Danh sách nhóm 3 – Marketing TMĐT 1.

3 – 1202SMGM0511
STT
Họ và tên
Số điện thoại
Email
1
Đào Thị Thu Huyền
0904 001 763
huyenkaka@gmail.com
2
Nguyễn Thanh Huyền 0904 697 388
Thanhf91@gmail.com
3
Trần Thị Khuyên
0974 652 883
hanakyny@gmail.com
4
Đặng Thị Linh
0987 197 672
Danglinh9x@gmail.com
5
Hà Xuân Linh
01659 333 963
haxuanlinh9x@gmail.com
6
Nguyễn Thùy Linh
01287 139 991
Ntljnk91@gmail.com
7
Nguyễn Thị Loan
01683 248 158
Binhninhthuan1991@gmail.com
8
Đinh Văn Lợi
01656 058 033
warmheart91@gmail.com
9
Phạm Thị Vân Ly
01656 223 974
Phamvanly.jh@gmail.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful