vine la voi. 6. {i s@ p@zi]i toate poruncile Meale }i judec@]ile Meale. {i carele s@ va culca cu b@rbat pat f@meiesc. {i sufletul. s@ nu-l n@c@ji]i pre el. {i ru}inea sororei t@t$ne-t@u }i a sororei mumei tale s@ nu o descoperi. spurc@ciune au f@cut am$ndoi. 1. cu moarte s@ se omoar@. 15. 37. carele va preacurvi cu muiare. dup@ ce va da el din s@m$n]a sa c@peteniei. ru}inea sororei sale au descoperit. 4 *2 Leag. ^n m@suri. pre tat@l s@u au pre mum@-sa au bl@st@mat. am$ndoi s@ piiar@ din neamul s@u. 23 *Sus 18. 9. cu moarte s@ se omoar@ am$ndoi. Iar@ de vor treace cu vedearea l@cuitorii p@m$ntului cu ochii lor de la omul acela. }i s@-l iube}ti pre el ca }i pre tine.

s@u. care le-am ales Eu s@ fie voao necurate. 4. }i ce muieri s@-}i ia. preste a c@ruia cap s-au turnat din untulcel-de-lemn al ungerii }i s-au sfin]it. c@ Sf$nt easte Domnului Dumnezeului s@u. (a) De vor fi necuvio}i. zic$nd: 17. schimosire sau slutire ^n trup. 20. ca s@ se spurce pre sine. Domnul Dumnezeul vostru. 5. c@ Eu s$nt Domnul.* {i b@rbatul sau muiarea. zic$nd: «Oricare om din s@m$n]a ta ^ntru rudele voastre. {i preotul cel mare ^ntr@ fra]ii s@i. 2. Domnul. 28. s@ nu s@ apropie a aduce darurile lui Dumnezeu. 8. }i s@ fie sfin]i. vinova]i s$nt»”. 18. 16. Domnul. }i carii s$nt nevreadnici de preo]ie. Sfin]i s@ fie Dumnezeului s@u. sau cel cu nasul t@iat. Acesta s@ ia muiare* fecioar@ din neamul *Iezechii. F@r@ numai cu ruda cea de aproape a lor. 9. 24. nul norodului s@u nu s@ va spurca. }i s@ nu spurce numele Mieu cel sf$nt. numele t@t$ne-s@u spurc@. 16 *Leage 18. Cel ce v-am ales pre voi din toate neamurile ca s@ fi]i ai Miei. 1. {i fata omului preot. c@ Sf$nt Eu. darurile Dumnezeului s@u.* {i s@ fi]i Mie sfin]i. 1. 7 CAP 21 La care ^ngrop@ciuni pot fi preo]ii. Eu. sau cel cu urechile t@iate. cu moarte s@ se omoar@ am$ndoi. ^n foc s@ se arz@.* Muiare curv@ }i spurcat@ s@ nu ia. 22 14. }i care trebuie s@ se jertveasc@. }i din ceale sfinte va m$nca. „Zi lui Aaron }i fiilor lui ca s@ se fereasc@ (a) de ceale sfinte ale fiilor lui Israil. c@ aceasta-l va spurca pre el. . capul s@ nu-}i des1. }i zi c@tr@ ei: «%n suflete s@ nu s@ spurce ^ntru neamul lor (a). }i pentru fata preotului. Domnul Dumnezeul vostru. de va curvi. *Sus 19. 20 *Sus 9. 1. (a) Latin. de aceastea s@ nu ia. 7. care le sfin]esc ei Mie. c@ Eu Sf$nt s$nt. Sau omul a c@ruia easte m$na rupt@ sau piciorul rupt. pentru c@ jertvele Domnului. nici cu mum@-sa s@ nu s@ spurce. f@r@ numai fecioar@ din norodul s@u s@-}i ia muiare.: ci nici cu dom- CAP 22 Cel str@in }i cel necurat s@ se conteneasc@ de m$ncarea celor sfin]ite sau a jertvelor. Eu. sau cu un coiu. de s@ va spurca curvind. {i voi s@ os@bi]i ^ntr@ dobitoacele ceale curate }i ^ntr@ ceale necurate. oricare dintru ei s@ va face desc$nt@toriu au vr@jitoriu. Cel ce sfin]esc pre ei. zic$nd: „Gr@ia}te preo]ilor fiilor lui Aaron. Iar@ la catapeteasm@ nu va ^ntra }i la jertvenic nu s@ va apropiia. Cel ce sfin]esc pre el»”. Au ghibos. Domnul Dumnezeu. 3. s@ ^ns@mneaz@ prihanele sau sminteale. c@ prihan@ easte. 22. {i la nici un suflet mort s@ nu ^ntre. Eu. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. carea nu easte ^mpreunat@ cu b@rbat. „Gr@ia}te lui Aaron.: stihul acesta easte: nu s@ va spurca pre sine domnul ^ntru noroadele sale. pentru c@ are prihan@. Latin. s@ nu s@ apropie a aduce darurile Dumnezeului s@u. ca s@ se ^mbrace cu haine. Aravicea. 4. {i au gr@it Moisi c@tr@ Aaron }i c@tr@ fiii lui }i c@tr@ to]i fiii lui Israil. preotului. CAP 21 {I 22 copere }i hainele s@ nu }i le rump@. 10. sau cel }chiop. sau pecingine. {i-l vei sfin]i pre el. s@ nu s@ spurce ating$ndu-s@ de mort. s@ nu s@ apropie a aduce jertvele Dumnezeului t@u. 27. 2. au cu ochii urduro}i. Iar@ v@duv@ }i l@p@dat@ }i spurcat@ }i curv@.: }i s@ nu s@ p$ng@reasc@ cu b@rbat de bun neam ^n norodul s@u. ^ntru carele va fi prihan@ (v). }i nu va spurca cel sfin]it a Dumnezeului s@u. 19. zic$nd: 2. darurile Domnului Dumnezeului vostru el le aduce. 11. Tot din s@m$n]a lui Aaron. }i cu toate ceale ce s@ t$r@sc pre p@m$nt. 29 i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. {i din ceale sfinte nu va ie}i. pentru c@ untuldelemn cel sf$nt al ungerii lui Dumnezeu preste d$nsul. Darurile lui Dumnezeu. ^ntru carele easte prihan@. {i cu soru-sa. 44.112 CARTEA LEVI[ILOR mo}teni]i. }i nici cu tat@l s@u.: s@ nu s@ spurce preotul cu mor]ile celor ce l@cuiesc cu el. }i ^ntr@ paserile ceale curate }i ^ntr@ ceale necurate. 15. 13. Cel ce v-am ales pre voi din toate neamurile. Tot omul ^ntru carele easte prihan@ nu s@ va apropiia: omul cel orb. 17. *1 Petr. 12. Adec@. 21. sf$nt s@ fie. S@ nu s@ spurce ^ndat@ ^ntru norodul s@u spre spurc@ciunea sa (b). ei le aduc. }i s@ nu spurca]i sufletele voastre cu dobitoacele }i cu paserile. 6. cu ace}tia s@ va spurca. (b) Jido. Sfintele Sfintelor. Cel ce sfin]esc pre d$n}ii»”. cu tat@ }i cu mum@ }i cu fii }i cu fiice }i cu frate. 25. 23. (v) Prin prihan@ aici s@ ^n]@leage ceva sc@deare. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. f@r@ de care trebuie s@ fie jertvele. }i s@ nu spurce numele Dumnezeului s@u. }i fa]a barbei s@ nu o raz@. }i pre trupurile sale s@ nu taie t@ieturi. }i muiare l@p@dat@ de la b@rbatul s@u s@ nu ia. fecioara cea mai aproape de el. cu pietri s@-i ucide]i. Eu. 11 1 %mp@r. au cu albea]@. p@m$ntul care curge lapte }i miiare’. sau omul ^ntru carele easte r$ie s@lbatec@. 27 Iezechii. Domnul. 44. {i s@ nu spurce s@m$n]a sa ^ntru norodul s@u. 26. }i nu va spurca cel sf$nt a Dumnezeului s@u.* {i plea}e s@ nu v@ rade]i pre cap pentru mort.

de s@ va m@rita dup@ b@rbat de neam str@in. sau r$ios. Nici una din ceale ce au prihan@ ^ntru sine s@ nu aduc@ Domnului. care le-au adus ei Domnului. Sau cel ce s@ va atinge ori de ce jivin@ necurat@. }i c@ruia s$nt sucite }i t@iate }i smulte. 31 Sus 17. {i s@ nu spurca]i numele Mieu cel sf$nt. 10. (b) Ori de ce necur@]ie de mort. zic$nd: 18. Cel ce sfin]@sc pre ei. nu l@sa]i din c@rnuri pe diminea]@. Eu. }i s@ moar@ pentru eale. Sufletul. Eu. sau ^i curge s@m$n]a. Aceasta ^ntru acea zi s@ va m$nca. necurat va fi p$n@ seara. a p$rg@lor. 25. au cu coada t@iat@. 13. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. f@r@ de prihan@. sau din oi. 4. au din oi f@r@ de prihan@. c@ stric@ciune }i prihan@ easte ^ntr-^nsele. sau pecinginos. „Vi]elul sau oaia sau capra. }i ^n p@m$ntul vostru s@ nu face]i. m$nc$nd ei ceale sfinte ale lor. {i s@ aduc@ asupra sa f@r@deleagea p@catului. ca s@ v@ fiu voao Dumnezeu. carele-l spurc@ pre el dup@ toat@ necur@]iia lui. Domnul Dumnezeu. {i cel ce s@ va atinge ori de ce necur@]ie a sufletului (b) sau de om. 30. ca s@ nu s@ spurce cu eale. carele va aduce jertv@ de *2 Leage m$ntuire Domnului. acealea s@ le junghii ]ie. va adaoge a cincea parte la acealea. carele s@ va atinge de aceastea. Orb. sau strujit. Eu. 21 din f@g@duin]@. Eu s$nt Domnul. carele prin ne}tiin]@ va m$nca ceale sfinte. 32. carea-l spurc@ pre el.CARTEA LEVI[ILOR 3. ca s@ nu aib@ pentru eale p@cat. {i vi]el au oaie cu urechile t@iate. 28. Iar@ de va avea preotul suflet cu argint cump@rat. „Gr@ia}te lui Aaron }i fiilor lui }i la toat@ adunarea lui Israil. pentru c@ nu va fi priimit@ voao. nu s@ vor priimi aceastea voao»”. CAP 23 Praznicile s$mbetei. 29. parte b@rb@teasc@. va fi bine pl@cut. 24. iar@ pentru f@g@duin]a ta nu s@ vor priimi. pre ea }i pre fiii ei s@ nu-i junghiia]i ^ntru o zi. {i fata preotului. p$n@ ce s@ va cur@]i. }i jertv@ dintru aceastea s@ nu aduce]i pre oltariu Domnului. Ceale priimite ale voastre. Domnul. care le ve]i chema sfinte. de le vor spurca pre eale. iar@ a opta zi }i de aci ^nainte s@ va priimi spre daruri. {i s@ p@zi]i poruncile Meale }i s@ le face]i pre eale. iar@ zioa a }eaptea. tot omul din s@m$n]a voastr@.* {i omul. Domnul Dumnezeul vostru. care le sfin]esc fiii lui Israil Domnului. s@ nu aduci aceastea Domnului. }i M@ voiu sfin]i ^ntr@ fiii lui Israil. 20. de s@ va face v@duv@ sau va fi l@p@dat@ (v). Eu. Iar@ de ve]i jertvi jertv@ de bucurie Domnului. a cur@]irii }i a corturilor. 21 Iezechii. Domnul”. a s@ceri}ului. }i cum trebuie s@ se pr@znuiasc@. 7. Eu. toat@ prihana s@ nu fie ^ntr-^nsul. C@ Eu. 12. c$nd easte necur@]iia pre d$nsul. 21. c@ p$inea a lui easte. iar@ din cei de neam str@in nimenea nu va m$nca din eale. 1. va peri sufletul acela dinaintea Mea. }i zi c@tr@ ei: «Om. nemearnicul preotului au n@imitul nu va m$nca din ceale sfinte. {i nici unul din cei de neam str@in s@ nu m$nce din ceale sfinte. 26. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. 8. carele va aduce darurile sale dup@ toat@ m@rturisirea sa }i dup@ toat@ aleagerea sa. a Pa}tilor. 15. {i vor p@zi paz@le Meale. 23. dup@ pl@cearea voastr@ o ve]i jertvi. 14. Domnul. sau din capre. 9. zic$nd: 2. 22. {i omul.* Mort@ciune }i prins de fiiar@ s@ nu m$nce. {ease zile ve]i lucra. ori din voie. (v) Adec@. om din fiii lui Israil. Ca s@ nu spurce ceale sfinte ale fiilor lui Israil. „Gr@ia}te fiilor lui Israil }i zi c@tr@ ei: «S@rb@torile Domnului. ori ^ntru s@rb@torile voastre din voi. 16. s@ nu m$nce din ceale sfinte. 15 2 Leage 14. Zi lor: «%ntru s@min]iile voastre. din cirezi. din ceale sfinte s@ nu m@n$nce. sau de om. 31. 11. c$te vor aduce Domnului 4. acesta va m$nca din p$inile lui. carele easte lepros. Cel ce sfin]esc pre ei»”. ]ipat@ de la b@rbat. aceastea s@ nu le aduc@ Domnului. sau cu limba t@iat@. CAP 22 {I 23 113 *Ie}ire 22. aceastea s$nt s@rb@torile Meale: 3. 13. {i vaca }i oaia. din p$inile t@t$ne-s@u va m$nca. . Eu. 31 pentru arderea de tot. preotului. os@bind darul ce-l aduce 15. }i ace}tia vor m$nca din p$inile lui. jertv@ Domnului. Domnul. }i s@m$n]@ nu va fi ^ntru ea. P$n@ ce-} va sp@la trupul s@u cu ap@ }i va apune soarele }i curat va fi. 19. {i fata omului preot. zic$nd: 27. 44. Cel ce v@ sfin]esc pre voi. Cel ce v-am scos pre voi din p@m$ntul Eghiptului. }i atunci va putea m$nca din ceale sfinte. s@ va ^ntoarce la casa t@t$ne-s@u precum au fost ^n fetie. 6. sau dintr-a viniticilor carii l@cuiesc la d$n}ii ^ntru Israil. }i va da preotului sf$nta. sau cu negei. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. a s@pt@m$nilor. }i va fi }eapte zile supt mum@-sa. Iar@ c@ruia s$nt coaiele zdrobite. carele s@ va apropiia c@tr@ ceale sfinte. Domnul. 5. 17. {i orice om din s@m$n]a lui Aaron. dup@ ce s@ va na}te. a tr$mbi]ilor. 33. }i cei n@scu]i ^n casa lui. din carele curge s@m$n]a patului. {i din m$na celui de neam str@in s@ nu aduce]i darurile Dumnezeului vostru din toate aceastea. ea din p$rga cea sf$nt@ nu va m$nca.

18. holda ta. zic$nd: 10. 37 . ve]i s$mb@ta s$mbetele voastre”. va peri sufletul acela din norodul s@u. nici un lucru de slujb@ s@ nu face]i. }i ve]i aduce arderi de tot Domnului. }i jertvele lor }i turn@rile lor. zioa. s@ nu le culegi. 20.* {i s@ num@ra]i voao din a doao zi a s$mbetei. ^n patruspr@zeace zile ale lunei ^ntr@ seri.* {i. 7. ^n zioa ^n care ve]i aduce znopul. S$mb@ta s$mbetelor va fi voao. Tot sufletul. celui s@rac }i celui nemearnic s@ le la}i acealea. }eapte zile azime s@ m$nca]i. jertv@ miros de bun@ mireazm@ Domnului. 30. Aceastea s$nt s@rb@torile Domnului. c$nd seaceri tu }i cade din seacerile tale. s@rb@toarea corturilor }eapte zile Domnului. carele nu s@ va smeri ^n zioa aceasta. sfinte vor fi Domnului. c@ easte voao aceasta zi de rug@ciune. 37 *2 Leage 16. 15. Nici un lucru de slujb@ s@ nu face]i. Leage veacinic@ ^n neamurile voastre. (b) Adec@. zic$nd: 27. 6. 17. Nici un lucru s@ nu face]i. 31. c$nd ve]i aduce daruri Dumnezeului vostru. {i ve]i face un ]ap din capre. ^mpreun@ cu p$inile ceale din rodurile ceale de p$rg@. {i ^n }eapte zile s@ aduce]i arderi de tot Domnului. }i turnarea ei a patra a unui in de vin. p$n@ ^n margini. 14. {i le va pune pre eale preotul cu p$i22.* „{i (b) a zeacea a lunei ace}tiia a }eaptea. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. care s@ fie jertv@ de m$ntuire. jertv@ Domnului. dospite le vor coace Domnului din p$rga roadelor. va fi voao odihn@. 11. {i ^n zioa a cincispr@zeacea a lunei ace}tiia. 13. pomenirea tr$mbi]elor. zic$nd: «%n zioa a cincispr@zeacea a lunii ace}tiia a }eaptea. }i un vi]el din ciread@ }i doi berbeci cura]i. din l@ca}urile voastre ve]i aduce p$ini punere^nainte. zi de cur@]enie chemat@ sf$nt@ va fi voao. c$nd s@cera]i seacerea p@m$ntului vostru. chemate sfinte. {i. }i doi miei de un an. 36. 28. {i ve]i chema zioa aceasta chemat@ sf$nt@ va fi voao. ve]i face o oaie curat@ de un an ardere de tot Domnului. 4. zic$nd: «%n luna a }eaptea. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. Domnul Dumnezeul vostru»”. doao p$ini din doaoazeacea de f@in@ curat@ va fi o p$ine. de seara p$n@ seara. *Ie}ire 12. {i zioa cea dint$iu chemat@ sf$nt@ va fi voao. ^n zioa cea dint$iu a lunei.114 CARTEA LEVI[ILOR s$mb@t@. 9 *Nume. 32. P$n@ a doao zi a s@pt@m$nii ceii mai de pre urm@ s@ num@ra]i cincizeci de zile. }i s@ v@ ruga]i pentru voi ^naintea Domnului Dumnezeului vostru. }i jertvele lor. 29. }i turn@rile lor din zi ^n zi. 12. 9. 29 [Numeri] 29. nici un lucru de slujb@ s@ nu face]i ^ntr-^nsa. {i ve]i aduce jertv@ noao Domnului.* „Gr@ia}te fiilor lui Israil. }eapte s@pt@m$ni ^ntregi s@ num@ra]i. va peri din norodul s@u. pentru p@cat. {i jertva lui doaoazeacea din f@in@ curat@ f@cut@ cu untdelemn. 1 *Sus 16. {i p$ine }i spice frecate noao s@ nu m$nca]i p$n@ ^n zioa aceasta. (a) S@ nu sf$r}e}ti r@m@}i]a seacerii ]arinei tale. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. 23. ve]i aduce un znop p$rga seacerii voastre la preot. 33. care le ve]i chema chemate sfinte. }i zioa a opta chemat@ sf$nt@ va fi voao. nici un lucru s@ nu face]i. 28 [18] Numer. 26. 37. miros de bun@ mireazm@ Domnului.* {eapte zile ve]i aduce arderi de tot Domnului. chemat@ sf$nt@ va fi voao. odihn@ chemat@ sf$nt@ Domnului. adec@: s@ nu seaceri de tot. zic$nd: 24. {i ^mpreun@ cu p$inile ve]i aduce }eapte miei de un an cura]i. s$mb@t@ easte Domnului ^n toat@ l@cuin]a voastr@. 27. tot lucrul de slujb@ s@ nu face]i ^ntr-^nsa. {i zioa cea dint$iu chemat@ sf$nt@ va fi. 35. 8. zic$nd: 34. pasha Domnului. „Gr@ia}te fiilor lui Israil }i zi c@tr@ ei: «C$nd ve]i ^ntra ^n p@m$ntul care Eu-l dau voao }i ve]i s@cera s@ceri}ul lui. „Gr@ia}te fiilor lui Israil. 9 *Ioan 7. ca s@ aduce]i aduceri Domnului arderi de tot. 28. 25. {i va aduce znopul ^naintea Domnului priimit voao. care vor fi ardere de tot Domnului. Ie}ire easte. 7 Ioan 7. vor fi ale preotului celui ce le aduce. Nici un lucru s@ nu face]i ^n zioa aceasta. }i zioa a }eaptea chemat@ sf$nt@ va fi voao. CAP 23 nile rodurilor celor din p$rg@ punere-^naintea Domnului. Leage veacinic@ ^ntru neamurile voastre. s@rb@toarea azimelor Domnului. }i s@ smeri]i sufletele voastre din a noaoa a lunei. 21. nici un lucru de slujb@ s@ nu face]i. 16 *Sus 19. Eu. din zioa ^n carea ve]i aduce znonul punerii ^nainte. ci s@ aduce]i ardere de tot Domnului»”. 19. ^n zioa a doao de la zioa cea dint$iu ^l va aduce preotul. nici un lucru de slujb@ s@ nu face]i»”. ^n toat@ l@cuin]a voastr@. ^mpreun@ cu cei doi miei. Aceastea-s s@rb@torile Domnului. {i tot sufletul. }i ve]i aduce ardere de tot Domnului. 9 [29]. carele va face lucru ^n zioa aceasta. Leage veacinic@ ^ntru neamurile voastre ^n toat@ l@cuin]a voastr@.* %n luna dint$iu. 16. 22. care le ve]i chema ^n vremile lor: 5. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. s@ nu sf$r}i]i r@m@}i]a seacerii ]arinii tale (a). ^ntru carea ve]i smeri sufletele voastre. ^ntru toate l@ca}urile voastre.

c@ s$nt Sfintele Sfintelor. 4. 41. 16. }i }ease ani vei t@ia viia ta }i vei aduna roada ei. {i au spus Moisi s@rb@torile Domnului fiilor lui Israil. fata lui Davri din s@m$n]a lui Dan. {i ceale ce cresc s$ngure ale ]arinei tale s@ nu le seaceri. {i o vor aprinde Aaron }i fiii lui de seara p$n@ diminea]a. ori mo}tean. „Scoate afar@ de tab@r@ pre cel ce au bl@st@mat. s@ moar@. {i le ve]i pune pre eale doao puneri. „Poruncea}te fiilor lui Israil s@ aduc@ la tine untdelemn de maslin. 39. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. O dreptate s@ fie celui nemearnic }i celui mo}tean. {i ve]i pune la fie}tecarea punere t@m$ie curat@ }i sare. 7. afar@ de catapeteazm@. 38 CAP 25 Leage pentru anul al }eaptelea. „Gr@ia}te fiilor lui Israil }i zi c@tr@ d$n}ii: «Dup@ ce ve]i ^ntra ^n p@m$ntul care-l dau Eu voao. {i ve]i lua f@in@ curat@ }i ve]i face dintr-^nsa doaospr@zeace p$ini. *Sus 8. 5. }i pentru ca s@ nu s@ ia cam@t@ de la fra]i.* s@ va *Ie}ire odihni p@m$ntul. ca s@-l judece.CARTEA LEVI[ILOR 38. }i fiii lui Israil au f@cut precum au poruncit Domnul lui Moisi.* el numele Domnului. 20. care ve]i da Domnului. odihn@. (a) Cea latineasc@ are: c$nd suduie sau blast@m@ *Ie}ire 21. Iar@ carele va numi numele Domnului cu moarte s@ se omoar@. Afar@ de s$mbetele Domnului. }ease p$ini o punere pre masa cea curat@. zic$nd: 14. dup@ cum va v@t@ma pre om. s$mb@t@. Aceasta va fi a lor din ceale ce s@ jertvesc Domnului. ci mai v$rtos cei putearnici s@-i r@scumpere de la venitici. ^n luna a }eaptea ve]i pr@znui aceasta. Eu.* {i vor fi ale lui Aaron }i ale fiilor lui. {i l-au pus pre el ^n temni]@. }i pentru anul al cincizecilea. {i ^n zioa a cincispr@zeace a lunei ace}tiia a }eaptea. p$n@ diminea]a. ochiu pentru ochiu. }i vor fi p$inile ^ntru pomenire puse ^naintea Domnului.* carele va lovi sufletul omenesc }i va muri. odihn@. 22. ^n muntele Sinaii.* Fr$ntur@ pentru fr$ntur@. 13. {i au ie}it feciorul unei israilteanc@. zic$nd: 2. 19. 3. adec@ al slobozeniei. }i le vor m$nca ^n loc sf$nt. a zeacea s@ fie o p$ine. tot mo}teanul ^ntru Israil va l@cui ^n corturi. }i acesta era fecior de eghiptean ^ntr@ fiii lui Israil. %n toat@ s$mb@ta s@ vor pune ^naintea Domnului. dinte pentru dinte. cu pietri s@-l uciz@ toat@ adunarea lui Israil. {i carele va lovi dobitoc }i va muri. din doao. cum au f@cut el. %n sfea}nicul cel curat ve]i aprinde luminile ^naintea Domnului. }i afar@ de toate f@g@duin]ele voastre. 18. 44. p$inile punerii-^nainte. }i v@ ve]i veseli ^naintea Domnului Dumnezeului vostru. adec@ a s$mbetei. dup@ ce ve]i str$nge roadele p@m$ntului. 21 Matei 5. s@ ]ine]i s@rb@toare Domnului }eapte zile: ^n zioa dint$iu. leage veacinic@”. }i zi c@tr@ d$n}ii: «Omul. Leage veacinic@ ^n neamurile voastre. ^n cortul m@rturiei. }i numele mumei lui era Salomit. p@cat va avea. {i ve]i lua ^n zioa dint$iu rod frumos de lemn }i ramuri de finic }i st$lp@ri de lemn dasis }i s@lcii }i st$lp@ri de agn de la r$u. 8. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. a}ea s@ i se fac@ }i lui. a}ea s@ se fac@ }i lui. 40. 115 *Ie}ire 21. }i pre cel ce au bl@st@mat l-au scos afar@ de tab@r@ }i l-au ucis cu pietri. {i omul. pedeapsa hulitorilor }i a ucig@torilor. numele au bl@st@mat. 15. }i ^n zioa a opta. 16. }i afar@ de darurile voastre. s$mb@t@ Domnului. ^naintea Domnului. 17. CAP 23 {I 24 11. 4. c$nd i-am scos pre ei din p@m$ntul Eghiptului. 1. ^naintea Domnului. 31 Ie}ire 29. 5. care-l dau Eu voao. c@ Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru»”. zic$nd: 2. {i au gr@it Moisi fiilor lui Israil. cu moarte s@ se omoar@. 24 2 Leage 19. 12. {i de va v@t@ma ne}tine pre deaproapele s@u. 12 CAP 24 Leagea }i vreamea a s@ ^mpodobi candilele. 32 i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. 10. }i strugurul sfin]eniei 1. }i to]i cei ce l-au auzit s@ puie m$inile pre capul lui }i s@-l uciz@ cu pietri toat@ adunarea. 6. s@ pl@teasc@ suflet pentru suflet. 11 s$mb@ta Domnului. c$nd numea}te el (a) numele Domnului. dup@ cum va porunci Domnul. s@ arz@ lumin@ pururea. {i gr@ia}te fiilor lui Israil. 9. }i l-au adus pre el la Moisi. ori venitic. {ease ani vei s@m@na ]arina ta. la lumin@. de la fiii lui Israil. {eapte zile ^n an leage veacinic@ ^ntru neamurile voastre. pururea. 43. curat }i limpede. {i numind feciorul cel din muiare israiltean@. Ca s@ vaz@ semin]iile voastre c@ ^n corturi am f@cut a l@cui pre fiii lui Israil. 3. odihn@ va fi p@m$ntului. cu moarte s@ se omoar@. %n corturi ve]i l@cui }eapte zile. carele va bl@st@ma pre Dumnezeu. . }i afar@ de ceale de bun@voie ale voastre. 23. nici s@ se asupreasc@ cu robie veacinic@. Iar@ ^n al }eaptelea an. }i s-au sf@dit ^n tab@r@ cel din israiltean@ cu un om israiltean. Cel ce va lovi pre om }i va muri. Domnul Dumnezeul vostru»”. 21. ]arina ta nu o vei s@m@na }i viia ta nu o vei t@ia. 42. leage veacinic@. 23.

cel ce easte cu tine. Iar@ de nu va avea ne}tine rudenie. }i dup@ c$t mai pu]ini ani vor fi. }i ve]i m$nca din roade vechi p$n@ la al noaolea an. pentru c@ mo}ie veacinic@ easte lor aceasta. {i ]arinile ceale os@bite cet@]ilor lor nu s@ vor vinde. 16. 19. }i va avea la m$n@. de nu vom s@m@na }i de nu vom aduna rodurile noastre?’ 21. sprijinea}te-l pre el ca pre un venitic }i nemearnic. {i oricarele va r@scump@ra de la levi]i (d). 6. 28. Atunci va socoti anii v$nz@rii lui. c@ voi nemearnici }i vinitici s$nte]i ^naintea Mea. ^n zioa cur@]irei ve]i vesti cu tr$mbi]@ ^n tot p@m$ntul vostru. 10. 23. }i s@ va afla c@ are destul ca s@ poat@ r@scump@ra. 11. Iar@ c@sile ceale de prin satele care nu au zid primprejur s@ vor socoti ca ]arina p@m$ntului. adec@ al anului. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. 30. de }eapte ori }eapte ani. }i vor fi ]ie }eapte s@pt@m$ni de ani patruzeci }i noao de ani. cel ce easte cu tine. sf$nt va fi voao. 6. Iar@ de nu s@ va r@scump@ra p$n@ s@ va plini un an ^ntreg. 8. s@ nu n@c@jeasc@ omul pre deaproapele. }i va ie}i ^n slobozire }i s@ va ^ntoarce la mo}iia sa. Semn de slobozenie va fi acesta voao. 22. {i va da p@m$ntul rodurile sale. }i s@ va ^ntoarce la mo}iia sa. (b) {i vor fi rodurile p@m$ntului din anul cel de odihn@ deob}te ]ie }i slugii tale. a}ea va vinde ]ie. (d) Adec@: ^n anul slobozeniei.116 CARTEA LEVI[ILOR tale (a) s@ nu-l culegi. casele cet@]ilor mo}iei lor totdeauna le vor putea r@scump@ra levi]ii. ^ntru neamurile lui. 7. }i nu va putea cu m$inile la tine. 13. }i ve]i l@cui f@r@ de fric@ pre p@m$nt. 17. pentru c@ casele cet@]ilor levi]ilor s$nt mo}ie lor ^ntr@ fiii lui Israil. {i dobitoacelor tale }i fierilor celor din p@m$ntul t@u va fi toat@ roada lui de m$ncat. nici s@ secera]i ceale ce cresc din sine. 33. }i slugii tale }i slujnicii tale }i n@imitului t@u }i nemearnicului care l@cuia}te la tine. Iar@ de nu va avea m$na lui de ajuns ca s@-i ^ntoarc@ lui. 9. de vreame ce dup@ num@rul rodurilor sale. Iar@ de ve]i zice: ‘Ce vom m$nca ^n anul acesta al }eaptelea. {i pentru tot p@m$ntul mo}tenirii voastre r@scump@rarea p@m$ntului ve]i da. va fi v$nzarea acelui ce o au cump@rat p$n@ la al }eas@lea an al slobozirei. Iar@ de va s@r@ci fratele t@u. va ^mpu]ina pre]ul s@u. c@jeasc@. (a) {i strugurul sfin]eniei tale. an de odihn@ s@ fie p@m$ntului. {i ve]i vesti cu glas de tr$mbi]@ ^n p@m$ntul vostru ^n luna a }eaptea. 27. ^n zioa a zeacea a lunei. }i nici ^n anul slobozirei nu s@ va putea r@scump@ra. Iar@ de va s@r@ci fratele t@u. Dup@ num@rul anilor celor de la cel de slobozenie. }i ve]i striga slobozire pre p@m$nt tuturor celor ce l@cuiesc pre d$nsul. ci s@ te temi de Domnul Dumnezeul t@u. dup@ num@rul anilor. 29. Iar@ de va vinde cineva cas@ l@cuit@ ^ntr-o cetate zidit@ }i o va putea r@scump@ra. adec@ st@tornic. {i ve]i sfin]i anul al cincizecilea. 17. S@ nu n@c@jeasc@ (v) omul pre deaproapele s@u. {i Eu voiu trimite blagosloveniia Mea 5. s@ nu s@m@na]i. }i va veni cel ce easte rudenie aproape cu el. sau din anul care easte sfin]it }i de odihn@. anul a cincizeacilea an va fi voao. {i p@m$ntul nu s@ va vinde de tot (g). s@ va ^nt@ri casa carea easte ^n cetatea cea zidit@. (g) Grece. p$n@ s@ va umplea un an de zile o va putea r@scump@ra. pentru c@ al Mieu easte p@m$ntul. 25. 23. }i toate judec@]ile Meale s@ le p@zi]i }i s@ le face]i pre eale. 12. . Iar@ de vei vinde lucru de v$ndut deaproapelui t@u }i de vei cump@ra de la deaproapele t@u ceva. 26. }i va r@scump@ra v$nzarea fratelui s@u. rodurilor va vinde ]ie. (v) S@ nu n@- CAP 25 ^n anul al }easelea.: Nu s@ va vinde tare. {i ve]i s@m@na ^n anul al optulea. p$n@ ce vor veni rodurile lui. {i s@ face]i toate drept@]ile Meale. de st@tut s@ fie acelui ce o au cump@rat. nici culeage]i ceale sfin]ite ale lui. Anul slobozirei va fi voao semn. din c$mpuri ve]i m$nca rodurile lui. va ^nmul]i pre]ul s@u. 14. {i vei num@ra ]ie }eapte odihne de ani. vei cump@ra de la deaproapele. 34. Dup@ c$t de mul]i ani vor fi. aceastea totdeauna s@ vor putea r@scump@ra }i ^n anul cel de slobozenie vor ie}i. ^n slobozenie va ie}i cea v$ndut@ a cet@]ii mo}iei lor. }i va vinde din mo}iia sa. 18. %n anul acest de slobozenie s@ va ^ntoarce fie}tecarele la mo}iia sa. veacinic. vecinicea}te. {i vor fi s$mbetele p@m$ntului bucate (b) ]ie. 35. ca s@ se ^ntoarc@ fie}tecarele la mo}iia sa }i fie}tecarele la familiia sa v@ ve]i ^ntoarce. 15. }i va face rodurile sale pe trei ani. 31. 20. {i cet@]ile levi]ilor. }i ce ^ntreace va ^ntoarce omului carele i-au v$ndut lui. }i ve]i l@cui f@r@ de fric@ pre d$nsul. s@ nu ^n}eale omul. ve]i m$nca ceale vechi ale celor vechi. 32. ca s@ tr@iasc@ fratele t@u cu tine. Pentru c@ easte semnul slobozeniei. 33. 24. }i ve]i m$nca ^ntru sa]iu.

Ca un n@imit sau nemearnic s@-]i fie ]ie. 2. {i voiu da pace ^n p@m$ntul vostru. de la Vatican are: }i voiu pune cortul Mieu ^ntru voi. dintru ace}tia ve]i cump@ra rob }i roab@.CARTEA LEVI[ILOR 36. 53. 15 . dov. 16 *2 Leage 28. 6. carele easte la tine. pre carii i-am scos din p@m$ntul Eghiptului. }i nu va ur^ sufletul Mieu pre voi. S@ nu iai de la el cam@t@. va socoti dup@ anii lui. }i voiu ^nmul]i pre voi. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. 48. 6. }i culesul va ajunge la s@m@n@tur@. 45. {i din fiii nemearnicilor. }i voiu crea}te pre voi. {i ve]i goni pre vr@jma}ii vo}tri. din anul ^n care s-au v$ndut pre sine lui p$n@ la anul slobozirei. 42. S$mbetele Meale s@ le p@zi]i. Dup@ ce s@ va vinde lui. oric$]i vor fi ]ie din neamurile ceale ce s$nt ^mprejurul t@u. }i v-am scos pre voi cu ^ndr@zneal@. Voiu da voao ploaie ^n vreamea sa. 39. nu-l vei 1. 4. 5. multe reale. {i slug@ }i slujnic@. Eu s$nt Domnul. s@ nu dai lui bucatele tale. }i va fi argintul v$nz@rii lui ca a n@imitului. 10. p$n@ la anul slobozeniei va lucra la tine. 11. Domnul Dumnezeul vostru. }i ve]i m$nca p$inea voastr@ ^ntru sa]iu. {i ^n slobozenie va ie}i el }i fiii lui cu d$nsul. 117 CAP 26 Celor ce vor ]inea poruncile lui Dumnezeu bune li s@ f@g@duiesc. }i ve]i dormi. iar@ celor ce nu le vor ]inea. Eu. (a) Adec@: chipuri sau idoli. }i voiu ^nt@ri leg@tura Mea cu voi. {i ve]i m$nca ceale vechi. 52. {i voiu c@uta spre voi. Iar@ de va fi la cineva mai mul]i ani. 44. c$nd era]i voi robi. Domnul Dumnezeul vostru. }i o sut@ din voi vor goni zeace mii. nici cioplite. 46. }i ve]i l@cui f@r@ de fric@ ^n p@m$ntul vostru. 37. au fiiul fratelui t@t$ne-s@u va r@scump@ra pre el. Fratele t@t$ne-s@u. }i voiu blagoslovi pre voi. }i leamnele c$mpilor vor da rodul s@u. 13. iar@ din fra]ii vo}tri. s@ va vinde pre sine veniticului sau nemearnicului celui de la tine sau celui din neam venitic. 11. }i am rupt leg@tura jugului vostru. {i ve]i ^mp@r]i pre ei fiilor vo}tri dup@ voi. Cel ce v-am scos pre voi din p@m$ntul Eghiptului. }i voiu fi voao Dumnezeu. C@ fiii lui Israil Mie s$nt robi. 7. }i ceale vechi dinaintea celor noao le ve]i l@p@da. }i la mo}iia sa cea p@rinteasc@ s@ va ^ntoarce. 43. S@ nu-l ^ngreoiezi pre el cu osteneal@. }i voiu piiarde fierile ceale reale din p@m$ntul vostru. {i voiu pune leg@tura Mea (b) ^ntru voi. 8 Psalm 96. 1 *2 Cor. }i ceale vechi ale celor vechi. Cel ce v-am scos pre voi din p@m$ntul Eghiptului. 55. }i voi ve]i fi Mie norod. nici ve]i 1. }i nu va fi cine s@ v@ sparie pre voi. 7 *2 Leage 28. 51. ca s@ v@ dau p@m$ntul lui Hanaan }i s@ v@ fiu voao Dumnezeu. au din rudeniile ceale trupe}ti din s@min]iia lui va r@scump@ra pre el. dintru ace}tia ve]i cump@ra }i din rudele lor. s@ va putea r@scump@ra. }i vor c@dea vr@jma}ii vo}tri ^naintea voastr@ de sabie. 38.* Iar@ de nu M@ ve]i asculta. *Ie}ire 20. nici mai mult dec$t i-ai dat. 49. ci s@ te temi de Dumnezeul t@u. }i cea grece. {i vor goni cinci din voi o sut@. carii s$nt ^ntr@ voi. nimenea s@ nu asupreasc@ pre fratele s@u cu osteneale. Iar@ de va avea veniticul sau nemearnicul. }i de ceale sfinte ale Meale s@ v@ teame]i. }i va mearge la neamul s@u. iar@ de va avea. }i ^i ve]i mo}teni ^n veaci. Iar@ de nu s@ va r@scump@ra prin aceastea. nu s@ va vinde cu v$nzare de rob. }i vor c@dea ^naintea voastr@ uci}i. s@ nu-]i slujeasc@ slujb@ de rob. ci te teame de Domnul Dumnezeul t@u. Eu s$nt Domnul. cu m$inile sale s@ va r@scump@ra pre sine.* De ve]i umbla ^ntru poruncile Meale }i de ve]i p@zi ^nv@]@turile Meale }i le ve]i face pre eale. 41. nici st$lp s@ nu v@ r$dica]i. dup@ num@rul lor va ^ntoarce r@scump@rarea sa din argintul v$nz@rii sale. 14. c$]i s@ vor na}te ^n p@m$ntul vostru vor fi voao de mo}ie. ca s@ tr@iasc@ fratele t@u cu tine. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru. {i va ajunge trieri}ul vostru la culesul viilor. 50. u. 40. }i r@zboiu nu va treace prin p@m$ntul vostru. 3. ca un n@imit din an ^n an va fi cu el. Iar@ de va veni la s@r@cie fratele t@u }i s@ va vinde ]ie. 47. ai Miei slugi s$nt ace}tia. 8. 9. 4 2 Leage 5. (b) Cea ji- CAP 25 {I 26 n@c@ji pre el cu osteneal@ ^naintea ta. 12. }i p@m$ntul va da rodurile sale. Argintul t@u s@ nu-l dai lui ^n cam@t@ }i pentru c$}tig. {i va socoti cu cel ce l-au cump@rat pre el. va ie}i ^n anul slobozeniei el }i pruncii lui cu d$nsul. * S@ nu v@ face]i voao (a) f@cute de m$n@. Pentru c@ robii Miei s$nt ace}tia. pre carii Eu i-am scos din p@m$ntul Eghiptului. unul dintr@ fra]ii lui va r@scump@ra pre el. {i va ^ntoarce r@scump@rarea sa. din an ^n an va fi cu el. ca s@ v@ ^nchina]i lui. 54. }i. nici piiatr@ s@mn s@ nu pune]i ^n p@m$ntul vostru. s@r@cind fratele t@u. Iar@ de va r@m$nea pu]intel din ani p$n@ la anul slobozirei.* {i voiu umbla ^ntru voi. din fiii lui Israil.

}i lemnul ]arinii voastre nu va da rodul s@u. adec@ de multe ori. }i vor fugi. C@ prin }eapte la jidovi s@ ^n]@leage de multe ori. negonindu-i nimenea. 25. ca s@-i pierz pre ei.118 CARTEA LEVI[ILOR CAP 26 nu voiu mirosi mirosul jertvelor voastre. }i voiu trimite moarte preste voi. 39. 30. }i atunci le va p@rea r@u pentru p@catele sale (g). ^n p@m$ntul vr@jma}ilor s@i s@ vor topi. }i vor c@dea negonindu-i nimenea. ca cum ar fugi de la r@zboiu. {i Eu am venit la ei cu m$nie mare. Ci nu v@ ve]i pleca lor }i judec@]ilor Meale. Iar@ de nu M@ ve]i asculta nici cu aceastea. {i voiu aduce preste voi sabie. }i voiu ^mpu]ina pre voi. a}ea va ur^ pre voi sufletul Mieu. ca s@ nu 2. voiu adaoge a v@ pedepsi pre voi de }eapte ori (v) pentru p@catele voastre. 42. Cea veach. {i deaca }i dup@ aceasta ve]i umbla pre de laturi }i nu ve]i vrea s@ M@ asculta]i. ca cum nu ar fi ei ^n p@m$ntul vr@jma}ilor lor. (b) De }eapte ori. {i Eu voiu veni la voi cu m$nie mare. 45. }i voiu pune voao ceriul ca de fier }i p@m$ntul vostru ca de aram@. {i Eu voiu veni la voi cu m$nie mare. 41.: atunci bine vor voi p@catele sale. 34. 27. ci ve]i veni c@tr@ Mine r@t@cind. ^n p@m$ntul vr@jma}ilor lor. atunci s@ va ru}ina inima lor cea net@iat@ ^mprejur. }i voiu piiarde pre ei ^n p@m$ntul vr@jma}ilor lor. 41. 2 face]i voi toate poruncile Meale. 43. {i voiu pustii Eu p@m$ntul vostru. c$nd va fi pustiiu de ei. }i va m$nca pre voi p@m$ntul vr@jma}ilor vo}tri. }i voiu lovi }i Eu pre voi de }eapte ori pentru p@catele voastre. ^n toate zilele pustiet@]ii sale. voiu adaoge voao }eapte b@t@i dup@ p@catele voastre. 40. 32. }i ve]i veni la Mine r@t@cind. }i vor da p$inile voastre cu cump@na. ca s@ le fiu lor Dumnezeu. {i voiu pune fa]a Mea asupra voastr@. }i de leg@tura lui Avraam %mi voiu aduce aminte. }i de s@ va ^ngreoia sufletul vostru. {i-Mi voiu aduce aminte de leg@tura Mea cea dint$iu. }i va topi pre voi sabiia cea gonitoare. 22. }i r$ia }i g@lbinarea va orbi ochii vo}tri }i va topi sufletul vostru. {i Eu voiu face voao a}ea: Aduce-voiu asupra voastr@ lips@. 26. 20. 16. Atunci vor pl@cea p@m$ntului s$mbetele sale. }i va treace cu vedearea frate pre frate. {i vor c@dea negoni]i de nimenea. c$nd voi ve]i fi ^n p@m$ntul vr@jma}ilor vo}tri. }i au venit ^naintea Mea pre de laturi. }i trupurile featelor voastre ve]i m$nca. }i ca s@ strica]i leg@tura Mea. 23. nici i-am ur$t pre ei. c@ Eu s$nt Domnul Dumnezeul lor. {i voiu fr$nge sume]iia m$ndriei voastre. {i cei ce vor r@m$nea dintr@ voi s@ vor strica pentru p@catele sale }i pentru p@catele p@rin]ilor s@i. {i va fi ^n z@dar t@riia voastr@. }i vor goni pre voi cei ce v@ ur@sc pre voi. 44. }i le vor m$nca ^mprotivnicii vo}tri. }i de p@m$nt %mi voiu aduce aminte. }i nu v@ ve]i s@tura. }i s@ vor pustii c@ile voastre. din casa robiei ^naintea neamurilor. {i ve]i m$nca trupurile feciorilor vo}tri. Malah. {i voiu pune cet@]ile voastre pustii. c$nd l@cuia]i pre d$nsul. carea izb$ndea}te izb$nda leg@turei. {i p@m$ntul va r@m$nea de ei. 35. 18. Atunci va odihni p@m$ntul }i vor pl@cea lui s$mbetele sale. 2. 29. 33. 17. Ieremia face poruncile Meale aceastea. }i ve]i m$nca. {i vor m@rturisi p@catele sale }i p@catele p@rin]ilor s@i. }i s@ stric leg@tura Mea cea cu ei. Eu s$nt Domnul. }i p@m$ntul vostru nu va da s@m$n]a sa. }i cea grece. {i. }i va fi p@m$ntul vostru pustiiu. ca }i la r@zboiu. atunci va odihni p@m$ntul ^n s$mbetele sale. }i voiu pustii ceale sfinte ale voastre. 37. (g) . c$nd i-am scos pre ei din p@m$ntul Eghiptului. c$t s@ vor mira de d$nsul vr@jma}ii vo}tri. {i. C$nd voiu nec@ji pre voi cu lips@ de p$ine. nu i-am trecut cu vedearea pre ei. }i v@ ve]i da ^n m$inile vr@jma}ilor vo}tri. {i celor r@ma}i dintr@ voi voiu b@ga fric@ ^n inima lor. {i voiu trimite asupra voastr@ fierile ceale s@lbatece ale p@m$ntului. 36. {i voiu r$sipi pre voi ^ntr@ neamuri. }i voiu pune oasele voastre preste oasele idolilor vo}tri. }i voiu strica ceale de lemn f@cute de m$inile voastre. 31. {i ve]i peri ^ntr@ neamuri. }i voiu pedepsi }i Eu pre voi de }eapte ori. }i vor m$nca pre voi }i vor topi dobitoacele voastre. }i ve]i fugi ^n cet@]ile voastre. pentru c@ au trecut cu vedearea judec@]ile Meale. }i nu ve]i putea sta ^mprotiva vr@jma}ilor vo}tri. ^n toate zilele pustiet@]ii sale va odihni care nu au odihnit ^n s$mbetele voastre. }i 18. cei ce l@cuiesc pre d$nsul. }i poruncile Meale nu le-au priimit sufletul lor. de nu v@ ve]i ^nv@]a cu aceastea. 24. }i va goni pre ei glasul frunzii ce s@ mi}c@. }i ve]i c@dea ^naintea vr@jma}ilor vo}tri. dup@ p@catele voastre. {i-Mi voiu aduce aminte de leg@tura lui Iacov }i de leg@tura lui Isaac. {i de nu M@ ve]i asculta nici a}ea. }i vor coace zeace muieri p$inile voastre ^ntr-un cuptoriu. 38. pentru c@ au c@lcat leagea }i M-au trecut cu vedearea. 28. }i ve]i sem@na ^n z@dar s@min]ele voastre. 19. }i ve]i fugi negonindu-v@ nimenea. 17 15. }i ei vor lua f@r@delegile sale. 21. }i cet@]ile voastre vor fi pustii. {i voiu pustii st$lpii vo}tri.

Iar@ de la o lun@ p$n@ la cinci ani. de va fi b@rbat. {i tot ce easte a zeacea din vaci }i din oi. s@ schimbe dobitoc pre dobitoc. Iar@ de va fi din dobitoacele ceale necurate. 13. iar@ al f@meii zeace didrahme. 13 Numer. iar@ de-l va schimba. {i tot pre]ul va fi cu cumpenele ceale sfinte. care s@ va na}te ^ntru dobitoacele tale. care va da Domnului va fi sf$nt. S@ nu schimbi cel bun cu cel r@u. mai mult nu o va r@scump@ra pre ea. va da a cincea din argintul pre]ului mai mult. 29. Iar@ de. Iar@ de va sfin]i ]arina sa dup@ slobozire. Iar@ de nu va r@scump@ra ]arina. atunci va fi pre]ul dup@ s@m$n]a lui. a}ea va sta. s@ va ^ntoarce ]arina la omul de la carele o au cump@rat. 24. din care nu s@ aduce dar Domnului. }i tot ce vine la num@r supt toiag. dup@ cum o va pre]ui preotul. 25. din toate c$te are el. CAP 26 {I 27 slobozirei. va sta ^naintea preotului }i-l va pre]ui preotul. nu s@ va vinde. }i va fi a lui. Aceastea s$nt poruncile care au poruncit Domnul lui Moisi. carea nu easte din ]arina mo}iei sale. sf$nt@ Domnului.* {i tot cel ^nt$iu n@scut. ^n muntele Sinaii. ori vi]el. nici s@ va r@scump@ra. va r@scump@ra omul z@ciuiala sa. cu cump@na cea sf$nt@. a}ea va sta. }i. 23. }i din ]arina mo}iei sale. [Ie}ire] 13. Va fi pre]ul celui ce easte parte b@rb@teasc@. nici cel r@u cu cel bun. c@tr@ fiii lui Israil. 10. s@ va vinde dup@ pre]ul lui. o va pre]ui preotul de bun@ }i de rea. }i va fi a lui. 27. 33. 22. 6. }i. nici cel r@u pre cel bun. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. a Domnului easte. }i nu-l va sfin]i nimenea. 12.CARTEA LEVI[ILOR 46. }i s@ va ^mpu]ina din pre]uirea lui. ci va vinde ]arina altui om. dup@ ce va treace slobozeniia. „Gr@ia}te fiilor lui Israil. 119 CAP 27 Multe legi s@ dau pentru f@g@duin]@ sau pentru lucrurile ceale date lui Dumnezeu prin f@g@duin]@. 19. Iar@ de va fi din dobitoacele ceale necurate. 17 25 . 12 *Face. }i poruncile Meale. }i pentru pl@tirea acelora }i a z@ciuialei. 20.* Iar@ tot darul. ^n muntele Sinaii ^n m$na lui Moisi»”. dup@ pre]ul s@u va sta. ca s@ fie pre]ul sufletului s@u Domnului. Aceastea s$nt judec@]ile Meale. 6. o m@sur@ de orz cu cincizeci de didrahme de argint. sf$nt@ Domnului. 3. 5. 4. Iar@ de va fi de la cinci ani p$n@ la doaozeci de ani. }i va fi a lui. cel ce va f@g@dui f@g@duin]@. 9. Iar@ a f@meii va fi pre]ul treizeci de didrahme. dup@ putin]a celui ce au f@g@duit. Iar@ de va sfin]i ]arina sa din anul 1. }i leagea carea o au dat Domnul ^ntr@ S$ne }i ^ntr@ fiii lui Israil. de la doaozeci de ani p$n@ la }easezeci de ani. r@scump@r$nd. zic$nd: 2. 15. de la om p$n@ la dobitoc. va fi pre]ul lui cincispr@zeace didrahme de argint. Iar@ cel ce }i-au sfin]it casa. va schimba dup@ pre]ul lui. 8. Iar@ de va sfin]i omul Domnului din ]arina mo}iei sale. 34. va adaoge la ea a cincea parte mai mult. *Ie}ire 30. Iar@ de va fi s@rac }i nu va putea da pre]ul. 32. {i-l va pre]ui preotul de bun }i de r@u. {i tot darul Sf$nta Sfintelor va fi Domnului. {i toat@ a zeacea parte a p@m$ntului. ci cu moarte s@ va omor^. {i ^n anul cel de slobozenie. iar@ de vei schimba. dup@ cumu-l va pre]ui preotul. Iar@ de va fi din dobitoacele care le aduc ei dar Domnului. va fi pre]ul lui cincizeci de didrahme de argint. Iar@ de r@scump@r$nd ^l va r@scump@ra. 30. Iar@ de va sfin]i Domnului ]arin@ cump@rat@. {i omul carele va sfin]i casa sa sf$nt@ Domnului. 31. va fi pre]ul b@rbatului cinci didrahme de argint. a c@ruia era mo}iia p@m$ntului. Va socoti lui preotul sf$r}itul pre]ului din anul slobozeniei. ca }i p@m$ntul cel os@bit preotului. }i zi c@tr@ ei: «Omul. 21. }i va da pre]ul ^n zioa aceaea sf$nt Domnului. 28. a zeacea va fi sf$nt Domnului. iar@ al f@meii zeace didrahme. }i de va r@scump@ra casa sa. 2 *Isus N. va socoti lui preotul argintul dup@ num@rul anilor care mai s$nt p$n@ la anul slobozirei. S@ nu schimbe cel bun pre cel r@u. }i va fi }i cel schimbat }i cel cu care l-au schimbat sf$nt. a Domnului easte. 16. 47 Iezechie 45. }i a cincea parte din pre] va mai adaoge. 17. iar@ al f@meii trei didrahme de argint. Iar@ de va r@scump@ra ]arina sa cel ce o au sfin]it. va adaoge a cincea parte din argint la pre]ul ei }i va fi a lui.* de doaozeci de oboli va fi drahma. ori oaie fie. 26. mo}ie va fi. 18. 7. 14. va fi a Domnului. Iar@ de nu-l va r@scump@ra. Iar@ de va fi de la }easezeci de ani ^n sus. nu s@ va r@scump@ra»”. Ci va fi ]arina. {i tot darul care s@ va sfin]i de la oameni nu s@ va r@scump@ra. va pune dobitocul ^naintea preotului. 11. }i-l va pre]ui pre el preotul. 3. }i cel schimbat }i cel cu care l-au schimbat va fi sf$nt. din s@m$n]a p@m$ntului }i din roada lemnului. va fi pre]ul b@rbatului doaozeci de didrahme. care-l va sfin]i omul Domnului. de va da a cincea preste pre]ul lui.

3. }i s@ zice Cartea Numerilor. dintr-a lui Efraim. 9. 5. 8. 17. Dintr@ a lui Ruvin. dup@ rudele lor. 1. dup@ casele familiilor lor. dup@ familiile lor. adec@ din luna a doao a anului al doilea dup@ ie}ire din Eghipt. }i ^ntru r$nduiala levi]ilor. 12. Precum au poruncit Domnul lui Moisi. fiiul lui Gadeoni. dup@ capul lor. {i au luat Moisi }i Aaron pre b@rba]ii ace}tia. Dintru fiii lui Iosif. dup@ rudele lor. ^n pustiia Sinaii. fiiul lui Aminadav. Solamiil. tot cel ce poate ie}i la oaste ^n Israil. fiiul lui Sediur. fiii lui Levi s@ r$nduiesc spre purtarea cortului. Dintr-a lui Veniamin. 19. tr@buia ca ^nt$mplarea lor s@ o fie scris. care ^n treizeci }i noao de ani le-au f@cut. Gamaliil. tot b@rbatul dup@ capul s@u. 20. fiiul lui Ehran. Dintr-a lui Simeon. }i s-au num@rat ei ^n pustiia Sinaii. to]i carii iase cu puteare. dup@ num@rul numelor lor. {i aceastea s$nt numele b@rba]ilor carii vor fi cu voi. Dintr-a lui Zavulon. Dintr-a lui Neftalim. }i fiindc@ Moisi. dup@ casele familiilor lor. Cuprinde cartea aceasta faptele lui Moisi. fiiul lui Helon. patruzeci }i }ease de mii }i cinci sute. Dintr-a lui Manasi. Fagheil. fiiul lui Enan. 4. Dintr-a lui Isahar. . dup@ noroadele lor. 14 Israil. 18. dup@ noroadele lor. Dintr-a lui Iuda. tu }i Aaron num@ra]i pre ei. CAP 1 Num@r$ndu-s@ b@rba]ii cei de oaste din doaospr@zeace neamuri ale lui Israil. ^n Leagea sa. Natanail. Dintr-a lui Asir. ^n cortul m@rturiei. de la care num@r@ri }i cartea nume }i-au luat. 14. celui ^nt$iu n@scut a lui Israil. os@bite num@r@ri ale norodului jidovesc s@ fac. fiiul lui Surisadai. Ahire. fiiul lui Fadasur. fiiul lui Raguil. Tot b@rbatul de la doaozeci de ani }i mai ^n sus. 21. }i s-au num@rat dup@ rudele lor. dup@ num@rul numelor lor. Dintr-a lui Gad. pre israilteani ^i ^ndeamn@ ca s@-}i aduc@ aminte de ceale ce s-au ^nt$mplat cu Hore }i cu Datan }i Aviron. 22. dup@ num@rul numelor lor. {i au fost fiii lui Ruvin. 15. Dintr-a lui Dan. fiiul lui Amisadai. 7. dup@ ce au ie}it ei din p@m$ntul Eghiptului. {i au str$ns toat@ adunarea ^n zioa dint$iu a lunei a anului al doilea. dup@ capul lor. ghenealoghiia sau na}terile lor nu le-au putut l@sa Moisi nescrise. de la doaozeci de ani }i mai sus.120 CARTEA NUMERILOR CAP 1 {I 2 CARTEA NUMERILOR Cuv$nt ^nainte ntru aceast@ carte. dup@ neamurile lor. Elisur. Apoi. carii pre nume s-au numit. 6. 16. c@ nu putea sta os@birea neamurilor }i r$nduiala levi]ilor. 13. dup@ casele mo}iilor lor. Num@rul celor din neamul lui Ruvin. 10. to]i b@rba]ii de la doaozeci de ani }i mai sus. }i mai v$rtos a celor ce putea purta arme. zic$nd: *Ie}ire 2. dup@ capetele lor. 11. fiiul lui Emiud. dup@ num@rul numelor lor. Cum c@ cartea aceasta de Moisi easte scris@. {i fiii lui Simeon. dup@ familiile lor. {i s@ fie cu voi un b@rbat din fie}tecare neam. Nason. s@ adevereaz@. b@rbatul cel mai dint$iu ^n casa maimarilor s@i s@ fie. num@ra]i-i pre ei cu putearea lor. Ace}tia s-au chemat de la adunare maimarii neamurilor. Elisaf. Avidan. ^n zioa dint$iu a lunei a doao. p$n@ la ^nceputul lunii a unspr@zeacelea a anului al patruzecilea. Ahiezer. tot b@rbatul de la doaozeci de ani }i mai ^n sus. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. fiindc@ toat@ politiia jidovilor sta ^ntru os@birea neamurilor fiilor lui Israil.* „Num@ra]i toat@ adunarea fiilor lui 30. din ceale ce s-au zis ^n Cuv$ntul ^nainte la ceale cinci c@r]i a lui Moisi. s$nt mai-marii lui Israil preste mii”. ^n anul al doilea. deaca na}terile s-ar fi amestecat. to]i carii iase cu puteare. fiiul lui Sogar. Elisama. Eliav.

Iar@ levi]ii s@ t@b@rasc@ ^n preajm@ ^naintea cortului m@rturiei. Num@rul celor din neamul lui Neftalim. 38. 43. dup@ rudele lor. 32. 40. }i fie}tecarele dup@ pov@]uirea sa. 45. dup@ noroadele lor. }i vor p@zi levi]ii ace}tia paza cortului m@rturiei”. to]i carii iase cu puteare. 39. {i vor t@b@r^ fiii lui Israil. a}ea au f@cut. toat@ partea b@rb@teasc@. {i c$nd vor purceade levi]ii. 27. 24. Num@rul celor din neamul lui Simeon. Num@rul celor din neamul lui Dan. to]i carii iase cu puteare. dup@ noroadele lor. {i au fost tot num@rul fiilor lui Israil. Fiii lui Iuda. tot b@rbatul de la doaozeci de ani }i mai sus. Num@rul celor din neamul lui Efraim. }easezeci }i doao de mii }i }eapte sute. Fiii lui Neftalim. cu putearea lor. 29. Fiii lui Zavolon. Fiii lui Gad. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron. to]i carii iase cu puteare. }i ^mpregiurul cortului vor t@b@r^. dup@ rudele lor. 52. dup@ casele familiilor lor. iar@ cel de alt neam. dup@ noroadele lor. }i la toate vasele lui. Num@rul celor din neamul lui Isahar. dup@ rudele lor. 53. dup@ capetele lor. to]i b@rba]ii de la doaozeci de ani }i mai sus. dup@ rudele lor. Fiii lui Dan. }i c$nd vor t@b@r^. Num@rul celor din neamul lui Veniamin. dup@ rudele lor. Num@rul celor din neamul lui Asir. to]i carii iase cu puteare. dup@ num@rul numelor lor. 30. {i au f@cut fiii lui Israil dup@ toate c$te au poruncit Domnul lui Moisi }i lui Aaron. dup@ num@rul numelor lor. treizeci }i cinci de mii }i patru sute. 54. Num@rul din neamul lui Gad. patruzeci }i cinci de mii }i }ease sute }i cincizeci. dup@ steagurile. dup@ rudele lor. 31. dup@ capetele lor. dup@ num@rul numelor lor. cincizeci }i trei de mii }i patru sute. cu putearea lor de la doaozeci de ani }i mai sus. dup@ rudele lor. {ease sute }i trei de mii }i cinci sute }i cincizeci. 26. }i ei vor sluji ^ntr-^nsul. dup@ casele familiilor sale. treizeci }i doao de mii }i doao sute. Fiii lui Veniamin. dup@ capetele lor. 50. }i la toate c$te s$nt ^ntr-^nsul. 41. 37. dup@ casele familiilor lor. 48. numindu-s@ c@peteniile familiilor. dup@ noroadele lor. }eaptezeci }i patru de mii }i }ease sute. Num@rul celor din neamul lui Iuda. dup@ noroadele lor. fie}tecarele ^ntru al s@u r$nd. CAP 1 {I 2 dup@ num@rul numelor lor. A fiilor lui Iosif. to]i carii iase cu puteare. dup@ casele familiilor lor. to]i carii iase cu puteare. to]i carii iase cu puteare. carele s@ va apropiia. dup@ capetele lor. s@ t@b@rasc@ fiii lui Israil ^naintea Domnului. Num@rul celor din neamul lui Manasi. tot cel ce iase cu puteare. tot cel ce iase cu puteare. vor str$nge cortul. „Vezi s@ nu numeri ^mpreun@ neamul lui Levi. ei vor r$dica cortul }i toate vasele lui. din tot neamul un b@rbat. dup@ noroadele lor. era. vor ^ntinde cortul. doispr@zeace b@rba]i. de la doaozeci de ani }i mai sus. dup@ noroadele lor. tot b@rbatul de la doaozeci de ani }i mai sus. dup@ ruda caselor familiilor lor. cincizeci }i }eapte de mii }i patru sute. dup@ rudele lor. zic$nd: 49. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. spre fie}tecare parte a lumii. dup@ capetele lor. cincizeci }i patru de mii }i patru sute. {i tu r$nduia}te pre levi]i la cortul m@rturiei. Fiii lui Asir. dup@ capetele lor. to]i b@rba]ii de la doaozeci de ani }i mai sus. Iar@ levi]ii din ruda familiilor sale nu s-au num@rat ^ntru fiii lui Israil. 36. dup@ num@rul numelor lor. dup@ capetele lor. 44. to]i cei ce iese cu puteare. . to]i b@rba]ii de la doaozeci de ani }i mai sus. 42. 35.CARTEA NUMERILOR 23. dup@ capetele lor. Fiii lui Isahar. dup@ casele familiilor lor. }i nu va fi p@cat ^ntru fiii lui Israil. tot carele putea ie}i s@ se o}teasc@ ^ntru Israil. cincizeci }i noao de mii }i trei sute. va muri. Acesta easte num@rul care l-au num@rat Moisi }i Aaron }i boiarii lui Israil. 47. Fiii lui Manasi. 28. 34. Num@rul celor din neamul lui Zavolon. dup@ capetele lor. dup@ noroadele lor. dup@ noroadele lor. dup@ casele familiilor lor. 121 CAP 2 S@ r$nduiesc neamurile lui Israil ^mprejurul cortului ^n patru r$nduri. toat@ partea b@rb@teasc@ de la doaozeci de ani }i mai sus. zic$nd: „Fie}tecarele ]iindu-s@ de r$ndul s@u. 46. to]i b@rba]ii de la doaozeci de ani }i mai sus. fiii lui Efraim. dup@ num@rul numelor lor. }i num@rul lor s@ nu-l socote}ti ^ntr@ fiii lui Israil. dup@ casele familiilor lor. dup@ num@rul numelor lor. dup@ casele familiilor lor. 25. dup@ casele familiilor lor. dup@ num@rul numelor lor. to]i b@rba]ii de la doaozeci de ani }i mai sus. 33. dup@ noroadele lor. dup@ num@rul numelor lor. ^mpregiurul cortului 1. dup@ capul lor. dup@ casele familiilor lor. to]i b@rba]ii de la doaozeci de ani }i mai sus. patruzeci }i una de mii }i cinci sute. 51. dup@ rudele lor. patruzeci de mii }i cinci sute. dup@ rudele lor. dup@ num@rul numelor lor. dup@ casele mo}iilor lor.

24. care prisosesc num@rul levi]ilor. o sut@ }i optzeci }i }ease de mii }i patru sute. CAP 3 S@ num@r@ levi]ii cei r$ndui]i spre slujba cortului cu c@peteniile }i cu slujbele sale }i s@ priimesc ^n locul celor ^nt$iu n@scu]i a lui Israil. cincizeci }i patru de mii }i patru sute. {i vor t@b@r^ cei ce s@ ]in de neamul lui Asir. {i au f@cut fiii lui Israil toate c$te au poruncit Domnul lui Moisi. ^n zioa ^n carea au gr@it Domnul lui Moisi. cincizeci }i trei de mii }i patru sute. cincizeci }i noao de mii }i trei sute. Puterile lui. tot num@rul taberilor. }easezeci }i doao de mii }i }eapte sute. 22. 20. c$nd au adus ei foc str@in ^naintea Domnului. 29. cu puterile lor. 13. Aceastea s$nt numele fiilor lui Aaron. }i au preo]it pre Eliazar }i pre Itamar cu Aaron. cei num@ra]i. *Ie}ire 7 [6]. pre carii i-au s@v$r}it m$inile lor ca s@ preo]asc@ (a). ^naintea cortului m@rturiei. ^nt$iu vor porni. 9. To]i cei num@ra]i din tab@ra lui Dan. c@tr@ miiaz@noapte. Puterile lui. 12. treizeci }i doao de mii }i doao sute. cu putearea lor. 18. }i mai-marele fiilor lui Manasi. ca s@ preo]asc@. {i vor t@b@r^ cei ce s@ ]in de neamul lui Gad. 3. Fagheil. 4. Eliazar }i Itamar. cei num@ra]i. {i vor p@zi ceale de p@zit ale lui }i ceale de p@zit ale fiilor lui Israil. 10. {i cei ce vor t@b@r^ mai ^nainte c@tr@ r@s@rit. patruzeci }i }ease de mii }i cinci sute. 17. Natanail. }i vor sluji lui. preo]ii cei un}i. feciorul lui Gadeoni. Puterile lui. 30. cincizeci }i }eapte de mii }i patru sute. 23 *Levi]i 10. 2 . }i mai-marele fiilor lui Dan. Puterile lui. {i vor t@b@r^ cei ce s@ ]in de neamul lui Simeon. al doilea vor porni. Ahire. patruzeci }i una de mii }i cinci sute. 27. feciorul lui Amisade. 5. 28. cu putearea lor. R$ndurile taberii lui Efraim de c@tr@ mare cu putearea lor. o sut@ cincizeci }i una de mii }i patru sute }i cincizeci. dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi.122 CARTEA NUMERILOR m@rturiei vor t@b@r^ fiii lui Israil. }i mai-marele fiilor lui Gad. cealealalte ^nt$iu n@scute. 1. a treilea vor purceade. Eliav. 34. }i mai-marele fiilor lui Neftalim. feciorul lui Surisade. Puterile lui. o sut@ }i opt de mii }i o sut@. a}ea va purceade fie}tecarele ]iindu-s@ de pov@]uirea sa. (a) Carii s-au sfin]it s-au pus preo]i prin CAP 2 {I 3 25. 16. {i vor t@b@r^ cei ce s@ ]in de neamul lui Zavolon. 7. Puterile lui. }i maimarele fiilor lui Iuda Naason. cu puterile lor. 3. Salamiil. cei num@ra]i. feciorul lui Emiud. dup@ cum vor t@b@r^. Puterile lui. Nadav }i Aviud. Acesta easte num@rul fiilor lui Israil. Puterile lui. dup@ cas@le familiilor sale. Elisaf. feciorul lui Ehran. fiiul lui Aminadav. cei num@ra]i. o sut@ cincizeci }i }eapte de mii }i }eas@ sute. }i a}ea purcedea fie}tecarele ]iindu-s@ de noroadele sale. 31. ^n pustiia Sinaii. R$ndurile taberii lui Ruvin c@tr@ amiiaz@zi. feciorul lui Raguil. Puterile lui. 11. Iar@ levi]ii s-au num@rat ^mpreun@ cu fiii lui Israil. cei num@ra]i. cei num@ra]i. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. 19. Ahiezer. cu putearea lor. }i mai-marele fiilor lui Isahar. tat@l lor. 4. cu putearea lor. feciorul lui Sediur. }i mai-marele fiilor lui Ruvin. cu puterile lor. {i vor t@b@r^ cei ce s@ ]in de neamul lui Veniamin. 24. 2. R$ndul taberii lui Dan. zic$nd: 6. 14. „Ia pre neamul lui Levi }i-i pune pre ei ^naintea lui Aaron. cu pre] s@ r@scump@r@. treizeci }i cinci de mii }i patru sute. preotului. }i mai-marele fiilor lui Zavolon. feciorul lui Enan. Avidan. feciorul lui Fadasur. }i mai-marele fiilor lui Simeon. fiiul lui Sogar. }i mai-marele fiilor lui Veniamin. cu putearea lor. patruzeci }i cinci de mii }i }ease sute }i cincizeci. Elisur. {i vor t@b@r^ cei ce s@ ]in de neamul lui Neftalim. }i mai-marele fiilor lui Asir. 5. ^n muntele Sinaii. patruzeci de mii }i cinci sute. a}ea t@b@rea dup@ r$ndul lor. }i mai-marele fiilor lui Efraim. 21. 3. {i vor t@b@r^ cei ce s@ ]in de neamul lui Isahar. {i s@ va r$dica cortul m@rturiei }i tab@ra levi]ilor ^n mijlocul taberilor. 6. dup@ cas@le familiilor. fiiul lui Helon. cei num@ra]i. 8. Puterile lui. cei num@ra]i. To]i cei num@ra]i din tab@ra lui Ruvin. Puterile lui. To]i cei num@ra]i din tab@ra lui Iuda. Puterile lui. 7. 15. }i prunci nu au avut. 23. To]i cei num@ra]i din tab@ra lui Efraim. ca s@ lucreaze lucrurile cortului. 26. }ease sute }i trei de mii }i cinci sute }i cincizeci.* {i aceastea s$nt numele fiilor lui Aaron: cel ^nt$iu n@scut. 32. 33. m$inile lor. }eaptezeci }i patru de mii }i }ease sute. mai pre urm@ vor purceade dup@ r$ndul lor”. cei num@ra]i. r$ndul taberii lui Iuda. Elisama.* {i au murit Nadav }i Aviud ^naintea Domnului. Gamaliil. {i vor t@b@r^ cei ce s@ ]in de neamul lui Manasi. cei num@ra]i. i aceastea s$nt na}terile lui Aaron }i ale lui Moisi. cei num@ra]i. cei num@ra]i. 1 2 1 Paral.

{i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. {i fiii lui Caat. carele easte de o lun@ }i mai sus. 27. }i fiii lui. 2 Jos 8. r@scump@rare lor vor fi. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. dup@ toate lucrurile cortului. }i acoperem$ntul }i toate lucrurile lor. 41. dup@ num@r. dup@ noroadele lor. Moisi }i Aaron. {i c@pitanul c@sii familiei norodului lui Gherson. {i mai-marele casii familiei noroadelor lui Caat. Suriil. zic$nd: „Num@r@ pre tot b@rbatul cel ^nt$iu n@scut al fiilor lui Israil. dup@ rudeniile lor. {i aceastea s$nt numele fiilor lui Gherson. 44. 36. Hevron }i Oziil. zic$nd: 15. }i adaoge-]i num@rul numelor lor. 24. 40. feciorul lui Aaron. dup@ num@rul numelor de o lun@ }i mai sus. {i vei lua pre levi]i Mie. precum au poruncit lor Domnul. 43. „Ia pre levi]i ^n locul tuturor celor ^nt$iu n@scu]i a fiilor lui Israil. 35. „{i. }i cel de alt neam. 9. 23. 16 *Ie}ire 6. dup@ noroadele lor: Amram }i Isaar. {i vor p@zi toate vas@le cortului m@rturiei }i pazele fiilor lui Israil. 19. 18. }i norodul lui Oziil. feciorul lui Oziil. ai Miei vor fi. unul. {i paza feciorilor lui Gherson ^n cortul m@rturiei. {i paza lor: sicriiul }i masa }i sfea}nicul }i jertvenicile }i vasele sf$ntului. tot b@rbatul de o lun@ }i mai sus. Aceastea s$nt noroadele lui Caat. norodul lui Amram. 32. dup@ noroadele lor: Loveni }i Semei. carii p@z@sc pazele sf$ntului spre pazele fiilor lui Israil. }ease mii }i cincizeci. 123 *Ie}ire 13. 38.* {i era ace}tia fiii lui Levi din numele lor: Gherson. c$te slujesc ^ntr-^nsele. {i i-au num@rat pre ei Moisi }i Aaron dup@ cuv$ntul Domnului. feciorul lui Dail. 28. doaozeci }i doao de mii doao sute }eaptezeci }i trei. parte b@rb@teasc@. feciorul lui Avihail. ^n locul a tot cel ^nt$iu n@scut. Elisaf. toat@ partea b@rb@teasc@ de la o lun@ }i mai ^n sus ve]i num@ra pre ei”. Eu. Lui Caat. carele s@ va atinge. norodul Mooli }i norodul lui Musi. {i mai-marele casii familiilor norodului lui Merari. de la om p$n@ la dobitoc. pus ca s@ p@zasc@ pazele celor sfinte. 39.CARTEA NUMERILOR 8. zic$nd: 45. 10. du- CAP 3 p@ num@r. preo]ilor. Elisafan. {i fiii lui Merari. Noroadele fiilor lui Caat vor t@b@r^ la coastele cortului de c@tr@ miiaz@zi. dup@ noroadele lor. 22. pre tot cel ^nt$iu n@scut ^ntru fiii lui Israil. 30. num@rul lor }eapte mii }i cinci sute. pentru toate ceale ^nt$iu n@scute ^ntru dobitoacele fiilor lui Israil”. }i vor fi levi]ii ai Miei. carii p@zesc pazele celor sfinte. }i acoperi}ul u}ii cortului m@rturiei. {i au num@rat Moisi. {i acoperem$ntul cur]ii. Socoteala lor. 37. Socoteala pazii fiilor lui Merari: c@pe]ealele cortului }i z@voar@le lui }i st$lpii lui }i temeiurile lui }i toate vasele lor }i lucrurile lor. Eu am luat pre levi]i dintr@ fiii lui Israil. vor t@b@r^ la coastele cortului de c@tr@ miiaz@noapte. 31. Domnul”. unul. {i au fost to]i cei ^nt$iu n@scu]i. zic$nd: 12. {i st$lpii cur]ii ^mprejur }i temeiurile lor }i ]eru}ele }i }treangurile lor. am sfin]it Mie pre tot cel ^nt$iu n@scut ^n Israil. ^n pustiia Sinaii. 26. iat@. tot b@rbatul de o lun@ }i mai ^n sus. A lui Merari.* Pentru c@ al Mieu easte tot cel ^nt$iu n@scut. cortul }i acoperem$ntul lui. Tot num@rul levi]ilor. }i norodul lui Isaar. preotului. {i vei da pre levi]i lui Aaron }i fiilor lui. 42. aceastea s$nt noroadele lui Gherson. Mooli }i Musi. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. }i toate cealelalte lucruri ale lui. pre carii i-au num@rat Moisi }i Aaron din cuv$ntul Domnului. }i dobitoacele levi]ilor ^n locul dobitoacelor lor. dup@ cas@le familiilor lor. dare s$nt da]i ace}tia Mie din fiii lui Israil. Eleazar. unul. va muri. carele s@ va atinge va muri”. aceastea s$nt noroadele lui Merari. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. dup@ num@rul a tot b@rbatul de o lun@ }i mai sus. }i toate c$te s$nt la jertvenic. carele de}chide p$ntecele de la fiii lui Israil. Lui Gherson. 16. 34. {i cel mai mare preste mai-marii levi]ilor. Domnul. 21. 29. }i dobitoacele levi]ilor. {i fiii lui Gherson vor t@b@r^ dind@r@ptul cortului de c@tr@ mare. {i pre Aaron }i pre fiii lui vei pune preste cortul m@rturiei }i vor p@zi preo]iia sa. }i vor fi ai Miei levi]ii. 33. }i ceale dinl@untru catapeteasmei. precum i-au poruncit Domnul. Caat }i Merari. 25. 17. 20. Eu. Domnul. 16 . Cei ce t@b@r@sc ^naintea cortului m@rturiei de c@tr@ r@s@rit. }i cel de alt neam. }i norodul lui Hevron. 11. opt [mii] }i }ease sute. tot b@rbatul de o lun@ }i mai ^n sus. 13. pentru to]i cei ^nt$iu n@scu]i a fiilor lui Israil. Socoteala lor. „Num@r@ pre fiii lui Levi dup@ casele familiilor lor. 14. }i acoperi}ul por]ii cur]ii ceii de la cort. unul. dup@ noroadele lor. doaozeci }i doao de mii. norodul lui Loveni }i norodul lui Semei. Eu. aceastea s$nt noroadele levi]ilor. ^n zioa ^n carea am b@tut pre tot cel ^nt$iu n@scut ^n p@m$ntul Eghiptului.

feciorul lui Aaron. Sf$nta Sfintelor. cu care slujesc ^ntr-^ns@le. }i le vor pune pre rude. 50. {i acoperem$nt vor pune preste jertvenic. 15 aceastea vor purta fiii lui Caat ^n cortul m@rturiei. }i le vor pune ^n acoperem$nt de piiale v$n@t@. 24. „S@ nu piiarde]i norodul lui Caat dintr@ levi]i. . 21. dup@ noroadele lor. }i-l vor pune pre rude. s@ nu ^ntre se vaz@ f@r’ de veaste ceale sfinte. 12 CAP 4 R$nduiala }i slujba levi]ilor s@ ^mparte dup@ a fie}tec@ruia familie. dup@ didrahma cea sf$nt@ vei lua. c$nd le ^nv@lesc. cu c$te slujesc ^ntru cealea sfinte. }i acoperem$ntul u}ii dup@ noroadele lor. tot cel ce ^ntr@ s@ slujeasc@. zic$nd: 18. 25 Iezechii. 6. }i vor ^ntinde preste el hain@ toat@ v$n@t@ deasupra. (a) %n cea veachie s@ afl@: dintr@ fiii lui Levi. vor ^ntinde preste ea hain@ toat@ mohor$t@ }i blidele }i c@]iile }i p@har@le }i ibricele cu care toarn@ }i p$inile ceale ce pururea preste ea vor fi. }i vor lua hain@ mohor$t@. pentru r@scump@rarea levi]ilor. ^n cortul m@rturiei. 23. {i ceialal]i. 4. }i vor tr@i }i nu vor muri ei merg$nd la Sfintele Sfintelor. 45. Aaron }i fiii lui s@ ^ntre }i s@ r$nduiasc@ pre fie}tecarele ce trebuie s@ poarte. „Num@r@ capetele fiilor lui Caat. num@ra]i-i pre ei. De la cei ^nt$iu n@scu]i ai fiilor lui Israil au luat argint o mie trei sute }easezeci }i cinci de sicli. {i vei da lui Aaron }i fiilor lui argintul. carele va avea grije de untuldelemn de la luminare }i de t@m$ia ^ntocmirei }i de jertva cea de toate zilele }i de untuldelemn cel de ungere }i de tot cortul }i de toate c$te s$nt ^ntr-^nsul ^n cel sf$nt }i de toate lucrurile lui”. {i vor purta pieile cortului }i cortul m@rturiei }i acoperem$ntul lui }i acoperem$ntul cel v$n@t. dup@ casele familiilor lor. ci s@ nu s@ *1 Para.124 CARTEA NUMERILOR 46. dup@ siclul cel sf$nt. „Num@r@ pre fiii lui Gherson }i pre ei. zic$nd: 2. 12. 11. }i le vor pune ^n hain@ v$n@t@. {i vor ^ntinde preste ea hain@ ro}ie }i o vor acoperi cu acoperem$nt de piiale v$n@t@. 20. {i au dat Moisi argintul. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron. }i vor pune la ea rudele. s@ slujeasc@ }i s@ poarte: 25. care easte deasupra preste el. zic$nd: 22. dintr@ fiii lui Levi. 4. Mai-mare preste aceastea va fi Eliazar. dup@ porunca Domnului. }i vor slobozi acoperem$ntul care acopere. c$nd va purceade tab@ra. }i vor b@ga rudele. {i dup@ ce vor sf$r}i Aaron }i fiii lui a acoperi sfintele. 16. {i vor lua toate vasele ceale de slujb@. {i vor pune preste el toate vasele cu c$te slujesc. {i vor lua hain@ v$n@t@. 9. 5. ca s@ nu moar@”. {i preste masa cea pus@ ^nainte. p$n@ la cincizeci de ani. ating@ de ceale sfinte. }i vor pune preste el acoperem$nt de piiale v$n@t@. De la doaozeci }i cinci de ani }i mai sus. 15. p$n@ la cincizeci de ani. Aceasta s@ face]i lor. }i clea}tele }i furcu]ele }i blidele }i acoperem$ntul }i toate vas@le jertvenicului. ^n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi. 7. c$nd va s@ purceaz@ tab@ra. 8. 13 Levi]i 27. venind. r@scump@r@rile celor ce ^ntrec ^ntru d$n}ii”. }i le vor pune pre rude. {i vor pune preste el acoperem$nt de piiale v$n@t@. 14. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron. }i-l vor acoperi cu acoperem$nt de piiale v$n@t@. apoi vor ^ntra fiii lui* Caat s@ le poarte. }i vor acoperi cu el sicriiul m@rturiei. 51. 10. {i preste jertvenicul cel de aur vor pune deasupra hain@ v$n@t@. dup@ noroadele lor. ca s@ nu moar@. preotului. r@scump@r@rile celor ce ^ntrecea. 19. ca s@ fac@ toate lucrurile ^n cortul m@rturiei. }i le vor acoperi cu acoperem$nt de piiale v$n@t@. 48. {i-l vor pune pre el }i toate vasele lui ^n acoperem$nt de piiale v$n@t@. {i au luat Moisi argintul. 49. dup@ casele familiilor lor. 13. Aceasta easte slujba norodului lui Gherson. *Ie}ire 30.* de doaozeci de bani siclul. 47. carii ^ntrec mai mul]i dec$t levi]ii. }i toate vasele ceale sfinte. CAP 3 {I 4 vor pune rudele lui. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. 17. }i vor acoperi sp@l@toarea }i temeiul ei. 15. {i aceastea s$nt lucrurile fiilor lui Caat (a). tot cel ce ^ntr@ s@ slujeasc@. De la doaozeci }i cinci de ani }i mai sus. ca s@ fac@ lucrurile sale ^n cortul m@rturiei. {i r@scump@r@rile celor doao sute }eaptezeci }i trei din cei ^nt$iu n@scu]i a fiilor lui Israil. }i 1. }i vor acoperi sfea}nicul care lumineaz@. r@scump@r@rile celor ce ^ntrecea lui Aaron }i fiilor lui. }i-l vor acoperi cu hain@ toat@ mohor$t@. {i vor ^ntra Aaron }i fiii lui. }i vor pune rudele lui. }i lumin@rile lui }i lingurile lui }i muc@rile lui }i toate vasele untuluidelemn. dup@ casele familiilor lor. {i vei lua cinci sicli de pre cap. 3.

dup@ cum i-au num@rat Moisi }i Aaron. dup@ no2. care s-au spurcat ating$ndu-s@ de CAP 4 {I 5 roadele lor. 30. a tuturor carii slujesc ^n cortul m@rturiei. 5. 39. p$n@ la cincizeci de ani. num@ra]i-i pre ei. De la b@rbat p$n@ la muiare. }i temeiurile lui. scoate]i-i afar@ din tab@r@. dup@ cas@le familiilor lor. }i toate slujbele lor. . 45. va fi slujba fiilor lui Gherson. ^n m$na lui Moisi. trei mii }i doao sute. tot cel ce ^ntr@ s@ slujeasc@ lucrurile cortului m@rturiei. doao mii }eapte sute }i cincizeci. toate lucrurile lor. Dup@ porunca Domnului. zic$nd: «B@rbat au muiare. dup@ toate lucrurile lor. pre carii i-au num@rat Moisi }i Aaron. zic$nd: 6. Acesta easte num@rul norodului lui Caat. 41. pedeaps@ pentru gre}eal@ din lenevire. c$te s$nt preste cortul m@rturiei }i preste jertvenic. dup@ porunca Domnului. }i ceale ce prisosesc dintru eale }i toate vasele ceale de slujb@ }i c$te slujesc ^ntru eale vor face. {i au fost num@rul lor. De la doaozeci }i cinci de ani }i mai ^n sus. {i au fost cei num@ra]i opt mii cinci sute }i optzeci. (b) Va ^n}ela. }i leage pentru r$vna dragostii. om mort. dup@ noroadele lor. 31. 125 CAP 5 Cei necura]i s@ se scoa]@ afar@ din tab@r@. dup@ cas@le familiilor lor. De la doaozeci }i cinci de ani }i mai ^n sus. ^n m$na lui Moisi. }i i-au scos pre ei afar@ din tab@r@. ca s@ scoa]@ afar@ din tab@r@ pre tot cel lepros }i pre tot cel ce-i curge s@m$n]a }i pre tot cel necurat cu sufletul (a). dup@ noroadele lor. p$n@ la cincizeci de ani. {i s-au num@rat norodul fiilor lui Merari. Aceasta easte slujba norodului fiilor lui Merari. 29. {i au fost num@rul lor. pre carii i-au num@rat Moisi }i Aaron. dup@ cum au gr@it Domnul lui Moisi. dup@ casele familiilor lor. tot cel ce ^ntr@ s@ slujeasc@ }i s@ fac@ lucrurile ^n cortul m@rturiei. dup@ cas@le familiilor lor. preotului. 3. va treace cu 1. dup@ porunca Domnului. va p@gubi pre cineva. {i au num@rat Moisi }i Aaron }i maimarii lui Israil pre fiii lui Caat. }i paza lor ^n m$inile lui Itamar. tot cel ce ^ntr@ s@ slujeasc@ la lucruri ^n cortul m@rturiei. pre nume. To]i levi]ii ceii num@ra]i. 34. „Gr@ia}te fiilor lui Israil. ca s@ nu p$ng@reasc@ taberile sale ^n care petrec Eu ^ntru ei”. {i aceastea s$nt pazele celor ce poart@ povar@ dintr-^n}ii. }i acoperem$ntul. ^n cortul m@rturiei: c@pe]ealele cortului. }i toate vasele pazii care le poart@ ei. }i }treangurile lor. Acesta easte num@rul fiilor lui Gherson. pre carii i-au num@rat Moisi }i Aaron }i mai-marii lui Israil. }i st$lpii acoperem$ntului por]ii cur]ii. dup@ noroadele lor. dup@ noroadele lor. }i ]eru}ii lor. 43. 44. }i toate vasele lor. {i st$lpii cur]ii ^mpregiur. tot cel ce ^ntr@ la facerea lucrurilor }i la lucrurile ceale ce s@ poart@ ^n cortul m@rturiei. pre nume s@-i num@ra]i. dup@ noroadele lor. ^n cortul m@rturiei. zic$nd: „Poruncea}te fiilor lui Israil 2. trec$nd. 42. dup@ noroadele }i dup@ cas@le familiilor lor. p$n@ la cincizeci de ani. }i z@voar@le lui. {i s-au num@rat fiii lui Gherson. {i au fost num@rul lor. i-au num@rat pre ei. Acesta easte num@rul norodului fiilor lui Merari. }i vei socoti pre ei. 4. }i temeiurile lor. 47. ^n m$na lui Moisi. 6. Dup@ porunca lui Aaron }i a fiilor lui. }i temeiurile lor. preotului”. p$n@ la cincizeci de ani. pre tot cel ce ^ntr@ s@ slujeasc@ }i s@ lucreaze ^n cortul m@rturiei. 32. }i s-au num@rat ^n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi.CARTEA NUMERILOR cortului m@rturiei. feciorului lui Aaron. 27. 36. pentru p$rg@ }i aduceri. dup@ casele familiilor lor. Aceasta easte slujba fiilor lui Gherson ^n cortul m@rturiei. a}ea au f@cut fiii lui Israil. De la doaozeci }i cinci de ani }i mai sus. Num@ra]i-i pre ei de la doaozeci }i cinci de ani }i mai sus. ^n m$na lui Itamar. din porunca Domnului. dup@ toate slujbele lor }i dup@ toate lucrurile lor. 49. 28. }i acoperem$ntul por]ii cur]ii. (a) Adec@. care va face din toate p@catele omene}ti (b) }i. dup@ noroadele lor. ^n m$na lui Moisi. la lucrurile lor }i la ceale ce le poart@ ei. 38. }i temeiurile lor. }i st$lpii lui. Fiii lui Merari. De la doaozeci }i cinci de ani }i mai sus. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. }i st$lpii lor. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. 26. 48. doao mii }ease sute }i treizeci. nelu$nd sama. p$n@ la cincizeci de ani. 33. {i p$nzele cur]ii }i acoperem$ntul u}ii cur]ii. b@rbat dup@ b@rbat. dup@ cas@le familiilor lor. 46. 35. a tuturor celor ce slujesc ^n cortul m@rturiei. ^n toate lucrurile lor. 37. 40. fiiului lui Aaron. {i au f@cut a}ea fiii lui Israil.

sf$nt va fi Domnului. jertv@ carea aduce aminte p@catul. fie’. gre}eala carea s@ ^ntoarce Domnului a preotului va fi. }i strugur proaspet }i stafide s@ nu m@n$nce ^n toate zilele f@g@duin]ii sale. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. preste capul lui. }i le va muia ^n apa cea bl@st@mat@ a mustr@rii. 24. CAP 6 Sfin]irea. Va m@rturisi p@catul care l-au f@cut. 11. iar@ ea va fi p$ng@rit@. }i va c@dea coapsa ei. {i toat@ p$rga din toate carele s@ sfin]esc ^ntru fiii lui Israil. c$te vor aduce Domnului. }i o]et de vin }i o]et de beutur@ be]iv@ s@ nu bea. 31. c$nd mor ei. 25. iar@ ^n m$inile preotului va fi apa mustr@rii bl@st@mului acestuia. zic$nd: „Gr@ia}te fiilor lui Israil }i zi 2. 5 vor plini zilele care s-au f@g@duit Domnului. briciu s@ nu s@ suie pre capul lui. {i va lua preotul din jertva ei cea de aducere-aminte }i o va aduce pre jertvenic. 8. 7. la nici un om mort s@ nu mearg@. }i va descoperi capul muierii }i va da ^n m$inile ei jertva cea aduc@toare-aminte. pentru c@ easte jertv@ de r$vn@. Iar@ de va muri ne}tine cu moarte f@r@ 1. zic$nd: 12. }i va fi muiarea de bl@st@m ^n norodul s@u. fiind tu cu b@rbat. ^l va treace cu vedearea. 5. }i va pune jertva ^naintea Domnului. {i va veni lui duh de r$vn@. %n toate zilele care s-au f@g@duit Domnului. 20. 14. vin din struguri }i s$mburi. {i va ^ntra ^ntr-^nsa apa cea bl@st@mat@ a mustr@rii. %n toate zilele f@g@duin]ii lui. va ^ntra ^ntr-^nsa apa cea bl@st@mat@ a mustr@rii }i s@ va umfla ^n p$ntece. ca s@-]i umfle p$ntecele }i s@ caz@ coapsa ta’. De vin }i de beutur@ be]iv@ s@ se ^nfr$neaze. }i din p@m$ntul care easte pre fa]a p@m$ntului cortului m@rturiei lu$nd preotul va b@ga ^n ap@. 9. CAP 5 {I 6 23. }i ea nu va fi p$ng@rit@. }i va aduce dar pentru d$nsa a zeacea parte a unui ifi de f@in@ de orz. sau te-ai p$ng@rit. ca s@ se cur@]asc@ cu cur@]enie Domnului. pentru c@ f@g@duin]a Dumnez@ului lui easte preste el. curat@ s@ fii de apa mustr@rii bl@st@mului acestuia. {i va scrie preotul bl@st@murile aceastea ^n carte. 21. }i va r$vni pre muiarea sa. afar@ de berbeacele cel de cur@]ire. }i va r$vni pre muiarea sa. Iar@ de te-ai ab@tut. 27. {i o va jura pre d$nsa preotul }i va zice muierii: ‘De nu au dormit cineva cu tine. {i va pune preotul pre muiare ^naintea Domnului. nici s@ m@n$nce dintr-^n}ii. 19. %n toate zilele f@g@duin]ii cur@]eniei lui* *Jude. 18. de nu te-ai ab@tut a te p$ng@ri cu altul ^n locul b@rbatului t@u. sau va veni lui duh de r$vnire. {i va ad@pa pre muiare din apa cea bl@st@mat@ a mustr@rii. }i va face ei preotul toat@ leagea aceasta. Sau omul preste carele va veni duh de r$vn@ }i va r$vni pre muiarea sa. {i ale fie}tec@ruia ceale sfin]ite a lui vor fi. {i va jura preotul pre muiare cu jur@m$nturile bl@st@mului acestuia }i va zice preotul muierii: ‘Dea-te pre tine Domnul s@ fii de bl@st@m }i de urgie ^ntr@ norodul t@u. }i fie}tecare om ce va da preotului a lui va fi»”. 4. }i o va aduce la jertvenic. }i capul }i a cincea parte va adaoge la el. 15. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. }i c$te s@ fac din struguri s@ nu bea. p@rul capului. 22. 26. {i de va fi p$ng@rit@ }i va fi ascunzind de b@rbatul s@u. 16. {i va lua preotul ap@ curat@ vie ^ntr-un vas de lut. }i m@rturie nu va fi asupra ei. sf$nt va fi l@sind s@-i creasc@ chica. trec$nd. }i muiarea aceaea va purta p@catul s@u»”. s@ dea Domnul ca s@ caz@ coapsa ta }i p$ntecele t@u s@ se rump@. iar@ ea va fi p$ng@rit@. {i o va aduce preotul }i o va pune ^naintea Domnului. 28. 3. Va aduce omul pre muiarea sa la preot. Aceasta easte leagea r$vnei muierii ceii cu b@rbat. „Gr@ia}te fiilor lui Israil }i zi c@tr@ d$n}ii: «De va gre}i muiarea vreunui b@rbat }i. Din toate c$te s@ fac din vi]@. s@ nu bea. 29. 7. }i va lua preotul din m$na muierii jertva r$vnei. 6. nu va turna preste ea untdelemn. 13. nici va pune preste ea t@m$ie. }i va ^ntoarce aceluia cui au gre}it. ale preotului vor fi. }i va ^ntoarce p@catul. 9. 10. }i au dat cineva s@m$n]a sa ^n tine. c@tr@ ei: «B@rbat au muiare care tare va f@g@dui f@g@duin]@. jertva cea de r$vn@. p$n@ ce s@ 13. ca s@ ^ntoarc@ lui gre}eala la d$nsul. prin carele s@ va ruga pentru el. }i aducerea nazareilor.126 CARTEA NUMERILOR vedearea }i va gre}i sufletul acela. {i nevinovat va fi omul de p@cat. }i ea nu va fi grea. carea va c@lca }i s@ va p$ng@ri. Iar@ de nu s@ va fi p$ng@rit muiarea }i va fi curat@ }i nevinovat@ va fi }i va face s@m$n]@. . }i s@ r$nduia}te cu ce cuvinte vor blagoslovi preo]ii pre norod. afar@ de b@rbatul t@u’. }i va pune pre muiarea sa ^naintea Domnului. Iar@ de nu va fi omului rudenie. {i s@ ^ntre apa aceast@ bl@st@mat@ ^n ma]ele tale. {i va ascunde de ochii b@rbatului s@u }i va t@g@dui. 8. }i va dormi cineva cu ea pat de s@m$n]@. }i dup@ aceaea va ad@pa pre muiare cu apa aceaea. Pentru tat@ }i pentru mum@ }i pentru frate }i pentru sor@. {i muiarea va zice: ‘Fie. 17. s@ nu se spurce pentru ei. 30.

cei doispr@zeace mai-mari ai cas@lor familiilor lor. {i vor pune numele Mieu preste fiii lui Israil. }i ^n zioa a opta va aduce doao turtureale sau doi pui de porumb la preot. un berbeace. }i va aduce un miel de un an. pentru p@cat. zic$nd: «A}ea s@ blagoslovi]i pre fiii lui Israil. . }i un berbeace. {i patru car@ }i opt boi au dat fiilor lui Merari. {i aceasta easte leagea celui ce s-au f@g@duit. pentru p@cat.* ‘Domnul s@ te blagosloveasc@ pre tine }i s@ te p@zasc@! 25. }i va sfin]i capul lui ^n zioa aceaea. }i va rade capul s@u ^n zioa ^n carea s@ va cur@]i. 19 i ^n zioa ^n carea au sf$r}it Moisi a r@dica cortul. Domnul. 36. curat. {i doao car@ }i patru boi au dat fiilor lui Gherson. O c@]ie de zeace auri. am$ndoao pline de f@in@ cernut@. }i Eu. zic$nd: 5. dup@ slujbele lor. 20. {i le va aduce pre acealea preotul punere^naintea Domnului. ace}tia s$nt cei ce stau la num@r. va aduce el la u}ile cortului m@rturiei. }ease car@ acoperite }i doispr@zeace boi. }i dup@ aceastea cel ce s-au f@g@duit va bea vin. Aceasta easte leagea celui ce f@g@duia}te. pentru Itamar. doao junince }i cinci berbeci. 10. preotului. carele va f@g@dui darul s@u Domnului de f@g@duin]@. 18. }i va face preotul jertva lui }i turnarea lui. 13. 12. pentru c@ s-au p$ng@rit capul f@g@duin]ii lui. ace}tia s$nt mai-marii neamurilor. ^ntr$nd Moisi ^n cortul m@rturiei. 17. {i cel ce au adus ^n zioa dint$iu darul s@u au fost Naason. }i zilele ceale mai dinainte nesocotite vor fi. 18. %n zioa a }eaptea s@ va rade. ^i gr@ia}te Domnul deasupra milostivitoriului. 9. }i au adus boiarii darurile sale ^naintea jertvenicului. *Fap. }i turte nedospite unse cu untdelemn. 16. pentru m$ntuire. sf$nt va fi preotului pieptul cel pus }i bra]ul cel luat. dup@ slujbele lor.* {i va rade cel ce s-au f@g@duit la u}ile cortului m@rturiei capul f@g@duin]ii sale. le-au dat levi]ilor. 17. 21. pentru ardere de tot. voiu blagoslovi pre ei»”. „Ia-le de la d$n}ii }i vor fi la lucrurile ceale de slujb@ ale cortului m@rturiei. 24 *Sira. spre s@v$r}irea cortului }i a oltariului. ]api cinci }i cinci mielu}eale de un an. 1. {i au adus boiarii lui Israil. pentru p@cat. {i va aduce darul s@u Domnului un miel de un an. ^n carea zi va plini zilele f@g@duin]ii sale. 13. 11. }i le-au uns }i le-au sfin]it pre eale. }i le-au adus ^naintea cortului. }i le va pune pre m$inile celui ce s-au f@g@duit dup@ ce-} va rade capul s@u. 127 CAP 7 Darurile celor doispr@zeace boiari a celor doaospr@zeace neamuri a lui Israil. 4. 12. dup@ putearea f@g@duin]ii sale. }i s@ va ruga pentru d$nsul preotul. ^ndat@ s@ va p$ng@ri capul f@g@duin]ii lui. dup@ siclul cel sf$nt. carea s@ va f@g@dui dup@ leagea cur@]@niei»”. la u}ea cortului m@rturiei. {i o co}ni]@ de azime din f@in@ curat@. 15. 2. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi zic$nd: 23. 14. 10. fiiul lui Sogar. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. }i un p@har de argint de }eaptezeci de sicli. {i au adus darurile sale ^naintea Domnului. }i jertva lor }i turnarea lor.CARTEA NUMERILOR de veaste l$ng@ d$nsul. stropit@ cu untdelemn pentru jertv@. }i va face ceaea ce easte pentru p@catul lui }i arderea cea de tot a lui. l-au uns }i l-au sfin]it pre el }i vasele lui }i jertvenicul }i toate unealtele lui. {i pentru jertva m$ntuirei. 21. fiiul lui Aminadav. fiiul lui Aminadav. mai-marele neamului lui Iuda. Domnul s@ areate fa]a Sa preste tine }i s@ te miluiasc@! 26. zic$ndu-le lor: 24. 7. %ntru carea au sfin]it Domnului toate zilele f@g@duin]ii. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „C$te un mai-mare ^n fie}tecarea zi s@ aduc@ darurile sale la sfin]irea jertvenicului”. Domnul s@ r$dice fa]a Sa preste tine }i s@ dea ]ie pace!’ CAP 6 {I 7 27. un miel de un an. 16. fie}tecui dup@ slujba sa”. curat@. „Gr@ia}te lui Aaron }i fiilor lui. 6. pentru c@ slujbele celui sf$nt. }i le vei da levi]ilor. }i va pune p@rul preste focul cel de supt jertva m$ntuirei. 19. {i va lua preotul bra]ul fiert de la berbeace }i o p$ine azim@ din co}ni]@ }i o turt@ nedospit@. lu$nd Moisi car@le }i boii. 14. mai-marele neamului lui Isahar. Acesta au fost darul lui Naason. {i. 3. A doao zi au adus Natanail. 11. 8. afar@ de ceale ce va afla m$na lui. 15. un car de la doi mai-mari }i un bou de la fie}tecarele. un blid de argint. {i un ]ap din capre. fiiul lui Aaron. care cump@nea o sut@ }i treizeci de sicli. {i le va aduce preotul ^naintea Domnului. pentru c@ au p@c@tuit pentru mort. Un vi]el din vaci. {i berbeacele-l va face jertv@ de m$ntuire Domnului preste co}ni]a azimelor. }i o mielu}ea de un an. {i fiilor lui Caat nu au dat. {i au adus cei mai-mari la ^nnoirea jertvenicului ^n zioa ^n carea l-au uns. 22. curat. care le avea ei. p$ini fr@m$ntate cu untdelemn. {i au adus darul s@u. pentru ardere de tot. {i va face preotul una pentru p@cat }i una pentru ardere de tot. plin@ de t@m$ie. era a le purta pre umeri.

dup@ siclul cel sf$nt. O c@]ie de zeace auri. Acesta au fost darul lui Salamiil. 24. 62. mai-marele fiilor lui Zavulon. mai-marele fiilor lui Manasi. Darul lui. care cump@nea o sut@ }i treizeci de sicli. plin@ de t@m$ie. A noao zi. fiiul lui Helon. un miel de un an. cinci berbeci. doao junince. cinci ]api. care cump@nea o sut@ }i treizeci de sicli. un miel de un an. plin@ de t@m$ie. 61. am$ndoao pline de f@in@ curat@. }i un p@har de argint de }eaptezeci de sicli. 41. fiiul lui Sediur. cinci ]api. 39. fiiului lui Sogar. plin@ de t@m$ie.128 CARTEA NUMERILOR 19. O c@]ie de zeace auri. 35. 38. dup@ siclul cel sf$nt. mai-marele fiilor lui Efraim. stropit@ cu untdelemn pentru jertv@. plin@ de t@m$ie. 49. }i un p@har de argint de }eaptezeci de sicli. 22. fiiul lui Surisadai. dup@ siclul cel sf$nt. {i au adus darul s@u. doao junince. plin@ de t@m$ie. mai-marele fiilor lui Gad. dup@ siclul cel sf$nt. 52. fiiul lui Fadasur. un blid de argint. un blid de argint. cinci mielu}eale de un an. pentru ardere de tot. cinci ]api }i cinci mielu}eale de un an. un p@har de argint de }eaptezeci de sicli. am$ndoao pline de f@in@ curat@. CAP 7 Elisaf. pentru ardere de tot. 34. doao junince. 37. care cump@nea o sut@ }i treizeci de sicli. Darul lui. Un vi]el din vaci. Darul lui. Darul lui. un berbeace. {i pentru jertva m$ntuirei. doao junince. {i pentru jertva m$ntuirei. Darul lui. plin@ de t@m$ie. cinci ]api. pentru p@cat. un miel de un an. 54. A }eaptea zi. un miel de un an. stropit@ cu untdelemn pentru jertv@. pentru ardere de tot. un berbeace. am$ndoao pline de f@in@ curat@. dup@ siclul cel sf$nt. 55. fiiului lui Sediur. Avidan. Acesta au fost darul lui Elisaf. cinci ]api. cinci ]api. fiiului lui Emiud. 30. dup@ siclul cel sf$nt. 31. 50. cinci berbeci. fiiului lui Helon. care cump@nea o sut@ }i treizeci de sicli. cinci mielu}eale de un an. dup@ siclul cel sf$nt. 56. pentru p@cat. 57. {i pentru jertva m$ntuirei. pentru p@cat. un p@har de argint de }eaptezeci de sicli. un p@har de argint de }eaptezeci de sicli. Un vi]el din vaci. A }asea zi. A patra zi. cinci mielu}eale de un an. {i un ]ap din capre. 44. Salamiil. am$ndoao pline de f@in@ curat@. Gamaliil. {i un ]ap. un blid de argint care cump@nea o sut@ }i treizeci de sicli. un berbeace. cinci berbeci. un berbeace. un blid de argint. un blid de argint. pentru ardere de tot. cinci berbeci. A treia zi. 59. cinci ]api. stropit@ cu untdelemn pentru jertv@. O c@]ie de zeace auri. pentru p@cat. {i pentru jertva m$ntuirei. {i un ]ap din capre. un miel de un an. Un vi]el din vaci. Darul lui. un blid de argint. 23. pentru ardere de tot. care cump@nea o sut@ }i treizeci de sicli. Elisama. . Un vi]el din vaci. Un vi]el din vaci. pentru ardere de tot. doao junince. A opta zi. Eliav. 64. am$ndoao pline de f@in@ curat@. 53. Acesta au fost darul lui Natanail. O c@]ie de zeace auri. 65. 46. O c@]ie de zeace auri. cinci ]api. plin@ de t@m$ie. cinci mielu}eale de un an. Un vi]el din vaci. O c@]ie de zeace auri. {i un ]ap din capre. doao junince. 33. dup@ siclul cel sf$nt. 20. Acesta au fost darul lui Elisama. un berbeace. {i pentru jertva m$ntuirei. 26. mai-marele fiilor lui Simeon. }i un p@har de argint de }eaptezeci de sicli. 47. fiiul lui Emiud. cinci mielu}eale de un an. 43. stropit@ cu untdelemn pentru jertv@. {i un ]ap din capre. Darul lui. pentru p@cat. stropit@ cu untdelemn pentru jertv@. am$ndoao pline de f@in@ curat@. am$ndoao pline de f@in@ curat@. 45. plin@ de t@m$ie. 51. O c@]ie de zeace auri. pentru ardere de tot. 25. Elisur. un berbeace. fiiului lui Raguil. 29. pentru p@cat. un blid de argint. 42. Un vi]el din vaci. Acesta au fost darul lui Avidan. stropit@ cu untdelemn pentru jertv@. doao juninci. {i pentru jertva m$ntuirei. un p@har de argint de }eaptezeci de sicli. mai-marele fiilor lui Veniamin. un blid de argint. care cump@nea o sut@ }i treizeci de sicli. fiiul lui Raguil. cinci berbeci. 60. un miel de un an. cinci mielu}eale de un an. {i un ]ap din capre. Acesta au fost darul lui Elisur. {i un ]ap din capre. am$ndoao pline de f@in@ curat@. 48. A cincea zi. 21. stropit@ cu untdelemn pentru jertv@. {i un ]ap din capre. un miel de un an. care cump@nea o sut@ }i treizeci de sicli. fiiului lui Gadioni. un p@har de argint de }eaptezeci de sicli. 36. doao junince. 27. Acesta au fost darul lui Eliav. fiiul lui Gadioni. fiiului lui Surisadai. {i pentru jertva m$ntuirei. un miel de un an. cinci berbeci. fiiul lui Fadasur. stropit@ cu untdelemn pentru jertv@. O c@]ie de zeace auri. 63. Un vi]el din vaci. pentru p@cat. 28. 58. pentru p@cat. Acesta au fost darul lui Gamaliil. cinci mielu}eale de un an. cinci berbeci. {i pentru jertva m$ntuirei. cinci berbeci. un berbeace. pentru ardere de tot. mai-marele fiilor lui Ruvin. 32. 40.

cinci berbeci. {i vei pune pre levi]i ^naintea Domnului. doao junince. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. 8. {i pentru jertva m$ntuirii. stropit@ cu untdelemn pentru jertv@. dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. 75. C$nd ^ntra Moisi ^n cortul m@rturiei ca s@ gr@iasc@ lui. . zic$nd: 6. a}ea au f@cut sfea}nicul. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. 81. mielu}eale de c$te un an. Darul lui. pentru p@cat. }i au auzit glasul Domnului gr@ind c@tr@ d$nsul deasupra milostivitoriului. v$rsta }i cur@]irea levi]ilor. 1. doaospr@zeace. tot aurul c@]iilor. Acesta au fost darul lui Ahiezer. un miel de un an. doao junince. 14. 74. {i a}ea vei face cur@]iia lor: vei stropi pre ei cu apa cur@]@niei. cinci berbeci. fiiul lui Enan. a}ez@m$ntul. curate. O c@]ie de zeace auri. 87. }i va treace briciu preste tot trupul lor. de o parte din fa]a sfea}nicului. am$ndoao pline de f@in@ curat@. O c@]ie de zeace auri. cinci ]api. O c@]ie de zeace auri. Un vi]el din vaci. „Gr@ia}te lui Aaron }i zi c@tr@ d$nsul: «C$nd vei pune luminile de o parte despre fa]a sfea}nicului. 80. 71. }i vei face unul pentru p@cat }i unul pentru ardere de tot. pentru ardere de tot. Acesta au fost darul lui Fagheil. tare de aur fusul lui. pentru p@cat. doaospr@zeace. cinci mielu}eale de un an. 13. Un vi]el din vaci. }i vor sp@la hainele sale. 70. De o sut@ }i treizeci de sicli un blid. p@har@ de argint. doao mii }i patru sute de sicli. 69. am$ndoao pline de f@in@ curat@. }i jertvele lor }i turn@rile lor. un blid de argint. 89. care cump@nea o sut@ }i treizeci de sicli. cinci berbeci. fiiului lui Amisadai. o sut@ }i doaozeci de auri. 76. }i de }eaptezeci de sicli un p@har. berbeci }easezeci. 82. vor lumina ceale }eapte lumini»”. 7. Iar@ levi]ii vor pune m$nile pre capetele vi]eilor. stropit@ cu untdelemn. mai-marele fiilor lui Dan. Tot argintul vaselor. 129 CAP 8 Locul sfea}nicului }i a candilelor. 77. plin@ de t@m$ie. ^n carea zi l-au uns mai-marii fiilor lui Israil. cinci mielu}eale de un an. }i ^naintea fiilor lui. fiiului lui Ehran. {i pentru jertva m$ntuirei. 67. cinci mielu}eale de un an. dup@ siclul cel sf$nt. materiia. Aceasta easte sfin]irea jertvenicului dup@ ce au umplut m$inile lui }i dup@ ce l-au uns. }i vor fi ca s@ lucreaze lucrurile Domnului. 72. ]api }easezeci. ^ntr@ doi heruvimi. „Ia pre levi]i din mijlocul fiilor lui Israil }i-i cur@]ea}te pre ei. 68. un p@har de argint de }eaptezeci de sicli. }i ]api din capre doispr@zeace. dup@ chipul care l-au ar@tat Domnul lui Moisi. Ahiezer. fiiul lui Ehran. {i aceasta easte f@ptura sfea}nicului. pentru p@cat. {i pentru jertva m$ntuirii. Toate vitele ceale pentru ardere de tot: vi]ei doispr@zeace. mai-marele fiilor lui Asir. stropit@ cu untdelemn pentru jertv@. }i vei da pre ei dar ^naintea Domnului. 78. 3. cinci ]api. doaospr@zeace pline de t@m$ie. doao junince. un miel de un an. 83. dup@ siclul cel sf$nt. 84. zic$nd: 2. 85. Aceasta easte sfin]irea jertvenicului. care easte deasupra sicriiului m@rturiei. {i vei os@bi pre levi]i din mijlocul fiilor lui Israil. un berbeace. pentru p@cat. mai-marele fiilor lui Neftali. plin@ de t@m$ie. Darul lui. care cump@nea o sut@ }i treizeci de sicli. pentru ardere de tot. }i gr@ia c@tr@ d$nsul. 12. am$ndoao pline de f@in@ curat@. care cump@nea o sut@ }i treizeci de sicli. {i un ]ap din capre. Darul lui. stropit@ cu untdelemn pentru jertv@. }easezeci. Acesta au fost darul lui Ahire. un p@har de argint de }eaptezeci de sicli. Un vi]el din vaci. {i un ]ap din capre. }i florile lui tari toate. pentru ardere de tot. A zeacea zi. }i ^naintea lui Aaron. dup@ siclul cel sf$nt. A unspr@zeacea zi. }i vei aduna toat@ adunarea fiilor lui Israil. cu siclul cel sf$nt. doaospr@zeace. un berbeace. pentru p@cat. Fagheil. de zeace auri c@]iia. Ahire. 10. un berbeace. }i vor fi ai Miei. }i cura]i vor fi. 11. {i un ]ap din capre. fiiul lui Amisadai. blide de argint. un blid de argint. {i vor luoa un vi]el din vaci. miei CAP 7 {I 8 de c$te un an doispr@zeace. au aprins luminile lui. 73. cinci ]api. 79. un miel de un an. {i va os@bi Aaron pre levi]i dar ^naintea Domnului de la fiii lui Israil. }i jertva acestuia f@in@ curat@. 88. fiiului lui Enan. ca s@ te rogi pentru ei. {i vei aduna pre levi]i ^naintea cortului m@rturiei. 4. }i un vi]el de un an din vaci vei luoa. c@]ii de aur. berbeci doispr@zeace. {i au f@cut a}ea Aaron. plin@ de t@m$ie.CARTEA NUMERILOR 66. cu siclul cel sf$nt. un p@har de argint de }eaptezeci de sicli. un blid de argint. A doaospr@zeacea zi. 9. C@]ii de aur. {i vei aduce pre levi]i ^naintea Domnului. 5. Toate vitele ceale pentru jertva m$ntuirei: junince doaozeci }i patru. }i vor pune fiii lui Israil m$inile sale preste levi]i. 86. }i forma.

}i seara era ca chip de foc preste cort p$n@ diminea]a. {i c$nd era norul de seara p$n@ diminea]a. de la om p$n@ la dobitoc. *Ie}ire 40. }i chipul cel ca de foc noaptea. CAP 8 {I 9 il. 9. 23. {i am dat pre levi]i dar lui Aaron }i fiilor lui. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. drept aceaea s@ nu ne lipsim a aduce darul Domnului la vreamea sa ^ntr@ fiii lui Israil”. }i ^n cale ^ndelungat@ nu easte. a}ea au f@cut fiii lui Israil. 3. 24. s@ p@zasc@ pazele. A}ea vei face levi]ilor ^ntru pazele lor”. 36 CAP 9 %n ce vreame trebuie s@ slujeasc@ Pa}tile cura]i. ^n zioa a patraspr@zeace. 21. 5. * }i os s@ nu fr$ng@ de la eale. A}ea era pururea. 32 3 %mp@r. 8. 6. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. dup@ ce au ie}it ei din p@m$ntul Eghiptului. carii de}chid p$ntecele. {i au mers b@rba]ii cei ce nu era cura]i. zic$nd: 24. *Ie}ire 13. zic$nd: «Om. 26. p@catul s@u va purta omul acela. ori ^ntru neamurile voastre. o leage s@ fie voao }i celui nemearnic }i celui ce l@cuia}te ^mpreun@ cu voi pre p@m$nt»”. nuorul acoperind zioa cortul ^n st$lp de nuor. „Aceasta (a) easte cea pentru levi]i. 10. }i i-au dat pre ei Aaron dar ^naintea Domnului. {i au f@cut Moisi }i Aaron }i toat@ adunarea fiilor lui Israil levi]ilor dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi pentru levi]i. 18. Nu vor l@sa dintr-^nsele p$n@ diminea]@.* Pentru c@ dar s$nt ace}tia da]i Mie dintr@ fiii lui Israil ^n locul tuturor celor ^nt$iu n@scu]i. dup@ leagea Pa}tilor s@ le fac@. 25. cu azime }i cu ierburi amar@ le vor m$nca. dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. ^n zioa ^n carea am omor$t pre tot cel ^nt$iu n@scut ^n p@m$ntul Eghiptului. {i c$te zile acoperea norul preste cort. 20. }i ^n ce necura]i. fiii lui Israil p@zea pazele lui Dumnezeu }i nu purcedea. {i omul carele va fi curat. %n luna a doao. va face Pa}tile Domnului dup@ leagea Pa}tilor }i dup@ tocmeala lor le va face. pentru c@ s-au atins de om mort. {i va sluji fratele lui ^n cortul m@rturiei. ori ^n cale lung@ voao. {i de la cincizeci de ani vor ^nceta de la slujb@ }i nu vor mai lucra. 14. 4. om. ca s@ fac@ Pa}tile. }i s-au rugat pentru ei Aaron. ^n anul al doilea. 10 i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi ^n pustiia Sinaii. casa m@rturiei. 1 . }i s@ le face]i ^n vreamea sa. 19. 22. de doaozeci }i cinci de ani }i mai ^n sus vor ^ntra ca s@ lucre ^n cortul m@rturiei. ^n zioa ^n carea s-au ^ntins cortul. pentru c@ ne-am atins de om mort. i-am sfin]it pre ei Mie. dup@ leagea lor }i dup@ r$nduiala lor s@ le face]i”. nor au acoperit cortul. ^n locul unde sta norul. 18. 20. {i au zis c@tr@ ei Moisi: „Sta]i aci }i voiu auzi ce va porunci Domnul pentru voi”. 23 *Ie}ire 12. din porunca Domnului t@b@rea }i din porunca Domnului purcedea. tot va face Pa}tile Domnului. 17. {i c$nd s@ r$dica norul de la cort.* ^n toate zilele ^n care umbrea norul preste cort sta pre loc fiii lui Israil. }i vei cur@]i pre ei }i-i vei da ^naintea Domnului. atunci purcedea }i fiii lui Israil }i. }i va ^nt$rziia a face Pa}tile. (a) Leagea. 21. „Gr@ia}te fiilor lui Israil. {i au gr@it Moisi fiilor lui Isra1. a}ea le-au f@cut lor. 13 Luca 2. iar@ lucrurile nu va lucra. 7. }i au venit ^naintea lui Moisi }i ^naintea lui Aaron ^n zioa aceaea. dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi pentru levi]i. ^n luna dint$iu. a}ea le-au f@cut lor fiii lui Israil. zic$nd: 2. %n zioa a patraspr@zeace a lunei ceii dint$iu c@tr@ sear@. au ^ntrat levi]ii s@ slujeasc@ slujba lor ^n cortul m@rturiei ^naintea lui Aaron }i ^naintea fiilor lui. {i s-au cur@]it levi]ii }i }i-au sp@lat hainele sale. {i dup@ aceasta. din fiii lui Israil i-am luat pre ei Mie. 12. c@tr@ sear@ le vor face. {i c$nd sta norul preste cort zile multe. ca s@ nu fie ^ntru fiii lui Israil b@taie. de s@ vor apropiia de cel sf$nt”. pentru c@ darul Domnului nu l-au adus ^n vreamea sa.* {i. {i am luat pre levi]i ^n locul tot celui ^nt$iu n@scut ^ntru fiii lui Israil. acolo t@b@rea fiii lui Israil. vor ^ntra levi]ii ca s@ lucreaze lucrurile cortului m@rturiei. 15. {i au zis b@rba]ii aceia c@tr@ d$nsul: „Noi necura]i s$ntem. 8. ca s@ lucreaze lucrurile fiilor lui Israil ^n cortul m@rturiei }i s@ se roage pentru fiii lui Israil. carele va fi necurat ^ntru voi. 11. }i s@ r$dica norul diminea]a. noaptea ^n chip de foc pov@]uia}te mul]imea ^n patruzeci de ani. va peri sufletul acela din norodul lui. 16. *1 Cor. Iar@ de va veni la voi cel nemearnic ^n p@m$ntul vostru. 13. ^n pustiia Sinaii. zic$nd: 10. 19. 16. C@ al Mieu easte tot cel ^nt$iu n@scut ^ntru fiii lui Israil. 2 Sus 3. {i dup@ aceasta. dintr@ fiii lui Israil. 46 Ioan 9 [19]. „Zi s@ fac@ fiii lui Israil Pa}tile ^n vreamea sa. %ncep$nd ^n zioa a patraspr@zeace a lunei. }i nu putea s@ fac@ Pa}tile ^n zioa aceaea. ca s@-i cur@]asc@ pre ei. Din porunca Domnului t@b@rea fiii lui Israil }i din porunca Domnului purcedea. pentru c@ s-au atins de om mort.130 CARTEA NUMERILOR 15. 17. norul acoperea pre el zioa.

28. }i sicriiul legii Domnului au mers ^naintea lor cale de trei zile. fiiul lui Surisadai. 22. {i c$nd ve]i tr$mbita s@mnul al patrulea. }i preste putearea lor. 34. }i din porunca Domnului. 20. zic$nd: 2. de vreame ce ai fost ^mpreun@ cu noi ^n pustie. preste putearea neamului fiilor lui Neftali. pre urma tuturor taberilor cu putearea lor. }i v@ ve]i aduce aminte ^naintea Domnului. preste putearea lor. 11.* {i au purces r$ndurile taberii fiilor 1. {i. face-vom }i ]ie bine”. 12. CAP 10 131 CAP 10 Poruncea}te Domnul lui Moisi s@ fac@ doao tr$mbi]e de argint. preste putearea neamului fiilor lui Asir. atunci vor purceade taberile ceale ce s$nt t@b@r$te c@tr@ miiaz@noapte. 35. }i la lunile voastre ceale noao. {i au zis Moisi: „Nu ne l@sa pre noi. fiiul lui Emiud. }i cuvintele. s@ mearg@ cu d$n}ii. fiiul lui Sogar. }i preste putearea lor era Elisur. 26. {i c$nd ve]i str$nge adunarea. Aceastea s$nt o}tile fiilor lui Israil. cea dat@ prin Moisi. ori o lun@. 19. 21. *Sus 14. {i preste putearea fiilor lui Isahar era Natanail. Doamne. vor veni la tine to]i pov@]uitorii cei mai-mari ai lui Israil. {i preste putearea neamului fiilor lui Veniamin. {i c$nd ve]i tr$mbi]a s@mnul. 9. Vino cu noi }i bine vom face ]ie. {i au mers din muntele Domnului cale de trei zile. ci nu cu s@mn. Eu s$nt Domnul Dumnezeul vostru”. }i vor ^ntinde cortul p$n@ ce vor veni. ^n luna a doao. c$nd purcedea din locul unde t@b@r$s@. Ori o zi. }i v@ ve]i m$ntui de vr@jma}ii vo}tri. p@zea paza Domnului. Ahiezer. }i au st@tut norul ^n pustiia lui Faran. 4. v@rsate s@ le faci. „F@-]i doao tr$mbi]@ de argint. {i preste putearea neamului fiilor lui Manasi era Gamaliil. Elisama. 23. 8. Iar@ de ve]i ie}i la r@zboiu ^n p@m$ntul vostru asupra ^mprotivnicilor celor ce stau ^mprotiva voastr@. ^n doaozeci de zile ale lunei. {i pre putearea neamului fiilor lui Simeon era Salamiil.CARTEA NUMERILOR atunci purcedea. 31. care le gr@ia Moisi c$nd s@ r$dica sau s@ punea jos sicriiul. fiiul lui Helon. 1. c$nd au purces cu putearea lor. fiiul lui Aminadav. a lui Amisadai. }i va fi voao aducere-aminte ^naintea Dumnezeului vostru. atunci vor purceade taberile ceale ce s$nt t@b@r$te spre r@s@rit. s-au r$dicat norul de la cortul m@rturiei. 23. {i c$nd ve]i tr$mbi]a s@mnul al doilea. c@ Domnul au gr@it bune pentru Israil”. ve]i tr$mbita. {i au fost c$nd s@ r$dica sicriiul. cu ce r$nd s-au mi}cat taberile din pustiia Sinaii. fiiul lui Enan. {i de vei mearge cu noi }i vor fi bun@t@]ile acealea. (a) Oastea. {i la zilele ceale de bucurie ale voastre. {i el au zis c@tr@ Moisi: „Nu voiu mearge. ca s@ le caute lor odihn@. }i mai mult umbrea norul preste cort. Avidan. 29. socru lui Moisi: „Noi ne vom duce la locul care au zis Domnul: «Acesta-l voiu da voao». vor tr$mbita cu tr$mbi]e. 17. 18. {i preste putearea neamului fiilor lui Gad era Elisaf. }i vei fi ^ntru noi b@tr$n. }i la s@rb@torile voastre. }i-l ^nva]@ slujba lor. 7 lui Iuda ^nt$iu cu putearea (a) lor }i. {i. {i au purces fiii lui Israil cu averile sale ^n pustiia Sinaii. {i ^n anul al doilea. 10. a lui Gadeoni. a lui Fadasur. {i vor purceade r$ndurile taberii fiilor lui Dan. a lui Raguil. zicea Moisi:* „Scoal@-Te. {i va purceade r$ndul taberii lui Efraim cu putearea sa. 1 pre Tine!” 14. rudeniia sa. 33. 15. {i au zis Moisi lui Ovav. 5. 13. 3. Ahire. {i vei tr$mbita cu eale }i s@ va str$nge toat@ adunarea la u}ea cortului m@rturiei. }i s@ fug@ to]i cei ce Te ur@sc 67. atunci vor purceade taberile ceale ce s$nt t@b@r$te c@tr@ amiiaz@zi. 6. }i preste putearea lor. 22. ca s@-]i fie de chematul adun@rii }i de purcesul taberilor. fiiul lui Ehran.*Psalm c@ vr@jma}ii T@i. Naason. cu s@mn vor tr$mbita c$nd vor purceade. {i au purces r$ndul taberii lui Ruvin cu putearea lor. Iar@ c$nd vor tr$mbita cu o tr$mbi]@. 32. 25. fiii lui Israil sta pre loc }i nu purcedea. 16. {i fiii lui Aaron. {i preste putearea fiilor lui Zavulon era Eliav. C@ din porunca Domnului t@b@rea }i din porunca Domnului purcedea. {i norul umbrea preste ei zioa. c$te face Domnul bine noao. atunci vor purceade taberile ceale ce s$nt t@b@r$te l$ng@ mare. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. carii poart@ cortul. }i ve]i face s@mn cu tr$mbi]ele. }i va fi voao leage veacinic@ ^ntru neamurile voastre. Fagheil. Moisi roag@ pre Ovav. {i vor desface cortul }i vor purceade fiii lui Gherson }i fiii lui Merari. 24. preo]ii. {i vor purceade fiii lui Caat purt$nd sfintele. {i au purces ^nt$iu dup@ cuv$ntul Domnului ^n m$na lui Moisi. 30. 7. feciorului lui Raguil Madiianiteanului. ve]i tr$mbita cu tr$mbi]e la arderile de tot }i la jertvele ceale de m$ntuire ale voastre. {i c$nd ve]i tr$mbita s@mnul al treilea. f@r@ numai ^n p@m$ntul mieu }i ^n neamul mieu”. . }i s@ se r$sipeas. 27. fiiul lui Sediur.

}i era dulcea]a ei ca gustul pog@cii ceii cu untdelemn. cel ales a lui. Moisi. 6. 11. {i i-au auzit Moisi pre ei pl$ng$nd ^ntru noroadele sale. }i au luat din duhul carele era ^ntr-^nsul }i au pus ^ntru cei }eaptezeci de b@rba]i b@tr$ni. {i S-au pogor$t Domnul ^n nor }i au gr@it c@tr@ d$nsul. au ba?” 24. }i-i du la p@m$ntul care te-ai jurat p@rin]ilor lor?» 13. au spus lui Moisi }i au gr@it. }i voiu lua din duhul carele easte ^ntru tine }i voiu pune ^ntr-^n}ii. {i c$nd s@ pogorea roao preste tab@r@ noaptea. 10 [7] *Isaiia 59. 10. 25. p$n@ va ie}i pe n@rile voastre }i vi s@ va face grea]@. 8. (a) Bibliia letineasc@ Vulgata are: }i dup@ ce au odihnit ^ntru ei duhul. s-au aprins ^ntru ei foc de la 10. }i ^naintea lui Moisi era r@u. Nu o zi ve]i m$nca. 7. au zis: „Domnul mieu. c$nd au dat Domnul Duhul S@u ^ntr-^n}ii?” nu au ^ncetat. s@ aleg }eaptezeci de b@tr$ni. 10. sau. {i au zis Moisi c@tr@ Domnul: „Pentru ce ai nec@jit pre robul T@u. }i o fierbea ^n oal@ }i o f@cea pog@ci. ca s@ nu vaz@ n@cazul mieu”. }i a]i pl$ns ^naintea Lui. doar@. doar@. oi }i boi s@ vor junghia lor. numele unuia Eldad. {i au ie}it Moisi }i au gr@it c@tr@ norod cuvintele Domnului. Doamne. 15. nici doaozeci de zile. {i. eu am zemislit pre tot norodul acesta? Au. Au. {i c$nd s@ a}eza. 20. {i norodului vei zice: «Cur@]i]i-v@ pre m$ne. c@ greu easte mie cuv$ntul acesta. alerg$nd un prunc. }i ace}tia era din cei scri}i. }i pentru ce nu am aflat har ^naintea Ta. c@ a]i pl$ns ^naintea Domnului. omor^-m@ cu moarte. CAP 11 C$rtirea norodului pentru carne. doar@.* {i mana ca s@m$n]a coliandrului era. {i M@ voiu pogor^ }i voiu gr@i cu tine acolo. {i au strigat norodul c@tr@ Moisi. 9. }i va da Domnul voao carne s@ m$nca]i }i ve]i m$nca carne. poriul }i aiurile din Eghipt. {i mergea norodul }i culegea. }i prorocea ^n tab@r@. 20 Ioan 6. pre carii }tii tu c@ aceaia s$nt b@tr$nii norodului }i c@rturarii lor. {i r@spunzind Iisus a lui Navi. Cel ce easte ^ntru voi. 1 . 3. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Adu25. }i-i du pre ei la cortul m@rturiei }i s@ stea acolo cu tine. }i nu venis@ la cort.132 CARTEA NUMERILOR 36. doar@. 28. }i de aiuri. 16. 19. Adusu-ne-am aminte de pe}tii care-i m$ncam ^n Eghipt ^n dar. nici cinci zile.* 77. c@ bine era noao ^n Eghipt’. 3 *Ie}ire 16. }i de ceape. 26. 4. i norodul r@u au c$rtit ^naintea 1. 22. }i s-au rugat Moisi c@tr@ Domnul }i au ^ncetat focul. }i de crastave]i. ^ntru carii s$nt eu. 16. }i chipul ei ca chipul cristalului. }i }ezind pl$ngea }i fiii lui Israil. }i s-au odihnit ^ntr-^n}ii duhul. cel ce sta l$ng@ Moisi. zic$nd: ‘Pentru ce am ie}it din Eghipt?’»” 21. De unde mie carne s@ dau la tot norodul acesta? C@ pl$ng asupra mea. li s@ dau pot$rnichi. eu i-am n@scut pre ei? Pentru ce-mi zici mie: «Ia-i pre ei ^n bra]ele tale. {i amestec@tura carea era ^ntr@ ei au poftit poft@. }i au m$ncat o parte din tab@r@. zicea: „%ntoarce. ca s@ le fie lor destul?” 23. nici doao. pre fie}tecarele la u}ea sa. 21 }i s-au m$niiat cu iu]ime. {i au zis Moisi: „{ease sute de mii de pedestri easte norodul. }i 1 Cori. c@ n-a]i ascultat de Domnul. 27. }i de pori. zic$nd: «D@-ne carne s@ m$nc@m!» 14. {i r@m@sease doi b@rba]i ^n tab@r@. mii }i z@ci de mii ^ntru Israil!” CAP 11 n@-Mi }eaptezeci de b@rba]i din b@tr$nii lui Israil. }i vor purta ^mpreun@ cu tine ^nt@r$tarea norodului }i nu vei purta pre ei tu s$ngur. oprea}te-i pre ei!” 29. {i s-au chemat numele locului aceluia P$rjol. nici zeace zile. Iar@ acum sufletul nostru s-au uscat de tot. doar@. {i au zis Moisi lui: „C@ci nu urmezi tu mie? {i cine va da s@ fie tot norodul Domnului proroci. 10 Domnul. 14 Psalm 77. c$t s@ le ajung@. cum ia doica pre cel sug@toriu. }i s@ ceart@ norodul pentru pofta c@rnurilor. }i Tu ai zis: «Carne voiu da lor s@ m$nce. c@dea man@ preste ea.* Au.* {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Au. }i s-au m$niiat Domnul cu iu]ime foarte. zic$nd: „Eldad }i Modad prorocesc ^n tab@r@”. }i numele celuialalt Modad. 17. Iar@ deaca s-au odihnit duhul ^ntr-^n}ii. 28 %n]ele. }i vor m$nca o lun@ de zile». }i au zis:* „Cine ne va hr@ni pre noi cu carne? 5. au prorocit }i apoi nu au mai adaos (a). pe}ti. }i de peapeni. c@ s-au aprins ^ntru ei foc de la Domnul. *1 Cori. }i o m@cina ^n moar@ }i o pisa ^n piuo. m$na Domnului nu va fi destul? Acum vei cunoa}te: oare plini-s@-va cuv$ntul Mieu. *Psal. 18. P$n@ ^ntr-o lun@ de zile ve]i m$nca. Nu voiu putea eu s$ngur purta pre norodul acesta. Iar@ deaca faci Tu mie a}ea. au prorocit }i mai mult *Ioan 6. }i ve]i m$nca carne. }i au adunat }eaptezeci de b@rba]i din b@tr$nii norodului }i i-au pus ^mpregiurul cortului. nimica afar@ de man@ nu easte ^naintea ochilor no}tri”. toat@ m$ncarea m@rii s@ va aduna lor. 20 Domnului }i au auzit Domnul. zic$nd: ‘Cine ne va hr@ni pre noi cu carne. 31 2. de am aflat mil@ la Tine. }i to]i prorocesc. ci ai pus ^nt@r$tarea norodului acestuia preste mine? 12.

Din neamul lui Isahar. Din neamul lui Gad. c$te un b@rbat din fie}tecare neam. fiiul lui Zahur. fiiul lui Rafu. {i au zis c@tr@ ei: „Auzi]i cuvintele Meale. Din neamul lui Efraim. fiiul lui Gamali. {i. }i dup@ aceaea va ^ntra”. 7. {i ^ndat@ au zis Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron }i c@tr@ Mariam: „Ie}i]i voi to]i trei la cortul m@rturiei”. . }i le-au ^ntins de }i le-au zv$ntat ^mpregiurul taberii. }i au t@b@r$t ^n pustiia Faranului. ca la vro doi co]i de la p@m$nt. 7. 31 [34] 30. cale de o zi dincoace }i cale de o zi dincolo. dup@ cuv$ntul Domnului. {i i-au trimis pre ei Moisi din pustiia Faranului. s@ trimi]i pre ace}tia. Ilaal. 6. Moisi. }i }eapte zile fiind osebit@ de norod. mai ^nainte de ce o au sf$r}it. era leproas@. }i el m@rirea Domnului au v@zut. nu pune preste noi p@cat (a). Din neamul lui Neftali. De la Morm$nturile Poftei au purces norodul la Asirot. S@ nu s@ fac@ aseamenea cu moartea. 33. c@rora Dumnezeu laud@ pre Moisi pentru prieteniia cea c@tr@ Domnul. }i s-au uitat 1. Din neamul lui Iuda. Din neamul lui Iosif. {i s-au chemat numele locului aceluia: Morm$nturile Poftei. {i s-au aprins preste ei iu]imea m$niei Domnului }i s-au dus.* {i au ie}it duh de la Domnul (b). 15. 15. c@ci au luat muiare etiopian@. 6. au scornit c$rtire ^ntr@ norod. 5. Din neamul lui Simeon. 5. }i norodul nu au purces p$n@ ce s-au cur@]it Mariam. adec@: au ie}it v$nt de la Domnul. (a) Nu pune preste noi pedeaps@ de p@cat. 2. 11. Safat. prin vedenie M@ voiu ar@ta lui }i prin somn voiu gr@i lui. 10. {i aceastea s$nt numele lor: din neamul lui Ruvin. Samuil. Satur. fiiul lui Suri. Nu a}a robul Mie. 2 *Ie}ir.* {i ^nc@ fiind carne ^ntr@ din]ii lor. fiiul lui Makhi. }i toat@ a doao zi. {i norul s-au dus de la cort. ca o l@p@d@tur@ ce ias@ din p$ntecele mumei sale. 12. to]i b@rba]ii c@peteniile dintr@ fiii lui Israil ace}tia s$nt. Mariam era leproas@ ca z@pada. Din neamul lui Asir. 1. Halev. toat@ zioa }i toat@ noaptea. }i nu prin pilde. fiiul lui Iosif. fiiul lui Mihail. {i au ie}it ei to]i trei la cortul m@rturiei. afar@ de Halev }i de Iisus Navi. }i au adus pot$rnichi de la mare }i le-au pus la tab@r@. (b) Duh. 9. fiiul lui Susi. }i. Gudiil. iat@. umpl$ndu-s@ de lepr@. 3. rogu-Te. dup@ noroadele familiilor lor. }i au fost norodul ^n Asirot. 27 28 [31] CAP 12 {I 13 Aaron la Mariam. {i au strigat Moisi c@tr@ Domnul. Din neamul lui Zavulon. Navi. care-l voiu da Eu fiilor lui Israil spre mo}tenire. {i s-au os@bit Mariam afar@ din tab@r@ }eapte zile. pentru muiarea etiopian@ carea o luas@ Moisi. {i au mers Moisi ^n tab@r@. Cel ce mai pu]in au str$ns au str$ns zeace corfe. 8. 14. Amiil. }i trupul ei jum@tate easte m$ncat”. vindec@-o pre ea”. *Evrei 3. s-au m$niiat Domnul pre norod. Mariam. CAP 13 Doispr@zeace b@rba]i trimi}i de Moisi s@ socoteasc@ p@m$ntul Hanaan. 12. ^mpregiurul taberii. fiiul lui Iefoni. Avsi. {i s-au pogor$t Domnul ^n st$lp de nor }i au st@tut la u}ea cortului m@rturiei. au purces norodul de la Asirot. Falti. Gadi. s@ ^ns@n@to}eaz@ rug$ndu-s@ Moisi pentru ea. }i am$ndoi s-au apropiiat. 11. CAP 12 Mariam }i Aaron c$rtesc ^mprotiva lui Moisi. pentru c@ nu am }tiut c@ am p@c@tuit. pentru c@ acolo au ^ngropat pre norodul cel poftitoriu. {i au zis: „Au numai lui Moisi s$ngur au gr@it Domnul? Au. pre tot cel mai-mare ^ntr@ ei”. fiiul lui Savi. 13. 4. 35. }i au b@tut Domnul pre norod cu b@taie mare foarte. 10. }i pentru ce nu v-a]i temut a gr@i r@u ^mprotiva robului Mieu. carii totu}i. au nu s-ar fi ru}inat }eapte zile? S@ se os@beasc@ afar@ de tab@r@ }eapte zile. Din neamul lui Dan. }i au chemat pre Aaron }i pre Mariam. {i. din fiii lui Manasi. 13. dup@ aceastea. {i au zis Aaron c@tr@ Moisi: „Rogu-te. 32. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. }i.* Gur@ cu gur@ voiu gr@i lui aiavea. 11 i au gr@it Mariam }i Aaron ^mprotiva lui Moisi. 31. „Trimite ]ie b@rba]i carii s@ socoteasc@ p@m$ntul hananeilor. 3. de va fi dintr@ voi proroc Domnului. 33.* ^n toat@ casa Mea credincios easte. Din neamul lui Veniamin. doamne. 4. Gudiil. 133 *Psalm 77. Iar@ Moisi era om bl$nd foarte. 34. 31. dup@ patruzeci de zile. doar@. 8. 14. zic$nd: „Dumnezeule. iat@. 16. Moisi?” 9. fiiul lui Sudi. zic$nd: 2. au adunat pot$rnichi. mai mult dec$t to]i oamenii cei ce s$nt pre p@m$nt. scul$ndu-s@ norodul. }i b@tr$nii lui Israil. fiiul lui Navi.CARTEA NUMERILOR *Psalm 77. nu }i noao au gr@it?” {i au auzit Domnul. 11. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „De ar fi scuipit tat@l ei ^n fa]a ei. aduc vi]a cu strugur }i alte roade a p@m$ntului spre s@mnul rodirii.

CAP 14 C$rtea}te norodul dup@ ce aude iscoadele. 5. c@ m$ncare noao easte. Numai c$t neamul carele l@cuia}te pre el easte ^ndr@zne]. 29. s-au ^ntors de acolo dup@ patruzeci de zile. z@bovind. {i au c@zut Moisi }i Aaron pre fa]@ ^naintea a toat@ adunarea fiilor lui Israil.134 CARTEA NUMERILOR CAP 13 {I 14 c@ cu mult easte mai tare dec$t noi”. }i o}tindu-s@ israilteanii ^mprotiva voii lui Dumnezeu. au socotit p@m$ntul de la pustiia lui Sin p$n@ la Roov. rudele lui Enah. {i au gr@it c@tr@ toat@ adunarea fiilor lui Israil. Ci numai Domnului s@ nu v@ ^mprotivi]i. {i au c$rtit asupra lui Moisi }i 2. au venit la Moisi }i la Aaron. {i. ne va b@ga ^n p@m$ntul acesta }i-l va da noao. ^l ^mbl$nzea}te Moisi. }i de norodul p@m$ntului nu v@ teame]i. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „P$n@ c$nd m@ ^nt@r$t@ norodul acesta? {i p$n@ c$nd nu creade Mie pentru toate seamnele care le-am f@cut ^ntru ei? 12. }i. unde s@ ^ntr@ la Emat. nu v@ teame]i de ei”. }i au zis c@tr@ ei toat@ adunarea: „O. }i tot norodul pre carele l-am v@zut ^ntr-^nsul s$nt oameni foarte mari. 11. }i v@ sui]i ^n munte. {i merg$nd. 10. {i locul acela l-au numit Valea Strugurului. de am fi murit ^n p@m$ntul Eghiptului. 10 1 Maca. Iar@ ceialal]i oameni carii s-au suit cu d$nsul au zis: „S@ nu ne suim. 30. suindu-ne. gras au sterp. }i noi eram ^naintea lor ca l@custele. 25. {i au f@cut Halev pre norod la Moisi s@ tac@. 4. zic$nd: „P@m$ntul. bun easte. }i au t@iat de acolo o ml@di]@ de vi]@ }i un strugur pre d$nsa. 16. De ne va milui pre noi Domnul. {i. 28. 26. {i au hulit p@m$ntul. ^n p@m$ntul care curge lapte }i miiare. sau de am fi murit ^n pustiia aceasta! 3. zic$nd: „Venit-am ^n p@m$ntul ^n care ne-a]i trimis. {i le-au povestit lor. {i ^n p@m$ntul cel despre amiiaz@zi l@cuia}te Amalic. dintr@ cei ce au socotit p@m$ntul. }i la toat@ adunarea fiilor lui Israil. 31. }i acesta easte rodul lui. }i ^n z@dar s@ silea}te Iisus Navi }i Halev a-i domoli. {i cum easte p@m$ntul ^n care }ed ei. }i au numit Moisi pre Avsi. easte bun foarte. ci. care noi l-am socotit. i ^ncep$nd toat@ adunarea. ne vom sui }i-l vom mo}teni pre el. foarte. {i i-au trimis pre ei Moisi din pustiia Faranului s@ socoteasc@ p@m$ntul Hanaanului. de s$nt mul]i sau pu]ini. 33.* Iar@ Iisus a lui Navi }i Halev a lui Iefoni. {i acolo am v@zut uriia}i. a}ea eram }i noi ^naintea lor”. }i au zis c@tr@ ei: 18. Aceastea s$nt numele b@rba]ilor. ve]i lua din rodurile p@m$ntului”. c@tr@ fiii lui Israil. 9. iar@ zilele acealea era zile de prim@var@. 20. 7. iar@ Hevronul cu }eapte ani s-au zidit mai ^nainte dec$t Tanin a Eghiptului. }i te voiu face pre tine }i casa t@t$ne-t@u neam mare. }i cum s$nt cet@]ile ^n care l@cuiesc. 19. 24. {i au zis unul c@tr@ altul: „S@ ne punem noao pre unul mai-mare }i s@ ne ^ntoarcem ^n Eghipt”. „Sui]i-v@ ^n pustiia aceasta. afar@ de Halev }i Iosue. }i l-au r$dicat pre rude. 1. c@-i vom putea birui pre ei”. }i m@rirea Domnului s-au ar@tat ^n nor preste cortul m@rturiei tuturor fiilor lui Israil. mai bine easte noao s@ ne ^ntoarcem ^n Eghipt”. prin care am trecut ca s@-l socotim. de easte tare au slab. iar@ heteul }i eveul }i ievuseul }i amoreul l@cuia}te ^n munte. 8. pentru care m$niindu-S@ Dumnezeu. 22. Acum. c@ nu vom putea s@ ne suim la acel norod. *Sira. }i hananeul l@cuia}te l$ng@ mare }i l$ng@ r$ul Iordanului”. au r@u. }i pre norodul carele }eade pre d$nsul. fiiul lui Navi Iisus. {i cum easte p@m$ntul. {i s-au suit despre pustie }i s-au dus p$n@ la Hevron. pentru strugurul care l-au t@iat de acolo fiii lui Israil. dup@ ce le-au spus lor }i la toat@ adunarea lucrul. cu ziduri au f@r@ de ziduri. }i cet@]ile s$nt tari }i mari foarte. easte p@m$nt care curge lapte }i miiare. dar@. [2]. }i vede]i ce p@m$nt easte.* {i au venit p$n@ la Valea Strugurului. }i cu mult mai mult dec$t acesta!” 1. 17. pre carii i-au trimis Moisi ca s@ socoteasc@ p@m$ntul. au dat glas }i au pl$ns norodul toat@ noaptea aceaea. mai ^nainte de ce s@ coc strugurii. s$nt ^ntr-^nsul p@duri. ^n Cadis. c@ s-au dep@rtat vreamea de la ei. easte p@m$nt care m$nc@ pre cei ce l@cuiesc pre d$nsul. au spintecat hainele sale. Atunci toat@ adunarea au gr@it s@-i uciz@ pre ei cu pietri. s@ r$nduiesc to]i spre moarte ^n pustie. suindu-s@ ei. 32. }i el au zis: „Ba. Lovi-voiu pre ei cu moarte }i-i voiu piiarde. ^n pustiia Faranului. s@ ucid de ^mprotivnici. 24 }i o au socotit. 55 56 . 21. care l-au socotit. s@ c@dem ^n r@zboiu? Muierile noastre }i pruncii no}tri s@ fie de jaf. }i neamul lui Enah am v@zut acolo. }i acolo era Ahiman }i Sesei }i Telami. 6. asupra lui Aaron to]i fiii lui Israil. zic$nd: „P@m$ntul. 46. le-au ar@tat rodul p@m$ntului. dup@ ce au socotit p@m$ntul. au ba? {i. 27. }i din rodii }i din smochine. {i pentru ce ne aduce pre noi Domnul ^n p@m$ntul acesta. iar@ Domnul easte ^ntru noi. *2 Leage 23.

}i tot num@rul vostru. * pentru aceaea i-au omor^t pre ei ^n pustie». pedeapsa curviilor voastre. noi ne vom sui la locul care au zis Domnul. 15. 42. }i ve]i c@dea ^naintea fea]ii vr@jma}ilor vo}tri. spuind cuvinte reale de p@m$nt. {i au zis Moisi c@tr@ Domnul: „{i va auzi Eghiptul cum ai scos dintr@ ei pre norodul acesta cu putearea Ta. 19. feciorul lui Iefoni. {i au gr@it Moisi cuvintele aceastea c@tr@ to]i fiii lui Israil. }i vor purta curviia (a) voastr@ p$n@ ce s@ vor topi oasele voastre ^n pustie. trec$nd. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron.CARTEA NUMERILOR 13. 10. 17. ^l voiu b@ga ^n p@m$ntul ^n care au ^ntrat. }i au pl$ns norodul foarte. Iar@ Iisus. }i mult milostiv }i adev@rat. 6 *2 Leage 1. 5 *Iezec. tot cel mai tin@r. iar@ to]i cei ce M-au ^nt@r$tat nu-l vor vedea. ca s@ l@cui]i voi pre d$nsul. Dup@ num@rul zilelor ^n c$te a]i socotit p@m$ntul.* Nu v@ sui]i. }i va umplea m@rirea Domnului tot p@m$ntul. Iar@ fiii vo}tri vor pa}te ^n pustie patruzeci de ani.* un an pentru o zi. pentru c@ am p@c@tuit”. precum a]i gr@it ^ntru urechile Meale. ^n pustiia aceasta s@ vor topi }i acolo vor muri»”. 14. {i de vei sf@r$ma pre norodul acesta ca pre un om. cu adev@rat. {i. Doamne. Iart@ p@catul norodului acestuia dup@ mare mila Ta. 44.* %n pustiia aceasta vor c@dea oasele voas33.* {i oamenii. 31. }i i-au b@tut pre ei. }i cu cur@]ie nu va cur@]i pre cel vinovat. 22.* De ve]i ^ntra voi ^n p@m$ntul preste care Mi-am ^ntins m$na Mea. carele }edea ^n muntele acela. Cel ce ochiu la ochiu Te ar@]i. 36. Ci viu s$nt Eu. }i Halev. De multe ori s@ zice ^n Scriptur@: au curvit dup@ dumnezei str@ini. carii nu }tiu nici binele.* }i norul T@u au st@tut deasupra lor. 102. }i viu easte numele Mieu. 135 *2 Leage 1. acestora voiu da p@m$ntul. fiiul lui Navi. pre ace}tia voiu b@ga ^n p@m$nt }i vor mo}teni p@m$ntul de care voi v-a]i ferit. 28 *Psal. C@ to]i b@rba]ii ace}tia. }i s@m$n]a lui va mo}teni pre el. s-au suit pre v$rvul muntelui. {i au zis Moisi: „Pentru ce c@lca]i voi cuv$ntul Domnului? Nu va fi bine voao. de la doaozeci de ani }i mai ^n sus. C@ Amalic }i hananeul acolo easte ^naintea voastr@ }i ve]i c@dea de sabie. pre calea M@rii Ro}ie”. (a) Curviia aici s@ ^n]eleage p@catul c$rtirii. au mers dup@ dumnezei str@ini. zic$nd: „Iat@. care M-am jurat p@rin]ilor lor. 40 [8] **Ie}ire 34. gr@ind: 16. nici Domnul nu va fi cu voi”. {i acum s@ se ^nal]@ putearea ta Doamne. nici r@ul. 14. 42 *Psalm 105. de vreame ce nu a]i vrut s@ asculta]i de Domnul. Halev. carea s-au adunat asupra Mea. carele nu priceape. }i i-au t@iat p$n@ la Erma. 32. 38. Domnul. Iar@ ei. 26 [27] . care l-au f@cut israilteanii c$nd au c$rtit asupra lui Dumnezeu. 10 Evrei 3. }i s-au ^ntors la tab@r@. a celor ce c$rtesc ^naintea Mea. }i dup@ ce au venit au gr@it r@u de p@m$ntul acela c@tr@ adunare. carii s$nt cu Mine aici. b@tu]i ^naintea Domnului. fiiul lui Iefoni. Ci }i to]i cei ce l@cuiesc pre p@m$ntul acesta au auzit c@ Tu e}ti Domn ^ntru norodul acesta. 29. 23. 41. „P$n@ c$nd aceast@ adunare rea. adec@. Iar@ Amalic }i hananeul l@cuiesc ^n vale. Cel ce izb$ndea}te p@catele p@rin]ilor ^n fii p$n@ la a treia }i la a patra neam». vor zice neamurile. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Milostiv le s$nt lor. o voiu auzi? 28. zic$nd: 27. 35 *Ie}ire 13. 7 20. }i ^n st$lp de nor Tu mergi ^naintea lor zioa. dup@ cuv$ntul t@u. «Pentru c@ nu poate Domnul s@ bage pre norodul acesta ^n p@m$ntul care S-au jurat lor. 24. }i cei num@ra]i ai vo}tri. 17 Iuda 5 *2 Leage 1.* «Domnul e ^ndelung r@bd@toriu. au tr@it dintr@ oamenii cei ce mersease s@ socoteasc@ p@m$ntul.* Iar@ pre robul Mieu. c$]i au c$rtit asupra Mea. 6 Psalm 94. 40. Eu. }i ^n st$lp de foc noaptea. 43. m$nec$nd diminea]@. 35. {i s-au pogor$t Amalic }i hananeul. pre carii i-au trimis Moisi s@ socoteasc@ p@m$ntul. carea au c$rtit pentru voi. 30. 25. nu vor vedea p@m$ntul. c$rteala fiilor lui Israil. 34. 11 [21] *Ie}ire 32. 4. %n jidovie easte: }i vor purta CAP 14 tre. 20. {i oasele voastre vor c@dea ^n pustiia aceasta. ci sicriiul legii Domnului }i Moisi nu s-au cl@tit din tab@r@. 10 *1 Cor. 33. pentru c@ au fost alt duh ^ntru el }i au urmat Mie. 35 *Isus N. a}ea voiu face adun@rii ace}tii reale. f@r@ numai fiii lor. s-au suit pre v$rvul muntelui. 45. carii au v@zut m@rirea Mea }i seamnele care le-am f@cut ^n Eghipt }i ^n pustiia aceasta. precum milostiv ai fost lor din Eghipt p$n@ acum”. m$ne v@ ^ntoarce]i }i purceade]i spre pustie. 21. }i ve]i cunoa}te iu]imea m$niei Meale. {i au murit oamenii cei ce au gr@it r@u de p@m$ntul acela. 37. c$te au auzit numele T@u. am gr@it voao. precum ai gr@it.* Pentru aceaea. m-au ispitit acum cu aceasta de zeace ori }i nu au ascultat cuv$ntul Mieu. zice Domnul. patruzeci de zile. 39. afar@ de Halev. ve]i purta p@catele voastre patruzeci de ani. 26.** Cel ce }tearge f@r@delegile }i nedrept@]ile }i p@catele. Zi lor: «Viu s$nt Eu. zic$nd: 18. }i Iisus al lui Navi. c@ nu easte cu voi Domnul. de carii a]i zis c@ vor fi de jaf. a}ea voiu face voao. {i pre pruncii vo}tri.

27. 3. 5. ca s@ plini]i f@g@duin]a sau jertva cea de m$ntuire Domnului. Iar@ un suflet. }i s@ va ierta lor c@ f@r@ de voie easte. au la s@rb@torile voastre. 28. pentru c@ nu aleseas@ ce vor face lui. {i l-au pus pre el ^n temni]@. ^ntru miros cu bun@ mireasm@ Domnului. aducere sau jertv@ din f@g@duin]@. s@-}i puie fimbrii evreii pre marginile hainelor. Cel ce aduce darul s@u Domnului va aduce jertv@ de f@in@ curat@. ve]i aduce parte dar Domnului p$rg@ din rodul gr$ului vostru. cu perire va peri sufletul acela. stropit@ cu a patra parte de untdelemn a unui in. au aflat pre un om adun$nd leamne ^n zioa s$mbetei. 21. }i ve]i da dar Domnului ^ntru neamurile voastre. 24. 10. 8. 9. ca s@ face]i miros de bun@ mireasm@ Domnului. 14. pedeapsa p@catului f@cut prin ne}tiin]@ sau m$ndrie. 16. }i p$rga s@ o os@beasc@. care le-au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. 33. c$nd va aduce aduceri de aceastea ^ntru miros de bun@ mireazm@ Domnului. acesta pre Dumnezeu oc@rea}te. o leage va fi lor. {i s@ va ierta la toat@ adunarea fiilor lui Israil }i celui nemearnic. CAP 15 zic$nd: 18. p$rga gr$ului vostru. de va p@c@tui f@r@ de voie. {i vin de turnare a patra parte a unui in ve]i face la arderea de tot sau la jertv@. c@ la tot norodul easte f@r@ de voie. leage veacinic@ ^ntru neamurile voastre. ce jertv@ s@ aduc@. {i vin la turnare a treia parte a unui in ve]i aduce ^ntru miros de bun@ mireazm@ Domnului. }i va peri sufletul acela din norodul s@u. Iar@ c$nd ve]i p@c@tui }i nu ve]i face toate poruncile aceastea. a zeacea parte a unui ifi. A}ea ve]i aduce p$ine. 22. }i va face jertv@ miros de bun@ mireazm@ Domnului. au cu mielul din oi. {i s@ va ruga preotul pentru sufletul care au p@c@tuit f@r@ de voie ^naintea Domnului. 11. {i la berbeace. care-l dau Eu voao. }i un ]ap din capre pentru p@cat. a}ea ve]i face cu fie}tecare dup@ num@rul lor. 25. 23. ^ntru miros de bun@ mireazm@ Domnului. la un miel vei face at$ta aducere miros de bun@ mireazm@ Domnului. ca s@-}i aduc@ aminte de leagea lui Dumnezeu. {i cei ce l-au aflat adun$nd leamne l-au adus pre el la Moisi }i la Aaron. }i (a) ^nainte ^ntru neamurile voastre. s@ ucide cu pietri cel ce au adunat leamne s$mb@ta. precum face]i voi. 31. A}ea vei face cu vi]elul. va aduce o capr@ de un an. din zioa ^n carea au poruncit Domnul c@tr@ voi. 1. {i vin de turnare jum@tate de in jertv@. (b) Prin ne}tiin]@ . }i preste fimbrii ^mpletitur@ v$n@t@. 20. 19. 35. 7. s@-l ucide]i cu pietri toat@ adunarea”. au cu berbeacele. precum voi. vei face jertv@ de f@in@ curat@ doao a zeacea parte. stropit@ cu jum@tate de in de untdelemn. }i s@ va ierta lui. zic$nd: „Cu moarte s@ se omoar@ omul acela. Celui mo}tean ^ntru fiii lui Israil }i celui nemearnic. pentru p@cat. 23. c@tr@ ei: «Dup@ ce ve]i ^ntra ^n p@m$ntul l@cuin]ii voastre. C@ cuv$ntul Domnului au urgisit. 6. {i s@ va ruga preotul pentru toat@ adunarea fiilor lui Israil. a}ea va face adunarea Domnului. Dup@ num@rul celor ce le ve]i face. a}ea }i cel nemearnic va fi ^naintea Domnului. 34. au din capre. O leage va fi voao }i celor nemearnici. ca un dar de la arie. carele }eade la voi»”. c$ndu-l vei aduce pre el pentru ardere de tot au pentru jertv@. carele }eade la voi. 32. O leage }i o ^ndreptare va fi voao }i celui nemearnic. dup@ tocmeala lui. sau neluare de sam@. rug$ndu-s@ pentru el. 13. stropit@ cu untdelemn a treia parte a unui in. (v) P@cate. 17. ori dintr@ mo}teani. 30. carii }ed la voi. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. 29. ori dintr@ nemearnici fie. oricine va face (v) f@r@ de voie. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. pentru ceale f@r@ de voia lor. carele va face cu m$n@ de trufie. Tot mo}teanul va face a}ea. {i sufletul. {i ve]i face arderi de tot Domnului. zic$nd: „Gr@ia}te fiilor lui Israil }i zi 2. }i la toat@ adunarea fiilor lui Israil. {i ve]i aduce la vi]el jertv@ de f@in@ curat@ trei a zeacea parte. 15. C$nd ve]i m$nca din p$inile p@m$ntului aceluia. Iar@ de ve]i face din voi ardere de tot au jertv@. 24. 26.136 CARTEA NUMERILOR CAP 15 Dup@ ce vor ^ntra ^n P@m$ntul F@g@duin]ii. {i va fi de s@ va face ceva f@r@ de voie (b) afar@ de ochii adun@rii. pentru p@catul s@u ^naintea Domnului. }i ei au adus darul s@u jertv@ Domnului. }i jertva acestuia }i turnarea lui. {i fiind fiii lui Israil ^n pustie. 12. au din voie. Iar@ de va fi ^ntr@ voi nemearnic ^n p@m$ntul vostru. }i poruncile lui le-au stricat. Dup@ cum au poruncit Domnul voao prin m$na lui Moisi. P$ine ve]i aduce dar. p@catul lui ^ntr-^nsul»”. 4. de va fi din boi sau din oi. (a) De aici ^nainte. „Gr@ia}te fiilor lui Israil }i zi c@tr@ ei: «Dup@ ce ve]i sosi ^n p@m$ntul ^n care voiu b@ga Eu pre voi. carele }eade ^ntru ei. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. 29. sau str@inul carele va fi ^ntr@ voi. ^n neamurile voastre. va face toat@ adunarea un vi]el curat din vaci ardere de tot.

13. tu }i Aaron }i ei. chema]ii sfatului }i b@rba]i vesti]i. Eu. fiii lui Levi. de au p@c@tuit un om. }i s-au ar@tat m@rirea Domnului la toat@ adunarea. al feciorului lui Levi. zic$nd: 21. 25. auzind Moisi. {i s-au sculat Moisi }i au mers la Datan }i la Aviron. }i de nimica ce easte a lor s@ nu v@ atinge]i. de c$rti]i asupra lui?” 12. Dumnezeul duhurilor }i a tot trupul. 45. {i. }i b@rbatul. Domnul Dumnezeul vostru. 12 s@-}i fac@ fimbrii pre marginile hainelor sale ^ntru neamurile sale. feciorii lui Eliav. ca s@ v@ fiu voao Dumnezeu.CARTEA NUMERILOR 36. iar@ ei au zis: „Nu ne vom sui. 27. }i Core au adunat asupra lor toat@ adunarea sa. Au pu]in easte aceasta c@ ne-ai suit ^n p@m$nt care curge lapte }i miiare. Aceasta s@ face]i: lua]i-v@ voi ^n}iv@ c@dealni]e. ca s@ nu peri]i ^mpreun@ cu ei ^ntru tot p@catul lor”.* S-au ^nt@r$tat asupra lui Moisi }i a lui Aaron }i au zis c@tr@ ei: „Destul easte voao. {i va fi voao pre fimbrii }i. }i r$vnesc c@peteniia }i preo]Iia. . {i au zis Moisi c@tr@ Core: „Sfin]ea}te adunarea ta. 37. 10 Iuda 11 i au gr@it Core. }i preste fimbriile marginilor s@ puie ^mpletitur@ v$n@t@. {i au st@tut la u}ea cortului m@rturiei Moisi }i Aaron. pofta nici unuia dintr@ ei nu o am luat. A}ea tu }i toat@ adunarea ta cea adunat@ ^mprotiva lui Dumnezeu. Au pu]in easte voao c@ v-au desp@r]it pre voi Dumnezeul lui Israil de la adunarea lui Israil. {i pune]i ^n eale foc }i arunca]i ^n eale t@m$ie. 16. m$ne. {i au trimis Moisi s@ chiiame pre Datan }i pre Aviron. {i ce easte Aaron. {i s-au sculat ^mprotiva lui Moisi. 18. zic$nd: «Feri]i-v@ de primpregiurul adun@rii lui Core }i Datan }i Aviron»”. feciorul lui Isaar. {i au gr@it c@tr@ adunare. 10. Cel ce v-am scos pre voi din p@m$ntul Eghiptului. }i i-au apropiiat la S$ne. pentru aceaea de vii ^i ^nghite p@m$ntul. ca s@ ne omori ^n pustie. Ca s@ v@ aduce]i aminte }i s@ face]i toate poruncile Meale. 41. al feciorului lui Ruvin. zic$nd: 24. }i s@ fi]i sfin]i Dumnezeului vostru. „Osebi]i-v@ fie}tecarele de adunarea aceasta }i voiu topi pre ei odat@”. 19. zic$nd: *2 Leage 38. dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. c@ st@p$ne}ti preste noi? 14. {i au luat fie}tecarele c@dealni]a sa. Core }i toat@ adunarea lui. }i v-au apropiiat c@tr@ Sine}i. 26. }i pre cei ce nu i-au ales {ie nu i-au apropiiat la S$ne. }i focul m@n$nc@ doao sute }i cincizeci de b@rba]i. 22. ca s@ le face]i pre eale. }i c@uta]i }i a preo]i? 11. CAP 15 {I 16 9. „Gr@ia}te fiilor lui Israil }i zi c@tr@ ei* 22. St@p$ne}ti. i-au amistuit focul. s@ sluji]i slujbele cortului Domnului. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. {i au c@zut pre fea]ele sale }i au zis: „Dumnezeule. 17. dup@ care. 6. {i s-au m$niiat Moisi foarte }i au zis c@tr@ Domnul: „Nu c@uta spre jertva lor. au c@zut pre fa]@. afar@ din tab@r@. feciorul lui Falet. }i pre al]i patruspr@zeace mii }i }eapte sute. }i tu ^n p@m$ntul care curge lapte }i miiare ne-ai b@gat pre noi }i ne-ai dat mo}ie de holde }i de vii? Ochii oamenilor acestora i-ai scos? Nu ne vom sui!” 15. }i Domnul easte ^ntru ei. v@zindu-le pre eale. }i pentru ce v@ r$dica]i preste adunarea Domnului?” 4. pre carele va aleage Domnul. zic$nd: „Socotit-au }i au cunoscut Dumnezeu pre cei ce s$nt ai Lui. 40. pre care l-au domolit Aaron cu rug@ciunea sa. }i s@ sta]i ^naintea cortului. }i Datan }i Aviron. Eu. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. 22 1 Cori. 2. fie}tecarele c@dealni]a sa”. acesta va fi sf$nt. carii t@m$ia. umbl$nd voi. *Sira. {i l-au scos pre el toat@ adunarea afar@ din tab@r@ }i l-au ucis toat@ adunarea cu pietri. s@ sluji]i Lui. }i ca s@ nu v@ mai abate]i dup@ cugetele voastre }i dup@ ochii vo}tri. {i lua]i fie}tecarele c@dealni]a sa }i pune]i ^ntr-^nsele t@m$ie. 10. ce c$rtea. {i au gr@it c@tr@ Core }i c@tr@ toat@ adunarea lui. au preste toat@ adunarea va fi m$niia Domnului?” 23. }i au b@gat t@m$ie ^ntr-^nsele. }i ^mpreun@ cu el au mers to]i b@tr$nii lui Israil. c@peteniile adun@rii. }i au pus ^ntr-^nsele foc. 7. 39. }i doao sute }i cincizeci de b@rba]i din fiii lui Israil. al feciorului lui Caat. }i aduce]i ^naintea Domnului fie}tecarele c@dealni]a sa. 3. la u}ea cortului m@rturiei. feciorii lui Eliav. curvi]i cu d$nsele. }i fi]i gata ^naintea Domnului. fiii lui Levi! 1. Domnul Dumnezeul vostru”. to]i sfin]i. zic$nd: „Dep@rta]i-v@ de la corturile acestor oameni n@s$lnici. cu tine. 5. s@ v@ aduce]i aminte de toate poruncile Domnului. {i s-au dep@rtat de primpregiurul 137 CAP 16 Core. ajung@ voao fiii lui Levi!” 8. ^naintea Domnului. Datan }i Aviron scornesc g$lceav@ ^mprotiva lui Moisi }i a lui Aaron. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron. {i te-au apropiiat pre tine }i pre to]i fra]ii t@i. {i au zis Moisi c@tr@ Core: „Asculta]i-m@ pre mine. c@ toat@ adunarea. m$ne. }i a lui Avn. doao sute }i cincizeci de c@dealni]e. „Gr@ia}te adun@rii. nici pre nimenea dintr@ ei nu am asuprit”. 20. }i pre cei sfin]i. }i tu }i Aaron.

adec@: c$te un toiag. pre carele voiu aleage. s@ nu s@ apropie s@ t@m$iaz@ ^naintea Domnului. {i s-au ^ntors Aaron la Moisi. ^n cortul m@rturiei. {i au st@tut ^n mijlocul celor mor]i }i a celor vii. dup@ cas@le familiilor lor doaospr@zeace toiage. }i s@ nu fie ca Core }i ca adunarea lui. 1. {i au fost a doao zi. m$nie de la fa]a Domnului }i au ^nceput a 18. 49. {i au gr@it Moisi fiilor lui Israil. Ci ^ntru pr@pastie va ar@ta Domnul. 8. iat@. c@ s-au adus ^naintea Domnului }i s-au sfin]it. {i foc au ie}it de la Domnul. }i s-au pornit asupra cortului m@rturiei.138 CARTEA NUMERILOR cortului lui Core }i Datan }i Aviron. fiiul lui Aaron. 50. dup@ neamul c@sii familiilor lor vor da. }i au ie}it Datan }i Aviron }i au st@tut la u}ile corturilor sale. 5. De vor muri ace}tia cum mor to]i oamenii. 29. 41. }i avearea lor. . preotul: 37. iar@ pre cort l-au acoperit norul }i s-au ar@tat m@rirea Domnului. zic$nd: 45. }i. 42. 30. {i au zis Moisi c@tr@ Aaron: „Ia c@dealni]a }i pune ^ntr-^nsa foc din jertvenic. s-au rupt p@m$ntul supt picioarele lor. c@dealni]ele ceale de aram@. {i au zis Moisi: „%ntru aceasta ve]i cunoa}te c@ Domnul m-au trimis pre mine ca s@ fac toate lucrurile aceastea. iar@ focul cel str@in s@-l r@sipi]i acolo. ia de la ei toiag. doaospr@zeace toiage. c$te au adus cei ar}i. }i cu dobitoacele lor. nu Domnul m-au trimis pre mine. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Eliazar. }i au ^ncetat piiarderea. {i au c$rtit fiii lui Israil a doao zi asupra lui Moisi }i asupra lui Aaron. 2. 21 piiarde pre norod”.* c@ au ie}it *%n]ele. 34. {i au luat Aaron. }i au f@cut nuci. 47. }i to]i mai-marii lor i-au dat lui toiag. }i te roag@ pentru ei. }i au m$ncat pre cei doao sute }i cincizeci de b@rba]i. 31. „Os@bi]i-v@ din mijlocul adun@rii ace}tiia. 33. }i vii s@ vor pogor^ ^n iad. 7. la u}ea cortului m@rturiei. zic$nd: „S@ nu ne ^nghi]@ pre noi p@m$ntul!” 35. 28. afar@ de cei ce au murit pentru Core. {i au pus Moisi toiagele ^naintea Domnului. }i toiagul lui Aaron era ^ntr@ toiagele lor. c@ s-au sfin]it c@dealni]ele p@c@to}ilor acestora ^n sufletele lor. {i s-au de}chis p@m$ntul }i i-au ^nghi]it pre ei. {i au fost c$nd ^nv@luia adunarea pre Moisi }i pre Aaron. {i le f@ pre eale t@bli b@tute ^mpregiurul jertvenicului. carea ei c$rtesc asupra voastr@”. (a) Toiag. }i de va fi certarea lor ca certarea tuturor oamenilor. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. dup@ cum au gr@it Domnul prin m$na lui Moisi. }i du degrab@ la tab@r@. }i arunc@ preste el t@m$ie. {i le-au pus pre eale la jertvenic pomenire fiilor lui Israil. }i c@sile lor. }i pruncii lor. 32. „Lua]i c@dealni]ile ceale de aram@ din mijlocul celor ar}i. carii au murit ^ntru acea piiardere. }i. pentru fie}tecare mai-mare un toiag. {i numele lui Aaron scrie-l pre toiagul lui Levi. {i le vei pune pre eale ^n cortul m@rturiei. {i s-au pogor$t ei. 6. numai toiagul lui Aaron au ^nflorit }i au rodit. }i au pus t@m$ie }i s-au rugat pentru norod. }i toate ale lor. {i au fost cei mor]i. {i omul. odr@slis@ toiagul lui Aaron ^n casa lui Levi }i au f@cut odrasl@. }i cas@le lor }i corturile lor. }i muierile lor. *1 Leage 11. 46. {i au ^ntrat Moisi }i Aaron despre fa]a cortului m@rturiei. au fost ^nceput piiarderea ^n norod. CAP 16 {I 17 44. }i s-au ]inut ^n cortul m@rturiei. }i voiu abate de la tine c$rteala fiilor lui Israil. }i au perit din mijlocul adun@rii. ca nimenea de alt neam. }i s-au f@cut spre semn fiilor lui Israil”. }i numele fie}tec@ruia scrie-l pre toiagul lui. de}chizind p@m$ntul. c@ un toiag easte. 18 CAP 17 Lu$ndu-s@ doaospr@zeace toiage de la mai-marii doaospr@zeace neamurilor lui Israil. }i ve]i cunoa}te cum au ^nt@r$tat oamenii ace}tia pre Domnul”. ^n preajma m@rturiei. 43. precum Moisi i-au zis lui. toiag. 38. {i au luat Eleazar. }i i-au acoperit pre ei p@m$ntul. toiagul lui va odr@sli. vii ^n iad. 48. carele nu easte din s@m$n]a lui Aaron. toiag (a) de la to]i mai-marii lor dup@ cas@le familiilor lor. iat@. {i ei au c@zut pre fa]a sa. }i-i voiu topi pre ei odat@”. cu care minune }i ^ns@mnare preo]iia s@ ^nt@rea}te lui de la Dumnezeu. {i tot Israilul }i cei dimpregiurul lor au fugit de glasul lor. preotului. }i pre to]i oamenii carii era cu Core. patruspr@zeace mii }i }eapte sute. 39. carii au t@m$iat. }i toate c$te s$nt ale lor. }i au ^ncetat piiarderea. 3. }i au alergat la adunare.* Iar@ dup@ ce au ^ncetat a gr@i toate cuvintele aceastea. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron. fiiul lui Aaron. de unde voiu gr@i c@tr@ tine. 6 Psalm 105. zic$nd: „Gr@ia}te fiilor lui Israil }i 2. }i. 36. }i au ^nflorit flori. 40. au ^ntrat Moisi }i Aaron ^n cortul m@rturiei. iar@ nu de la mine le fac. gura sa va ^nghi]i pre ei. 4. zic$nd: „Voi a]i omor$t norodul Domnului”.

leage veacinic@. ]ie am dat aceastea. iar@ ceale ^nt$iu n@scute a oamenilor s@ se r@scumpere. C@ z@ciuialele fiilor lui Israil. 1. din aduceri. Tot darul cel sfin]it ^ntru fiii lui Israil al t@u va fi. apropie-l la tine }i s@ se adaog@ l$ng@ tine. {i Eu am luat pre fra]ii vo}tri. ca s@ ^nceate a c$rti asupra Mea. ^ntru 9. dup@* siclul cel sf$nt. {i au scos Moisi toate toiagele de la fa]a Domnului la to]i fiii lui Israil }i au v@zut. le-am dat tot ce easte a zeacea ^n Israil mo}ie pentru slujbele lor. {i s@ vor adaoge la tine. 23. 11. {i au gr@it fiii lui Israil c@tr@ Moisi. c$te dau ei Mie din toate ceale sfinte ale tale vor fi }i ale fiilor t@i. 4. 47 Iezechii. }i fiilor t@i }i featelor tale cu tine. 21. pre]ul cinci sicli. 11. 10. *Ie}ire 30. }i s@ nu moar@”. Eu am dat voao paza p$rghelor Meale din toate ceale sfin]ite Mie de la fiii lui Israil. leg@tur@ de sare veacinic@ easte ^naintea Domnului. 17. dintr@ fiii lui Israil. {i fiilor lui Levi. carea vor aduce fiii lui Israil Domnului. carii iar@}i dau a zeacea lui Aaron. norodul t@t$ne-t@u. 2. neamul lui Levi. Toat@ aducerea sfintelor. ]ie am dat aceastea cinste. {i au gr@it Domnul c@tr@ Aaron: „{i. doaozeci de bani s$nt. {i vor p@zi paz@le tale }i pazele cortului. }i ceale ^nt$iu n@scute ale caprelor s@ nu face]i s@ le r@scumpere. {i carnea va fi a ta. 10. p@zi]i preo]iia voastr@ dup@ toat@ r$nduiala jertvenicului }i a celor dinl@untru catapeteasmei. carele va mearge al@turi cu voi. s@ slujeasc@ slujbele cortului m@rturiei. ]ie o am dat. 12. ^n loc de p@cat: ^ncep@turile. ca s@ nu moar@ nici ace}tia. 7. ]ie }i semin]iei tale dup@ tine”. ^n loc de soarte mo}teneasc@ p$rga }i aducerile }i jertvele preo]ilor. }i toat@ p$rga vinului. care slujbe slujesc ei ^n cortul m@rturiei. 13. {i tu. P$n@ ^n sf$r}it vom muri?” CAP 17 {I 18 din toate ceale ce aduc pentru gre}ealele lor. leage veacinic@. va muri”. {i ve]i p@zi pazele celor sfinte }i pazele jertvenicului. c$te dintru aceastea s@ vor da Domnului. iat@. 139 CAP 18 Pentru greot@]ile preo]ilor }i paz@le levi]ilor. {i pre fra]ii t@i. toate c$te s$nt ^n p@m$ntul lor. }i ceale ^nt$iu n@scute ale oilor. 16. 14. }i tu }i feciorii t@i ve]i lua p@catele preo]iei voastre. (a) %n cea veachie s@ afl@. ]ie le-am dat pre eale. leage veacinic@. am perit. a}ea au f@cut. %n Sfintele Sfin]ilor ve]i m$nca aceastea. zic$nd: „Tu }i feciorii t@i. nici voi. tot b@rbatul va m$nca aceastea. tu }i fiii t@i. dar dat Domnului. {i levitul ^nsu}i va sluji slujba cortului m@rturiei. }i sluji]i slujbele darul preo]iei voastre. 5. leage veacinic@ ^ntru neamurile lor. 45. }i ^ntr@ fiii lui Israil* nu vor mo}teni mo}ie. }i au luat fie}tecarele toiagul s@u. 13 Levi]i 27. 19.CARTEA NUMERILOR 9. {i tot ce de}chide p$ntecele din tot trupul. i au gr@it Domnul c@tr@ Aaron. 1 . }i p$rga gr$ului. iat@. al t@u va fi. care vor aduce Domnului. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Pune *Evrei toiagul lui* Aaron ^naintea m@rturiilor. {i aceasta s@ fie voao din ceale sfin]ite ale sfin]ilor. }i vor p@zi pazele cortului m@rturiei dup@ toate slujbele cortului. ne-am topit. }i seul vei aduce jertv@ ^ntru miros de bun@ mireazm@ Domnului. tot cel curat ^n casa ta le va m$nca pre eale. iar@ z@ciuialele s@ r$nduesc levi]ilor. c$te aduc Domnului de la om p$n@ la dobitoc. 18. }i feciorii t@i cu tine. }i s@ slujeasc@ ]ie. 24. numai la vas@le ceale sfinte }i la jertvenic nu s@ vor apropiia. 8. }i s$ngele lor vei turna preste jertvenic. 3. 6. }i din toate ceale ce aduc pentru p@catele lor. 20. }i fiilor t@i dup@ tine. {i au gr@it Domnul c@tr@ Aaron: „%n p@m$ntul lor s@ nu ai mo}ie. Tot cel ce s@ atinge de cortul Domnului va muri. ve]i lua (a) p@catele celor sfinte. }i cel de alt neam. ne-am potopit! 13. ale tale vor fi. }i parte nu va fi ]ie ^ntru d$n}ii. }i tu }i fiii t@i ^mpreun@ cu tine ^naintea cortului m@rturiei. Ceale ^nt$iu n@scute. Toat@ p$rga untuluidelemn. 12 *2 Leage 38 [18]. pre levi]i. c@ Eu s$nt partea ta }i mo}iia ta ^ntr@ fiii lui Israil. zic$nd: „Iat@. 22. 12. }i pieptul punerii. 25 Sus 3. din toate ceale ce aduc fiii lui Israil. }i ei vor purta p@catele lor. 9 s@mn de socotin]@ fiilor celor neascult@tori. }i casa t@t$ne-t@u cu tine. 15. 9. }i cel de alt neam nu s@ va apropiia c@tr@ tine. }i feciorilor t@i }i featelor tale ^mpreun@ cu tine. tot cel curat ^n casa ta va m$nca aceastea. {i r@scump@rarea lui dup@ o lun@ de la na}tere. sfinte vor fi ]ie. {i au f@cut Moisi }i Aaron dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. {i aceasta va fi voao: din p$rga darurilor. }i bra]ul cel drept al t@u va fi. }i 1. sfinte. {i mai mult nu vor veni fiii lui Israil ^n cortul m@rturiei s@ fac@ p@cat aduc@toriu de moarte. }i ceale ^nt$iu n@scute ale dobitoacelor celor necurate ve]i face s@ se r@scumpere. }i nu va mai fi m$nie ^ntru fiii lui Israil. Iar@ ceale ^nt$iu n@scute ale vacilor. din toate darurile lor }i din toate jertvele lor.

}i cochin vor pune ^n mijlocul arderii de tot a junincii. 13. 19. Cel ce s@ atinge de cel mort ori al c@rui suflet de om necurat va fi }eapte zile. }i ve]i da dintr-^nsele. carea nu are ^n sine prihan@. 32. }i nu s@ va cur@]i. pentru aceaea am zis lor. va peri sufletul acela din mijlocul adun@rii. ca s@ ia la sine o juninc@ ro}ie curat@. ^n loc curat. Acesta s@ va cur@]i ^n zioa a treia }i ^n zioa a }eaptea. 31. {i va fi voao leage veacinic@. }i o va pune afar@ de tab@r@. cu balega ei. sau de os omenesc. {i tot cel ce s@ va atinge de fa]a pruncului r@nit. {i s@ vor socoti voao aducerile voastre. 22. CAP 18 {I 19 ap@. Moisi }i Aaron gr@iesc Domnului la Apa Pricii. sau de cel mort. }i din toat@ p$rga. necurat va fi. 27. {i va sp@la hainele sale preotul. le-am dat levi]ilor mo}ie. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron. }i necurat va fi p$n@ seara. 18. c@ necur@]iia lui ^ntr-^nsul easte. Din toate ceale ce s@ dau voao s@ aduce]i aducere Domnului. {i tot vasul de}chis. }i s@ muri]i»”. 30. }i preste vase }i preste suflete. zic$nd: 26. }i piialea ei }i carnea }i s$ngele ei. }i cel ce s@ stropea}te cu ap@ de stropire va sp@la hainele sale. lui Aaron. }i pentru vasul ce nu are coperi} }i care s@ atinge de trupul mortului. necurat va fi. 9. }i va sp@la hainele sale. {i va lua Eleazar din s$ngele ei. }i va stropi ^n cas@. }i cas@le voastre. 12. iar@ de nu s@ va cur@]i ^n zioa a treia }i ^n zioa a }eaptea. din cenu}ea vacii ceii ro}ie s@ f@cea apa cur@]irii. de va muri.140 CARTEA NUMERILOR carele vor aduce Domnului dar. s@ vor arde de tot. {i o vor arde de tot ^naintea lui. {i va lua isop }i va muia ^n ap@ b@rbat curat. 8. CAP 19 Leagea a g@ti apa cur@]irii. pentru c@ ap@ de stropire nu s-au stropit preste d$nsul. CAP 20 Moare Mariam. pentru aceaea va peri sufletul acela din Israil. preotul. cu carea s@ sp@la multe fealiuri de necur@]ii. au poruncit Domnul. atunci s@ va socoti levi]ilor ca roada de la arie. }i va sc@lda trupul s@u cu ap@. c@ apa stropirei nu s-au stropit preste el. 11. {i va lua preotul lemn de chedru }i isop. cur@]enie easte. }i s@ va cur@]i ^n zioa a }eaptea. 14. pentru aceaea s@ lipsesc de ^ntrarea la P@m$ntul F@g@du- . ca aducerea de la teasc. }i preste cel ce s-au atins de os omenesc. carea am dat voao de la ei mo}tenire. care nu easte legat cu leg@turi deasupra. {i va stropi cel curat preste cel necurat ^n zioa a treia }i ^n zioa a }eaptea. {i o vei da la Eleazar. }i sufletul ce s@ atinge necurat va fi p$n@ seara»”. voi }i fiii vo}tri. 6. ^n loc curat. 11 scoate afar@ din tab@r@. preotului. 10. }i va fi adun@rii fiilor lui Israil ^ntru paz@. c$te vor fi acolo. {i vor luoa pentru cel necurat din cenu}a cea ars@ a cur@]eniei }i vor turna preste ap@ vie ^ntr-un vas. }i cel ce s@ atinge de apa stropirei necurat va fi p$n@ seara. aducere Domnului. *Evrei 3. 20. }i dup@ aceasta va ^ntra ^n tab@r@. sau de cel r@nit. zic$nd: „Aceasta easte leagea carea o 2. ca s@ nu spurca]i ceale sfinte ale fiilor lui Israil. 15. necurat easte. ^ntr@ fiii lui Israil nu vor mo}teni mo}ie”. {i tot. }i necurat va fi preotul p$n@ seara. }eapte zile necurat va fi. {i omul. atunci. A}ea ve]i aduce }i voi din toate aducerile Domnului. sau mort. }i pre carea nu au fost jug. {i ve]i zice c@tr@ ei: «C$nd ve]i aduce p$rg@ dintr-^nsa. 25. pentru cel ce murea ^n cort. necurat easte. }i va fi fiilor lui Israil }i nemearnicilor carii l@cuiesc ^ntr@ voi leage vecinic@. c$te ve]i lua de la fiii lui Israil. 7. {i o ve]i m$nca pre d$nsa ^n tot locul. curge ap@ din piiatr@ norodului ce c$rtea. 17. din z@ciuiala aceaea ve]i aduce z@ciuial@ Domnului. }i va sc@lda trupul s@u cu ap@. }i. sau de morm$nt. sau de morm$nt. }i curat va fi. 5. ap@ de stropire. }i vor stropi ^naintea fea]ii cortului m@rturiei din s$ngele ei de }eapte ori. }i necurat va fi p$n@ seara. {i aceasta easte leage: de va muri om ^n cas@. c@ sfintele Domnului au spurcat. Tot cel ce s@ va atinge de cel mort din tot sufletul omului. 16. }i o vor junghia ^naintea lui. ceale sfin]ite dintr-^nsa». 4. }i necurat va fi p$n@ seara. 29. {i cel ce o au ars pre ea va sp@la hainele sale }i va sc@lda trupul s@u cu 1. carele s@ va p$ng@ri }i nu s@ va cur@]i. „{i levi]ilor vei gr@i }i vei zice c@tr@ d$n}ii: «C$nd ve]i lua de la fiii lui Israil z@ciuiala. 28. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. din toate zeciuialele voastre. cortul Domnului au p$ng@rit. ori de ce s@ va atinge cel necurat. {i cel ce au adunat cenu}a vacii va sp@la hainele sale. necurat easte. {i nu ve]i avea pentru aceasta p@cat aduc$nd p$rg@ dintr-^nsa.* }i o vor 13. zic$nd: «Gr@ia}te fiilor lui Israil. ca gr$ul de la arie }i ca aducerea de la teasc. c@ aceasta easte simbriia voastr@ pentru slujbele voastre ceale din cortul m@rturiei. 21. tot cel ce ^ntr@ ^n cas@ }i c$te s$nt ^n cas@ necurate vor fi }eapte zile. {i va str$nge om curat cenu}a junincii.

nici 1. s@ vindec@. pentru aceaea nu ve]i b@ga voi adunarea aceasta ^n p@m$ntul care l-am dat lor”. nici vii. ^mprotiva a c@rora mu}c@ri r@dic$ndu-s@ }earpe de aram@. i au auzit hananeul. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. }i s-au pogor$t Moisi }i Eleazar din munte. {i. {i au dezbr@cat pre Aaron de hainele lui. da-vom pre]ul ]ie. }i s-au str$ns asupra lui Moisi }i a lui Aaron. pentru lipsirea apei }i a p$inii. tat@l lui. ^n muntele Or. 5 6 %n]ele.* Ia pre Aaron. 16. iar@ de nu. {i au f@g@duit Israil f@g@duin]@ Domnului.* {i pentru ce a]i suit adunarea Domnului ^n pustiia aceasta. }i au ie}it ap@ mult@. CAP 20 {I 21 vom bea ap@ din f$nt$na ta. 29. }i va da apele sale.* au din piiatra aceasta voiu scoate voao ap@?” 11. 9. ^naintea a toat@ adunarea. ^n muntele Or. 4 *2 Leage 1. }i au beut adunarea }i dobitoacele lor. {i au zis lui fiii lui Israil: „Pre l$ng@ munte vom treace. zic$nd: „O. {i au v@zut toat@ adunarea c@ au murit Aaron. 2. 23. }i s-au ^ngropat acolo. 15. „S@ s@ adaog@ Aaron la norodul s@u. ^naintea a toat@ adunarea. 2. 26. s@ trimit }erpi asupra lor. 12. ^n luna cea dint$iu. pre calea ^mp@r@teasc@ vom mearge. }i l-au adus dar pre el }i cet@]ile lui. ^mp@ra]ii. S@ treacem prin p@m$ntul t@u. „Ia toiagul t@u }i adun@ adunarea.CARTEA NUMERILOR in]ii. 22. {i am strigat c@tr@ Domnul. ce lucru mic easte. }i acum s$ntem ^n Cadis. }i au murit acolo Mariam. {i dezbrac@ pre Aaron de hainele lui. 10. }i au robit din ei robime. 18. }i au r@mas norodul ^n Cadis. iar@ de vom bea din apa ta eu }i dobitoacele meale. {i bl@st@ma norodul pre Moisi. s@ pogoar@ la muntele Hor. }i Aaron s@ va adaoge }i va muri acolo”. nel@s$ndu-i Edom s@ treac@. }i i-au suit pre ei ^n muntele Or. pre l$ng@ munte vom treace”. ^n care nu s@ sam@n@ nici smochini. 27. c@ de-am fi perit c$nd au perit fra]ii no}tri ^naintea Domnului! 4. nici de-a st$nga. {i pentru ce aceasta? De ne-a]i suit pre noi din Eghipt ca s@ venim la acest loc r@u. }i s-au r@zboit asupra lui Israil. }i. feciorul lui. fratele t@u. voiu aduce pre el dar }i cet@]ile lui”. 28. {i au trimis Moisi soli din Cadis la ^mp@ratul Edom. trimi]$nd ^nger. feciorul lui. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron:* „Pentru c@ nu a]i crezut s@ M@ sfin]i]i ^naintea fiilor lui Israil. 3. {i au ascultat Domnul glasul lui Israil. moare Aaron. sfin]indu-s@ Eleazar arhiereu. zic$nd: „Aceastea zice fratele t@u. 50 CAP 21 Israil biruia}te pre hananeu. }i s-au sfin]it ^ntru ei. {i au venit Moisi }i Aaron de la fa]a adun@rii la u}ea cortului m@rturiei. {i nu au vrut Edom s@ las@ pre Israil s@ treac@ prin hotar@le sale. 3. {i s-au r$dicat din Cadis }i au mers fiii lui Israil.. 17. fratele t@u. r$dic$nd Moisi m$na sa.* {i au luat Moisi toiagul dinaintea Domnului. {i au adunat Moisi }i Aaron adunarea ^naintea pietrii. }i s-au ar@tat m@rirea Domnului c@tr@ d$n}ii. tu }i Aaron. 77. cel ce l@cuia c@tr@ pustie. Iar@ el au zis: „Nu vei treace prin p@m$ntul mieu!” {i au ie}it Edom ^naintea lui cu gloat@ grea }i cu m$n@ tare. 141 *Ie}ire 17. 20. c@ s-au pricit fiii lui Israil ^naintea Domnului. c@ au venit Israil pre calea Atarin. 3 *Ie}ire 17. }i s-au ab@tut Israil de la d$nsul. zic$nd: 24. }i au c@zut pre fa]@. {i au zis Edom c@tr@ el: „Nu ve]i treace prin p@m$ntul mieu. }i ^mbrac@ pre Eleazar. }i ur$rea manei. c@ nu ve]i ^ntra ^n p@m$ntul care l-am dat fiilor lui Israil mo}tenire. 37 i au venit fiii lui Israil cu toat@ adunarea ^n pustiia Sinaiului. {i nu avea ap@ adunarea. 38 2 Leage 32. feciorul lui. }i au zis c@tr@ ei: „Asculta]im@. }i au zis: „De-mi vei da pre norodul acesta supt m$na mea. }i ve]i ad@pa adunarea }i dobitoacele lor”. }i au murit Aaron acolo ^n v$rvul muntelui. s@ vindec@ Sion }i Og. }i-i suie pre ei ^n muntele Or. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Aaron. nici rodii. nici prin vii. . 4 *Psal. Israil: «Tu }tii toat@ osteneala carea ne-au aflat pre noi. nu vom treace prin ]arini. p$n@ vom treace hotar@le tale»”. cu r@zboiu voiu ie}i ^naintea ta”. }i Domnul au auzit glasul nostru. toat@ adunarea. c$rtind norodul. au lovit piiatra cu toiagul de doao ori. }i au chemat numele locului aceluia Dar Adus. Cum s-au pogor$t p@rin]ii no}tri ^n Eghipt }i au nemernicit ^n Eghipt zile multe. la hotar@le p@m$ntului lui Edom. dup@ cum au poruncit Domnul. pentru c@ M-a]i ^nt@r$tat pre Mine la Apa Pricii. nici ap@ de beut nu easte?” 6. {i au f@cut Moisi dup@ cum i-au poruncit Domnul. }i ne-au n@c@jit pre noi eghipteanii }i pre p@rin]ii no}tri. }i gr@i]i c@tr@ piiatr@. *Jos 33. }i pre Eleazar. ^mp@ratul Aradului. 13. 14. nu ne vom abate de-a dreapta. }i au dat pre hananeu supt m$na lui. 10. }i au pl$ns pre Aaron treizeci de zile toat@ casa lui Israil. 1. ca s@ ne omor$]i pre noi }i dobitoacele noastre? 5. }i ve]i scoate ap@ din piiatr@. }i. 11. ^naintea lor. 21. zic$nd: 8. cetatea din partea hotar@lor tale. ne-au scos pre noi din Eghipt. 7. 15 [16] 20 [23] 1 Cori. Aceasta easte Apa Pricii. cei neascult@tori. 25. }i au ^mbr@cat cu eale pre Eleazar. 19. unde.

}i au venit ^n Iasa. 34. 23. }i vei face lui cum ai f@cut lui Sion. 35. }i au amistuit st$lpii lui Arnon. ^ntru st@p$nirea lor!” 19. toate c$te au f@cut Israil amoreului. }i au scos pre amoreul carele era acolo. {i au l@cuit Israil ^n toate cet@]ile amoreilor. }i au ie}it Og.* Vai. }i s-au pus ^mprotiva lui Israil. au zis: „Am p@c@tuit. 19 i. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „F@ ]ie }earpe de aram@ }i-l pune pre un semn.* {i l-au b@tut pre el Israil cu ucidere de sabie. ^mp@ratului amoreilor. aceasta easte f$nt$na carea au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Adun@ norodul.* c@ Arnon easte ^n hotar@le lui Moav. perit-au norodul Hamos. Pentru aceaea zic cei ce gr@iesc ^n pilde: „Veni]i ^n Esevon. 17. roag@-te. {i. 12. de la v$rvul celui cioplit. {i l-au b@tut pre el }i pre feciorii lui }i pre tot norodul lui. ^ntru ^mp@r@]iia lor. 7. 28. 27. 24. purcez$nd fiii lui Israil. 16. *%n]el. s-au suit pre calea cea c@tr@ Vasan. S-au temut Moav de norod foarte. cioplitu-o-au pre ea ^mp@ra]ii neamurilor. {i de la f$nt$n@ la Mantanain. }i au st@p$nit p@m$ntul lui. {i v@ile le-au pus l@ca}ul lui Ir. s@ uita la }earpele cel de aram@ }i tr@ia. C@ foc au ie}it din Esevon }i par@ din cetatea lui Sion. 11. 18 *2 Leage 3. r$dic$ndu-s@ din Ovot. 2. 33. dincolo. „Vom treace prin p@m$ntul t@u. 11. {i de acolo s-au sculat }i au t@b@r$t ^n valea Zared. 32. }i featele lor robite lui Sion. 6. ^n pustiia ceaea ce easte afar@ din hotar@le amoreilor. c@ Iazir hotarul fiilor lui Aman easte. }i au luat tot p@m$ntul lui de la Aroir p$n@ la Arnon. {i. 25. p$n@ la feciorii lui Aman. au t@b@r$t dincolo de Arnon. {i s-au rugat Moisi c@tr@ Domnul pentru norod. }i. 9. }i le voiu da lor ap@ s@ bea”. 26 Judec. ^n Esevon }i ^n toate ceale de primpregiurul lor. {i de la Vamot la Napin. de doao ori chiiam@ pre Valaam. ^ntr@ Moav }i ^ntr@ amoreu. ca s@ ne omori ^n pustie? C@ nu easte nici p$ine. c@tr@ Ierihon. 5 1 Cori.* {i au trimis Moisi soli la Sion. c@ mul]i era. }i acesta au b@tut pre ^mp@ratul Moav. nici vom bea ap@ din f$nt$na ta. tot cel mu}cat. v@z$ndu-l pre el. . {i s-au r$dicat fiii lui Israil }i au t@b@r$t ^n Ovot. {i au luat Israil toate cet@]ile aceastea. feciorul lui Sepfor. {i. purcezind din muntele Or pre calea cea despre Marea Ro}ie. 11. 20. mai ^nainte. cu cuvinte de pace. nici ^n vie. 31.* {i. r$dic$ndu-s@. C@ Esevon easte cetatea lui Sion. 14. pre calea ^mp@r@teasc@ vom mearge p$n@ ce vom treace hotar@le tale”.142 CARTEA NUMERILOR 4. 4. Moav. ^mp@ratul amoreilor. }i s-au ^ngrozit Moav de fa]a fiilor lui Israil. au t@b@r$t la apusul lui Moav. vr@jitoriul. }i tot norodul lui la r@zboiu ^n Edrain. {i s@m$n]a lor piiare. ^mp@ratului amoreilor. Atunci au c$ntat Israil c$ntarea aceasta. carele l@cuia ^n Esevon”. {i au trimis Moisi ca s@ socoteasc@ pre Iazir. 26. ^naintea lor. }i sufletul nostru s-au ur$t cu aceast@ p$ine de}eart@”. ^mp@ratul lui Moav. zic$nd: „C@ci ne-ai scos pre noi din Eghipt. }i au adunat Sion pre tot norodul s@u }i au ie}it ^n pustie s@ stea ^mprotiva lui Israil. }i va fi de va mu}ca }earpele pre om. merg$nd norodul la Moisi. 8. 7 CAP 22 Valac. 11. ^ntorc$ndu-s@. {i au zis Moav c@tr@ b@tr$nii lui Ma1. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „S@ nu te temi de el. 21 [24] 3 %mp@ra. 9 *Ioan 3. c@ am gr@it r@u asupra Domnului }i asupra ta. s@ blast@me pre israilteani. Pentru aceaea s@ zice ^n cartea R@zboiul Domnului: „Pre Zoov au ars }i v@ile lui Arnon. v@zind Valac. l$ng@ Iordan. }i de la Naaliil la Vamot. 6. 3. au ^ncungiurat p@m$ntul lui Edom. 15. }i au l@cuit Israil ^n toate cet@]ile amoreilor. pre cale vom mearge. 3 29. 10. F$nt$n@. au t@b@r$t ^n Ahalghe. *2 Leage 2. pre cari ^l ceart@ ^ngerul gr@ind asina. }i de la Mantanain la Naaliil. 13. o au s@pat pre ea c@peteniile. 21. zic$nd: 22. {i nu au l@sat Sion pre Israil s@ CAP 21 {I 22 treac@ prin hotar@le lui. 11. nu ne vom abate nici ^n ]arin@. spre r@s@ritul soarelui. 10 12 Amos 2. datu-s-au fiii lor s@ se m$ntuiasc@. 9 *Psalm 134. care caut@ spre fa]a pustiei. {i. }i tot p@m$ntul lui. c$nd mu}ca }earpele pre om. }i au murit norod mult din fiii lui Israil. 10. }i au mo}tenit p@m$ntul lor. p$n@ nu au l@sat dintr-^nsul rob viu. {i de acolo. 14 *Jude. ]ie. ^mp@ratul Vasanului. 29.* {i au trimis Domnul ^n norod }erpi omor$tori. {i c$rtea norodul asupra lui Dumnezeu }i asupra lui Moisi. }i au m$ncat p$n@ la Moav. 5. Esevon p$n@ la Devon. }i s@ al@tur@ cu hotar@le lui Moav”. ^n pustiia carea easte despre fa]a lui Moav. carea easte ^n c$mpul lui Moav. la f$nt$n@: „Face]i ^nceputul ei! 18. }i muierile lor ^nc@ ars@r@ cu foc preste Moav”.* {i au f@cut Moisi }earpe de aram@ }i l-au pus pre un semn. 7 *Jude. va tr@i. dar@ c@tr@ Domnul ca s@ ia de la noi }earpele”. nici ap@. }i au sl@bit norodul pre cale. }i o au luat pre ea }i satele ei. ca s@ se zideasc@ }i s@ se tocmeasc@ cetatea Sion. c@ ^n m$inile tale l-am dat pre el }i tot norodul lui. 30. }i mu}ca pre norod. {i de acolo F$nt$na. ^mp@ratului amoreilor. de la Arnon p$n@ la Iavoc.

33. 15. pre carea din tinerea]ele tale ai ^nc@lecat p$n@ ^n zioa de ast@zi? Au. c@ mai tare dec$t mine easte. de nu s-ar fi ab@tut. 6. {i au zis Valaam c@tr@ Dumnezeu: „Valac. cu aceasta. v@zindu-m@ asina. 12. numai vino de blast@m@ mie pre norodul acesta»”. C@ cu cinste te voiu cinsti. scul$ndu-s@ Valaam diminea]@. 5. care voiu zice c@tr@ tine. }i au v@zut pre ^ngerul Domnului st$nd ^mprotiv@ ^n cale }i sabiia scoas@ ^n m$na lui. duc$nd daruri ^n m$inile lor pentru vr@ji. noaptea. }i acesta }eade ^mprotiva mea. doar@ voiu putea s@ ucid dintru ei }i s@-i scot pre ei din p@m$nt. {i. {i. 26. }i pre ea o a} fi p@zit (a)”. {i au zis Valaam c@tr@ asin@: „Pentru c@ m-ai nec@jit }i. 7. 24. }i au venit la Valaam }i i-au spus lui cuvintele lui Valac. s-au ab@tut asina din cale }i mergea spre c$mp. eu am ie}it s@ te mustru pre tine. bl@st@ma]i s$nt”. }i s-au m$niiat Valaam }i b@tea pre asin@ cu toiagul. numai cuv$ntul. s-au ab@tut de la mine acum a treia oar@. *2 Petr. 9 *Jos 24. nu voiu putea s@ calc cuv$ntul Domnului Dumnezeu. {i acum. zic$nd: 11.CARTEA NUMERILOR diam: „Acum va aleage adunarea aceasta pre to]i cei dimpregiurul nostru. scul$ndu-s@ Valaam diminea]@. ^n cale. {i au venit la Valaam }i i-au zis lui: „Aceastea zice Valac a lui Sepfor: «Rogu-te. au pus }eaua pre asina sa }i au purces cu boiarii lui Moav. blagoslovi]i s$nt.* {i au trimis soli la Valaam. 14. s@-l chiiame pre el. mergi du- CAP 22 143 *Isus N. vino de blast@m@ mie pre norodul acesta. }i acum vino de-l blast@m@ mie pre el. (a) P@zit vie. 16. }i c$te vei zice voiu face ]ie. 18. {i. {i au zis Valaam ^ngerului Domnului: „Gre}it-am. {i au zis asina c@tr@ Valaam: „Au nu s$nt eu asina ta. {i. acesta s@ p@ze}ti ca s@-l gr@ie}ti!” {i au mers Valaam cu boiarii lui Valac. Iar@ el au zis c@tr@ ei: „M$ne]i aici preste noapte. }i scoate pre el de pre p@m$nt»”. «Iat@. feciorul lui Veor. c@ easte blagoslovit”. feciorul lui Sepfor. iar@ el b@tea pre asin@ cu toiagul s@u. ^n Fatura. din neb@gare de sam@ am f@cut ]ie aceasta?” Iar@ el au zis: „Ba!” 31. c@ci mergea el. ca s@ cunosc ce va adaoge Domnul a gr@i c@tr@ mine”. {i au descoperit Dumnezeu ochii lui Valaam. {i au st@tut ^ngerul lui Dumnezeu ^ntr@ rozoar@le viilor. iat@. 27. gard dincoace }i gard dincolo. a treia oar@? {i. }i acesta }eade ^mprotiva mea. }i el }edea pre asina sa. ca s@ o ^ndrepteaz@ la cale. {i Valac. ^ns@ cuv$ntul care-l voiu gr@i c@tr@ tine. c@ nu am }tiut cum c@ tu mi-ai st@tut ^mprotiv@. 25. pre carii vei blagoslovi. s@-l fac pre el mic au mare. nu te lenevi a veni la mine! 17. 34. v@zind asina pre ^ngerul lui Dumnezeu. zic$nd: „Valaam nu au vrut s@ vie cu noi”. i-au trimis pre ei la mine. iat@. }i s-au sculat ^ngerul lui 2. ^naintea mea. 23. {i au adaos ^ngerul lui Dumnezeu }i. de a} fi avut cu]it ^n m$na mea. ^mp@ratul lui Moav. {i acum r@m$ne]i ^n noaptea aceasta. }i. acela s@-l faci!” 21. {i au r@spuns Valaam }i au zis boiarilor lui Valac:* „De-mi va da mie Valac plin@ casa de argint }i de aur. }i i-au zis lui: „De au venit s@ te chiiame oamenii ace}tia. scul$ndu-s@ boiarii lui Moav. unde nu s@ putea abate la dreapta sau la st$nga. zic$nd: „Iat@. 19. pentru c@ nu easte calea ta dreapt@ ^naintea mea. 22. {i au zis lui ^ngerul lui Dumnezeu: „Pentru ce ai b@tut pre asina ta acum. {i. au zis c@tr@ boiarii lui Valac: „Duce]i-v@ la Domnul vostru. 32. {i au zis Domnul c@tr@ Valaam: „Nu vei mearge cu ei. carea easte la r$ul p@m$ntului fiilor norodului s@u. 13 p@ ei. doar@. s-au ^nchinat cu fa]a sa. s-au tras c@tr@ gard }i au str$ns piciorul lui Valaam la gard. {i au de}chis Dumnezeu gura asinei }i au zis c@tr@ Valaam: „Ce ]i-am f@cut de m-ai b@tut de trei ori cu aceasta?” 29. au st@tut ^n loc str$mt. cum aleage vi]elul iarba cea vearde din c$mp”. }i au venit Dumnezeu la Valaam }i i-au zis lui: „Ce s$nt ace}ti oameni la tine?” 10. {i au r@mas boiarii lui Moav la Valaam. au acoperit fa]a p@m$ntului. au venit la Valac. }i voiu r@spunde voao lucrurile care va gr@i Domnul c@tr@ mine”. {i au venit Dumnezeu la Valaam. 30. }i doao slugi ale lui era cu d$nsul. m@ voiu ^ntoarce”. te-a} fi junghiiat”. de nu-]i place ]ie. 8. norod au ie}it din Eghipt }i au acoperit fa]a p@m$ntului. 35. v@z$nd asina pre ^ngerul lui Dumnezeu st$ndu-i ^mprotiv@ ^n cale }i cu sabiia scoas@ ^n m$na sa. nici vei bl@st@ma norodul. . merg$nd. c@ pre mine nu m@ las@ Dumnezeu s@ merg cu voi”. }i. {i.* {i s-au m$niiat cu iu]ime Dumnezeu. plec$ndu-s@. {i. 28. acum pre tine te-a} fi omor$t. }i acum. 33. 15 Dumnezeu ca s@-l mustre pre el pre cale. ^ntru cugetul mieu. {i au adaos ^nc@ Valac a trimite boiari mai mul]i }i mai cinsti]i dec$t ace}tia. }i pre carii vei bl@st@ma. 9. c@ }tiu c@. v@zind asina pre ^ngerul lui Dumnezeu s-au culcat supt Valaam. 13. }i Valaam au adaos ^nc@ a o mai bate. {i au zis ^ngerul lui Dumnezeu c@tr@ Valaam: „Pas@ ^mpreun@ cu oamenii ace}tia. {i au mers b@tr$nii lui Moav }i b@tr$nii lui Madiam. 24. feciorul lui Sepfor. norod au ie}it din Eghipt }i. scul$ndu-te. doar@-l voiu putea asupri pre el. 20. era ^mp@rat lui Moav pre vreamea aceaea.

iat@. ia ^n urechi m@rturie. i-ai blagoslovit blagoslovenie!” 12. C@ din v$rvul mun]ilor vedea-l-voiu pre el. iar@ eu m@ voiu duce s@ ^ntreb pre Dumnezeu”. c@ nu voiu putea s@ te cinstesc?” 38. . }i au mers dirept. 17. {i. aceasta voiu p@zi a gr@i?” 13. Valac. {i au zis Valaam c@tr@ Valac: „Au nu c$te va pune Dumnezeu ^n gura mea. au zis: „Din Mesopotamiia m-au chemat pre mine Valac. {i au zis Valac c@tr@ Valaam: „Au nu am trimis la tine s@ te chiiame. lu$nd pilda sa. i au zis Valaam lui Valac: „Zidea}te mie aici }eapte jertvenice. Iar@ Valaam au mers s@ ^ntreabe pre Dumnezeu. o dat@ }i de alt@ dat@. {i au pus Dumnezeu cuv$nt ^n ruga lui Valaam }i au zis: „%ntoarce-te la Valac }i a}ea gr@ia}te!” 6. }i l-au suit la st$lpul lui Vaal }i i-au ar@tat lui de acolo o parte oarecarea de norod. }i-mi g@tea}te aici }eapte vi]ei }i }eapte berbeci”. }i vino. auzind Valac cum c@ vine Valaam. {i au zis Valac c@tr@ Valaam: „Vino s@ te duc ^ntr-alt loc }i. {i au f@cut Valac dup@ cum i-au zis Valaam. {i au zis Valaam c@tr@ Valac: „St@i l$ng@ jertva ta. {i au mers Valaam cu Valac }i au venit la cet@]ile cur]ilor. acela-l voiu gr@i”. 41. {i au zis Valac c@tr@ Valaam: „Ce ai f@cut mie? S@ blast@mi pre vr@jma}ii miei te-am chemat }i. 2. blast@m@ mie pre Iacov. }i au nu va fi? 20. nici ca fiiul omului s@ se ^ngrozasc@. }i au zis Valaam c@tr@ El: „Ceale }eapte jertvenice le-am g@tit. Dumnezeu nu easte ca omul s@ se mute. Iat@ norodul carele s$ngur va l@cui }i ^ntr@ 1. blast@m@-l pre el de acolo”. }i au pus vi]el }i berbeace pre jertvenic. Domnul Dumnezeul lui cu el easte. }i ca un leu s@ va sume]i. 14. }i to]i boiarii lui Moav ^mpreun@ cu el. 39. au luat Valac pre Valaam. 7. }i S-au ar@tat Dumnezeu lui Valaam. ^mp@ratul lui Moav. 16. {i au zis Valac c@tr@ Valaam: „Nici cu bl@st@m s@ nu-l bl@st@mi mie pre el. nici blagoslovind s@ nu-l blagoslove}ti pre el!” 26. doar@. am venit la tine. 40. {i au zis c@tr@ el Valac: „Mai vino ^nc@ cu mine ^ntr-alt loc. nici s@ va ivi n@caz ^ntru Israil. 15. blagoslovea}te pre norodul lui Israil. {i au st@tut Valac l$ng@ jertva sa. 22. }i am pus un vi]el }i un berbeace preste fie}tecare jertvenic”. norodul ca un puiu de leu s@ va scula. 8 23. au putea-voiu acum gr@i ceva? Cuv$ntul. Ce voiu bl@st@ma pre cel ce nu-l blast@m@ Domnul? Sau ce voiu os$ndi pre cel ce nu-l os$ndea}te Dumnezeu? 9. }i au pus cuv$ntul ^n gura lui }i au zis: „%ntoarce-te la Valac }i aceastea s@ gr@ie}ti”. Iat@. }i eu voiu mearge. 11. 28. {i. blagoslovi-voiu }i nu voiu ^ntoarce. ci numai o parte dintr-^nsul vei vedea. }i multe de el prorocea}te. zic$nd: «Vino. nu va dormi p$n@ ce va m$nca v$nat }i va bea s$ngele celor r@ni]i!»” 26. care easte din partea hotar@lor. au zis lui Valac: „Au nu am gr@it ]ie. zic$nd c@: «Cuv$ntul care-mi va zice Dumnezeu. Nu va fi osteneal@ ^ntru Iacov. r@spunzind Valaam. doar@. {i au zis Valaam c@tr@ Valac: „Iat@. f@c$nd oltare. {i s-au ^ntors la el. care va pune Dumnezeu ^n gura mea.144 CARTEA NUMERILOR 36. {i. 21. pre v$rvul celui cioplit. iar@ pre to]i nu-i vei vedea. {i. {i au ^nt$mpinat Dumnezeu pre Valaam. Iat@. lu$nd pilda sa. feciorul lui Sepfor! 19. }i cuv$ntul care-l va ar@ta mie ]i-l voiu spune ]ie”. {i au fost a doao zi. au nu va face? Gr@i-va. 29. }i au adus vi]el }i berbeace pre jertvenic. }i to]i boiarii lui Moav cu el. ca s@ blagoslovesc m-am luat. }i s@ se fac@ s@m$n]a mea ca s@m$n]a lor”. {i au zis Valaam c@tr@ Valac: „St@i aproape de jertva ta. 4.* Dumnezeu. 37. de unde nu-l vei vedea pre el de acolo. {i au junghiiat Valac oi }i vi]ei. ci de acolo blast@m@ pre d$nsul”. Cine au num@rat s@m$n]a lui Iacov? {i cine va num@ra noroadele lui Israil? S@ moar@ sufletul mieu ^ntru sufletele drep]ilor. C@ nu easte desc$ntec ^n Iacov. 3. care s@ ^ntinde spre pustie. iar@ el sta aproape de jertva sa. ca. }i au trimis lui Valaam }i boiarilor celor ce era cu el. }i au zidit acolo }eapte jertvenice. El au zis. }i din dealuri cunoa}te-l-voiu pre el. nici vraje ^n Israil. 5. }i ascult@. de va pl@cea lui Dumnezeu. s@ g@tea}te a bl@st@ma pre evrei. Cel ce l-au scos pre el din *Jos Eghipt. os$ndea}te pre Israil!» 8. {i au zis Valaam c@tr@ Valac: CAP 23 Valaam. }i au fost Duhul lui Dumnezeu preste el. carea easte la hotar@le Arnonului. din mun]i de la r@s@rit. ceale m@rite ale boieriilor ^ntru d$nsul. acela voiu face?»” 27. ^n vreame s@ va gr@i lui Iacov }i lui Israil: «Ce va s@v$r}i Dumnezeu? 24. mi s@ va ar@ta Dumnezeu ^ntru ^ntimpinare. }i i-au zis Valac lui: „Ce au gr@it Domnul?” 18. au zis: „Scoal@-te. ca m@rirea unicornului lui. {i l-au luat pre el ^ntr-un pisc de ]arin@. 24. CAP 22 {I 23 alte neamuri nu s@ va num@ra. {i au luat Valac pre Valaam ^n v$rvul lui Fogor. pentru ce nu ai venit la mine? Au. ci ^n loc de a-i bl@st@ma. 10. {i s-au ^ntors la el. iar@ el sta departe de jertvele sale. au ie}it ^ntru ^ntimpinarea lui la cetatea Moav.

feciorul lui Eleazar. 2. Ie}i-va un Om din s@m$n]a lui }i va st@p$ni neamuri multe. Culc$ndu-s@. „Zice Valaam. carele veade.* r@s@ri-va o stea din Iacov. {i.* {i s-au ^nchinat Israil lui Velfegor. {i. v@zind Finees. blagoslovind. m$nca-va neamurile vr@jma}ilor s@i. }i au m$ncat norodul din jertvele lor.* «De-mi va da Valac plin@ de argint }i de aur casa sa. 6. }i vor asupri pre Asur. }i va crea}te ^mp@r@]iia Lui. 3. }i au pus vi]el }i berbeace pre jertvenic. }i cu s@ge]ile sale va s@geta pre vr@jma}i. {i. }i Valac ^nc@ s-au dus acas@-}i. }i-mi g@tea}te }eapte vi]ei }i }eapte berbeci”. Zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu. }i. o. fugi ^n locul t@u. vino s@-]i spuiu ce va face norodul acesta norodului t@u. 30 CAP 25 Pentru curviia lui Israil cu moaviteanii }i madiiamiteanii. 2. ci nu acum. poruncea}te Dumnezeu s@ se sp$nzure c@peteniile. {i va fi Edom mo}tenire. }i vor n@c@ji pre evrei. nu au mers dup@ obiceaiul s@u ^ntru ^ntimpinarea vr@jilor. }i pre romani. fericescu-l. Ca ni}te v@i umbroase. 26 . l-ai blagoslovit a treia oar@. }i lui Finees. carele s-au ^nchinat lui Velfegor”. pentru c@ din r$vn@ dumnezeiasc@ au junghiiat pre Zamvri }i pre Cosvi. }i corturile tale. pre carii i-ai trimis la mine. 11. 25. ^naintea soarelui. au apropiiat pre fratele s@u la o madiianc@. s-au dus ^ntorc$ndu-s@ la locul s@u. {i. Amalic. }i ca ni}te chedri l$ng@ ape. 2. }i s@ va scula un om din Israil }i va zdrobi pre domnii lui Moav }i va pr@da pre to]i feciorii lui Sit. }i au fost preste el Duhul lui Dumnezeu. *Matei 2. au zis Valac c@tr@ Valaam: „A bl@st@ma vr@jma}ul mieu te-am chemat. scul$ndu-s@ Valaam. }i s@ va ^n@l]a mai mult dec$t Gog ^mp@r@]iia Lui. zice omul cel adev@rat. }i }tiind }tiin]a Celui %nalt. 27 *Psal. «Ar@ta-l-voiu lui. asiriianii te vor robi pre tine».* Dumnezeu l-au pov@]uit pre el din Eghipt. 5. feciorul lui Veor. cine-l va scula pre el? Cei ce te blagoslovesc pre tine s$nt blagoslovi]i. }i cei ce te blast@m@ s$nt bl@st@ma]i!»” 10.CARTEA NUMERILOR „Zidea}te mie aici }eapte jertvenice. 19. {i au zis Valaam c@tr@ Valac: „Au nu }i solilor t@i. r$dic$nd Valaam ochii s@i. 11. }i vedearea lui Dumnezeu v@zind. iat@. plesnindu-}i m$inile. 30. C$te-mi va zice mie Dumnezeu. au zis: 3. zic$nd: 13. }i norocite prorocea}te de Israil }i de Hristos. }i c@ va bate }i va piiarde pre amaliteani. }i ei to]i odat@ vor peri»”. }i s-au spurcat norodul curvind cu featele lui Moav. au luat pilda sa }i au zis: «O. s-au sculat din mijlocul adun@rii }i. iat@. {i de s@ va face lui Veor cuib de vicle}ug. Iacove. ^n somn. 20. i au poposit Israil ^n Satin. iar@ ei pl$ngea la u}ea cortului m@rturiei. vr@jma}ul lui. {i s-au m$niiat Valac pre Valaam }i. au luat pilda sa }i au zis: «Tare easte l@ca}ul t@u.* {i. }i s-au ^nchinat idolilor lor. }i s-au m$niiat cu iu]ime Dumnezeu pre Israil. iat@. 4. 21. }i s@m$n]a lor va peri». }i ca ni}te corturi care le-au ^nfipt Domnul. 15. 3 *Ie}ire 32. }i s@ va ^ntoarce iu]imea m$niei Domnului de la Israil”. venind. 17 *2 Leage 4. {i acum. }i pier din gloat@ doaozeci }i patru de mii. Auzind cuvintele lui Dumnezeu. 16. «C$t s$nt de bune casele tale. {i au zis Moisi neamurilor lui:* „Ucide]i fie}tecarele pre casnicul s@u. *Dani. 18 i. Acum. pentru r@spl@tire ^i d@ preo]ie veacinic@. ^naintea lui Moisi }i ^naintea a toat@ adunarea fiilor lui Israil. {i. alerg la locul mieu. ca a unicornului m@rirea lui. 22. }i Israil au f@cut puteare. }i acum te-au lipsit Domnul de m@rire”. un om din fiii lui Israil. 2 *Sus 23. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi:* „Ia pre toate c@peteniile norodului }i-i arat@ pre ei pild@ Domnului. lu$nd pilda sa. v@zut-au pre Israil t@b@r$t dup@ neamuri. {i. aceastea voiu gr@i?» 14. 18. }i de vei pune ^n piiatr@ cuibul t@u. al fiiului lui Aaron. 23. 12. 7. 9. cel ce cu ochii s@i de}chi}i au v@zut ^n somn vedearea lui Dumnezeu: 5. }i gr@simile lor le va suge. preotului. }i va fi mo}tenirea lui Isav. {i s@ va scula din Iacov }i va piiarde pre cel ce au sc@pat din cetate». 22. am zis c@ te voiu cinsti pre tine. 8. cu ochii s@i de}chi}i: 17. s@-l fac pre el bun sau r@u de la mine. fiiul lui Veor. {i i-au chemat pre ei la jertvele idolilor s@i. CAP 24 {I 25 adev@rat v@zind. zice omul cel 1. }i ca ni}te gr@dini l$ng@ r$uri. 30 [31] 1 Maca. 22 *Sus 22. }i nu s@ apropie. v@zind Valaam c@ bine easte ^naintea Domnului a blagoslovi pre Israil. am gr@it. v@zind pre Og. pre chiteani. la sf$r}itul zilelor”. lu$nd 1. *Isus N. v@zind pre Cheneu. {i. Israile! 6. au zis: „Zice Valaam. dar@. 105. 145 CAP 24 Valaam a treia oar@ blagoslovea}te. 7. 4. lu$ndu-}i pilda sa. s-au odihnit ca un leu }i ca un puiu de leu. nu voiu putea s@ calc cuv$ntul Domnului. cine va tr@i c$nd va pune aceastea Dumnezeu? 24. ci }i-au ^ntors fa]a sa spre pustie. v@zind pre Amalic.* {i va ie}i din m$na chiteilor. au luat pilda sa }i au zis: «%nceputul neamurilor. {i au f@cut Valac precum i-au zis Valaam. }i.

21. norodul lui Suni. 22. 19. De la Aroadi. fata lui Sur. r@vnind pentru Mine r$vn@ ^ntru ei. }eaptezeci de mii }i (b) Adec@. dup@ aceast@ num@rare. norodul lui Samram. Eliav. a c@sii familiei ceii mai alease a lui Madiam. 12. norodul lui Aroadi. 1 Paral. precum au poruncit Domnul lui Moisi }i fiilor lui Israil. 45. patruzeci }i patru de mii }i cinci sute. Fiii lui Gad. norodul lui Iahin. 25. carele s-au junghiiat ^mpreun@ cu madiianca Zamvri. 27. 30 1 Maca. Aceastea s$nt noroadele lui Isahar. norodul lui Falu. {i cei mor]i ^ntru aceast@ b@taie au fost doaozeci }i patru de mii. 5. norodul lui Asron. {i au fost fiii lui Iuda. 15. {i fiii lui Simeon. „De doaozeci de ani }i mai ^n sus”. dup@ noroadele lor: de la Sared. {i va fi lui }i s@min]iei lui dup@ d$nsul leg@tura preo]iei veacinic@. 16. De la Iasuv. zic$nd (b): 4. de la Zara. }i s-au f@cut spre semn. Enoh. }i au fost num@rul lor patruzeci }i trei de mii }eapte sute }i treizeci. din num@rul lor. 5. }i nu am pierdut pre fiii lui Israil ^ntru r$vna Mea. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. {i fiii lui Eliav: Namuil }i Datan }i Aviron. norodul lui Anghi.* Iar@ fiii lui Iuda: Ir }i Avnan }i Silon }i Fares }i Zara. la Iordan. 23. s@ poruncea}te s@ li s@ ^mpart@ p@m$ntul. }i au murit Ir }i Avnan ^n p@m$ntul Hanaan. 14 i au fost dup@ b@taia aceasta au gr@it Domnul c@tr@ Moisi }i c@tr@ Eleazar. fata mai-marelui lui Madiam. }i.* „Gr@ia}te fiilor lui Israil. Eu am dat lui leg@tur@ de pace». Iar@ fiii lui Core nu au murit. norodul lui Harmi. norodul lui Iamun. norodul lui Saul. cu moartea adun@rii. norodul lui Alon. {i fiii lui Falu. zic$nd: 2. 24. prin Fogor }i prin Hasvi. c@ au r@vnit pentru Dumnezeul s@u }i s-au rugat pentru fiii lui Israil”. mai-marele c@sii familiei lui Simeon. 10. de 1. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. Iar@ numele omului israiltean. {i au fost fiii lui Fares: de la Asron. 6. {i au gr@it Moisi }i Eleazar. 17. de la Iamun. c$nd au m$ncat focul pre cei doao sute }i cincizeci. zic$nd: 17. de la Alon. dup@ casele familiilor lor. norodul lui Namuil. 12.* ace}tia s$nt carii au st@tut ^mprotiva lui Moisi }i a lui Aaron. de la doaozeci de ani }i mai ^n sus. norodul lui Fua. ^ntru ^mprotivire Domnului. ^ntru adunarea lui Core. norodul lui Ariil. 9 Ie}ire 6. dup@ noroadele lor. 18. {i. 54 *Jos 31. mai-marelui neamului Omot. preotului. de la Iahin. au potolit m$niia Mea de c@tr@ fiii lui Israil. carii pot ie}i la r@zboiu. despre Ierihon. norodul lui Zara. s@ ^ntre ^n P@m$ntul F@g@duin]ii. 4 *Sus 1. de la Falu. norodul lui Iasuv. norodul lui Adi. 9. 15. zic$nd: 11. de la Saul. Au ^ntrat dind@r@ptul omului israiltean ^n bordeiu. norodul lui Sared. 2 CAP 26 Israilteanii s@ num@r@ prin toate neamurile. de la Iamin. de la Samram. 13. tot cel ce poate ie}i la r@zboiu ^ntru Israil!” 3. 11. zic$nd: 18. Aceastea s$nt noroadele fiilor lui Gad.* „Num@r@ c@peteniia a toat@ adunarea fiilor lui Israil. s@ ^n]eleage: num@ra]i pre fiii lui Israil. al fiiului lui Aaron. 2. preotul. }i norodul lui Enoh. adec@ ^n c$mpiile lui Moav. De la Zara. Aceastea s$nt noroadele lui Ruvin. de la Fua. cu d$n}ii ^n Aravotul (a) lui Moav. din num@rul lor. „Finees. Ruvin. norodul lui Safon. doaozeci }i doao de mii }i doao sute. De la Azeni. de la Safon. 46. de la Alil. 1 *Sira. carii au ie}it din Eghipt. 8. dup@ noroadele lor: de la Silon. 9. dup@ num@rul lor. de la Anghi. 2 *Face.146 CARTEA NUMERILOR ^n m$n@ suli]a. de la Suni. 8. prin zg@ul ei. de la Ariil. 20. (a) %n Aravotul. norodul lui Silon. Ace}tia s$nt cei ce s-au ales din adunare. feciorul lui Salo. din num@rul lor. c@ v@ vr@jm@}esc voao cu vicle}ugurile cu care v-au viclenit pre voi. }easezeci }i patru de mii }i patru sute. De la Asron. norodul lui Azeni. 16. norodul lui Fares. «%nvr@jbi]i-v@ cu madianiteanii }i-i omor$]i pre ei. }i i-au junghiiat pre am$ndoi. de la Fares. preotul. i-au ^nghi]it pre ei }i pre Core. 3. norodul lui Asron. 1 *Sus 16. }i pre omul israiltean }i pre muiare. A}ea am zis:* «Iat@. CAP 25 {I 26 la Harmi. }i au ^ncetat b@taia de la fiii lui Israil. 10. dup@ noroadele lor: de la Tola. *Face. norodul lui Zara. norodul lui Tola. 38. Aceastea s$nt noroadele lui Iuda. feciorul lui Eleazar. Fiii lui Zavulon. norodul lui Iamin. sora lor cea junghiiat@ ^n zioa jungherii pentru Fogor»”. Aceastea s$nt noroadele lui Simeon. Hasvi. }eaptezeci }i }ease de mii }i cinci sute. {i fiii lui Isahar. de}chizindu-}i p@m$ntul gura sa.* }i fiii lui Ruvin. 7. 14. Aceastea s$nt noroadele lui Zavulon dup@ num@rul lor. 13. . norodul lui Alil. cel ^nt$iu n@scut al lui Israil. 14. 26. de la Adi. norodul fiilor lui Simeon: de la Namuil. {i numele muierii madiiance ceii junghiate.

dup@ num@rul lor. patruzeci }i cinci de mii }i cinci sute. toat@ partea b@rb@teasc@ de la o lun@ }i mai ^n sus. 17. din num@rul lor. din num@rul lor. }i de la Ofer. Fiii lui Iosif. {i ace}tia s$nt fiii lui Efraim: de la Sutala. 38. dup@ neamurile familiilor lor vor lua mo}ie. din num@rul lor. Fiii lui Veniamin. de la Cat. Aceastea s$nt noroadele lui Manasi. la u}ea cortului m@rturiei. de la Variia. al feciorului lui Galaad. norodului lui Sutala. patruzeci }i cinci de mii }i patru sute. ^ntr@ mul]i }i ^ntr@ pu]ini”. De la Ieser. 2 *1 Cor.* {i au murit Nadav }i Aviud. 29. 36. 1 Sus 3. norodul lui Iamin. de la Iahiran. 23 24 CAP 27 Featele lui Salpaad. 65. norodul lui Melhiil.* {i fiii lui Levi. {i ace}tia s$nt fiii lui Galaad: de la Ahiezer. afar@ de Halev. 147 *Ie}ire 6. dup@ noroadele lor: de la Gherson. 4 1 Paral. c$nd au adus ei foc str@in ^naintea Domnului. 42. 37. norodul lui Simaer. {i fiii lui Dan. Aceastea s$nt noroadele lui Neftalim. 31. }i Eleazar }i Itamar. Sara. de la Selim. dup@ noroadele lor. norodul lui Merari. 63. de la Tanah. }i celor mai pu]ini mai pu]in@ mo}ie le vei da. sc@zind partea b@rb@teasc@. dup@ noroadele lor: de la Vale. carii au num@rat pre fiii lui Israil ^n Aravotul lui Moav. norodul lui Ahiezer. De la Hover. fata lui Levi. de la Adar. {i acesta easte num@rul lui Moisi }i a lui Eleazar. norodul lui Cat. Cu sor]i s@ va ^mp@r]i p@m$ntul. norodul lui Heleg. norodul lui Asivir. }i au n@scut Amram pre Aaron }i pre Moisi }i pre Mariam. {i numele featei lui Asir. carea au n@scut pre ace}tia lui Levi ^n Eghipt. al feciorului lui Mahir. au zis: 1. o mie }eapte sute }i treizeci. norodul lui Hevron.* {i ^ntru ace}tia nu au fost om din cei num@ra]i de Moisi }i de Aaron. preotului. 2 Isus N. Ace}tia s$nt feciorii lui Sutala: de la Eden. {i s-au n@scut lui Aaron: Nadav }i Aviud. 62. 57. 5 *Sus 14. norodul lui Loveni. 35. 28. dup@ noroadele lor. 1 . de la Melhiil. din norodul lui Manasi. }i Iisus al lui Navi. norodul lui Iesu. Aceastea s$nt noroadele fiilor lui Levi. De la Esriil. 45. norodul lui Selim. 39. }i nu au r@mas din ei nici unul. {i Cat au n@scut pre Amram. dup@ noroadele lor: Manasi }i Efraim. *Jos 33. 49. 44. Fiii lui Manasi: de la Mahir. fie}tec@ruia dup@ cum s-au socotit li s@ va da lor mo}ie. dup@ noroadele lor: de la Iamin. 33 Jos 36. merg$nd* featele lui Salpaad. treizeci }i doao de mii }i cinci sute. 54. dup@ noroadele lor: de la Same. Fiii lui Asir. feciorul lui Ofer. fiiul lui Iefoni. }easezeci }i patru de mii }i patru sute. Aceastea s$nt noroadele lui Efraim. carii au num@rat pre fiii lui Israil ^n pustiia Sinaii. 41. 50. norodul lui Vale. „Acestora s@ va ^mp@r]i p@m$ntul s@-l mo}teneasc@ dup@ num@rul numelor lor. norodul lui Variia. ^n pustiia Sinaii. 1 s-au n@scut lui feciori. zic$nd: 53. *Sus 26. 16 *Levi]i 10. Toate noroadele lui Same. 24. 32. Aceastea s$nt noroadele lui Dan. Ace}tia s$nt fiii lui Veniamin. de la Heleg. norodul lui Hover. norodul lui Gherson. norodul lui Tanah. patruzeci }i trei de mii }i patru sute. i. 52. c@ nu s-au num@rat ^ntru fiii lui Israil. cincizeci }i doao de mii }i }eapte sute. 46. 34. norodul lui Gavni. dup@ noroadele lor: de la Asiil. norodul lui Noeman. din num@rul lor. De la Sofan. Fiii lui Neftalim. din fiii lui Iosif. norodul lui Same. la Iordan. 61. iar@ numele muierii lui Amram. 47. preotului. Aceastea s$nt noroadele fiilor lui Iosif. 48. }i Mahir au n@scut pre Galaad: de la Galaad. }i aceastea s$nt numele lor: Maala }i Nua }i Egla }i Melha }i Tersa. f@r@ numai feate. st$nd ^naintea lui Moisi }i ^naintea lui Eleazar. Iohaved. din num@rul lor. dup@ noroadele lor. Aceastea s$nt noroadele lui Asir. Celor mai mul]i mai mult@ mo}ie le vei da. urmeaz@ t@t$ne-s@u ^n mo}ie. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. 59. norodul lui Core }i norodul lui Musi. 43. norodul lui Iahiran. 56. Acesta easte num@rul fiilor lui Israil: }ease sute de mii. de la Sihem. de la Gavni. norodul lui Mahir. norodul lui Sofan. anume. norodul lui Sihem. norodul lui Ieser. 40. de la Merari.CARTEA NUMERILOR cinci sute. 55. }i aceastea s$nt numele featelor lui Salpad: Mala }i Nua }i Egla }i Melha }i Tersa. norodul lui Eden. 60. feciorului lui Ofer. 2. norodul lui Ofer. Zice Domnul c@ va muri Moisi. {i au fost feciorii lui Vale: Adar }i Noeman. nu 27. norodul lui Adar. sora lor. norodul lui Galaad.* C@ au fost zis lor Domnul c@: „Cu moarte vor muri ^n pustie”. de la Asivir.* {i de la Salpad. de c@tr@ Ierihon. 64. CAP 26 {I 27 51. 10. De la Simaer. pentru c@ nu s-au dat lor mo}ie ^ntr@ fiii lui Israil. 30. de la Iesu. }i ^n locul lui va r$ndui pov@]uitoriu pre Iisus a lui Navi. de la Noeman. }i ^naintea boiarilor }i ^naintea a toat@ adunarea. Din sor]i vei ^mp@r]i lor mo}iia. {i. dup@ ce din muntele Avarim va vedea P@m$ntul F@g@duin]@i. norodul lui Asiil. 58. {i au fost din num@rul lor doaozeci }i trei de mii. norodul lui Esriil.

zic$nd:* „Ia la tine pre Iisus. cum au murit Aaron. cu to]i odat@. l-au pus ^naintea lui Eleazar. c@ci nu are el fecior. Iar@ de nu va avea nici fra]i. {i al doilea miel ^l vei face de c@tr@ sear@. {i-l vei pune pre el ^naintea lui Eleazar. 10. 19. zic$nd: „Poruncea}te fiilor lui Israil }i 2. A zeacea de f@in@ curat@. Adec@. zic$nd: «De va muri vreun om }i nu va avea feciori.* {i ^n zioa s$mbetelor ve]i aduce doi miei de c$te un an cura]i. }i feciori nu s-au n@scut lui. jertvele Meale ceale de miros cu bun@ mireasm@ s@ p@zi]i a le aduce Mie la s@rb@torile Meale». 12 2 Leage 32. Ardere de tot ne^ncetat@. 8. ve]i da mo}iia lui featei lui. 12. 13. ve]i da mo}iia fratelui t@t$ne-s@u. {i ^naintea lui Eleazar. dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. *Ie}ire 29. 20. 38 *Mat. 12. 5 .* miei de c$te un an cura]i doi ^ntru o zi. }i te vei adaoge (b) la norodul t@u }i tu. 51 *2 Leage 3. jertv@ miros de bun@ mireasm@ aducere Domnului. „S@ socoteasc@ Domnul Dumnezeul duhurilor }i a tot trupul om preste adunarea ta aceasta. 4. 9. zic$nd: 7. dup@ jertva lui }i dup@ turnarea lui ^l vei face ^ntru miros de bun@ mireasm@ Domnului. 17. stropit@ cu untdelemn. ^ntru miros de bun@ mireasm@ Domnului. 18. }i s@ le dai lor toat@ mo}iia tat@lui s@u. 5. d@rile Meale. s@ aib@ mo}ie ^ntr@ fra]ii tat@lui s@u. 9. preotului. 15. {i au pus m$inile sale preste el. }i carele-i va scoate }i-i va b@ga pre ei. dup@ cum s-au adaos Aaron. ^ntru adunarea lui *2 Leage 32. lu$nd pre Iisus. }i vei porunci lui ^naintea a toat@ adunarea. da]i-ne noao mo}ie ^ntr@ fra]ii tat@lui nostru”. 11. care-l dau Eu fiilor lui Israil mo}tenire. }i prin rostul lui va ^ntra el }i fiii lui Israil. pentru ca s@ nu ^nceate arderea de tot. 12. 11. }i ceale de la ^nceputul lunilor. 3. 49 *Sus 20. cu untdelemn stropit@.148 CARTEA NUMERILOR 3. 10. ^n muntele Or. Arderea de tot a s$mbetei. la Cadis. ca s@ nu s@ st$ng@ numele tat@lui nostru dintr@ norodul s@u. 12. zic$nd: «Darurile Meale. }i turnare. carii pentru p@catul s@u au murit. }i pentru doao s@rb@tori a azimelor }i a s@pt@m$nilor. preotului. 5. }i poruncea}te pentru el ^naintea lor. 6. }i vezi p@m$ntul lui Hanaan. }i turnarea ei. {i va fi aceasta fiilor lui Israil dreptate de judecat@»”. {i au zis Moisi c@tr@ Domnul: 16. 14. 13. fiiul lui Navi. ^n pustiia Sinaii”. {i la lun@ noao ve]i aduce ardere de tot Domnului doi vi]ei de vaci. fratele t@u. {i au f@cut Moisi dup@ cum i-au poruncit lui Domnul. 21. }i l-au a}ezat pre el. 22. 21 Core. }i vei pune m$inile tale preste el. }i vei muri }i tu. stropit@ cu untdelemn la un miel. (b) CAP 28 Jertvele ceale de toate zilele. 1 tiv@ ^naintea Domnului. 14. Iar@ de nu va avea fra]i tat@l lui. ^n a patra parte a unui in. Drept aceaea. {i turnarea ei a patra parte a unui in la un miel. „Drept au gr@it featele lui Sarpaad. }i el nu CAP 27 {I 28 va sta. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. Turnarea lor jum@tate de in va fi la 1. }i ceale de a }eaptea zi. pentru jertv@.* Pentru c@ a]i c@lcat cuv$ntul Mieu ^n pustiia Sinaii. {i-l vei vedea pre el. s$mb@ta afar@ de arderea de tot cea de pururea. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. stropit@ cu untdelemn la un berbeace. }i al doilea miel ve]i face seara. }i ^naintea a toat@ adunarea. }i doao a zeacea de f@in@ curat@. *Sus au fost ^ntru adunarea* carea au st@tut ^mpro16. om carele are duh ^ntru sine. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. s@ mo}teneasc@ ceale ce s$nt ale lui. {i au dus Moisi judecata lor ^naintea Domnului. „Tat@l nostru au murit ^n pustie. dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. {i vei da m@rirea ta preste el. d$nd s@ le dai lor. }i. aceasta easte Apa Pricii. ve]i da mo}iia rudeniei ceii mai de aproape din neamul s@u. {i vei face a zeacea parte a unui ifi f@in@ curat@. ca s@-l asculte pre el fiii lui Israil. 7. {i s@ zici c@tr@ ei: «Aceastea s$nt jertvele Meale. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi:* „Suie-te ^n muntele cel dincolo de Iordan. Trei a zeacea de f@in@ curat@. }i un berbeace. 8. 4. }i }eapte miei cura]i de c$te un an. nu M-a]i sfin]it la ap@ ^naintea lor. 13. carea s-au f@cut ^n muntele Sinaii. }i s@ nu fie adunarea Domnului ca ni}te oi f@r@ de p@storiu”. Iar@ de nu va avea nici fat@. ve]i da mo}iia fratelui lui. preotului. care s@ le aduce]i Domnului. prin rostul lui va ie}i. ^ntru cel sf$nt vei turna turnare de vin Domnului. 23. }i-l vor ^ntreba pre el de judecata ar@t@rilor ^naintea Domnului. }i toat@ adunarea. gr@ia}te c@tr@ ei. (a) %n cea veachie easte: suie-te ^n muntele cel dincolo de muntele Navaan }i vezi. acesta easte muntele Navan (a). Carele va ie}i ^naintea fea]ii lor. pentru jertv@. c$nd s@ ^mprotivea adunarea ca s@ M@ sfin]asc@. stropit@ cu untdelemn la un vi]el. }i doao a zeacea de f@in@ curat@. {i s@ gr@ie}ti fiilor lui Israil. Un miel ve]i face diminea]a. 6.

a cur@]irii }i a corturilor. 19. stropit@ cu untdelemn. 13. nici un lucru de slujb@ s@ nu face]i. Pa}tile Domnului. afar@ din arderea de tot cea de pururea. }i a patra a unui in de vin va fi la un miel. ^n zioa dint$iu. stropit@ cu untdelemn. Afar@ de arderea de tot de pururea cea de diminea]a. dup@ num@rul lor. {i s@ aduce]i arderi de tot jertv@ ^ntru miros de bun@ mireasm@ Domnului. 20. 19. 3. 21. }i doao a zeacea la un berbeace din cei doi berbeci. f@in@ curat@. }i s@ n@c@ji]i sufletele voastre. 12. {i a doao zi dup@ aceastea. chemat@ sf$nt@ va fi voao. jertv@ Domnului. cura]i vor fi voao. cura]i vor fi voao. s@rb@toare. *Levi]i 23. 14. 15. 22. {i ve]i aduce arderi de tot ^ntru miros cu bun@ mireasm@ Domnului. trei a zeacea la un vi]el. 11. {i zioa a }eaptea chemat@ sf$nt@ va fi voao. }i turn@rile lor. 23. patruspr@zeace miei de c$te un an. }eapte miei c$te de un an cura]i vor fi voao. Zeace a zeacea vei face la un miel. Un ]ap din capre. {i ve]i aduce arderi de tot. }i jertva lor ve]i face Mie. 37 CAP 29 Praznicile lunii a }eaptea }i ce s@ se aduc@ ^ntr-^ns@le. }i arderea de tot cea de pururea. 6. un vi]el din vaci. 7. {i un ]ap din capre. pentru p@cat. ^ntru miros de bun@ mireasm@ aducere Domnului.CARTEA NUMERILOR un vi]el. 17. Jertva lor. 31. pentru p@cat. 4. doi berbeci.* {i a zeacea a lunii ace}tiia chemat@ sf$nt@ va fi voao. 16. ca s@ se roage pentru voi. stropit@ cu untdelemn. {i un ]ap din capre. 27. zioa dint$iu a lunei chemat@ sf$nt@ va fi voao. unspr@zeace vi]ei. Afar@ de cel pentru p@cat al milostivirei. pentru p@cat. dar jertv@ ^ntru miros de bun@ mireasm@ Domnului. Jertvele lor.* . praznicul tr$mbi]elor. a s@pt@m$nilor. jertv@ Domnului. 29. afar@ de arderea de tot cea de pururea vei face turnarea ei. trei a zeacea la un vi]el. A treia zi. pentru p@cat. 15. nici un lucru de slujb@ s@ nu face]i ^ntru aceaea. 10. {i zioa a cincispr@zeacea a lunii ace}tiia. nici un lucru de slujb@ s@ nu face]i. Afar@ de arderile de tot ale lunei noao }i jertvele lor. ^ntru miros de bun@ mireasm@ Domnului. 24. trei a zeacea la un vi]el. 18. Jertva lor }i turnarea lor la vi]ei }i la berbeci }i la miei. pentru p@cat. 5. doi vi]ei de vaci. ca s@ se roage pentru voi. 26. 27 Ioan 7. }eapte miei de c$te un an. ca s@ se roage pentru voi. jertvele lor }i turn@rile lor. {i un ]ap din capre. 16. Jertva lor. }i doao a zeacea la un berbeace ve]i face. doi berbeci }i patruspr@zeace miei de c$te un an cura]i. Jertva lor. la cei }eapte miei. {i jertva lor de f@in@ curat@. afar@ de arderea de tot cea de pururea. un berbeace. trei a zeacea la un vi]el din cei treispr@zeace vi]ei. {i un ]ap din capre. un vi]el din vaci. }i doao a zeacea la un berbeace. 18. }i nici un lucru s@ nu face]i. 30. }eapte miei de c$te un an cura]i. }i a treia a unui in va fi la un berbeace. ca s@ se roage pentru voi. 9. 20. 24 i ^n luna a }eaptea. jertva ei. {i un ]ap din capre pentru p@cat Domnului. }i doao a zeacea la un berbeace. 17. }eapte zile azime ve]i m$nca. }i un ]ap din capre. trei a zeacea la un vi]el. nici un lucru de slujb@ s@ nu face]i. doispr@zeace vi]ei. 149 *Ie}ire 12. chemat@ sf$nt@ va fi voao. un berbeace. 28. ^n patruspr@zeace zile ale lunei. }i doao a zeacea la un berbeace. a }eaptea. Aceast@ ardere de tot ^n toat@ luna la lunile anului. cura]i vor fi voao. Afar@ de arderea de tot cea de pururea. dup@ asem@narea lor ^ntru miros de bun@ mireazm@ Domnului. 25. jertvele lor }i turn@rile lor. nici un lucru de slujb@ s@ nu face]i }i s@ s@rba]i s@rb@toare Domnului }eapte zile. care ^n opt zile multe fealiuri de aduceri au. stropit@ cu untdelemn. f@in@ curat@. treispr@zeace vi]ei din vaci. Zeace a zeacea la un miel din cei }eapte miei. Zeace a zeacea la c$te un miel din cei }eapte miei. 18 Levi]i 23. doi vi]ei din vaci. 5 *Levi]i 16. doi berbeci }i patruspr@zeace miei de c$te un an cura]i. c$nd ve]i aduce jertv@ noao Domnului. f@in@ curat@. 2. {i ^n zioa a cincispr@zeace a lunii ace}tiia. dup@ num@rul lor. {i un ]ap din capre. Zeace a zeacea la un miel din cei patruspr@zeace miei. {i ve]i aduce arderi de tot. Zeace a zeacea la c$te un miel din cei }eapte miei. {i ve]i face arderile de tot ^ntru miros de bun@ mireasm@ Domnului. un berbeace }i }eapte miei de 1. zi de s@mn va fi voao. un berbeace. pentru p@cat. }i jertvele lor }i turn@rile lor. f@in@ curat@. 22. dup@ asem@narea lor. ve]i face aceastea. {i zioa cea dint$iu chemat@ sf$nt@ va fi voao. }i turn@rile lor. pentru p@cat. 21. 29 23. Dup@ aceastea ve]i face ^n fie}tecarea zi. carea easte arderea de tot a ne^ncet@rii. Jertva lor }i turnarea lor la vi]ei }i la berbeci }i la miei. stropit@ cu untdelemn. ^n ceale }eapte zile.* {i ^n luna dint$iu. }i turnarea ei dup@ asem@narea ei. afar@ de arderea de tot cea de pururea s@ va face }i turnarea lui. CAP 28 {I 29 c$te un an cura]i. adec@. {i ^n zioa cea de p$rg@. 8. }i arderea de tot cea de pururea. dup@ asem@narea lor.

nu va vrea tat@l ei. dup@ f@g@duin]ele ei }i dup@ hot@r$rile ceale asupra sufletului s@u. ie}ire va fi voao. {i un ]ap din capre. {i un ]ap din capre. 36. pentru p@cat. }i la berbeci. pentru p@cat. b@rbatul ei ^l va ^nt@ri ei }i b@rbatul ei ^l va lua de la ea. Jertvele lor }i turn@rile lor. care le-au hot@r$t asupra sufletului s@u. opt vi]ei. dup@ asem@narea lor. A patra zi. patruspr@zeace miei de c$te un an cura]i. 5. doi berbeci. pentru p@cat. }i el va r$dica p@catul ei»”. {i un ]ap din capre. 30. carele va f@g@dui f@g@duin]@ Domnului. Jertvele lor }i turn@rile lor la vi]ei. doi berbeci. Iar@ de va f@g@dui muiare f@g@duin]@. }i afar@ din ceale de bun@voia voastr@. nu vor r@m$nea ei (a). Jertvele lor }i turn@rile lor. (a) Nu vor r@m$nea ei. }i la berbeci. care au hot@r$t asupra sufletului s@u. 10. cea cu jur@m$nt asupra sufletului s@u. le va strica b@rbatul ei dup@ zioa ^n care au auzit. Jertvele lor }i turn@rile lor. afar@ de arderea de tot cea de pururea. }i turn@rile lor. }eapte vi]ei. vor sta toate f@g@duin]ele ei. noao vi]ei doi berbeci patruspr@zeace miei de c$te un an cura]i. }i turn@rile lor. 1. }i de jertvele voastre. Iar@ de s@ va m@rita. Iar@ deaca. dup@ num@rul lor. 12. 29. un vi]el. 39. 7. t@c$nd. {i ve]i aduce arderi de tot. jertvele lor }i turn@rile lor. zeace vi]ei. 31. la vi]el }i la berbeace }i la miei. }i turn@rile lor. afar@ de arderea de tot cea de pururea. nu vor sta. jertvele lor. Iar@ de. ea a plini aceale f@g@duin]e. pentru p@cat. au va hot@r^ hot@r$re despre sufletul s@u. c$te au hot@r$t asupra sufletului s@u. dup@ num@rul lor. }i la miei. A }eaptea zi. Iar@ deaca. dup@ asem@narea lor. 26. }i de turn@rile voastre. Iar@ deaca nevr$nd. Iar@ de va face ^n casa b@rbatului s@u f@g@duin]a sa sau hot@r^rea sa. stric$nd. vor sta toate f@g@duin]ele ei }i toate hot@r$rile ei. 15. 13. 38.150 CARTEA NUMERILOR afar@ de arderea de tot cea de pururea. }i va t@cea tat@l ei. c$te au hot@r$t asupra sufletului s@u vor sta asupra ei. dup@ toate. la vi]ei }i la berbeci }i la miei. 34. jertvele lor. 27. {i va auzi b@rbatul ei }i nimica nu va zice ei }i nu va ar@ta nevreare. nevr$nd. doi berbeci. sau s@ va jura jur@m$nt. c$te au hot@r$t asupra sufletului s@u vor sta. patruspr@zeace miei de c$te un an cura]i. afar@ de arderea de tot cea de pururea. Iar@ f@g@duin]a v@duvei. patruspr@zeace miei de c$te un an cura]i. CAP 29 {I 30 neamurilor fiilor lui Israil. la vi]ei. omul. 23. la vi]ei }i la berbeci }i la miei. adec@ nu va fi deatoare . un berbeace }i }eapte miei de c$te un an cura]i. c@ b@rbatul ei n-au vrut. afar@ de arderea de tot cea de pururea. ^n carea zi va auzi. va t@cea din zi ^n zi. }i toate hot@r$rile ei c$te au hot@r$t asupra sufletului s@u vor r@m$nea ei. nici un lucru de slujb@ s@ nu face]i ^ntr-^nsa. {i va auzi b@rbatul ei }i va t@cea. 6. 8. afar@ din ceale ce ve]i f@g@dui voi. jertvele lor }i turn@rile lor. 25. 24. dup@ asem@narea lor. 4. }i de ceale de m$ntuire ale voastre»”. 9. afar@ de arderea de tot cea de pururea. «Omul. nevr$nd. }i f@g@duin]ele ei s$nt preste ea dup@ hot@r$rea buzelor ei. }i Domnul o va cur@]i pre ea. Iar@ deaca. pentru p@cat. care nec@jea}te pre suflet. dup@ num@rul lor. A opta zi. {i va auzi tat@l ei f@g@duin]ele ei }i hot@r$rile ei. }i la miei. jertvele lor. {i au gr@it Moisi c@tr@ mai-marii 13. nu va vrea b@rbatul ei ^n carea zi va auzi. A }easea zi. va ^nt@ri toate f@g@duin]ele ei }i hot@r$rile ceale de preste ea le va ^nt@ri ei. 11. 37. toate f@g@duin]ele }i hot@r$rile ei. 35. Jertvele lor }i turn@rile lor. Domnului. nu va vrea b@rbatul ei. s@ nu-}i spurce cuv$ntul s@u. c$te au hot@r$t asupra sufletului s@u. }i c$nd f@g@duin]ele sau jur@m$nturile featelor }i a muierilor s$nt statornice sau nestatornice. 33. A cincea zi. }i a}ea vor sta toate f@g@duin]ele ei }i hot@r$rile ei. {i un ]ap din capre. dup@ num@rul lor. nu vor r@m$nea. Aceastea ve]i face Domnului ^n s@rb@torile voastre. jertvele lor }i turn@rile lor. toate c$te vor ie}i din gura lui s@ le fac@. {i un ]ap din capre. pentru c@ au t@cut ^n zioa ^n carea au auzit. sau va hot@r^ hot@r$re ^n casa tat@lui s@u ^n tinerea]ele sale. i au gr@it Moisi fiilor lui Israil. 32. }i de arderile de tot ale voastre. dup@ num@rul lor. CAP 30 Despre f@g@duin]ele }i jur@m$nturile b@rba]ilor. 28. ^n carea zi va auzi toate c$te vor ie}i din buzele ei. }i a ceii ]ipate de la b@rbat. ori ^n ce zi va auzi toate f@g@duin]@le ei }i hot@r$rile ei. 16. ^ntru miros de bun@ mireasm@ jertv@ Domnului. 14. c@ b@rbatul ei le-au stricat. dup@ asem@narea lor. zic$nd: „Acesta easte cuv$ntul care l-au poruncit Domnul: 3. }i Domnul o va cur@]i pre ea. dup@ asem@narea lor. c@ nu au vrut tat@l ei. c$te au poruncit Domnul lui Moisi. }i Domnul o va cur@]i pre ea. 2. Toat@ f@g@duin]a }i tot jur@m$ntul de leg@tur@. c$te s@ va f@g@dui asupra sufletului s@u vor r@m$nea ei.

25. despre Ierihon. 22. 36. apoi. ^ntru ^ntimpinarea lor. 14. }i toate care nu trec prin foc vor treace prin ap@. 28.* {i acum ucide]i toat@ partea b@rb@teasc@. ca s@ p@r@sasc@ }i s@ calce cuv$ntul Domnului. {i asini. care va treace prin foc }i s@ va l@muri. }i la to]i fiii lui Israil. 4. 33. {i au zis Eleazar. preotul. fiiul lui Eleazar. p$n@ easte tin@r@ ^n casa t@t$ne-s@u. {i suflete omene}ti ale muierilor. {i ve]i lua vam@ Domnului de la oamenii cei r@zboinici. *Jude. un suflet din cinci sute de oameni. pre cei preste mii }i pre cei preste sute. }i le vei da levi]ilor. *Levi]i 6. 29. de la om p$n@ la dobitoc. 34. {i din jum@tatea lor ve]i lua }i ve]i da lui Eleazar. }ease sute de mii }eaptezeci }i cinci. preotul. p$rg@ Domnului. {i i-au trimis pre ei Moisi. 12. care nu au cunoscut pat b@rb@tesc. 13. O mie dintr-un neam }i o mie dintr-alt neam. }i pre Evin }i pre Rocon }i pre Sur }i pre Ur }i pre Rovoc. }i s-au f@cut b@taie ^ntru adunarea Domnului. {i pre toate f@meile care nu au cunoscut pat de b@rbat vii le ]ine]i.* care o au poruncit Domnul lui Moisi. dou@spr@zeace mii de b@rba]i ^ntrarma]i spre r@zboiu. voi }i robimea voastr@. preotul. {i au dat r@zboiu asupra lui Madiam. 12 . 13. }i tot vasul de lemn ve]i cur@]i”. }i pre toat@ muiarea carea au cunoscut pat de b@rbat omor$]i-o. dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. }i dup@ aceasta ve]i ^ntra ^n tab@r@”. }easezeci }i una de mii. 11. }i ^ntr@ toat@ adunarea. }i to]i boiarii adun@rii. carii ias@ la r@zboiu.* {i pre ^mp@ra]ii lui Madiam i-au omor$t ^mpreun@ cu r@ni]ii lor. }i tot lucrul din piiale de capr@. te vei adaoge la norodul t@u”. 16. preotului. numai fecioarele s@ ]in din porunca lui Dumnezeu. 3. }eaptezeci }i doao de mii. ^ns@ cu apa cur@]eniei s@ va cur@]i. dup@ cuv$ntul lui Valaam. ^n care l@cuia ei. 5. 8. 31. din toat@ v$rsta. precum au poruncit Domnul lui Moisi. carea au ^ntrecut a robimei. }i Finees. din toate neamurile fiilor lui Israil trimite]i s@ se r@zboiasc@”. c@ nici un israiltean n-au c@zut. 6. }i boiarii familiilor adun@rii. celor ce p@zesc pazele ^n cortul Domnului”. }i cel ce s@ atinge de cel r@nit s@ va cur@]i a treia zi }i a }eaptea zi. trei sute treizeci }i }eapte de mii 151 *Sus 25. }i toate agonisealele lor }i putearea lor o au robit. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. al feciorului lui Aaron.* C@ aceastea au fost fiilor lui Israil (a). {i au f@cut Moisi }i Eleazar. 11 *Sus 25. {i din jum@tatea fiilor lui Israil vei lua din cincizeci unul. cei ce au ie}it la r@zboiu. {i au ie}it Moisi }i Eleazar. care easte l$ng@ Iordan. {i au adus la Moisi }i la Eleazar. {i au fost jum@tatea acestora partea celor ce s-au dus la r@zboiu. ca s@ da]i izb$nd@ Domnului din Madiam. p$rga s@ d@ preo]ilor }i levi]ilor. {i au luat toat@ prada lor. 18 CAP 31 T@ind pre madiamiteani. {i au fost r@m@}i]a. 28 11. Aceastea s$nt drept@]ile c$te au poruncit Domnul lui Moisi ^ntr@ b@rbat }i ^ntr@ muiare.CARTEA NUMERILOR 17. {i muierile lui Madiam le-au robit. 15. {i boi. }i vasele ceale sfinte }i tr$mbi]ele seamnelor ^n m$inile lor. pentru Fogor. 35. }i s@la}ele lor le-au ars cu foc. 24. (a) Pricina. 33 15. {i ve]i sp@la hainele voastre ^n zioa a }eaptea. {i ve]i ^mp@r]i pr@zile ^ntr@ r@zboinicii. din oi. ^n Aravotul lui Moav. cinci ^mp@ra]i a lui Madiam. 27. carii vinea de la b@taia r@zboiului. {i s-au num@rat din miile lui Israil o mie dintr-un neam. din num@rul oilor. cu putearea lor. toate sufletele treizeci }i doao de mii. }i pre Valaam. feciorul lui Veor. preotul. averile drept s@ ^mpart osta}ilor }i toatei adun@ri. afar@ de tab@r@. {i toate cet@]ile lor. robimea }i jeafurile }i prada ^n tab@r@. {i au zis c@tr@ ei Moisi: „Pentru ce a]i prins vii pre f@mei? 1. 19. tot cel ce au ucis suflet. din oameni }i din boi }i din oi }i din asini }i din toate dobitoacele. 21. 9. 20. 21. CAP 31 16. }i ^ntr@ tat@ }i ^ntr@ fat@. {i s-au m$niiat Moisi pre cei mai-mari ai oastei. preotului. }i toate jeafurile lor. 17. 10. }i avearea lor }i dobitoacele lor. {i voi t@b@r$]i afar@ de tab@r@ }eapte zile. preotul. Afar@ de aur }i de argint }i de aram@ }i de fier }i de plumb }i de cusitoriu. c@tr@ b@rba]ii oastei. 30. 17 *Isus N. l-au omor$t cu sabiia ^mpreun@ cu r@ni]ii lor. 21 i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. zic$nd: „Izb$ndea}te izb$nda fiilor lui 2. carea au robit b@rba]ii cei r@zboinici. }i tot vasul de piiale. carii vinea de la r@zboiu: „Aceasta easte ^ndreptarea legii. Domnului s@ aduc mul]@mite cu daruri. tu }i Eleazar. de la om p$n@ la dobitoc. 32. 23. Israil de pre madiianiteani }i. }i din dobitoace }i din boi }i din oi }i din asini. „Num@r@ capetele pr@zilor robimei. ca s@ fi]i cura]i. }i au ucis toat@ partea b@rb@teasc@. 7. {i toat@ ^mbr@c@mintea. {i au gr@it Moisi c@tr@ norod. zic$nd: 26. o mie dintr-un neam }i o mie dintr-alt neam. Tot lucrul. zic$nd:* „%ntrarma]i din voi b@rba]i }i v@ r@zboi]i ^naintea Domnului asupra lui Madiam. 18.

19. {i au v@zut p@m$ntul lui Iazir }i p@m$ntul lui Galaad. 12. carii s-au suit din Eghipt. }i gherdan }i cercei }i inel }i br@]are }i salb@. 24 CAP 32 Fiilor lui Ruvin }i Gad. Iat@. Asini. }i fiii lui Gad avea mul]ime mult@ foarte. 6. }i vama Domnului. 49. ca s@ te rogi pentru noi Domnului”. }i au ^ntors inima fiilor lui Israil. preotul. din oi. ca s@ nu treac@ ^n p@m$ntul care-l d@ lor Domnul? 8. feciorul lui Iefon. }i s@ face]i f@r@deleage la toat@ adunarea aceasta”. {i au fost jum@tatea adun@rii. {i suflete omene}ti. {i au fost vama Domnului. P@m$ntul. {i boi. pomenire fiilor lui Israil ^naintea Domnului. 45. {i boi. {i au luat Moisi }i Eleazar. {i au dat Moisi vama Domnului. numai s@ mearg@ ^naintea fra]ilor s@i ^ntrarma]i la P@m$ntul F@g@duin]ii. CAP 31 {I 32 }i c@tr@ Eleazar. {i au zis Moisi feciorilor lui Gad }i fiilor lui Ruvin: „Fra]ii vo}tri vor mearge la r@zboiu. {i au zis c@tr@ Moisi: „Slugile tale au num@rat capetele b@rba]ilor celor r@zboinici carii s$nt la noi. }i l-au b@gat ^n cortul m@rturiei. }i c@tr@ mai-marii adun@rii. treizeci }i doao de suflete. 44. p$n@ ce s@ vor ^mp@r]i fiii lui Israil. }i slugile tale au dobitoace”. }i voi s@ }ede]i aici? 7. ca s@ socoteasc@ p@m$ntul. preotul. {i am adus dar Domnului b@rbat. {i au venit la Moisi to]i cei mai-mari ^n oaste. carele s-au osibit. de c@tr@ r@s@rit”. 49. carii }tiu binele }i r@ul. }i. 43. 2. 37. 14 . lui Eleazar. {i nu vom mo}teni ^ntr@ ei mai mult dincolo de Iordan. vom mearge ^naintea fiilor lui Israil. Din jum@tatea lui Israil. robilor t@i mo}ie. 51. cei ce s$nt de doaozeci de ani }i mai-mari. A}ea au f@cut p@rin]ii vo}tri. easte p@m$nt bun de hran@ de dobitoace. {i au zis c@tr@ ei Moisi:* „De ve]i face dup@ cuv$ntul acesta. {i au luat Moisi }i Eleazar. 14. C@ v@ ve]i ^ntoarce de la El. 10. 47. 9. p$n@ ce-i vom duce pre ei ^n locul lor. aurul de la cei preste mii }i de la cei preste sute. 39. {i au luat Moisi din jum@tatea fiilor lui Israil din cincizeci una.* {i s-au suit ^n Valea Strugurului }i au socotit p@m$ntul. celor ce p@z@sc pazele cortului Domnului. zic$nd: 3. treizeci }i }ease de mii. 4. pentru c@ avea dobitoace multe. }i era locul loc de dobitoace. 53. care l-au adus dar Domnului. de v@ ve]i ^ntrarma ^naintea Domnului la r@zboiu. 41. {i S-au m$niiat cu iu]ime Domnul ^n zioa aceaea }i S-au jurat. 13. 42. dup@ cum au poruncit Domnul lui Moisi. care l-au dat Domnul ^naintea fiilor lui Israil. i multe dobitoace avea fiii lui Ruvin. {i suflete omene}ti. }i jum@tate neamului lui Manasi. }eaptezeci }i doi. {i au fost tot aurul. de la cei preste mii }i de la cei preste sute. treizeci de mii }i cinci sute. carele au aflat vas de aur. }ease sute }eaptezeci }i cinci. }easespr@zeace mii }eapte sute }i cincizeci de sicli. fie}tecarele ^n mo}iia sa. treizeci de mii }i cinci sute. merg$nd fiii lui Ruvin }i fiii lui Gad. pentru c@ nu au umblat dup@ Mine. din oameni }i din dobitoace. {i pentru ce ^ntoarce]i cugetele fiilor lui Israil. au zis c@tr@ Moisi 1. }i avearea noastr@ va r@m$nea ^n cet@]i zidite pentru l@cuitorii p@m$ntului. }i Iisus a lui Navi. p$n@ ce s-au st$ns tot neamul carii f@cea reale ^naintea Domnului. 18. 1. sfat de oameni p@c@to}i. Afar@ de Halev. }i le-au dat levi]ilor. 5. {i asini. }easezeci }i unu. li s@ d@ parte dincolo de Iordan. 38. ^ntrarma]i. *Sus 13. 54. pre carii i-au os@bit Moisi din b@rba]ii cei r@zboinici. 48. 46. fie}tecarele }ie}i }i-au pr@dat. 40. 52. preotului. c@ ace}tia au umblat dup@ Domnul». ca s@ mai adaoge]i ^nc@ a-l l@sa ^n pustie. s@ se dea p@m$ntul acesta noao. 16. din oi. p@m$ntul. 20. }i nu au g$lcevit (b) dintr@ ei nici m@car unul. }i vama Domnului. 15. Iar@ noi. tot vasul f@cut. trei sute treizeci }i }eapte de mii }i cinci sute. ca s@ nu ^ntre ^n p@m$ntul care l-au dat Domnul lor. {i S-au m$niiat Domnul cu iu]ime pre Israil. v-a]i sculat ^n locul p@rin]ilor vo}tri. c@ am luat mo}iia noastr@ dincoace de Iordan. zic$nd: 11. care m-am jurat lui Avraam }i lui Isaac }i lui Iacov. (b) Ceale letine}ti au: nice unul n-au lipsit. }i i-au ^nv@luit pre ei ^n pustie patruzeci de ani. «De vor vedea oamenii ace}tia. }easespr@zeace mii. s@ mai adaoge]i ^nc@ la iu]imea m$niei Domnului asupra lui Israil. 50. darea lui Dumnezeu. preotul. }i s@ nu ne treci pre noi Iordanul”. „Atarot }i Devon }i Iazir }i Namra }i Esevon }i Eleali }i Sevama }i Navav }i Vean. lucrul de la ei. }easespr@zeace mii. 17. Nu ne vom ^ntoarce la casele noastre. carii era preste mii }i preste sute. treizeci }i }ease de mii. c$nd i-am trimis pr@ ei din Cadis-Varni. {i au venit la d$nsul }i au zis: „St$ne de oi vom face aici dobitoacelor noastre }i cet@]i averilor noastre. }i vama Domnului. {i b@rba]ii cei r@zboinici.152 CARTEA NUMERILOR }i cinci sute. ^n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi. *Isus N. }i mai ^ncolo. {i au zis: „De am aflat har ^naintea ta.

{i au purces din Elim }i au t@b@r$t l$ng@ Marea Ro}ie. ^n Galaad. }i ve]i cunoa}te p@catul vostru. ^n luna dint$iu ^n a cinceaspr@zeacea zi a lunei dint$iu. 4. }i au mers ei cale de trei zile prin pustie. {i au purces din Elus* }i au t@b@r$t ^n Rafidin. }i au t@b@r$t ^n preajma Magdolului. 2 *Ie}ire 15. {i au purces din Rafidin }i au t@b@r$t ^n pustiia Sina. dup@ ce au ie}it din p@m$ntul Eghiptului. 10. 22. }i ^mp@r@]ia lui Og. {i Iair. Noi vom treace ^ntrarma]i ^naintea Domnului ^n p@m$ntul Hanaan. p$n@ ce va peri vr@jma}ul de la fa]a lui.* {i au mers Ur. {i au purces din pustiia Sina* }i 1. 14. doaospr@zeace izvoar@ de ap@ }i }eaptezeci de pomi de finic. }i ^n Elim. ^mp@ratul Vasanului. zic$nd: „Slugile tale vor face dup@ cum Domnul nostru poruncea}te. 29. feciorul lui Manasi. }i ceaea ce ias@ din gura voastr@ ve]i face”. 38. au t@b@r$t ^n Sochot. {i Veelmeonul ocolit }i Sevamaul. Au purces din Ramesi. {i tot cel ^ntrarmat dintr@ voi va treace Iordanul ^naintea Domnului la r@zboiu. }i dup@ aceaea v@ ve]i ^ntoarce }i ve]i fi nevinova]i ^naintea Domnului }i ^naintea lui Israil. 2. {i au zis c@tr@ ei Moisi: „De vor treace fiii lui Ruvin }i fiii lui Gad cu voi Iordanul. 34. {i s@ va st@p$ni p@m$ntul ^naintea Domnului. }i g@ti]i de r@zboiu ^naintea Domnului. }i ^ntru dumnez@ii lor au f@cut Domnul izb$nd@. care easte ^n preajma Velsepfonului. 22 i aceastea s$nt popasurile fiilor lui Israil. }i va fi voao p@m$ntul acesta mo}ie ^naintea Domnului. 1 . au ie}it fiii lui Israil cu m$n@ ^nalt@ ^naintea tuturor eghipteanilor.* {i au purces din Vutan }i au t@b@r$t la gura Eirotului. 27 *Ie}ire 17. cu m$na lui Moisi }i a lui Aaron. {i au purces de l$ng@ Marea Ro}ie }i au t@b@r$t ^n pustiia Sinaii. ^mp@ratul amoreilor. }i au t@b@r$t ^n Am@r$ciuni. au mers. {i au ^mpreunat cu ei Moisi pre Eleazar. 23. 33. }i vor mo}teni ^mpreun@ cu voi ^n p@m$ntul Hanaan.* {i au dat Moisi fiilor lui Gad }i fiilor lui Ruvin }i la jum@tate din neamul lui Manasi. 39. 9. 5. 12. ^mpreun@ cu hotar@le lui. 50. {i ve]i zidi voao cet@]i pentru avearea voastr@. }i ve]i st@p$ni p@m$ntul ^naintea voastr@. 16. ^mp@r@]iia lui Sion. 1 *Ie}ire 19. 15. cet@]ile p@m$ntului de primpregiur. ve]i treace avearea lor }i muierile lor }i dobitoacele lor mai ^nainte de voi ^n p@m$ntul Hanaan. ve]i da lor p@m$ntul lui Galaad mo}tenire. }i au numit dup@ numele sale numele cet@]ilor. 35. {i. 37. p@m$ntul }i cet@]ile. pre carii i-au omor$t Domnul. 153 CAP 33 Num@r$ndu-s@ patruzeci }i doao de popasuri prin pustie a fiilor lui Israil. }i au l@cuit acolo. feciorului lui Manasi. {i au purces din preajma Eirotului }i au trecut prin mijlocul m@rii ^n pustie. 26. }i pre Iisus. {i Navav au mers }i au luat Caatul }i satele lui }i le-au numit Navot. a doao zi de Pa}ti. ^mpreun@ cu putearea lor. dup@ numele s@u. dup@ cuv$ntul Domnului. cet@]i tari }i st$ni de oi. 22. 27. 12 *Isus N. 30. }i aceastea s$nt popasurile c@l@toriei lor: 3. 13. Iar@ de nu vor treace cu voi cei ce s@ pot ^ntrarma la r@zboiu ^naintea Domnului. 28. precum zice Domnul”. 6. purcezind din Sochot. {i Sofarul }i Iazirul. 40. CAP 32 {I 33 al fiiului lui Manasi. 32. }i s@la}e dobitoacelor voastre. Iar@ slugile tale vor treace to]i ^ntrarma]i. 4. au poruncit Domnul s@ piiarz@ pre to]i cei ce l@cuiesc ^n p@m$ntul Hanaan. care le-au zidit. {i eghipteanii ^ngropa pre to]i cei mor]i dintr@ sine. *Ie}ire 14. {i au dat Moisi Galaadul lui Mahir. a}ea vom face. 4 *Facer. tot carele poate ie}i la r@zboiu ^naintea Domnului. pre tot cel ^nt$iu n@scut ^n p@m$ntul Eghiptului. 31. }i au t@b@r$t acolo l$ng@ ap@. {i fiii lui Ruvin au zidit Esevonul }i Elealinul }i Cariatanul. ve]i p@c@tui ^naintea Domnului. a fiilor lui Iosif. {i Namramul }i Vetaranul. {i au purces din Rafaca }i au t@b@r$t ^n Elus. {i au purces din pustiia Sinaii }i au t@b@r$t ^n Rafaca.* {i au zis fiii lui Ruvin }i fiii lui Gad c@tr@ Moisi. }i le-au ^n@l]at. 24. zic$nd: „Cum zice Domnul slugilor Sale. *Isus N. }i pre maimarii familiilor neamurilor lui Israil. fiiul lui Navi. {i au zidit fiii lui Gad Devonul }i Atarotul }i Aroirul. {i au r@spuns feciorii lui Ruvin }i feciorii lui Gad. au t@b@r$t ^n Vutan. 42. purcezind fiii lui Israil din Ramesi.CARTEA NUMERILOR 21. {i. preotul. 25. care easte partea pustie. 41. c$nd v@ vor apuca pre voi realele. numai de ne ve]i da noao mo}ie dincoace de Iordan”. Avearea noastr@ }i muierile noastre }i toate dobitoacele noastre vor fi ^n cet@]ile lui Galaad. }i l-au luat }i au pierdut pre amoreul cel ce l@cuia ^ntr-^nsul. fiiul lui Mahir. Iar@ de nu ve]i face a}ea. 36. }i acolo nu avea norodul ap@ s@ bea. {i au scris Moisi purceaderile }i popasurile lor.* {i au purces din Am@r$ciuni }i au venit ^n Elim. 7. }i au luat s@la}urile lor }i le-au numit S@la}urile lui Iair. 11. carii muris@. 8.

{i dup@ ce ve]i piiarde pre to]i cei ce l@cuiesc p@m$ntul. 1 Ratama. 50. la hotar@le lui Moav. }i acela cu sor]i s@ se ^mp@r]asc@ s@ poruncea}te. 1 ]ine de Edom. 53. CAP 33 {I 34 43. 44. *Sus 18. 7 *Sus 20. }i vor fi voao hotar@le c@tr@ 1.* {i au purces din Ghesion Gaver }i au t@b@r$t ^n pustiia Sin. }i bolduri ^n coastele voastre. {i au purces din Masurut }i au t@b@r$t ^n Vanea. chipurile dumnezeilor *2 Leage 7. zic$nd: „Poruncea}te fiilor lui Israil. ^n preajma Navavului. 2 CAP 34 P@m$ntul F@g@duin]ii }i hotar@le lui dup@ patru p@r]i a lumii. ^n luna a cincea. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. {i au purces din Cadis }i au t@b@r$t ^n muntele Or. {i au purces din Safar }i au t@b@r$t ^n Haradat. {i au purces din Ratama }i au t@b@r$t ^n *2 Leage 10. 40.* {i va fi voao laturea cea de c@tr@ *Isus N. ^n zioa cea dint$iu a lunei. ^ntr@ Esimot. 23.154 CARTEA NUMERILOR au t@b@r$t la Morm$nturile Poftei. c$nd au murit ^n muntele Or. l$ng@ Iordan. 47. }i au purces din pustiia Sin }i au t@b@r$t ^n pustiia Faran. 35. c$nd mergea fiii lui Israil. {i au purces din Evrona }i au t@b@r$t ^n Ghesion Gaver. }i celor mai pu]ini ve]i da mai pu]in@ mo}ie. 16] 19. {i au purces din Selmona }i au t@b@r$t ^n Masurut. zic$nd: 51. 39. {i dup@ cum am socotit s@ le fac lor. 34. ad@og$ndu-s@ numele celor ce-l vor ^mp@r]i. 28. 46. }i acesta l@cuia ^n p@m$ntul lui Hanaan. ^mp@ratul Arad.* {i s-au suit Aaron. {i au purces din Gai }i au t@b@r$t ^n Devonul lui Gad. 3. {i au purces din Remon Fares }i au t@b@r$t ^n Levona. acolo va fi a lui. 55. 25. 38. acesta va fi voao mo}tenire. preotul. 30. vor fi spini ^n ochii vo}tri. 32. {i au purces din muntele Gadgad }i au t@b@r$t ^n Etevata. }i to]i st$lpii lor (a) s@-i strica]i. 27. „Gr@ia}te fiilor lui Israil }i zi c@tr@ d$n}ii: «S@ treace]i Iordanul ^n p@m$ntul Hanaan. 54. {i au purces din Haradat }i au t@b@r$t ^n Machilot. [12. 1 *Sus 20. adec@. 41. p@m$ntul lui Hanaan ^mpreun@ cu hotar@le lui. celor mai mul]i ve]i da mai mult@ mo}ie. 48. }i to]i idolii lor cei v@rsa]i s@-i piiarde]i. amiiaz@zi. voiu face voao»”.* }i s@ strica]i seamnele lor. l@cui]i voi ^ntr-^nsul. 22. ^n munte. din porunca Domnului. despre Ierihon. }i gr@ia}te c@tr@ ei: «Voi ^ntra]i ^n p@m$ntul Hanaan. {i Aaron era de o sut@ }i doaozeci }i trei de ani. {i s@ piiarde]i pre to]i cei ce l@cuiesc pre p@m$nt ^naintea fea]ii voastre. care era ca st$lpii. 31. 26. lor. 52. 49. p$n@ unde s@ 15. 37. 5 Judec. {i au purces din Fino }i au t@b@r$t ^n Ovot. p$n@ la Velsa. 20. . 50 Remon Fares. {i au purces din Mateca }i au t@b@r$t ^n Selmona. {i au purces din Machelat }i au t@b@r$t ^n Safar. ori ^n ce loc va ie}i soartea fie}tecui. despre Ierihon. {i au purces de la mun]ii lui Avarim }i au t@b@r$t la apusul lui Moav. dincolo. {i ve]i ^mp@r]i p@m$ntul lor cu soarte dup@ neamurile voastre. dup@ neamurile familiilor voastre ve]i ^mp@r]i mo}iile. {i au purces din Etevata }i au t@b@r$t ^n Evrona. c@ voao v-am dat p@m$ntul lor mo}tenire. l$ng@ Iordan. {i au purces de la apusul lui Moav }i au t@b@r$t l$ng@ Iordan. {i au purces din Levona }i au t@b@r$t ^n Resan. }i au murit acolo ^n anul al patruzecilea de c$nd au ie}it fiii lui Israil din p@m$ntul Eghiptului. }i vor vr@jm@}i voao pre p@m$ntul ^n care ve]i l@cui voi. aceasta easte Cadis. despre apusul lui Moav. 25 Leage 32. 42. 56.* {i au purces din Vanea }i au t@b@r$t ^n muntele Gadgad. }i pre c$]i ve]i l@sa dintr-^n}ii. *Sus 17. 36. {i au purces din muntele Or }i au t@b@r$t ^n Selmona. Iar@ de nu ve]i piiarde pre cei ce l@cuiesc pre p@m$nt ^naintea fea]ii voastre. 29. 2. {i au purces din Ovot }i au t@b@r$t ^n Gai. care easte aproape de p@m$ntul Edom. 21. {i au purces din Selmona }i au t@b@r$t ^n Fino. la apusul lui Moav. {i au purces din Machilot }i au t@b@r$t ^n Cataat. 45. 24.* {i au purces din Asirot }i au t@b@r$t ^n 13. (a) St$lpii lor. {i au purces din Tarat }i au t@b@r$t ^n Mateca. {i au purces din Ghelmon Devlatlem }i au t@b@r$t la mun]ii lui Avarim. de la pustiia Sin. 34 }i au t@b@r$t ^n Asirot. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. 33. 2. {i au purces din Devonul lui Gad }i au t@b@r$t ^n Ghelmon Devlatem. {i auzind hananeul. 52. {i au purces din Resan }i au t@b@r$t ^n Machelat.* {i au purces de la Morm$nturile Poftei 11. {i au purces din Cataat }i au t@b@r$t ^n Tarat.

2 *Isus N. „Gr@ia}te fiilor lui Israil }i zi c@tr@ d$n}ii:* «Voi treace]i Iordanul ^n p@m$ntul Hanaan. }i jum@tate din neamul lui Manasi au luat mo}iile sale. 1. 22. Din neamul lui Veniamin. 12. Din neamul lui Dan. doao mii de co]i. de c@tr@ r@s@rit. fiiul lui Haslon. 20. {i ve]i m@sura voao hotar@le despre r@s@rit. }i va fi sf$r}itul Marea cea S@rat@. 1. 18. 14. 16. Halev. {i cet@]ile care le ve]i da din mo}iia fiilor lui Israil. C@ neamul fiilor lui Ruvin }i neamul fiilor lui Gad. 2 vor ^mp@r]i voao mo}ie p@m$ntul: Eleazar. }ease cet@]i de sc@pare acolo celui ce va omor^. 6. 21. }i de la cei ce au mai pu]ine. {i ceale din afar@ de cet@]ile care le ve]i da levi]ilor de la zidul cet@]ii din afar@. 11. acesta va fi hotarul vostru de c@tr@ miiaz@noapte. doao mii de co]i. ca s@ scape acolo tot uciga}ul ce va ucide suflet f@r@ de voie. }i va fi sf$r}itul lui la Arsenaina. 2 . boiariul Aniil. 3. aceasta va fi voao hotar@le de c@tr@ mare. fiiul lui Oza. fiiul lui Selemi. {i vor ^ncungiura pre voi hotar@le de la amiiaz@zi c@tr@ sui}ul Acravinului. }i la jum@tate din neamul lui Manasi. {i hotar@le de c@tr@ mare vor fi voao. Marea cea Mare va hot@r^. }i laturea de c@tr@ miiaz@noapte. }i nu va muri ucig@toriul p$n@ va sta ^naintea adun@rii la judecat@. muntele. }i tuturor celor cu patru picioare ale lor. 17. boiariul Faltiil. boiariul Ahior. 25. fiiul lui Savatan. fiiul lui Iefoni. doao mii de co]i. 4. boiariul Vakhir. 11. patruzeci }i opt de cet@]i. zic$nd: *Isus N. Doao neamuri }i o jum@tate de neam au luat mo}iile sale dincolo de Iordan. 13. leagea uciderii cu voia }i f@r@ de voie. 23. Din neamul lui Zavulon. boiariul Elisafan. 21. }i va treace Enacul. 9. fie}tecarele dup@ mo}iia sa. Salamiil. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. Din neamul fiilor lui Asir. 155 CAP 35 S@ poruncea}te a s@ r$ndui patruzeci }i opt de cet@]i }i o}teaze levi]ilor. ca s@ v@ ^mp@r]asc@ voao mo}ie p@m$ntul. {i s@ vor pogor^ hotar@le la Iordan. va da din cet@]i levi]ilor”. {i s@ vor sf$r}i hotar@le lui la Defrona. care vor fi de sc@pare voao. 7. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. boiariul Camuil. 5. care 14. fiiul lui Semiud.CARTEA NUMERILOR amiiaz@zi despre partea m@rii ceii s@rate de la r@s@rit. doao mii de co]i. preotul. c@tr@ r@s@rit”. *Isus N. }i ceale de primpregiur s@ le dea levi]ilor. Din neamul fiilor lui Efraim. 10. {i vor fi voao aceaste cet@]i sc@pare de rudeniile celui omor$t. 2 *2 Leage 19. la apusul lui Moav. Din neamul fiilor lui Isahar. zic$nd: „Acesta easte p@m$ntul. Eldad. patruzeci }i doao de cet@]i. CAP 34 {I 35 24. carea va mo}teni. }i va treace Asemona. fiiul lui Sufi. 26. 19. 4. {i cet@]ile vor fi lor de l@cuit. 28. care-l ve]i mo}teni cu sor]i.* „Poruncea}te fiilor lui Israil s@ dea levi]ilor din sor]ile mo}iei sale cet@]i s@ l@cuiasc@. doao mii de co]i ^mpregiur. 20. }i cetatea s@ fie ^n mijlocul acestora }i hotar@le cet@]ilor. }i va fi sf$r}itul lor Marea cea Mare. {i s@ vor pogor^ hotar@le de la Sepfamar p$n@ la Vila de c@tr@ r@s@rit. Din fiii lui Iosif. 12. p$n@ unde ^ntr@ la Emat. Acesta va fi p@m$ntul vostru }i hotar@le lui primpregiur. la izvoar@. }i laturea de c@tr@ amiiaz@zi. 7. din neamul fiilor lui Manasi. }i laturea de c@tr@ mare. {i au poruncit Moisi fiilor lui Israil. de la Arsenaina p$n@ la Sepfamar. }i l$ng@ aceastea. {i de la munte ve]i m@sura voao muntele. }i s@ va sf$r}i la s@la}ul lui Arad. l$ng@ Iordan. {i de c@tr@ miiaz@noapte acesta va fi voao hotarul. zic$nd: 10. fiiul lui Farnah. Din neamul lui Simeon. pre l$ng@ munte.* „Aceastea s$nt numele b@rba]ilor. }i va fi sf$r}itul lui hotar@le Saradocului. dup@ casele familiilor sale. fiiul lui Iamiud”. 6.* {i ve]i os@bi voao cet@]i. multe. boiariul Fadail. de c@tr@ Ierihon. 27. 5. de c@tr@ Ierihon. 29. {i aceastea s$nt numele b@rba]ilor: din neamul lui Iuda. }i va fi sf$r}itul lui c@tr@ amiiaz@zi Cadisul lui Varni. 9. }i dintr-acealea }as@ cet@]i de sc@pare pentru ucidere. }i s@ vor pogor^ hotar@le de la Vila. aceastea }i s@la}ele ceale dinaintea lor. 15. zic$nd: 2. despre amiiaz@zi. de la cei ce au multe. Toate cet@]ile care le ve]i da levi]ilor. 8. {i vei m@sura afar@ din cetate laturea de c@tr@ r@s@rit. Din neamul lui Neftalim. dup@ o m@rturie nimenea nu s@ va ucide. pu]ine. Acestora au poruncit Domnul s@ ^mp@r]asc@ fiilor lui Israil p@m$ntul lui Hanaan. de la Marea cea Mare ve]i m@sura voao ^n}iv@. }i vor lovi la um@rul m@rii Herenet. {i c$te un boiariu din tot neamul ve]i lua. 8. {i va ^ncungiura hotar@le de la Asemona valea Eghiptului. fiiul lui Egli. }i Iisus a lui Navi. {i cet@]i ve]i da levi]ilor. ^n ce chip au r$nduit Domnul s@-l dea la noao neamuri. i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. iar@ ceale de primpregiurul lor vor fi dobitoacelor lor. }i ceale dinaintea cet@]ilor.

Cel ce l@cuiesc ^ntr@ fiii lui Israil»”. dup@ care s@ vor m@rita. c@ Eu s$nt Domnul. carele easte ^ntr@ voi. uciga} easte. {i s@ nu spurca]i p@m$ntul pre care l@cui]i. featelor lui. }i celui str@in }i celui nemearnic. }i va l@cui acolo p$n@ c$nd va muri preotul cel mare. Pentru c@ ^n cetatea ^n carea au sc@pat s@ l@cuiasc@ p$n@ c$nd va muri preotul cel mare. Iar@ de-l va ^mpinge pentru sfada. 14. }i. s@ vor lipi de mo}iia neamului familiei sale. }i s@ va lua soartea lor din mo}iia p@rin]ilor no}tri. 33. uciga} easte. ^l va lovi pre el }i va muri. sau va arunca ceva asupra lui. din carea va muri. 32. S@ nu lua]i r@scump@rare de la cel ce au fugit ^n cetate de sc@pare. }i va arunca ceva asupra lui. %nc@ }i c$nd va fi slobozire (a) fiilor lui Israil. nu din r@utate. cu moarte s@ se omoar@ cel ce au ucis. zic$nd: «Unde le va pl@cea lor* s@ se m@rite. 20. afar@ din hotar@le cet@]ii ^n carea au sc@pat. Iar@ de cu piiatr@ de a m$n@.* {i au zis: „Domnului nostru au poruncit Domnul s@ dea p@m$ntul mo}tenirii cu sor]i fiilor lui Israil. cu moarte s@ se omoar@ uciga}ul. uciga} easte. dup@ unul din norodul p@rintelui s@u s@ se m@rite. 25. 8. nici au cercat s@-i fac@ r@u. pre care }i Eu l@cuiesc ^ntru voi. 3. acesta va ucide pre omor$toriul. {i cet@]ile care le ve]i da. din carea va muri. }i nu s@ va cur@]i p@m$ntul de s$ngele cel v@rsat preste el. unde au sc@pat. cel ce easte rud@ cu cel ucis va ucide pre omor$toriul. s@ mo}teneasc@ 1. de la un neam la alt neam. }i trei cet@]i ve]i da ^n p@m$ntul Hanaan. (a) Adec@: ^n anul a cincizecilea. c$ndu-l va ^nt$mpina pre el. }i au gr@it ^naintea lui Moisi }i ^naintea lui Eleazar. }i el nu i-au fost lui vr@jma}. cu moarte s@ se omoar@. }i s@ va lua din soartea mo}tenirii noastre. dup@ judec@]ile aceastea. 19. 26. 6. din neamul fiilor lui Iosif. ca s@ nu s@ ameastece prin m@rit@ri neamurile. dup@ care s@ vor m@rita. {i s@ nu s@ str@mute mo}iia fiilor lui Israil.156 CARTEA NUMERILOR CAP 35 {I 36 o m@rturie nu va putea m@rturisi asupra sufletului s@ moar@. Trei cet@]i ve]i da dincolo de Iordan. {i toat@ fata din neamurile fiilor lui Israil. }i domnului nostru au poruncit Domnul s@ dea mo}iia lui Salpaad.* Au pentru pisma l-au lovit pre el cu m$na 19. s@ va ^ntoarce uciga}ul ^n p@m$ntul mo}iei sale. 31. }i va muri. fratelui nostru. cu moarte s@ se omoar@ uciga}ul. {i-l va afla pre el rudeniia celui ucis. ceale }eas@ cet@]i vor fi voao de sc@pare. acesta-l va omor^ pre el. Sau cu vreo piiatr@ f@r@ de }tire lovindu-l va muri. 5. Iar@ de-l va lovi cu arm@ de fier }i va muri. care au poruncit Domnul featelor lui Salpaad. {i va judeca adunarea ^ntr@ cel ce au lovit. }i ^ntr@ cel ce easte rud@ cu cel ucis. prin m@rturii. }i s@ va adaoge la mo}iia neamului. f@r@ numai cu s$ngele celui ce l-au v@rsat. carea easte mo}tean@. ca iar@}i s@ poat@ l@cui ^n p@m$ntul s@u p$n@ va muri preotul cel mare. {i va scoate adunarea pre cel ce au ucis de la rudeniia celui ucis. dup@ ce va muri preotul cel mare. }i din mo}iia neamului familiei noastre s@ va lua mo}iia lor”. fie}tecarele. 16. {i vor fi unuia din neamurile fiilor lui Israil f@mei. Tot cel ce va ucide suflet. 23. vei ucide pre cel ce au ucis. fie}tecarele. pre carele l-au uns cu untdelemn sf$nt. zic$nd: „Drept gr@ia}te neamul fiilor lui Iosif. }i mo}iile s@ se str@mute. 18. 22. Iar@ de va ie}i ucig@toriul din hotar@le cet@]ii ^n carea au sc@pat. 4. }i s@ va adaoge mo}iia lor la mo}iia neamului. ca s@ scape acolo tot cel ce va ucide suflet f@r’ de voia sa. 28. nu pentru vr@jm@}ie. mo}iile s@ ^ntorc ^nd@r@pt }i robii s@ slobozesc. 17. 11 }i va muri. uciga} easte. c@ s$ngele acesta spurc@ p@m$ntul. 7. 1 *Tobi. 2. c$ndu-l va ^nt$mpina pre el. {i s@ nu spurca]i p@m$ntul pre care l@cui]i. 27. 14 . {i au poruncit Moisi fiilor lui Israil din porunca Domnului. Sc@pare vor fi fiilor lui Israil. ^l va lovi pre d$nsul }i va muri. ca fiii lui Israil. }i 4. vor fi cet@]ile aceastea de sc@pare. }i ^naintea boiarilor c@silor familiilor fiilor lui Israil. 24. *Sus 27. 30. ^l va ^mpinge pre el. {i s@ nu lua]i r@scump@rare pentru suflet de la cel ucig@toriu. cel vinovat s@ se omoar@. 29. }i-l va a}eza pre el adunarea ^n cetatea sc@p@rii lui. i s-au apropiiat boiarii familiilor fiilor lui Galaad. {i vor fi aceastea voao spre dreptate de judecat@ ^ntru neamurile voastre. Cel ce easte rudenie de s$nge. ^ns@ numai dup@ cei din norodul p@rintelui lor s@ se m@rite. 7. Iar@ de va fi f@r@ de veaste. c@ fiii lui Israil. 15. al feciorului lui Manasi. Iar@ deac@ cu arm@ de lemn de a m$n@. *2 Leage 21. 13. 34. nu easte vinovat. cu moarte s@ se omoar@ uciga}ul. Acesta easte cuv$ntul. al feciorului lui Mahir. preotului. }i va ucide rudeniia celui ucis pre uciga}. c$nd toate CAP 36 Leage s@ pune ca featele care iau mo}tenirea p@rinteasc@ s@ se m@rite dup@ cei de un neam cu ai s@i. ^ntru toate l@ca}urile voastre. sau va c@dea preste el }i va muri.

^nnoind leg@tura cu Dumnezeu. }i ^n Edrain. Unspr@zeace zile din Horiv. la apusul lui Moav. carele au l@cuit ^n Esevon. ^n pustiia cea de c@tr@ apus. 157 A DOAOA LEAGE Cuv$nt ^nainte ntru aceast@ carte. pre scurt. }i a Numerilor. 4. 13. 2. cap 8. dup@ nepo]ii lor. }i altele noao mai adaoge. a}ea c$t. au nu a}ea are ceale ce s$nt mai ^nainte. cap 5. despre carea carte S. Dincolo de Iordan. Moisi. }i nu de Esdra aflat@. carele au l@cuit ^n Astarot. Leagea lui Moisi era cunoscut@. }i cartea ^nt$iu. }i pre 21. 10. care le-au gr@it Moisi la tot Israilul dincolo de Iordan. tocma s@ fie }i vrut. au ^nceput Moisi a spune leagea aceasta. Din norodul lui Manasi. ci. ca ^n cartea a doao a lui Esdra. Aceastea s$nt poruncile }i ^ndrept@rile }i judec@]ile care au poruncit Domnul ^n m$na lui Moisi. mai toate lucrurile }i ^nt$mpl@rile. ^mp@ratul *Num. au gr@it Moisi c@tr@ to]i fiii lui Israil. }i s-au adaos mo}iia lor la mo}iia neamului norodului p@rintelui lor. jertvenic s-au r$dicat. prin patruzeci de ani. ^n scriptur@ Cartea Legii s@ numea}te. A doao Leage. Leagea tot aceaea easte. Dup@ ce Zorovavel au ^ntors norodul. featele lui Sal- CAP 1 paad. 24 Og. }i a}ea Esdra nici a le str@muta. a mor]ii sau a nemerniciei. toate dup@ porunca Legii lui Moisi. }i s@rb@torile s-au pr@znuit. dup@ toate c$te i-au poruncit lui Domnul s@ le spuie lor. ^n p@m$ntul lui Moav. {i s@ nu s@ str@mute mo}iia de la un neam la alt neam. omului lui Dumnezeu. 3. pentru aceaea s-au numit A doao Leage. }i a legii evanghelice}ti mai ^nainte ^nchipuire. CAP 1 Scurt@ t$lcuire celor ce s-au ^nt$mplat lui Israil ^n pustie. fie}tecarele. c$t despre acest lucru nici o ^ndoial@ nu poate s@ fie. minunile. ^nainte de venirea lui Esdra. care lucru a-l face nu l-au putut. le spune leagea lui Dumnezeu. fiindc@ aceia s-au f@cut pre sine nevreadnici ca s@ mo}teneasc@ p@m$ntul cel de Dumnezeu f@g@duit. Ieronim. %n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi. amoreilor. }i la ^nceputul }i la sf$r}itul c@r]ii ace}tiia.* Dup@ ce au b@tut pre Sion. nici a le muta nu au putut. c$t noao s@ fie toate din vechi”. zic$nd: . de vreame ce. ^ntr@ Faran }i ^ntr@ Tofol }i ^ntr@ Lovon }i ^ntr@ Avlon }i ^ntr@ V@ile ceale de Aur. a}ea scrie: „{i Deuteronomion. nu schimbat@ mai v$rtos ^ntru ceale ce s$nt despre lucrurile ceale mai mari. aceasta s@ m@rturisea}te. 11. s-au f@cut. 1. ci fiii lui Israil. l$ng@ Iordan. slujba dumnezeiasc@ }i legile ^n proroci s@ spun. Cum c@ Moisi au scris aceast@ carte cu multe dovediri s-au adeverit ^n cuv$ntul cel preste tot la c@r]ile lui Moisi. de c@tr@ Ierihon. }i prin Antonomasia. s-au m@ritat. aproape de Marea Ro}ie. s@ se lipeasc@ de mo}iia sa»”. Moisi. ^n zioa dint$iu a lunei. cale pre muntele Siir. de nu ar fi str@mutat toat@ Scriptura. ceastea s$nt cuvintele. jertv@ de pururea s-au adus. ^nc@ }i legile ceale de la Dumnezeu date le t$lcuia}te. Apoi. p$n@ la Cadisul Varnei. ^n luna a unspr@zeacea. a fiilor lui Iosif.A DOAOA LEAGE mo}iia lui cea p@rinteasc@. {i s-au m@ritat Tersa }i Egla }i Melha }i Nua }i Maala. 5. 12. }i pedeapsa necredinciosului norod. ^mp@ratul Vasanului. spune ceale ce s@ cuprind ^n Cartea Ie}irei. cu pu]intel ^nainte de moartea sa. a}ea au f@cut featelor lui Salpaad. carea dup@ ie}irea din Eghipt ^n muntele Sinaii s-au dat. Care lucru }i de aci s@ veade c@ a}ezarea graiului din cartea lui Esdra cu totul easte osibit de graiul cel din A doao Leage }i din cealelalte c@r]i a lui Moisi. 9. ^n Epistola c@tr@ Paulin. }i a Levi]ilor. {i au fost ^n anul al patruzecilea. fiilor acestora.

ca s@ v@ arate calea. dup@ cum au poruncit Domnul Dumnezeul nostru noao. 14. ^n toat@ calea. {i mi-a]i r@spuns. 38. 30. }i cet@]i mari }i zidite p$n@ la ceriu. nici s@ v@ sp@riia]i de ei. 34. *Nume. 20. 21 Numer. acesta va ^ntra acolo. „Domnul Dumnezeul nostru au gr@it noao ^n Horiv. 15 Jos 16. 26. zic$nd:* «Nu voiu putea singur s@ v@ port pre voi. 14 *Numer. 33. lui Avraam }i lui Isaac }i lui Iacov. 8. 19. fiiul lui Iefoni. Vede]i. %ntoarce]i-v@ }i mearge]i. s@-l dea lor }i semin]iei lor dup@ d$n}ii». mo}teni]i-l. 14. 36. }i cu nor zioa. }i preste cincizeci. }i lui voiu da p@m$ntul. au dat Domnul Dumnezeul vostru ^naintea fea]ii voastre p@m$ntul. care s-au jurat Domnul p@rin]ilor vo}tri. ^n loc de ispravnici. preste mii. dup@ toate c$te au f@cut noao. cum te-au hr@nit cu hran@ Domnul Dumnezeul t@u. care-l d@ noao Domnul Dumnezeul nostru. {i ^n pustiia aceasta. Aleage]i dintru voi b@rba]i. 25. {i au pl@cut ^naintea mea cuv$ntul. c@ el va ^mp@r]i lui Israil p@m$ntul cu soarte. {i nu a]i vrut s@ v@ sui]i. 12 . cel ce st@ ^naintea ta. zic$nd: 35. a hananeilor. }i au venit p$n@ la Valea Strugurului. carea o a]i v@zut. {i. carea a]i umblat. care M-am jurat p@rin]ilor lor. s-au suit ^n munte. ^nc@ }i feciori de uriia}i am v@zut acolo». Iisus. {i pre mine s-au m@niiat Domnul pentru voi. dup@ cum au gr@it voao. }i. CAP 1 Domnul Dumnezeul p@rin]ilor vo}tri.* {i a]i venit to]i la mine }i a]i zis: «S@ trimitem oameni ^naintea noastr@ }i s@ cearce p@m$ntul.* «De va vedea cineva din oamenii ace}tia p@m$ntul cel bun. }i pre p@m$ntul cel de l$ng@ mare. 10. {i am poruncit voao ^n vreamea aceaea toate cuvintele care s@ le face]i. fiiul lui Navi. 22. {i ^n cuv$ntul acesta nu a]i crezut Domnului Dumnezeului vostru. carea o a]i v@zut. }i s@ v@ blagosloveasc@. iat@. pre carea cale s@ ne suim ^ntr-^nsul }i ^n care cet@]i s@ ^ntr@m». }i a]i zis: «Bun easte cuv$ntul care ai gr@it s@-l faci». p$n@ la r$ul cel mare al Eufratului. din fie}tecare neam un b@rbat. ci a]i c@lcat cuv$ntul Domnului Dumnezeului vostru. el ^l va vedea. Unde ne suim noi?» Fra]ii vo}tri v-au ^ntors inima voastr@. pre el ^l ^nt@rea}te. zic$nd: «Neam mare }i mult }i mai tare dec$t noi. }i l-au privit pre el. c@ judecata a lui Dumnezeu easte. 20. pre carea s@ mearge]i. {i am zis c@tr@ voi ^n vreamea aceaea. zic$nd: «Asculta]i ^ntr@ fra]ii vo}tri. }i am luat dintr@ voi doispr@zeace b@rba]i. }i ispravnici (a) judec@torilor vo}tri. }i cu minte ^ntru neamurile voastre. 15. s@ nu te sfie}ti de fa]a omului. lu$nd ^n m$inile sale din rodul p@m$ntului. 12. Domnul Dumnezeul p@rin]ilor vo}tri s@ va adaog@ pre voi. am pus ^naintea voastr@ p@m$ntul. {i. }i la to]i l@cuitorii Araviei. s$nte]i ast@zi ca stealele ceriului de mul]i. }i i-am pus pre ei preste voi s@ v@ pov@]uiasc@. ca s@ v@ aleag@ voao loc. nu v@ teame]i. 23. purcezind din Horiv. 1 *Ie}ire 13.158 A DOAOA LEAGE 6. ca s@ ne dea ^n m$inile amoreilor. zic$nd: «Destul a]i l@cuit ^n muntele acesta. 12 *Nume. 23 30 Psalm 94. pov@]uindu-v@ pre voi noaptea cu foc. calea muntelui amoreului. Domnul Dumnezeul nostru. {i au auzit Domnul glasul cuvintelor voastre. El va bate pre ei ^mpreun@ cu voi. pentru aceaea ne-au scos din p@m$ntul Eghiptului. {i. 9. 27. 16. carii s$nt ^n]elep]i }i }tiutori. }i s@ ne spuie noao r@spuns. 37. Cum voiu putea singur purta necazul vostru }i greutatea voastr@ }i pricile voastre? 13. Cel ce mearge ^naintea fea]ii voastre. }i preste zeci. Vede]i. 7. }i preste sute. 24 Levi]i 19. {i am zis c@tr@ voi: «Venit-a]i p$n@ la muntele amoreului. ^n ce chip au zis voao 15. 17.* S@ nu cuno}ti fa]a la judecat@. }i c@tr@ amiiaz@zi. 24. 31. nici v@ sp@riia]i». Afar@ de Halev. {i am poruncit judec@torilor vo}tri ^n vreamea aceaea. }i. 18. }i am venit p$n@ ^n Cadisul Varni. 13. 19 Sirah 20. 29. cum ar fi purtat cu hran@ vreun om pre fiiul s@u. zic$nd:* «Nici tu nu vei ^ntra acolo. ^n p@m$ntul Eghiptului. 11. }i judeca]i drept ^ntr@ om }i ^ntr@ fratele lui. 32. (a) %n cea veachie easte: purt@tori de c@r]i. }i a]i zis: «Pentru c@ ne-au ur$t pre noi Domnul. suindu-v@. 14. am mers toat@ pustiia cea mare }i groaznic@. {i am luat dintr@ voi b@rba]i ^n]elep]i }i }tiutori }i cu minte. 18 *Ioan 7. }i lucrul care va fi voao greu ^l ve]i aduce la mine }i-l voiu auzi eu». au adus la noi }i au zis: «Bun easte p@m$ntul care-l d@ noao Domnul Dumnezeul nostru». 3 *Ie}ire 18. pre care s-au suit. pre cel mic }i pre cel mare ^ntocma s@-l judeci. merg$nd. p$n@ ce a]i venit la locul acesta». pentru c@ el ^ntru toate au ascultat pre Domnul». Domnul Dumnezeul vostru v-au ^nmul]it pre voi. {i am zis c@tr@ voi: «S@ nu v@ teame]i. 28. S-au jurat. m@niindu-S@. }i fiilor lui. 21. }i voiu pune pre ei pov@]uitori preste voi». s@ ne piiarz@ pre noi. }i ^n preajma Livanului. ^n munte }i ^n c$mp. ca s@ fi]i cu mii de p@r]i mai mul]i. }i ^ntra]i ^n muntele amoreilor. {i a]i c$rtit ^n corturile voastre. }i ^ntr@ nemearnicul lui.* Carele mearge ^naintea voastr@ ^n calea aceasta. 31 Iacov 2.

{i voi v@ ^ntoarce]i }i mearge]i ^n pustie pre calea cea despre Marea Ro}ie». c@ Eu nu s$nt cu voi. Aroirul. {i pruncii vo}tri. cei ce l@cuiesc ^n Siir. a]i pl$ns ^naintea Domnului Dumnezeului nostru. {i poruncea}te norodului. }i s@ nu bate]i r@zboiu cu ei. sirienea}te. precum s-au jurat lor Domnul Dumnezeu. cum au f@cut Israil cu p@m$ntul mo}tenirii sale. 14. dar@. scula]i-v@ }i purceade]i }i treace]i valea Zaret». }i toate t@lm@cirile. dar@. . 45. c@ fiilor lui Lot l-am dat mo}ie. pentru c@ din p@m$ntul lui Aman nu voiu da ]ie mo}ie. }i tot pruncul tin@r. 159 *Nume. {i pre eveii. ^mp@ratul 11. c$te au poruncit Domnul Dumnezeul nostru noao». am dat ^n m$inile tale pre Sion. }ezind. }i. ca s@ topeasc@ pre ei din tab@r@. v-au gonit pre voi. latinea}te. 20. carii au pierdut pre horei de la fa]a sa. 44. 40 *Nume.A DOAOA LEAGE 39. Rafaini (b) s@ socotea }i ei ca }i enachimii. de la Elon. Noi. dar@. carele nu }tie ast@zi r@u au bun. Neam mare }i mult }i mai tare dec$t voi. 11. 17. c$te a]i }ezut acolo. au: }tie cum ai trecut pustiia. 41. pentru c@ nu voiu da voao din p@m$ntul lor mo}ie. }i s@ vor teame foarte. c@tr@ miiaz@noapte. 15. {i au zis Domnul c@tr@ mine: «Zi lor:* ‘Nu v@ sui]i. 2. 24. }i s@ nu peri]i ^naintea vr@jma}ilor vo}tri’». }i-l voiu da lor }i-l vor mo}teni pre el. ^ntorc$ndu-ne. pentru c@ nu voiu da voao din p@m$ntul lor nici o urm@ de picior. v-a]i suit ^n munte. 5. cei ce l@cuia ^n Asirot p$n@ la Gaza. {i zilele ^n care am mers de la Cadisul Varnii. {i m$na Domnului au fost preste ei. ie}ind amoreul cel ce l@cuia ^n muntele acela ^ntru ^ntimpinarea voastr@. fiilor lui Isav. ca }i enachimii. 43. neam mare }i mult }i tari. Acum. }i fiii lui Isav i-au pierdut pre ei. iar@ moaviteanii i-au numit pre ei omini. precum au gr@it Domnul c@tr@ mine. vom face r@zboiu dup@ toate. S@ nu face]i cu ei r@zboiu. c$t au fost zile multe. {i a]i }ezut ^n Cadis zile multe. {i au gr@it Domnul c@tr@ mine. }i v-au t@iat pre voi. 7. 14. «Tu vei treace ast@zi hotar@le lui Moav. 21. patruzeci de ani Domnul Dumnezeul t@u au fost cu tine }i de nimica nu ai avut lips@’». ^ntorc$ndu-ne. }i nu m-a]i ascultat }i a]i c@lcat cuv$ntul Domnului. care au ie}it din Capadochiia. 8. CAP 1 {I 2 lui Isav. ca }i enachimii. {i au zis Domnul c@tr@ mine: 3. 13. {i. s$nt treizeci }i opt de ani. 22. }i v@ duce]i }i treace]i valea Arnonului.* {i a]i r@spuns }i a]i zis: «P@c@tuit-am ^naintea Domnului Dumnezeului nostru. {i ^n Siir mai ^nainte }edea horeul. c@ fiilor lui Lot am dat Aroirul s@-l mo}teneasc@. }i i-au pierdut pre ei Domnul dinaintea fea]ii lor. (a) Cea jidov. 7. carii l@cuiesc ^n Siir. «Destul a]i ^ncungiurat muntele acesta. zic$nd: 18. p$n@ am trecut valea Zaret. nici au c@utat spre voi. }i b@taia ^mp@ratului Sion }i luarea p@m$ntului lui. pentru c@ mo}tenire am dat fiilor lui Isav muntele Siir. }i au mo}tenit }i au l@cuit ^n locul lor p$n@ ^n zioa aceasta. de carii a]i zis c@ vor fi de jeaf. Acum. ^ntoarce]i-v@. }i de la Ghesion Gaver. 23. 46. 19. am trecut calea pustiei lui Moav. adec@ uriia}i. }i nu au auzit Domnul glasul vostru. {i am gr@it voao. }i ap@ cump@ra]i de la ei cu argint }i bea]i. pentru c@ rafainii au l@cuit mai ^nainte pre el. {i. Precum au f@cut fiii lui Isav. 16. lu$nd fie}tecarele armele sale }i adun$ndu-v@. p$n@ ce au murit din tab@r@ tot neamul b@rba]ilor celor r@zboinici. (b) Rafaini. }i i-au mo}tenit pre ei }i au l@cuit ^n locul lor p$n@ ^n zioa aceasta. zic$nd: ‘Voi ve]i treace prin hotar@le fra]ilor vo}tri. 4. v-a]i suit ^n munte. sume]indu-v@. carii l@cuia ^n Siir l$ng@ calea Aravei. {i am trecut de la fra]ii no}tri. }i s@ vor ^nfrico}ea de voi. fiii 1. ar@bea}te. }i am ^ncungiurat muntele Siirului ^n multe zile. 12. }i au l@cuit ei ^n locul lor. {i au zis Domnul c@tr@ mine: «Nu v@ ^nvr@jbi]i cu moaviteanii }i s@ nu face]i r@zboiu cu ei. }i pre capadochii. }i. 40. am purces ^n pustie pre calea cea despre Marea Ro}ie. i-au pierdut }i au l@cuit ^n locul lor. 42. care l-au dat lor Domnul. }i au murit dintr@ norod. C@ Domnul Dumnezeul nostru te-au blagoslovit pre tine ^ntru toate lucrurile m$inilor tale. s@ nu v@ ^nvr@jbi]i cu ei. Ominii mai ^nainte au }ezut pre d$nsul. {i v@ ve]i apropiia aproape de fiii lui Aman. Iat@. {i au fost dup@ ce au c@zut to]i b@rba]ii cei r@zboinici. 42 CAP 2 Pomenirea facerii de bine norodului. Cunoa}te cum ai trecut (a) pustiia cea mare }i groaznic@. Cu argint cump@ra]i-v@ bucate de la ei }i m$nca]i. {i. P@m$ntul rafainilor s-au socotit }i acesta. }i anamiteanii ^i chiiam@ pre ei zohomini. Ace}tia vor ^ntra acolo. 14. iat@. amoreul. 9. 10. de la Siir p$n@ la Erma. nici face]i r@zboiu. }i i-au sf@rmat de la fa]a sa. scula]i-v@. p$n@ ce au perit. cum fac albinele. suindu-ne. 6. oprirea norodului ^mprotiva lui Moav }i a lui Amon. i.

}i ^nt@rea}te pre Iisus spre b@taia celoralal]i hananei. i. p@m$ntul rafainilor. 21. zic$nd: 27. }i p$n@ la Iavoc. «Treace-voiu prin p@m$ntul t@u. afar@ de cet@]ile ferezeilor. c$t nu i-au r@mas lui s@m$n]@. de la Aroir. 26.* }i s@ faci cu el cum ai f@cut cu Sion.* }i Og. carea easte ^n marginea p@r@ului Arnionului. r$ul easte hotarul fiilor lui Aman. el }i tot norodul lui la r@zboiu ^n Iasa. {i au ie}it Sion. 15. 13. {i toate dobitoacele lor }i dob$nzile cet@]ilor le-am pr@dat. c$t. *Nume. 4. 31. 3. Ci numai dobitoacele am pr@dat }i dob$nzile cet@]ilor. s@ roag@ Moisi s@ poat@ ^ntra la P@m$ntul F@g@duin]ii. ^n m$inile noastre. ceale multe foarte. numai c$t voiu treace cu picioarele meale. de la Vasan. cet@]ile ^mp@r@]iei lui Og ^n Vasan. Iat@ patul lui. calea cea de la Vasan. carii era dincolo de Iordan. %nceape a da cu tremurul t@u }i frica ta preste toate neamurile ceale de supt ceriu. nu au fost cetate carea s@ nu o fim luat de la ei. 21 *Amos 2. {i au zis Domnul c@tr@ mine:* «Iat@. 28. }i p@m$ntul lui. }i toate ceale de primpregiurul Argovului ale împ@ratului Og. }i jum@tate din muntele Galaad }i cet@]ile lui le-am dat* lui Ruvin }i lui Gad. 9 *Nume. acesta easte ^n cetatea fiilor lui Aman. 8. }i p@m$ntul lui. Bucate pre bani ^mi vei da }i voiu m$nca. 32. f@ cu el r@zboiu ^n zioa aceasta. pre nimenea n-am l@sat viu. 35. de noao co]i lungimea lui }i de patru co]i l@]imea lui. 7 lui. auzind de numele t@u. }i tot Vasanul acela. }i p$n@ la Marea S@rat@. 6. }i patul lui. ^mp@ratul Vasanului. împ@ratul amoreilor. {i am luat toate cet@]ile lui ^n vreamea aceaea. }i pre fiii lui. ci Domnul nu-i ^ng@duie aceasta. ^ntru ^nt$mpinarea noastr@. }i tot Vasanul p$n@ la Elha }i p$n@ la Edraim. Toate le-au dat Domnul Dumnezeul nostru ^n m$inile noastre. ^mp@ratul Esevonului. }i l-am t@iat. I-am pierdut pre ei. Nu au fost cetate carea s@ fie sc@pat de noi. de la valea Arnonului p$n@ la muntele Aermonului. ^mp@ratul Esevonului. 29. }i tot Vasanul ^mp@r@]iei lui Og l-am dat la jum@tate din neamul lui Manasi. iar@ amoreul l-au numit Sanir. }i pre tot norodul lui. 36. cu cuvinte de pace. ca ^n zioa aceasta. }i le-au numit cu numele s@u.160 A DOAOA LEAGE Esevonului. cei ce l@cuiesc ^n Aroir. la toate ceale din valea lui Iavoc }i la cet@]ile ceale din munte. }i care easte ^n vale. 12. supt Asidot. au ie}it Jos ^naintea noastr@. împ@ratul Vasanului. au luat toat@ laturea Argovului. ^ntorc$ndu-ne. }i apoi am stricat toat@ cetatea. }i pre muierile lor }i pre pruncii lor. 34. la r@zboiu ^n Edraim. 11. *Nume. dup@ cum au poruncit noao Domnul Dumnezeul nostru. {i l-au dat pre el Domnul Dumnezeul nostru ^naintea fea]ii noastre. feciorul lui Manasi. ziduri ^nalte. 29 CAP 3 Biruin]a asupra lui Og. De la Aroir. }i. 9. p$n@ la muntele Galaad. {i am luat toate cet@]ile lui ^n vreamea aceaea. }i soartea a doao neamuri }i jum@tate dincoace de Iordan. {i lui Mahir am dat Galaadul. care le-am luat. }i cetatea. {i nu au vrut Sion. 33 ^mp@ratul Vasanului. au r@mas de la Rafain. {i Iair. 33. 17. s@ vor turbura }i s@ vor teame de fa]a voastr@». 10. c@ ^n m$inile tale l-am dat pre el. împ@ratul Vasanului. }i apoi am stricat toat@ cetatea. p$n@ la hotar@le Gargasii }i a Mahatii.* {i am trimis soli din pustiia Chedamot la Sion. hotarul Mahanaretului. cu cotul b@rb@tesc. amoreul. Precum mi-au f@cut mie fiii lui Isav. Numai la p@m$ntul fiilor lui Aman nu ne-am apropiiat. mijlocul r$ului easte hotarul. nu m@ voiu abate la dreapta au la st$nga. pentru c@ Domnul Dumnezeul nostru au ^nv$rto}eat duhul lui }i au ^nt@rit inima lui. C@ numai Og. Finicheanii Arnonul ^l numesc Sanior. am ^nceput a da ^naintea fea]ii tale pre Sion. împ@ratului Esevonului. }i pre tot norodul lui }i tot p@m$ntul lui. }i toat@ laturea Argovului. 37. }i p$n@ la Marea Aravei. Toate cet@]ile ^nt@rite. 18. }i ap@ pre bani ^mi vei da }i voiu bea. {i au zis Domnul c@tr@ mine: «Nu te teame de el. precum am f@cut lui Sion. c@tr@ r@s@rit. {i p@m$ntul acesta l-am mo}tenit ^n vreamea aceaea. 24 [33] *Nume. 7. carele l@cuia ^n Esevon». {i am poruncit voao ^n vreamea aceaea. 32. {i ce au mai r@mas din p@m$ntul lui Galaad. 35 [34] *Nume. 21. 30. Toate cet@]ile ceale din Misor. }i l-am b@tut pre el. 1. CAP 2 {I 3 2. {i am luat ^n vreamea aceaea p@m$ntul din m$inile celor doi ^mp@ra]i ai amoreilor. }i toate cet@]ile Galaadului. 14. 21. 5. }easezeci de cet@]i. }i pre tot norodul lui. pat de fier. }i ^nceape a mo}teni p@m$ntul lui». por]i }i z@voar@. ^mp@ratul Esevonului. ca s@ se dea ^n m$inile tale.* {i au dat Domnul Dumnezeul nostru ^n m$inile noastre }i pre Og. carea easte l$ng@ ]@rmurele r$ului Arnonului. }i Vasanul l-au numit Tavot Iair p$n@ ^n zioa aceasta. ne-am suit pre . iat@. {i lui Ruvin }i lui Gad am dat de la Galaad p$n@ la r$ul Arnonului. %nceape a-l mo}teni. }i din muierile lor }i din fiii lor. pre cale voiu mearge. 16. {i Arava }i Iordanul. 25. el }i tot norodul 29. }i moaviteanii. s@ treacem noi prin hotarul lui. p$n@ ce voiu treace Iordanul ^n p@m$ntul care-l d@ noao Domnul Dumnezeul nostru». ^mp@ratul Esevonului. cei ce l@cuiesc ^n Siir. 21.

care v@ poruncesc eu ast@zi. care le-am dat voao. 27. neam mare easte acesta». {i m-am rugat Domnului ^n vreamea aceaea.* {i lui Iisus am poruncit ^n vreamea aceaea. 20. care s@ le face]i ^n p@m$ntul la care ^ntra]i ca s@-l mo}teni]i. f@r@ numai glasul. dup@ cum au poruncit mie Domnul Dumnezeu. }i ^ntunearec }i cea]@ }i vifor. la care mearge]i s@-l mo}teni]i. {i am }ezut ^n vale aproape de casa lui Fogor. ca s@ tr@i]i }i s@ v@ ^nmul]i]i.* Ochii vo}tri au v@zut toate c$te au f@cut Domnul Dumnezeul nostru lui Velfegor. ca s@ face]i a}ea ^n p@m$ntul mieu. p@sa]i ^naintea fea]ii fra]ilor vo}tri.A DOAOA LEAGE zic$nd: «Domnul Dumnezeul vostru au dat voao p@m$ntul acesta cu soarte. P$n@ ce va odihni Domnul Dumnezeul vostru pre fra]ii vo}tri. iar@ cei ce nu vor ]inea poruncile lui Dumnezeu pedeaps@ vor avea. Ia-]i aminte ]ie ^nsu]i }i-]i p@zea}te sufletul t@u foarte. 22. tot cel ce poate. dar@. }i vezi cu ochii t@i. {i m-au trecut cu vedearea Domnul pentru voi }i nu m-au ascultat. }i vor zice: «Iat@. 27. *Ie}ire 34. {i poruncea}te lui Iisus. «Doamne Dumnezeule. c@ nu a]i v@zut nici o asem@nare ^n zioa ^n carea au gr@it Domnul c@tr@ voi. 28. c@ Domnul Dumnezeul nostru El va da r@zboiu pentru voi». cum easte toat@ leagea aceasta. 28 1. tr@i]i to]i ast@zi. 12. {i s@ ^nve]i pre fiii t@i }i pre fiii fiilor t@i. }i s@ v@z p@m$ntul cel bun. carea v-au poruncit voao s@ face]i. 26.* }i muntele ardea cu foc p$n@ la ceriu. 14. {i le ve]i p@zi }i le ve]i face. dincolo de Iordan. S@ nu adaoge]i la cuv$ntul care-l poruncesc eu voao. }i s@ ^nvea]@ a s@ teame de Mine ^n toate zilele care vor tr@i ei pre p@m$nt. din mijlocul focului. 10. carea v-am dat voao». 161 *Nume. S@ nu v@ teame]i de ei. (a) %n cea veachie s@ afl@: celui cioplit. ca s@ auz@ cuvintele Meale. }i s@ nu lua]i de la el. {i au gr@it Domnul c@tr@ voi ^n munte din mijlocul focului glas de cuvinte. s@ l@cuiasc@ ^n cet@]ile voastre. CAP 3 {I 4 }i ^ntr$nd s@ mo}teni]i p@m$ntul care-l d@ voao Domnul Dumnezeul p@rin]ilor vo}tri. zic$nd: «Ochii vo}tri au v@zut toate c$te au f@cut Domnul Dumnezeul nostru la ace}ti doi ^mp@ra]i. carea o dau eu ast@zi ^naintea voastr@ ? 9. }i s@ nu ias@ din inima ta ^n toate zilele vie]ii tale. 13. mai mult s@ nu gr@ie}ti cuv$ntul acesta. }i privea}te cu ochii spre mare }i spre miiaz@noapte }i spre miiaz@zi }i spre r@s@rit. S@ trec. 2 34. C@ ce neam mare easte c@ruia s@ le fie lor Dumnezeu aproape. 18 *Jos 31. cum ne easte noao Domnul Dumnezeul nostru ^ntru toate. }i nici o asem@nare nu a]i v@zut. Vede]i c@ v-am ar@tat voao ^ndrept@ri }i judec@]i. fiilor lui Israil. ascult@ ^ndrept@rile }i judec@]ile care eu v@ ^nv@] pre voi ast@zi s@ le face]i. Zioa ^n carea a]i st@tut ^naintea Domnului Dumnezeului nostru ^n Horiv.* ceale zeace cuvinte care le-au scris pre doao t@bli de piiatr@. de vreame ce acesta va treace ^naintea norodului acestuia. Iar@ voi. c$nd au zis Domnul c@tr@ mine: «Adun@ la Mine norodul. }i Antilivanul». c@ aceasta easte ^n]elepciunea voastr@ }i ^n]eleagerea ^naintea tuturor neamurilor. 21. oric$nd %l vom chema pre El? 8. {i v-au spus voao leagea sa. oric$te vor auzi toate ^ndrept@rile aceastea. 4 *Ie}ire 19. 15. {i a]i venit }i a]i st@tut supt munte. 23. }i v@ ve]i ^ntoarce fie}tecarele la mo}iia sa. 11. }i el va ^mp@r]i mo}tenire tot p@m$ntul care l-ai v@zut». 3. carele s@ fac@. {i mie mi-au poruncit Domnul ^n vreamea aceaea s@ v@ ^nv@] pre voi ^ndrept@rile }i judec@]ile. 7. carele d@ lor Domnul Dumnezeul nostru dincolo de Iordan. de vreame ce* tu nu vei treace Iordanul acesta. ^ntrarm$ndu-v@. }i-l ^ndeamn@. 6. }i s@ ^nvea]e pre fiii s@i». care voi l-a]i auzit. 4. {i v@ p@zi]i foarte sufletele voastre. c@ Domnul Dumnezeul vostru au pierdut dintr@ voi pre tot omul carele au mers dup@ Velfegor. Israile. ^n zioa adun@rii. Afar@ de muierile voastre }i de prunci }i de dobitoacele voastre (c@ }tiu cum c@ multe dobitoace ave]i). Tu ai ^nceput a ar@ta robului T@u t@riia Ta }i putearea Ta }i m$na cea tare }i bra]ul cel ^nalt. }i vor mo}teni }i ace}tia p@m$ntul. {i ce neam mare easte care s@ aib@ ^ndrept@ri }i judec@]i dreapte. S@ nu ui]i toate lucrurile care le-au v@zut ochii t@i. 18 CAP 4 %nva]@ Moisi cum c@ cei ce vor ]inea poruncile lui Dumnezeu bun@ plat@ vor avea. 27. }i-l ^nt@rea}te pre el. c@ cine easte Dumnezeu ^n ceriu. 5. }i au zis Domnul c@tr@ mine: «Destul fie ]ie. carii f@r@ de voie au omor$t pre deaproapele s@u. 29. mai ^nainte ^}i spune moartea sa }i aleage trei cet@]i de sc@pare uciga}ilor. 2. norod ^n]elept }i }tiutoriu. 4 *Nume. care easte dincolo de Iordan. P@zi]i poruncile Domnului Dumnezeului nostru. sau pre p@m$nt. a}ea va face Domnul Dumnezeul nostru la toate ^mp@r@]iile la care tu treci. ^n muntele Horivului. cei ce v-a]i lipit de Domnul Dumnezeul vostru. dup@ cum ai f@cut Tu }i dup@ t@riia Ta? 25. 19. ca }i pre voi. . zic$nd: 24. Suie-te pre v$rvul (a) celui ^nalt. oprea}te tot chipul care ar duce spre ^nchinarea idolilor. 25. muntele cel bun. i acum.

cum au f@cut Domnul Dumnezeul nostru ^n Eghipt. Ca nu vreaodinioar@. Pentru c@ au iubit pre p@rin]ii t@i }i au ales s@m$n]a lor dup@ d$n}ii pre voi. {i ve]i sluji acolo la dumnez@i str@ini. }i ve]i face r@u ^naintea Domnului Dumnezeului vostru. nici m$nc@. de s-au f@cut lucru mare ca acesta }i de s-au auzit aseamenea. c@ cu perire ve]i peri de pre p@m$ntul la care voi treace]i Iordanul. ca s@-l mo}teni]i. }i s@ nu v@ face]i voao vreo asem@nare cioplit@ din toate c$te au poruncit ]ie Domnul Dumnezeul t@u. c$te-]i poruncesc eu ]ie ast@zi. }i s@-]i dea ]ie p@m$ntul lor mo}tenire. }i nu mai easte altul. }i s@ nu v@ face]i voao asem@nare cioplit@. 27.* Atunci au ales Moisi trei cet@]i dincolo de Iordan. ^n p@m$ntul cel }es a lui Ruvin. Lua]i aminte. ca s@-L m$niia]i pre El. nu ve]i petreace multe zile pre el. iar@ voi ve]i treace }i ve]i mo}teni p@m$ntul cel bun.* C@ Domnul Dumnezeul vostru easte foc amistuitoriu. precum ai ast@zi. C$nd v@ ve]i n@c@ji }i v@ vor afla pre voi toate cuvintele aceastea ^n zilele ceale de apoi. }i ve]i r@m$nea pu]ini cu num@rul ^n toate neamurile. care le-au gr@it Moisi fiilor lui Israil ^n pustie. 28 [29] *Nume. 37. s@ nu face]i nici o f@r@deleage leage. care S-au jurat lor. }i.* Vosorul la pustie. }i asem@nare ori b@rb@teasc@. 35. 37 *Ie}ire 13. carea s@ t$rea}te pre p@m$nt. 45. 24. ca s@ te ^nvea]@ pre tine. de la o margine de ceriu p$n@ la ceaealalt@ margine de ceriu. ^n ceriu. a lui Manasi. }i S-au jurat c@ nu voiu treace Iordanul acesta }i nu voiu ^ntra ^n p@m$ntul care-l d@ ]ie mo}tenire Domnul Dumnezeul vostru. 8 . ca s@ tr@i]i multe zile pre p@m$ntul care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u ^n toate zilele”. {i ve]i c@uta acolo pre Domnul Dumnezeul vostru. 20. 36.162 A DOAOA LEAGE 16. }i Ramotul ^n Galaad. }i fiilor t@i dup@ tine. Din ceriu auzit au f@cut ]ie glasul S@u. care au fost mai ^nainte de voi din zioa ^n carea au f@cut Dumnezeu om pre p@m$nt. }i ve]i face orice asem@nare cioplit@. }i-L ve]i afla. 43. s@ tr@iasc@. 40. la leamne }i la pietri. care easte ^n ap@ supt p@m$nt. Aceastea s$nt m@rturiile }i ^ndrept@rile }i judec@]ile. 31. Nici asem@narea vreunei jivini. %ntreba]i zilele ceale mai dinainte. {i s@ cuno}ti ast@zi }i s@ te ^ntorci cu mintea. V@ m@rturisesc voao ast@zi. {i va ^mpr@}tiia pre voi Domnul ^n toate neamurile. 42. }i pre p@m$nt. }i nici un chip. Nici asem@narea vreunui dobitoc. }i nu mai easte altul afar@ de El. 18. precum a]i auzit voi }i a]i tr@it? 34. jos. {i s@ p@ze}ti poruncile Lui }i ^ndrept@rile Lui. nici asem@narea vreunei pasere zbur@toare. nici aud. 28. ci cu perire ve]i peri. pre carele el nu l-au fost ur$t mai ^nainte. 21 *Evrei 12. }i Gavlonul ^n Vasan. nici %}i va uita de leg@tura cu p@rin]ii t@i. }i v@ ve]i ^ntoarce la Domnul Dumne- CAP 4 zeul vostru. De au ispitit Dumnezeu s@ vie }i s@-{i ia {ie din mijlocul neamului. 19.* {i Domnul Dumnezeu S-au m$niiat pre mine pentru ceale ce a]i zis voi. ieri }i alaltaieri. dup@ ce au ie- *Sus 1. 14 *Isus Na. Aceasta easte leagea carea o au pus Moisi ^naintea fiilor lui Israil. uit$ndu-te la ceriu. }i cuvintele Lui din mijlocul focului le-ai auzit. carele f@r@ de voie au omor$t pre deaproapele s@u. }i s@ sluje}ti acelora care Domnul Dumnezeul t@u le-au ^mp@r]it tuturor neamurilor celor de supt ceriu. pre ceriu }i pre p@m$nt. }i s@ te bage pre tine. }i ve]i auzi glasul Lui. c$ndu-L ve]i c@uta din toat@ inima voastr@ }i din tot sufletul vostru. carea zboar@ supt ceriu. 41. 29. }i ve]i fi l@cuitori vechi pre p@m$nt. 17. 39. cu ispit@ }i cu seamne }i cu minuni }i cu r@zboiu }i cu m$n@ tare }i cu bra] ^nalt }i cu vedenii mari. care l-au f@cut cu voi. S@ nu face]i f@r@deleage. Iar@ pre voi v-au luat Dumnezeu }i v-au scos din p@m$ntul Eghiptului. la lucruri f@cute de m$ini omene}ti. Acesta easte Dumnezeu. c@ Domnul Dumnezeul t@u Acesta easte Dumnezeu. S@ scape acolo uciga}ul. care s$nt pre p@m$nt. nici asem@narea vreunui pea}te. }i El ^nsu}i cu putearea Sa cea mare* te-au scos pre tine din Eghipt. }i v@zind soarele }i luna }i stealele }i toat@ podoaba ceriului. {i deac@ ve]i na}te fii. nici mirosesc. din cuptoriul cel de fier din Eghipt. 44. care nu v@d. s@ te ^n}eli }i s@ te ^nchini lor. Dumnezeu r@vnitoriu. C@ eu moriu ^n p@m$ntul acesta }i nu voiu treace Iordanul acesta. 22. ca s@ fi]i Lui norod de mo}tenire. 21. 25. ori f@meiasc@. 33. 26. ca nu cumva s@ uita]i a}ez@m$ntul Domnului Dumnezeului nostru. deaca va fugi ^ntru una din cet@]ile aceastea. afar@ de El. 32. ca s@-]i fie bine ]ie. 30. 23. De au auzit neam glasul Dumnezeului celui Viu gr@ind din mijlocul focului. de c@tr@ r@s@ritul soarelui. ^naintea ta. 20. }i pre p@m$nt ]i-au ar@tat ]ie focul S@u cel mare. nici te va piiarde pre tine. Ca s@ piiarz@ dinaintea fea]ii tale neamuri mai mari }i mai tari dec$t tine. nu te va p@r@si. }i fiii fiilor vo}tri. ^ntr@ care va r@sipi pre voi Domnul. de ai v@zut tu? 35. a lui Gad. precum s$nte]i ast@zi. }i ve]i face f@r@deleage. Ca s@ }tii tu c@ Domnul Dumnezeul t@u. sus. C@ Dumnezeu ^ndurat }i milostiv easte Domnul Dumnezeul t@u. 38.

ca s@ v@ spuiu voao cuvintele Domnului. {i le-au scris aceastea pre doao t@bli de piiatr@. ci cu voi. }i le ^nv@]a]i }i p@zi]i. {i au fost dup@ ce a]i auzit glasul Lui din mijlocul focului. }i c$te s$nt pre p@m$nt. 7 *Ie}ire 34. care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u. }i te-au scos Domnul Dumnezeul t@u de acolo cu m$n@ tare }i cu bra] ^nalt. supt Asidotul cel cioplit. }i despre frica fiilor lui Israil. împ@ratul Vasanului. ^n munte. 12. gr@ind c@tr@ mine. De la Aroir. 47. celor ce M@ ur@sc pre Mine. 163 *Ie}ire 20. nici s@ sluje}ti lor. dincolo de Iordan. Aceaste cuvinte au gr@it Domnul c@tr@ toat@ adunarea voastr@ ^n munte.* S@ nu iai numele Domnului Dumnezeului t@u ^n de}ert. din mijlocul focului. vom muri. 11 [8] *Ie}ire 20. ca s@ o sfin]ea}ti pre ea. }i voi to]i s$nte]i aici ast@zi vii. Apropie-te tu }i auzi toate oric$te va zice Domnul Dumnezeul nostru c@tr@ tine (a). Cel ce te-am scos din p@m$ntul Eghiptului. boul t@u }i asinul t@u }i tot dobitocul t@u }i nemearnicul. ^n zioa aceasta am cunoscut c@ va gr@i Dumnezeu c@tr@ om }i va tr@i. aproape de casa lui Fogor. 21. 27. care easte Aermon. jos. pentru aceaea ]-au poruncit ]ie Domnul Dumnezeul t@u s@ p@ze}ti zioa s$mbetelor }i s@ o sfin]e}ti pre ea.* Domnul Dumnezeul vostru au f@cut cu voi leg@tur@ ^n Horiv. Israile. S@ nu preacurve}ti. nici asinul lui. împ@ratul amoreilor. Carele r@spl@tesc p@catele p@rin]ilor ^n fii. 3 Evrei 4. 46. c@tr@ r@s@ritul soarelui. 48. de vom adaoge noi a auzi ^nc@ glasul Domnului Dumnezeului nostru. }i a]i zis: 24. *Ie}ire 34. celor dincolo de Iordan. 10. 3. sus. ^ndrept@rile }i judec@]ile. Toat@ Arava. 10 Efes. 4 CAP 5 T$lcuirea celor zeace porunci. 1 [2] *Mat. 2.* Cinstea}te pre tat@l t@u }i pre mum@-ta. 9.* S@ nu pofte}ti muiarea deaproapelui t@u. 5. ‘Iat@.* S@ nu te ^nchini lor. 80. zic$nd: 6. 17. CAP 4 {I 5 te lucrurile tale. }i am auzit glasul Lui din mijlocul focului. cel ce l@cuia}te la tine. ca s@ se odihneasc@ sluga ta }i slujnica ta }i dobitocul t@u. glas mare. 4. 10 Facere 1 [2]. 16. Dumnezeu r@vnitoriu. ^n p@m$ntul lui Sion. }i s@ fie viu? 27. care le gr@iesc la urechile voastre ast@zi. 7. ca s@ fie bine ]ie }i s@ tr@ie}ti mul]i ani pre p@m$ntul. 4 Mateiu 15. C@ ce trup sau cine au auzit glasul Dumnezeului celui Viu gr@ind din mijlocul focului. 7 *Ie}ire 20. 8. 28 Roman. ca noi. {i au auzit Domnul glasul cuvintelor voastre. c@ Eu s$nt Domnul Dumnezeul t@u. 20. {i au mo}tenit p@m$ntul lui. P@zea}te zioa s$mbetelor. 1 Psalm 96. nici ]arina lui. nici asem@nare din toate c$te s$nt ^n ceriu. {i-]i ad@ aminte c@ rob ai fost ^n p@m$ntul Eghiptului. 22. 49.* «Eu s$nt Domnul Dumnezeul t@u. carii am$ndoi au fost ^mp@ra]i amoreilor. 7 Ie}ire 34. 2 *Psal. 26. 5 Levi]i 26. de vreame ce v-a]i temut de fa]a focului }i nu v-a]i suit ^n munte. nici sluga lui. }i au zis au gr@it Domnul Dumnezeul nostru c@tr@ tine. nici boul lui. c@ ne va amistui pre noi focul acest mare. a]i venit la mine to]i pov@]uitorii neamurilor voastre. negur@. 7 . S@ nu ucizi. 15. 25. c@tr@ r@s@ritul soarelui. }i c$te s$nt ^n ape. (a) %n cea veachie: }i gr@ia}te tu c@tr@ noi toate c$te *Ie}ire 20. {i fac mil@ p$n@ la a miia neam celor ce M@ iubesc pre Mine }i p@z@sc poruncile Meale. S@ nu furi. }i p@m$ntul lui Og. c@ nu va cur@]i Domnul Dumnezeul t@u pre cel ce ia numele Lui ^n de}ert. }i gr@ia}te tu c@tr@ noi toate c$te au gr@it Domnul Dumnezeul nostru c@tr@ tine.* Iar@ ^n zioa a }eaptea easte s$mb@ta Domnului Dumnezeului t@u. c$nd au auzit graiul Domnului }i au v@zut muntele arzind la vestirea leagii. 19. {i acum s@ nu murim. 6. vifor. 7. carea easte la ]ermurile r$ului Arnonului. cel ce au l@cuit ^n Esevon. 4 Levi]i 26. 14. s@ nu faci ^ntru aceaea nici un lucru. din casa robiei. ca }i tine. 18. 1 Psalm 96. c$nd au ie}it ei din p@m$ntul Eghiptului.A DOAOA LEAGE }it din p@m$ntul Eghiptului. supt p@m$nt. }i muntele ardea cu foc.* S@ nu aibi al]i dumnezei afar@ de Mine. nici slujnica lui.* S@ nu-]i faci chip cioplit. 11. 14 i au chemat Moisi pre tot Israilul }i au zis c@tr@ ei: „Auzi. tu. 4 Marco 7. dup@ cum au poruncit ]ie Domnul Dumnezeul t@u. 28. pre carele l-au ucis Moisi }i fiii lui Israil. {i eu stam ^ntr@ Domnul }i ^ntr@ voi ^n vreamea aceaea. ^n vale. au ar@tat noao Domnul Dumnezeul nostru m@rirea Sa. %n }ease zile vei lucra }i vei face toa1. precum ]-au poruncit ]ie Domnul Dumnezeul t@u. 10 *Ie}ire 20. Nu cu p@rin]ii vo}tri au f@cut Domnul leg@tura aceasta. p$n@ la muntele Sion. }i noi le vom asculta }i le vom face’». 13. }i le-au dat mie. Dincolo de Iordan. }i mai mult nimica nu au adaos. nici toate c$te s$nt ale deaproapelui t@u». }i b@tr$nii vo}tri. nici tot dobitocul lui. ca s@ le face]i pre eale. nu s@ g@sesc. Fa]@ la fa]@ au gr@it Domnul c@tr@ voi. 12 Sirah 3. S@ nu m@rturise}ti str$mb asupra deaproapelui t@u m@rturie mincinoas@. din mijlocul focului. 5. p$n@ la al treia }i p$n@ la al patra neam. ^ntunearec. }i feciorul t@u }i fata ta }i sluga ta }i slujnica ta. 23.

care S-au jurat p@rin]ilor no}tri c@-l va da. {i cuvintele aceastea. }i s@ nu v@ abate]i la dreapta. drept au gr@it toate. [Ie}ire] 13. }i fiii fiilor t@i. }i poruncile Lui cu deadinsul a s@ ]inea. precum L-a]i ispitit la ispit@. *Jos 10. C@ Dumnezeu r@vnitoriu easte. zi lor: ‘%ntoarce]i-v@ la c@sile voastre!’ 31. 17. ca s@ v@ odihneasc@ pre voi }i s@ v@ fie bine. 13. 20 Mateiu 4. desi}urile }i ceale cioplite a dumnezeilor lor. 7. c$te poruncesc eu ast@zi ]ie. care nu le-ai zidit tu. {i mil@ va face cu noi. s@ fie ^n inima ta }i ^n sufletul t@u. {i va fi c$nd te va ^ntreba fiiul t@u m$ne. precum au poruncit noao». 15. 33. }i pre numele Lui te joar@. Ia-]i aminte ]ie ^nsu]i s@ nu s@ l@]asc@ inima ta }i s@ ui]i pre Domnul Dumnezeul t@u. Vei r@spunde fiiului t@u: «Robi eram lui Faraon. }i c$nd te culci. vii }i maslini. care nu le-ai s@dit tu. Ci s@ p@ze}ti poruncile Domnului Dumnezeului t@u. 4. 16. care nu le-ai umplut tu. care nu le-ai s@pat tu. *Jos 11. care le poruncesc eu ]ie ast@zi. 12. 20. {i p@zi]i s@ face]i precum au poruncit voao Domnul Dumnezeul vostru. ca s@ ne dea p@m$ntul acesta. }i s@ te piiarz@ de pre fa]a p@m$ntului. }i celor urm@tori a le spune }i a le porunci s@ slujeasc@ Dumnezeului. care vei ^nv@]a pre ei. *Mateiu 4. ci oltarele lor. tu }i fiii t@i. CAP 5 {I 6 p@rin]ilor t@i.* De Dumnezeul t@u te teame. 8 CAP 6 Domnul din toat@ inima a S@ iubi. precum au gr@it Domnul Dumnezeul p@rin]ilor t@i. Mergi. 5. cu foc s@ se arz@. 23. Israile: Domnul Dumnezeul nostru Domn unul easte. c$te au gr@it c@tr@ tine. Israile. 32. {i va fi le scrie]i pre pragurile c@silor voastre }i a u}ilor voastre. care le-au poruncit Domnul fiilor lui Israil ^n pustie. {i au f@cut Domnul seamne }i minuni mari }i reale ^n Eghipt asupra lui Faraon. c$te ]-au poruncit ]ie. 3. C@si pline de toate bun@t@]ile. 13 Mateiu 22. {i c$nd vei m$nca }i te vei s@tura. . din casa robiei. 12 CAP 7 Nici o ^mpreunare cu limbile s@ nu aib@. c$nd au ie}it ei din p@m$ntul Eghiptului. }i p@zea}te s@ faci. 8. }i s@ tr@i]i mult pre p@m$ntul care-l ve]i mo}teni». {i le spune fiilor t@i }i le gr@ia}te lor. 22. 19. Domnul Dumnezeul t@u ^ntru tine. 10 Luca 4. Cine va da s@ fie a}ea inima lor ^ntr-^n}ii. cu m$n@ tare }i cu bra] ^nalt. }i. }i asupra casii lui ^naintea noastr@. }i m@rturiile }i ^ndrept@rile Lui. c@-]i va da ]ie cet@]i mari }i bune. care S-au jurat Domnul p@rin]ilor vo}tri. {i va fi c$nd te va b@ga Domnul Dumnezeul t@u ^n p@m$ntul care s-au jurat 1. 2. ca s@ se team@ de Mine. Iar@ tu st@i aici cu Mine. }i c$nd mergi pre cale. 6. }i c$nd te scoli. 11. ^ntr$nd. 14. s@ mo}tene}ti p@m$ntul cel bun. }i fiilor lor ^n veac ? 30. 9. 25.* {i s@ iube}ti pre Domnul Dumnezeul t@u din toat@ inima ta }i din tot sufletul t@u }i din toat@ putearea ta. Ca s@ v@ teame]i de Domnul Dumnezeul vostru. {i pre noi ne-au scos de acolo. au la st$nga. ca s@ fie bine ]ie. }i s@ fac@ a}ea ^n p@m$ntul care-l dau Eu lor s@-l mo}teneasc@. ca s@ face]i a}ea ^n p@m$ntul la care mearge]i s@-l mo}teni]i. 37 Marco 12. {i s@ faci ce easte pl@cut }i ce easte bun ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. Ca s@ goneasc@ pre to]i vr@jma}ii t@i dinaintea fea]ii tale. 10. 6 [16] i aceastea s$nt poruncile }i ^ndrept@rile }i judec@]ile. 7 Luca 4. {i ascult@. zic$nd: «Care s$nt m@rturiile }i ^ndrept@rile }i judec@]ile. ca s@ fie noao bine ^n toate zilele }i s@ tr@im ca }i ast@zi. }i s@ p@zasc@ poruncile Meale ^n toate zilele. S@ nu umbla]i dup@ al]i dumnezei din dumnez@ii neamurilor celor de primpregiurul vostru. ca s@ fie bine ]ie }i ca s@ v@ ^nmul]i]i foarte. Celui adev@rat. lui Avraam }i lui Isaac }i lui Iacov.164 A DOAOA LEAGE Domnul c@tr@ mine: «Auzit-am glasul cuvintelor norodului acestuia. Cel ce te-au scos din p@m$ntul Eghiptului. ca s@ nu S@ m$nie cu iu]ime Domnul Dumnezeul t@u asupra ta. }i ne-au scos pre noi Domnul de acolo. }i de El te lipea}te. ^n toate zilele vie]ii tale. }i Lui singur slujea}te. împ@ratul Eghiptului. de vom p@zi s@ facem toate poruncile legii aceastea ^naintea Domnului Dumnezeului nostru. 18. }i s@ p@zi]i toate ^ndrept@rile Lui }i toate poruncile Lui. Umbla]i ^n toat@ calea carea au poruncit voao Domnul Dumnezeul vostru. gropi s@pate. dup@ cum au gr@it Domnul. ca s@ fie lor bine. 29. s@-]i dea ]ie p@m$ntul care curge lapte }i miiare. care au poruncit Domnul Dumnezeul nostru s@ v@ ^nv@] pre voi. care le-au poruncit Domnul Dumnezeul nostru noao?» 21. ca s@ tr@i]i zile multe. 24. }i voiu gr@i c@tre tine poruncile }i ^ndrept@rile }i judec@]ile. {i aceastea s$nt ^ndrept@rile }i judec@]ile. 27 *Face. Ascult@.* S@ nu ispite}ti pre Domnul Dumnezeul t@u.* {i le leag@ pre eale s@ fie semn pre m$na ta }i s@ fie necl@tite ^naintea ochilor t@i. 30 Luca 10. {i ne-au poruncit noao Domnul s@ facem toate drept@]ile aceastea }i s@ ne teamem de Domnul Dumnezeul nostru. c$nd }ezi acas@.

18 *Ie}ire 23. 25.* pre heteul }i pre ghergheseul }i pre amoreul }i pre hananeul }i ferezeul }i pre eveul }i pre ievuzeul }eapte neamuri mari }i multe. Ci a}ea s@ le face]i lor:* jertvenicile lor s@ le strica]i. 26.A DOAOA LEAGE ar@ c$nd te va b@ga pre tine Domnul Dumnezeul t@u ^n p@m$ntul ^n care vei ^ntra s@-l mo}tene}ti. nu le va pune preste tine. }i s@ slujeasc@ la dumnezei str@ini. v-au scos pre voi Domnul. m$na cea tare }i bra]ul cel ^nalt. 10. cum te-au scos pre tine Domnul Dumnezeul t@u. mai mult dec$t toate neamurile c$te s$nt pre fa]a p@m$ntului. 165 *Ie}ire 23. 15 *Ie}ire 34. {i-i va da pre ei Domnul Dumnezeul t@u ^n m$inile tale. }i va piiarde neamuri mari }i multe dinaintea fea]ii tale. Acesta easte Dumnezeu. Ispitele ceale mari. care le-au v@zut ochii t@i. 5. 12. {i s@ p@z@}ti poruncile }i drept@]ile }i judec@]ile aceastea. S@ nu te temi de ei. CAP 7 {I 8 Domnul p@rin]ilor t@i s@-l dea ]ie. împ@ratul Eghiptului. ca s@ nu fii anatema. 23 33. ci le va pune preste to]i cei ce te ur@sc pre tine. va p@zi Domnul Dumnezeul t@u ]ie leg@tura }i mila. cum voiu putea s@-i pierz pre ei?» 18. c@ ur$ciune easte ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. 2 26. 32 34. {i va r$dica Domnul Dumnezeul t@u de la tine toat@ sl@biciunea }i toate boalele ceale reale ale Eghiptului. 26 *Ie}ire 23. {i va fi c$nd ve]i auzi drept@]ile aceastea. ci s@-]i aduci aminte c$te au f@cut Domnul Dumnezeul t@u lui Faraon }i tuturor eghipteanilor. }i va peri numele lor din locul acela. }i fata lui s@ nu o ia feciorul t@u. 1. {i ca s@ cuno}ti c@ Domnul Dumnezeul t@u. c$te poruncesc eu voao ast@zi. 14. {i va piiarde Domnul Dumnezeul t@u neamurile aceastea de la fa]a ta pre ^ncet. }i le ve]i p@zi }i le ve]i face. 52 Jos 12 16. din m$na lui Faraon. 19. }i te-au izb@vit pre tine Domnul din casa robiei. ca s@-i piiarz@ pre ei. 40 CAP 8 S@ pomenesc facerile de bine }i n@cazurile care le-au fost trimis lor Domnul ^n pustie. ci cu ur$ciune ura}te aceaea. }i te va blagoslovi.* nu va fi ^ntru voi f@r@ de rod sau sterp. pentru c@ au ]inut jur@m$ntul care S-au jurat p@rin]ilor vo}tri. p$n@ la a miia neam. 3. C@ norod sf$nt e}ti tu Domnului Dumnezeului t@u. }i celor ce p@z@sc poruncile Lui. 6. 28 *Ie}ire 33. ca s@ tr@i]i }i s@ v@ ^nmul]i]i }i s@ ^ntra]i }i s@ mo}teni]i p@m$ntul . 22. nimenea nu va putea sta ^mprotiv@ ^naintea fea]ii tale. pre p@m$ntul care S-au jurat 1. nici s@-]i fie mil@ de ei. p$n@ vor peri cei ce au r@mas }i cei ce s-au ascuns de tine. precum S-au jurat p@rin]ilor vo}tri. 16 *Ie}ire 23.* }i s@ nu pui cu ei leg@tur@. }i pre tine te-au ales Domnul Dumnezeul t@u* s@-i fii Lui norod deosebi a Lui. 24. }i vei piiarde pre ei cu piiardere mare. {i vei m$nca toate pr@zile neamurilor. 8. ca s@ nu s@ fac@ pustiiu p@m$ntului }i s@ se ^nmul]asc@ asupra ta fiiar@le ceale s@lbatece. nici ^n dobitoacele tale. ^naintea fea]ii va r@spl@ti lor. 13. C@ va face pre feciorul t@u s@ se dep@rteaze de c@tr@ Mine. Dumnezeu credincios. }i te va piiarde pre tine degrab@. s@ nu le iarte pre eale ochiul t@u }i s@ nu sluje}ti dumnezeilor lor. Dumnezeu mare }i putearnic. 20. oate poruncile. pentru c@ easte anatema. p$n@ ce-i vei piiarde pre ei. s@ nu pofte}ti argintul. cu m$n@ tare }i cu bra] ^nalt. }i s@ va m$niia cu iu]ime Domnul asupra voastr@. c@ ^mpiedecare easte ]ie aceasta.* %nc@ }i vespi va trimite Domnul Dumnezeul t@u asupra lor. Ci pentru c@ v-au iubit pre voi Domnul }i. c@ Domnul Dumnezeul t@u easte ^ntru tine. ca }i aceaea. care Domnul Dumnezeul t@u le va da ]ie. }i st$lpii lor s@-i sf@r$ma]i. 9. p@zi]i. 17. }i te va ^nmul]i. 24 Numer. }i ceale cioplite ale dumnezeilor lor s@ le arde]i cu foc. }i mai tari dec$t voi. pre ^ncet:* nu vei putea s@-i pierzi pre ei degrab@. 21. ca s@ nu cazi pentru acela. }i nu va z@bovi celor ce-L ur@sc pre El. Iar@ de vei zice ^n cugetul t@u c@: «Mai mare easte neamul acesta dec$t mine. }i desi}urile lor s@ le t@ia]i. {i r@spl@tea}te celor ce-L ur@sc pre D$nsul ^naintea fea]ii.* Nici s@ v@ ^ncuscri]i cu ei. 11. {i te va iubi. ciurdele vacilor tale }i turmele oilor tale. 2. 15. fata ta s@ nu o dai feciorului lui. c@ voi s$nte]i mai pu]ini dec$t toate neamurile. Nu te teame de fa]a lor. {i va da pre ei Domnul Dumnezeul t@u ^n m$inile tale }i-i vei bate pre ei. seamnele }i minunile ceale mari. 2 *Ie}ire 23. 21 *Jos 14. care le-ai v@zut }i care le-ai cunoscut. A}ea va face Domnul Dumnezeul vostru tuturor neamurilor de fa]a c@rora te temi tu. ca s@ nu-}i uite de eale }i de Dumnezeul s@u. c$te poruncesc eu ]ie ast@zi ca s@ le faci. {i s@ nu bagi spurc@ciune ^n casa ta. nici aurul cel de la ei s@ nu-l iai ]ie. Cel ce p@zea}te leg@tura }i mila celor ce-L iubesc pre D$nsul.* Ceale cioplite ale dumnez@ilor lor s@ le arde]i cu foc. {i vei fi blagoslovit mai mult dec$t toate neamurile. 12. }i va blagoslovi rodul p$ntecelui t@u }i rodul p@m$ntului t@u. 2 *2 Mac. 7. 23. 33. p$n@ ce-i vei sf$r}i pre ei. gr$ul t@u }i vinul t@u }i untuldelemn al t@u. Nu pentru c@ s$nte]i mai mul]i dec$t toate neamurile v-au ales pre voi Domnul }i v-au os@bit pre voi Domnul. 4. 16. {i va da pre ^mp@ra]ii lor ^n m$inile voastre. cu ucidere s@-i ucizi pre ei.

Vei m$nca }i te vei s@tura. p@m$nt a c@ruia pietrile. 9. care ias@ prin c$mpuri }i prin mun]i. 6. unde nu era ap@. 13. }i te-au hr@nit cu man@ de carea nu au }tiut p@rin]ii t@i. {i s@ p@ze}ti poruncile Domnului Dumnezeului t@u. 6 7 **Ie}ire 17. zic$nd: «Pentru dreptatea mea m-au b@gat pre mine Domnul s@ mo}tenesc acest p@m$nt bun». }i dup@ ce ]i s@ va ^nmul]i argintul }i aurul. precum ast@zi. }i s@ se cunoasc@ ceale din inima ta. C$nd m-am suit eu ^n munte s@ iau t@blile ceale de piiatr@. {i dup@ ce ]i s@ vor ^nmul]i boii t@i }i oile tale. ca s@ nu-}i socoteasc@ loru}i viitoarele biruin]e. vii. c@ cu adev@rat ve]i peri. a}ea ve]i peri pentru c@ nu a]i ascultat glasul Domnului Dumnezeului vostru! *Mate. }i din mun]ii lui vei s@pa aram@. Ia-]i aminte s@ nu-]i ui]i de Domnul Dumnezeul t@u. }i s@-]i fac@ bine ]ie ^n zilele ceale de apoi ale tale. 10. }i cu mult mai tari dec$t voi. ci cu tot cuv$ntul care ias@ din gura lui Dumnezeu va tr@i omul. s@ umbli pre c@ile Lui }i s@ te temi de El. 7. 18 32. rodii. din zioa ^n carea a]i ie}it din Eghipt. }i vei sluji lor }i te vei ^nchina lor. 3 31. ca s@ te n@c@jeasc@ }i s@ te ispiteasc@. care l-au dat ]ie. ci pentru p@g$n@tatea neamurilor acestora va piiarde pre ei Domnul de la fa]a ta. precum au zis ]ie Domnul. de vreame ce e}ti cu cerbice tare. 2. 11. p@m$nt de maslin. }i t@lpile tale nu s-au b@tucit. 6 19. }i pentru ca s@ ^nt@reasc@ leg@tura. Adu-]i aminte. {i ca s@ }tii ast@zi cum c@ nu pentru drept@]ile tale d@ ]ie Domnul Dumnezeu p@m$ntul cel bun s@-l mo}tene}ti. a}ea Domnul Dumnezeul t@u te ceart@ pre tine. smochini. Acesta va piiarde pre ei. 4. }i dup@ ce ]i s@ vor ^nmul]i toate c$te ai tu. pre fiii lui Enac. 5. 9. {i te-au n@c@jit. 15. 4 Luca 4. au ba? 3. 4. oare. c@ El ]-au dat ]ie puteare ca s@ faci v$rtute }i ca s@ ^nt@reasc@ leg@tura Sa. 5. ca s@ v@ piiarz@ pre voi. c@ pentru f@r@deleagea neamurilor acestora va piiarde pre ei Domnul Dumnezeu de la fa]a ta. {i ca s@ cuno}ti ast@zi c@ Domnul Dumnezeul t@u. c@: «Nimene nu poate sta ^mprotiva fea]ii fiilor lui Enac?» 3. carea nu o ai }tiut tu. Ca nu dup@ ce vei m$nca }i te vei s@tura. p$n@ ce a]i venit ^n locul acesta. }i a sa rug@ciune pentru d$n}ii. }i bine vei cuv$nta pre Domnul Dumnezeul t@u pre p@m$ntul cel bun. 21. picioarele tale nu s-au ^ngro}eat ^n patruzeci de ani. *Nume. 8. pre care Domnul Dumnezeul t@u le piiarde dinaintea fea]ii voastre. Norod mare }i mult }i ^nalt. }i El va ^ntoarce pre ei de la fa]a ta }i-i va pr@p@di degrab. Acesta va mearge ^naintea fea]ii tale. Ca s@ cuno}ti cu inima ta c@ ^n ce chip omul ^nva]@ pre fiiul s@u. }i de nimica nu vei avea lips@ ^ntr-^nsul. fier. de untdelemn }i de miiare. c$te eu poruncesc ]ie ast@zi. C@ Domnul Dumnezeul t@u te va b@ga pre tine ^n p@m$ntul bun }i mult. cet@]i mari }i cu ziduri *Ie}ire 17. {i s@ nu zici ^ntru inima ta: «V$rtutea mea }i t@riia m$inilor meale mi-au f@cut mie aceast@ puteare mare». 7.* unde s$nt }erpi care mu}c@ }i scorpii }i seate. 19. Hainele tale nu s-au ^nvechit de pre tine. 1. dup@ ce va piiarde Domnul Dumnezeul t@u neamurile aceastea dinaintea fea]ii tale. m@rturisescu-v@ voao ast@zi ceriul }i p@m$ntul. Cel ce te-au scos din p@m$ntul Eghiptului.* {i ^n Horiv a]i ^nt@r$tat pre Domnul }i S-au m$niiat Domnul pre voi. P@m$nt ^n care f@r@ de lips@ vei m$nca p$inea ta. nici p@rin]ii t@i nu o au }tiut. Ci s@-]i aduci aminte de Domnul Dumnezeul t@u. }i s@ nu ui]i. p@zi-vei poruncile Lui. Israile. CAP 8 {I 9 18. S@ nu cuge]i ^ntru inima ta. }i-]i vei zidi c@si bune. 6 p$n@ ^n ceriu. ca s@ te n@c@jeasc@ }i s@ te ispiteasc@. tu treci ast@zi Iordanul. 12. t@blile leg@turii ca- uzi. S@ te ^nal]i cu inima }i s@-]i ui]i de Domnul Dumnezeul t@u. carea au jurat domnul p@rin]ilor no}tri. P@m$nt de gr$u }i de orz. foc amistuitoriu easte. ca s@ nu p@ze}ti poruncile Lui }i judec@]ile }i drept@]ile Lui. 17.** Cel ce ]-au scos ]ie izvor de ap@ din piiatr@ foarte v$rtoas@. Nu pentru dreptatea ta. nici pentru cuviin]a inimii tale vei ^ntra tu s@ mo}tene}ti p@m$ntul lor. Cel ce te-au hr@nit ^n pustie cu man@. necrez@tori a]i fost ^nt@r$t$nd pre Domnul. carea S-au jurat Domnul p@rin]ilor t@i. lui Avraam }i lui Isaac }i lui Iacov. 2. 15 . }i te-au fl@m$nzit. 20. 8. c$t ai m$niiat pre Domnul Dumnezeul t@u ^n pustie. 14. iar@}i pomenea}te Moisi norodului c$rtirile }i p@catele din pustie. unde s$nt r$uri de ap@ }i izvoar@ ad$nci. 6. {i va fi c$nd vei uita pre Domnul Dumnezeul t@u }i vei umbla dup@ al]i dumnezei. ci numai Domnului. 4. 4 CAP 9 S@ ^nfr$neaz@ ^n@l]area. de carii tu }tii }i tu ai auzit. Ca }i neamurile acealea. {i-]i ado aminte de toat@ calea pre carea te-au dus pre tine Domnul Dumnezeul t@u ^n pustie. 16. ca s@ ^ntri }i s@ mo}tene}ti neamuri mari. ca s@-]i areate ]ie* c@ nu numai cu p$ine singur@ va tr@i omul. Cel ce te-au pov@]uit pre tine prin pustiia cea mare }i ^nfrico}at@. din casa robiei. }i vei l@cui ^ntr-^ns@le.166 A DOAOA LEAGE care S-au jurat Domnul Dumnezeul vostru p@rin]ilor vo}tri.

{i m-am rugat ^naintea Domnului patruzeci de zile }i patruzeci de nop]i. }i au preo]it Eleazar. zic$nd: «Gr@it-am c@tr@ tine o dat@ }i de doao ori. 2. pre carii i-ai scos din p@m$ntul Eghiptului cu putearea Ta cea mare. ^n locul lui.* {i mi-au dat mie Domnul doao t@bli de piiatr@ scrise cu deagetul lui Dumnezeu. {i. 7. }i-]i f@ sicriiu de lemn. 33. {i. }i am b@gat t@blile ^n sicriiul care l-am f@cut. inimile a s@ t@ia ^mprejur. cur$nd au ie}it din calea carea le-ai poruncit lor }i }i-au f@cut }ie v@rsat». ^ntorc$ndu-m@. p@m$nt cu r$uri de ape. 1.* Acolo au murit Aaron. }i au fost acolo. {i voiu scrie pre t@bli cuvintele care au fost pre t@blile ceale dint$iu. 24. mi-au dat mie Domnul aceale doao t@bli de piiatr@. }i ceale doao t@bli a m@rturiilor ^ntr-am$ndoao m$inile meale. }i mi le-au dat Domnul mie. Ca s@ nu zic@ cei ce l@cuiesc p@m$ntul. norodul cu cerbice tare easte’. }i la Ispitire. }i ap@ nu am beut. }i. }i acolo s-au ^ngropat. %mp@ratul dumnez@ilor. }i te voiu face pre tine neam mare }i tare. }i m-am suit ^n munte. 11. 20. f@c$nd r@u ^naintea Domnului Dumnezeului nostru. ca s@ v@ piiarz@ pre voi. 16. }i am$ndoao t@blile ^n m$inile meale. }i pentru c@ i-au ur$t pre ei. {i am f@cut sicriiu din leamne neputrede. slujbele levi]ilor. t@blile legii. cum au fost scrisoarea cea dint$iu. {i fiii lui Israil au purces din Virotul fiilor lui Iachim Misadeanului. carea o ai r@scump@rat cu putearea Ta cea mare. 7 CAP 10 A doao facere a tablelor. }i te suie la Mine ^n munte. 1 21. Adu-[i aminte de Avraam }i de Isaac }i de Iacov. din care ne-ai scos pre noi. }i am aruncat pravul ^n r$ul care curgea de la munte. i-au scos ^n pustie s@-i omoar@’. p$ine nu am m$ncat }i ap@ nu am beut. Am luat ceale doao t@bli }i le-am aruncat din m$inile meale. }i m-am rugat eu }i pentru Aaron ^n vreamea aceaea. }i s@ st$ng numele lor de supt ceriu. {i m-am temut de iu]imea }i de m$niia cu carea S-au m$niiat Domnul pre voi. c@ f@r@deleage au f@cut norodul t@u. }i cur$nd a]i ie}it din calea carea v-au poruncit voao Domnul s@ o face]i.A DOAOA LEAGE rea au f@cut Domnul cu voi. m-am pogor$t din munte. {i p@catul vostru. {i. }i am fost ^n munte patruzeci de zile }i patruzeci de nop]i. 5. }i cu bra]ul T@u cel ^nalt». 28 29 *Nume. 14. }i l-am zdrobit }i l-am pisat foarte. }i le-am sf@r$mat ^naintea voastr@. v@zind c@ a]i p@c@tuit ^naintea Domnului Dumnezeului vostru. }i nu a]i ascultat glasul Lui. din mijlocul focului. 4. pentru c@ au zis Domnul ca s@ v@ piiarz@ pre voi. {i m-am rugat ^naintea Domnului a doao oar@. 3. din mijlocul focului. 25. }i cu m$na Ta cea tare. 12. 19. 17. las@-M@ s@-i pierz pre ei. nu piiarde pre norodul T@u }i mo}tenirea Ta. }i mai mult dec$t acesta». 20. l-am luat }i l-am ars cu foc. ^n zioa adun@rii. nemearnicii a s@ iubi }i a s@ jura pe numele Domnului. 22.* *Ie}ire 34. }i m-au ascultat Domnul pre mine }i ^n vreamea aceasta. 18. 10. }i muntele ardea cu foc p$n@ la ceriu. }i nu c@uta la ^nv$rto}earea norodului acestuia. }i ca }i ^nt$iu. care le-ai stricat. ^ntru acealea era scrise toate cuvintele care au gr@it Domnul c@tr@ voi ^n munte. a]i CAP 9 {I 10 c@lcat cuv$ntul Domnului Dumnezeului vostru. {i acum. 6. c$nd v-au trimis Domnul din Cadisul Varni. 32 . m-am pogor$t din munte. }i am cioplit doao t@bli de piiatr@. 27. p$n@ ce s-au f@cut m@runt }i au fost ca pravul. {i au fost dup@ patruzeci de zile }i dup@ patruzeci de nop]i. }i nu a]i crezut Lui. pre carele l-ai scos din p@m$ntul Eghiptului. }i le vei pune ^n sicriiu». cum au fost }i ceale dint$iu. Neascult@tori de Domnul a]i fost din zioa ^n carea s-au f@cut cunoscut voao. *Nume. 26. ca s@-L m$niia]i pre El. zic$nd: ‘Pentru c@ nu au putut Domnul s@-i bage pre ei ^n p@m$ntul care l-au zis lor.* {i la Ardere. 5 n vreamea aceaea. 11. 28. zis-au Domnul c@tr@ mine: «Cioplea}te-]i doao t@bli de piiatr@. iat@. {i au scris ^n t@bli. vi]elul care l-a]i f@cut. cum au fost ceale dint$iu. dup@ cum mi-au poruncit mie Domnul. }i la p@g$n@t@]ile }i la p@catele lor. }i la Morm$nturile Poftei a]i m$niiat pre Domnul Dumnezeul nostru. {i. 21. c@rora Te-ai jurat prin Tine %nsu]i. 13. {i au gr@it Domnul c@tr@ mine. pre carii i-ai scos din p@m$ntul Eghiptului cu putearea Ta cea mare }i cu m$na Ta cea tare }i cu bra]ul T@u cel ^nalt. 29. De acolo au mers* la Gadgad. {i au zis Domnul c@tr@ mine:* «Scoal@-te }i te pogoar@ cur$nd de aici. {i ace}tia s$nt norodul T@u }i mo}tenirea Ta. 23. pentru toate p@catele voastre. 15. %nc@ }i pre Aaron S-au m$niiat Domnul foarte. 1 *Nume. ceale zeace cuvinte care au gr@it Domnul c@tr@ voi ^n munte. patruzeci de zile }i patruzeci de nop]i pline nu am m$ncat. teamerea }i iubirea lui Dumnezeu trebuie s@ ^ndeamne spre ]inearea poruncilor. ca s@-l piiarz@ pre el. Doamne. 167 *Ie}ire 31. }i v-a]i f@cut voao vi]el v@rsat. care a]i p@c@tuit. }i de la Gadgad la Etevata. zic$nd: «Sui]i-v@ }i mo}teni]i p@m$ntul care-l dau Eu voao». ^ntorc$ndu-m@. 18 *Ie}ire 32. zic$nd: ‘Am v@zut pre norodul acesta. fiiul lui. {i m-am rugat c@tr@ Dumnezeu }i am zis: «Doamne. robii t@i.

}i-]i vei aduna gr$ul t@u }i vinul t@u }i untuldelemn al t@u. s@ se roage. 21. }i de El s@ te lipe}ti. de}chizind p@m$ntul gura sa. 15 [13] Fapte 10. 16. 19. . {i s@ iubi]i pre cel nemearnic. la care mergi tu s@-l mo}tene}ti. {i acum. {i eu am st@tut ^n munte patruzeci de zile }i patruzeci de nop]i. 34 Roman. 16. Ca s@ fi]i vreame mult@ pre p@m$ntul.* Drept aceaea. 12. 3. precum easte ^n zioa aceasta. }i car@lor lor }i c@l@rimii lor }i oastei lor. 11 Galat. }i pre numele Lui s@ jori. 8. 1 **Nume. fiiului lui Ruvin. Israile. de ve]i asculta cu ascultare toate poruncile care le poruncesc eu ]ie ast@zi. }i m-au ascultat Domnul }i ^n vreamea aceasta. pre carii. 2. 20. }i s@ sluje}ti Domnului Dumnezeului t@u din toat@ inima ta }i din tot sufletul t@u. }i au ales s@m$n]a lor dup@ ei. }i Lui s@-I sluje}ti. }i ^ntr$nd s@ mo}teni]i p@m$ntul. iar@ acum te-au ^nmul]it Domnul Dumnezeul t@u ca stealele ceriului. p@m$ntul }i toate c$te s$nt ^ntr-^nsul. easte p@m$nt de munte }i de c$mp. 9. Domnul %nsu}i easte mo}iia lui. 19 %n]ele. acolo. lui Faraon. ce ceare Domnul Dumnezeul t@u de la tine? F@r@ numai s@ te temi de Domnul Dumnezeul t@u. 5 *Sus 10. P@m$nt pre care Domnul Dumnezeul t@u ^l cerceteaz@ pururea. 15. 13. 10 Luca 4. 5. }i ^nfrico}eat. ca s@-]i fie ]ie bine. nici ia dar. 8 *Facer. Acesta easte lauda ta. 31 Psalm 105. }i bine s@ cuvinteaze ^ntru numele Domnului p$n@ ^n zioa aceasta. {i s@ p@ze}ti poruncile Domnului Dumnezeului t@u }i drept@]ile Lui. 7. Va da ploaie p@m$ntului t@u ^n vreamea sa. 17. }i multe bun@t@]i s@ f@g@duiesc celor ce vor p@zi poruncile Lui. }i s@ sluji]i *Sus 16. s@-l mo}teni]i pre el. 18 *2 Para. {i s@ p@zi]i toate poruncile Lui. adec@ blagoslovenie preste muntele Gherisim }i bl@st@m preste Eval. reale.* {i c$te au f@cut lui Datan }i lui Aviron. 4. Ia-]i aminte ]ie ^nsu]i s@ nu s@ l@]asc@ inima ta. care M-am jurat p@rin]ilor lor c@-l voiu da lor. c$nd v@ gonea ei pre voi dinapoi. la care voi treace]i Iordanul. }i ochii Domnului Dumnezeului t@u s$nt preste el de la ^nceputul anului p$n@ la sf$r}itul anului. 10. }i s@ stea ^naintea Domnului. Pentru aceaea. nu easte ca p@m$ntul Eghiptului de unde a]i ie}it.168 A DOAOA LEAGE 8. 6 *Sus 6. oric$te-]i poruncesc eu ]ie ast@zi. {i c$te au f@cut voao ^n pustie. CAP 10 {I 11 rept aceaea. }i bra]ul cel ^nalt. Dumnezeu mare }i tare. nici au v@zut certarea Domnului Dumnezeului t@u. ca o gr@din@ de legumi. 26 Ie}ire 1. mai mult dec$t pre toate neamurile. carii nu }tiu. 13. 1. {i c$te au f@cut o}tii eghipteanilor. }i m$na cea tare. a Domnului Dumnezeului t@u easte ceriul }i ceriul ceriului. }i cas@le lor }i corturile lor }i toat@ avearea lor. ca s@ iube}ti pre Domnul Dumnezeul t@u }i s@ sluje}ti Lui din toat@ inima ta }i din tot sufletul t@u. Iat@. 6. ca s@ ^ntre }i s@ mo}teneasc@ p@m$ntul. }i tot p@m$ntului lui. {i va da iarb@ ^n ]arinile tale dobitoacelor tale s@ m$nci }i s@ te saturi. la care mergi tu s@-l mo}tene}ti. }i nu au vrut Domnul s@ v@ piiarz@ pre voi. 11. {i au zis Domnul c@tr@ mine: «Du-te }i mergi ^naintea norodului acestuia.: carele nu s@ mir@ de fa]@. %n vreamea aceaea. 6. 2. }i s@ umbli pre toate c@ile Lui.* Cu }eaptezeci de suflete s-au pogor$t p@rin]ii t@i ^n Eghipt. c$te v@ poruncesc eu voao ast@zi. pre ei. 8 Sirah 35. cum i-au ^necat apa M@rii Ro}ie preste fa]a lor. Pentru aceaea. 15. nu au levi]ii parte. 17. {i seamnele Lui }i minunile Lui. }i acesta easte Dumnezeul t@u. C@ ochii vo}tri au v@zut toate lucrurile Domnului ceale mari. 7 Iov 34.* De Domnul Dumnezeul t@u s@ te temi.* Carele nu caut@ (a) la fa]@. 16.** i-au ^nghi]it. Cel ce au f@cut ^ntru tine aceaste mari }i sl@vite. (a) Grecea. 11. 14. }i-i d@ lui p$ine }i hain@. 10. care au f@cut ^n mijlocul Eghiptului. fiilor lui Eliav. }i iubea}te pre cel nemearnic. }i m@ririle Lui. 46. Iar@ p@m$ntul. nici mo}ie. C@ p@m$ntul. p@m$ntul care curge lapte }i miiare. 9. ^ndrept@rile Lui }i poruncile Lui }i judec@]ile Lui ^n toate zielele. 12 CAP 11 S@ num@r@ multe faceri de bine a lui Dumnezeu. ca s@ poarte sicriiul legii Domnului. 2. 13 Mateiu 4. }i s@ v@ abate]i. 14. precum au zis lui. care le-au v@zut ochii t@i. p$n@ a]i venit la locul acesta. 12. t@ia]i-v@ ^mprejur ^nv$rto}earea inimei voastre. {i numai pre p@rin]ii vo}tri au voit Domnul ca s@-i iubeasc@ pre ei. din ploaia ceriului bea ap@. }i i-au pierdut pre ei Domnul p$n@ ^n zioa de ast@zi. împ@ratul Eghiptului. C@ Domnul Dumnezeul vostru. 18. ^ntr@ fra]ii s@i. timpurie }i t$rzie. {i s@ }ti]i ast@zi c@ nu pruncii vo}tri. care S-au jurat Domnul p@rin]ilor vo}tri s@-l dea lor }i s@min]iei lor dup@ ei. carea era cu ei ^n mijlocul a tot Israilul. 19. 22. ca s@ tr@i]i }i s@ v@ ^nmul]i]i. }i s@-L iube}ti pre El. ca s@ slujeasc@. }i cerbicea voastr@ s@ nu o mai ^nv$rto}ea]i. care au f@cut ^ntru voi ast@zi. pre voi. iar@ celor ce nu le vor ]inea. pentru c@ }i voi a]i fost nemearnici ^n p@m$ntul Eghiptului. au os@bit Domnul neamul lui Levi. Acesta easte Dumnezeul dumnezeilor }i Domnul domnilor. Cel ce face judecat@ nemearnicului }i s@racului }i v@duvei. iubea}te pre Domnul Dumnezeul t@u }i p@zea}te ceale ce ]-au poruncit s@ le p@z@}ti. c$nd sameni s@m$n]a s@-l ad@pi cu picioarele.

}i jertvele voastre }i z@ciuialele voastre }i p$rga m$inilor voastre }i tot ce easte ales din darurile voastre. }i s@ piiarde]i numele lor din locul acela. 10. 29. }i c$nd mergi pre cale. }i s@ se m@n$nce de s$nge. fie}tecarele ce-i place. 32. ^n care neamurile. {i va fi de cu auzul ve]i auzi toate poruncile aceastea. ceale ^nt$iu n@scute ale vacilor voastre }i ale oilor voastre. dup@ cum te-au blagoslovit Domnul Dumnezeul t@u. }i de la r$ul cel mare al Eufratului. 31. care eu le poruncesc ast@zi voao. }i ve]i l@cui pre p@m$ntul care-l va da voao Domnul Dumnezeul vostru mo}ie. 20. {i ve]i aduce acolo arderile ceale de tot ale voastre. {i s@ veseli]i ^naintea Domnului Dumnezeului vostru. {i va fi dup@ ce te va b@ga Domnul Dumnezeul t@u ^n p@m$ntul la care treci tu s@-l mo}tene}ti. carii l@cuiesc la apusul c@tr@ Golgol. }i de toat@ bucata necurat@ s@ se conteneasc@. }i ve]i umbla pre toate c@ile Lui.* {i b@ga]i cuvintele aceastea ^n inima voastr@ }i ^n sufletul vostru. }i zilele fiilor vo}tri pre p@m$ntul care S-au jurat Domnul p@rin]ilor vo}tri s@-l dea lor. }i de la Antilivan. }i s@ ^nchiz@ ceriul. }i va pune Domnul Dumnezeul vostru frica voastr@ }i cutremurul vostru pre fa]a a tot p@m$ntul. vor fi hotar@le voastre. Ace}tia s$nt dincolo de Iordan. eu dau ^naintea voastr@ ast@zi blagoslovenie }i bl@st@m: 27. 3. {i s@ le scrie]i aceastea pre pragurile caselor voastre }i pre a por]ilor voastre. pre care ve]i c@lca voi. 40 . ca s@ ^ntra]i }i s@ mo}teni]i p@m$ntul. Iat@. }i ve]i iubi pre Domnul Dumnezeul vostru. }i c$nd te scoli. de nu ve]i asculta poruncile Domnului Dumnezeului vostru. Ca s@ se ^nmul]asc@ zilele voastre. gr@indu-le de eale. care v@ poruncesc eu voao ast@zi. 6. cum au gr@it Domnul c@tr@ voi. care le ve]i f@g@dui Domnului Dumnezeului vostru. dind@r@ptul c@lii ceii c@tr@ apusul soarelui. 9. voi }i fiii vo}tri }i featele voastre }i slugile voastre }i slujnicile 1. pre care voi le ve]i mo}teni. }i de le ve]i face pre eale. }i ve]i l@cui f@r@ de fric@. 28. }i de ve]i mearge s@ sluji]i la dumnezei pre carii nu-i }ti]i. Iar@ bl@st@m.* {i s@ surpa]i jertvenicele lor. }i c$nd te culci. vei da blagosloveniia ^n muntele Garizin }i bl@stemul ^n muntele Gheval. 2. 26. de la pustie. ca s@-l mo}teni]i ^n toate zilele }i s@ l@cui]i ^ntr-^nsul. }i desi}urile lor s@ le t@ia]i. }i v@ veseli]i cu toate la care ve]i ^ntinde m$inile. z@ciuialele }i p$rg@le s@ se dea. 3 i aceastea s$nt poruncile }i judec@]ile. 1. Blagoslovenie. {i s@ ^nv@]a]i aceastea pre fiii vo}tri. 19. }i s@ peri]i degrab de pre p@m$ntul cel bun. au slujit dumnez@ilor lor. }i chipurile ceale cioplite ale dumnez@ilor lor s@ le arde]i cu foc. 169 CAP 12 Poruncea}te s@ se strice locurile ^n care neamurile s-au ^nchinat idolilor. 11. 30. }i p$n@ la marea cea de c@tr@ apus. ca }i zilele ceriului pre p@m$nt. 5.* Tot locul care-l va c@lca talpa piciorului vostru al vostru va fi. 18. {i le m$nca]i acolo ^naintea Domnului Dumnezeului vostru. voi }i casele voastre. acolo ve]i aduce toate c$te poruncesc voao eu ast@zi: arderile ceale de tot ale voastre. }i le lega]i. c$nd }ezi tu acas@. ca s@ se numeasc@ numele Lui acolo }i s@ se chiiame. 12. Cu stricare s@ strica]i toate locurile. }i p@m$ntul s@ nu-}i dea rodul s@u. C@ nu a]i ^ntrat p$n@ acum ^n odihna }i ^n mo}iia carea o d@ voao Domnul Dumnezeul vostru. acolo %l ve]i c@uta }i ve]i ^ntra. S@ nu face]i acolo toate c$te face]i ast@zi aici. 4. S@ nu face]i a}ea Domnului Dumnezeului vostru. }i jertvele voastre }i p$rga voastr@ }i f@g@duin]ele voastre }i ceale de voie ale voastre }i m@rturisirile voastre. 25 2 Maca. ceale din mun]ii cei ^nal]i }i din dealuri }i de supt arbure des. care le puiu eu ast@zi ^naintea voastr@. 22. 17. 8. care l-au dat voao Domnul. }i tot fealiul de chipuri cioplite s@ se arz@. 6 *Isus N. jertvele s@ se fac@ ^n locul s@u. }i s@ str$ca]i st$lpii lor. de ve]i asculta poruncile Domnului Dumnezeului vostru. }i ve]i mo}teni neamuri mari }i mai tari dec$t voi. {i p@zi]i s@ face]i toate poruncile CAP 11 {I 12 Lui }i judec@]ile aceastea.A DOAOA LEAGE la dumnezei streini. 21. {i dup@ ce ve]i treace Iordanul. {i va fi ^n locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u. *Sus 7. ca s@ nu fie ploaie. C@ voi treace]i Iordanul. 23. s@-l mo}teni]i ^n toate zilele care ve]i tr@i pre p@m$nt. 7. proape de stejariul cel ^nalt. care v@ poruncesc eu ast@zi voao. }i v@ va odihni de to]i vr@jma}ii vo}tri cei de primprejur. }i v@ ve]i abate de la calea carea am poruncit eu voao ast@zi. care ve]i p@zi s@ le face]i ^n p@m$ntul care-l d@ voao Domnul Dumnezeul p@rin]ilor vo}tri. ^n p@m$ntul hananeilor. 25. Ci ^n locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul vostru ^ntru una din cet@]ile voastre. s@ v@ fie semn pre m$na voastr@ }i s@ fie necl@tite ^naintea ochilor vo}tri. 12. *Sus 6. }i v@ ve]i lipi de El. {i s@ se aprinz@ cu m$nie Domnul asupra voastr@. }i s@ v@ ^nchina]i lor. Va scoate Domnul toate neamurile aceastea de la fa]a voastr@. Nimenea nu va sta ^mprotiva fea]ii voastre. 24. care cu soarte-l d@ voao Domnul Dumnezeul vostru. ca acolo s@ se chiiame numele Lui.

au cel ce au visat vis. 30. cel necurat ^ntru tine }i cel curat va putea m$nca dintr-^nsa. }i f@g@duin]ele tale lu$ndu-le. ca s@ fie bine ]ie }i fiilor t@i dup@ tine. Iar@ de te va ruga pre tine fratele t@u cel de pre tat@. 26. zic$nd: «S@ meargem }i s@ slu1. ^n locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u. {i oric$nd vei pofti. iubi]i pre Domnul Dumnezeul vostru din toat@ inima voastr@ }i din tot sufletul vostru. 5. ca s@ te scoa]@ pre tine din calea pre carea au poruncit ]ie Domnul Dumnezeul t@u s@ mergi pre ea. s@ moar@. 6. sau fiiul t@u. S@ nu asculta]i de cuvintele prorocului acestuia. 13. Ia-]i aminte. *Facer. 31. Dup@ Domnul Dumnezeul vostru s@ umbla]i }i de D$nsul s@ v@ teame]i }i poruncile Lui s@ le p@zi]i }i glasul Lui s@-l asculta]i }i Lui s@ sluji]i }i de D$nsul s@ v@ lipi]i. Ia-]i aminte ]ie ^nsu]i s@ nu cerci a-i urma pre ei. 25. iar@ s$ngele jertvelor tale ^l vei v@rsa pre temeiul jertveanicu- CAP 12 {I 13 lui Domnului Dumnezeului t@u. }i vei zice: «Voiu m$nca carne». %nc@ }i cetatea cu foc s@ se arz@. 17. Numai s$ngele s@ nu-l m$nca]i. }i toate f@g@duin]ele c$te ve]i f@g@dui. le vei m$nca tu }i feciorul t@u }i fata ta sluga ta }i slujnica ta. }i s@ pierzi pre cel r@u dintru voi ^n}iv@. 4. a c@riia l@cuitori vor sili a face aceasta. pre ascuns. care Domnul le-au ur$t. Ci numai ^n locul care-l va alege Domnul Dumnezeul t@u. care de la Dumnezeu s@ abate. S@ nu-l m$nca]i. zic$nd: «Cum au f@cut neamurile aceastea dumnez@ilor s@i. 1 mo}tene}ti p@m$ntul lor. 20. ci s@-l v@rsa]i pre p@m$nt. 18. tr@buie s@ se omoar@. 15. acolo vei aduce arderile ceale de tot ale tale. Cum s@ m$nc@ c@prioara }i cerbul. Iar@ numai ceale sfinte ale tale. de vreame ce nu are parte }i mo}tenire cu voi. P@zea}te }i ascult@ ca s@ faci toate cuvintele care-]i poruncesc Eu ]ie ast@zi. m$nc@ carne. 29. }i m@rturisirile voastre. }i levitul }i nemearnicul cel din cet@]ile tale. Nu va fi ]ie slobod s@ m$nci ^n cet@]ile tale z@ciuiala gr$ului t@u }i a vinului t@u }i a untuluidelemn al t@u. de vei face ce e bun }i ce e pl@cut ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. c@rnurile le vei aduce pre jertvenicul Domnului Dumnezeului t@u. c@ v@ ispitea}te pre voi Domnul Dumnezeul vostru. CAP 13 Prorocul mincinos sau v@z@toriul de vis. 19. ca cea de c@prioar@ }i de cerb. {i va veni semnul sau minu2. }i-l vei mo}teni }i vei l@cui ^n p@m$ntul lor.* Iar@ de va l@rgi Domnul Dumnezeul t@u hotar@le tale. }i s@ nu cerci de dumnezeii lor. }i acolo vei face toate c$te poruncesc eu ]ie ast@zi. carea easte ^n s$nul t@u. dup@ ce va piiarde Domnul Dumne. ca s@ fie bine ]ie }i fiilor t@i ^n veac. pentru c@ au gr@it ca s@ te abat@ pre tine de la Domnul Dumnezeul t@u. ^n ce chip ]-au poruncit. cel ce-]i easte ^ntocma cu sufletul t@u. nici s@ iai de la el. dup@ ce vor peri ei de la fa]a ta. Ci ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. ca apa. 21. {i prorocul acela. {i vei face arderile ceale de tot ale tale. nea carea au gr@it c@tr@ tine. ca apa. junghie }i m@n$nc@ carne cum poftea}te sufletul t@u. carea ]i-o au dat ]ie ^n toat@ cetatea. pre carii nu i-a]i }tiut». 27. ca s@ nu aduci arderile ceale de tot ale tale ^n tot locul care-l vei vedea. zic$nd: «S@ meargem }i s@ slujiim la dumnezei str@ini. }i te vei veseli ^naintea Domnului Dumnezeului t@u cu toate la care vei tinde m$na ta. ci pre p@m$nt s@-l v@rsa]i. ca s@ se chiiame numele Lui acolo. S@ nu-l m$nci. 24 Jos 19.* {i. 24.170 A DOAOA LEAGE voastre }i levitul cel de la por]ile voastre. de vei avea tu. drept aceaea s@ nu m$nci sufletul cu carnea lui. c@ s$ngele lui easte sufletul lui. S@ nu adaogi la el. . S@ nu faci a}ea Domnului Dumnezeului t@u. iar@ c@rnurile le vei m$nca. }i eu voiu face». Iar@ de va fi departe de la tine locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u ^n care s@ se chiiame numele Lui acolo. 32. }i m$nc@ ^n cet@]ile tale dup@ pofta sufletului t@u. }i cel necurat ^ntru tine }i cel curat aseamenea le vor m$nca. junghie din boii t@i }i din oile tale care-]i va da ]ie Dumnezeu. ca s@ }tie. de la fa]a ta. a}ea le vei m$nca. 14. le-au f@cut dumnez@ilor s@i. de vei face ce e pl@cut }i bun ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. sau cel de pre mum@. macar c$t de aproape rudenie sau priiaten va fi. de va pofti sufletul t@u s@ m$nce carne. precum au gr@it ]ie. Cel ce te-au izb@vit din casa robiei. Cel ce te-au scos din p@m$ntul Eghiptului. ^ntru o cetate dintru a neamurilor tale. 23. Ia aminte tare s@ nu m$nci s$nge. 18 [28]. oric$nd va pofti sufletul t@u. ceale ^nt$iu n@scute ale vacilor tale }i ale oilor tale. 14 Ie}ire 34. }i p$rga m$inilor tale. 22. sau muiarea ta. pentru c@ spurc@ciunile. vei veni la locul care-l va aleage {ie Domnul Dumnezeul t@u. dup@ blagosloveniia Domnului Dumnezeului t@u. au ale celui ce visaz@ visul acela. Ia-]i aminte s@ nu p@r@s@}ti pre levit ^n toat@ vreamea c$t@ vei tr@i pre p@m$nt. c@ }i pre fiii s@i }i pre featele sale le-au ars cu foc dumnez@ilor s@i. sau fata ta.*Jos zeul t@u neamurile la care mergi tu s@ 19. oare. 3. Tot cuv$ntul care-l poruncesc eu ]ie ast@zi. 16. 28. acesta s@-l p@z@}ti a-l face. 8 ar@ de s@ va scula ^ntru tine proroc sau carele visaz@ vis }i-]i va da ]ie semn sau minune. sau priiatinul t@u.

s@ nu m$nca]i din eale (a). s@ va teame. pentru c@ au cercat s@ te abat@ pre tine de la Domnul Dumnezeul t@u. ci o d@ celui nemearnic. }i m$inile a tot norodului mai pre urm@. 13. 6. Iar@ toate care nu au arepi }i solzi s@ nu le m$nca]i. de la marginea p@m$ntului p$n@ la marginea p@m$ntului. ^n cea veachie. care rumeg@. nici s@-l t@inuie}ti pre el. 12. vei aduce z@ciuialele gr$ului t@u. «Ie}it-au oameni f@r@ de leage dintr@ voi }i au b@tut pre cei ce l@cuiesc ^n cetatea lor. necurat easte acesta voao. }i ceale ^nt$iu n@scute a vacilor tale }i a oilor tale. Nici o mort@ciune s@ nu m$nca]i. *Ie}ir. }i mai mult nu vor adaoge a face acel cuv$nt r@u ^ntru voi. 16. CAP 13 {I 14 p@m$ntului. }i s@ fie nel@cuit@ ^n veaci. 2 CAP 14 Cum c@ trebuie a s@ feri de obiceaiurile neamurilor. 14.* S@ nu fierbi mielul ^n laptele mumei sale. 3. 8. Iar@ din ceale ce rumeg@. }i cu anatem@ s@ o anatematize}ti pre ea }i toate ceale ce s$nt ^ntr-^nsa. Toat@ pas@rea curat@ s@ o m$nca]i. 5. 12. zic$nd: ‘S@ meargem }i s@ slujim la dumnezei str@ini. porfirionul }i liliiacul. {i o vei m$nca ^naintea Domnul Dumnezeului t@u. }i ceale ce s$nt aseamenea ei. aceastea s@ nu le m$nca]i: c@mila }i iepurile }i hirogrilul. Ci spuind s@-l spui. din casa robiei. 17. 15. {i toate avu]iile ei le adun@ ^n uli]ile ei }i arde cetatea cu foc }i toate avu]iile ei cu totul. Cel ce te-au scos din p@m$ntul Eghiptului. roada ]arinei tale ^n tot anul. 19. {i tot corbul }i ceale ce s$nt aseamenea lui. 14. 4. care s$nt aproape de tine. 7. ca s@-l omori pre el. {i tot Israilul. A zeacea s@ z@ciuie}ti din toat@ roada s@min]iii tale. {i stru]ul }i buha }i babi]a. S@ nu voie}ti ^mpreun@ cu el. {i erodionul }i leb@da }i st$rcul. sau a celor ce s$nt departe de tine.* Nimica spurcat s@ nu m$nca]i. 11. unele cu alt . iar@ nu rumeg@. ca s@ te ^nve]i a te teanume s@ numesc }i cu alt r$nd s@ pun. 22. 7. Cerb }i c@prioare }i bibol }i bou s@lbatec }i unicorn }i ]ap s@lbatec }i camelopard. {i }orli]a }i gaia. Cearc@. auzind. Iar@ din ceale ce zboar@. aceastea s@ nu le m$nca]i: vulturul }i gripa }i alietul. 171 *Levi]. care f@cea ei la mort. pre carii nu i-ai }tiut tu. De vei asculta glasul Domnului Dumnezeului t@u }i vei p@zi toate poruncile Lui. ^ntru una din cet@]ile care Domnul Dumnezeul t@u le d@ ]ie ca s@ l@cuie}ti ^ntr-^nsele. Aceastea s$nt voao necurate. s@ nu v@ rade]i }i s@ nu face]i ple}ugire ^ntr@ ochii vo}tri pentru mort. 8. Tot dobitocul cu unghiia despicat@. f@c$nd ce e bun }i ce e pl@cut ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. acstea s@ le m$nca]i. }i miel din oi. }i ied din capre. ca s@ Se ^ntoarc@ Domnul de la iu]imea m$niei Sale }i s@-]i dea ]ie mil@ }i s@ te miluiasc@ }i s@ te ^nmul]asc@. ^n locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u ca s@ se chiiame acolo numele Lui. zic$nd: 13. {i-l vor ucide cu pietri }i va muri. Aceastea s$nt dobitoacele care le ve]i m$nca: vi]el din vaci. }i care desparte unghile ^n doao copite. 7 ^nt$iu preste el.* C@ norod sf$nt e}ti tu Domnului Dumnezeului t@u. c$te poruncesc eu ]ie ast@zi. 16. cum c@ s-au f@cut spurc@ciunea aceaea ^ntru voi. 9. 2. c@ are unghiia despicat@ }i desparte copitele unghii. sau celui str@in s@ o m$nce. Ucig$nd. iar@ unghiia nu o au despicat@. s@ ucizi pre to]i l@cuitorii cet@]ii aceiia cu ucidere de sabie. precum S-au jurat p@rin]ilor t@i. caut@ }i ^ntreab@ cu deadinsul. pre carii nu i-a]i }tiut’». 18 vostru. }i pre tine te-au ales Domnul Dumnezeul t@u s@ fii Lui norod mai iubit dec$t toate neamurile c$te s$nt pre fa]a 19. Z@ciuialele trebuie s@ se dea. toate care s@ t$r@sc necurate s$nt voao. }i pup@za }i corbul de noapte. }i din ceale cu unghiia despicat@. Iar@ de vei auzi. Dintr@ dumnezeii neamurilor celor de primprejurul vostru. {i here]ul }i coroiul }i ceale ce s$nt aseamenea lui. 10. ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. 23. (a) Aceaste jivini. }i a doao oar@ s@ nu s@ mai zideasc@. Iar@ din toate ceale ce s$nt ^n ap@.A DOAOA LEAGE jim la dumnez@i str@ini. 19 *Sus 7. din c@rnurile lui s@ nu m$nca]i }i de mort@ciunile lor s@ nu v@ atinge]i. }i s@ nu s@ fac@ mil@ ochiului t@u de el. 10. 6 Jos 26. c@ tu e}ti norod sf$nt Domnului Dumnezeului t@u. aceastea s@ m$nca]i: toate care au arepi }i solzi s@ le m$nca]i. 11. }i s@ nu ascul]i de el. }i m$na ta* s@ fie *Jos 17. }i din ceale cu unghile desp@r]ite. nici p@rin]ii t@i». {i porcul. Toat@ pas@rea curat@ o ve]i m$nca. 20. ii fi]i ai Domnului Dumnezeului 1. carele easte ^n cet@]ile tale. }i de easte adev@rat cuv$ntul acela. Dobitoacele ceale curate }i ceale necurate. 18. {i din ceale zbur@toare. {i pelicanul }i haradrionul }i ceale ce s$nt aseamenea lui. 17. 23. 21. 15. }i ale vinului t@u }i ale untuluidelemn al t@u. necurate s$nt acealea voao. 11. {i nimica din lucrurile ceale de pierdut s@ nu s@ lipeasc@ de m$na ta. 18. }i care rumeg@ ^ntr@ dobitoace. 9.

Iar@ de va zice c@tr@ tine: «Nu voiu ie}i de la tine». }i vei ^mprumuta neamuri multe. pentru aceaea. 27. }i te va blagoslovi pre tine Domnul Dumnezeul t@u ^ntru toate c$te vei face. %naintea Domnului Dumnezeului t@u. Iar@ de va fi calea departe de la tine }i nu vei putea s@ aduci aceastea. 4. ca s@ se chiiame numele Lui acolo. oriunde vei pune m$na ta. 7. s@ nu lucri cu boul t@u cel ^nt$iu n@scut }i s@ nu tunzi ceale ^nt$iu n@scute ale oilor tale. *Ie}ire 21. Dup@ trei ani vei scoate toat@ zeciuiala rodurilor tale. 11. au orb. precum au gr@it ]ie. 5. pentru c@ te-au blagoslovit pre tine Domnul Dumnezeul t@u. 22. 13. s@-i dai lui de cheltuial@ din oile tale }i din gr$ul t@u }i din vinul t@u. Iar@ de ve]i auzi cu auzul glasul Domnului Dumnezeului vostru. din vin }i din beutur@ be]iv@. 14. 8. Ia-]i aminte ]ie ^nsu]i s@ nu s@ fac@ cuv$nt ascuns ^n inima ta far@deleage. }i te veselea}te tu }i casa ta. {i va veni levitul. s@-i dai lui. De}chizind. 5. s@ nu-]i ^nv$rto}ezi inima 1. au r@u slu]it. Ia sula }i g@ure ureachiia lui la u}e. Tot cel ^nt$iu n@scut. s@-l ^mprumu]i pre el. pentru c@ el nu are parte. 6. iar@ tu nu te vei ^mprumuta. carele easte ^n p@m$ntul t@u». carii s$nt ^n cet@]ile tale. s@-i dai lui. *Mat. ca s@ p@zi]i }i s@ face]i toate poruncile aceastea care poruncesc eu ast@zi ]ie. s@-l m$nci tu }i casa ta. pentru aceaea eu poruncesc ]ie s@ faci lucrul acesta. zic$nd: «S@ apropie anul al }eaptelea. dup@ cumu-i easte lipsa. anul iert@rii». 11 CAP 15 Leagea slobozirii anului a }eaptelea cu carii s@ se plineasc@. 3. }i-]i zic: «De}chizind. 24. 21. poruncesc ]ie s@ faci cuv$ntul acesta. 18. {i-]i ado aminte c@ ai fost rob ^n p@m$ntul Eghiptului }i te-au izb@vit de acolo Domnul Dumnezeul t@u. }i din boi }i din oi. }i din toate care va pofti sufletul t@u. s@ nu-l jerve}ti Domnului Dumnezeului t@u. ^n anul acela o vei pune ^n cet@]ile tale. dup@ cum te-au blagoslovit pre tine Domnul Dumnezeul t@u.* C@ nu va lipsi s@rac din p@m$ntul t@u.172 A DOAOA LEAGE me de Domnul Dumnezeul t@u ^n toate zilele. 4. Iar@ de va fi ^ntru tine cineva s@rac dintr@ fra]ii t@i ^n vreo cetate din cet@]ile tale. }i ^n al }eaptelea ^l vei l@sa slobod de la tine. 14 nul al }eaptelea vei face iertare. }i va fi ^ntru tine p@cat mare. de vreame ce easte lui bine la tine. d$nd. pentru c@ s-au chemat iertare Domnului Dumnezeului t@u. {i levitul cel din cet@]ile tale. A}ea vei face }i slujnicii tale. C@ nu va fi ^ntru tine lipsit. (a) pentru c@. }i va fi ]ie rob ^n veaci. ^n p@m$ntul care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u. De la cel str@in ceare c$te s$nt ale tale la el. }i vor m$nca }i s@ vor s@tura. {i c$ndu-l vei slobozi pre el de la tine. ^n locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u. c@ pentru lucrul acesta te va blagoslovi Domnul Dumnezeul t@u ^ntru toate lucrurile }i ^ntru toate. (a) %n cea veachie s@ afl@: pentru cuv$ntul acesta. Domnul Dumnezeul t@u te va blagoslovi pre tine. pentru c@ te-au iubit pre tine }i casa ta. CAP 14 {I 15 ta. nici s@-]i ^nchizi m$na ta de c@tr@ fratele t@u cel lipsit. Ci. le vei sfin]i Domnului Dumnezeului t@u. iar@ pre tine nu te vor st@p$ni. }i s@ se fac@ r@u ochiul t@u asupra fratelui t@u celui lipsit }i s@ nu-i dai lui. }i ia argintul ^n m$inile tale }i mergi la locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u. care nu va vrea s@ ias@ de la tine. Despre evreul sau evreea v$ndut@. ^ntru toate lucrurile care vei face. 28. s@-l ^mprumutezi pre el. c@ pre an simbrie de n@imit au slujit ]ie ^n }ease ani. s@ nu-l slobozi de}ert. D$nd. S@ nu-]i fie ]ie greu c$ndu-i la}i slobozi de la tine. ^mprumut$nd. 20. nici mo}ie ^mpreun@ cu tine. c$t ceare. }i nemearnicul }i s@racul }i v@duva. Despre ceale ^nt$iu n@scute a s@ sfin]i Domnului }i a s@ m$nca. oric$t ^i va trebui }i ^i va fi lips@. cel necurat ^ntru tine }i cel curat ^mpreun@ s@-l m$nce. iar@ fratelui t@u s@-i ier]i deatoriia carea ai la el. ^n p@m$ntul care cu soarte-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u s@-l mo}tene}ti. ca pre o c@prioar@ sau ca pre un cerb. 26. 16. 10.* Iar@ de va fi ^ntru el prihan@. Vinde acealea pre argint. te va blagoslovi pre tine Domnul Dumnezeul t@u. }ease ani va sluji ]ie. }i s@ nu te m@hne}ti cu inima ta c$nd dai lui. blagoslovind. ceale ce vor fi parte b@rb@teasc@. 15. *Levi]. Iar@ aceasta easte r$nduiala iert@rii: vei ierta toat@ deatoriia ta carea-]i easte deatoriu ]ie deaproapele. 17. Ci ^n cet@]ile tale s@-l m$nci.* Iar@ de s@ va vinde ]ie fratele t@u evreu au evreae. 12. 9. care s@ va na}te ^n vacile tale }i ^n oile tale. pentru c@ e departe de la tine locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u. 26. }i. 34 *Mate. 25. s@ de}chizi m$inile tale lui. ca s@ te blagosloveasc@ pre tine Domnul Dumnezeul t@u. 2 Ieremiia 34. 42 Luca 6. {i cu argintul acela cump@r@ tot ce va pofti sufletul t@u. }i fratele t@u. 19. de}chide m$na ta fratelui t@u celui s@rac }i celui lipsit. }chiop. }i m@n$nc@ acolo ^naintea Domnului Dumnezeului t@u.* }i ^mprumut$nd. 20 21 . 2. }i el va striga ^mprotiva ta c@tr@ Domnul. s@ nu o ceri. }i vei st@p$ni neamuri multe. nici mo}ie ^mpreun@ cu tine. ^n tot anul. 29. 22. pentru c@ el nu are parte.

4. {i te veselea}te ^n s@rb@toarea ta. f@r@ numai ceale ce s@ fac sufletului. *Ie}ire 23. 6. 10. }i nemearnicul }i s@racul }i v@duva. s@ jertve}ti pa}tile seara. p$inea n@cazului. precum poate m$na ta. {i-]i ado aminte c@ rob ai fost ^n p@m$ntul Eghiptului. {i s@ jertve}ti pa}ti Domnului Dumnezeului t@u. s@ nu faci ^ntru aceaea nici un lucru. 4. 20. ca s@ te blagosloveasc@ Domnul Dumnezeul t@u ^ntru toate rodurile tale }i ^ntru toate lucrurile m$inilor tale. 15 de c$nd ^nceape seacerea a s@cera vei ^nceape a num@ra }eapte s@pt@m$ni. faci Pa}ti Domnului Dumnezeului t@u. 8 Sirah 20. {eapte s@pt@m$ni ^ntregi s@ numeri ]ie. c$te-]i va da ]ie. care Domnul Dumnezeul t@u le d@ ]ie. S@ nu s@ vaz@ la tine dospit@ ^n toate hotar@le tale }eapte zile }i s@ nu r@m$n@ p$n@ diminea]a din c@rnurile care le vei jertvi seara. {i. }eapte zile s@ m$nci cu eale azim@. De trei ori ^n an. nici s@ ia daruri. c@ darurile orbesc ochii ^n]@lep]ilor }i mut@ cuvintele drep]ilor. Numai s$nge s@ nu m$nca]i. ^n zioa cea dint$iu. ca s@ se chiiame numele Lui acolo. c@ cu grab@ a]i ie}it din Eghipt. 11. noaptea. ^n locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u. dup@ cum te-au blagoslovit Domnul Dumnezeul t@u. }i. 2. }i s@ fii veasel. la poarta . 18. {ease zile vei m$nca azime. 7. dup@ blagosloveniia Domnului Dumnezeului t@u. 3. *Levi]. ca s@ se chiiame numele Lui acolo. care au ur$t Domnul Dumnezeul t@u. carii s$nt ^n cet@]ile tale. carii s$nt ^ntru voi. ci s@-l v@rsa]i pre p@m$nt. Ci numai ^n locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u ca s@ se chiiame numele Lui acolo. 13. b@rbat sau muiare f@c$nd ce easte r@u ^naintea Domnului Dumnezeului t@u }i c@lc$nd leagea Lui. Judec@tori }i c@rturari pune-]i ]ie ^n toate cet@]ile tale. care Domnul Dumnezeul t@u le d@ ]ie ^n fie}tecare neam din neamurile tale. {i te veselea}te ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. Scoate pre omul acela sau pre muiarea aceaea. c@ ^n luna celor noao ai ie}it din Eghipt. 2. {i fiiarbe }i frige }i m@n$nc@ ^n locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u. 16. 15. s@rb@toare Domnului Dumnezeului t@u. @zea}te luna celor noao }i s@ 1. 31 [30] CAP 17 Jertva s@ se aleag@. S@ nu-]i faci ]ie st$lp. ca s@ judece norodul cu judecat@ dreapt@. 5. 3. Drept s@ urmezi ce easte drept. S@ nu-]i s@de}ti ]ie desi} }i nici un lemn l$ng@ jertvenicul care-l vei face Domnului Dumnezeului t@u. ca apa. care au f@cut acest lucru r@u.* nici s@ cunoasc@ fa]a. fie}tecarele dup@ putearea m$inilor voastre. toat@ partea ta cea b@rb@teasc@ s@ se areate ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. iat@. }i ^n s@rb@toarea corturilor.A DOAOA LEAGE 23. c@ spurc@ciune easte ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. ^n locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u ca s@ se chiiame numele Lui acolo. ^n vreamea ^n care ai ie}it din p@m$ntul Eghiptului. ^nchin@torii idolilor s@ se pedepseasc@. s-au f@cut spurc@ciunea aceasta ^n Israil. ^n locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u. Nu va fi ]ie slobod s@ jertve}ti pa}ti. a s@pt@m$nilor }i a corturilor. {i s@ va spune aceasta ]ie. %n lucrul cel ^ncurcat trebuie a mearge la arhiereu }i la s@borul lui. {i s@ se p@zeasc@ de prilejurile ^nchin@rii idolilor. zeului t@u vi]el sau oaie ^n care easte prihan@ sau orice lucru ur$t. 15 Sirah 35. {eapte zile s@ s@rbezi Domnului Dumnezeului t@u. 12. 17. S@ nu m$nci cu eale dospit.* S@ nu te ar@]i ^naintea Domnului Dumnezeului t@u de}ert. c$nd vei aduna din ariia ta }i din teascul t@u. Despre r$nduirea judec@torilor drep]i. care ]-au dat ]ie. iar@ ^n zioa a }eaptea easte ie}ire. 5. 8. noaptea. adev@rat s-au f@cut cuv$ntul. }i auzind vei cerca cu deadinsul. }i p@zea}te }i f@ poruncile aceastea. 173 CAP 16 Trei praznice mai alease peste an: a azimelor sau a lunii rodurilor celor noao. care le d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u. tu }i feciorul t@u }i fata ta }i sluga ta }i slujnica ta }i levitul }i nemearnicul }i s@racul }i v@duva. Iar@ de s@ va afla ^n vreo cetate. {i ce trebuie s@ ]ie craiul care s@ va aleage. S@ nu aba]i judecata. din cet@]ile tale. la apusul soarelui. }i feciorul t@u }i fata ta }i sluga ta }i slujnica ta }i levitul care easte ^n cet@]ile tale. ^ntru carea s@ jertvesc Pa}tile. tu.* 23. }i ^n s@rb@toarea s@pt@m$nilor. {i f@ s@rb@toare de s@pt@m$ni Domnului Dumnezeului t@u. 21. merg$nd s@ slujeasc@ la al]i dumnez@i }i s@ se ^nchine lor. oi }i boi. }i te ^ntoarce diminea]a }i te du la casa ta. 9. nici ^ntr-o cetate de ale tale. ca s@ tr@i]i. S@rb@toarea corturilor s@ o faci ^n }eapte zile. }i ^ntr$nd s@ mo}tene}ti p@m$ntul care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u. @ nu jertve}ti Domnului Dumne1. 6 [5] *Ie}ire 23. ca ^n toate zilele vie]ii voastre s@ v@ aduce]i aminte de zioa ie}irei voastre din p@m$ntul Eghiptului. soarelui sau lunei sau la orice din ceale din podoaba ceriului. CAP 16 {I 17 14. 19. ^n locul care-l va aleage Domnul: ^n s@rb@toarea azimelor. la care nu ]-am poruncit ]ie. 22.

de el s@ asculta]i. Des@v$r}it s@ fii ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. 20. }i judecat@ }i ^ntr@ ran@ de lepr@. dup@ cum poftea}te sufletul lui. 13 *Levi]. %ns@ s@ nu-}i ^nmul]asc@ }ie cai }i s@ nu ^ntoarc@ pre norod ^n Eghipt. nici la st$nga. Iar@ deaca vei ^ntra ^n p@m$ntul care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u cu soarte. 11. 19. ca s@ faci toate c$te-]i vor r$ndui ]ie. Puind. }i vei r$dica pre cel r@u din Israil. s@ pui preste tine ^mp@rat pre care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u. cum s@ se deschilineasc@ prorocul cel adev@rat de c@tr@ cel mincinos. C@ neamurile aceastea. ca s@ ^nvea]e a s@ teame de Domnul Dumnezeul s@u }i a p@zi toate poruncile aceastea }i ^ndrept@rile aceastea a le face.* {i vei mearge la preo]ii levi]ii }i la 19. vor spune ]ie judecata. }i argint }i aur s@ nu-}i ^nmul]asc@ foarte. 2. 14. atunci. ^n locul care-l va aleage Domnul. de unde l@cuia}te. C@ pre el l-au ales Domnul Dumnezeul t@u din toate neamurile tale s@ stea ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. }i ei. c$nd vei s@ judeci ^ntr@ s$nge }i ^ntr@ judecat@. 21 [20]. lucru de judecat@ ^n cet@]ile tale. reo]ii }i levi]ii }i tot neamul lui Levi nu va avea parte }i mo}ie cu Israil. 8 judec@toriul carele va fi ^n zilele acealea. afar@ de v$nzarea cea de mo}ie. 12. 8. Iar@ dup@ ce vei ^ntra ^n p@m$ntul care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u. }i carele desc$nt@. 12. iar@ prorocul mincinos s@ se omoar@. sau de judec@toriul carele va fi ^n zilele acealea.174 *Jos 14 [19]. cerc$nd. 17. 10. 11. ca s@ slujeasc@ }i bine s@ cuvinteaze ^ntru numele Domnului. ^n toate zilele. de-a dreapta sau de-a st$nga. 13. s@ te sui ^n locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u ca s@ se chiiame numele Lui acolo. de la cei ce jertvesc jertve. 5. s@ va teame }i mai mult nu va face p@g$nea}te. Ca s@ nu s@ ^nal]@ inima lui preste fra]ii s@i }i ca s@ nu s@ abat@ de la porunci. {i s@ o aib@ cu sine }i s@ o ceteasc@ ^n toate zilele vie]ii sale. 10. 9 A DOAOA LEAGE CAP 17 {I 18 tru ani ^ndelunga]i ^ntru ^mp@r@]iia sa. }i vei da bra]ul preotului. Va sluji numele Domnului Dumnezeului s@u. acealea le vor m$nca. 18. }i carele caut@ pre steale. }i carele vr@jea}te din p$ntece. cu o m@rturie nu va muri. 1 *Sus 13. s@ nu te aba]i de la cuv$ntul care ]i-l vor spune ei. C@ spurc@ciune easte Domnului Dumnezeului t@u tot cel ce face aceastea. 9 1 Cori. ori vi]el. ca s@ se chiiame numele Lui acolo. 16 2 Cori. Iar@ de va fi vreun lucru care s@ nu-l po]i lezne dezlega. }i pentru spurc@ciunile aceastea va piiarde pre ei Domnul Dumnezeul t@u de la fa]a ta. el }i fiii lui ^ntru fiii lui Israil. nici la dreapta. Iar@ de va veni vreun levit din vreo cetate de ale voastre. ^n zioa adun@rii.* iar@ m$na norodului mai pre urm@. s@ nu pui preste tine ^mp@rat om de alt neam. auzind.* }i carele ^ntreab@ mor]ii. 3. ca }i cealealalte neamuri de primprejurul mieu». zic$nd: «Nu vom adaoge a mai auzi glasul 1. cet@]ii }i-i ucide cu pietri. dintr@ fra]ii t@i s@ pui preste tine ^mp@rat. pentru c@ nu easte fratele t@u. }i s@ p@z@}ti foarte. }i f@lcile }i p$ntecele. s@ moar@ omul acela. ca s@-l omoar@ pre el. 22 *Ie}ire 20. 28. A s@ feri de fermec@toriu. }i-l vei mo}teni pre el. {i vei face dup@ cuv$ntul care-]i vor spune ]ie din locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u. }i ran@ de lepr@ }i ^ntr@ price. 7 *Ioan 1. ca s@ nu s@ schimbe inima lui. ca s@ fie ^n- CAP 18 Preo]ilor }i levi]ilor ^n loc de mo}ie s@ r$nduiesc aducerile }i jertvele. el }i fiii lui. 4. {i omul carele s@ va sume]i ca s@ nu asculte de preotul carele pururea slujea}te numelui Domnului Dumnezeului t@u. ori oaie. ci jertvele Domnului mo}iia lor. de desc$nt@toriu }i de tot fealiul de vr@jitoriu. 16. 13. }i ve]i r$dica pre cel r@u dintr@ voi. 16. }i vei zice: «Pune-voiu preste mine ^mp@rat. 18. {i tot norodul.* Proroc din fra]ii t@i. scul$ndu-te. dup@ ce-} va ^nmul]i caii. s@ moar@. Parte ^mp@r]it@ va m$nca.* Cu doao m@rturii sau cu trei m@rturii va muri cel ce moare. {i m$na m@rturiilor va fi mai ^nt$iu preste el. 9. 6. Proroc mare s@ f@g@duia}te. precum i-au zis lui. Domnul easte mo}iia lui. S@ nu s@ afle ^ntru tine carele s@ treac@ pre fiiul s@u sau pre fata sa prin foc. 13. 6. levi]ii carii stau acolo ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. Dup@ toate c$te ai cerut de la Domnul Dumnezeul t@u* ^n Horiv. 23 Sus 10. s@-}i scrie aceast@ a doao leage din cartea de la preo]ii levi]ii. 9.* *Numer. acealea vr@ji }i desc$ntece ascult@. {i p$rga gr$ului t@u }i a vinului t@u }i a untului-t@u-de-lemn. }i desc$nt$nd }i fermec$nd. 9. va scula ]ie Domnul Dumnezeul t@u. }i vei l@cui pre el. 15. ca pre mine. }i p$rga tunderii oilor tale vei da lui. {i s@ nu-}i ^nmul]asc@ }ie muieri. {i c$nd va }edea pre scaonul ^mp@r@]iei sale. Dup@ leagea }i dup@ judecata carea-]i vor spune ]ie s@ faci. 7. ca }i to]i fra]ii lui. {i fermec@toriu. 27 *1 %mp@. 15. 45 [46] Fapte 3. 15 Mateiu 18. 8. *2 Para. 7. 14. 23 [21] . pre care tu le vei mo}teni.* vr@jind vraje. {i aceasta easte judecata preo]ilor de la norod. c@ Domnul au zis voao: «Mai mult s@ nu adaoge]i a v@ ^ntoarce pre calea aceasta». s@ nu te ^nve]i a face dup@ spurc@ciunile neamurilor acelora. dintr@ to]i fiii lui Israil. iar@ ]ie nu ]-au dat a}ea Domnul Dumnezeul t@u. Iar@ mo}ie nu vor avea ei ^ntr@ fra]ii s@i.

20 Mateiu 5. Ce leamne s@ se taie spre zidirea }an]ului asupra cet@]ii. picior pentru picior. Vor trimite b@tr$nii cet@]ii lui. {i ceialal]i. 14 ar@ deaca va piiarde Domnul Dumnezeul t@u neamurile al c@rora p@m$nt ^l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u. 38 1. Ci ^n gura a doao m@rturii }i ^n gura a trei m@rturii va sta tot cuv$ntul. care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u. }i-l vor omor^. S@ nu s@ fac@ mil@ ochiului t@u de el.* Iar@ de va fi ^ntru tine vreun om carele ura}te pre deaproapele s@u }i-l p$ndea}te pre el. r$dic$nd m$na cu s@curea cel ce taie lemnul. r$nduiala. }i va muri. 14. 16. Iar@ prorocul carele va ^ndr@zni a gr@i ^ntru numele Mieu cuv$nt care n-am poruncit lui s@-l gr@iasc@. 21 CAP 19 S@ se osebeasc@ cet@]i de sc@pare. c@ci nu l-am fost ur$t pre el mai ^nainte de ieri }i de alaltaieri. dinte pentru dinte. C$te va gr@i prorocul acela ^ntru numele Domnului }i nu va fi. 13. 35.* suflet pentru suflet. *Ie}ir. }i-]i va da ]ie Domnul tot p@m$ntul care au zis p@rin]ilor t@i c@-l va da. Iar@ aceasta va fi porunca (a): uciga}ului carele va fugi acolo }i va tr@i. S@ face]i lui precum au g$ndit el s@ fac@ r@u asupra fratelui s@u. S@ nu s@ milostiveasc@ ochiul t@u spre el. alerg$nd cel ce easte rud@ cu cel mort dup@ cel ce au omor$t }i ^nfierb$ntat@ fiind inima lui. (a) Leagea. 24 Levi]i 24. }i vei r$dica r@ul dintr@ voi. 34. Despre m@rturiile ceale adev@rate }i mincinoas@. }i ori pentru ce p@cat care-l va p@c@tui. Am$ndoi oamenii ^ntr@ carii easte pricea vor sta ^naintea Domnului }i ^naintea preo]ilor }i ^naintea judec@torilor carii vor fi ^n zilele acealea. 20 *Nume.* {i vor cerceta judec@torii cu am@runtul. 18. Socotea}te-]i calea }i ^mparte ^n trei p@r]i hotar@le p@m$ntului t@u. 22. ochiu pentru ochiu. *Sus 17. 6. ca s@ nu murim». m@car c@ acesta nu easte vinovat judec@]ii ceii de moarte.* Trei cet@]i s@-]i alegi ]ie ^n mijlocul p@m$ntului t@u. 1 *Danii. 11.A DOAOA LEAGE Domnului Dumnezeului nostru }i nu vom mai vedea acest foc mare. 2 *Face. acesta va fugi ^ntru o cetate de aceastea }i va tr@i. 16 2 Cori. }i. s@ moar@ prorocul acela». }i carele va gr@i ^ntru numele altor dumnezei. 17. {i au zis Domnul c@tr@ mine: «Drept. }i nu va fi ^ntru tine vinovat s$ngelui. 62 [6. 15. auzind. s@ nu te . 24] CAP 20 Carii trebuie s@ se trimit@ acas@ ^n vreamea r@zboiului. 45 pre tine. 35. ori pentru ce str$mb@tate. Ca nu. 21. 8. 21. 2. *Ioan 18. }i-l vor lua pre el de acolo }i-l vor da ^n m$inile rudeniilor mortului. }i ve]i mo}teni pre ei. care ^l ^mparte ]ie Domnul Dumnezeul t@u. {i carele va ^ntra cu deaproapele s@u ^n p@dure s@ taie leamne. {i despre hotar@. care le-au pus p@rin]ii t@i ^n mo}iia carea o vei mo}teni ^n p@m$ntul care ]i-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u ca s@-l mo}tene}ti. 19. Iar@ de vei zice ^ntru inima ta: «Cum vom cunoa}te cuv$ntul care l-au gr@it Domnul?». ^n vreame de r@zboiu. s@ nu v@ ]ine]i de el. }i nu l-au fost ur$t pre el mai ^nainte de ieri }i de alaltaieri. ca s@ scape acolo tot uciga}ul. s@-l ajung@ pre el. 19.* Proroc voiu scula lor din fra]ii lor. ar@ c$nd vei ie}i la r@zboiu asupra vr@jma}ilor t@i }i vei vedea cai }i c@l@re]i }i norod mai mult dec$t tine. s@ iube}ti pre Domnul Dumnezeul t@u }i s@ umbli pre toate c@ile Lui ^n toate zilele. }i s@-l omoar@ pre el. 7. p$r$ndu-l pre el c@lc@toriu de leage. cuv$ntul acela nu l-au gr@it Domnul. }i ori pentru ce gre}eal@. vei mai adaoge ]ie ^nc@ trei cet@]i l$ng@ aceaste trei. 13. va s@ri s@curea din codor$}te }i va lovi pre deaproapele s@u }i va muri. tot cel ce va lovi pre deaproapele s@u f@r’ de voie. Eu voiu lua izb$nd@ de pre el. }i carii nu. }i ve]i l@cui ^n cet@]ile lor }i ^n c@sile lor. care le poruncesc eu ]ie ast@zi. m$n@ pentru m$n@. }i carii f@r@ grij@ vor fugi acolo. ca 1. 6 Mateiu 18. }i s@ va scula asupra lui }i-l va lovi. Iar@ de va sta m@rturie nedreapt@ asupra vreunui om. 21. Pentru aceaea.* Nu va sta o m@rturie s@ m@rturiseasc@ asupra vreunui om. zic$nd: «Aleage-]i ]ie trei cet@]i». toate c$te au gr@it. {i nu s@ va v@rsa s$nge nevinovat ^n p@m$ntul care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u s@-l mo}tene}ti. 17.* De vei asculta s@ faci toate poruncile aceastea. 24 Sus 12. }i de vor afla c@ m@rturie str$mb@ au m@rturisit }i cu nedreptate au st@tut ^mprotiva fratelui s@u. Legi cum trebuie s@ se o}teasc@. {i omul carele nu va asculta cuv$ntul lui. a}ea ve]i face lui. 10. 20. oric$te va gr@i prorocul acela ^ntru numele Mieu. 12. 20. 3. ^ntru p@g$n@tate au gr@it prorocul acela. 4. 28. }i va fugi ^n vreo cetate de aceastea. *Nume. poruncesc eu ]ie cuv$ntul acesta. 20. precum s-au jurat p@rin]ilor t@i.* Iar@ de va l@rgi Domnul Dumnezeul t@u 1. 9. CAP 18 {I 19 hotar@le tale. 175 *Ie}ir. }i voiu pune cuvintele Meale ^n gura [46] lui. 11 Isus Na. }i vei cur@]i s$ngele cel nevinovat din Israil. precum va face cineva deaproapelui s@u. 13. }i va gr@i lor dup@ cum voiu porunci lui. 5. s@ nu s@ mute. 4. de va fi mai lung@ calea. nici s@ va ^nt$mpla ce au zis. s@ vor teame }i nu vor mai adaoge a face mai mult acest lucru r@u ^ntr@ voi. S@ nu mu]i hotar@le deaproapelui t@u. }i va fi bine ]ie.

care le-au f@cut ei dumnez@ilor lor. pentru fiiul neascult@toriu }i pentru cel ce s-au sp$nzurat pre lemn. }i alt om s@ se veseleasc@ dintr-^nsa. Iar@ de vei }edea ^mprejurul vreunei cet@]i zile mai multe. carea nu au lucrat }i nu au tras ^n jug. 5. 3. iar@ pre el s@ nu-l tai. acela s@-l strici }i s@-l tai. S@ nu sl@beasc@ inima voastr@. al c@rora p@m$nt ^l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u s@-l mo}tene}ti. }i ochii no}tri nu au v@zut. {i tot omul carele }i-au logodit }ie muiare }i nu o au luat pre ea s@ mearg@ }i s@ se ^ntoarc@ ^n casa sa. 3 ar@ de s@ va afla. 6. 14. Iar@ din cet@]ile neamurilor acestora. ca }i a sa». ^n p@m$ntul care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u s@-l mo}tene}ti. pre carele l-ai r@scump@rat. %n alte Biblii s@ afl@: Afar@ de muieri }i de prunci. A}ea s@ face]i ^n toate cet@]ile care s$nt departe de tine foarte }i nu s$nt din cet@]ile neamurilor acestora. CAP 20 {I 21 heteu }i pre amoreu }i pre hananeu }i pre ferezeu }i pre eveu }i pre ievuseu }i pre ghergheseu. s@ nu la}i viu nimica ce sufl@. *1 Mac. Israile. tot norodul carii s@ vor afla ^ntr-^nsa vor da bir ]ie }i vor fi supu}i. c@ pomul cel din ]arin@ nu easte ca omul. Ci cu anatem@ s@-i anatemisi]i pre ei. Afar@ de muieri }i de marh@ (a). 8. 8. {i s@ vie preo]ii levi]ii. 19. nici v@ sp@riia]i. om omor$t. 9. «Auzi. {i to]i b@tr$nii cet@]ii ceii mai aproape de cel omor$t s@ speale m$inile pre capul vi]ealii ceii t@iate ^n vale. 5. }i toate averile s@ le pr@dezi ]ie }i s@ m$nci toat@ prada vr@jma}ilor t@i. }i din gura lor s@ va judeca toat@ pricea }i rana. mai ^nainte s@ o ^mbii cu pace. 13. Iar@ c$nd vei ie}i la r@zboiu ^naintea vr@jma}ilor t@i. carea nu s-au lucrat. }i toate c$te vor fi ^n cetate. cu voi. r@spunzind. Israil !» {i li s@ va ierta lor p@catul s$ngelui. Iar@ lemnul care-l }tii c@ nu face rod bun de m$ncat. s@ poat@ fugi de la fa]a ta }i s@ se ascunz@ ^n }ean]. {i va fi c$nd te vei apropiia de b@taie. 2. ca s@ nu fie s$nge nevinovat ^ntru norodul T@u. {i. 10. s@ nu moar@ la r@zboiu. ca ^mpreun@ cu voi s@ bat@ pre vr@jma}ii vo}tri }i s@ v@ m$ntuiasc@ pre voi». nici v@ abate]i de la fa]a lor. s@ nu moar@ ^n r@zboiu. *Jude. 4. }i alt om s@ ^nceap@ a l@cui ^ntr-^nsa. p$n@ ce s@ va da ]ie. va gr@i norodului }i va zice c@tr@ ei: 3. zic$nd:* «Tot omul carele au zidit cas@ noao }i nu au ^nceput a l@cui ^ntr-^nsa s@ mearg@ }i s@ se ^ntoarc@ ^n casa sa. c@ cu tine easte Domnul Dumnezeul t@u. Ca s@ nu v@ ^nvea]e pre voi a face toate spurc@ciunile lor. Muiarea robit@ ^n r@zboiu. }i vor t@ia capul vi]ealii ^n vale. Iar@ tu r$dic@ s$ngele cel nevinovat dintr@ voi }i f@ ce e bun }i pl@cut ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. {i c$nd te vei apropiia la vreo cetate s@ o ba]i. }i nu s@ }tie cine l-au omor$t. s@ nu strici pomii ei. 3. 18. 11. Iar@ de nu va asculta de tine }i va face r@zboiu asupra ta. }i s@ binecuvinteaze ^ntru numele Lui. 16.176 A DOAOA LEAGE temi de ei. ci din pom s@ m$nci. Israil. 15. nici s-au s@m@nat. 6. Doamne. {i va fi b@tr$nii cet@]ii ceii mai aproape de cel omor$t vor lua o vi]ea din vaci. 7. {i vor mai adaoge c@rturarii a gr@i c@tr@ norod }i vor zice:* «Tot omul cel fricos }i slab la inim@ s@ mearg@ }i s@ se ^ntoarc@ ^n casa sa. {i tot omul carele au s@dit vie }i nu s-au veselit dintr-^nsa s@ mearg@ }i s@ se ^ntoarc@ la casa sa. Pentru fiiul cel ^nt$iu n@scut a ceii ur$te. {i vor gr@i }i c@rturarii c@tr@ norod. z@c$nd ^n c$mp. venind preotul. }i-i vei pr@da pre ei. 7. voi mearge]i ast@zi la b@taie asupra vr@jma}ilor vo}tri. P$n@ c$nd ]i-o va da Domnul Dumnezeul t@u ^n m$inile tale. vor zice: «M$inile noastre nu au v@rsat s$ngele acesta. }i alt om s@ o ia pre ea». 10. . 17. 4. din p@m$ntul Eghiptului. b@t$ndu-o ca s@ o iai. 12. 2. De vor r@spunde ]ie ceale de pace }i vor de}chide ]ie. nu v@ teame]i. {i va fi dup@ ce vor ^nceta c@rturarii a gr@i c@tr@ norod. {i b@tr$nii cet@]ii aceiia vor aduce vi]eaoa ^ntr-o vale r$poas@. precum au poruncit ]ie Domnul Dumnezeul t@u. 56 CAP 21 Legi pentru cel ce s@ afl@ omor$t. pre 14 (a). pentru c@ pre ei i-au ales Domnul Dumnezeu s@ stea ^naintea Lui. Cel ce te-au scos din p@m$ntul Eghiptului. s@ }ezi ^mprejurul ei. 7. C@ Domnul Dumnezeul vostru mearge ^naintea voastr@. }i s@ ucizi toat@ partea b@rb@teasc@ dintr-^nsa cu ascu]i}ul sabiei. Milostiv fii norodului T@u. ca s@ nu ^nfrico}eaze inima fratelui s@u. }i toate dobitoacele. carea o d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u. 20. }i s@ zide}ti }ean] asupra cet@]ii carea face r@zboiu asupra ta. }i vor pune pre mai-marii o}tii ^nainte pov@]uitori norodului. nici s@ pui s@curea ^n ei. Vor ie}i b@tr$nii }i judec@torii t@i }i vor m@sura p$n@ la cet@]ile ceale dimprejurul celui omor$t. s@ nu moar@ ^n r@zboiu. 9. }i s@ p@c@tui]i ^naintea Domnului Dumnezeului vostru. }i va da pre ei Domnul Dumnezeu ^n m$inile tale. 1.

auzind. s@-i r$dici ^mpreun@ cu el. f@ cunun@ podului t@u. 3. }i-i va fi lui muiare. }i nu s@ va afla feciorie la fat@. 23. 1 [4] 1. la poart@. S@-l prinz@ tat@l lui }i muma lui }i s@-l scoa]@ ^naintea b@tr$nilor cet@]ii sale }i la poarta locului. nu am aflat la ea feciorie». }i vor na}te lui }i cea iubit@ }i cea ur$t@. Despre haina altui fealiu. De s@mnul fecioriei. }i va muri. carele easte cel ^nt$iu n@scut. CAP 21 {I 22 177 *1 Para. carele nu ascult@ cuv$ntul t@t$ne-s@u }i cuv$ntul mum@-sa. {i vei lua de la ea hainele ceale de robie. 16. ca s@ sfin]asc@ roada }i s@m$n]a carea o ai s@m@nat ^mpreun@ cu roada viei tale. }i vei rade capul ei. s@ nu-i treci cu vedearea. {i vei r$dica pre cel r@u dintr@ voi. 11. una iubit@. hainelor tale cu care te vei ^mbr@ca. O vei b@ga ^n casa ta. Ci pre mum@ s@ o slobozi. {i va fi ^n zioa ^n carea va ^mp@r]i fiilor s@i avearea sa. 19. S@ nu te ^mbraci cu hain@ ]@sut@ din l$n@ }i din in ^mpreun@. ci s@ le aba]i }i s@ le ^ntorci la fratele t@u }i s@ le dai lui. {i c$nd vei zidi cas@ noao. 6. 17. 13 CAP 22 Fapt@ bun@ s@ se fac@ cu lucrul deaproapelui. de vreame ce* bl@st@mat de Dumnezeu easte tot cel sp$nzurat pre lemn. vor ar@ta ceale de feciorie ale featei ^naintea b@tr$nilor. 17. Vor scoate pre fat@ la u}ea c@sii t@t$nes@u. Despre ceaea ce va avea ^mpreunare trupeasc@ f@r@ de leage ^n cetate sau ^n c$mp.A DOAOA LEAGE 11. {i ^ntr@ cei robi]i vei vedea muiare frumoas@ la fa]@ }i-]i va pl@cea c$t s@ o iai pre ea muiare ]ie. Iar@ de va fi adev@rat cuv$ntul acesta. {i vor desface haina ^naintea b@tr$nilor cet@]ii. 20. iar@ el nu-i ascult@. iar@ puii ia-i ]ie. 9. ca s@ fie bine ]ie }i s@ tr@ie}ti zile multe. Iar@ de va fi cineva ^n p@cat. 5. }i feciorul cel ^nt$iu n@scut va fi al ceii ur$te. }i ei ^l ceart@ pre el. }i a}ea s@ faci cu haina lui. }i s@ fie la tine p$n@ ce le va c@uta fratele t@u }i le vei da lui. s@ nu prinzi pre mam@ cu fiii. 22. 1 *Gala. ^n cale. nici-l }tii pre el. s@ vor teame. {i-l vor ucide cu pietri b@rba]ii cet@]ii lui }i va muri. nici b@rbatul s@ nu s@ ^mbrace cu haine muiere}ti. Despre baierile hainii.* Baieri s@-]i faci la ceale patru cornuri a *Num. judecat de moarte. Acum el pune asupra ei cuvinte de vinuire. }i vei t@ia unghile ei. pentru c@ au gr@it nume r@u asupra fecioarei israilteane. }i-l ve]i sp$nzura pre lemn. }i nu va putea s@ o goneasc@ pre ea ^n toate zilele vie]ii sale. De va lua cineva muiare }i va l@cui ^mpreun@ cu ea. Iar@ de va avea un om doao muieri. 18. }i nu ascult@ cuv$ntul nostru. 5. }i o au ur$t. }i va zice: «Am luat muiarea aceasta. 15. trec$nd cu vedearea pre feciorul ceii ur$te. S@ nu sameni ^n viia ta mai multe fealiuri. 8. {i de nu o vei vrea pre ea. 12. {i va aduce asupra ei cuvinte de vinuit }i-i va gr@i nume r@u. }i aceastea s$nt seamnele fecioriei featei meale». }i. {i s@ zic@ c@tr@ b@rba]ii cet@]ii sale: «Fiiul nostru acesta easte neascult@toriu }i ^nd@r@ptnic. }i a}ea s@ faci cu tot ce au pierdut fratele t@u. o las@ slobod@. 10. 20. {i. zic$nd: ‘N-am aflat la fata ta feciorie’. s@ nu le treci cu vedearea. De vei vedea asinul fratelui t@u sau boul lui c@zu]i pe cale. m$nc@toriu }i be]iv».* $nd vezi boul fratelui t@u sau oaia lui r@t@cind. pentru c@ o ai smerit pre ea. lu$ndu-o pre ea tat@l featei }i mum@sa. 3. De preacurvie. 18. 14. 19. De cuibul aflat. }i ceialal]i. 15. 15. cu pui sau cu oao. De a nu mesteca lucruri deschilinite. le bag@ ^n s@la}ul t@u. {i vor luoa b@tr$nii cet@]ii aceiia pre omul acela }i-l vor pedepsi. au ^n vreun copaciu sau pre p@m$nt. toate c$te au pierdut el. nu va putea s@ fac@ s@ fie ^nt$iu n@scut feciorul ceii iubite. 16. A}ea s@ faci cu asinul lui. 4. *Ie}ire 23. }i dup@ aceaea vei ^ntra la ea }i vei l@cui cu ea. }i o va ur^. iar@ alta ur$t@. 14. 21. }i le vei afla tu. }i s@ nu spurca]i p@m$ntul care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u s@-l mo}tene}ti. }i mum@sa z@c$nd preste pui sau preste oao. 7. }i va pl$nge pre tat@l s@u }i pre mum@-sa o lun@ de zile. 2. 12. ci. 21. }i va }edea ^n casa ta. r$dic$nd. de va c@dea cineva de pre el. s@ nu le treci cu vedearea. S@ nu ari cu bou }i asin ^mpreun@. dup@ aceaea. de vreame ce acesta easte p$rga fiilor lui }i lui s@ cuvine ceale ce sunt ale celui ^nt$iu n@scut. S@ nu s@ ^mbrace muiarea cu haine b@rb@te}ti. Despre cununa podului. Iar@ de va avea cineva fiiu neascult@toriu }i ^nd@r@ptnic. ci ^n zioa aceaea s@-l ^ngropa]i. 13. Iar@ de vei afla vreun cuib de pasere ^naintea fea]ii tale. ^ntr$nd eu la d$nsa.* Ci ^nt$iu n@scut va cunoa}te pre feciorul ceii ur$te }i va da lui ^ndoit din toate c$te va avea el. }i va fi ]ie muiare. Iar@ de nu easte aproape fratele t@u de tine. pentru c@ ur$ciune easte ^naintea Domnului Dumnezeului t@u tot cel ce face aceastea. {i va zice tat@l featei c@tr@ b@tr$ni: «Pre fata mea aceasta o am dat muiare omului acestuia. ca s@ nu faci ucidere de om ^n casa ta. }i oamenii cet@]ii aceiia o vor . {i-l vor globi o sut@ de sicli }i le vor da tat@lui featei. }i s@ nu o vinzi pre argint. 38 13. S@ nu r@m$ie preste noapte trupul lui pre lemn. S@ nu ia muiarea tat$ne-s@u. nici s@ te sluje}ti cu ea.

4. 7. pentru c@ te-au iubit pre tine Domnul Dumnezeul t@u. 14. pentru c@ o au smerit pre ea. C@ Domnul Dumnezeul t@u umbl@ ^n tab@ra ta. de la fratele t@u s@ nu iai cam@t@.178 A DOAOA LEAGE ucide cu pietri }i va muri. s@ te fere}ti de tot lucrul r@u. S@ nu ia omul muiarea t@t$ne-s@u }i s@ nu descopere acoperem$ntul t@t$ne-s@u. Iar@ de vei ^ntra ^n viia deaproapelui t@u. 6. }i dup@ ce va apune soarele s@ ^ntre ^n tab@r@. }i pre muiare. (a) %n unele.* }i pentru c@ au n@imit asupra ta pre Valaam. pentru c@ au f@cut necur@]ie ^ntru fiii lui Israil }i au curvit ^n casa t@t$ne-s@u. }i vei r@dica pre cel r@u dintr@ voi. 26. s@ moar@: pre fat@ pentru c@ nu au strigat ^n cetate. nici pentru o f@g@duin]@. c@ fratele t@u @ nu ^ntre scopit. 12. nu va fi ]ie p@cat. 8. De a nu lua cam@t@ de la fra]i. S@ nu fie vr@jitoare din featele lui Israil. iar@ pre om pentru ce au smerit muiarea deaproapelui. Ceale ce ies prin buzele tale s@ le p@z@}ti }i s@ le faci. v@zind ^ntru tine lucru spurcat. }i pentru aceaea s@ fie tab@ra ta sf$nt@. ca nu. De la cel str@in s@ iai cam@t@. c@ nemearnic ai fost ^n p@m$ntul Eghiptului. }i va fi ]ie p@cat. }i p$n@ la al zeacelea neam s@ nu ^ntre ^n besearica Domnului. Despre f@g@duin]@. s@ nu ^nt$rzii a plini. }i ea va fi lui muiare. {i p@ru} s@ ai la br$ul t@u }i. *Levi]. }i nu va putea s@ o goneasc@ ^n toate zilele vie]ii sale. 1 *Nume.* S@ nu ^ntre amanitean }i moavitean ^ntru adunarea Domnului. 16. }i silindu-o va dormi cu ea. 24. c@ precum vreun om s@ scoal@ asupra deaproapelui }i-l omoar@. }i vei r@dica pre cel r@u dintr@ voi. S@ nu ur@}ti pre idumeu. Fiii cei ce s@ vor na}te dintru ei ^ntru al treilea neam vor ^ntra ^ntru adunarea Domnului. darul care l-au gr@it gura ta. }i s$lindu-o va dormi cu ea. C@ ^n c$mp o au aflat pre ea. }i p$n@ ^n veac. 16 CAP 23 Despre cei ce trebuie s@ se opreasc@ de la besearica lui Dumnezeu sau s@ se priimeasc@. Ci s@ l@cuiasc@ cu tine. s@ se ^ntoarc@ de c@tr@ tine. S@ nu fie curv@ din featele lui Israil. nici famen. s@ sapi cu el }i s@ acoperi spurc@ciunea ta. 3. s@-i ucide]i pre am$ndoi. Ve]i scoate pre am$ndoi la poarta cet@]ii lor }i-i ve]i ucide cu pietri. }i s@ nu fie curvariu din fiii lui Israil. ^ntr@ voi s@ l@cuiasc@ unde-i va pl@cea lui. }i acolo s@ ie}i afar@. S@ nu iai cam@t@ de la fratele t@u. 10 Ioan 8. c$nd a]i ie}it voi din Eghipt. adun@ cu m$inile tale spice. }i s@ nu vr@jeasc@ nici pentru o f@g@duin]@ din fiii lui Israil (a). 23. Iar@ de s@ va afla fat@ fecioar@ logodit@ cu b@rbat. 5 *Ie}ire 22. s@ nu ur@}ti pre eghiptean. Iar@ de vei ^ntra ^n holda deaproapelui t@u. s@ ucide]i numai pre cel ce au dormit cu ea. {i de c@tr@ sear@ s@ speale trupul s@u cu ap@. 19. sau cam@t@ de tot lucrul cu care-l vei ^mprumuta. 18. iar@ seacerea s@ nu o bagi ^n holda deaproapelui t@u. ^n veaci. 21. Iar@ c$nd vei ie}i cu oaste asupra vr@jma}ilor t@i. 9. Iar@ featei s@ nu-i face]i nimica. Iar@ de va afla cineva pre fata cea fecioar@. 10. De viia }i holda deaproapelui. S@ nu gr@ie}ti ceale de pace lor }i ceale de folos lor. iar@ ^n vas s@ nu bagi. 29. ca s@ te blagosloveasc@ Domnul Dumnezeul t@u ^ntru toate lucrurile tale pre p@m$ntul ^ntru care ^ntri s@-l mo}tene}ti. 2. 30. 26. S@ nu ^ntre carele easte n@scut din curv@ ^ntru adunarea Dom- . carea nu easte logodit@. De sluga fugit@. Ci Domnul Dumnezeul t@u nu au vrut s@ asculte pre Valaam. acela s@ ias@ din tab@r@ }i s@ nu ^ntre ^n tab@r@. 11. m$nc@ struguri p$n@ ce s@ va s@tura sufletul t@u. {i s@ ai loc afar@ de tab@r@. }i afl$ndu-o pre ea om ^n cetate va dormi cu ea. Iar@ de va afla ^n c$mp omul pre fata cea logodit@. CAP 22 {I 23 easte. 22. 20. De loc pentru lipsa firii. 13. }i nu au fost cine s@-i ajute. ca s@ te blast@me. cam@t@ de argint. 25. }i pre omul cel ce au dormit cu muiarea. 25. feciorul lui Veor din Mesopotamiia. c$nd vei }edea afar@. 5. De necur@]iia prin ispit@ ^n vis. 28. 23. 1. 15. }i s@ va afla. a}ea easte lucrul acesta. ^ntru adunarea Domnului. }i au ^ntors Domnul Dumnezeul t@u bl@st@murile ^n blagoslovenie. Iar@ de te vei lega cu f@g@duin]@ Domnului Dumnezeului t@u. De va fi ^ntru tine om carele s@ nu fie curat de ispitirea ^n vis cea de noapte. 20.* Iar@ de s@ va afla om dormind cu muiare carea are b@rbat. 24. 22. c@ am$ndoao aceastea s$nt ur$ciune ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. 27. 18. c@ nu easte vinovat@ mor]ii. precum te-ai f@g@duit Domnului Dumnezeului t@u. }i au strigat fata cea logodit@. *Neemi. S@ nu aduci plata curvii }i pre]ul c$nelui ^n casa Domnului Dumnezeului t@u. 13. c@ cer$nd va ceare Domnul Dumnezeul t@u de la tine. }i s@ nu-l nec@je}ti pre el. ^n toate zilele tale. 22. 17.* Omul cel ce au dormit cu ea va da tat@lui featei cincizeci de didrahme de argint. Pentru c@ nu au ie}it ^naintea voastr@ cu p$ine }i cu ap@ ^n cale. Pre sluga cel ce au fugit de la st@p$nul s@u la tine s@ nu-l dai st@p$nului s@u. Iar@ de nu vei vrea s@ f@g@duie}ti. stihul 18 nu easte. De plata curvei. }i vei r$dica pre cel r@u din Israil. 5 nului. ca s@ te izb@veasc@ pre tine }i s@ dea pre vr@jma}ul t@u ^n m$inile tale dinaintea fea]ii tale. sau cam@t@ de bucate.

2. }i nici un lucru s@ nu ^ngreoiaze. 10. 15 [18] ar@ de-} va lua cineva muiare }i va l@cui cu ea. Iar@ de va fi omul s@rac. 6 2 Paral. }i s@ nu spurca]i p@m$ntul care Domnul Dumnezeul vostru ^l d@ voao s@-l mo}teni]i. vor porunci judec@torii s@-l culce }i s@-l bat@ ^naintea lor.* Cu num@r patruzeci s@-l bat@ pre el. nici fiii pentru p@rin]i. 5. 24 *1 Cor. el ^]i va aduce ]ie z@log afar@. 12. c@ ur$ciune easte ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. nici pietrile morii. Iar@ de s@ va afla om din fiii lui Israil carele fur@ suflet dintr@ fra]ii s@i. %n fon]i }i ^n m@suri s@ nu s@ fac@ str$mb@tate. Iar@ de vor adaoge a-l bate pre el mai multe lovituri dec$t aceastea. s@ nu culegi a doao oar@ ce r@m$ne pre urma ta. Iar@ de nu va vrea omul* s@ ia pre muiarea fratelui s@u. s@ va putea m@rita dup@ alt b@rbat. s@ nu ^ntri ^n casa lui s@-i iai z@log. }i omul carele-]i easte deatoriu. Despre z@logul s@racului. 20. 11. S@ nu str$mbi judecata nemearnicului }i a s@racului }i a v@duvei. ar@ de s@ va face price ^ntr@ oameni }i vor veni la judecat@. }i s@ o sloboaz@ pre ea din casa sa. 5. dup@ m@sura vinei lui. 18. s@-i scrie ei carte de desp@r]anie }i s@ o dea ^n m$inile ei. De s@ va ^nsura cineva de cur$nd. 5. 4 Iezechii. Pedeapsa muierii carea va prinde de boa}e. 26 *Levi]. 18 Mateiu 10. 13. ^nainte de ce apune soarele. 11. 3. }i nu s@ va st$nge numele lui din Israil. s@-i scrie }i acesta carte de desp@r]anie }i s@ o dea ^n m$inile ei. R@m@}i]ele s@ceri}ului }i a culesului viei s@ se las@ s@racilor. {i de va fi vreadnic de b@taie cel vinovat. {i pruncul carele s@ va na}te s@ va chema pre numele celui ce au murit. s@ nu ]ii la tine preste noapte z@logul lui. 13 Tovie 4. 4. *Mateiu 5. 25. S@ nu iai z@log moara. 14. carele o au luat pre ea muiare }ie. 8. 6. ca s@ doarm@ ^n haina sa }i s@ te binecuvinteaze }i s@ fie ]ie milostenie ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. Iar@ de ai deatorie la deaproapele t@u. Ci-]i ado aminte c@ rob ai fost ^n p@m$ntul Eghiptului }i te-au scos Domnul Dumnezeul t@u de acolo. ca s@ te blagosloveasc@ Domnul Dumnezeul t@u ^ntru toate lucrurile m$inilor tale. Ia-]i bine aminte la rana leprii. s@ se suie muiarea la poart@ la b@tr$ni }i s@ zic@:** «Fratele b@rbatului mieu nu va s@ r$dice numele fratelui s@u ^n Israil }i nu m-au vrut fratele b@rbatului mieu». Ci ^ntr-aceaea}i zi s@-i dai plata lui. {i de o va ur^ pre ea }i b@rbatul cel mai de pre urm@. }i vei avea p@cat. C$nd vei s@cera seceri}ul t@u ^n ]arina ta }i vei uita vreun snop ^n ]arina ta. }i va fi de nu va afla har ^naintea lui pentru c@ au aflat ^n ea lucru ur$t. }i s@ o sloboaz@ din casa sa. {i-]i ado aminte cum c@ ai fost rob ^n p@m$ntul Eghiptului. 9 1 Tim. pentru aceaea-]i poruncesc eu ]ie ast@zi ca s@ faci cuv$ntul acesta. s@ nu ias@ la r@zboiu. s@ nu te ^ntorci s@-l iai.* S@ nu moar@ p@rin]ii pentru fii.* S@ nu ]ii plata celui s@rac }i a celui lipsit dintr@ fra]ii t@i. Iar@ de va sta el 1. judec@torii vor judeca pre ei. Despre plata lucr@toriului. 10 *Ie}ire 22. }i va muri unul dintr-^n}ii. S@ nu s@ leage gura boului ce trier@. orice deatorie. B@rbatul cel dint$iu carele o au slobozit pre ea nu va putea s@ se ^ntoarc@ }i s@ o ia pre ea iar@}i muiare }ie. ca s@ nu str$ge c@tr@ Domnul asupra ta. * Ci cu apusul soarelui s@-i ^ntorci z@logul lui. 6 ** Rut 4. 31 Marco 10. 14. 21. ave]i grij@ s@ face]i precum am poruncit voao. iar@ pre cel vinovat ^l vor os$ndi. p@zea}te foarte ca s@ faci dup@ toat@ leagea carea o vor spune voao preo]ii levi]ii. pentru aceaea-]i poruncesc ]ie ca s@ faci lucrul acesta. 18. s@ nu te ^ntorci a aduna ceale ce r@m$n pre urma ta.* S@ nu legi gura boului care trier@. {i-l vor chema pre el b@tr$nii cet@]ii aceiia }i vor gr@i lui. dup@ ce s-au p$ng@rit ea. S@ nu moar@ p@rin]ii pentru fii. 1. }i haina v@duvei s@ nu o iai z@log. Afar@ s@ stai. 4 CAP 24 {I 25 16. 12. }i r$dica]i pre cel r@u dintr@ voi. 9. 3. 8. 7 * Rut 4. nici fiii s@ nu moar@ pentru p@rin]i. }i s@m$n]@ nu au r@mas de la el. 19. }i pre cel drept ^l vor vesti drept. 19. iar@ mai multe s@ nu adaog@. 7. sau de va muri b@rbatul cel de pre urm@. de vreame ce easte s@rac }i ^ntru aceaea are n@deajde. 179 *4 %mp@. c@ sufletul z@logea}te acesta. 7.* Adu-]i aminte c$te au f@cut Domnul Dumnezeul t@u Mariamei pre cale. s@ moar@ furul acela. scutit s@ fie ^n casa sa un an. {i c$nd vei culeage maslinele. 15. c$nd a]i ie}it din Eghipt. ci s@ fie a s@racului }i a nemearnicului }i a sirimanului }i a v@duvei. s@ va face ur$t fratele t@u ^naintea ta. {i ea. S@ se r@dice s@m$n]a fratelui. Amalic s@ se str$ng@ de supt ceriu. muiarea celui mort s@ nu s@ m@rite dup@ b@rbat din afar@. 4. 6.A DOAOA LEAGE CAP 24 S@ ^ng@duie s@ se dea muierii carte de slobozenie.* CAP 25 Judec@torii s@ judece drept. Iar@ de vor l@cui fra]ii ^ntr-un loc. *2 Cor. 17. duc$ndu-se. fratele b@rbatului ei va ^ntra la ea }i o va lua }ie}i muiare }i va l@cui ^mpreun@ cu d$nsa. sau a nemearnicului carele l@cuie}te ^n cet@]ile tale. Cum s@ se pedepseasc@ cel vinovat. }i-l va sili }i-l va vinde. ci s@ fie a celui nemearnic }i a celui s@rac }i a v@duvei. 20 *Nume. {i c$nd vei culeage viia ta. ci vor fi ale celui nemearnic }i ale celui s@rac }i ale v@duvei. 10 Luca 10. s@ veseleasc@ pre muiarea sa carea o au luat. 2. ci fie}tecarele pentru p@catul s@u s@ moar@. 5 . 9. 22. Despre judecata nemearnicului }i a s@racului.

}i s@ umbli pre c@ile Lui. }i ne-au dat noao p@m$ntul acesta. *Sus 14.* Caut@ din casa Ta cea sf$nt@ din ceriu }i blagoslovea}te pre norodul T@u. }i cu vederi mari. }i nemearnicul cel dintru tine. }i s@ mergi ^n locul care-l va aleage Domnul Dumnezeul t@u ca s@ se chiiame numele Lui acolo. osteneala noastr@ }i n@cazul nostru. a p@m$ntului care curge lapte }i miiare». }i cu minuni. C@ ur$ciune easte ^naintea Domnului Dumnezeului t@u tot cel ce face aceastea }i tot cel ce face nedreptate. ^nsu}i cu putearea Sa cea mare. }i s-au f@cut acolo neam mare }i mul]ime mult@. 14. }i cump@n@ mare }i mic@. }i ne-au smerit pre noi. Va veni muiarea fratelui s@u la el. 8 pre cale. ^n p@m$ntul care Domnul Dumnezeul t@u ^l d@ ]ie s@-l mo}tene}ti. 12. ^ntinz$nd m$na sa. 2. {i o vei l@sa ^naintea Domnului Dumnezeului t@u }i te vei ^nchina acolo Domnului Dumnezeului t@u. S@ nu fie ^n sacul t@u cump@n@. 13. }i au pus preste noi lucruri greale. }i p@m$ntul care l-ai dat lor. dup@ ce vei ^ntra ^n p@m$ntul care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u s@-l ^mpar]i cu soarte. S@-i taie m$na ei }i s@ nu s@ fac@ mil@ ochiului t@u de ea. 9. 16 *Sus 7. {i acum. Iar@ deaca vei plini a da toate z@ciuialele rodurilor tale. }i s-au pogor$t ^n Eghipt cu pu]ini oameni. }i cu bra] ^nalt. 17. tu }i levitul. {i ne-au adus pre noi la locul acesta. {i s@ fii tu mai presus dec$t toa- }i va zice: «Nu vreau s@ o iau pre ea». r@spunz$nd. }i. 19. pre cei osteni]i carii era dinapoia ta. 18. 12. ca s@ tr@ie}ti zile multe pre p@m$ntul care Domnul Dumnezeul t@u ^l d@ ]ie s@-l mo}tene}ti. ^n anul al treilea. S@ iai din p$rga rodurilor p@m$ntului t@u care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u. }i nu s-au temut de Domnul Dumnezeu. nu am cheltuit dintr-^nsele la lucru necurat. 1. precum au zis ]ie ca s@ p@ze}ti poruncile Lui. {i s@ va chema numele lui ^n Israil Casa celui descul]at de un picior. s@ st$ngi numele lui Amalic de supt ceriu }i s@ nu ui]i. }i va veni muiarea unuia dintr-^n}ii s@ scoa]@ pre b@rbatul s@u din m$na celui ce-l bate. nu am c@lcat porunca Ta }i nu o am uitat. om cu fratele s@u. 9. am ascultat glasul Domnului Dumnezeului mieu. Punt adev@rat }i drept s@ ai. ^naintea b@tr$nilor. *Ie}ire 16. Iar@ de s@ sf@desc doi oameni unul cu altul. 29 CAP 26 P$rga }i z@ciuiala unde }i cui s@ se dea }i cu ce form@ de cuvinte. }i s@ bagi ^ntr-o co}ni]@. 18. {i s@ gr@ie}ti ^naintea Domnului Dumnezeului t@u: «Am luat ceale sfinte din casa mea* }i le-am dat levitului }i nemearnicului }i s@racului }i v@duvei. }i m@sur@ adev@rat@ }i dreapt@ s@ ai. 5. {i am strigat c@tr@ Domnul Dumnezeul p@rin]ilor no}tri. 14. am f@cut dup@ cum mi-ai poruncit mie. 4. 11.180 A DOAOA LEAGE CAP 25 {I 26 tat@l mieu. }i s@ ascul]i glasul Lui.* Adu-]i aminte c$te ]-au f@cut ]ie Amalic 17. ^ntr-^nsul. Israil. }i cu m$n@ tare. 6 . }i cu seamne. {i va lua preotul co}ni]a din m$inile tale }i o va pune ^naintea jertvenicului Domnului Dumnezeului t@u. ^l va prinde de boa}e. {i nu am m$ncat ^ntru pl$nsul mieu dintr-^nsele. 11. }i au auzit Domnul glasul nostru. {i ne-au scos pre noi Domnul din Eghipt. }i s@ le face]i din toat@ inima voastr@ }i din tot sufletul vostru. {i ne-au n@c@jit pre noi eghipteanii. Pre Dumnezeu ai ales ast@zi s@-]i fie al t@u Dumnezeu. c$nd ie}eai tu din p@m$ntul Eghiptului. 15 Varuh 2. }i vor m$nca ^n cet@]ile tale }i s@ vor s@tura. c$nd erai tu fl@m$nd }i ostenit. a doao z@ciuial@ s@ o dai levitului }i nemearnicului }i s@racului }i v@duvei. am adus p$rga rodurilor p@m$ntului care mi l-ai dat mie. }i au v@zut smereniia noastr@. }i s@ p@ze}ti ^ndrept@rile }i poruncile }i judec@]ile Lui. Cum s-au sculat ^mprotiva ta ^n cale }i au t@iat coada taberii tale. dup@ toate poruncile Tale care le-ai poruncit mie. }i-l va descul]a de un picior. 8. 6. iat@. {i va fi c$nd ^]i va da Domnul Dumnezeul t@u odihn@ de c@tr@ to]i vr@jma}ii t@i cei de primpregiurul t@u. 15. 7. Doamne. }i au nemernicit acolo. 3. }i va scuipi ^n fa]a lui }i va zice: «A}ea s@ va face omului carele nu va zidi casa fratelui s@u ^n Israil». }i s@ l@cuie}ti *Isaia 63. 10. }i s@-l mo}tene}ti. 15. 16. %n zioa aceasta au poruncit Domnul Dumnezeul t@u ]ie s@ faci toate ^ndrept@rile aceastea }i judec@]ile. vei zice ^naintea Domnului Dumnezeului t@u: «Siriia o au p@r@sit i. precum Te-ai jurat p@rin]ilor no}tri s@ ne dai noao p@m$nt care curge lapte }i miiare». 17. }i s@ le p@zi]i. p@m$ntul care curge lapte }i miiare. {i te veselea}te cu toate bun@t@]ile care ]i-au dat Domnul Dumnezeul t@u ]ie }i c@sii tale. nu am dat dintr-^nsele mortului. {i vei mearge la preotul carele va fi ^n zilele acealea }i vei gr@i c@tr@ d$nsul: «M@rturisesc ast@zi Domnului Dumnezeului mieu c@ am ^ntrat ^n p@m$ntul pentru care S-au jurat Domnul p@rin]ilor no}tri s@-l dea noao».* {i Domnul te-au ales pre tine ast@zi s@-I fii Lui norod ales. {i. 10. 13.

5. zic$nd: „P@zi]i toate poruncile aceastea c$te poruncesc eu ast@zi CAP 28 i va fi dup@ ce ve]i treace Iordanul ^n p@m$ntul care-l d@ voao Domnul Dumnezeul vostru. 2. 8. }i le ve]i lipi cu var. {i. }i celor ce nu vor ]inea. dup@ ce ve]i treace Iordanul: Simeon. 4. leagea }i forma. «Bl@st@mat cel ce doarme cu soacr@-sa!» {i va zice tot norodul: «Fie!» (a) «Bl@st@mat cel ce doarme cu sora muierii sale!» {i va zice tot norodul: «Fie!» 24. }i blagoslovit s@ fii tu c$nd ie}i afar@. 4. precum te-au f@cut pre tine numit nedrep]ilor }i l@udat }i m@rit. cu glas mare: 15. va zice: «Fie bl@st@mat cel ce nu cinstea}te pre tat@l 23. s@ se fac@ oltariu de pietri }i ^n pietrile acealea s@ se scrie leagea: a blagosloveniei drep]ilor }i a bl@st@mului nedrep]ilor. Blagoslovit s@ fii tu c$nd ^ntri ^nl@untru. s@ pune]i pietrile aceastea. Iuda. 25 Isus Na. precum au zis ]ie Domnul Dumnezeul p@rin]ilor t@i. {i au gr@it Moisi }i preo]ii levi]ii c@tr@ tot Istrailul. nu s@ afl@. {i s@ jertve}ti acolo o jertv@ de m$ntuire. lucru de m$ni de me}teri. carii stau ^mprotiva ta. pre o cale vor ie}i asupra ta. 13. fr$m]i ^naintea fea]ii tale. Iosif }i Veniamin. Blagoslovit s@ fii tu ^n cetate }i blagoslovit s@ fii ^n ]arin@. ca s@ p@zi]i }i s@ face]i toate poruncile aceastea care le poruncesc eu ]ie ast@zi. «Bl@st@mat tot cel ce mut@ hotar@le deaproapelui!» {i va zice tot norodul: «Fie!» 18. Bl@st@mat cel ce ia daruri ca s@ uciz@ sufletul s$ngelui celui nevinovat!» {i tot norodul va zice: «Fie!» 26. 9. {i s@ scrii pre pietrile aceastea toat@ leagea aceasta. }i-l va pune ^ntru ascuns!» 16. 5. zic$nd: 12. Blagoslovite s@ fie c@m@rile tale }i r@m@}i]ele tale. te va face Domnul Dumnezeul t@u mai ^nalt dec$t toate neamurile p@m$ntului. Israile! %n zioa aceasta te-ai f@cut norod Domnului Dumnezeului t@u. pentru c@ au descoperit acoperem$ntul t@t$ne-s@u!» {i tot norodul va zice: «Fie!» 21. . Zavulon. ca s@ le fac@ pre eale!» {i va zice tot norodul: «Fie!» 181 CAP 27 Trec$nd Iordanul. * de * Levi]. „Ace}tia vor sta a binecuv$nta norodul ^n muntele Garizin. (a) %n cea veachie: Bl@st@mat cel ce doarme cu so- i au poruncit Moisi }i b@tr$nii lui Israil norodului. 10. {i vor veni preste tine toate blagosloveniile aceastea. }i te vor afla. 8. «Bl@st@mat cel ce doarme cu muiarea t@t$ne-s@u. CAP 27 {I 28 s@u sau pre muma-sa!» {i va zice tot norodul: «Fie!» 17. 14. «Bl@st@mat tot omul carele nu va r@m$nea ^ntru toate cuvintele legii ace}tiia. ra muierii sale”. }i s@ m$n$nci }i s@ te saturi }i s@ te vesele}ti ^naintea Domnului Dumnezeului t@u. Ascult@ glasul Domnului Dumnezeului t@u }i s@ faci toate poruncile Lui }i ^ndrept@rile Lui.* {i va fi dup@ ce ve]i treace Iordanul. }i pre }eapte c@i vor fugi de c@tr@ fa]a ta. {i va fi ^n zioa carea ve]i treace Iordanul ^n p@m$ntul care Domnul Dumnezeul t@u ^l d@ ]ie. 3. jertvenic de pietri. Blagoslovite s@ fie rodurile p$ntecelui t@u. Gad }i Asir. S@-]i dea ]ie Domnul Dumnezeul t@u pre vr@jma}ii t@i. 6. 2. }i rodurile p@m$ntului t@u. c$te poruncesc eu ]ie ast@zi”. «Bl@st@mat tot cel ce face pre orb s@ r@t@ceasc@ pre cale!» {i tot norodul va zice: «Fie!» 19. *Ie}ire 20. «Bl@st@mat omul carele va face chip cioplit }i v@rsat. 13 [11] voao. bl@st@m. «Bl@st@mat tot cel ce doarme ori cu ce dobitoc!» {i tot norodul va zice: «Fie!» 22. 9.26. {i au poruncit Moisi norodului ^n zioa aceaea. 1. de vei auzi cu auzul glasul Domnului Dumnezeului t@u. ur$ciune Domnului. }i ciurdele vacilor tale. care poruncesc eu voao ast@zi. 7. Dan }i Neftalim. precum au gr@it”. %n multe fealiuri s@ f@g@duia}te blagoslovenie celor ce vor ]inea leagea.* {i. «Bl@st@mat cel ce doarme cu soru-sa cea de pre tat@l s@u sau cu cea de pre mum@-sa!» {i tot norodul va zice: «Fie!» 23. {i s@ scrii pre pietrile acealea toate cuvintele legii ace}tiia. }i turmele oilor tale. 1. s@ nu pui preste el fier. 11. ^n p@m$ntul care curge lapte }i miiare. ^ncep$nd. Isahar. 3.A DOAOA LEAGE te neamurile. ^n muntele Gheval. }i-]i pune ]ie pietri mari }i le lipea}te cu var. zic$nd: „Taci }i ascult@. chiiar foarte”. 7. {i ace}tia vor sta a bl@st@ma ^n muntele Ghevalului: Ruvin. Levi. {i s@ zide}ti acolo jertvenic Domnului Dumnezeului t@u. «Bl@st@mat cel ce bate pre deaproapele s@u cu vicle}ug!» {i tot norodul va zice: «Fie!» 25. levi]ii vor zice c@tr@ tot Israilul. ve]i auzi cu auzul glasul Dom. dup@ ce vei treace Iordanul. ca s@ fii tu norod sf$nt Domnului Dumnezeului t@u. r@spunzind tot norodul. 3 nului Dumnezeului vostru. 31 *Danii. c$nd vei ^ntra ^n p@m$ntul care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u. 6. Din pietri ^ntregi s@ zide}ti jertvenic Domnului Dumnezeului t@u }i s@ aduci pre el arderi de tot Domnului Dumnezeului t@u. «Bl@st@mat tot cel ce va str$mba judecata nemearnicului }i a s@racului }i a v@duvei!» {i tot norodul va zice: «Fie!» 20.

}i s@ nu te noroce}ti ^n c@ile tale. 10. 20. care-]i poruncesc eu ]ie ast@zi s@ le p@z@}ti }i s@ le faci. de-a dreapta au de-a st$nga. leamnelor }i pietrilor. 22. }i nu coad@. }i s@ te goneasc@ pre tine p$n@ CAP 28 ce te vor piiarde. vie s@ s@de}ti }i s@ nu o culegi pre ea. Bl@st@mate s@ fie rodurile p$ntecelui t@u }i rodurile p@m$ntului t@u. iar@ tu s@ nu te ^mprumutezi. }i s@ nu fie cine s@-]i ajute. S@ dea Domnul Dumnezeul t@u ploaia p@m$ntului. Maslini vor fi ]ie ^n toate hotar@le tale. }i p@m$ntul care easte sub tine de fier. }i cu r$ie s@lbatec@ }i cu usturime. }i s@ nu fie cine s@-]i ajute. }i s@ fii n@p@stuit }i asuprit ^n toate zilele tale. Bl@st@mat s@ fii tu ^n cetate }i bl@st@mat s@ fii ^n ]arin@. }i nu vei p@zi }i nu vei face toate poruncile Lui care-]i poruncesc eu ]ie ast@zi. oriunde vei pune m$na ta. {i s@ fie ceriul carele easte deasupra capului t@u de aram@. }i s@ fii n@p@stuit }i jefuit ^n toate zilele. 14. ^n vremea sa. 27. S@ te fac@ pre tine Domnul Dumnezeul t@u {ie norod sf$nt. {i s@ ame]e}ti pentru vederile care le vei vedea cu ochii t@i. 31. }i ochii t@i s@ se uite orbind la ei. cas@ s@ zide}ti }i s@ nu l@cuie}ti ^ntr-^nsa. 19. }i cu ie}ire din minte. Bat@-te Domnul cu ran@ rea preste genunchi }i preste pulpe. }i nimica s@ nu poat@ m$na ta. }i s@ nu fie cine s@-i apere. oile tale s@ se dea vr@jma}ilor t@i. iar@ pre tine s@ nu te st@p$neasc@. 21 S@ lipeasc@ de tine Domnul moartea. Dea Domnul s@ fii t@iat ^naintea vr@jma}ilor t@i. 11. 33. }i vei fi atunci deasupra. S@ te bat@ pre tine Domnul cu lips@. }i la toate. ceriul s@ dea ploaie p@m$ntului t@u. }i s@ mergi dup@ dumnez@i str@ini ca s@ le sluje}ti lor. 36. }i s@ st@p$ne}ti neamuri multe. 6 . 12. 35. 17. {i vei fi acolo de r$s }i de pild@ }i de poveaste la toate neamurile la care te va duce Domnul. S@ trimi]@ Domnul ]ie blagoslovenie ^n c@m@rile tale. c@ M-ai p@r@sit pre Mine. 25. }i nu vei fi dedesupt. pre carele vei pune preste tine. 39. pre p@m$ntul pentru care S-au jurat Domnul p@rin]ilor t@i s@-l dea ]ie. pentru c@ o vor m$nca l@custele. Bl@st@mat s@ fii tu c$nd vei ^ntra ^nl@untru }i bl@st@mat tu. 24. Bat@-te Domnul cu ran@ eghipteneasc@ la }ezut. }i cu orbire. 37. pre o cale s@ ie}i ^naintea lor }i pre }eapte c@i s@ fugi de la fa]a lor. ciurzile vacilor tale }i turmele oilor tale. precum S-au jurat p@rin]ilor t@i. }i cu roadele p@m$ntului t@u. 23. de vei auzi glasul Domnului Dumnezeului t@u }i vei umbla ^ntru toate c@ile Lui. S@ te duc@ Domnul pre tine }i pre ^mp@ratul t@u. cu rodurile p$ntecelui t@u. p$n@ ce te va topi de pre p@m$ntul ^n care ^ntri tu s@-l mo}tene}ti. }i s@ nu te po]i vindeca tu. {i s@ fie mor]ii vo}tri m$ncare pas@rilor ceriului }i fierilor p@m$ntului. 2. s@ blagosloveasc@ toate lucrurile m$inilor tale. }i cu untdelemn nu te vei unge. }i foamete. }i cu l$ngoare }i cu friguri }i cu arsur@. }i alt b@rbat s@ o ]ie pre ea. *Levi. }i cu roadele dobitoacelor tale. 17 Malah. 32. }i s@ te ^mpr@}tii ^n toate ^mp@r@]iile p@m$ntului.* {i va fi de nu vei asculta glasul Domnului Dumnezeului t@u. Vie vei s@di }i o vei lucra. c$nd vei ie}i afar@. pentru c@ o va m$nca viiarmele. prav }i pulbere din ceriu s@ se pogoar@ preste tine. Bat@-te Domnul cu desmenticie. 6. de la talpa picioarelor tale p$n@ la crea}tetul t@u. p$n@ ce te va piiarde pre tine }i p$n@ ce te va sf$r}i pre tine degrab pentru r@utatea faptelor tale. 16. Boul t@u s@ se junghie ^naintea ta }i s@ nu m$nci dintr-^nsul. 14 Ieremia 2. {i bl@st@mate s@ fie c@m@rile tale }i r@m@}i]ele tale. 9. Muiare s@ iai. Fiii t@i }i featele tale s@ se dea altui neam. }i cu ucidere }i cu v$nt stric@cios }i cu g@lbinare. {i te va ^nmul]i pre tine Domnul Dumnezeul t@u cu ceale bune. }i s@ vor teame de tine. 26. 26. 13. 40.* S@m$n]@ mult@ vei s@m@na ^n ]arin@ }i pu]in@ vei str$nge. p$n@ te va zdrobi }i p$n@ te va piiarde cu grab@. 15 Agheu 1. }i perire ^ntru toate unde vei pune m$na ta s@ faci. }i vin nu vei bea. 2 *Mihe. ca s@ nu te po]i vindeca. 18. S@ te fac@ pre tine Domnul Dumnezeul t@u cap. S@ nu te aba]i de la toate cuvintele care-]i poruncesc eu ]ie ast@zi. de vei asculta poruncile Domnului Dumnezeului t@u. S@ de}chiz@ ]ie Domnul vistieriia Sa cea bun@. 30. Rodurile p@m$ntului t@u }i toate ostenealele tale s@ le m$nce neamul carele tu nu-l }tii. }i vei sluji acolo dumnezeilor str@ini. la neamul care tu nu-l }tii. 34. ^n tot p@m$ntul care-l d@ ]ie Domnul Dumnezeul t@u. {i s@ pip@i ^n amiiaz@zi cum pip@ie orbul ^ntru ^ntunearec.182 A DOAOA LEAGE 8. {i s@ ^mprumutezi neamuri multe. 38. 15. {i te vor vedea pre tine toate neamurile p@m$ntului c@ numele Domnului s@ chiiam@ preste tine. vor veni preste tine toate bl@steamele aceastea }i te vor prinde pre tine. 28. asinul t@u cu sila s@ se ia de la tine }i s@ nu s@ dea ^napoi ]ie. nici te vei veseli dintru ea. S@ trimi]@ preste tine Domnul lips@. nici p@rin]ii t@i. 29.

Cel moale ^ntru tine }i cel ginga} foarte va cugeta r@u cu ochiul s@u asupra fratelui s@u. carii vor r@m$nea lui. }i nu-]i vor l@sa ]ie nici gr$u. 44. ^ntru ^mbulzala ta }i ^ntru necazul t@u. pre carii nici tu nu i-ai }tiut. {i toat@ boala }i toat@ b@taia care nu s$nt scrise ^n cartea legii ace}tiia va aduce Domnul asupra ta. 62. }i asupra featei sale. dup@ facerile de bine a Domnului. pentru mul]imea tuturor. {i va aduce preste tine Domnul neam de departe. {i va fi viia]a ta sp@nzurat@ ^naintea ochilor t@i. jos. 10 carnea fiilor t@i }i a featelor tale. cum zboar@ vulturul. de la marginea p@m$ntului. 61. ^ntru ^mbulzala ta }i ^ntru necazul t@u. }i s@ vor lipi de tine.* {i vei m$nca rodurile p$ntecelui t@u. 60. {i minunate va face Domnul b@t@ile tale }i b@t@ile s@m$n]ii tale. 56. cei ce mai ^nainte a]i fost ca stealele ceriului de mul]i. 66. c$te ]-au poruncit ]ie. cu carea te vor n@c@ji pre tine vr@jma}ii t@i ^n toate cet@]ile tale. {i te va ^mpr@}tiia pre tine Domnul Dumnezeul t@u ^n toate neamurile. nici turmele oilor tale. 68. 42. Fii }i feate vei na}te }i nu vor fi ai t@i. care nu s@ va sfii de fa]a celui b@tr$n. }i vei sluji acolo altor dumnez@i. ca s@ v@ fac@ voao bine }i s@ v@ ^nmul]asc@ pre voi. ^n tot p@m$ntul t@u. s@ fi]i robi }i roabe. }i nu vei creade vie]ii tale. . {i va m$nca na}terile dobitoacelor tale }i rodurile p@m$ntului t@u. Acesta te va ^mprumuta pre tine. {i te va ^ntoarce Domnul ^n Eghipt cu luntri. {i ve]i r@m$nea pu]ini cu num@rul. }i te vei teame zioa }i noaptea. {i cea moale ^ntru voi }i cea ginga}e CAP 28 {I 29 foarte. pentru ging@}ie }i moliciune. iar@ tu nu-l vei ^mprumuta pre el. 45. nici va odihni talpa piciorului t@u. 55. 65. To]i pomii t@i }i rodurile p@m$ntului t@u le va topi p@litura. 183 CAP 29 Leg@tura }i jur@m$ntul israilteanilor cu Dumnezeu. cu care te va nec@ji vr@jma}ul t@u ^n cet@]ile tale. p$n@ ce te va piiarde. ca s@ p@z@}ti poruncile Lui }i ^ndrept@rile Lui. c$nd s@ va face diminea]@!». De nu vei asculta ca s@ faci toate cuvintele legii ace}tiia care s$nt scrise ^n cartea aceasta. de frica inimii tale de carea te vei teame }i de vederile care le vei vedea cu ochii t@i. 54. 51. Ca s@ nu dea nici unuia din trupurile fiilor s@i pre cari-i va m$nca. adec@ de Domnul Dumnezeul t@u. }i v@ ve]i scoate din p@m$ntul ^n care mearge]i s@-l mo}teni]i. {i ^n ce chip s-au bucurat Domnul de voi. }i pre fiiul s@u. pentru lipsa tuturor ^ntru ^mbulzala ta }i ^ntru necazul t@u. 47. 53. }i asupra muierii ceii din s$nul s@u. p$n@ ce te va piiarde. }i s@ v@ teame]i de numele cel cinstit }i minunat. {i vei sluji vr@jma}ilor t@i. Diminea]a vei zice: «O. de care te-ai temut tu de c@tr@ fa]a lor. p$n@ ce te va piiarde de tot. {i va aduce asupra ta toate nevoile ceale reale ale Eghiptului. pentru c@ nimica nu i-au r@mas lui ca s@ dea. 67. }i asupra celoralal]i fii ai s@i. 52. ^ntru s@m$n]a ta. 58. carea nu au cercat a c@lca cu talpa piciorului s@u pre p@m$nt. {i va pune jug de fier pre grumazul t@u. 41. }i de cel tin@r nu-i va fi mil@. pre cari-i va trimite Domnul asupra ta. nici ciurzile vacilor tale. }i te va n@c@ji pre tine ^n toate cet@]ile tale. *Pl$n. Acesta va fi cap. a}ea s@ va bucura Domnul de voi ca s@ v@ piiarz@ pre voi. {i vor fi ^ntru tine seamne }i minuni. nici p@rin]ii t@i. pre care-l va na}te. Neam cu fa]@ neru}inat@. ^n foame }i ^n seate }i ^n goliciune }i ^n lips@ de toate. 49. r@u va cugeta cu ochiul asupra b@rbatului s@u. {i soartea sa carea au ie}it printr@ coaps@le ei. pentru c@ vor mearge ^n robie. 50. carii ]-au dat ]ie Domnul Dumnezeul t@u. }i-]i va da ]ie Domnul acolo inim@ sp@rioas@ }i ochi ^ntuneca]i }i suflet topit. c@ calea carea am zis ]ie: «Mai mult nu o ve]i vedea!» {i acolo v@ ve]i vinde vr@jma}ilor vo}tri.A DOAOA LEAGE pentru c@ vor curge maslinele tale. 57. 59. neam a c@ruia limb@ nu o vei ^n]@leage. }i te vor prinde p$n@ ce te vor piiarde }i p$n@ ce te vor sf$r}i. de la o margine a p@m$ntului p$n@ la ceaealalt@ margine a p@m$ntului. leamnelor }i pietrilor. pentru c@ nu ai ascultat glasul Domnului Dumnezeului t@u. 43. c@ va m$nca pre ace}tia ^ntru ascuns. 63. {i vor veni preste tine toate bl@st@murile aceastea }i te vor goni. 64. p$n@ ^n veac. p$n@ ce s@ vor strica z$durile tale ceale ^nalte }i ceale tari ^ntru care ai n@d@jduit. }i nu va fi cine s@ v@ cumpere”. 46. {i te va sf@rma ^ntru toate cet@]ile tale. b@t@i mari }i minunate }i boale reale }i st@tornice. care le-au dat ]ie Domnul Dumnezeul t@u. nici vin. iar@ tu vei fi coad@. pentru c@ nu ai ascultat glasul Domnului Dumnezeului t@u. c$nd s@ va face sear@!» }i seara vei zice: «O. }i amenin]area ^mprotiva celor ce nu vor ]inea credin]a. iar@ tu te vei pogor^ jos. 48. cel din s$nul ei. Pentru c@ nu ai slujit Domnului Dumnezeului t@u cu bucurie }i cu inim@ bun@. sus. Ci }i ^ntr@ neamurile acealea nu vei avea odihn@. Cel nemearnic carele easte ^ntru tine s@ va sui preste tine sus. 4. cu carea te va n@c@ji vr@jma}ul t@u. nici untdelemn. }i asupra feciorului s@u.

11. Voi sta]i ast@zi to]i ^naintea Domnului Dumnezeului vostru. }i ochi s@ vede]i. ^naintea voastr@ cu r@zboiu. nu s-au ^nvechit hainele voastre. 2 *Sus 3. {i au chemat Moisi pre to]i fiii lui Israil }i au zis c@tr@ ei:* „Voi a]i v@zut toate c$te au f@cut Domnul Dumnezeul vostru ^n p@m$ntul Eghiptului. }i la jum@tate din neamul lui Manasi. ^mp@ratul Vasanului. }i cel str@in carele va veni din p@m$nt de departe. 13. 1 *Facer. 14. precum au zis ]ie }i precum s-au jurat p@rin]ilor t@i.184 1. va cugeta ^ntru inima sa. S@ nu fie ^ntru voi cineva. }i l-am dat mo}ie lui Ruvin }i lui Gad. ca s@ cunoa}te]i toate c$te ve]i face. vin }i beutur@ be]iv@ nu a]i beut. %ntru ]inearea sau ne]inearea acelora s@ f@g@duia}te viia]a }i binele. Ca s@ petreace]i ^ntru leg@tura Domnului Dumnezeului vostru }i ^n bl@st@murile Lui. c$te Domnul Dumnezeul t@u pune asupra ta ast@zi. ci ^nc@ atunci s@ va aprinde m$niia Domnului }i r$vna Lui asupra omului aceluia. m$na cea tare }i bra]ul cel ^nalt. {i s@ p@zi]i s@ face]i toate cuvintele leg@turii ace}tiia. s@ tr@im }i s@ nu ne lipim de r@u. {i i-au r$dicat pre ei Domnul din p@m$ntul lor cu m$nie }i cu urgie }i cu aprindere mare foarte. precum acum». nici va odr@sli. 5. 29. }i s-au ^nchinat lor. 28. Muierile voastre }i fiii vo}tri }i nemearnicul ce e ^n tab@ra voastr@. dup@ toate bl@st@murile leg@turei ceii scris@ ^n cartea legii ace}tiia. seamnele }i minunile ceale mari. A DOAOA LEAGE ceastea s$nt cuvintele leg@turii carea au poruncit Domnul lui Moisi s@ o ^nt@reasc@ cu fiii lui Israil ^n p@m$ntul lui Moav. de argint }i de aur. {i va zice neamul celalalt. . }i idolii lor cei de lemn }i de piiatr@. 15. {i vor zice toate neamurile:* «Pentru ce au f@cut Domnul a}ea p@m$ntului acestuia? {i carea easte aceast@ iu]ime mare a m$niei?» 25. {i nu numai voao singuri puiu eu leg@tura asta }i bl@st@mul acesta. {i vor r@spunde: «Pentru c@ au p@r@s$t leg@tura Domnului Dumnezeului p@rin]ii lor. 23. mai-marii neamurilor voastre. 8 CAP 30 %ndeamn@ Moisi la poc@in]@ pre cei gre}i]i. }i slugilor lui. Adama }i S@voim. }i Og. Pentru aceaea s-au m$niiat cu iu]ime Domnul asupra p@m$ntului aceluia. Nu va vrea Dumnezeu s@ Se milostiveasc@ spre acela. Ispitele ceale mari care le-au v@zut ochii t@i. {i s-au dus de au slujit la dumnezei str@ini. p$n@ ^n veac. Ci }i celor ce s$nt cu voi ast@zi aici. nici va crea}te preste el vreo verdea]@. }i El s@ fie Dumnezeul t@u. sau familie. 26. Porunca cea dat@ noao nu easte departe de noi. 16. 21. 9. {i-l va osibi pre el Domnul la reale dintr@ to]i fiii lui Israil. S@ nu fie ^ntru voi vreo r@d@cin@ carea odr@slea}te ^n sus fiiare }i am@r@ciune. c$nd i-au scos pre ei din p@m$ntul Eghiptului. {i a]i venit p$n@ la locul acesta* }i au ie}it Sion. 24 *3 %mp@. 22. pre carii nu i-au }tiut }i nu le-au ^mp@r]it lor. ca s@ }ti]i c@ acesta-i Domnul Dumnezeul vostru. ca. {i a]i v@zut spurc@ciunile lor. {i va fi dup@ ce va auzi cuvintele bl@st@mului acestuia. CAP 29 {I 30 18. P$ine nu a]i m$ncat. }i va }tearge Domnul numele lui de supt ceriu. 19. 19. c@ poc@in]a cea adev@rat@ ^mbl$nzea}te pre Dumnezeu. 7. }i celor ce nu s$nt cu voi aici ast@zi. 6. 27. {i i-am b@tut pre ei. }i ^nc@l]@mintele voastre nu s-au stricat din picioarele voastre. 4 *Sus 8. ^mp@ratul Esevonului. }i vor veni preste el toate bl@st@murile legii ace}tiia. lui Avraam }i lui Isaac }i lui Iacov. }i vor vedea b@t@ile p@m$ntului aceluia }i boalele lui carele le-au trimis Domnul preste el. Ceale ascuns@ s$nt la Domnul Dumnezeul nostru. Cu piiatr@ pucioas@ }i cu s@r@tur@ ars. moartea }i r@ul. p$n@ ^n zioa aceasta. 3. lui Faraon. 24. {i nu v-au dat voao Domnul Dumnezeu inim@ s@ }ti]i. C@ voi }ti]i cum am l@cuit noi ^n p@m$ntul Eghiptului }i cum am trecut printr@ neamurile care le-am trecut. }i tot p@m$ntului lui.* {i v-au adus pre voi patruzeci de ani prin pustie. 10. ca nu ^mpreun@ s@ piiarz@ cel p@c@tos pre cel nep@c@tos. de la t@ietoriul leamnelor voastre. din voie aleg$nd binele. Ca s@ te ^nt@reasc@ pre tine norod Lui}i. }i i-au l@p@dat pre ei ^ntr-alt p@m$nt. sau neam care s@ cugete s@ se abat@ de la Domnul Dumnezeul vostru }i s@ mearg@ s@ slujeasc@ dumnezeilor neamurilor acelora. tot p@m$ntul lui nu s@ va s@m@na. 20.* ^n ce chip s-au surpat Sodoma }i Gomora. 12. }i urechi s@ auzi]i. }i le-am luat p@m$ntul lor. }i b@tr$nii vo}tri }i judec@torii vo}tri }i c@rturarii vo}tri to]i b@rba]ii lui Israil. zic$nd: «Cuvioase s@ fie mie. 17. 8 Ieremia 22. fiii vo}tri carii s@ vor scula dup@ voi. b@rbat sau muiare. ca s@ aduc@ asupra lui toate bl@st@murile ceale scris@ ^n cartea legii ace}tiia. afar@ de leg@tura carea o au f@cut cu ei ^n Horiv. care s$nt la eale. *Ie}ire 19. care s$nt scrise ^n cartea aceasta. 4. pre care le-au surpat Domnul ^ntru iu]imea }i ^ntru m$niia Sa. 2. c@ ^ntru r@t@cirea inimii meale voiu umbla». 8. ca s@ facem toate cuvintele legii ace}tiia. ^naintea voastr@. ^naintea Domnului Dumnezeului vostru. iar@ ceale ar@tate s$nt la noi }i la fiii no}tri. p$n@ la purt@toriul apei voastre. 9.

ca s@ zici: «Cine dintr@ noi va treace dincolo de mare }i o va aduce noao. s@ o facem?» 14. blagosloveniia }i bl@st@mul care le-am pus ^naintea fea]ii tale. 12] Sus 3.* }i le vei mo}teni pre eale. 6 i au sf$r}it Moisi a gr@i cuvintele aceastea c@tr@ to]i fiii lui Israil. c@ Domnul Dumnezeul t@u. s@-l dea lor”. De vei asculta poruncile Domnului Dum1. ^ntru rodurile p$ntecelui t@u. 2 *Isus N. 15. {i te vei ^ntoarce la Domnul Dumnezeul t@u. 8. ca s@ iube}ti pre Domnul Dumnezeul t@u. Domnul Dumnezeul t@u. De vei asculta glasul Domnului Dumnezeului t@u }i vei p@zi poruncile Lui }i ^ndrept@rile Lui }i judec@]ile Lui ceale scrise ^n cartea legii ace}tiia. }i iar@ te va aduna din toate neamurile ^ntr@ care te-au ^mpr@}tiiat Domnul Dumnezeul t@u. 18. 2. ca. }i blagosloveniia }i bl@st@mul. ca s@ zici:* «Cine dintr@ noi s@ va sui ^n ceriu }i s@ ne-o aduc@. 5. c@ }i viia]a }i moartea am pus ^naintea ob}tii voastre. 9. am pus ast@zi ^naintea fea]ii tale viia]a }i moartea. 29 CAP 31 Moisi pune pre Iisus. 10. Spuiu ]ie ast@zi c@ cu perire ve]i peri. {i va face Domnul Dumnezeul t@u lor cum au f@cut lui Sion }i lui Og. }i-]i va face bine ]ie. }i. Acela va piiarde neamurile aceastea de la fa]a ta. Va t@m@dui Domnul p@catele tale }i te va milui. ca s@ iube}ti pre Domnul Dumnezeul t@u din toat@ inima ta }i din tot sufletul t@u. ca. C@ porunca aceasta carea o poruncesc eu ]ie ast@zi nu easte mai presus. 17. {i iubea}te pre Domnul Dumnezeul t@u. 11. ca s@-l faci. {i au chemat Moisi pre Iisus }i i-au zis lui ^naintea a tot Israilul:* „%mb@rb@teaz@-te }i te ^nt@rea}te. din toat@ inima ta }i din tot sufletul t@u. ca s@ tr@ie}ti tu. 27. CAP 30 {I 31 nezeului t@u. Ci foarte aproape de tine easte cuv$ntul. cum i-au piedut pre ei. {i te va blagoslovi Domnul Dumnezeul t@u ^ntru tot lucrul m$inilor tale. precum au gr@it Domnul. }i te lipea}te de El. 3. 20. 23 [20. {i va cur@]i ^mpregiur Domnul inima ta }i inima s@m$n]ii tale. 7 3 %mp@r. 4 *Nume 21. }i-l vei mo}teni. }i p@m$ntul lor. ca s@ tr@ie}ti tu }i s@m$n]a ta. *Nume. nici te va l@sa”. Scrie a doao leage }i o d@ preo]ilor }i b@tr$nilor s@ o ]ie. 2. (a) Adec@: s@ umblu. c@ tu vei ^n1. 24 *Sus 7. auzind-o. 4. ^n}el$ndu-te. nici easte departe de tine. 10. c@ S@ va ^ntoarce Domnul Dumnezeul t@u. Au zis c@tr@ ei: „De o sut@ }i doaozeci de ani s$nt eu ast@zi. Nici easte dincolo de mare. 18. 19. nici te ^ngrozi de fa]a lor. Aleage viia]a. 1.* s@ le face]i ^n ce chip v-am poruncit voao. ^mpreun@ cu tine. }i ^ntru roadele p@m$ntului t@u. 12. }i Domnul au zis c@tr@ mine:* «Nu vei treace Iordanul acesta». 185 *2 Mac. oriunde te va ^mpr@}tiia Domnul Dumnezeul t@u. {i tu te vei ^ntoarce }i vei asculta glasul Domnului Dumnezeului t@u }i vei face poruncile Lui. nici te sp@riia. ca s@ l@cuie}ti pre p@m$ntul pentru care S-au jurat Domnul p@rin]ilor t@i. }i s@ umbli ^ntru toate c@ile Lui. cel ce mearge ^naintea fea]ii tale. 27 Jos 34. binele }i r@ul. De vei fi ^mpr@}tiiat de la o margine a ceriului p$n@ la ceaealalt@ margine a ceriului. }i ^ntru f@tarea dobitoacelor tale. }i s@ p@z@}ti ^ndrept@rile Lui }i poruncile Lui }i judec@]ile Lui. precum S-au bucurat de p@rin]ii t@i. auzind-o. c@ aceasta easte viia]a ta }i ^ndelungarea zilelor tale. Iat@. ca s@ Se bucure de tine }i s@-]i fac@ bine. s@ o facem?» 13. Iar@ de s@ va muta inima ta }i nu vei asculta. celor doi ^mp@ra]i ai amoreilor. 2 . }i Iisus.* {i te va b@ga Domnul Dumnezeul t@u ^n p@m$ntul care l-au mo}tenit p@rin]ii t@i.A DOAOA LEAGE i va fi dup@ ce vor veni peste tine toate cuvintele aceastea. 1. lui Avraam }i lui Isaac }i lui Iacov. ^n anul a }eaptelea s@ o ceteasc@ norodului. de acolo te va aduna Domnul Dumnezeul t@u. }i-ascult@ glasul Lui. 2. %mb@rb@teaz@-te }i te ^nt@rea}te. 6. care poruncesc eu ]ie ast@zi. 2. nu te va p@r@si. *Rom. Nu easte ^n ceriu. }i te vei ^ntoarce c@tr@ Domnul Dumnezeul t@u din toat@ inima ta }i din tot sufletul t@u. }i vei asculta glasul Lui ^ntru toate c$te poruncesc eu ]ie ast@zi. 6. 7. }i te va ^nmul]i mai mult dec$t pre p@rin]ii t@i. ^n gura ta }i ^n inima ta }i ^n m$inile tale easte. ve]i tr@i }i v@ ve]i ^nmul]i. {i dup@ ce-i va da pre ei Domnul voao. 4. nu te teame. }i le vei cugeta cu inima ta ^n toate neamurile. Cel ce mearge ^naintea ta. }i mai mult nu pociu s@ ^ntru }i s@ ies (a). 7. {i va pune Domnul Dumnezeul t@u bl@st@murile aceastea preste vr@jma}ii t@i. }i te va blagoslovi Domnul Dumnezeul t@u ^n tot p@m$ntul la care vei ^ntra s@ mo}tene}ti. Cel ce mearge ^naintea fea]ii tale. fiiul lui Navi. ^n locul s@u pov@]uitoriu. }i preste cei ce te-au ur$t }i te-au gonit pre tine. te vei ^nchina la al]i dumnezei }i vei sluji lor. 3. }i de acolo te va lua. 5. 16. carele poruncesc eu ast@zi ]ie. M@rturie s@-mi fie mie ast@zi asupra voastr@ }i ceriul }i p@m$ntul. }i nu ve]i tr@i zile multe pre p@m$ntul (a) la care treace]i voi Iordanul ca s@-l mo}tene}ti. carii era dincolo de Iordan. (a) %n cea vechie easte: care Domnul Dumnezeul t@u d@ ]ie.

{i va fi c$nd vor afla pre ei reale multe }i nevoi. }i M@ vor m$niia pre Mine. {i au gr@it Moisi la urechile a toat@ adunarea lui Israil cuvintele c$nt@rii ace}tiia. }i s@ auz@ p@m$ntul cuvintele din gura mea! 2. }i vor strica leg@tura Mea care o am pus lor. }i i-au zis lui: „%mb@rb@teaz@-te }i te ^nt@rea}te. c@. tu vei dormi cu p@rin]ii t@i. care poart@ sicriiul legii Domnului. zic$nd: 26. C$nd s@ va aduna tot Israilul s@ se areate ^naintea Domnului Dumnezeului vostru. C@-i voiu b@ga pre ei ^n p@m$ntul cel bun. fiiului lui Navi. c@ tu vei b@ga pre fiii lui Israil ^n p@m$ntul care S-au jurat lor Domnul. 25. {i fiii lor carii nu }tiu vor auzi }i vor ^nv@]a a s@ teame de Domnul Dumnezeul s@u ^n toate zilele. CAP 31 {I 32 20. Au poruncit levi]ilor. ^n s@rb@toarea corturilor. s@ ceti]i leagea aceasta ^naintea a tot Israilul. m@rturis$nd asupra fiilor lui Israil. {i dup@ ce au sf$r}it Moisi a scrie toate cuvintele legii ace}tiia ^n carte. va sta ^mprotiva lor c$ntarea aceasta ^naintea fea]ii lor. m@rturisind c@ nu s@ va uita din gura lor }i din gura semin]iei lor. S@ poruncea}te lui Moisi s@ se suie ^n muntele Avarim. 14. zic$nd: „Dup@ }eapte ani. }i tu-l vei ^mp@r]i lor cu soarte ca s@-l mo}teneasc@. Iar@ Eu. }i au st@tut la u}ile cortului m@rturiei. p@m$nt care curge lapte }i miiare. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Iat@. ca s@ gr@iesc la urechile lor toate cuvintele aceastea }i s@ puiu asupra lor m@rturie ceriul }i p@m$ntul. C@ }tiu eu ^mprotivirea ta }i cerbicea ta cea v$rtoas@. }i voiu gr@i. 17. s-au apropiiat zilele mor]ii tale. 9. 21. }i va fi m$ncare de tot. }i El va fi cu tine”. {i s-au pogor$t Domnul ^n st$lp de nor }i au st@tut la u}ile cortului m@rturiei. 16. }i voiu ^ntoarce fa]a Mea de c@tr@ ei. }i vor strica leg@tura Mea. }i au st@tut st$lpul cel de nor la u}ile cortului m@rturiei. }i b@tr$nilor fiilor lui Israil. c$te vor tr@i ei pre p@m$ntul la care voi treace]i Iordanul s@-l mo}teni]i”. 15. 10. voiu ^ntoarce fa]a Mea de c@tr@ ei ^n zioa aceaea. p$n@ ^n sf$r}it. 23. c@ ve]i face reale ^naintea Domnului }i-L ve]i m$niia cu lucrurile m$inilor voastre”. pre b@rba]i }i pre muieri. 19. {i au scris Moisi c$ntarea aceasta ^n zioa aceaea. c@ s-au dus ei la dumnez@i str@ini. „Lua]i cartea legii ace}tiia }i o pune]i de laturea sicriiului legii Domnului Dumnezeului vostru. ^n locul care-l va aleage Domnul. }i voiu p@r@si pre ei. }i. }i va zice ^n zioa aceaea: «Pentru c@ nu easte Domnul Dumnezeul mieu ^ntru mine m-au aflat realele aceastea?» 18. ^ntorc$nd. {i au poruncit Moisi lui Iisus. 13. Aduna]i la mine pre mai-marii neamurilor voastre }i pre b@tr$nii vo}tri }i pre judec@torii vo}tri }i pre c@rturarii vo}tri. ^mprotivnici a]i fost lui Dumnezeu. {i au scris Moisi toate cuvintele legii ace}tiia ^ntru o carte }i o au dat preo]ilor. 22. dar@. }i. ^n vremea anului iert@rii. }i pre nemearnicul cel din cet@]ile voastre. {i acum. scul$ndu-s@ norodul acesta. {i au zis Domnul c@tr@ Moisi: „Iat@. nici te va l@sa. 24. carea am f@cut cu ei. 8. a aminte. S@ a}teapte ca ploaia r@spunsul mieu }i s@ se pogoar@ ca roaoa graiurile meale. care M-am jurat p@rin]ilor lor s@ le dau lor. cu carea aduce aminte facerile de bine a lui Dumnezeu }i nemul]@mirea norodului. }i M@ vor p@r@si pre Mine. c@ Eu }tiu r@utatea lor. }i vor m$nca }i. C@ }tiu c@ dup@ moartea mea ve]i face f@r@deleage }i v@ ve]i abate de la calea carea am poruncit voao. c$te vor face aici ast@zi. s@ fac@ toate cuvintele legii ace}tiia. nu te va p@r@si. mai ^nainte de ce-i voiu b@ga pre ei ^n p@m$ntul cel bun. s@ vor umplea. care M-am jurat p@rin]ilor lor”. cum. {i M@ voiu m$niia cu iu]ime asupra lor ^n zioa aceaea. auzind. s@ vaz@ P@m$ntul F@g@duin]ii. scrie]i cuvintele c$nt@rii ace}tiia }i ^nv@]a]i pre fiii lui Israil. 1. cea de multe ori de la Dumnezeu pedepsit@. {i le-au poruncit lor Moisi ^n zioa aceaea.„ . {i au mers Moisi }i Iisus la cortul m@rturiei. 11. 29. pentru toate r@ut@]ile care au f@cut. }i v@ vor ajunge pre voi reale ^n zilele ceale de apoi. }i-l vor afla pre el reale multe }i n@cazuri. ^nc@ viu fiind eu cu voi ast@zi. nu ve]i fi dup@ moartea mea? 28. va curvi dup@ dumnezeii cei str@ini a p@m$ntului ^n care ^ntr@. }i voiu porunci lui”. Adun$nd norodul. s@tur$ndu-s@. chiiam@ pre Iisus }i sta]i la u}ile cortului m@rturiei. Cel ce ^mpreun@ cu tine mearge ^nainte. }i s@ fie acolo m@rturie asupra ta. la urechile lor. 30. nici te va sp@riia”. }i au ^nv@]at pre fiii lui Israil. ca ploia pre troscot }i ca roaoa pre buruiane. ca s@ auz@ }i s@ ^nvea]e a s@ teame de Domnul Dumnezeul s@u. {i Domnul. ca s@ fie Mie c$ntarea aceasta ^mprotiva fea]ii. 12. }i s@ vor ^ntoarce la dumnez@i str@ini }i vor sluji lor. celor ce poart@ sicriiul legii Domnului. p$n@ la sf$r}it: CAP 32 A doao c$ntare a lui Moisi. fiilor lui Levi. 27.186 A DOAOA LEAGE tra cu norodul acesta ^n p@m$ntul care S-au jurat Domnul p@rin]ilor vo}tri s@-l dea lor. }i o b@ga]i ^n gura lor. ceriule.

21. 2. 7. bate-voiu }i Eu voiu vindeca. 19. au pus hotar@le neamurilor dup@ num@rul ^ngerilor lui Dumnezeu. }i s-au l@p@dat de Cel Iubit. C@ nu s$nt dumnezeii lor ca Dumnezeul nostru. strugurul lor strugur de fiiare. L-au ^ndestulat pre el ^n pustie ^ntru seate de ardere ^n p@m$nt f@r@ de ap@. vin. 24. 6 Tovie 13. 30 *2 Mac. aceastea toate s@ le ia ^n vreamea cea viitoare. 30. ^ntinzindu-{i arepile Sale i-au priimit pre ei }i i-au r$dicat pre umerii S@i. Din afar@ va sterpi pre ei sabiia }i din c@m@ri frica. Au aceastea Domnului r@spl@ti]i? Acest norod e nebun }i ne^n]elept.* %n zioa izb$ndirei voiu r@spl@ti. }i pre cei b@tr$ni ai t@i }i-]i vor spune ]ie. }i nu easte ^ntru d$n}ii }tiin]@. c@ aproape easte zioa perirei lor }i s$nt de fa]@ ceale gr@ite voao. 14. nu. {i au v@zut Domnul }i I-au p@rut r@u. noi }i de cur$nd au venit. Au. cum au s@m@nat pre fiii lui Adam. judec@]i. C@rora gr@simea jertvelor lor m$nca]i }i bea]i vinul pomeanelor lor? Scoale-s@ }i s@ v@ ajute voao }i s@ se fac@ voao acoperitori. ^ncungiuratu-l-au pre el }i l-au ^nv@]at. 28. }i l-au p@zit ca lumina ochiului. Ei M-au ^nt@r$tat pre Mine ^ntru cel ce nu easte Dumnezeu. ca s@ nu zic@: «M$na voastr@ e ^nalt@. }i spre puii S@i au dorit. 1 Roma. c@ au v@zut pre ei sl@b@nogi]i }i p@r@si]i ^n primejdii }i neputincio}i. aceastea toate s-au adunat la Mine }i s-au pecetluit ^n vistieriile Meale? 35. P@rintele t@u. din]i de fiiar@ voiu trimite asupra lor. }i vr@jma}ii no}tri s$nt ne^n]@leg@tori. drept }i cuvios e Domnul. tin@rul cu fecioara. ^ntreab@ pre tat@l t@u }i va povesti ]ie. 39. 8. Gre}it-au. 20. «M$niiatu-M-au ^ntru cei str@ini. ^ntru neamul cel ne^n]eleg@toriu voiu urghisi pre ei. }i vi]a lor din Gomora. iat@. }i M@ voiu jura pre dreapta Mea }i voiu zice: ‘Viu s$nt Eu ^n veac!’. ca s@ nu-}i lungeasc@ anii }i ca s@ nu li s@ puie asupra protivnici. 13. }i s$nge de strugur au beut. sug@toriul cu b@tr$nul ce st@ l$ng@ el». 2 %n]elep. ^n vreamea c$nd va r@t@ci piciorul lor. 12. dumnez@ilor pre carii nu i-au }tiut. C@ din viia Sodomului easte viia lor. }i nu easte Dumnezeu afar@ de Mine:* Eu voiu ucide }i voiu face viu. ^ngr@}eatu-s-au. }i nu easte cine s@ scoa]@ din m$inile Meale! 40. m$ntuitoriul s@u. }i te-au f@cut }i te-au zidit? *Iov 7. 16. Cel ce te hr@nea}te. m$niiatu-M-au ^ntru ido- CAP 32 lii s@i. 25. c@ neam ^ntort easte. Israil.* }i Eu voiu ^nt@r$ta pre ei ^ntru cel ce nu e neam. 11. pre carii nu i-au }tiut p@rin]ii lor. }i nu Domnul au f@cut aceastea toate». supt-au miiare din piiatr@ }i untdelemn din piiatr@ v$rtoas@.A DOAOA LEAGE 3. 29. 6 *Ierem. 9. 10. C@ va judeca Domnul pre norodul S@u* }i spre slugile Sale S@ va umili. F@r@ numai pentru m$niia vr@jma}ilor. Dumnezeu. 27. 5. {i au zis Domnul:* «Unde s$nt dumnezeii spre carii au n@d@jduit. 37. 14 Roma. te-au agonisit pre tine. C@ numele Domnului am chemat. }i S-au sc$rbit pentru m$niia fiilor S@i }i a featelor Sale. ai p@r@sit }i ai uitat pre Dumnezeu. Pre Dumnezeu. }i g$rbovire nevindecat@. fii la carii nu easte credin]@ ^ntr-^n}ii. a fiilor de tauri }i de ]api. 33. 12 *Sira 28. Domnul singur i-au pov@]uit pre ei. 16. ^ntru ur$ciunile sale M-au am@r$t». poam@ de am@r@ciune lor. 36. Jertvit-au dracilor }i nu lui Dumnezeu. Da]i m@rire Dumnezeului nostru! 4. C@ foc s-au aprins din m$niia Mea. Au nu ^nsu}i Acesta. }i s-au dep@rtat de la Dumnezeu. 26. 17. de nu i-ar fi dat Dumnezeu pre d$n}ii? {i Domnul i-au dat pre ei. }i s@ge]ile Meale voiu sf$r}i ^ntru d$n}ii. neam ^ntort }i r@zvr@tit. 28 *1 %mp@. C@ voiu r$dica la ceriu m$na Mea. 9. C@ voiu ascu]i ca fulgerul sabiia Mea. 38. Iacov. Ca un vultur {i-au acoperit cuibul S@u. M$nie de b@laur e vinul lor }i m$nie de aspid@ nevindecat@. Cum va goni unul o mie }i doi vor goni zeace mii. Vede]i. 19 Evrei 10. C$nd au ^mp@r]it Cel Prea^nalt neamurile.* Nu au g$ndit s@ ^n]@leag@. nu s$nt a Lui fiii cei cu prihan@. Topindu-s@ de foame }i de m$ncarea pas@rilor. adev@rate-s lucrurile Lui }i toate c@ile Lui. Cel ce te-au n@scut. 22. c@ Eu s$nt. 41. Zis-am: «R$sipi-voiu pre ei }i voiu face s@ ^nceteaze dintru oameni pomenirea lor». %ngro}eatu-s-au. cu m$niia celor ce s@ t$r@sc pre p@m$nt. 19 *Ierem. 34. }i va lua judecat@ m$na Mea. 18. Unt de vaci }i lapte de oi cu gr@simea mieilor }i a berbecilor. arde-va temeliile mun]ilor. C@ neam ce }i-au pierdut sfatul easte. 10. 31.* Aduce]i-v@ aminte de zilele veacului. 6. 12. 7 . }i nu era cu d$n}ii dumnezeu str@in. {i au zis: «%ntoarce-voiu fa]a Mea despre d$n}ii }i voiu ar@ta ce va fi lor ^n zilele ceale de apoi. m$nca-va p@m$ntul }i rodurile lui. 23. l@]itu-s-au }i au p@r@sit pre Dumnezeul. Dumnezeu e credincios }i nu easte nedreptate ^ntru D$nsul. vede]i. }i voiu r@spl@- 187 *Isaiia [Ieremiia] 15. 13 15 Iov 10. doar@. 15. {i au m$ncat Iacov }i s-au s@turat. funea mo}tenirii Sale. cu gr@sime din m@duha gr$ului. hr@nitu-i-au pre ei cu rodurile ]arinilor. 2. {i s-au f@cut partea Domnului norodul S@u. 8 socoti]i anii neamului neamurilor. Suitu-i-au pre ei la v$rtutea p@m$ntului. Aduna-voiu la ei reale. arde-va p$n@ la iadul cel mai de jos. 32. Cel ce l-au f@cut pre el. 8.

37 *Nume. din capetele boiarilor neamurilor». 6 *Nume. }i celor ce-l ur@sc pre El va r@spl@ti. 14. ^n loc de Cadis. ^ngeri cu El. {i mori acolo ^n muntele ^n care te sui. carii s@ scoal@ asupra lui. ceriurile. {i au zis: „Domnul din Sinai au ve- 49. 9. Blagoslovea}te. i aceasta easte blagosloveniia cu carea Moisi. care easte ^n p@m$ntul lui Moav. 11. }i pentru cuv$ntul acesta ve]i ^ndelunga zilele voastre pre p@m$ntul la care treace]i Iordanul s@-l mo}teni]i”. 12. {i va izb$ndi. (b) Cea veachie: ceasurile. ^ntru luat din cea jidoveasc@ }i sirieneasc@. 27. 43. 3. ^mpreun@ cu El }i s@ se ^nchine Lui to]i ^ngerii lui Dumnezeu. 42. neamuri. t@riia lui }i lucrurile m$inilor lui le priimea}te. ^n muntele Or.188 A DOAOA LEAGE ti pedeaps@ vr@jma}ilor. 1 5. 16. 12 27. 48. 17. }i te adaoge la norodul t@u. C@ din fa]@ vei vedea p@m$ntul. {i au zis c@tr@ ei: „Lua]i aminte cu inima voastr@ la toate cuvintele aceastea care le m@rturisesc eu voao ast@zi. c@ el easte viia]a voastr@. %mb@ta-voiu s@ge]ile Meale de s$nge }i sabiia Mea va m$nca carne. ^n loc de rodurile. *%n]ele. }i ace}tia supt Tine s$nt. 8. }i s-au adaos la norodul s@u. 6. }i cei ce-l ur@sc pre el s@ nu s@ scoale”. (v) 15. {i din rodurile care soarele }i luna le face s@ odr@sleasc@. {i au gr@it Domnul c@tr@ Moisi ^n zioa aceaea. 52. el }i Iisus.* Pentru c@ nu a]i ascultat cuv$ntul Mieu ^ntru fiii lui Israil. fratele t@u. cu norodul Lui }i s@ se ^nt@reasc@ Lui to]i fiii lui Dumnezeu. 12 [2] 1. }i pre fiii s@i nu i-au }tiut. %n cea greceasc@ }i ^n cea veachie easte: {i dup@ ceasul rodurilor ^ntoarcerii soarelui. {i au ^ncetat Moisi a gr@i cuvintele aceastea la tot Israilul. iar@ acolo nu vei ^ntra”. De-a dreapta Lui. 14. {i au scris Moisi c$ntarea aceasta ^n zioa aceaea. }i au ^nv@]at pre fiii lui Israil. }i Isahar. 7. 20. pentru c@ nu M-a]i sfin]it pre Mine ^ntru fiii lui Israil. {i au priimit din cuvintele Lui leagea carea o au poruncit noao Moisi. frumsea]a lui. 45. {i lui Levi au zis: „Da]i lui Levi ar@t@rile lui }i adev@rului b@rbatului celui cuvios. {i aceasta lui Iuda: „Ascult@. au blagoslovit pre fiii lui Israil. 14 CAP 33 Moisi blagoslovea}te ceale doaospr@zeace neamuri ale lui Israil mai ^nainte de ce moare. glasul lui Iuda }i vino la norodul lui. Aceastea s$nt zecile de mii ale lui Efraim }i aceastea s$nt miile lui Manasi”. 46. 20. (v) Aceasta o am . ca s@ porunci]i fiilor vo}tri s@ p@zasc@ }i s@ fac@ toate cuvintele legii ace}tiia. 13.* „Suie-te ^n muntele Avarim. (a) %n cea veachie easte: cu zeci de mii de sfin]i. mo}tenire adun@rilor lui Iacov. 4. ^n Cadis. }i vezi p@m$ntul lui Hanaan. 51. }i ceale priimite* celui ce s-au ar@tat ^n rug s@ vie pre capul lui Iosif }i pre crea}tetul celui m@rit ^ntr@ fra]i. }i va r@spl@ti pedeaps@ vr@jma}ilor. pururea preste jertvenicul T@u. }i din v$rvul dealurilor celor veacinice. oron. pune-vor t@m$ie ^ntru m$niia Ta. {i au cru]at norodul S@u. Ar@ta-vor ^ndrept@rile Tale lui Iacov }i leagea Ta lui Israil. Cel ce zice t@t$ne-s@u }i mum@-sa: «Nu te-am v@zut» }i pre fra]ii s@i nu i-au cunoscut. 5.* }i to]i cei sfin]i]i supt m$inile Tale. ^ntru ie}irea ta. zic$nd: 49. {i lui Zavulon au zis: „Veselea}te-te. 50. Cea greceasc@. 25 33. f@r@ de fric@ va l@cui. {i din rodul p@m$ntului }i a plinirii lui. acesta easte muntele Navav (a). (a) %n cea veachie nu s@ afl@: acesta easte muntele Navav. 44. 5 *2 Mac. care-l dau Eu fiilor lui Israil mo}tenire. c@ s-au adunat boiarii noroadelor ^mpreun@ cu neamurile lui Israil. 7. CAP 32 {I 33 nit }i S-au ar@tat noao din Seir. Doamne. *Ie}ire 3. Din v$rvurile mun]ilor celor de la ^nceput. S@ tr@iasc@ Ruvin }i s@ nu moar@. coarnele unicornului coarnele lui.* ^n ce chip au murit Aaron. 10. {i lui Veniamin au zis: „Iubit de Domnul. {i va fi ^ntru cel iubit ^mp@rat. 12 *Nume. cu acealea va ^mpunge neamurile p$n@ la marginea p@m$ntului. C@ nu easte acesta cuv$nt de}ert voao. {i au venit Moisi }i au gr@it toate cuvintele legii ace}tiia ^naintea a tot norodul. mai ^nainte de ce au murit. m$inile lui vor aleage lui }i ajutoriu asupra vr@jma}ilor vei fi”. 3. }i celor ce M@ ur@sc pre Mine voiu r@spl@ti. c@ s$ngelui fiilor S@i face izb$nd@. omul lui Dumnezeu. }i mai ^nainte le spune ceale viitoare. pre carele l-au ispitit cu ispitire }i s-au prigonit asupra lui la apa prigonirei. 18. 2. din rodurile (b) ceriului }i din roao }i din ad$ncurile izvoar@lor din jos. Fr$nge }ealele vr@jma}ilor lui. la Apa Pricii. 47. Doamne. din s$ngele celor r@ni]i }i din robime.* Veseli]i-v@. {i lui Iosif au zis: „De la blagosloveniia Domnului p@m$ntul lui. fiiul lui Navi. }i Simeon s@ fie mult cu num@rul”. ^n pustiiul Sin. 2. }i va cur@]i Domnul p@m$ntul norodului S@u”. }i Dumnezeu umbreaz@ preste d$nsul ^n toate zilele }i ^ntre umerii Lui au odihnit”. Veseli]i-v@. c@ au p@zit cuvintele Tale }i au ]inut leagea Ta. }i din adun@rile lunilor. Cel ^nt$iu n@scut al taurului. Zavulone. 13. de c@tr@ fa]a Ierihonului. }i au gr@bit din muntele Faran cu zeci de mii (a) Cadis.

{i s-au sf$r}it zilele jealei pl$ngerii lui Moisi. {i era Moisi de o sut@ }i doaozeci de ani c$nd au murit.* CAP 33 {I 34 i s-au suit Moisi de la Aravotul lui Moav ^n muntele Navan. 20.** iar@ acolo nu vei ^ntra”. Neamuri vor piiarde }i ve]i chema acolo. {i i-au ar@tat lui Domnul tot p@m$ntul lui Galaad. fiiul lui Navi. dup@ cum au zis Domnul. ajut@toriul t@u. }i au f@cut precum au fost poruncit Domnul lui Moisi. care easte spre fa]a Ierihonului. {i vor min]i ]ie vr@jma}ii t@i. cetatea finichilor. robul Domnului. {i lui Gad au zis: „Bine e cuv$ntat cel ce l@]ea}te pre Gad. {i te va acoperi ^nceputul lui Dumnezeu }i supt t@riia bra]urilor celor veacinice. }i Cel de mare cuviin]@ al t@riei (g). zic$nd: «Piei!» 28. {i au zis* Domnul c@tr@ Moisi: „Acesta easte p@m$ntul pentru care M-am jurat lui Avraam }i lui Isaac }i lui Iacov. 21. nici s-au zb$rcit buzele lui. 4. nimene v@zind morm$ntul lui. 26. marea }i Liva va mo}teni”. }i va ie}i din Vasan”. c@ ve]i suge bog@]iia m@rii }i nego]itoriia celor ce l@cuiesc pre l$ng@ mare”. {i au v@zut ^ncep@tura sa. {i mai mult nu s-au sculat proroc ^n Israil ca Moisi. {i au pl$ns fiii lui Israil pre Moisi ^n Aravotul lui Moav. Nu easte ca Dumnezeul Celui Iubit. {i tot p@m$ntul lui Neftalim. 9. Fier }i aram@ ^nc@l]@mintea lui va fi. s$ngur pre p@m$ntul lui Iacov. 12. {i lui Neftalim au zis: „Neftalim. }i ceale de primpregiurul Ierihonului. Ca un leu s-au odihnit. {i va l@cui Israil f@r@ de fric@. {i Iisus. p$n@ la Dan. zic$nd: «S@min]ii tale-l voiu da». {i l-am ar@tat ochilor t@i. pre carele s@-l fie cunoscut Domnul fa]@ la fa]@. cu gr$u }i cu vin. carea s-au zis . }i ^naintea a tot p@m$ntul lui. (g) Aceaea t@rie s@ ^n]@leage aici. moare }i s@ ^ngroap@ de Dumnezeu ^ntr-ascuns. dup@ ce au v@zut P@m$ntul F@g@duin]ii. 8. {i lui Asir au zis: „Binecuv$ntat easte Asir de la fii }i va fi priimit fra]ilor s@i. s@turarea celor priimite }i s@tul de blagoslovenie de la Domnul. {i au murit acolo Moisi. 7 13. 7. 1. 2. cap 1. %ntru toate seamnele }i minunile pentru care l-au trimis pre el Domnul s@ le fac@ ^n p@m$ntul Eghiptului. 6. }i tot p@m$ntul lui Efrem }i a lui Manasi. }i sabiia. s-au umplut de duhul ^n]elepciunei. ^naintea lui Faraon }i a slugilor lui. stih 6. Ca zilele tale. 11. 5. 25. c@ acolo s-au ^mp@r]it p@m$ntul boiarilor celor aduna]i ^mpreun@ cu pov@]uitorii noroadelor. 26 31. c@ au fost pus Moisi m$inile sale preste el. 12. 2. ^n p@m$ntul lui Moav.A DOAOA LEAGE corturile tale. %l pl$nge norodul }i ^n locul lui s@ r$nduia}te Iisus a lui Navi. carele sfarm@ bra]ul }i capul. }i ve]i jertvi acolo jertva drept@]ii. nu s-au ^ntunecat ochii lui. }i va goni de la fa]a ta pre vr@jma}. p$n@ la marea cea mai de pre urm@. m@rirea ta. 26. 4 *Facer. 189 *Sus 3. }i ceriul ]ie nuorat de roao. aproape de casa lui Fogor. {i pustiia. S@ laud@ Moisi pentru prieteniia cu Dumnezeu }i minunile ceale f@cute printr-^nsul. care au f@cut Moisi ^naintea a tot Israilul. ^n Facere. Cel ce s@ suie preste ceriu. }i nimene nu }tie morm$ntul lui p$n@ ^n zioa aceasta. 10. 18 ** Sus 3. }i tu vei c@lca preste cerbicea lor”. }i tot p@m$ntul lui Iuda. {i lui Dan au zis: „Dan. ^n p@m$ntul lui Moav. Dreptate au f@cut Domnul }i judecata sa cu Israil”. {i minunile ceale mari }i m$na cea tare. ^n v$rvul lui Fasga. p$n@ la Sigor. 3. treizeci de zile. %ntinge-va ^n untdelemn piciorul s@u. Fericit e}ti tu. ^n preajma Ierihonului. 27. 23. 22. {i l-au ^ngropat pre el ^n vale. }i l-au ascultat pre el fiii lui Israil. 2 CAP 34 Moisi. 29. la Iordan. 24. puiu de leu. 27 2 Maca. 19. Israile! Ce norod easte aseamenea ]ie m$ntuit de la Domnul? Cu pav@z@ te va acoperi ajut@toriul t@u. t@riia ta.

adec@ cum c@ de el easte scris@ cartea aceasta. s@ pare cum c@ scriitoriul ace}tii c@r]i cu mult mai t$rz$u dec$t Iisus Navi au fost. mai ales ^n cartea a treia a %mp@ra]ilor. norodul pururea au fost ^nd@r@ptnic }i gata a face turburare. cap 16. adec@. s-au adaos unele cuvinte de la scriitori au de la Ezdra. pentru aceaea de multe ori zice: „P$n@ ^n zioa de ast@zi”. aceast@ una poate s@ fie adaogere pentru ^n]@lesul cel mai deplin. nu au fost zi ca aceaea”. unde s@ zice c@ bl@st@mul lui Iisus Navi asupra celui ce va zidi Ierihonul s-au plinit ^n Ahiil Vetileanul. care a}ea s$nt: „{i au scris (Iisus Navi) cuvintele aceastea ^n cartea legii lui Dumnezeu”. pentru c@. Iar@ ce s@ zice de b@taia fiilor lui Dan. c$nd au st@tut soarele ^n mijlocul ceriului. C@. de ]arina s$ngelui. Mateiu. De cartea aceasta s@ face pomenire }i ^ntr-alte locuri ale Sfintei Scripturi. ca }i S. Din toate aceastea. arat@ mai lung@ vreame dec$t au fost de la minunea aceasta. aud glasul lui Dumnezeu }i-l ascult@. Despre scriitoriul c@r]ii ace}tiia mare price easte ^ntr@ cei ^nv@]a]i. ca s@ fie toat@ istoriia a}ez@rii neamurilor tuturor. care lucrul. a}ea Iisus Navi a Legii ceii Noao }i a Domnului Hristos chip au fost. 27. doar@. Cartea drep]ilor au fost c$ntarea cea de biruin]@ carea o au f@cut jidovii dup@ osibite biruin]e ale lor. cum s@ veade din capul opt a C@r]ii Judec@torilor. Iar@ pentru c@ ^n capul al patrulea al c@r]ii ace}tiia de ceale doaospr@zeace pietri pus@ ^n albiia r$ului Iordanului a}ea zice: „{i s$nt acolo p$n@ ^n zioa de ast@zi”. Precum Moisi al Legii ceii Vechi. cet@]ile ceale b@tute }i biruin]ele asupra vr@jma}ilor }i soartea. Iar@ mai de ob}te socoteal@ easte cum c@ Iisus Navi au scris aceast@ carte. ^ntr$nd ^n p@m$ntul cel f@g@duit. carele nu numai cu numele. }i ^n capul al noaospr@zeacelea s@ spune b@taia. ci }i cu faptele au fost chipul Domnului Hristos. {i ^n capul al }easelea de t@iarea ^mprejur a}ea s@ zice: „S-au chemat numele locului aceluia Galgala p$n@ ^n zioa de ast@zi”. Teodoret socotea}te c@ easte culeas@ din Cartea drep]ilor. a}ea supt Iisus Navi ascult@toriu au fost. Iisus Navi. mai v$rtos pentru aceaea c@ pre norodul lui Dumnezeu l-au b@gat ^n P@m$ntul F@g@duin]ii. a c@riia carte pomenire s@ face ^n capul al zeacelea. au scris aceast@ carte. pentru mai bun ^n]@lesul. carea dup@ moartea lui Iisus Navi s-au ^nt$mplat. A}ea ^n capul a zeacea s@ numea}te Cartea drep]ilor. nici dup@ aceaea. %nc@ }i vorbele aceastea cum e ^n capul 10. adec@ mo}iia fie}tec@rui neam de Iisus Navi ^ns@mnat@. carea fiii lui Dan au f@cut asupra lui Lesen. ^l adevereaz@ aceaste cuvinte din capul cel de pre urm@ al ace}tii c@r]i. c$nd fiii cei adev@ra]i a lui Avraam. s-au adaos de Ezdra sau de alt scriitoriu de Dumnezeu ^nsuflat. Al]ii socotesc c@ de Samuil sau de Esdra easte scris@. au fost carte ^ndemn@toare spre viia]a cea bun@ }i sf$nt@. sau. Aceastea }i altele aseamenea nu dovedesc cum c@ cartea aceasta nu easte scris@ de Iisus Navi. fiindc@ de a}ezarea celoralalte neamuri s-au spus. . p$n@ la moartea lui Iisus Navi.CARTEA LUI IISUS NAVI CUV#NT %NAINTE eale ce s@ cuprind ^n cartea aceasta mai cu sam@ aceastea s$nt: ^ntrarea norodului lui Dumnezeu ^n p@m$ntul cel f@g@duit. 14: „{i nici mai ^nainte. stih 34. at$ta c$t darul Legii ceii Noao pre vremile lui Iisus Navi au str@lucit. precum supt pov@]uirea lui Moisi. ci numai cum c@ la scrisorile lui. foarte b@tr$n.

1. zic$nd: 11. doar@ ^i ve]i ajunge”. ca s@ pricepi a face toate ceale scrise. 17 *Evrei 14. }i ^n tot locul unde ne vei trimite vom mearge. C@ am auzit* cum au secat Domnul Dumnezeu Marea Ro}ie ^naintea voastr@. }i poarta s-au ^nchis. fiiul lui Navi. 4. {i s@ nu lipsasc@ cartea legii ace}tiia din gura ta. 34 . voao ^l dau. poruncea}te norodului s@ se g@teasc@ pe a triia zi spre treacerea Iordanului. {i au trimis ^mp@ratul Ierihonului. p$n@ la r$ul cel mare al Eufratului. au gr@it Domnul c@tr@ Iisus. robul Domnului. 5 *2 Leage 31. Iat@. {i b@rba]ii au alergat dup@ ei pre calea Iordanului. Gad }i jum@tate din Manasi. 21. c@ atunci te vei ^ndrepta }i vei ^ndrepta c@ile tale. 10. }i atunci vei priceape. ci s@ cuge]i ^ntru d$nsa zioa }i noaptea. vor mo}teni }i ace}tia p@m$ntul. care vi l-au dat voao. 3. }i p$n@ la marea cea mai de pre urm@ despre apusul soarelui. 16 i au fost dup@ moartea lui Moisi. Iar@ ea i-au suit pre ei ^n podul c@sii }i i-au ascuns ^n snopi de in. c@. *2 Leage 11. 31 Iacov 2. ^nt@rindu-s@ de la Domnul. 7. ^n ce chip am gr@it lui Moisi. nici te voiu treace cu vedearea. nici s@ te temi. 16. tu }i tot norodul acesta. ca s@ ^ntra]i s@ apuca]i p@m$ntul care Domnul Dumnezeul p@rin]ilor vo}tri ^l d@ voao»”.„Treace]i prin mijlocul taberii norodului }i porunci]i norodului. iar@ voi to]i. 14.* {i. poruncesc ]ie: „%nt@rea}te-te }i te ^mb@rb@teaz@. {i s-au dat de }tire ^mp@ratului din Ierihon cum c@: „Au ^ntrat aici b@rba]i dintr@ fiii lui Israil. 8. f@g@duindu-i ei }i la tot neamul ei m$ntuin]@. 7 Evrei 13. p$n@ la vad.noapte. {i au poruncit Iisus c@rturarilor norodului. }i te ^mb@rb@teaz@ foarte.* Tot locul. care-l d@ lor Domnul Dumnezeul nostru.* %nt@rea}te-te. doi tineri s@ iscodeasc@. au zis Iisus: 13. carea o au dat voao Moisi. 15. 6. carele nu te va asculta }i carele nu va auzi cuvintele tale care le vei porunci lui. {i.29] **Nume. 24 *Jos 3. numai s@ fie Domnul Dumnezeul nostru cu tine. s@ nu te sparii. 5. }i la jum@tate din neamul lui Manasi. }i nu te voiu l@sa. i au trimis Iisus. au zis: „Toate c$te vei porunci noao vom face. numai tu te ^nt@rea}te }i te ^mb@rb@teaz@”.* %nt@rea}te-te }i te ^mb@rb@teaz@. zic$nd: „Scoate afar@ pre b@rba]ii carii au ^ntrat ^n casa ta ast@. dar nu am }tiut de unde s$nt. b@rba]ii aceia au ie}it. c@ au c@zut preste noi frica voastr@. }i 1. Nu va putea sta om ^mprotiv@ ^naintea voastr@ ^n toate zilele vie]ii tale. „Cunosc c@ au dat Domnul voao p@m$ntul. zic$nd: «G@ti]i-v@ merinde. merg$nd acei doi tineri. 25 *Jos 6. {i au fost dup@ ce au ie}it cei ce alerga dup@ ei. ^n p@m$ntul care-l dau Eu lor. 2.* Muierile voastre }i pruncii vo}tri }i dobitoacele voastre s@ l@cuiasc@ ^n p@m$ntul. care M-am jurat p@rin]ilor vo}tri s@-l dau lor. care-i puseas@ ^n podul c@sii. „Aduce]i-v@ aminte de cuv$ntul Domnului. scoal@-te }i treci Iordanul. drept aceaea. anume Raav. Iar@ omul. ^n P@m$ntul F@g@duin]ii. c@ cu tine easte Domnul Dumnezeul t@u ^ntru toate. ca }i pre voi. carii pute]i s@ mearge]i sprinteni cu fra]ii vo}tri. ^ntrarma]i dup@ f@g@duin]@. pre care v@ ve]i sui cu urma picioarelor voastre. 9. {i lui Ruvin }i lui Gad. ^nc@ trei zile.** }i c$te a]i f@cut celor doi ^mp@ra]i ai amoreilor. 5. care v-au poruncit voao Moisi. 2 *2 Leage 31. Pustiia }i Antilivanul. }i s@ nu te aba]i de la acealea de-a dreapta au de-a st$nga. vor fi hotar@le voastre.IISUS NAVI CAP 1 CAP 1 {I 2 191 Iisus a lui Navi. oriunde vei mearge”. vom asculta }i de tine. c@ s@ iscodeasc@ p@m$ntul au venit”. i-au ascuns }i au zis c@tr@ d$n}ii. %ntru toate. au murit. CAP 2 Raav. 32. }i. sluga Domnului. sluga Mea. ca s@ p@z@}ti }i s@ faci precum ]-au poruncit Moisi. {i c$nd s-au ^nchis poarta seara. spre r@s@ritul soarelui”. au venit ^n Ierihon }i au ^ntrat la casa unei muieri curve. c$nd a]i ie}it din p@m$ntul Eghiptului. c@ tu vei ^mp@r]i norodului acestuia p@m$ntul.* *Evrei 11. a}ea voiu fi }i cu tine. zic$ndu-le: „Mearge]i }i vede]i p@m$ntul }i Ierihonul!” {i. ca s@ fii ^n]elept ^ntru toate ceale ce vei face. curva. 7 *Nume. }i ve]i mearge fie}tecarele la mo}iia sa. 8. zic$nd: «Domnul Dumnezeul vostru v-au odihnit pre voi }i v-au dat voao p@m$ntul acesta». }i nu }tiu unde s-au dus. ^n care am ascultat de Moisi. zic$nd: 2. ca s@ iscodeasc@ p@m$ntul”. 12 [11. s@ moar@. r@spunzind ei lui Iisus. sluga lui Moisi. fiiul lui Navi din Satin. „Moisi. }i ve]i treace Iordanul acesta. dar@.* }i precum am fost cu Moisi. ea s-au suit la ei ^n podul c@sii }i au zis c@tr@ ei: 9. s@ ^ntorc la tab@r@. 3. ascunde iscoadele pre care le-au fost trimis Iisus a lui Navi s@ ispiteasc@ cetatea Ierihonului. 7. sluga Mea. lu$nd muiarea pre acei doi b@rba]i. }i au gr@it c@tr@ Raav. 2. 4. P$n@ ce va odihni Domnul Dumnezeul vostru pre fra]ii vo}tri. }i ^mpreun@ cu ei. precum au fost cu Moisi. s@ face]i r@zboiu. alerga]i dup@ ei. 10. 12. s@ treac@ la r@zboiu. dincoace de Iordan. zic$nd: „%ntrat-au la mine b@rba]i. }i au odihnit acolo. }i mai ^nainte de a adormi ei. 17. 7 23 3 %mp@r. iar@ neamul lui Ruvin. 18. 6.

c@ m$ne va face Domnul ^ntr@ voi minuni”. 7. {i ea au zis lor: „Dup@ cuv$ntul vostru. carii poart@ sicriiul legii Domnului a tot p@m$ntul ^n apa Iordanului.192 IISUS NAVI 1. }i ^n z$dul cet@]ii l@cuia ea. sta]i ^n Iordan»”. auzind noi aceastea. p$n@ ce s@ vor ^ntoarce cei ce alearg@ dup@ voi. lui Sion }i lui Og. 21. 26. au purces din Satin }i au venit p$n@ la Iordan. cu dumnez@iasc@ mi- i.* 4. ca ^n zilele seceri}ului de gr$u. 8. ca s@ nu v@ ^nt$mpine cei ce alearg@ dup@ voi. }i nici ^ntru unul dintr@ noi nu au r@mas duh de c@tr@ fa]a voastr@. 18. }i toat@ casa t@t$ne-t@u. }i au legat s@mnul cel ro}u la fereastr@. carii. Iat@. c@ Domnul Dumnezeul vostru easte Dumnezeu ^n ceriu. %ns@ departe s@ fie ^ntr@ voi }i ^ntr@ el. %ntru aceasta ve]i cunoa}te cum c@ Dumnezeu vie]uia}te ^ntru voi. s@ v@ scula]i din locurile voastre }i s@ mearge]i dup@ el. jos. zic$nd: „C$nd ve]i vedea sicriiul legii Domnului Dumnezeului vostru }i pre preo]ii vo}tri }i pre levi]i purt$ndu-l. {i au zis Iisus fiilor lui Israil: „Apropiia]iv@ aici }i auzi]i cuv$ntul Domnului Dumnezeului vostru. *Sus 1. {i au fost dup@ trei zile. iar@ Iordanul s-au umplut ^ntru toat@ matca sa. {i va fi dup@ ce vor sta picioarele preo]ilor. sicriiul legii Domnului a tot p@m$ntul ^naintea voastr@ va treace Iordanul. 14. }i pre p@m$nt. {i ei. 13. 36 [26] . au sosit la munte }i au a}teptat acolo trei zile p$n@ ce s-au ^ntors cei ce alergas@ dup@ ei. 10. {i au zis Iisus norodului: „Cur@]i]i-v@ pre m$ne. 16. 2. {i au zis c@tr@ ea b@rba]ii: „Sufletul nostru pentru voi ^n moarte”. c@ut$nd toate c@ile.* {i acum jura]i mie pre Dumnezeu ca. a}ea s@ fie!” {i i-au slobozit pre ei }i s-au dus. s@ nu v@ apropiia]i de el. {i. s@-i aduni pre ei ^n casa ta. s-au ^nfrico}eat inima noastr@. precum am fost cu Moisi. 5. pentru c@ mai ^nainte niciodat@ (a) nu a]i umblat pre calea aceasta”. (a) %n cea veachie easte: de ieri }i alalt@ieri. CAP 3 Merg$nd ^nainte cu sicriiul ^n ap@. ca la doao mii de co]i s@ sta]i. }i ve]i izb@vi sufletul mieu de moarte”. }i au ^nceput a s@ uda picioarele lor ^ntr-o parte de apa Iordanului. zic$ndu-le: «Dup@ ce ve]i ^ntra ^ntru o parte de apa Iordanului. m$nec$nd Iisus diminea]@. Iar@ dup@ ce au ^ntrat preo]ii. unul. *Jos 12. aceast@ funi}oar@ ro}ie s@ o legi la fereastra prin carea ne-ai slobozit pre noi. nu i-au aflat. duc$ndu-s@. 7. Cum c@ ve]i p@zi vie casa tat@lui mieu }i pre mum@-mea }i pre fra]ii miei }i pre sororile meale }i toat@ casa mea. }i va piiarde de la fa]a voastr@ pre hananeu }i pre heteu }i pre ferezeu }i pre eveu }i pre amoreu }i pre ghergheseu }i pre ievuseu. iar@ carea curge va sta”. 20.* Iat@. }i fi]i ascun}i acolo trei zile. 24. 2 precum am f@cut eu mil@ cu voi. {i au zis c@tr@ ei: „La munte mearge]i. r$dic$nd preo]ii sicriiul legii Domnului. a}ea voiu fi }i cu tine. 13. 44 *Sira. 19. noi vom ^ntra spre o parte a cet@]ii. vom fi nevinova]i jur@m$ntului t@u acestuia cu care ne-ai jurat pre noi”. au umblat c@rturarii prin tab@r@. mergea ^naintea norodului. }i preo]ii au r$dicat sicriiul legii Domnului ^naintea norodului. pre carii i-a]i omor$t. 17] mil@ cu casa t@t$ne-mieu }i-mi da]i mie s@mn adev@rat. 24. ca s@ }ti]i calea pre carea ve]i mearge. Iar@ de ne va n@p@stui pre noi cineva }i va descoperi cuvintele noastre aceastea. {i au zis Domnul c@tr@ Iisus: „%n zioa aceasta voiu ^nceape a te ^n@l]a pre tine ^naintea tuturor fiilor lui Israil. {i i-au slobozit pre ei cu o fune pre fereastr@. {i au zis Iisus preo]ilor: „R$dica]i sicriiul legii Domnului }i mearge]i ^naintea norodului!” {i. acela s$ngur va fi vinovat. }i l-au trecut norodu uscat. 4. {i. c@ era la z$dul cet@]ii casa ei. vinova]i vom fi de s@ va atinge m$n@ de vreunul din ei. sus. {i acum poruncea}te preo]ilor celor ce poart@ sicriiul legii. {i tot carele va ie}i afar@ din u}ea c@sii tale. }i tu s@ pui s@mn. el }i to]i fiii lui Israil. i-au povestit lui toate c$te s-au ^nt$mplat lor. carii era dincolo de Iordan.* ca s@ cunoasc@ c@. 22. 23. 12. CAP 2 {I 3 nune au s@cat Iordanul. 9. 3. }i apoi v@ ve]i duce ^n calea voastr@”. {i au fost dup@ ce s-au r$dicat norodul din l@ca}urile sale ca s@ treac@ Iordanul. 15. Aleage]i doispr@zeace b@rba]i dintr@ fiii lui Israil. trec$nd la Iisus. 6. iar@ c$]i vor fi ^mpreun@ cu tine ^n casa ta. }i voi s@ face]i [6. {i au poruncit norodului. iar@ pre tat@l t@u }i pre mum@-ta }i pre fra]ii t@i. s@ face]i cu mine mil@ }i adev@r”. s-au pogor$t din munte }i. {i ea au zis: „C$nd va da Domnul voao cetatea. 11. {i au zis c@tr@ ea b@rba]ii: „Nevinova]i s$ntem noi acestui jur@m$nt al t@u. din fie}tecare neam. 14. 15. ^ntorc$ndu-s@ cei doi tineri. apa Iordanului va seca. cei ce purta sicriiul legii Domnului ^n Iordan. iar@ noi nevinova]i vom fi jur@m$ntului acestuia. {i au zis c@tr@ Iisus c@: „Au dat Domnul tot p@m$ntul ^n m$na noastr@ }i s-au ^nfrico}eat de noi tot cel ce l@cuia}te pre p@m$ntul acela”. 5 *Fapt. 17. }i au popos$t acolo mai ^nainte de a treace. fiiul lui Navi. 11.

c@ pre uscat au trecut Israil Iordanul acesta. ^n Iordan. ^n mijlocul Iordanului. }i ^mp@ratul Finichiei. ^n c$t@ vreame au tr@it. {i ceale doaospr@zeace pietri. p$n@ ce au s@v$r}it Iisus toate c$te au poruncit Domnul s@ spuie norodului. precum s-au temut de Moisi. }ez$nd. carii era dincolo de Iordan. c$nd au sf$r}it a treace fiii lui Israil. ^n locul cel de supt picioarelor preo]ilor. 32. despre partea r@s@ritului soarelui de c@tr@ Ierihon. }i s$nt acolo p$n@ ^n zioa de ast@zi. 3. *Ie}ire 14. {i au ie}it norodul din Iordan ^n zioa a zeacea a lunei ceii dint$iu. au trecut }i sicriiul legii Domnului. au gr@it Domnul lui Iisus. au sl@bit inimile lor }i s-au cutremurat.* precum le-au poruncit lor Moisi. }i preo]ii cei ce purta sicriiul legii Domnului au st@tut pre uscat ^n mijlocul Iordanului. Au zis lor: „Mearge]i (a) ^naintea fea]ii Domnului. dup@ ce au trecut tot norodul Iordanul. i au fost dup@ ce au ^n]eles ^mp@ra]ii amoreilor. Ve]i povesti fiilor vo}tri. cei ce purta sicriiul legii Domnului. 17. s@ ias@ din Iordan”. chem$nd Iisus doispr@zeace b@rba]i din cei mai de frunte dintr@ fiii lui Israil. }i le-au adus cu ei ^n tab@r@ }i le-au pus acolo. le-au pus Iisus ^n Galgala. Marea S@rat@. lu$nd doaospr@zeace pietri din mijlocul Iordanului. {i au fost dup@ ce au ie}it din Iordan preo]ii cei ce purta sicriiul legii Domnului. i. p$n@ ce au sc@zut de tot. au mers ^naintea fiilor lui Israil. }i nu au r@mas ^ntru ei duh tem$ndu-s@ de fa]a fiilor lui Israil. 21 CAP 5 S@ sparie hananeii. }i curgea ca }i mai ^nainte p$n@ sus. {i au f@cut fiii lui Israil dup@ cum au poruncit Domnul lui Iisus. 13. dup@ num@rul celor doaospr@zeace neamuri ale lui Israil. 12. p$n@ ce au sf$r}it tot norodul a treace Iordanul. {i le poruncea}te lor. precum au poruncit Domnul lui Iisus. Ca s@ fie voao aceastea semn pus pururea ca. carea o au s@cat Domnul Dumnezeul nostru ^naintea noastr@ p$n@ ce o am trecut. 6. iar@ ceale ce curgea din jos au curs ^n Marea Araviei. Ca s@ cunoasc@ toate neamurile p@m$ntului cum c@ easte tare putearea Domnului. %n zioa aceaea. 9. carele era l$ng@ mare. (a) %n cea veachie easte: aduce]i ^naintea Mea. 19. zic$nd: «Ce s$nt pietrile aceastea?» 22. din fie}tecare neam unul. {i au fost dup@ ce au trecut tot norodul. „C$nd v@ vor ^ntreba pre voi fiii vo}tri. carii purta sicriiul legii Domnului. 2. }i fiii lui Gad. s@ pr@znuiesc Pa}tile. zic$nd: 2. zic$nd: „Ie}i]i din Iordan!” 18. zic$nd: 16. au trecut ^naintea Domnului la b@taie asupra cet@]ii Ierihonului. 25 CAP 4 S@ iau doaospr@zeace pietri din Iordanul sec. }i ca voi s@ cinsti]i pre Domnul Dumnezeul vostru ^n toat@ vreamea”. zic$nd c@: «Au secat r$ul Iordanului ^naintea sicriiului legii Domnului a tot p@m$ntul. }i s-au temut de el. 15. {i au st@tut preo]ii. 23. 14. 17. {i ^n vreamea aceasta au zis Domnul c@tr@ Iisus: „F@-]i cu]ite de piiatr@ ascu]ite }i. }i au t@b@r$t fiii lui Israil ^n Galgala. c$nd l-au trecut pre el». }i au zis c@tr@ fiii lui Israil.IISUS NAVI 16. {i au pus Iisus }i alte doaospr@zeace pietri ^n Iordan. 193 *Nume. „Ia doispr@zeace b@rba]i din norod. Tu vei ar@ta fiiului t@u. c$nd te va ^ntreba pre tine fiiul t@u m$ne. aseamenea cu ]@rmurii. Apele ceale ce curgea din sus au st@tut ^nchegate de departe foarte. }i s@ pun alte doaospr@zeace pietri ^n ^nsa}i albiia Iordanului. au m@rit Domnul pre Iisus ^naintea a tot neamul lui Israil. 4. g@ti]i de r@zboiu. zic$nd: «Lua]i din mijlocul Iordanului doaospr@zeace pietri }i le aduce]i cu voi. }i au pus picioarele pre p@m$nt. 5. }i fie}tecarele s@ ia de acolo c$te o piiatr@ pre umerii s@i. {i vor fi pietrile aceastea pomenire fiilor lui Israil p$n@ ^n veac”.„Poruncea}te preo]ilor. s-au a}ezat apa Iordanului la loc. s@ taie ^mpregiur ^n Dealul Net@ierii %mpregiur cei ce nu s-au t@iat ^n pustie. unde ve]i t@b@r^ la noapte»”. }i to]i fiii lui Israil trecea pre uscat. . 7. 24. 20. g@ti]i de r@zboiu. {i au gr@it Domnul c@tr@ Iisus. 8. Patruzeci de mii. ^nceat@ mana dup@ ce au m$ncat din rodurile p@m$ntului.* precum au f@cut Domnul Dumnezeul nostru cu Marea Ro}ie. zic$nd: 21. 1. din fie}tecare neam c$te unul. zic$nd: «Ce s$nt noao aceaste pietri?». }i. 5. S@c$nd Domnul Dumnezeul vostru apa Iordanului ^naintea lor p$n@ ce au trecut. celor ce poart@ sicriiul legii m@rturiei Domnului. 3. p$n@ ce au trecut ei. de la cetatea Adamin p$n@ la partea Cariatiarimului. {i au poruncit Iisus preo]ilor. cum c@ au secat Domnul Dumnezeu r$ul Iordanului ^naintea fiilor lui Israil. {i }i-au f@cut Iisus cu]ite de piiatr@ 1. pentru pomenirea celor urm@tori. {i norodul sta ^n preajma Ierihonului. 11. 10. }i preo]ii mergea ^naintea lor. {i fiii lui Ruvin. }i le pune]i ^n tab@ra voastr@. }i ^ngerul Domnului s@ arat@ lui Iisus. taie ^mpregiur pre fiii lui Israil a doao oar@”. CAP 4 {I 5 }i jum@tate din neamul lui Manase. {i. care le-au luat din Iordan. }i au gr@bit norodul }i au trecut.

de tot s@ r@sipea}te. vor c@dea zidurile cet@]ii }i va ^ntra tot norodul cum au purces. {i ^n locul acestora au pus pre fiii lor. C@rora. }i au zis: „St@p$ne. {i au zis Domnul c@tr@ Iisus: „Iat@. au ^ncetat mana a doao zi dup@ ce au m$ncat ei din gr$ul p@m$ntului. ^naintea sicriiului. c@ut$nd cu ochii s@i. 8. Iar@ cei r@zboinici s@ mearg@ pre aproape ^nainte. dincolo de Iordan. 4. }i mai mult nu au avut fiii lui Israil man@. zic$nd: „S@ nu striga]i }i nimenea s@ nu auz@ glasul vostru. p$n@ ^n zioa de ast@zi”. cei mai mul]i dintru ei din cei de r@zboiu. p$n@ ^n zioa ^n carea eu voiu porunci s@ striga]i. {i a doao zi. C@ patruzeci }i doi de ani s-au ^nv$rtit Israil ^n pustiia Magdaritului. }i s-au ^ntors iar@}i ^n tab@r@. Iar@ el au zis: „Eu s$nt mai-marele puterii Domnului. pre carii Iisus i-au t@iat ^mpregiur. {i au c@zut Iisus cu fa]a la p@m$nt. ^n }eapte zile Ierihonul prinzindu-s@. 2. ^ndat@ s-au ^ntors ^n tab@r@. unul dup@ altul ^n cetate”. c@ s-au n@scut pre cale }i nu s-au t@iat ^mpregiur. pentru c@ nu era t@ia]i ^mpregiur. apropiindu-s@ Iisus. }i preste noapte au r@mas acolo. 5 picioarele tale. }i. Eu dau ]ie supt m$na ta Ierihonul. CAP 5 {I 6 i Ierihonul era ^ncuiat }i ^nt@rit pentru frica fiilor lui Israil. %n zioa aceasta. }i nimenea nu ^ntra ^ntr-^nsul. le-au r$nduit lor Domnul ca s@ nu vaz@ ei p@m$ntul care S-au jurat Domnul p@rin]ilor lor s@ ne dea noao p@m$nt. }i cei r@zboinici s@ mearg@ ^ntrarma]i ^naintea Domnului”. {i le-au zis lor: „Porunci]i norodului s@ umble primpregiur }i s@ ^ncungiure cetatea. strig$nd ei. 10. dup@ ce s-au t@iat ^mpregiur. }i ^n zioa a }eaptea ve]i ^ncungiura cetatea de }eapte ori }i preo]ii s@ bucine cu bucinii (a). pre to]i ace}tia i-au t@iat ^mpregiur Iisus. c$]i oarec$nd s-au n@scut pre cale. au zis lui: „Al nostru e}ti. {i au m$ncat din gr$ul p@m$ntului a doao zi de Pa}ti azime }i p$ne noao. 12. }i sicriiul legii Domnului s@ mearg@ dup@ ei. ^ncungiur$nd cetatea cu sicriiul legii lui Dumnezeu. s@ mearg@ pre aproape }i s@ tr$mbiteaze tare. Iar@ pentru aceaea au t@iat ^mpregiur Iisus pre fiii lui Israil. ca: „{eapte preo]i cu }eapte tr$mbi]e sfinte s@ treac@ ^naintea Domnului. {i au zis Domnul c@tr@ Iisus. . ce porunce}ti robului t@u?” 15. {i }eapte preo]i vor lua }eapte bucine de strigare. }i dup@ ace}tia mergea cei r@zboinici. 7. }i nimenea nu ie}ea dintr-^nsul. }i au chemat numele locului aceluia Galgala. }i sabiia goal@ ^n m$na lui. din care curge miiare }i lapte. {i au zis mai-marele puterii Domnului *Ie}ire c@tr@ Iisus:* „Dezleag@ ^nc@l]@mintea de la 3. 7. }i au f@cut fiii lui Israil Pa}tile ^n zioa a patraspr@zeace a lunei. 33 CAP 6 Dup@ multe ^ncungiur@ri cu sicriiul. {i au fost dup@ ce au zis Iisus c@tr@ norod. au din protivnicii no}tri?” 14. {i. 13. pentru aceaea.194 IISUS NAVI 1. }i au r$dicat preo]ii sicriiul legii Domnului. 10. 4. 14. }i c$]i oarec$nd au fost net@ia]i ^mpregiur din cei ce au ie}it din Eghipt. 11. A}ea au f@cut ^n }ease zile. pentru c@ nu au ascultat poruncile Domnului Dumnezeu. {i. era net@ia]i ^mpregiur. (a) %n cea veachie easte: cu bucina lui Iovil. }i s-au ^nchinat lui. ascu]ite la margini. {i ^ncungiura]i cetatea to]i b@rba]ii cei de r@zboiu ^mpregiurul cet@]ii. 6. }i tr$mbita cu tr$mbi]ele. s-au sculat Iisus de diminea]@. ^n c$mp. carii ie}is@ din p@m$ntul Eghiptului. {i au fost c$nd era Iisus ^n Ierihon. {i au ^ntrat Iisus Navi la preo]i }i le-au zis lor: „Lua]i sicriiul legii }i }eapte preo]i s@ ia }eapte bucine a lui Iovil ^naintea sicriiului Domnului”. au v@zut pre un om st$nd ^naintea sa. acum am venit”. 12. }i cuv$nt s@ nu ias@ din gura voastr@. 13. 9. }i. 6. }i ceaealalt@ gloat@ toat@ dind@r@ptul sicriiului legii Domnului. }i pre cei tari cu v$rtute. de cu sear@ de c@tr@ apusul Ierihonului. {i va fi dup@ ce ve]i tr$mbi]a cu tr$mbi]a lui Iovil. }i au luat ]ara finicheanilor ^n anul acela. 9. s@ strige tot norodul deodat@. mergea aproape ^naintea Domnului. }i preo]ii bucin$nd cu bucinii }i cei dind@r@ptul o}tii dinapoia sicriiului legii Domnului s@ mearg@ tr$mbit$nd cu bucinurile”. }i preo]ii bucina cu bucinurile de coarne. 8. {i ceaealalt@ gloat@ a doao zi au ^ncungiurat cetatea o dat@ pre aproape. 5. 11. 4. }i pre ^mp@ratul lui cel dintr-^nsul. {i au f@cut Iisus a}ea. c@ locul pre care stai tu easte Fapte sf$nt”. a}ea s@ face]i ^n }ease zile. }i atunci s@ striga]i”. 3. {i au t@b@r$t fiii lui Israil ^n Galgala. fiiul lui Navi: „%n zioa de ast@zi am r$dicat de la voi ocara Eghiptului. 7. Iar@ norodului au fost poruncit Iisus. singur@ Raav cu ai s@i scap@. o dat@ ^n zi. fie}tecarele. }i au t@iat ^mpregiur pre fiii lui Israil ^n locul care s@ chiiam@ Dealul Net@ia]ilor %mpregiur. s@ pune bl@st@m asupra celui ce va mai zidi cetatea aceaea. {i cei }eapte preo]i. carii purta ceale }eapte tr$mbi]e. c$nd ve]i auzi glasul bucinului. au }ezut acolo cu lini}te ^n tab@r@ p$n@ ce s-au vindecat. 5.

8. }i ce vei face numelui T@u celui mare?” 10. zic$nd:* „Bl@st@mat omul. }i s-au m$niiat Domnul cu urgie pre fiii lui Israil. }i au gr@it lor. {i pre Raav.1 *Evrei 11. 12. }i toate c$te s$nt ^ntr-^nsa Domnului puterilor. c@ au luat din anatema. }i au zis Iisus fiilor lui Israil: „Striga]i. *Jos 22. P@c@tuit-au norodul }i au c@lcat leg@tura Mea. 15 *Sus 2.** c@ Ahar. }i de la tin@r p$n@ la b@tr$n }i p$n@ la vi]el }i p$n@ la oaie }i asin. }i i-au b@tut la vale. }i toat@ casa ei }i rudeniia ei }i toate ale ei le-au ]$nut vii Iisus. 2 *3 %mp@. }i au c@zut tot z$dul primpregiur. }i au scos pre Raav. c$te s$nt ^n casa ei. 25. curva.* {i au str$gat norodul }i au tr$mbitat preo]ii cu tr$mbi]ele. {i s-au suit b@rba]ii }i au iscodit pre Ghe. {i s-au suit ca la trei mii de b@rba]i.* pentru c@ au ascuns pre solii carii i-am trimis. de nu ve]i r$dica anatema dintr@ voi. {i au fost Domnul cu Iisus. Doamne. 3. }i s@ bat@ cetatea. al feciorului lui Zavdi. {i ce voiu zice dup@ ce au ^ntors Israil grumazii ^naintea vr@jma}ului s@u? 9. }i o au pus pre ea afar@ de tab@ra lui Israil. {i au fost ^n zioa a }eaptea. 22.IISUS NAVI 15. iar@. pentru c@ au ascuns iscoadele pre care le-au fost trimis Iisus s@ iscodeasc@ Ierihonul. {i au trimis Iisus din Ierihon b@rba]i ^n Ghe. 7. 5. carea easte despre Vivtavi. *Sus 2. au ^ncungiurat cetatea dup@ judecata aceasta de }eapte ori. }i s@ ne piiarde]i pre noi. 31 *Evrei 11. cu ascu]itul sabiei. {i celor doi tineri. pentru ce au trecut robul T@u pre norodul acesta Iordanul. c$te s$nt ale ei. c$nd au ^ncungiurat cetatea a }eaptea oar@. fiiului CAP 6 {I 7 s@u celui ^nt$iu n@scut. {i de vor auzi hananeii }i to]i cei ce l@cuiesc p@m$ntul. 23. }i numele lui au fost vestit ^n tot p@m$ntul. afar@ de Raav. carii au iscodit cetatea. 31 *Jos 8. c@ ei s$nt pu]ini”. 24. 21. fie}tecine prin locul care era ^naintea sa. 6. 26. pentru furti}agul lui Ahar din anatema Ierihonului. {i au omor$t b@rba]ii Gheii dintr@ ei ca vro treizeci }i }ease de b@rba]i. Doamne. 2. 2. nu voiu adaoge a fi mai mult cu voi. curva. au zis Iisus: „%ntra]i la casa muierii ceii curve }i o scoate]i pre ea de acolo.* }i au luat cetatea. ci numai ca la vro doao sau trei mii de b@rba]i s@ se suie. grumazii vor ^ntoarce ^naintea vr@jma}ilor s@i. precum a]i jurat ei”. 12. feciorul lui Harmi. au tr$mbi]at preo]ii. {i va fi cetatea aceasta anatema. ca s@-l dai pre el amoreului s@ ne piiarz@ pre noi? Mai bine am fi r@mas s@ fim l@cuit dincolo de Iordan. }i toate. }i fur$nd au min]it }i au b@gat ^n vasele sale. Ahar s@ ucide cu pietri din porunca Domnului. cu moartea fiiului s@u celui ^nt$iu n@scut s@ puie temeiul ei. cu moartea lui Aviron. }i toate c$te era ^n cetate de la b@rbat p$n@ la muiare. {i s-au ^ntors la Iisus. 1. 27. pentru aceaea. carele au sc@pat. afar@ de argint }i de aur }i de aram@ }i de fier. o au ^ntemeiat. ^n vistieriia Domnului s@ va aduce”. el }i b@tr$nii lui Israil. }i cu moartea fiiului s@u celui mai mic s@ puie por]ile ei”. }i au l@cuit ^n Israil p$n@ ^n zioa de ast@zi.* {i cetatea cu toate c$te era ^ntr-^nsa o au ars cu foc. al feciorului lui Zara din neamul lui Iuda. {i au bl@st@mat Iisus ^n zioa aceaea ^naintea Domnului. 20 **1 Para. {i }i-au rupt Iisus hainele sale. pentru ce ai c@zut cu fa]a ta? 11.* carii au iscodit p@m$ntul. numai ^n zioa aceaea au ^ncungiurat cetatea de }eapte ori. au pus por]ile ei. }i au luat din anatema. ne vor ^ncungiura }i ne vor piiarde de pre p@m$nt. 4 Evrei 11. s@ nu duci acolo tot norodul. au strigat tot norodul deodat@ cu chiot mare }i tare. scul$ndu-se de diminea]@. {i nu vor putea fiii lui Israil s@ stea ^naintea fea]ii vr@jma}ilor s@i. {i au fost. }i pre tat@l ei }i pre muma ei }i pre fra]ii ei }i toat@ rudeniia ei }i toate c$te avea ea. carele s@ va scula }i va zidi cetatea aceasta. }i s-au f@cut ca apa. }i s-au suit tot norodul ^n cetate. }i au zis c@tr@ el: „S@ nu s@ suie tot norodul. }i au pus cenu}e pre capetele sale. c@ s-au f@cut anatema. 17. 195 CAP 7 Dup@ ce au iscodit cetatea Ghe. 34 i* au p@c@tuit fiii lui Israil p@cat mare. 30 *2 Mac. deaca au auzit norodul glasul tr$mbi]elor. }i i-au gonit pre ei de la poart@. {i au zis Iisus: „Rogu-m@. pre carea s@ o p@zi]i. {i a}ea au f@cut Ozan cel din Vetil. }i toate. {i tot argintul }i aurul }i arama }i fierul sf$nt va fi Domnului. ^n casa muierii. 18.* {i au ^ntrat cei doi tineri. c@ aceastea le-au dat s@ se aduc@ ^n vistieriia Domnului. 7 . zic$nd: „Sui]i-v@ }i iscodi]i p@m$ntul”. Ierihonul. 4. {i o au anatematisit pre ea Iisus. 16. 20. gonesc ^mprotivnicii pre norodul lui Israil. Iar@ voi p@zi]i-v@ foarte de anatema. }i au c@zut Iisus cu fa]a la p@m$nt ^naintea Domnului p$n@ seara. }i cu moartea fiiului s@u celui mai mic. }i au fugit de la fa]a b@rba]ilor Gheii. 19. curva. carea am f@cut cu ei. au luat din anatema. 16. ca nu cumva s@ lua]i din anatema }i s@ face]i tab@ra fiilor lui Israil anatema. {i au zis Domnul c@tr@ Iisus: „Scoal@-te. c@ au dat Domnul voao cetatea. c@tr@ r@s@ritul lui Vetil. dup@ t$nguirea lui Iisus arunc$ndu-s@ soarte. }i s-au sp@riiat inima norodului.

{i s@ faci cu Ghe }i cu ^mp@ratul ei. {i au zis Iisus lui Ahar: „F@tul mieu. m$nec$nd a doao zi. {i.* cum au ie}it }i ^nt$iu. 1. }i vor zice: «Fug ace}tia de fa]a noastr@ ca }i mai ^nainte». {i au pus norodul toat@ tab@ra de c@tr@ miiaz@noaptea cet@]ii }i marginea lor la Marea Cet@]ii. 3. }i au ales Iisus treizeci de mii de b@rba]i tari cu putearea. }i oile lui }i cortul lui. }i s-au ar@tat Za[m]vdi. 24 *Sus 7. 11. neamurile. }i era vale ^ntr@ ei }i ^ntr@ Ghe. dup@ ce vor ie}i cei ce l@cuiesc ^n Ghe ^mprotiva noastr@. noi vom fugi dinaintea fea]ii lor. 10. {i au zis Iisus c@tr@ Ahar: „Pentru ce ne-ai pierdut pre noi? Piiarz@-te pre tine Domnul ast@zi”. al feciorului lui Za[m]vdi. }i tot Israilul cu d$nsul. 4 . {i s-au adus fie}tecarele norod. }i au alergat la cort ^n tab@r@. {i au luat Iisus pre Ahar. }i s-au ar@tat neamul lui Iuda. f@c$ndu-s@ oltariu de piiatr@. {i carele s@ va ar@ta ^ntru anatema s@ se arz@ cu foc. }i limba cea de aur. 17 1 %mp@r. am v@zut o hain@ ^mpestrit@ bun@ }i doao sute de didrahme de argint. {i au trimis Iisus soli. 20. Iar@ eu }i to]i cei ce s$nt cu mine ne vom apropiia c@tr@ cetate. 2. }i neamul pre care-l va ar@ta 16. }i pre featele lui. carea tr@gea cincizeci de didrahme.5 CAP 8 Dup@ ce s@ prinde cetatea Ghe. }i s-au ar@tat Ahar. 21. }i le-au pus ^naintea Domnului. {i au r@spuns Ahar lui Iisus. }i pre feciorii lui. s@ sp$nzur@ ^mp@ratul ei. {i vom fugi de ei. dup@ cuv$ntul acesta s@ face]i. merg$nd. c@ am dat ^n m$inile tale pre ^mp@ratul Gheii }i tot norodul lui. s@ scrie A doao Leage pre pietri }i s@ binecuv$nt@ norodul. }i au }ezut ^ntr@ Vetil }i ^ntr@ Ghe. Scoal@-te }i sfin]ea}te norodul. }i ve]i bate cetatea. precum v@ poruncesc voao”. }i cetatea lui }i p@m$ntul lui. }i argintul }i haina. 25. }i casa pre carea o va ar@ta Domnul va aduce pre b@rba]ii s@i. {i le-au scos din cort }i le-au adus la Iisus }i la b@tr$nii lui Israil. }i boii lui }i asinii lui. d@ m@rire ast@zi Domnului Dumnezeului lui Israil }i te m@rturisea}te lui }i spune mie ce ai f@cut. }i le zi CAP 7 {I 8 potolit Domnul iu]imea m$niei Sale. de la Marea Gheii. 7 Domnul Dumnezeul lui Israil: ‘Anatema Numer. pentru aceaea. de c@tr@ Marea Gheii. pietri. iar@ prada ei }i dobitoacele ei le ve]i pr@da voao. Iar@ voi v@ ve]i scula din p$ndeal@ }i ve]i ^ntra ^n cetate. 15. }i i-au ars cu foc dup@ ce i-au ucis cu pietri. 5 Domnul va aduce noroadele sale. }i au mas Iisus ^n noaptea aceaea ^ntr@ norod. din neamul Iuda. dup@ ce vor alerga dup@ noi. p$n@ ^n zioa de ast@zi. }i s-au dus Iisus ^n noaptea aceaea ^n mijlocul v@ii. aceastea zice 20. }i s-au suit cu el }i tot norodul cel r@zboinic. }i pune p$ndiri cet@]ii dind@r@ptul ei”. feciorul lui Zara. 17. 7. {i. {i au luat ca la vreo cinci mii de b@rba]i.* }i {i-au 14 [18]. 18. easte ^ntru voi. }i i-au trimis pre ei noaptea. {i. au venit ^n preajma cet@]ii despre r@s@rit }i p$nditorii cet@]ii de c@tr@ mare. {i au pus preste ei gr@mad@ mare de *2 %mp@. }i au t@b@r$t de c@tr@ miiaz@noaptea Gheii. }i. 18 ^mprotiva vr@jma}ilor vo}tri p$n@ c$nd nu Sus ve]i r$dica anatema dintru voi’.* cum ai f@cut cu Ierihonul }i cu ^mp@ratul lui. }i norodul 14. }i o va da pre ea Domnul Dumnezeul nostru ^n m$inile noastre. noi ^i vom trage pre ei de la cetate. Iisus au cercetat norodul. Ia cu tine pre to]i b@rba]ii cei r@zboinici. fiiul lui Harmi. el }i toate c$te s$nt ale lui. {i s-au adus casa lui dup@ b@rbat. 9.196 IISUS NAVI 13. }i toate c$te avea el. }i au adus norodul dup@ neamurile lui. }i. pre care-l va ar@ta Domnul va aduce casa sa. p$n@ ^n zioa de ast@zi. 3. }i argintul easte ascuns supt d$nsele”. }i au zis: „Adev@rat. ca s@ se suie ^n Ghe. a}ea }i a}ea am f@cut. }i scul$ndu-te. 8. 5. 22. 24. }i s-au suit el }i b@tr$nii lui Israil ^naintea norodului asupra Gheii. {i s@ v@ aduna]i to]i diminea]@ din toate i au zis Domnul c@tr@ Iisus: „S@ nu te temi. Israile. te suie la Ghe. }i i-au pus pre ei s@ p$ndeasc@ ^ntr@ Vetil }i ^ntr@ Ghe. {i le-au poruncit lor. 13. 4. au numit locul acela Emec-Ahor. poftindu-le. }i o limb@ de aur. {i i-au trimis pre ei Iisus. 6. lor:* «Sfin]i]i-v@ pre m$ne. nici s@ te ^ngroz@}ti. 23. {i l-au ucis pre el cu pietri tot Israilul. }i l-au dus pre el ^n Emecahor. *Sus 6. nu ve]i putea sta 11. 26. {i au m$necat Iisus de diminea]@. fiiul lui Zara. 19. *Levi]. 16. C$nd pr@dam. iat@. zic$nd: „Lua]i aminte de p$ndi]i dind@r@ptul cet@]ii }i nu v@ duce]i departe foarte de cetate }i fi]i to]i gata. eu am p@c@tuit ^naintea Domnului Dumnezeului lui Israil. }i s@ nu ascunzi de c@tr@ mine”. }i aceastea le-au aflat ascuns@ ^n cortul lui }i argintul supt eale. pentru c@ au c@lcat leg@tura Domnului }i au f@cut f@r@deleage ^ntru Israil»”. {i va fi dup@ ce ve]i lua cetatea o ve]i arde cu foc. le-am luat }i le-am ascuns ^n p@m$nt ^n cortul mieu. }i s-au ar@tat norodul lui Zara. }i s-au adus norodul lui Zara dup@ b@rbat. 12. }i s-au dus la locul cel de p$ndire. {i s-au sculat Iisus }i tot norodul cel r@zboinic.

auzind toate c$te au f@cut Domnul Ierihonului }i Gheii. 3. 29. robul Domnului. carele s@ nu alearge dup@ fiii lui Israil. s@ os$ndesc spre veacinica slujb@. Iar@ cei ce l@cuia ^n Gavaon. {i cei din p$ndiri s-au sculat degrab@ din locul lor }i au ie}it. unde-i gonis@ pre ei. c@ norodul carele fugea de ei c@tr@ pustie s-au ^ntors asupra celor ce-i gonea. {i au aprins Iisus cetatea }i o au CAP 8 {I 9 f@cut moghil@ veacinic@ }i nel@cuit@ p$n@ ^n zioa aceasta. 28. {i. {i nici unul nu au r@mas ^n Ghe }i ^n Vetil. }i o au luat. blagosloveniile }i bl@st@murile. c$te au poruncit Moisi lui Iisus. au gr@bit }i. 4. {i i-au ucis pre ei. {i }i cei ce au luat }i au aprins cetatea. 33. dup@ cum au poruncit Moisi. Dup@ aceastea. }i cei din p$ndituri s@ se scoale degrab@ din locul lor”. rup]i }i lega]i. Afar@ de dobitoace }i de pr@zile care era ^n cetatea aceaea. }i aceia au ie}it din cetate ^ntru ^nt$mpinarea lor. }i cum c@ s-au ^n@l]at fumul cet@]ii p$n@ la ceriu. . c$nd au ^ntins Iisus m$na. ca ^nt$iu s@ blagosloveasc@ pre norodul lui Israil. f@c$ndu-s@ c$rtire. }i pre cei din c$mpuri }i pre cei din munte. l@s$nd cetatea de}chis@. }i. ar@ dup@ ce au auzit ^mp@ra]ii amoreilor. 27. Au f@cut }i ei ^n}el@ciune }i }i-au luat merinde. omor$nd pre to]i cei din Ghe. 32. }i jum@tate dintru ei era aproape de muntele Gheval. 20. ie}ind din cetate. 5. }i c$nd au apus soarele au poruncit Iisus de au luat trupul lui de pre lemn }i l-au aruncat ^n groap@ la poarta cet@]ii. {i au zis Domnul c@tr@ Iisus: „%ntinde m$na ta cu darda carea easte ^n m$na ta asupra cet@]ii. 18. 5 CAP 9 Gavaoniteanii. 26. care s@ nu-l fie cetit Iisus la urechile a toat@ adunarea fiilor lui Israil. 2. 31. {i au fost dup@ ce au v@zut ^mp@ratul Gheii. {i au r$dicat Iisus m$na sa cu darda asupra cet@]ii. au cetit Iisus toate cuvintele legii ace}tiia. Iar@ Iisus nu }i-au ^ntors m$na sa. {i ^nc@l]@mintele }i n@dragii lor 1. vedea fumul ^n@l]indu-s@ din cetate spre ceriu. gr@bind. }i nemearnicul }i mo}teanul. cum easte scris ^n Leagea lui Moisi. gonind dinapoi pre fiii lui Israil. }i. c@ ^n m$inile tale o am dat pre ea. }i nu mai avea unde fugi ^ncoace sau ^ncolo.IISUS NAVI 14. dup@ cum era scrise toate ^n Leagea lui Moisi. au gonit pre fiii lui Israil. p$n@ ce nu au r@mas dintr@ ei m$ntuit }i sc@pat. Iar@ Iisus }i tot Israilul s-au tras ^napoi. }i au pus preste el gr@mad@ de pietri mare p$n@ ^n zioa de ast@zi. 22. ca cum le-ar fi fost fric@ }i au fugit pre calea care mearge c@tr@ pustie. 35. }i au ^ntrat ^n cetate. carea o ^ntinseas@ cu darda p$n@ ce au anatematisit pre to]i cei ce l@cuia ^n Ghe. }i au c@zut to]i ^n ascu]itul sabiei. }i preo]ii levi]ii purta sicriiul legii Domnului. Nu au fost cuv$nt din toate. c@ s$nt p$nditori ascun}i asupra lui dind@r@ptul cet@]ii. v@z$nd Iisus }i tot Israilul c@ au luat p$nditorii cetatea. jertvenic de pietri ^ntregi. aceastea toate }ie le-au ^mp@r]it fiii lui Israil dup@ porunca Domnului. fiilor lui Israil. S-au adunat ^mpreun@ s@ se bat@ to]i cu Iisus }i cu Israil. {i au fost dup@ ce au ^ncetat fiii lui Israil. {i au scris Iisus pre pietri A doao Leage din Leagea lui Moisi. s-au dep@rtat de cetate. prin jur@m$nt dob$ndesc m$ntuin]@. g@tindu-s@. {i tot Israilul }i b@tr$nii lor }i judec@torii lor }i c@rturarii lor mergeau aproape pre de o parte }i de alt@ parte ^n preajma sicriiului. }i pre ^mp@ratul Gheii l-au prins viu }i l-au adus la Iisus. m$nec$nd. }i s@ f@cur@ ^n mijlocul taberii lui Israil. 197 *Ie}ire 20. jum@tate dintru ei era aproape de muntele Garizin. cei dincolo de Iordan. preste care nu s-au pus fier. ca s@ le auz@ b@rba]ii }i muierile }i pruncii }i nemearnicii cei ce mergea cu Israil. 23. robul Domnului. 24. 25 2 Leage 27. 15. }i au adus acolo ardere de tot Domnului }i jertv@ de m$ntuire. ace}tia de o parte }i aceia de alta. {i au fost to]i cei ce au c@zut ^n zioa aceaea de la b@rbat p$n@ la muiare doaospr@zeace mii. }i el nu }tiia. 30. 21. cei de la munte }i cei de la c$mpie.* %n ce chip au poruncit Moisi. au luat saci vechi pre asini }i foi de vin vechi. 19. {i pre ^mp@ratul Gheii l-au sp$nzurat de un lemn str$mb }i au fost sp$nzurat de lemn p$n@ seara. }i. p$n@ ce s-au sf$r}it }i s-au ^ntors Iisus ^n Ghe }i o au b@tut cu ascu]itul sabiei. }i. {i s-au ^nt@rit tot norodul a alerga dup@ ei. au ie}it el }i b@rba]ii cet@]ii ^mprotiva lor la r@zboiu. cu ^n}el@ciunea lungii c@l@torii de la Iisus }i de la c@peteniile israilteanilor. s-au ^ntors }i au lovit pre b@rba]ii Gheii. 34. 17. 25. 16. }i cei de la Antilivan. }i cei de la toat@ marginea m@rii ceii mari. ^naintea fiilor lui Israil. cum au r$nduit Domnul lui Iisus. }i heteii }i hananeii }i ferezeii }i eveii }i amoreii }i ievuzeii. }i tot norodul era cu el. Atunci au zidit Iisus jertvenic Domnului Dumnezeului lui Israil ^n muntele Ghevaal. to]i cei ce l@cuia ^n Ghe. {i c@ut$nd ^nd@r@pt l@cuitorii Gheii. ^ns@. au aprins cetatea cu foc.

21. {i* c$te au f@cut ^mp@ra]ilor amoreilor. }i Virotul }i cet@]ile Iarim. }i-l b@tea. s@ nu lipsasc@ dintr@ voi rob. {i acum. auzind noi. din m$na fiilor lui Israil. }i cum c@ cei ce l@cuia ^n Gavaon de bun@voie au mers la Iisus }i la Israil }i s-au f@cut ^n mijlocul lor. carele l@cuia ^n Astarot }i ^n Edrain. cum c@ Iisus au luat Ghe }i o au stricat. pentru c@ to]i boiarii adun@rii s-au jurat lor pre Domnul Dumnezeul lui Israil }i au c$rtit toat@ adunarea asupra boiarilor. din pe}ter@ tr@g$ndu-s@. }i la Iefta. *Nume 21. 24 CAP 10 Cinci ^mp@ra]i. departe foarte. ca s@ nu fie preste noi m$niia Domnului pentru jur@m$ntul cu care ne-am jurat lor”. c@ nu-i va omor^ pre ei }i li s-au jurat lor boiarii adun@rii. au venit robii t@i ^ntru numele Domnului Dumnezeului t@u. {i ace}ti foi de vin c$nd i-am umplut era noi. {i acum. 24. {i nu i-au b@tut pre ei fiii lui Israil. cum au f@cut Ierihonului }i ^mp@ratului lui. }i lui Og. ^mp@ratul Ierusalimului }i ^mp@ratul Hevronului }i ^mp@ratul Ierimutului }i ^mp@ratul Lahisului }i ^mp@ratul Odolamului. dup@ cum le-au zis lor boiarii. *2 %mp@r. 26. lui Sion. {i au fost trec$nd trei zile dup@ ce au pus leg@tur@ cu ei. 19. iar@ voi s$nte]i dintr@ cei ce l@cuiesc ^ntr@ noi. zic$nd: «Departe s$ntem de voi foarte». ^mp@ratul Ierusalimului. iat@. c@ci s-au ^nchinat lui Iisus }i fiilor lui Israil”. ^ntr-o zi s@ biruiesc }i. pentru aceaea. . }i s@ poarte ap@ la toat@ a- CAP 9 {I 10 dunarea. ^mp@ratul Ierimutului. }i la Daar. 11. 17. 5. ^mp@ratului Vasanului. 15. {i le-au f@cut lor a}ea. Iar@ ei au zis c@tr@ Iisus: „Robii t@i s$ntem”. 27. }i i-au scos pre ei Iisus. }i hainele lor pre ei vechi. 6. S-au temut foarte. {i au venit la Iisus ^n tab@ra lui Israil la Galgala. Ci aceasta s@ le facem. 21. 7. }i acum s-au rupt. }i ne-am sp@riiat foarte pentru sufletele noastre. ^mp@ratul Lahisului. 8. pentru c@ }tiia cum c@ Gavaonul easte cetate mare. }i c@tr@ tot Israilul: „Din p@m$nt departe am venit }i acum face]i cu noi pace”. {i au trimis Adonivezec. slugii Sale. {i au zis lor boiarii s@ fie vii }i s@ taie leamne. {i au zis c@tr@ ei Iisus: „De unde s$nte]i? {i de unde a]i venit?” 9. zic$nd: «Lua]i-v@ merinde pre cale }i mearge]i ^ntru ^ntimpinarea lor }i s@ gr@i]i c@tr@ ei: ‘Robii vo}tri s$ntem }i acum face]i cu noi pace’». celor dincolo de Iordan. }i au zis c@tr@ Iisus. }i au ^ncungiurat Gavaonul. {i au zis fiii lui Israil c@tr@ ei: „Vede]i. s-au uscat }i s-au f@r$mat. au ^n]eles c@ s$nt aproape de ei. care s@ ne fie merinde pre cale. ^mp@ratul Ierusalimului. 13. {i au r@spuns ei: „Din p@m$nt. iar@ acum. }i la Fidon. 2 ar@ dup@ ce au auzit Adonivezec. 2. ca una din mitropolii }i to]i oamenii ei tari. {i s-au suit acei cinci ^mp@ra]i ai amoreilor. 16. }i nu i-au omor$t pre ei. 25. {i. cei ce l@cuia ^n Gavaon s-au f@cut t@ietori de leamne }i purt@tori de ap@ la jertvenicul lui Dumnezeu p$n@ ^n zioa de ast@zi }i la locul care l-ar aleage Domnul. 3. ^mp@ratului Esevonului.198 IISUS NAVI vechi }i c$rpi]i ^n picioarele lor. noi s$ntem supu}i voao. zic$nd: 4. 22. nici purt@toriu de ap@ mie }i Dumnezeului mieu”. ^mp@ratul Odolamului. 23. }i au pus leg@tur@ cu ei. a treia zi au venit la cet@]ile lor. {i. carii b@tea cetatea Gavaonului. de frica voastr@ am f@cut lucrul acesta. purcezind fiii lui Israil. 12. {i au zis boiarii c@tr@ toat@ adunarea: „Noi ne-am jurat lor pre Domnul Dumnezeul lui Israil }i acum nu putem s@ ne atingem de ei. {i au chemat pre ei Iisus }i le-au zis lor: „Pentru ce m-a]i ^n}elat. {i ei au r@spuns lui Iisus. nemi}c$ndu-s@ soarele. nici t@ietoriu de leamne. }i hainele noastre }i ^nc@l]@mintele noastre aceastea s-au vechit de calea cea mult@ foarte”. a}ea au f@cut }i Gheii }i ^mp@ratului ei. 14. ei }i tot norodul lor.* {i au f@cut Iisus pace cu ei. Aceaste p$ni. c@ am auzit numele Lui }i toate c$te au f@cut ^n Eghipt. iat@. {i i-au pus pre ei Iisus ^n zioa aceaea t@ietori de leamne }i purt@tori de ap@ la toat@ adunarea }i la jertvenicul lui Dumnezeu. }i p$inile ceale de merinde uscate }i mucede }i f$rmite. la Elam. ^mp@ratul Hevronului. 1. 10. calde le-am luat din casa noastr@ ^n zioa ^n carea am ie}it s@ venim la voi. s@-i prindem pre ei }i s@-i ]inem vii. s@ v@ dea voao p@m$ntul acesta }i s@ ne piiarde]i pre noi }i pre to]i cei ce l@cuiesc pre el de la fa]a voastr@. {i au luat boiarii din bucatele lor }i pre Domnul nu l-au ^ntrebat. 18. ca nu cumva s@ l@cui]i ^n p@m$ntul care se cuvine noao }i nu vom putea face cu voi pace”. precum v@ place }i precum vi se pare face]i cu noi”. zic$nd: „Pentru c@ cu adev@rat s-au spus noao c@ au f@g@duit Domnul Dumnezeul t@u lui Moisi. ^n zioa aceaea. bl@st@ma]i s@ fi]i. }i ^ntr@ ei l@cuiesc. au zis c@tr@ noi b@tr$nii no}tri }i to]i cei ce l@cuiesc p@m$ntul nostru. 20. s@ sp$nzur@ }i al]i ^mp@ra]i mai mul]i }i cet@]i s@ taie.„Sui]i-v@ la mine }i-mi ajuta]i }i s@ batem Gavaonul. iar@ cet@]ile lor era Gavaonul }i Chefira.

11. {i s-a suit Iisus din Galgala. ca s@ asculte Domnul de cuv$ntul omului. {i* au st@tut soarele }i luna cu stare. {i au zis Iisus: „Pr@v@li]i pietri mari pre gura pe}terii }i pune]i la eale oameni. 23. {i s-au spus lui Iisus. 30. {i. Au nu e aceasta scris@ ^n Cartea dreptului? {i au st@tut soarele ^n mijlocul ceriului. }i tot ce era viu ^ntr-^nsa. {i s-au ^ntors Iisus }i tot Israilul ^mpreun@ cu el la tab@r@ ^n Galgala. }i l-au luat a doao zi. zic$nd: „S-au aflat cei cinci ^mp@ra]i ascun}i ^n pe}tera cea din Machida”. {i au dat Domnul Lahisul ^n m$inile lui Israil. }i cu ^mp@ratul Machidei au f@cut ^n ce chip au f@cut cu ^mp@ratul Ierihonului. 9. 28. }i i-au omor$t sp$nzur$ndu-i de cinci leamne. {i nici mai ^nainte. dec$t cei uci}i de sabiile fiilor lui Israil ^n r@zboiu. }i cei ce au sc@pat dintr@ ei au ^ntrat ^n cet@]i tari. }i apuca]i coada lor. 8. }i au zis Iisus: „S@ stea soarele spre Gavaon }i luna despre valea Elonului”. 15. }i cetatea o au stricat. Domnul au aruncat preste ei pietri mari de grindine din ceriu p$n@ la Azica. ci goni]i dind@r@pt pre vr@jma}ii vo}tri. 24. c@ ^n m$inile tale i-am dat pe ei. }i nu-i l@sa]i pre ei s@ ^ntre ^n cet@]ile sale. 16. ^mb@rb@ta]i-v@ }i v@ ^nt@ri]i. 21. 25. }i i-au t@iat pre ei p$n@ la Azica }i p$n@ la Machida. 20. ^mp@ratul Gazerului. {i au zis Domnul c@tr@ Iisus: „S@ nu te temi de ei. cu carii voi v@ ve]i bate”. de nu au r@mas dintr-^n}ii nici unul m$ntuit }i sc@pat. {i o au dat Domnul }i pre ea ^n m$inile lui Israil. {i merg$nd. 21 *Sus 6. {i au f@cut a}ea. 10. Iar@ voi nu sta]i aci. c@ s-au adunat asupra noastr@ to]i ^mp@ra]ii amoreilor. c@ a}ea va face Domnul tuturor vr@jma}ilor vo}tri. 2 . }i au dat r@zboiu asupra Levnei. ci }i pre acesta l-au b@tut Iisus cu ascu]itul sabiei }i pre norodul lui. nici dup@ aceaea n-au fost zi ca aceasta. Iar@ l@cuitorii Gavaonului au trimis la Iisus. 18. 31.IISUS NAVI 6. }i au omor$t pre l@cuitorii ei cu ascu]itul sabiei. }i nu v@ fie mil@ de ei. 33. {i s-au dus Iisus }i tot Israilul cu el de la Machida la Levna. 7. 13. }i pre l@cuitorii cei dintr-^nsul i-au omor$t cu ascu]itul sabiei. ^n Galgala. }i o au surpat pre ea. }i au fost sp$nzura]i de leamne p$n@ seara. carii venis@ cu el. Atunci s-au suit Elam. }i cu ascu]itul sabiei au omor$t pre l@cuitorii ei }i pre ^mp@ratul ei. }i mai mul]i au fost cei ce au murit de pietrile ceale de grindine. {i au zis Iisus c@tr@ ei: „Nu v@ teame]i de ei. }i au scos pre cei cinci ^mp@ra]i din pe}ter@. c@ci c@ au b@tut Domnul r@zboiu ^mpreun@ cu Israil. }i ne m$ntuia}te pre noi. }i l-au ^ncungiurat }i au dat r@zboiu asupra lui. {i au fost dup@ ce au ^ncetat Iisus }i fiii lui Israil a t@ia pre ei cu t@iare mare CAP 10 foarte p$n@ ce s-au sf$r}it. Atunci au gr@it Iisus c@tr@ Domnul ^n zioa ^n carea au dat Dumnezeu pre amoreu supus fiilor lui Israil. carii l@cuiesc la munte”. }i nu au mers c@tr@ apus cu sf$r}itul unii zile. {i s-au dus Iisus }i tot Israilul 199 *2 Leage 22 [21]. s@-i p@zasc@ pre ei. {i s-au dus Iisus }i tot Israilul cu el de la Levna la Lahis. 32. 26. tot cel cu puteare tare. {i i-au f@cut pre ei Domnul de s-au sp@riiat de fa]a lui Israil }i i-au b@tut pre ei Domnul b@taie mare la Gavaon. precum au f@cut cu Levna. }i i-au gonit pre ei pre calea sui}ului Vitoronului. p$n@ c$nd au f@cut Dumnezeu izb$nd@ asupra vr@jma}ilor lor. {i ^ntru aceaea}i zi. {i c$nd fugea ei de c@tr@ fa]a fiilor lui Israil la pogor$}ul Vitoronului. zic$nd: „S@ nu-]i tragi m$inile tale de c@tr@ robii t@i. {i au zis Iisus: „De}chide]i pe}tera }i scoate]i pre cei cinci ^mp@ra]i din pe}ter@”. ^n tab@ra lui Israil. c@ i-au dat Domnul Dumnezeul nostru ^n m$inile noastre”. }i tot ce sufla ^ntr-^nsa. }i le-au zis: „Mearge]i ^nainte }i pune]i picioarele voastre pre grumazii lor”. }i cu ^mp@ratul ei au f@cut* ^n ce chip au f@cut cu ^mp@ratul Ierihonului. 12. 23 *Sira. 29. 34. suie-te la noi degrab@ }i ne ajut@. au chemat Iisus pre tot Israilul }i pre c@pitanii cei de r@zboiu. pre ^mp@ratul Ierusalimului }i pre ^mp@ratul Hevronului }i pre ^mp@ratul Ierimutului }i pre ^mp@ratul Lahisului }i pre ^mp@ratul Odolamului. c$nd i-au b@tut pre ei la Gavaon }i s-au surpat de la fa]a fiilor lui Israil. au sosit Iisus asupra lor f@r@ de veaste. 27. }i nimenea n-au r@mas ^ntru ea sc@pat }i m$ntuit. au pus picioarele sale pre grumazii lor. 14. 22. S-au ^ntors tot norodul la Iisus ^n Machida }i ^n tab@r@ s@n@to}i. }i o au luat }i pre ea }i pre ^mp@ratul ei. }i i-au luat pre ei de pre leamne }i i-au aruncat ^n pe}tera ^n carea fugis@. nici v@ sp@riia]i. }i au r@sturnat pre pe}ter@ pietri mari p$n@ ^n zioa de ast@zi. 46. {i au fugit ace}ti cinci ^mp@ra]i }i s-au ascuns ^n pe}tera cea din Machida. }i nimenea nu au ^ndr@znit a-}i mi}ca limba sa ^mprotiva fiilor lui Israil. s@ ajute Lahisului. c@ toat@ noaptea au venit din Galgala. au luat Machida. el }i tot norodul cel r@zboinic cu d$nsul. dup@ ce i-au scos pre ei la Iisus.* {i au fost la apusul soarelui. {i ^n vreamea aceaea. 17. {i i-au b@tut pre ei Iisus dup@ aceaea. nimenea dintru ei nu va sta ^naintea voastr@”. au poruncit Iisus. 5 Isaiia 22 [28]. }i nu au r@mas ^ntr-^nsa nici unul m$ntuit }i sc@pat. 19.

}i car@le lor le-au ars cu foc. p$n@ la Gavaon. t@indu-i. {i o au luat pre ea ^n zioa aceaea. i-au omor$t cu ascu]itul sabiei. afar@ de evei. {i toate pr@zile ei }i toate dobitoacele le-au ^mp@r]it }ie fiii lui Israil. 10. }i pre to]i ^mp@ra]ii lor. Iar@ toate cet@]ile ceale }@n]uite nu le-au ars Israil. }i Naghevul. tot p@m$ntul Gosom. }i la ievuseii. }i o au stricat pre ea }i toate c$te era ^ntr-^nsa. pre to]i. 5. C@ Domnul Dumnezeul lui Israil au b@tut r@zboiu ^mpreun@ cu Israil. cailor lor le-au t@iat vinele. ^ncungiur$ndu-o. A}ea i-au omor$t pre ei Iisus din Cadis Varni p$n@ la Gaza. }i tot ce r@sufla ^n ea au omor$t }i nu au l@sat pre nimenea m$ntuit. }i la ^mp@ratul Simeronului }i la ^mp@ratul Ashiafului. cei ce l@cuiesc la poalele Iermonului. }i la amoreii. ^mp@ratul Asorului. pre to]i. }i i-au pierdut* ^n ce chip au r$nduit Moisi. {i s-au ^ntors Iisus }i tot Israilul cu el la Davir }i. 39. nu au l@sat dintru ei nimica ce sufl@. 3. }i pre ^mp@ratul ei. }i au n@v@lit preste ei ^n munte. }i muntele lui Israil }i c$mpiile ceale de c@tr@ munte. }i o au ^ncungiurat }i o au b@tut pre ea. {i au zis Domnul c@tr@ Iisus: „S@ nu te temi de fa]a lor. {i nu au fost cetate carea s@ nu o fie luat fiii lui Israil. {i s-au ^mpreunat to]i ^mp@ra]ii ace}tia. }i pre to]i ^mp@ra]ii lor i-au prins Iisus }i i-au ucis cu ascu]itul sabiei. 2. }i tot ce sufla ^ntr-^nsa au omor$t ^n zioa aceaea cum au f@cut Lahisului. care s@ suie la Siir. }i precum Moisi au poruncit lui Iisus. 14. Asorul st@p$nea preste to]i ^mp@ra]ii ace}tia. {i au omor$t cu ascu]itul sabiei tot sufletul din cetate }i i-au pierdut pre to]i. {i au luat Iisus tot p@m$ntul cel cu munte }i tot p@m$ntul Naghev. }i cel de c@tr@ apus. nu au l@sat nimica sc@pat. ca n@sipul de pre marginea m@rii de mul]i. {i au venit Iisus }i tot norodul cel r@zboinic cu d$nsul asupra lor. }i la Arava. {i s-au ^ntors Iisus ^n vreamea aceaea }i au luat pre Asor }i pre ^mp@ratul ei l-au ucis cu sabie. s@ se bat@ cu Israil. precum au zis Domnul c@tr@ Moisi. ^n ce chip au f@cut Hevronului }i ^mp@ratului lui. f@r@ numai s$ngur@ cetatea Asor o au ars Iisus. 20. 21. a}ea au f@cut Davirei }i ^mp@ratului ei. 15.200 IISUS NAVI de la Lahis la Eglon. iar@ pre ei. 13. {i o au luat pre ea }i o au t@iat cu ascu]itul sabiei. }i i-au t@iat pre ei p$n@ nu au r@mas dintru ei m$ntuit }i sc@pat. {i mai ^nainte. 1 ar@ Iavis. }i norod mult. 38. cailor le vei t@ia vinele }i car@le le vei arde cu foc”. ^n ce chip au f@cut Eglonului. }i pre to]i ^mp@ra]ii lor i-au prins. }i o au stricat pre ea. ci ca s@ piiarz@. 35. 8. 4. toate le-au luat cu r@zboiu. carii l@cuia ^n Gavaon. cei de pre marginea m@rii. {i i-au dat pre ei Domnul ^n m$na lui Israil }i. 41. }i la eveii. la munte. {i au ie}it ei }i ^mp@ra]ii lor cu ei. }i la hetei }i la ferezei. }i s@ nu aib@ nici o mil@. }i p$n@ la Ma[s]refont. }i s-au str$ns ^ntr-un loc }i au t@b@r$t la apa Meron. }i pre Asor o au ars cu foc. ci tot ce sufla au omor$t. cei de pre marginea m@rii de c@tr@ r@s@rit. 36. 1 CAP 11 Iisus bate pre Iavis cu al]i mul]i ^mp@ra]i }i noroade. cei de la mun]i. {i au venit Iisus ^n vreamea aceaea }i au t@iat pre enachimii. }i p$n@ la c$mpurile Masifa despre r@s@rit. {i s-au ^ntors Iisus ^n Galgala. *Ie}ire 34. ca s@-i piiarz@ pre ei. 18. 1. deaca au auzit aceastea. f@r@ de veaste. robului s@u. 9. }i cai }i car@ multe foarte. {i pre to]i ^mp@ra]ii lor }i p@m$ntul lor l-au luat Iisus odat@. p$n@ la Valagad }i c$mpul Livanului. . ^n preajma cenerotului. {i la ^mp@ra]ii cei de c@tr@ Sidonul cel mare. 43. {i au b@tut Iisus tot p@m$ntul muntelui. {i ^n zile multe au f@cut Iisus r@zboiu cu to]i ^mp@ra]ii ace}tia. 37. robul Domnului. }i la c$mpie }i la Nefedor. }i i-au b@tut }i i-au omor$t. 42. supt muntele Ermonului. }i o au ^ncungiurat. 11. }i tot p@m$ntul Goson }i c$mpul. cei din munte. au trimis la Iovav. i-au gonit p$n@ la Sidonul cel mare. {i pre ^mp@ratul ei }i toate satele ei le-au t@iat cu ascu]itul sabiei. 12. o au luat. 40. 19. }i toate satele ei. }i nu au r@mas ^ntr-^nsa nimica ce sufl@. 17. ^n p@m$ntul Masifa. }i o au dat pre ea Domnul ^n m$inile lui Israil. ^n ce chip au f@cut Levnei }i ^mp@ratului ei. }i Asidotul. ^mp@ratul Madonului. C@ de la Domnul au fost s@ se ^nt@reasc@ inima lor a ie}i la r@zboiu asupra lui Israil. CAP 10 {I 11 6. }i c$mpiia. c@ m$ne ^n ceasul acesta Eu pre ei pre to]i voiu da r@ni]i ^naintea lui Israil. }i o au t@iat pre ea cu ascu]itul sabiei. 11 2 Leage 7. {i s-au dus Iisus }i tot Israilul cu el de la Eglon la Hevron. {i toate cet@]ile ^mp@ra]ilor acestora. 16. {i la hananeii. 7. De la muntele Helha. ]iind toate c$te poruncis@ Domnul lui Moisi. nu au l@sat nimica din toate c$te au poruncit Domnul lui Moisi. precum au poruncit Domnul Dumnezeu lui Israil. }i toate c$te sufla ^ntr-^nsa nimica nu au sc@pat. din *2 Leage 7. la apa Meron. {i le-au f@cut lor Iisus ^n ce chip i-au poruncit lui Domnul.* Precum a poruncit Domnul lui Moisi.

care s@ suie spre Siir. pre calea cea c@tr@ Vitsimot. p$n@ la p@r@ul Iavocului. de la fiii lui Israil. 6. ai ^ndelungat ^n zile }i p@m$nt r@m$ne foarte mult. f@r@ numai ^n Gaza }i ^n Ghet }i ^n Aseldot au r@mas. dincoace de Iordan. 21. CAP 13 Poruncea}te Domnul lui Iisus s@ ^mpar]@ israilteanilor p@m$ntul cel cuprins. i ace}tia s$nt ^mp@ra]ii p@m$ntului. 5 p$n@ la Marea cea Mare despre apusul soarelui d@-l lor. }i tot Livanul de la r@s@ritul soarelui. 24. p$n@ la hotar@le lui Sion. a Ghelghelii. lui Ruvin }i lui Gad. 7. 7. }i fiii lui Israil i-au omor$t pre ei }i l-au dat Moisi. }i au dat Iisus acela neamurilor lui Israil mo}tenire dup@ soartea lor. mo}tenire lui Ruvin }i lui Gad }i la jum@tate din neamul lui Manasi. supt muntele Ermonului. Pre ^mp@ratul Machidei. Marea cea Mare ^l va hot@r^. pre ^mp@ratul Odolamului. }i ^n pustie }i ^n Naghev. Pre ^mp@ratul Madonului. pre ^mp@ratul Ahazafului. Pre ^mp@ratul Iecomului lui Hermel. Pre ^mp@ratul Ierusalimului }i pre ^mp@ratul Hevronului. de o parte de vale. }i tot p@m$ntul Vasanului.* {i acum ^mp@r]ea}te p@m$ntul acesta *Fap. i Iisus fiind b@tr$n }i ^ndelungat de zile. }i a lui Iuda ^mpreun@ cu cet@]ile lor. Moisi. Gad }i jum@tate neamului lui Manasi. 12. }i p$n@ la Marea Aravei. pre ^mp@ratul Tafodului. p$n@ la hotar@le Ghesuri }i ale Machati. 18. Pre ^mp@ratul Chidesului. hotar@le filisteilor }i tot Ghesuri }i Hananeul. 11. p$n@ la Marea Heneret spre r@s@rit. 23. 6. 23. 22. de la valea Arnonului p$n@ la muntele Ermonului. pre ^mp@ratul Maghedonului. Pre ^mp@ratul Ermatului. }i ^n Arava }i ^n Asidot. 1. cu soarte mo}tenire celor noao neamuri. S@ num@r@ p@r]ile ceale mai ^nainte date dincolo de Iordan lui Ruvin. hotar@le fiilor lui Amon. pre ^mp@ratul Azorului. pre ^mp@ratul Lezaronului. }i jum@tate de Galad. carele l@cuia ^n Esevon }i st@p$nea de la Aroir. {i au luat Iisus tot p@m$ntul acela. CAP 12 {I 13 13. de la Teman. Pre ^mp@ratului Ierimutului. }i l-au dat mo}tenire lui Israil. 5. 3. 201 CAP 12 Treizeci }i unul de ^mp@ra]i dincoace }i dincolo de Iordan s@ num@r@. le-au dat Moisi 1. . 8. Pre ^mp@ratul Zamvronului. 3. carea easte la marginea v@lii Arnonului. pre ^mp@ratul Goim. Pre ^mp@ratul Levnei. }i jum@tate de Galad. }i i-au pierdut pre ei Iisus. carele au l@cuit ^n Astarot }i ^n Etrain. ^mp@ratul Vasanului. to]i ^mp@ra]ii ace}tia treizeci }i unul. p$n@ la hotar@le Acaronului de-a st$nga hananeilor. s@ socotea}te celor cinci domnii a filisteilor: a gazeului }i a azotului }i a ascalonitului }i a gheteului }i a caronitului: }i a eveului: 4. de la Galgal. %n munte }i ^n c$mp. To]i cei ce l@cuiesc ^n muntele acela. pre ^mp@ratul Afecului. de la Iordan 48. 17. Pre Sion. pre ^mp@ratul Vedilului. Pre ^mp@ratul Eferului. celor ce-s cu el. {i tot p@m$ntul Galiatului Filistimului. Pre ^mp@ratul Eglomului.IISUS NAVI Hevron }i din Davir. 9. 5. Pre ^mp@ratul Atanahului. tot p@m$ntul Hanaan. care s@ se ^mp@r]asc@ mo}tenire. a lui Nafatedor. ^n preajma Gazei. p$n@ la Afec. au r@mas din uriia}i. ^mp@ratul Esevonului. 22. }i sidoneanii. c@tr@ r@s@ritul soarelui. 4. ^n c$mpul Livanului.] jum@t@]ii neamului lui Manasi. }i au mo}tenit p@m$ntul lor dincolo de Iordan. pre carii i-au b@tut fiii lui Israil. De la Teman. {i Arava. De la cel nel@cuit de c@tr@ fa]a Eghiptului. pre carii i-au ucis Iisus }i fiii lui Israil. ^mp@ratul amoreilor. de la Livan p$n@ la Maseret Memfomaim. Pre ^mp@ratul Ador. 8. 20. precum au poruncit Domnul lui Moisi. sluga Domnului. 2. la Marea Valagad. }i tot p@m$ntul Aravei de c@tr@ r@s@rit. au zis Domnul c@tr@ el: „Tu ai ^mb@tr$nit. pre ^mp@ratul Lahisului. pre ^mp@ratul Gaderului. pre carii i-au b@tut Moisi }i Iisus. numai s@-l ^mp@r]@}ti cu soarte lui Israil. 15. Pre ^mp@ratul Ierihonului }i pre ^mp@ratul Gheii. Pre ^mp@ratului Davirului. 19. pre heteu }i pre amoreu }i pre hananeu }i pre ferezeu }i pre eveu }i pre ievuseu. 2. Iar@ ace}tia s$nt ^mp@ra]ii amoreilor. Nu s-au l@sat din enachimi. {i au st@p$nit de la mun]ii Ermonului }i de la Selca. sluga Domnului. Marea S@rat@ de la r@s@rit. {i acesta easte p@m$ntul care r@m$ne. p$n@ la ^ntrarea Ematului. Pre ^mp@ratul Ters@i. pre ^mp@ratul Aredului. }i [Fac. care easte sub Asidot Fasga. 14. carea easte aproape de Vetil. }i din Anavot }i din tot muntele lui Israil. 16. ^n ce chip am poruncit ]ie. }i p$n@ la muntele Alog. }i s-au odihnit p@m$ntul de r@zboiu. pre ^mp@ratul Gazerului. {i Og. p$n@ la hotar@le amoreilor. 10. ^mp@r]indu-l ^ntr@ neamurile lor. Iar@ celor doao neamuri }i jum@t@]ii din neamul lui Manasi. pre to]i sidoneanii Eu ^i voiu piiarde dinaintea fea]ii fiilor lui Israil.

}i tot }esul p$n@ la Medava. 27. dup@ noroadele lor: 16. dup@ noroadele lor. preotul. ^mp@ratul amoreilor.* Iar@ neamului lui Levi nu s-au dat mo}tenire. cet@]ile lor }i satele lor. dincolo de Iordan. fiiul lui Navi. ^n ce chip au gr@it lor. Iar@ levi]ilor nu le-au dat mo}tenire ^ntr@ d$n}ii. {i au venit fiii lui Iuda la Iisus ^n Galgal. 12. 3. C@ eram de patruzeci de ani c$nd 1. fiiul lui Iefoni Chenezeul:* „Tu }tii cuv$ntul care l-au gr@it Domnul c@tr@ Moisi. 24. {i au fost hotar@le lor de la Maanain. *Nume. l-au ucis fiii lui Israil cu sabiia ^n t@iare. 30. }i cetatea cea din valea Arnonului. }i pre Evi }i pre Rocov }i pre Sur }i pre Ur }i pre Rova. Toat@ ^mp@r@]iia lui Og ^n Vasinitida. cet@]ile ^mp@r@]iei lui Og ^n Vasanitida s-au dat fiilor lui Mahir. 29. 20 easte mo}tenirea lor. carii au mo}tenit ^n p@m$ntul lui Hanaan. }i la jum@tatea fiilor lui Mahir. {i au fost hotarul fiilor lui Ruvin Iordanul. dincolo de Iordan. {i au dat Moisi fiilor lui Gad mo}tenire. }i levi]ilor nu s-au dat parte ^n p@m$nt. {i l-au dat Moisi neamului fiilor lui Ruvin. 31. hulind P@m$ntul F@g@duin]ii. {i de la Esevon p$n@ la Aravot. Cu sor]i au ^mp@r]it mo}tenirea. {i Enemec }i Vitaram }i Vitanamra }i Sochota }i Safon }i ceaealalt@ ^mp@r@]ie a lui Sion. 5. Domnul Dumnezeul lui Israil. 14. }i toat@ Vasinita. 20 CAP 14 Halev ia Hevronul spre mo}tenire }ie}i de la Dumnezeu. 17. }i Iordanul va hot@r^ p$n@ la partea M@rii Heneret. p$n@ la Selha. {i Vetfogor }i Asidot Fasga }i Vitsimut. cet@]ile }i satele lor. mo}tenire. 31. {i Cariatimul }i Sevam }i Sarda }i Siorul ^n muntele Enac. C@ fiii lui Iosif era doao neamuri. 6. carele au ^mp@r@]it ^n Astarot }i ^n Edrain. despre r@s@rit. p$n@ la Divon. 34. care easte de c@tr@ fa]a v@ii Arnonului. dup@ noroadele lor. Pentru c@ la doao neamuri }i la jum@tate din neamul lui Manasi au fost dat Moisi mo}tenire dincolo de Iordan. 26. carele au ^mp@r@]it ^n Esevon. c@tr@ Masifa }i Votanim }i Maan. Manasi }i Efraim. a}ea au f@cut fiii lui Israil }i au ^mp@r]it p@m$ntul. 18. El easte mo}tenirea lor. 7. }i au zis c@tr@ el Halev. Aceasta easte mo}tenirea fiilor lui Ruvin. {i toate cet@]ile lui Sion. {i Iesan }i Cadimotul }i Mefaatul. 9. c@tr@ Ierihon. {i Iisus. 20. omul lui Dumnezeu. p$n@ la CAP 13 {I 14 hotar@le Devirului. {i au fost hotar@le lor de la Aroir. }i au l@cuit ^mp@ratul Ghesuri }i Mahati ^ntr@ fiii lui Israil p$n@ ^n zioa de ast@zi. c@tr@ r@s@ritul soarelui au dat lor Moisi. }i ^mpreun@ cu el }i pre pov@]uitorii lui Madiam.* {i toate cet@]ile }esului }i toat@ ^mp@r@]iia lui Sion. care easte pre ]ermurile v@lii Arnonului. p$n@ la hotar@le fiilor lui Amon. {i pre Valaam. 33. {i au fost hotarul lor Iazirul. 23. dup@ noroadele lor. {i aceasta easte ^mp@r]irea carea o au ^mp@r]it Moisi fiilor lui Israil ^n Aravotul lui Moav. dup@ noroadele lor. sluga Domnului. ^mp@ratului Esevonului. el urmeaz@ pre Domnul. }i tot muntele Ermonului. dup@ cum au zis lor Domnul. toate cet@]ile lui Galaad }i jum@tate din p@m$ntul fiilor lui Amon p$n@ la Aroir. 22. pentru c@ cealelalte iscoade. 24 . 21. {i nu au pierdut fiii lui Israil pre Ghesuri }i pre Ma[ha]ti }i pre hananeu. pentru dobitoace. ^mp@ratului Vasanului. }i toate satele Iair. feciorul lui Veor. El 40 [18]. 2. 15. fiiului lui Manasi. 13. carea easte de c@tr@ fa]a Ravatei. }i l-au b@tut pre el Moisi }i l-au pierdut”. }i toat@ ^mp@r@]iia Vasanului. pre carele l-au b@tut Moisi. *Nume. celor noao neamuri }i la o jum@tate de neam. }i au fost a jum@t@]ii neamului fiilor lui Manasi. 32. }i hotar@le Ghesurului }i ale Mahatului. 19.* {i neamului lui Levi nu i-au dat Moisi *Nume. 10. 18.202 IISUS NAVI dincolo de Iordan. Esevonul }i toate cet@]ile ceale din }es. 13 *Nume. carele au ^mp@r@]it ^n Esevon. pentru mine }i pentru tine ^n Cadis Varni. 11. dincolo de Iordan. %n ce chip au poruncit Domnul lui Moisi. }easezeci de cet@]i. }i boiarii familiilor neamurilor fiilor lui Israil. Aceastea s$nt care le-au dat Moisi ^n Aravot Moav mo}tenire. 14. despre Ierihon. *Numer. ^mp@ratului amoreilor. }i dobitoacele lor. acesta au r@mas din uriia}i. }i Devonul }i Vamodvaalul }i c@sile Veelvot. dup@ noroadele lor. vr@jitoriul. 4. 25.* cum au poruncit Domnul ^n m$na lui Iisus. De la Aroir. f@r@ numai cet@]i de l@cuit }i locurile ceale de primpregiurul cet@]ilor. Domnul Dumnezeul lui Israil. fiiului lui Manasi. {i jum@tate Galaad }i Astarot }i Edrain. Aceasta easte mo}tenirea fiilor lui Gad. 28. boiarii lui Sion. }i pre to]i cei ce l@cuia p@m$ntul acela. 8 i ace}tia s$nt din fiii lui Israil. }i cetatea cea dintr@ vale }i tot }esul de la Medavan. carele s$nt ^n p@m$ntul Vasanitidei. spre r@s@rit. {i Galaatita. }i toat@ ^mp@r@]iia lui Og. c@rora le-au ^mp@r]it mo}tenire Eleazar. {i au dat Moisi mo}tenire }i la jum@tate din neamul lui Manasi.

feciorului lui Iefoni. CAP 14 {I 15 203 CAP 15 Cet@]ile }i satele lor. 9. aceasta easte Hevronul. }i 34. iar@ numele Davirului mai ^nainte era Cetatea C@rturarilor. {i acum ceiu de la tine muntele acesta. dup@ noroadele lor. dup@ cum au zis Domnul ^n zioa aceaea. 3 de la pustiia Sinului. {i va treace hotarul spre r@s@ritul Acaronului de c@tr@ miiaz@noapte. de la piscul m@rii }i de la partea Iordanului. fata mea”. 6. fratele cel mai tin@r a lui Halev. 14. {i i-au dat ei izvoar@le ceale de sus }i izvoar@le ceale de jos. pre cei trei feciori a lui Enac. acesta easte Ierusalimul. 2. 20. aceasta easte cetatea Iarim. {i acum. {i de atunci p$n@ ^n zioa de ast@zi. feciorul *Jude. {i de la Vaal va treace hotarul la mare }i la muntele Sir. Gotoniil ia pre Ashan. i-au dat parte ^n mijlocul fiilor lui Iuda. au mutat inima norodului. spre r@s@ritul lui Ievus de c@tr@ amiiaz@zi. }i p@m$ntul au ^ncetat de r@zboiu. }i s@ va pogor^ la Cetatea Soarelui. m-au ]inut viu Domnul. Ea i-au r@spuns lui: „D@-mi mie blagoslovenie. }i ias@ afar@ la Sena. }i s@ vor sf$r}i hotar@le lui la mare. {i mearge spre Selmona. }i s@ sf$r}esc la F$nt$na lui Roghil. 18. Arve }i Argov.* a}ea poci }i acum }i a ^ntra }i a ie}i 46. de optzeci }i cinci de ani s$nt eu ast@zi. despre r@s@ritul v@lii.IISUS NAVI m-au trimis Moisi. }i ias@ p$n@ la valea Eghiptului. cet@]ile neamului fiilor lui Iuda. d@ mie }i izvoar@le apelor”. voiu piiarde pre ei. }i vor treace hotar@le la Socharon. {i au strigat de pre asin }i au zis c@tr@ ea Halev: „Ce-]i easte ]ie?” 19. }i s@ suie hotar@le pre v$rvul muntelui celui din fa]a v@ii Enomului c@tr@ mare. toat@ Marea cea S@rat@ p$n@ la partea Iordanului. {i s@ suie hotar@le la valea Enom. }i va treace la Levna. . iat@. Iar@ hotar@le lor de c@tr@ miiaz@noapte. 10. 12. Iar@ hotar@le de c@tr@ r@s@rit. 15. }i acum s$nt acolo enachimi. {i mearge ^n preajma suirei Acravinilor. }i merg spre miiaz@noapte aproape de Vetarava }i 1. c$nd umbla Israil prin pustie. 12. c@tr@ r@s@rit. 7. robul lui Dumnezeu. pre 1. de la piscul ce vine spre amiiaz@zi. }i va fi ie}irea hotar@lor la mare. {i au zis Halev: „Cine va bate }i va lua Cetatea C@rturarilor }i o va st@p$ni. iat@. va fi mo}tenirea ta. care easte din partea spre p@m$ntul lui Rafain. Iar@ numele Hevronului mai ^nainte era cetatea lui Arvoc (a). }i i-am r@spuns lui cuv$nt dup@ g$ndul lui. {i au fost cet@]ile lor. dup@ s@min]iile lor. {i s@ ^ntind hotar@le de la Davirah. mitropoliia lui Enac. (a) Arvoc. iar@ eu am adaos a urma Domnului Dumnezeului mieu.* {i au pierdut de acolo Halev. mitropoliia celor din Enachimi. aceastea s$nt hotar@le fiilor lui Iuda. }i vor treace muntele p@m$ntului Vaalan spre amiiaz@zi. 11 la r@zboiu. 10. }i s-au sf@tuit cu d$nsul. 15. aceasta easte Hasalon. Moisi. }i s@ va abate hotarul la Vaal. 9. 8. Iar@ fra]ii miei. fiiul lui Iefoni Chinezeul. {i lui Halev. ca }i c$nd m-au trimis *Sira. }i a fiilor t@i ^n veaci. s@ suie hotar@le preste pietrile lui Veon. {i s$nt ^nc@ tare. cetatea Iarim de c@tr@ miiaz@noapte. 21. pentru c@ au b@tut Davirul. fost* de la hotar@le Idumeii. patruzeci }i cinci de ani s$nt acum de c$nd au gr@it Domnul cuv$ntul acesta c@tr@ Moisi. S@ suie hotar@le spre Vetagla. au *Nume. }i i-au dat Iisus lui cetatea Arvoc. }i au dat Hevronul mo}tenire lui Halev. dup@ cum au poruncit Dumnezeu. ^mpregiur. pentru c@ el au ascultat porunca Domnului Dumnezeului lui Israil. }i s@ pogoar@ spre miiaz@noapte c@tr@ Galgala. din marginile Edomului spre pustiia: Veseleil }i Edear }i Iagur. 4. 16. c@tr@ miiaz@noapte. {i treace hotarul din v$rvul muntelui c@tr@ izvorul apei Nafo. fata lui Halev. 11. c@ tu ai auzit cuv$ntul acesta ^n zioa aceaea. Aceasta easte mo}tenirea neamului fiilor lui Iuda. 3. feciorului lui Ruvin. 20 Susi }i pre Tolman }i pre Ahaman. pentru c@ ai adaos a urma Domnului Dumnezeului nostru». precum au zis. pre care te-ai suit tu. zic$nd: „Ceare-voiu de la tat@l mieu ]arin@”. }i treace prin satele muntelui Efronului. }i ias@ hotarul spre apa F$nt$nii Soarelui. fata sa. {i au fost c$nd au purces ea. ^n unele Bi. c@ p@m$nt sec mi-ai dat mie. precum au zis mie Domnul”. 15. }i mearge spre apusul Cadis. {i o au luat Gotoniil. {i s-au jurat Moisi ^n zioa aceaea. deci de va fi Domnul cu mine. 5. 11. Aceastea s$nt hotar@le lor de c@tr@ amiiaz@zi. c@tr@ amiiaz@zi p$n@ la Cadis. 14. {i l-au blagoslovit pre el Iisus. }i li s@ adaog@ p@m$ntul cel cu izvoar@. ar@ mo}tenirea neamului lui Iuda. }i acum. feciorul lui Chenez. {i hotar@le lor de c@tr@ mare le va hot@r^ Marea cea Mare. voiu da lui muiare pre Ashan. }i ias@ la Esron. 13. din valea lui Ahor. {i au fost hotar@le lor de la amiiaz@zi p$n@ la partea M@rii ceii S@rate. 8. cet@]i mari }i tari. Hevronul au fost mo}tenirea lui Halev. feciorului lui Iefoni Chinezeul. carea easte ^n preajma apropierii Adaminului. zic$nd: «P@m$ntul. {i de acolo s-au suit Halev la cei ce l@cuia ^n Davir. }i va treace spre r@s@rit. }i suie de la amiiaz@zi spre Cadis Varni. }i va treace spre amiiaz@zi. 17. s@ afl@ Arvo. }i i-au dat lui muiare pre Ashan. 13. lui Iefoni. }i s@ suie ^n Adara. cei ce s-au suit ^mpreun@ cu mine. din Cadis Varni s@ iscodesc p@m$ntul acesta. dup@ noroadele lor.

{i Chedes }i Asor }i Ieona. de c@tr@ r@s@rit. {i trec hotar@le spre mare ^n Mahdot de la miiaz@noapte. 27. {i Cheilam }i Acziv }i Marisa. p$n@ c$nd s-au suit Faraon. Acaron }i satele ei }i s@la}ele ei. Zaha. noao cet@]i }i s@la}ele lor. }i trec spre r@s@rit ^n Tinatasilo. merg hotar@le spre mare la p@r@ul Cana }i ias@ la mare. aceasta easte Vitleem }i Fagor }i Etan }i Culon }i CAP 15 {I 16 Tatam }i Tovis }i Carem }i Galem }i Tetir }i Manoho. carele au 1. {i va ie}i din Vetil ^n Luza. {i nu au pierdut Efraim pre hananeul. 33.204 IISUS NAVI 22. 1. {i au fost hotar@le fiilor lui Efraim. Atarot. Erem }i Ruma }i Esan. c@ acesta easte cel ^nt$iu n@scut al lui Iosif. }easespr@zeace cet@]i }i satele lor. {i Ianum }i Vitfus }i Afaca. 55. 25. ar@ hotar@le fiilor lui Iosif de la Iordan. Asdaol }i Saraa }i Asna. 26. Samir }i Ieter }i Soha. Efraim }i Manasi. Esdot }i satele ei }i s@la}ele ei. 42. {i Maarot }i Vetanam }i Eltecheen. CAP 17 S@ dau sor]i jum@t@]ii neamului lui Manasi }i featelor lui Salpaad. {i Iefta }i Asana }i Nesiv. Iar@ ievuzeul l@cuia ^n Ierusalim. Vala }i Evem }i Asem. }i fiii lui Iuda nu au putut s@-i piiarz@ pre ei. p$n@ la p@r@ul Eghiptului }i Marea cea Mare easte hotarul ei. 56. {i China }i Dimona }i Adada. p$n@ la hotar@le Vetoronului de jos }i p$n@ la Gaazer. Cet@]ile S@rii }i Engadi. }i s@ ^nmul]ea}te soartea fiilor lui Iosif. {i Gadirod }i Vitagon }i Noman }i Machida. 48. Gaza }i satele ei }i s@la}ele ei. aceasta easte Davir. 37. 24. {i Ieremut }i Odolam }i Saoho }i Azica. {i Amata }i cetatea Arve. 32. 62. {i Virsavee }i Veziotiia }i satele lor }i s@la}ele lor. ^ntr@ mo}tenirea fiilor lui Manasi. Aceasta easte mo}tenirea neamului lui Efraim. Iar@ ^n c$mpie. 40. 36. 50. 41. {i cet@]ile ceale os@bite fiilor lui Efraim. 43. CAP 16 Mo}tenirea lui Efraim. 57. 29. p$n@ la Vetoronul cel de sus }i Gazara. 3. 7. {i au mo}tenit fiii lui Iosif. {i Lavaot }i Selim }i Ein }i Remon. 9. dup@ noroadele lor. 47. aceasta easte Asor. 30. }i toate c$te s$nt aproape de Esdot. }i va fi ie}irea lor la mare. {i Anav }i Estemo }i Anim. 53. carele l@cuia ^n Gazer. {i Esreil }i Egdaam }i Zanua. {i Zano }i Gonim }i Tafua }i Inaim. }i va treace de la r@s@rit ^n Ianoha. {i Aseargada }i Asemon }i Vitfeled. }i au r@mas ^ntru aceastea hananeul supus. 46. 60. {i Lachis }i Vasecat }i Aglon. Maon }i Hermel }i Ziv }i Ietan. 59. unspr@zeace cet@]i }i satele lor. }ease cet@]i }i satele lor. }i o au dat pre ea Faraon zeastre featii sale. }i au l@cuit ievuzeul ^n Ierusalim cu fiii lui Iuda p$n@ ^n zioa aceasta. 35. 5. i au fost hotar@le neamului fiilor lui Manasi. }i au l@cuit hananeul ^ntre Efraim p$n@ ^n zioa aceasta. }i au fost supus. aceasta easte cetatea Aremva. Cariat-Voal. Teco }i Eufrata. 8. 39. {i la munte. Sena }i Adasan }i Magdal-Gad. . {i Nevdan. 51. cet@]ile }i satele lor. 63. 44. unspr@zeace cet@]i }i satele lor. }i treace spre Ierihon. noao cet@]i }i satele lor. zeace cet@]i }i satele lor. }i ias@ la Iordan. {i Levna }i Ader }i Asan. 23. {i Dalan }i Masfa }i Iehdail. 58. doao cet@]i }i s@la}ele lor. Madiim. 4. 49. cet@]i }ease }i satele lor. {i Rena }i Cetatea C@rturarilor. aceasta easte Hevron }i Sior. }i pre hananei }i pre ferezei }i pre cei ce l@cuia ^n Gazer i-au t@iat. dup@ noroadele lor. 31. De la Acaron }i ^n Marea Iemnad. }i satele lor. 45. 28. {i Sechelac }i Mediemena. 2. {i s@ va pogor^ de la Ianoha ^n Atarot }i Narata. tat@lui Galaad. }i au fost hotar@le mo}tenirii lor. toate cet@]ile doaozeci }i noao }i satele lor. {i de la Tafu. ^n preajma Ierihonului. }i o au ars cu foc. {i Aman }i Sama }i Molada }i Asarsuar. {i Eldolad }i Seil }i Erma. {i s@ pogoar@ spre mare la hotar@le Efleti. 64. Alue }i Vetsur }i Ghedor. }i satele lor. {i Sevarim }i Aghedaim }i Gadira }i sela}ele lor patruspr@zeace cet@]i }i satele lor. {i Havo }i Lamas }i Cadalis. 34. Sasana. pustiia carea s@ suie de la Ierihon spre muntele Vetil. toate cet@]ile }i satele lor. 38. celui ^nt$iu n@scut a lui Manasi. }i au luat cetatea. Adar. 61. 54. }i treace preste hotar@le Ahataratului. Asor cel nou }i cet@]ile Esron. De la r@s@rit. {i Gosom }i Hilu }i Ghilo. 6. lui Mahir. {i Zif }i Telem }i Valod. %n pustiiul Vid-Arava. 10. ^mp@ratul Eghiptului. {i Echen }i Gavaa }i Tamna. 52.

7. }i de c@tr@ r@s@rit cu Isahar. de-]i easte ]ie str$mt muntele lui Efraim”. nu avea feciori. care nu au fost luat mo}tenire. }i. c@ tu-l vei birui pre el”. ca s@-i trimi] pre ei. {i au fost hotar@le fiilor lui Manasi de la Asir Matot Dilanat. la p@r@u. iar@ p@m$ntul Galaadului s-au f@cut mo}ie celoralal]i fii a lui Manasi. spre valea lui Iair. }i aceastea s$nt numele featelor lui Salpaad: Maala }i Nua }i Egla }i Melha }i Tersa. {i au fost dup@ ce s-au ^nt@rit fiii lui Israil. al feciorului lui Mahir. }i de c@tr@ miiaz@noapte lui Manasi. }i satele ei. {i au venit ^naintea lui Eleazar. 6. }i au umblat p@m$ntul }i l-au v@zut. fiiul lui Navi. Terevintul lui Efraim ^ntr@ cet@]ile lui Manasi. }i s@ ^ns@mneaz@ mo}tenirea lui Veniamin. {i au zis. C@ p@durea va fi a ta. care easte dincolo de Iordan. 2. ^naintea Domnului. 17.IISUS NAVI *Nume. }i de c@tr@ miiaz@noapte s@ se ^mpreune cu Asir. }i fiii lui Iosif s@ le fie lor hotar de c@tr@ miiaz@noapte. }i veni]i aici la mine ca s@ v@ sco] voao soarte ^naintea Domnului Dumnezeului nostru. 3. {i li s-au dat lor mo}tenire dup@ porunca Domnului ^ntr@ fra]ii tat@lui lo