SURAT AKUAN

Saya, …………………………………………………, Kad Pengenalan No. …………………........ yang
beralamat di .........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………..........................................
merujuk kepada pinjaman yang diberikan oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional
(‘Perbadanan’) kepada saya, dengan sesungguhnya dan sebenarnya saya mengaku bahawa:
1.

Saya dengan ini mengaku bahawa saya telah membuat pinjaman dengan Perbadanan
berjumlah RM.......................................................... (tidak termasuk kos perkhidmatan dan koskos lain) di mana pinjaman tersebut telah tertunggak akibat kegagalan saya membayar
mengikut jadual yang telah ditetapkan.

2.

Saya juga akur bahawa cadangan pembayaran ini adalah di atas pertimbangan Perbadanan
secara ‘tanpa prejudis’ dan juga tanpa menjejaskan hak-hak Perbadanan untuk meneruskan
dengan tindakan undang-undang selanjutnya dan penyenaraian hitam di Jabatan Imigresen
Malaysia ke atas saya bertujuan untuk mendapatkan semula hutang pinjaman sekiranya saya
gagal mematuhi terma-terma yang telah dipersetujui.

3.

Dengan ini, sesungguhnya saya berjanji bahawa saya akan mematuhi semua terma-terma yang
telah dipersetujui bersama dengan Perbadanan. Maka, dengan ini saya mengaku bahawa saya:
i.

membuat bayaran pendahuluan sebanyak RM.................................................;

ii.

akan membuat baki bayaran tertunggak sebanyak RM............................... secara
ansuran bulanan melalui kaedah ........................................................................
sebanyak RM.................................. setiap bulan tanpa gagal mulai ..................................
sehingga ...............................................; dan

iii.

membuat bayaran balik baki pinjaman secara ansuran bulanan sebanyak
RM................................ melalui kaedah .............................................................................
sehingga selesai keseluruhan pinjaman, termasuk kos-kos yang dikenakan.

....................................................................
(

)

Tarikh:
*Untuk Kegunaan Pihak PTPTN

Disediakan oleh:

Disokong oleh:

Diluluskan oleh:

.....................................................

....................................................

.................................................

Tarikh:

Tarikh:

Tarikh:

Catatan: Surat akuan ini hanya boleh diisi setelah rundingan dibuat dan keputusan rayuan telah dikeluarkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful