SURAT PERJANJIAN KEDAI SEWA SURAT PERJANJIAN INI DIPERBUAT PADA 1 SEPTEMBER 2011 Di antara : Mohmad Muzammil Bin

Hj Hamzah, No. Kad Pengenalan : 601028-10-5677 yang beralamat di Lot 1381, Batu 1, Sijangkang, 42500 Telok Panglima Garang, Selangor D.E . Di dalam surat perjanjian ini ianya dinamakan sebagai Pihak Pertama. DAN Ng Siew Guat No. Kad Pengenalan : 690825-10-5116 yang beralamat di No: 32, Lorong Hilir 4, Taman Gembira ,41100 Klang, Selangor D.E. @ THL Furniture Trading. Di dalam surat perjanjian ini ianya dinamakan sebagai Pihak Kedua SYARAT DAN PERJANJIAN SEWA ADALAH SEPERTI BERIKUT: 1. Pihak Pertama mempunyai sebuah kedai terletak di Lot 1381, Batu 1, Sijangkang, 42500 Telok Panglima Garang, Selangor. Pada hari ini mengaku dan bersetuju menyewakan kedai tersebut kepada Pihak Kedua untuk selama 3 tahun. Bermula pada 1 SEPTEMBER 2011 sehingga 31 OGOS 2014 dengan kadar bayaran sewa sebanyak RM2800.00 sebulan pada tahun pertama mulai 1 SEPTEMBER 2011 sehingga 31 OGOS 2014. 2. Pihak Kedua dengan ini mengaku dan bersetuju untuk menyewa kedai milik Pihak Pertama yang tersebut di atas untuk selama tiga tahun sahaja bermula 1 SEPTEMBER 2011 sehingga 31 Ogos 2014 dengan kadar bayaran sewa sebanyak RM2800.00 sebulan pada tahun pertama mulai 1 SEPTEMBER 2011 sehingga 31 OGOS 2014. 3. Sebelum Pihak Kedua dibenarkan menduduki kedai tersebut Pihak Kedua dikehendaki membayar :3.1 Wang pendahuluan sewa ( deposit ) sebanyak RM5600.00 hendaklah dijelaskan dahulu. Pihak Kedua juga dikehendaki membayar sewa untuk bulan pertama sebanyak RM2800.00. Ini bermakna sebelum Pihak Kedua dibenarkan menduduki kedai tersebut Pihak Kedua dikehendaki membayar RM8400.00 kepada Pihak Pertama. Wang pendahuluan sebanyak RM5600.00 akan dikembalikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah genap tiga tahun dengan syarat semua tunggakan sewa, kerosakan kedai diperbaiki, bil air serta bil elektrik telah dijelaskan semuanya oleh Pihak Kedua. Seandainya semuanya itu belum

Walaubagaimanapun jika kerosakan kedai berpunca daripada bencana alam misalnya disebabkan oleh banjir.00 Jumlah pendahuluan utiliti yang perlu dibayar adalah sebanyak RM 1500.1 Bekalan air RM 500.2. Pihak Pertama hendaklah diberi kebenaran meneliti bil-bil berkenaan jika dikehendaki berbuat demikian. Bayaran utiliti bil air (Jabatan Bekalan Air Selangor. Alat pengera dan alat pemadam api hendaklah disediakan sendiri oleh Pihak Kedua demi keselamatan.dijelaskan. Pihak Kedua hanya dibenarkan menduduki kedai tersebut bersama ahli keluarga atau pekerjanya sahaja dan tidak dibenarkan menyewa mana-mana bahagian kedai itu kepada pihak lain. 6. 1. Pihak Kedua dilarang sama-sekali melakukan apa-apa kesalahan atau kegiatan yang salah di sisi undang-undang di dalam kedai tersebut. 2. Sewaktu kedai diserahkan kepada Pihak Kedua ianya adalah didalam keadaan yang baik dan jika berlaku apa-apa kerosakan ia adalah berpunca daripada Pihak Kedua.00 3.2 Bayaran pendahuluan di tambah untuk :3. Tetapi jika disebabkan oleh kecuaian dan kelalaian Pihak Kedua. Sekiranya pihak tuan gagal menjelaskan bayaran pada tarikh diatas. 3. Bayaran sewa kedai hendaklah dijelaskan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada setiap bulan sebelum 7 haribulan tanpa diminta.00 sehari. maka adalah menjadi tanggungjawab Pihak Kedua menanggung kos kerosakan tersebut.2. Bil-bil hendaklah dijelaskan dengan kadar yang segera bagi mengelakkan bekalan air dan eletrik di potong. 5. Pihak Pertama akan mengenakan denda diatas kelewatan sebanyak RM28. 3. wang pendahuluan tersebut akan digunakan untuk menjelaskan semuanya. SYABAS) dan eletrik (Tenaga Nasional Berhad) adalah ditanggung sendiri oleh Pihak Kedua.2 Bekalan elektrik RM 1000.00 SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPERTI DI BAWAH. 4. angin ribut atau sebagainya kerosakan kedai itu akan ditanggung sendiri oleh Pihak Pertama. Sekiranya Pihak Kedua melakukan juga apaapa pekerjaan atau kegiatan yang salah dan sekiranya tertangkap maka Pihak Kedua .

............ Pihak Kedua juga tidak boleh tuntut kembali wang pendahuluan yang berjumlah RM5600..... Jika sekiranya Pihak Kedua ingin menamatkan perjanjian sebelum genap tempoh yang dijanjikan maka Pihak Kedua dikehendaki serahkan kembali kedai itu kepada Pihak Pertama............... K/P : 690825-10-5116 dihadapan saya............... Nama saksi : :......... Pihak Kedua menyewa tersebut selama tiga tahun sahaja dan apabila genap tempoh perjanjian maka sekiranya Pihak Kedua masih berhajat untuk terus menyewa kedai itu maka bolehlah Pihak Kedua berjumpa dan berunding dengan Pihak Pertama untuk melanjutkan tempoh perjanjian dengan kadar sewa yang baru .................. KP : 640428-01-5138 Ditandatangani oleh nama yang tersebut : Tandatangan Pihak Kedua......................... Pihak Pertama tidak bertanggungjawab di atas kesalahan yang dilakukan oleh Pihak Kedua.................................... Ng Siew Guat No............................................... Nama saksi : Yamah Binti Simu No................. Mohmad Muzammil Bin Hj............................ Setelah kedua-dua belah pihak membaca dan memahami isi kandungan SURAT PERJANJIAN ini maka kedua-dua belah pihak bersetuju menurunkan tandatangan persetujuan di bawah ini berhadapan saksi masing-masing 10............ 9......... Sebarang bentuk penambahan bangunan adalah dengan kelulusan dan persetujuan Pihak Pertama dan Pihak Kedua bertanggungjawab sepenuhnya............K/P: 601028-10-5677 dihadapan saya.......................... Hamzah No.......... Ditandatangani oleh nama yang tersebut : Tandatangan Pihak Pertama.. Pihak Kedua tidak dibenarkan memberi sewa itu kepada pihak lain untuk menggantikan dirinya.......bertanggungjawab sepenuhnya ke atas kesalahan tersebut............. Demikianlah perjanjian sewa kedai yang telah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak.................................................. Pihak Kedua tidak boleh meminta sebarang gantirugi atau pampasan apabila berhajat keluar dari menyewa kelak....... 8......................... .....00 kerana wang itu dikira lupus dan menjadi milik Pihak Pertama................. 7........ Jika dipersetujui oleh Pihak Pertama satu perjanjian yang baru akan diperbuat oleh Pihak Pertama...............

............................................... Bertarikh 1 SEPTEMBER 2011 ................No KP : .....................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful