dipl. ing.

Slade Ivo
l. tehnička škola TESLA

ESPRIT 2008

Glodanje

ESPRIT 2008

Glodanje

2

Sadržaj Uvod Vježba 1 2D nacrt Kotiranje objekta Izrada 3D modela Definiranje simulacije Definiranje NC stroja Definiranje alata Definiranje putanje alata Definiranje obrade – čeono glodanje Simulacija obrade Generiranje NC koda Vježba 2 CAD crtanje - crtanje prema unaprijed definiranim točkama CAM Tools – definiranje alata Features – definiranje putanja Operations – operacije Simulacija obrade Generiranje NC koda Vježba 3 CAD rješenje CAM Tools – definiranje alata Operations and Features – operacije i karakteristike Simulacija obrade Generiranje NC koda Vježba 4 CAD rješenje CAM Tools – definiranje alata Operations and Features – operacije i karakteristike Simulacija obrade Generiranje NC koda Vježba 5 Vježba 6 Vježba 7 Vježba 8 Vježba 9 Vježba 10

Slade Ivo, dipl.ing.strojarstva

I. tehnička škola TESLA

ESPRIT 2008

Glodanje

3

-

UVOD

Po uspješnoj instalaciji software-a ESPRITE, potrebno je pokrenuti program ESPRIT 2008 pomoću ikone na ekranu ili Start – All Programs – ESPRIT 2008 - ESPRIT

Otvara se slijedeći prozor

Ovo je osnovni prozor CAD CAM sofrware-a ESPRIT 2008

Slade Ivo, dipl.ing.strojarstva

I. tehnička škola TESLA

ESPRIT 2008

Glodanje

4

ESPRITE prozor sadrži izbornike i trake s alatima, radnu površinu, statusnu i promptnu liniju,... Ekran se sastoji od nekoliko dijelova: 1- traka sa osnovnim izbornikom te dodatnim trakama sa alatima : 2- trake sa standardnim ikonama

3- trake sa ikonama - leyerima (nivoima) i ravninama 4- trake s ikonama pogleda

5- traka s ikonama vezane geometrije 6- traka s ikonama nevezane geometrije

7- komandna (promptna) linija za komunikaciju s programom 8- statusna traka - izbora koraka i mrežete pokazivača , trenutne pozicije kursora

9- prostora za radna površina

crtanje – grafička

Slade Ivo, dipl.ing.strojarstva

I. tehnička škola TESLA

ESPRIT 2008 Glodanje 5 Provjera postavki je slijedeća: .strojarstva I.ing. dipl. Slade Ivo. tehnička škola TESLA .Aktiviranje metričkog sustava je kroz glavni izbornik Tools – System Unit – Metric - definiranje koraka i mreže U Tools – Customize moguće je odrediti izgled ekrana dodavanjem traka s ikonama Kako je koncipiran rad u ESPRIT–u prikazati će se kroz nekoliko vježbi – primjera kojima će se objasniti osnovne funkcije rada.

ESPRIT 2008 Glodanje 6 - Vježba 1 Potrebno je nacrtati obradak . 60. Materijal sirovca je aluminij.strojarstva I. Potrebno ga je pozicionirati na koordinate 100. Slade Ivo. dipl. . Ćelo poravnati na NC glodalici.duljina definirana točkom i kutem Segment 2 – segment 2. kvadrata 0 Prva točka objekta se veže za ishodište i dalje se pomiče miš do slijedeće točke.duljina definirana dvijema točkama Arc 1 – luk 1 Arc 2 – luk 2 Arc 3 – luk 3 Ellipse 1 – elipsa 1 Ellipse 3 – elipsa 3 Fillet / Chamfer – zaobljenje / zakošenje Keep – zadrži Trim – podreži Point Array – postava točaka Horizontal / Vertical line – vodoravne i okomite crte Rectangle – pravokutnik Polygon – mnogokut Iz trake s zatvorenom geometrijom odabire ce ikona za crtanja U komandnoj (prompt) liniji se pojavlju poruka za odabir prve referentne točke (0).kvadar dimenzija 100 x 60 x 25. tehnička škola TESLA . Ako se odabire dovoljno je pritisnuti tipku ENTER. Predložena je 0.2D nacrt U prostoru za crtanje treba nacrtati pravokutnik dimenzija 100 x 60 mm Potrebno je iz glavnog izbornika aktivirati traku s ikonama Bounded Geometry zatvorene geometrije Taka Bounded Geometry sadrži slijedeće opcije: Point – točka Segment 1 – segment 1. U statusnoj traci se mijenjaju koordinate pokazivača miša kako se on pomiče.ing.

strojarstva I. Kotiranje objekta Traka s ikonama Dimensioning se aktivira preko glavnog izbornika Create . tehnička škola TESLA . Potrebno je upisati N0..100.ing. Potpuno kotirani kvadrat Opcije se trake Dimensioning su: Point Coordinates – koordinate točke Dimension .ESPRIT 2008 Glodanje 7 Drugi način definiranja koordinate objekta je jednostavno upisivanje željene koordinate. Odbirom ikone za kotiranje pozicionira se miš na vrh nacrtanog kvadrata gdje se pojavljuje podebljanaoznaka križa sa simbolom dijela objekta (krajnja točka.60 Prozor za unos koordinata će se sam otvoriti čim se pritisne tipka N (number). Klikom lijeve tipke miša odabire se točka i pralazi na slijedeću. sredina. Ponovnim klikom miša definira se mjerena duljina koja piše na novonastaloj koti. dipl.).dimenzije kote Arc Length Dimension .Dimensioning Pojavljuje se traka s ikonama Dimensioning.dimenzije luka Consecutive Dimension – slijedne kote Datum Dimension – kotiranje od referentne točke Consecutive Dimension – slijedne kote Cross Harch – šrafura Tekst Label – umetak teksta Leader – pokazna linija Move Dimension – pomicanje kote Change Dimension – promjena kote Dimensioning Paramatar – paramatri kotiranja Slade Ivo...

Označiti sve bridove kvadrata. ) u traci Slade Ivo. držati je pritisnutu i voditi miš dijagonalno izvan druge točke dijagonale kvadrata. Traka Solid Modeler se aktivira iz osnovnog menia odabirom View – Toolbars – Solid Modeler.ESPRIT 2008 Glodanje 8 - Izrada 3D modela uzeti ikonu Select Iz trake s ikonama Edit Traka Edit se aktivira iz osnovnog menia odabirom View – Toolbars – Edit. dipl. Jedan od načina je kliknuti na vanjskoj strani vrha kvadrata lijevu tipku miša. Dok je model jos „sivi i podebljan“ iz trake s ikonama Solid Modeler uzeti ikonu Extrude Boss/Cut solid Otvara se prozor Extrude Boss/Cut i ovdje je potrebno odrediti visinu objekta (Distance) Potrebno je aktivirati Reverse Direction kako bi gornja površina modela bila radna površina na Z osi 0 Potvrdom tipke OK dobije se 3D model dimanzija 100 x 60 x 25. 3D model se vidi korištenjem izometrijskog pogleda (Isometric View Standard Views. tehnička škola TESLA .ing. Pustiti tipku miša i objekt posivi i podeblja se – odabran je.strojarstva I.

kote će prestati biti vidljive. opcije Dimension... Isklučivanjem npr.ing. tehnička škola TESLA .strojarstva I. Izometrijski pogled je prikazan kao žičani model Prikazivanje modela moguće je mijenjati prama želji iz osnovnog izbornika View – Display ili u traci View tako er je moguće odabrati način prikazivanja modela - žičani model model sa vidljivim bridovima osjenčan model osjenčan model sa rubovima Tako er je potrebno odrediti što je na modelu vidljivo. Iz glavnog izbornika se pozove maska (Masks) Otvara se prozor sa opcijama koje se mijenjaju prema potrebi.. alate.ESPRIT 2008 Glodanje 9 Traka Standard Views se aktivira iz osnovnog menia odabirom View – Toolbars – Standard Views. Novi izgled modela je korištenje maske iz koje su isključene kote i prikaz osjenčanog modela Ovime je modeliranje u 3D završeno i prelazi se na CAM Da bi se mogla simulirati obrada sirovca potrebno je definirati stroj. dipl. putanje. Slade Ivo. a što nije za prikazivanja..

Otvara se prozor Odabrati: Type (tip) .Stock Create Form (napraviti formu) – Block Define Rectengular Block – definirati kvadar (dimenzije moraju odgovarati sirovcu koji trenutno se obra uje) Details omogučava izbor boje i/ili transparentnosti bloka.ing. dipl.ESPRIT 2008 Glodanje 10 - Definiranje simulacije U traci s ikonama Simulation odabrati ikonu Simulation Parameters. Opcija Simulation se aktivira iz osnovnog izbornika u Machining .Simulation Slade Ivo.strojarstva I. tehnička škola TESLA .

Slade Ivo. Ostale vrijednosti za sada ne mijenjati Zatim.strojarstva I.glave Pod opcijom na Head – Tool Station – Station1 treba aktivirati Z os kao os držača alata te upisati koordinate pozicije alata. dipl.ESPRIT 2008 Glodanje 11 - Definiranje NC stroja Iz glavnog izbornika aktivirati opciju Machine Setup U traci s ikonama Machine Setup odabrati Setup Otvara se prozor za postavljanje CNC glodalice Prvo je.Z Pozicionirati se na Head – Axes i dodati u New Axis os Z.ing. u prozoru pod jahačem General postaviti opciju Unit u metričkom sustavu. Postavljanje držača alata . Pod Axis Vector XYZ (vektore osi) unijet 1 na Z os. u prozoru pod jahačem Assembly potrebno je definirati radnu os . tehnička škola TESLA .

upisati poziciju (adresu) na kojoj se nalazi alat Spindle Direction – smjer okretanja alata Tool Change – poziciju promjene alata Provjeriti Lathe Paramaters paramtre obrade Po unosu svih potrebnih podataka o alatu te potvrdom unosa (OK) u Project Manageru se pod jahačem Tools pojavljuje oznaka da je alat odabran i njegov opis. tehnička škola TESLA . Pod General potrebno je unijeti: Tool ID – upisati naziv alata Tool Number . Slade Ivo. Pod Comment preporuča se unijeti komentar koji kasnije olakšava odabir alata. dipl.ESPRIT 2008 Glodanje 12 - Definiranje alata Iz glavnog izbornika aktivirati opciju Machining – Milling Tools – Milling Tools Otvara se traka s ikonama alata za glodanje Prema vježbi 1 potrebno je poravnati čelo sirovca te se odabira alat za čeono glodanje Face Mill Klikom miša na ikonu alata otvara se prozor Pod Geometry potrebno je unijeti sve dimenzije alata koje program zahtjeva.ing.strojarstva I.

ing. Potrebno je u slijedečim koracima definirati sve stranice klikom miša po slijedečim vrhovima.ESPRIT 2008 Glodanje 13 - Definiranje putanje alata (Features .strojarstva I. Slade Ivo.obilježja) Aktiviranje opcije Create – Features moguće je iz glavnog izbornika. tehnička škola TESLA . Drugi klik miša je na slijedečem vrhu kvadrata ovim je definrana jedna stranica pravokutnika. Manual Chain – ručno definiranje niza Kod manuelnog definiranja Features potrebne su slijedeče aktivnosti: . Za miša se veže linija koja označava početak niza (lanca) kojim se treba definirati površina za obradu.u Masks isključiti opciju Solid Sada na ekranu ostaje samo 2D nacrt sirovca Kliknuti na ikonu Manuel Chain te pozicionirati miš na vrh nacrta u ishodištu koordinatnig sustava . Otvara se traka s ikonama Features Definiranje površine obrade može se izraditi na više načina. dipl.

koji poplavi kad je odabran. - Definiranje obrade – čeono glodanje U glavnom izborniku odabrati Machining – Solid Mill Traditional – Solid Mill Traditional Otvara se traka s ikonama glodanja Solid Mill Traditional Da bi se definiralo čeono glodanje sirovca.ing.strojarstva I. U Project Manageru se pod jahačem Features pojavljuje prva karakteristika 1 Chain. Sada je potrebno kliknuti u traci Solid Mill Traditional na Facing Otvata se prozor Solid Mill Facing Slade Ivo.ESPRIT 2008 Glodanje 14 ponovnim klikom miša na početnu točku Chain se zatvara. dipl. Klikom na Chain otvaraju se karakteristike lanca prikazane u prozoru Properties. potrebno je u Project Manageru pod Features kliknuti na Chain . tehnička škola TESLA .

. PT – posmak po X i Y osima u milimetrima u minuti . milimetrima po zubu Depths – dubine reza Total Depth – ukupna dubina rezanja Incremental Depth – dubina rezanja zadana inkrementalno Start Depth – dubina prvog reza Slade Ivo.ing.ESPRIT 2008 Glodanje 15 Pod General treba definirati: Tool ID – u padajućem meniu odabrati alat Clearances – odmicanje alata Full Clearance – povratno odmicanje alata (10mm) Clearance – sigurnosno odmicanje alata (2mm) Return Plane – povratna površina Retract Plane – površina sigurnosnog odstojanja Feeds and Speeds – posmaci i brzine rezanja Use Feed and Speed KB (knowladge base) – upotrena posmaka i brzina rezanja iz baze podataka Type of Cut – tip reza (obodno glodanje. milimetrima po zubu Max Feedrate PM. izrada utora. PT – posmak po Z osi u milimetrima u minuti . SPM – brzina rezanaj u okretajima u minuti. Y Feedrate PM.strojarstva I.. dipl.. tehnička škola TESLA . PT – maksimalni posmak u milimetrima u minuti . bušenje.) Cut Speed RPM. milimetrima po zubu Z Feedrate PM. metrima u minuti X.

dipl.ing.ESPRIT 2008 Glodanje 16 Retract for IDepth – povratna i pozicija prije i nakon svakog inkrementalnog reza Const. Removal Rate – konstantna brzina posmaka Miscellaneous – mješovita (raznovrsna) obrada Include islands – obrada uključuje otoke (čepove) Operation name – naziv operacije Comment – komentar Pod Face treba definirati: Cut Strategy – način glodanja Strategy – u padajućem meniu odabrati način glodanja Climb .cik-cak Optimal Cutting Angle– optimalni kut rezanja Slade Ivo.protusmjerno Conventional .strojarstva I.istosmjerno Zig – Zag . tehnička škola TESLA .

Depth Calculation – prednosti kod obrade Constant – konstantan Varying – varirajući Sub-Region Link – odabir vrste obrade pojedinih regija Min Tool Burial – prolazi alata s minimalnim trošenjem alata Min Cutting Time – prolazi alata s minimalnim vremenom rada Stock Allowance Walls – bočni dodatak za obradu Stock Allowance Floors – dodatak za obradu dna Rapid Concave Areas – brzi prolaz izme u područja obrade No – ne Yes – da One Pass – jedan prolaz No – Ne Yes . dipl. tehnička škola TESLA . % promjera alata Overhang.ing.strojarstva I. % of Tool – razmak linija putanje alata. % of Diameter – preklapanje prolaza sirine alata. % promjera alata Overhang Direction – smjer putanje alata One Way – jednosmjerno Two Ways – dvosmjerno Advanced – dodatno Machining priority – prednosti kod obrade Region – obrada regije Z Level – obrada po Z osi Incr.ESPRIT 2008 Glodanje 17 Bridge Movement– putanja alata izme u rezova Segments – segmentno (pod kutem) Arcs – pod lukom Step Over.Da Adaptive – Prilagodljivo Entry – prilaz Entry Mode – način prilaženja alata obratku Down Then Ower – dole pa po obratku Rapid Down Feed Ower – brzo dole pa po obratku Laed-In Distance – duljina prilaznog puta Slade Ivo.

Klikom desnog miša na bilo koju od ovih karakteristika otvara se njihov prozor te je moguće mijenjati potrebne veličine i paramatre. Isto tako u Project Manageru se pod jahačem Operations pojavljuje prva operacija Ceono poravnavanje koja uključuje i alat Ceono glodalo. Slade Ivo.ing.strojarstva I. dipl.ESPRIT 2008 Glodanje 18 Exit – odmicanje Exit Mode – način odlaženja alata od obratka Ower Then Up – po obratku pa gore Feed Ower Rapid Up – po obratku pa brzo gore Laed-Out Distance – duljina izlaznog puta Operation name – naziv operacije Comment – komentar U Project Manageru se pod jahačem Features pojavljuje nova karakteristika Ceono poravnavanje. tehnička škola TESLA .

Iz glavnog izbornika potrebno je aktivirati opcije Simulation i Advanced Simulation. tehnička škola TESLA . Traka s ikonama Simulation sadrži : Stop – stop Pause – pauza Run – pokretanje simulacije Single Step – pojedinačni korak Multiple Steps – više koraka Tool Visibility – alat vidljiv Holder Visibility – držač alata vidljiv Simulation Parameters – parametri simulacije Klikom na ikonu Run pokreće se simulacija obrade Na simulaciji je moguće prikazati držač alata i alat. dipl.ESPRIT 2008 Glodanje 19 - Simulacija obrade Nakon definiranja parametara obrade moguće je prikazati simulaciju obrade. Putanja alata je vidljiva i označena je linijama: u crvenoj boji – brzi hod te u zelenoj boji .strojarstva I.ing.radni hod. Slade Ivo.

dipl.ing.strojarstva I. tehnička škola TESLA .ESPRIT 2008 Glodanje 20 Traka s ikonama Advanced Simulation sadrži : Save Stock To File – spramanje obratka u file Save Current Simulation State – spremanje trenutnog stanja obrade Simulation From Saved State – simulacija od spremljenog stanja Machine Base Visibility – vidljiv osnovni stroj Head / Turret Visibility – vidljiv glava stroja / revolverska glava stroj Table / Spindle Visibility – vidljiv radni stol / glavno radno vreteno Fixture Visibility – vidljivo stezanje (škripac ili amerikaner) Stock Visibility – vidljiv sirovac Target Visibility – vidljiv obradak Comparison – poredba Comparison Dialog – dijalog poredbe ¾ Section – ¾ presjek ½ Section – ½ presjek Opposite ¾ Section – suprotni ¾ presjek Opposite ½ Section – suprotni ½ presjek Slug Removal – presjek odmicanjem dijela obratka Slade Ivo.

Ovdje se spramaju svi file-ovi koji se rade u ESPRIT-u.ing. postavljanje NC stroja radne koordinate generiranje NC koda umetanje tehnologije izbornika ESPRIT-a odabire Machining – Common kreiranje vlastitih ciklusa kreiranje ciklusa za brzo pozicioniranje baza znanja postavljanje dokumenta postavljanje baze znanja obnova ekrana opcije obnove ekrana upravljanje procesima upravljanje bazom znanja Slade Ivo.ESPRIT 2008 Glodanje 21 - Generiranje NC koda Dobivanje NC programa iz simulacije moguće je ako se instaliraju potrebni postprocesori.asc i moraju se nalaziti u folderu Post. tehnička škola TESLA .strojarstva I. dipl. Postprocesori su fileovi tipa . U folderu My Documents je prilikom instalacije ESPRIT 2008 -a kreiran folder DP-Technology. Iz glavnog se opcija Machininig Otvara se traka s ikonama Common Machining.

dipl. automatski će se dodijeliti ime programa istovjetno imenu crteža i spremiti će se pod DP Technology – ESPRIT – Data – NC Files – Ime. klikom na tipku Apply. Ako se nista ne mijenja.ESPRIT 2008 Glodanje 22 Odabirom ikone NC Code otvara se prozor NC Code Pod Machine format potrebno je odabrati postprocesor Nakon odabranog postprocesora (Sinumerik 840D) definira se ime NC programa.ing.NC Slade Ivo. tehnička škola TESLA .strojarstva I.

dipl. U Notepad-u treba napisati koordinate točaka koje će se koristiti u programu.ESPRIT 2008 Glodanje 23 - Vježba 2 Potrebno je nacrtati obradak dimenzija 100 x 60 x 25. - CAD crtanje Crtanje pomoću unaprijed definiranih točaka... Unošenje točaka u ESPRIT program radi se iz glavnog izbornika odabirom opcije Import Point Data. Obraditi na NC glodalici – simulirati obradu te generirati NC kod za Sinumerik 840D. Točke mogu biti odvojene razmakom.ing. točkom zarez. Otvara se novi prozor Import Point Wizard u kojem se mora: - Odabrati file u kojem su upisane koordinate točaka Slade Ivo.strojarstva I.. zarezom. tehnička škola TESLA .. Materijal sirovca je aluminij.

ing.ESPRIT 2008 Glodanje 24 File definiranih točaka se može spremiti bilo gdje na disk. ali preporuča na: My Documents \ DP-Technology \ ESPRIT \ Data se Klikom na Apply te Exit.pravac definiran dvijema točkama Circle 1 – kružnica 1 Circle 2 – kružnica 2 Circle 3 – kružnica 3 Ellipse 1 – elipsa 1 Ellipse 3 – elipsa 3 Fillet / Chamfer – zaobljenje / zakošenje Keep – zadrži Trim – podreži Point Array – postava točaka Horizontal / Vertical line – vodoravne i okomite crte Rectangle – pravokutnik Slade Ivo.pravac definiran točkom i kutem Line 2 – linija 2. u ESPRITE-ovom prostoru za crtanje pojavljuju se četiri točke Sada se prelazi na 2D crtanje prema definiranim točkama Crtanje započinje definiranjem opcija crtanja.strojarstva I. tehnička škola TESLA . dipl. Iz glavnog izbornika odabire se opcija Unbounded Geometry. Otvara se traka s ikonama Unbounded Geometry Taka Unbounded Geometry sadrži slijedeće opcije: Point – točka Line 1 – linija 1.

pravci i elipse.ESPRIT 2008 Glodanje 25 Polygon – mnogokut Taka s ikonama Bounded Geometry ima samo neke drugačije opcije: Segment 1 – segment 1. lukovi i parcijalne elipse. Ponovnim mijenjanjem boje objekte i odabirom opcije crtanja pravokutnika nacrta se unutrašnji pravokutnik.strojarstva I. Odabrati sve likove na slici te kliknuti na ikonu Extrude Boss/Cut solid Slade Ivo. Traka Solid Modeler se aktivira iz osnovnog menia odabirom View – Toolbars – Solid Modeler. su U donjem desnom kutu nalazi se ikona za promjenu boje objekta koji se crta.ing. Ostale opcije su iste kod oba izbornika. Odabirom npr zelene boje na ekranu će se pojavljivati zeleni elementi crtanja Iz trake s otvorenom geometrijom odabire ce ikona za crtanja kvadrata Odaberu se vanjske točke definirane u Point Data. dok Bounded Geometry ima limitirane geometrijske likove kao što su duljine.duljina definriana dvijema točkama Arc 1 – luk 1 Arc 2 – luk 2 Arc 3 – luk 3 Ellipse 1 – elipsa 1 Ellipse 3 – elipsa 3 Unbounded Geometry sadrži kontinuiranu i nelimitiranu geometriju kao što kružnice.duljina definirana točkom i kutem Segment 2 – segment 2. tehnička škola TESLA . dipl.

a nakon toga obraditi rub utornim glodalom. Taper End Mill Ball End Mill Bull Nose End Mill End Mill Face Mill Slade Ivo. Prema ESPRIT programu u Project Manageru potrebno je definirati: 1 Tools – alate (plan alata) 2 Features – putanje alata (plan rezanja) 3 Operations – operacije (operacijski list) - 1 Tools .strojarstva I.ing. dipl.definiranje alata Iz glavnog izbornika aktivirati opciju Machining – Milling Tools – Milling Tools Otvara se traka s ikonama alata za glodanje Face Mill End Mill Bull Nose End Mill Ball End Mill Center Drill Drill Tap Taper End Mill Chanfer End Mill Corner End Mill Davetail End Mill Boring Bar Thread Mill Reamer Slot Mill Custom Mill Izgled ostalih alata vidi se prilikom otvaranja odre enog alata. tehnička škola TESLA .ESPRIT 2008 Glodanje 26 Ovime je nacrtan model u 3D te se prelazi se u CAM. CAM Prema operacijskom listu trebalo bi poravnati obradak čeonim glodalom.

End Mill Slade Ivo.za obradu ruba .Face Mill . dipl.čeono glodalo .strojarstva I. Klikom miša na ikonu Ponoviti postupak otvara se prozor alata utorno glodalo .utorno glodalo End Mill Klikom miša na ikonu otvara se prozor alata čeono glodalo .ing.Face Mill Pod Geometry i General potrebno je unijeti sve parametre alata koje program zahtjeva. tehnička škola TESLA . Pod Tool ID preporuča se unijeti naziv alata koji kasnije olakšava odabir alata.za poravnavanje čela .ESPRIT 2008 Glodanje 27 Prema vježbi 2 potrebna su dva alata: .

Otvara se traka s ikonama Features Manual Chain – ručno definiranje niza (lanca) Auto Chain – automatsko definiranje niza (lanca) Manual PTOP – ručno definiranje Point-TO-Point niza točaka Holes – rupe Face Profiles – kreiranje profila Pocket – džep Manual Composite – ručna kompozicija (više površina) Part Profile – kreitanje geometrije u UV ravnini Features Parameters – parametri features (obilježja) Turning Profiles – profili tokarenja Draft Feature – kreiranje draft obilježja Gear – izrada unutarnjih i vanjskih ozubljenja Cam – krivuljna ploča Feature Group – grupiranje features (obilježja) Prvi korak je čeona obrada te je potrebno definirati površine obrade. dipl. Za korištenje automatskog definiranja features odabire se: Auto Chain – automatsko definiranje niza Slade Ivo.ESPRIT 2008 Glodanje 28 Po unosu svih potrebnih podataka o alatima te potvrdom unosa (OK) u Project Manageru se pod jahačem Tools pojavljuju oznake odabranih alata i njihov opis.ing. tehnička škola TESLA . - 2 Features – definiranje putanje Aktiviranje opcije Create – Features moguće je iz glavnog izbornika.strojarstva I.

ing. dipl.ESPRIT 2008 Glodanje 29 Potrebno je siljedeće: 1 kliknuti na Auto Chain 2 kliknuti na početnu točku niza 3 odabrati prvi element zbog definiranja pravca niza Potvrditi dodatnim klikom lijeve tipke miša 4 odabrati zadnju točku niza –koja je ujedino i početna točka Površina dobije označeni rub (rub pocrni). tehnička škola TESLA . Slade Ivo.strojarstva I.

ESPRIT 2008 Glodanje 30 - 3 Operations – operacije U Project Manageru se pod jahačem Features pojavljuje prva karakteristika 1 Chain. Označiti (klikom lijeve tipke miša) 1 Chain Feature 1 Chain posivi. U traci s ikonama SolidMill Traditional odabrati (klikom lijeve tipke miša) opciju Face Mill Definirati parametre u prozoru SolidMill – Facing pod jahačem General i Slade Ivo. tehnička škola TESLA . dipl.ing.strojarstva I.

U Project Manageru se pod jahačem Features pojavljuje nova karakteristika Ceono poravnavanje.strojarstva I.ESPRIT 2008 Glodanje 31 i Face Potvrdom odabrane tehnologije u prozoru se pojavljuje putanja alata 1 – čeonog glodala 40mm. U Project Manageru pod jahačem Operations pojavljuje se prva operacija Ceono poravnavanje koja uključuje i alat Ceono glodalo.ing. Slade Ivo. tehnička škola TESLA . dipl.

ing.ESPRIT 2008 Glodanje 32 Nakon čeone obrade potrebno je obraditi rub obratka. Za Feature odabrati isti 1 Chain.strojarstva I. U Project Manageru pod jahačem Features označiti (klikom lijeve tipke miša) 1 Chain Ponovo Feature Chain posivi U traci s ikonama SolidMill Traditional odabrati (klikom lijeve tipke miša) opciju Contouring Pod General treba definirati: Tool ID – u padajućem meniu odabrati alat (utorno glodalo 10mm) Clearances – odmicanje alata Full Clearance – povratno odmicanje alata (10mm) Clearance – sigurnosno odmicanje alata (2mm) Return Plane – povratna površina Retract Plane – površina sigurnosnog odstojanja Feeds and Speeds – posmaci i brzine rezanja Use Feed and Speed KB Slade Ivo. tehnička škola TESLA . dipl.

Y Feedrate PM. PT – posmak po Z osi u milimetrima u minuti . Removal Rate – konstantna brzina posmaka Compensations – kompenzacija radijusa alata Offset Side Computer – strana poravnavanja Left – lijeva strana Right – desna strana Offset Tool Radius– uključivanje radijusa alata Cutter Comp NC – kompenzacija oštrice alata Off – isključena Left – lijeva strana Right – desna strana Offset Register NC – uključen registar NC-a Offset Register Value – uključena vrijednost iz registra Operation name – naziv operacije Comment – komentar Slade Ivo. bušenje.. dipl. izrada utora.ing. PT – maksimalni posmak u milimetrima u minuti .) Cut Speed RPM.. tehnička škola TESLA . metrima u minuti X. SPM – brzina rezanja u okretajima u minuti.strojarstva I. PT – posmak po X i Y osima u milimetrima u minuti .ESPRIT 2008 Glodanje 33 (knowladge base) – upotrena posmaka i brzina rezanja iz baze podataka Type of Cut – tip reza (obodno glodanje. milimetrima po zubu Depths – dubine reza Total Depth – ukupna dubina rezanja Incremental Depth – dubina rezanja inkrementa (dubina po prolazu) Start Depth – dubina prvog reza Retract for IDepth – povratna i pozicija prije i nakon svakog inkrementalnog reza Const. milimetrima po zubu Max Feedrate PM.. milimetrima po zubu Z Feedrate PM.

dopunske funkcije obrade Trochoidal Strategy – trohoidno upravljanje Pod Rgh & Fin treba definirati: Rough Strategy – grubu obradu Finish Strategy – finu obradu Feeds and Speeds – posmake i brzine rezanja Open Contour Options – opcije kod otvorenih kontura Slade Ivo. tehnička škola TESLA .ESPRIT 2008 Glodanje 34 Pod Common treba definirati: Approach – način prilaza alata sirovcu Return – način odmicanja alata od sirovca Blending – preklapanje alata Mischellaneous – mješovita obrada .strojarstva I. dipl.ing.

strojarstva I.ESPRIT 2008 Glodanje 35 U Project Manageru se pod jahačem Features pojavljuje nova karakteristika Obrada ruba. tehnička škola TESLA . U simulaciji su prikazani sirovac. Pod jahačem Operations pojavljuje se druga operacija Obrada ruba koja uključuje i alat Utorno glodalo 10mm. dipl.ing. - 4 Simulacija obrade Nakon definiranja parametara obrade simulira se obrada. Slade Ivo. alat i držač alata te liniija putanje alata . Klikom na ikonu Run pokreće se simulacija obrade Približavanje alata sirovcu. Iz glavnog izbornika potrebno je aktivirati opcije Simulation.

ing. tehnička škola TESLA . dipl.strojarstva I.ESPRIT 2008 Glodanje 36 Po potrebi može se isključiti prikazivanje držača alata Kao i alata Onda je vidljiva samo linija putanje alata Slade Ivo.

ESPRIT 2008

Glodanje

37

-

Generiranje NC koda NC Code otvara se prozor NC Code

Odabirom ikone

Po davanji imena NC file-u i aktiviranjem tipke Apply generira se NC kod.

N0010 N0020 N0030 N0040 N0050 N0060 N0070 N0080 N0090 N0100 N0110 N0120 N0130 N0140 N0150 N0160 N0170 N0180 N0190 N0200 N0210 N0220 N0230 N0240 N0250 N0260 N0270 N0280 N0290 N0300 N0310 N0320 N0330 N0340 N0350 N0360 N0370 N0380 N0390 N0400 N0410 N0420 N0430

G90 G54 TRANS X0 Y0 Z50. G17 T01 D01 M6 ; CEONO GLODALO MSG ("?EONO GLODALO D = 40MM") MSG ("PORAVNAVANJE CEONIM GLODALOM D = 40 MM") G0 X0. Y0. Z10. S2500 F220 M3 X-20. Y47. Z0. G1 X87. G2 X87. Y13. I0. J-17. G1 X-20. Z2. F100 G0 Z10. T02 D01 M6 ; UTORNO GLODALO 10MM MSG ("UTORNO GLODALO D = 10MM") MSG ("GLODANJE RUBA UTORNIM GLODALOM 10MM") G0 X-20. Y13. Z250. S3800 F180 M3 X5. Y-2. Z202. G1 Z199. F80 G42 Y5. F180 X95. Y55. X5. Y5. Z202. F80 G40 X-2. F180 G0 X5. Y-2. G1 Z198. F80 G42 Y5. F180 X95. Y55. X5. Y5. Z202. F80 G40 X-2. F180 G0 Z250. G0 Z50 M30

Slade Ivo, dipl.ing.strojarstva

I. tehnička škola TESLA

ESPRIT 2008

Glodanje

38

-

Vježba 3

Potrebno je nacrtati obradak dimenzija 100 x 60 x 25. Materijal sirovca je aluminij. Obraditi na NC glodalici – simulirati obradu te generirati NC kod za Sinumerik 840D. Tako er je potrebno generirati NC kod za Fanuc 21

-

CAD rješenje vježbe 3

Crtanje započinje definiranjem opcija crtanja. Iz glavnog izbornika odabire se opcija Bounded Geometry. Otvara se traka s ikonama Bounded Geometry

U donjem desnom kutu nalazi se ikona za promjenu boje objekta koji se crta. Odabirom npr crvene boje na ekranu će se pojavljivati crveni elementi crtanja Aktiviranje opcije GRID (u statusnoj liniji) kursor miša giba se po unaprijed definiranoj mreži (u primjeru je x=1 , y=1) Aktiviranje statusa odabira HI – highlight (ponovo u statusnoj liniji) ESPRIT će tražiti uvijek potvrdu odabira elementa

Slade Ivo, dipl.ing.strojarstva

I. tehnička škola TESLA

ESPRIT 2008

Glodanje

39

Iz trake s ikonama Bounded Geometry se odabire ikona za crtanja kvadrata U promptnoj (komandnoj) liniji pojavljije se informacija Select First Reference Point – odabrati prvu referentnu točku Treba se definirati prva radna točka pozicioniranjem kursora miša i klikom na lijevu tipku miša ili treba upisati koordinate u prozor za unos koordinata točke. Kako je trenutno altiviran HI način rada, ESPRIT zahtjeva potvrdu unosa.

Potvr ivanjem odabrane pozicije lijevom tipkom miša ili tipkom enter, ESPRIT nastavlja sa konverzacijom i traži slijedeću točku Sada je potrebno definirati drugu radnu točku pozicioniranjem kursora miša i klikom na lijevu tipku miša ili upisom koordinata u prozor unosa koordinata točke.

Na ekranu se pojavljuje crveni kvadrat dimenzia 100 x 60 mm.

Kotiranje započinje odabirom opcije Dimensioning iz glavnog izbornika Pojavljuje se traka s ikonama Dimensioning

U statusnoj traci klikom lijeve tipke miša aktivirati SNAP. Ovom opcijom kursor miša prepoznaje krajnje i srednje točke linija ili segmenata te središta krugova i lukova. Odbirom ikone za kotiranje pozicionira se miš na vrh nacrtanog kvadrata gdje
Slade Ivo, dipl.ing.strojarstva I. tehnička škola TESLA

ESPRIT 2008

Glodanje

40

se pojavljuje podebljana oznaka križa sa simbolom krajnje točke. Klikom lijeve tipke miša odabire se točka i pralazi na slijedeću. Ponovnim klikom miša definira se mjerena dužina te se miš pozicionira na potrebnoj udaljenosti od objekta gdje se treći put klikne lijeva tipka miša i ispiše se duljina na novonastaloj koti.

Potpuno kotirani kvadrat

Postupak se ponovi za unutarnji kvadrat te se odabirom opcije crtanja pravokutnika nacrta unutrašnji pravokutnik.

Opcija koja definiranje zakošenje vrhova odabire se iz trake s ikonama Bounded Geometry. Po odabiru opcije Fillet / Chamfer otvara se prozor Fillet / Chamfer Potrebno je odrediti da li se radi Fillet - zaobljenje ili Chamfer - zakošenje. Postoje dvije opcije zakošenja Distance Chanfer omogučuje zakošenje definiranjem duljina stranica koje se zakošavaju Angle Chanfer definira istu duljinu obje stranice i kut zakošenja. Pozicioniranjem kursora na liniju i klikom lijeve tipke miša odabire se prva linija koja će se zakositi (potrebno je potvrditi, jer je HI modul aktivan),

zatim pozicioniranjem miša na susjednu liniju i klikom lijeve tipke miša (ponovo je potrebno potvrditi, jer je HI modul aktivan), napravi se odabrano zakošenje.

Postupak se ponavlja dok se ne dobiju sva potrebna zakošenja.

Slade Ivo, dipl.ing.strojarstva

I. tehnička škola TESLA

strojarstva I. U Project Manageru se pod jahačem Features pojavljuje prva karakteristika 1 Chain. dipl.ing. tehnička škola TESLA . Slade Ivo. Označiti (klikom desne tipke miša) 1 Chain Pojavljuje se padajući izbornik u kojem je potrebno odabrati Rename i promijeniti ime ovoj osobini.ESPRIT 2008 Glodanje 41 Po završetku 2D crteža potrebno je definirati Features .osobine Aktiviranje opcije Create – Features moguće je iz glavnog izbornika. Otvara se traka s ikonama Features Za korištenje automatskog definiranja features odabire se Auto Chain – automatsko definiranje niza Potrebno je siljedeće: 1 kliknuti na Auto Chain 2 kliknuti na početnu točku niza 3 odabrati prvi element zbog definiranja pravca niza Potvrditi dodatnim klikom lijeve tipke miša 4 odabrati zadnju točku niza –koja je ujedino i početna točka Površina dobije označeni rub i dobije strelicu smjera.

Odabire se Solid čvrsto tijelo klikom miša na OK nacrtan je model dimenzija 100 x 60 x 24 u 3D. dipl. Potrebno je još nacrtati pravokutni čep sa zakošenjima. te kliknuti na ikonu Extrude Boss/Cut solid Otvara se prozor Extrude Boss/Cut U dijelu prozora Setting potrebno je definirati: End Type – tip kraja predmeta odabire se Blind Distance – distanca.ing. Odabire se None Extrude as – prikaži kao. tehnička škola TESLA . Slade Ivo. Odabrati iz Project Managera osobinu Features „01 vanjski rub 100 x 60“ (ona podeblja rub i promijeni boju). duljina predmeta odabire se 24mm Reveerse Direction – suprotni pravac odabire se Active solid – aktivno čvrsto tijelo.strojarstva I.ESPRIT 2008 Glodanje 42 Postupak je potrebno ponoviti i za unutarnji kvadrat Traka Solid Modeler se aktivira iz osnovnog menia odabirom View – Toolbars – Solid Modeler.

ESPRIT 2008 Glodanje 43 Odabrati iz Project Managera osobinu Features „02 unutarnji rub 90 x 50“ (ona podeblja rub i promijeni boju). dipl. Slade Ivo. te kliknuti na ikonu Extrude Boss/Cut solid Otvara se prozor Extrude Boss/Cut Odabrati slijedeće opcije: Distance – 4mm Cut – izrezati Remove Outside – maknuti vanjski dio Active solid –Odabire se Body1 Pojavljuje se gotov obradak koji je prikazan u izometriji Zbog bolje preglednosti modela potrebno je u Masks isključiti sve opcije.ing.strojarstva I. tehnička škola TESLA .

čeono glodalo .definiranje alata Iz glavnog izbornika aktivirati opciju Machining – Milling Tools – Milling Tools Prema vježbi 2-a potreban je jedan alat: . Slade Ivo. tehnička škola TESLA . a nakon toga istim glodalom obraditi rub.za poravnavanje čelai za obradu ruba .strojarstva I.Face Mill Klikom miša na ikonu otvara se prozor alata čeono glodalo .ing. Pod Tool ID preporuča se unijeti naziv alata koji kasnije olakšava odabir alata.Face Mill Pod Geometry i General potrebno je unijeti sve parametre alata koje program zahtjeva. dipl. Prema ESPRIT programu u Project Manageru potrebno je definirati: 1 Tools – alate (plan alata) 2 Operations – operacije (operacijski list) 3 Features – putanje alata (plan rezanja) - 1 Tools .ESPRIT 2008 Glodanje 44 - CAM Prema operacijskom listu trebalo bi poravnati obradak čeonim glodalom.

U traci s ikonama SolidMill Traditional odabrati (klikom lijeve tipke miša) opciju Face Mill Definirati parametre u prozoru SolidMill – Facing pod jahačem General i i Face Slade Ivo.ing. tehnička škola TESLA . - Operations and Features – operacije i karakteristike U Project Manageru se pod jahačem Features pojavljuju se već prije definirane karakteristike „01 vanjski rub 100 x 60“ i „02 unutarnji rub 90 x 50“. dipl.ESPRIT 2008 Glodanje 45 Po unosu svih potrebnih podataka o alatima te potvrdom unosa (OK) u Project Manageru se pod jahačem Tools pojavljuju oznaka odabranog alata s opisom. Feature posivi. Označiti (klikom lijeve tipke miša) karakteristiku „01 vanjski rub 100 x 60“.strojarstva I.

ing. tehnička škola TESLA . dipl.ESPRIT 2008 Glodanje 46 Potvrdom odabrane tehnologije u prozoru se pojavljuje putanja alata 1 – čeonog glodala 40mm. U Project Manageru pod jahačem Features označiti (klikom lijeve tipke miša) 02 unutarnji rub 90 x 50 Ponovo Feature Chain posivi U traci s ikonama SolidMill Traditional odabrati (klikom lijeve tipke miša) opciju Contouring Slade Ivo. U Project Manageru se pod jahačem Features pojavljuje nova karakteristika Ceono poravnavanje. Nakon čeone obrade potrebno je obraditi rub obratka. U Project Manageru pod jahačem Operations pojavljuje se prva operacija Ceono poravnavanje koja uključuje i alat Ceono glodalo. Za Feature odabrati 02 unutarnji rub 90 x 50.strojarstva I.

ESPRIT 2008 Glodanje 47 Pod General treba definirati: Pod Common treba definirati: Pod Rgh & Fin treba definirati: Slade Ivo. dipl.ing.strojarstva I. tehnička škola TESLA .

ing. tehnička škola TESLA . dipl. Na slici su prikazane linije gibanja alata pri obradi primjera Slade Ivo.ESPRIT 2008 Glodanje 48 U Project Manageru se pod jahačem Features pojavljuje nova karakteristika Obrada ruba.strojarstva I. Pod jahačem Operations pojavljuje se druga operacija Obrada ruba koja uključuje i alat Utorno glodalo 10mm.

tehnička škola TESLA . dipl.ESPRIT 2008 Glodanje 49 - Simulacija obrade Nakon definiranja parametara obrade simulira se obrada. Klikom na ikonu Run pokreće se simulacija obrade . Slade Ivo. Iz glavnog izbornika potrebno je aktivirati opcije Simulation.strojarstva I.ing.

142 J-14.142 Y-9.142 G1 X90.142 Y69. I14.142 J14. Y10.142 J-14.142 I-20. tehnička škola TESLA . G1 X104.142 I-20. G1 X-4. Y-37.142 G1 Y10. J20.142 J-14.142 G3 X115. J0.142 G1 X90.142 G3 X-15.142 Y-9. I-14.142 I0. Y48. G3 X109. X90.142 I0. J0. G1 X-9. G3 X109. Postprocesor za SINUMERIK 840D N0010 N0020 N0030 N0040 N0050 N0060 N0070 N0080 N0090 N0100 N0110 N0120 N0130 N0140 N0150 N0160 N0170 N0180 N0190 N0200 N0210 N0220 N0230 N0240 N0250 N0260 N0270 N0280 N0290 N0300 N0310 N0320 N0330 N0340 N0350 N0360 N0370 N0380 N0390 N0400 N0410 N0420 N0430 N0440 N0450 N0460 N0470 N0480 N0490 N0500 N0510 N0520 N0530 N0540 N0550 N0560 N0570 N0580 N0590 N0600 N0610 G90 G54 TRANS X0 Y0 Z50. Y75. CEONO GLODALO MSG ("?EONO GLODALO D = 40MM") MSG ("PORAVNAVANJE CEONIM GLODALOM G0 X0.142 Y-4.142 I0. Z2.142 G3 X10. G3 X-4. Z10. G1 Z-1.142 Y69.142 G3 X90. G1 X104. G17 T01 D01 M6 .142 G1 X10. J-18. I14.142 Y-9. G3 X-9. F60 G40 Y-37.142 Y-4.142 Y-4. Z0. Z2.142 Y64.142 I20. G0 Z50 M30 D = 40 MM") Slade Ivo. Y-15. G2 X88.142 I0. J-20. J0. Z2. I14. Y10.142 G1 Y50.142 G3 X-15.strojarstva I.142 G1 Y10. G1 X88.142 J14. Y12. I0. dipl.142 Y69. G1 X-25. G1 X-4. G1 X-9. Y75.142 G3 X10. S2500 F220 M3 X-25. G3 X-9. Y-15.142 Y64.142 J14. F135 G3 X104.142 Y64. F135 G0 Z40.142 J14. F135 Z-2. G1 X109. I14.142 G3 X115.142 I20.ing. Y50. I-14. I-14. Z40.142 Y-9.142 G1 X10.142 J-14. G3 X-4.142 Y-4.142 Y64. Z2.142 Y69. J-20. G1 X109. J0. F60 G41 Y-15. I-14.142 G3 X90. Y0. F60 G41 Y-15. Y50.ESPRIT 2008 Glodanje 50 - Generiranje NC koda NC Code otvara se prozor NC Code Odabirom ikone Po davanji imena NC file-u i aktiviranjem tipke Apply generira se NC kod.142 G1 Y50. F60 G40 Y-37. F100 G0 Z10. J20. F135 G3 X104.

142 J14. G1 X-9. J0 G1 X104.142 Y-4. F60 G0 G40 Y-37. G3 X-4.142 Y-9. Y10.142 G3 X115. Y75. dipl. Z40.142 I20.142 Y69. G3 X109.142 J14. I-14. Z2.strojarstva I.142 G1 Y50. F220 G2 X88.142 Y-9. Y50.142 J-14. I-14.142 G1 Y10. I14. G1 X109.142 Y-4.142 Y64.142 G1 Y10. I-14.142 I0 J-20. M08 Z0 G1 X88.142 G3 X115.142 Y-4. Z40.142 J-14. I0 J-18. Y-37.142 G3 X-15. J0 G1 X104. J0 G1 X-4. F100 G0 Z10.142 G1 X10. F135 Z-2. X90. G1 X109. G3 X-4.142 Y69.142 G1 X10. Y48.142 Y69. H01 F135 G3 X104. Y75.142 Y-9. tehnička škola TESLA .142 G3 X90.142 J-14. I14. I14.ing.142 I-20.142 Y64. I14.142 J14.142 J14.142 G3 X90.142 Y-9.142 I0 J20. Y-15. G43 H21 Z10.142 Y64. Z2. Z2. Z2. H01 F135 G3 X104. G1 X-25.142 Y-4. I-14.142 I-20.142 G3 X10.ESPRIT 2008 Glodanje 51 Postprocesor za Fanuc 21 O0001 ( ) (1.142 I0 J20.142 G3 X10. J0 G1 X-4. G1 Z-1.142 G3 X-15. F60 G41 Y-15.1. G1 X-9. Y10.142 J-14.142 G1 X90. Y12.2009 18:46:46) G10G90L2P1X0Y0Z0 G10G90L2P2X0Y0Z0 G10G90L2P3X0Y0Z0 N1 T1 M06 ( CEONO GLODALO ) (?EONO GLODALO D = 40MM) G0 G90 G80 G40 G54 S2500 M03 G0 X-25.142 I20. Y-15. M09 G28 G91 Y0 Z0 M30 % Slade Ivo.142 I0 J-20. G3 X-9. G0 Z10. F60 G41 Y-15.142 G1 Y50.142 G1 X90. Y50. G3 X-9.142 Y64. G3 X109.142 Y69. F60 G0 G40 G1 Y-37.

Otvara se traka s ikonama Bounded Geometry U donjem desnom kutu nalazi se ikona za promjenu boje objekta koji se crta. y=1) Aktiviranje statusa odabira HI – highlight (ponovo u statusnoj liniji) ESPRIT će tražiti uvijek potvrdu odabira elementa Iz trake s ikonama Bounded Geometry se odabire ikona za crtanja kvadrata U promptnoj (komandnoj) liniji pojavljuje se informacija Select First Reference Point – odabrati prvu referentnu točku Treba se definirati prva radna točka pozicioniranjem kursora miša i klikom na lijevu tipku miša ili treba upisati koordinate u prozor za unos koordinata točke. - CAD rješenje vježbe 4 Crtanje započinje definiranjem opcija crtanja. Na ekranu se pojavljuje kvadrat Slade Ivo. dipl. ESPRIT zahtjeva potvrdu unosa. tehnička škola TESLA . Obraditi na NC glodalici – simulirati obradu te generirati NC kod za Sinumerik 840D.ESPRIT 2008 Glodanje 52 - Vježba 4 Potrebno je nacrtati obradak dimenzija 100 x 60 x 25. Odabirom boje na ekranu će se pojavljivati elementi crtanja u odabranoj boji. Aktiviranje opcije GRID (u statusnoj liniji) kursor miša giba se po unaprijed definiranoj mreži (u primjeru je x=1 . Materijal sirovca je aluminij.ing. Ako je altiviran HI način rada. Potvr ivanjem odabrane pozicije lijevom tipkom miša ili tipkom enter. Iz glavnog izbornika odabire se opcija Bounded Geometry.strojarstva I. ESPRIT nastavlja sa konverzacijom i traži slijedeću točku Sada je potrebno definirati drugu radnu točku pozicioniranjem kursora miša i klikom na lijevu tipku miša ili upisom koordinata u prozor unosa koordinata točke.

dipl. U promptnoj liniji pojavljuje se informacija Select Reference Element │P│.strojarstva I. Klikom lijeve tipke miša odabire se točka i pralazi na slijedeću. Potpuno kotirani crtež Slade Ivo. Pozicioniranjem kursora miša te klikom lijeve tipke miša definira se radijus kružnice. Odbirom ikone za kotiranje pozicionira se miš na vrh nacrtanog kvadrata gdje se pojavljuje podebljana oznaka križa sa simbolom krajnje točke. Ovom opcijom kursor miša prepoznaje krajnje i srednje točke linija ili segmenata te središta krugova i lukova.ESPRIT 2008 Glodanje 53 Crtanje kružnica Iz glavnog izbornika odabire se opcija Unbounded Geometry. Tako er se može upisati radijus u prozor za unos vrijednosti radijusa. Ponovnim klikom miša definira se mjerena dužina te se miš pozicionira na potrebnoj udaljenosti od objekta gdje se treći put klikne lijeva tipka miša i ispiše se duljina na novonastaloj koti. Pojavljuje se traka s ikonama Dimensioning U statusnoj traci klikom lijeve tipke miša aktivirati SNAP. Postupak se ponavlja dok se ne nacrtaju sve potrebne kružnice Po završetku crtanja kotiranje započinje odabirom opcije Dimensioning iz glavnog izbornika. Tako er se mogu upisati koordinate sredista u prozor za unos koordinata. Pozicioniranjem kursora miša te klikom lijeve tipke miša definira se središte kružnice. Iz trake s ikonama Unbounded Geometry se odabire ikona za crtanja kružnice Circle 1. Zatim se u promptnoj liniji pojavljuje informacija Enter Radus. tehnička škola TESLA .odabrati središte kriužnice.ing.

U Project Manageru se pod jahačem Features prikazuju se karakteristike ( Chain).osobine Aktiviranje opcije Create – Features moguće je iz glavnog izbornika.ing.strojarstva I. Odabrati iz Project Managera osobinu Features „01 vanjski rub 100 x 60“ (ona podeblja rub i promijeni boju). tehnička škola TESLA .ESPRIT 2008 Glodanje 54 Po završetku 2D crteža potrebno je definirati Features . Otvara se traka s ikonama Features Za korištenje ručnog definiranja features odabire se Manual Chain – ručno definiranje niza Za korištenje automatskog definiranja features odabire se Auto Chain – automatsko definiranje niza Elementi dobiju označeni rub i strelicu smjera. te kliknuti na ikonu Extrude Boss/Cut solid Slade Ivo. dipl. Odabitom opcije Rename mijenjaju se karakteristike Chain u željena imena Traka Solid Modeler se aktivira iz osnovnog menia odabirom View – Toolbars – Solid Modeler.

te kliknuti na ikonu Extrude Boss/Cut solid Otvara se prozor Extrude Boss/Cut Odabrati slijedeće opcije: Distance – 1mm Cut – izrezati Remove Outside – maknuti vanjski dio Active solid –Odabire se Body1 Pojavljuje se okrugli čep Slade Ivo.ESPRIT 2008 Glodanje 55 Otvara se prozor Extrude Boss/Cut Odrediti Distance – distanca = 24mm Klikom miša na OK nacrtan je model dimenzija 100 x 60 x 24 u 3D. dipl. Odabrati iz Project Managera osobinu Features „02 veći krug R15 lijevi“ (ona podeblja rub i promijeni boju). Slijedeće je potrebno nacrtati okrugle čepove. tehnička škola TESLA .ing.strojarstva I.

ing. tehnička škola TESLA .ESPRIT 2008 Glodanje 56 Zati se crta drugi čep.strojarstva I. Odabrati iz Project Managera osobinu Features „03 veći krug R15 desni“ (ona podeblja rub i promijeni boju). te kliknuti na ikonu Extrude Boss/Cut solid Otvara se prozor Extrude Boss/Cut Odabrati slijedeće opcije: Distance – 1mm Preostalo je crtanje tri rupe Odabrati iz Project Managera osobinu Features „04 manji krug R5 lijevi“ (ona podeblja rub i promijeni boju). te kliknuti na ikonu Extrude Boss/Cut solid Slade Ivo. dipl.

Slade Ivo.Odabire se Body1 Postupak ponoviti i za preostale dvije osobine „05 manji krug R5 srednji“ i „06 manji krug R5 desni“.ing.ESPRIT 2008 Glodanje 57 Otvara se prozor Extrude Boss/Cut Odabrati slijedeće opcije: Distance – 10mm Cut – izrezati Active solid .strojarstva I. a nakon toga istim glodalom obraditi rub. Zbog bolje preglednosti modela potrebno je u Masks isključiti sve opcije. - CAM Prema operacijskom listu trebalo bi poravnati obradak čeonim glodalom. tehnička škola TESLA . dipl. Rupe napraviti kao okrugle džepove prstastim glodalom. Desnu rupu treba bušiti kroz Body 2 i Body 1.

dipl. tehnička škola TESLA .definiranje alata Iz glavnog izbornika aktivirati opciju Machining – Milling Tools – Milling Tools Prema obratku iz vježbe potreban je slijedeći alat: . Po unosu svih potrebnih podataka o alatima te potvrdom unosa (OK) u Project Manageru se pod jahačem Tools pojavljuju oznaka odabranog alata s opisom.ing.Face Mill Klikom miša na ikonu Pod Geometry i General potrebno je unijeti sve parametre alata koje program zahtjeva.Face Mill za obradu okruhlih džepova – utorno glodalo . Pod Tool ID preporuča se unijeti naziv alata koji kasnije olakšava odabir alata.za poravnavanje čela i za obradu ruba . Slade Ivo.strojarstva I.End Mill otvara se prozor alata čeono glodalo .ESPRIT 2008 Glodanje 58 Prema ESPRIT programu u Project Manageru potrebno je definirati: 1 Tools – alate (plan alata) 2 Features – putanje alata (plan rezanja) 3 Operations – operacije (operacijski list) 1 Tools .čeono glodalo .

dipl.ing. „02 veći krug R15 lijevi“. Slade Ivo.End Mill Pod Geometry i General potrebno je unijeti sve parametre alata koje program zahtjeva.strojarstva I. „04 manji krug R5 lijevi“. „03 veći krug R15 desni“. Pod Tool ID preporuča se unijeti naziv alata koji kasnije olakšava odabir alata. „05 manji krug R5 srednji“ i „06 manji krug R5 desni“. tehnička škola TESLA . Po unosu svih potrebnih podataka o alatima te potvrdom unosa (OK) u Project Manageru se pod jahačem Tools pojavljuju oznaka odabranog alata s opisom.ESPRIT 2008 Glodanje 59 Klikom miša na ikonu otvara se prozor alata utorno glodalo . U Project Manageru se pod jahačem Tools vide se svi definirani alata - Operations – operacije U Project Manageru se pod jahačem Features već su prije definirane karakteristike „01 vanjski rub 100 x 60“.

dipl.ing.strojarstva I. tehnička škola TESLA . U traci s ikonama SolidMill Traditional odabrati (klikom lijeve tipke miša) opciju Face Mill Definirati parametre u prozoru SolidMill – Facing pod jahačem General i i Face Potvrdom odabrane tehnologije u prozoru se pojavljuje putanja alata 1 – čeonog glodala D=40mm.ESPRIT 2008 Glodanje 60 Označiti (klikom lijeve tipke miša) karakteristiku „01 vanjski rub 100 x 60“. Feature posivi. Slade Ivo.

U Project Manageru pod jahačem Features označiti (klikom lijeve tipke miša) „02 veći krug R15 lijevi“. tehnička škola TESLA . (Napomena – u zadatku je moguće izraditi čepove čeonim glodalom) Definirati parametre u prozoru SolidMill – Contouring pod jahačem General .ESPRIT 2008 Glodanje 61 U Project Manageru se pod jahačem Features pojavljuje nova karakteristika Ceono poravnavanje. Nakon čeone obrade potrebno je obraditi čepove obratka. dipl.ing.strojarstva I.. Feature posivi U traci s ikonama SolidMill Traditional odabrati (klikom lijeve tipke miša) opciju Contouring.. U Project Manageru pod jahačem Operations pojavljuje se prva operacija Ceono poravnavanje koja uključuje i alat Ceono glodalo. Potrebno je unijeti: vrijednosti odstojanja (Clearences) parametre obrade (Feeds and Speeds) dubina glodanja (Depths) Slade Ivo. Za Feature odabrati „02 veći krug R15 lijevi“.

.strojarstva I. dipl. tehnička škola TESLA ..ESPRIT 2008 Glodanje 62 posebno pripaziti na kompenzaciju radijusa alata (Compesations) Definirati parametre u prozoru SolidMill – Contouring pod jahačem Common .. Definirati parametre u prozoru SolidMill – Contouring pod jahačem Roughing & Finishing Slade Ivo.ing.

ESPRIT 2008 Glodanje 63 U Project Manageru se pod jahačem Features pojavljuje nova karakteristika Obrada ruba. Na slici su prikazane linije gibanja alata pri obradi prvog čepa Kako je obrada drugog čepa istovjetna moguče je prvu obradu samo kopirati za drugi čep Automatski se označi drugi Features „03 veći krug R15 desni“ – posivi i odmah se vidi nova putanja alata. tehnička škola TESLA . Slade Ivo.strojarstva I.ing. Pod jahačem Operations pojavljuje se druga operacija Obrada čepa koja uključuje i alat Ceono glodalo 40mm. dipl.

Putanja alata za Features „03 veći krug R15 desni“ Nakon čeone obrade i obrade čepova ostali su za obradu još okrugli džepovi „04 manji krug R5 lijevi“. tehnička škola TESLA . „05 manji krug R5 srednji“ i „06 manji krug R5 desni“.ing.strojarstva I. U Project Manageru pod jahačem Features označiti (klikom lijeve tipke miša) „04 manji krug R5 lijevi“. dipl. Za Feature odabrati „04 manji krug R5 lijevi“. Feature posivi Slade Ivo.ESPRIT 2008 Glodanje 64 U ovoj obradi treba paziti na nači prilaza alata obratku (Aproach) kako se ne bi oštetio već izra eni dio predmeta.

ing..strojarstva I.. Tako er definirati parametre i pod drugim jahačima Common. Definirati parametre u prozoru SolidMill – Pocketing pod jahačem General . Wall Finish i Floor Finish Putanja alata za Features „04 manji krug R5 lijevi“ Slade Ivo. tehnička škola TESLA . dipl.ESPRIT 2008 Glodanje 65 U traci s ikonama SolidMill Traditional odabrati (klikom lijeve tipke miša) opciju Pocketing. Rough.

strojarstva . dipl.ESPRIT 2008 Glodanje 66 Kako je obrada drugog i treećeg džepa istovjetna obradu je moguče kopirati na druge Features „05 manji krug R5 srednji“ i „06 manji krug R5 desni“. U Project Manageru se pod jahačem Features pojavljuje pod jahačem Tools pojavljuje i pod jahačem Operations pojavljuje - Simulacija obrade I.ing. tehnička škola TESLA Slade Ivo.

dipl.strojarstva I. Slade Ivo. Iz glavnog izbornika potrebno je aktivirati opcije Simulation. Klikom na ikonu Run pokreće se simulacija obrade .ESPRIT 2008 Glodanje 67 Nakon definiranja parametara obrade simulira se obrada.ing. Pod Parameters definirati sirovac kao Stock1 Definirati dimenzije sirovca u Define Rectangular Block (100 x 60 x 25) Visinu Height podijeliti na +1mm kao dodatak za obradu čeonog glodanja –poravnavanja i -24mm kao materijal sirovca koji se obra uje. tehnička škola TESLA .

tehnička škola TESLA .ESPRIT 2008 Glodanje 68 Slade Ivo.strojarstva I. dipl.ing.

ing. N0260 Z40.25 J0.25 J0. Postprocesor za SINUMERIK 840D N0010 G90 G54 TRANS X0 Y0 Z50.5 N0480 G3 X17. N0250 X28.5 N0500 X16. F60 N0300 G3 X50. N0190 G1 Z-1.strojarstva I.ESPRIT 2008 Glodanje 69 - Generiranje NC koda Odabirom ikone Code NC Code iz izbornika Common Machining otvara se prozor NC Po davanji imena NC file-u i aktiviranjem tipke Apply generira se NC kod.25 Y30. Y30.25 Z200. N0110 G1 X88. Y0. I0. I-1. I-1.UTORNO GLODALO D=5MM") N0390 G0 X16. F60 N0230 G40 X-42.615 I-1. F60 N0200 G41 X-20.25 Y30.25 Y30. N0220 G1 Z2. dipl. I-2. F60 N0520 G2 X16. N0460 G3 X16. I35. Y30. I.25 N0510 G3 X14.25 J0.385 N0450 G2 X16.903 Z200. F135 N0310 G1 Z2.958 Z198. F60 N0320 G40 X28. J0. Z10. S4200 F120 M3 N0400 Z210.25 Y30.958 Slade Ivo.5 N0440 X16. Y48. tehnička škola TESLA . N0140 Z2. N0490 G1 X15. J0. I35. UTORNO GLODALO 5MM N0370 MSG ("UTORNO GLODALO D = 5MM") N0380 MSG ("ALAT .197 Y30. CEONO GLODALO N0060 MSG ("?EONO GLODALO D = 40MM") N0070 MSG ("PORAVNAVANJE CEONIM GLODALOM D = 40 MM") N0080 G0 X0. Z200.803 J-.25 Y30. F100 N0150 G0 Z10. N0020 G17 N0030 T01 D01 N0040 M6 N0050 . Z199. S2500 F220 M3 N0090 X-25. N0280 G1 G41 X50. N0420 G3 X16. J-18. N0270 Z2. N0410 Z202. N0290 Z-1.25 J0. N0120 G2 X88.5 I-1. F60 N0430 G1 X16. F135 N0240 G0 Z40. F135 N0210 G3 X-20.5 Y30. F135 N0330 G0 Z40. Y12. Y30. N0160 Z40. F120 N0470 G1 X17. N0180 Z2. N0340 T03 D01 N0350 M6 N0360 . Y30. N0130 G1 X-25. N0100 Z0. Z198. N0170 X-42.5 J0.

5 Y30.5 N1250 X48.5 N1230 G3 X47. I.25 N0860 G3 X14.803 J-.042 Z198. F60 Slade Ivo.25 J0.5 N1040 G3 X17.75 Y30. tehnička škola TESLA .25 J0. dipl. F120 N0680 G1 X17. I-2.25 J0. I-1.5 N0760 G3 X17. F60 N0660 G2 X16. I1.958 Z192.5 N0620 G3 X17.25 J0. I2.25 N0720 G3 X14.25 J0.5 J0.25 N0930 G3 X14.strojarstva I. I-1.197 Y30.5 I-1.25 Y30.5 N0970 G3 X17.25 Y30.615 I1.5 N1320 X48.197 Y30.25 N1000 G3 X14. N1160 Z202.75 N1330 G3 X50. I-1. I.25 Y30.25 Y30. Z199.803 J-.958 Z194.5 I-1. I-1. I-2.197 Y30.803 J-. N0770 G1 X15.75 Z200.75 Y30.958 Z190. I-. I. N1170 G3 X48. F120 N0890 G1 X17.25 N1070 G3 X14.5 N0990 X16.5 J0.25 J0.958 N1090 G3 X16.803 Y29. I-1.5 I-1.5 N0850 X16. I-1. I-2.25 J0. I-1.197 Y30. F60 N0940 G2 X16. N0560 G1 X15. Z195.75 Y30.25 N0650 G3 X14.75 Y30.25 Y30. I.958 N0950 G3 X16.5 Y30.5 Y30.958 N0670 G3 X16.5 I-1.25 Y30. Z196. Z200.25 J0.75 Y30. I1. Z193. Z197. N0980 G1 X15.25 J0. N1140 X48. N1180 G1 X48. F120 N1220 G1 X47. F120 N0540 G1 X17.25 J0. F60 N0800 G2 X16.25 Y30.5 N0900 G3 X17.958 Z193.5 N1300 G3 X47. I-2.803 J-.5 Y30.042 Z197.5 N0830 G3 X17.5 N0690 G3 X17. F120 N0610 G1 X17.5 I-1.958 N0810 G3 X16.ESPRIT 2008 Glodanje 70 N0530 G3 X16. N1150 Z210.5 J0.25 J0.25 J0. I.5 Z192.385 N1200 G2 X48.25 J0.5 N1110 G3 X17.5 I1.803 Y29.75 Y30. Z190.5 I-1.25 J0.25 Y30.5 Y30. I2.25 J0.5 I-1.197 Y30. Z198.5 Y30. I-2.5 J0.958 N0880 G3 X16.25 Y30. I1.5 Y30. I.5 I-1. N1120 G1 X15.097 Z200.803 J-.5 J0. I. I-1.958 Z195. F60 N1010 G2 X16. I. F60 N1130 G0 Z210. Z192.5 N0570 X16. I-1.5 Y30.25 Y30.5 Y30. F60 N1080 G2 X16.5 Y30.75 N1260 G3 X50.958 N0600 G3 X16.958 N0740 G3 X16.5 J0. F120 N0960 G1 X17.ing.5 J0.5 N0640 X16.5 N1060 X16. N0910 G1 X15. Z191.197 Y30.25 Y30.5 I1.5 J0.25 J0.958 Z197.25 J0.25 Y30. N1210 G3 X48.25 J0.25 Y30. F60 N0870 G2 X16. N0840 G1 X15.25 J0.197 Y30. F60 N0590 G2 X16.803 J-.25 N0790 G3 X14.25 Y30.5 N0550 G3 X17. F120 N0750 G1 X17.958 N1280 G3 X48.958 Z196. I-2.197 Y30.5 N0920 X16.25 Y30.5 J0.5 J0. N1050 G1 X15. I-2.958 Z191. Z194. F120 N0820 G1 X17.5 N0780 X16.25 Y30.5 Y30. N0630 G1 X15. I-2.5 N0710 X16. F120 N1030 G1 X17.803 J.958 N1020 G3 X16. F60 N0730 G2 X16. F120 N1100 G1 X17.5 J0.803 J-. F60 N1270 G2 X48.25 J0. N1240 G1 X49.25 Y30.5 N1190 X48. N1310 G1 X49. I-2. N0700 G1 X15.25 J0. F120 N1290 G1 X47.25 J0.25 N0580 G3 X14.25 J0.803 J-.

803 J. Z193.803 J.5 Y30.75 Y30.5 Y30.803 Y29. I2.5 N1740 X48.958 N1840 G3 X48.042 Z191.5 Y30. I2.25 J0.5 N2140 X83.5 N2120 G3 X82.5 I1.385 N1950 G2 X83.5 N1460 X48. F60 N1880 G0 Z210.042 Z192.5 N1510 G3 X47.75 Y30. Z192.5 N1810 X48.958 N1770 G3 X48.615 I1. I1. F60 N1410 G2 X48.5 N1530 X48.958 N1630 G3 X48.5 I1. F60 N2090 G2 X83. N1990 G1 X84. N1660 G1 X49.ing.75 Y30. N1890 X83.75 Y30. F120 N1710 G1 X47.25 J0. I1.25 J0.5 N2070 X83.75 Y30.75 N1750 G3 X50. N1910 Z202.25 J0.75 N1470 G3 X50.803 Y29. N1590 G1 X49.5 N1860 G3 X47.803 J.042 Z198.958 N1420 G3 X48. Z195.803 J.803 Y29.75 Y30.75 Y30. I1.75 Y30.strojarstva I.75 Y30. I-.5 I1. I2. F60 N1830 G2 X48. dipl. I1.5 J0.803 Y29.5 J0.5 J0. I1.5 N1440 G3 X47. F120 N1430 G1 X47. I2.75 N1610 G3 X50.5 Y30.958 N1350 G3 X48. I1.75 Y30.042 Z195.958 N1560 G3 X48. Z200. I-.25 J0. N1930 G1 X83.803 Y29. F120 N1970 G1 X82. Z196. I2. I2.25 J0. F60 N1760 G2 X48.5 N2050 G3 X82. I-. F60 N1550 G2 X48.5 Y30. F60 N1480 G2 X48.5 N1650 G3 X47.5 N1790 G3 X47.958 N2100 G3 X83.5 Y30.5 J0. N2060 G1 X84. N1730 G1 X49. N1960 G3 X83.5 I1. N1450 G1 X49. F120 N1500 G1 X47.75 Y30. F120 N2110 G1 X82.042 Z196.75 Z200.25 J0.5 Y30.75 Y30.75 Y30.75 Y30.803 J.25 J0. Z191. I2.75 Y30.042 Z193.75 N2080 G3 X85. I-.75 Slade Ivo.042 Z190.5 I1.803 Y29.5 N1720 G3 X47. I-.958 N2030 G3 X83. I2. N1900 Z210.5 N1600 X48. F60 N2020 G2 X83.25 J0. N1870 G1 X49. I2.042 Z197.803 J.5 J0.25 J0. N1800 G1 X49.803 Y29.25 J0.75 Y30. Z190.75 N2010 G3 X85.25 J0.25 J0.803 Y29.5 J0. F120 N1850 G1 X47.75 Y30. I2.75 Y30.803 J.75 N1540 G3 X50. F120 N1360 G1 X47.5 I1.75 N1820 G3 X50.5 J0. I-. F120 N1640 G1 X47. N1520 G1 X49.042 Z194. I2.75 Y30. I-. Z197.5 Y30. F120 N2040 G1 X82.5 N1580 G3 X47. I1. N1380 G1 X49.5 J0. I1.25 J0.5 N1670 X48. I1. N2130 G1 X84. Z198.803 Y29.5 I1. F120 N1780 G1 X47.5 J0.25 J0.958 N1490 G3 X48.803 J.5 Y30.75 Y30.5 Y30.75 Y30.ESPRIT 2008 Glodanje 71 N1340 G2 X48. Z199.958 N1700 G3 X48. F60 N1620 G2 X48. N1920 G3 X83. F120 N1570 G1 X47. I1.25 J0.75 N1680 G3 X50.097 Z200. F60 N1690 G2 X48.75 N1400 G3 X50.5 N1940 X83.5 N1370 G3 X47. Z194. I-.5 N1980 G3 X82.803 J.5 N2000 X83.75 Y30.5 I1.5 J0.803 J.25 J0. I1. I-.5 Z192.25 J0.25 J0. I-. tehnička škola TESLA .75 Y30.25 J0. Z197. I1.75 Y30.5 J0.25 J0.5 I1.5 Y30.5 N1390 X48.25 J0.

5 I1.75 Y30.5 N2330 G3 X82.5 N2420 X83.803 Y29. I2.958 N2590 G3 X83.ing.5 N2610 G3 X82.803 J.958 N2240 G3 X83. F60 N2300 G2 X83.25 J0.75 N2360 G3 X85. I-.25 J0. I-.75 N2500 G3 X85. I-.958 N2520 G3 X83. I2.75 N2290 G3 X85.25 J0. F60 N2510 G2 X83.75 Y30. I1.75 N2220 G3 X85.strojarstva I. I1.5 Y30.5 Y30.5 I1. F60 N2630 G0 Z210.803 J. Z192.75 N2570 G3 X85.5 J0.25 J0.803 Y29. N2200 G1 X84.5 Z192. I1.5 Y30.042 Z195.75 Y30. I2.5 I1. I-.75 Y30. F120 N2320 G1 X82. F120 N2460 G1 X82. F60 N2160 G2 X83.75 Y30.75 Y30. N2640 G0 Z50 N2650 M30 Slade Ivo. F60 N2370 G2 X83.5 N2400 G3 X82. Z195. N2410 G1 X84.25 J0. F120 N2250 G1 X82.5 N2470 G3 X82.75 Y30.5 N2560 X83.25 J0.25 J0.958 N2450 G3 X83.5 J0.75 Y30.803 J.5 J0. F60 N2580 G2 X83.25 J0. I-.5 N2190 G3 X82.042 Z196. I2.5 J0.042 Z194. I2. Z191.25 J0.042 Z193.803 Y29. N2620 G1 X84.75 N2430 G3 X85.803 J. I2.042 Z192. Z193.ESPRIT 2008 Glodanje 72 N2150 G3 X85.5 I1. I-.5 N2490 X83. I1.958 N2380 G3 X83.5 J0. I2.5 Y30.803 J.5 N2540 G3 X82.803 Y29. dipl.5 N2210 X83.803 J. N2480 G1 X84. F120 N2180 G1 X82. F60 N2230 G2 X83.5 N2280 X83.5 N2260 G3 X82.5 Y30.5 Y30. Z194.5 J0. I-.5 I1.75 Y30.75 Y30.25 J0.75 Y30.5 I1.5 J0.5 I1. I1.75 Y30.5 N2350 X83.958 N2170 G3 X83.803 J. tehnička škola TESLA . N2340 G1 X84.042 Z191.803 Y29.25 J0. F120 N2530 G1 X82. Z190. F120 N2600 G1 X82. N2270 G1 X84. F60 N2440 G2 X83.75 Y30. I1.803 Y29. F120 N2390 G1 X82.25 J0.75 Y30.958 N2310 G3 X83.5 Y30. N2550 G1 X84.042 Z190. I1.803 Y29.25 J0. Z196.25 J0.

Odabirom boje na ekranu će se pojavljivati elementi crtanja u odabranoj boji. y=1) Iz trake s ikonama Bounded Geometry se odabire ikona za crtanja kvadrata te se nacrta kvadrat dimenzija 100x60mm. Iz glavnog izbornika odabire se opcija Bounded ili Unbounded Geometry Otvara se traka s ikonama Bounded Geometry U donjem desnom kutu nalazi se ikona za promjenu boje objekta koji se crta.strojarstva I. Obraditi na NC glodalici – simulirati obradu te generirati NC kod za Fanuc 21. tehnička škola TESLA . Aktiviranje opcije GRID (u statusnoj liniji) kursor miša giba se po unaprijed definiranoj mreži (u primjeru je x=1 . Slade Ivo. Materijal sirovca je aluminij. - CAD rješenje vježbe 5 Crtanje započinje definiranjem opcija crtanja. dipl. Ponovi se crtanje kvadrata 90x50mm na udaljenosti 5mm od ishodišta po X i Y osi.ESPRIT 2008 Glodanje 73 - Vježba 5 Potrebno je nacrtati obradak dimenzija 100 x 60 x 25.ing.

Zatvoriti prozor.ESPRIT 2008 Glodanje 74 Iz trake s ikonama Bounded Geometry se odabire ikona za crtanja Fillet/Chanfer Otvara se prozor Fillet/Chanfer Po odabiru opcije zaobljenja (Fillet) i definiranja radijusa zaobljenja (5mm) pristupa se zaobljivanju vrhova kvadrata.strojarstva I. Dok je aktivan (vidljiv) prozor Fillet/Chanfer kliknuti lijevom tipkom miša na jednu pa na drugu liniju kuta koji treba zaobliti. U sjecištima simetrala nacrtati kružnice promjera 5mm Slade Ivo. Crtanje utora Iscrtati središnjice (simetrale) utora Preporuka korištenje opcije Horizontal/Vertical Line Iz glavnog izbornika odabire se opcija Unbounded Geometry.ing. Iz trake s ikonama Unbounded Geometry se odabire ikona za crtanja kružnice Circle 1. dipl. Postupak ponavljati dok se na zaoble svi potrebni kutevi. tehnička škola TESLA .

ing.strojarstva I.ESPRIT 2008 Glodanje 75 Kružnice spojiti tangentama Korištenjem opcije Trim ili Keep napraviti potrebnu konturu utora. Po završetku crtanja nacrt kotirati Kotirani crtež Slade Ivo. Središnjice (simetrale) se mogu izbrisati. tehnička škola TESLA . dipl.

ESPRIT 2008 Glodanje 76 Po završetku 2D crteža potrebno je definirati Features .ing.osobine Prva karakteristika Features je Chain1 . tehnička škola TESLA .„01 vanjski rub 100 x 60“ Ponoviti za rub 90x50 Elementi dobiju označeni rub i strelicu smjera. . Slade Ivo.strojarstva I. dipl.

Slijedeće je potrebno nacrtati rub.ESPRIT 2008 Glodanje 77 3D Traka Solid Modeler se aktivira iz osnovnog menia odabirom View – Toolbars – Solid Modeler. te kliknuti na ikonu Extrude Boss/Cut solid Otvara se prozor Extrude Boss/Cut Odrediti Distance – distanca = 24mm Odabrati Reverse Direction. Odabrati iz Project Managera osobinu Features „01 vanjski rub 100 x 60“ (ona podeblja rub i promijeni boju). Odabrati iz Project Managera osobinu Features „02 rub 90 x 50“ (ona podeblja rub i promijeni boju). te kliknuti na ikonu Extrude Boss/Cut solid Otvara se prozor Extrude Boss/Cut Odabrati slijedeće opcije: Distance – 1mm Cut – izrezati Remove Outside – maknuti vanjski dio Active solid –Odabire se Body Pojavljuje se rub Slade Ivo. tehnička škola TESLA .ing. Klikom miša na OK nacrtan je model dimenzija 100 x 60 x 24 u 3D. dipl.strojarstva I.

Ponoviti i za: „05 trokut2“ „06 trokut3“ „07 trokut4“ „08 trokut5“ Slade Ivo.strojarstva I. tehnička škola TESLA . „05 trokut2“. „04 trokut1“.ing. „03 rub kucice“. te kliknuti na ikonu Extrude Boss/Cut solid Otvara se prozor Extrude Boss/Cut Odabrati slijedeće opcije: Distance – 1mm Odabrati Reverse Direction. „06 trokut3“.ESPRIT 2008 Glodanje 78 Za crtanje utora u obliku kučice potrebno je dodatno definirati nekoliko karakteristika (Features). dipl. „07 trokut4“ i „08 trokut5“ Odabrati iz Project Managera osobinu Features „03 rub kucice“ (ona podeblja rub i promijeni boju). te kliknuti na ikonu Extrude Boss/Cut solid Otvara se prozor Extrude Boss/Cut Odabrati slijedeće opcije: Distance – 1mm Cut – izrezati Active solid –Odabire se Body Preostalo je crtanje pet trokuta Odabrati iz Project Managera osobinu Features „04 trokut1“ (ona podeblja rub i promijeni boju).

za poravnavanje čela i za obradu ruba .čeono glodalo . tehnička škola TESLA . a nakon toga istim glodalom obraditi rub. Slade Ivo. - CAM Prema operacijskom listu trebalo bi poravnati obradak čeonim glodalom.za obradu okruhlih džepova – utorno glodalo . Rupe napraviti kao okrugle džepove prstastim glodalom.ing. Prema ESPRIT programu u Project Manageru potrebno je definirati: 1 Tools – alate (plan alata) 2 Features – putanje alata (plan rezanja) 3 Operations – operacije (operacijski list) 1 Tools . dipl. Po unosu svih potrebnih podataka o alatima te potvrdom unosa (OK) u Project Manageru se pod jahačem Tools pojavljuju oznaka odabranog alata s opisom.End Mill Klikom miša na ikonu otvara se prozor alata čeono glodalo .definiranje alata Iz glavnog izbornika aktivirati opciju Machining – Milling Tools – Milling Tools Prema obratku iz vježbe potreban je slijedeći alat: .Face Mill Pod Geometry i General potrebno je unijeti sve parametre alata koje program zahtjeva.ESPRIT 2008 Glodanje 79 Zbog bolje preglednosti modela potrebno je u Masks isključiti sve opcije.Face Mill .strojarstva I. Pod Tool ID preporuča se unijeti naziv alata koji kasnije olakšava odabir alata.

Feature posivi. Slade Ivo.strojarstva I. Po unosu svih potrebnih podataka o alatima te potvrdom unosa (OK) u Project Manageru se pod jahačem Tools pojavljuju oznaka odabranog alata s opisom. i „02 rub 90x50“. U traci s ikonama SolidMill Traditional odabrati (klikom lijeve tipke miša) opciju Face Mill Definirati parametre u prozoru SolidMill – Facing pod jahačem General i Face Potvrdom odabrane tehnologije u prozoru se pojavljuje putanja alata 1 – čeonog glodala D=40mm. Označiti (klikom lijeve tipke miša) karakteristiku „01 vanjski rub 100 x 60“.ESPRIT 2008 Glodanje 80 Klikom miša na ikonu otvara se prozor alata utorno glodalo .End Mill Pod Geometry i General potrebno je unijeti sve parametre alata koje program zahtjeva. dipl. U Project Manageru se pod jahačem Tools vide se svi definirani alata - Operations – operacije U Project Manageru se pod jahačem Features već su prije definirane karakteristike „01 vanjski rub 100 x 60“.ing. Pod Tool ID preporuča se unijeti naziv alata koji kasnije olakšava odabir alata. tehnička škola TESLA .

Posebno pripaziti na kompenzaciju radijusa alata (Compesations) U Project Manageru se pod jahačem Operations pojavljuje nova karakteristika Obrada ruba. dipl.ing. dubina glodanja (Depths).ESPRIT 2008 Glodanje 81 U Project Manageru se pod jahačem Features pojavljuje nova karakteristika Ceono poravnavanje.. U traci s ikonama SolidMill Traditional odabrati (klikom lijeve tipke miša) opciju Contouring. Nakon čeone obrade potrebno je obraditi rub obratka.strojarstva I. tehnička škola TESLA .. (Napomena – u zadatku je moguće izraditi čepove čeonim glodalom) Definirati parametre u prozoru SolidMill – Contouring pod jahačem General. U Project Manageru pod jahačem Features označiti (klikom lijeve tipke miša) „02 rub 90x50“. Feature posivi. Roughing & Finishing Potrebno je unijeti: vrijednosti odstojanja (Clearences). Common.. Za Feature odabrati „02 rub 90x50“. parametre obrade (Feeds and Speeds). Slade Ivo.

K.parametre obrade (Feeds and Speeds) .dubinu glodanja (Depths) Klikom na O.30) D (60. potrebno je obraditi utore.50) E (20. U primjeru 5 gibanje alata ide putem: A – B – C – D – B – E – D – A – E. tehnička škola TESLA .vrijednosti odstojanja (Clearences) . Koordinate točaka su: A (20. dipl.ESPRIT 2008 Glodanje 82 Nakon čeone obrade i obrade ruba.strojarstva I. otvara se prozor Potrebno je upisivati koordinate pozicioniranja alata po redoslijedu kakva će biti i obrada. Obra ivati će se bez opcije Feature.50) Slade Ivo.ing. Otvara se prozor Manual Milling Definirati parametre u prozoru SolidMill – Manual Milling pod jahačem General : .10) B (60. U traci s ikonama SolidMill Traditional odabrati (klikom lijeve tipke miša) opciju Manual Milling.10) C (80.

ESPRIT 2008 Glodanje 83 Pozicioniranje alata je potrebno i iznad prve radne točke.10.ing. Pozicija 1 Iznad točke A (20. tehnička škola TESLA .5) Pozicija 2 U točki A (20.10.strojarstva I.10. te na kraju obrade i iznad zadnje radne točke. dipl.-1) Slade Ivo.-1) Pozicija 3 U točki B (60.

.. tehnička škola TESLA .Manual Milling... pod jahačem Operations pojavljuje se SolidMill – Manual . pod jahačem Tools pojavljuje se Slade Ivo.ing.strojarstva I..ESPRIT 2008 Glodanje 84 Po odabiru svih pozicija putanje alata te klikom na Cycle Stop iscrta se kompletna putanja alata U Project Manageru se pod jahačem Features pojavljuje SolidMill . dipl..

Iz glavnog izbornika potrebno je aktivirati opcije Simulation. dipl. tehnička škola TESLA . Ovo vrijedi ako je za poravnavanje čeonim glodalom odabrana dubina 0mm Klikom na ikonu Run pokreće se simulacija obrade .ing.ESPRIT 2008 Glodanje 85 - Simulacija obrade Nakon definiranja parametara obrade simulira se obrada. Slade Ivo.strojarstva I. Pod Parameters definirati sirovac kao Stock1 Definirati dimenzije sirovca u Define Rectangular Block (100 x 60 x 25) Visinu Height podijeliti na +1mm kao dodatak za obradu čeonog glodanja – poravnavanja i -24mm kao materijal sirovca koji se obra uje.

dipl.ESPRIT 2008 Glodanje 86 Slade Ivo.strojarstva I.ing. tehnička škola TESLA .

G43 H21 Z10. X60. Y50. G1 X-25. Z2. G3 X-15. I0 J-18. Z210.ing. F220 G2 X88. dipl. M08 Z212. Z200.ESPRIT 2008 Glodanje 87 - Generiranje NC koda Odabirom ikone NC Code NC Code iz izbornika Common Machining otvara se prozor Po davanji imena NC file-u i aktiviranjem tipke Apply generira se NC kod. F135 G3 X115. Y48. tehnička škola TESLA . F100 G0 Z10. M09 G28 G91 Y0 Z0 M30 % Slade Ivo. X60. X80. G1 G41 Y-15. Y30. F60 X90. Y50. G1 Z210. Y50.2009 17:14:40) G10G90L2P1X0Y0Z0 G10G90L2P2X0Y0Z0 G10G90L2P3X0Y0Z0 N1 T1 M06 ( CEONO GLODALO ) (?EONO GLODALO D = 40MM) G0 G90 G80 G40 G54 S2500 M03 G0 X-25. G3 X10. F60 G0 G40 Y-37. G0 Z210. Z40. G0 Z201. G1 Y50. I-25. H01 F135 Z-1. X60. I25. I0 J25. Y10. I0 J-25. G0 Z212. X20. G3 X90. Z40. Y10. Y75. J0 G1 Z2. Y12. Y-15. F0 Z199.strojarstva I. J0 G1 X10. X20. M08 Z0 G1 X88. Y50. M09 G28 G91 Y0 Z0 N3 T3 M06 ( UTORNO GLODALO 5MM ) (UTORNO GLODALO D = 5MM) G0 G90 G80 G40 G54 S0 M03 G0 X20. Z2. Y-37. Y10. Postprocesor za Fanuc 21 Mill O0001 () (1. G1 Y10. Y10. X10.2. G43 H23 Z210.

tehnička škola TESLA . Materijal sirovca je aluminij. Obraditi na NC glodalici – simulirati obradu te generirati NC kod za Sinumerik 840D.strojarstva I. Slade Ivo.ing. dipl.ESPRIT 2008 Glodanje 88 - Vježba 6 Potrebno je nacrtati obradak dimenzija 100 x 60 x 25.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful