P. 1
70-สมุทรปราการ

70-สมุทรปราการ

|Views: 134|Likes:
Published by Cheeptham Kumvisate

More info:

Published by: Cheeptham Kumvisate on Sep 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2012

pdf

text

original

สารบัญ

การเดินทาง ๕
สถานที่น่าสนใจ ๖
อ�ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร ๖
อ�ำเภอพระประแดง ๑๓
อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์ ๑๖
อ�ำเภอบำงพลี ๒๐
อ�ำเภอบำงบ่อ ๒๓
เทศกาลงานประเพณี ๒๔
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ๒๖
สิ่งอ�านวยความสะดวกในจังหวัดสมุทรปราการ ๒๗
สถำนที่พัก ๒๗
ร้ำนอำหำร ๓๐
สนำมกอล์ฟ ๓๓
หมายเลขโทรศัพท์ส�าคัญ ๓๔
III IV
สมุ ทรปราการ หรื อ เมื องปากน�้ า มี ชื่ อเรี ยกอี กชื่ อหนึ่ งว่ า เมื องพระประแดง
ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๒๙ กิโลเมตร สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตั้งอยู่ปลายสุดของแม่น�้าเจ้าพระยา ทางด้านเหนือของอ่าวไทย มีพื้นที่
ประมาณ ๑,๐๐๔ ตารางกิโลเมตร จังหวัดสมุทรปราการแบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็น ๖ อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ อ�าเภอ
พระประแดง อ�าเภอบางพลี อ�าเภอบางบ่อ อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์และ
อ�าเภอบางเสาธง
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ทิศใต้ ติดต่อกับอ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ระยะทางจากอ�าเภอเมืองสมุทรปราการไปยังอ�าเภอต่างๆ
พระสมุทรเจดีย์ ๔ กิโลเมตร
พระประแดง ๗ กิโลเมตร
บางพลี ๔๘ กิโลเมตร
บางบ่อ ๖๑ กิโลเมตร
บางเสาธง ๖๓ กิโลเมตร
ระยะทางจากอ�าเภอเมืองสมุทรปราการไปยังจังหวัดใกล้เคียง
กรุงเทพมหานคร ๒๓ กิโลเมตร
ฉะเชิงเทรา ๙๓ กิโลเมตร
การเดินทาง
รถยนต์ สามารถใช้ เส้ นทางถนนสุ ขุ มวิ ท (สายเก่ า) และทางหลวงหมายเลข
๓๐๓ (ถนนสุ ขสวั สดิ์ ) ระยะทางประมาณ ๒๙ กิ โลเมตร เข้ าสู ่ ตั วเมื องจั งหวั ด
สมุทรปราการ
รถโดยสารประจ�าทางปรับอากาศ (ขสมก.) ปอ.สาย ๒ (ส�าโรง-ปากคลอง
ตลาด) ปอ.๒๕ (ท่าช้าง-แพรกษา) ปอ.๕๐๖ (ปากเกร็ด-พระประแดง)
ปอ.๕๐๗ (ปากน�้า-ขนส่ งสายใต้ ) ปอ.๕๐๘ (ปากน�้า-ท่ าราชวรดิ ษฐ์ )
สมุทรปราการ
ป้อมยุทธนาวี พระเจดีย์กลางน�้า
ฟาร์มจระเข้ใหญ่ งามวิไลเมืองโบราณ
สงกรานต์พระประแดง ปลาสลิดแห้งรสดี
ประเพณีรับบัว ครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรม
พระสมุทรเจดีย์
๔ ๕ ๔ ๕
กลับหน้าสารบัญ
ปอ.๕๑๑ (ปากน�้า-ขนส่งสายใต้) ปอ.๕๑๓ (รังสิต-ปู่เจ้าสมิงพราย) ปอ.๒๓
(ส�าโรง-ทางด่วน-เทเวศน์) ปอ.๒๕ (ปากน�้า-ท่าช้าง) ปอ.๑๐๒ (ปากน�้า-
เซ็นทรัลพระราม ๓) ปอ.๕๔๕ (ท่าน�้านนทบุรี-ส�าโรง) ปอ.๑๒๙ (ส�าโรง-
บางเขน) ปอ.๑๔๒ (ฟาร์มจระเข้-การเคหะชุมชนธนบุรี) ปอ.๑๔๕ (ปากน�้า-
หมอชิต ๒) ปอ.๕๓๖ (ปากน�้า-หมอชิต ๒) ปอ.๒๐ (ป้อมพระจุลฯ-ท่าน�้า
ดินแดง) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๑๘๔
รถโดยสารประจ�าทางธรรมดา สาย ๒ (ส�าโรง-ปากคลองตลาด) สาย ๖
(พระประแดง-บางล�าภู) สาย ๒๐ (ป้อมพระจุลฯ-ท่าน�้าดินแดง) สาย ๒๓
(ส�าโรง-ทางด่วน-เทเวศร์) สาย ๒๕ (ปากน�้า-ท่าช้าง) สาย ๔๕ (ส�าโรง-
ท่าน�้าสี่พระยา) สาย ๘๒ (พระประแดง-บางล�าภู) สาย ๑๑๖ (หนามแดง-
สาทร) สาย ๑๒๙ (บางเขน-ส�าโรง) สาย ๑๓๘ (หมอชิต๒-พระประแดง)
สาย ๑๔๕ (ปากน�้า-หมอชิต๒) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๑๘๔
สถานที่น่าสนใจ
อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙/๙ หมู่ ๑ ต�าบลบางเมืองใหม่
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างจากแรงบันดาลใจ ความคิดและจินตนาการของ
คุ ณเล็ ก วิ ริ ยะพั นธุ ์ ผู ้ สร้ างเมื องโบราณ จั งหวั ดสมุ ทรปราการ และปราสาท
สัจธรรม เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เป็นสถานที่เก็บรักษาศิลปวัตถุ
มรดกทางวั ฒนธรรมด้ านต่ าง ๆ และเพื่ อสื บสานอนุ รั กษ์ งานศิ ลป์ ไทยให้ คง
อยู ่ สื บชั่ วลู กชั่ วหลานสื บไป ช้ างเอราวั ณหรื อช้ างสามเศี ยร เป็ นประติ มากรรม
ลอยตัวที่ใช้เทคนิคการเคาะโลหะขึ้นรูปด้วยมือเป็นแห่งแรกในโลก ท�าจาก
โลหะทองแดงนั บแสนชิ้ นแผ่ นเล็ กสุ ดขนาดเท่ าฝ่ ามื อน� ามาย่ างไฟให้ อ่ อนตั ว
แล้ วเคาะเรี ยงต่ อกั นด้ วยความประณี ต ตั วช้ างรวมอาคารมี ความสู ง ๔๓.๖๐
เมตร (หรือสูงขนาดตึก ๑๔-๑๗ ชั้นโดยประมาณ) อาคารพิพิธภัณฑ์ช้าง
เอราวัณแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนบนของตัวช้างและส่วนล่าง
ของตัวช้าง ส่วนบนของตัวช้ำง เฉพาะส่วนหัวมีน�้าหนักประมาณ ๑๐๐ ตัน
ล�าตัวช้างหนัก ๑๕๐ ตัน สูง ๒๙ เมตร กว้าง ๑๒ เมตรและยาว ๓๙ เมตร
ท้ องช้ างหรื อชั้ นสวรรค์ ปู ด้ วยไม้ มะเกลื อสี ออกด� า ออกแบบให้ เป็ นพิ พิ ธภั ณฑ์
จัดแสดงวัตถุมีค่า เช่น ภาพเขียนสีฝุ่นรูปสุริยจักรวาล โบราณวัตถุของ
คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ส่วนล่ำงของตัวช้ำง เป็นฐานประกอบด้วยอาคารศาลา
มี ความสู ง ๑๔.๖๐ เมตร โครงสร้ างเป็ นคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก กระจายน�้ าหนั ก
ตัวช้างด้วยคานวงแหวนรอบนอกและรอบในบนอาคาร ถ่ายน�้าหนักลงเสา
แปดเสาภายนอกและสี่เสาภายในอาคารศาลา ภายในอาคารหรือชั้นโลก
จัดแสดงโบราณวัตถุ มีซุ้มพระเกตุ บันไดเงินบันไดทอง เพดานเป็นกระจก
สี มีรูปแผนที่โบราณ การตกแต่งภายในเป็นการผสมผสานศิลปะหลาก
หลายรูปแบบ เช่น การใช้กระจกสีแบบศิลปะตะวันตก, เครื่องเบญจรงค์
สลั บลวดลายสอดสี , การดุ นโลหะบนแผ่ นดี บุ กของช่ างเมื องนครศรี ธรรมราช
และรู ปปั ้ นโบราณชนิ ดต่ างๆ อาทิ คนธรรพ์ บรรเลงดนตรี รู ปพญานาค ของ
ช่ างเมื องเพชร ส่ วนชั้นใต้ ดิ นที่ เรี ยกว่ า “ชั้นบำดำล” เป็ นที่ จัดแสดง
นิ ทรรศการและโบราณวั ตถุ จ�านวนมาก อาทิ พระพุ ทธรู ป เทวรู ปสมั ยต่ างๆ
และเครื่องลายครามของจีน ระเบียงรอบนอกตัวอาคารประกอบด้วยซุ้ม
แปดซุ้ม รอบพิพิธภัณฑ์เป็นอุทยานพรรณไม้ในวรรณคดี และพันธุ์ไม้หา
ยากจากทุ กภู มิ ภาคของประเทศ มี งานประติ มากรรมลอยตั วเรื่ อง รามเกี ยรติ์
วางเรียงรายล้อมรอบอาคาร พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณเปิดให้เข้าชมทุกวัน
เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. (รอบชมสุดท้าย ๑๗.๐๐ น.) ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ ๑๕๐
บาท เด็ก ๕๐ บาท สอบถามรายละเอียดโทร. ๐ ๒๓๗๑ ๓๑๓๕-๖ โทรสาร.
๐ ๒๓๘๐ ๐๓๐๔ หรือ www.erawan-museum.com
กำรเดินทำง พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ผ่าน
แยกบางพลี ก่อนถึงแยกปากน�้า ตั้งอยู่ซ้ายมือ รถโดยสารประจ�าทาง
ธรรมดา ขสมก. สาย ๒๕ และรถโดยสารปรับอากาศสาย ๑๐๒, ๑๔๒,
๕๐๗, ๕๐๘, ๕๑๑, ๕๓๖
พิ พิ ธภั ณฑ์ ทหารเรื อ ตั้ งอยู ่ ถนนสุ ขุ มวิ ท ต� าบลปากน�้ า ตรงข้ ามกั บโรงเรี ยน
นายเรือ จากแยกบางนาไปส�าโรงประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ภายในพิพิธภัณฑ์
เป็ นที่ รวมข้ อมู ลทางประวั ติ ศาสตร์ เกี่ ยวกั บกองทั พเรื อไทย อาวุ ธยุ ทโธปกรณ์
อุปกรณ์ทุกประเภทที่ใช้ในกิจการกองทัพเรือ เรือรบจ�าลองของไทยตั้งแต่
ปากน�้าสมุทรปราการ
๖ ๗
ต้ นกรุ งรั ตนโกสิ นทร์ จนถึ งปั จจุ บั น เรื อด� าน�้ ารุ ่ นแรกและรุ ่ นเดี ยวของราชนาวี
ไทย และยุทธนาวีครั้งส�าคัญ ๆ แบ่งเป็น ๒ อาคาร คือ อำคำร ๑ จัดเป็น
ห้ องเทิ ดพระเกี ยรติ พลเรื อเอกพระเจ้ าบรมวงศ์ เธอกรมหลวงชุ มพรเขตอุ ดม
ศักดิ์ องค์พระบิดาของทหารเรือไทย และห้องจัดแสดงเครื่องแบบต่างๆ
ของทหารเรือไทย อำคำร ๒ ชั้นล่างจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ
ชั้ น ๒ จั ดแสดงเกี่ ยวกั บเรื อพระราชพิ ธี ชั้ น ๓ เป็ นการจั ดแสดงนิ ทรรศการ
พิเศษ หมุนเวียนตามช่วงเวลาและเหตุการณ์ส�าคัญ เช่น ยุทธนาวีที่เกาะ
ช้าง สงครามเอเชียมหาบูรพา วีรกรรมที่ดอนน้อย เรือด�าน�้าแห่งราชนาวี
และการปฏิ บั ติ การของทหารนาวิ กโยธิ น เป็ นต้ น เปิ ดให้ เข้ าชมทุ กวั น ยกเว้ น
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น. สอบถามรายละเอียด
โทร. ๐ ๒๓๙๔ ๑๙๙๗, ๐ ๒๔๗๕ ๓๘๐๘
ฟาร์ มจระเข้ และสวนสั ตว์ สมุ ทรปราการ ตั้ งอยู ่ ถนนท้ ายบ้ าน ต� าบลท้ ายบ้ าน
ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๔ กิโลเมตร หรือสามารถเข้าทางถนนสุขุมวิท
(สายเก่า) เทศบาลบางปูซอย ๔๖ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ ปัจจุบันเป็น
ฟาร์มจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายในเป็นสถานเพาะเลี้ยงจระเข้ขนาด
ต่างๆ กว่า ๖๐,๐๐๐ ตัว มีการแสดงโชว์จระเข้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-
๑๖.๐๐ น. ทุกๆ ๑ ชั่วโมง (พักเที่ยง) วันหยุดเพิ่มรอบ ๑๒.๐๐ น. และ
๑๗.๐๐ น. เวลาการให้อาหารจระเข้ ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น. นอกจากนี้ยังมีการ
แสดงของช้ำงแสนรู้ ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนัก
ท่องเที่ ยวเป็ นอั นมาก โดยมี การแสดงทุ ก ๑ ชั่ วโมง เริ่ มตั้ งแต่ เวลา ๐๙.๓๐-
๑๖.๓๐ น. ทุกวัน นอกจากการเลี้ยงจระเข้แล้ว ภายในฟาร์มยังมีสัตว์อื่นๆ
อีก เช่น เสือ ลิงชิมแปนซี ชะนี เต่า งู นก อูฐ ฮิปโปโปเตมัส กวาง และ
ปลาจ�านวนมาก นอกจากนี้ยังสามารถเข้าชม พิพิธภัณฑ์ไดโนเสำร์ ซึ่งจัด
แสดงกระดูกและหุ่นจ�าลองไดโนเสาร์ พร้อมการฉายสไลด์มัลติวิชั่น เรื่อง
ของมนุ ษย์ และสั ตว์ ดึ กด� าบรรพ์ ด้ วย ฟาร์ มจระเข้ และสวนสั ตว์ สมุ ทรปราการ
แห่งนี้เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐๗.๐๐-๑๘.๐๐ น. ค่าบัตรผ่านประตูชาว
ไทย ผู้ใหญ่ ๖๐ บาท เด็ก ๓๐ บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ ๓๐๐ บาท
เด็ก ๒๐๐ บาท การเข้าชมเป็นหมู่คณะหรือสถาบันการศึกษาที่ต้องการ
วิ ทยากร ควรมี หนังสื อติ ดต่ อล่ วงหน้ าไปที่ ฟาร์ มจระเข้ และสวนสัตว์
สมุ ทรปราการ เลขที่ ๕๕๕ หมู ่ ๗ ถนนท้ ายบ้ าน อ� าเภอเมื องสมุ ทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๘๐ โทร. ๐ ๒๗๐๓ ๔๘๙๑, ๐ ๒๗๐๓ ๕๑๔๔-๘
กำรเดินทำง ไปยังฟาร์มฯ นอกจากรถส่วนตัวแล้ว รถโดยสารประจ�าทาง
ปรั บอากาศสาย ๕๓๖ (ฟาร์ มจระเข้ -อนุ สาวรี ย์ ชั ย), ๕๕๓ (สุ วรรณภู มิ -ฟาร์ ม
จระเข้), ๑๔๒, ๕๐๘ ลงที่ฟาร์มจระเข้เลย หรือ รถโดยสารประจ�าทางปรับ
อากาศ สาย ๕๐๗, ๕๑๑ หรือ รถโดยสารประจ�าทางธรรมดาสาย ๒๕ และ
๑๐๒ ลงที่ ตั วเมื องสมุ ทรปราการ แล้ วต่ อรถสองแถวปากน�้ า-ฟาร์ มจระเข้ ที่
ป้ายศาลหลักเมือง หรือ สาย ๕๓๖, ๕๕๓, ๑๔๒, ๕๐๘ ลงหน้าฟาร์มจระเข้
เลย
เมื องโบราณ ตั้ งอยู ่ ในเขตต� าบลบางปู ใหม่ บริ เวณหลั กกิ โลเมตรที่ ๓๓ ถนน
สุขุมวิท(สายเก่า) ห่างจากตัวจังหวัด ๘ กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
รวบรวมสถานที่ส�าคัญๆ ๑๑๖ แห่ง ทั่วประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ ๖๐๐
ไร่ เริ่ มก่ อสร้ างเมื่ อปลายปี พ.ศ.๒๕๐๖ ปู ชนี ยสถานที่ ส� าคั ญๆ เช่ น พระที่ นั่ ง
สรรเพชญปราสาท เขาพระวิหาร ปราสาทหินพนมรุ้ง วิหารวัดมหาธาตุ
จ.สุโขทัย พระพุทธบาทสระบุรี พระบรมธาตุเมืองนคร พระบรมธาตุไชยา
พระธาตุพนม ฯลฯ โดยสร้างให้มีขนาดเท่าแบบจริงหรือเล็กกว่า บางแห่ง
ใช้องค์ความรู้สร้างขึ้นใหม่ เช่น พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ศาลาขงเบ้ง
กวนเกษียรสมุทร การสร้างฝีมือประณีตงดงาม นอกจากนั้นยังเป็นแหล่ง
รวบรวมศิ ลปวัฒนธรรมพื้นบ้ านที่ นับวันจะสู ญหายไปจากสังคมยุ คใหม่
มีตลาดโบราณ จ�าหน่ายอาหาร ก๋วยเตี๋ยวเรือ และเครื่องดื่มต่างๆ ผู้ที่
ต้ องการศึ กษาค้ นคว้ าเรื่ องราวของประเทศไทยจะศึ กษาได้ จากเมื องโบราณ
แห่งนี้ เมืองโบราณเปิดให้เข้าชมทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา
๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. อัตราค่าบัตรผ่านประตูชาวไทย ผู้ใหญ่ ๒๐๐ บาท เด็ก
๑๐๐ บาท อายุต�่ากว่า ๕ ปีไม่เสียค่าเข้าชม ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ ๓๕๐
บาท เด็ก ๑๕๐ บาท (ราคาบัตรรวมค่ารถรางและรถจักรยาน รถรางน�าชม
มีรอบ ๐๘.๐๐ น., ๑๐.๐๐ น., ๑๓.๐๐ น., ๑๕.๐๐ น.) ค่าน�ารถยนต์เข้าชม
คันละ ๑๐๐ บาท (วันจันทร์-ศุกร์ ไม่ให้น�ารถเข้า) มีรถกอล์ฟบริการหลาย
ขนาด (นั่งได้ ๒ คน ราคา ๑๐๐ บาท, ๔ คน ๒๐๐ บาท, ๖ คน ๓๐๐ บาท
ราคาต่อ ๑ ชั่วโมง) สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท เมืองโบราณ จ�ากัด
เมืองโบราณ
8 9
ต�าบลบางปู กิโลเมตรที่ ๓๓ โทร. ๐ ๒๓๒๓ ๙๒๕๓, ๐ ๒๗๐๙ ๑๖๔๔-๕
www.ancientcity.com
กำรเดินทำง รถยนต์ ไปตามถนนสายส�าโรง-สมุทรปราการ ถึงสามแยก
สมุ ทรปราการให้ เลี้ยวซ้ ายไปตามถนนสุ ขุ มวิ ทสายเก่ า (ไปทางบางปู )
ประมาณกิโลเมตรที่ ๓๓ ห่างจากปากทางประมาณ ๘ กิโลเมตร เมือง
โบราณจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ หรือ นั่งรถโดยสารประจ�าทางปรับอากาศ
สาย ปอ. ๑๐๒, ๑๔๒, ๕๑๑, ๕๓๖, ๕๐๗, ๕๐๘ ไปลงที่ตัวเมือง
สมุทรปราการ แล้วต่อรถเมล์เล็กสาย ๓๖ ผ่านหน้าทางเข้าเมืองโบราณ
วั ดกลางวรวิ หาร ตั้ งอยู ่ ถนนศรี สมุ ทร ต� าบลปากน�้ า ปั จจุ บั นเป็ นพระอาราม
หลวงชั้ นโท เป็ นวั ดสมั ยอยุ ธยาตอนปลาย เดิ มชื่ อ วั ดตะโกทอง พระอุ โบสถ
ได้รับการปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ หน้าบันมีลายปูนปั้นประดับเครื่อง
ลายคราม ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องปฐมสมโพธิกถา ต่อมาเมื่อพ.ศ.
๒๔๔๙ มีการสร้างพระมณฑปประดิษฐานพระพุทธบาท ๔ รอย หน้าบัน
มีลายปูนปั้นเครื่องแถวประดับด้วยถ้วยจานเบญจรงค์ ยอดสุดแต่ละมุมมี
ปูนปั้นหน้าของท้าวจตุโลกบาล ตามเค้าโครงเรื่องไตรภูมิพระร่วง เบื้อง
บนของผนังภายในซุ้มมีพระพุทธรูปขนาดย่อมโดยรอบ ศาลาการเปรียญ
ลักษณะเป็นเรือนไทยแบบเรือนหมู่ไม้สักทั้งหลัง หน้าบันมีลวดลายไม้สลัก
ละเอียดอ่อนสวยงามควรค่าแก่การอนุรักษ์อย่างยิ่ง
กำรเดินทำง จากสามแยกสมุทรปราการตรงไปตามถนนประโคนชัย (เข้า
ตลาดปากน�้า) จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายไปทางถนนศรีสมุทรจะพบวัดอยู่ในสุด
ของถนน สามารถใช้ บริ การรถโดยสารประจ� าทางปรั บอากาศสาย ๒๕, ๑๐๒,
๑๔๒, ๑๔๕, ๕๐๗, ๕๐๘ และ ๕๑๑ หรือ รถโดยสารประจ�าทางธรรมดา
สาย ๒๕, ๑๐๒ และ ๑๔๕
วัดอโศการาม ตั้งอยู่เทศบาลบางปู ซอย ๖๐ ถนนสุขุมวิทสายเก่า ต�าบล
ท้ายบ้าน ห่างจากตัวเมือง ๖ กิโลเมตร (เข้ามาจากถนนสุขุมวิทประมาณ
๑ กิโลเมตร) สร้างเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๐๕ ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย
โดยพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีร์เมธาจารย์ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) เป็นวัด
ส� าคั ญวั ดหนึ่ ง และเป็ นสถานที่ ส� าหรั บวิ ปั สสนากรรมฐาน มี สิ่ งที่ น่ าชม เช่ น
พระธุตังคเจดีย์ เป็นพระเจดีย์หมู่รวม ๑๓ องค์ แต่ละองค์ประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่ระลึกถึงธุดงควัตร ๑๓ ประการ และวิหารวิสุทธิ
ธรรมรังสี อาคารจตุรมุข ๓ ชั้นส่วนยอดเป็นมณฑปประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุเช่นกัน ภายในวิหารประดิษฐานสรีระท่านอาจารย์ลี
กำรเดินทำง จากสามแยกสมุทรปราการเลี้ยวซ้ายไปตามถนนสุขุมวิทสาย
เก่า (ทางไปบางปู) ประมาณกิโลเมตรที่ ๓๑ ให้กลับรถแล้วเลี้ยวซ้ายเข้า
ซอยเทศบาลบางปู ๖๐ ประมาณ ๑ กิโลเมตร วัดอโศการามอยู่ทางซ้ายมือ
สามารถใช้บริการรถโดยสารประจ�าทางปรับอากาศ ขสมก.สาย ๒๕, ๑๐๒,
๑๔๒, ๑๔๕, ๕๐๗, ๕๐๘, ๕๑๑ และ ๕๓๖ รถโดยสารประจ�าทางธรรมดา
สาย ๒๕, ๑๐๒ และ ๑๔๕ ไปยั งตลาดปากน�้ าแล้ วต่ อรถสองแถวปากน�้ า-วั ด
ต�าหรุ, ปากน�้า-นิคมอุตสาหกรรมบางปู และปากน�้าคลองด่านก็สามารถ
ไปได้
มูลนิธิธรรมกตัญญู (เสียนหลอไต้เทียนกง) ตั้งอยู่ ๙๙๓ หมู่ ๗ ถนน
สุขุมวิท ต�าบลบางปูใหม่ บนพื้นที่ ๒๖.๕ ไร่ ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔
โดยได้ น� ารู ปแบบของศาลมาจากมู ลนิ ธิ หนานคุ ณเซิ นไต้ เที ยนฟู ่ ของประเทศ
ไต้หวัน สิ่งปลูกสร้างจึงมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบจีนแท้ๆ ยิ่งใหญ่
อลั งการ หลั งคาประดั บด้ วยสั ตว์ มงคลตามความเชื่ อของชาวจี นทั้ งหงส์ และ
มังกร รวมด้วยเรื่องราวทางความเชื่อ และวิถีชีวิตของชาวจีนโบราณ จาก
หลังคาถึงชายคาบรรจงแกะสลักไม้ลงรักปิดทองอย่างสวยงาม ภายในตัว
อาคารเป็ นสถานที่ ศั กดิ์ สิ ทธิ์ จากประตู ทางเข้ าด้ านหน้ าจะเป็ นห้ องเทพเจ้ า
๕ องค์ “อู๋ฟู่เซียนส้วย” ซึ่งประกอบด้วย ตระกูลหลี่ “หลี่ต้ำเลี่ยง” ตระกูล
ฉือ“ฉือมุ่งเปียว” ตระกูลอู๋ “อู๋เสี้ยวควำน” ตระกูลจู “จูชู๋ยื้อ” ตระกูลฟ้าน
“ฟ้ำนเฉินเยอะ” และยังมีเทพเจ้าอื่นๆ เป็นที่เคารพนับถือของผู้คนจ�านวน
มาก ทั้ งเทพเฉิ งหวงเหย่ (หลั กเมื อง), พระโพธิ สั ตว์ อวโลกิ เตศวร (เจ้ าแม่ กวนอิ ม),
เจ้าพระขันธกุมาร (ท้าววิรุฬหก), เจ้าพระธรรมบาล (สิบแปดอรหันต์),
เทพเจ้าฝูเต๋อเจิ้นเสิน (แป๊ะกง)
แต่สิ่งที่เป็นจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวจะต้องชมและเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกคือ
สิงโตคู่ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แกะสลักจากหินหยกเขียว น�าเข้าจาก
ประเทศจี น สิ งโตคู ่ ตามความเชื่ อของชาวจี นถื อว่ าเป็ นสิ่ งที่ สร้ างขึ้ นเพื่ อเป็ น
สิ ริ มงคล มี สง่ าราศี มองดู น่ าเกรงขามยิ่ งใหญ่ เกรี ยงไกร ซึ่ งสิ งโตคู ่ ที่ อยู ่ หน้ า
ศาลของมูลนิธิธรรมกตัญญูได้ผ่านการปลุกเสก สวดมนต์คาถาศักดิ์สิทธ์
โดยนั กพรตผู ้ ปฏิ บั ติ ธรรมในลั ทธิ เต๋ า มี คติ ความเชื่ อว่ า “สิ งโตคู ่ อั นศั กดิ์ สิ ทธิ์
สำมำรถก�ำจัดสิ่งชั่วร้ำย ภู ตผีปี ศำจ สิ่งอำถรรพ์ทั้งปวงได้ และเป็น
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของจีนโบรำณที่สืบทอดกันมำนับพันปี”
นอกจากนี้ทางมูลนิธิฯ ยังจัดงานประจ�าปีหลายงาน เช่น วันตรุษจีน วัน
หยวนเชียว งานเทกระจาดประจ�าปี และวันเกิดของเจ้าแต่ละองค์ เป็นต้น
มูลนิธิฯเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. สอบถามรายละเอียด
โทร. ๐ ๒๓๒๓ ๓๑๒๐-๕
วัดพิชัยสงคราม ตั้งอยู่เลขที่ ๒๙ ถนนประโคนชัย ต�าบลปากน�้า สร้างขึ้น
ในสมั ยกรุ งศรี อยุ ธยา มี พระเจดี ย์ องค์ ใหญ่ ทรงระฆั ง ประดั บด้ วยเครื่ องถ้ วย
ชามกระเบื้อง และป้อมปราการในเขตวัด ๔ ป้อม คือ ป้อมประโคนชัย
ป้ อมกายสิ ทธิ์ ป้ อมนารายณ์ ปราบศึ ก และป้ อมปราการสร้ างในสมั ยรั ชกาล
ที่ ๒ ปั จจุ บั นได้ รื้ อถอนหมดคงเหลื อเพี ยงชื่ อป้ อมที่ น� ามาตั้ งเป็ นชื่ อถนนสาย
ส�าคัญในจังหวัด สอบถามรายละเอียดโทร. ๐ ๒๓๘๙ ๒๘๙๕, ๐ ๒๓๙๕
๑๖๓๗
๑๐ ๑๑
กำรเดิ นทำง จากสามแยกสมุ ทรปราการไปตามถนนประโคนชั ย (เข้ าตลาด
ปากน�้า) ประมาณ ๑๐๐ เมตร วัดอยู่ริมถนนทางด้านซ้ายมือ สามารถใช้
บริ การรถโดยสารประจ� าทางปรั บอากาศ ขสมก.สาย ๒๕, ๑๐๒, ๑๔๒, ๑๔๕,
๕๐๗, ๕๐๘ และ ๕๓๖ และรถโดยสารประจ�าทางธรรมดาสาย ๒๕, ๑๐๒
และ ๑๔๕
สถานตากอากาศบางปู ตั้งอยู่ในเขตต�าบลบางปูใหม่ ริมถนนสุขุมวิท ห่าง
จากตัวเมืองประมาณ ๑๑ กิโลเมตร เป็นสถานที่ตากอากาศที่มีชื่อเสียงมา
เป็นเวลานาน และเป็นสถานที่พักผ่อนของกรมพลาธิการทหารบก มีร้าน
อาหารและที่ พั กไว้ บริ การนั กท่ องเที่ ยว ภายในบริ เวณมี ธรรมชาติ อั นสมบู รณ์
ในพื้นที่ ๖๓๙ ไร่ มีสะพานที่ทอดตัวเหยียดยาวออกไปในทะเลตลอด ๕๐๐
เมตร ท�าให้เป็นจุดดูนกและชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามแห่งหนึ่ง ในช่วง
ประมาณเดื อนพฤศจิ กายนถึ งปลายเดื อนพฤษภาคม จะมี นกนางนวลอพยพ
หนีหนาวจากแถบไซบีเรียมาพักอาศัยในบริเวณนี้ และยังมีสถานที่พักผ่อน
ที่ ศาลาสุ ขใจบริ การอาหารรสชาติ อร่ อย และทุ กวั นเสาร์ จะมี กิ จกรรมเต้ นร� า
และลี ลาศ ตั้ งแต่ เวลา ๑๗.๐๐-๒๒.๐๐ น. สอบถามรายละเอี ยด
โทร. ๐ ๒๓๒๓ ๙๙๘๓
กำรเดิ นทำง จากสามแยกสมุ ทรปราการเลี้ ยวซ้ ายไปตามถนนสุ ขุ มวิ ท (สาย
เก่า) ประมาณกิโลเมตรที่ ๓๗ ให้กลับรถ สถานตากอากาศบางปูจะอยู่ริม
ถนนซ้ายมือ และรถโดยสารประจ�าทางปรับอากาศสาย ปอ. ๒๕, ๑๐๒,
๑๔๒, ๑๔๕, ๕๐๗, ๕๐๘ และ ๕๑๑ รถประจ�าทางธรรมดาสาย ๒๕, ๑๐๒
และ ๑๔๕ ไปลงตลาดปากน�้า แล้วต่อรถเมล์เล็กสาย ๓๖, รถสองแถว
ปากน�้ า-วั ดต� าหรุ , ปากน�้ า-นิ คมอุ ตสาหกรรมบางปู และปากน�้ า-คลองด่ าน
อ�าเภอพระประแดง
ตลาดน�้ าบางน�้ าผึ้ ง เป็ นตลาดน�้ าแห่ งใหม่ ใกล้ กรุ งเทพฯ ตั้ งอยู ่ บริ เวณต� าบล
บางน�้าผึ้ง เป็นการร่วมมือระหว่าง อบต.บางน�้าผึ้ง และชาวบ้านในชุมชน
สร้ างตลาดน�้ าแห่ งนี้ เพื่ อหาทางแก้ ไขภาวะผลผลิ ตล้ นตลาด ซึ่ งตลาดน�้ าแห่ ง
นี้ สร้ างงาน สร้ างรายได้ ให้ กั บชุ มชนได้ เป็ นอย่ างดี เสน่ ห์ ของตลาดน�้ าแห่ ง
นี้ คือ วิถีชีวิตชาวบ้านริมคลอง ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายมอญ และยัง
มีการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและอาหารที่มีชื่อเสียงของชุมชน เช่น
ดอกไม้เกล็ดปลา ปั้นธูปสมุนไพร หอยทอดขนมครก และมะม่วงน�้าดอกไม้
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเรือพายให้บริการ อัตราค่าเช่าล�าละ ๔๐ บาท และ
ยั งมี กิ จกรรมท่ องเที่ ยวสั มผั สวิ ถี ชี วิ ตชุ มชน และชื่ นชมธรรมชาติ อั นสวยงาม
ของสวนผลไม้ในชุมชน โดยเช่าจักรยานในราคา ๓๐ บาท/คัน ตลาดน�้า
บางน�้าผึ้งจะมีเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๔.๐๐ น. ติดต่อ
สอบถามข้ อมู ลเพิ่ มเติ มได้ ที่ ส�านั กงานองค์ การบริ การส่ วนต�าบลบางน�้ าผึ้ ง
โทร. ๐ ๒๘๑๙ ๖๗๖๒, ๐๘ ๑๑๗๑ ๔๙๓๐
กำรเดินทำง รถยนต์-ลงจากทางด่วน (ดาวคะนอง-สุขสวัสดิ์) ที่ถนน
สุ ขสวั สดิ์ จะเห็ นสามแยกพระประแดง-สุ ขสวั สดิ์ เลี้ ยวบริ เวณข้ างปั ้ มน�้ ามั น
BP พอถึงตลาดพระประแดงให้เลี้ยวซ้ายผ่านวัดทรงธรรมวรวิหารไปตาม
ถนนเพชรหึงษ์ประมาณ ๕ กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าซอยเพชรหึงษ์ ๒๖ แล้ว
จะพบป้ายบอกทางเข้าตลาดน�้า ประมาณ ๗๐๐ เมตร
รถโดยสำรประจ�ำทำง ปรับอากาศและธรรมดา ขสมก.สาย ๘๒, ๑๓๘ รถ
ร่วมบริการสาย ๖ ไปลงตลาดพระประแดง แล้วต่อรถประจ�าทางสาย
พระประแดง-บางกอบัว ก็จะผ่านตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง
สถานตากอากาศบางปู ตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง
๑๒ ๑๓
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อยู่ที่ต�าบลตลาด สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๖ เป็น
หลักเมืองเก่าของอ�าเภอพระประแดง ในสมัยเมื่ออ�าเภอนี้มีฐานะเป็นเมือง
ชาวบ้านถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และส�าคัญแห่งหนึ่งซึ่งชาวเมืองเคารพ
นั บถื อมาก เสาหลั กเมื องนี้ มี ลั กษณะพิ เศษคื อ มี รู ปของพระพิ ฆเนศวร์ สถิ ตย์
อยู่เหนือเสา
ศาลพระเสื้อเมือง อยู่ที่ต�าบลตลาด สร้างขึ้นพร้อมกับเมืองพระประแดง
ชาวบ้านนับถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพบูชากันมาก
ป้อมแผลงไฟฟ้า ตั้งอยู่ที่ต�าบลตลาด ติดกับโรงเรียนเทศบาลป้อมแผลง
ไฟฟ้ า ยั งมี สภาพสมบู รณ์ อยู ่ บางส่ วน เป็ นป้ อมปราการแห่ งหนึ่ งของฐานทั พ
เมืองนครเขื่อนขันธ์ เป็นเสมือนหนึ่งฐานทัพด้านปากแม่น�้าเจ้าพระยา และ
เป็ นเมื องที่ มี ป้ อมปราการหลายแห่ ง เนื่ องด้ วยพระบาทสมเด็ จพระพุ ทธยอด
ฟ้ าจุ ฬาโลกมหาราชมี พระราชด� าริ ที่ จะใช้ ป้ องกั นพระราชอาณาจั กร ปั จจุ บั น
เทศบาลเมื องพระประแดงได้ ท� าการบู รณะเป็ นที่ พักผ่ อนหย่ อนใจของ
ประชาชน โดยบริเวณข้างบนของป้อมได้จัดปืนใหญ่โบราณหลายกระบอก
ตั้งไว้ให้ชม รอบๆบริเวณจัดปลูกต้นไม้ร่มรื่น
กำรเดิ นทำง จากสามแยกพระประแดง (ถนนสุ ขสวั สดิ์ ) เลี้ ยวซ้ ายไปตลาด
พระประแดง สามารถจอดรถได้ที่บริเวณที่ว่าการอ�าเภอพระประแดง หรือ
เดินทางด้วยรถโดยสารประจ�าทางปรับอากาศและธรรมดา ขสมก. สาย
๘๒ และ ๑๓๘ รถร่วมบริการสาย ๖ ลงตลาดพระประแดง สามารถเดิน
เที่ ยวชมได้ ทั้ งศาลเจ้ าพ่ อหลั กเมื อง ศาลพระเสื้ อเมื อง และป้ อมแผลงไฟฟ้ า
ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันบริเวณตลาดพระประแดง
วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร ตั้งอยู ่ ที่ ต� าบลบางพึ่ ง จากสามแยก
พระประแดง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระราชวีริยาภรณ์ ประมาณ ๒๐๐ เมตร ก็
จะถึงวัด วัดไพชยนต์ฯ เป็นพระอารามหลวงชั้นโท กรมพระราชวังบวร
มหาศักดิพลเสพย์ ทรงสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๒ สิ่งที่น่าสนใจได้แก่ พระ
อุโบสถและพระวิหารที่งดงาม ในพระอุโบสถมีพระประธานปูนปั้นปิดทอง
ปางมารวิชัย อยู่บนบุษบกยอดปรางค์จัตุรมุข
กำรเดิ นทำง จากสามแยกพระประแดง เลี้ ยวซ้ ายไปตามถนนนครเขื่ อนขั นธ์
(ทางหลวงหมายเลข ๓๑๐๔) แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนวีริยาภรณ์ บรรจบ
กั บถนนทรงธรรม จะพบวั ดไพชยนต์ ฯ อยู ่ ตรงบริ เวณสามแยก หรื อเดิ นทาง
ด้วยรถโดยสารประจ�าทางปรับอากาศและธรรมดา ขสมก.สาย ๘๒ และ
๑๓๘ รถร่วมบริการ สาย ๖ ลงสามแยกบางพึ่งแล้วต่อรถรับจ้าง
วั ดโปรดเกศเชษฐาราม อยู ่ ที่ ถนนทรงธรรม ต�าบลทรงคะนอง อยู ่ ถั ดจากวั ด
ไพชยนต์ฯ เล็กน้อย เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีเป็นวัดพุทธไทยเพียงวัด
เดียวในย่านพระประแดง เพราะวัดอื่นๆ มักจะเป็นวัดพุทธรามัญ พระยา
เพชรพิไชย (เกตุ) สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๒ มีลักษณะสถาปัตยกรรมดี
เด่นคือ พระอุโบสถไม่มีช่อฟ้าใบระกา หน้าบันมีศิลปะปูนปั้นลายเครือเถา
ประดับเครื่องลายคราม ภายในมีพระประธานปางมารวิชัยหล่อด้วยโลหะ
พระวิ หารมี ลักษณะสถาปั ตยกรรมเช่ นเดี ยวกับพระอุ โบสถ ภายในมี
พระพุ ทธไสยาสน์ พระพั กตร์ งามมาก เหนื อหน้ าต่ างมี ภาพปริ ศนาธรรมเป็ น
ศิ ลปะตะวั นตกแปลกตาหาดู ยาก นอกจากนี้ ยั งมี พระมณฑปหลั งคามุ งด้ วย
กระเบื้ องรางรายรอบด้ วยเก๋ งจี น ประดิ ษฐานพระพุ ทธรู ปปางต่ าง ๆ มี พระ-
ปรางค์ ที่ มุ มทั้ ง ๔ ด้ าน ภายในพระมณฑปมี พระพุ ทธรู ปและรอย
พระพุทธบาทจ�าลองประดับมุข
กำรเดินทำง จากวัดไพชยนต์ฯ เลี้ยวขวาไปตามถนนทรงธรรมประมาณ
๒๐๐ เมตร ข้ามสะพานคลองลัดหลวงประมาณ ๕๐ เมตร วัดโปรดเกศ
เชษฐารามจะอยู่ด้านซ้ายมือ
วัดทรงธรรมวรวิหาร ตั้งอยู่ถนนทรงธรรม เลยจากวัดโปรดเกศเชษฐาราม
ประมาณ ๕๐๐ เมตร เป็นวัดเก่าแก่ในพุทธศาสนารามัญนิกาย สร้างขึ้น
พร้อมกับเมืองนครเขื่อนขันธ์ ในสมัยรัชกาลที่ ๒ มีกุฏิและพระอุโบสถเป็น
เครื่องไม้ฝากระดาน ต่อมาในรัชกาลที่ ๓ ทรงเห็นว่าวัดช�ารุดทรุดโทรม
มาก จึงโปรดฯ ให้พระยาด�ารงค์ราชพลขันธ์ (จุ้ย คชเสนี) รื้อกุฏิมาสร้าง
เป็ นหมู ่ เดี ยวกั น ปั จจุ บั นเป็ นพระอารามหลวงชั้ นโท มี พระรามั ญเจดี ย์ องค์
ใหญ่ ศิลปะรามัญ พระวิหารก่ออิฐถือปูน มีช่อฟ้าใบระกาท�าด้วยไม้สัก
ภายในประดิษฐานพระพุทธบาทจ�าลองประดับมุก
วัดทรงธรรมวรวิหาร
๑๔ ๑๕
วัดป่าเกด ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔ หมู่ ๓ ถนนเพชรหึงษ์ ต�าบลทรงคนอง มีพระ-
อุโบสถเก่าแก่ที่สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) ในสมัยรัชกาลที่ ๓
หน้าบันพระอุโบสถท�าด้วยไม้แกะสลักรูปพระนารายณ์ทรงครุฑยุดนาค
ล้อมรอบด้วยลายเครือเถาอันอ่อนช้อยงดงาม
กำรเดินทำง จากวัดทรงธรรมไปตามถนนเพชรหึงษ์ประมาณ ๓ กิโลเมตร
วัดป่าเกดจะอยู่ริมถนนด้านขวามือ
สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ ศรี นครเขื่ อนขั นธ์ ตั้ งอยู ่ ต�าบลบางกะเจ้ า
มีเนื้อที่กว่า ๒๐๐ ไร่ สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ สวน
สาธารณะที่พักผ่อนหย่อนใจและออกก�าลังกายส�าหรับประชาชน และเป็น
ที่ ศึ กษาระบบนิ เวศน์ ของพั นธุ ์ พื ชและพั นธุ ์ สั ตว์ ในท้ องถิ่ นและพื้ นที่ ใกล้ เคี ยง
ลักษณะของสวนเป็นการผสมผสานของสวนสาธารณะที่มีการจัดสภาพ
ภู มิ ทั ศน์ ให้ สวยงาม ประกอบด้ วยพั นธุ ์ ไม้ น�้ า พั นธุ ์ ไม้ ท้ องถิ่ น ที่ สามารถเจริ ญ
เติ บโตได้ ในน�้ ากร่ อย กั บการรั กษาสภาพสวนเกษตรดั้ งเดิ มซึ่ ง เป็ นสวนผลไม้
เก่ าไว้ โดยเป็ นพื้ นที่ สี เขี ยวที่ รั ฐบาลก�าหนดให้ เป็ น “ปอดของกรุ งเทพฯ” มี
สะพานไม้ ทอดยาวให้ เดิ นชมพื้ นที่ อั นสงบร่ มรื่ น รวมถึ งหอชมวิ วสู ง ๗ เมตร
ที่ สามารถชมทิ วทั ศน์ ได้ โดยรอบ มี จั กรยานให้ เช่ าส�าหรับขี่ชมรอบสวน เปิด
เวลา ๐๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. โทร. ๐ ๒๔๖๑ ๐๙๗๒
กำรเดินทำง จากสามแยกพระประแดง (ถนนสุขสวัสดิ์) ให้เลี้ยวซ้ายตรง
สามแยก ถึงตลาดพระประแดงเลี้ยวซ้ายผ่านวัดทรงธรรมวรวิหารไปตาม
ถนนเพชรหึ งษ์ ๖ กิ โลเมตร แล้ วเลี้ยวซ้ ายเข้ าซอยวัดราษฎร์ รังสรรค์
ประมาณ ๒ กิโลเมตร สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์
อยู ่ ริ มถนนด้ านขวามื อ หรื อเดิ นทางด้ วยรถโดยสารประจ� าทางปรั บอากาศ
และธรรมดา ขสมก. สาย ๘๒ และ ๑๓๘ รถร่วมบริการสาย ๖ ลงตลาด
พระประแดงแล้วต่อรถประจ�าทางสายพระประแดง-บางกอบัว
อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์
ป้อมพระจุ ลจอมเกล้า หรือ ป้อมพระจุ ล ตั้งอยู ่ บริ เวณริ มปากแม่ น�้า
เจ้ าพระยา ต� าบลแหลมฟ้ าผ่ า อยู ่ ห่ างจากแยกพระสมุ ทรเจดี ย์ ไปตามถนน
สุขสวัสดิ์ใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๐๓ ประมาณ ๗ กิโลเมตร หรือเดินทาง
โดยรถโดยสารประจ�าทางปรับอากาศสาย ๒๐ ป้อมพระจุลฯ-ท่าดินแดง
เป็นป้อมที่ทันสมัยและมีบทบาทส�าคัญยิ่งในการปกป้องอธิปไตยของชาติ
ซึ่งเป็นที่ท�าการยิงต่อสู้กับอริราชศัตรูมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.
๒๔๓๖) เป็นป้อมที่จารึกอยู่ในความทรงจ�าของคนไทยและประวัติศาสตร์
ชาติไทยมายาวนาน เพราะในสมัยนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้ าอยู ่ หั ว รั ชกาลที่ ๕ ทรงเห็ นว่ า ประเทศอั งกฤษและฝรั่ งเศสก� าลั งแสวงหา
เมืองขึ้น บรรดาประเทศต่างๆ ที่อยู่ติดเขตแดนไทย ก็ถูกประเทศทั้งสอง
เข้ าครอบครองไปหมดแล้ ว นั บเป็ นภั ยใหญ่ หลวงส�าหรั บประเทศเล็ กๆ อย่ าง
ประเทศไทย พระองค์จึงทรงหาวิธีป้องกันต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องการ
ป้ องกั นทางน�้ า ทรงด� าริ ให้ ปรั บปรุ งป้ อมต่ างๆ ทางปากน�้ า โดยจ้ างชาวต่ าง
ประเทศที่ ช� านาญการทหารเรื อเป็ นที่ ปรึ กษาวางแผนในการปรั บปรุ งกิ จการ
ทหารเรือในครั้งนั้นด้วย ภายในป้อมพระจุลจอมเกล้ามีสิ่งที่น่าสนใจคือ
พระบรมรำชำนุ สำวรี ย์ พระบำทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล้ ำเจ้ ำอยู ่ หั ว พระบรม
ราชานุ สาวรี ย์ แห่ งนี้ มี ความสง่ างามยิ่ ง โดยทรงฉลองพระองค์ ในชุ ดจอมทั พ
เรือ พระหัตถ์ถือกระบี่ นอกจากนี้ภูมิทัศน์โดยรอบยังแวดล้อมไปด้วยแมก
ไม้นานาชนิดดูร่มรื่น ใต้ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เป็นพิพิธภัณฑ์แสดง
ประวัติ ความเป็ นมาของป้ อมพระจุ ลจอมเกล้ า และเหตุ การณ์ ในสมัย
ร.ศ. ๑๑๒
พิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กลอง เป็นเรือรบประจ�าการมีอายุการใช้งานนาน
ที่สุดในกองทัพเรือเป็นเวลากว่า ๖๐ ปี จนกระทั่งกระทรวงกลาโหมได้
พิจารณาเห็นว่ามีสภาพทรุดโทรมมากจึงปลดประจ�าการเพื่ออนุรักษ์เป็น
พิพิธภัณฑ์
เรื อหลวงรบแม่ กลองจั ดเป็ นพิ พิ ธภั ณฑ์ กลำงแจ้ งล� ำแรกของไทย ในอดี ตเรื อ
หลวงรบแม่กลองมีความสามารถในการรบผิวน�้า การปราบเรือด�าน�้า และ
การต่ อสู ้ อากาศยาน เป็ นเรื อรบที่ กองทัพเรื อได้ สั่ งต่ อเมื่ อวันที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๔๗๙ ที่อู่อูรางา เมืองโยโกสุกะ ประเทศญี่ปุ่น เรือหลวง
แม่ กลอง เป็ นเรื อประเภทเรื อสลุ ต สั งกั ดกองเรื อตรวจอ่ าว กองเรื อยุ ทธการ
หมายเลขข้างเรือ ๔๑๔ ความเร็วสูงสุด ๑๔ นอต ความยาวตลอดล�า ๘๕
เมตร ความกว้าง ๑๐.๔๐ เมตร ใช้ในภารกิจส�าคัญๆ เช่น เป็นเรือ
พระที่นั่งในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จฯ ไปทรงศึกษาต่อ
ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๔๙๔ เป็นเรืออัญเชิญ
พระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมายังท่าราชวรดิษฐ์
กรุงเทพฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๔๙๒ เป็นเรือที่ใช้ปฏิบัติการทางทะเล
เป็นประจ�าส�าหรับฝึกนักเรียนนายเรือที่ฝึกภาคต่างประเทศ เป็นเรือออก
ลาดตระเวน รั กษาความสงบเรี ยบร้ อยของน่ านน�้ าไทยตามเขตแนวชายแดน
ของประเทศกั มพู ชา และยั งใช้ เป็ นเรื อส� าหรั บยิ งสลุ ต ประดั บธง ประดั บไฟ
ในพระราชพิธีส�าคัญ และในการรับรองบุคคลส�าคัญที่มาเยือนไทย
อุทยำนประวัติศำสตร์ทหำรเรือ จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็ จพระเจ้ าอยู ่ หั วภู มิ พลอดุ ลยเดชฯ เนื่ องในวโรกาสที่ ทรงมี พระชนม์ มา-
ยุครบ ๖ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ ส�าหรับอุทยานประวัติศาสตร์
ทหารเรือนั้น ประกอบด้วยอาคารนิทรรศการ จัดแสดงภาพความเสียหาย
จากการรบ และภาพสู ่ การพั ฒนากองทั พเรื อ นอกจากนั้ นภายในอุ ทยานยั ง
๑๖ ๑๗
มีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์อาวุธยุทโธปกรณ์กลางแจ้ง รวมทั้งส่วนประกอบ
ต่ าง ๆ ซึ่ งแสดงถึ งวิ วั ฒนาการของกองทั พเรื อในการป้ องกั นประเทศ ตลอด
จนบทบาทในการรักษาผลประโยชน์ ของชาติ ทางทะเล ซึ่ งจัดแบ่ งเป็ น
๕ กลุ่ม คือ
-กลุ ่ มปื นเสื อหมอบ ซึ่ งเป็ นปื นรุ ่ นแรกที่ บรรจุ ทางท้ ายกระบอก และเป็ นอาวุ ธ
ปืนหลุมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วง ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖)
-กลุ่มปืนและอาวุธสมัยรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๖
-กลุ่มปืนและอาวุธในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๑, ๒ ยุทธนาวีที่เกาะช้าง
-กลุ่มปืนและอาวุธที่กองทัพเรือมีใช้ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ จนถึง
ปัจจุบัน
การจั ดแสดงสิ่ งก่ อสร้ างและส่ วนประกอบต่ าง ๆ เพื่ อแสดงให้ เห็ นถึ งบทบาท
ของกองทัพเรือในยามสงบ และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
นอกจากนั้นยังมี เส้ นทางศึ กษาธรรมชาติ ในเชิ งอนุ รักษ์ ที่ นักท่ องเที่ ยว
สามารถชมป่ าชายเลนซึ่ งเป็ นที่ อยู ่ อาศัยของนกกระยาง นกนางนวล
ปลาตีน ปูลม หรือปูก้ามดาบ ป้อมพระจุลฯ เปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน เวลา
๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. ไม่เสียค่าเข้าชม ผู้เข้าชมต้องขออนุญาตจากกองรักษา
การณ์บริเวณหน้าประตูป้อมฯ และแลกบัตรประจ�าตัวไว้ หากต้องการเข้า
ชมเป็ นหมู ่ คณะและต้ องการวิ ทยากรน� าชมสถานที่ ต้ องท� าหนังสื อถึ ง
พิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กลอง สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๖๐๗๒,
๐ ๒๔๗๕ ๖๑๐๙
กำรเดิ นทำง จากสามแยกพระประแดง ใช้ เส้ นทางถนนสุ ขสวั สดิ์ (ทางหลวง
หมายเลข ๓๐๓) ตรงไปทางอ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ ถึงสามแยกพระสมุทร
เจดีย์ให้เลี้ยวขวาไปจนสุดถนนระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร หรือเดินทางด้วย
รถโดยสารปรับอากาศและธรรมดาสาย ๒๐ (ป้อมพระจุลจอมเกล้า-ท่าน�้า
ท่าดินแดง)
พระสมุทรเจดีย์ ตั้งอยู่ถนนสุขสวัสดิ์ ต�าบลปากคลองบางปลากด ในวัด
พระสมุ ทรเจดี ย์ ริ มแม่ น�้ าเจ้ าพระยาฝั ่ งตรงกั นข้ ามกั บศาลากลางจั งหวั ด แต่
เดิมพระเจดีย์นี้ตั้งอยู่บนเกาะกลางปากแม่น�้าเจ้าพระยา ท้ายป้อมผีเสื้อ
สมุทร ต่อมาชายตลิ่งฝั่งขวาของแม่น�้าตื้นเขินงอกออกมาเชื่อมติดกับเกาะ
อันเป็นที่ตั้งพระเจดีย์ ปัจจุบันจึงไม่มีสภาพเป็นเกาะอีกต่อไป พระบาท
สมเด็ จพระพุ ทธเลิ ศหล้ านภาลั ยทรงโปรดเกล้ าฯ ให้ สร้ างพระเจดี ย์ นี้ ขึ้ น แต่
ยังไม่ทันเสร็จก็สิ้นรัชกาล พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรด
เกล้าฯ ให้สร้างต่อเป็นพระเจดีย์สูง ๒๐ เมตร ต่อมาในรัชกาลที่ ๔ ทรง
โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนรูปทรงพระเจดีย์แล้วก่อให้สูงขึ้นอีกเป็น ๓๘ เมตร
ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระชัยวัฒน์ และพระปางห้ามสมุทร
สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๔๒๕ ๘๘๙๘
กำรเดิ นทำง จากสามแยกพระประแดงใช้ เส้ นทางถนนสุ ขสวั สดิ์ (ทางหลวง
หมายเลข ๓๐๓) ตรงไปทางอ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ ระยะทาง ๖ กิโลเมตร
ถึงสามแยกพระสมุทรเจดีย์เลี้ยวซ้ายอีก ๑ กิโลเมตรก็จะถึงวัดพระสมุทร
เจดีย์ นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางโดยรถโดยสารประจ�าทางปรับอากาศ
และแบบธรรมดาสาย ๒๐ (ป้อมพระจุลจอมเกล้า-ท่าน�้าท่าดินแดง) ลงที่
สามแยกพระสมุทรเจดีย์แล้วต่อรถรับจ้างไปถึงวัดได้
ป้อมพระจุลจอมเกล้า
๑8 ๑9
พาราไดซ์ บางขุนเทียน ตั้งอยู่ที่ ๙๐/๑ ต�าบลคลองสวน อ�าเภอพระสมุทร
เจดี ย์ บริ เวณรอยต่ อ ๓ จั งหวั ด คื อ กรุ งเทพฯ สมุ ทรปราการและสมุ ทรสาคร
เป็ นสถานที่ จั ดกิ จกรรมท่ องเที่ ยวชมวิ ถี ชี วิ ตชาวบ้ านริ มทะเล เช่ น การเลี้ ยง
ปูทะเล หอยแครง นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้การตกปู โดยใช้ไม้ไผ่แหย่รูปู
การดักปู การมัดปู การงมหอยแครง หอยแมลงภู่ การหาหอยนางรม การ
ตกปลา และกิ จกรรมขี่ จักรยาน นั่ งเรื อสัมผัสวิ ถี ชี วิ ตชาวบ้ านต� าบล
บ้านคลองสวน ตลาดขายส่ง เนื่องจากพื้นที่ด้านหลังติดกับคลองผู้เฒ่า
ซึ่งเชื่อมต่อกับทะเลกรุงเทพฯ บางขุนเทียน สามารถนั่งเรือไปเที่ยวทะเล
กรุงเทพฯ ได้ในเวลา ๕ นาที และเดินเที่ยวป่าโกงกางของบางขุนเทียนได้
การเที่ยวชมจะจัดเป็นแพ็กเกจทัวร์ ๑ วัน หรือ ๒ วัน ๑ คืน มีสถานที่พัก
สามารถติดต่อได้ที่ โทร. ๐๘ ๑๔๒๕ ๙๖๘๖ หรือ ๐ ๒๕๔๑ ๙๕๐๘-๙
กำรเดิ นทำง แยกจากถนนพระราม ๒ ไปตามถนนเที ยนทะเล (ทางไปทะเล
กรุงเทพฯ) ๑๓ กิโลเมตรและแยกซ้ายเข้าซอยเทียนทะเล ๒๕ อีก ๗
กิโลเมตร
อ�าเภอบางพลี
พิ พิ ธภั ณฑ์ หั วเฉี ยวเฉลิ มพระเกี ยรติ ตั้ งอยู ่ ที่ อ� าเภอบางพลี ในมหาวิ ทยาลั ย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ก่อตั้งขึ้นด้วยปณิธานของมูลนิธิปอเต็กตึ๊งในการ
ช่ วยเหลื อเพื่ อนมนุ ษย์ และปรัชญามหาวิ ทยาลัยในการบ� ารุ งรักษาศิ ลป
วั ฒนธรรมและการวิ จั ยเพื่ อชุ มชน จั ดแสดงเกี่ ยวกั บความสั มพั นธ์ ไทย-จี น
ด้านต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ด้านการค้าทางเรือส�าเภา การ
อพยพของชาวจีนเข้ามาประเทศไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ การ
จ� าลองร้ านขายยาแผนโบราณ ภู มิ ปั ญญาชาวจี นด้ านการทอผ้ า วรรณกรรม
ที่แปลจากภาษาจีน นิทรรศการ ๙๐ ปีมูลนิธิปอเต็กตึ๊งและยังมีพิพิธภัณฑ์
สมุทรปราการจัดแสดงของที่ได้รับจากชุมชน เช่น สามล้อ เรือ อุปกรณ์
ท�านา
กำรเดินทำง รถประจ�าทางสาย ๑๓๒, ๑๓๓, ปอ. ๕๓๗ พิพิธภัณฑ์ฯ เปิด
บริ การทุ กวั นจั นทร์ -ศุ กร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ปิ ดบริ การวั นเสาร์ อาทิ ตย์
และวันหยุ ดนักขัตฤกษ์ ไม่ เสี ยค่ าเข้ าชม ติ ดต่ อสอบถามรายละเอี ยด
โทร. ๐ ๒๓๑๒ ๖๓๐๐ ต่อ ๑๓๓๙, ๑๓๔๖
บึงตะโก้ เป็นบึงที่นักท่องเที่ยวนิยมเล่นกีฬาทางน�้า ได้แก่ เคเบิ้ลสกีและ
วินด์เซิร์ฟ อัตราค่าบริการ ๒ ชั่วโมง ๓๐๐ บาท ทั้งวัน ๕๐๐ บาท เปิด
บริการทุกวัน วันธรรมดาเปิด ๑๒.๐๐-๑๘.๐๐ น. วันเสาร์-อาทิตย์เปิด
๑๐.๐๐-๑๘.๐๐ น.
กำรเดิ นทำง จากทางด่ วนสายบางนา-ตราด ให้ ตรงไปประมาณกิ โลเมตรที่
๑๓ ปากทางเข้ าบึ งตะโก้ จะอยู ่ ทางด้ านขวามื อติ ดกั บ บริ ษั ท มิ ตซู บิ ชิ จ� ากั ด
เข้าไป ๑๐๐ เมตร และเลี้ยวขวาเข้าซอยสุกไสว (ใกล้กับไปรษณีย์บางพลี)
๒๐๐ เมตร ก็จะถึงบึงตะโก้ สอบถามรายละเอียด โทร. ๐ ๒๓๑๖ ๗๘๐๙-
๑๐
วั ดบางพลี ใหญ่ ใน ตั้ งอยู ่ ริ มคลองส� าโรง ต� าบลบางพลี ใหญ่ ห่ างจากบึ งตะโก้
ประมาณ ๕๐๐ เมตร เดิมชื่อวัดพลับพลาไชยชนะสงคราม สร้างขึ้นเพื่อ
เป็นอนุสรณ์ในชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อพม่า ต่อมาได้
อั ญเชิ ญพระพุ ทธรู ปองค์ ใหญ่ สมั ยสุ โขทั ยปางมารวิ ชั ยลื มเนตร หน้ าตั กกว้ าง
๓ ศอก ๑ คืบ เนื้อเป็นทองสัมฤทธิ์เป็นพระประธานในโบสถ์ เป็นที่เลื่อมใส
ของประชาชนโดยทั่วไป นามหลวงพ่อโตวัดนี้จึงมีชื่อว่า วัดหลวงพ่อโต
ชาวบางพลีได้อัญเชิญหลวงพ่อโตจ�าลองลงเรือ ในพิธีโยนบัวหรือรับบัวทุกปี
ในวันขึ้น ๑๔ ค�่า เดือน ๑๑ และใกล้ ๆ กับวัดมีตลาดริมน�้าโบราณให้นัก
ท่องเที่ยวได้เดินชมและเลือกซื้อ มีทั้งอาหารและของใช้ต่างๆ เปิดบริการ
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.
กำรเดินทำง จากแยกบางนาใช้เส้นทางถนนบางนา-ตราด มุ่งหน้าไปทาง
จั งหวั ดชลบุ รี ถึ งกิ โลเมตรที่ ๑๒ ให้ กลั บรถแล้ วเลี้ ยวซ้ ายเข้ าทางถนนบางพลี -
กิ่งแก้ว ประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร จะพบสี่แยก เลี้ยวซ้ายไปประมาณ
๑ กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขาภิบาล ๖ ทางเข้าเทศบาลต�าบล
บางพลี ๒๐๐ เมตร จะถึงวัดบางพลีใหญ่ใน
วัดบางพลีใหญ่กลาง ตั้งอยู่บริเวณคลองส�าโรงฝั่งเหนือ ต�าบลบางพลีใหญ่
ห่างจากวัดบางพลีใหญ่เล็กน้อย สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๖๗ ชาว
บ้านเรียกว่า วัดกลาง ต่อมาเปลี่ยนเป็น วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม และครั้ง
สุ ดท้ ายเปลี่ ยนเป็ นวัดบางพลี ใหญ่ กลาง เป็ นที่ ประดิ ษฐานสมเด็ จ
พระศากยมุ ณี ศรี สุ เมธบพิ ตร พระพุ ทธรู ปปางสี หไสยาสน์ ยาวประมาณ ๕๓
เมตร ภายในองค์พระแบ่งเป็น ๔ ชั้น ชั้น ๑ เป็นห้องปฏิบัติธรรม ชั้นที่ ๒
ประดิษฐานพระอรหันต์ ๕๐๐ รูป มีภาพวาดห้องนรกและห้องสวรรค์ ชั้น
ที่ ๓ มีภาพวาดเกี่ยวกับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกหลายองค์ ชั้นที่ ๔ เป็น
ชั้นที่ บรรจุ พระบรมสารี ริ กธาตุ ซึ่ งพระอาจารย์ จ� านงค์ ไปอัญเชิ ญมาจาก
ประเทศศรีลังกา ณ วะละ เมืองโคลัมโบ เมื่อพ.ศ.๒๕๓๐ ในชั้นนี้มีห้อง
ประดิษฐานหัวใจพระ ซึ่งประชาชนนิยมมาปิดทองเพื่อเป็นศิริมงคล
กำรเดินทำง จากแยกบางนา ใช้เส้นทางถนนบางนา-ตราด มุ่งหน้าไปทาง
จั งหวั ดชลบุ รี ถึ งกิ โลเมตรที่ ๑๒ ให้ กลั บรถ แล้ วเลี้ ยวซ้ ายเข้ าทางถนนบางพลี -
กิ่ งแก้ ว ประมาณ ๓ กิ โลเมตร จากนั้ นเลี้ ยวซ้ ายถนนทางเข้ าที่ ว่ าการอ� าเภอ
บางพลีไปประมาณ ๑ กิโลเมตร จะถึงวัดบางพลีใหญ่กลาง
๒๐ ๒๑
ตลาดน�้ าโบราณบางพลี ตั้ งอยู ่ ที่ ต� าบลบางพลี ใหญ่ เป็ นตลาดเก่ าแก่ ริ มคลอง
ส� าโรง พื้นตลาดเป็ นพื้นไม้ สามารถเดิ นติ ดต่ อกันได้ เดิ มชื่ อตลาด
“ศิริโสภณ” สันนิษฐานว่า ชาวจีนเข้ามาเปิดร้านในตลาดนี้ราวพ.ศ.๒๔๐๐
เป็ นตลาดโบราณริ มคลองส� าโรงเพี ยงแห่ งเดี ยวที่ รอดพ้ นจากไฟไหม้ และยั ง
คงสภาพเดิมเหมือนแรกสร้าง ตลาดริมน�้าโบราณบางพลีเป็นชุมชนใหญ่
ชุ มชนหนึ่ งและมี ความรุ ่ งเรื องมากในอดี ต เป็ นตลาดขนส่ งสิ นค้ าและผู ้
โดยสารจากภาคตะวันออกชายฝั่งทะเลสู่กรุงเทพมหานคร การเดินทางใน
สมัยก่อนใช้เรือเป็นพาหนะเดินทางโดยการแจว พาย และแล่นใบ เดินทาง
มาค้ าขายแลกเปลี่ ยนสิ นค้ าจะอยู ่ ในคลองส� าโรง ตลอดแนวสองฝั ่ งทางเดิ น
ระยะทางเกือบ ๑ กิโลเมตรที่ขนานไปกับคลองส�าโรงของตลาดน�้าโบราณ
บางพลี ถูกจับจองจากแม่ค้าพ่อค้าที่อาศัยอยู่มาแต่ดั้งเดิม จ�าหน่ายสินค้า
นานาชนิด ทั้งอาหารอร่อย ขนมหวาน ของใช้นานาชนิด ของตกแต่ง
บ้านเรือน ของฝาก ร้านเสริมสวย ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายสัตว์เลี้ยง ฯลฯ
อิ่มตาด้วยทิวทัศน์ของคลองส�าโรงที่ประดับประดาไปด้วยเรือขายอาหาร
ขนม ผลไม้ตามฤดูกาลของชาวบางพลีที่พายไปมา และเรือที่ชาวบ้านยังใช้
สัญจรไปมาในชีวิตประจ�าวัน เดินเท้ามาถึงกลางตลาด ชาวชุมชนได้จัด
เป็นนิทรรศการ “ภำพเก่ำเล่ำเรื่อง” จัดแสดงภาพถ่ายสมัยเก่าเมื่อเริ่มแรก
ตั้งตลาด และเครื่ องมื อเครื่ องใช้ ในการประกอบอาชี พการประมงและ
การเกษตร อุ ปกรณ์ ต่ างๆ ที่ น� ามาจั ดในนิ ทรรศการได้ รั บบริ จาคมาจากคน
เก่ าคนแก่ ที่ อยู ่ ในเหตุ การณ์ เมื่ อครั้ งอดี ตและได้ เก็ บรั กษาเป็ นอย่ างดี ตลาด
น�้ าบางพลี ถื อเป็ นตลาดน�้ าประวั ติ ศาสตร์ แห่ งหนึ่ ง มี วิ ถี ชี วิ ตที่ เรี ยบง่ ายและ
มีวัฒนธรรมที่ดีงามสั่งสมอยู่มากมาย สมควรอนุรักษ์ฟื้นฟูให้เยาวชนรุ่น
หลังได้ศึกษาและหวงแหนวัฒนธรรมเก่าแก่
นั กท่ องเที่ ยวที่ เดิ นทางมาจั งหวั ดสมุ ทรปราการฝั ่ งบางพลี ต้ องไม่ พลาดแวะ
เที่ยวในสามจุดส�าคัญนี้ ปิดทองหัวใจพระที่วัดบางพลีใหญ่กลาง, กราบขอ
พรหลวงพ่อโตที่วัดบางพลีใหญ่ใน, จากนั้นใช้เวลาสัก ๑ ชั่วโมงเดินมาท้าย
วัดเลือกซื้ออาหารอร่อย ขนมหวาน หรือของฝากที่ตลาดน�้าโบราณบางพลี
ชมวิ ถี ชี วิ ตริ มน�้ า ก่ อนเดิ นทางกลั บ ติ ดต่ อสอบถามข้ อมู ลเพิ่ มเติ ม ที่ เทศบาล
ต�าบลบางพลี โทร. ๐ ๒๓๓๗ ๓๐๘๖, ๐ ๒๓๓๗ ๓๙๓๐, ๐ ๒๗๕๑ ๑๑๒๗-
๙ ต่อ ๒๖ www.bangplee.go.th
กำรเดิ นทำง จากกรุ งเทพ ฯ มุ ่ งหน้ าสู ่ จั งหวั ดสมุ ทรปราการ ใช้ ถนนสุ ขุ มวิ ท
เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกบางนา จากนั้นใช้ถนนบางนาตราด ขับตรงไปประมาณ
๑๒ กิ โลเมตร กลับรถเพื่ อตัดเข้ าถนนกิ่ งแก้ ว-บางพลี (ประมาณ ๒
กิโลเมตร) เลี้ยวซ้าย ถึงวัดบางพลีใหญ่ใน เดินเท้าอีกนิดไปที่ท้ายวัดจะถึง
ตั วตลาดน�้ าโบราณบางพลี นั กท่ องเที่ ยวสามารถน� ารถไปจอดได้ ที่ วั ดบางพลี
ใหญ่ใน
สำยถนนบำงนำตรำด รถโดยสาร สาย ๑๓๒, ๑๓๓, ๓๖๕, ๕๓๗, ๕๕๒,
๕๕๓ ต่อ รถสองแถว(ราชวินิตบางแก้ว-บิ๊กซีบางพลี) ที่หน้าราม ๒ หรือ
หน้าโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ๑
สำยเทพำรักษ์ รถเมล์สาย ส�าโรง-บางบ่อ, ส�าโรง-บางปลา, และรถตู้สาย
บางบ่อ-บางพลี (ลงที่บิ๊กซีบางพลีข้ามเรือด้านหลัง)
อ�าเภอบางบ่อ
ตลาดคลองสวน ๑๐๐ ปี ตั้งอยู่เทศบาลต�าบลคลองสวน อ�าเภอบางบ่อ
จั งหวั ดสมุ ทรปราการ และต� าบลเทพราช อ� าเภอบ้ านโพธิ์ จั งหวั ดฉะเชิ งเทรา
ตลาดคลองสวนเป็นตลาดบกแบบโบราณ อายุนับร้อยปี ลักษณะเป็นเรือน
แถวยาวตลอด ๕๐๐ เมตร ขนานไปตามคลองประเวศบุรีรมย์ เป็นตลาดที่
ยั งคงรั กษาสภาพเดิ มเหมื อนครั้ งแรกสร้ าง เป็ นบรรยากาศของอดี ตที่ หาชม
ได้ไม่ง่ายนัก ตลาดจะมีความคึกคักมากในช่วงเช้าตรู่ถึงช่วงสายของวัน
ผู้ที่เดินทางไปซื้อสินค้าที่ตลาดคลองสวน สามารถข้ามสะพานไม้มายังฝั่ง
ตรงข้ามที่อยู่ในเขตเทศบาลเทพราช อ�าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทราได้
อีกด้วย จึงท�าให้ตลาดคลองสวนมีการขนานนามอีกชื่อหนึ่งว่า “ตลำด ๒
จังหวัด”
กำรเดิ นทำง จากสี่ แยกบางนามุ ่ งหน้ าไปทางจั งหวั ดชลบุ รี ก่ อนถึ งกิ โลเมตร
ที่ ๒๙ ให้เตรียมตัวออกช่องทางเดินรถขนาน ถึงกิโลเมตรที่ ๒๙ ให้เลี้ยว
ซ้ายไปตามถนน ๒๐๐ ปี อีกประมาณ ๗ กิโลเมตร จนถึงสี่แยก สภ.ต�าบล
เปร็ง เลี้ยวขวาไปตามถนนลาดกระบัง-ฉะเชิงเทรา ระยะทางประมาณ ๑๐
กิโลเมตร จะพบทางเข้าตลาดคลองสวน ๑๐๐ ปี อยู่ด้านซ้ายมือ ให้เลี้ยว
ซ้ายไปตามทางประมาณ ๓๐๐ เมตร จะถึงตลาดคลองสวน
วัดมงคลโคธาวาส ตั้งอยู่ใกล้กับตลาดคลองด่าน เป็นวัดที่หลวงพ่อปาน
เกจิอาจารย์ชื่อดังในสมัยรัชกาลที่ ๕ เคยจ�าพรรษาอยู่และพัฒนาวัด จน
กลายเป็ นวั ดส� าคั ญของอ� าเภอบางบ่ อในปั จจุ บั น นอกจากนี้ บริ เวณด้ านหน้ า
ของวัดซึ่งหั นหน้าสู่คลองด่านยั งเป็นสถานที่ ที่เหมาะส�าหรับการนั่ งพักผ่อน
หย่อนใจ
กำรเดินทำง จากสามแยกสมุทรปราการให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท
สายเก่า (ทางไปสถานตากอากาศบางปู) ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร เมื่อข้าม
สะพานคลองด่ านให้ เลี้ ยวซ้ ายบริ เวณเชิ งสะพานและไปตามถนนทางเข้ าวั ด
มงคลโคธาวาส ผ่านตลาดคลองด่านตรงไปประมาณ ๕๐๐ เมตร จะถึงวัด
และสามารถเดินทางด้วยรถโดยสารประจ�าทางปรับอากาศ ขสมก. สาย
๒๕, ๑๐๒, ๑๔๒, ๑๔๕, ๕๐๗, ๕๐๘, ๕๑๑ และ ๕๓๖ รถโดยสารประจ�า
๒๒ ๒๓
ทางธรรมดา สาย ๒๕, ๑๐๒ และ ๑๔๕ ลงตลาดปากน�้า แล้วต่อรถประจ�า
ทางปากน�้ า-คลองด่ าน ถึ งตลาดคลองด่ านสามารถต่ อรถรั บจ้ างเดิ นทางถึ ง
วัด
เทศกาลงานประเพณี
งานเทศกาลสงกรานต์ปากลัด (พระประแดง) ทุกๆ ปี ในวันอาทิตย์แรก
หลังจากเทศกาลสงกรานต์ (๑๓ เมษายน) ชาวเมืองพระประแดงร่วมกับ
อ�าเภอเมืองพระประแดง จัดงานประเพณีสงกรานต์ตามแบบพื้นบ้านของ
ชาวรามัญ มีขบวนแห่นางสงกรานต์ ปล่อยนกและปล่อยปลา มีการละเล่น
พื้นเมือง เช่น สะบ้า ทะแยมอญ และมอญร�า
ประเพณี ส่ งข้ าวสงกรานต์ การส่ งข้ าวสงกรานต์ เป็ นประเพณี อย่ างหนึ่ งของ
ชาวมอญ คาดว่ าคงได้ รั บอิ ทธิ พลมาจากต� านานสงกรานต์ โดยจะมี บ้ าน ๆ
หนึ่ งรั บหน้ าที่ หุ งข้ าว ข้ าวที่ หุ งจะเป็ นข้ าวสวย เสร็ จแล้ วน� ามาใส่ น�้ าดอกมะลิ
รับประทานกับกับข้าวหลายชนิด เช่น ไข่เค็ม ปลาเค็ม ผักกาดเค็ม เนื้อ
เค็ม และย�าต่างๆ มีของหวานและผลไม้ ได้แก่ ถั่วด�าต้มน�้าตาล กล้วย
หั กมุ ก แตงโม ของต่ างๆ จะถู กจั ดใส่ กระทงวางบนถาดเตรี ยมไว้ ให้ สาว ๆ
น�าไปส่งตามวัดต่างๆ ในตอนเช้า
งานเทศกาลขึ้นปีใหม่ และสงกรานต์ ณ เมืองโบราณ มีการจัดกิจกรรม
เทศกาลขึ้นปีใหม่ในช่วงประมาณวันที่ ๓๐ ธันวาคม - ๑ มกราคม และ
เทศกาลสงกรานต์ในช่วงประมาณวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ของทุกปี มีการ
แสดงและการละเล่นแบบไทยๆ อาทิ การแสดงโขนเด็ก โนรา สะล้อซอซึง
ฯลฯ และมีการไหว้พระ ๙ วัด รับพร ๙ ประการ ภายในเมืองโบราณ
งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่มีประชาชน
ทั่วประเทศมานมัสการ มีงานฉลองใหญ่ประจ�าปี ๗ วัน ๗ คืน (เริ่มตั้งแต่
วันแรม ๕ ค�่า เดือน ๑๑ ของทุกปี) ในงานมีการประกวดขบวนแห่ผ้าห่ม
องค์ พระสมุ ทรเจดี ย์ โดยทางรถยนต์ รอบตลาดปากน�้ า แล้ ววกกลั บมาที่ องค์
พระสมุทรเจดีย์ มีพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ มีการแข่งเรือใน
ล�าน�้าเจ้าพระยา รวมทั้งมีมหรสพสมโภช และการแสดงสินค้าต่างๆ
กำรเดินทำง จากตัวเมืองไปฝั่งพระสมุทรเจดีย์ จะมีเรือโดยสารบริการรับ-
ส่ง บริเวณท่าน�้าตลาดวิบูลย์ศรีทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และสามารถใช้
เส้นทางสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมข้ามไปฝั่งพระสมุทรเจดีย์ได้
ประเพณี รั บบั ว-โยนบั ว เป็ นประเพณี ที่ สื บทอดกั นมายาวนานของชาวบางพลี
จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี ในวันขึ้น ๑๓ ค�่า เดือน ๑๑ และช่วงเช้าตรู่ของวัน
ขึ้น ๑๔ ค�่า เดือน ๑๑ การจัดงานประกอบด้วยการนมัสการและขบวนแห่
หลวงพ่อโตองค์จ�าลอง ทั้งทางบกและทางน�้า การแข่งขันกิจกรรมพื้นบ้าน
อาทิ การตักบาตรทางน�้า การประกวดหนุ่มสาวรับบัว การประกวดเรือ
ประเภทต่างๆ และการแสดงการละเล่นพื้นบ้าน เช่น เพลงเรือ ในช่วง
เช้ าตรู ่ ของวั นขึ้ น ๑๔ ค�่ า เดื อน ๑๑ จะเป็ นงานประเพณี การรั บบั วหรื อโยนบั ว
โดยประชาชนจะโยนดอกบั วลงในเรื อขบวนแห่ พระพุ ทธรู ปจ� าลองของหลวง
พ่อโต ในขณะเดียวกันชาวบางพลีก็จะโยนบัวให้กับคนต่างบ้านที่พายเรือ
มาเที่ยวด้วย เพื่อเป็นการท�าบุญร่วมกัน สอบถามรายละเอียดได้ที่อ�าเภอ
บางพลี โทร. ๐ ๒๓๓๗ ๓๔๘๙-๙๐
ประเพณีรับบัว-โยนบัว ประเพณีสงกรานต์พระประแดง
๒๔ ๒๕
งานนมัสการหลวงพ่อปาน เป็นงานประจ�าปีของชาวอ�าเภอบางบ่อ จัดขึ้น
ที่วัดมงคลโคธาวาส ในช่วงประมาณวันขึ้น ๕-๗ ค�่า เดือน ๑๒ เพื่อระลึก
ถึงคุณงามความดีของหลวงพ่อปาน
งานเทศกาลลอยกระทง “จองเปรี ยง เพ็ ญสิ บสอง” ณ พิ พิ ธภั ณฑ์ ช้ างเอราวั ณ
จัดขึ้นในวันลอยกระทงของทุกปี ภายในงานจะมีการแสดงดนตรี การ
ประกวดกระทง โคมชัก วาดภาพ การแสดงจ�าอวด การแต่งกลอนแปด
รวมทั้ งกิ จกรรมต่ าง ๆ เพื่ อเป็ นการสื บสานประเพณี และวั ฒนธรรมอั นดี งาม
ของไทย
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
สมุทรปราการมีสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก เหมาะส�าหรับเป็นของฝาก
จากจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่
ขนมจาก หาซื้อได้ที่ท่าเรือตลาดวิบูลย์ศรีไปพระสมุทรเจดีย์ และตามท้อง
ตลาดทั่วไป
ปูไข่ หาซื้อได้ที่อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์เพียงอ�าเภอเดียวเท่านั้น ปลาสลิด
หาซื้ อได้ ตามริ มถนนสุ ขุ มวิ ท ตลาดปากน�้ า อ� าเภอบางบ่ อ และอ� าเภอบางพลี
มะม่วงน�้าดอกไม้ ที่ อ� าเภอพระประแดง มี มากในช่ วงเดื อนมกราคม-
กุมภาพันธ์
กุ ้ งเหยี ยด หาซื้ อได้ ที่ ตลาดปากน�้ าหรื อหมู ่ บ้ านสาขลา อ� าเภอพระสมุ ทรเจดี ย์
นิ คมอุ ตสาหกรรมอั ญธานี ตั้ งอยู ่ บริ เวณถนนกิ่ งแก้ ว อ� าเภอบางพลี ห่ างจาก
สนามบินสุวรรณภูมิเพียง ๒ กิโลเมตร เนื้อที่ ๘๐๐ ไร่ เป็นศูนย์รวมของผู้
ประกอบการในอุ ตสาหกรรมอั ญมณี และเครื่ องประดั บ เป็ นโรงงานเจี ยระไน
เพชร พลอย ทองค�าขาว เครื่องเงิน และมีสินค้าโอทอปที่มีชื่อเสียง เช่น
ผ้ าบาติ ก ดอกไม้ ประดิ ษฐ์ จากใยบั ว แป้ งปั ้ น ดิ นสั งเคราะห์ เกล็ ดปลา และ
กลุ่มผลิตภัณฑ์น�้าปลาหวาน น�้าพริกส�าเร็จรูป เป็นต้น
ข้อแนะน�าในการเที่ยวชมวัด/พิพิธภัณฑ์/โบราณสถาน
-ศึกษาข้อมูลรายละเอียดสถานที่ต่างๆก่อนไป
-แต่งกายให้สุภาพ ส�ารวมกิริยาวาจา
-ถอดรองเท้าและเก็บให้เรียบร้อยก่อนเข้าโบสถ์ เขตศาสนสถาน
-ติดต่อวิทยากรผู้ให้ความรู้ เช่น พระ ชาวบ้านในท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
-ไม่ควรเดินย�่าเข้าไปในเขตหวงห้ามหรือบนโบราณสถาน ไม่ควร
จับ สัมผัส อาคารโบราณสถานโดยเฉพาะส่วนที่เป็นลวดลาย
แกะสลักหรือภาพเขียนสี หรือน�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นชิ้นส่วนของ
โบราณวัตถุ โบราณสถาน กลับไปเป็นของที่ระลึก
-การถ่ายภาพไม่ควรใช้แสงแฟลช เพราะอาจท�าให้โบราณวัตถุ
โบราณสถานเสียหายได้
สิ่งอ�านวยความสะดวกในจังหวัดสมุทรปราการ
สถานที่พัก
อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ
ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ (อยู่ในบริเวณเดียวกันกับเมืองโบราณ) ๙๖๓
หมู่ ๙ ต�าบลบางปูใหม่ โทร. ๐ ๒๓๒๓ ๔๐๙๙ โทรสาร ๐ ๒๓๒๓
๔๐๕๕ www.rimkhobresort.com จ�านวน ๑๕ หลัง ราคา ๒,๖๐๐-๔,๐๐๐
บาท (พักได้ ๑๔ คน บริการห้องประชุม-สถานที่จัดเลี้ยง)
เดอะคัลเลอร์ ลิฟวิ่ง ๒๒๒ ถนนเทพารักษ์ กม.๔.๕ ต�าบลเทพารักษ์ โทร.
๐ ๒๗๕๙ ๖๕๖๕ โทรสาร ๐ ๒๗๕๙ ๖๒๒๔ www.thecolorlivinghotel.
com จ�านวน ๒๙๐ ห้อง ราคา ๑,๘๓๖-๕,๙๓๒ บาท
ตองสี่ ๑๑๐ หมู่ ๓ ถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ ๓๓ (ตรงข้ามเมืองโบราณ)
ต�าบลบางปูใหม่ โทร. ๐ ๒๓๒๓ ๑๖๕๕-๘ โทรสาร ๐ ๒๓๙๔ ๐๓๐๐
จ�านวน ๓๑ ห้อง ราคา ๖๒๕ บาท
นิทราสวรรค์ ๑๐๖ ถนนสุขุมวิท ต�าบลปากน�้า โทร. ๐ ๒๓๙๕ ๑๖๐๘
จ�านวน ๓๙ ห้อง ราคา ๑๗๐-๓๖๐ บาท
บ้านพักตากอากาศบางปู ๑๖๔ หมู่ ๒ ต�าบลบางปูใหม่ ถนนสุขุมวิท
โทร. ๐ ๒๓๒๓ ๙๙๘๓, ๐ ๒๓๒๓ ๙๕๓๐, ๐ ๒๓๒๓ ๒๔๒๒ บ้านพัก
๘ หลังเล็ก ๓ หลังใหญ่ ราคา ๔๐๐-๒,๖๐๐ บาท
เบย์ ๑๙๔ หมู่ ๕ ถนนศรีนครินทร์ ต�าบลส�าโรงเหนือ โทร. ๐ ๒๗๔๘
๗๕๒๒-๕ โทรสาร ๐ ๒๗๔๘ ๗๙๖๔ www.bayhotelthailand.com
จ�านวน ๙๘ ห้อง ราคา ๑,๒๔๐-๑,๔๔๐ บาท
เบสอินน์ ๑๘๔๗ หมู่ ๑๔ ซอยเทพารักษ์ ๑๔ ถนนเทพารักษ์ ต�าบล
ส�าโรงเหนือ โทร. ๐ ๒๓๙๔ ๑๖๒๒ โทรสาร ๐ ๒๓๙๔ ๑๗๐๗ จ�านวน
๘๐ ห้อง ราคา ๒๐๕-๔๓๐ บาท
ปากน�้า ๑๐๑/๒-๓ ถนนนารายณ์ปราบศึก ต�าบลปากน�้า โทร. ๐ ๒๑๗๓
๘๐๔๑ จ�านวน ๑๕ ห้อง ราคา ๓๐๐-๕๐๐ บาท
ผาสุข ๑๙๘๘/๑ ซอยสันติธรรม ๔ ต�าบลส�าโรงเหนือ โทร. ๐ ๒๓๙๓
๑๕๗๒, ๐ ๒๓๙๘ ๕๒๐๐ จ�านวน ๔๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท
๒๖ ๒๗
มนต์มณี ๙๕๑ หมู่ ๗ ซอยแบริ่ง ๖ สุขุมวิท ๑๐๗ ต�าบลส�าโรงเหนือ
โทร. ๐ ๒๗๔๔ ๕๙๙๙ www.monmaneehotel.com จ�านวน ๘๙
ห้อง ราคา ๒,๕๐๐-๔,๒๐๐ บาท
ยามาโต้ ๑๒๘๗ หมู่ ๗ ถนนเทพารักษ์ ต�าบลเทพารักษ์ โทร. ๐ ๒๓๘๓
๕๒๓๐-๙ โทรสาร ๐ ๒๓๘๓ ๕๑๓๕ www.yamatohotelthailand.com
จ�านวน ๑๓๐ ห้อง ราคา ๑,๐๐๐-๑,๘๐๐ บาท
อ�าเภอพระประแดง
ดิเอ็มเพอเรอร์ ๔๘๕ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต�าบลส�าโรงใต้ โทร. ๐ ๒๓๙๔
๔๐๓๕ จ�านวน ๑๘ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท
ทูบี โซเจิร์นเฮ้าส์ ๖๙ หมู่ ๑๕ ถนนสุขสวัสดิ์ ๓๙ ต�าบลบางพึ่ง โทร.
๐ ๒๔๖๓ ๕๙๙๖ โทรสาร ๐ ๒๘๑๗ ๑๕๙๘ จ�านวน ๓๐ ห้อง ราคา
๔๕๐-๖๕๐ บาท
ท็อปอินน์ ๓๔๕ หมู่ ๑๘ ถนนสุขสวัสดิ์ ต�าบลบางพึ่ง โทร. ๐ ๒๔๖๓
๗๓๘๓-๔ จ�านวน ๙๐ ห้อง ราคา ๓๘๐-๕๓๐ บาท
นิวศรีสวัสดิ์ ๑๒๘/๑๔ ถนนสุขสวัสดิ์ ต�าบลบางพึ่ง โทร. ๐ ๒๔๖๒
๗๗๑๗ จ�านวน ๕๐ ห้อง ราคา ๒๖๐-๓๕๐ บาท
พาเลซ อินน์ ๖๖/๑-๕ หมู่ ๘ ซอยร่วมประดู่ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต�าบล
ส�าโรงใต้ โทร. ๐ ๒๗๕๔ ๒๓๐๑-๒ จ�านวน ๑๒๐ ห้อง ราคา ๒๔๕-
๗๗๕ บาท
พระประแดง ๒๘๑ ถนนนครเขื่อนขันธ์ ต�าบลบางพึ่ง โทร. ๐ ๒๔๖๒
๖๗๕๑ จ�านวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๕๐ บาท
ริมน�้า โฮเต็ล ๗๘/๖๑ หมู่ ๑๔ ซอยสุขสวัสดิ์ ๗๐ ต�าบลบางครุ โทร.
๐ ๒๔๖๓ ๓๓๗๑, ๐ ๒๔๖๓ ๓๓๑๔ โทรสาร ๐ ๒๔๖๔ ๐๗๖๑ จ�านวน
๖๐ ห้อง ราคา ๓๕๐-๔๐๐ บาท
๓9 อินน์ ๒๖/๕ หมู่ ๔ ซอยสุขสวัสดิ์ ๓๙ ต�าบลบางพึ่ง โทร. ๐
๒๘๑๗ ๑๐๐๒-๓ จ�านวน ๕๖ ห้อง ราคา ๓๖๐-๕๖๐ บาท
อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์
เฉลิมวงษ์โฮเต็ล ๔๐๖/๑ หมู่ ๑ ซอยโกเบ ถนนสุขสวัสดิ์ ต�าบลปาก
คลองบางปลากด โทร. ๐ ๒๘๑๖ ๑๙๘๕-๘ จ�านวน ๖๖ ห้อง ราคา
๔๓๐-๖๐๐ บาท
พาราไดซ์ รีสอร์ท ๙๐/๑ ต�าบลบ้านคลองสวน โทร. ๐๘ ๑๔๒๕ ๙๖๘๖,
๐ ๒๕๔๑ ๙๕๐๘-๙ www.paradisebangkoksearesort.com จ�านวน
๕ หลัง ราคา ๑,๐๐๐-๔,๕๐๐ บาท เต็นท์ ๒๐ หลัง ราคา ๓๐๐-๕๐๐
บาท (ตกปลา ตกปู พายเรือคยัก)
สุขสวัสดิ์ ๑๒๗/๑๐ หมู่ ๑๓ หมู่บ้านสุขสวัสดิ์นิเวศน์ ๒ ซอยสุขสวัสดิ์
๒ ถนนสุขสวัสดิ์ ต�าบลปากคลองบางปลากด โทร. ๐ ๒๔๒๕ ๐๘๐๗,
๐ ๒๔๒๕ ๐๗๖๘ จ�านวน ๕๖ ห้อง ราคา ๒๓๐-๒๙๐ บาท
อ�าเภอบางเสาธง
มิราโน แกรนด์พลาซ่า ๑๑๘/๘ หมู่ ๑๖ ถนนเทพารักษ์ ต�าบลบางเสาธง
โทร. ๐ ๒๗๐๕ ๐๘๑๐-๘ จ�านวน ๑๒๐ ห้อง ราคา ๓๕๐-๘๐๐ บาท
บ้านชายน�้า รีสอร์ท (อยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง ๑๕ นาที)
๒๒/๑ หมู่ ๖ ถนนศรีวารีน้อย ต�าบลศีรษะจระเข้ใหญ่ โทร. ๐ ๒๓๔๖
๑๒๐๐-๑, ๐๘ ๖๓๑๖ ๑๕๖๐ โทรสาร ๐ ๒๓๔๖ ๑๒๐๒
www.baanchaynamm.com จ�านวน ๑๑ ห้อง, ราคา ๖๐๐-๘๐๐ บาท
อ�าเภอบางพลี
การ์เด้น ทาวเวอร์ ๒/๔-๕ หมู่ ๑๔ ถนนบางนา-ตราด (กิโลเมตร ๖.๕)
โทร. ๐ ๒๗๖๙ ๓๑๓๑ โทรสาร ๐ ๒๗๖๙ ๓๑๙๙
www.oakwoodasia.com จ�านวน ๖๖ ห้อง ราคา ๑,๙๐๐-๔,๖๐๐ บาท
ราคา/เดือน****
แกรนด์ อินค�า ๙๙ หมู่ ๖ ถนนกิ่งแก้ว ต�าบลราชาเทวะ โทร. ๐
๒๗๓๘ ๘๑๙๑-๙ โทรสาร ๐ ๒๗๓๘ ๘๑๘๘ www.grandinncome-
hotel.com จ�านวน ๑๐๙ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐-๔,๒๐๐ บาท
นวรั ตน์ รี สอร์ ท แอนด์ เซอร์ วิ ส อพาร์ ทเมนต์ (ห่ างจากสนามบิ นสุ วรรณภู มิ
๑๕ นาที-มีรถรับส่งสนามบินสุวรรณภูมิ) ๑๙/๔๙ ซอยวัดสลุด ถนน
บางนา-ตราด กม.๙ ต�าบลบางแก้ว โทร. ๐ ๒๗๕๐ ๓๐๔๐-๒ โทรสาร
๐ ๒๗๕๐ ๓๐๓๕ www.nawaratresort.com จ�านวน ๒๐ ห้อง ราคา
๕๙๐-๑,๐๐๐ บาท
โนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต ๙๙๙ หมู่ ๑ ต�าบลหนองปรือ โทร.
๐ ๒๑๓๑ ๑๑๑๑ โทรสาร ๐ ๒๑๓๑ ๑๑๘๘ www.novotel.com/asia
จ�านวน ๖๑๒ ห้อง ราคา ๕,๘๘๕-๑๐,๐๐๕ บาท
บอส ๗๕ หมู่ ๔ ถนนเทพารักษ์ ต�าบลบางพลีใหญ่ โทร. ๐ ๒๗๕๕
๓๑๘๕-๖ จ�านวน ๘๘ ห้อง ราคา ๕๙๕-๖๙๕ บาท
๒8 ๒9
เบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ อะมาแรนธ์ สนามบินสุวรรณภูมิ ๖๘ หมู่ ๒
ต�าบลราชาเทวะ โทร. ๐ ๒๓๑๕ ๙๓๙๓, ๐ ๒๓๑๕ ๙๓๙๘ www.
amaranthhotel.com จ�านวน ๒๗๘ ห้อง ราคา ๔,๓๕๐-๖,๐๐๐ บาท
มิ ราเคิ ล สุ วรรณภู มิ ๖๘/๑๐๑ ถนนกิ่ งแก้ ว ต� าบลราชาเทวะ โทร. ๐ ๒๓๓๘
๐๓๓๓ www.miraclesuvarnabhumi.com จ�านวน ๑๗๐ ห้อง ราคา
๔,๐๐๐-๑๘,๐๐๐ บาท
ระระริน สปา โฮมสเตย์ (คุ้มบางแก้ว รีสอร์ท) ๓๓ หมู่ ๕ วัดหนาม
แดง ต�าบลบางแก้ว โทร. ๐ ๒๗๑๐ ๒๕๔๐-๑ www.rararinspa.com
เรือนไทย ๖ หลัง ราคา ๑,๕๐๐-๒,๕๐๐ บาท
พาเลส ๑๙/๑๑ ซอยวัดหนามแดง ถนนศรีนครินทร์ ต�าบลบางแก้ว โทร.
๐ ๒๓๘๓ ๓๐๗๘-๙, ๐ ๒๓๙๔ ๑๖๐๔ จ�านวน ๒๐๐ ห้อง ราคา
๒๖๕-๔,๘๕๐ บาท
อ�าเภอบางบ่อ
เกียรติธานี คันทรีคลับ ๑๙๙-๒๐๐ หมู่ ๕ ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตร
๒๙ ต�าบลบางบ่อ โทร. ๐ ๒๗๐๗ ๑๗๐๐-๙ โทรสาร ๐ ๒๗๐๗ ๑๗๑๐
หรือ www.kiartithaneecountryclub.com จ�านวน ๒๐ ห้อง ราคา
๒,๐๐๐ บาท
ร้านอาหาร
อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ
ก้ามปู กิโลเมตรที่ ๑ ถนนเทพารักษ์ โทร. ๐ ๒๗๕๘ ๒๖๕๖ โทรสาร
๐ ๒๓๘๔ ๔๕๐๘
โกลด์ คิทเช่น ๗/๑๕-๑๖ หมู่ ๒ ถนนศรีนครินทร์ โทร. ๐ ๒๓๘๘
๐๔๔๐-๒ (เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
เกาะยอ ๔๔๔ หมู ่ ๕ ถนนศรี นคริ นทร์ ต� าบลส� าโรงเหนื อ โทร. ๐ ๒๗๑๐
๕๗๗๖ โทรสาร ๐ ๒๗๑๐ ๕๗๗๕ (อาหารทะเล เปิดบริการ ๑๒.๐๐ -
๒๓.๓๐ น.)
ซีฟู๊ด ๑๙๙ หมู่ ๒ ต�าบลท้ายบ้าน ถนนสุขุมวิท โทร. ๐ ๒๓๙๕
๐๕๗๖, ๐ ๒๓๙๕ ๒๓๒๖
นายหมา ๑๑๑๙ ถนนสุขุมวิทสายเก่า ต�าบลบางปูใหม่ โทร. ๐ ๒๗๐๙
๑๑๑๘-๙, ๐ ๒๗๐๙ ๐๒๐๒ โทรสาร ๐ ๒๗๐๙ ๑๑๑๙ (อาหารทะเล
เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
บางปู อยู่ในสถานตากอากาศบางปู กรมพลาธิการทหารบก ถนนสุขุมวิท
กิโลเมตรที่ ๓๗ โทร. ๐ ๒๓๒๓ ๙๙๑๑, ๐ ๒๓๒๓ ๑๒๑๓, ๐ ๒๓๒๓
๒๔๒๒ (อาหารทะเล เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น.)
บุญรอดไก่ทะเล ๑/๗๑ ซอยสุขาภิบาลบางปู ๗๒ ถนนสุขุมวิท (สายเก่า)
ต�าบลท้ายบ้าน โทร. ๐๘ ๑๖๔๓ ๕๒๖๖
เพชรศรีฟ้า ๔๑๔ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ต�าบลท้ายบ้าน โทร. ๐ ๒๗๐๙
๑๔๔๑-๓ (อาหารทะเล เปิดบริการ ๑๑.๐๐-๐๑.๐๐ น.)
แพ ป.วิศาล ๒๑๒๒/๖๓ หมู่ ๗ ถนนศรีนครินทร์ ต�าบลเทพารักษ์ โทร.
๐ ๒๗๕๙ ๖๘๙๗ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๗๐๑๐ (อาหารไทย เปิดบริการ
๑๗.๐๐-๒๔.๐๐ น.)
โพธิ์ทะเล ๒๐๐/๒๒ ซอยเทคนิคสมุทรปราการ ต�าบลบางปูใหม่ โทร. ๐๘
๑๘๐๙ ๔๗๑๔, ๐๘ ๗๐๖๐ ๒๗๗๙
ภัตตาคารชมทะเล “ง้วนเฮง” ๖๐๐/๑ หมู่ ๒ ถนนสายสุขุมวิท(สายเก่า)
ต�าบลบางปูใหม่ โทร. ๐ ๒๗๐๙ ๕๗๗๔-๕ www.chomtalay.com
(อาหารไทย จีน ฝรั่ง เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
มะนาวหวาน ๒๓/๒๔-๒๕ ถนนสุขุมวิท (ซอยอุดมเดช สุขุมวิท ๗) ต�าบล
ปากน�้า โทร. ๐ ๒๓๘๔ ๗๒๙๒ (อาหารไทย เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐
น.)
ระเบียงทะเล ๑/๗๑ หมู่ ๑๔ ซอยบางแสน ๒ ถนนสุขุมวิท (สายเก่า)
ต� าบลบางปู ใหม่ โทร. ๐ ๒๗๐๙ ๑๘๒๕ (อาหารทะเล เปิ ดบริ การ ๑๑.๐๐-
๒๓.๐๐ น.)
รสสุคนธ์ (สโมสรราชทัณฑ์ พ.ศ.๒๕๑๔) ๒๙๙/๑๒ หมู่ ๕ ถนนศรีนครินทร์
ต�าบลบางเมือง โทร. ๐ ๒๗๔๐ ๔๒๙๘ (อาหารไทย เปิดบริการ ๑๐.๐๐-
๒๒.๐๐ น.)
เรือนเพชร ๒ ๒๒๒/๑๗๔ ถนนศรีนครินทร์ ต�าบลบางเมือง โทร. ๐
๒๗๓๐ ๙๕๐๕-๘ (สุกี้ อาหารจีน, ญี่ปุ่น เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
สายลมบางปู ๕๕ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ซอยเทศบาลปู่ ๗๒ ต�าบลท้าย
บ้าน โทร. ๐ ๒๗๐๙ ๐๘๙๒, ๐๘ ๑๙๓๖ ๒๙๖๓
สวนอาหารกะพง ๒๑๒๒/๙๙ หมู่ ๗ ต�าบลเทพารักษ์ โทร. ๐ ๒๗๕๙
๘๔๙๖-๗ โทรสาร ๐ ๒๗๕๙ ๘๔๙๗
สวนอาหารทะเล ๗๗/๑ หมู่ ๔ ถนนสุขุมวิท โทร. ๐ ๒๓๙๕ ๑๑๕๐
สวนอาหารเพ็ญ ๘๙/๒๙ หมู่ ๕ ถนนศรีนครินทร์ ต�าบลส�าโรงเหนือ
โทร. ๐ ๒๗๐๓ ๐๖๙๙-๗๐, ๐ ๒๓๙๕ ๔๐๐๖-๗
๓๐ ๓๑
สวนอาหารสมพงศ์ ๒๗/๕ หมู่ ๕ ถนนศรีนครินทร์ ต�าบลบางเมือง โทร.
๐ ๒๗๐๓ ๒๔๙๖-๗ ( อาหารทะเล เปิดบริการ ๑๑.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
อ่าวบางปู ซอยเทศบาลบางปู (ซอยบางแสน ๒) ถนนสุขุมวิท ต�าบลบางปู
ใหม่ โทร. ๐๘ ๑๕๘๐ ๗๓๖๒
อ�าเภอพระประแดง
พูนเลิศ ๗๕ ๒๘๓/๑๓ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต�าบลส�าโรงกลาง โทร.
๐ ๒๓๙๔ ๑๖๓๙ (อาหารตามสั่ง เปิดบริการ ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.)
ริมน�้าบางพึ่ง ๑๕ หมู่ ๑ ถนนพระราชวิรียาภรณ์ ต�าบลบางพึ่ง โทร.
๐ ๒๔๖๓ ๒๑๗๐, ๐ ๒๘๑๖ ๗๓๘๔ (อาหารไทย ทะเล เปิดบริการ
๑๑.๐๐-๒๒.๐๐ น.)

อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์
กาญจนา ๒๒๔ หมู่ ๓ ต�าบลปากคลองบางปลากด โทร. ๐ ๒๘๑๙
๔๙๗๗
ครัวปูหลน ๑๒๔ หมู่ ๑๓ ซอยที่ว่าการอ�าเภอ ต�าบลแหลมฟ้าผ่า โทร.
๐ ๒๘๑๕ ๓๒๑๙, ๐ ๒๘๑๙ ๕๕๔๑, ๐ ๒๔๕๓ ๗๕๑๑ (อาหารไทย
จีน, ปูหลนข้าวตัง, ส้มต�าปูดอง เปิดบริการ ๑๐.๓๐-๒๒.๐๐ น.)
น.โภชนา ๑๙๕/๒๒-๒๓ หมู่ ๑ ถนนสุขสวัสดิ์ ต�าบลปากคลองบางปลา
กด โทร. ๐ ๒๔๒๕ ๐๓๔๖, ๐ ๒๔๒๕ ๘๕๐๖ โทรสาร ๐ ๒๘๑๕
๖๖๗๔ (อาหารไทย จีน ขาหมูกรอบ, หอยกระทะ เปิดบริการ ๐๘.๐๐-
๒๐.๐๐ น.)
สโมสรท้ายเรือหลวงแม่กลอง ป้อมพระจุลฯ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ต�าบล
แหลมฟ้าผ่า โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๖๐๗๖, ๐ ๒๔๕๓ ๗๘๑๘ (อาหารทะเล
อาหารไทย, ปลาเก๋าห้ารส เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น.)
สวนอาหารบุญชู ๘๐/๑ หมู่ ๒ ซอยอ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ ถนนสุขสวัสดิ์
ต�าบลแหลมฟ้าผ่า โทร. ๐ ๒๘๑๙ ๕๕๘๗, ๐๘ ๑๘๒๑ ๙๘๕๙ (อาหาร
ตามสั่ง เปิดบริการ ๑๑.๐๐-๒๒.๐๐ น.)
สวนอาหารบ้านชายน�้า ๑๙๐ หมู่ ๑ ถนนสุขสวัสดิ์ ต�าบลแหลมฟ้าผ่า
โทร. ๐ ๒๔๒๕ ๙๑๕๒, ๐ ๒๘๑๙ ๗๙๔๕ (เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๓.๐๐
น. อาหารทะเล: ส้มต�าปูไข่ดอง, กุ้งราดปูทะเล)
อุดมก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นเจดีย์ ๑๑๖ หมู่ ๓ ต�าบลปากคลองบางปลากด โทร.
๐ ๒๔๒๕ ๙๐๐๔ (เปิด ๐๖.๐๐-๑๖.๐๐ น. ก๋วยเตี๋ยวเป็ด ข้าวหน้าเป็ด
ข้าวหมูแดง ข้าวมันไก่)
อ�าเภอบางพลี
กรีน ฟิลด์ ๙๔ หมู่ ๑๓ ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ ๑๑ ต�าบล
บางพลีใหญ่ โทร. ๐ ๒๓๑๖ ๘๘๗๗-๙ (สเต็ก อาหารไทย จีน อาหาร
ทะเล เปิดบริการ ๑๑.๐๐-๒๔.๐๐ น.)
เปียอู๋โภชนา ๒๙/๑๖-๑๘ หมู่ ๗ ต�าบลบางแก้ว โทร. ๐ ๒๗๔๐ ๒๗๘๖,
๐ ๒๗๔๐ ๒๗๘๔ (เป็ดพะโล้ เปิดบริการ ๑๐.๐๐-๒๓.๐๐ น.)
สวนน�้าบางพลีซีฟู้ด ๒/๙ หมู่ ๗ ถนนกิ่งแก้ว-ต�าหรุ ต�าบลบางพลีใหญ่
โทร. ๐๘ ๑๘๑๙ ๘๓๕๒
ภัตตาคารสุรพล ๙๔ หมู่ ๑๓ ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตร ๑๑
(ขาเข้า) ต�าบลบางพลี โทร. ๐ ๒๓๑๖ ๙๖๑๘, ๐ ๒๓๑๖ ๘๘๗๗ ต่อ
๑๐๓ โทรสาร ๐ ๒๓๑๖ ๘๘๗๙
หัวปลาช่องนนทรี ๘๘ หมู่ ๖ ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตร ๘ ต�าบล
บางแก้ว โทร. ๐ ๒๓๑๖ ๙๖๑๙-๒๐ (เปิดบริการ ๑๑.๐๐-๒๓.๐๐ น.
อาหารไทย จีน)
สนามกอล์ฟ
อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ
บางปู กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต ๑๙๑ หมู่ ๓ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย
๙ ถนนสุขุมวิท ต�าบลแพรกษาใหม่ โทร. ๐ ๒๓๒๔ ๐๓๒๐-๙, ๐ ๒๓๒๔
๐๓๓๐ www.bangpoogolf.com (๑๘ หลุม)
อ�าเภอบางพลี
กรีนวัลเล่ย์ คันทรี คลับ ๙๒ หมู่ ๓ ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตร ๑๕
ต�าบลบางโฉลง โทร. ๐ ๒๓๑๒ ๕๘๘๓-๙ โทรสาร ๐ ๒๓๑๒ ๕๗๒๑
www.greenvalleybangkok.com (๑๘ หลุม)
ซัมมิท วินด์มิล ปาร์ค คันทรี คลับ ๗๒ หมู่ ๑๔ ถนนบางนา-ตราด
กิโลเมตร ๑๐.๕ ต�าบลบางพลีใหญ่ โทร. ๐ ๒๗๕๐ ๒๑๑๒-๒๐ โทรสาร
๐ ๒๗๕๐ ๒๑๒๔ www.summitwindmillgolfclub.com (๑๘ หลุม)
ธนา ซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ ๑๐๐-๑๐๐/๒ หมู่ ๔ ถนน
บางนา-ตราด กิโลเมตรที่ ๑๔ โทร. ๐ ๒๓๓๖ ๑๙๘๐, ๐ ๒๓๓๖
๐๕๖๘-๗๔ www.thanacitygolf.com (๑๘ หลุม)
เมืองแก้ว กอล์ฟ คอร์ส ๕๒ หมู่ ๘ ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตร
๗.๗ ต�าบลบางแก้ว โทร. ๐ ๒๗๔๐ ๒๖๙๓-๗๐๐ โทรสาร ๐ ๒๗๔๐
๒๖๙๑ www.muangkaewgolf.com (๑๘ หลุม)
๓๒ ๓๓
เลควู้ด คันทรี คลับ ๙๙/๑ หมู่ ๑๑ ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตร ๑๘
ต�าบลบางโฉลก โทร. ๐ ๒๓๑๒ ๖๒๗๘-๘๖ โทรสาร ๐ ๒๓๑๒ ๖๒๗๐
www.lakewoodcountryclub.co.th (๒๗ หลุม เปิดบริการ ๐๕.๓๐-
๑๗.๐๐ น.)
อ�าเภอบางบ่อ
เกียรติธานี คันทรีคลับ ๑๙๙-๒๐๐ หมู่ ๕ ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตร
๒๙ ต�าบลบางบ่อ โทร. ๐ ๒๗๐๗ ๑๗๐๐-๙ โทรสาร ๐ ๒๗๐๗ ๑๗๑๐
www.kiartithaneecountryclub.com (๑๘ หลุม)
เดอะ วินเทจ คลับ ๕๔๙,๕๔๙/๑-๔ หมู่ ๓ ถนนปานวิถี ต�าบลคลอง
ด่าน โทร. ๐ ๒๗๐๗ ๓๘๒๐-๗ โทรสาร ๐ ๒๗๐๗ ๓๘๒๙ www.
vintagethaigolf.com (๑๘ หลุม)
สุภาพฤกษ์ กอล์ฟ คลับ ๑๐๒ หมู่ ๗ ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตร ๒๖
ต�าบลบางบ่อ โทร. ๐ ๒๓๑๖ ๒๖๓๖, ๐ ๒๗๐๕ ๖๒๖๒-๖, ๐ ๒๓๑๗
๙๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๑๗ ๐๘๐๕ www.subhapruekgolf.com
(๑๘ หลุม)
อ�าเภอบางเสาธง
รอยัล กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ ๖๙ หมู่ ๗ ถนนอ่อนนุช ต�าบลศีรษะ
จระเข้น้อย โทร. ๐ ๒๗๓๘ ๑๐๑๐ (๑๘ หลุม)
หมายเลขโทรศัพท์ส�าคัญ
ส�านักงานจังหวัด โทร. ๐ ๒๗๐๒ ๕๐๒๑-๔
โรงพยาบาลสมุทรปราการ โทร. ๐ ๒๑๗๓ ๘๓๖๑-๕
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน�้า โทร. ๐ ๒๑๗๓ ๗๗๖๖-๗๕
สถาบันราชประชาสมาสัย โทร. ๐ ๒๓๘๖ ๘๑๕๓-๙
ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ โทร. ๐ ๒๓๘๔ ๕๑๑๘,
๐ ๒๓๘๐ ๕๑๘๐


๓๕ ๓๔ ๓๕

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->