You are on page 1of 57

PENATARAN FORMAT INSTRUMEN MATA PELAJARAN SEJARAH MULAI SPM 2013

COMPANY LOGO

Objektif Pentaksiran Sejarah Mulai SPM 2013
OP1 Mengetahui dan memahami istilah dalam sejarah Malaysia dan sejarah negara luar OP2 Mengetahui, memahami dan mengaplikasi konsep sejarah Malaysia dan sejarah negara luar dalam kehidupan

OP3

Mengetahui, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan menjana idea tentang • kepentingan sejarah sebagai satu disiplin ilmu dalam kehidupan • fakta sejarah Malaysia dan sejarah negara luar • ciri kemasyarakatan dan kebudayaan masyarakat Malaysia • sumbangan tokoh dalam memperjuangkan kedaulatan, kemerdekaan dan pembangunan negara serta mempertahan maruah bangsa • nilai murni dalam kehidupan • pengamalan semangat patriotik dalam mempertahankan kedaulatan, kemerdekaan dan pembangunan negara • perkembangan masyarakat dan negara dari sudut politik, ekonomi dan sosial • kedudukan Malaysia sebagai sebahagian daripada peradaban dunia dan sumbangannya di peringkat antarabangsa
Mengetahui, memahami dan mengambil iktibar daripada pengalaman sejarah untuk mempertingkatkan daya pemikiran dan kematangan

OP4

COMPANY LOGO

Format Instrumen Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah
Kertas 1 (1249/1) Jenis Instrumen Bilangan Item Wajaran Tempoh Ujian Konstruk Yang Diukur 1 jam Pengetahuan Kefahaman Mengaplikasi Menganalisis Sukatan Pelajaran Ting. 4 dan 5 Bentuk Instrumen 2004 - 2012 Objektif Aneka Pilihan 40 Bentuk instrumen Mulai 2013 Objektif Aneka Pilihan 40 30% 1 jam Pengetahuan Kefahaman Mengaplikasi Menganalisis Sukatan Pelajaran Ting. 4 dan 5

Cakupan

COMPANY LOGO

Format Instrumen Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah
Kertas 2 (1249/2)
Jenis Instrumen Bilangan Soalan & Jumlah Markah

Bentuk Instrumen 2004 - 2012
Subjektif Bahagian A Mengandungi 4 soalan struktur. Semua soalan wajib dijawab. Setiap soalan 10 markah
Bahagian B Mengandungi 5 soalan esei. Jawab 3 soalan sahaja. Setiap soalan 20 markah Jumlah markah : 100

Bentuk instrumen Mulai 2013
Subjektif Bahagian A Mengandungi 4 soalan struktur. Semua soalan wajib dijawab. Setiap soalan 10 markah
Bahagian B Mengandungi 7 soalan esei. Jawab 3 soalan sahaja. Setiap soalan 20 markah Jumlah markah : 100 50% 2 jam 30 minit Pengetahuan Kefahaman Mengaplikasi, Menganalisis, Menilai, Menjana Idea Sukatan Pelajaran Ting. 4 dan 5

Wajaran Tempoh Ujian Konstruk Yang Diukur

2 jam 30 minit Pengetahuan Kefahaman Mengaplikasi dan Menganalisis Sukatan Pelajaran Ting. 4 dan 5

Cakupan

COMPANY LOGO

Open Book Test Dalam Tugasan Kerja Kursus Sejarah SPM Kertas 3

COMPANY LOGO

Format Instrumen Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah Kertas 3
Kertas 3 (1249/3)
Jenis Instrumen Bilangan Tugasan

Bentuk instrumen Mulai 2013
Tugasan (OPEN BOOK TEST) 1 Nota Tema / Tajuk umum dimaklumkan kepada calon satu bulan sebelum tarikh peperiksaan bagi Kertas 3.

Tajuk tugasan serta panduan menjawab diberi pada hari peperiksaan.
Markah Wajaran Tempoh Ujian Konstruk Yang Diukur 100 20% 3 jam Pengetahuan Kefahaman Mengaplikasi, Menganalisis, Menilai, Menjana Idea Sukatan Pelajaran Ting. 4 dan 5

Cakupan

COMPANY LOGO

OPEN BOOK TEST
Merujuk Bahan Semasa Ujian
1

Memberi Respons Secara Berfokus Kepada Tugasan
Menganalisis Unsur dan Perkaitan serta Menilai Bahan
7

8

2

Mentaksir Kefahaman dan Penghayatan

PRINSIP

3

Menyediakan Nota Ringkas Berkaitan Konsep Umum

Mengaplikasi Bahan Ke Dalam Situasi

6

4

Mengorganisasi Bahan

5

Membawa Bahan Yang Relevan Semasa Ujian Dalam Situasi

COMPANY LOGO

7

CONTOH KATEGORI KONSTRUK
TAKSONOMI KOGNITIF BLOOM
Taksonomi Bloom mengujudkan satu kemudahan untuk mengorganisasikan tingkahlaku kognitif kepada enam kategori :

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian
COMPANY LOGO

Original Terms
Evaluation Synthesis Analysis Application Comprehension Knowledge

New Terms •Creating

•Evaluating
•Analysing

•Applying
•Understanding •Remembering

(Based on Pohl, 2000, Learning to Think, Thinking to Learn, p. 8) COMPANY LOGO

KONSTRUK PENGETAHUAN / KOGNITIF DALAM OBT
ASPEK /KONSTRUK
MEMAHAMI ANALISIS APLIKASI MENILAI

CIPTA/MENJANA IDEA NILAI DAN PATRIOTISME

COMPANY LOGO

KEFAHAMAN
Kebolehan kognitif yang melibatkan penggunaan pengetahuan tanpa situasi baru

COMPANY LOGO

ANALISIS
Kebolehan mencerakinkan bahagian-bahagian yang terdapat dalam suatu set komunikasi sehingga suatu bentuk pertalian antara bahagian-bahagian yang membina set komunikasi itu dapat ditunjukkan dengan jelas

COMPANY LOGO

SINTISIS
Contoh:
Membuat kesimpulan/rumusan/ramalan berdasarkan analisis atau kajian yang dijalankan

COMPANY LOGO

PENILAIAN
Kebolehan membuat pertimbangan terhadap suatu input atau maklumat bagi menentukan input itu memenuhi ciri-ciri standard dan kriteria yang ditetapkan.

COMPANY LOGO

APLIKASI
Contoh:
 Mengaitkan peristiwa masa kini dengan peristiwa masa lalu  Mencari jalan pintas untuk lulus peperiksaan – meneka soalan/tajuk  Menyelesaikan masalah matematik dengan menggunakan rumus yang bersesuaian  Mengunakan pengetahuan dan pengalaman yang ada untuk membuat andaian/telahan tentang sesuatu peristiwa/tindakan/kesan

COMPANY LOGO

ASPEK PEMBINAAN ITEM KERTAS 1249/3
PENGENALAN
1

RUMUSAN

8

2

MEMAHAMI

NILAI/ITIBAR/ UNSUR PATRIOTISME

7

PRINSIP

3

MENGANALISIS

6

4

MENJANA IDEA
5

MENGAPLIKASI

MENILAI
1 COMPANY LOGO 6

KONSTRUK DAN MARKAH DALAM OBT
ASPEK /KONSTRUK
PENGENALAN MEMAHAMI ANALISIS APLIKASI MENILAI CIPTA/MENJANA IDEA NILAI/PENGAJARAN/IKTIBAR/PATRIOT ISME RUMUSAN JUMLAH

MARKAH
5 30 15 10 10 10 10
5 100
COMPANY LOGO

CONTOH TUGASAN
TEMA UMUM (SEBULAN SEBELUM PEPERIKSAAN) Tema 9: Perkembangan di Eropah dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

Tajuk 9.2. Dasar British Terhadap Ekonomi Negara dan Kesannya
TUGASAN SPESIFIK (PADA HARI PEPERIKSAAN) Tajuk 9.2. Dasar British Terhadap Ekonomi Negara dan Kesannya Dasar British berkaitan ekonomi telah meninggalkan pelbagai kesan terhadap negara kita. Bincangkan

Peringatan:

Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah
COMPANY LOGO

CONTOH KATA TUGAS, TUGASAN DAN ARAHAN PADA HARI PEPERIKSAAN
Jawapan hendaklah berdasarkan aspek berikut:
Bil Aspek Perincian Jelaskan secara ringkas tentang: 1 Pengenalan -Latar belakang ekonomi negara sebelum kedatangan British (ekonomi tradisonal) Terangkan dasar-dasar yang telah diperkenalkan oleh British berkaitan ekonomi di negara kita. Ekonomi dagangan 2 Isi dan Huraian Dasar British terhadap pertanian 30 5 Markah

Terangkan kesan dasar yang telah diperkenalkan oleh British berkaitan ekonomi.

15

COMPANY LOGO

CONTOH TUGASAN DAN ARAHAN PADA HARI PEPERIKSAAN
Bil Aspek Perincian
Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kegiatan ekonomi antarabangsa / Bagaimana anda Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh negara kita dalam kegiatan ekonomi di peringkat antarabangsa

Markah
15

10

2 Isi dan Huraian Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke-21 bagi
menjamin kemakmuran negara Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas

10

Nyatakan nilai-nilai murni atau iktibar yang diperoleh daripada perkembangan ekonomi negara

10

3 Kesimpulan

Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan • Pengetahuan diperoleh • Iktibar kepada diri, bangsa dan negara • Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang

5

COMPANY LOGO

CONTOH TUGASAN
TEMA UMUM (SEBULAN SEBELUM PEPERIKSAAN) TEMA 11 : Pembentukan Malaysia

Penubuhan negara bangsa Malaysia yang berdaulat telah melalui pelbagai rintangan dan cabaran. Walau bagaimanapun, segala rintangan dan cabaran itu telah dapat diatasi sehingga Malaysia berjaya menjadi sebuah negara yang berkembang pesat dari aspek politik, ekonomi dan sosial.

COMPANY LOGO

CONTOH KATA TUGAS TUGASAN DAN ARAHAN PADA HARI PEPERIKSAAN
TUGASAN SPESIFIK

Penubuhan negara bangsa Malaysia yang berdaulat telah melalui pelbagai rintangan dan cabaran. Walau bagaimanapun, segala rintangan dan cabaran itu telah dapat diatasi sehingga Malaysia berjaya menjadi sebuah negara yang berkembang pesat dari aspek politik, ekonomi dan sosial.

Berdasarkan fakta yang diperoleh, bincangkan sejarah pembentukan Malaysia sebagai sebuah negara bangsa yang berdaulat.
JANGKAKAN SOALAN - APLIKASI - MENILAI - MENJANA IDEA - NILAI / PATRIOTISME
COMPANY LOGO

CONTOH TUGASAN DAN ARAHAN PADA HARI PEPERIKSAAN
Jawapan hendaklah berdasarkan aspek berikut: MEMBUAT KATA TUGAS??
Bil Aspek Perincian Menjelaskan secara umum tentang Malaysia Markah 5

1 Pengenalan

Memahami cadangan pembentukan Malaysia • Konsep Gagasan Malaysia • Tokoh pembentukan Malaysia • Idea cadangan pembentukan Malaysia • Sebab-sebab pembentukan Malaysia • Politik 2 Isi dan Huraian • Ekonomi • Sosial Menganalisis proses pembentukan Malaysia • Reaksi terhadap pembentukan Malaysia • Langkah-langkah ke arah pembentukan Malaysia

30

15

COMPANY LOGO

CONTOH TUGASAN DAN ARAHAN PADA HARI PEPERIKSAAN
Bil Aspek Perincian
Mengaplikasi semangat 1 Malaysia • Peranan pelajar dalam • Mengamalkan semangat perpaduan • Menghayati Rukun Negara • Mengukuhkan jati diri sebagai rakyat Malaysia • Menghargai warisan tradisi budaya • Mengutamakan persamaan • Aspek lain yang berkaitan dan sesuai

Markah

15

2 Isi dan Huraian

Menilai kejayaan Malaysia sehingga kini Menjana idea untuk menghadapi cabaran masa hadapan bagi menjamin kedaulatan negara dan bangsa Malaysia • Cabaran yang dihadapi Malaysia kini • Cadangan untuk mengatasi cabaran Menghayati nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme daripada pembentukan Malaysia Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan • Pengetahuan diperoleh • Iktibar kepada diri, bangsa dan negara • Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang

10

10

10

3 Kesimpulan

5
COMPANY LOGO

KAJIAN RINTIS KERTAS 3
TARIKH SEKOLAH : : 24 – 25 OKTOBER 2011 220 SAMPEL / 20 SETIAP SEKOLAH

1. SMK LUI BARAT (FELDA), BAHAU, NEGERI SEMBILAN 2. SMK SERI JEMPOL, JEMPOL, BAHAU, NEGERI SEMBILAN 3. SMK SULTAN ABDUL JALIL, KLUANG ,JOHOR 4. SMK BELITONG, KLUANG, JOHOR 5. SMK JELI, KELANTAN 6. SMK BATU MELINTANG, JELI, KELANTAN 7. SM AGAMA SULTAN ZAINAL ABIDIN, KUALA TERENGGANU 8. SM AGAMA AL-KHAIRIAH , KUALA TERENGGANU 9. SM VOKASIONAL SLIM RIVER, SLIM RIVER, PERAK 10.SM AGAMA SLIM RIVER, PERAK 11.SMK TEKNIK IPOH, PERSIARAN BRASH, IPOH

COMPANY LOGO

ARAHAN YANG MENGIRINGI TEMA UMUM
Berdasarkan pernyataan di atas, calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut:

1. Calon boleh membuat rujukan daripada pelbagai sumber yang berkaitan dengan pernyataan yang diberi sebagai persediaan menjawab tugasan / soalan yang akan diberi pada hari peperiksaan.

2. Sumber boleh diperoleh daripada buku teks, bahan bacaan ilmiah, majalah, akhbar, internet dan bahan-bahan lain.
3. Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, bahan bacaan ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam dewan / bilik peperiksaan. 4. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab tugasan / soalan.
COMPANY LOGO

Gred

 A  •  C     E  

Justifikasi
Mengetahui, memahami, menganalisis, menilai dan merumus fakta sejarah, istilah dan konsep dalam sejarah Malaysia dan sejarah negara luar. Mampu menjelaskan ciri-ciri kemasyarakatan dan kebudayaan masyarakat Malaysia serta memahami perkembangan masyarakat dan negara dari segi politik, ekonomi dan sosial Memahami usaha dan sumbangan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kedaulatan, kemerdekaan dan pembangunan negara serta mempertahankan maruah bangsa Mengambil iktibar daripada pengalaman sejarah untuk mempertingkat daya pemikiran dan kematangan Mengetahui, memahami dan menganalisis fakta sejarah, istilah dan konsep dalam sejarah Malaysia dan sejarah negara luar. Mampu menerangkan ciri-ciri kemasyarakatan dan kebudayaan masyarakat Malaysia Menyatakan sumbangan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kedaulatan, kemerdekaan dan pembangunan negara serta mempertahankan maruah bangsa Mengambil iktibar daripada pengalaman sejarah dalam kehidupan seharian
Mengetahui dan memahami fakta sejarah dalam sejarah Malaysia Mampu menyatakan dengan ringkas ciri-ciri kemasyarakatan dan kebudayaan masyarakat Malaysia Menyatakan sumbangan beberapa tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Mengambil iktibar daripada pengalaman sejarah dalam kehidupan seharian
COMPANY LOGO

TEMA DAN TAJUK DALAM MATA PELAJARAN SEJARAH
TEMA
Tema 10: Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua Pembinaan Negara dan Bangsa Ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat

TAJUK
Tajuk 10.1: Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara Tajuk 10.2: Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua Tajuk 11.1: Kesedaran Tentang Pembinaan Negara dan Bangsa Tajuk 11.2: Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Selepas Merdeka Tajuk 11.3: Pembangunan dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan Tajuk 11.4: Pembentukan Malaysia Sebagai Negara Maju Tajuk 12.1: Konflik Antarabangsa Tajuk 12.2: Peranan dan Sumbangan Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa
COMPANY LOGO

Tema 11:

Tema Malaysia dan Kerjasama 12: Masyarakat Antarabangsa

TEMA DAN TAJUK DALAM MATA PELAJARAN SEJARAH
TEMA
Tema 7 Tamadun Awal Manusia

TAJUK
Tajuk 7.1: Tamadun Awal Dunia Tajuk 7.2: Tamadun Awal Asia Tenggara Tajuk 8.1: Islam dan Penyebarannya di Makkah Tajuk 8.2: Kerajaan Islam di Madinah Tajuk 8.3: Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya Tajuk 8.4: Islam Di Asia Tenggara Tajuk 8.5: Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat Tajuk 9.1: Perkembangan di Eropah Tajuk 9.2: Dasar British Terhadap Ekonomi Negara dan Kesannya

Tema 8

Tamadun Islam dan Perkembangannya

Tema 9:

Perkembangan di Eropah dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

COMPANY LOGO

PERINGATAN
 TIDAK MENYALIN TERUS MAKLUMAT DARIPADA BUKU TEKS
 MAKLUMAT HARUS DIOLAH  DAPAT MENGHURAI FAKTA  MENGANALISIS , MENGAPLIKASI DAN MENILAI MAKLUMAT YANG DIPEROLEH  MENJANA IDEA-IDEA BARU BERDASARKAN MAKLUMAT

 GURU BOLEH MEMAINKAN PERANAN BANTU PELAJAR MEMAHAMI KEHENDAK SOALAN
 MENENTUKAN TOPIK MENGIKUT KEHENDAK SOALAN  MENYELIA BAHAN-BAHAN YANG SESUAI UNTUK DIBAWA CALON KE DALAM DEWAN PEPERIKSAAN  MEMBUAT ‘PERSEDIAAN ASPEK-ASPEK YANG AKAN DITANYA SEMASA PEPERIKSAAN NANTI…. COMPANY LOGO

RUMUSAN
 SEMOGA GURU-GURU MENDAPAT MANFAAT DARIPADA PENDEDAHAN KERTAS 1249/3  SEMOGA DENGAN FORMAT BARU SPM MULAI 2013 PELAJAR AKAN MENDAPAT LEBIH PELUANG UNTUK LULUS M/PELAJARAN SEJARAN 1249  TUAN/PUAN ADALAH GURU TERBAIK UNTUK MELAKUKAN TRANFORMASI KERTAS SEJARAH 1249/3 PADA 2013

COMPANY LOGO

COMPANY LOGO

TAJUK

8.3d – Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya

( Merujuk tema 8 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 )

COMPANY LOGO

Latar belakang Aspek-aspek kecemerlangan kerajaan Islam Sumbangan kerajaan Islam Kesan kepada negara kita Aplikasi kecemerlangan oleh negara Sumbangan negara kita kepada tamadun Islam Cabaran menjadikan Malaysia negara Islam yang cemerlang Nilai-nilai murni COMPANY LOGO

Peta berikut menunjukkan Empayar kerajaan Turki Uthmaniyah yang meliputi kawasan Tanah Arab dan Mediterranean

TAJUK 8.3d – Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya ( Merujuk tema 8 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 6 ) Peta berikut menunjukkan Empayar kerajaan Turki Uthmaniyah yang meliputi kawasan Tanah Arab dan Mediterranean

Kerajaan Turki Uthmaniyah Soalan Bincangkan sejarah pembentukan kerajaan Islam Turki Uthmaniyah dan sumbangannya kepada peradpan dunia.
COMPANY LOGO

PENANDAAN KERTAS SEJARAH 1249/3

COMPANY LOGO

ASAS INTEGERITI LEMBAGA PEPERIKSAAN
ADIL MELETAKKAN SESUATU PADA TEMPATNYA SAHIH MELAKSANAKAN SESUATU MENGIKUT PERATURAN YANG TELAH DITETAPKAN AMANAH MENJALANKAN TUGAS DENGAN PENUH TANGGUNG JAWAB DAN BOLEH DIPERCAYAI

COMPANY LOGO

PRINSIP PENANDAAN
Kebolehpercayaan
1

Tidak Bias

5

2

Periksa semua jawapan

PRINSIP PENANDAAN

4

3

Patuhi PP

Markah tekal dan tepat

COMPANY LOGO

PENGURUSAN PENANDAAN
a) Meneliti soalan i) Memahami arahan soalan

ii) Memahami konsep RUBRIK iii) Memahami kehendak soalan dan kata kunci soalan (tugasan pada soalan –

contohnya ; Jelaskan, Bagaimanakah, Mengapakah, Terangkan)

iv) Memahami konsep markah
COMPANY LOGO

PENGURUSAN PENANDAAN
b) Memahami Peraturan Pemarkahan

i)
ii) iii)

Peraturan pemarkahan yang telah disediakan oleh Lembaga Peperiksaan
Tiada pindaan yang boleh dibuat Memahami sepenuhnya peraturan pemarkahan

iv)

Meneliti peraturan pemarkahan dan memahami kod yang diselaraskan

COMPANY LOGO

PENGURUSAN PENANDAAN
c) Menguasai simbol penandaan

i)
ii) iii)

Penggunaan simbol yang selaras
Penggunaan simbol yang betul Isi/ fakta sangat dipentingkan

iv)

Gunakan dakwat merah

COMPANY LOGO

TEMA DAN TAJUK DALAM MATA PELAJARAN SEJARAH
TEMA
Tema 7 Tamadun Awal Manusia

TAJUK
Tajuk 7.1: Tamadun Awal Dunia Tajuk 7.2: Tamadun Awal Asia Tenggara Tajuk 8.1: Islam dan Penyebarannya di Makkah Tajuk 8.2: Kerajaan Islam di Madinah Tajuk 8.3: Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya Tajuk 8.4: Islam Di Asia Tenggara Tajuk 8.5: Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat Tajuk 9.1: Perkembangan di Eropah Tajuk 9.2: Dasar British Terhadap Ekonomi Negara dan Kesannya

Tema 8

Tamadun Islam dan Perkembangannya

Tema 9:

Perkembangan di Eropah dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

COMPANY LOGO

TEMA DAN TAJUK DALAM MATA PELAJARAN SEJARAH
TEMA
Tema 10: Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua Pembinaan Negara dan Bangsa Ke Arah Kemunculan Negara Malaysia Berdaulat

TAJUK
Tajuk 10.1: Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara Tajuk 10.2: Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua Tajuk 11.1: Kesedaran Tentang Pembinaan Negara dan Bangsa Tajuk 11.2: Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Selepas Merdeka Tajuk 11.3: Pembangunan dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan Tajuk 11.4: Pembentukan Malaysia Sebagai Negara Maju Tajuk 12.1: Konflik Antarabangsa Tajuk 12.2: Peranan dan Sumbangan Malaysia Dalam Pertubuhan Antarabangsa
COMPANY LOGO

Tema 11:

Tema Malaysia dan Kerjasama 12: Masyarakat Antarabangsa

CONTOH TUGASAN

TEMA UMUM (SEBULAN SEBELUM PEPERIKSAAN) Tema 9: Perkembangan di Eropah dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

Tajuk 9.2. Dasar British Terhadap Ekonomi Negara dan Kesannya

COMPANY LOGO

CONTOH TUGASAN
TUGASAN SPESIFIK (PADA HARI PEPERIKSAAN)
Tajuk 9.2. Dasar British Terhadap Ekonomi Negara dan kesannya

Dasar British berkaitan ekonomi telah meninggalkan pelbagai kesan terhadap negara kita. Bincangkan

Peringatan: Cal;on hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah
COMPANY LOGO

CONTOH TUGASAN DAN ARAHAN PADA HARI PEPERIKSAAN
Jawapan hendaklah berdasarkan aspek berikut:
Bil Aspek Perincian Jelaskan secara ringkas tentang: 1 Pengenalan -Latar belakang ekonomi negara sebelum kedatangan British (ekonomi tradisonal) Terangkan dasar-dasar yang telah diperkenalkan oleh British berkaitan ekonomi di negara kita. Ekonomi dagangan 2 Isi dan Huraian Dasar British terhadap pertanian 30 5 Markah

Terangkan kesan dasar yang telah diperkenalkan oleh British berkaitan ekonomi.

15

COMPANY LOGO

CONTOH TUGASAN DAN ARAHAN PADA HARI PEPERIKSAAN
Bil Aspek Perincian
Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kegiatan ekonomi antarabangsa Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh negara kita dalam kegiatan ekonomi di peringkat antarabangsa

Markah
15

10

2 Isi dan Huraian Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke-21 bagi
menjamin kemakmuran negara Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas Nyatakan nilai-nilai murni atau iktibar yang diperoleh daripada perkembangan ekonomi negara

10

10

3 Kesimpulan

Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan • Pengetahuan diperoleh • Iktibar kepada diri, bangsa dan negara • Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang

5

COMPANY LOGO

CONTOH PERATURAN PEMARKAHAN
Soalan 1. Pengenalan – -Pelbagai kegiatan ekonomi - berjaja / berniaga / berdagang -Melombong -Bercucuk tanam -Memungut hasil hutan -Menangkap ikan -Mengusahakan tanaman sampingan -Ekonomi sara diri -Skala pengeluaran kecil -Menggunakan teknologi yang rendah -Modal kecil -Buruh terhad -Pasaran kecil -Lebihan hasil diguna keluarga / kumpulan masyarakat -Hasil lebih ditukar dengan barangan lain 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Isi dan Huraian Markah

COMPANY LOGO

CONTOH PERATURAN PEMARKAHAN
Soalan 4. Isi dan Huraian Isi dan Huraian: cadangan langkah ke arah matlamat Malaysia sebagai tumpuan kegiatan ekonomi antarabangsa -Menguasai ilmu pengetahuan -Menguasai kemahiran -Menjamin keamanan dan kedaulatan negara -Mengekalkan perpaduan kaum -Mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia -Kreatif dan inovatif -Menggalakkan pelaburan asing -Memperkukuh pusat kewangan persisir pantai -Menaik taraf infrastruktur -Menambah tenaga mahir -Mewujudkan perdagangan bebas -Meningkatkan kecekapan pentadbiran kerajaan -Mengurangkan karenah birokrasi -Memberikan bantuan modal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Markah

COMPANY LOGO

SIMBOL PENANDAAN

PEMERIKSAAN SEJARAH SPM 1249/2 SIMBOL-SIMBOL PENANDAAN SIMBOL-SIMBOL
TR

PERNYATAAN Salah fakta/tidak perlu/kabur

[

]Q

Menyalin soalan. Tiada markah Isi jawapan – ada markah

(

)

Fakta yang betul - ada markah

→↑↓

Isi disambungkan/ markah ditangguhkan

COMPANY LOGO

SIMBOL PENANDAAN
SIMBOL-SIMBOL Mak 6 PERNYATAAN
Mendapat 6 markah daripada 6 markah yang diperuntukkan (untuk esei sahaja) Markah setiap ceraian digaris dengan 2 garisan Jikalau calon mendapat 00 untuk satusatu soalan, sila berikan penjelasan seperti terpesong, menyalin soalan, tiada menjawab dan sebagainya

8
TR → tidak relevan Q → menyalin soalan
a–6 b–6 c–4

Markah setiap soalan dibulatkan

16
Jumlah markah penuh digelungkan di muka hadapan skrip ( jumlah keseluruhan daripada 7 soalan )
COMPANY LOGO

79

SIMBOL PENANDAAN
SIMBOL-SIMBOL PERNYATAAN

F
H

Fakta

Huraian

C
M

Contoh Jawapan untuk isi mana-mana jawapan munasabah

F9 U

Fakta / Huraian / Contoh yang berulang

BOD

Benefit of Doubt
COMPANY LOGO

CONTOH PENANDAAN

Sebelum kedatangan British, masyarakat di Tanah Melayu mengamalkan ekonomi yang pelbagai 1 bersifat sara diri seperti bercucuk tanam, menternak 11 1 1 1 binatang, memungut hasil hutan dan menangkap ikan. Di samping itu terdapat juga di kalangan 1 mereka yang menjalankan aktiviti menjaja, membuat 1 kraftangan, dan membina kapal serta menjadi TR 1 pelayar . Kegiatan ekonomi yang dijalankan berskala 1 kecil dan menggunakan teknologi yang rendah. 1 Oleh kerana itu, hasil yang diperoleh adalah sidikit 1 kerana mengamalkan konsep sara diri. iaitu, U 1 digunakan untuk keperluan seharian dan keluarga Sekiranya terdapat lebihan, ianya digunakan 1 uuntuk ditukarkan dengan barangan lain , sele1 Max 5 bihnya untuk tujuan sedekah dan kenduri kendara COMPANY LOGO

CONTOH PENANDAAN

Langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat kegiatan ekonomi antarabangsa ialah menyediakan bangunan atau gudang 1 untuk menyimpanan barang dagangan. Selain itu, pemimpin Negara juga perlu 1 menjalinkan persahabatan antarabangsa agar dapat mewujudkan pertukaran pandapat untuk memajukan ekonomi 1 Negara. Selain itu menyediakan pusat dagangan entreport yang banyak. 3 COMPANY LOGO

CONTOH PENANDAAN

 Rumusannya ialah pembangunan ini dilakukan demi melicinkan lagi kegiatan ekonomi pihak penjajah. Selain itu, zaman penjajah telah banyak pembangunan infrastruktur dan sosial atas pengetahuan yang diperoleh. Seterusnya iktibar kepada diri, bangsa dan Negara ialah orang TR Melayu tidak berupaya bersaing dengan pengusaha Eropah yang menguasai modal, tanah dan teknologi. Di samping itu, harapan uuntuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang ialah bersama-sama berganding bahu dan berusaha demi masa depan Negara kerana perjuangan kita, sebenarnya masih belum selesai.

1

1

COMPANY LOGO

2

PENJUMLAHAN MARKAH
a) Penjumlahan markah mengikut peringkat: - jumlah markah ceraian soalan

- Jumlah markah setiap soalan
- Jumlah markah keseluruhan

COMPANY LOGO

COMPANY LOGO