INFORMATIKA

Emelt szint Szóbeli vizsga

A szóbeli vizsga részletes tematikája

2006

Az alkalmazástípusok kialakulása és fejlődése.2. A vírusok történeti fejlődésének néhány példája. a modellben található fogalmak értelmezése konkrét példán keresztül. munkahely. a számítógép generációk: A számítógép generációk technikai újdonságai és jellemző paraméterei. Néhány kiemelkedő személy az informatika történetében. A számítógép működésében bekövetkező változások. Etikett és netikett a hálózati munka során. A helyi hálózatok és az internet hatása a társadalomra. Az információszerzés és a publikálás legális és illegális formái. a példák és a modell megfeleltetése. Példák a sokféle kommunikációs csatornára. A számítógépet és az információt veszélyeztető tényezők. felismerése. Az elektronikus eszközök.Informatika érettségi A szóbeli vizsga részletes tematikája Témakörök 1. Az információ megszerzése keresőszerverek segítségével. vevő. Az egészséges számítógépes munkakörnyezet kialakításának szempontjai. kódolás. A vírusok fajtái. kormányzati portálok szolgáltatásai. 1. A perifériák fejlődése. A számítógépes munkavégzés és az egészségvédelem. támadási lehetőségek és védekezés azok ellen. használata. csatorna. A mai kommunikációs technológiák és eszközök jellemzése. A magyar közhasznú információs források például könyvtári adatbázisok. biztonsági kérdések. amelyek alapján vírustámadásra lehet gyanakodni. mint az információ közvetítés eszköze. Az informatika fejlődéstörténetének fontosabb lépései. hoax) célja. Redundancia az információ tárolásában. és ezek illeszkedése a kommunikációs modellbe. illetve az információ (adat) védelme. A számítógép és a perifériák ergonómiai jellemzői. helyfoglalások). 1. dekódolás. szabadidő). Az eszközök használatának fizikai és pszichés veszélyei. A kód. A kommunikációs modell: adó. Információ és társadalom Az adat és az információ fogalma. szórakozás. A zaj elleni védekezés. és túlzott használatuk hatásai. Az elektronikus kommunikáció és eszközei. A hálózatok és a számítógépek. A kommunikációs eszközök hatása mindennapi életünkre és az információszerzésre. Az információ-keresés elektronikus formái. Az információs és kommunikációs eszközök hatása a társadalomra. zaj. Redundancia az információ továbbításában. Az információs rendszerek létjogosultsága és megjelenése a mindennapi életünkben (iskola. A hálózati szolgáltatások igénybevételének feltételei és szabályai. Információs társadalom A kommunikáció A kommunikáció fogalma. kártékony hatása és kezelése. Gyakorlati példák a kommunikációs modellre. utazással kapcsolatos információk (menetrendek. A számítógépes vírusok fogalma. meghatározása és jellegzetes tulajdonságaik. Az információ értéke és hitelessége. Az álinformációk (pl.1. Ezen források közül több ismerete. hivatalos ügyek intézése. Hardverhibából adódó veszélyek. kifejtett 2 .

Jogi szempontból védendő adatok. üzleti és egyéb szoftverváltozatok jellemzői. Példák a víruskereső és vírusirtó programokra. A Neumann-elvű számítógép elvi felépítése. a védelem okai. és ezek hatása a számítógépek fejődésére. az egyes részegységek feladata. Az analóg és digitális jel különbsége és jellemzői. A mai (személyi) számítógépek részei és ezek jellemző paramétereinek bemutatása. (Víruspajzs. tintasugaras. jogi védelem). felbontás. jellemzők. Központi feldolgozóegység. Az adatvédelem kérdései. A szoftver fogalma és csoportosítása felhasználói szerződés (licencelési módok) szerint. Az adat és az adatmennyiség fogalma az informatikában. 2. A szoftverek védelme (technikai védelem. A vírusok elleni védekezés módszerei. képformátumok és azok jellemzői (raszteres és vektoros). frissítési frekvencia. A hang. elektronikus kereskedelem). TFT) és ezek működési elve. háttértárak. egér. A ma használatos számítógépek elvi felépítése és a Neumann elvek. A perifériák jelentősége.2. A digitalizálás eszközei. védekezési módszerek és eszközök. LCD. A nyomtatók működési elve (tűs. A digitális képek tárolása. CMYK). színmélység. kódtáblák felépítése. A manapság használatos perifériák besorolása az egyes csoportokba. billentyűzet. Az analóg jelek digitalizálhatósága. A bináris karakterábrázolás formái. Memória: memóriafajták. UNICODE). jellemzők és felhasználási területük. A digitalizált adattárolás pontossága – minőségi problémák. A monitorokkal kapcsolatos fogalmak: felbontás.1. lézer). Az adatok védelme az interneten. korlátok.Informatika érettségi A szóbeli vizsga részletes tematikája hatásuk. Alapfogalmak: pixel. shareware. A nyomtatókkal és a nyomatással kapcsolatos fo- 3 . Informatikai alapismeretek . hűtés. ház: típusok. terjedési módjuk. Az informatikában használt mértékegységek és ezek jellemzői. direkt marketing. tápegység. képátló. Buszrendszer. formátumok és azok jellemzői. A főbb perifériák bemutatása és jellemző paraméterértékei: monitor. A ma jellemzően használatos nyomtatási technológiák jellemzői. A ma jellemzően használatos monitorfajták (CRT. interfészek.hardver Jelátalakítás és kódolás Az analóg és a digitális jel fogalma. Néhány „hírhedt” vírus kártevő hatásának ismerete. jogi szabályozások (adatvédelmi törvény. képpont. A mintavételezés törvénye. jellemző értékek. Az analóg jelek digitalizálásának lépései. 2.) Jogi kérdések az informatikában. A számítógép felépítése A Neumann által megfogalmazott elvek. Az egyes részek funkciói. A freeware. nyomtató. A digitális hang tárolása. vírusdefíniciós adatbázis. a kép és a film digitalizálhatósága. jellemzői (ASCII. példák felhasználásukra. A szerzői jog és az informatika. A színek kódolásának módjai (RGB. A bináris számábrázolás módszere és jelentősége az informatikában. A monitortípusok összehasonlítása a felhasználási terület szempontjából. csoportosítása (bemeneti és kimeneti eszközök). 2.

A számítógép kikapcsolásának módjai. átnevezés. Az állományok elnevezésének formai követelményei. beállítása (konfigurálása). feladata. -nyilvántartási módszerek. Szoftverek futtatása és leállítása. tagadása. Hardver eszközök üzembe helyezése.). Az operációs rendszerek tipikus hibaüzenetei. és a számítógép üzembe helyezése. eltávolítása. A hálózatok topológiája. A hálózatok kialakításának jelentősége. hálózati kártya. Az operációs rendszer telepítése. NTFS. CDRW és DVD lemezek). Az operációs rendszer betöltődésének folyamata. listázás. másolás. fajtái. A winchesterek üzembe helyezése. egyenértékűsége. Az állományokról tárolt tulajdonságok. EXT stb. A (személyi) számítógépek részeinek összekapcsolása. A könyvtárműveletek: létrehozás. külső és belső parancsok rendszere. A matematikai logika szerepe az informatikában. 4 . A könyvtárszerkezet felépítésének ismerete. VAGY. Az elérési útvonal megadásának formái. A hálózatok csoportosítása kiterjedtség szerint. ezek jellemzői (hálózati közeg. CD-ROM. A ma jellemzően használatos háttértárak. Az egyes eszközök felépítése. Logikai kifejezések kiértékelése. Az operációs rendszer működési struktúrája (rendszermag. A ma jellemzően használatos adattárolók fajtái és ezek jellemzői (CD. folyamatvezérlés. az operációs rendszer feladatai a kikapcsolás során. szállítása. A logikai alapműveletek és azok alkalmazása különböző feladatok megoldása során. tárolása). NEM. rendszerfüggő szintaktikai megkötések. útválasztók. a topológiák jellemzése. Az üzembe helyezés és biztonságos működtetés feltételei. memória felszabadításának kérdései. könyvtárváltás. beállítása. 3.: FAT. javítási lehetőségei. legfontosabb tulajdonságai (pl. Az állományok társítása. opcionális kiegészítések). A számítógép részeinek és a perifériáinak fizikai karbantartása (tisztítása. működése közben fellépő fizikai problémák. indítófájl. CDR. ezek elhárítási módja. A nyomtatók összehasonlítása a felhasználási területük szempontjából. Igazságtáblák (ÉS. Informatikai alapismeretek – szoftver Az operációs rendszer és főbb feladatai Az operációs rendszer fogalma. Az állományok fizikai tárolásának szervezése. Az operációs rendszer feladatából következő jellemző működési területek (memóriakezelés. Az operációs rendszerek által használt állományszervezési. hibajelenségei.1. Kizáró VAGY). ezek megelőzése. kommunikáció a perifériákkal). A szoftverek telepítése. működése. eltávolítása. A technológiák ismertetése (mágneses elvű. Több feladat párhuzamos végzésének szervezése. áthelyezés. törlés. kapcsolók. Az állományok típusai. FAT32. Az adatok tárolásának fizikai megvalósítása. A lemezkezelés és a leggyakrabban használt operációs rendszerek fájlrendszerének ismerete. A hálózati kialakításhoz szükséges eszközök. optikai). jelerősítők). A könyvtárakról tárolt tulajdonságok.Informatika érettségi A szóbeli vizsga részletes tematikája galmak. 3. megszakítás-kezelés.

használatba vételének szabályai. Keresés háttértárakon. továbbküldés. A kapcsolók és a paraméterek szerepe. Az internetes szolgáltatások használatának. Példák interneten keresztül igénybe vehető szolgáltatásokra (pl. áthelyezés. ezek jelentése és a problémák kezelése. nyomtatás). törlés. Az elektronikus levél felépítése. jogosultságok kezelése. A levelezés használatához szükséges beállítások ismerete. A szerver operációs rendszerének jellemző többletfunkciói. Az elektronikus levelezés folyamatának ismerete. a video és egyéb állományok tömörítésének jellemzői. Néhány segédprogram bemutatása. A levelezéssel kapcsolatos problémák (kódolás. Vírusirtó program használatának ismerete. A felhasználók azonosítása. archiválás. Információs hálózati szolgáltatások Kommunikáció az interneten Az internetes szolgáltatások és ezek jellemzői. A hálózati szolgáltatások elérésének módjai. Az FTP szolgáltatás jellemzői. védett állományok létrehozása. vírusvédelem. Egy állomány hozzáfűzése létező tömörített állományhoz. partícionálás. Az állományok és a könyvtárak tömörítésének és kicsomagolásának megvalósítása. Az operációs rendszerek segédprogramjai (fájlkezelés. Vírusellenőrzés a háttértárakon és a memóriában. másolás. Tömörítési módszerek (veszteséges és veszteségmentes). emberi tényező). A hálózati kommunikáció logikai felépítése (a szerver-kliens és az egyenrangú hálózatok). Állományok kezelése az elektronikus levelezésben (csatolás. válasz. töredezettség-mentesítés). A tömörítés lényege és elve. mailer daemon). mentés. A vírusvédelem gyenge pontjai. A fájlátviteli mó- 5 .). Az FTP szerverhez való csatlakozás módjai (névvel és név nélkül). A különböző levelezőprogramok közös és néhány egyedi jellemzője. A felhasználók azonosítása. tűzfal. Az önkicsomagoló. Aktív vírusvédelem. A számítógépes hálózatok működéséhez szükséges szoftverek. A parancsok paraméterezett futtatása. törlés.1. A segédprogramok létjogosultsága. méretre darabolt. Egy levelezőprogram használatának ismerete. multimédia stb. fogadás. A beérkezett levelek kezelése. visszajelzések). Állományátvitel lehetőségei az interneten. a karbantartás fontossága. mentés. a hang. problémái. A levélküldés tipikus hibaüzenetei. 7. A kép. jellemzői. Az e-mail cím szerkezete. Levelezési lista használata. hiányosságai (pl. A levelező programok további szolgáltatásai (levelezési címek tárolása. csatolt állomány mentése). nyomtatás. online kereskedelem). a keresési feltételek (helyettesítő karakterek használata). csoportosítása. az eszközhasználat feltételei. az egyes részek funkciója. A helyi hálózatokhoz kapcsolódás feltételei és megvalósítása. szolgáltatásai. A háttértárak karbantartása (formázás. megnyitás). A levelezéssel kapcsolatos funkciók (írás. Általános tömörítő programok működésének ismerete. A vírusvédelem kialakítása a számítógépen. néhány példa használatukra.Informatika érettségi A szóbeli vizsga részletes tematikája Az állományokkal végzett műveletek ismerete (létrehozás. Az állományokkal végzett műveletek fizikai megvalósítása. 7. kibontása.

9. múzeumok. Az Országos Széchényi Könyvtár gyűjtőszolgáltatásainak rendszere. speciális keresők. A könyvtár és a médiatár fogalmának értelmezése. információs központok. kiállítótermek) információszerzésben betöltött szerepének vázolása. gyűjtőkörük és felhasználói körük alapján. cache.és felhasználói kör fogalma. Navigálás a különböző weboldalakon. Egy böngészőprogram használatának ismerete. Az FTP tipikus hibaüzenetei. A távoli on-line adatbázisok használatának feltételei. A közművelődési és iskolai könyvtár összehasonlítása. A böngészőprogramok speciális funkciói. Keresés az adatbázis adatai között. a sűrűn látogatott oldalak címének rögzítése. használata információkeresésre. A könyvtárközi kölcsönzés fogalma. A keresési feltételek szűkítése. Az Országos Dokumentumellátási Rendszer. A Neumann János Digitális Könyvtár. Az egy. valamint a MEK szerkezetének ismertetése. rövid történetének ismertetése. A könyvtárakkal kapcsolatos szabályzatok: a kölcsönzési rend és a használati szabályzat tartalma. weboldal mentése. A könyvtár egyetemes és hazai fejlődéstörténetének rövid áttekintése. A kétfajta keresési módszer alkalmazási területei és összehasonlítása. Az Egyetemes Tizedes Osztályozás szerepe a könyvtári rend kialakításában. ezek oka és a problémák kezelése. A weboldal nyomtatása A böngészés tipikus hibaüzenetei. A könyvtár létrejöttének. Hagyományos könyvtárak az Interneten és a Digitális könyvtárak sajátosságainak bemutatása. képek megjelenítése. A tematikus és a kulcsszavas keresés működésének ismertetése. A könyvtári szolgáltatások rendszerének ismertetése.Informatika érettségi A szóbeli vizsga részletes tematikája dok (kódolás). Tematikus és kulcsszavas keresőrendszerek ismerete. Állományok le. Egy FTP segédprogram használatának ismerete. A keresési feladatok megoldása. Az Országos Széchényi Könyvtár szerepe a magyar könyvtári rendszerben.1. A különböző könyvtártípusok összehasonlítása szolgáltatásaik. cookie). Információ keresése az interneten. A keresés eredményének kiértékelése. A könyvtártípusok elkülönítésének elvei: a gyűjtő. A keresés algoritmusa. ezek oka és a hiba kezelésének lehetőségei. Keresési feltételek megadása (egyszerű és összetett). A közművelődési könyvtárak feladatrendszerének ismertetése. Hasonlóságok és különbségek. Keresési stratégiák a könyvtári rendszerben. információs központok. A böngészőprogram használatával kapcsolatos fogalmak ismerete (kezdőoldal. a funkciók bővítésének haszna és veszélyei (beépülők). A szakkönyvtárak sajátosságainak ismertetése. 9. Webcím szerkezete. Könyvtárhasználat Könyvtárak: Tájékoztató intézmények.és feltöltése az internetre. 6 . A magyar könyvtári rendszer felépítésének ismertetése.és többlépcsős keresés. Egyéb tájékoztató intézmények. a kulturális intézmények (levéltárak. A nemzeti könyvtár fogalmának meghatározása.

videofilm. A segédkönyvek. A tárgyszókatalógus. A számítógépes katalógusok felépítésének szerkezeti sajátosságai. A bibliográfia típusai a tartalom. hieroglifák. KISTÉKA.és egyéb dokumentumok ajánlásai). Az Egyetemes Tizedes Osztályozás szerepe a szakkatalógus rendszerében. Az ősnyomtatvány fogalma. atlasz). szótár. mint tájékoztató eszközök. A nem nyomtatott dokumentum fogalma és sajátosságai. 7 . A nyomtatott dokumentum főbb típusai: kiadványtípusok a könyvtári rendszerben. MOKKA). DVD. hangszalag.2. mikrofilm. A retrospektív és a kurrens bibliográfia fogalmának értelmezése. Dokumentumtípusok A szóbeli vizsga részletes tematikája Az írástörténet és a könyvtörténet azon jelentős állomásainak ismerete. közhasznú ismeretek tára. adattár. A multimédia jelentősége az egyéni ismeretszerzésben. Összehasonlításuk adathordozó és megjelenítő eszköz szerint (hanglemez. fénykép. fogalomtár.Informatika érettségi 9. Tájékoztató jegyzékek (referáló folyóirat. hangosfilm.: SZIRÉN. A bibliográfia fogalma. A Magyar Nemzeti Bibliográfia. Főbb katalógustípusok elrendezési elvei. A katalógus fogalma. A katalógus kialakulásának főbb állomásai. CD. Az ismeretközlő művek (monográfia. némafilm. enciklopédia.3. A rendszó és az utalócédula fogalma. DVD). kronológia. kódex). könyv. névtár. pergamen. diafilm. tanulmánykötet. Tájékoztató eszközök A tájékoztató eszközök típusai. Az időszaki kiadványok jellegzetességeinek és típusainak bemutatása. A katalóguscédula és a bibliográfiai tétel összehasonlítása. papirusztekercsek. A számítógépes katalógusok. mint a közvetlen ismeretszerzés alapvető forrásai (lexikon. Néhány számítógépes katalógus ismerete (pl. amelyek a dokumentumtípusok kialakulását eredményezték (ékírás. mágneslemez. a feltárás mélysége és a megtalálás módja szerint. kézikönyv) használati értéke az információszerzés folyamatában. A nyomtatott és nem nyomtatott dokumentum sajátosságainak összehasonlító ismertetése. 9. A bibliográfiai leírás legfontosabb elemeinek ismertetése a főbb dokumentumtípusok esetében. hologram. CD.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful