การเดินทาง
สถานที่น่าสนใจ

อ�ำเภอเมืองสงขลา
อ�ำเภอหาดใหญ่
อ�ำเภอรัตภูมิ
อ�ำเภอสะเดา
อ�ำเภอจะนะ
อ�ำเภอนาทวี
อ�ำเภอเทพา
อ�ำเภอสิงหนคร
อ�ำเภอสทิงพระ
อ�ำเภอกระแสสินธุ์

เทศกาลงานประเพณี
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
กิจกรรมที่น่าสนใจ
ตัวอย่างโปรแกรมน�ำเที่ยว
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในจังหวัดสงขลา
สถานที่พัก
ร้านอาหาร
บริษัทน�ำเที่ยวและรถเช่า

หมายเลขโทรศัพท์ส�ำคัญ

หาดสมิหลา

สารบัญ๑๔
๑๖
๑๖
๑๗
๑๘
๒๑
๒๑
๒๑
๒๒
๒๒
๒๔
๒๕
๒๖
๒๙
๒๙
๔๑
๔๓
๔๔

4

5
สงขลา มีชอื่ เดิมว่า “เมืองสทิง” ตัง้ อยูท่ อี่ ำ� เภอสทิงพระในปัจจุบนั พ่อค้า
ชาวอินเดีย เปอร์เซียและอาหรับทีเ่ ดินทางเข้ามาค้าขายทีเ่ มืองสทิงพระเรียก
เมืองนี้ว่า “เมืองสิงหลา” เนื่องจากขณะแล่นเรือเข้าปากทะเลสาบสงขลา
นั้น มองเห็นเกาะสองเกาะคล้ายสิงห์หมอบอยู่ ๒ ตัว เกาะสองเกาะนี้คือ
เกาะหนู เกาะแมว นั่นเอง
สงขลา เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย มีพื้นที่ติดต่อกับ
รัฐเคดาห์ (ไทรบุรี) ของมาเลเซีย เป็นเมืองท่าและเมืองชายทะเลที่ส�ำคัญ
ของภาคใต้ มีโบราณสถานและโบราณวัตถุ อีกทั้งมีขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภาษาและการละเล่นพื้นเมืองที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมตกทอด
ให้ชนรุน่ หลังได้ศกึ ษามากมาย มีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทัง้ ทีเ่ ป็นชายทะเล น�ำ้ ตก
ทะเลสาบที่สวยงาม
อ�ำเภอหาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางการค้า การคมนาคม เป็นเมืองชุมทางของ
ภาคใต้ที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน
อ�ำเภอเมืองสงขลายังคงมีสภาพบ้านเมืองทีเ่ ก่าแก่อนั เป็นเอกลักษณ์ ดังนัน้
จังหวัดสงขลาจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การเดินทางท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง
เพราะมีความแตกต่างกันในตัว ๒ ลักษณะ คือ ภาพลักษณ์ของการเป็น
เมืองเก่าที่สงบเงียบ ซึ่งพบได้ในตัวเมืองสงขลาและความรวดเร็วทันสมัย
ของเมืองหาดใหญ่ ด้วยระยะทางที่ห่างกันเพียง ๓๐ กิโลเมตร
จังหวัดสงขลา ครอบคลุมพื้นที่ ๗,๓๙๓ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ๑๖
อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอเมืองสงขลา อ�ำเภอระโนด อ�ำเภอกระแสสินธุ์ อ�ำเภอ
สทิงพระ อ�ำเภอสิงหนคร อ�ำเภอควนเนียง อ�ำเภอรัตภูมิ อ�ำเภอบางกล�่ำ
อ�ำเภอหาดใหญ่ อ�ำเภอนาหม่อม อ�ำเภอจะนะ อ�ำเภอเทพา อ�ำเภอนาทวี
อ�ำเภอสะบ้าย้อย อ�ำเภอสะเดา และอ�ำเภอคลองหอยโข่ง

อาณาเขต
สะพานติณสูลานนท์

สงขลา
นกน�้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ
เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า
ศูนย์การค้าแดนใต้

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

การเดินทาง

ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและอ่าวไทย
ติดต่อกับจังหวัดยะลาและประเทศมาเลเซีย
ติดต่อกับอ่าวไทยและจังหวัดปัตตานี
ติดต่อกับจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูล

รถยนต์ จากกรุงเทพมหานคร ไปตามทางหลวงหมายเลข ๔ ผ่าน
ประจวบคีรขี นั ธ์-ชุมพร-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช-ตรัง-พัทลุง-สงขลา
รวมระยะทาง ๙๕๐ กิโลเมตร
รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดบริการเดินรถระหว่าง กรุงเทพมหานครหาดใหญ่ ทุกวัน ทัง้ รถด่วนและรถเร็ว สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยบริการ
เดินทาง โทร. ๑๖๙๐, หรือ www.railway.co.th หรือทีส่ ถานีรถไฟหาดใหญ่
โทร. ๐ ๗๔๒๔ ๓๗๐๕, ๐ ๗๔๒๓ ๘๐๐๕

6

7
รถโดยสารประจ�ำทาง บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด มีรถโดยสารประจ�ำทาง
กรุงเทพมหานคร-หาดใหญ่ และกรุงเทพมหานคร-สงขลา บริการทุกวัน
ใช้เวลาเดินทาง ๑๓ ชัว่ โมง สอบถามข้อมูลการเดินทาง ติดต่อสถานีขนส่ง
ผูโ้ ดยสารกรุงเทพ (สถานีขนส่งสายใต้) ถนนบรมราชชนนี โทร. ๐ ๒๘๙๔
๖๑๒๒ หรือ www.transport.co.th หรือหาดใหญ่ ติดต่อบริษทั ขนส่ง จ�ำกัด
โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๒๗๘๙, ๐ ๗๔๒๓ ๒๔๐๔ บริษทั ปิยะทัวร์ จ�ำกัด โทร.
๐ ๒๘๙๔ ๖๓๓๐-๒ บริษทั ไทยเดินรถ จ�ำกัด โทร. ๐ ๒๘๙๔ ๖๑๐๐-๔,
๐๘ ๑๖๒๐ ๔๒๙๓ บริษทั สยามเดินรถ จ�ำกัด โทร. ๐ ๒๘๙๔ ๖๑๖๐-๒
เครื่องบิน บริษทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) มีบริการเครือ่ งบินโดยสาร
กรุงเทพมหานคร-หาดใหญ่ ทุกวัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษทั
การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๑๑๑๑ ส�ำนักงานหาดใหญ่
โทร. ๐ ๗๔๒๔ ๕๘๕๑-๒, ๐ ๗๔๒๓ ๓๔๓๓ หรือ www.thaiairways.com
บริษทั แอร์เอเซีย จ�ำกัด โทร. ๐ ๒๕๑๕ ๙๙๙๙ ส�ำนักงานหาดใหญ่ โทร.
๐ ๗๔๒๕ ๐๔๔๐ หรือ www.airasia.com

ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอ�ำเภอต่างๆ ของจังหวัดสงขลา
อ�ำเภอสิงหนคร
อ�ำเภอหาดใหญ่
อ�ำเภอนาหม่อม
อ�ำเภอสทิงพระ
อ�ำเภอจะนะ
อ�ำเภอคลองหอยโข่ง
อ�ำเภอบางกล�่ำ
อ�ำเภอนาทวี
อ�ำเภอรัตภูมิ
อ�ำเภอสะเดา
อ�ำเภอควนเนียง
อ�ำเภอเทพา
อ�ำเภอระโนด
อ�ำเภอกระแสสินธุ์
อ�ำเภอสะบ้าย้อย

๒๖ กิโลเมตร
๒๖ กิโลเมตร
๓๔ กิโลเมตร
๓๖ กิโลเมตร
๓๗ กิโลเมตร
๔๓ กิโลเมตร

๔๖ กิโลเมตร
๕๒ กิโลเมตร
๖๐ กิโลเมตร
๗๐ กิโลเมตร

๗๒ กิโลเมตร
๗๓ กิโลเมตร
๗๓ กิโลเมตร

๗๔ กิโลเมตร
๑๐๔ กิโลเมตร

ระยะทางระหว่างอ�ำเภอหาดใหญ่กับจังหวัดใกล้เคียง
สตูล
พัทลุง
ปัตตานี
ยะลา

๙๗ กิโลเมตร
๑๐๕ กิโลเมตร
๑๓๒ กิโลเมตร
๑๔๖ กิโลเมตร

ตรัง
นครศรีธรรมราช
นราธิวาส
สุราษฎร์ธานี
ภูเก็ต

สถานที่น่าสนใจ
อ�ำเภอเมืองสงขลา

๑๗๐ กิโลเมตร
๑๘๙ กิโลเมตร
๒๒๖ กิโลเมตร
๓๔๐ กิโลเมตร
๔๕๐ กิโลเมตร

ตัวเมืองสงขลา มีการด�ำเนินชีวติ แบบเรียบง่าย บ้านเมืองค่อนข้างเงียบสงบ
มีตึกโบราณสร้างแบบสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส ที่ยังคงความสมบูรณ์
สวยงามตลอดถนนนครใน นครนอก นางงามและถนนยะลา มีศาลหลักเมือง
ที่สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองสงขลาอยู่ที่ถนนนางงาม และบนถนน
สายนี้ยังเป็นถนนที่มีอาหารพื้นเมืองและขนมไทย ๆ ฝีมือชาวบ้าน เช่น
ขนมส�ำปันนี ขนมทองม้วน ขนมทองเอก หรือแม้แต่เต้าฮวยที่ขายมากว่า
๕๐ ปี และข้าวสตู ฝีมือดั้งเดิมให้ได้ลิ้มลองและซื้อเป็นของฝากอีกด้วย
วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) อยู่ที่ถนนไทรบุรี เป็นวัดใหญ่และส�ำคัญที่สุดใน
จังหวัดสงขลา อายุ ๔๐๐ ปี สร้างตอนปลายสมัยอยุธยา เดิมเรียกว่าวัดยาย
ศรีจันทร์ กล่าวกันว่ายายศรีจันทร์ คหบดีผู้มั่งคั่งในเมืองสงขลาได้บริจาค
เงินสร้างขึ้น ต่อมามีผู้สร้างวัดเลียบ ทางทิศเหนือ และวัดโพธิ์ ทางทิศใต้
ชาวสงขลาจึงเรียกวัดยายศรีจันทร์ว่า “วัดกลาง” ซึ่งพระเจ้าน้องยาเธอ
กรมหมื่นวชิรญาณวโรรสได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดมัชฌิมาวาส” เมื่อครั้งเสด็จ
เมืองสงขลา พ.ศ. ๒๔๓๑
ในวัดมีโบราณสถานทีน่ า่ สนใจหลายแห่ง เช่น พระอุโบสถ สร้างสมัยรัชกาล
ที่ ๑ เป็นศิลปะประยุกต์ไทย-จีน ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังทีย่ งั อยูใ่ น
สภาพสมบูรณ์ เช่น ภาพท่าเรือสงขลาทีห่ วั เขาแดงทีม่ กี ารค้าขายกันคึกคัก
ซุ้มประตู เป็นศิลปะจีนกับยุโรปและมีพิพิธภัณฑ์ “ภัทรศิลป” เป็นสถานที่
เก็บพระพุทธรูป วัตถุโบราณ ที่รวบรวมมาจากเมืองสงขลา สทิงพระ และ
ระโนด ซึ่งเป็นหลักฐานที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ควรค่าแก่การศึกษา
เปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์-อังคารและวันหยุดราชการ ตั้งแต่
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
เจดีย์พระบรมธาตุวัดชัยมงคล อยู่ภายในบริเวณวัดชัยมงคล ถนนเพชร
มงคล-ชัยมงคล เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ พระอาจารย์สอนบาลีในวัดชัยมงคล
นามว่า “นะ อิศโร” เดินทางไปลังกาและมีโอกาสรู้จักกับคหบดีผู้หนึ่ง ซึง่
ยินดีถวายพระธาตุให้แก่ท่านนะ อิศโรอธิษฐาน เมื่อกลับมาสงขลา ท่านได้
สร้างเจดียเ์ พือ่ บรรจุพระบรมธาตุให้พทุ ธศาสนิกชนได้สกั การะจนถึงทุกวันนี้
บริเวณพระบรมธาตุ เปิดให้เข้าชมเวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.

8

9

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา

พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ตัง้ อยูท่ ถี่ นนวิเชียรชม เป็นสถาปัตยกรรม
แบบจีน อายุกว่า ๑๐๐ ปี เดิมเป็นบ้านพักส่วนตัวของพระยาสุนทรานุรักษ์
(เนตร ณ สงขลา) ผู้ช่วยราชการเมืองสงขลา สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๑
จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๓๗ จึงใช้เป็นที่พ�ำนักและว่าราชการของพระวิจิตร
วรศาสตร์ ข้าหลวงพิเศษตรวจราชการเมืองสงขลา ซึง่ ต่อมาก็คอื เจ้าพระยา
ยมราช (ปั้น สุขุม) หลังจากนั้นใช้เป็นศาลาว่าการมณฑลนครศรีธรรมราช
และเป็นศาลากลางจังหวัดจนถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๖
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ กรมศิลปากรได้ขนึ้ ทะเบียนอาคารนีเ้ ป็นโบราณสถานและ
ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ.
๒๕๒๕ ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงศิลปวัตถุภาคใต้ตอนล่างและเป็นแหล่ง
ศึกษาหาความรู้ทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ ชาติพันธุ์วิทยา
ศิลปะจีน ศิลปะพื้นบ้าน เช่น บานประตูไม้เดิมของจวน เป็นศิลปะพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๔ ท�ำด้วยไม้จำ� หลักเขียนสีและประดับมุกฝีมอื ช่างชาวจีนชัน้ ครู
แสดงออกถึงคตินิยมในธรรมเนียมประเพณี วรรณคดี ศาสนาตามแบบจีน
ทีว่ จิ ติ รงดงาม โบราณวัตถุสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์แหล่งโบราณคดีจากบ้านเชียง
และกาญจนบุรี เปิดให้เข้าชมวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ค่าเข้าชม ชาวไทย ๑๐ บาท ชาวต่างประเทศ ๓๐ บาท สอบถามเพิ่มเติม
โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๗๒๘
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พ ธ� ำ มะรงค์ (พะธ� ำ มะรง) ตั้ ง อยู ่ ที่ ถ นนจะนะ ใกล้ กั บ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งบ้านพักเดิมของ

รองอ�ำมาตย์โทขุนวินิจทัณฑกรรม (บึ้ง ติณสูลานนท์) บิดาของ ฯพณฯ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พิพิธภัณฑ์ฯ เป็นสถาปัตยกรรมแบบเรือนไทย
ที่สร้างขึ้นเพื่อจ�ำลองสถานที่เกิดของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
อดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งเป็นชาวจังหวัดสงขลา จากค�ำบอกเล่า
ความทรงจ�ำในอดีตสมัยที่บิดาของท่านด�ำรงต�ำแหน่งพัสดีเรือนจ�ำสงขลา
“พะท�ำมะรง” เป็นต�ำแหน่งเก่าของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ที่มีมาตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีควบคู่กับต�ำแหน่งพัสดี ปรากฏหลักฐานอยู่
ในกฎหมายตราสามดวงและอัยการลักษณะต่าง ๆ ต�ำแหน่งพะท�ำมะรงได้
ใช้ตดิ ต่อกันมาตลอดจนได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ พ.ศ.
๒๔๗๙ ต�ำแหน่งพะท�ำมะรงจึงได้ถูกยกเลิกไป พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดให้เข้าชม
ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.
บ้านศรัทธา เป็นบ้านที่ชาวสงขลาพร้อมใจกันสร้างเพื่อมอบให้กับ ฯพณฯ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีและรัฐบุรษุ ในสมัยทีย่ งั ด�ำรงต�ำแหน่ง
นายกรัฐมนตรี สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๔ ต่อมาท่านได้มอบ
บ้านศรัทธานีค้ นื ให้กบั ชาวสงขลาเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ พร้อมกันนีท้ างจังหวัด
สงขลาได้จดั สร้างอาคารหอสมุดกาญจนาภิเษกขึน้ ตรงเชิงเขาใกล้กบั บ้าน
ศรัทธาและเปิดเป็นที่ศึกษาค้นคว้า บ้านศรัทธาตั้งอยู่บนเนินเขา รายรอบ
ด้วยสวนมะพร้าว สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้ถึงสะพานติณสูลานนท์
ซึ่งอยู่ห่างออกไป ๓ กิโลเมตร
แหลมสมิหลา อยู่ในเขตเทศบาลเมือง ห่างจากตลาดทรัพย์สิน (ตลาดสด
เทศบาล) ๒.๕ กิโลเมตร มีหาดทรายขาวสะอาด ทิวสนร่มรื่น มีรูปปั้นหนู
รูปปั้นแมวและรูปปั้นนางเงือกอันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลา รอบๆ
บริเวณจัดเป็นสวนหย่อมร่มรืน่ เหมาะเป็นทีน่ งั่ พักผ่อนยามเย็น เมือ่ มองออก
ไปทางทะเล จะเห็นเกาะหนูเกาะแมว ที่มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า “มีพ่อค้า
ชาวจีนผูห้ นึง่ คุมเรือส�ำเภาเดินทางมาค้าขายระหว่างจีนกับสงขลาเป็นประจ�ำ
วันหนึ่งพ่อค้าผู้นี้ได้ซื้อหมากับแมวลงเรือไปเมืองจีนด้วย หมากับแมวอยู่
บนเรือนาน ๆ เกิดความเบือ่ หน่ายจึงปรึกษาหาวิธที จี่ ะกลับบ้าน หมากับแมว
ได้ทราบว่าพ่อค้ามีดวงแก้ววิเศษทีท่ ำ� ให้ไม่จมน�ำ้ แมวจึงคิดอุบายโดยให้หนู
ไปขโมยแก้ววิเศษของพ่อค้ามา หนูจงึ ขอหนีขนึ้ ฝัง่ ไปด้วย ทัง้ สามลงจากเรือ
และว่ายน�้ำหนีโดยที่หนูอมดวงแก้วไว้ในปาก ขณะนั้นหนูนึกขึ้นได้ว่า
ถ้าถึงฝั่งแล้ว หมากับแมวคงจะแย่งเอาดวงแก้วไป หนูจึงคิดที่จะหนี ส่วน
แมวซึ่งว่ายตามหลังมาก็คิดเช่นกัน จึงว่ายน�้ำไปหาหนู หนูตกใจว่ายน�้ำหนี
และไม่ทันระวังตัว ดวงแก้ววิเศษที่อมไว้จึงตกลงจมหายไปในน�้ำ หนูและ
แมวต่างก็หมดแรงจมน�ำ้ ตายกลายเป็นเกาะหนูเกาะแมวอยูท่ อี่ า่ วหน้าเมือง
ส่วนหมาว่ายน�้ำไปจนถึงฝั่ง และด้วยความเหน็ดเหนื่อยจึงสิ้นใจตาย
กลายเป็นหินอยู่บริเวณเขาตังกวนริมอ่าวสงขลา ดวงแก้ววิเศษที่หล่นจาก

10

11

เขาตังกวน

ปากหนูแตกละเอียดกลายเป็นหาดทรายแก้วอยูท่ างด้านเหนือของแหลมสน”
การเดินทาง จากอ�ำเภอหาดใหญ่สามารถใช้บริการรถประจ�ำทางสาย
หาดใหญ่-สงขลา แต่หากอยูใ่ นอ�ำเภอเมืองก็มรี ถสองแถวบริการไปชายหาด
เขาตังกวน ตัง้ อยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองสงขลา มีความสูงจากระดับน�ำ้ ทะเล
ประมาณ ๑๐๕ เมตร บนยอดเขาตังกวนเป็นที่ประดิษฐานโบราณสถาน
ส�ำคัญ ประกอบด้วย พระเจดีย์หลวง พลับพลาที่ประทับ รัชกาลที่ ๔ และ
ประภาคาร พระเจดีย์หลวงบนยอดเขาตังกวน เป็นพระเจดีย์ก่ออิฐถือปูน
ทรงระฆัง ไม่ปรากฏหลักฐานความเป็นมา จนปี พ.ศ.๒๔๐๒ รัชกาลที่ ๔
เสด็จพระราชด�ำเนินประพาสเมืองสงขลา หลังจากนั้นในปี ๒๔๐๙ จึงได้
โปรดเกล้าให้เจ้าพระยาวิเชียรคิรี (เม่น) ท�ำการบูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์
ให้สูงใหญ่กว่าของเก่า และต่อเติมเก๋งที่มุมก�ำแพง และเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
พระบรมสารีรกิ ธาตุและเครือ่ งสักการบูชาประดิษฐานไว้ ณ พระเจดียห์ ลวง
การขึ้นเขาตังกวน มีลิฟท์บริการ ผู้ใหญ่ ๓๐ บาท เด็ก ๒๐ บาท สอบถาม
ข้อมูล โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๖๓๓๐
แหลมสนอ่อน อยู่บริเวณแหลมสมิหลา ร่มรื่นไปด้วยทิวสนทะเล บริเวณ
ปลายแหลมเป็นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ซึ่ง
ก่อสร้างโดยกลุม่ ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล จังหวัดสงขลา ได้แก่ ผูป้ ระกอบ
อาชีพอันเกี่ยวเนื่องกับการปกครอง ร่วมกับกองทัพเรือ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐
เพื่อให้ชาวเรือได้สักการบูชาก่อนออกไปประกอบอาชีพในทะเล จากแหลม
สนอ่อนสามารถชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลสาบสงขลาและมองเห็น

แหลมสนอ่อน

เกาะหนูได้ใกล้และชัดที่สุด รอบ ๆ บริเวณมีที่นั่งพักผ่อน
นอกจากนั้นเมื่อปี ๒๕๔๙ ได้มีการสร้างนาค หรือพญานาค ซึ่งถือเป็น
สัญลักษณ์ของการเกิดน�้ำ เป็นเทพแห่งการให้น�้ำและความอุดมสมบูรณ์
รวมทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองแก่เมืองสงขลา โดยแบ่ง
พญานาคเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ หัวพญานาค หมายถึง สติปัญญาที่เป็นเลิศ
ของชาวสงขลา ตัง้ อยูบ่ ริเวณแหลมสนอ่อน สะดือพญานาค หมายถึง ความ
อุดมสมบูรณ์ของชาวสงขลา อยู่บริเวณลานชมดาว สระบัว แหลมสมิหลา
และหาง หมายถึง บริวารทีพ่ รัง่ พร้อมของชาวสงขลา อยูบ่ ริเวณหาดสมิหลา
ด้านถนนชลาทัศน์
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น�้ำสงขลา ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙ ถนนแหลมสนอ่อน ต�ำบล
บ่อยาง สร้างโดยเทศบาลนครสงขลา เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรูเ้ กีย่ วกับสิง่ มีชวี ติ
ใต้นำ�้ ทัง้ ด้านชีววิทยาและนิเวศวิทยา ภายในสถานแสดงพันธุส์ ตั ว์นำ�้ มีปลา
หลากหลายชนิดที่สวยงามและแปลกตา เช่น ปลาหมอทะเลที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย น�ำ้ หนักกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม ฉลามเสือดาว ปลาการ์ตนู ปลาหิน
ม้าน�ำ้ เป็นต้น เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. วัน
เสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. ค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่
๑๐๐ บาท เด็ก ๕๐ บาท ชาวต่างชาติ ๒๐๐ บาท สอบถามข้อมูล โทร.
๐ ๗๔๓๒ ๒๗๘๗, ๐ ๗๔๓๒ ๒๘๙๙ หรือ www.songkhlaaquarium.com
เขาน้อย อยูใ่ กล้กบั แหลมสมิหลา มีถนนลาดยางขึน้ สูย่ อดเขาเพือ่ สักการะ
อนุสาวรียก์ รมหลวงลพบุรรี าเมศวร์และชมทิวทัศน์ของเมืองสงขลา เชิงเขาน้อย
เป็นสวนสาธารณะมีไม้ประดับตกแต่งเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ

12

13
ต�ำหนักเขาน้อย ตั้งอยู่เชิงเขาน้อยทางทิศใต้ ถนนสะเดา สร้างเมื่อ พ.ศ.
๒๔๕๔ เพือ่ เป็นทีป่ ระทับของเจ้าฟ้ายุคลฆัมพร (กรมหลวงลพบุรรี าเมศวร์)
เมื่อครั้งมาด�ำรงต�ำแหน่งสมเด็จอุปราชมณฑลปักษ์ใต้และยังใช้เป็นที่
ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินนี าถฯ ในคราวเสด็จเยี่ยมราษฎรในจังหวัดภาคใต้ เมื่อเดือนมีนาคม
๒๕๐๒ ปัจจุบันใช้เป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัด
เขาเก้าเส้ง ห่างจากหาดสมิหลา ๓ กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางไปสถาบัน
เพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ชายฝัง่ แห่งชาติ มีตำ� นานเล่าถึงเขาเก้าเส้ง หรือทีเ่ รียกกัน
ในภาษาพื้นเมืองว่า “หัวนายแรง” ว่า “ครั้งนั้นทางเมืองนครศรีธรรมราช
ก�ำหนดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเจดีย์และจัดงานเฉลิมฉลองใหญ่โต
บรรดา ๑๒ หัวเมืองปักษ์ใต้ต่างก็น�ำเงินทองไปบรรจุในพระบรมธาตุ เมือง
ทีน่ ายแรงเป็นเจ้าเมืองก็เป็นเมืองขึน้ นครศรีธรรมราชด้วยประกอบกับนายแรง
มีความศรัทธาในพุทธศาสนา จึงขนเงินทองเป็นจ�ำนวนมากถึงเก้าแสน
บรรทุกเรือส�ำเภา พร้อมด้วยไพร่พลออกเดินทางไปเมืองนครศรีธรรมราช
ขณะก�ำลังเดินทางเรือส�ำเภาถูกคลื่นลมช�ำรุด จึงเข้าจอดเรือที่ชายฝั่งหาด
ทรายแห่งหนึง่ เพือ่ ซ่อมแซมเรือ พอได้ทราบข่าวว่าทางเมืองนครศรีธรรมราช
ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเสร็จแล้ว นายแรงเสียใจมาก จึงให้ไพร่พลขน
เงินทองบรรจุไว้บนยอดเขาลูกหนึ่งและสั่งให้ลูกเรือตัดหัวของตนไปวางไว้
ที่ยอดเขา นายแรงกลั้นใจตาย ลูกเรือต้องจ�ำใจตัดหัวเจ้านายไปวางไว้บน
ยอดเขาตามค�ำสัง่ เขาลูกนีภ้ ายหลังเรียกว่า “เขาเก้าแสน” เรียกเพีย้ นไปเป็น
“เก้าเส้ง” ก้อนหินทีป่ ดิ ทับบนยอดเขาเรียกว่า “หัวนายแรง” ชาวบ้านเชื่อว่า
ดวงวิญญาณของนายแรงยังเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์มาจนทุกวันนี้”
สวนสัตว์สงขลา เป็นสวนสัตว์เปิดริมถนนสงขลา-จะนะ ต�ำบลเขารูปช้าง
มีเนื้อที่ ๑,๔๕๗,๖๐๐ ตารางเมตร มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และขยาย
พันธุ์สัตว์ป่าของไทยคืนสู่ธรรมชาติ พื้นที่เป็นภูเขาเล็ก ๆ หลายลูก มีถนน
ลาดยางโดยรอบและแยกชนิดสัตว์ไว้เป็นหมวดหมู่ มีสตั ว์มากมายหลายชนิด
ทัง้ ทีม่ ถี นิ่ ก�ำเนิดในประเทศและต่างประเทศ เช่น อูฐ นกชนิดต่าง ๆ วัวแดง
เสือ จระเข้ ฯลฯ นอกเหนือจากสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ อันควรค่าแก่การ
ศึกษา สวนสัตว์สงขลายังมีจดุ เด่นทีน่ กั ท่องเทีย่ วไม่ควรพลาด คือ จุดชมวิว
ซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองสงขลา บริเวณนั้นมีร้านอาหารไว้
บริการนักท่องเทีย่ วด้วย สวนสัตว์สงขลาเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐๑๗.๐๐ น. ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ ๓๐ บาท เด็ก ๑๐ บาท สอบถามรายละเอียด
โทร. ๐ ๗๔๓๓ ๖๐๓๘-๔๐
ทะเลสาบสงขลา เป็นทะเลสาบธรรมชาติแห่งเดียวในประเทศไทย มีความ
ยาวจากปากน�้ำไปทางทิศเหนือประมาณ ๘๐ กิโลเมตร ส่วนที่กว้างที่สุด
ประมาณ ๒๐-๒๕ กิโลเมตร ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบน�้ำจืด แต่จะ

ทะเลสาบสงขลา

เป็นน�้ำกร่อยในช่วงที่ติดกับทะเล ในทะเลสาบมีเกาะอยู่หลายเกาะ เกาะที่
ส�ำคัญได้แก่ เกาะใหญ่ เกาะสี่ เกาะห้า เกาะแก้ว เกาะหมาก เกาะราบ
และเกาะยอ
สะพานติณสูลานนท์ เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข ๔๑๔๖ เชื่อม
ระหว่างทางหลวงหมายเลข ๔๐๗ สายหาดใหญ่-สงขลา กับทางหลวง
หมายเลข ๔๐๘๓ สายสงขลา-ระโนด โดยเป็นสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา
จากฝั่งบ้านน�้ำกระจาย อ�ำเภอเมืองสงขลา ผ่านเกาะยอไปฝั่งเขาเขียว
อ�ำเภอสิงหนคร เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้มีความสะดวก
รวดเร็วยิง่ ขึน้ โดยไม่ตอ้ งรอข้ามแพขนานยนต์บริเวณฝัง่ หัวเขาแดง สะพาน
แบ่งเป็น ๒ ช่วง ช่วงแรก เชื่อมระหว่างชายฝั่งอ�ำเภอเมืองสงขลา บริเวณ
บ้านน�้ำกระจายกับชายฝั่งตอนใต้ของเกาะยอ ความยาวรวมเชิงสะพาน
ทั้งสองด้าน ๑,๑๔๐ เมตร ช่วงที่ ๒ เชื่อมระหว่างฝั่งด้านเหนือของเกาะยอ
กับฝั่งบ้านเขาเขียว ความยาวทั้งสิ้น ๑,๘๐๐ เมตร สะพานนี้เริ่มก่อสร้าง
เมื่อ ๒๖ มีนาคม ๒๕๒๗ และท�ำพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๒๙
เกาะยอ เป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบสงขลา เดินทางโดยข้ามสะพาน
ติณสูลานนท์ ไปตามเส้นทาง จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗
และเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง ๔๐๘๓ ทางไปอ�ำเภอสิงหนคร เกาะยอมีพื้นที่
ทั้งหมดประมาณ ๑๔.๘๔ ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นไหล่เขาและ
ทีร่ าบตามเชิงเขา เหมาะแก่การเกษตรกรรม บนเกาะยอมีการท�ำสวนผลไม้
แบบ “สมรม” หมายถึงผลไม้จะผลัดกันให้ผลผลิตตลอดปี เช่น ส้มโอ

14

15
มะพร้าว ขนุน ผลไม้ที่มีชื่อของเกาะยอคือ จ�ำปาดะ ลักษณะคล้ายขนุน
แต่ลูกเล็กกว่า สามารถน�ำไปทอดเหมือนกล้วยแขกหรือจะกินสดก็ได้ และ
ผ้าทอเกาะยอ เป็นผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากผู้นิยม
สวมใส่ผ้าไทย มีลายที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ลายราชวัตถ์ ดอกพิกุล ดอก
พะยอม เนื้อผ้าดูแลรักษาง่าย นอกจากนั้น เกาะยอยังเป็นแหล่งเลี้ยงปลา
กะพงขาวในกระชังในทะเลสาบสงขลาอีกด้วย
สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านอ่าวทราย ต�ำบลเกาะยอ
บริเวณใกล้เชิงสะพานติณสูลานนท์ชว่ งที่ ๒ สถาบันตัง้ ขึน้ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๑
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ มีพื้นที่ทั้งหมด ๓๖,๘๐๐
ตารางเมตร ลักษณะของอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบภาคใต้ แบ่งออก
เป็น ๔ อาคาร โดยแต่ละอาคารจะแบ่งออกเป็นห้อง ๆ แสดงเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์ โบราณวัตถุที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนใน
ท้องถิ่น เครื่องประดับ ศาตราวุธที่ใช้กันในภาคใต้ เช่น กริช มีดชายธง
มีดหางไก่ แสดงผ้าทอพื้นเมือง เช่น ผ้าทอพุมเรียง ผ้าทอปัตตานี ห้อง
แสดงกระต่ายขูดมะพร้าวรูปทรงต่าง ๆ ทีม่ รี ปู แบบหาชมได้ยาก ห้องแสดง
การละเล่นพื้นเมือง เช่น หนังตะลุง โนรา ลิเกป่า ห้องแสดงวิถีชีวิตชาวใต้
เช่น การแสดงการละเล่นและของเล่นเด็ก เช่น การเล่นซัดราว การเล่นว่าว
ลูกข่าง ห้องแสดงประเพณีการบวช ห้องแสดงการรักษาพยาบาลแบบโบราณ
สถาบันมีห้องพักไว้บริการนักท่องเที่ยว ห้องสัมมนาและร้านขายสินค้า
พื้นเมือง เช่น หัตถกรรมกระจูด หัตถกรรมปาหนัน หัตถกรรมย่านลิเภา
ผ้าทอเกาะยอ ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
เครื่องเงิน เป็นต้น จากจุดชมวิวของสถาบันสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่
สวยงามของทะเลสาบสงขลา เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น.
ค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ ๓๐ บาท เด็ก ๑๐ บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่
๖๐ บาท เด็ก ๓๐ บาท สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๗๔๕๙ ๑๖๑๑-๘
การเดินทาง อยู่ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ ๑๘ กิโลเมตร ตามทางถนน
ลพบุรรี าเมศวร์ และเลีย้ วซ้ายทีส่ แี่ ยกบ้านน�ำ้ กระจาย ไปตามทางหลวงสาย
๔๑๔๖ ทางไปเกาะยอ ใกล้สะพานติณสูลานนท์ ช่วง ๒ หรือนั่งรถโดยสาร
ประจ�ำทางจากหอนาฬิกาในตัวเมืองหาดใหญ่ ลงที่สี่แยกบ้านน�้ำกระจาย
และต่อรถมอเตอร์ไซค์

อ�ำเภอหาดใหญ่

เมืองหาดใหญ่ ค�ำว่า “หาดใหญ่” เล่ากันว่ามาจากชื่อหาดทรายขาวที่มี
อาณาบริเวณกว้างขวางริมคลองอูต่ ะเภา หรืออาจจะมาจากชือ่ “ต้นมะหาด
ใหญ่” หาดใหญ่อยู่ห่างจากอ�ำเภอเมือง ๒๘ กิโลเมตร เป็นประตูผ่าน
ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน คือ มาเลเซียและสิงคโปร์ เนื่องจากอยู่ห่างจาก
ด่านสะเดาเพียง ๖๐ กิโลเมตร หาดใหญ่เป็นศูนย์กลางทางด้านธุรกิจการค้า

ตลาดกิมหยง

การขนส่ง การสื่อสาร การคมนาคม และการท่องเที่ยว นับเป็นสวรรค์
ของนักซื้อที่สามารถหาซื้อของต่าง ๆ ได้ในราคาถูก เช่น ตลาดสันติสุข
จ�ำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเสียง ตลาดกิมหยง จ�ำหน่ายของแห้ง
ผลไม้สด รังนก และสินค้าผ้าจากเมืองจีน ในราคาที่ต่อรองได้
สวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่ ริมถนนกาญจนวนิช ไปตามเส้นทาง
หาดใหญ่-สงขลา ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ ๖ กิโลเมตร เป็นสถานที่
พักผ่อนของชาวหาดใหญ่และอ�ำเภอใกล้เคียง บริเวณสวนตกแต่งด้วยไม้ดอก
ไม้ประดับอย่างสวยงาม มีศาลากลางน�้ำ สวนนก มีร้านอาหาร เชิงเขา
ใกล้กับสวนนกเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ส่วนเชิงเขาด้านทิศใต้ใกล้กบั ค่ายลูกเสือ เป็นที่
ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมหยก และบริเวณยอดเขาเป็นทีป่ ระดิษฐานพระพรหม
ตลาดน�ำ้ คลองแห อยูใ่ นบริเวณวัดคลองแห ต�ำบลคลองแห ห่างจากอ�ำเภอ
หาดใหญ่ ๓ กิโลเมตร เป็นตลาดน�้ำแห่งแรกของภาคใต้ เป็นการจ�ำลอง
วิถีชีวิตดั้งเดิมการค้าขายทางน�้ำของชาวบ้านคลองแห ซึ่งมีแม่ค้าพ่อค้า
พายเรื อ น� ำ สิ น ค้ า มาขาย ทั้ ง ขนมพื้ น เมื อ ง เช่ น ขนมมด ท� ำ จากแป้ง
มีไส้ถวั่ เหลือง ขนมต้มมัน ลักษณะคล้ายข้าวต้มมัดทีใ่ ส่กล้วย แต่ทนี่ จี่ ะเป็น
ไส้มัน มีข้าวย�ำปักษ์ใต้ และอาหารปักษ์ใต้หลากหลาย ภาชนะที่ใส่อาหาร

16

17
ก็ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตอง กะลามะพร้าว ไม้ไผ่ ตลาดน�้ำเปิดทุกวัน
ศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ เวลา ๑๕.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ติดต่อสอบถามได้ที่
เทศบาลเมืองคลองแห โทร. ๐ ๗๔๕๘ ๐๘๘๘ หรือ www.klonghaecity.org
การเดินทาง อยู่ห่างจากอ�ำเภอหาดใหญ่ ๓ กิโลเมตร ใช้เส้นทางไป
ธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ ๕ จากสี่แยกให้ใช้ถนน
ข้างธนาคารแห่งประเทศไทย ตรงไปจนสุดทาง จะพบทางแยกให้เลี้ยวขวา
แล้วตรงไปประมาณ ๔๐๐ เมตร เป็นทางแยกให้เลี้ยวซ้ายข้ามทางรถไฟ
ตรงไปอีก ๑ กิโลเมตร จะพบวัดคลองแหอยูซ่ า้ ยมือบริเวณโค้งของถนน ให้
ตรงเข้าไปในวัด ตลาดน�้ำคลองแหจะอยู่ฝั่งตรงข้ามวัด
วัดหาดใหญ่ใน ตั้งอยู่ถนนเพชรเกษมใกล้สะพานคลองอู่ตะเภา เป็นที่
ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ยาว ๓๕ เมตร สูง ๑๕ เมตร กว้าง ๑๐
เมตร ชื่อ “พระพุทธมหัตถมงคล” ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศนิยมไปนมัสการ
น�้ำตกโตนงาช้าง อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง เป็นน�้ำตกที่
สวยงามแห่งหนึ่งในภาคใต้ อยู่ห่างจากอ�ำเภอหาดใหญ่ ๒๘ กิโลเมตร ไป
ตามเส้นทางหาดใหญ่-รัตภูมิ ถึงหลักกิโลเมตรที่ ๑๓ เลี้ยวซ้ายที่บ้าน
หูแร่ ๑๓ กิโลเมตร น�้ำตกโตนงาช้างมี ๗ ชั้น ชั้นที่สวยงามและเป็นชื่อของ
น�ำ้ ตกคือ ชัน้ ที่ ๓ สายน�ำ้ ตกไหลแยกกันมาในลักษณะคล้ายงาช้างแยกเป็น
๒ ทาง การจะเดินเที่ยวน�้ำตกทั้ง ๗ ชั้น ต้องใช้เวลาประมาณ ๓ ชั่วโมง
เพราะทางขึ้นน�้ำตกค่อนข้างชัน
การเดินทาง จากหาดใหญ่สามารถโดยสารรถสองแถวที่ตลาดสดเทศบาล
หาดใหญ่ หรือเช่ารถสามล้อเครื่อง ราคา ๓๐๐-๔๐๐ บาท

อ�ำเภอรัตภูมิ

วนอุทยานน�ำ้ ตกบริพตั ร ห่างจากอ�ำเภอเมือง ๕๒ กิโลเมตร ตามทางหลวง
หมายเลข ๔๐๖ ระหว่างกิโลเมตรที่ ๓๕-๓๖ แยกจากปากทาง ๘๐๐ เมตร
เป็นน�้ำตกเล็ก ๆ มีน�้ำตลอดปี อยู่ท่ามกลางแมกไม้เขียวขจี เหมาะกับ
การเล่นน�ำ้ สามารถเดินขึน้ ไปตามบันไดหินเลียบเขา ชัน้ บนมีแอ่งน�ำ้ เล็กๆ
อีก ๑ แห่ง

อ�ำเภอสะเดา

อ�ำเภอสะเดา อยูห่ า่ งจากอ�ำเภอหาดใหญ่ ๖๐ กิโลเมตร เป็นอ�ำเภอชายแดน
ติดกับรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย นักท่องเทีย่ วสามารถข้ามไปเทีย่ วประเทศ
มาเลเซียได้โดยใช้หนังสือเดินทาง (passport) และบัตรประชาชนมาแสดง
ด่านจะเปิดเวลา ๐๕.๐๐ - ๒๓.๐๐ น. หากน�ำรถมาคิดคันละ ๒๕ บาท
สอบถามข้อมูล โทร. ๐ ๗๔๓๐ ๑๑๐๗, ๐ ๗๔๓๐ ๑๔๐๑, ๐ ๗๔๓๐ ๑๔๐๔

น�้ำตกโตนงาช้าง

วัดถ�้ำเขารูปช้าง ตั้งอยู่ต�ำบลปาดังเบซาร์ ห่างจากตลาดปาดังเบซาร์
๑๓ กิโลเมตร เป็นวัดที่ใช้ถ�้ำเป็นศาสนสถาน ภายในถ�้ำแบ่งเป็นห้อง ๆ
ประดิษฐานพระพุทธรูป พระนอน เจ้าแม่กวนอิม บางห้องมีหนิ งอกหินย้อย
บริเวณวัดมีบรรยากาศสงบร่มรื่น

อ�ำเภอจะนะ

วัดขวด หรือ สถานปฏิบัติธรรมโคกสัก ตั้งอยู่หมู่ ๕ บ้านคลองหาน ต�ำบล
บ้านแค ห่างจากอ�ำเภอหาดใหญ่ ๕๐ กิโลเมตร วัดนี้สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖
โดยการน�ำขวดเก่าหลากสีหลายรูปแบบทีช่ าวบ้านบริจาค น�ำมาสร้างอุโบสถ

18

19
ภูมิประเทศเป็นถิ่นทุรกันดาร เทือกเขาสลับซับซ้อน ท�ำให้เป็นฐานปฏิบัติ
การใหญ่ทสี่ ดุ ของคอมมิวนิสต์ ต่อมากรมป่าไม้มกี ารส�ำรวจพืน้ ทีเ่ ขาน�ำ้ ค้าง
และได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔
อุทยานฯ มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์มาก พื้นที่ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบ มีไม้
มีค่าทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ไม้หลุมพอ ตะเคียน กฤษณา มังคะ สยาแดง
เสือด�ำ เป็นต้น ส่วนสัตว์ป่า เช่น สมเสร็จ กระจง อีเห็น นกเงือก นกหว้า
เป็นต้น และมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติศึกษาระบบนิเวศน์ มีบ้านพักและ
สถานที่กางเต็นท์บริการนักท่องเที่ยว สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อุทยาน
แห่งชาติเขาน�้ำค้าง อ�ำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โทร. ๐ ๗๔๕๓ ๐๐๓๒

สถานที่น่าสนใจภายในอุทยานฯ ได้แก่

วัดขวด

โรงธรรม กุฏิ เจดีย์ ฝาผนัง กลายเป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม
ท�ำให้มีผู้มาชมเป็นจ�ำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
การเดินทาง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ (จะนะ-นาทวี) บริเวณ
กิโลเมตรที่ ๔๓ หน้าโรงเรียนบ้านแค จะมีถนนเข้าไปถึงวัดขวด ระยะทาง
๖ กิโลเมตร

อ�ำเภอนาทวี

อุทยานแห่งชาติเขาน�้ำค้าง ครอบคลุมพืน้ ทีอ่ ำ� เภอนาทวี และ อ�ำเภอสะเดา
เขาน�ำ้ ค้างเป็นเขตหวงห้ามกว่า ๔๐ ปี ตัง้ แต่สงครามโลกครัง้ ที่ ๒ โดยอยูใ่ น
ความยึดครองของผูก้ อ่ การร้ายจีนคอมมิวนิสต์ (จคม.) เป็นบริเวณทีม่ พี นื้ ที่

น�้ำตกวังหลวงพรหม อยู่ห่างจากที่ท�ำการอุทยานฯ ๔๕๐ เมตร เป็นน�้ำตก
เล็กๆ มีแอ่งน�้ำลึกสามารถเล่นน�้ำได้
น�ำ้ ตกโตนลาด อยูด่ า้ นหลังจากทีท่ ำ� การอุทยานฯ ๕๐๐ เมตร เป็นน�ำ้ ตกสูง
มีความลาดชันเล็กน้อย ลานเหนือน�ำ้ ตกเป็นลานหินกว้าง สามารถเล่นน�ำ้ ได้
น�้ำตกโตนดาดฟ้า อยู่ห่างจากที่ท�ำการอุทยานฯ ๒ กิโลเมตร เป็นน�้ำตกที่
มีหน้าผาใหญ่ สูง ๒ ชัน้ เมือ่ แหงนหน้าขึน้ ดูนำ�้ ตกเหมือนมองดูดาดฟ้า
อุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน�้ำค้าง หรือ หมู่บ้านปิยมิตร ๕ อยู่บริเวณเขา
น�ำ้ ค้าง หมู่ ๑ ต�ำบลคลองกวาง ห่างจากทีท่ ำ� การอุทยานฯ ๔ กิโลเมตร ถนน
เป็นทางลาดยางเดินทางสะดวก สองข้างทางเป็นป่าที่ยงั สมบูรณ์ ด้านหน้า
ก่อนเดินเข้าไปชมภายในอุโมงค์จะมีนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมา
ข้ อ มู ล และภาพถ่ า ยให้ ไ ด้ ช มกั น บริ เ วณอุ โ มงค์ ใ นอดี ต เป็ น หมู ่ บ ้ า น
คอมมิวนิสต์ หลังจากการสูร้ บกับฝ่ายรัฐบาลเกือบ ๔๐ ปี พรรคคอมมิวนิสต์
ได้ประกาศยุติการสู้รบและเข้าเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐
อุโมงค์ปยิ มิตร เป็นอุโมงค์ดนิ เหนียวขนาดใหญ่และยาวทีส่ ดุ ในประเทศไทย
ขุดด้วยก�ำลังคน ใช้เวลาประมาณ ๒ ปี ภายในแบ่งเป็น ๓ ช่องทาง ลึก
๓ ชั้น มีช่องทางเข้า-ออก ๑๖ ช่อง มีบันไดเชื่อมระหว่างชั้น ความยาว
คดเคีย้ วขึน้ ลงภายในอุโมงค์ยาว ๑ กิโลเมตร ภายในอุโมงค์แบ่งเป็นห้องๆ
เช่น ห้องประชุม ห้องพยาบาล ห้องวิทยุ ห้องครัว สนามซ้อมยิงปืน เป็นต้น
และยังมียาสมุนไพรจ�ำหน่าย ค่าเข้าชมคนละ ๒๐ บาท
การเดินทาง สามารถเดินทางได้ ๒ เส้นทาง คือ จากอ�ำเภอนาทวี ผ่าน
บ้านสะท้อน บ้านนาปรังถึงอุทยานฯ ทางลาดยางตลอดเส้นทาง ระยะทาง ๒๗
กิโลเมตร หรือจากอ�ำเภอสะเดา ผ่านบ้านม่วง ต�ำบลส�ำนักแต้ว-บ้านเกาะหมี
ถึงอุทยานฯ ทางลาดยางระยะทาง ๒๗ กิโลเมตร สอบถามรายละเอียด
ได้ที่ ที่ว่าการอ�ำเภอนาทวี โทร. ๐ ๗๔๓๗ ๑๐๑๐ หรือโทรติดต่ออุโมงค์
ประวัติศาสตร์เขาน�้ำค้างได้ที่ โทร. ๐ ๗๔๕๓ ๐๐๐๔

20

21

อ�ำเภอเทพา

หาดสะกอม ห่างจากตัวเมืองสงขลา ๕๓ กิโลเมตร ไปตามเส้นทาง
สงขลา-จะนะ-เทพา หาดทรายขาวสะอาดสวยงามมาก นับเป็นสถานที่
เหมาะส�ำหรับการพักผ่อน ตัง้ แคมป์ สามารถเช่าเรือประมงไปเทีย่ วเกาะขาม
ที่มีปลาชุกชุมเหมาะแก่ผู้ชื่นชอบกีฬาตกปลา อยู่ห่างจากฝั่งประมาณ ๒
กิโลเมตร บริเวณหาดมีร้านอาหารและที่พักบริการ

อ�ำเภอสิงหนคร

เจดีย์พี่น้องยอดเขาแดง ประกอบด้วย
เจดีย์องค์ด�ำ ตั้งอยู่บนยอดเขาแดง ต�ำบลเขาแดง เจ้าเมืองพระคลัง (ดิศ
บุนนาค) สมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่ หรือสมเด็จพระยาบรมมหาประยูรวงศ์
สร้างไว้เป็นที่ระลึกเมื่อครั้งปราบกบฏเมืองไทรบุรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๓
เจดีย์องค์ขาว พระยาศรีพิพัฒน์ (ทัด บุนนาค) สมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อย
หรือสมเด็จพระยามหาพิชัยญาติ สร้างไว้เป็นที่ระลึกเมื่อครั้งปราบกบฏ
เมืองไทรบุรี ปัตตานี ปีนัง และมลายู เมื่อปราบกบฏได้แล้ว พระยาศรี
พิพัฒน์รับราชการเมืองสงขลาอยู่ ๒ ปี จึงได้สร้างเจดีย์ไว้บนยอดเขา
กลางเมืองสงขลาอีกองค์หนึ่งคู่กัน แล้วจึงยกทัพกลับกรุงเทพมหานคร

อ�ำเภอสทิงพระ

หาดสะกอม

อุทยานนกน�้ำคูขุด (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔
ต�ำบลคูขุด ห่างจากที่ว่าการอ�ำเภอเมืองสงขลา ๕๕ กิโลเมตร ตามเส้น
ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๓ มีถนนแยกจากทางหลวงเข้าไปอีก ๓ กิโลเมตร
ได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา เมื่อวันที่ ๑๙
เมษายน ๒๕๑๙ มีพื้นที่ ๓๖๔.๖๖๕๖ ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่
จังหวัดสงขลา และพัทลุง อุทยานนกน�้ำเป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขลา
จากการส�ำรวจของกรมป่าไม้พบว่ามีนก ๔๔ วงศ์ ๑๓๗ สกุล ๒๑๙ ชนิด
บริเวณที่จะชมนก คือ เกาะโคบและท่าหิน ซึ่งนั่งเรือไปประมาณ ๑ ชั่วโมง
ช่วงเวลาทีเ่ หมาะส�ำหรับดูนก คือเดือนธันวาคม-มีนาคม ของทุกปี บริเวณ
ทีท่ ำ� การอุทยานฯ มีเรือบริการน�ำชมนก ค่าบริการชัว่ โมงละ ๒๐๐ บาท เรือ
นั่งได้ ๖-๗ คน อุทยานฯ มีบ้านพักบริการ ๑ หลัง จ�ำนวน ๔ ห้อง ๆ ละ
๒๐๐ บาท รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ ส�ำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ทะเลสาบสงขลา โทร. ๐ ๗๔๓๙ ๗๐๔๒
การเดินทาง สามารถนั่งรถโดยสารสายนครศรีธรรมราช-หาดใหญ่
หรือ อ�ำเภอระโนด-หาดใหญ่ แล้วลงรถที่หน้าอ�ำเภอสทิงพระ และต่อรถ
มอเตอร์ไซค์เข้าไปยังอุทยานฯ
วัดจะทิ้งพระ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ต�ำบลจะทิ้งพระ ห่างจากที่ว่าการอ�ำเภอ
สทิงพระ ๒๐๐ เมตร เดิมเรียกว่า “วัดสทิงพระ” สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๕๔๒

22

23
ภายในวัดมีโบราณสถานซึ่งเป็นศิลปะสมัยศรีวิชัยที่น่าสนใจ เช่น เจดีย์
พระมหาธาตุ หอระฆังโบราณ วิหารพระพุทธไสยาสน์ ที่ภายในวิหารมี
ภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่มาก วัด
จะทิง้ พระ จะมีงานสมโภชน์พระพุทธไสยาสน์และพระเจดีย์ เป็นประจ�ำทุกปี
ในวันแรม ๑ ค�่ำ เดือน ๖
วัดพะโคะ หรือ วัดพระราชประดิษฐาน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ต�ำบลชุมพร
บริเวณเขาพัทธสิงค์ อยู่ห่างจากสงขลา ๔๘ กิโลเมตร เป็นวัดจ�ำพรรษา
ของสมเด็จพะโคะหรือหลวงพ่อทวดเหยียบน�ำ้ ทะเลจืด ซึง่ ประชาชนเคารพ
นับถือมาก สร้างประมาณ พ.ศ.๕๐๐ เล่ากันว่า วันหนึ่งมีโจรสลัดแล่นเรือ
เลียบมาตามฝั่ง เห็นสมเด็จพะโคะเดินอยู่มีลักษณะแปลกกว่าคนทั้งหลาย
จึงใคร่จะลองดี โจรสลัดจอดเรือและจับสมเด็จพะโคะไป เมื่อเรือแล่นมา
ได้สกั ครูเ่ กิดเหตุเรือแล่นต่อไปไม่ได้ ต้องจอดอยูห่ ลายวัน จนในทีส่ ดุ น�ำ้ จืด
หมดลง โจรสลัดเดือดร้อน สมเด็จพะโคะสงสาร จึงเอาเท้าซ้ายแช่ลงไป
ในน�้ำทะเลเกิดเป็นประกายโชติช่วง น�้ำทะเลกลายเป็นน�้ำจืด โจรสลัดเกิด
ความเลื่อมใสศรัทธากราบไหว้ขอขมา และน�ำสมเด็จพะโคะขึ้นฝั่ง ตั้งแต่
นั้นมาประชาชนจึงพากันไปกราบไหว้บูชา
การเดินทาง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๔๐๗ ทางสะพานติณสูลานนท์
ผ่านเกาะยอ แล้วเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๓ (สงขลา-ระโนด) หลัก
กิโลเมตรที่ ๑๑๐ ทางซ้ายมือ จะมีป้ายบอกทางเข้าวัดพะโคะ

อ�ำเภอกระแสสินธุ์

วัดเอกเชิงแส อยูท่ ตี่ ำ� บลเชิงแส ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ เลีย้ วซ้าย
เข้าทางหลวง ๔๑๙๖ เข้าอ�ำเภอกระแสสินธุ์ เดิมชือ่ วัดเอก เป็นทีป่ ระดิษฐาน
พระพุทธรูปท�ำด้วยหินปะการัง แต่ได้หล่อปูนครอบพระพุทธรูปองค์เดิมไว้
นับถือกันว่าศักดิส์ ทิ ธิ์ พระพุทธรูปองค์นมี้ ขี นาดหน้าตักกว้าง ๗๐ เซนติเมตร
สูง ๑๒๐ เซนติเมตร สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ โทร. ๐ ๗๔๓๙ ๙๐๗๕

เทศกาลงานประเพณี

งานประเพณีสงกรานต์ จัดขึ้นในวันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี บริเวณ
ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๑, ๒, ๓ ตั้งแต่เช้าถึงเย็น ชาวมาเลเซียและสิงคโปร์นิยม
เดินทางมาร่วมงานในเทศกาลนี้เป็นที่สนุกสนาน
งานเกษตรภาคใต้ จัดเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมเป็นประจ�ำทุกปี โดย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นงานที่จัดขึ้น
เพื่อส่งเสริมการเกษตร ในงานมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร เช่น การประกวดและจ�ำหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์
การเกษตรจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้ นิทรรศการและการสาธิต รวมถึง
การแสดงทางวัฒนธรรม

วัดพะโคะ

24

25
งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประมาณเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม ในงานมีการแสดงนาฏศิลป์ ศิลปวัฒนธรรม ทั้งจาก
ภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย
อินโดนีเซีย เพือ่ แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมซึง่ กันและกัน อีกทัง้ ยังมีการออกร้าน
จ�ำหน่ายสินค้า
งานเทศกาลท�ำบุญเดือนสิบ เป็นงานประเพณีของชาวไทยภาคใต้ เกิดจาก
ความเชือ่ ทีว่ า่ ช่วงแรม ๑-๑๕ ค�ำ่ เดือนสิบ วิญญาณของญาติพนี่ อ้ งผูล้ ว่ งลับ
ไปแล้วโดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้ไปเกิด จะได้รับการปลดปล่อยให้มาพบญาติ
พี่น้อง ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะจัดหาอาหารต่าง ๆ ไปท�ำบุญตามวัดเพื่ออุทิศ
ส่วนกุศลให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ที่อ�ำเภอสทิงพระจะจัดงานเทศกาลนี้
แปลกไปจากที่อื่น คือ มีการแห่หุ่นทองสูงเพื่อใช้แทนญาติหรือผู้อาวุโสที่
เป็นที่นับถือของชาวบ้าน
งานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว จัดขึน้ เป็นประจ�ำทุกปีในวันแรม
๑ ค�่ำ เดือน ๑๑ ประมาณเดือนตุลาคม ณ อ�ำเภอเมือง พิธีจะเริ่มก่อน
วันงานด้วยการห่มผ้าพระเจดียบ์ นยอดเขาตังกวน ในวันงานเวลาเช้าจะเป็น
พิธีตักบาตรเทโวบริเวณเชิงเขาตังกวน พระสงฆ์หลายร้อยรูปจะเดินลงมา
จากเขาตังกวนเพื่อรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชน ตอนสายจะมีเรือพระ
จากวัดต่าง ๆ ในเขตจังหวัดสงขลาเคลือ่ นผ่านให้พทุ ธศาสนิกชนได้รว่ มท�ำบุญ
และลากพระ ตามความเชื่อที่ว่าจะได้บุญกุศลสูง เรือพระจะมารวมกันที่
บริเวณสระบัวเพื่อร่วมประกวดการตกแต่งเรือพระ นอกจากนี้ ภายในงาน
ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ข้าวเกรียบกุ้ง-ปลา เป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมืองของสงขลา มีรสชาติอร่อย
นอกจากนี้ยังมีน�้ำบูดู เม็ดมะม่วงหิมพานต์ กุ้งแก้ว ซึ่งหาซื้อได้จากร้านค้า
บริเวณถนนนครใน อ�ำเภอเมืองสงขลา
รูปหนังตะลุง หนังตะลุงเป็นศิลปะพื้นบ้านของชาวภาคใต้ มีการแสดงใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สงขลา การแสดงจะปลูกโรงและใช้
ตัวหนังตะลุงทีแ่ กะจากหนังสัตว์ เวลาเชิดหนังจะใช้แสงจากหลอดไฟฟ้าเพือ่
สะท้อนให้เห็นเงาหนัง และใช้คนพากย์เป็นเรื่องราวต่าง ๆ รูปหนังตะลุง
สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายของที่ระลึกทั่วไป
ผ้าทอเกาะยอ เป็นผ้าทอพืน้ เมืองของจังหวัดสงขลา แหล่งทอผ้าชนิดนีอ้ ยูท่ ี่
เกาะยอ อ�ำเภอเมือง ผ้าทอเกาะยอมีลวดลายสวยงามหลากหลาย เช่น ลาย
ราชวัตถ์ ลายลูกแก้ว ลายเส้นละเอียดและมีความทนทาน มีจ�ำหน่ายตาม
ร้านค้าบริเวณถนนนครในและถนนนางงาม และหากต้องการชมการทอผ้า

พร้อมทัง้ ซือ้ ผ้าเกาะยอสามารถชมได้จากกลุม่ ทอผ้าดอกพิกลุ โทร. ๐ ๗๔๔๕
๐๐๙๖, ๐ ๗๔๔๕ ๐๐๙๐ กลุ่มราชวัตถ์ แสงส่องหล้า เลขที่ ๑๓๘ หมู่ ๓
ต�ำบลเกาะยอ อ�ำเภอเมือง โทร. ๐ ๗๔๔๕ ๐๐๒๙, ๐๘ ๙๒๙๑ ๗๘๕๓

อาหารแนะน�ำ

บะกุดเต๋ คือกระดูกหมูต้มเครื่องยาจีน เป็นอาหารพื้นเมืองที่คนนิยม
รับประทานเป็นอาหารเช้าพร้อมกับของนึ่ง เช่น ขนมจีบ ซาลาเปา
สามารถหารับประทานได้ทั่วไป
ก๋วยจับ๊ ข้างโรงแรมลิโด ถนนเสน่หานุสรณ์ เป็นก๋วยจับ๊ น�ำ้ ข้นรสชาติกลมกล่อม
ขนมส�ำปันนี ขนมทองม้วน ขนมทองเอก และขนมไทยๆ อีกหลายชนิด มีให้
เลือกทีร่ า้ นขนมไทยสองแสน ถนนนางงาม ขนมจะใหม่สด รสชาติอร่อย

กิจกรรมที่น่าสนใจ

ชนโค (วัวชน) เป็นกีฬาพืน้ บ้านทีไ่ ด้รบั ความนิยมมานาน หลังการเก็บเกีย่ ว
แต่ละหมูบ่ า้ นจะน�ำวัวมาชนกันเพือ่ สมานสามัคคีและเป็นงานรืน่ เริง โดยการ
น�ำวัวตัวผู้ ๒ ตัวมาชนกันในแต่ละรอบใช้เวลาประมาณ ๑๕-๓๐ นาที ขึน้ อยู่
กับความแข็งแรงอดทนของวัวทีฝ่ กึ ฝนมา การชนโคจัดให้มขี นึ้ เดือนละครัง้
แต่ละสนามหมุนเวียนกันไป (หากตรงกับวันพระการชนโคจะเลื่อนไป)
กีฬายิงปืน ในจังหวัดสงขลามีสนามยิงปืน ๒ สนาม เปิดให้บริการแก่
ประชาชนทั่วไป
- สนามยิงปืนรุจริ วงศ์ ตัง้ อยูใ่ นอ�ำเภอหาดใหญ่ตรงข้ามกับสถานีตำ� รวจภูธร
หาดใหญ่ เปิดให้บริการทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐ ๗๔๒๔
๓๓๑๑
- สนามยิงปืนราชนาวีสงขลา ตั้งอยู่ในบริเวณฐานทัพเรือสงขลา ถนน
ชลาทัศน์ (ริมทะเล) สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๑๒๕๑
กอล์ฟ มีสนามกอล์ฟหลายแห่งที่เป็นที่นิยมของนักกอล์ฟท้องถิ่นและจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน คือ
- หาดใหญ่รีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับ (๑๘ หลุม) ๙๔ หมู่ ๔ ต�ำบลทุ่งต�ำเสา
อ�ำเภอหาดใหญ่ โทร. ๐ ๗๔๔๓ ๔๗๗๑-๓
- หาดใหญ่ คันทรี คลับ (๙ หลุม) ต�ำบลบ้านพรุ อ�ำเภอหาดใหญ่ โทร. ๐
๗๔๒๓ ๒๕๘๒, ๐ ๗๔๓๔ ๓๑๒๑
- สนามกอล์ฟคอหงส์ (๙ หลุม) มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์
โทร. ๐ ๗๔๒๑ ๙๐๕๐ ต่อ ๔๔๓๔๕
- สนามกอล์ฟทองใหญ่ (๙ หลุม) หาดสมิหลา อ�ำเภอเมือง (ใกล้โรงแรม
บีพี สมิหลา) โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๓๗๖๑

26

27
- เซาท์เทิร์น ฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ (๑๘ หลุม) ๑๒๘ หมู่ ๘
ถนนกาญจนวนิช ต�ำบลบ้านพรุ อ�ำเภอหาดใหญ่ โทร. ๐ ๗๔๓๔ ๓๕๖๐-๓,
๐ ๗๔๓๗ ๐๑๑๓
นกเขาชวา (นกเขาเล็ก) เป็นที่นิยมเลี้ยงกันมากทางภาคใต้ นกเขาที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดเพาะพันธุ์ได้จากฟาร์มนกเขาที่อ�ำเภอจะนะ การแข่งขัน
นกเขาจัดเป็นประจ�ำทุกปี ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม การตัดสิน
กรรมการจะวัดจากเสียงของนกโดยดูจากโทนเสียง น�ำ้ เสียง จังหวะการขัน
ความดัง และความต่อเนือ่ งในการขัน นกทีช่ นะการประกวดจะมีราคาสูงมาก
ในอ�ำเภอจะนะมีฟาร์มนกเขาให้นักท่องเที่ยวชมและหาซื้อไปเลี้ยง ทั้งเพื่อ
แข่งขันหรือเลีย้ งดูเพือ่ ความสวยงาม เช่น โอ.เอส.เอ็ม ฟาร์ม โทร. ๐ ๗๔๔๓
๑๒๔๙ และมณีฟาร์ม โทร. ๐๘ ๑๒๗๗ ๗๐๕๔
การเดินทาง อ�ำเภอจะนะอยูห่ า่ งจากอ�ำเภอเมือง ๔๐ กิโลเมตร ใช้ทางหลวง
หมายเลข ๔๐๘ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง ๔๓ ไปอ�ำเภอจะนะ จากนั้น
ให้เลี้ยวซ้ายที่ซอยสุเหร่า ก่อนถึงสี่แยกที่จะเลี้ยวไปอ�ำเภอจะนะประมาณ
๑๐๐ เมตร

ข้อแนะน�ำในการท่องเที่ยว

เดินชมเมือง/ชุมชน/ตลาด
ควร - ศึกษาเส้นทาง ข้อมูลรายละเอียดสถานทีต่ า่ ง ๆ ก่อนเดินทาง

- เริ่มเดินในช่วงเช้า และเตรียมอุปกรณ์ แผนที่ สมุดบันทึก
กล้อง น�้ำดื่ม หมวก

- สวมเสื้อผ้า และรองเท้าที่ใส่สบาย กระชับ

- พูดคุยสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านระหว่างทาง
ล่องเรือ
ควร - ตรวจสอบสภาพอากาศ คลื่นลมก่อนออกเดินทาง

- เลือกขนาด/ประเภทเรือให้เหมาะสมกับจ�ำนวนผู้เดินทาง

- ติดต่อหาผู้ช�ำนาญเส้นทางการเดินเรือเป็นผู้น�ำทาง

- ใส่เสื้อชูชีพขณะล่องเรือเพื่อความปลอดภัย

ตัวอย่างโปรแกรมน�ำเที่ยว
โปรแกรมที่ ๑ สงขลา ๑ วัน
ช่วงเช้า - ออกเดินทางจากหาดใหญ่ไปสวนสาธารณะเทศบาลนคร
หาดใหญ่

- สักการะเจ้าแม่กวนอิม, พระพุทธรูปประจ�ำนครหาดใหญ่
พระพรหม บนยอดเขา

- เดินทางต่อไปเกาะยอ ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลสาบสงขลา

- เทีย่ วตามเส้นทางท่องเทีย่ วเชิงเกษตรเกาะยอ อันประกอบด้วย
กลุ่มทอผ้าราชวัตถ์ การท�ำสวนสมรม การเลี้ยงปลากะพงใน
กระชัง วัดโบราณ บ้านทรงไทยภาคใต้ ฯลฯ

- เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์คติชนวิทยา ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นสถาบันทักษิณคดี
ศึกษา ทีจ่ ดั แสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ไว้หอ้ งต่างๆ กว่า ๒๐
ห้อง พร้อมหอชมวิวทีส่ ามารถชมทิวทัศน์ทะเลสาบสงขลาได้
เที่ยง - รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารบนเกาะยอ
ช่วงบ่าย - ออกจากเกาะยอสู่เมืองสงขลา

- มุ่งสู่เขาตังกวน ใช้บริการสถานีลิฟท์ขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อชม
ทิวทัศน์เมืองสงขลา และสักการะพระเจดีย์หลวง อันเป็นที่
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

- เดินทางต่อไปแหลมสมิหลา อันเป็นที่ตั้งของนางเงือกทอง
ซึ่งสร้างขึ้นตามต�ำนานเกี่ยวกับนางเงือกและเพลิดเพลินกับ
ทัศนียภาพริมทะเลของสงขลา ก่อนจะเดินทางกลับโรงแรม
ที่พัก

โปรแกรมที่ ๒ สงขลา ๑ วัน

ช่วงเช้า - ออกเดินทางไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา เยี่ยมชม
ภายในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุไว้อย่าง
มากมาย ตัวอาคารของพิพิธภัณฑ์ เคยเป็นที่ท�ำการผู้ส�ำเร็จ
ราชการมณฑลนครศรีธรรมราชมาก่อน พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติสงขลา ตั้งอยู่ใกล้กับก�ำแพงเมืองเก่าและพิพิธภัณฑ์
พะธ�ำมรงค์ ซึ่งเป็นอาคารที่จ�ำลองแบบมาจากบ้านในสมัย
เยาว์วัยที่ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธาน
องคมนตรีและรัฐบุรุษอาวุโส เคยพักอาศัย
เที่ยง - รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารในสงขลา
ช่วงบ่าย - เดินทางไปสถานแสดงพันธุ์สัตว์น�้ำสงขลา

- ไปแหลมสมิหลา ชมนางเงือกทอง สัญลักษณ์ของสงขลา
แล้วเดินทางต่อไปยังเขาตังกวน เพื่อชมทิวทัศน์ยามสนธยา
ของเมืองสงขลาและสักการะพระบรมธาตุซึ่งบรรจุอยู่ใน
พระเจดีย์หลวง

- กลับโรงแรมที่พัก

28

29

โปรแกรมที่ ๓ สงขลา ๒ วัน
วันแรก

ช่วงเช้า - ออกเดินทางไปอ�ำเภอนาทวีเพือ่ เทีย่ วชมอุโมงค์ประวัตศิ าสตร์
เขาน�้ำค้าง

- ระหว่างทาง แวะวัดขวด (ส�ำนักสงฆ์โคกสัก) ชมสถาปัตยกรรม
ที่ใช้ขวดในการก่อสร้าง

- เดินทางต่อไปอุโมงค์ประวัติศาสตร์เขาน�้ำค้าง โดยผ่าน
อุทยานแห่งชาติเขาน�้ำค้าง แวะชมน�้ำตกโตนลาดและ
โตนดาดฟ้า
เที่ยง - รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารจีน ในบริเวณอุโมงค์
ประวัติศาสตร์เขาน�้ำค้าง
ช่วงบ่าย - เที่ยวชมภายในอุโมงค์ ซึ่งขุดขึ้นด้วยแรงงานคน
แบ่งเป็นสามชั้น มีช่องทางเข้าออกหลายทาง และภายใน
ยังมีห้องต่างๆ เช่น ห้องประชุม ห้องส่งโทรเลข สนามยิงปืน
สถานที่ฝึกขี่มอร์เตอร์ไซค์ เป็นต้น

- เดินทางต่อไปยังวัดถ�ำ้ เขารูปช้างในอ�ำเภอสะเดา เพือ่ ไหว้พระ
และเที่ยวชมถ�้ำ ก่อนเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

วันที่สอง

ช่วงเช้า - ออกเดินทางไปน�้ำตกโตนงาช้าง

- สนุกกับการเดินชมเส้นทางธรรมชาติและน�้ำตกขนาดใหญ่
มีทั้งหมด ๗ ชั้น ซึ่งชั้นที่สามเป็นชั้นที่สวยงามที่สุดและ
เป็นที่มาของชื่อโตนงาช้าง
เที่ยง - รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
ช่วงบ่าย - เดินทางกลับหาดใหญ่

- แวะวัดหาดใหญ่ใน นมัสการพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่
ก่อนเข้าตัวเมือง เพื่อจับจ่ายซื้อของตามอัธยาศัย

โปรแกรมที่ ๔ ทัวร์ ๙ วัดในจังหวัดสงขลา ๑ วัน

ช่วงเช้า - ออกเดินทางไปวัดหาดใหญ่ใน นมัสการพระนอนขนาดใหญ่
ที่มีชื่อเสียง

- เดินทางต่อไปอ�ำเภอสทิงพระ แวะวัดจะทิ้งพระ นมัสการ
พระนอนพันปี ก่อนจะไปอุทยานนกน�้ำคูขุด
เที่ยง - รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารบริเวณอุทยานนกน�้ำ
คูขุด
ช่วงบ่าย - เดินทางต่อไปวัดท่าคุระ นมัสการพระพุทธรูปเจ้าแม่อยู่หัว

- ย้อนรอยหลวงปู่ทวดเหยียบน�้ำทะเลจืด
ส�ำนักสงฆ์ต้นเลียบ ที่ฝังรกหลวงปู่ทวดตอนแรกเกิด
วัดสีหยัง วัดที่หลวงปู่ทวดเริ่มบรรพชาเมื่ออายุ ๗ ขวบ
วัดสีหยัง วัดที่หลวงปู่ทวดเริ่มการศึกษา

- เดินทางต่อไปวัดเจดีย์งาม เพื่อนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ
สมัยศรีวิชัย ก่อนจะต่อไปยังวัดเอกเชิงแส อันเป็นสถานที่
ประดิษฐานหลวงพ่อเดิม

- เดินทางต่อไปวัดพะโคะ นมัสการพระนอนและชมสุวรรณ
มาลิกเจดีย์ และสถานที่เกี่ยวกับหลวงปู่ทวดภายในวัด

- เดินทางกลับหาดใหญ่

สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในจังหวัดสงขลา
(ราคาห้องพักอาจมีการเปลีย่ นแปลงราคาได้ โปรดสอบถามราคา
ก่อนเข้าพัก)

สถานที่พัก
อ�ำเภอเมืองสงขลา

กรีน เวิลด์ พาเลซ ๙๙ ถนนสามัคคีสุข ๒ ต�ำบลบ่อยาง โทร. ๐ ๗๔๔๓
๗๙๐๐-๘ โทรสาร ๐ ๗๔๔๓ ๗๘๙๙, ๐ ๗๔๔๓ ๗๗๑๐ จ�ำนวน ๙๒ ห้อง
ราคา ๗๔๐-๒,๘๐๐ บาท
เกาะยอ อินน์ ๖๔/๙ หมู่ ๖ ต�ำบลเกาะยอ โทร. ๐ ๗๔๓๓ ๒๐๘๓ จ�ำนวน
๑๐ ห้อง ราคา ๒๕๐-๕๐๐ บาท
ควีนส์ ๒๐ ถนนไทรบุรี ต�ำบลบ่อยาง โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๑๓๘, ๐ ๗๔๓๑
๓๐๗๒ จ�ำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
โชคดี อินน์ ๑๔/๑๙ ถนนวิเชียรชม ต�ำบลบ่อยาง โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๒๒๗๕,
๐ ๗๔๔๔ ๐๕๐๗ จ�ำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๐๐ บาท
ซันไรซ์ รีสอร์ท ๙๙ ๑๙๖ หมู่ ๘ ต�ำบลเกาะแต้ว จ�ำนวน ๘ ห้อง ราคา
๖๐๐ บาท
ซิตี้ ๕๓๓/๑ ถนนไทรบุรี ต�ำบลบ่อยาง โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๒๓๖๘ จ�ำนวน
๖๗ ห้อง ราคา ๒๙๐-๔๙๐ บาท
ท้อป คลับ ๔๒๕/๕ หมู่ ๒ ถนนกาญจนวนิช ต�ำบลพะวง โทร. ๐ ๗๔๔๔
๗๔๓๑-๓ จ�ำนวน ๔๘ ห้อง ราคา ๑๖๐-๓๐๐ บาท

30

31
บี พี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ๘ ถนนราชด�ำเนิน ต�ำบลบ่อยาง
โทร. ๐ ๗๔๔๔ ๐๒๒๒ โทรสาร ๐ ๗๔๔๔ ๐๔๔๒ www.bphotelsgroup.
com จ�ำนวน ๒๐๘ ห้อง ราคา ๑,๑๕๐-๕๐,๐๐๐ บาท
พาวีเลี่ยน สงขลา ๑๗ ถนนปละท่า ต�ำบลบ่อยาง โทร. ๐ ๗๔๔๔ ๑๘๕๐-๙
โทรสาร ๐ ๗๔๓๒ ๓๗๑๖ www.pavilionhotel.co.th กรุงเทพฯ
๐ ๒๒๐๗ ๐๗๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๐๕๘๙ จ�ำนวน ๑๗๙ ห้อง
ราคา ๗๕๐-๖,๐๐๐ บาท
เดอะ ซิงกอร่า โฮเต็ล ๓๘ ถนนไทรงาม ต�ำบลบ่อยาง โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๔๕๕๕
โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๔๒๑๑ จ�ำนวน ๕๒ ห้อง ราคา ๙๐๐-๑,๒๐๐ บาท
ราชมังคลา พาวีเลี่ยน บีช รีสอร์ท ๑ ถนนราชด�ำเนินนอก โทร. ๐ ๗๔๔๘
๗๒๒๒ โทรสาร ๐ ๗๔๔๘ ๗๒๒๒ www.pavilionhotels.com จ�ำนวน
๓๔ ห้อง ราคา ๑,๔๐๐-๒,๖๐๐ บาท
เลคอินน์ ๓๐๑-๓๐๓ ถนนนครนอก ต�ำบลบ่อยาง โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๑๐๔๔,
๐ ๗๔๓๒ ๑๔๔๑-๒, ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๕๐ โทรสาร ๐ ๗๔๔๓ ๗๒๗๕ จ�ำนวน
๘๐ ห้อง ราคา ๓๙๐-๕๙๐ บาท
วีว่า ๕๔๗/๒ ถนนนครนอก ต�ำบลบ่อยาง โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๑๐๓๓-๖
โทรสาร ๐ ๗๔๔๓ ๗๔๐๓ จ�ำนวน ๘๒ ห้อง ราคา ๕๕๐-๑,๔๐๐ บาท
เวียงสวรรค์ ๑๕๔-๑๕๘ ถนนไทรบุรี ต�ำบลบ่อยาง โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๖๐๗,
๐ ๗๔๓๑ ๒๐๕๑ จ�ำนวน ๓๔ ห้อง ราคา ๒๕๐-๔๐๐ บาท
สงขลา พาเลซ ๑๖๐ ถนนกาญจนวนิช ต�ำบลเขารูปช้าง โทร. ๐ ๗๔๔๔
๓๐๑๓ โทรสาร ๐ ๗๔๔๔ ๒๐๓๐ จ�ำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๔๕๐-๖๐๐ บาท
สงขลา อพาร์ทเมนท์ ๕๐๕ ถนนไทรบุรี ต�ำบลบ่อยาง โทร. ๐ ๗๔๓๑
๔๑๐๙ จ�ำนวน ๙ ห้อง ราคา ๒๕๐ บาท
สงขลา โฮเต็ล ๖๘/๗๐ ถนนวิเชียรชม ต�ำบลบ่อยาง โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๓๕๐๕
จ�ำนวน ๑๗ ห้อง ราคา ๒๓๐-๒๕๐ บาท
สุขสมบูรณ์ ๑ ๔๐ ถนนเพชรคีรี ต�ำบลบ่อยาง โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๐๔๙, ๐
๗๔๔๔ ๐๘๒๑ จ�ำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๑๘๐-๓๘๐ บาท
สุขสมบูรณ์ ๒ ๑๔-๑๘ ถนนไทรบุรี ต�ำบลบ่อยาง โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๓๘๐๙,
๐ ๗๔๓๑ ๑๑๔๙ โทรสาร ๐ ๗๔๓๒ ๑๔๐๖ จ�ำนวน ๒๖ ห้อง ราคา
๒๐๐-๕๕๐ บาท
สถาบันทักษิณคดีศกึ ษา บ้านอ่าวทราย หมู่ ๑ ต�ำบลเกาะยอ โทร. ๐ ๗๔๓๓
๑๑๘๔-๙ โทรสาร ๐ ๗๔๓๓ ๒๐๐๘ จ�ำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๓๐๐-๘๐๐ บาท
เอส.พี.โฮเต็ล ๓/๙ ซอย ๒ ถนนไทรบุรี ต�ำบลบ่อยาง โทร. ๐ ๗๔๓๑
๓๔๑๔ จ�ำนวน ๙ ห้อง ราคา ๑๗๐-๒๕๐ บาท

ออคิด ๙๙/๔๔ ถนนกาญจนวนิช โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๒๘๑๑-๒, ๐ ๗๔๓๒
๒๘๒๑-๓ จ�ำนวน ๕๕ ห้อง ราคา ๑๐๐-๔๘๐ บาท
ธนาวดีรีสอร์ท ๔๑๖/๑๐ หมู่ ๒ ซอยถาวร ต�ำบลพะวง โทร. ๐ ๗๔๕๙
๒๘๘๘-๙ จ�ำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐

อ�ำเภอหาดใหญ่

เดอะเกรท ๓๖/๓ ถนนจิระนคร ต�ำบลหาดใหญ่ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๙๙๙๙
จ�ำนวน ๔๒ ห้อง ราคา ๕๒๐-๖๕๐ บาท
แกรนด์ ๒๕๗-๒๖๑ ถนนธรรมนูญวิถี โทร. ๐ ๗๔๒๔ ๓๒๘๖, ๐ ๗๔๒๓
๓๖๖๙ จ�ำนวน ๒๑ ห้อง ราคา ๑๘๐-๒๕๐ บาท
แกรนด์ พลาซ่า ๒๔/๑ ถนนเสน่หานุสรณ์ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๔๓๔๐-๘,
๐ ๗๔๒๓ ๐๐๔๕-๙ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๐๐๕๐ จ�ำนวน ๒๐๐ ห้อง
ราคา ๗๘๐-๑,๓๕๐ บาท
เก็นติ้ง ๒๖๓ ถนนสามชัย โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๙๖๕๑-๔ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓
๙๖๕๕ จ�ำนวน ๗๒ ห้อง ราคา ๓๐๐-๖๘๐ บาท
คาเธ่ย์ เกสต์เฮาส์ ๙๓/๑ ถนนนิพทั ธ์อทุ ศิ ๒ โทร. ๐ ๗๔๒๔ ๓๘๑๕ โทรสาร
๐ ๗๔๓๕ ๔๑๐๔ จ�ำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๑๖๐-๒๕๐ บาท
คิงส์ ๑๒๖-๑๓๔ ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๑ โทร. ๐ ๗๔๒๖ ๑๗๐๐-๗ โทรสาร ๐
๗๔๒๓ ๖๑๐๓ จ�ำนวน ๗๙ ห้อง ราคา ๓๕๐-๔๕๐ บาท
คริสตัล หาดใหญ่ ๓๒๗ ถนนกาญจนวนิช โทร. ๐ ๗๔๒๐ ๙๕๐๐, ๐ ๗๔๔๓
๙๕๘๓ โทรสาร ๐ ๗๔๒๐ ๙๔๘๘ จ�ำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๗๘๐ บาท
โฆษิต ๑๙๙ ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๒ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๔๓๖๖ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓
๒๓๖๕ จ�ำนวน ๑๖๐ ห้อง ราคา ๕๙๐-๓,๕๐๐ บาท
งี่ฟ้า แกรนด์ ซิตี้ ๒๒๐ ถนนประชาธิปัตย์ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๔๔๓๑-๔๑
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๔๔๓๗ จ�ำนวน ๘๑ ห้อง ราคา ๔๕๐-๕๐๐ บาท
เจบี หาดใหญ่ ๙๙ ถนนจุติอนุสรณ์ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๔๓๐๐-๑๘ โทรสาร
๐ ๗๔๒๓ ๔๓๒๘ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๖๔ ๒๘๖๕-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๒๖๔
๒๘๖๔ จ�ำนวน ๔๓๒ ห้อง ราคา ๑,๑๐๐-๗,๐๐๐ บาท
โชคอ�ำนวย ๑๖๑/๒๖ ซอย ๘ ถนนแสงศรี โทร. ๐ ๗๔๒๔ ๖๓๗๖, ๐
๗๔๒๓ ๘๑๐๘ จ�ำนวน ๔๔ ห้อง ราคา ๑๘๐ บาท
ชลธาร ๒๕๑/๑ ถนนแสงจันทร์ โทร. ๐ ๗๔๓๕ ๔๕๘๐-๖ โทรสาร ๐ ๗๔๓๕
๔๕๘๗ จ�ำนวน ๖๑ ห้อง ราคา ๔๙๐-๕๙๐ บาท

32

33
ซากุระ ๑๘๕/๑ ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๓ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๕๑๑๑-๓, ๐ ๗๔๒๖
๑๙๘๙ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๙๓๖ จ�ำนวน ๖๑ ห้อง ราคา ๕๓๐-๖๑๐ บาท
ซากุระ แกรนด์ วิว ๑๘๖ ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๓ โทร. ๐ ๗๔๓๕ ๕๗๐๐-๑๔
โทรสาร ๐ ๗๔๓๕ ๕๗๒๒ www.sakuragrandview.com จ�ำนวน ๒๓๐
ห้อง ราคา ๙๙๐ - ๒,๙๖๐ บาท
ซิตี้ ปาร์ค ๗๑๗/๑๗ ถนนเพชรเกษม โทร. ๐ ๗๔๓๔ ๕๔๙๑-๕ โทรสาร
๐ ๗๔๓๔ ๕๔๙๖ จ�ำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๕๗๕-๑,๔๐๐ บาท
เซ็นจูรี่ ๙ ซอย ๖ ถนนราษฎร์อุทิศ โทร. ๐ ๗๔๔๒ ๔๑๐๐, ๐ ๗๔๒๕
๒๕๓๓ โทรสาร ๐ ๗๔๔๒ ๔๑๐๐ จ�ำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๔๒๐-๕๗๐ บาท
ณัฐวดี รีสอร์ท ๖๓๑/๗ ถนนราษฎร์อุทิศ โทร. ๐ ๗๔๓๖ ๒๐๕๐, ๐๘ ๙๗๓๒
๕๕๔๑ จ�ำนวน ๑๖ ห้อง ราคา ๒๙๐-๓๙๐ บาท
ดุสิต ๒๕/๓ ถนนประชารมย์ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๒๑๔๑, ๐ ๗๔๒๔ ๕๐๙๑
โทรสาร ๐ ๗๔๒๔ ๖๒๙๓ จ�ำนวน ๔๗ ห้อง ราคา ๑๔๐-๒๐๐ บาท
ไดมอนด์ พลาซ่า ๖๒ ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๓ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๐๑๓๐-๔๑, ๐
๗๔๓๕ ๓๑๔๐-๙ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๙๘๒๔ www.diamondplazahotels.
com จ�ำนวน ๒๗๓ ห้อง ราคา ๙๙๐-๒,๘๐๐ บาท
ไดอิชิ ๒๙ ถนนฉัยยากุลอุทิศ ๔ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๐๗๒๔, ๐ ๗๔๒๓ ๐๗๓๐,
๐ ๗๔๒๓ ๐๗๓๖ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๑๓๑๕ www.daiichihatyai.com
จ�ำนวน ๑๗๙ ห้อง ราคา ๗๐๐-๑,๕๐๐ บาท
เดอะ รีเจนซี่ หาดใหญ่ ๒๓ ถนนประชาธิปัตย์ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๔๔๐๐-๙,
๐ ๗๔๓๕ ๓๓๓๓-๔๗ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๔๑๐๒ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๑๙
๑๐๔๐ โทรสาร ๐ ๒๖๑๙ ๑๐๓๙ www.regency-hatyai.com จ�ำนวน
๔๓๖ ห้อง ราคา ๑,๓๙๘-๕,๔๐๐ บาท
เดอะ วิณี หาดใหญ่ ซิตี้ รีสอร์ทแอนด์ สปา ๑๒๓ ถนนเพชรเกษม ซอย
๑๐ (ใกล้คาร์ฟู) โทร. ๐ ๗๔๔๖ ๙๒๒๒-๘ กด ๐ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๖๔๗๗
www.theweenee.com จ�ำนวน ๔๑ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๓,๐๐๐ บาท
ท่าไทร รีสอร์ท ๔๒/๓ ซอยศิริสมบัติ ถนนลพบุรีราเมศวร์ ต�ำบลคลองแห
โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๐๗๕๐ จ�ำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๑๘๐-๔๕๐ บาท
ไทย โฮเต็ล ๙ ซอย ๓ ถนนราษฎร์อุทิศ โทร. ๐ ๗๔๒๕ ๓๐๘๐-๒
จ�ำนวน ๗๕ ห้อง ราคา ๒๒๐-๗๐๐ บาท
ไทเป ๔๓/๑-๕ ถนนศรีผดุงวิถี โทร. ๐ ๗๔๒๔ ๔๔๗๑, ๐ ๗๔๒๓ ๗๗๘๑
จ�ำนวน ๔๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๓๕๐ บาท
ทัวร์ ๑๖๓/๑๕ ถนนรัฐการ โทร. ๐ ๗๔๒๔ ๓๖๘๑ จ�ำนวน ๒๗ ห้อง
ราคา ๒๒๐-๒๘๐ บาท

ธนภัทร หาดใหญ่ ๒๒๒ ถนนศุภสารรังสรรค์ โทร. ๐ ๗๔๓๕ ๑๕๙๐-๒
โทรสาร ๐ ๗๔๓๕ ๑๕๙๓ จ�ำนวน ๖๕ ห้อง ราคา ๕๕๐-๖๐๐ บาท
นานา รีสอร์ท ๔๐๑ ถนนราษฎร์อุทิศ โทร. ๐ ๗๔๓๖ ๒๙๔๗ โทรสาร ๐
๗๔๓๖ ๒๙๔๘ จ�ำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
นิวซีซัน ๑๐๖ ถนนประชาธิปัตย์ โทร. ๐ ๗๔๓๕ ๒๘๘๘ โทรสาร ๐ ๗๔๓๕
๒๓๙๐ www.newseasonhotel.com จ�ำนวน ๑๑๙ ห้อง ราคา ๙๘๐๑,๘๐๐ บาท
นิวเวิลด์ ๑๕๒-๑๕๖ ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๒ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๐๑๐๐-๔, ๐
๗๔๓๕ ๔๗๘๗-๙๐, ๐ ๗๔๓๕ ๕๔๗๑-๕ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๐๑๐๕
จ�ำนวน ๑๔๘ ห้อง ราคา ๔๐๐-๑,๓๒๐ บาท
โนโวเทล เซ็นทรัล สุคนธา ๓ ถนนเสน่หานุสรณ์ โทร. ๐ ๗๔๓๕ ๒๒๒๒๓๖ โทรสาร ๐ ๗๔๓๕ ๒๒๒๓ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๕๔๑ ๑๒๓๔ โทรสาร
๐ ๒๕๔๑ ๑๐๓๘ www.centralhotelsresorts.com จ�ำนวน ๒๔๕ ห้อง
ราคา ๓,๗๖๒-๘,๒๓๙ บาท
บีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ ๗๔ ถนนเสน่หานุสรณ์ โทร. ๐ ๗๔๓๕ ๕๓๕๕, ๐
๗๔๓๕ ๕๖๕๕-๖๒ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๙๗๖๗ E-mail : bpgrd@yahoo.
com จ�ำนวน ๒๔๗ ห้อง ราคา ๙๖๐-๑๒,๐๐๐ บาท
บีพี แกรนด์ สวีท ๗๕/๑ ถนนเสน่หานุสรณ์ โทร. ๐ ๗๔๓๕ ๔๕๒๒, ๐
๗๔๓๕ ๕๑๕๕ โทรสาร ๐ ๗๔๓๕ ๔๕๒๘ E-mail : bpgrd@yahoo.
com จ�ำนวน ๗๒ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๑,๖๐๐ บาท
บางหัก รีสอร์ท ๖๓๖ ถนนสาครมงคล ๒ โทร. ๐ ๗๔๓๖ ๓๗๑๑, ๐๘ ๑๙๙๐
๖๘๘๕ จ�ำนวน ๑๓ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
บ้านต้นไม้ รีสอร์ท ๒๐/๔ หมู่ ๓ ถนนลพบุรีราเมศวร์ จ�ำนวน ๑๔ ห้อง
ราคา ๓๕๐-๕๐๐ บาท
บ้านพรุ การ์เด้น รีสอร์ท ๔๖๖ ถนนกาญจนวนิช ต�ำบลบ้านพรุ (ใกล้ป้อม
ต�ำรวจโปะหมอ) โทร. ๐ ๗๔๔๓ ๙๙๔๕-๗ โทรสาร ๐ ๗๔๔๓ ๙๙๔๘
จ�ำนวน ๔๙ ห้อง ราคา ๒๑๐-๕๕๐ บาท
บ้านสวนริมน�้ำ ๓๓๗ ถนนสาครมงคล โทร. ๐ ๗๔๓๖ ๒๓๓๔ โทรสาร ๐
๗๔๓๖ ๒๓๓๕ จ�ำนวน ๕๔ ห้อง ราคา ๒๕๐-๕๐๐ บาท
แปซิฟิค ๑๔๙/๑ ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๒ โทร. ๐ ๗๔๒๔ ๕๒๐๒, ๐ ๗๔๒๔
๔๐๖๒ จ�ำนวน ๔๑ ห้อง ราคา ๒๒๐-๖๐๐ บาท
ปักกิ่ง ๓๙-๔๓ ถนนเชื่อมรัฐอุทิศ จ�ำนวน ๒๙ ห้อง ราคา ๑๗๐-๒๕๐ บาท
ปริ๊นซ์ ๑๓๘/๒-๓ ถนนธรรมนูญวิถี โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๗๕๗๗ จ�ำนวน ๒๑
ห้อง ราคา ๒๐๐ บาท

34

35
ปาร์ค ๘๑ ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๒ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๓๓๕๑, ๐ ๗๔๒๒ ๐๙๖๗
จ�ำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๔๔๐-๕๕๐ บาท
ปาล์ม ชาเลต์ รีสอร์ท ๒๗๙ ถนนสาครมงคล ๒ โทร. ๐ ๗๔๒๕ ๘๖๐๑-๒
จ�ำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๕๕๐-๑,๒๐๐ บาท
ผึ้งหลวง ๒๔๑-๒๔๕ ถนนแสงจันทร์ โทร. ๐ ๗๔๒๔ ๔๕๔๘ จ�ำนวน
๒๘ ห้อง ราคา ๑๓๐-๒๕๐ บาท
พิงค์ ๒๔/๑๑ ถนนเสน่หานุสรณ์ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๐๙๖๐-๔, ๐ ๗๔๓๕
๓๔๑๘-๒๐ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๒๑๘ จ�ำนวน ๗๒ ห้อง ราคา ๖๐๐ บาท
พิงค์ รีสอร์ท ๓๙ ซอย ๒๑ ถนนสาครมงคล ๒ โทร. ๐ ๗๔๒๕ ๘๖๓๖
จ�ำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๖๐๐ บาท
พิมาน ๘๔ ถนนราษฎร์ยินดี โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๐๑๔๕-๗ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓
๔๗๐๐ จ�ำนวน ๑๑๖ ห้อง ราคา ๒๒๐-๓๒๐ บาท
พี เค ๓๔๘ ถนนรัถการ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๖๕๑๗-๘ จ�ำนวน ๕๐ ห้อง
ราคา ๑๘๐-๓๐๐ บาท
เพรสซิเด้นท์ ๔๒๐ ถนนเพชรเกษม โทร./โทรสาร ๐ ๗๔๓๔ ๙๕๐๐-๕
จ�ำนวน ๑๑๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๖๐๐ บาท
เดอะ ฟลอริดา ๘ ถนนศรีภูวนารถ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๔๕๕๕-๙ โทรสาร ๐
๗๔๒๓ ๔๕๕๓ จ�ำนวน ๑๑๙ ห้อง ราคา ๕๕๐-๑,๘๙๓ บาท
แมนดาริน ๖๒-๖๔ ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๑ โทร. ๐ ๗๔๒๔ ๓๔๓๘ จ�ำนวน
๓๒ ห้อง ราคา ๑๘๐-๒๐๐ บาท
เมโทร ๘๖ ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๒ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๐๐๘๘-๙๑ โทรสาร ๐
๗๔๒๓ ๗๘๓๖ จ�ำนวน ๑๑๓ ห้อง ราคา ๒๓๐-๓๘๐ บาท
มณเฑียร ๑๒๐-๑๒๔ ถนนนิพทั ธ์อทุ ศิ ๑ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๔๓๘๖-๙ โทรสาร
๐ ๗๔๒๓ ๐๐๔๓ จ�ำนวน ๑๖๐ ห้อง ราคา ๔๕๐-๙๐๐ บาท
มาร์โคโปโล ๒๒-๒๔ ถนนศรีภูวนารถ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๓๐๗๖ จ�ำนวน
๒๙ ห้อง ราคา ๑๒๐ บาท
แม่น�้ำหวังเฮอ ๔๓/๔๒-๔๓ ถนนตันรัตนากร โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๔๘๐๐-๔
โทรสาร ๐ ๗๔๒๔ ๕๙๗๔ จ�ำนวน ๔๒ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
เมืองทอง ๘/๓-๔ ซอยเสน่หานุสรณ์ ถนนผดุงภักดี โทร. ๐ ๗๔๒๔ ๕๗๔๙
จ�ำนวน ๑๔ ห้อง ราคา ๑๖๐-๒๑๐ บาท
เมืองทอง ๒ ๑๖/๘ ซอย ๑ ถนนเสน่หานุสรณ์ โทร. ๐ ๗๔๒๔ ๖๔๐๗, ๐
๗๔๒๓ ๓๑๗๙ จ�ำนวน ๒๖ ห้อง ราคา ๑๘๐-๒๓๐ บาท

เม้าเท่นปาร์ค รีสอร์ท ๖๕/๙ หมูบ่ า้ นปักธง ถนนกาญจนวนิช โทร. ๐ ๗๔๒๑
๗๒๒๔ จ�ำนวน ๑๙ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท
ยงดี ๙๙ ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๓ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๔๓๕๐-๗ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓
๗๔๓๖ จ�ำนวน ๑๐๔ ห้อง ราคา ๕๐๐-๕๘๐ บาท
รอยัล คราวน์ ๓๘ ถนนไทรงาม โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๒๑๗๔, ๐ ๗๔๓๑ ๑๙๑๘
โทรสาร ๐๗๔๓๒ ๑๐๒๗ จ�ำนวน ๕๒ ห้อง ราคา ๔๕๐-๙๒๐ บาท
ราชา ๔๐-๔๔ ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๑ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๐๙๕๑-๕ จ�ำนวน ๖๕
ห้อง ราคา ๔๘๐ บาท
ราโด ๕๙ ถนนเสน่หานุสรณ์ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๙๒๐๒, ๐ ๗๔๒๓ ๙๒๒๔,
๐ ๗๔๒๓ ๙๒๓๗ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๙๒๖๙ จ�ำนวน ๘๘ ห้อง ราคา
๓๖๐-๔๒๐ บาท
ริเวอร์ อินน์ ๖๕ ถนนชลธารา โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๑๑๐๑-๓ โทรสาร ๐
๗๔๒๓ ๕๖๐๑ จ�ำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๔๘๐ บาท
รักไทย ๒ ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๒ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๙๔๗๖ , ๐ ๗๔๓๕ ๐๓๓๐
จ�ำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๘๐-๑๒๐ บาท
ลี การ์เด้น ๑ ถนนลีพัฒนา โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๔๔๒๒-๖ โทรสาร ๐
๗๔๒๓ ๑๘๘๘ www.leeplaza.com จ�ำนวน ๑๙๐ ห้อง ราคา
๖๐๐-๒,๖๐๐ บาท
ลี การ์เด้น พลาซ่า ๒๙ ถนนประชาธิปัตย์ โทร. ๐ ๗๔๒๖ ๑๑๑๑-๒๖
โทรสาร ๐ ๗๔๓๕ ๓๕๕๕ www.leeplaza.com จ�ำนวน ๔๐๕ ห้อง
ราคา ๑,๑๔๙-๘,๐๐๐ บาท
ลิโด้ ๑๑ ถนนมนตรี ๑ โทร. ๐ ๗๔๒๔ ๔๙๗๔-๕ จ�ำนวน ๓๗ ห้อง
ราคา ๑๕๐-๒๐๐ บาท
ลานนา อินน์ ๑๖ ซอยสุนทรและเพื่อน ถนนราษฎร์อุทิศ โทร. ๐ ๗๔๒๕
๓๓๑๒, ๐ ๗๔๔๒ ๔๙๙๓, ๐ ๗๔๒๕ ๓๘๗๔ โทรสาร ๐ ๗๔๒๕ ๓๓๙๘
จ�ำนวน ๗๒ ห้อง ราคา ๓๕๐-๓๗๐ บาท
ลัดดา เกสต์เฮาส์ ๑๓-๑๕ ถนนธรรมนูญวิถี โทร. ๐ ๗๔๒๒ ๐๒๓๓ จ�ำนวน
๒๓ ห้อง ราคา ๒๐๐-๒๙๐ บาท
วังน้อย ๑๑๔/๑ ถนนแสงจันทร์ โทร. ๐ ๗๔๓๕ ๓๔๔๑-๓ โทรสาร ๐
๗๔๓๕ ๓๔๔๓ จ�ำนวน ๗๐ ห้อง ราคา ๓๒๐-๔๕๐ บาท
วีซ่า ๑๒-๑๕ ถนนฉัยยากุลอุทิศ ๓ โทร. ๐ ๗๔๒๒ ๐๙๘๕, ๐ ๗๔๒๓
๗๙๑๘ จ�ำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๘๐ บาท

36

37
วี เวิลด์ ๔๕ ซอย ๙ ถนนราษฎร์อุทิศ โทร. ๐ ๗๔๔๒ ๔๐๖๒ จ�ำนวน
๕๐ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๕๐ บาท
วี แอล หาดใหญ่ โฮเต็ล ๑-๓-๕-๗ ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๑ โทร. ๐ ๗๔๓๕
๒๒๐๑-๓, ๐ ๗๔๒๒ ๓๖๖๐-๓ โทรสาร ๐ ๗๔๓๕ ๒๒๑๐ www.vlhatyaihotel.com จ�ำนวน ๑๐๔ ห้อง ราคา ๘๙๙-๑,๒๕๐ บาท
ศิริภินันท์ ๒๐ ซอย ๔ ถนนราษฎร์อุทิศ โทร. ๐ ๗๔๒๕ ๒๐๕๑-๒ โทรสาร
๐ ๗๔๒๕ ๒๐๕๐ จ�ำนวน ๔๘ ห้อง ราคา ๔๘๐-๙๓๐ บาท
สตาร์ เกสต์เฮาส์ ๑๙๒/๑ ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๒ โทร. ๐ ๗๔๒๔ ๓๑๐๖
จ�ำนวน ๔๕ ห้อง ราคา ๑๕๐ บาท
สยาม โฮเต็ล ๒๒ ถนนรัตนวิบูลย์ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๘๙๖๘ จ�ำนวน ๒๓
ห้อง ราคา ๑๕๐-๒๐๐ บาท
สยามเซ็นเตอร์ ๒๕-๓๕ ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๒ โทร. ๐ ๗๔๓๕ ๓๑๑๑-๒๙
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๑๐๖๐ จ�ำนวน ๑๙๑ ห้อง ราคา ๘๕๕-๓,๕๐๐ บาท
สยาม รีสอร์ท ๔๘ ซอยเพชรมาลัย ๓ ถนนรัถการ โทร. ๐ ๗๔๒๖ ๒๗๘๗-๘
โทรสาร ๐ ๗๔๒๖ ๒๗๘๘ จ�ำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
สรศิลป์ เกสต์เฮาส์ ๒๕๑/๗-๘ ถนนเพชรเกษม โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๒๖๓๕
จ�ำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๒๐๐-๒๕๐ บาท
สากล ๔๗-๔๘ ถนนเสน่หานุสรณ์ โทร. ๐ ๗๔๓๕ ๕๕๐๐-๓ โทรสาร ๐
๗๔๒๓ ๕๑๖๑ จ�ำนวน ๑๐๘ ห้อง ราคา ๕๒๐-๖๘๐ บาท
สายทิพย์ คอร์ท ๖๔/๗๓ ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ ๒ โทร. ๐ ๗๔๓๖ ๘๐๐๘-๙
จ�ำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๓๕๐ บาท
สิงคโปร์ ๖๖ ถนนศุภสารรังสรรค์ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๗๔๗๘ โทรสาร ๐๗๔๒๔
๔๕๓๕ จ�ำนวน ๓๖ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๕๐ บาท
สิงห์ โกลเด้น เพลส ๑๖/๑ ถนนผดุงภักดี โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๒๓๓๓ จ�ำนวน
๙๘ ห้อง ราคา ๘๙๐-๓,๐๐๐ บาท
สีลม พาเลส ๓๓ ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย ๖ โทร./โทรสาร ๐ ๗๔๔๒
๕๓๐๑-๔, ๐ ๗๔๔๒ ๕๓๐๑-๔ จ�ำนวน ๑๑๕ ห้อง ราคา ๔๙๐-๖๙๐ บาท
หาดใหญ่ การ์เด้น โฮม ๕๑/๒ ถนนหอยมุกต์ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๔๔๔๔,
๐ ๗๔๒๓ ๖๐๔๗, ๐๗๔๒๓ ๒๒๘๓, ๐ ๗๔๒๓ ๙๗๓๖ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓
๔๔๔๔ www.gardenhomehotel.com จ�ำนวน ๑๐๓ ห้อง ราคา ๔๘๕๑,๓๐๐ บาท
หาดใหญ่ กรีน วิว ๘๕/๔ ถนนแสงศรี โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๔๑๑๐-๒ โทรสาร
๐ ๗๔๒๓ ๓๒๒๓ จ�ำนวน ๑๕๔ ห้อง ราคา ๕๐๐-๘๐๐ บาท

หาดใหญ่ โกลเด้น คราวน์ ๑๒/๘ ถนนประชารักษ์ โทร. ๐ ๗๔๒๔ ๖๗๗๗, ๐
๗๔๒๔ ๗๓๗๖-๗ โทรสาร ๐ ๗๔๒๔ ๗๑๘๘ www.hadyaigoldencrown.
com จ�ำนวน ๗๘ ห้อง ราคา ๗๒๐-๑,๑๘๐ บาท
หาดใหญ่ เซ็นทรัล ๑๘๐-๑๘๑ ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๓ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๐๐๐๐๑๑ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๐๙๙๐ จ�ำนวน ๒๕๐ ห้อง ราคา ๖๘๕ บาท
หาดใหญ่ พาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท ๙๙ ซอยเลือ่ นอนุสรณ์ ถนนราษฎร์อทุ ศิ
เขต ๘ โทร. ๐ ๗๔๓๖ ๒๒๒๒, ๐ ๗๔๓๖ ๓๔๘๑-๗ โทรสาร ๐ ๗๔๓๖
๓๒๓๔ จ�ำนวน ๑๒๙ ห้อง ราคา ๗๘๐-๑,๕๖๐ บาท
หาดใหญ่ พาเลซ ๑๐/๗ ถนนฉัยยากุลอุทิศ โทร. ๐ ๗๔๓๕ ๗๕๗๖-๘๓
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๕๗๕๐ จ�ำนวน ๑๐๒ ห้อง ราคา ๕๕๐-๗๕๐ บาท
หาดใหญ่ เมอร์ลิน ๒ ถนนฉัยยากุลอุทิศ ๑ โทร./โทรสาร ๐ ๗๔๒๓
๐๐๓๐-๕ จ�ำนวน ๑๐๔ ห้อง ราคา ๔๐๐-๙๐๐ บาท
หาดใหญ่ เมอริเดียน ๔๑/๒๖ ตลาดใหม่ ซอย ๒ ถนนศรีภูวนารถ โทร. ๐
๗๔๓๕ ๔๗๓๒ โทรสาร ๐ ๗๔๓๕ ๔๗๓๗ www.hatyaimerridian.com
จ�ำนวน ๗๙ ห้อง ราคา ๕๕๐ บาท
หาดใหญ่ รามา ๙/๕ ถนนศรีภูวนาถ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๐๒๒๒, ๐ ๗๔๓๕
๕๒๐๐ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๔๕๖๐-๑ E-mail : rama@loxinfo.co.th จ�ำนวน
๑๕๒ ห้อง ราคา ๕๘๐-๑,๔๕๐ บาท
หาดใหญ่ เอเซีย ๑๙ ถนนฉัยยากุลอุทศิ ๒ โทร. ๐ ๗๔๓๕ ๗๖๓๐-๔ โทรสาร
๐ ๗๔๓๕ ๖๔๑๒ จ�ำนวน ๘๗ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
หาดใหญ่ แอมบาสเดอร์ ๒๓ ถนนผดุงภักดี โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๔๔๑๑-๗
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๔๔๑๐ จ�ำนวน ๑๖๘ ห้อง ราคา ๕๘๐-๗๘๐ บาท
หลุยส์ เกสต์เฮาส์ ๒๑-๒๓ ถนนธรรมนูญวิถี (ทางขึ้นโรงหนังโคลีเซี่ยม)
โทร. ๐ ๗๔๒๒ ๐๙๖๖ จ�ำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๐๐ บาท
แหลมทอง ๔๔-๔๖ ถนนธรรมนูญวิถี โทร. ๐ ๗๔๓๕ ๒๓๐๑-๔ โทรสาร
๐ ๗๔๓๕ ๒๓๐๗ E-mail : laemthonghotel@hotmail.com จ�ำนวน
๖๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
น�่ำฮวด เกสต์เฮาส์ ๙๘-๑๐๐ ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๓ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๑๔๘๗,
๐ ๗๔๓๕ ๑๕๓๒ จ�ำนวน ๑๒ ห้อง ราคา ๒๕๐-๕๐๐ บาท
อัมรินทร์ ๒๘๕ ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๑ โทร. ๐ ๗๔๒๔ ๔๒๗๒, ๐ ๗๔๒๔
๔๐๑๒, ๐ ๗๔๓๕ ๕๓๖๖-๘ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๑๐๒๕ จ�ำนวน ๑๔๐
ห้อง ราคา ๑๘๐-๓๔๐ บาท
อ�ำนวยสุข ๑๕๑ ถนนแสงศรี โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๑๘๔๗, ๐ ๗๔๒๓ ๗๓๕๐
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๑๘๔๗ จ�ำนวน ๔๕ ห้อง ราคา ๑๓๐-๓๐๐ บาท

38

39
อินทรา ๙๔ ถนนธรรมนูญวิถี โทร. ๐ ๗๔๒๔ ๕๘๘๖, ๐ ๗๔๒๔ ๓๙๑๖
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๘๑๑๐ จ�ำนวน ๑๑๘ ห้อง ราคา ๕๐๐-๘๐๐ บาท
เอเชี่ยน ๕๕,๕๗,๕๙ ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๓ โทร. ๐ ๗๔๓๕ ๓๔๐๐-๑๔
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๔๘๙๐ www.asianhotel-hatyai.com จ�ำนวน
๑๘๔ ห้อง ราคา ๖๘๐-๒,๕๐๐ บาท
เอส.เค ๑๓ ซอย ๑ ถนนจันทร์นิเวศน์ โทร. ๐ ๗๔๔๒ ๐๕๕๘ โทรสาร ๐
๗๔๔๒ ๐๕๒๙ จ�ำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
เอส.ซี เฮอร์ริเทจ ๓๖/๔๓ ถนนแสงศรี ซอย ๕ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๓๐๘๘, ๐
๗๔๒๓ ๑๗๙๕, ๐ ๗๔๓๕ ๒๑๓๔, ๐ ๗๔๓๕ ๑๖๐๙, ๐ ๗๔๓๕ ๑๗๑๖
โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๑๗๙๕ จ�ำนวน ๕๖ ห้อง ราคา ๓๙๕-๔๕๕ บาท
เอ็มเพอร์เรอร์ ๑ ถนนตันรัตนากร โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๕๔๕๗-๖๐, ๐ ๗๔๒๒
๐๒๑๕-๘ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๔๑๖๕ จ�ำนวน ๑๐๐ ห้อง ราคา ๔๐๐๘๐๐ บาท
โอ เอช ๑๓๕ ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๓ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๐๑๔๒-๔ โทรสาร ๐
๗๔๓๕ ๔๘๒๔ E-mail : ch_hotel@hotmail.com จ�ำนวน ๑๒๔ ห้อง
ราคา ๕๕๐-๖๐๐ บาท
โฮเต็ล มารีนา ๑๐๗ ถนนราษฎร์อุทิศ โทร. ๐ ๗๔๒๕ ๓๐๗๐-๑ โทรสาร
๐ ๗๔๒๕ ๓๐๗๒ จ�ำนวน ๖๙ ห้อง ราคา ๒๓๐-๓๓๐ บาท
ไฮ แมนชั่น ๓๓/๒ ถนนราษฎร์ยินดี โทร. ๐ ๗๔๓๖ ๕๑๐๐ โทรสาร ๐
๗๔๓๖ ๕๙๐๐ จ�ำนวน ๘๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๔๘๐ บาท

อ�ำเภอเทพา

ขาวทอง รีสอร์ท ๒๖๐ หมู่ ๗ ถนนจะนะ-ปัตตานี โทร. ๐๘ ๑๗๓๘ ๑๔๕๘
ราคา ๕๐๐ บาท
เทพา บีช รีสอร์ท ๒๕๕ หมู่ ๔ ถนนหาดใหญ่-ปัตตานี ต�ำบลปากบาง
โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๕๕๑-๒, ๐๘ ๑๒๓๐ ๘๐๗๘, ๐๘ ๑๒๓๐ ๔๐๙๔ โทรสาร
๐ ๗๔๓๒ ๕๕๕๑-๒ จ�ำนวน ๒๘ ห้อง ราคา ๘๐๐-๕,๐๐๐ บาท
เพ็ชรมี รีสอร์ท ๒๖๔ หมู่ ๗ ถนนหาดใหญ่-ปัตตานี ต�ำบลเทพา โทร.
๐ ๗๔๓๗ ๖๕๕๕-๖ โทรสาร ๐ ๗๔๓๗ ๖๕๕๔ www.petchmee.com
จ�ำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๘๐๐ บาท
ลีลา รีสอร์ท ๓๑๑ หมู่ ๑ ถนนหาดใหญ่-ปัตตานี ต�ำบลสะกอม โทร. ๐
๗๔๓๑ ๘๒๖๗, ๐๘ ๑๘๙๘ ๙๐๖๔, ๐๘ ๑๙๕๙ ๗๖๖๘, ๐๘ ๑๓๒๘ ๑๗๔๑
โทรสาร ๐๘ ๑๙๕๗ ๖๐๒๕ จ�ำนวน ๗๔ ห้อง ราคา ๖๐๐-๑,๘๐๐ บาท
สะกอม คาบานา ๑๓๖ หมู่ ๘ ถนนจะนะ-ปัตตานี จ�ำนวน ๑๔ ห้อง
ราคา ๘๐๐-๑,๐๐๐ บาท

สะกอม เบย์ รีสอร์ท ๒๙๑ ถนนจะนะ-ปัตตานี ต�ำบลสะกอม โทร. ๐๘
๑๒๗๗ ๑๒๐๒ จ�ำนวน ๖ ห้อง ราคา ๘๐๐ บาท

อ�ำเภอสะเดา

เจ เจ ๔๒/๒ หมู่ ๒ ถนนเทศบาล ๑ ต�ำบลปาดังเบซาร์ โทร. ๐ ๗๔๕๒
๑๖๖๐-๑ โทรสาร ๐ ๗๔๕๒ ๑๗๙๕ จ�ำนวน ๔๐ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท
ชายแดน ๑๔๒ ถนนเพชรกาฬ ต�ำบลปาดังเบซาร์ โทร. ๐ ๗๔๕๒ ๑๐๑๓,
๐ ๗๔๕๒ ๑๓๙๒ จ�ำนวน ๒๔ ห้อง ราคา ๑๘๐ บาท
ทีเอ็มที ๕๕/๑ ถนนกาญจนวนิช ต�ำบลส�ำนักขาม โทร. ๐ ๗๔๔๓ ๔๑๕๐-๑
จ�ำนวน ๔๔ ห้อง ราคา ๓๘๐-๕๐๐ บาท
ไทย-มาเลเซีย ๑๐ หมู่ ๒ ถนนศิริมงคล ต�ำบลปาดังเบซาร์ โทร. ๐
๗๔๕๒ ๑๐๒๑ จ�ำนวน ๓๗ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๒๐ บาท
เบอร์ลิน เกสต์เฮาส์ ๒๔/๕ ถนนเทศบาล ๑ ต�ำบลปาดังเบซาร์ โทร. ๐
๗๔๕๒ ๑๙๐๑ โทรสาร ๐ ๗๔๕๒ ๑๑๑๔ จ�ำนวน ๓๓ ห้อง ราคา ๓๐๐๔๐๐ บาท
ปาดัง เซ็นทรัล โฮเต็ล ๙๙๙ หมู่ ๒ ต�ำบลปาดังเบซาร์ โทร. ๐ ๗๔๕๒
๑๖๑๓, ๐ ๗๔๔๔ ๔๓๔๕-๗ โทรสาร ๐ ๗๔๕๒ ๑๖๑๙ จ�ำนวน ๗๘
ห้อง ราคา ๕๐๐-๗๐๐ บาท
พี.พี.โฮเต็ล ๖๙ หมู่ ๗ ถนนกาญจนวนิช (ด่านนอก) ต�ำบลส�ำนักขาม
โทร. ๐ ๗๔๔๓ ๔๐๘๒-๕ โทรสาร ๐ ๗๔๓๐ ๑๔๑๖ จ�ำนวน ๕๖ ห้อง
ราคา ๓๘๐-๖๐๐ บาท
รอยัล อินน์ ๒๔/๖-๗ ถนนเทศบาล ๑ ต�ำบลปาดังเบซาร์ โทร. ๐ ๗๔๕๒
๑๔๓๐, ๐ ๗๔๕๒ ๑๗๒๑ จ�ำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๓๖๐ บาท
ไลท์ เฮาซ์ โฮเต็ล ๑๑๘ สี่แยกถนนเพชรกาฬ ต�ำบลปาดังเบซาร์ โทร. ๐
๗๔๕๒ ๑๒๓๓, ๐ ๗๔๕๒ ๑๐๑๗ จ�ำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๓๕๐-๔๐๐ บาท
วิลล่า อินน์ ๙๐-๙๒ ซอย ๖ ไทย-จังโหลน ต�ำบลส�ำนักขาม โทร. ๐ ๗๔๓๐
๑๕๙๖-๗ จ�ำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๓๕๐ บาท
สยาม ออคิด ๒๐๘-๒๑๗ หมู่ ๑ ถนนปาดังเบซาร์ ต�ำบลปาดังเบซาร์
โทร. ๐ ๗๔๕๒ ๑๔๗๘ โทรสาร ๐ ๗๔๕๒ ๑๙๖๔ จ�ำนวน ๓๘ ห้อง
ราคา ๔๘๐ บาท
สะเดา พลาซ่า ๑๔/๓ ถนนรวมสุข ต�ำบลสะเดา โทร. ๐ ๗๔๔๑ ๑๙๓๖
จ�ำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๖๐ บาท
สาธิต ๑ ๒๔/๙ ถนนเทศบาล ๑ ต�ำบลปาดังเบซาร์ โทร. ๐ ๗๔๕๒
๑๙๘๑-๓ โทรสาร ๐ ๗๔๕๒ ๑๙๘๑ จ�ำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๕๐๐ บาท

40

41
สาธิต ๒ ๑/๑-๖ หมู่ ๗ ซอยไทย-จังโหลน ๖ (ด่านนอก) ต�ำบลส�ำนักขาม
โทร. ๐ ๗๔๔๓ ๔๑๖๔-๗ โทรสาร ๐ ๗๔๔๓ ๔๑๖๖ จ�ำนวน ๖๐ ห้อง
ราคา ๓๘๐ บาท
เอ็ม เค เกสต์เฮาส์ ๒๗๑/๔ ถนนอนามัย ต�ำบลปาดังเบซาร์ โทร. ๐
๗๔๕๒ ๑๗๙๗, ๐ ๗๔๕๒ ๑๐๖๐ โทรสาร ๐ ๗๔๕๒ ๑๖๕๕ จ�ำนวน ๑๘
ห้อง ราคา ๒๕๐-๓๕๐ บาท
ไอ พี ดี ๙๙ หมู่ ๗ ซอยไทย-จังโหลน ๘ ถนนกาญจนวนิช ต�ำบลส�ำนักขาม
โทร. ๐ ๗๔๓๐ ๑๕๘๕-๘ จ�ำนวน ๘๔ ห้อง จ�ำนวน ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท
ฮอลลีวู๊ด พาเลส ๗/๒-๖ ซอยไทย-จังโหลน ๗ ถนนกาญจนวนิช ต�ำบล
ส�ำนักขาม โทร. ๐ ๗๔๔๓ ๔๒๙๘-๙ จ�ำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๔๐๐ บาท

อ�ำเภอระโนด

ระโนด รีสอร์ท ๒๔๗/๑ หมู่ ๖ ต�ำบลระโนด จ�ำนวน ๑๕ ห้อง ราคา
๒๕๐-๓๐๐ บาท

อ�ำเภอจะนะ

วัชรากร เกสต์เฮาส์ สายเอเชีย ถนนจะนะ-ปัตตานี จ�ำนวน ๙ ห้อง ราคา
๑๘๐-๔๐๐ บาท

อ�ำเภอสทิงพระ

สทิงปุระ รีสอร์ท ๔๑/๒ หมู่ ๒ ต�ำบลบ่อดาน โทร. ๐ ๗๔๔๕ ๘๓๓๘-๔๐
จ�ำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๓๐๐-๔๓๐ บาท
อุทยานนกน�้ำคูขุด หมู่ ๔ เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ ทะเลสาบสงขลา ต�ำบลคูขดุ
โทร. ๐ ๗๔๓๙ ๗๐๔๒ จ�ำนวน ๖ ห้อง ราคา ๒๐๐ บาท (หรือแล้วแต่
จะบริจาค)

อ�ำเภอสิงหนคร

เขาเขียว ๒๓๙/๑๑ หมู่ ๑ ถนนท่าแพ-เกาะยอ ต�ำบลสทิงหม้อ โทร. ๐
๗๔๓๓ ๑๖๖๙-๗๐ จ�ำนวน ๓๒ ห้อง ราคา ๑๙๐-๓๕๐ บาท
หาดแก้ว รีสอร์ท ๑๖๓ หมู่ ๑ กม. ๕ ต�ำบลชิงโค โทร. ๐ ๗๔๓๓ ๑๐๕๘-๖๖,
๐๘ ๙๖๕๗ ๗๓๙๖-๗ โทรสาร ๐ ๗๔๓๓ ๑๒๒๐ www.haadkaewresort.
com จ�ำนวน ๑๔๓ ห้อง ราคา ๘๙๙-๑,๗๗๑ บาท

ร้านอาหาร
อ�ำเภอเมืองสงขลา

เก้าอี้ขาว ตรงข้ามต�ำหนักเขาน้อย ถนนสะเดา ต�ำบลบ่อยาง โทร. ๐๘
๙๗๓๖ ๙๔๗๗ อาหารไทย (เปิด ๑๑.๐๐-๒๔.๐๐ น.)
โกเข่ง ๔๔ หมู่ ๑ ต�ำบลเกาะยอ โทร. ๐ ๗๔๔๕ ๐๒๒๓ อาหารทะเล (เปิด
๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
โกเหมี้ยง ๑ หมู่ ๙ ต�ำบลเกาะยอ โทร. ๐ ๗๔๔๕ ๐๒๕๗ อาหารไทย (เปิด
๑๐.๓๐-๒๑.๓๐ น.)
คุณจิตรซีวิว ๖๘ หมู่ ๓ ต�ำบลเกาะยอ โทร. ๐ ๗๔๓๓ ๒๐๒๐, ๐๘ ๑๙๕๙
๗๘๓๕ อาหารไทย (เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
ชมจันทร์ ๕/๔ หมู่ ๔ ต�ำบลเกาะยอ โทร. ๐ ๗๔๔๕ ๐๔๓๕ อาหารทะเล
(เปิด ๑๐.๓๐-๒๑.๐๐ น.)
ต้นสน (อยู่ภายในโรงแรม บีพี สมิหลาบีช) โทร. ๐ ๗๔๔๔ ๐๒๒๒ อาหาร
ไทย (เปิด ๐๖.๐๐-๒๔.๐๐ น.)
แต้เฮี้ยงอิ้ว ๘๕ ถนนนางงาม ต�ำบลบ่อยาง โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๕๐๕ อาหาร
จีน (เปิด ๐๗.๓๐-๑๔.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.)
ธาราคอฟฟี่ช็อพ (อยู่ภายในโรงแรมวีว่า) โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๑๐๓๔-๖ อาหาร
ไทย (เปิด ๐๖.๐๐-๐๑.๐๐ น.)
บ้านมุก ๑๔ ถนนสงขลาบุรี ต�ำบลบ่อยาง (ใกล้สี่แยกป่าไม้) โทร. ๐ ๗๔๓๑
๑๓๕๑ อาหารไทย จีน ฝรั่ง (เปิด ๑๐.๓๐-๒๒.๐๐ น.)
พันธุ์ซีฟูด (บุญเรียม) ๒๐ ถนนราชด�ำเนิน (ใกล้ส�ำนักงานอัยการเขต ๙)
โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๔๘๔ อาหารทะเล (เปิด ๐๙.๓๐-๒๑.๐๐ น.)
ลัดดา (ใกล้วดั แหลมทราย) ๑ ถนนวิเชียรชม ต�ำบลบ่อยาง โทร. ๐ ๗๔๓๑
๓๑๑๑, ๐ ๗๔๓๑ ๔๘๕๐ อาหารไทย จีน (เปิด ๑๑.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น.
และ ๑๗.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น.)
ลานดอกแก้ว ถนนราชด�ำเนิน (ใกล้สวนเสรีสงขลา) โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๖๒๒๒,
๐ ๗๔๓๑ ๖๓๓๓ อาหารทะเล (เปิด ๑๐.๐๐-๒๔.๐๐ น.)
สมิหลาซีสปอร์ต (ใกล้สระบัว) ถนนราชด�ำเนิน ต�ำบลบ่อยาง โทร. ๐
๗๔๓๒ ๗๒๔๔-๕ อาหารไทย อาหารทะเล
ศิรดา ๘/๒ ต�ำบลเกาะยอ อ�ำเภอเมือง โทร. ๐ ๗๔๔๕ ๐๒๓๕ อาหารทะเล

42

43

อ�ำเภอหาดใหญ่

กระท่อมเดือนเพ็ญ ๒๖ ซอย ๔ ถนนคลองเรียน ๒ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๓๑๖๐
อาหารไทย (เปิด ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.)
กันเอง ๕๐/๓ ถนนกิมประดิษฐ์ (ตรงข้ามโรงเจ กวงเลี่ยนทุ่ง) โทร. ๐
๗๔๒๔ ๖๑๓๘ อาหารไทย จีน (เปิด ๑๐.๓๐-๑๔.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐๒๑.๓๐ น.)
ข้าวมันไก่ ทุ่งลุง ๓๓ ถนนละม้ายสงเคราะห์ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๘๙๑๕
ข้าวมันไก่, ก๋วยเตี๋ยว (เปิด ๐๖.๐๐-๑๕.๐๐ น.)
คุณหญิง (อยู่ภายในโรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ) โทร. ๐ ๗๔๔๓ ๗๙๐๐-๘
อาหารไทยพื้นเมือง (เปิด ๐๗.๐๐-๐๑.๐๐ น.)
คูเต่า ๓ ๕๘๗ ถนนราษฎร์อุทิศ โทร. ๐ ๗๔๒๕ ๒๒๐๖ อาหารไทยพื้น
เมือง (เปิด ๐๗.๓๐-๑๕.๓๐ น.)
เจ๊เล็ก ๑๙๐/๓-๔ ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๒ โทร. ๐ ๗๔๒๔ ๔๔๖๖, ๐ ๗๔๒๔
๖๗๑๐ อาหารไทย จีน (เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
เจ๊ะกา ๘๘๔-๘๘๖ ถนนกาญจนวนิช โทร. ๐ ๗๔๓๖ ๕๒๖๔ อาหารอิสลาม
(เปิด ๐๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.)
ช่องเขา ซีฟู๊ด ๕๕๑ ถนนศุภสารรังสรรค์ โทร. ๐ ๗๔๒๔ ๔๐๖๐ อาหาร
ทะเล (เปิด ๑๗.๐๐-๒๔.๐๐ น.)
โชคดี แต่เตีย้ ม ๕๘/๒๕ ถนนละม้ายสงเคราะห์ (ใกล้โรงแรมไดอิช)ิ โทร.
๐ ๗๔๒๓ ๔๒๕๓, ๐ ๗๔๓๕ ๖๗๗๙ บะกุ๊ดเต๊ ขนมจีบ ซาลาเปา (เปิด
๐๖.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐-๒๓.๓๐ น.)
ซันเดย์ ๖๔ ถนนจุติอนุสรณ์ (ใกล้โรงแรมเจบี หาดใหญ่) โทร. ๐ ๗๔๒๓
๓๖๕๐ อาหารตามสั่ง (เปิด ๐๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.)
ต�ำรับมุสลิม ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๑ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๑๘๖๕ อาหารอิสลาม
เนินขุมทอง การ์เด้นท์ ๕๑๘/๑๗ หมู่ ๓ ต�ำบลควนลัง ถนนหาดใหญ่สนามบิน โทร. ๐ ๗๔๒๕ ๑๑๔๓, ๐ ๗๔๔๗ ๔๕๘๗ อาหารปักษ์ใต้ (เปิด
ทุกวัน ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. ปิดทุกวันที่ ๑๖-๑๗ ของเดือน)
ป่ายาง ๖๐๓/๒ ถนนธรรมนูญวิถี โทร. ๐ ๗๔๓๕ ๗๗๓๗ อาหารพื้น
บ้าน (เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
ไพลิน สเต๊กเฮ้าส์ ๑๘/๓-๔ ถนนศรีภูวนารถ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๘๕๖๒,
๐ ๗๔๒๓ ๓๒๒๒ อาหารฝรั่ง
มารียา ๑๖๙ ถนนแสงจันทร์ โทร. ๐ ๗๔๒๔ ๕๑๙๔ อาหารอิสลาม
(เปิด ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น.)

สมิหลา ซี สปอร์ต สาขาหาดใหญ่ ถนนราษฎร์ยินดี โทร. ๐ ๗๔๒๒
๓๔๑๖ - ๗ อาหารทะเล อาหารไทย (เปิด ๑๑.๐๐-๒๓.๐๐ น.)
สุมาตรา ๕๕/๑ ถนนรัถการ โทร. ๐ ๗๔๒๔ ๖๔๕๙, ๐ ๗๔๒๓ ๒๗๔๗
อาหารไทย อิสลาม (เปิด ๐๗.๐๐-๒๐.๐๐ น.)
หงษ์หยก(ภัตตาคาร) ๓๑/๓๓-๓๕ ถนนชีวานุสรณ์ โทร. ๐ ๗๔๒๔
๕๑๒๔-๕ อาหารไทย จีน (เปิด ๐๖.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
เอกลาบเป็ด ๔๑๔ ถนนสัจกุล โทร. ๐ ๗๔๓๖ ๓๒๐๖, ๐๘ ๙๖๗๗ ๔๔๑๓
อาหารอีสาน อาหารตามสั่ง (เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
ทะเลไทยซีฟูด ถนนราษฏร์อุทิศ โทร. ๐ ๗๔๓๕ ๙๖๘๒, ๐ ๗๔๑๕ ๓๑๐๐
อาหารทะเล อาหารไทย
ซามี่คิทเช่น ๗๑/๑ หมู่ ๑๐ ต�ำบลคลองแห โทร. ๐ ๗๔๓๔ ๘๗๑๐ อาหาร
มุสลิม

บริษัทน�ำเที่ยวและรถเช่า

ซีโต้ ฮอลิเดย์ ๘๔/๑๑๑ ซอย ๓ ณัฐพล ถนนศรีภูวนารถ โทร. ๐ ๗๔๔๖
๕๒๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๗๔๔๒ ๐๕๕๔ www.seetho.com (น�ำเที่ยวและ
บริการรถเช่า)
ซันนี่ ทัวร์ ๑ ตรงข้ามห้างโรบินสันหาดใหญ่ ถนนรัถการ โทร. ๐ ๗๔๓๕
๔๕๕๕, ๐ ๗๔๓๕ ๔๔๔๔ โทรสาร ๐ ๗๔๓๕ ๔๐๙๐ (น�ำเที่ยวและบริการ
รถเช่า)
ท่องไทย ทั่วทิศ ๗๘/๑๑ หมู่ ๕ ต�ำบลคอหงส์ โทร. ๐ ๗๔๔๓ ๘๖๐๖, ๐
๗๔๒๑ ๐๙๒๖ โทรสาร ๐ ๗๔๔๓ ๘๖๐๘ (น�ำเที่ยวและบริการรถเช่า)
ไนซ์เวิลด์ ทราเวล ๑๓๓ ถนนจุตอิ นุสรณ์ โทร. ๐ ๗๔๒๒ ๓๓๒๓-๔ โทรสาร
๐ ๗๔๒๒ ๓๓๒๔ E-mail : niceworldtravel@hotmail.com (น�ำเที่ยวและ
จ�ำหน่ายตั๋วเครื่องบิน)
ปรินดา ทัวร์ ๙/๑ ถนนนิยมรัฐ ต�ำบลหาดใหญ่ โทร. ๐ ๗๔๓๕ ๔๑๙๖-๗,
๐๘ ๙๗๓๓ ๖๔๙๐ โทรสาร ๐ ๗๔๒๓ ๐๕๐๕ www.parinda-tour.com
(น�ำเที่ยว, จ�ำหน่ายตั๋วเครื่องบิน และบริการรถเช่า)
พี พี เซาห์ แทรเวิล ๓๓/๕ ถนนนิยมรัฐ โทร. ๐ ๗๔๒๔ ๖๙๓๙, ๐ ๗๔๓๕
๔๐๕๒ โทรสาร ๐ ๗๔๓๕ ๕๒๔๖ E-mail : tourpp@hotmail.com
(น�ำเที่ยวและบริการรถเช่า)

44

45
พี เอส พี แทรเวล กรุ๊ป หาดใหญ่ ๙๓/๔๑ ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ ๕ โทร.
๐ ๗๔๓๖ ๖๗๘๓, ๐ ๗๔๒๔ ๕๓๑๓, ๐๘ ๙๗๓๓ ๗๑๒๗ โทรสาร ๐ ๗๔๓๖
๖๗๘๔ E-mail : psp_travelgroup@yahoo.com (น�ำเที่ยว, จ�ำหน่ายตั๋ว
เครื่องบินและบริการรถเช่า)
สมุย การท่องเที่ยว ๑๑ ซอย ๓๓ ถนนราษฎร์อุทิศ โทร. ๐ ๗๔๒๕ ๔๙๐๐,
๐๘ ๑๘๙๖ ๒๒๔๕ โทรสาร ๐ ๗๔๒๕ ๔๖๓๔ (น�ำเที่ยวและบริการรถเช่า)
สยามเงือกทอง ทราเวล เซอร์วสิ ๑๔๙/๑ ถนนนิพทั ธ์อทุ ศิ ๒ โทร. ๐ ๗๔๓๕
๔๐๔๔, ๐๘ ๑๐๙๓ ๙๗๗๗ โทรสาร ๐ ๗๔๒๔ ๔๑๓๑ (น�ำเที่ยว, จ�ำหน่าย
ตั๋วเครื่องบิน และบริการรถเช่า)
หาดใหญ่ ไดมอน ทัวร์ ๔๘/๑๐๙ ถนนผดุงภักดี โทร. ๐ ๗๔๓๕ ๔๑๐๘,
๐ ๗๔๓๕ ๔๒๐๑ โทรสาร ๐ ๗๔๓๕ ๔๑๐๙ (น�ำเที่ยวและบริการรถเช่า)

ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ททท.

หมายเลขโทรศัพท์ส�ำคัญ

ททท. ส�ำนักงานหาดใหญ่

ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๒๘๕๑,
๐ ๗๔๓๒ ๑๑๐๕
ส�ำนักงานจังหวัดสงขลา โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๓๒๐๖,
๐ ๗๔๓๑ ๒๐๑๖
โรงพยาบาลสงขลา อ�ำเภอเมืองสงขลา โทร. ๐ ๗๔๓๓ ๘๑๐๐
โรงพยาบาลหาดใหญ่ โทร. ๐ ๗๔๒๓ ๐๘๐๐-๔
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ�ำเภอหาดใหญ่ โทร. ๐ ๗๔๒๗ ๕๐๐๐
สถานีตำ� รวจภูธร อ�ำเภอเมืองสงขลา โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๑๐๑๑,

๐ ๗๔๓๑ ๑๔๑๓
ต�ำรวจทางหลวง โทร. ๐ ๗๔๒๑๑๒๒๒,
๑๑๙๓
ต�ำรวจท่องเทีย่ ว อ�ำเภอหาดใหญ่ โทร. ๑๑๕๕,
๐ ๗๔๒๔ ๖๗๓๓
กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. ๑๑๘๒
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ โทร. ๑๑๓๓

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานใหญ่

๑๖๐๐ ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ (๑๒๐ หมายเลข)
โทรสาร ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๑๑
E-mail : info@tat.or.th
Website : www.tourimthailand.org

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๔ ถนนราชด�ำเนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
เปิดบริการทุกวัน ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
๑/๑ ซอย ๒ ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๓
อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๓ ๑๐๕๕, ๐ ๗๔๒๓ ๘๕๑๘, ๐ ๗๔๒๔ ๓๗๔๗
โทรสาร ๐ ๗๔๒๔ ๕๙๘๖
E-mail: tatsgkhl@tat.or.th
พื้นที่ความรับผิดชอบ : สงขลา (หาดใหญ่), พัทลุง
ปรับปรุงข้อมูล
ตุลาคม ๒๕๕๓

46

วัดเขารูปช้าง

47

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful