www.lamanbahasa.wordpress.

com 2011
SULIT
JABATAN PELAJARAN NEGERIJOHOR
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011
BAHASA MELAYU
Kertas 1
1103/1
September
2 %'jam Dua jam lima belas minit
JANGAN BUKA KERTAS SO ALAN INI SEHINGGA DmERITAHU
1. Kertss soa/Bn inimengandungidua bahagian: Sahagian A danBahagian B.
2. Jawab soalan Bahagtan A dan satu so alan darlpada Bahagtan B.
3. Jawapan anda hendaklah ditulis da/am bukujawapan yang disediakan. Sekiranya
buku jswapsn tidsk mencukupi, sils dllpatksn helaian tsmbahan deripsda pengawes
peperiksaan.
4. Jawapan bolehditulisdalam tulisanRumi atau Jawi.
Kertas soalan ini mengandungi 3 halaman bercetak dan 1 halaman tldak bercetak.
1 103/1 C 20 II Hak Cipla JPNJ
(Lihat halaman sebelah
SULIT
-
..
www.lamanbahasa.wordpress.com 2011
SULIT 2
BahaglanA
( 30 m811cah }
[Mass dicadBngkan: 45 minitJ
110311
Lihat gsmbar di bawsh dengan teliti. Huraikan pendapat and8 t8ntang kebelbn
memH/1 ,.,.,., ,.,., ftlmpatan. Panjangnya huralan hendaldah antara 200
hfngga 250 patah perkataan.
~ : ' ' 1 ! :.. . ,, . ~ ! ~ : ~ ••
. ;;, ~ - . ... ...! . ~ ''
110311 (C') 20Jl &k Clpta JPNJ
SULIT
-
••
www.lamanbahasa.wordpress.com 2011
SULIT 3 1103/1
Sahagian B
[1 00 markah}
[Mesa : 1 jam 30 minit J
Pilih satu daripada soalan dlbawah dan tu/is sebuah karangan yang panjangnya lebih
daripada 360· patah perkataan
1 Slogan "Membaea Jambatan llmu" menunjukkan bahavva aktiviti membaca
mendatangkan pelbagai faedah kepada seseorang .
..
Huraikan usah&;-usaha yang perlu anda lakukan untuk menjadikan mernbaca
sebagai al't'lalan hidup.
2 Perasaan saling menyayangi dan hormat-menghormati sesame ahli keluarga
dapat mernbentuk masyarakat penyayang.
Berlkan pandangan anda tentang peranan ibu bapa datam melahirkan indlvidu
yang penyayang.
3 Keadaan cuaea yang tidak menentu dan aktlviti pembangunan yang tidak
terancang di sesetengah kawasan di negara kita tetah mengakibatkan kejadian
tanah runtuh.
Tulis sebuah rencana tentang cara-cara untuk mengatasi kejadian tanah runtuh.
4 Kemasukan pendatang asing yang semakin bertambah di rantau ini telah
memberi kesan kepada rakyat dan negara.
5
Bincangkan kerjasal't'la yang • dapat dilakukan oleh Malaysia dengan negara jlran
untuk mengatasi masalah tersebut.
Pisang ernas dfbawa belayar.
Masak sebijl di atas peti.
· Hutang ernas boleh dibayar.
Hut eng budi dfbawa matt.
Pantun di atas rnenjelaskan bahawa budi dan jasa seseorang perlu dihargai.
Sebagai seorang pelajar, bincangkan sumbangan yang boleh anda berikan
sehingga plhak sekolah dapat menghargai budl dan jasa anda.
KERTAS SOALAN TAMAT
1103/1 (C) lOll H.ak Cipta JPNJ
SULIT
-
·•

. .wordpress. ~ ! ~ :~ •• .lamanbahasa.. .. Panjangnya huralan hendaldah antara 200 hfngga 250 patah perkataan.... .. ~ '' 110311 (C') 20Jl &k Clpta JPNJ SULIT ... . . ftlmpatan.! .. .. . .www. ~:' ' 1! ... Huraikan pendapat and8 t8ntang kebelbn memH/1 .com 2011 •• SULIT 2 BahaglanA ( 30 m811cah } 110311 [Mass dicadBngkan: 45 minitJ Lihat gsmbar di bawsh dengan teliti. ~- :....

Berlkan pandangan anda tentang peranan ibu bapa datam melahirkan indlvidu yang penyayang. Pantun di atas rnenjelaskan bahawa budi dan jasa seseorang perlu dihargai.wordpress.ak Cipta JPNJ SULIT . ·Hutang ernas boleh dibayar. Masak sebijl di atas peti.-usaha yang perlu anda lakukan untuk menjadikan mernbaca sebagai al't'lalan hidup. 3 Keadaan cuaea yang tidak menentu dan aktlviti pembangunan yang tidak terancang di sesetengah kawasan di negara kita tetah mengakibatkan kejadian tanah runtuh.com SULIT 3 Sahagian B 2011·• 1103/1 - [1 00 markah} [Mesa dict~dangkan : 1 jam 30 minit J Pilih satu daripada soalan dlbawah dan tu/is sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 360·patah perkataan 1 Slogan "Membaea Jambatan llmu" menunjukkan bahavva aktiviti membaca mendatangkan pelbagai faedah kepada seseorang . KERTAS SOALAN TAMAT 1103/1 (C) lOll H. . Huraikan usah&.lamanbahasa. Sebagai seorang pelajar. 5 Pisang ernas dfbawa belayar.. bincangkan sumbangan yang boleh anda berikan sehingga plhak sekolah dapat menghargai budl dan jasa anda. 4 Kemasukan pendatang asing yang semakin bertambah di rantau ini telah memberi kesan kepada rakyat dan negara. Huteng budi dfbawa matt. Tulis sebuah rencana tentang cara-cara untuk mengatasi kejadian tanah runtuh. Bincangkan kerjasal't'la yang •dapat dilakukan oleh Malaysia dengan negara jlran untuk mengatasi masalah tersebut. 2 Perasaan saling menyayangi dan hormat-menghormati sesame ahli keluarga dapat mernbentuk masyarakat penyayang.www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful